^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_"

Transkript

1 T. \- '/, ww A Uf '\.ih- '> ** KAMMARRÄTTEN I JONKÖPmG UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 8 Mål nr Rtel401 Anges vid kntakt med kammarrätten Älmhults kmmun Bx Älmhult Älmhults kmmun./. Skattekntrct Jönköping, Skatteverket angående mprövnmg av underlaget för särksild löneskatt på pensinskstnader taxeringsåren 2008 ch 2009 enligt lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader Ni får tillfälle att senast den 20 maj 2014 kmma in till kammarrätten med ett skriftlig yttrande över bifgade skrivelse, aktbilaga 5-6. Skickas svar via e-pst eller fax behöver du inte skicka in riginal. Om Ni inte yttrar Er inm den angivna tiden kan målet ändå kmma att avgöras. ^_)UA<'-- \ ^ /\(M ^Vk<_ Jessica Trbe Telefn direkt Dk.Id Pstadress Besöksadress lelefn Telefax Expeditinstid Bx 2203 Slttsgatan (vx) måndag - fredag Jönköping E-pst: kammarrattemjnkping^dm.se 08:00-16:00

2 l ^ ^ Skatteverket Yttrande/Svar l (5) Datum Diarienummer / /5481 Handläggare i detta ärende Kammarrätten i Jönköping Stefan Granath.l Bx ti [^fl..,rr/:tten i JÖNKÖPING E-pstadress JÖNKÖPING fik. '^-'"T'H, ^u,j U sj 06 målnr. loo^ioio'^ j akfbi!. '± II Klagande: Älmhults kmmun/ Mtpart: Skatteverket Skattekntret Jönköping JÖNKÖPING Dmstlens målnr: pä pensins- Underlaget fr särskild löneskatt kstnader; Taxeringsåren 2008 ch 2009 Med anledning av vad Älmhults kmmun har anfört Överklagandeskrivelsen till kammarrätten få r Skatteverket anföra följande svar. l Yrkande Skatteverket hemställer att kammarrätten inte ändra förvaltningsrättens dmslut med mål nr ch r Grunder in Q CO r^ [D > b^ O).I-' 3 Skatteverket åberpar vad sm tidigare har anfört mprövningsbesluten av den 14 januari 2013 ch i de bligatriska mprvningsbesluten ch i yttranden inför förvaltningsrätten. I anledning av vad Älmhult kmmun anför i sitt överklagande önskar Skatteverkefc tillägga även följande. h Älmhults kmmun gör gällande att premiesättningen i AFA Sjukförsäkrings AB ska ske till självkstnadspris. Detta påstående är felaktigt. Premiesättning i ett ömsesidigt försäkringsföretag sker inte till självkstnadspris. Premie för ett försäkringsavtal ska < vara -l CO Oi M > ^ (n stadi 6 SS Felefn Felefax» * E-pstadress JÖNKÖPING s l s

3 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 2 Datum Diarienummer / /5481 tillräcklig för att täcka försäkringsavtalets framtida förväntade utgifter ch ska beräknas enligt vedertagna aktuariella principer. Det har inte gjrts gällande - ch är inte heller sannlikt - att det föreligger fel i aktuariellt hänseende vad gäller de premier sm tagits ut under 2007 ch Enligt Skatteverkets uppfattning är utbetalningen från Fra/ trts sin benämning i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning, inte fråga m en återbetalning utan istället en återbäring av överskttsmedel hs AFA Sj ukförsäkringsaktieblag. Att försäkringsgivaren använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch sm ska återbäras till försäkringstagarna/ förändrar inte den bedömningen. N r^. (O > fi(q O).l-' 3 < -l Det handlar inte m att Skatteverket gör någn frm av genmsyn när verket hävdar att utbetalningen från Fra inte är att betrakta sm en återbetalning av premier utan istället en återbäring av överskttsmedel hs APA Sjukförsäkringaktieblag. Istället handlar det m att knstatera fakta. Fakta är att premier för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2007 ch 2008 har beslutats på sedvanligt sätt ch med användande av antaganden risker/ räntr/ kstnader m.m. smvar relevanta vid dessa tillfällen. Försäkringarna har gällt under de aktuella åren ch AFA Sjukförsäkringsaktieblag har sfcått risken för de försäkringsfall sm inträffat i- under dessa år. Det saknas anledning att anta at L någt fel i premiesäfctningen 2007/2008 har förelegat. Det är istället helt andra faktrer sm har medfört att avsevärda överskttsmedel har uppkmmit i blaget. Genm beslut av styrelsen har en del av detta översktt återbetalats till försäkringstagarna. Det är alltså inte premierna sm återbetalats utan detta översktt. Premierna har betalats in på det sätt sm försäkringsgivaren beslutat ska gälla ch i gengäld har AFA Sjukförsäkringsaktieblag svarat för de skadefall sm uppkmmit ch sm varit ersättningsbara enligt försäkringsavtalet. Att betala tillbaka en premie för en försäkring där skadr har uppkmmit ch reglerats/ kanske under en följd av ar, ter sig helt verklighetsfrämmande. Att det förhåller sig på van beskrivna sätt ch att CO 01 (M > ^ en Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING linkpi n k atteve rk et. se m

4 ^ (^ ^% Skatteverket Yttrande/Svar 3 Datum Diarienummer / /5481 (N Q c r~' r > fu CT n < -i <0 O) IN försäkringsgivaren APA använt sig av de inbetalade premierna sm en beräkningsgrund för att fastställa det belpp sm inbetalats under en viss tid ch s ska återbäras till försäkringstagarna framgår ckså exempelvis av förhandlingsprfckll / mellan Svensk Näringsliv/ LO ch PTK avseende uppgörelse avseende förändringar av villkren för APA försäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO. I prtkllets 5 anges följande (bilaga l): "AFÄ Försäkrings blag är för närvarande mycket väl - knsliderade ch särskilt gäller det ÄFÄ Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier för tidigare är i sådan utsträckning att ÄFÄ Sjukförsäkrings aktieblag Inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under ar 2022 genm att varje arbetsgivare ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie för 2008 ch eventuellt andra år s enligt van kan kmma att mfattas..m fl Parterna ar överens matt under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna göras. " m Den avgiftsbefrielseförsäkring sm mfattas av återbäringen är en försäkring sm kan tecknas av arbetsgivare inm kmmun/ landsting, regin/ kmmunala blag ch Svenska kyrkan sm mfattas av pensinsavtalet KAP-KL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är en premiebefrielseförsäkring ch övertar arbetsgivarens inbetalning av pensinsavgift till ålderspensin KAP-KL). En premiebefrielseförsäkring anses tillhöra samma slag av försäkring sm huvudförsäkringen aktat att den egentligen är en sjukförsäkring (skadeförsäkring)/ se 58 kap 3 IL. Avgiftsbefrielseförsäkringen är kpplad till ålderspensinsfrsäkringen. Inbetalda premier för Avgiftsbefrielseförsäkringen har därför ingått i beskattningsunderlaget för SLP. Skatterättsligt hänförs således avgiftsbefrielseförsäkringen till pensinsförsäkring. Att pängtera är att en återbetalning av premier s betalats till en pensinsförsäkring innebär ett uttag 4-/ m > ^ LO Pstadress elefi elefax E-pstadress h JÖNKÖPING m

5 ^ Skatteverket Yttrande/Svar 4 Datum Diarienummer / /5481 M Q r~~ r > fu CT 4-? 3 < -j CO CT> CM ur försäkringen. Uttag/ utbetalning från en pensinsförsäkring kan enligt inkmstskattelagen (IL) enbart göras till den försäkrade ch då sm pensin eller sm återköp (58 kap. 6 ch 18 IL). Dessa bestämmelser har gällt sedan lång tid tillbaka. För försäkringar sm tecknats fr..m. februari 2007 har lagstiftaren dessutm infört sanktiner i frm av avskattning m försäkringsavtalsparterna förfgar över försäkringsavtalet i strid med villkren för pensinsförsäkring (58 kap. 19 a IL). En återbetalning av premier sm betalats in till en pensinsförsäkring skulle innebära ett sådant tillåtet förfgande med avskattning sm följd. Det vre ett egendmligt förhållande m en återbetalning av premier sm i sig är laglig ch kraftigt sanktinerad samtidigt skulle gdtas sm avdragspst i SLP-underlaget. Att SLP-schemat l 2 första stycket i lagen m särskild löneskatt på pensinskstnader, SLPL, inte innehåller en avdragspst för återbetalda premier är således en lgisk knsekvens av hur bestämmelserna pensinsförsäkringar har utfrmats. Sm tidigare angivits är uppräkningen av plus ch minuspster i t SLP-schemat l 2 SLPL uttömmande samt beskattnings - underlaget ska beräknas sm den skillnad mellan de i paragrafen uppräknade psterna sm uppkmmit under beskattningsåret. Lagen saknar regler för justering av underlaget för händelser efter utgången av beskattningsåret. Skatteverket kan därför knstatera att kmmunen har åsatts ett krrekt underlag för SLP vid de aktuella taxeringarna ch att det saknas förut - sättningar att i efterhand krrigera underlaget. Skatteverket anser således att det egentligen saknar betydelse m kammarrätten skulle kmma fram till att kmmunen erhållit en återbetalning av premier ch inte återbäring av överskttsmedel/ eftersm underlaget för särskild löneskatt inte kan sättas ned i någt av fallen. Sammanfattningsvis är det således så att det saknar betydelse hur återbetalningen rubricerats i AFA Sjukförsäkringaktieblags årsredvisning. Någt lagligt stöd för att reducera SLP-underlagefc för återbetalda premier på en tjänstepensinsförsäkring finns inte ch inte heller är det möjligt att utan skatteknsekvenser för den försäkrade göra uttag ur försäkringen/ t.ex. > ^ CO Pstadress Telefn Telefax E-pstadress p JÖNKÖPING m

6 ^^^ Skatteverket.^5 Yttrande/Svar Datum Diarienummer / / att återbetala premier. Härav följer att Älmhults kmmuns överklaganden ska avslås. f s s: (Underskrift} c- -l/ \ Stefan Grdnath s^n / / CM CO 1^r > HO 01 +-f 3 < -l <D O) n > ^ LO Pstadress Fetefn Felefax E-pstadress ^ JÖNKÖPING

7

8 /; f r LB" SL / ORIGINAL KAMMARRÄTTEN JONKQPINn A* FORHANDLINGSPROTOKOLL»l Ärende: Uppgörelse avseende förändringar av villkren för AFAförsäkringarna ch bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO InR f! v. m05 Mälnr ^i.-li-iv Aktbi» Parter: Svenskt Näringsliv Landsrganisatinen i Sverige (LO) Förhandlings- ch Samverkansrådet PTK (PTK) Närvarande: för Svenskt Christer Ågren, rdförande, Pär Anderssn, Jhgvar Backle, Näringsliv Sfia Bergström, B Cederlöf. Maria Sundling Gmndtman, Ari Kirvesniemi, Åsa Kjellberg Kahn, Rbert Schön, Pntus Sjöstrand, Tmas Undin, Mats Åkerlind ch Hans Gidhagen vid prtkllet för LO förptk Per Bardh, Lasse Thöm LO, Reneé Anderssn LO, Magnus Furbring LO, Veli-Pekka Säikkalä [F Metall, Lea Skånberg IF Metall; Lenita Granlund Kmmunal, Jhn Haataja Handels, Trbjörn Jhanssn Byggnads, Sven-OIfHellman SEKO ch Tmmy Anderssn GS-facket Niklas Hjert nu 1 Svenskt Näringsliv, PTK ch LO ar överens m att TFA-frsäkringen ska ersätta mkmstförlust vid arbetslycksfau, sminträffar efter den 31 mars 2012, även vid krtare tids arbetsförmåga än 15 dagar. Till följd härav ska villkren fr TFA-försakringen ha den utfrmning sm framgår av bilaga I fr m den l april Parterna är överens m att följa upp di utvärdera knsekven" serna av förändringen vid utgången av år 2014, Parterna knstaterar vidare att det inm ett antal avtalsmråden finns överenskmmelser sm reglerar ersättning för kstnader ch inkmstföriust i samband med arbetslyclcsfall. Denna Överenskmmelse ersätter sådana Överenskmmelser i ftllämpliga delar. 2 Svenskt Näringsliv ch LO är Överens m att tid med graviditetspenning ska mfattas av prcmiebefnelsefrsäkringen för Avtals- Hagl3Ö4h ^,

9 ^.T f. pensin SAF-LO fr m Bestämmelserna för Avtalspensin SAF-LO ska därför frö m den l Januari 2012 ha den utfmming sm framgår av bilasa 2. 3 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att utreda fömtsättningama fr att infra premiebetalning varje månad i Avtalspensin SAF-LO. Syftet med utredningen är att kartlägga fmtsättningama fr en övergång till månadsbetalning den l januari 2014, vilket bedöms ligga bägge parters intresse. Skulle en så- J dan övergång skapa merkstnader för arbetsgivarna skall dessa beaktas vid införandet av ett sådant system. Utredningen ska utföras av en arbetsgmpp med fyra representanter från LO respektive Svenskt Näringsliv. Arbetsgruppen ska i gemensam rapprt till respektive huvudrganisatin redvisa sina förslag senast den 31 maj sitt arbete bör Fra användas sm sekretariat ch knsulter kan användas vid behv. Eventuella extra kstnader med anledning av arbetsgruppens arbete ska finansieras via Fras verksamhet för Avtalspensin SAF-LO. 4 Svenskt Näringsliv ch LO är överens m att ÄGS ska ge månadsersättning även på inkmster över 7,5 prisbasbelpp fr m den l januari Förmånen ska vara 65 % av mkmstunderla" get upp till 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmshmderlaget mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. Villkren framgår av bilaga 3. Parterna är överens m att de försäkrade sm vid ikraftträdandetidpunkten har en pågående sjukskrivning sm sedan övergår till sjukersättning eller aktivitetsersättning, ska mfattas av vanstående rätt till förmåner på inkmster över 7,5 prisbasbelpp. 5 AFA Försäkrings blag är fr närvarande myckert välknsliderade ch särskilt gäller det AFA Sjukförsäkringsaktieblag. Med anledning av detta är parterna eniga m att blaget ska återbetala belpp mtsvarande de premier för ÄGS sm arbetsgivarna betalat år 2008 samt utöver det premier fr tidigare år i sådan.utsträckning att AFA Sjukförsäkringsaktieblag inte riskerar att hamna i skattesituatin för år Återbetalningen ska ske under år 2012 genm att varje arbetsgivgre ska erhålla lika mycket sm denne betalat i AGS-premie fr 2008 ch eventuellt andra år sm enligt van kan kmma att m A.* fattas. Parterna är Överens m att under 2012 arbeta fram ett regelverk fr när framtida ytterligare återbetalning av premier ska kunna n göras *.u Hagi304h ^

10 t l \. 6 Denna överenskmmelse ersätter den preliminära Överenskmmelsen med samma innehåll från den 27 nvember Förutm rdföranden utsågs Per Bardh ch Niklas Hjert att justera detta prtkll «. Vid prtkllet ^ ^- ^ T.Td. '^i" i Justeras "U1 / f / v ^ ^ r-' -\ Håg 130^h ^.

11 / f / 1 Bilaga l Ny lydelse av försäkringsviukr fr TFA fr m l april Arbetslycksfall berättigar till ersättning m lycksfallet medfört arbetsförmåga eller bestående Invaliditet. Arbetssjukdm berättigar till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag då skadan visade sig ch tillika av allmän försäkringskassa enligt 42 kap 12 SFK förklarats vara arbetsskada. Dck berättigar sjukdm sm finns upptagen i förteckning i Tabell l tiu ILO-knventinen (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada till ersättning m skadan kvarstår sedan 180 dagar förflutit fi-ån den dag skadan visade sig. 6 Vid arbetsförmåga till följd av arbetslycksfall ~ dck inte färdlycksfall - lämnas ersättning under sjuklönetid ch sjukpeimingtid. För frånvar sm föranletts av lycksfallet lämnas ersättning fr hela inkmstfriusten första sjukdagen (karensdagen) ch fr tid därefter med 20 prcent av inkmstfrlusten beräknad på den försäkrades sjukpenninggnmdande inkmst. När sjukpenningen enligt SFB utges med 75 prcent lämnas ersättning med 25 prcent av inkmstföriusten beräknad på den försäkrades sjukpemunggnmdande inkmst. Ersättning lämnas även fr inkmstförlust under tid med sjukersattning eller aktivitetsersättning, dck inte för dd under vilken livränta enligt SFB utges. För inkmstdelar Över 7,5 prisbasbelpp lämnas ersättning för hela inkmstfrlusten. 7 Är den skadade berättigad till ersättning enligt 4 eller 10 lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för sådana kstnader sm arbetsskadan har medfört i frm av t ex lakar- ch sjukvårdskstnader eller kstnader fr vid lycksfallet skadade kläder, glasögn ch dylikt. 8 Upphör att gälla. 33 Upphör att gälla XXX Hagl304h

12 r ^y?^avf5r,saky gsviuk(^r PremiebefrielsefrsäkriDgcn i Avtalspensin SAF-LO fr m den l januari Premiebefnelseförsäkringen innebär att premien till den försäkrades BUaga2 ^^^^sl^^^^^^is!!^e?llden.för?äkr?des f?ili,ijes ydd) betalas av premiebefrielseförsäkringen. Premien betalas vid arbets- ^STf^fS ^n<la^sji^dn? fller.?i,ycics?ii'för ti<? ^ö^ SJUkIöneperid en^ lag m sjuklön, vid föräldraledighet med föräldrapenning Lsal?^an.dmedbaml.fö^els.e,sal?t för tid då den frsälalade uppbär graviditetspenning. Fr försäkrad sm saknar rätt till sjuklön, betalas premien från ch med den första sjukpenningdagen. Vid föräldraledighet i samband med barns födelse betalas premien under högst 13 månåder per födsel. --paragrafen i övrigt förändrad-- 21 Oförändrad förutm anmärkningen: Anmärkning FöisäknngsfaJlet anses inträffa: Vid sjukdm, första dagen i sjukperi" den enligt SFBVi^förMraledighet;frsta dagen i en perid av för- '^^d^?i y^. gtfid^ete?f?mun& f^ta dagen l pend med sravi~ d^es^ii?f.'..yid arbetsskadelivränta> från ch med den tidpunkt då arbetsskadelivränta ar beviljad. 21 a Premie betalas på ett beräknat brtfall av den pensinsmedförande l >.< nen. Brtfallet beräknas per dag ch utgör en trehundrasextifemtedel av den pensinsmedförande lönen. Vid partiell frånvar beräknas brtfalle!.ifrprti?sti11 frånvarn-när den försäkrade i en anställmnghar!^tli^ns-^ldföra^löj\sm öyereti er 7'5 inkmstbasbelpp skall premien beräknas på lönedel över 7,5 inkmstbasbelpp först. Premie betalas året efter intjänandeåret. XXX -l Hagl304h

13 l.^ r. t Ny lydelse av frsäkrmgsvillkr för ÄGS fr m den l januari 2012 Bilaga 3 18 Är den försäkrades arbets^rmåga p g a sjukdm eller lycksfall helt nedsatt eller i det närmaste helt nedsatt lämnas under tid med sjukersättning *. eller aktivitetsersättnmg hel månadsersättning. Är arbetsfnnågan nedsatt i mindre grad men med minst tre fjärdedelar lämnas tre fjärdedels månadsersättning. År den försäkrades arbetsförmåga nedsatt i mindre gmd men med minst hälften lämnas halv månadsersättning. Är den försäkrades arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel lämnas en fjärdedels månadsersättning. Månadsersättningen bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkmst sm låg till grund för sjukpenningens strlek vid insjuknandetillfallet. Även inkmstdelar över 7,5 prisbasbelpp medr^nas. Öm den sjukpenninggrundande inkmsten vid rätt anmälan enligt SFB kunde ha fastställts till annat belpp kan dck ersättning lämnas i Överensstämmelse härmed. För försäkrad sm beviljas sjukersättning eller akfivitetsersattning enligt SFB-utgör hel månadsersättning det belpp sm anges i bifgade tabell. För försäkrad vars årsinkmst överstiger 7,5 prisbasbelpp utgör hel månadsersättning 65 % på inkmstdelar mellan 7,5 ch 20 prisbasbelpp ch 32,5 % på inkmstdelar mellan 20 ch 30 prisbasbelpp. XXX i Hagl304h

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala Enhet 2 Meddelad i Uppsala Mål nr 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Jönköping 551 95 Jönköping ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 9 januari

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut 2015-03-23 Dkumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING OMFATTNING OCH SYFTE En dkumenthanteringsplan ger blaget nödvändig kntrll ch överblick över sina allmänna

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Nämndens yttrande ska sändas till den skadade. Om nämndens beslut inte har varit enhälligt ska detta framgå av yttrandet.

Nämndens yttrande ska sändas till den skadade. Om nämndens beslut inte har varit enhälligt ska detta framgå av yttrandet. Cirkulär 4-2013 Detta cirkulär innehåller riktlinjer för trafikförsäkringsblagens handläggning av nämndärenden samt för försättsblad, aktmaterial, aktrdning ch nämndprmemria inför prövning i nämnden. 1

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2010 i mål

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING 2015 FÖRKORTNINGAR I TEXTEN LO = Landsorganisationen i Sverige PTK = Förhandlings- och samverkansrådet PTK AFA Försäkring

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter

1 (6) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL KFS. Plats. Tid 2008-06-10 Parter FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2008-06-10 1 (6) Ärende Förhandling angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09 samt ändringar i PA-KFS Plats KFS Tid 2008-06-10 Parter Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Läs mer