VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II. Bio Ethanol Domestix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II. Bio Ethanol Domestix"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 1 och Bilaga Bio Ethanol Domestix 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: Bio Ethanol Domestix 1.2 Användning av ämnet eller beredningen: Flytande bränsle för bärbara värmare 1. Namnet på bolaget/företaget: PVG Energy B.V. Euterpehof 20 NL-542 CW Oss Tel: Fax: Telefonnummer för nödsituationer: 24/24 t: (BIG) 2. Farliga egenskaper NFPA: 1--2 (*) DSD/DPD ificerat som farligt på grundval av kriterierna av direktiver 67/548/EEG och 1999/45/EG Mycket brandfarligt Andra faror Kan antändas av gnistor Gasen/ångan är tung och sprids längs marken: antändningsrisk Bedövande i höga koncentrationer Lätt irriterande på huden Lätt irriterande på andningsvägarna Måttligt irriterande på ögonen Obs! Ämnet absorberas genom huden Innehåller ett ämne som (möjligen) är teratogent Innehåller ett ämne som (möjligen) minskar fertiliteten Kan orsaka skada på spädbarn under amningsperioden. Sammansättning/information om beståndsdelar Namn CAS Nr. EINECS/ELINCS Konc. ificering efter DSD/DPD ificering efter CLP Fotnot etanol >95 % F; R11 Flam. Liq. 2; H225 (1)(2) Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Vid inandning: Flytta personen till frisk luft Vid andningssvårigheter kontakta läkare 4.2 Vid kontakt med hud: Skölj med vatten För person med ihållande irritationen till läkare (1) Fullständiga ordalydelsen av de R- och H-fraser: se avsnitt 16 (2) Substans med en allmän exponeringsgräns för arbetsplatser Utarbetad av: Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 4 A, B-2440 Geel Reviderad for: 2: Produktnummer: 5049 Utgivningsdag: Revideringsdatum: / SE

2 4. Vid kontakt med ögon: Skölj med vatten Använd inte neutralisationsmedel För person med ihållande ögonirritation till läkare 4.4 Vid förtäring: Skölj munnen med vatten Tillåt inte personen att kasta upp Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Lämpliga släckmedel: Spridd vattenstråle/vattendimma Polyvalent skum BC-pulver 5.2 Släckmedel som inte får användas: Inga olämpliga släckmedel kända 5. Speciella exponeringsrisker: Kan antändas av gnistor Gasen/ångan är tung och sprids längs marken: antändningsrisk Vid bränning bildning av CO och CO2 5.4 Instruktioner: Kyl behål. med spridd vattenstr./flytta dem ifrån riskzonen Flytta inte last som är utsatt för hetta 5.5 Särskild skyddutrustning för brandbekämpningspersonal: Handskar Tätslutande skyddsglasögon Skyddsklädsel Vid stora läckage/i slutna utrymmen: tryckluft-/syrgasapparat Vid brand/hetta: tryckluft-/syrgasapparat 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder: Se rubrik Miljöskyddsåtgärder: Samla upp/pumpa över det läckande ämnet i lämpliga behållare Stoppa läckan, stäng av tillförseln Valla in flytande spill Försök att minska ångbildning Förhindra utbredning i kloakledningar Se rubrik 1 6. Rengöringsmetoder: Absorbera utspilld vätska med absorptionsmedel t.ex.: sand, jord, vermikulit eller kiselgur, kalkstenpulver Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare Samla utspillt ämne/rest omsorgsfullt Töm skadad/kylda tankar Använd ej tryckluft vid överpumpning Tvätta förorenada ytor med rikligt vatten Lämna samlat spillt ämne till produc./vederbör. myndighet Tvätta klädsel och utrustning efter behandling 7. Hantering och lagring 7.1 Hantering: Gnistfri och explosionssäker utrustning och belysning Produktnummer: / 9

3 Vidtag åtgärder mot statisk upladdning Förvara åtskild från öppen låga/hetta Förvara åtskild från antändningskällor/gnistor Normal hygien Håll förpackningen väl tillsluten Får inte tömmas i avloppet 7.2 Lagring: Säkerhetskrav vid lagring: Förvaras svalt Ventilation vid golvnivå Brandsäker lagerlokal Tillse att behållare för att samla upp spill finns Tillse att behållaren är jordad Följ de lagliga normerna Förvaras åtskilt från: oxidationsmedel (starka) syror Lämpligt förpackningsmaterial: rostfritt stål aluminium koppar nickel syntetisk material glas 7. Specifika användningsområden: Se informationen tillhandahållen av tillverkaren för identifierade användare 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Gränsvärden för exponering: Exponering på arbetsplatsen: Lagstiftad exponeringsgräns (Nederländerna) Ethanol Korttidsvärde 950 ppm 1900 mg/m³ 10 ppm 1000 mg/m³ Gränsvärde (Belgien) Ethanol Korttidsvärde - ppm - mg/m³ 1000 ppm 1907 mg/m³ TLV (USA) Ethanol Korttidsvärde 1000 ppm TRGS 900 (Tyskland) Ethanol 500 ppm 960 mg/m³ Gränsvärde (Frankrike) Alcool éthylique Korttidsvärde 5000 ppm 9500 mg/m³ 1000 ppm 1900 mg/m³ Gränsvärde (UK) Ethanol Korttidsvärde - ppm - mg/m³ Produktnummer: 5049 / 9

4 Ethanol 1000 ppm 1920 mg/m³ Gränsvärde (Sverige) Etanol Korttidsvärde 1000 ppm 1900 mg/m³ Momentanvärde - ppm - mg/m³ 500 ppm 1000 mg/m³ Provtagningsmetoder: Produktnamn Test Nummer Provtagningsmetod Anmärking ethanol NIOSH 8002 Ethanol (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549 adsorptionsrör Ethyl Alcohol OSHA CSI Ethyl Alcohol OSHA 100 Ethyl Alcohol (Ethanol) OSHA 7 adsorptionsrör Ethyl Alcohol (Ethanol)(Alcohols I) NIOSH 1400 adsorptionsrör 8.2 Begränsning av exponeringen: Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen: Mät koncentrationen i luften regelbundet Arbeta vid avluftningsanordning/under ventilering Personlig skyddsutrustning: a) Andningsskydd: Gasmask med filtertyp A vid konc. i luften > exponerings b) Handskydd: Handskar - butylgummi - viton - neoprengummi (klorprengummi) - tetrafluoretylen c) Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon d) Hudskydd: Skyddsklädsel Begränsning av miljöexponeringen: Se rubrik 6.2, 6. och 1 9. Fysiskaliska och kemiska egenskaper 9.1 Allmän information: Fysisk form Lukt Färg 9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation: ph Flampunkt Upplösbarhet i vatten Löslighet Vätska Alkohollukt Färglös 7 1 C Fullständig Löslig i eter Löslig i aceton Lösligt i kloroform Lösligt i olja Lösligt i metanol Lösligt i syror 9. Annan information: 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Förhållanden som skall undvikas: Produktnummer: / 9

5 Möjlig brandrisk värmekällor antändningskällor Stabilitet Uppgift saknas Reaktioner Reagerar häftigt med många föreningar t.e.: med (starka) oxidationsmedel 10.2 Material som skall undvikas: oxidationsmedel (starka) syror 10. Farliga sönderdelningsprodukter: Vid bränning bildning av CO och CO2 11. Toxikologisk information 11.1 Akut toxicitet: etanol LD50 oral (råtta) LD50 hud (kanin) LC50 inhalation (råtta) 7060 mg/kg > mg/kg > 20 mg/l/4t 11.2 Kronisk toxicitet: Omåttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker kan ge cancer Finns inte upptagen som mutagen (EG, MAK) Innehåller ett ämne som (möjligen) är teratogent Innehåller ett ämne som (möjligen) minskar fertiliteten Kan orsaka skada på spädbarn under amningsperioden etanol Förtecknas i SZW - Lista över cancerframkallande ämnen IARC - klassificering SZW - Fertilitet: Kategori SZW - Utveckling: Kategori SZW - Amning: Kategori TLV - Carcinogenisitet MAK - Krebserzeugend Kategorie MAK - Keimzellmutagen Kategorie MAK - Schwangerschaft Gruppe ja 1 Kan ha effekt på fortplantningsförmågan Riskfyllt för foster Kan orsaka skada på spädbarn under amningsperioden A 5 5 C 11. Akuta effekter/symptom: Inandning: VID EXPONERING FÖR HÖGA KONCENTRATIONER: Torr strupe/ont i halsen Hostningar Irritation på luftvägarna Irritation av nässlemhinnor Andningssvårigheter Nedsättning av centrala nervsystemets funktion Lika symptom som vid förtäring Kontak med hud: Svagt irritation Kontakt med ögon: Rödhet i ögonvävnaden Tårflöde EFTER LÅNGVARIG UTSATTHET/KONTAKT: Irritation i ögonvävnaden Intagande: Produktnummer: / 9

6 Risk för aspirationspneumoni Rödaktig hudfärg Stigande kroppstemperatur Fuktig/klibbig hud Uppjagad/rastlös Ökad hjärtverksamhet Nedsättning av centrala nervsystemets funktion Yrsel Bedövning Huvudvärk Ruskänsla Kväljningar Kräkningar Störning av motoriska reaktioner Koordinationsstörningar Synstörningar Koncentreringsstörningar Vanföreställningar Störningar av smärtkänsligheten Hjärtfrekvensstörningar Medvetandestörning Darrningar Kramper/okontrollerade muskelsammandragningar Pupillutvidgning 11.4 Kroniska effekter: EFTER LÅNGVARIG/UPPREPAD EXPONERING/KONTAKT: Torr hud Mag-tarmbesvär Förstorning/påverkan av levern Förändringar i blodbild/blodsammansättning Effekt på hjärten och blodomloppet Högt blodtryck Orsakar skada på nervsystemet Beteendestörningar Förvirring Störning av känselförnimmelse Darrningar Påverkan av benmärgen Påverkan på de endokrina systemet Försvagar immunsystemet 12. Ekologisk information 12.1 Ekotoxicitet: etanol LC50 fiskar art SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS EC50 Dafnie art DAPHNIA MAGNA EC50 vattenlevande organismer art ALGAE värde varaktighet (t) anmärking 1000 mg/l 96 t värde varaktighet (t) anmärking 900 mg/l 48 t värde varaktighet (t) anmärking 5000 mg/l 72 t 12.2 Rörlighet: Flyktiga organiska föreningar (FOF) Löslighet i/reaktion med vatten >95 % Löslig i vatten 12. Persistens och nedbrytbarhet: Produktnummer: / 9

7 12.4 Bioackumuleringsförmåga: 12.5 Resultat av PBT-bedömning: Ej tillämpligt, baserat på tillgängliga data 12.6 Andra skadliga effekter: Inte farligt för ozonskiktet (1999/45/EG) 1. Avfallshantering 1.1 Bestämmelser rörande avfall: Avfallskod (Direktiv 2008/98/EG, beslut 2001/118/EG) * : Andra bränslen (även blandningar) Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra EURAL-koder vara tillämpliga Farligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG 1.2 Metod för bortskaffande: Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter För bort till en godkänd destruktions-, neutralisations- och eliminationsanläggning av riskfyllt avfall Släpp inte ut i dagvatten 1. Förpackning/Behållare: Avfallskod emballage (Direktiv 2008/98/EG) * : Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen 14. Transportinformation ADR Farlighetsnummer ificeringskod Etanollösning (etylalkohollösning) F1 RID ificeringskod Etanollösning (etylalkohollösning) F1 ADNR ificeringskod Etanollösning (etylalkohollösning) F1 IMO Ethyl alcohol solution Produktnummer: / 9

8 Marine pollutant ICAO ethanol (ethyl alcohol) or ethanol solution (ethyl alcohol solution) 15. Gällande föreskrifter 15.1 EU-lagstiftning: DSD/DPD ing efter Direktiv 67/548/EEG, 1999/45/EG och 2006/8/EG Mycket brandfarligt R-fraser 11 S-fraser (02) (46) 56 Mycket brandfarligt (Förvaras oåtkomligt för barn) Förpackningen förvaras väl tillsluten Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden (Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten) Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall 15.2 Nationella föreskrifter: 15. Särskilda gemenskapsregler: Anges i bilaga XV till förordning (EG) nr 1907/2006: Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor. 16. Annan information Lagstiftning Referenser till lagstiftning EU/276/2010 Se kolumn 1:. EG/552/2009 Se kolumn 1: 40. Informationen i detta varuinformationsblad bygger på de data och försök som BIG har mottagit. Sammanställningen skedde efter bästa förmåga och i överensstämmelse med den vid detta tillfälle tillgängliga kunskapen. Säkerhetsdatabladet utgör endast riktlinjer för säker hantering, användning, förbrukning, lagring, transport och bortförskaffande av de ämnen/beredningar/blandningar som nämns under punkt 1. Med jämna mellanrum sammanställs nya varuinformationsblad. Endast de allra senaste versionerna får användas. Gamla exemplar ska förstöras. Om inte annat anges uttryckligen på säkerhetsdatabladet, gäller informationen inte för ämnena/beredningarna/blandningarna i renare form, i blandningar med andra ämnen eller i processer. Säkerhetsdatabladet ger inga kvalitetsspecifikationer för de aktuella ämnena/beredningar/blandningar. Att följa anvisningarna i detta varuinformationsblad fritar inte användaren från plikten att vidta alla åtgärder som sunt förnuft, regleringar och rekommendationer föreskriver i sammanhanget, eller som är nödvändiga och/eller nyttiga vid de konkreta användningsförhållandena. BIG garanterar inte att den förmedlade informationen är korrekt eller fullständig. Användningen av detta varuinformationsblad är föremål för de licensvillkor och ansvarsbegränsande villkor som regleras i ditt licensavtal med BIG. All immateriell äganderätt för detta blad är BIG:s egendom, spridning och reproduktion är begränsad. Rådgör med ditt licensavtal med BIG för detaljer. (*) = INTERN KLASSIFICERING (NFPA) PBT-substanser = beständiga, bioackumulativa och toxiska substanser Produktnummer: / 9

9 DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Direktiv för Farliga Ämnen Dangerous Preparation Directive - Direktiv för Farliga Preparat Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa) Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitt 2 och : R11 Mycket brandfarligt Fullständiga ordalydelsen av de H-angivelser som nämns i avsnitt 2 och : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Fullständiga ordalydelsen av de klasser som nämns i avsnitt 2 och : Flam. Liq. Brandfarliga vätskor Produktnummer: / 9

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II Soudal Fix All 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. Klassificeringsförfarandet

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. Klassificeringsförfarandet AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Produktnamn 12 Relevanta identifierade användnr av ämnet eller blandningen och användnr som det avråds från Användnr från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer