Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT LH1155. LABOHIT Gips/gips isolering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT LH1155. LABOHIT Gips/gips isolering"

Transkript

1 Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet LH1155 Namnet på bolag/företag Leverantör : LABOHIT FINO GmbH Gata : Mangelsfeld 18 Ort : D Bad Bocklet Telefon : Telefax : Kontaktperson : Alexander Wahler Telefon : Internet : 2. Farliga egenskaper Klassificering Farobeteckningar : Irriterande R-satser : Brandfarligt. Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. Information om speciella faror för människor och miljö övriga uppgifter kända.. Sammansättning/Information om beståndsdelar Kemisk benämning ( Ämne ) Tensidbaserat isolermedel med propanolbas. Farliga komponenter EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Mängd/halt Klassificering propanol, isopropanol, propan-2-ol 15-0 % F, Xi R Fullständiga ordalydelsen av varje R-fras finns i avsnitt 16 Index-Nr. : Åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Tag genast av alla nedstänkta kläder. Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm. Offret bärs ur riskområdet och läggs ner. Efter inandning Sörj för god ventilation. Ingen mun-till-mun eller mun-till-näsa-andning. Andningspåse används. Konsultera läkare.

2 Sida 2 av 7 Efter hudkontakt Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket Vatten och tvål. Vid hudirritationer sök genast läkare. Efter ögonkontakt Spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare. Efter förtäring Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Tillkalla genast läkare. Framkallar inga kräkningar. Etanolens allmänna påverkan är jämförbar. Information till läkare Försiktighet vid kräkning: risk for aspiration! lunginflammation (pneumoni). Ge medicinskt kol för att minska upptagningen i mage- och tarmregionen. Magpumpning får på grund av aspirationsfara endast äga rum under inkubation. Ge under inga omständigheter mjölk eller fetthaltiga oljor. Följande symptom kan uppträda: Huvudvärk. Yrsel. Illamående. medvetslöshet. Vid förtäring: Berusningstillstånd. medvetslöshet. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Skum. Koldioxid (CO2). Släckningspulver. Vattendimma. Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl Full vattenstråle. Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand Kan bilda explosiv gas-luft-blandning. Vid brand kan uppstå: Kolmonoxid. Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning. Avvisa oskyddade personer. Undvik att vistas på läsidan. Avlägsna antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Kassera otäta behållare. Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Saneringsmetoder Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Förorenat material ska tas om hand enl. punkt 1.

3 Sida av 7 7. Hantering och lagring Hantering Rekommendation för säker hantering Förpackningen förvaras väl tillsluten. Information om brand- och explosionsskydd Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken. Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Avlägsna antändningskällor. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ingen hetta eller öppen eld. Sörj för god ventilation. Lagring Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förpachningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Koncentrerade ångor är tyngre än luft. Brännbar vätska. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Lagras upprätt. Tillräcklig lufttillförsel i lägerlokalen måste säkerställas. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Information om gemensam lagerhållning Lagra ej tillsammans med brandfarliga och självantändliga ämnen. Hantering och lagring andra restriktioner kända. 8. Begränsning av exponeringen / Personligd skydd Gränsvärden för exponering Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar CAS-nr. Ämne ml/m³ mg/m³ f/ml Kategori Anm Isopropanol NGV (8 h) KTV (15 min) Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen övriga uppgifter, se punkt 7. Skydd- och Åtgärder beträffande hygien

4 Sida 4 av 7 Andningsskydd Handskar Vidtag normala försiktighetsåtgärder vad gäller hantering av kemikalier. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av gas/ånga/dimma. Om tekniska utsugnings- eller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller otillräckliga, måste andningsskydd användas. Filterapparat med filter resp. fläkt typ: A 2 Skyddshandskar Butylgummi. 0,5mm FKM (Fluorkautschuk (Viton)). 0,4mm Materialets genombrottstid och källegenskaper skall tas hänsyn till. Valet av en lämplig handske beror inte bara på materialet, utan även på kvalitetsegenskaper och skiljer sig mellan tillverkare. Då produkten består av en blandning av ämnen, kan handskarnas beständighet inte förutses utan måste provas innan användning. Ögonskydd Tättslutande skyddsglasögon. Hudskydd Lösningsmedelsbeständiga skyddskläder. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna upplysningar Aggregationstillstånd : Färg : Lukt : flytande färglös Alkohol Viktig hälso-,säkerhets-och miljöinformation ph-värde : Tillståndsväxlingar Smälttemperatur : Kokpunkt/kokpunktsintervall : Flampunkt : - 89,5 C 82 C < 27 C Provnormer Explosiva egenskaper Produkten är ej explosionsfarlig. men bildning av explosionsfarliga ångluft- blandningar är möjlig. Nedre Explosionsgränser : Övre Explosionsgränser : Ångtryck : (vid 20 C) Densitet (vid 20 C) : Vattenlöslighet : Viskositet, dynamisk : Övriga upplysningar Termisk tändtemperatur Fast form : Tändtemperatur : 10. Stabilitet och reaktivitet 48 hpa blandbar. 425 C

5 Sida 5 av 7 Förhållanden som skall undvikas övriga uppgifter kända. Material som skall undvikas Häftig reaktion med: Oxidationsmedel. Syra. Farliga sönderdelningsprodukter farliga sönderfallsprodukter kända. 11. Toxikologisk information Akut toxicitet Akut toxicitet, oral mg / kg råtta. Akut toxicitet, dermal mg / kg råtta. Frätande och irriterande effekter Hudkontakt: irriterande. Irriterande effekt på ögat. irriterande. Sensibiliserande effekter Ingen överretlighet bekannt. Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering Upprepad exponering förorsakar leverskador. Höga koncentrationer kan framkalla trötthet och yrsel. Empiriska data beträffande effekt hos människan andra iaktagelser att rapportera. 12. Ekologisk information Ekotoxicitet Akvatoxicitet Fisktoxicitet LC50: > 100 mg / l Algtoxicitet IC50: > 100 mg / l Bakteriotoxicitet: IC50: > 100 mg / l Persistens och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt nedbrytbar. Snabb fotokemisk oxidation i luft. Andra skadliga effekter uppgifter finns om detta. Låt ej rester komma in i grundvatten eller avloppet. 1. Avfallshantering Avseende avfallshantering Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Förorenad förpackning Rena och fullständigt tömda förpackningar kan återanvändas. 14. Transportinformation Landtransport (ADR/RID)

6 Sida 6 av 7 UN-Nr. : ADR/RID-klass : Klassificeringskod : Varningsskylt Faroklass nummer : ADR/RID-Varningsetikett : ADR/RID-Förpackningsgrupp : Begränsad mängd (LQ) : 199 F1 0 LQ7 Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) Särskilda föreskrifer: E Transportkategori: Tunnel-reduceringskod: E Insjöfartygstransport/insjöfrakt UN-Nr. : 199 ADNR-klass : Klassificeringskod : F1 Varningsetikett : Förpackningsgrupp : Begränsad mängd (LQ) : LQ7 Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) Särskilda föreskrifer: E Sjötransport/sjöfrakt UN-Nr. : IMDG-klass : Marine pollutant : Varningsetikett : IMDG-Förpackningsgrupp : EmS : Begränsad mängd (LQ) : 199 F-E, S-E 5 L Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) Särskilda föreskrifer: 22, 0, 274, 944, 955 Flygtransport/flygfrakt UN/ID-Nr. : ICAO/IATA-klass : Varningsetikett : ICAO-Förpackningsgrupp : Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg : IATA-Packinstruktion - passagerarflyg : IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg : IATA-Packinstruktion - fraktflyg : IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg : L L L

7 Sida 7 av 7 Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak) Passenger-LQ: Y Gällande föreskrifter Märkning Risksymboler : Xi - Irriterande Utslagsgivande komponenter för vissa faror 2-propanol, isopropanol, propan-2-ol R-satser 10 Brandfarligt. 8 Irriterar huden. 41 Risk för allvarliga ögonskador. S-satser 07 Förpackningen förvaras väl tillsluten. 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. övriga uppgifter. EU-föreskrifter Produkten är inordnad och kännetecknad enligt EU-riktlinjerna och respektive nationala lågar. Nationella bestämmelser Vattenförorenande-klass : 16. Annan information 1 - lågrisk för vattenkvaliteten Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 10 Brandfarligt. 11 Mycket brandfarligt. 6 Irriterar ögonen. 8 Irriterar huden. 41 Risk för allvarliga ögonskador. 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT. Gipslösare LH1032. EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Mängd/halt Klassificering

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006 LABOHIT. Gipslösare LH1032. EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Mängd/halt Klassificering Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller preparatet Namnet på bolag/företag Leverantör: Gata: Ort: LH1032 FINO GmbH Mangelsfeld 18 D-97708 Bad Bocklet Telefon:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FINOMOLL/ -CR Vidhäftning 0997 Ytterligare Handelsnamn Material-gruppe: CAS nr.: Index nr.: EG nr.: MEK Ketone

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. neodisher N. www.drweigert.de sida@drweigert.de 112 och begär Giftinformation

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. neodisher N. www.drweigert.de sida@drweigert.de 112 och begär Giftinformation Reviderad datum: 16.0.2010 Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Användning av ämnet eller beredningen Rengöringsmedel. Namnet på bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AC-F27

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AC-F27 ACF27 Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen ACF27 Användning av ämnet eller beredningen Namnet på bolaget/företaget Producent Leverantör: Gatuadress:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Radiator Oil Cleaner Comp. 1

Radiator Oil Cleaner Comp. 1 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Radiator Oil Cleaner Comp. 1 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile

Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile Sida 1 av 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Power X Fuel System Cleaner- Snowmobile 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006. Buffertlösning för Redox-sensorer från ProMinent Dosiertechnik GmbH

Säkerhetsdatablad. enligt Regel (EU) nr 1907/2006. Buffertlösning för Redox-sensorer från ProMinent Dosiertechnik GmbH Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Materialgrupp : Namnet på ämnet eller preparatet Redoxbufferlösning 465/430 mv Egen tillverkning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: Zulieferprodukt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tuschierpaste blau_tuschpasta

Säkerhetsdatablad. Tuschierpaste blau_tuschpasta Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Användning av ämnet eller blandningen Endast för yrkesmässigt bruk. För ytkontroll Namnet på bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. EGO MS Polymer 801

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. EGO MS Polymer 801 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Materialgrupp: MS Polymer 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Du väljer ditt växtskydd noggrant - men hur väl känner du till ditt vatten du blandar med? PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Skillnader i vattentemperaturer, olika saltinnehåll

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19 *1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Solvospray N Artikelnummer: 0402280 Ämnets användning: Lösningsmedel för olja, fett, tjära och hartser. Tillverkare: buchem: chemie + technik GmbH and

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer