^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_"

Transkript

1 T. \- '/, ww A Uf '\.ih- '> ** KAMMARRÄTTEN I JONKÖPmG UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 8 Mål nr Rtel401 Anges vid kntakt med kammarrätten Älmhults kmmun Bx Älmhult Älmhults kmmun./. Skattekntrct Jönköping, Skatteverket angående mprövnmg av underlaget för särksild löneskatt på pensinskstnader taxeringsåren 2008 ch 2009 enligt lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader Ni får tillfälle att senast den 20 maj 2014 kmma in till kammarrätten med ett skriftlig yttrande över bifgade skrivelse, aktbilaga 5-6. Skickas svar via e-pst eller fax behöver du inte skicka in riginal. Om Ni inte yttrar Er inm den angivna tiden kan målet ändå kmma att avgöras. ^_)UA<'-- \ ^ /\(M ^Vk<_ Jessica Trbe Telefn direkt Dk.Id Pstadress Besöksadress lelefn Telefax Expeditinstid Bx 2203 Slttsgatan (vx) måndag - fredag Jönköping E-pst: kammarrattemjnkping^dm.se 08:00-16:00

2 l ^ ^ Skatteverket Yttrande/Svar l (5) Datum Diarienummer / /5481 Handläggare i detta ärende Kammarrätten i Jönköping Stefan Granath.l Bx ti [^fl..,rr/:tten i JÖNKÖPING E-pstadress JÖNKÖPING fik. '^-'"T'H, ^u,j U sj 06 målnr. loo^ioio'^ j akfbi!. '± II Klagande: Älmhults kmmun/ Mtpart: Skatteverket Skattekntret Jönköping JÖNKÖPING Dmstlens målnr: pä pensins- Underlaget fr särskild löneskatt kstnader; Taxeringsåren 2008 ch 2009 Med anledning av vad Älmhults kmmun har anfört Överklagandeskrivelsen till kammarrätten få r Skatteverket anföra följande svar. l Yrkande Skatteverket hemställer att kammarrätten inte ändra förvaltningsrättens dmslut med mål nr ch r Grunder in Q CO r^ [D > b^ O).I-' 3 Skatteverket åberpar vad sm tidigare har anfört mprövningsbesluten av den 14 januari 2013 ch i de bligatriska mprvningsbesluten ch i yttranden inför förvaltningsrätten. I anledning av vad Älmhult kmmun anför i sitt överklagande önskar Skatteverkefc tillägga även följande. h Älmhults kmmun gör gällande att premiesättningen i AFA Sjukförsäkrings AB ska ske till självkstnadspris. Detta påstående är felaktigt. Premiesättning i ett ömsesidigt försäkringsföretag sker inte till självkstnadspris. Premie för ett försäkringsavtal ska < vara -l CO Oi M > ^ (n stadi 6 SS Felefn Felefax» * E-pstadress JÖNKÖPING s l s

3 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 2 Datum Diarienummer / /5481 tillräcklig för att täcka försäkringsavtalets framtida förväntade utgifter ch ska beräknas enligt vedertagna aktuariella principer. Det har inte gjrts gällande - ch är inte heller sannlikt - att det föreligger fel i aktuariellt hänseende vad gäller de premier sm tagits ut under 2007 ch Enligt Skatteverkets uppfattning är utbetalningen från Fra/ trts sin benämning i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning, inte fråga m en återbetalning utan istället en återbäring av överskttsmedel hs AFA Sj ukförsäkringsaktieblag. Att försäkringsgivaren använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch sm ska återbäras till försäkringstagarna/ förändrar inte den bedömningen. N r^. (O > fi(q O).l-' 3 < -l Det handlar inte m att Skatteverket gör någn frm av genmsyn när verket hävdar att utbetalningen från Fra inte är att betrakta sm en återbetalning av premier utan istället en återbäring av överskttsmedel hs APA Sjukförsäkringaktieblag. Istället handlar det m att knstatera fakta. Fakta är att premier för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2007 ch 2008 har beslutats på sedvanligt sätt ch med användande av antaganden risker/ räntr/ kstnader m.m. smvar relevanta vid dessa tillfällen. Försäkringarna har gällt under de aktuella åren ch AFA Sjukförsäkringsaktieblag har sfcått risken för de försäkringsfall sm inträffat i- under dessa år. Det saknas anledning att anta at L någt fel i premiesäfctningen 2007/2008 har förelegat. Det är istället helt andra faktrer sm har medfört att avsevärda överskttsmedel har uppkmmit i blaget. Genm beslut av styrelsen har en del av detta översktt återbetalats till försäkringstagarna. Det är alltså inte premierna sm återbetalats utan detta översktt. Premierna har betalats in på det sätt sm försäkringsgivaren beslutat ska gälla ch i gengäld har AFA Sjukförsäkringsaktieblag svarat för de skadefall sm uppkmmit ch sm varit ersättningsbara enligt försäkringsavtalet. Att betala tillbaka en premie för en försäkring där skadr har uppkmmit ch reglerats/ kanske under en följd av ar, ter sig helt verklighetsfrämmande. Att det förhåller sig på van beskrivna sätt ch att CO 01 (M > ^ en Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING linkpi n k atteve rk et. se m

4 ^ (^ ^% Skatteverket Yttrande/Svar 3 Datum Diarienummer / /5481 (N Q c r~' r > fu CT n < -i <0 O) IN försäkringsgivaren APA använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch s ska återbäras till försäkringstagarna framgår ckså exempelvis av förhandlingsprfckll / mellan Svensk Näringsliv/ LO ch PTK avseende uppgörelse avseende förändringar av villkren för APA försäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO. I prtkllets 5 anges följande (bilaga l): "AFÄ Försäkrings blag är för närvarande mycket väl - knsliderade ch särskilt gäller det ÄFÄ Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier för tidigare är i sådan utsträckning att ÄFÄ Sjukförsäkrings aktieblag Inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under ar 2022 genm att varje arbetsgivare ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie för 2008 ch eventuellt andra år s enligt van kan kmma att mfattas..m fl Parterna ar överens matt under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna göras. " m Den avgiftsbefrielseförsäkring sm mfattas av återbäringen är en försäkring sm kan tecknas av arbetsgivare inm kmmun/ landsting, regin/ kmmunala blag ch Svenska kyrkan sm mfattas av pensinsavtalet KAP-KL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är en premiebefrielseförsäkring ch övertar arbetsgivarens inbetalning av pensinsavgift till ålderspensin KAP-KL). En premiebefrielseförsäkring anses tillhöra samma slag av försäkring sm huvudförsäkringen aktat att den egentligen är en sjukförsäkring (skadeförsäkring)/ se 58 kap 3 IL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är kpplad till ålderspensinsfrsäkringen. Inbetalda premier för Avgiftsbefrielseförsäkringen har därför ingått i beskattningsunderlaget för SLP. Skatterättsligt hänförs således avgiftsbefrielseförsäkringen till pensinsförsäkring. Att pängtera är att en återbetalning av premier s betalats till en pensinsförsäkring innebär ett uttag 4-/ m > ^ LO Pstadress elefi elefax E-pstadress h JÖNKÖPING m

5 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 4 Datum Diarienummer / /5481 M Q r~~ r > fu CT 4-? 3 < -j CO CT> CM ur försäkringen. Uttag/ utbetalning från en pensinsförsäkring kan enligt inkmstskattelagen (IL) enbart göras till den försäkrade ch då sm pensin eller sm återköp (58 kap. 6 ch 18 IL). Dessa bestämmelser har gällt sedan lång tid tillbaka. För försäkringar sm tecknats fr..m. februari 2007 har lagstiftaren dessutm infört sanktiner i frm av avskattning m försäkringsavtalsparterna förfgar över försäkringsavtalet i strid med villkren för pensinsförsäkring (58 kap. 19 a IL). En återbetalning av premier sm betalats in till en pensinsförsäkring skulle innebära ett sådant tillåtet förfgande med avskattning sm följd. Det vre ett egendmligt förhållande m en återbetalning av premier sm i sig är laglig ch kraftigt sanktinerad samtidigt skulle gdtas sm avdragspst i SLP-underlaget. Att SLP-schemat l 2 första stycket i lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader, SLPL, inte innehåller en avdragspst för återbetalda premier är således en lgisk knsekvens av hur bestämmelserna pensinsförsäkringar har utfrmats. Sm tidigare angivits är uppräkningen av plus ch minuspster i t SLP-schemat l 2 SLPL uttömmande samt beskattnings - underlaget ska beräknas sm den skillnad mellan de i paragrafen uppräknade psterna sm uppkmmit under beskattningsåret. Lagen saknar regler för justering av underlaget för händelser efter utgången av beskattningsåret. Skatteverket kan därför knstatera att kmmunen har åsatts ett krrekt underlag för SLP vid de aktuella taxeringarna ch att det saknas förut - sättningar att i efterhand krrigera underlaget. Skatteverket anser således att det egentligen saknar betydelse m kammarrätten skulle kmma fram till att kmmunen erhållit en återbetalning av premier ch inte återbäring av överskttsmedel/ eftersm underlaget för särskild löneskatt inte kan sättas ned i någt av fallen. Sammanfattningsvis är det således så att det saknar betydelse hur återbetalningen rubricerats i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning. Någt lagligt stöd för att reducera SLP-underlagefc för återbetalda premier på en tjänstepensinsförsäkring finns inte ch inte heller är det möjligt att utan skatteknsekvenser för den försäkrade göra uttag ur försäkringen/ t.ex. > ^ CO Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING m

6 ^^^ Skatteverket.^5 Yttrande/Svar Datum Diarienummer / / att återbetala premier. Härav följer att Älmhults kmmuns överklaganden ska avslås. f s s: (Underskrift} c- -l/ \ Stefan Grdnath s^n / / CM CO 1^r > HO 01 +-f 3 < -l <D O) n > ^ LO Pstadress Fetefn Felefax E-pstadress ^ JÖNKÖPING

7

8 /; f r LB" SL / ORIGINAL KAMMARRÄTTEN JONKQPINn A* FORHANDLINGSPROTOKOLL»l Ärende: Uppgörelse avseende förändringar av villkren för AFAförsäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO InR f! v. m05 Mälnr ^i.-li-iv Aktbi» Parter: Svenskt Näringsliv Landsrganisatinen i Sverige (LO) Förhandlings- ch Samverkansrådet PTK (PTK) Närvarande: för Svenskt Christer Ågren, rdförande, Pär Anderssn, Jhgvar Backle, Näringsliv Sfia Bergström, B Cederlöf. Maria Sundling Gmndtman, Ari Kirvesniemi, Åsa Kjellberg Kahn, Rbert Schön, Pntus Sjöstrand, Tmas Undin, Mats Åkerlind ch Hans Gidhagen vid prtkllet för LO förptk Per Bardh, Lasse Thöm LO, Reneé Anderssn LO, Magnus Furbring LO, Veli-Pekka Säikkalä [F Metall, Lea Skånberg IF Metall; Lenita Granlund Kmmunal, Jhn Haataja Handels, Trbjörn Jhanssn Byggnads, Sven-OIfHellman SEKO ch Tmmy Anderssn GS-facket Niklas Hjert nu 1 Svenskt Näringsliv, PTK ch LO ar överens m att TFA-frsäkringen ska ersätta mkmstförlust vid arbetslycksfau, sminträffar efter den 31 mars 2012, även vid krtare tids arbetsförmåga än 15 dagar. Till följd härav ska villkren fr TFA-försakringen ha den utfrmning sm framgår av bilaga I fr m den l april Parterna är överens m att följa upp di utvärdera knsekven" serna av förändringen vid utgången av år 2014, Parterna knstaterar vidare att det inm ett antal avtalsmråden finns överenskmmelser sm reglerar ersättning för kstnader ch inkmstföriust i samband med arbetslyclcsfall. Denna Överenskmmelse ersätter sådana Överenskmmelser i ftllämpliga delar. 2 Svenskt Näringsliv ch LO är Överens m att tid med graviditetspenning ska mfattas av prcmiebefnelsefrsäkringen för Avtals- Hagl3Ö4h ^,

9 ^.T f. pensin SAF-LO fr m Bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO ska därför frö m den l Januari 2012 ha den utfmming sm framgår av bilasa 2. 3 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att utreda fömtsättningama fr att infra premiebetalning varje månad i Avtalspensin SAF-LO. Syftet med utredningen är att kartlägga fmtsättningama fr en övergång till månadsbetalning den l januari 2014, vilket bedöms ligga bägge parters intresse. Skulle en så- J dan övergång skapa merkstnader för arbetsgivarna skall dessa beaktas vid införandet av ett sådant system. Utredningen ska utföras av en arbetsgmpp med fyra representanter från LO respektive Svenskt Näringsliv. Arbetsgruppen ska i gemensam rapprt till respektive huvudrganisatin redvisa sina förslag senast den 31 maj sitt arbete bör Fra användas sm sekretariat ch knsulter kan användas vid behv. Eventuella extra kstnader med anledning av arbetsgruppens arbete ska finansieras via Fras verksamhet för Avtalspensin SAF-LO. 4 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att ÄGS ska ge månadsersättning även på inkmster över 7,5 prisbasbelpp fr m den l januari Förmånen ska vara 65 % av mkmstunderla" get upp till 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmshmderlaget mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. Villkren framgår av bilaga 3. Parterna är överens m att de försäkrade sm vid ikraftträdandetidpunkten har en pågående sjukskrivning sm sedan övergår till sjukersättning eller aktivitetsersättning, ska mfattas av vanstående rätt till förmåner på inkmster över 7,5 prisbasbelpp. 5 AFA Försäkrings blag är fr närvarande myckert välknsliderade ch särskilt gäller det AFA Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier fr tidigare år i sådan.utsträckning att AFA Sjukförsäkringsaktieblag inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under år 2012 genm att varje arbetsgivgre ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie fr 2008 ch eventuellt andra år sm enligt van kan kmma att m A.* fattas. Parterna är Överens m att under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna n göras *.u Hagi304h ^

10 t l \. 6 Denna överenskmmelse ersätter den preliminära Överenskmmelsen med samma innehåll från den 27 nvember Förutm rdföranden utsågs Per Bardh ch Niklas Hjert att justera detta prtkll «. Vid prtkllet ^ ^- ^ T.Td. '^i" i Justeras "U1 / f / v ^ ^ r-' -\ Håg 130^h ^.

11 / f / 1 Bilaga l Ny lydelse av försäkringsviukr fr TFA fr m l april Arbetslycksfall berättigar till ersättning m lycksfallet medfört arbetsförmåga eller bestående Invaliditet. Arbetssjukdm berättigar till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag då skadan visade sig ch tillika av allmän försäkringskassa enligt 42 kap 12 SFK förklarats vara arbetsskada. Dck berättigar sjukdm sm finns upptagen i förteckning i Tabell l tiu ILO-knventinen (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit fi-ån den dag skadan visade sig. 6 Vid arbetsförmåga till följd av arbetslycksfall ~ dck inte färdlycksfall - lämnas ersättning under sjuklönetid ch sjukpeimingtid. För frånvar sm föranletts av lycksfallet lämnas ersättning fr hela inkmstfriusten första sjukdagen (karensdagen) ch fr tid därefter med 20 prcent av inkmstfrlusten beräknad på den försäkrades sjukpenninggnmdande inkmst. När sjukpenningen enligt SFB utges med 75 prcent lämnas ersättning med 25 prcent av inkmstföriusten beräknad på den försäkrades sjukpemunggnmdande inkmst. Ersättning lämnas även fr inkmstförlust under tid med sjukersattning eller aktivitetsersättning, dck inte för dd under vilken livränta enligt SFB utges. För inkmstdelar Över 7,5 prisbasbelpp lämnas ersättning för hela inkmstfrlusten. 7 Är den skadade berättigad till ersättning enligt 4 eller 10 lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för sådana kstnader sm arbetsskadan har medfört i frm av t ex lakar- ch sjukvårdskstnader eller kstnader fr vid lycksfallet skadade kläder, glasögn ch dylikt. 8 Upphör att gälla. 33 Upphör att gälla XXX Hagl304h

12 r ^y?^avf5r,saky gsviuk(^r PremiebefrielsefrsäkriDgcn i Avtalspensin SAF-LO fr m den l januari Premiebefnelseförsäkringen innebär att premien till den försäkrades BUaga2 ^^^^sl^^^^^^is!!^e?llden.för?äkr?des f?ili,ijes ydd) betalas av premiebefrielseförsäkringen. Premien betalas vid arbets- ^STf^fS ^n<la^sji^dn? fller.?i,ycics?ii'för ti<? ^ö^ SJUkIöneperid en^ lag m sjuklön, vid föräldraledighet med föräldrapenning Lsal?^an.dmedbaml.fö^els.e,sal?t för tid då den frsälalade uppbär graviditetspenning. Fr försäkrad sm saknar rätt till sjuklön, betalas premien från ch med den första sjukpenningdagen. Vid föräldraledighet i samband med barns födelse betalas premien under högst 13 månåder per födsel. --paragrafen i övrigt förändrad-- 21 Oförändrad förutm anmärkningen: Anmärkning FöisäknngsfaJlet anses inträffa: Vid sjukdm, första dagen i sjukperi" den enligt SFBVi^förMraledighet;frsta dagen i en perid av för- '^^d^?i y^. gtfid^ete?f?mun& f^ta dagen l pend med sravi~ d^es^ii?f.'..yid arbetsskadelivränta> från ch med den tidpunkt då arbetsskadelivränta ar beviljad. 21 a Premie betalas på ett beräknat brtfall av den pensinsmedförande l >.< nen. Brtfallet beräknas per dag ch utgör en trehundrasextifemtedel av den pensinsmedförande lönen. Vid partiell frånvar beräknas brtfalle!.ifrprti?sti11 frånvarn-när den försäkrade i en anställmnghar!^tli^ns-^ldföra^löj\sm öyereti er 7'5 inkmstbasbelpp skall premien beräknas på lönedel över 7,5 inkmstbasbelpp först. Premie betalas året efter intjänandeåret. XXX -l Hagl304h

13 l.^ r. t Ny lydelse av frsäkrmgsvillkr för ÄGS fr m den l januari 2012 Bilaga 3 18 Är den försäkrades arbets^rmåga p g a sjukdm eller lycksfall helt nedsatt eller i det närmaste helt nedsatt lämnas under tid med sjukersättning *. eller aktivitetsersättnmg hel månadsersättning. Är arbetsfnnågan nedsatt i mindre grad men med minst tre fjärdedelar lämnas tre fjärdedels månadsersättning. År den försäkrades arbetsförmåga nedsatt i mindre gmd men med minst hälften lämnas halv månadsersättning. Är den försäkrades arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel lämnas en fjärdedels månadsersättning. Månadsersättningen bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkmst sm låg till grund för sjukpenningens strlek vid insjuknandetillfallet. Även inkmstdelar över 7,5 prisbasbelpp medr^nas. Öm den sjukpenninggrundande inkmsten vid rätt anmälan enligt SFB kunde ha fastställts till annat belpp kan dck ersättning lämnas i Överensstämmelse härmed. För försäkrad sm beviljas sjukersättning eller akfivitetsersattning enligt SFB-utgör hel månadsersättning det belpp sm anges i bifgade tabell. För försäkrad vars årsinkmst överstiger 7,5 prisbasbelpp utgör hel månadsersättning 65 % på inkmstdelar mellan 7,5 ch 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmstdelar mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. XXX i Hagl304h

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda Försäkringsvillkor 2012 Innehållsförteckning Förkortningar i texten...2 Gemensamma försäkringsvillkor för Kooperationens avtalsförsäkringar...3

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

PSA Avtal om ersättning vid personskada

PSA Avtal om ersättning vid personskada PSA Avtal om ersättning vid personskada Centrala avtal 2006:1 2006-04-01 Ersätter cirkulär 2001:A9 Innehåll Innehåll Förord 3 1. Inledande bestämmelser 5 Tillämpningsområde m.m. (1 ) 5 2. Arbetsskada (2

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF ÖVERENSKOMMELSE Parterna till denna överenskommelse är överens om att härmed anta Avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring som tecknas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen I motion A164 föreslås att avtalsförsäkringen ska omförhandlas, att vi som avstår lönedelar till de olika försäkringarna ska ha

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön 1 of 6 21/09/2010 14:55 SFS 1991:1047 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1991-06-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:421 Lag (1991:1047)

Läs mer

Förköpsinformation Tjänstepension

Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation för Nordnet Tjänstepension (2013:2) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer