Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar"

Transkript

1 Behandling av affektiva sjukdomar Begrepp: Förstämningssyndrom: Affektiva syndrom / sjukdomar Affekt: Känsloyttring (övergående) Förhöjt stämningsläge: Eufori Sänkt stämningsläge: Dysfori Affektiv sjukdom: Affektiva sjukdomar Förstämningssjukdom där känsloyttringarna inte går snabbt över utan kvarstår: Depression -2 veckor, Mani - 1 vecka, Hypomani - 4 dagar DSM-IV TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (Tet Revision) Sänkt sinnesstämning: Depression: (Enstaka eller recidiverande) Affektiva sjukdomar Sömnproblem (mer/mindre) Nedstämdhet Trötthet/energibrist t/ i t Likgiltighet Motorisk hämning Minnesstörning Koncentrationsstörning Viktförändring (minskning/ökning) Dystymi: Refraktär (kvarstående/svårbehandlad nedstämdhet, minst 2 år) Ofta relaterat till personlighetsstörning - svårbehandlat Förhöjd sinnesstämning: Hypomani Kan ha sjukdomsinsikt Upprymdhet Affektiva sjukdomar Ihållande (minst fyra dagar) förhöjt stämningsläge eller irritabilitet Upprepade episoder av hypomani räknas till bipolär sjukdom Avvikande från personens normala stämningsläge Funktionsförändringen iakttagbar för omgivningen Orsakar inte påtaglig funktionsnedsättning i arbetsliv eller socialt Affektiva sjukdomar Mani: Som regel bristande sjukdomsinsikt Påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge Förhöjd självkänsla eller grandiositet (betydelsefull, förnäm, utvald) Minskat sömnbehov Snabba tankar Snabba associationer Lättdistraherad Sammanfattning: Unipolära affektiva sjukdomar: Depression (Dystymi) (Persolighetsstörning?) Bipolära affektiva sjukdomar: Affektiva sjukdomar Evidence that Vincent Van Gogh and other artists had bipolar disorder spurred research into its relationship to creativity. Ökad och målinriktad aktivitet (arbete, skola, socialt eller seuellt) Penninginvesteringar ofta i omdömeslösa projekt Del av bipolär sjukdom Depression och hypomani/mani Olika behandling för unipolära och bipolära tillstånd Vincent Van Gogh, Self-portrait,

2 Behandling av unipolära affektiva tillstånd Behandling av unipolära affektiva tillstånd Antidepressiva läkemedel: Unipolära: Depressiva (dystyma) i praktiken Läkemedelsbehandling av enstaka depression: Antidepressiva läkemedel Ibland i kombination med terapeutisk /stödjande kontakt Depression-Melankoli (Försöks vid) Dystymi (Ofta flera preparat, efter varandra eller i kombination, med tveksam effekt) Ångesttillstånd Paniksyndrom Generaliserad ångest Social Fobi Tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Edvard Munch. Weeping Nude, 1913 Edvard Munch The Scream (detail), 1893 Antidepressiva-indelning Behandling med antidepressiva SSRI (Selective Serotonergic Receptor Inhibitors) SNRI (Serotonergic Noradrenergic Receptor Inhibitors) NRI (Noradrenergic Receptor Inhibitors) (Reboetin) TCA (Tricykliska Antidepressiva) MAO-hämmare (MonoAminOidas) Serotonin /Melatoninagonist (Agomelatin) Initial latens vid behandling med antidepressiva Effekten kommer ofta några dagar-flera veckor efter insatt behandling Ångestsymtom och sömnstörningar kan initialt förvärras Patienter med ångest/sömnsvårigheter: Ev tillägg av aniolytika/hypnotika initialt Benzodiazepiner (oazepam), zolpidem, zopiclon, korttidsbehandling för att undvika beroende Antidepressiva är ej beroendeframkallande Andra användningsområden för antidepressiva Hur länge behandlar man? Smärta Fram för allt neurogen smärta Huvudsakligen Tricykliska (TCA) Amitriptylin Tryptizol (Klomipramin) Låg dos, mg per dygn Även viss dokumentation för SSRI,SNRI Minst 6-8 veckor innan effekt kan utvärderas Om förbättring sker: Behandla minst 6 månader, ofta 12 månader När behandlingen ska avslutas sker uttrappning över en till-flera veckor beroende på dos, individuell känslighet 10-30% svarar inte på behandlingen 2

3 Andra användningsområden för antidepressiva Premenstruellt Syndrom (PMS) Korttidsbehandling Med antidepressiva medel några dagar i månaden kan nio av tio kvinnor bli av med svåra pms-besvär Elias Eriksson prof klin farm Gbg (Direkt serotonerg effekt utan adaptation av receptoruttryck) Andra användningsområden för antidepressiva Bulemia nervosa ( Hetsätande ) Fram för allt SSRI provade Ofta i kombination med psykoterapi Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Somatoforma syndrom (e hypokondri) Kroniskt Trötthetssyndrom Trichotillomani (tricho=hår tillo=rycka) Nagelbitande Emotionell labilitet affektinkontinens (vid stroke, demens, traumatisk hjärnskada) Antidepressiva används även mot många andra tillstånd: Tourettes syndrom (Tics) Pyromani Kleptomani Patologisk Svartsjuka Psykoseuella Störningar (t e ehibitionism, pedofili, våldtäkt) Patologiskt Spelande Aggressivitet (demens, utvecklingsstörning, autism, personlighetsstörningar) Serotonerga återupptagshämmare Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) Förstahandsalternativ Depression Sertralin (Zoloft) Citalopram (Cipramil) Escitalopram (Ciprale) Fluoetin (Fonte/Prosac) Paroetin (Seroat/Pail) Fluvoamin (Fevarin) Monoamin-hypotesen för depression/affektiv sjukdom Underskott i monoamin-transmittor-funktion i vissa hjärnområden vid depression: Serotonin (5-HT) (5-hydroytryptamin) Noradrenalin (NA) Och omvänt överskott vid maniska tillstånd (Schildkraut, 1965) 3

4 Serotonerga återupptagshämmare (SSRI) SSRI Verkningsmekanism I SSRI : Förhindrar att serotonin återupptas i nervcellerna Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 1: Medför att en större mängd serotonin finns tillgängligt för signaltransmission i hjärnan Vid depressiv sjukdom fungerar serotonerg neurotransmission sämre Mängden tillgängligt serotonin(5-ht) minskar i synapsklyftorna Fler receptorer för serotonin bildas i synapserna för att kompensera Klinisk bild av depression uppstår SSRI Verkningsmekanism II SSRI Verkningsmekanism III Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 2: När behandling med SSRI påbörjas så ökar initialt mängden tillgängligt serotonin ffa presynaptiskt relativt snabbt SSRI blockerar receptorer och ökar fri serotoninmängd Fortfarande dock fler receptorer än normalt både pre och postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 3: Antalet receptorer för serotonin nedregleras/minskar presynaptiskt eftersom det nu finns mer serotonin tillgängligt SSRI Verkningsmekanism IV SSRI Verkningsmekanism V Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 4: Det finns nu tillräckligt med fritt serotonin presynaptiskt och antalet receptorer där är normalt Impulsflödet i neuronet ökar därmed vilket medför att mer serotonin frigörs även postsynaptiskt Teori om adaption av receptorer för SSRI steg 5: Serotoninmängden ökar även postsynaptiskt Postsynaptiska antalet serotoninreceptorer minskas Funktionen normaliseras Adaption av receptorer pre- och postsynaptiskt tar dagar-veckor 4

5 Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Kiralitet-Escitalopram Escitalopram eempel på Kiralitet/Stereoisomerer Racemat: Blandform (normalt) av stereoisomerer, dvs spegelmolekyler med olika rotation Stereoisomerer, enantiomerer, isomerer: (R)Rectus = (+) = (D)Detro = Höger = Medurs rotation (S)Sinister = (-) = (L)Levo = Vänster = Moturs rotation Escitalopram = (S)-citalopram Stereoselektiva (S)-molekyler, dvs den aktiva formen Viss behandlingsfördel med escitalopram visad jfrt citalopram ( marginella fördelar ) Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Skillnader mellan preparat inom gruppen SSRI Olika profil för olika medel Fluoetin (Fonte/Prosac ) Möjligen långsammare effektinsättande?? Möjligen oftare viktminskning än viktökning; Övriga SSRI: Viktökning mer vanligt Väsentligt längre halveringstid än övriga preparat Mindre risk för utsättningsfenomen och mindre nödvändigt att komma ihåg dosen varje dag Dosering av SSRI Escitalopram (Ciprale) mg/dag Paroetin (Seroat/Pail) mg/dag Citalopram (Cipramil) mg/dag Fluoetin (Fonte/Prosac) mg/dag Sertralin (Zoloft) mg/dag Fluvoamin (Fevarin) mg/dag Biverkningar av SSRI Biverkningar vid insättandet: Illamående Ångestförstärkning Övriga vanliga biverkningar: Huvudvärk Svettningar nng Sömnstörning (dosen tas på morgonen) Tremor-Muskelryckningar Viktökning/Viktminskning Seuell dysfunktion (anorgasmi, minskad libido, ejakulationslatens) Sällsynt: Ökad blödningsbenägenhet 5

6 Serotonerga/Noradrenerga återupptagshämmare SNRI Venlafain (Efeor) Duloetin (Cymbalta) Mirtazapin (Remeron) (alfa-2-blockerare) Mianserin (Tolvon) (alfa-2-blockerare) Serotonerga och noradrenerga återupptagshämmare SNRI Hämmar återupptag av Serotonin och Noradrenalin i Ökar därigenom nivåer av både serotonin och noradrenalin Möjligen mer aktiverande? (Adrenerg mekanism) Dosering av SNRI/alfa2blockare Biverkningar av SNRI Venlafain, Duloetin Duloetin (Cymbalta) mg/dag Venlafain (Efeor) mg/dag Mirtazapin (Remeron) mg/dag Mianserin (Tolvon) mg/dag Serotonerga: Illamående Förstoppning -diarré Huvudvärk Dimsyn Trötthet Svettning Yrsel Muntorrhet Förändrad seuell funktion Svårigheter vid urinering Viktminskning /Viktökning Tremor-Muskelryckningar Adrenerga: Hjärtklappning Blodtryckökning Biverkningar av alfa-2 blockarna Mirtazapin,Mianserin: Granulocytopeni, Agranulocytos Sällsynt (>1/10000, <1/1000) Uppstår oftast efter 4 6 veckor Försvinner vanligen efter utsättande tt av behandlingen Även: Muntorrhet Dåsighet (används ibland för sömn) Ökad aptit och viktuppgång Sammanfattning av biverkningsprofiler SSRI/SNRI: Initialt: GI(Gastro-intestinala) Huvudvärk (Eventuell Ångestförstärkning) Kvarstående: Svettningar Tremor Seuella störningar SSRI: Blödningsbenägenhet Miktionsstörningar SNRI: Blodtrycksstegring 6

7 Noradrenerga återupptagshämmare NRI Biverkningar-NRI Hämmar återupptag av noradrenalin från synapsspalten Ger härigenom förstärkt noradrenerg aktivitet Kan vara mer aktiverande än SSRI, beroende på dess noradrenerga effekt Används ofta som andra-hands medel, när SSRI inte kan användas eller har bristfällig effekt Vanliga biverkningar för NRI: Muntorrhet (27%) EKG visar takykardi (>100 hjärtslag per minut) Obstipation (17%) Svettningar Urinretention Hjärtklappning Seuella störningar Sömnstörning Reboetin enda preparat Doseras: 8-12 mg/dag Tricykliska antidepressiva TCA Preparat: Tricykliska antidepressiva TCA Serotonergt Serotonergt/Noradrenergt Klomipramin (Anafranil) Amitriptylin (Tryptizol) Nortriptylin (Sensaval) Klomipramin Amitriptylin Nortriptylin Verkningsmekanism: Påverkar både serotonerga och noradrenerga system i hjärnan Påverkar även andra signalsystem i hjärnan - mindre specifika än SSRI Andra farmakologiska egenskaper: Antikolinerga (M = muskarina receptorer) Antihistaminerga (H1 = histaminerga receptorer) Adrenoceptor-blockare (a1 = alfa-adrenerga receptorer) Dosering av TCA Biverkningar av tricyklika M H 1 α 1 5 HT 2 block block block stim Klomipramin (Anafranil) mg/dag g Amitriptylin (Tryptizol) mg/dag Nortriptylin (Sensaval) mg/dag Dosering beror bla på indikation, behandling av neuropatisk smärta ofta lägre doser, mg/d muntorrhet ackomm.rubbningar förstoppning () urinretention konfusion takykardi seualfunktion ortostatism sedation Tvångssyndrom ofta högre doser, upp till 200 mg/dag 7

8 Receptorspecificitet SSRI-TCA Tricykliska medel (TCA): Mer noradrenerga och icke-selektiva än serotonerga återupptagshämmare (SSRI) Monoaminoidashämmare MAO Moklobemid (Aurori) Doseras: mg/dag MAO-hämmare blockerar monoamin-oidas Bromsar nedbrytning av neurotransmittorer Ökar därigenom tillgängligheten av neurotransmittorer Biverkningar MAO-hämmare Serotonergt syndrom MAO-hämmare: Yrsel Huvudvärk Illamående Diarré Sömnbesvär Överdos eller kombination med annat serotonergt läkemedel kan ge serotonergt syndrom Förändringar i mentalt status: Agitation, konfusion, mani Autonom dysfunktion: Svettning, diarré, feber,frossa Neuromuskulära störningar: Hyperreflei, koordinationsstörning, myoklonus, tremor Antidepressiva med effekt på serotonin och melatonin Agomelatin (Valdoan) Nytt medel: Kombinerad ffa serotonerg och melatonerg effekt Verkar via Serotonin, Noradrenalin och Melotonin Förbättrar sömn Dålig effekt av antidepressiv behandling? Rätt diagnos? Differentialdiagnoser: Dystymi, e vid personlighetsstörning? Schizofreni med negativa symptom? Bipolär sjukdom? Metabolism-farmakogenetik? Fel preparat/verkningsmekanism? SSRI-TCA-SNRI-NRI? 8

9 Individuellt preparatval och dosering Antidepressiva metaboliseras via leverns isoenzymer: CYP2D6, CYP2C19,CYP3A4, CYP1A2 Genetisk variabilitet i förmåga att metabolisera Stora interindividuella variationer i eliminationshastighet Individuell anpassning av dosering Serumkoncentrationer kan bestämmas Preparatval-antidepressiva Val av preparat görs även utifrån risken att få biverkningar av ett visst antidepressivum Hur mycket lidande den aktuella biverkan kan orsaka hos individen Eempel: Ej SNRI, NRI till hypertoniker Undvik serotonerga preparat vid övervikt SSRI:s seuella biverkningar: Mindre betydelse för en 80-åring än för en 25-åring Önskvärda biverkningar : t e mirtazapin med sedativ effekt till en patient med sömnstörningar Cyp2D6 Antidepressiva vid graviditet-ssri Mest erfarenhet finns för SSRI Man har inte sett några fosterskadande effekter av SSRI En del studier har dock sett samband mellan paroetin och ökad förekomst av hjärtmissbildningar? Senare studier visar dock på troliga bias, bland annat att behandlingsindikationer skiljer sig från övriga SSRI (Metodfel, bias, snedvridning, är systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data) Paroetin används mer mot ångest än andra SSRI Ångestpräglade mödrars foster och barn undersöks mer och möjligen hittas fler avvikelser av mindre hälsobetydelse Antidepressiva vid graviditet-snri-nri SNRI: En del information, fram för allt för venlafain, dock mindre än för SSRI Mindre information om mirtazapin, mianserin och duloetin Bilden preliminärt som för SSRI, dvs inga säkra teratogena effekter har setts (Ny genomgång av Medicinska Födelseregistret i April 2012) (Teratus = Monster (grek), teratogen = fosterskadande) Rekommenderas dock inte i första hand vid graviditet pga lite information NRI: Mycket lite (nästan ingen) informaton om reboetin Pulmonell hypertension? Antidepressiva vid graviditet-tricykliska-tca Relativ eller absolut risk? Relativt mycket information, dock mindre än SSRI Möjligen ökad risk för hjärtmissbildningar (ungefär fördubblad risk men små absoluta tal, ökning i så fall från ca 0,7% till ca 1,3%) Rekommenderas därför inte i första hand vid graviditet Eempel: Risk för hjärtmissbildning vid TCAbehandling under graviditet Relativ risk: (Eventuellt) fördubblad risk Absolut risk: (Eventuellt) riskökning från ca 0,7% till 1,3% Avrundas i bägge fall till ca 1%... 9

10 SSRI: Antidepressiva vid amning Passage till bröstmjölk: Störst för fluoetin, upp till 12% Citalopram ca 5-9% Paroetin ca 2-3% Sertralin och fluvoamin ca 1-2% (% av mammans viktjusterade dos, dvs per kg kroppsvikt) Enstaka rapporter om biverkningar (kolik, gråt, irritabilitet, sömnstörningar) Framför allt för fluoetin och citalopram Antidepressiva vid amning Tricykliska antidepressiva TCA: Passage till bröstmjölk: Ca 1-5% av mammans viktjusterade dos I stort sett inga biverkningar rapporterade SNRI: Mirtazapin ca 0,7-3% (enstaka rapport om magbesvär) Mianserin ca 1-2% Venlafain ca 5-9% And now for something completely different Behandling av bipolär affektiv sjukdom Tre olika preparatgrupper: Litium Antiepileptika Atypiska Antipsykotika Litium Unikt läkemedel Ett grundämne, lättast av alla metaller Liknar de i kroppen naturligt förekommande metallerna natrium, kalium, kalcium, magnesium In i celler via jonkanaler för dessa metaller Påverkar depolarisation av celler Påverkar därigenom second messengers som c-amp Verkningsmekanismen vid affektiv sjukdom inte klarlagd Litiumklorid (Lithionit) Fördelar: Effekt på fram för allt manisk men även depressiv fas av bipolär sjukdom Profyla och även akutbehandling Lång klinisk erfarenhet finns Oftast få/lindriga biverkningar 10

11 Litiumbehandling: Kräver monitorering: Litium: Blodnivåer av Litium, TSH (Tyroideastimulerande hormon) var 4:e mån Blodnivåer av Kreatinin, Calcium, Albumin, Glukos samt Blodtryck och Vikt årligen Kan ge (sällsynt i modern behandling) nedsatt filtrationskapacitet i njurarna Kan ge hypothyreos, hyperparathyroidism Kan ge diarré, polyuri, törst, viktuppgång, lindrig kognitiv nedsättning, tremor, acne, psoriasis Snävt terapeutiskt fönster, dvs litet avstånd mellan otillräcklig effekt och toiska symptom De rekommenderade halterna har successivt sänkts från 1,0 1,2 till 0,6-0,8 mmol/l Linjärt doskoncentrationssamband dvs: dubbel dos ger dubbel koncentration Litiumintoikation: Blodnivåer över 1,3 mmol/l (fall finns redan fr ca 1,0 mmol/l) Måttlig intoikation (1,5-2,5 mmol/l) : Slöhet, tremor, yrsel, sluddrigt tal, diarré, muskelryckningar Svårare intoikation: (=Dialysbehandling) Hjärtrytmrubbningar, njurskador, kramper, koma Även konfusion, agitation, hallucinationer Litium och graviditet: Misstänkt ökad risk för hjärtmissbildningar under första trimestern Tidigare kontraindicerat pga detta Risk oklar men uppskattas f.n. till ca (1-6%?) (Ca 0,7-1% i normalpopulation jämfört ca 1,1% i Medicinska Födelseregistret) Fortsatt användning under noggrann kontroll rekommenderas ofta (dosökning i senare graviditet kan behövas pga sjunkande blodnivå) Risken för ett affektivt insjuknande under graviditet är relativt hög och tillståndet blir då mycket svårbehandlat Antiepileptika vid bipolär sjukdom Lamotrigin (Lamictal) Litium och amning: Kan gå över i bröstmjölk i hög grad Barndosen har uppskattats till uppåt 80% av moderns viktjusterade dygnsdos Nyfödda riskerar att ackumulera litium och utveckla toicitet Försiktighet vid eventuell amning under litiumbehandling Profyla mot ffa depressiv fas av vid bipolär sjukdom Bäst dokumenterade antiepileptikat vad gäller profyla Kombineras ibland med litium eller valproat Risk för hudutslag i början av behandlingen (dock liten skillnad jfrt placebo) Biverkningar i form av huvudvärk, yrsel, darrning, sömnproblem Ingen viktuppgång, inga seuella biverkningar Verkar inte ge fosterskador (Genomgång i MFR April 2012) 11

12 Antiepileptika vid bipolär sjukdom Valproat (Ergenyl, Orfiril) Fram för allt behandling vid akut mani Används också profylaktiskt Biverkningar i form av trötthet, magbiverkningar, viktuppgång, håravfall och tremor I vissa fall menstruationsrubbning ti Blodkoncentration kan kontrolleras under behandling Blodprovstagning första året: blodstatus, leverstatus (Kan ge trombocytopeni, förhöjda levervärden) Graviditet: Ökad risk för ryggmärgsbråck, hjärtfel, läpp/gomspalt Undviks om möjligt vid graviditet 12

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet,

Läs mer

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 PSYKIATRI Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 Psykoser 806 Demens 815 Sömnstörningar RAGNAR ASPLUND LANDSTINGETS FOU-ENHET, JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING, ÖSTERSUND

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING TOM FAHLÉN. Tredje omarbetade upplagan

Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING TOM FAHLÉN. Tredje omarbetade upplagan Vägen tillbaka OM DEPRESSIONER OCH DEPRESSIONSBEHANDLING Tredje omarbetade upplagan TOM FAHLÉN 3 INNEHÅLL Förord till tredje upplagan En av våra stora folksjukdomar Birgitta, 45 år en av många Symtom under

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter.

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter. Ritalin & Zoloft otillräcklig effekt Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt Concerta och Ritalina. kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar

Läs mer

Långtidsbehandling med Litium

Långtidsbehandling med Litium Långtidsbehandling med Litium Till dig som långtidsbehandlas med Litium eller har anhörig som gör det. Chefsöverläkare Göran Björling Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Norra Älvsborgs Länssjukhus 461

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd med förhöjd risk för

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer