Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m. 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m. 2015"

Transkript

1 Styrdokument, regler Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Dnr Fax KS/2014:389 Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m Nivå: Kommungemensamt, nämnd- eller förvaltningsspecifikt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige den 15 december 2014 Reviderad: Nämndens namn den dag månad årtal x Giltig t.o.m: Den 31 december 2015 Ansvarig ägare: Kommunledningskontoret

2 Reglemente för ersättning till förtroendevalda m.m Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i; 1. fullmäktige 2. beredning som fullmäktige tillsatt 3. kommunstyrelsen 4. annan kommunal nämnd/styrelse 5. lokala styrelser 6. av kommunstyrelsen eller av annan kommunal nämnd, utsett utskott, beredning eller grupp 7. revisionen 8. partiresurs Ersättningsformer 2 Enligt detta reglemente utbetalas följande slag av ersättningar; - dagarvode enligt 3 - månadsarvode resp. tillfälligt arvode enligt 4, - kostnadsersättning i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner enligt 3 d.v.s. ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner, förlorad arbetslöshetsersättning resp. förlorad föräldrapenning, resekostnadsersättning och traktamente samt resekostnadsersättning p.g.a. funktionshinder enligt 3 eller ersättning för särskilda utgifter enligt 3, - arbetsgivaravgift enligt 5, samt - pension i form av ålderspension, förtidspension eller familjepension enligt 6. Dagarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst, kostnadsersättning 3 Dagarvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning såväl inom som utom kommunen. Med sammanträde jämställs exempelvis paneldebatter, studiebesök, frågestund och kurser inom den förtroendevaldes område då detta ingår som en del av nämnd-/styrelseuppdraget. Dagarvode betalas dock inte till person/funktion om det sammanlagda månadsarvodet per månad uppgår till minst kronor. Vid sammanträde med kommunfullmäktige betalas dock dagarvode även om det sammanlagda månadsarvodet uppgår till kronor. Dagarvode betalas inte till ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Dagarvode vid sammanträde eller förrättning inom kommunen betalas enligt följande:

3 Arvode för 2015 betalas med 598 kronor för sammanträde som varar upp till och med 3 timmar. För sammanträde som varar mer än 3 timmar betalas arvode med kronor. Till ersättare, som är närvarande vid sammanträde, betalas dagarvode efter ovan angivna grunder. Oavsett antalet sammanträden eller förrättningar, får dagarvode för ett dygn, kl inte överstiga kronor. Dagarvode vid sammanträde eller förrättning utom kommunen betalas enligt ovanstående beräkningsgrunder för den tid, som sammanträdet eller förrättningen föranleder frånvaro från bostad eller arbetsplats. För tid mellan klockan och betalas dock inte dagarvode. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner Förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning har för sammanträdes-/förrättningstiden rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst följande belopp. Ersättning för 2015 betalas med högst 330 kronor per timme, dock högst med kronor per dag. Om den förtroendevalde har rätt till ersättning för en eller två timmars restid ska sådan restidsersättning betalas utöver maximibeloppet kronor. För sammanträde utom kommunen beräknas tiden för vilken ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas enligt grunder som anges i punkt 3, sista stycket ovan. Ersättning för en timmes restid betalas då den förtroendevaldes arbetsplats ligger utanför Upplands Väsby kommun och den förtroendevalde ska resa till eller från sin arbetsplats d.v.s. endast i den ena riktningen. Ersättning för två timmars restid betalas då den förtroendevalde, inför sammanträdet/förrättningen, reser från sin arbetsplats till Upplands Väsby och efter sammanträdet/förrättningen reser tillbaka till sin arbetsplats utanför Upplands Väsby kommun. Ersättning betalas inte till en förtroendevald som, innan sammanträdet/förrättningen, redan befinner sig i Upplands Väsby kommun och inte ska resa till sin arbetsplats efter sammanträdet/förrättningen. Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska en gång varje år uppvisa intyg från arbetsgivaren att löneavdrag sker vid frånvaro på grund av kommunalt uppdrag och med vilket belopp. När löneavdragets storlek inte kan beräknas, exempelvis för egna företagare eller studerande, ska ersättningen grundas på försäkringskassans uppgifter om sjukpenninggrundande inkomst. Schablonberäknad ersättning när löneavdragets storlek inte kan beräknas Sjukpenning/dag x 1,10 x 30 dagar 165 timmar = ersättning/timme

4 Sjukpenning/dag x 1,10 x 365 dagar 260 dagar = ersättning/dag Semesterersättning ska beräknas på förlorad arbetsinkomst och ska betalas utöver maximibeloppet kronor. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas inte till nämndordförande för sammanträden i egen nämnd, ej heller till heltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode. Resekostnadsersättning och traktamente Vid sammanträde eller förrättning inom kommunen ska alltid grundersättning betalas för resekostnader samt kostnadsersättning för förberedelser i samband med sammanträdet (förrättningen) med tillsammans 67 kronor. Denna grundersättning betalas utöver maximibeloppet för dagarvode respektive förlorad arbetsinkomst. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen ska alltid betalas enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Förtroendevald med funktionshinder äger rätt till skälig ersättning för resekostnader p. g. a. funktionshindret som uppkommer när den förtroendevalde fullgör sina uppdrag. Ersättning för resekostnader p. g. a. funktionshinder betalas dock inte till förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Kostnadsersättning Den som i samband med kommunalt uppdrag haft särskilda utgifter får ersättning motsvarande styrkta utlägg. Ledamot och tjänstgörande ersättare har rätt att få ersättning för barntillsyn enligt följande: Mot uppvisande av kvitto ersätter kommunen den förtroendevalde för utlägg för barntillsyn inklusive arbetsgivaravgift och sociala avgifter med högst 126 kronor (2015) per påbörjad sammanträdestimme, dock högst med kronor för en och samma dag. Ersättning betalas för barn som under kalenderåret inte fyllt 12 år och som den förtroendevalde har i sin vård. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av vårdnadshavare eller sammanboende. Det betalas inte heller ersättning för den tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorgen. Det ankommer på den förtroendevalde att yrka ersättning. Ersättning för kostnadsersättning betalas dock inte till förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Månadsarvode och tillfälligt arvode 4

5 Kommunstyrelsens ordförande arvoderas för heltid, 2:e vice ordförande är oppositionsråd. Samtliga arvoden följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbelopp år 2015: kronor Organ Uppdrag Arvode 2015 Arvodestyp Del av IBB Kostnad Kommunfullmäktige Ordförande 4358 Månadsarvode 0, :e vice ordf 1453 Månadsarvode 0, :e vice ordf 1453 Månadsarvode 0, Kommunstyrelse Ordförande Månadsarvode 1, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode Politisk ledningsgrupp Kom råd (S) Månadsarvode 0, Kom råd (MP) Månadsarvode 0, Kom råd (V) Månadsarvode 0, Kom råd (VB) Månadsarvode 0, Teknik- och fastighetsutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Allmänt utskott * Ordförande Månadsarvode 0, Miljö- o planutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Välfärdsutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Utbildningsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Lokal styrelse Ordförande 4358 Månadsarvode 0, Social- och äldrenämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Kultur- och fritidsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Byggnadsnämnd Ordförande Månadsarvode 0,

6 1:e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor Ordförande Månadsarvode 0, Styrelsen för AB Väsbyhem Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Styrelsen för Bo i Väsby AB Ordförande 5810 Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Revision Ordförande 2615 Månadsarvode 0, Ledamöter (6 revisorer) (5) 2034 Månadsarvode 0, Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Ordförande Dagarvode Vice ordf. Dagarvode Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Ordförande Månadsarvode 0, Vice ordf Månadsarvode 0, Ersättare 4683 Månadsarvode 0, Dagarvode utgår ej Valnämnd (endast valår) Ordförande 581 Månadsarvode 0, Borgerliga officianter 1489 Per förrättning Vigselförrättare 499 1:a vigsel/dag 223 2:a vigsel/dag (Max 722 kr /dag) Tillfälligt arvode betalas enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut. *OBS Arvode för ordförande i utskott betalas inte till person/funktion om det sammanlagda månadsarvodet per månad uppgår till minst kronor. Princip för månadsarvode vid mandatperiodskifte

7 Månadsarvode till kommunstyrelsens presidium och den politiska ledningsgruppen betalas till både avgående och tillträdande presidium och politisk ledningsgrupp från den dag val skett till och med den 31 december valåret. Partiresurser 4 Parti som är representerat och företrätt i kommunfullmäktige erhåller partiresurs dels mandatberoende och dels ett grundstöd för 2015 med kronor/månad som är lika för alla partier. Denna sammanlagda resurs används av partierna som arvoden till gruppledare/politisk sekreterare på samma sätt som till förtroendevalda med garantier för sociala förmåner och mot förlust av pension med en tjänstgöringstid och arbetsförläggning som bestäms av partiet som erhållit resursen. Mandattiden för partiresurs räknas från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Mandatberoende partiresurs räknas enligt följande: parti med 1-2 mandat får partiresurs med 10 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 3-7 mandat får partiresurs med 17,5 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 8-12 mandat får partiresurs med 25 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 13 mandat eller flera får partiresurs med 32,5 procent av ett inkomstbasbelopp/månad Utöver detta finns en ledningsresurs för oppositionen med 0,3375 av ett inkomstbasbelopp/månad. Anmälan av partiresurs ska göras till kommunstyrelsen. Redovisning av hur partiresursen nyttjas ska ske årligen i samband med redovisning av hur partistödet nyttjas. Arbetsgivaravgift 5 Arvoden respektive ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3-5 i detta reglemente ska anses som inkomst av anställning med avseende på försäkring för allmän tilläggspension och sjukförsäkring. För arvode respektive ersättning för förlorad arbetsinkomst, som omfattas av denna bestämmelse, erlägger kommunen arbetsgivaravgift. Pension 6 Pension och pensionsvillkor för förtroendevalda är reglerade i pensionspolicy fastlagd i kommunfullmäktige den 24 november Beslut om vilka bestämmelser som de förtroendevalda ska omfattas av ska fattas under första kvartalet Kommunstyrelsens allmänna utskott fattar därefter löpande beslut om vilka bestämmelser nyvalda ska omfattas av. Indexuppräkning

8 7 Partistöd och samtliga ersättningar ska årligen, med början den 1 januari 2016, räknas upp med inkomstbasbeloppet som grund. Tolkning av reglementet 8 Tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen. Datum för antagande och revideringar Reglementet är ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, att gälla från och med den 1 januari Ansvarig för reglementet Ansvarig för reglementet är kommunledningskontoret. Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna, efterlevs och följs upp.

9 Regler för kommunalt partistöd 1 I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Upplands Väsby kommun ska därutöver gälla. Partistöd ska betalas till parti som är representerat och företrätt i kommunfullmäktige. Partistöd ska betalas med ett grundstöd som är kronor år Därutöver ska ett mandatstöd betalas som är kronor per år och mandat. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) senast den 30 juni. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Vid redovisningen ska även redogörelse ske över hur partiresursen nyttjas. Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret sinom föreskriven tid, senast den 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

10 Bilaga 1 Principer för förtroendevaldas tillgång till lokaler och utrustning, deltagande i kurser, inköp av litteratur, kontorsmateriel m. m. Bakgrund De förtroendevalda utför ett uppdrag åt kommunen och ska i denna egenskap ha det stöd och de hjälpmedel som uppdraget kräver. De förtroendevalda utför också ett uppdrag för partiet. Nämndordförande och gruppledare arbetar dessutom med partigrupperna som kan anses befinna sig mellan partiet och den kommunala organisationen. Att särskilja dessa roller kan vara svårt, men med en syn på frågan som utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd klarnar bilden. Partistödet ska öka partiernas möjlighet att bedriva informationsverksamhet. I förtroendeuppdragsutredningen (SOU 1988:47) sägs att partistödet ska ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att stärka de politiska partiernas ställning i opinionsbildningen. I förarbetena till nuvarande bestämmelser om partistöd (KL 2 kap 9-10 ) konstateras bl. a. att Kommuner får ge stöd till partier - för deras till kommunen knutna verksamhet. Härvid ska hänsyn tas också till värdet av fria lokaler och annan kostnadsfri service som kommunen lämnar. Principer för ersättning av kostnader För ledamot i kommunstyrelsen eller annan nämnd/styrelse, för kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare och andra företrädare för partier representerade i kommunfullmäktige kan i följande fall ersättning lämnas ur kommunstyrelsens/nämndens anslag: Kurser och konferenser Kurser, konferenser, seminarier e. dyl. som har samband med det kommunala uppdraget betalas av kommunen. Beslut om deltagande fattas av nämnd eller ordförande enligt gällande delegationsregler och/eller den ordning som bestäms inom varje nämnd. Kurser som anordnas av partierna betalas av partierna med partistödsmedel.

11 Lokaler Hyra för lokaler för partiexpedition och partimöten betalas av partiet. Lokal för partigruppsmöten i anslutning till sammanträde tillhandahålls av kommunen utan kostnad i förvaltningshusen Kommunhuset, Drabanten och Messingen. Parti representerat i kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod få disponera en stor lokal för partiarrangemang. Kontorsrum med erforderlig utrustning, telefon, dator m. m. tillhandahålls av kommunen för kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare och partiresurs i följande omfattning; Varje parti representerat i kommunfullmäktige får disponera ett rum med en kontorsutrustning i förvaltningshusen. Några personer per parti får tillgång till nyckel, dator etc. För kommunalråd, oppositionsråd och övriga nämndordförande tillhandahålls ordföranderum enligt särskild överenskommelse. Dator med generell kontorsprogramvara, skrivare inklusive papper för utskrift och toner samt trådlös uppkoppling mot internet tillhandahålls kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och gruppledare. Kommunen tillhandahåller även mobiltelefon för denna grupp, samt en mobiltelefon att disponeras för respektive parti. Privata samtal betalas av respektive förtroendevalda enligt den princip som gäller för kommunens anställda. Ett dokument ska undertecknas av respektive person som anger uppdragets omfattning och arvode, regler för nyttjande av dator, utkvittering av nyckel, passerkort etc. Kommunen tillhandhåller läsplattor för samtliga förtroendevalda. Reparation av läsplatta bekostas av kommunen under förutsättning av skadan inte har uppkommit p.g.a. vårdslöshet. Utbyte av läsplatta sker efter tre år. Utköp av läsplatta när uppdraget upphör kan ej ske. För närmare detaljer se bilaga 2. Böcker, rapporter, utredningar etc. Böcker, utredningar etc. som har samband med uppdraget betalas av styrelse/nämnd med i princip ett exemplar per parti. Litteratur av allmänt intresse för flera förtroendevalda kan beställas i större antal efter kontorschefs bedömning.

12 Bilaga 2 Rutinbeskrivning för läsplatta för förtroendevalda i Upplands Väsby kommun Bakgrund Läsplattan är ett arbetsverktyg för förtroendevalda i Upplands Väsby kommun (UVK) i syfte att möjliggöra papperslös distribution av kallelser, handlingar och protokoll. Livscykel för platta En läsplatta beräknas ha en livstid om tre år. Detta innebär att alla plattor byts ut när de är tre år gamla. Slitdelar som skärmar (repor och skador, ljusstyrka), batteri (allt kortare batteritid), kontakter och knappar gör att underhållskostnaderna går upp och därmed byts hela beståndet vid samma gång. Vid problem De vanligaste problemen med läsplattorna handlar om anslutning- eller internettuppkopplingsproblem. I första hand rekommenderas en omstart av läsplattan. Håll strömknappen inne i upp till fem sekunder tills en fråga dyker upp om man vill stänga av läsplattan. Stäng av och starta därefter läsplattan genom att trycka på strömknappen igen och låt den komma igång innan du försöker koppla upp dig. Om det uppstår något problem med plattan som gör att man inte kan utföra sitt uppdrag ska man i första hand vända sig till nämndsekreterare som finns för den/de nämnd/er man sitter i. Om denna inte kan bistå med lösning på eventuella problem ska man rikta sig till systemansvarig för nämndplattor hos kommunen/ kansliet. Nämndsekreteraren har kontaktuppgifter till systemansvarig. Kommunen begränsar inte nyttjandet av läsplattan utan det står var och en fritt att själv installera appar och programvara enligt önskemål. Om det däremot uppstår problem av typ som inte härrör till uppdraget för kommunen kan man även kontakta tillverkaren av läsplattan direkt. Om man söker denna typ av hjälp kan det tillkomma extra kostnader som användaren själv står för. Om det är osäkert vad som orsakar ett problem med läsplattan tar man kontakt med nämndsekreteraren. Trasig hårdvara Om läsplattan går sönder på ett sådant sätt så det krävs lagning på verkstad ska man kontakta sin nämndsekreterare som hänvisar vidare. Exempelvis om skärmen går sönder vid en olycka eller om sladden till laddaren blir böjd och slutar fungera.

13 Enligt den ansvarsförbindelse för läsplattor som ska tecknas mellan kommunen och den förtroendevalde kan man bli ersättningsskyldig motsvarande reparationskostnad eller alternativt kostnad för ny läsplatta om man är vårdslös med läsplattan och denna tar skada. Läsplattan hyrs på tre år vilket betyder att kommunen inte äger denna utan betalar månatligen hyra till en leverantör som sedan tar tillbaka plattan efter tre år. Detta innebär också att all service som utförs på läsplattan ska ske enligt leverantörs instruktioner, vilket innebär att den ska utföras av plattans tillverkare, Apple. Exempelvis om en skärm går sönder kontaktar man tillverkaren (Apple) och följer deras supportriktlinjer så att originaldelar används och lagning utförs av certifierad verkstad. I annat fall kan kommunen komma att bli ersättningsskyldig mot leverantören vid avtalets slut, om återlämnad läsplatta inte motsvarar det leverantören förväntar sig. Återlämning av platta När en förtroendevalds uppdrag upphör eller avslutas ska läsplattan lämnas åter till kommunen. Eftersom läsplattan ägs av leasingföretaget så är det inte möjligt att köpa ut plattan. Delvis innebär leasingmodellen att restpriset är högre än motsvarande begagnat marknadsvärde, dels måste då en ny läsplatta leasas för att ge till efterträdande förtroendevald. Tidiga kontraktavslut medför höga administrativa kostnader och behovet uppstår då att köpa enskilda läsplattor vid olika tider samt teckna separata leasingavtal med egna tidsfönster för dessa. Förtroendevalds läsplatta används tillsammans med dennes privata Apple ID vilket betyder att inköp man gjort till sin läsplatta följer med om man väljer att köpa en ny egen läsplatta senare. Märk att detta inte nödvändigtvis gäller bilder och egna data på läsplattan som man kan behöva säkerhetskopiera manuellt.

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2015 5:1 ARVODESREGLEMENTE FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 1 Tillämpningsområde Detta arvodesreglemente är kommunfullmäktiges beslut om grunder för ekonomiska

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden

Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140266 Ändring i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden Förslag

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer