Immunrelaterade biverkningar. Hanteringsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Immunrelaterade biverkningar. Hanteringsguide"

Transkript

1 Immunrelaterade biverkningar Hanteringsguide YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigarebehandling. 1

2 Guide för hantering av immunrelaterade biverkningar av YERVOY YERVOY (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. 1 YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar), med ett troligt samband med läkemedlets verkningsmekanism. Immunrelaterade biverkningar, vilka kan vara svåra eller livshotande, kan involvera mag-tarmkanalen, lever, hud, nervsystemet och endokrina systemet, eller andra organsystem. 1 De flesta immunrelaterade biverkningar uppkom under induktionsperioden, men även fall som uppkommit månader efter den sista dosen av YERVOY har rapporterats. 1 Såvida inte någon alternativ orsak har fastställts måste diarré, ett ökat antal tarmtömningar, blod i avföringen, förhöjda levervärden, utslag och endokrinopati betraktas som inflammatoriska och YERVOY - relaterade. 1 Tidig diagnos och ändamålsenlig hantering är absolut nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 1 Systemisk högdosbehandling med kortikosteroider, med eller utan ytterligare immunsuppressiv behandling, kan behövas vid hantering av svåra immunrelaterade biverkningar. 1 Denna YERVOY -specifika guide för hantering av immunrelaterade biverkningar avser att stödja tidig diagnos och lämplig hantering som är absolut nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 2

3 Så här använder du denna guide Alla organsystem kan drabbas men de organsystem som oftast drabbas av immunrelaterade biverkningar (t.ex. mag-tarmkanalen och hud) ser du i det schema över kroppen som finns på sidan 5 i denna guide. Efter sidan 5 finner du flikar med respektive organsystem. Vid varje flik redovisas riktlinjer för lämplig hantering av de relaterade biverkningarna. Vänligen se YERVOY (ipilimumab) produktresumé för en omfattande beskrivning av dessa och andra risker. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 3

4 Hantering av immunrelaterade biverkningar Genom att använda specifika behandlingsriktlinjer kan immunrelaterade biverkningar som associeras med YERVOY (ipilimumab) hanteras. Immunrelaterade biverkningar kan beroende på dess natur, inklusive grad 3/4, i allmänhet hanteras genom följande 3-stegsmetod: Lätta 1 Ihållande lätta till måttliga 1 Behandla symtomatiskt. Behandla med kortikosteroider peroralt (t.ex. prednison 1 mg/kg dagligen eller motsvarande). Utelämna nästa dos av YERVOY tills symtomen försvinner helt eller återgår till urspringsnivå. Dela ut patientbroschyren för att utbilda dina patienter om: vilka symtom de ska vara uppmärksamma på, vikten av att omedelbart rapportera sina symtom till dig, vikten av att inte försöka behandla sina symtom på egen hand utan att först rådfråga dig. Symtom som förvärras, är svåra eller livshotande 1 Behandla med kortikosteroider intravenöst i hög dos (metylprednisolon 2 mg/kg dagligen eller motsvarande). Om symtomen förbättras kan gradvis steroidnedtrappning under minst 4 veckor övervägas. Överväg andra immunsuppresionsterapier om symtomen inte förbättras inom 5 7 dagar. Sätt ut YERVOY permanent.* Om en immunrelaterad biverkan uppkommer: se hanteringsguiden för immunrelaterade biverkningar av YERVOY och YERVOY produktresumé, instruera dina patienter att genast rapportera alla nya, ihållande eller förvärrade symtom till dig. * Vid immunrelaterade hudbiverkningar: Svåra grad 3; utelämna behandling. Svåra grad 4 utslag eller svår grad 3 klåda; sätt ut YERVOY permanent. På följande sidor beskrivs i detalj YERVOY -specifika riktlinjer för effektiv hantering av immunrelaterade biverkningar. 4

5 Immunrelaterade biverkningar Följ färgkoden för att komma till riktlinjer för lämplig hantering av respektive organsystems immunrelaterade biverkningar. MAG-TARMKANALEN 1 GÅ TILL SIDAN 6 Tecken och symtom som diarré buksmärta blod eller slem i avföringen tarmperforation tecken från bukhinnan tarmvred LEVER 1 GÅ TILL SIDAN 8 Symptom som förhöjda levervärden, (t.ex. ASAT, ALAT eller totalt bilirubin) HUD 1 GÅ TILL SIDAN 10 Symtom som klåda utslag NEUROLOGISKA 1 GÅ TILL SIDAN 12 Symtom som ensidig eller dubbelsidig svaghet sensoriska förändringar parestesi ENDOKRINA 1 GÅ TILL SIDAN 14 Tecken och symtom som utmattning huvudvärk förändrat psykiskt status buksmärta avvikande avföringsvanor hypotoni onormala nivåer i tester av tyreoideafunktion och/eller serumkemi ÖVRIGA BIVERKNINGAR 1 inklusive ögonmanifestationer GÅ TILL SIDAN 16 Vänligen se respektive organsystem för relaterande riktlinjer. Vänligen se YERVOY (ipilimumab) produktresumé mer information. 5

6 MAG-TARMKANALEN Immunrelaterad enterokolit YERVOY associeras med allvarliga immunrelaterade gastrointestinala biverkningar. Dödsfall på grund av gastrointestinal perforation har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Informera patienter om att omedelbart rapportera förändrade tarmrörelser. Övervaka patienter avseende tecken och symtom från mag-tarmkanalen som kan tyda på immunrelaterad kolit eller perforation. 1 Kliniska tecken kan vara diarré, tätare tarmtömningar, buksmärta eller färskt blod i avföringen, med eller utan feber. 1 Utelämna YERVOY hos patienter med måttlig diarré eller kolit som antingen inte är under kontroll med läkemedel eller som kvarstår (5 7 dagar) eller återkommer. 1 Sätt ut YERVOY permanent hos patienter med svåra symtom (buksmärta, svår diarré eller signifikant förändring av antalet tarmtömningar, blod i avföringen, blödning eller perforation i mag-tarmkanalen). 1 Det kan krävas kortikosteroidbehandling. 1 MAG-TARMKANALEN Tecken och symtom som 1 diarré buksmärta blod eller slem i avföringen med eller utan feber tarmperforation tecken från bukhinnan tarmvred 6 Diarré eller kolit som uppkommer efter insättning av YERVOY måste utvärderas genast för att utesluta infektion eller andra alternativa orsaker. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och/eller symtom på enterokolit betraktas som immunrelaterade. 1

7 FASTSTÄLL ENTEROKOLITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Mag-Tarmkanalen Symtom förbättrats till lätta eller försvunnit 1 Måttlig 1 Utlämna YERVOY 1 Återuppta behandlingen med YERVOY vid nästa planerade dos. Doser som utelämnats på grund av biverkning får inte ersättas. 4 6 tarmtömningar/per dag mer än ursprungsnivån Buksmärta Blod eller slem i avföringen Symtomatisk behandling (t.ex. loperamid och vätskeersättning) och noggrann övervakning medan orsaken utreds. Symtom pågår > 1 vecka* Sätt in peroral kortikosteroidbehandling (t.ex. prednison 1 mg/kg en gång dagligen eller motsvarande). Fortsätt med steroidbehandling tills symtomen återgår till ursprungsnivå eller försvinner helt. Nedtrappning av steroider utifrån klinisk bedömning. OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Svår eller livshotande 1 > 7 tarmtömningar/dag mer än urspringsnivån Peritoneala tecken på tarmperforation Tarmvred Feber Sätt ut YERVOY permanent 1 Uteslut tarmperforation. Om patienten har tarmperforation, undvik kortikosteroider. Överväg endoskopisk utvärdering. Administrera kortikosteroider intravenöst i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag eller motsvarande). Symtom försvunnit 1 Fortsätt med steroider tills symtomen förbättrats till lätta och trappa ned steroiderna under 1 månad. Symtom svara inte inom 5 7 dagar Utvärdera patienten kontinuerligt för tecken på perforation i mag-tarmkanal eller peritonit. Överväg upprepad endoskopi. Överväg alternativ immunsuppressiv terapi såvida inte detta är kontraindicerat (t.ex. en engångsdos av infliximab 5 mg/kg). * Rekommendationerna nedan ska även beaktas om lätta symtom återkommer eller kvarstår i 5 7 dagar efter insättning av symtomatisk behandling. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 7

8 LEVER Immunrelaterad hepatit YERVOY associeras med allvarlig immunrelaterad levertoxicitet. Dödlig leversvikt har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Övervaka leverstatus, (nivåer av levertransaminas och bilirubin) och bedöm om det finns tecken och symtom på hepatit före varje dos av YERVOY. 1 Utelämna YERVOY -dosering till patienter med måttligt förhöjda nivåer av (ASAT) eller (ALAT) på > 5 till 8 gånger den övre normalgränsen (ULN) eller måttliga höjningar av totalt bilirubin på > 3 till 5. 1 Sätt ut YERVOY permanent vid följande: 1 Kraftiga höjningar av ASAT eller ALAT på > 8 gånger ULN. Höjningar av totalt bilirubin på > 5 gånger ULN. Symtom på levertoxicitet. Det kan krävas systemiska kortikosteroider i hög dos. 1 LEVER UTVÄRDERA LEVERFUNKTIONEN FÖRE VARJE DOS AV YERVOY Laboratorieavvikelser så som 1 förhöjda nivåer i leverfunktionstester (t.ex. ASAT, ALAT och/eller totalt bilirubin) kan utvecklas i frånvaro av kliniska symtom. 1 8 Hos patienter med levertoxicitet ska andra orsaker till leverskada, inklusive infektioner, progredierande sjukdom eller läkemedel uteslutas och leverfunktionstester övervakas tills symtomen försvunnit. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska laboratorieavvikelser som tyder på hepatit betraktas som immunrelaterade. 1

9 FASTSTÄLL HEPATITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig 1 Utlämna YERVOY 1 Nivåer vid leverfunktionstester förbättrats ASAT och ALAT 5 x ULN och totalt bilirubin 3 x ULN 1 Lever ASAT eller ALAT > 5 till 8 x ULN och/eller totalt bilirubin > 3 till 5 x ULN Uteslut infektioner, progredierande sjukdom och läkemedel. Övervaka leverfunktionstester till symtomen försvunnit. Behandlingen med YERVOY kan återupptas vid nästa planerade dos. Doser som utelämnats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom försvunnit och leverfunktionstester visar normalnivåer 1 Svår eller livshotande 1 ASAT eller ALAT > 8 x ULN och/eller totalt bilirubin > 5 x ULN Sätt ut YERVOY permanent 1 Uteslut infektioner, progredierande sjukdom och läkemedel. Sätt omedelbart in intravenösa kortikosteroider i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag eller motsvarande). Övervaka leverfunktionstester tills nivåer har normaliserats. Inled nedtrappning av kortikosteroider och fortsätt trappa ned över en period på minst 1 månad. Om leverfunktionstester visar förhöjda nivåer under nedtrappning kan dessa hanteras med en ökad kortikosteroiddos och en långsammare nedtrappning. Leverfunktionstester visar signifikant förhöjda nivåer och inget svar på steroider Överväg tillägg av ett alternativt immunsuppressivt läkemedel till kortikosteroidbehandlingen såvida detta inte är kontraindicerat (t.ex. mykofenolatmofetil). Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 9

10 HUD Immunrelaterad dermatit YERVOY associeras med allvarliga hudreaktioner som kan vara immunrelaterade. Dödlig toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Informera patienter om att rapportera hudförändringar. Utslag och klåda som uppkommit av YERVOY bör behandlas baserat på allvarlighetsgrad. 1 Övervaka patienten avseende de vanligaste tecknen på immunrelaterad dermatit, t.ex. utslag och klåda. Utelämna YERVOY till patienter med måttliga till svåra (grad 3) utslag eller utbredd/intensiv klåda oavsett orsak. 1 Sätt ut YERVOY permanent till patienter med livshotande hudutslag (inklusive Stevens- Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys) eller svår utbredd klåda som hindrar vardagliga aktiviteter (ADL) eller kräver medicinsk intervention. 1 Det kan krävas systemisk kortikosteroidebehandling i hög dos. 1 HUD Tecken och symtom som 1 klåda utslag 10 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på dermatit betraktas som immunrelaterade. 1

11 FASTSTÄLL DERMATITENS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Symtom försvunnit 1 Måttlig 1 Icke-lokaliserade utslag (diffusa, 50 % av hudytan). Utlämna YERVOY 1 Administrera topikala eller orala kortikosteroider (t.ex. prednison 1 mg/kg en gång dagligen eller motsvarande) om det inte sker någon förbättring av symtomen inom 1 vecka. Återuppta behandlingen med YERVOY om dermatiten läker ut eller symtom förbättras till lätta (lokaliserade). Doser som utelämats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom pågår OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Hud Svår eller livshotande 1 Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, eller utslag som kompliceras av dermala fullhudssår eller nekrotiska, bullösa eller hemorragiska manifestationer, eller utbredd klåda som stör vardagliga aktiviteter (ADL). Sätt ut YERVOY permanent 1 Sätt omedelbart in intravenösa kortikosteroider i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag). Symtom försvunnit 1 När dermatiten är under kontroll ska nedtrappningen av kortikosteroider ske över en period på minst 1 månad. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 11

12 NEUROLOGISKA Immunrelaterade neuropatier YERVOY associeras med allvarliga immunrelaterade neurologiska biverkningar. Dödligt Guillain-Barrés syndrom och myasthenia gravis-liknande symtom har rapporterats i kliniska prövningar. 1 Patienter ska informeras om att omedelbart rapportera tecken eller symtom, t.ex. muskelsvaghet eller sensorisk neuropati. Övervaka patienter avseende tecken eller symtom på motorisk och sensorisk neuropati. Utelämna YERVOY hos patienter med måttlig neuropati (motorisk och eller sensorisk). 1 Sätt ut YERVOY permanent hos patienter med: 1 Nydebuterad eller förvärrad svår motorisk eller sensorisk neuropati, Guillain-Barrés syndrom eller myasthenia gravis. Svår motorisk neuropati, oavsett orsakssamband. 1 Det kan krävas systemisk kortikosteroidbehandling i hög dos. 1 NEUROLOGISKA Tecken och symtom som 1 ensidig eller dubbelsidig svaghet sensoriska förändringar parestesi 12 Icke-inflammatoriska orsaker så som progredierande sjukdom, infektioner, metabola syndrom och läkemedel ska uteslutas. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på neuropati betraktas som immunrelaterade. 1

13 FASTSTÄLL NEUROPATINS ALLVARLIGHETSGRAD HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig 1 Måttliga kliniska symtom utan påverkan på vardagliga aktiviteter (ADL). Utlämna YERVOY 1 Sätt in lämplig medicinsk åtgärd. Symtom återgått till ursprungsnivå 1 Återuppta YERVOY vid nästa planerade dos när symtomen har försvunnit eller återgått till ursprungsnivån. Doser som utelämnats på grund av en biverkning får inte ersättas. Symtom förvärras OM SYMTOM FÖRVÄRRATS TILL SVÅRA, SE NEDAN Svår eller livshotande 1 Svåra symtom (påverkan på ADL) eller livshotande. Sätt ut YERVOY permanent 1 Sätt omedelbart in intravenös kortikosteroidbehandling i hög dos (t.ex. metylprednisolon 2 mg/kg/dag). Behandla patienter enligt sjukhusets riktlinjer för hantering av neuropati. Neurologiska Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 13

14 ENDOKRINA Immunrelaterade endokrinopatier YERVOY kan orsaka inflammation i de endokrina organsystemen, specifikt hypofysit, hypofysär underproduktion, binjureinsufficiens och hypotyreoidism. Den kliniska erfarenheten av YERVOY -associerad endokrinopati är begränsad. 1 Monitorera tyreoideafunktionen med hjälp av provtagning och symtom på endokrinopatier före varje dos av YERVOY. 1 Patienter ska informeras om att omedelbart rapportera symtom som huvudvärk, utmattning, synfältsdefekt, beteendeförändringar och hypotoni. Binjurekris måste uteslutas som orsak till patientens symtom. 1 Utlämna YERVOY om röntgenundersökning av hypofysen eller laboratorietester av den endokrina funktionen är onormal. 1 Det kan vara nödvändigt med kortikosteroidbehandling och/eller långvarig hormonersättningsterapi. 1 ENDOKRINA Tecken och symtom som 1 utmattning huvudvärk förändrat psykiskt status avvikande avföringsvanor onormala värden av tyreoideafunktionstester och/ eller serumkemi buksmärta hypotoni 14 Patienter kan uppvisa icke-specifika symtom som kan påminna om andra orsaker, t.ex. hjärnmetastaser eller underliggande sjukdom. 1 Såvida ingen alternativ orsak har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade. 1

15 FASTSTÄLL ENDOKRINOPATINS ALLVARLIGHETSGRAD MANAGEMENT HANTERING UPPFÖLJNING Måttlig till livshotande 1 Tecken på binjureinsuffi ciens men patienten har inte någon binjurekris. Alla tecken på binjurekris som svår dehydrering, hypotoni eller chock. Avvikande resultat vid avbildning av hypofysen eller laboratorietester av den endokrina funktionen. Utlämna YERVOY 1 Överväg att göra ytterligare undersökningar inklusive laboratorie- och röntgenundersökning. Utvärdera laboratorieresultaten för att bedöma den endokrina funktionen innan terapi med kortikosteroider inleds. Administrera omedelbart intravenösa kortikosteroider med mineralkortikoid effekt. Utvärdera patienten avseende förekomst av sepsis eller infektioner. Sätt in en kort behandling med kortikosteroider i hög dos (t.ex. dexametason 4 mg/6 timmar eller motsvarande). Sätt in lämplig hormonersättningsterapi. Det kan vara nödvändigt med långvarig hormonersättningsterapi. Symtom eller avvikande laboratorievärden under kontroll 1 Återuppta behandlingen med YERVOY och börja trappa ned kortikosteroiderna. Fortsätt nedtrappningen under minst 1 månad. Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 15 Endokrina

16 ÖVRIGA Immunrelaterade biverkningar Följande ytterligare biverkningar som misstänks vara immunrelaterade har rapporterats hos patienter som fått YERVOY. 1 Blod och lymfsystem hemolytisk anemi eosinofili Kardiovaskulära angiopati myokardit temporal arterit vaskulit Endokrina autoimmun tyreoidit Öga blefarit konjunktivit episklerit irit sklerit uveit Mag-tarmkanal pankreatit Infektiösa meningit Muskuloskeletala artrit inflammatorisk muskelreumatism Njure och urinvägar nefrit Respiratoriska pneumonit Hud psoriasis leukocytoklastisk vaskulit Om svåra kan dessa biverkningar kräva omedelbar behandling med kortikosteroider i hög dos och utsättning av YERVOY. 1 YERVOY -relaterad uveit, irit eller episklerit ska behandlas med topikala ögondroppar med kortikosteroider. 1 16

17 ANTECKNINGAR 1. Produktresumé för YERVOY, Vänligen se YERVOY produktresumé mer information. 17

18 ANTECKNINGAR 18

19 YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC11. Indikation: YERVOY är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som genomgått tidigare behandling. Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml. Övrig information: Receptbelagt. För fullständig information, se Texten är baserad på produktresumé: Bristol-Myers Squibb AB, Box 15200, Bromma, Tel

20 YERVOY för vuxna som genomgått tidigare behandling med avancerat melanom 2011 Bristol-Myers Squibb. Med ensamrätt. SEIP-A /11 731HQ11PM027(4) Om du vill veta mer om YERVOY kan du besöka

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/364628/2015 Keytruda (pembrolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Keytruda som specificerar de åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Leflunomide medac. Information för läkare

Leflunomide medac. Information för läkare SE Leflunomide medac Information för läkare Leflunomide medac, läkarinformation Denna folder har tagits fram av innehavaren av godkännandet för försäljning, som tillägg till produktöversikten, för att

Läs mer

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta DEL VI.2 Del VI.2.1 DELAR FÖR ETT OFFENTLIGT SAMMANDRAG Översikt över sjukdomens epidemiologi Globalt är de flesta lungcancerfallen icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Studier har visat att förekomstfrekvensen

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Kortfattad behandlingsguide för läkare

Kortfattad behandlingsguide för läkare XALKORI Kortfattad behandlingsguide för läkare XALKORI är indicerat för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)- positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). 1

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per ml: Aktiv(a)

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning. 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Fredomat 40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning 7.11.2014, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fludara 50 mg pulver till injektions- eller infusionsvätska, lösning Fludarabinfosfat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning 8 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av orala

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) 1 Innehåll Indikation vid RA hos vuxna 4 Så fungerar ORENCIA (abatacept) 5 Hantering och förvaring

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat)

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) DEL VI SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) Format och innehåll i sammanfattningen av riskhanteringsplanen Sammanfattningen av riskhanteringsplanen (del VI) innehåller information

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer:

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer: PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Rifen vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen 100 mg

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cyramza (ramucirumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cyramza (ramucirumab) EMA/602832/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cyramza (ramucirumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cyramza som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Avelox 5.6.2014, Version 4.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Plötslig försämring av kronisk bronkit

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) EMA/608280/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Rezolsta (darunavir/kobicistat) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Rezolsta som beskriver de åtgärder som

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer