Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar"

Transkript

1 Behandling av affektiva sjukdomar Begrepp: Förstämningssyndrom: Affektiva syndrom / sjukdomar Affekt: Känsloyttring (övergående) Förhöjt stämningsläge: Eufori Sänkt stämningsläge: Dysfori Affektiv sjukdom: Affektiva sjukdomar Förstämningssjukdom där känsloyttringarna inte går snabbt över utan kvarstår: Depression -2 veckor, Mani - 1 vecka, Hypomani - 4 dagar DSM-IV TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (Tet Revision) Sänkt sinnesstämning: Depression: (Enstaka eller recidiverande) Affektiva sjukdomar Sömnproblem (mer/mindre) Nedstämdhet Trötthet/energibrist t/ i t Likgiltighet Motorisk hämning Minnesstörning Koncentrationsstörning Viktförändring (minskning/ökning) Dystymi: Refraktär (kvarstående/svårbehandlad nedstämdhet, minst 2 år) Ofta relaterat till personlighetsstörning - svårbehandlat Förhöjd sinnesstämning: Hypomani Kan ha sjukdomsinsikt Upprymdhet Affektiva sjukdomar Ihållande (minst fyra dagar) förhöjt stämningsläge eller irritabilitet Upprepade episoder av hypomani räknas till bipolär sjukdom Avvikande från personens normala stämningsläge Funktionsförändringen iakttagbar för omgivningen Orsakar inte påtaglig funktionsnedsättning i arbetsliv eller socialt Affektiva sjukdomar Mani: Som regel bristande sjukdomsinsikt Påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge Förhöjd självkänsla eller grandiositet (betydelsefull, förnäm, utvald) Minskat sömnbehov Snabba tankar Snabba associationer Lättdistraherad Sammanfattning: Unipolära affektiva sjukdomar: Depression (Dystymi) (Persolighetsstörning?) Bipolära affektiva sjukdomar: Affektiva sjukdomar Evidence that Vincent Van Gogh and other artists had bipolar disorder spurred research into its relationship to creativity. Ökad och målinriktad aktivitet (arbete, skola, socialt eller seuellt) Penninginvesteringar ofta i omdömeslösa projekt Del av bipolär sjukdom Depression och hypomani/mani Olika behandling för unipolära och bipolära tillstånd Vincent Van Gogh, Self-portrait,

2 Behandling av unipolära affektiva tillstånd Behandling av unipolära affektiva tillstånd Antidepressiva läkemedel: Unipolära: Depressiva (dystyma) i praktiken Läkemedelsbehandling av enstaka depression: Antidepressiva läkemedel Ibland i kombination med terapeutisk /stödjande kontakt Depression-Melankoli (Försöks vid) Dystymi (Ofta flera preparat, efter varandra eller i kombination, med tveksam effekt) Ångesttillstånd Paniksyndrom Generaliserad ångest Social Fobi Tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Edvard Munch. Weeping Nude, 1913 Edvard Munch The Scream (detail), 1893 Antidepressiva-indelning Behandling med antidepressiva SSRI (Selective Serotonergic Receptor Inhibitors) SNRI (Serotonergic Noradrenergic Receptor Inhibitors) NRI (Noradrenergic Receptor Inhibitors) (Reboetin) TCA (Tricykliska Antidepressiva) MAO-hämmare (MonoAminOidas) Serotonin /Melatoninagonist (Agomelatin) Initial latens vid behandling med antidepressiva Effekten kommer ofta några dagar-flera veckor efter insatt behandling Ångestsymtom och sömnstörningar kan initialt förvärras Patienter med ångest/sömnsvårigheter: Ev tillägg av aniolytika/hypnotika initialt Benzodiazepiner (oazepam), zolpidem, zopiclon, korttidsbehandling för att undvika beroende Antidepressiva är ej beroendeframkallande Andra användningsområden för antidepressiva Hur länge behandlar man? Smärta Fram för allt neurogen smärta Huvudsakligen Tricykliska (TCA) Amitriptylin Tryptizol (Klomipramin) Låg dos, mg per dygn Även viss dokumentation för SSRI,SNRI Minst 6-8 veckor innan effekt kan utvärderas Om förbättring sker: Behandla minst 6 månader, ofta 12 månader När behandlingen ska avslutas sker uttrappning över en till-flera veckor beroende på dos, individuell känslighet 10-30% svarar inte på behandlingen 2

3 Andra användningsområden för antidepressiva Premenstruellt Syndrom (PMS) Korttidsbehandling Med antidepressiva medel några dagar i månaden kan nio av tio kvinnor bli av med svåra pms-besvär Elias Eriksson prof klin farm Gbg (Direkt serotonerg effekt utan adaptation av receptoruttryck) Andra användningsområden för antidepressiva Bulemia nervosa ( Hetsätande ) Fram för allt SSRI provade Ofta i kombination med psykoterapi Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Somatoforma syndrom (e hypokondri) Kroniskt Trötthetssyndrom Trichotillomani (tricho=hår tillo=rycka) Nagelbitande Emotionell labilitet affektinkontinens (vid stroke, demens, traumatisk hjärnskada) Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Tourettes syndrom (Tics) Pyromani Kleptomani Patologisk Svartsjuka Psykoseuella Störningar (t e ehibitionism, pedofili, våldtäkt) Patologiskt Spelande Aggressivitet (demens, utvecklingsstörning, autism, personlighetsstörningar) Serotonerga återupptagshämmare Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) Förstahandsalternativ Depression Sertralin (Zoloft) Citalopram (Cipramil) Escitalopram (Ciprale) Fluoetin (Fonte/Prosac) Paroetin (Seroat/Pail) Fluvoamin (Fevarin) Monoamin-hypotesen för depression/affektiv sjukdom Underskott i monoamin-transmittor-funktion i vissa hjärnområden vid depression: Serotonin (5-HT) (5-hydroytryptamin) Noradrenalin (NA) Och omvänt överskott vid maniska tillstånd (Schildkraut, 1965) 3

4 Serotonerga återupptagshämmare (SSRI) SSRI Verkningsmekanism I SSRI : Förhindrar att serotonin återupptas i nervcellerna Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 1: Medför att en större mängd serotonin finns tillgängligt för signaltransmission i hjärnan Vid depressiv sjukdom fungerar serotonerg neurotransmission sämre Mängden tillgängligt serotonin(5-ht) minskar i synapsklyftorna Fler receptorer för serotonin bildas i synapserna för att kompensera Klinisk bild av depression uppstår SSRI Verkningsmekanism II SSRI Verkningsmekanism III Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 2: När behandling med SSRI påbörjas så ökar initialt mängden tillgängligt serotonin ffa presynaptiskt relativt snabbt SSRI blockerar receptorer och ökar fri serotoninmängd Fortfarande dock fler receptorer än normalt både pre och postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 3: Antalet receptorer för serotonin nedregleras/minskar presynaptiskt eftersom det nu finns mer serotonin tillgängligt SSRI Verkningsmekanism IV SSRI Verkningsmekanism V Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 4: Det finns nu tillräckligt med fritt serotonin presynaptiskt och antalet receptorer där är normalt Impulsflödet i neuronet ökar därmed vilket medför att mer serotonin frigörs även postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 5: Serotoninmängden ökar även postsynaptiskt Postsynaptiska antalet serotoninreceptorer minskas Funktionen normaliseras Adaption av receptorer pre- och postsynaptiskt tar dagar-veckor 4

5 Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Kiralitet-Escitalopram Escitalopram eempel på Kiralitet/Stereoisomerer Racemat: Blandform (normalt) av stereoisomerer, dvs spegelmolekyler med olika rotation Stereoisomerer, enantiomerer, isomerer: (R)Rectus = (+) = (D)Detro = Höger = Medurs rotation (S)Sinister = (-) = (L)Levo = Vänster = Moturs rotation Escitalopram = (S)-citalopram Stereoselektiva (S)-molekyler, dvs den aktiva formen Viss behandlingsfördel med escitalopram visad jfrt citalopram ( marginella fördelar ) Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Olika profil för olika medel Fluoetin (Fonte/Prosac ) Möjligen långsammare effektinsättande?? Möjligen oftare viktminskning än viktökning; Övriga SSRI: Viktökning mer vanligt Väsentligt längre halveringstid än övriga preparat Mindre risk för utsättningsfenomen och mindre nödvändigt att komma ihåg dosen varje dag Dosering av SSRI Escitalopram (Ciprale) mg/dag Paroetin (Seroat/Pail) mg/dag Citalopram (Cipramil) mg/dag Fluoetin (Fonte/Prosac) mg/dag Sertralin (Zoloft) mg/dag Fluvoamin (Fevarin) mg/dag Biverkningar av SSRI Biverkningar vid insättandet: Illamående Ångestförstärkning Övriga vanliga biverkningar: Huvudvärk Svettningar nng Sömnstörning (dosen tas på morgonen) Tremor-Muskelryckningar Viktökning/Viktminskning Seuell dysfunktion (anorgasmi, minskad libido, ejakulationslatens) Sällsynt: Ökad blödningsbenägenhet 5

6 Serotonerga/Noradrenerga återupptagshämmare SNRI Venlafain (Efeor) Duloetin (Cymbalta) Mirtazapin (Remeron) (alfa-2-blockerare) Mianserin (Tolvon) (alfa-2-blockerare) Serotonerga och noradrenerga återupptagshämmare SNRI Hämmar återupptag av Serotonin och Noradrenalin i Ökar därigenom nivåer av både serotonin och noradrenalin Möjligen mer aktiverande? (Adrenerg mekanism) Dosering av SNRI/alfa2blockare Biverkningar av SNRI Venlafain, Duloetin Duloetin (Cymbalta) mg/dag Venlafain (Efeor) mg/dag Mirtazapin (Remeron) mg/dag Mianserin (Tolvon) mg/dag Serotonerga: Illamående Förstoppning -diarré Huvudvärk Dimsyn Trötthet Svettning Yrsel Muntorrhet Förändrad seuell funktion Svårigheter vid urinering Viktminskning /Viktökning Tremor-Muskelryckningar Adrenerga: Hjärtklappning Blodtryckökning Biverkningar av alfa-2 blockarna Mirtazapin,Mianserin: Granulocytopeni, Agranulocytos Sällsynt (>1/10000, <1/1000) Uppstår oftast efter 4 6 veckor Försvinner vanligen efter utsättande tt av behandlingen Även: Muntorrhet Dåsighet (används ibland för sömn) Ökad aptit och viktuppgång Sammanfattning av biverkningsprofiler SSRI/SNRI: Initialt: GI(Gastro-intestinala) Huvudvärk (Eventuell Ångestförstärkning) Kvarstående: Svettningar Tremor Seuella störningar SSRI: Blödningsbenägenhet Miktionsstörningar SNRI: Blodtrycksstegring 6

7 Noradrenerga återupptagshämmare NRI Biverkningar-NRI Hämmar återupptag av noradrenalin från synapsspalten Ger härigenom förstärkt noradrenerg aktivitet Kan vara mer aktiverande än SSRI, beroende på dess noradrenerga effekt Används ofta som andra-hands medel, när SSRI inte kan användas eller har bristfällig effekt Vanliga biverkningar för NRI: Muntorrhet (27%) EKG visar takykardi (>100 hjärtslag per minut) Obstipation (17%) Svettningar Urinretention Hjärtklappning Seuella störningar Sömnstörning Reboetin enda preparat Doseras: 8-12 mg/dag Tricykliska antidepressiva TCA Preparat: Tricykliska antidepressiva TCA Serotonergt Serotonergt/Noradrenergt Klomipramin (Anafranil) Amitriptylin (Tryptizol) Nortriptylin (Sensaval) Klomipramin Amitriptylin Nortriptylin Verkningsmekanism: Påverkar både serotonerga och noradrenerga system i hjärnan Påverkar även andra signalsystem i hjärnan - mindre specifika än SSRI Andra farmakologiska egenskaper: Antikolinerga (M = muskarina receptorer) Antihistaminerga (H1 = histaminerga receptorer) Adrenoceptor-blockare (a1 = alfa-adrenerga receptorer) Dosering av TCA Biverkningar av tricyklika M H 1 α 1 5 HT 2 block block block stim Klomipramin (Anafranil) mg/dag g Amitriptylin (Tryptizol) mg/dag Nortriptylin (Sensaval) mg/dag Dosering beror bla på indikation, behandling av neuropatisk smärta ofta lägre doser, mg/d muntorrhet ackomm.rubbningar förstoppning () urinretention konfusion takykardi seualfunktion ortostatism sedation Tvångssyndrom ofta högre doser, upp till 200 mg/dag 7

8 Receptorspecificitet SSRI-TCA Tricykliska medel (TCA): Mer noradrenerga och icke-selektiva än serotonerga återupptagshämmare (SSRI) Monoaminoidashämmare MAO Moklobemid (Aurori) Doseras: mg/dag MAO-hämmare blockerar monoamin-oidas Bromsar nedbrytning av neurotransmittorer Ökar därigenom tillgängligheten av neurotransmittorer Biverkningar MAO-hämmare Serotonergt syndrom MAO-hämmare: Yrsel Huvudvärk Illamående Diarré Sömnbesvär Överdos eller kombination med annat serotonergt läkemedel kan ge serotonergt syndrom Förändringar i mentalt status: Agitation, konfusion, mani Autonom dysfunktion: Svettning, diarré, feber,frossa Neuromuskulära störningar: Hyperreflei, koordinationsstörning, myoklonus, tremor Antidepressiva med effekt på serotonin och melatonin Agomelatin (Valdoan) Nytt medel: Kombinerad ffa serotonerg och melatonerg effekt Verkar via Serotonin, Noradrenalin och Melotonin Förbättrar sömn Dålig effekt av antidepressiv behandling? Rätt diagnos? Differentialdiagnoser: Dystymi, e vid personlighetsstörning? Schizofreni med negativa symptom? Bipolär sjukdom? Metabolism-farmakogenetik? Fel preparat/verkningsmekanism? SSRI-TCA-SNRI-NRI? 8

9 Individuellt preparatval och dosering Antidepressiva metaboliseras via leverns isoenzymer: CYP2D6, CYP2C19,CYP3A4, CYP1A2 Genetisk variabilitet i förmåga att metabolisera Stora interindividuella variationer i eliminationshastighet Individuell anpassning av dosering Serumkoncentrationer kan bestämmas Preparatval-antidepressiva Val av preparat görs även utifrån risken att få biverkningar av ett visst antidepressivum Hur mycket lidande den aktuella biverkan kan orsaka hos individen Eempel: Ej SNRI, NRI till hypertoniker Undvik serotonerga preparat vid övervikt SSRI:s seuella biverkningar: Mindre betydelse för en 80-åring än för en 25-åring Önskvärda biverkningar : t e mirtazapin med sedativ effekt till en patient med sömnstörningar Cyp2D6 Antidepressiva vid graviditet-ssri Mest erfarenhet finns för SSRI Man har inte sett några fosterskadande effekter av SSRI En del studier har dock sett samband mellan paroetin och ökad förekomst av hjärtmissbildningar? Senare studier visar dock på troliga bias, bland annat att behandlingsindikationer skiljer sig från övriga SSRI (Metodfel, bias, snedvridning, är systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data) Paroetin används mer mot ångest än andra SSRI Ångestpräglade mödrars foster och barn undersöks mer och möjligen hittas fler avvikelser av mindre hälsobetydelse Antidepressiva vid graviditet-snri-nri SNRI: En del information, fram för allt för venlafain, dock mindre än för SSRI Mindre information om mirtazapin, mianserin och duloetin Bilden preliminärt som för SSRI, dvs inga säkra teratogena effekter har setts (Ny genomgång av Medicinska Födelseregistret i April 2012) (Teratus = Monster (grek), teratogen = fosterskadande) Rekommenderas dock inte i första hand vid graviditet pga lite information NRI: Mycket lite (nästan ingen) informaton om reboetin Pulmonell hypertension? Antidepressiva vid graviditet-tricykliska-tca Relativ eller absolut risk? Relativt mycket information, dock mindre än SSRI Möjligen ökad risk för hjärtmissbildningar (ungefär fördubblad risk men små absoluta tal, ökning i så fall från ca 0,7% till ca 1,3%) Rekommenderas därför inte i första hand vid graviditet Eempel: Risk för hjärtmissbildning vid TCAbehandling under graviditet Relativ risk: (Eventuellt) fördubblad risk Absolut risk: (Eventuellt) riskökning från ca 0,7% till 1,3% Avrundas i bägge fall till ca 1%... 9

10 SSRI: Antidepressiva vid amning Passage till bröstmjölk: Störst för fluoetin, upp till 12% Citalopram ca 5-9% Paroetin ca 2-3% Sertralin och fluvoamin ca 1-2% (% av mammans viktjusterade dos, dvs per kg kroppsvikt) Enstaka rapporter om biverkningar (kolik, gråt, irritabilitet, sömnstörningar) Framför allt för fluoetin och citalopram Antidepressiva vid amning Tricykliska antidepressiva TCA: Passage till bröstmjölk: Ca 1-5% av mammans viktjusterade dos I stort sett inga biverkningar rapporterade SNRI: Mirtazapin ca 0,7-3% (enstaka rapport om magbesvär) Mianserin ca 1-2% Venlafain ca 5-9% And now for something completely different Behandling av bipolär affektiv sjukdom Tre olika preparatgrupper: Litium Antiepileptika Atypiska Antipsykotika Litium Unikt läkemedel Ett grundämne, lättast av alla metaller Liknar de i kroppen naturligt förekommande metallerna natrium, kalium, kalcium, magnesium In i celler via jonkanaler för dessa metaller Påverkar depolarisation av celler Påverkar därigenom second messengers som c-amp Verkningsmekanismen vid affektiv sjukdom inte klarlagd Litiumklorid (Lithionit) Fördelar: Effekt på fram för allt manisk men även depressiv fas av bipolär sjukdom Profyla och även akutbehandling Lång klinisk erfarenhet finns Oftast få/lindriga biverkningar 10

11 Litiumbehandling: Kräver monitorering: Litium: Blodnivåer av Litium, TSH (Tyroideastimulerande hormon) var 4:e mån Blodnivåer av Kreatinin, Calcium, Albumin, Glukos samt Blodtryck och Vikt årligen Kan ge (sällsynt i modern behandling) nedsatt filtrationskapacitet i njurarna Kan ge hypothyreos, hyperparathyroidism Kan ge diarré, polyuri, törst, viktuppgång, lindrig kognitiv nedsättning, tremor, acne, psoriasis Snävt terapeutiskt fönster, dvs litet avstånd mellan otillräcklig effekt och toiska symptom De rekommenderade halterna har successivt sänkts från 1,0 1,2 till 0,6-0,8 mmol/l Linjärt doskoncentrationssamband dvs: dubbel dos ger dubbel koncentration Litiumintoikation: Blodnivåer över 1,3 mmol/l (fall finns redan fr ca 1,0 mmol/l) Måttlig intoikation (1,5-2,5 mmol/l) : Slöhet, tremor, yrsel, sluddrigt tal, diarré, muskelryckningar Svårare intoikation: (=Dialysbehandling) Hjärtrytmrubbningar, njurskador, kramper, koma Även konfusion, agitation, hallucinationer Litium och graviditet: Misstänkt ökad risk för hjärtmissbildningar under första trimestern Tidigare kontraindicerat pga detta Risk oklar men uppskattas f.n. till ca (1-6%?) (Ca 0,7-1% i normalpopulation jämfört ca 1,1% i Medicinska Födelseregistret) Fortsatt användning under noggrann kontroll rekommenderas ofta (dosökning i senare graviditet kan behövas pga sjunkande blodnivå) Risken för ett affektivt insjuknande under graviditet är relativt hög och tillståndet blir då mycket svårbehandlat Antiepileptika vid bipolär sjukdom Lamotrigin (Lamictal) Litium och amning: Kan gå över i bröstmjölk i hög grad Barndosen har uppskattats till uppåt 80% av moderns viktjusterade dygnsdos Nyfödda riskerar att ackumulera litium och utveckla toicitet Försiktighet vid eventuell amning under litiumbehandling Profyla mot ffa depressiv fas av vid bipolär sjukdom Bäst dokumenterade antiepileptikat vad gäller profyla Kombineras ibland med litium eller valproat Risk för hudutslag i början av behandlingen (dock liten skillnad jfrt placebo) Biverkningar i form av huvudvärk, yrsel, darrning, sömnproblem Ingen viktuppgång, inga seuella biverkningar Verkar inte ge fosterskador (Genomgång i MFR April 2012) 11

12 Antiepileptika vid bipolär sjukdom Valproat (Ergenyl, Orfiril) Fram för allt behandling vid akut mani Används också profylaktiskt Biverkningar i form av trötthet, magbiverkningar, viktuppgång, håravfall och tremor I vissa fall menstruationsrubbning ti Blodkoncentration kan kontrolleras under behandling Blodprovstagning första året: blodstatus, leverstatus (Kan ge trombocytopeni, förhöjda levervärden) Graviditet: Ökad risk för ryggmärgsbråck, hjärtfel, läpp/gomspalt Undviks om möjligt vid graviditet 12

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer www.rfs.se Många har kontaktperson eller kontaktfamilj Antal personer som har insatsen enligt socialtjänstlagen o 21 200 barn

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression.

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. Kunskapsakuten/ Var tjugonde svensk lider av depression just nu. E nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. science photo library

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Ångestsyndrom debuterar ofta tidigt och hälften av de som insjuknar gör det före elva års ålder. Nästan var fjärde person drabbas någon gång under livet. Men trots att det finns hjälp är

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Diagnoskännedom. KUR-projektet Umeå. Christian Johansson Specialist i psykiatri

Diagnoskännedom. KUR-projektet Umeå. Christian Johansson Specialist i psykiatri Diagnoskännedom KUR-projektet Umeå 121113 Christian Johansson Specialist i psykiatri Diagnostik Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information som inte behöver formuleras Appendicit Inom

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Det går att sluta En dag förstår man Insikten om beroendet kan komma på olika sätt. För

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Irina Härnborg, ST-läkare Guldvingens

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Den exakta orsaken är okänd men förekomsten påverkas av genetiska och miljömässiga faktorer.

Den exakta orsaken är okänd men förekomsten påverkas av genetiska och miljömässiga faktorer. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Egentliga depressioner Depression innebär nedstämdhet som är så svår eller långvarig att den påverkar funktionsförmågan.

Läs mer

Föreläsningskompendium

Föreläsningskompendium Psykofarmakologi* Farmakologi Vård vid specifika sjukdomstillstånd IV, 15 hp Biomedicin och allmänfarmakologi Sjuksköterskeprogrammet termin 5 Föreläsningskompendium * läran om läkemedels verkan på psykiska

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Zoloft, Pfizer. Sertralin, ATC-kod: N06AB06. Indikationer. Kontraindikationer. Dosering

Zoloft, Pfizer. Sertralin, ATC-kod: N06AB06. Indikationer. Kontraindikationer. Dosering Zoloft, Pfizer Sertralin, ATC-kod: N06AB06 Indikationer Egentlig depression med melankoli, djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli. Vid tillfredsställande svar kan Zoloft ges förebyggande

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak:

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak: [Psykiatri Seminarium STUDIEOMRÅDE 4] Seminarium 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser 1.Ångest Orsak: Något obehagligt som hänt eller som man oroar sig för. En gammal rädsla

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Farmakoterapi vid ångest. Behandlingsrekommendation. Allmänna synpunkter. Diagnostik och epidemiologi

Farmakoterapi vid ångest. Behandlingsrekommendation. Allmänna synpunkter. Diagnostik och epidemiologi Behandlingsrekommendation Den 8 9 februari 2006 hölls en workshop om läkemedelsbehandling av ångest baserad på SBU:s rapport Behandling av ångestsyndrom (www.sbu.se). För samtliga ångestsyndrom finns behandlingsmetoder

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN)

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) 1 Riktlinjernas rekommendationer i korthet Utredning Allmänt

Läs mer

Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Psykisk hälsa och missbruk/beroende Psykisk hälsa och missbruk/beroende Martin Bråbäck specialistläkare Beroendecentrum Malmö Förstämningssjukdomar Ångestsyndrom Psykossjukdomar Suicid Alkoholmissbruk/beroende Narkomani Samsjuklighet Diskussion

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Enhet: Alla Titel: Handlingsprogram Bipolär Titel Handlingsprogram Bipolär Sidan 1 av 10 Dokumenttyp Vårdprogram

Läs mer

Ångestsyndrom-Anxiety

Ångestsyndrom-Anxiety Ångestsyndrom-Anxiety Resource Center i Umeå AB Socionom Leg Psykoterapeut Lärare och handledare i psykoterapi Mobil: +46 70 2138312 Emajl: kogterapi@gmail.com 1 ÅNGESTSTÖRNINGAR 1. PANIKATTCK 2. PANIKSYNDROM

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Behandling med litium. För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig

Behandling med litium. För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig Behandling med litium För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig Utgivare: BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm För medicinska frågor och funderingar kring Lithionit kontakta

Läs mer

LÄKARENS UTVÄRDERINGSHANDLEDNING (LUH) uppdaterad för DSM-IV

LÄKARENS UTVÄRDERINGSHANDLEDNING (LUH) uppdaterad för DSM-IV PRIMARY CARE EVALUATION OF MENTAL DISORDERS LÄKARENS VÄRDERINGSHANDLEDNING (LUH) uppdaterad för DSM-IV INSTRUKTIONER Instruktioner till läkaren är tryckt i fet stil i blå färg. Läkarens frågor eller kommentarer

Läs mer

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Uppgifter om ev. jäv Dr Karanti har medverkat i kliniska prövningar för Lundbeck samt erhållit föreläsningsarvode

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 2. Läkemedel

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 2. Läkemedel B I P O L Ä R S J U K D O M Av Tom Fahlén Läkemedel d e l 2 Utgivare: GlaxoSmithKline AB, Solna. Projektledare: Margaretha Cederholm, Corpus, Göteborg. Papper: Inlaga: Multioffset 120 g. Omslag: Trucard

Läs mer

EFEXOR DEPOT VENLAFAXIN PFIZER. version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN. VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

EFEXOR DEPOT VENLAFAXIN PFIZER. version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN. VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning EFEXOR DEPOT VENLAFAXIN PFIZER version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Egentlig depression (MDD)

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Kliniska riktlinjer USA För mani (enligt DSM-IV) är den primära behandlingen farmakologisk De flesta unga med bipolär

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Information om de vanligaste drogerna

Information om de vanligaste drogerna Information om de vanligaste drogerna Kokainpåverkan En kokainpåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken: vidgade pupiller hög puls höjt blodtryck hastig, ytlig andning (kan bli mycket ytlig

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS)

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) Susanne Bejerot docent, Karolinska Institutet ESSENCE-DAG 1, Göteborg 3 JUNI 2014 OCD / tvångssyndrom 1-2 procent av befolkningen, heterogen sjukdom neurologisk, låg

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter.

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter. Ritalin & Zoloft otillräcklig effekt Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt Concerta och Ritalina. kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling

Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND. Utredning, diagnostik och behandling Stressrelaterad psykisk ohälsa LATHUND Utredning, diagnostik och behandling Innehållsförteckning 1. Vad är stressrelaterad psykisk ohälsa? 3 2. Förslag på utredning 4 3. Diagnos 7 4. Behandling 10 5. Sjukskrivning

Läs mer

Alzheimers sjukdom. - din port till frihet. Omkring 15 % av personer i åldersgruppen 80-85 har Alzheimers - en rätt dyr historia..

Alzheimers sjukdom. - din port till frihet. Omkring 15 % av personer i åldersgruppen 80-85 har Alzheimers - en rätt dyr historia.. Alzheimers sjukdom - din port till frihet Alzheimers som uppstår e er a man har få barnbarn är den vanligaste demenssjukdomen. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men typiska förändringar i hjärnan

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade Sömnstörningar hos barn Sömnstörningar hos barn och ungdomar Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr Läkemedelsverket expertgrupp sömn Våren 2014 2 dagar internat med experter

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Graviditet och affektiv sjukdom

Graviditet och affektiv sjukdom Rutiner vid Affektiva mottagningen Graviditet och affektiv sjukdom Dokumentnamn: Sid: 1 av 32 Upprättat datum: 130806, Birgitta Lindberg Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Risker med affektiv sjukdom

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Psykiatri Förstämningssyndrom Depression citalopram* sertralin* fluoxetin* mirtazapin* venlafaxin* KBT/Kognitiv psykoterapi kan ha minst lika god effekt som läkemedel.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer