Varuinformationsblad Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: Omarbetat:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varuinformationsblad Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 31.03.2004 Omarbetat: 23.01.2003"

Transkript

1 ida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktuppgifter Artikelnummer: Ämnets användning / tillredningen Preparat Tillverkare / leverantör: MICROM INTERNATIONAL GmbH Robert-Bosch-tr. 49 D Walldorf Område där upplysningar kan inhämtas: Herr Dipl. Biologe Markus Egle Upplysningar i nödfall: Tel.: 0049 (0) Fax : 0049 (0) ammansättning/uppgifter om beståndsdelar Kemisk karakterisering Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser. Farliga ingredienser: CA: Xn; R 10-20/ % EINEC: Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel Farliga egenskaper Xn Hälsoskadlig F Mycket brandfarligt peciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för det "Allmänna EG klassificeringsdirektivet för tillredningar" i den slutgiltiga versionen. R 11 Mycket brandfarligt. R 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. R 38 Irriterar huden. 4 Första hjälpen Allmänna hänvisningar: e till att berörda personer får frisk luft. Håll personen varm, se till att han/hon ligger stilla och täck över honom/henne. Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall. Efter inandning: Vid medvetslöshet lagring och transport i stabilt sidoläge. Inhämta omedelbart råd av läkare. Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare. Efter kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten. Vid ihållande retning av huden kontakta läkare. Efter kontakt med ögonen: kölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare. Efter förtäring: Kontakta läkare omedelbart. Hänvisningar för läkaren: Inga särskilda åtgärder är kända, vidtag symtomatisk behandling Följande symptom kan uppträda: Huvudvärk Omtöckning (Fortsättning på sida 2)

2 ida: 2 / 6 Illamående Faror Risk för försämring genom alkoholförtäring. (Fortsättning från sida 1) 5 Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckningsmedel: CO2, släckningspulver eller vattenspraystråle. törre bränder skall bekämpas med vattenspraystråle eller alkoholbeständigt skum. läckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle. peciell skyddsutrustning: Ta på andningsskyddsapparaten. 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Håll borta tändkällor. Bär personlig skyddsdräkt. Miljöskyddsåtgärder: Hindra den från att tränga ner i avloppsnätet, hålor eller gropar och källare. Förfarandet vid rengöring/upptagning: ug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare, sågspån). kaffa bort förorenat material som avfall enligt punkt 13. e till att ventilationen är tillräcklig. Ytterligare hänvisningar: Rengör olycksplatsen noggrant. 7 Hantering och lagring Hantering: Hänvisningar beträffande säker skötsel: Får ej användas för rengöringsändamål. Vidta de skyddsåtgärder som krävs vid hantering med kemikalier. Behållaren skall hållas tätt tillsluten. val och torr lagring i bra tillslutet emballage. örj för bra ventilation/avsugning på arbetsplatsen. Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning. Håll borta tändkällor - rök ej. Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. Lagring: Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage. Lösningsmedelbeständigt och tätt golv ombesörjes. Lagras svalt. Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras separat från oxidationsmedel. Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Behållaren förvaras på ett ställe med bra ventilation. Håll behållaren tätt tillsluten. Lagras svalt och torrt i bra tillslutet emballage. * 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga vidare uppgifter, se punkt 7. (Fortsättning på sida 3)

3 ida: 3 / 6 (Fortsättning från sida 2) Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som bör övervakas: xylen (50-100%) OE () Korttidsverkan: 450 mg/m³, 100 ppm Långtidsverkan: 200 mg/m³, 50 ppm A TLV (EU) Korttidsverkan: 442 mg/m³, 100 ppm Långtidsverkan: 221 mg/m³, 50 ppm Hud benzyl butyl phthalate (2,5-10%) OE () Korttidsverkan: 5 mg/m³ Långtidsverkan: 3 mg/m³ Ytterligare hänvisningar: om basis tjänade de vid utarbetningen gällande listorna. Personlig skyddsutrustning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Ät, drick, rök och snusa ej vid arbetet. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta händerna inför raster och vid arbetets slut. Undvik kontakt med huden. Undvik kontakt med ögonen och huden. Andningsskydd: Vid kortvarig eller ringa belastning - användning av en andningsfilterapparat; vid intensiv resp. längre exponering - användning av en andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivningsluften. Rekommenderad filterapparat för kortvarig insats: `Q Handskydd: ` Filter AX Handskar av plastmaterial. Handskmaterialet måsta vara tätt och beständigt mot produkten / ämnet / tillredningen. Inga rekommendationer kan ges beträffande handskmaterialet för produkten / tillredningen / kemikalieblandningen då inga tester genomfördes. Val av handskmaterial under iakttagande av penetrationstider, permeationskvoter och degradation. Handskmaterial Val av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och är olika från tillverkare till tillverkare. Då produkten är en tillredning av flera substanser, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen. Handskmaterialets penetreringstid Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas. För permanent kontakt upp till maximalt 15 minuter lämpar sig handskar av följande material: Handskar av PVC. Handskar av följande material lämpar sig som sprutskydd: Handskar av PVC. Handskar av följande material är olämpliga: Handskar av läder. Handskar av tjockt tyg. Ögonskydd `R Tätt slutande skyddsglasögon. Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt. (Fortsättning på sida 4)

4 ida: 4 / 6 (Fortsättning från sida 3) 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna uppgifter Form: Färg: Lukt: Flytande Färglös Aromatisk Ändring av tillståndet mältpunkt / smältområde: Ej bestämd Kokpunkt / kokområde: 110 C Flampunkt: 4 C (DIN 53213) Tändningstemperatur: 435 C jälvantändbarhet: Produkten är ej självantändlig. Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ånga/luftblandningar är möjlig. Explosionsgränser: Nedre: 1,1 Vol % Övre: 7,0 Vol % Ångtryck vid 20 C: 5 hpa Densitet: Ej bestämd Löslighet i / blandbarhet med Vatten: Ej resp. föga blandbar 10 tabilitet och reaktivitet Termisk upplösning / villkor som bör undvikas: Ingen upplösning vid ändamålsenlig användning. Ämnen som bör undvikas: kraftigt oxidationsmedel syror alkalier Farliga reaktioner Bildning av explosiva gasblandningar med luft. Reaktion med syror, alkalier och oxidationsmedel. Farliga upplösningsprodukter: Vid brand: Giftiga gaser/ångor Frätande gaser/ångor * 11 Toxikologisk information Akut toxicitet: Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: xylen Oral LD mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rbt) Inhalativ LC50/4 h 6350 mg/l (rat) Primär retningseffekt: På huden: Retar hud och slemhinnor. På ögat: Ingen retande effekt ensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd. Ytterligare toxikologiska hänvisningar: Med hänsyn till beräkningsförfarandet av EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den slutgiltiga versionen uppvisar produkten följande risker: Hälsoskadlig (Fortsättning på sida 5)

5 ida: 5 / 6 Irriterande (Fortsättning från sida 4) * 12 Ekologisk information Ekotoxiska effekter: Ej bestämd Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 2 (jälvklassificering): risk för vattenförorening Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet. 13 Avfallshantering Produkt: Rekommendation: Måste undergå specialbehandling under iakttagande av myndigheternas föreskrifter. Europeinska avfallskatalogen AVFALL FRÅN JUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKAMHET OCH/ELLER DÄRMED FÖRKNIP- PAD FORKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen Ej rengjorda förpackningar: Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. * 14 Transportinformation Landsvägstransport ADR/RID och GGV/GGVE (transport över gränsen/inland): dcgx ADR/RID-GGV/E klass: 3 Kemler-tal: 33 FN-nummer: 1866 Förpackningsgrupp: II Beteckning på godset: 1866 HARTLÖNING, special provition 640D Havstransport IMDG/GGVee: dcgx IMDG/GGVee-klass: 3 FN-nummer: 1866 Label 3 Förpackningsgrupp: II EM-nummer: F-E,-E Marine pollutant: Nej Rätt tekniskt namn: REIN OLUTION Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR: dcgx ICAO/IATA-klass: 3 FN/ID-nummer: 1866 (Fortsättning på sida 6)

6 ida: 6 / 6 Label 3 Förpackningsgrupp: II Rätt tekniskt namn: REIN OLUTION (Fortsättning från sida 5) * 15 Gällande föreskrifter Märkning enligt EEG-riktlinjer: Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GeftoffV). Farosymbol och Xn Hälsoskadlig F Mycket brandfarligt Riskbestämmande komponenter för etikettering: xylen Riskfraser 11 Mycket brandfarligt. 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. 38 Irriterar huden. kyddsfraser 9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. 25 Undvik kontakt med ögonen. 28 Vid kontakt med huden tvätta genast noggrant med mycket vatten. 33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. 36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Nationella föreskrifter: Teknisk instruktion luft: VOC EU % 63,22 % VOC CH % 63,22 % VOC UA % 0,63 kg/l / 5,28 lb/gl Vattenförorening - riskklass: WGK 2 (jälvklassificering): risk för vattenförorening. * 16 Övrig information Uppgifterna stödjer sig på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Ändringar från föregående utgåva av den i följande punkter: * Relevanta R-satser 10 Brandfarligt. 20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. 38 Irriterar huden. Område som utfärdar datainstruktionsblad: IGG-AD Ingenieurbüro für Gefahrstoff- und Gefahrgutberatung Bismarckstraße 10 D Lampertheim Fax: 0049-(0) Tilltalspartner: Dipl.-Ing. U. Prinz

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 30.03.2012 1.1 Produktbeteckning Registreringsnummer EC: 203-726-8 REACH: 01-2119444314-46-XXXX 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ingen ytterligare

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: BRUNOX Carbon Care Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 07.06.2011 Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 ida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktuppgifter Artikelnummer: 089032 Ämnets användning / tillredningen mörjmedel Tillverkare/leverantör: KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN KG

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 8 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Tillverkare/leverantör: INTUMEX GmbH Buchnerplatz 1 A-4021 Linz Tel.: +43 732 6912-0 Austria Fax.: +43 732-6912-3740

Tillverkare/leverantör: INTUMEX GmbH Buchnerplatz 1 A-4021 Linz Tel.: +43 732 6912-0 Austria Fax.: +43 732-6912-3740 ida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktuppgifter Artikelnummer: IN 018 Ämnets användning / tillredningen Intumex används som passivt brandskydd för att förhindra rök och brandspridning.

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 15.07.2004 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 26.10.2009 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 9006.0136 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: 2181 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19 *1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Solvospray N Artikelnummer: 0402280 Ämnets användning: Lösningsmedel för olja, fett, tjära och hartser. Tillverkare: buchem: chemie + technik GmbH and

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1 Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 030.790 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: CoTube pth IRMA tandards 0-6, L1 Artikelnummer: 191-2303, 191-2304, 191-2305, 191-2306, 191-2307,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn: HR erum Proteins by CE Conditioning Buffer Artikelnummer: 194-5102 Relevanta identifierade

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 01.03.2003 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus

Kit Components. Klenow frag. Exo minus, 100u. DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus 07/25/2014 Kit Components Product code M2181 Components: M195 M218 Description Klenow frag. Exo minus, 100u DNA Polymerase 10X Buffer Klenow Frag. Exo minus Sida: 1 / 6 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 10 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EG-nummer: 234-279-7 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad Version: 2 ida: 1 / 11 * AVNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktbeteckning ProMyr XR 630 Registreringsnummer Ej applicerbar. 1.2 Relevanta

Läs mer

Kit Components. Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack. SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article

Kit Components. Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack. SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article 07/24/2014 Kit Components Product code A2278 Components: A227 A228 Description Wizard SV 96 DNA Binding Plate, 100pack SV 96 DNA Binding Plate - Article DNA Elution Plate - Article Sida: 1 / 6 * AVSNITT

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT. Gipslösare LH1032. EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Mängd/halt Klassificering

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT. Gipslösare LH1032. EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Mängd/halt Klassificering Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Namnet på bolag/företag Leverantör: Gata: Ort: LH1032 FINO GmbH Mangelsfeld 18 D-97708 Bad Bocklet Telefon:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FINOMOLL/ -CR Vidhäftning 0997 Ytterligare Handelsnamn Material-gruppe: CAS nr.: Index nr.: EG nr.: MEK Ketone

Läs mer