Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m. 2015"

Transkript

1 Styrdokument, regler Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Dnr Fax KS/2014:389 Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd, m.m Nivå: Kommungemensamt, nämnd- eller förvaltningsspecifikt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige den 15 december 2014 Reviderad: Nämndens namn den dag månad årtal x Giltig t.o.m: Den 31 december 2015 Ansvarig ägare: Kommunledningskontoret

2 Reglemente för ersättning till förtroendevalda m.m Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i; 1. fullmäktige 2. beredning som fullmäktige tillsatt 3. kommunstyrelsen 4. annan kommunal nämnd/styrelse 5. lokala styrelser 6. av kommunstyrelsen eller av annan kommunal nämnd, utsett utskott, beredning eller grupp 7. revisionen 8. partiresurs Ersättningsformer 2 Enligt detta reglemente utbetalas följande slag av ersättningar; - dagarvode enligt 3 - månadsarvode resp. tillfälligt arvode enligt 4, - kostnadsersättning i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner enligt 3 d.v.s. ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner, förlorad arbetslöshetsersättning resp. förlorad föräldrapenning, resekostnadsersättning och traktamente samt resekostnadsersättning p.g.a. funktionshinder enligt 3 eller ersättning för särskilda utgifter enligt 3, - arbetsgivaravgift enligt 5, samt - pension i form av ålderspension, förtidspension eller familjepension enligt 6. Dagarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst, kostnadsersättning 3 Dagarvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning såväl inom som utom kommunen. Med sammanträde jämställs exempelvis paneldebatter, studiebesök, frågestund och kurser inom den förtroendevaldes område då detta ingår som en del av nämnd-/styrelseuppdraget. Dagarvode betalas dock inte till person/funktion om det sammanlagda månadsarvodet per månad uppgår till minst kronor. Vid sammanträde med kommunfullmäktige betalas dock dagarvode även om det sammanlagda månadsarvodet uppgår till kronor. Dagarvode betalas inte till ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Dagarvode vid sammanträde eller förrättning inom kommunen betalas enligt följande:

3 Arvode för 2015 betalas med 598 kronor för sammanträde som varar upp till och med 3 timmar. För sammanträde som varar mer än 3 timmar betalas arvode med kronor. Till ersättare, som är närvarande vid sammanträde, betalas dagarvode efter ovan angivna grunder. Oavsett antalet sammanträden eller förrättningar, får dagarvode för ett dygn, kl inte överstiga kronor. Dagarvode vid sammanträde eller förrättning utom kommunen betalas enligt ovanstående beräkningsgrunder för den tid, som sammanträdet eller förrättningen föranleder frånvaro från bostad eller arbetsplats. För tid mellan klockan och betalas dock inte dagarvode. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner Förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning har för sammanträdes-/förrättningstiden rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst följande belopp. Ersättning för 2015 betalas med högst 330 kronor per timme, dock högst med kronor per dag. Om den förtroendevalde har rätt till ersättning för en eller två timmars restid ska sådan restidsersättning betalas utöver maximibeloppet kronor. För sammanträde utom kommunen beräknas tiden för vilken ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas enligt grunder som anges i punkt 3, sista stycket ovan. Ersättning för en timmes restid betalas då den förtroendevaldes arbetsplats ligger utanför Upplands Väsby kommun och den förtroendevalde ska resa till eller från sin arbetsplats d.v.s. endast i den ena riktningen. Ersättning för två timmars restid betalas då den förtroendevalde, inför sammanträdet/förrättningen, reser från sin arbetsplats till Upplands Väsby och efter sammanträdet/förrättningen reser tillbaka till sin arbetsplats utanför Upplands Väsby kommun. Ersättning betalas inte till en förtroendevald som, innan sammanträdet/förrättningen, redan befinner sig i Upplands Väsby kommun och inte ska resa till sin arbetsplats efter sammanträdet/förrättningen. Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska en gång varje år uppvisa intyg från arbetsgivaren att löneavdrag sker vid frånvaro på grund av kommunalt uppdrag och med vilket belopp. När löneavdragets storlek inte kan beräknas, exempelvis för egna företagare eller studerande, ska ersättningen grundas på försäkringskassans uppgifter om sjukpenninggrundande inkomst. Schablonberäknad ersättning när löneavdragets storlek inte kan beräknas Sjukpenning/dag x 1,10 x 30 dagar 165 timmar = ersättning/timme

4 Sjukpenning/dag x 1,10 x 365 dagar 260 dagar = ersättning/dag Semesterersättning ska beräknas på förlorad arbetsinkomst och ska betalas utöver maximibeloppet kronor. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas inte till nämndordförande för sammanträden i egen nämnd, ej heller till heltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode. Resekostnadsersättning och traktamente Vid sammanträde eller förrättning inom kommunen ska alltid grundersättning betalas för resekostnader samt kostnadsersättning för förberedelser i samband med sammanträdet (förrättningen) med tillsammans 67 kronor. Denna grundersättning betalas utöver maximibeloppet för dagarvode respektive förlorad arbetsinkomst. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen ska alltid betalas enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Förtroendevald med funktionshinder äger rätt till skälig ersättning för resekostnader p. g. a. funktionshindret som uppkommer när den förtroendevalde fullgör sina uppdrag. Ersättning för resekostnader p. g. a. funktionshinder betalas dock inte till förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Kostnadsersättning Den som i samband med kommunalt uppdrag haft särskilda utgifter får ersättning motsvarande styrkta utlägg. Ledamot och tjänstgörande ersättare har rätt att få ersättning för barntillsyn enligt följande: Mot uppvisande av kvitto ersätter kommunen den förtroendevalde för utlägg för barntillsyn inklusive arbetsgivaravgift och sociala avgifter med högst 126 kronor (2015) per påbörjad sammanträdestimme, dock högst med kronor för en och samma dag. Ersättning betalas för barn som under kalenderåret inte fyllt 12 år och som den förtroendevalde har i sin vård. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av vårdnadshavare eller sammanboende. Det betalas inte heller ersättning för den tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorgen. Det ankommer på den förtroendevalde att yrka ersättning. Ersättning för kostnadsersättning betalas dock inte till förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Månadsarvode och tillfälligt arvode 4

5 Kommunstyrelsens ordförande arvoderas för heltid, 2:e vice ordförande är oppositionsråd. Samtliga arvoden följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbelopp år 2015: kronor Organ Uppdrag Arvode 2015 Arvodestyp Del av IBB Kostnad Kommunfullmäktige Ordförande 4358 Månadsarvode 0, :e vice ordf 1453 Månadsarvode 0, :e vice ordf 1453 Månadsarvode 0, Kommunstyrelse Ordförande Månadsarvode 1, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode Politisk ledningsgrupp Kom råd (S) Månadsarvode 0, Kom råd (MP) Månadsarvode 0, Kom råd (V) Månadsarvode 0, Kom råd (VB) Månadsarvode 0, Teknik- och fastighetsutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Allmänt utskott * Ordförande Månadsarvode 0, Miljö- o planutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Välfärdsutskott * Ordförande Månadsarvode 0, Utbildningsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Lokal styrelse Ordförande 4358 Månadsarvode 0, Social- och äldrenämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Kultur- och fritidsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Byggnadsnämnd Ordförande Månadsarvode 0,

6 1:e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor Ordförande Månadsarvode 0, Styrelsen för AB Väsbyhem Ordförande Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Styrelsen för Bo i Väsby AB Ordförande 5810 Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, :e vice ordf Månadsarvode 0, Revision Ordförande 2615 Månadsarvode 0, Ledamöter (6 revisorer) (5) 2034 Månadsarvode 0, Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Ordförande Dagarvode Vice ordf. Dagarvode Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Ordförande Månadsarvode 0, Vice ordf Månadsarvode 0, Ersättare 4683 Månadsarvode 0, Dagarvode utgår ej Valnämnd (endast valår) Ordförande 581 Månadsarvode 0, Borgerliga officianter 1489 Per förrättning Vigselförrättare 499 1:a vigsel/dag 223 2:a vigsel/dag (Max 722 kr /dag) Tillfälligt arvode betalas enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut. *OBS Arvode för ordförande i utskott betalas inte till person/funktion om det sammanlagda månadsarvodet per månad uppgår till minst kronor. Princip för månadsarvode vid mandatperiodskifte

7 Månadsarvode till kommunstyrelsens presidium och den politiska ledningsgruppen betalas till både avgående och tillträdande presidium och politisk ledningsgrupp från den dag val skett till och med den 31 december valåret. Partiresurser 4 Parti som är representerat och företrätt i kommunfullmäktige erhåller partiresurs dels mandatberoende och dels ett grundstöd för 2015 med kronor/månad som är lika för alla partier. Denna sammanlagda resurs används av partierna som arvoden till gruppledare/politisk sekreterare på samma sätt som till förtroendevalda med garantier för sociala förmåner och mot förlust av pension med en tjänstgöringstid och arbetsförläggning som bestäms av partiet som erhållit resursen. Mandattiden för partiresurs räknas från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Mandatberoende partiresurs räknas enligt följande: parti med 1-2 mandat får partiresurs med 10 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 3-7 mandat får partiresurs med 17,5 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 8-12 mandat får partiresurs med 25 procent av ett inkomstbasbelopp/månad parti med 13 mandat eller flera får partiresurs med 32,5 procent av ett inkomstbasbelopp/månad Utöver detta finns en ledningsresurs för oppositionen med 0,3375 av ett inkomstbasbelopp/månad. Anmälan av partiresurs ska göras till kommunstyrelsen. Redovisning av hur partiresursen nyttjas ska ske årligen i samband med redovisning av hur partistödet nyttjas. Arbetsgivaravgift 5 Arvoden respektive ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3-5 i detta reglemente ska anses som inkomst av anställning med avseende på försäkring för allmän tilläggspension och sjukförsäkring. För arvode respektive ersättning för förlorad arbetsinkomst, som omfattas av denna bestämmelse, erlägger kommunen arbetsgivaravgift. Pension 6 Pension och pensionsvillkor för förtroendevalda är reglerade i pensionspolicy fastlagd i kommunfullmäktige den 24 november Beslut om vilka bestämmelser som de förtroendevalda ska omfattas av ska fattas under första kvartalet Kommunstyrelsens allmänna utskott fattar därefter löpande beslut om vilka bestämmelser nyvalda ska omfattas av. Indexuppräkning

8 7 Partistöd och samtliga ersättningar ska årligen, med början den 1 januari 2016, räknas upp med inkomstbasbeloppet som grund. Tolkning av reglementet 8 Tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen. Datum för antagande och revideringar Reglementet är ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2014, att gälla från och med den 1 januari Ansvarig för reglementet Ansvarig för reglementet är kommunledningskontoret. Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna, efterlevs och följs upp.

9 Regler för kommunalt partistöd 1 I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Upplands Väsby kommun ska därutöver gälla. Partistöd ska betalas till parti som är representerat och företrätt i kommunfullmäktige. Partistöd ska betalas med ett grundstöd som är kronor år Därutöver ska ett mandatstöd betalas som är kronor per år och mandat. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) senast den 30 juni. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Vid redovisningen ska även redogörelse ske över hur partiresursen nyttjas. Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret sinom föreskriven tid, senast den 30 juni, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

10 Bilaga 1 Principer för förtroendevaldas tillgång till lokaler och utrustning, deltagande i kurser, inköp av litteratur, kontorsmateriel m. m. Bakgrund De förtroendevalda utför ett uppdrag åt kommunen och ska i denna egenskap ha det stöd och de hjälpmedel som uppdraget kräver. De förtroendevalda utför också ett uppdrag för partiet. Nämndordförande och gruppledare arbetar dessutom med partigrupperna som kan anses befinna sig mellan partiet och den kommunala organisationen. Att särskilja dessa roller kan vara svårt, men med en syn på frågan som utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd klarnar bilden. Partistödet ska öka partiernas möjlighet att bedriva informationsverksamhet. I förtroendeuppdragsutredningen (SOU 1988:47) sägs att partistödet ska ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att stärka de politiska partiernas ställning i opinionsbildningen. I förarbetena till nuvarande bestämmelser om partistöd (KL 2 kap 9-10 ) konstateras bl. a. att Kommuner får ge stöd till partier - för deras till kommunen knutna verksamhet. Härvid ska hänsyn tas också till värdet av fria lokaler och annan kostnadsfri service som kommunen lämnar. Principer för ersättning av kostnader För ledamot i kommunstyrelsen eller annan nämnd/styrelse, för kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare och andra företrädare för partier representerade i kommunfullmäktige kan i följande fall ersättning lämnas ur kommunstyrelsens/nämndens anslag: Kurser och konferenser Kurser, konferenser, seminarier e. dyl. som har samband med det kommunala uppdraget betalas av kommunen. Beslut om deltagande fattas av nämnd eller ordförande enligt gällande delegationsregler och/eller den ordning som bestäms inom varje nämnd. Kurser som anordnas av partierna betalas av partierna med partistödsmedel.

11 Lokaler Hyra för lokaler för partiexpedition och partimöten betalas av partiet. Lokal för partigruppsmöten i anslutning till sammanträde tillhandahålls av kommunen utan kostnad i förvaltningshusen Kommunhuset, Drabanten och Messingen. Parti representerat i kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod få disponera en stor lokal för partiarrangemang. Kontorsrum med erforderlig utrustning, telefon, dator m. m. tillhandahålls av kommunen för kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare och partiresurs i följande omfattning; Varje parti representerat i kommunfullmäktige får disponera ett rum med en kontorsutrustning i förvaltningshusen. Några personer per parti får tillgång till nyckel, dator etc. För kommunalråd, oppositionsråd och övriga nämndordförande tillhandahålls ordföranderum enligt särskild överenskommelse. Dator med generell kontorsprogramvara, skrivare inklusive papper för utskrift och toner samt trådlös uppkoppling mot internet tillhandahålls kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och gruppledare. Kommunen tillhandahåller även mobiltelefon för denna grupp, samt en mobiltelefon att disponeras för respektive parti. Privata samtal betalas av respektive förtroendevalda enligt den princip som gäller för kommunens anställda. Ett dokument ska undertecknas av respektive person som anger uppdragets omfattning och arvode, regler för nyttjande av dator, utkvittering av nyckel, passerkort etc. Kommunen tillhandhåller läsplattor för samtliga förtroendevalda. Reparation av läsplatta bekostas av kommunen under förutsättning av skadan inte har uppkommit p.g.a. vårdslöshet. Utbyte av läsplatta sker efter tre år. Utköp av läsplatta när uppdraget upphör kan ej ske. För närmare detaljer se bilaga 2. Böcker, rapporter, utredningar etc. Böcker, utredningar etc. som har samband med uppdraget betalas av styrelse/nämnd med i princip ett exemplar per parti. Litteratur av allmänt intresse för flera förtroendevalda kan beställas i större antal efter kontorschefs bedömning.

12 Bilaga 2 Rutinbeskrivning för läsplatta för förtroendevalda i Upplands Väsby kommun Bakgrund Läsplattan är ett arbetsverktyg för förtroendevalda i Upplands Väsby kommun (UVK) i syfte att möjliggöra papperslös distribution av kallelser, handlingar och protokoll. Livscykel för platta En läsplatta beräknas ha en livstid om tre år. Detta innebär att alla plattor byts ut när de är tre år gamla. Slitdelar som skärmar (repor och skador, ljusstyrka), batteri (allt kortare batteritid), kontakter och knappar gör att underhållskostnaderna går upp och därmed byts hela beståndet vid samma gång. Vid problem De vanligaste problemen med läsplattorna handlar om anslutning- eller internettuppkopplingsproblem. I första hand rekommenderas en omstart av läsplattan. Håll strömknappen inne i upp till fem sekunder tills en fråga dyker upp om man vill stänga av läsplattan. Stäng av och starta därefter läsplattan genom att trycka på strömknappen igen och låt den komma igång innan du försöker koppla upp dig. Om det uppstår något problem med plattan som gör att man inte kan utföra sitt uppdrag ska man i första hand vända sig till nämndsekreterare som finns för den/de nämnd/er man sitter i. Om denna inte kan bistå med lösning på eventuella problem ska man rikta sig till systemansvarig för nämndplattor hos kommunen/ kansliet. Nämndsekreteraren har kontaktuppgifter till systemansvarig. Kommunen begränsar inte nyttjandet av läsplattan utan det står var och en fritt att själv installera appar och programvara enligt önskemål. Om det däremot uppstår problem av typ som inte härrör till uppdraget för kommunen kan man även kontakta tillverkaren av läsplattan direkt. Om man söker denna typ av hjälp kan det tillkomma extra kostnader som användaren själv står för. Om det är osäkert vad som orsakar ett problem med läsplattan tar man kontakt med nämndsekreteraren. Trasig hårdvara Om läsplattan går sönder på ett sådant sätt så det krävs lagning på verkstad ska man kontakta sin nämndsekreterare som hänvisar vidare. Exempelvis om skärmen går sönder vid en olycka eller om sladden till laddaren blir böjd och slutar fungera.

13 Enligt den ansvarsförbindelse för läsplattor som ska tecknas mellan kommunen och den förtroendevalde kan man bli ersättningsskyldig motsvarande reparationskostnad eller alternativt kostnad för ny läsplatta om man är vårdslös med läsplattan och denna tar skada. Läsplattan hyrs på tre år vilket betyder att kommunen inte äger denna utan betalar månatligen hyra till en leverantör som sedan tar tillbaka plattan efter tre år. Detta innebär också att all service som utförs på läsplattan ska ske enligt leverantörs instruktioner, vilket innebär att den ska utföras av plattans tillverkare, Apple. Exempelvis om en skärm går sönder kontaktar man tillverkaren (Apple) och följer deras supportriktlinjer så att originaldelar används och lagning utförs av certifierad verkstad. I annat fall kan kommunen komma att bli ersättningsskyldig mot leverantören vid avtalets slut, om återlämnad läsplatta inte motsvarar det leverantören förväntar sig. Återlämning av platta När en förtroendevalds uppdrag upphör eller avslutas ska läsplattan lämnas åter till kommunen. Eftersom läsplattan ägs av leasingföretaget så är det inte möjligt att köpa ut plattan. Delvis innebär leasingmodellen att restpriset är högre än motsvarande begagnat marknadsvärde, dels måste då en ny läsplatta leasas för att ge till efterträdande förtroendevald. Tidiga kontraktavslut medför höga administrativa kostnader och behovet uppstår då att köpa enskilda läsplattor vid olika tider samt teckna separata leasingavtal med egna tidsfönster för dessa. Förtroendevalds läsplatta används tillsammans med dennes privata Apple ID vilket betyder att inköp man gjort till sin läsplatta följer med om man väljer att köpa en ny egen läsplatta senare. Märk att detta inte nödvändigtvis gäller bilder och egna data på läsplattan som man kan behöva säkerhetskopiera manuellt.

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 6 Reglemente för ersättning till förtroendevalda, partistöd 2015 samt politisk organisation (KS/2014:389) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun /12 Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25, 124 Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 827 80 Ljusdal Telefax

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 1(12) Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22, 134. Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 Allmänt Arvoden är knutna till arvodet för riksdagsledamot och förändring görs vid samma tidpunkt som för riksdagsledamots

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Kf 134 2014-12-22 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22,

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 1 (6) 2014-05-27 Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 2018 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 i kommunallagen (1991:900).

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Lidingö stads författningssamling F 18 / 2016 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2015 och gällande från den 1 januari 2016 REGLEMENTE OM EKONOMISKA

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Arvodesreglemente ERS 2011

Arvodesreglemente ERS 2011 Dnr KS-2011/186 Arvodesreglemente ERS 2011 gällande from 2011-01-01 rev tom 2012-06-14 samt uppräkning from 2012-07-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-14 117 1 Inledning Syftet med ERS är att ge de

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

4. Ersättning förtroendevalda

4. Ersättning förtroendevalda Ersättning förtroendevalda Bestämmelser om ersättning med mera till förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun. Giltig år 2015-2018. Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Arvodesbestämmelser 2015

Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen - uppdragets omfattning och innehåll - procent av basarvodet (riksdagsmännens arvode) Årsarvodet: 732 000 kronor Månadsarvodet: 61 000 kronor Ersättningsformer

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER 1 (8) REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 Kommunledningskontoret 1 (6) Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 (Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, 103, och reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Klas Bergström Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2014/47 2014-01-08 Kommunstyrelsen Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer