Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar"

Transkript

1 Behandling av affektiva sjukdomar Begrepp: Förstämningssyndrom: Affektiva syndrom / sjukdomar Affekt: Känsloyttring (övergående) Förhöjt stämningsläge: Eufori Sänkt stämningsläge: Dysfori Affektiv sjukdom: Affektiva sjukdomar Förstämningssjukdom där känsloyttringarna inte går snabbt över utan kvarstår: Depression -2 veckor, Mani - 1 vecka, Hypomani - 4 dagar DSM-IV TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (Tet Revision) Sänkt sinnesstämning: Depression: (Enstaka eller recidiverande) Affektiva sjukdomar Sömnproblem (mer/mindre) Nedstämdhet Trötthet/energibrist t/ i t Likgiltighet Motorisk hämning Minnesstörning Koncentrationsstörning Viktförändring (minskning/ökning) Dystymi: Refraktär (kvarstående/svårbehandlad nedstämdhet, minst 2 år) Ofta relaterat till personlighetsstörning - svårbehandlat Förhöjd sinnesstämning: Hypomani Kan ha sjukdomsinsikt Upprymdhet Affektiva sjukdomar Ihållande (minst fyra dagar) förhöjt stämningsläge eller irritabilitet Upprepade episoder av hypomani räknas till bipolär sjukdom Avvikande från personens normala stämningsläge Funktionsförändringen iakttagbar för omgivningen Orsakar inte påtaglig funktionsnedsättning i arbetsliv eller socialt Affektiva sjukdomar Mani: Som regel bristande sjukdomsinsikt Påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge Förhöjd självkänsla eller grandiositet (betydelsefull, förnäm, utvald) Minskat sömnbehov Snabba tankar Snabba associationer Lättdistraherad Sammanfattning: Unipolära affektiva sjukdomar: Depression (Dystymi) (Persolighetsstörning?) Bipolära affektiva sjukdomar: Affektiva sjukdomar Evidence that Vincent Van Gogh and other artists had bipolar disorder spurred research into its relationship to creativity. Ökad och målinriktad aktivitet (arbete, skola, socialt eller seuellt) Penninginvesteringar ofta i omdömeslösa projekt Del av bipolär sjukdom Depression och hypomani/mani Olika behandling för unipolära och bipolära tillstånd Vincent Van Gogh, Self-portrait,

2 Behandling av unipolära affektiva tillstånd Behandling av unipolära affektiva tillstånd Antidepressiva läkemedel: Unipolära: Depressiva (dystyma) i praktiken Läkemedelsbehandling av enstaka depression: Antidepressiva läkemedel Ibland i kombination med terapeutisk /stödjande kontakt Depression-Melankoli (Försöks vid) Dystymi (Ofta flera preparat, efter varandra eller i kombination, med tveksam effekt) Ångesttillstånd Paniksyndrom Generaliserad ångest Social Fobi Tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Edvard Munch. Weeping Nude, 1913 Edvard Munch The Scream (detail), 1893 Antidepressiva-indelning Behandling med antidepressiva SSRI (Selective Serotonergic Receptor Inhibitors) SNRI (Serotonergic Noradrenergic Receptor Inhibitors) NRI (Noradrenergic Receptor Inhibitors) (Reboetin) TCA (Tricykliska Antidepressiva) MAO-hämmare (MonoAminOidas) Serotonin /Melatoninagonist (Agomelatin) Initial latens vid behandling med antidepressiva Effekten kommer ofta några dagar-flera veckor efter insatt behandling Ångestsymtom och sömnstörningar kan initialt förvärras Patienter med ångest/sömnsvårigheter: Ev tillägg av aniolytika/hypnotika initialt Benzodiazepiner (oazepam), zolpidem, zopiclon, korttidsbehandling för att undvika beroende Antidepressiva är ej beroendeframkallande Andra användningsområden för antidepressiva Hur länge behandlar man? Smärta Fram för allt neurogen smärta Huvudsakligen Tricykliska (TCA) Amitriptylin Tryptizol (Klomipramin) Låg dos, mg per dygn Även viss dokumentation för SSRI,SNRI Minst 6-8 veckor innan effekt kan utvärderas Om förbättring sker: Behandla minst 6 månader, ofta 12 månader När behandlingen ska avslutas sker uttrappning över en till-flera veckor beroende på dos, individuell känslighet 10-30% svarar inte på behandlingen 2

3 Andra användningsområden för antidepressiva Premenstruellt Syndrom (PMS) Korttidsbehandling Med antidepressiva medel några dagar i månaden kan nio av tio kvinnor bli av med svåra pms-besvär Elias Eriksson prof klin farm Gbg (Direkt serotonerg effekt utan adaptation av receptoruttryck) Andra användningsområden för antidepressiva Bulemia nervosa ( Hetsätande ) Fram för allt SSRI provade Ofta i kombination med psykoterapi Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Somatoforma syndrom (e hypokondri) Kroniskt Trötthetssyndrom Trichotillomani (tricho=hår tillo=rycka) Nagelbitande Emotionell labilitet affektinkontinens (vid stroke, demens, traumatisk hjärnskada) Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Tourettes syndrom (Tics) Pyromani Kleptomani Patologisk Svartsjuka Psykoseuella Störningar (t e ehibitionism, pedofili, våldtäkt) Patologiskt Spelande Aggressivitet (demens, utvecklingsstörning, autism, personlighetsstörningar) Serotonerga återupptagshämmare Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) Förstahandsalternativ Depression Sertralin (Zoloft) Citalopram (Cipramil) Escitalopram (Ciprale) Fluoetin (Fonte/Prosac) Paroetin (Seroat/Pail) Fluvoamin (Fevarin) Monoamin-hypotesen för depression/affektiv sjukdom Underskott i monoamin-transmittor-funktion i vissa hjärnområden vid depression: Serotonin (5-HT) (5-hydroytryptamin) Noradrenalin (NA) Och omvänt överskott vid maniska tillstånd (Schildkraut, 1965) 3

4 Serotonerga återupptagshämmare (SSRI) SSRI Verkningsmekanism I SSRI : Förhindrar att serotonin återupptas i nervcellerna Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 1: Medför att en större mängd serotonin finns tillgängligt för signaltransmission i hjärnan Vid depressiv sjukdom fungerar serotonerg neurotransmission sämre Mängden tillgängligt serotonin(5-ht) minskar i synapsklyftorna Fler receptorer för serotonin bildas i synapserna för att kompensera Klinisk bild av depression uppstår SSRI Verkningsmekanism II SSRI Verkningsmekanism III Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 2: När behandling med SSRI påbörjas så ökar initialt mängden tillgängligt serotonin ffa presynaptiskt relativt snabbt SSRI blockerar receptorer och ökar fri serotoninmängd Fortfarande dock fler receptorer än normalt både pre och postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 3: Antalet receptorer för serotonin nedregleras/minskar presynaptiskt eftersom det nu finns mer serotonin tillgängligt SSRI Verkningsmekanism IV SSRI Verkningsmekanism V Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 4: Det finns nu tillräckligt med fritt serotonin presynaptiskt och antalet receptorer där är normalt Impulsflödet i neuronet ökar därmed vilket medför att mer serotonin frigörs även postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 5: Serotoninmängden ökar även postsynaptiskt Postsynaptiska antalet serotoninreceptorer minskas Funktionen normaliseras Adaption av receptorer pre- och postsynaptiskt tar dagar-veckor 4

5 Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Kiralitet-Escitalopram Escitalopram eempel på Kiralitet/Stereoisomerer Racemat: Blandform (normalt) av stereoisomerer, dvs spegelmolekyler med olika rotation Stereoisomerer, enantiomerer, isomerer: (R)Rectus = (+) = (D)Detro = Höger = Medurs rotation (S)Sinister = (-) = (L)Levo = Vänster = Moturs rotation Escitalopram = (S)-citalopram Stereoselektiva (S)-molekyler, dvs den aktiva formen Viss behandlingsfördel med escitalopram visad jfrt citalopram ( marginella fördelar ) Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Olika profil för olika medel Fluoetin (Fonte/Prosac ) Möjligen långsammare effektinsättande?? Möjligen oftare viktminskning än viktökning; Övriga SSRI: Viktökning mer vanligt Väsentligt längre halveringstid än övriga preparat Mindre risk för utsättningsfenomen och mindre nödvändigt att komma ihåg dosen varje dag Dosering av SSRI Escitalopram (Ciprale) mg/dag Paroetin (Seroat/Pail) mg/dag Citalopram (Cipramil) mg/dag Fluoetin (Fonte/Prosac) mg/dag Sertralin (Zoloft) mg/dag Fluvoamin (Fevarin) mg/dag Biverkningar av SSRI Biverkningar vid insättandet: Illamående Ångestförstärkning Övriga vanliga biverkningar: Huvudvärk Svettningar nng Sömnstörning (dosen tas på morgonen) Tremor-Muskelryckningar Viktökning/Viktminskning Seuell dysfunktion (anorgasmi, minskad libido, ejakulationslatens) Sällsynt: Ökad blödningsbenägenhet 5

6 Serotonerga/Noradrenerga återupptagshämmare SNRI Venlafain (Efeor) Duloetin (Cymbalta) Mirtazapin (Remeron) (alfa-2-blockerare) Mianserin (Tolvon) (alfa-2-blockerare) Serotonerga och noradrenerga återupptagshämmare SNRI Hämmar återupptag av Serotonin och Noradrenalin i Ökar därigenom nivåer av både serotonin och noradrenalin Möjligen mer aktiverande? (Adrenerg mekanism) Dosering av SNRI/alfa2blockare Biverkningar av SNRI Venlafain, Duloetin Duloetin (Cymbalta) mg/dag Venlafain (Efeor) mg/dag Mirtazapin (Remeron) mg/dag Mianserin (Tolvon) mg/dag Serotonerga: Illamående Förstoppning -diarré Huvudvärk Dimsyn Trötthet Svettning Yrsel Muntorrhet Förändrad seuell funktion Svårigheter vid urinering Viktminskning /Viktökning Tremor-Muskelryckningar Adrenerga: Hjärtklappning Blodtryckökning Biverkningar av alfa-2 blockarna Mirtazapin,Mianserin: Granulocytopeni, Agranulocytos Sällsynt (>1/10000, <1/1000) Uppstår oftast efter 4 6 veckor Försvinner vanligen efter utsättande tt av behandlingen Även: Muntorrhet Dåsighet (används ibland för sömn) Ökad aptit och viktuppgång Sammanfattning av biverkningsprofiler SSRI/SNRI: Initialt: GI(Gastro-intestinala) Huvudvärk (Eventuell Ångestförstärkning) Kvarstående: Svettningar Tremor Seuella störningar SSRI: Blödningsbenägenhet Miktionsstörningar SNRI: Blodtrycksstegring 6

7 Noradrenerga återupptagshämmare NRI Biverkningar-NRI Hämmar återupptag av noradrenalin från synapsspalten Ger härigenom förstärkt noradrenerg aktivitet Kan vara mer aktiverande än SSRI, beroende på dess noradrenerga effekt Används ofta som andra-hands medel, när SSRI inte kan användas eller har bristfällig effekt Vanliga biverkningar för NRI: Muntorrhet (27%) EKG visar takykardi (>100 hjärtslag per minut) Obstipation (17%) Svettningar Urinretention Hjärtklappning Seuella störningar Sömnstörning Reboetin enda preparat Doseras: 8-12 mg/dag Tricykliska antidepressiva TCA Preparat: Tricykliska antidepressiva TCA Serotonergt Serotonergt/Noradrenergt Klomipramin (Anafranil) Amitriptylin (Tryptizol) Nortriptylin (Sensaval) Klomipramin Amitriptylin Nortriptylin Verkningsmekanism: Påverkar både serotonerga och noradrenerga system i hjärnan Påverkar även andra signalsystem i hjärnan - mindre specifika än SSRI Andra farmakologiska egenskaper: Antikolinerga (M = muskarina receptorer) Antihistaminerga (H1 = histaminerga receptorer) Adrenoceptor-blockare (a1 = alfa-adrenerga receptorer) Dosering av TCA Biverkningar av tricyklika M H 1 α 1 5 HT 2 block block block stim Klomipramin (Anafranil) mg/dag g Amitriptylin (Tryptizol) mg/dag Nortriptylin (Sensaval) mg/dag Dosering beror bla på indikation, behandling av neuropatisk smärta ofta lägre doser, mg/d muntorrhet ackomm.rubbningar förstoppning () urinretention konfusion takykardi seualfunktion ortostatism sedation Tvångssyndrom ofta högre doser, upp till 200 mg/dag 7

8 Receptorspecificitet SSRI-TCA Tricykliska medel (TCA): Mer noradrenerga och icke-selektiva än serotonerga återupptagshämmare (SSRI) Monoaminoidashämmare MAO Moklobemid (Aurori) Doseras: mg/dag MAO-hämmare blockerar monoamin-oidas Bromsar nedbrytning av neurotransmittorer Ökar därigenom tillgängligheten av neurotransmittorer Biverkningar MAO-hämmare Serotonergt syndrom MAO-hämmare: Yrsel Huvudvärk Illamående Diarré Sömnbesvär Överdos eller kombination med annat serotonergt läkemedel kan ge serotonergt syndrom Förändringar i mentalt status: Agitation, konfusion, mani Autonom dysfunktion: Svettning, diarré, feber,frossa Neuromuskulära störningar: Hyperreflei, koordinationsstörning, myoklonus, tremor Antidepressiva med effekt på serotonin och melatonin Agomelatin (Valdoan) Nytt medel: Kombinerad ffa serotonerg och melatonerg effekt Verkar via Serotonin, Noradrenalin och Melotonin Förbättrar sömn Dålig effekt av antidepressiv behandling? Rätt diagnos? Differentialdiagnoser: Dystymi, e vid personlighetsstörning? Schizofreni med negativa symptom? Bipolär sjukdom? Metabolism-farmakogenetik? Fel preparat/verkningsmekanism? SSRI-TCA-SNRI-NRI? 8

9 Individuellt preparatval och dosering Antidepressiva metaboliseras via leverns isoenzymer: CYP2D6, CYP2C19,CYP3A4, CYP1A2 Genetisk variabilitet i förmåga att metabolisera Stora interindividuella variationer i eliminationshastighet Individuell anpassning av dosering Serumkoncentrationer kan bestämmas Preparatval-antidepressiva Val av preparat görs även utifrån risken att få biverkningar av ett visst antidepressivum Hur mycket lidande den aktuella biverkan kan orsaka hos individen Eempel: Ej SNRI, NRI till hypertoniker Undvik serotonerga preparat vid övervikt SSRI:s seuella biverkningar: Mindre betydelse för en 80-åring än för en 25-åring Önskvärda biverkningar : t e mirtazapin med sedativ effekt till en patient med sömnstörningar Cyp2D6 Antidepressiva vid graviditet-ssri Mest erfarenhet finns för SSRI Man har inte sett några fosterskadande effekter av SSRI En del studier har dock sett samband mellan paroetin och ökad förekomst av hjärtmissbildningar? Senare studier visar dock på troliga bias, bland annat att behandlingsindikationer skiljer sig från övriga SSRI (Metodfel, bias, snedvridning, är systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data) Paroetin används mer mot ångest än andra SSRI Ångestpräglade mödrars foster och barn undersöks mer och möjligen hittas fler avvikelser av mindre hälsobetydelse Antidepressiva vid graviditet-snri-nri SNRI: En del information, fram för allt för venlafain, dock mindre än för SSRI Mindre information om mirtazapin, mianserin och duloetin Bilden preliminärt som för SSRI, dvs inga säkra teratogena effekter har setts (Ny genomgång av Medicinska Födelseregistret i April 2012) (Teratus = Monster (grek), teratogen = fosterskadande) Rekommenderas dock inte i första hand vid graviditet pga lite information NRI: Mycket lite (nästan ingen) informaton om reboetin Pulmonell hypertension? Antidepressiva vid graviditet-tricykliska-tca Relativ eller absolut risk? Relativt mycket information, dock mindre än SSRI Möjligen ökad risk för hjärtmissbildningar (ungefär fördubblad risk men små absoluta tal, ökning i så fall från ca 0,7% till ca 1,3%) Rekommenderas därför inte i första hand vid graviditet Eempel: Risk för hjärtmissbildning vid TCAbehandling under graviditet Relativ risk: (Eventuellt) fördubblad risk Absolut risk: (Eventuellt) riskökning från ca 0,7% till 1,3% Avrundas i bägge fall till ca 1%... 9

10 SSRI: Antidepressiva vid amning Passage till bröstmjölk: Störst för fluoetin, upp till 12% Citalopram ca 5-9% Paroetin ca 2-3% Sertralin och fluvoamin ca 1-2% (% av mammans viktjusterade dos, dvs per kg kroppsvikt) Enstaka rapporter om biverkningar (kolik, gråt, irritabilitet, sömnstörningar) Framför allt för fluoetin och citalopram Antidepressiva vid amning Tricykliska antidepressiva TCA: Passage till bröstmjölk: Ca 1-5% av mammans viktjusterade dos I stort sett inga biverkningar rapporterade SNRI: Mirtazapin ca 0,7-3% (enstaka rapport om magbesvär) Mianserin ca 1-2% Venlafain ca 5-9% And now for something completely different Behandling av bipolär affektiv sjukdom Tre olika preparatgrupper: Litium Antiepileptika Atypiska Antipsykotika Litium Unikt läkemedel Ett grundämne, lättast av alla metaller Liknar de i kroppen naturligt förekommande metallerna natrium, kalium, kalcium, magnesium In i celler via jonkanaler för dessa metaller Påverkar depolarisation av celler Påverkar därigenom second messengers som c-amp Verkningsmekanismen vid affektiv sjukdom inte klarlagd Litiumklorid (Lithionit) Fördelar: Effekt på fram för allt manisk men även depressiv fas av bipolär sjukdom Profyla och även akutbehandling Lång klinisk erfarenhet finns Oftast få/lindriga biverkningar 10

11 Litiumbehandling: Kräver monitorering: Litium: Blodnivåer av Litium, TSH (Tyroideastimulerande hormon) var 4:e mån Blodnivåer av Kreatinin, Calcium, Albumin, Glukos samt Blodtryck och Vikt årligen Kan ge (sällsynt i modern behandling) nedsatt filtrationskapacitet i njurarna Kan ge hypothyreos, hyperparathyroidism Kan ge diarré, polyuri, törst, viktuppgång, lindrig kognitiv nedsättning, tremor, acne, psoriasis Snävt terapeutiskt fönster, dvs litet avstånd mellan otillräcklig effekt och toiska symptom De rekommenderade halterna har successivt sänkts från 1,0 1,2 till 0,6-0,8 mmol/l Linjärt doskoncentrationssamband dvs: dubbel dos ger dubbel koncentration Litiumintoikation: Blodnivåer över 1,3 mmol/l (fall finns redan fr ca 1,0 mmol/l) Måttlig intoikation (1,5-2,5 mmol/l) : Slöhet, tremor, yrsel, sluddrigt tal, diarré, muskelryckningar Svårare intoikation: (=Dialysbehandling) Hjärtrytmrubbningar, njurskador, kramper, koma Även konfusion, agitation, hallucinationer Litium och graviditet: Misstänkt ökad risk för hjärtmissbildningar under första trimestern Tidigare kontraindicerat pga detta Risk oklar men uppskattas f.n. till ca (1-6%?) (Ca 0,7-1% i normalpopulation jämfört ca 1,1% i Medicinska Födelseregistret) Fortsatt användning under noggrann kontroll rekommenderas ofta (dosökning i senare graviditet kan behövas pga sjunkande blodnivå) Risken för ett affektivt insjuknande under graviditet är relativt hög och tillståndet blir då mycket svårbehandlat Antiepileptika vid bipolär sjukdom Lamotrigin (Lamictal) Litium och amning: Kan gå över i bröstmjölk i hög grad Barndosen har uppskattats till uppåt 80% av moderns viktjusterade dygnsdos Nyfödda riskerar att ackumulera litium och utveckla toicitet Försiktighet vid eventuell amning under litiumbehandling Profyla mot ffa depressiv fas av vid bipolär sjukdom Bäst dokumenterade antiepileptikat vad gäller profyla Kombineras ibland med litium eller valproat Risk för hudutslag i början av behandlingen (dock liten skillnad jfrt placebo) Biverkningar i form av huvudvärk, yrsel, darrning, sömnproblem Ingen viktuppgång, inga seuella biverkningar Verkar inte ge fosterskador (Genomgång i MFR April 2012) 11

12 Antiepileptika vid bipolär sjukdom Valproat (Ergenyl, Orfiril) Fram för allt behandling vid akut mani Används också profylaktiskt Biverkningar i form av trötthet, magbiverkningar, viktuppgång, håravfall och tremor I vissa fall menstruationsrubbning ti Blodkoncentration kan kontrolleras under behandling Blodprovstagning första året: blodstatus, leverstatus (Kan ge trombocytopeni, förhöjda levervärden) Graviditet: Ökad risk för ryggmärgsbråck, hjärtfel, läpp/gomspalt Undviks om möjligt vid graviditet 12

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö BIPOLÄR SJUKDOM Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? Psykisk sjukdom med episoder/skov Förändringar i sinnesstämning och aktivitetsnivå Förhöjd, nedstämd

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Sammanfattning Ungefär 5 % av Sveriges befolkning lider av depression. Kännetecken på sjukdomen är bland annat nedstämdhet, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor,

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer Stöd för andra Ett utbildningsmaterial för kontaktpersoner och kontaktfamiljer www.rfs.se Många har kontaktperson eller kontaktfamilj Antal personer som har insatsen enligt socialtjänstlagen o 21 200 barn

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipolär Nya studier har visat att ca 50% av personer som lider av recidiverande depression eller terapirefraktär depression i grunden kan ha en

Bipolär Nya studier har visat att ca 50% av personer som lider av recidiverande depression eller terapirefraktär depression i grunden kan ha en Bipolär sjd Omkring 1% ( 3-5%) av den vuxna befolkningen har bipolär sjukdom Tvillingstudier av bipolärt syndrom typ 1 visar att det är 60% risk att drabbas om man har en enäggstvilling med syndromet och

Läs mer

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar Förstämningssyndrom Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar ü Är en grupp av psykiska störningar som utmärks av en ändring i det dominerande stämningsläget som varar under en viss period ü Det förändrade

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

SFBUP:s Riktlinje för depression

SFBUP:s Riktlinje för depression SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI SFBUP:s Riktlinje för depression Remissversion1 enbart farmakadelen Arbetsgrupp: prof em Anne Liis von Knorring, Uppsala;psykolog Maria Zetterqvist, Linköping;öl

Läs mer

PSYKOFARMAKOLOGISK INTRODUKTION

PSYKOFARMAKOLOGISK INTRODUKTION PSYKOFARMAKOLOGISK INTRODUKTION Ylva Stewénius, HT 13 TYPER AV PSYKOFARMAKA 1. Antipsykotika (neuroleptika) 2. Antidepressiva (tymoleptika) 3. Centralstimulerare 4. Stämningsstabiliserare 5. Ångestdämpande

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade)

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) Bilaga 2 DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) (Hämtade ur Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer för förstämningssjukdomar) [59]. Egentlig depressionsepisod A. Minst fem

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

N06 Antidepressiva medel

N06 Antidepressiva medel deformer. Preparatet är starkt tillvänjande och den terapeutiska bredden är smal. Användningen av bensodiazepiner som sömnmedel bör kraftigt begränsas. Flunitrazepam* har pga sin snabba effekt, kick-effekt,

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca.

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. 150 person i schizofreni varje år. Män insjuknar i högre

Läs mer

MonoAminOxidas- Inhibitorer. Ett verkligt alternativ

MonoAminOxidas- Inhibitorer. Ett verkligt alternativ MonoAminOxidas- Inhibitorer Ett verkligt alternativ MAO Antidepressivt atypiska depressioner och svårbehandlade depressioner. Svår ångest Social fobi ffa om terapirefraktärt rt lika mycket konst som vetenskap.

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Psykofarmaka vid graviditet och amning

Psykofarmaka vid graviditet och amning Klinisk farmakologi och Uppsala Läkemedelsinformationscentral (ULIC) Psykofarmaka vid graviditet och amning Sammanställd 2016-11-16 Sammanställt av Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset. Kontaktperson:

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, ST-läkare Linda.Halldner@ki.se disposition Farmakokinetik absorption

Läs mer

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför?

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför? Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1. (2p) Vigabatrin är en GABA-transaminashämmare med bevisad antiepileptisk effekt. Trots detta används den mycket sällan varför? Ge dessutom exempel på två

Läs mer

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression.

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. Kunskapsakuten/ Var tjugonde svensk lider av depression just nu. E nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. science photo library

Läs mer

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p)

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p) SVARSMALL REST-Tentamen DSM1.3 Läkemedel 2011-08-19 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNR på ALLA sidor. Skrivningsresultatet

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns?

Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns? Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns? Annika Brar Psykiater, Habiliteringsläkare Habilitering & Hjälpmedel, SLSO annika.brar@sll.se Psykiatriska sjukdomar/problem hos personer med

Läs mer

Kod-ID: Tentamen

Kod-ID: Tentamen Kod-ID: Enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism Sektionen farmakologi Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Program: Apotekarprogrammet Kurs: Farmakoterapi 7,5 p Tid: 5 timmar Godkända

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ARPIPRAZOLE RATIOPHARM TABLETTER Datum: 26.9.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Behandling av depression

Behandling av depression Behandling av depression Våra rekommendationer Terapigrupp Psykiatri Pouya Movahed Diagnos ställs med hjälp av: Diagnos Klinisk bedömning och Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV eller V Ett av dessa två

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Clarityn 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg loratadin. Mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 71,3

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Anafranil 10 mg dragerade tabletter Anafranil 25 mg dragerade tabletter Anafranil Retard 75 mg depottabletter klomipraminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Ångestsyndrom debuterar ofta tidigt och hälften av de som insjuknar gör det före elva års ålder. Nästan var fjärde person drabbas någon gång under livet. Men trots att det finns hjälp är

Läs mer

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04 SBU -- depression Behandling SBU slutsats Målsättningen med depressions behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Smärtläkemedel gamla och nya

Smärtläkemedel gamla och nya Smärtläkemedel gamla och nya Kristina Seling Distriktsläkare, Läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen Ordförande i Läkemedelskommittén Ca 40 % av befolkningen har långvarig eller återkommande

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DULOXETINE RATIOPHARM Datum: 30.6.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen Duloxetine ratiopharm 30 mg och 60 mg hårda enterokapslar

Läs mer

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Återkommande (minst 2 oprovocerade) paroxysmala episoder av okontrollerad

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Irina Härnborg, ST-läkare Guldvingens

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTAMEN DELKURS 2 VT 2004 (Således tre st delar!) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1.

Läs mer

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus HÅGLÖSHET Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus Psykosomatik- håglöshet Alla psykiska störningar har kroppsliga komponenter involverande

Läs mer

Föreläsningskompendium

Föreläsningskompendium Psykofarmakologi* Farmakologi Vård vid specifika sjukdomstillstånd IV, 15 hp Biomedicin och allmänfarmakologi Sjuksköterskeprogrammet termin 5 Föreläsningskompendium * läran om läkemedels verkan på psykiska

Läs mer

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept)

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Läkemedel och sömn Magdalena Pettersson Läkemedelscentrum FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005 FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Försäljning av sömnmedel

Läs mer

Farmakologisk rådgivning inför och i samband med graviditet

Farmakologisk rådgivning inför och i samband med graviditet Farmakologisk rådgivning inför och i samband med graviditet Rapport från Kompetenscentrum för Schizofreni, Psykiatri Psykos Nr 2/14 Delia Slottte, ST-läkare INFÖR GRAVIDITET... 3 ALLMÄNNA RÅD... 3 PREVENTIVMEDEL...

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Diagnoskännedom. KUR-projektet Umeå. Christian Johansson Specialist i psykiatri

Diagnoskännedom. KUR-projektet Umeå. Christian Johansson Specialist i psykiatri Diagnoskännedom KUR-projektet Umeå 121113 Christian Johansson Specialist i psykiatri Diagnostik Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information som inte behöver formuleras Appendicit Inom

Läs mer

Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken

Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken Antidepressiva läkemedels påverkan på salivsekretionen och profylaktiska åtgärder på studentkliniken Niloofar Javanmardy, Fereshteh Sadeghi, Shohreh Sangsari Odontologiska Institutionen karolinska Institutet

Läs mer

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Det går att sluta En dag förstår man Insikten om beroendet kan komma på olika sätt. För

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Den exakta orsaken är okänd men förekomsten påverkas av genetiska och miljömässiga faktorer.

Den exakta orsaken är okänd men förekomsten påverkas av genetiska och miljömässiga faktorer. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Egentliga depressioner Depression innebär nedstämdhet som är så svår eller långvarig att den påverkar funktionsförmågan.

Läs mer

Zoloft, Pfizer. Sertralin, ATC-kod: N06AB06. Indikationer. Kontraindikationer. Dosering

Zoloft, Pfizer. Sertralin, ATC-kod: N06AB06. Indikationer. Kontraindikationer. Dosering Zoloft, Pfizer Sertralin, ATC-kod: N06AB06 Indikationer Egentlig depression med melankoli, djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli. Vid tillfredsställande svar kan Zoloft ges förebyggande

Läs mer

Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation Inledning Den 27-28 januari 2004 hölls en workshop om läkemedelsbehandling av unipolär depression (återkommande depressionsperioder

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Depression. Helena Eriksson. Handledare Annica Claesson

Depression. Helena Eriksson. Handledare Annica Claesson Depression V i m m e r b y f o l k h ö g s k o l a A d m i n i s t r a t i o n i v å r d e n V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 Helena Eriksson Handledare Annica Claesson Sammanfattning Anledningen till den

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

3. LÄKEMEDELSFORM Tabletter, vita plana runda tabletter med 6 mm diameter. Tabletterna är instansade på ena sidan med koden R130.

3. LÄKEMEDELSFORM Tabletter, vita plana runda tabletter med 6 mm diameter. Tabletterna är instansade på ena sidan med koden R130. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Metamina 2. SAMMANSÄTTNING Verksamt ämne: Dexamfetaminsulfat 5mg. Hjälpämnen: Potatisstärkelse, laktos, mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk och magnesiumstearat 3. LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-145266 Fastställandedatum: 2016-02-03 Upprättare: Annica C Olofsson Axner Giltigt t.o.m.: 2017-02-03 Fastställare: Karin Huisman Psykisk sjukdom under

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p)

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p) SVARSMALL REST-Tentamen DSM1.3 Farmakologi 2010-11-09 Antal frågor 13 Maxpoäng =36, Godkänd = 24 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga 1. Ange

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE Den gamla patienten Vårdens största utmaning Det normala åldrandet leder till nedsatt funktion i alla organsystem Åldrandet leder till ökande funktionella skillnader mellan

Läs mer