^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_"

Transkript

1 T. \- '/, ww A Uf '\.ih- '> ** KAMMARRÄTTEN I JONKÖPmG UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 8 Mål nr Rtel401 Anges vid kntakt med kammarrätten Älmhults kmmun Bx Älmhult Älmhults kmmun./. Skattekntrct Jönköping, Skatteverket angående mprövnmg av underlaget för särksild löneskatt på pensinskstnader taxeringsåren 2008 ch 2009 enligt lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader Ni får tillfälle att senast den 20 maj 2014 kmma in till kammarrätten med ett skriftlig yttrande över bifgade skrivelse, aktbilaga 5-6. Skickas svar via e-pst eller fax behöver du inte skicka in riginal. Om Ni inte yttrar Er inm den angivna tiden kan målet ändå kmma att avgöras. ^_)UA<'-- \ ^ /\(M ^Vk<_ Jessica Trbe Telefn direkt Dk.Id Pstadress Besöksadress lelefn Telefax Expeditinstid Bx 2203 Slttsgatan (vx) måndag - fredag Jönköping E-pst: kammarrattemjnkping^dm.se 08:00-16:00

2 l ^ ^ Skatteverket Yttrande/Svar l (5) Datum Diarienummer / /5481 Handläggare i detta ärende Kammarrätten i Jönköping Stefan Granath.l Bx ti [^fl..,rr/:tten i JÖNKÖPING E-pstadress JÖNKÖPING fik. '^-'"T'H, ^u,j U sj 06 målnr. loo^ioio'^ j akfbi!. '± II Klagande: Älmhults kmmun/ Mtpart: Skatteverket Skattekntret Jönköping JÖNKÖPING Dmstlens målnr: pä pensins- Underlaget fr särskild löneskatt kstnader; Taxeringsåren 2008 ch 2009 Med anledning av vad Älmhults kmmun har anfört Överklagandeskrivelsen till kammarrätten få r Skatteverket anföra följande svar. l Yrkande Skatteverket hemställer att kammarrätten inte ändra förvaltningsrättens dmslut med mål nr ch r Grunder in Q CO r^ [D > b^ O).I-' 3 Skatteverket åberpar vad sm tidigare har anfört mprövningsbesluten av den 14 januari 2013 ch i de bligatriska mprvningsbesluten ch i yttranden inför förvaltningsrätten. I anledning av vad Älmhult kmmun anför i sitt överklagande önskar Skatteverkefc tillägga även följande. h Älmhults kmmun gör gällande att premiesättningen i AFA Sjukförsäkrings AB ska ske till självkstnadspris. Detta påstående är felaktigt. Premiesättning i ett ömsesidigt försäkringsföretag sker inte till självkstnadspris. Premie för ett försäkringsavtal ska < vara -l CO Oi M > ^ (n stadi 6 SS Felefn Felefax» * E-pstadress JÖNKÖPING s l s

3 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 2 Datum Diarienummer / /5481 tillräcklig för att täcka försäkringsavtalets framtida förväntade utgifter ch ska beräknas enligt vedertagna aktuariella principer. Det har inte gjrts gällande - ch är inte heller sannlikt - att det föreligger fel i aktuariellt hänseende vad gäller de premier sm tagits ut under 2007 ch Enligt Skatteverkets uppfattning är utbetalningen från Fra/ trts sin benämning i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning, inte fråga m en återbetalning utan istället en återbäring av överskttsmedel hs AFA Sj ukförsäkringsaktieblag. Att försäkringsgivaren använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch sm ska återbäras till försäkringstagarna/ förändrar inte den bedömningen. N r^. (O > fi(q O).l-' 3 < -l Det handlar inte m att Skatteverket gör någn frm av genmsyn när verket hävdar att utbetalningen från Fra inte är att betrakta sm en återbetalning av premier utan istället en återbäring av överskttsmedel hs APA Sjukförsäkringaktieblag. Istället handlar det m att knstatera fakta. Fakta är att premier för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2007 ch 2008 har beslutats på sedvanligt sätt ch med användande av antaganden risker/ räntr/ kstnader m.m. smvar relevanta vid dessa tillfällen. Försäkringarna har gällt under de aktuella åren ch AFA Sjukförsäkringsaktieblag har sfcått risken för de försäkringsfall sm inträffat i- under dessa år. Det saknas anledning att anta at L någt fel i premiesäfctningen 2007/2008 har förelegat. Det är istället helt andra faktrer sm har medfört att avsevärda överskttsmedel har uppkmmit i blaget. Genm beslut av styrelsen har en del av detta översktt återbetalats till försäkringstagarna. Det är alltså inte premierna sm återbetalats utan detta översktt. Premierna har betalats in på det sätt sm försäkringsgivaren beslutat ska gälla ch i gengäld har AFA Sjukförsäkringsaktieblag svarat för de skadefall sm uppkmmit ch sm varit ersättningsbara enligt försäkringsavtalet. Att betala tillbaka en premie för en försäkring där skadr har uppkmmit ch reglerats/ kanske under en följd av ar, ter sig helt verklighetsfrämmande. Att det förhåller sig på van beskrivna sätt ch att CO 01 (M > ^ en Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING linkpi n k atteve rk et. se m

4 ^ (^ ^% Skatteverket Yttrande/Svar 3 Datum Diarienummer / /5481 (N Q c r~' r > fu CT n < -i <0 O) IN försäkringsgivaren APA använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch s ska återbäras till försäkringstagarna framgår ckså exempelvis av förhandlingsprfckll / mellan Svensk Näringsliv/ LO ch PTK avseende uppgörelse avseende förändringar av villkren för APA försäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO. I prtkllets 5 anges följande (bilaga l): "AFÄ Försäkrings blag är för närvarande mycket väl - knsliderade ch särskilt gäller det ÄFÄ Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier för tidigare är i sådan utsträckning att ÄFÄ Sjukförsäkrings aktieblag Inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under ar 2022 genm att varje arbetsgivare ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie för 2008 ch eventuellt andra år s enligt van kan kmma att mfattas..m fl Parterna ar överens matt under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna göras. " m Den avgiftsbefrielseförsäkring sm mfattas av återbäringen är en försäkring sm kan tecknas av arbetsgivare inm kmmun/ landsting, regin/ kmmunala blag ch Svenska kyrkan sm mfattas av pensinsavtalet KAP-KL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är en premiebefrielseförsäkring ch övertar arbetsgivarens inbetalning av pensinsavgift till ålderspensin KAP-KL). En premiebefrielseförsäkring anses tillhöra samma slag av försäkring sm huvudförsäkringen aktat att den egentligen är en sjukförsäkring (skadeförsäkring)/ se 58 kap 3 IL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är kpplad till ålderspensinsfrsäkringen. Inbetalda premier för Avgiftsbefrielseförsäkringen har därför ingått i beskattningsunderlaget för SLP. Skatterättsligt hänförs således avgiftsbefrielseförsäkringen till pensinsförsäkring. Att pängtera är att en återbetalning av premier s betalats till en pensinsförsäkring innebär ett uttag 4-/ m > ^ LO Pstadress elefi elefax E-pstadress h JÖNKÖPING m

5 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 4 Datum Diarienummer / /5481 M Q r~~ r > fu CT 4-? 3 < -j CO CT> CM ur försäkringen. Uttag/ utbetalning från en pensinsförsäkring kan enligt inkmstskattelagen (IL) enbart göras till den försäkrade ch då sm pensin eller sm återköp (58 kap. 6 ch 18 IL). Dessa bestämmelser har gällt sedan lång tid tillbaka. För försäkringar sm tecknats fr..m. februari 2007 har lagstiftaren dessutm infört sanktiner i frm av avskattning m försäkringsavtalsparterna förfgar över försäkringsavtalet i strid med villkren för pensinsförsäkring (58 kap. 19 a IL). En återbetalning av premier sm betalats in till en pensinsförsäkring skulle innebära ett sådant tillåtet förfgande med avskattning sm följd. Det vre ett egendmligt förhållande m en återbetalning av premier sm i sig är laglig ch kraftigt sanktinerad samtidigt skulle gdtas sm avdragspst i SLP-underlaget. Att SLP-schemat l 2 första stycket i lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader, SLPL, inte innehåller en avdragspst för återbetalda premier är således en lgisk knsekvens av hur bestämmelserna pensinsförsäkringar har utfrmats. Sm tidigare angivits är uppräkningen av plus ch minuspster i t SLP-schemat l 2 SLPL uttömmande samt beskattnings - underlaget ska beräknas sm den skillnad mellan de i paragrafen uppräknade psterna sm uppkmmit under beskattningsåret. Lagen saknar regler för justering av underlaget för händelser efter utgången av beskattningsåret. Skatteverket kan därför knstatera att kmmunen har åsatts ett krrekt underlag för SLP vid de aktuella taxeringarna ch att det saknas förut - sättningar att i efterhand krrigera underlaget. Skatteverket anser således att det egentligen saknar betydelse m kammarrätten skulle kmma fram till att kmmunen erhållit en återbetalning av premier ch inte återbäring av överskttsmedel/ eftersm underlaget för särskild löneskatt inte kan sättas ned i någt av fallen. Sammanfattningsvis är det således så att det saknar betydelse hur återbetalningen rubricerats i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning. Någt lagligt stöd för att reducera SLP-underlagefc för återbetalda premier på en tjänstepensinsförsäkring finns inte ch inte heller är det möjligt att utan skatteknsekvenser för den försäkrade göra uttag ur försäkringen/ t.ex. > ^ CO Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING m

6 ^^^ Skatteverket.^5 Yttrande/Svar Datum Diarienummer / / att återbetala premier. Härav följer att Älmhults kmmuns överklaganden ska avslås. f s s: (Underskrift} c- -l/ \ Stefan Grdnath s^n / / CM CO 1^r > HO 01 +-f 3 < -l <D O) n > ^ LO Pstadress Fetefn Felefax E-pstadress ^ JÖNKÖPING

7

8 /; f r LB" SL / ORIGINAL KAMMARRÄTTEN JONKQPINn A* FORHANDLINGSPROTOKOLL»l Ärende: Uppgörelse avseende förändringar av villkren för AFAförsäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO InR f! v. m05 Mälnr ^i.-li-iv Aktbi» Parter: Svenskt Näringsliv Landsrganisatinen i Sverige (LO) Förhandlings- ch Samverkansrådet PTK (PTK) Närvarande: för Svenskt Christer Ågren, rdförande, Pär Anderssn, Jhgvar Backle, Näringsliv Sfia Bergström, B Cederlöf. Maria Sundling Gmndtman, Ari Kirvesniemi, Åsa Kjellberg Kahn, Rbert Schön, Pntus Sjöstrand, Tmas Undin, Mats Åkerlind ch Hans Gidhagen vid prtkllet för LO förptk Per Bardh, Lasse Thöm LO, Reneé Anderssn LO, Magnus Furbring LO, Veli-Pekka Säikkalä [F Metall, Lea Skånberg IF Metall; Lenita Granlund Kmmunal, Jhn Haataja Handels, Trbjörn Jhanssn Byggnads, Sven-OIfHellman SEKO ch Tmmy Anderssn GS-facket Niklas Hjert nu 1 Svenskt Näringsliv, PTK ch LO ar överens m att TFA-frsäkringen ska ersätta mkmstförlust vid arbetslycksfau, sminträffar efter den 31 mars 2012, även vid krtare tids arbetsförmåga än 15 dagar. Till följd härav ska villkren fr TFA-försakringen ha den utfrmning sm framgår av bilaga I fr m den l april Parterna är överens m att följa upp di utvärdera knsekven" serna av förändringen vid utgången av år 2014, Parterna knstaterar vidare att det inm ett antal avtalsmråden finns överenskmmelser sm reglerar ersättning för kstnader ch inkmstföriust i samband med arbetslyclcsfall. Denna Överenskmmelse ersätter sådana Överenskmmelser i ftllämpliga delar. 2 Svenskt Näringsliv ch LO är Överens m att tid med graviditetspenning ska mfattas av prcmiebefnelsefrsäkringen för Avtals- Hagl3Ö4h ^,

9 ^.T f. pensin SAF-LO fr m Bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO ska därför frö m den l Januari 2012 ha den utfmming sm framgår av bilasa 2. 3 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att utreda fömtsättningama fr att infra premiebetalning varje månad i Avtalspensin SAF-LO. Syftet med utredningen är att kartlägga fmtsättningama fr en övergång till månadsbetalning den l januari 2014, vilket bedöms ligga bägge parters intresse. Skulle en så- J dan övergång skapa merkstnader för arbetsgivarna skall dessa beaktas vid införandet av ett sådant system. Utredningen ska utföras av en arbetsgmpp med fyra representanter från LO respektive Svenskt Näringsliv. Arbetsgruppen ska i gemensam rapprt till respektive huvudrganisatin redvisa sina förslag senast den 31 maj sitt arbete bör Fra användas sm sekretariat ch knsulter kan användas vid behv. Eventuella extra kstnader med anledning av arbetsgruppens arbete ska finansieras via Fras verksamhet för Avtalspensin SAF-LO. 4 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att ÄGS ska ge månadsersättning även på inkmster över 7,5 prisbasbelpp fr m den l januari Förmånen ska vara 65 % av mkmstunderla" get upp till 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmshmderlaget mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. Villkren framgår av bilaga 3. Parterna är överens m att de försäkrade sm vid ikraftträdandetidpunkten har en pågående sjukskrivning sm sedan övergår till sjukersättning eller aktivitetsersättning, ska mfattas av vanstående rätt till förmåner på inkmster över 7,5 prisbasbelpp. 5 AFA Försäkrings blag är fr närvarande myckert välknsliderade ch särskilt gäller det AFA Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier fr tidigare år i sådan.utsträckning att AFA Sjukförsäkringsaktieblag inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under år 2012 genm att varje arbetsgivgre ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie fr 2008 ch eventuellt andra år sm enligt van kan kmma att m A.* fattas. Parterna är Överens m att under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna n göras *.u Hagi304h ^

10 t l \. 6 Denna överenskmmelse ersätter den preliminära Överenskmmelsen med samma innehåll från den 27 nvember Förutm rdföranden utsågs Per Bardh ch Niklas Hjert att justera detta prtkll «. Vid prtkllet ^ ^- ^ T.Td. '^i" i Justeras "U1 / f / v ^ ^ r-' -\ Håg 130^h ^.

11 / f / 1 Bilaga l Ny lydelse av försäkringsviukr fr TFA fr m l april Arbetslycksfall berättigar till ersättning m lycksfallet medfört arbetsförmåga eller bestående Invaliditet. Arbetssjukdm berättigar till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag då skadan visade sig ch tillika av allmän försäkringskassa enligt 42 kap 12 SFK förklarats vara arbetsskada. Dck berättigar sjukdm sm finns upptagen i förteckning i Tabell l tiu ILO-knventinen (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit fi-ån den dag skadan visade sig. 6 Vid arbetsförmåga till följd av arbetslycksfall ~ dck inte färdlycksfall - lämnas ersättning under sjuklönetid ch sjukpeimingtid. För frånvar sm föranletts av lycksfallet lämnas ersättning fr hela inkmstfriusten första sjukdagen (karensdagen) ch fr tid därefter med 20 prcent av inkmstfrlusten beräknad på den försäkrades sjukpenninggnmdande inkmst. När sjukpenningen enligt SFB utges med 75 prcent lämnas ersättning med 25 prcent av inkmstföriusten beräknad på den försäkrades sjukpemunggnmdande inkmst. Ersättning lämnas även fr inkmstförlust under tid med sjukersattning eller aktivitetsersättning, dck inte för dd under vilken livränta enligt SFB utges. För inkmstdelar Över 7,5 prisbasbelpp lämnas ersättning för hela inkmstfrlusten. 7 Är den skadade berättigad till ersättning enligt 4 eller 10 lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för sådana kstnader sm arbetsskadan har medfört i frm av t ex lakar- ch sjukvårdskstnader eller kstnader fr vid lycksfallet skadade kläder, glasögn ch dylikt. 8 Upphör att gälla. 33 Upphör att gälla XXX Hagl304h

12 r ^y?^avf5r,saky gsviuk(^r PremiebefrielsefrsäkriDgcn i Avtalspensin SAF-LO fr m den l januari Premiebefnelseförsäkringen innebär att premien till den försäkrades BUaga2 ^^^^sl^^^^^^is!!^e?llden.för?äkr?des f?ili,ijes ydd) betalas av premiebefrielseförsäkringen. Premien betalas vid arbets- ^STf^fS ^n<la^sji^dn? fller.?i,ycics?ii'för ti<? ^ö^ SJUkIöneperid en^ lag m sjuklön, vid föräldraledighet med föräldrapenning Lsal?^an.dmedbaml.fö^els.e,sal?t för tid då den frsälalade uppbär graviditetspenning. Fr försäkrad sm saknar rätt till sjuklön, betalas premien från ch med den första sjukpenningdagen. Vid föräldraledighet i samband med barns födelse betalas premien under högst 13 månåder per födsel. --paragrafen i övrigt förändrad-- 21 Oförändrad förutm anmärkningen: Anmärkning FöisäknngsfaJlet anses inträffa: Vid sjukdm, första dagen i sjukperi" den enligt SFBVi^förMraledighet;frsta dagen i en perid av för- '^^d^?i y^. gtfid^ete?f?mun& f^ta dagen l pend med sravi~ d^es^ii?f.'..yid arbetsskadelivränta> från ch med den tidpunkt då arbetsskadelivränta ar beviljad. 21 a Premie betalas på ett beräknat brtfall av den pensinsmedförande l >.< nen. Brtfallet beräknas per dag ch utgör en trehundrasextifemtedel av den pensinsmedförande lönen. Vid partiell frånvar beräknas brtfalle!.ifrprti?sti11 frånvarn-när den försäkrade i en anställmnghar!^tli^ns-^ldföra^löj\sm öyereti er 7'5 inkmstbasbelpp skall premien beräknas på lönedel över 7,5 inkmstbasbelpp först. Premie betalas året efter intjänandeåret. XXX -l Hagl304h

13 l.^ r. t Ny lydelse av frsäkrmgsvillkr för ÄGS fr m den l januari 2012 Bilaga 3 18 Är den försäkrades arbets^rmåga p g a sjukdm eller lycksfall helt nedsatt eller i det närmaste helt nedsatt lämnas under tid med sjukersättning *. eller aktivitetsersättnmg hel månadsersättning. Är arbetsfnnågan nedsatt i mindre grad men med minst tre fjärdedelar lämnas tre fjärdedels månadsersättning. År den försäkrades arbetsförmåga nedsatt i mindre gmd men med minst hälften lämnas halv månadsersättning. Är den försäkrades arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel lämnas en fjärdedels månadsersättning. Månadsersättningen bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkmst sm låg till grund för sjukpenningens strlek vid insjuknandetillfallet. Även inkmstdelar över 7,5 prisbasbelpp medr^nas. Öm den sjukpenninggrundande inkmsten vid rätt anmälan enligt SFB kunde ha fastställts till annat belpp kan dck ersättning lämnas i Överensstämmelse härmed. För försäkrad sm beviljas sjukersättning eller akfivitetsersattning enligt SFB-utgör hel månadsersättning det belpp sm anges i bifgade tabell. För försäkrad vars årsinkmst överstiger 7,5 prisbasbelpp utgör hel månadsersättning 65 % på inkmstdelar mellan 7,5 ch 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmstdelar mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. XXX i Hagl304h

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering Jin skatteverket l ( 5) Obligatriskt mprövningsbeslut Handläggare i detta ärende Christina Ingbrant 010-575 75 36 E-pstadress christina.ingbrant@skatteverket.se ÄGELHOLMs KOMMU 262 80 ÄGELHOLM 2013-12-

Läs mer

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala Enhet 2 Meddelad i Uppsala Mål nr 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Jönköping 551 95 Jönköping ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 9 januari

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets grundläggande beslut om årlig taxering

DOM Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets grundläggande beslut om årlig taxering 2014-06- 2 7 Meddelad i Malmö Mål nr I i,,! ST\/.,0:- I ':. 'o, ;" I I 1.0 ;_ '.0 I {~3 ~. ~~: :.~~~: LtA Sida l (7) KLAGANDE Ängelholms kommun, 212000-0977 262 80 Ängelholm MOTPART Skatteverket Skattekontoret

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Winn Advokatfirman Winn AB Östra Larmgatan 1 411 07 Göteborg MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 januari 2014 KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. BB Skattebyrån, LRF Konsult Box 565 201 25 Malmö MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF FÖRSÄKRING Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR KAP-KL OCH AKAP-KL/EF 2015 FÖRKORTNINGAR I TEXTEN AFA Försäkring =

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 december 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Tom Aspengren LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING FPT 2014 AFA Försäkring är en gemensam organisation för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Svenskt

Läs mer

Lathund för redovisningar

Lathund för redovisningar Lathund för redvisningar Årsräkning Sluträkning Trsby kmmun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck 0560-160 94 www.trsby.se fn@trsby.se Tillgångar per 1 januari eller förrdnandedagen. Under (A) tillgångar

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

ILO-kommitten Sekretariatet/LH

ILO-kommitten Sekretariatet/LH ILO-kommitten Sekretariatet/LH Yttrande 6/2008 2008-04-04 Socialdepartementet Promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) Bakgrund Genom remiss den 12 februari 2008 (S2008/1245/SF) har ILO-kommitten

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Sida 1 av 5 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2012 ref. 40 Målnummer: 674-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-07-10 Rubrik: Lagrum: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring Förhandlingsprotokoll 2012-12-19 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 10 juni 2013

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer