Immunrelaterade biverkningar. Hanteringsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Immunrelaterade biverkningar. Hanteringsguide"

Transkript

1 Immunrelaterade biverkningar Hanteringsguide YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigarebehandling. 1

2 Guide för hantering av immunrelaterade biverkningar av YERVOY YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. 1 YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar), med ett troligt samband med läkemedlets verkningsmekanism. Immunrelaterade biverkningar, vilka kan vara svåra eller livshotande, kan involvera mag-tarmkanalen, lever, hud, nervsystemet och endokrina systemet, eller andra organsystem. 1 De flesta immunrelaterade biverkningar uppkom under induktionsperioden, men även fall som uppkommit månader efter den sista dosen av YERVOY har rapporterats. 1 Såvida inte någon alternativ orsak har fastställts måste diarré, ett ökat antal tarmtömningar, blod i avföringen, förhöjda levervärden, utslag och endokrinopati betraktas som inflammatoriska och YERVOY - relaterade. 1 Tidig diagnos och ändamålsenlig hantering är absolut nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 1 Systemisk högdosbehandling med kortikosteroider, med eller utan ytterligare immunsuppressiv behandling, kan behövas vid hantering av svåra immunrelaterade biverkningar. 1 Denna YERVOY -specifika guide för hantering av immunrelaterade biverkningar avser att stödja tidig diagnos och lämplig hantering som är absolut nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 2

3 Så här använder du denna guide Alla organsystem kan drabbas men de organsystem som oftast drabbas av immunrelaterade biverkningar (t.ex. mag-tarmkanalen och hud) ser du i det schema över kroppen som finns på sidan 5 i denna guide. Efter sidan 5 finner du flikar med respektive organsystem. Vid varje flik redovisas riktlinjer för lämplig hantering av de relaterade biverkningarna. Vänligen se YERVOY (ipilimumab) produktresumé för en omfattande beskrivning av dessa och andra risker. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 3

4 Hantering av immunrelaterade biverkningar Genom att använda specifika behandlingsriktlinjer kan immunrelaterade biverkningar som associeras med YERVOY (ipilimumab) hanteras. Immunrelaterade biverkningar kan beroende på dess natur, inklusive grad 3/4, i allmänhet hanteras genom följande 3-stegsmetod: Lätta 1 Ihållande lätta till måttliga 1 Behandla symtomatiskt. Behandla med kortikosteroider peroralt (t.ex. prednison 1 mg/kg dagligen eller motsvarande). Utelämna nästa dos av YERVOY tills symtomen försvinner helt eller återgår till urspringsnivå. Dela ut patientbroschyren för att utbilda dina patienter om: vilka symtom de ska vara uppmärksamma på, vikten av att omedelbart rapportera sina symtom till dig, vikten av att inte försöka behandla sina symtom på egen hand utan att först rådfråga dig. Symtom som förvärras, är svåra eller livshotande 1 Behandla med kortikosteroider intravenöst i hög dos (metylprednisolon 2 mg/kg dagligen eller motsvarande). Om symtomen förbättras kan gradvis steroidnedtrappning under minst 4 veckor övervägas. Överväg andra immunsuppresionsterapier om symtomen inte förbättras inom 5 7 dagar. Sätt ut YERVOY permanent.* Om en immunrelaterad biverkan uppkommer: se hanteringsguiden för immunrelaterade biverkningar av YERVOY och YERVOY produktresumé, instruera dina patienter att genast rapportera alla nya, ihållande eller förvärrade symtom till dig. * Vid immunrelaterade hudbiverkningar: Svåra grad 3; utelämna behandling. Svåra grad 4 utslag eller svår grad 3 klåda; sätt ut YERVOY permanent. På följande sidor beskrivs i detalj YERVOY -specifika riktlinjer för effektiv hantering av immunrelaterade biverkningar. 4

5 Immunrelaterade biverkningar Följ färgkoden för att komma till riktlinjer för lämplig hantering av respektive organsystems immunrelaterade biverkningar. MAG-TARMKANALEN 1 GÅ TILL SIDAN 6 Tecken och symtom som diarré buksmärta blod eller slem i avföringen tarmperforation tecken från bukhinnan tarmvred LEVER 1 GÅ TILL SIDAN 8 Symptom som förhöjda levervärden, (t.ex. ASAT, ALAT eller totalt bilirubin) HUD 1 GÅ TILL SIDAN 10 Symtom som klåda utslag NEUROLOGISKA 1 GÅ TILL SIDAN 12 Symtom som ensidig eller dubbelsidig svaghet sensoriska förändringar parestesi ENDOKRINA 1 GÅ TILL SIDAN 14 Tecken och symtom som utmattning huvudvärk förändrat psykiskt status buksmärta avvikande avföringsvanor hypotoni onormala nivåer i tester av tyreoideafunktion och/eller serumkemi ÖVRIGA BIVERKNINGAR 1 inklusive ögonmanifestationer GÅ TILL SIDAN 16 Vänligen se respektive organsystem för relaterande riktlinjer. Vänligen se YERVOY (ipilimumab) produktresumé mer information. 5

6 MAG-TARMKANALEN Immunrelaterad enterokolit YERVOY associeras med allvarliga immunrelaterade gastrointestinala biverkningar. Dödsfall på grund av gastrointestinal perforation har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Informera patienter om att omedelbart rapportera förändrade tarmrörelser. Övervaka patienter avseende tecken och symtom från mag-tarmkanalen som kan tyda på immunrelaterad kolit eller perforation. 1 Kliniska tecken kan vara diarré, tätare tarmtömningar, buksmärta eller färskt blod i avföringen, med eller utan feber. 1 Utelämna YERVOY hos patienter med måttlig diarré eller kolit som antingen inte är under kontroll med läkemedel eller som kvarstår (5 7 dagar) eller återkommer. 1 Sätt ut YERVOY permanent hos patienter med svåra symtom (buksmärta, svår diarré eller signifikant förändring av antalet tarmtömningar, blod i avföringen, blödning eller perforation i mag-tarmkanalen). 1 Det kan krävas kortikosteroidbehandling. 1 MAG-TARMKANALEN Tecken och symtom som 1 diarré buksmärta blod eller slem i avföringen med eller utan feber tarmperforation tecken från bukhinnan tarmvred 6 Diarré eller kolit som uppkommer efter insättning av YERVOY måste utvärderas genast för att utesluta infektion eller andra alternativa orsaker. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och/eller symtom på enterokolit betraktas som immunrelaterade. 1

7 FASTSTÄLL ENTEROKOLITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Mag-Tarmkanalen Symtom förbättrats till lätta eller försvunnit 1 Måttlig 1 Utlämna YERVOY 1 Återuppta behandlingen med YERVOY vid nästa planerade dos. Doser som utelämnats på grund av biverkning får inte ersättas. 4 6 tarmtömningar/per dag mer än ursprungsnivån Buksmärta Blod eller slem i avföringen Symtomatisk behandling (t.ex. loperamid och vätskeersättning) och noggrann övervakning medan orsaken utreds. Symtom pågår > 1 vecka* Sätt in peroral kortikosteroidbehandling (t.ex. prednison 1 mg/kg en gång dagligen eller motsvarande). Fortsätt med steroidbehandling tills symtomen återgår till ursprungsnivå eller försvinner helt. Nedtrappning av steroider utifrån klinisk bedömning. OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Svår eller livshotande 1 > 7 tarmtömningar/dag mer än urspringsnivån Peritoneala tecken på tarmperforation Tarmvred Feber Sätt ut YERVOY permanent 1 Uteslut tarmperforation. Om patienten har tarmperforation, undvik kortikosteroider. Överväg endoskopisk utvärdering. Administrera kortikosteroider intravenöst i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag eller motsvarande). Symtom försvunnit 1 Fortsätt med steroider tills symtomen förbättrats till lätta och trappa ned steroiderna under 1 månad. Symtom svara inte inom 5 7 dagar Utvärdera patienten kontinuerligt för tecken på perforation i mag-tarmkanal eller peritonit. Överväg upprepad endoskopi. Överväg alternativ immunsuppressiv terapi såvida inte detta är kontraindicerat (t.ex. en engångsdos av infliximab 5 mg/kg). * Rekommendationerna nedan ska även beaktas om lätta symtom återkommer eller kvarstår i 5 7 dagar efter insättning av symtomatisk behandling. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 7

8 LEVER Immunrelaterad hepatit YERVOY associeras med allvarlig immunrelaterad levertoxicitet. Dödlig leversvikt har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Övervaka leverstatus, (nivåer av levertransaminas och bilirubin) och bedöm om det finns tecken och symtom på hepatit före varje dos av YERVOY. 1 Utelämna YERVOY -dosering till patienter med måttligt förhöjda nivåer av (ASAT) eller (ALAT) på > 5 till 8 gånger den övre normalgränsen (ULN) eller måttliga höjningar av totalt bilirubin på > 3 till 5. 1 Sätt ut YERVOY permanent vid följande: 1 Kraftiga höjningar av ASAT eller ALAT på > 8 gånger ULN. Höjningar av totalt bilirubin på > 5 gånger ULN. Symtom på levertoxicitet. Det kan krävas systemiska kortikosteroider i hög dos. 1 LEVER UTVÄRDERA LEVERFUNKTIONEN FÖRE VARJE DOS AV YERVOY Laboratorieavvikelser så som 1 förhöjda nivåer i leverfunktionstester (t.ex. ASAT, ALAT och/eller totalt bilirubin) kan utvecklas i frånvaro av kliniska symtom. 1 8 Hos patienter med levertoxicitet ska andra orsaker till leverskada, inklusive infektioner, progredierande sjukdom eller läkemedel uteslutas och leverfunktionstester övervakas tills symtomen försvunnit. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska laboratorieavvikelser som tyder på hepatit betraktas som immunrelaterade. 1

9 FASTSTÄLL HEPATITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig 1 Utlämna YERVOY 1 Nivåer vid leverfunktionstester förbättrats ASAT och ALAT 5 x ULN och totalt bilirubin 3 x ULN 1 Lever ASAT eller ALAT > 5 till 8 x ULN och/eller totalt bilirubin > 3 till 5 x ULN Uteslut infektioner, progredierande sjukdom och läkemedel. Övervaka leverfunktionstester till symtomen försvunnit. Behandlingen med YERVOY kan återupptas vid nästa planerade dos. Doser som utelämnats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom försvunnit och leverfunktionstester visar normalnivåer 1 Svår eller livshotande 1 ASAT eller ALAT > 8 x ULN och/eller totalt bilirubin > 5 x ULN Sätt ut YERVOY permanent 1 Uteslut infektioner, progredierande sjukdom och läkemedel. Sätt omedelbart in intravenösa kortikosteroider i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag eller motsvarande). Övervaka leverfunktionstester tills nivåer har normaliserats. Inled nedtrappning av kortikosteroider och fortsätt trappa ned över en period på minst 1 månad. Om leverfunktionstester visar förhöjda nivåer under nedtrappning kan dessa hanteras med en ökad kortikosteroiddos och en långsammare nedtrappning. Leverfunktionstester visar signifikant förhöjda nivåer och inget svar på steroider Överväg tillägg av ett alternativt immunsuppressivt läkemedel till kortikosteroidbehandlingen såvida detta inte är kontraindicerat (t.ex. mykofenolatmofetil). Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 9

10 HUD Immunrelaterad dermatit YERVOY associeras med allvarliga hudreaktioner som kan vara immunrelaterade. Dödlig toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Informera patienter om att rapportera hudförändringar. Utslag och klåda som uppkommit av YERVOY bör behandlas baserat på allvarlighetsgrad. 1 Övervaka patienten avseende de vanligaste tecknen på immunrelaterad dermatit, t.ex. utslag och klåda. Utelämna YERVOY till patienter med måttliga till svåra (grad 3) utslag eller utbredd/intensiv klåda oavsett orsak. 1 Sätt ut YERVOY permanent till patienter med livshotande hudutslag (inklusive Stevens- Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys) eller svår utbredd klåda som hindrar vardagliga aktiviteter (ADL) eller kräver medicinsk intervention. 1 Det kan krävas systemisk kortikosteroidebehandling i hög dos. 1 HUD Tecken och symtom som 1 klåda utslag 10 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på dermatit betraktas som immunrelaterade. 1

11 FASTSTÄLL DERMATITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Symtom försvunnit 1 Måttlig 1 Icke-lokaliserade utslag (diffusa, 50 % av hudytan). Utlämna YERVOY 1 Administrera topikala eller orala kortikosteroider (t.ex. prednison 1 mg/kg en gång dagligen eller motsvarande) om det inte sker någon förbättring av symtomen inom 1 vecka. Återuppta behandlingen med YERVOY om dermatiten läker ut eller symtom förbättras till lätta (lokaliserade). Doser som utelämats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom pågår OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Hud Svår eller livshotande 1 Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, eller utslag som kompliceras av dermala fullhudssår eller nekrotiska, bullösa eller hemorragiska manifestationer, eller utbredd klåda som stör vardagliga aktiviteter (ADL). Sätt ut YERVOY permanent 1 Sätt omedelbart in intravenösa kortikosteroider i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag). Symtom försvunnit 1 När dermatiten är under kontroll ska nedtrappningen av kortikosteroider ske över en period på minst 1 månad. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 11

12 NEUROLOGISKA Immunrelaterade neuropatier YERVOY associeras med allvarliga immunrelaterade neurologiska biverkningar. Dödligt Guillain-Barrés syndrom och myasthenia gravis-liknande symtom har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Patienter ska informeras om att omedelbart rapportera tecken eller symtom, t.ex. muskelsvaghet eller sensorisk neuropati. Övervaka patienter avseende tecken eller symtom på motorisk och sensorisk neuropati. Utelämna YERVOY hos patienter med måttlig neuropati (motorisk och eller sensorisk). 1 Sätt ut YERVOY permanent hos patienter med: 1 Nydebuterad eller förvärrad svår motorisk eller sensorisk neuropati, Guillain-Barrés syndrom eller myasthenia gravis. Svår motorisk neuropati, oavsett orsakssamband. 1 Det kan krävas systemisk kortikosteroidbehandling i hög dos. 1 NEUROLOGISKA Tecken och symtom som 1 ensidig eller dubbelsidig svaghet sensoriska förändringar parestesi 12 Icke-inflammatoriska orsaker så som progredierande sjukdom, infektioner, metabola syndrom och läkemedel ska uteslutas. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på neuropati betraktas som immunrelaterade. 1

13 FASTSTÄLL NEUROPATINS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig 1 Måttliga kliniska symtom utan påverkan på vardagliga aktiviteter (ADL). Utlämna YERVOY 1 Sätt in lämplig medicinsk åtgärd. Symtom återgått till ursprungsnivå 1 Återuppta YERVOY vid nästa planerade dos när symtomen har försvunnit eller återgått till ursprungsnivån. Doser som utelämnats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom förvärras OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Svår eller livshotande 1 Svåra symtom (påverkan på ADL) eller livshotande. Sätt ut YERVOY permanent 1 Sätt omedelbart in intravenös kortikosteroidbehandling i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag). Behandla patienter enligt sjukhusets riktlinjer för hantering av neuropati. Neurologiska Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 13

14 ENDOKRINA Immunrelaterade endokrinopatier YERVOY kan orsaka inflammation i de endokrina organsystemen, specifikt hypofysit, hypofysär underproduktion, binjureinsufficiens och hypotyreoidism. Den kliniska erfarenheten av YERVOY -associerad endokrinopati är begränsad. 1 Monitorera tyreoideafunktionen med hjälp av provtagning och symtom på endokrinopatier före varje dos av YERVOY. 1 Patienter ska informeras om att omedelbart rapportera symtom som huvudvärk, utmattning, synfältsdefekt, beteendeförändringar och hypotoni. Binjurekris måste uteslutas som orsak till patientens symtom. 1 Utlämna YERVOY om röntgenundersökning av hypofysen eller laboratorietester av den endokrina funktionen är onormal. 1 Det kan vara nödvändigt med kortikosteroidbehandling och/eller långvarig hormonersättningsterapi. 1 ENDOKRINA Tecken och symtom som 1 utmattning huvudvärk förändrat psykiskt status avvikande avföringsvanor onormala värden av tyreoideafunktionstester och/ eller serumkemi buksmärta hypotoni 14 Patienter kan uppvisa icke-specifika symtom som kan påminna om andra orsaker, t.ex. hjärnmetastaser eller underliggande sjukdom. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade. 1

15 FASTSTÄLL ENDOKRINOPATINS ALLVARLIGHETSGRAD MANAGEMENT HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig till livshotande 1 Tecken på binjureinsuffi ciens men patienten har inte någon binjurekris. Alla tecken på binjurekris som svår dehydrering, hypotoni eller chock. Avvikande resultat vid avbildning av hypofysen eller laboratorietester av den endokrina funktionen. Utlämna YERVOY 1 Överväg att göra ytterligare undersökningar inklusive laboratorie- och röntgenundersökning. Utvärdera laboratorieresultaten för att bedöma den endokrina funktionen innan terapi med kortikosteroider inleds. Administrera omedelbart intravenösa kortikosteroider med mineralkortikoid effekt. Utvärdera patienten avseende förekomst av sepsis eller infektioner. Sätt in en kort behandling med kortikosteroider i hög dos (t.ex. dexametason 4 mg/6 timmar eller motsvarande). Sätt in lämplig hormonersättningsterapi. Det kan vara nödvändigt med långvarig hormonersättningsterapi. Symtom eller avvikande laboratorievärden under kontroll 1 Återuppta behandlingen med YERVOY och börja trappa ned kortikosteroiderna. Fortsätt nedtrappningen under minst 1 månad. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 15 Endokrina

16 ÖVRIGA Immunrelaterade biverkningar Följande ytterligare biverkningar som misstänks vara immunrelaterade har rapporterats hos patienter som fått YERVOY. 1 Blod och lymfsystem hemolytisk anemi eosinofili Kardiovaskulära angiopati myokardit temporal arterit vaskulit Endokrina autoimmun tyreoidit Öga blefarit konjunktivit episklerit irit sklerit uveit Mag-tarmkanal pankreatit Infektiösa meningit Muskuloskeletala artrit inflammatorisk muskelreumatism Njure och urinvägar nefrit Respiratoriska pneumonit Hud psoriasis leukocytoklastisk vaskulit Om svåra kan dessa biverkningar kräva omedelbar behandling med kortikosteroider i hög dos och utsättning av YERVOY. 1 YERVOY -relaterad uveit, irit eller episklerit ska behandlas med topikala ögondroppar med kortikosteroider. 1 16

17 ANTECKNINGAR 1. Produktresumé för YERVOY, Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 17

18 ANTECKNINGAR 18

19 YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC11. Indikation: YERVOY är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml. Övrig information: Receptbelagt. För fullständig information, se Texten är baserad på produktresumé: Bristol-Myers Squibb AB, Box 15200, Bromma, Tel

20 YERVOY för vuxna som genomgått tidigare behandling med avancerat melanom 2011 Bristol-Myers Squibb. Med ensamrätt. SEIP-A /11 731HQ11PM027(4) Om du vill veta mer om YERVOY kan du besöka

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/364628/2015 Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Keytruda som specificerar de åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan).

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN 400 mg filmdragerad tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 400 milligram ribavirin. För fullständig förteckning över

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMƒ

BILAGA I PRODUKTRESUMƒ BILAGA I BILAGA I PRODUKTRESUMƒ 3 1. LÄKEMEDLETS NAMN TAXOTERE (docetaxel) 20 mg 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING TAXOTERE injektionsflaskor för engångsbruk innehåller docetaxel trihydrat motsvarande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat). För fullständig

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje enterotablett innehåller 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN XALKORI 200 mg, hård kapsel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje hård kapsel innehåller 200 mg crizotinib. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Spara

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN GANFORT 300 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol

Läs mer

2012-05-31. Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS

2012-05-31. Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS Läkemedelsrådet 2012-05-31 Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS På uppdrag av Läkemedelsrådet, Region Skåne har undertecknad arbetsgrupp fått i uppgift att ta fram regionala

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN SonoVue, 8 µl per ml, pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller svavelhexafluorid mikrobubblor

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer