Förändrat skolskjutsreglemente Kl Magnus Fogelblad, controller Informationen noteras till protokollet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrat skolskjutsreglemente Kl 18.05-18.10 Magnus Fogelblad, controller Informationen noteras till protokollet"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde klockan 17:00 Kungsbackarummet Ärende 1. Val av justerare och tid för justering 2. Utbildning ekonomi - Intern kontroll Beteckning Förslag Karin Green (C), digital justering, torsdagen Kl Gerd Johansson, ekonomichef 3. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa FG/2015:92 De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt Skolverkets meddelande beslutas och ska gälla från 1 juli FG/2015:86 Nämnden för Förskola & Grundskola fastställer kartor med avståndsgränser för grundskolorna i Kungsbacka. Kl Gerd Johansson, ekonomichef 4. Förändrat skolskjutsreglemente Kl Magnus Fogelblad, controller Informationen noteras till protokollet Hanna Leissner Förskola & Grundskola Direkt: Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) 5. Ärende Beteckning Förslag Verksamhetsidé ny förskola i Tölö Ängar 2 FG/2015:93 Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner verksamhetsidén för den nya förskolan i Tölö Ängar 2. FG/2015:60 Nämnden för Förskola & Grundskola bekräftar behovet av en ny förskola i Kolla Parkstad FG/2015:97 Nämndens förslag till yttrande godkänns och översänds till kommunstyrelsens förvaltning. FG/2015:16 Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar anta den reviderade versionen av Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg from FG/2015:87 Nämnden lämnar detta yttrande avseende betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) till kommunstyrelsen. Kl Udo Weis, verksamhetschef planering Anja Degerman, förskolechef 6. Bekräftelse av behov för en ny förskola i Kolla Parkstad Kl Udo Weis, verksamhetschef planering Paus 7. Yttrande över departementsskrivelse från Socialdepartementet, DS 2015:19, Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Kl Annika Lovén Samuelsson 8. Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Kl Annika Lovén Samuelsson 9. Yttrande med anledning av remiss från Finansdepartementet - Krav på privata aktörer i välfärden Kl Åsa Fri, skoljurist

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) 10. Ärende Beteckning Förslag Förslag till reglemente för Förskola & Grundskola och synpunkter på gemensamt reglemente Kungsbacka kommun FG/2015:21 Bifogat förslag till nytt reglemente för Förskola & Grundskola lämnas som nämndens förslag på nytt reglemente. Kl Åsa Fri, skoljurist 11. Anmälan av delegeringsbeslut 12. Inkomna skrivelser 13. Förvaltningschefen informerar Nämnden har inte några synpunkter på förslaget till kommungemensamt reglemente. Anders Ekström (M) Hanna Leissner Ordförande Sekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:92 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till beslut De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt Skolverkets meddelande beslutas och ska gälla från 1 juli Sammanfattning Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomstaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli De nya avgiftsnivåerna innebär att nämndens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxan minskats i motsvarande omfattning. Förskola Avgiftstak Dock högst Barn 1 3% kr* Barn 2 2% 858 kr Barn 3 1% 429 kr Barn 4 Ingen avgift Fritidshem Barn 1 2% 858 kr ** Barn 2 1% 429 kr Barn 3 1% 429 kr Barn 4 Ingen avgift * Nuvarande högsta belopp 1260 kr/mån barn 1, 840 kr barn 2, 420 kr barn 3. ** Nuvarande högsta belopp 840 kr/mån barn 1, 420 kr/mån barn 2 och fler. Gerd Johansson Förskola & Grundskola (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Inkomsttaket (hushållens bruttoinkomst per månad) är innan den beslutade höjningen kr och från och med 1 juli kommer det att vara kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Skolverket : Nya avgiftsnivåer för maxtaxa. Beslutet skickas till KF för beslut om ändrad taxa. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef

6 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Statsbidraget omfattar ca 3,11 miljarder per år. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli Förskola Avgiftstak* Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 858 kr Barn 3 1 % 429 kr Fritidshem Avgiftstak* Dock högst Barn 1 2 % 858 kr Barn 2 1 % 429 kr Barn 3 1 % 429 kr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande kr. *Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678). De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje kommun för Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per gång. Kontaktpersoner på Skolverket Tomas Johansson Raul Bahamondez

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:86 Förändrat skolskjutsreglemente Förslag till beslut -Nämnden för Förskola & Grundskola fastställer kartor med avståndsgränser för grundskolorna i Kungsbacka. -Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om förändringar i kommunens regelverk för skolskjuts inom grundskolan. Beslutet innebär att skolskjutsreglementet delats upp i två delar, ett övergripande skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel. Dessutom innebär beslutet att ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige Skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun Tillämpning av skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun Beslutet skickas till Koordinator kommunikation Beskrivning av ärendet Bakgrund Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade att lämna förslag till Kommunfullmäktige att besluta om Skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Förvaltningen hade på uppdrag av Nämnden för Förskola & Grundskola gjort en översyn av gällande skolskjutsregler. Bakgrunden var att Förskola & Grundskola till viss del förändrat praxis för beviljande av skolskjuts utifrån beslut i dåvarande Länsrätten angående det tätortsbegrepp som funnits i skolskjutsreglerna. Dessutom har möjligheten att överklaga beslut om skolskjuts förstärkts i Skollagen. Magnus Fogelblad Förskola & Grundskola (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

8 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Översynen innehöll inget uppdrag att lämna förslag på förändringar avseende de avståndgränser som fanns i skolskjutsreglerna. Nämnden ville med beslutsförslaget be om delegation från kommunfullmäktige att utifrån principerna i reglementet besluta om hur detta ska tillämpas. Ärendet togs upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet föranledde en politisk diskussion om samordning av reglerna för skolskjuts för grundskola och gymnasiet och eventuella möjligheter att införa förändringar i reglerna i samband med budgetarbetet för Det fanns behov av att politiskt diskutera eventuell reform för skolskjuts ytterligare, varför ärendet lades vilande i väntan på ställningstagande. När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, , ingick budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet var därför inte längre aktuell. Under hösten 2014 utreddes hur införandet av skolkort till alla gymnasister skulle genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan var då vilande. Nytt skolskjutsreglemente Skolskjutsreglementet innehåller de övergripande principerna för rätten till skolskjuts (10 kap Skollagen). Rätten till skolskjuts prövas utifrån färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Förslaget till skolskjutsreglemente innehåller inga förändringar avseende de avståndgränser som finns i nuvarande skolskjutsregler. Tillämpningarna till skolskjutsreglementet innehåller anvisningar och förtydliganden av skolskjutsreglementet men förändrar inte de övergripande principerna för bedömning av rätten till skolskjuts. I anvisningarna finns beskrivningar av bedömningskriterierna, rutin för beviljande och information om möjligheten att överklaga beslut om skolskjuts. Utredningsuppdrag i nämndsbudget 2015 Förvaltningen har i nämndbudgeten för 2015 fått i uppdrag att utreda rätten till skolskjuts för elever som har skolgång i annan kommun och växelvis boende. Syftet är att utreda förutsättningarna för utökad rättighet utöver lagstiftning och praxis. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef

9 Avståndsgränser skolskjuts Gullregnsskolan F-3, 4-5 Hålabäcksskolan 6-9., ' ~,.,.r.(- ' ~ (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

10 Avståndsgränser skolskjuts Hedeskolan F-3, 4-5, '--.,.,..._ ~,J,.-. l l (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

11 Avståndsgränser skolskjuts Kollaskolan F-3, 4-5 /! f ' < l '.., ' ' ' ' ' C\ ~ y \' -- -:..-. (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

12 Avståndsgränser skolskjuts Tingbergsskolan F-3, 4-5. '. ' /, (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

13 Avståndsgränser skolskjuts Varlaskolan ~ tf '~ l l '.i l ' - (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

14 Avståndsgränser skolskjuts Älvsåkersskolan F-3, 4-5, 6-9 (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

15 Avståndsgränser skolskjuts Fjordskolan. F-3, (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

16 Avståndsgränser skolskjuts Furulidsskolan F-3, 4-5, 6-9 (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

17 Avståndsgränser skolskjuts Iseråsskolan F-3, 4-5, 6-9 (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

18 Avståndsgränser skolskjuts Kapareskolan 4-5, 6-9 "".. (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

19 Avståndsgränser skolskjuts Maleviksskolan F-3, 4-5, 6-9 ~ (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

20 Avståndsgränser skolskjuts Presseskolan F-3, 4-5, 6-9 ' \,.;' , -... _ ~,. (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

21 Avståndsgränser skolskjuts Säröskola F-3, 4-5, 6-9 '- (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

22 Avståndsgränser skolskjuts Toråsskolan F-3, 4-5 ~.. - (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

23 Avståndsgränser skolskjuts Kullaviksskolan F-3, 4-5, 6-9 ~... '" ' "" - (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

24 Avståndsgränser skolskjuts Fjärås Bräckaskolan F-3, 4-5..!l -"< "", - " \ (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

25 Avståndsgränser skolskjuts Frillesåsskolan F-3, 4-5, 6-9 (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

26 ., Avståndsgränser skolskjuts Gällingeskolan F-3, J r]... ""' -- '" nl.u:rp (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

27 Avståndsgränser skolskjuts Smedingeskolan. 6-9., ' '!,... " l,, /-'... ~,, '-~ ~. '.....-~ '. ">C Il l. :c..., Il ~ (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

28 Avståndsgränser skolskjuts Åsas Gårdsskolan F-3, 4-5, (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

29 Avståndsgränser skolskjuts Åsaskolan F-3, 4-5, ~ ~.. -,_ > (c) Kungsbacka kommun Skala 1: m

30 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG Datum Översyn av skolskjutsregler KS/2013:345 Beslut Regler för skolskjutsar, daterade , antas. Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade , antas. Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras till kommunfullmäktige. Sammanfattning Nämnden för Förskola & Grundskola översände i december 2013 ett förslag till skolskjutsreglemente för Kungsbacka kommun. Översynen var föranledd av att kommunen fått påpekanden från länsrätten att det tätortsbegrepp som använts för vissa områden inte är tillämpbart. Förslaget innebär också att skolskjutsreglementet delas upp i två delar: ett övergripande skolskjutsreglemente och en tillämpningsdel. När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, , ingick budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för elever i grundskolan kan återupptas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen, , 46 Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 17 Nämnden för Förskola & Grundskola, , 102 Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 91 Proposition Expedierat/bestyrkt

31 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG Datum Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Beslutet skickas till FG, KKFFS Expedierat/bestyrkt

32 Skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (10 kap ). Skolskjuts är en rättighet för de elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts (huvudregeln). Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är: Färdvägens längd Trafikförhållandena Funktionsnedsättning Annan särskild omständighet 1 (2) Datum Elev i grundskola och grundsärskola som har Kungsbacka kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande författningsbestämmelser och detta skolskjutsreglemente. Med hemkommun avses den kommun som eleven är folkbokförd i. Färdvägens längd Elever har rätt till skolskjuts om de har det avstånd som krävs från hemmet till skolan eller från hemmet till närmaste hållplats: 2 km för förskoleklass - årskurs 3 3 km för årskurserna km för årskurserna 6-9 För varje kommunal grundskola finns det kartor som visar avståndsgränserna. I de avståndsberäkningar som gjorts ingår en generell bedömning av trafikförhållandena som medför att avståndsgränserna i en del fall är kortare än de angivna kilometergränserna. Avståndsbedömning för eleverna görs utifrån att de kan ta sig till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra. För elever i förskoleklass-åk 3 beräknas avståndet utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg. uniform KUB100 v 1.0, Kartorna fastställs av Nämnden för Förskola & Grundskola och utgår från fullmäktiges skolskjutsreglemente med fastställda generella avståndsgränser. Förskola & Grundskola Magnus Fogelblad Utvecklingsledare Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

33 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Fritidshem Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. Växelvis boende I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Bedömning av elevens rätt till skolskjuts ska göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. Förutsättningarna för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och boendet bygger på ett fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress. Färdbevis utfärdas för linjetrafik. Val av annan kommunal skola, friskola eller skola i annan kommun Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem är berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på skolskjuts och om skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken. Elev som valt skolgång i annan kommun, får terminskort till Kungsbacka kommungräns. Resa i mån av plats Finns plats i skolbuss kan elever, som inte är skolskjutsberättigade, få åka med kostnadsfritt. Bussarna får inte överskrida det personantal de är registrerade för och elever ska ha sittplats. Det kan innebära att i möjligheten att resa i mån av plats vid behov kan begränsas. Vid extrema förhållanden Vid vissa förhållanden som oframkomligt väglag eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. Kommunen informerar om detta så snart det är aktuellt på kommunen webbplats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare.

34 Tillämpning av skolskjutsreglemente i Kungsbacka kommun Skolans ramschema för skolskjuts Grundskolorna ska anpassa sin schemaläggning utifrån det ramschema för skolskjutsen som finns. Ramschemat anger de start- och sluttider som gäller för respektive skolan och som skolskjutsplaneringen utgår ifrån. Rutin för beviljande av skolskjuts Elever som är skolskjutsberättigade enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis vid terminsstart utan särskild ansökan. I de fall där det både finns särskilt anordnad skolskjuts, skolbuss, och linjetrafik ska färdbevis för skolbussarna utfärdas. De elever som beviljas skolskjuts i de kommunala skolorna ska dokumenteras i elevregistreringssystemet Procapita. 1 (2) Datum Ansökan Elever som inte får färdbevis men som efterfrågar det kan ansöka om det på särskild blankett eller på annat sätt. Beslut Rektor gör en individuell bedömning om elevens egna förutsättningar för att kunna ta sig till skolan utifrån skollagens kriterier; hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Samtliga dessa kriterier ska beaktas och framgå av beslutet. Rektor kan begära en trafiksäkerhetsbedömning av förvaltningen för Teknik, avdelningen för infrastruktur. Överklagande Om vårdnadshavare ansökt om skolskjuts och fått avslag kan beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I beslutet ska det finnas med en överklagandehänvisning. Beskrivning av processen för överklagande finns i förvaltningslagen. uniform KUB100 v 1.0, Särskilt anordnad skolskjuts med taxi Beslut om skolskjuts fattas av rektor och det gäller även särskilt anordnad skolskjuts med taxi. Blanketten Beställning och ändring av skolskjutsresor med taxi ska alltid användas när man anmäler ny elev eller behöver ändra tiderna. I övrigt finns det särskilt framtagna rutiner som gäller för den särskilt anordnade skolskjutsen med taxi, Skolskjuts med taxi. Förskola & Grundskola Magnus Fogelblad Utvecklingsledare Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

35 KUNGSBACKA KOMMUN Kartor för avståndsbedömning För varje kommunal grundskola finns det kartor som visar avståndsgränserna. I de avståndsberäkningar som gjorts ingår en generell bedömning av trafikförhållandena som medför att avståndsgränserna i en del fall är kortare än de angivna kilometergränserna. Avståndsbedömning för eleverna görs utifrån att de kan ta sig till och från sin ordinarie skola via lokala gator, gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra. För elever i förskoleklass-åk 3 beräknas avståndet utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg. Vid förändringar av förutsättningarna för avståndsbedömning görs revideringar av avståndsgränserna. Det kan till exempel handla om att nya gång- och cykelvägar anläggs eller att en ny trafiksäkerhetsbedömning gjorts. Vid revideringar av kartorna fastställs dessa av nämnden för Förskola & Grundskola. Förlorade eller defekta kort Om en elev i skolår 4-9 förlorat sitt busskort fattar rektor beslut om utfärdande av nytt mot avgift på 200 kr. I undantagsfall kan rektor efter individuell prövning besluta om avgiftsbefrielse. Vid rektors prövning är det inte familjens betalningsförmåga som ska bedömas. För elever i skolår F-3 tas ingen avgift ut. Trafikförhållanden Oavsett avståndsreglerna kan skolskjuts beviljas till följd av bedömning av trafikförhållandena. Till stöd för rektors beslut om avsteg från avståndskravet på grund av trafikförhållanden kan en trafiksäkerhetsbedömning begäras av rektor. I första hand ska bedömningen göras av kommunens trafikingenjörer, men även externa trafiksäkerhetsexperter kan användas. Funktionsnedsättning Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras av hur funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Till stöd för denna bedömning kan ett underlag begäras av rektor från elevens vårdnadshavare, till exempel ett medicinskt utlåtande från läkare. Det är rektor som avgör om underlag behöver begäras in. Om funktionsnedsättningen väl känd kan det vara exempel på en situation då underlag inte behövs. Annan särskild omständighet Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av annan särskild omständighet. Syftet med denna punkt är att fånga upp situationer där det framstår som nödvändigt eller motiverat att bevilja skolskjuts trots att skolskjuts inte kan beviljas på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena eller funktionsnedsättning hos elev. Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet och kopia på beslutet skickas till förvaltningen för Förskola & Grundskola. Fritidshem Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. Elever som är skjutsberättigade men har fritidshem både före och efter skoldagen, får inte ett färdbevis vid terminsstart. Om eleven vid något eller några tillfällen under skolveckan inte har omsorgsbehov utfärdas lämpligt färdbevis. 2 (2)

36 KUNGSBACKA KOMMUN Växelvis boende I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis boende är uppfyllda ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. Förutsättningarna för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och boendet bygger på ett fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress. Färdbevis utfärdas för linjetrafik. Om den ena vårdnadshavaren bor i annan kommun får eleven terminskort till Kungsbacka kommungräns. Val av annan kommunal skola, friskola eller skola i annan kommun Väljer en elev att gå på en annan skola i kommunen, med kommunal eller fristående huvudman, än den som eleven blivit placerad på, kan eleven ändå ha rätt till skolskjuts. Eleven ska uppfylla kraven för skolskjuts till vald skola enligt de generella reglerna avseende färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven får ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken och särskilt anordnad skolskjuts med taxi är inte aktuellt. Elev som valt skolgång i annan kommun, får terminskort till Kungsbacka kommungräns. Ansökan om skolskjuts lämnas till den skola eleven skulle ha varit placerad vid om eleven inte valt skolgång i annan kommun. Vanligtvis den närmaste skolan i förhållande till bostaden. Beslutets giltighetstid och ändrat behov Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Förändring av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan komma att ändra beslutet. Den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare ska informeras om att de omgående skall anmäla till kommunen om de förutsättningar som låg till grund för kommunens beslut att bevilja skolskjuts förändrats. Resa i mån av plats Möjligheten får inte innebära att skjutsberättigade elevers rätt till skolskjuts åsidosätts på grund av att de stiger på längre fram längs en busslinje. Uppstår denna typ av situation kan i resor mån av plats behöva begränsas på aktuell linje. Färdbevis Elever ska kunna visa upp giltigt färdbevis vid resa med linjebussar eller skolbussar. Den skola eleven går på hanterar sina elevers skolskjutsfrågor. Fristående skola redovisar vilka elever som enligt beslut fått skolskjuts. Lista med namn, klass och adress skickas till kommunens kollektivtrafikstrateg. De fristående skolorna beställer färdbevis från Västtrafik och fakturerar därefter kommunen för kostnaden. 3 (2)

37 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:93 Verksamhetsidé ny förskola i Tölö Ängar 2 Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner verksamhetsidén för den nya förskolan i Tölö Ängar 2. Sammanfattning Verksamhetsidé för den nya förskolan som planeras i Tölö Ängar 2 har tagits fram av förvaltningen.. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Verksamhetsidé Tölö Ängar 2 Beslutet skickas till Service, Kommunstyrelsen, Vc planering FG, Vc PE Centrum, Förskolechef Anja Degerman. Beskrivning av ärendet Förskolechef Anja Degerman har ansvarat för att ta fram en verksamhetsidé för den nya förskolan som planeras i Tölö Ängar 2. Förskolans namn är ännu inte bestämd. Mark för förskolan är anvisad och förskolan behövs för att tillgodose platsbehov i samband med de nya bostadsområden som planeras i Tölö Ängar och Voxlöv. Kommunens befolkningsprognos visar en ökning av antalet barn i Hedeområdet med cirka 50 barn fram till och med år I samband med att områdena Voxlöv och Tölö Ängar byggs ut, kommer antalet barn att fortsätta öka. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Udo Weis Förskola & Grundskola (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

38 Anja Degerman, förskolechef Förskolan i området Tölö 2 delar vision med förskolor och skolor i Älvsåker, Hede, Björkris och Hede: Förutsättningar En förskola i ett plan som ska rymma ca 80 barn byggs på tomt intill Fjärilens förskola på Tölö ängar. Pedagogisk idé Förskolan i området Tölö 2 är en plats där barn och vuxna medvetet arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Idén hämtas från definitionen om hållbar utveckling = då vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Man talar om tre olika dimensioner: Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Förskolan Tölö 2 arbetar aktivt med hälsa, miljö och hållbar framtid. Barnen ska redan från starten i förskolan få uppleva samt delta i aktsamhet om och bevarande av natur och miljö, sortering och återvinning av olika föremål och material samt att fatta beslut som gynnar en hållbar framtid. Vi vill förmedla en positiv framtidstro till barnen, att varje individ ingår i ett kretslopp och att varje medveten individuell handling för miljön är betydelsefull. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Politiskt stöd Kungsbacka kommuns politiska vision tar avstamp i de tidigare beskrivna tre dimensionerna av hållbar utveckling för sina miljömål, Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Visionen fastställer att våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. Miljömålen ska vidare integreras i pågående processer och hänsyn till miljön ska tas när vi planerar trafik och bostäder, dvs nya fastigheter i bostadsområden som Tölö 2.

39 Kommunens miljömål förstärker också den pedagogiska idén för förskolan Tölö 2: Källorna för miljöpåverkan är idag snarare tätt förknippade med vårt dagliga liv än med industriell verksamhet. Miljömål för Kungsbacka riktar sig därför till alla individer, företag och organisationer samt kommunala verksamheter - alla har ett ansvar och alla kan göra något. Vi har ett viktigt uppdrag i förskolan att arbeta medvetet för att väcka intresse bland barnen att vara rädda om sin miljö. Stöd i läroplanen Förskolan arbetar efter Läroplanen för förskolan 1998, rev I kap 1 under Förskolans värdegrund och uppdrag kan man läsa: Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid. och de mål som beskrivs i kapitel 2:2, Utveckling och lärande: Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Nedan finns de mål från kap 2.2 som styrker förskolans idé: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

40 Hållbar livsstil Attityder, värderingar, normer och levnadsvanor grundläggs och formas under uppväxtåren och därför är det viktigt att satsa på en hälsofrämjande förskola som bidrar till hälsa för både kropp och själ. En hållbar livsstil är nödvändig för framtiden och främjas av förskolans väl avvägda förskoledag med många varierade möjligheter till såväl fysisk aktivitet som avkoppling. Det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Den som mår bra fysiskt, psykiskt och socialt har större möjlighter att lära och ta till sig kunskap. Naturen har en stillande, helande effekt och har stor betydelse i verksamheten. Material i förskolan är till stor del hämtade från naturen. Utemiljön innehåller variation och är ett yttre "rum" för förskolans barngrupper. Kroppens välbefinnande uppnås vidare genom närodlad, nyttig och vällagad kost. Barnen ska ha möjlighet att odla och skörda och bör ha möjlighet att delta i och ha kontakt med köket där maten tillreds. Harmoni för individen kompletteras vidare med respekt för varandra och för allas lika värde. Värdegrundsarbete är en ständig process på förskolan. Förskolan ska genom verkstäder erbjuda möjligheter för upptäckare och uppfinnare i förskoleålder. Estetik, entreprenörskap, naturvetenskap och teknik är ämnesområden som har gett avtryck till verkstädernas utformning. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Förhållningssätt Barnen är kompetenta i sig själva och blir i förskolans miljö utmanade till att utforska sin omgivning. De får testa sin förmåga, tankar, idéer, hypoteser och dra slutsatser utifrån eget upptäckande. De vuxna finns med som handledare, organisatörer och har stort ansvar för att erbjuda den spännande miljön som gör barnen nyfikna. Vid barnens utforskande dokumenterar både pedagoger och barn såväl analogt som digitalt och återkopplar genom denna dokumentation till övriga barn och pedagoger. Gruppen och relationerna mellan gruppdeltagarna har stor betydelse vid reflektionen då olika perspektiv och strategier blir framträdande. Gruppen utvecklar sina tankar gemensamt, då utvecklas lärande och en känsla av samhörighet och gemenskap. Den senare är dokumenterat betydelsefull för hälsa och en hållbar livsstil. Inomhusmiljö Miljön inne erbjuder variation, innehåller såväl rymligare som trängre utrymmen, fönster mellan rummen, många ljusinsläpp samt transparenta och speglande material för att öka spänningen och lusten att utforska. Alla fönster i ytterväggar ska vara i barnhöjd för att barn ska kunna uppleva vad som händer utanför. Alla rum har god ljuddämpning. Varje avdelning har en hemvist (stort rum) och två mindre rum. Två avdelningar samutnyttjar en entré med vindfång och tambur samt skötrum/toalett, ateljé/verkstad och uterum/växthus. Skötrum/toalett har utrymme för experimenterande med vatten.

41 Gemensamma centrala rum är tillagningsköket och i anslutning till det en kombinerad matsal/ samlingsrum, ett avdelningskök samt rum för rörelse. Matsal/samlingsrum är även tänkt för större grupper kvällstid, vid möten för föräldrar eller pedagoger. Personalutrymmen Personalutrymmen ska vara ett personalrum med pentry, ett arbetsrum för pedagoger med en arbetsplats till varje avdelning och en till förskolechefen samt ett vilrum. Återvinning Varje avdelning har egna återvinningskärl. Gemensamt återvinningshus finns på gården utformat så att förskolebarnen kan delta vid sortering av sopor. Uppvärmning Förskolan ska ha solpanel och vindkraftverk för att förespråka alternativa energilösningar. IKT Förskolan har trådlöst nätverk. En dator för administration finns på varje avdelning. Takhängd projektor med duk samt ljudanläggning finns i varje hemvist samt i matsal/samlingsrum. Informationsskärm och interaktivt bord i samlingsrum. I personalens arbetsrum står Pullprintskrivaren. Utemiljö Utemiljön är variationsrik och uppmuntrar till sinnesupplevelser, fantasi och fysisk aktivitet av många olika slag. Här ska barnen mötas och ta del av kunskap, stimulans, rörelse och gemenskap. Tanken är att utemiljön ska vara ett ytterligare rum för barngrupperna. All slags aktivitet ska vara naturligt att göra såväl ute som inne och det behövs flera alternativa utrymmen som gränsar mellan ute inne, t ex vindfången och uterummen. Här kan aktiviteter pågå i alla väder under alla årstider. Även skogspartiet bildar en egen typ av rum. Gården består av platser att leka vid, träd, buskar och odlingslådor för att få uppleva, odla och smaka. Det finns sittplatser för samling, aktivitet eller måltid, kojor och tunnlar för att mötas och knyta kontakter genom. Gården bjuder på olika underlag i form av gräs, flis, sand, asfalt och trädäck. Tanken är att göra övergången mjuk mellan inne och ute. Alla utomhus lekredskap är av naturliga material och säkra såväl för barn som för miljön. En del av gården består av en skogsslänt. I den används en slang till vattenbanan. Vid sidan om banan finns en gradäng; en samlingsplats för alla barn och pedagoger på förskolan. Där firas traditioner tillsammans. Förskolechefens avslutande reflektion Att vara del i ett kreativt sammanhang och barngruppen på förskolan Tölö 2 ska ge alla barn hållbar hälsa och en miljömedveten start i utbildningssystemet.

42 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:60 Bekräftelse av behov av en ny förskola i Kolla Parkstad Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola bekräftar behovet av en ny förskola i Kolla Parkstad Sammanfattning När ett lokalprojekt ligger 2 år bort i nämndens lokalplan ska nämnden bekräfta behovet av lokalen för att en förstudie ska kunna startas. Befolkningsprognosen och bostadsutbyggnaden visar ett tydligt behov av ytterligare förskoleplatser i Kolla Parkstad. För att möta detta behov måste arbetet med en ny förskola startas snarast eftersom en byggprocess pågår under 2,5 till 3 år. Befolkningspronosen visar en ökning av antalet barn i åldrarna 1-5 år med 177 barn från 2015 till Vid en genomsnittlig efterfrågan på 93% skulle cirka 165 barn efterfråga barnomsorgsplats. För närvarande har Kolla Parkstads förskola lediga platser motsvarande 2 avdelningar eller cirka 40 barn. Ett tillskott av förskoleplatser är därför nödvändigt i Kolla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Udo Weis Förskola & Grundskola (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

43 TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande över departementsskrivelse från Socialdepartementet, DS 2015:19, Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Förslag till beslut Nämndens förslag till yttrande godkänns och översänds till kommunstyrelsens förvaltning. Sammanfattning Socialdepartementets promemoria innehåller förslag om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december Den upphävda lagen föreslås fortsätta att gälla ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag som anhängiggjorts hos en kommun före den 1 januari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet. 1 (2) Datum Nämnden för Förskola & Grundskola lämnar yttrande angående ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Förvaltningens bedömning är att omställningstiden kan kortas så att vårdnadshavare som beviljats vårdnadsbidrag får behålla bidraget enligt beslut dock längst i sex månader efter att lagen om att kommunalt bidrag upphört, dvs. tom Kommunen kan informera ett år innan genomförandet både på hemsidan och via brev berörda familjer i juni Förskola & Grundskola kan erbjuda fler alternativ till önskade placering i förskola i augusti månad jämfört med i december månad. I augusti finns gott om platser att tillgå då en hel årskull, 1000 barn, går över till förskoleklass. Syftet är att erbjuda plats så nära barnets hem som möjligt. Beskrivning av ärendet Handläggningstid för Kungsbacka kommun är kort, kommunstyrelsens förvaltning har begärt ett yttrande från Förskola och Grundskola. Socialdepartementets skrivelse inkom till Förskola & Grundskola , Dialog i arbetsutskottet , Beslut om yttrande Förskola & Grundskola nämnd , Yttrande till Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsens förvaltning yttrande klart , Yttrande KSAU , Yttrande Kommunstyrelsen och Yttrande till socialdepartementet KUB1001, v2.0, I departementskrivelsen beskrivs; Bakgrund, Nuvarande bestämmelser, Hur föräldrar använder vårdnadsbidraget, Kommunalt vårdnadsbidrag avskaffas, Följdändringar i annan lagstiftning, Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, Konsekvenser av förslaget för enskilda, administrativa och ekonomiska konsekvenser. Förskola & Grundskola Annika Loven Samuelsson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

44 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Nämnden för Förskola & Grundskola avstår från att kommentera de delar av utredningen som rör lagstiftningen, nationellt nyttjande av vårdnadsbidraget och ekonomiska konsekvenser för enskilda, kommuner och försäkringskassan. Däremot lämnas yttrande angående ikraftträdande- och övergångsbestämmelser inom ramen för Förskola & Grundskolas verksamhetsansvar. Yttrande Förslaget innebär att omställningstiden för familjerna kan vara upp till två år och vårdnadsbidrag som beslutats senast december 2015 avslutas i december Förvaltningens bedömning är att omställningstiden kan kortas så att vårdnadshavare som beviljats vårdnadsbidrag får behålla bidraget enligt beslut dock som längst i sex månader efter att lagen om att kommunalt bidrag upphört dvs. som längst tom Kommunen kan informera ett år innan genomförandet både på hemsidan och via brev till berörda familjer i juni Förskola & Grundskola kan erbjuda fler alternativ till önskade placeringar i förskola i augusti månad jämfört med i december månad. I augusti finns fler platser att tillgå då en hel årskull, 1000 barn, går över till förskoleklass. Syftet är att erbjuda plats så nära barnets hem som möjligt. Nyttjande av vårdnadsbidrag i Kungsbacka kommun Antalet vårdnadsbidragen har minskat, se bilaga 1, från år 2009 med 1589 bidrag till år 2014 med 974 bidrag var första året med helårseffekt och med flest antal utbetalda vårdnadsbidrag, därefter har antalet bidrag stadigt minskat. Antalet utbetalda bidrag per månad varierar under året men det finns en tydlig ökning under sommarhalvåret. Ekonomiska konsekvenser för Kungsbacka kommun Vårdnadsbidrag i Kungsbacka kommun är beslutat till 3 tkr per månad och utbetalas 12 månader per år, kostnad per helår är 36 tkr. Kostnaden per förskoleplats var enligt 2013 års SCB-statik kr i Kungsbacka kommun. Merkostnaden för nyttjande av förskoleplatser jämfört med vårdnadsbidrag finns i bilaga 2. Beslutsunderlag Socialdepartementets skrivelse 2015:19 Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Bilagor: Översikt Förskola & Grundskolas vårdnadsbidrag Ekonomiska konsekvenser för Förskola & Grundskola Beslutet skickas till Kommunstyrelsen förvaltning

45 Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas REG ERJ NGSKANSLIET Socia!departementet

46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss -hur och varför. statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN

47 Innehåll l Sammanfattning Lagtext Förslag tilllag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Förslag tilllag om ändring i socialförsäkringsbalken Förslag tilllag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd Förslag tilllag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) Förslag tilllag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Förslag tilllag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Slopat kommunalt vårdnadsbidrag Bakgrund Nuvarande bestämmelser Hur föräldrar använder vårdnadsbidraget Kommunalt vårdnadsbidrag avskaffas Följdändringar i annan lagstiftning Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser l

48 Innehåll Os 2015:19 4 Konsekvenser av förslaget För enskilda Administrativa och ekonomiska konsekvenser Effekter på kommunal sektor Effekter på transfereringssystemen Effekter för domstolarna, statliga myndigheter samt arbetslöshetskassorna ED-rättsliga aspekter och administration av familjeförmåner Författningskommentar Förslaget tilllag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Förslaget tilllag om ändring i socialförsäkringsbalken Förslaget tilllag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd Förslaget tilllag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) Förslaget tilllag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Förslaget tilllag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

49 l Sammanfattning Promemorian innehåller förslag om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Ett upphävande av lagen medför att följdändringar måste göras i socialförsäkringsbalken, lagen (1982:80) om anställningsskydd, föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december Den upphävda lagen föreslås fortsätta att gälla i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 januari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet. 3

50 2 Lagtext 2.1 Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Härigenom föreskrivs att lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 januari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet. 5

51 2 Lagtext Os 2015: Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att 26 kap. 23 och 114 kap. 23 ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 26 kap. 23 ska utgå, dels att 12 kap. 38, 97 kap. 13, 102 kap. 15 och 114 kap. 8 ska ha följande lydelse. N uvarande lydelse F öreslagen lydelse 12 kap För en förälder som anses bosatt i Sverige även under vistelse utomlands enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 och 8, ska det bortses från tiden för utlandsvistelsen när det bestäms om 240-dagarsvillkoret i 35 1 är uppfyllt. Vidare ska för en förälder som fått sjukersättning eller aktivitetsersättning en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 26 kap. 22 a anses ha gällt hela den tid som föräldern fått sådan ersättning. F ör en förälder som fått vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, ska det bortses från sådan tid som föräldern fått sådant bidrag när det bestäms om 2 40-dagarsvillkoret i är uppfyllt, om detta är mer förmånligt för föräldern. 1 Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. 6

52 Ds 2015:19 2 Lagtext 97 kap Med vissa andra inkomster enligt 2 6 avses följande: 1. inkomst som på grund av 3 kap inkomstskattelagen (1999: 1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital, 2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggs bidrag, 3. skattefria stipendier över kronor per månad, 4. skattepliktiga inkomster 4. skattepliktiga inkomster enligt 5 lagen (1991:586) om enligt 5 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom- särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, och 6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. lands bosatta, och 5. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år betalas ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det senare året. Med vissa andra inkomster enligt 7 5 avses detsamma som i 97 kap. 13 första stycket 1-3, 5 och 6 samt ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukdomsfall som inträffat före år kap Med vissa andra inkomster enligt 7 5 avses detsamma som i 97 kap. 13 första stycket 1-3 och 5 samt ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukdomsfall som inträffat före år Senaste lydelse 2010: Senaste lydelse 2010:352. 7

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Sunne kommun

Riktlinjer för skolskjuts. Sunne kommun Riktlinjer för skolskjuts Sunne kommun 1. Inledning Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet för de eleverna i grundskola, särskola och gymnasiesärskola

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR sid 2 2 DEFINITIONER sid 2 3 REGLER sid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum Diarienummer 2015-04-29 2015/546 611 Fastställd av BUN 2015-05-21, 100 Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Lagar och förordningar I lagar,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar 3 2 Definitioner 3 3 Regler 3 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för skolskjuts Gäller från 1 juli 2015 Innehåll 1. Skolskjuts med SL-kort eller taxi... 3 1.1 Begränsningar... 3 1.2 Elevresor för

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Reglemente Skolskjuts Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Innehållsförteckning Allmänna lagkrav... 3 Färdvägens längd... 3 Grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskolan... 3 Trafikförhållanden,

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013.

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. REGLEMENTE 1 (7) Diarienummer BUN 13/194 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolskjutsreglemente Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. 1. Ändamål 1.1 Enligt skollagens 10 kap 32

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2013-09-19 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergår skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart ha skjutsat elever med upphandlade bussar till att i stor utsträckning

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva augusti 2012 11:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva augusti 2012 11:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2012 11:1 SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 1. Elever i grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. 2. Elever i gymnasieskolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) BUN/2013:647 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN

Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN Riktlinjer för Skolskjuts VÄRMDÖ KOMMUN Dnr 04BUF/0041-623 Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 2004-06-01 Reviderad 2006-10-10 Reviderad av grundskolenämnden 2008-05-21 Reviderad av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 4. Beslutsfattare...3 5. Rätt

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN 2014-06-23 1 (7) REGELVERK FÖR SKOLRESOR I 1 INLEDNING Från och med höstterminen 2013 övergick skolskjutsen i Höganäs kommun från att enbart skjutsa elever med upphandlade bussar till att även använda

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Regler för skolskjuts i Skara kommun Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden den 22 september 2011 90 Morgondagens skola med lust till livslångt lärande Inledning Gällande skolskjutsregler är beslutade

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola 2011-06-13 Dnr:2011/106-UAN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för elevresor och för skolskjuts för elever i gymnasiesärskola RIKTLINJER FÖR ELEVRESOR I GYMNASIET OCH FÖR SKOLSKJUTS FÖR ELEVER I GYMNASIESÄRSKOLA

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-04-13 Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är,

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun

Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun Skolskjutsreglemente för Trosa Kommun Allmänt Lagar och föreskrifter Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) Skollagen (SFS 1985:1100). Förordningen om skolskjutsning (SFS

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ANTAGNA AV BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-15, 81 REVIDERADE 2011-03-30, 26 SAMT 2011-11-29, 80. REVIDERADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-04, 111 1. VILKA HAR RÄTT TILL FRI SKOLSKJUTS?

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS och RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS och RESEERSÄTTNING NORRKÖPINGS KOMMUN Kollektivtrafiknämnden 2005-05-11 KTN-52/2005 623 Antagna av kollektivtrafiknämnden 11 maj 2005, 44 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS och RESEERSÄTTNING GRUNDSKOLAN SÄRSKOLAN

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Reflektera i skolan och trafiken

Reflektera i skolan och trafiken Reflektera i skolan och trafiken Skolskjutsregler i Simrishamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Skolskjuts Defi nition: Transport av elev i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer