Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuell anpassning genom enskild överenskommelse"

Transkript

1 Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1

2 Innehåll 1. Bakgrund Inledning Förutsättning Giltighet och upphörande av överenskommelse Frågor för lokalt kollektivavtal Individuell anpassning - Löneväxling Konsekvenser av löneväxling Minskade allmänna försäkringsförmåner Minskade kollektivavtalade förmåner Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Annan kompensation för övertidsarbete Extra avsättning i Kåpan Semesterdagar Att växla semesterdag mot högre lön Att växla semesterdag mot pensionsavsättning Att avstå löneökning för extra semesterdag

3 Information till fackligt förtroendevalda inom Arbetsgivarverkets område Individuell anpassning genom enskild överenskommelse inom ramen för ALFA Det är komplicerade frågor och frågeställningar som behandlas i det här dokumentet. Kontakta därför gärna din kontaktombudsman eller ST Direkt om ni överväger att träffa ett lokalt avtal eller får frågor från medlemmar om enskilda överenskommelser. 1. Bakgrund Under avtalsrörelsen 2007 yrkade Arbetsgivarverket (AgV) att möjligheten till enskilda överenskommelser mellan chef och medarbetare skulle omfatta alla anställningsvillkor. STs (OFR/S, P, O) ståndpunkt i frågan var att det kunde accepteras under framför allt två förutsättningar: Att syftet med överenskommelserna skulle vara att göra staten till en attraktiv arbetsgivare och att de därmed skulle utgå från individens behov och önskemål. Att frågan skulle delegeras till lokala parter som i sin tur kan komma överens om att fullfölja delegationen till chef/medarbetare, vilket är i enlighet med hur lokala frågor ska hanteras enligt ALFA. Resultatet av förhandlingarna blev ett avtal med enbart Saco-S om att enskilda överenskommelser mellan chef och medarbetare kan träffas i frågor som gäller semester och pensionsavsättningar. u Vad som gäller för STs medlemmar förklaras i detta dokument. 3

4 2. Inledning ST har i Politik för allmänna villkor framhållit att olika livssituationer kräver olika lösningar för att passa olika individer. Inom ramen för kollektivavtalet ska anställdas inflytande över sin arbetssituation stärkas. Ett sätt att göra det på är genom individuell anpassning av anställningsvillkoren. Dessa ska utgå från den anställdes behov, men får aldrig innebära att någon annan påverkas negativt. Individuell anpassning genom enskilda överenskommelser ska vara sådan att kollektivavtalets värden inte långsiktigt undergrävs. 3. Förutsättning ALFA är utformat så att lokala parter kan träffa lokalt kollektivavtal om samtliga frågor som regleras i ALFA. När det gäller pensionsavsättning fanns sedan tidigare möjlighet för lokala parter enligt PA 03 att träffa lokalt kollektivavtal om att göra individuell anpassning genom extra avsättningar. Enskilda överenskommelser utan att det finns ett lokalt kollektivavtal kan bara träffas om ALFA uttryckligen medger det. Detta innebär alltså att enskilda överenskommelser regleras på två sätt i ALFA. A - ALFA medger att enskild överenskommelse mellan medarbetare och arbetsgivare kan träffas i följande frågor: avvikande arbetstid dvs. arbetstidens förläggning (4 Kap 16) förtroendearbetstid (4 Kap 16) ökat uttag av övertid (4 Kap 21) om annan kompensation för övertidsarbete (4 Kap 25) om annan uppsägningstid (11 Kap 6) B - ALFA förutsätter ett lokalt kollektivavtal, som delegerar till chef/ medarbetare att träffa enskild överenskommelse, i följande frågor: avsättning till extra pensionssparande (PA 03) fler eller färre eller sparade semesterdagar Lokalt kollektivavtal kan träffas när det gäller halv semesterdag. Det är däremot inte en fråga som är lämplig att träffa enskild överenskommelse om, eftersom möjligheten ska gälla alla medlemmar om den införs. 4

5 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse A - ALFA medger enskild överenskommelse mellan chef/medarbetare I ALFA Kap 1 8 regleras att en sådan överenskommelse dels ska vara skriftlig för att gälla, dels att den gäller i högst ett (1) år. Båda parter måste därför träffa en ny skriftlig överenskommelse om man vill att innehållet ska fortsätta att gälla under ytterligare högst ett år. Detsamma gäller om man vill ändra i innehållet. Om ingen ny överenskommelse träffas efter ett år och man ändå fortsätter att tillämpa överenskommelsen. Då måste man i varje enskilt fall se hur man löser situationen om medlemmen inte längre vill att den ska gälla. Att ha en överenskommelse som gäller högst ett år är en bra konstruktion. Men för att den ska fungera krävs det alltså att den vårdas. Vid anställningstilllfället ska villkoren i ALFA och lokala kollektivavtal gälla. Först därefter kan medarbetaren välja om han/hon vill träffa en enskild överenskommelse (för viss tid) som innebär avsteg från avtalen. För detta finns det stöd i ALFA genom en av båda parter uttalad partsavsikt. B - ALFA förutsätter ett lokalt kollektivavtal Om ett lokalt kollektivavtal träffas måste förutsättningarna för giltighet samt regler för hur länge enskilda överenskommelsen gäller skrivas in. Samma skrivning som i Kap 1 8 måste alltså tas in i det lokala kollektivavtalet för att gälla. Eftersom regleringen i 8 kräver att den vårdas kan det vara lämpligt att överväga om en uppsägningstid i stället är att föredra när det gäller enskilda överenskommelse om semester och pension. Träffas ett lokalt kollektivavtal kan det vara lämpligt att också reglera att enskild överenskommelse inte får ingås vid anställningstillfället. 5

6 5. Frågor för lokalt kollektivavtal Ange vilka slag av enskilda överenskommelser som kan träffas, det vill säga vilka frågor som är delegerade till chef och medarbetare. Om avtalsvillkor omfattas anges de värden dessa omfattar. De enskilda överenskommelserna ska handla om möjligheten att byta olika avtalsvillkor mot varandra värdeneutralt. Den enskilde ska alltså inte erbjudas försämringar av förmånsvärden sammantaget. Enskilda överenskommelser ska kunna sägas upp utan att några avtalsvärden går förlorade för den enskilde. Den enskilda överenskommelsen ska vara skriftlig. Den ska normalt vara tidsbegränsad - till exempel till ett år, vilket gäller för de flesta befintliga enskilda överenskommelser eller gälla tillsvidare, men då med en uppsägningstid (lämpligen tre månader) för den enskilde. Information om träffade överenskommelser lämnas till lokala facket. Årligen ska en genomgång och analys göras av gällande enskilda överenskommelser. Mall för enskilda överenskommelser ska finnas, så att inte något glöms bort eller missas när överenskommelsen träffas. Diskutera för- och nackdelar med medlemmarna innan ställningstaganden till lokalt avtal om enskilda överenskommelser görs. Informera och ge stöd till medlemmar som överväger enskilda överenskommelser. Skriftlig information bör finnas. Kontakta gärna förbundskansliet om ni överväger att träffa lokalt kollektivavtal om individuell anpassning. 6

7 6. Individuell anpassning - Löneväxling Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Bytet kan ske vid ett enstaka tillfälle eller avse en förmån som den anställde får fortlöpande. Det vanligaste är att lön byts mot pensionsavsättningar. När det gäller alla former av löneväxling är det viktigt att arbetsgivaren och den anställde avtalar om hur de aktuella lönemedlen ska användas innan den anställde har möjlighet att själv disponera medlen, det vill säga innan lönen annars skulle ha betalats ut. Väsentligt vid löneväxling är att det belopp som ska växlas till annan förmån inte varit tillgängligt för lyftning. I sådant fall kommer det att betraktas som en utbetald lön med inkomstskatt och arbetsgivaravgifter 1. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar. Det är en komplicerad fråga att bedöma när något är att anse som disponibelt. Därför bör Skatteverket kontaktas när ett eventuellt kollektivavtal träffas om enskilda överenskommelser. 3 Som förtroendevald ska man inte ge några som helst råd i beskattningsfrågor. 6.1 Konsekvenser av löneväxling En löneväxling kan innebära att den anställde får försämrade sociala förmåner i form av sjukpenning, pension och föräldrapenning. Man måste också beakta vad som händer om den anställde inte får någon lön från arbetsgivaren under en längre tid, exempelvis vid tjänstledighet. 1) Huvudregeln i inkomstskattelagen är den så kallade kontantprincipen. Den innebär att inkomster ska tas upp till beskattning när de blir tillgängliga för lyftning, det vill säga då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del (10 kapitlet 8 inkomstskattelagen). 7

8 6.1.1 Minskade allmänna försäkringsförmåner Det är viktigt att känna till att löneavstående för medarbetare som har lön under taket för lagstadgade försäkringsförmåner påverkar storleken på dessa förmåner. Sjukpenning och föräldrapenning blir lägre, den pensionsgrundande inkomsten för den allmänna pensionen minskar osv. För medarbetare med lön som överstiger dessa gränser kommer ett löneavstående inte att påverka de allmänna försäkringsförmånerna. Tänk på att ha en marginal över taket eftersom prisbasbeloppet 2 och inkomstbasbeloppet 3 kan höjas mer än vad lönen gör. 3 Gräns för allmän försäkring för år 2010 (7,5 prisbasbelopp) 7,5 x kr = kr/år eller kr/mån. Gräns för vad den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas på. Sjukpenning efterlevandepensioner, arbetsskadelivränta, havandeskapspenning med mera beräknas på SGI. j 3 Gräns för den allmänna pensionsavgiften till Inkomstpension och Premiepension för år 2010 (8,07 inkomstbasbelopp) 8.07 x kr = kr/år eller kr/mån. Att det blir 8,07 inkomstbasbelopp beror på att den allmänna pensionsavgiften som vi betalar inte i sig är pensionsgrundande. j 3 Gräns för föräldrapenning för år 2010 (10 prisbasbelopp) 10 x kr = kr/år eller kr/mån. Föräldrapenning vid barns födelse beräknas på inkomster upp till 10 prisbasbelopp Minskade kollektivavtalade förmåner Oavsett lön över eller under taket så kan de kollektivavtalade pensionsförmånerna påverkas, beroende på hur man väljer att utforma sin löneväxlingsmodell. Föräldrapenningstillägg kommer att beräknas på en lägre lön än den skulle ha varit om inte löneväxling hade skett. Detsamma gäller ersättningar som till exempel sjukpension, ersättningar enligt Trygghetsavtalet med mera. 2) Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. 3) Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 8

9 7. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar 7.1 Annan kompensation för övertidsarbete I ALFA (4 kap 25 ) kan enskild överenskommelse träffas om annan kompensation för övertidsarbete. Som exempel på kompensation nämns i ALFA exempelvis högre lön eller ett fast lönetillägg. Observera att en överenskommelse om annan kompensation inte innebär att man har träffat en överenskommelse om förtroendearbetstid. Det enda man gjort är att reglera hur kompensationen för det framtida övertidsarbetet ska ske. Det är viktigt att vara observant på skillnaden. Ibland får man argumentet från arbetsgivaren att övertidsersättning inte är pensionsgrundande och att man bara av det skälet tjänar på att omvandla den till högre lön eller lönetillägg. Som framgår nedan så är detta inte alltid sant. Övertidsersättning är pensionsgrundande i följande fall: Den Allmänna pensionen (Allmän pension tjänar man in på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp) Den Avgiftsbestämda ålderspensionen i PA 03 (Avgiftsbestämd ålderpension består av individuell ålderspension (2,3 procent av lönen upp till en årslön av 30 inkomstbasbelopp) och Den Kompletterande ålderspensionen, KÅPAN (2,0 procent av lönen upp till en årslön av 30 inkomstbasbelopp) Övertidsersättning är inte pensionsgrundande i följande fall: Förmånsbestämd ålderspension i PA 03. Förmånsbestämd ålderspension i PA 03 kompletterar den avgiftsbestämda ålderspensionen på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (de så kallade övergångsreglerna gör att även vissa under 7,5 inkomstbasbelopp kan ha förmånsbestämd ålderspension). 9

10 VÄRDETABELL Så mycket är din övertidsersättning värd: Beräkningen bygger på att 75 procent av övertiden är okvalificerad och att 25 procent är kvalificerad. Övertidstimmar/år Sem.veck Ej inkl 0.8 procent Månadslön :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån :-/mån OBSERVERA: Om man träffar en överenskommelse där man till del för kompensation för övertid timme för timme så måste man ta hänsyn till det när man bedömer vad en rimlig höjning av lönen eller lönetillägg bör vara. 10

11 8. Extra avsättning i Kåpan Möjligheten att träffa lokalt kollektivavtal om detta är reglerad i 11 PA 03. Förutsättningarna är att arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna i ett lokalt kollektivavtal har enats om att ett avstående från lön eller motsvarande förmån (exempelvis sparad semester) i stället ska tillgodoräknas arbetstagaren i form av en extra avgift till den kompletterande ålderspensionen. Den extra avgiften kan tillgodoräknas längst till och med kalendermånaden före den månad arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Den extra avgiften kan tillgodoräknas som en procentuell andel av lönen, som en fortlöpande avgift uttryckt i kronor eller som ett engångsbelopp. Avgift i form av ett engångsbelopp skall gälla redan intjänade förmåner. När det gäller intjänade förmåner se avsnitt 6. För att ett lönetillägg som beräknats på lönen inte över tid ska förlora i värde bör det förhandlas upp med samma procent som lönen. Är avsättningen konstruerad som en procentsats på lönen så följer den löneutvecklingen. Men är det ett krontal så måste den räknas upp. De närmare reglerna för tillgodoräknande av extra avgift fastställs i det lokala avtalet. I det lokala kollektivavtalet måste regleras vad som gäller för den enskilda överenskommelsen. Det måste till exempel stå i det lokala avtalet att den ska vara skriftlig för att gälla. Dessutom måste det regleras hur länge den gäller och på vilket sätt som den upphör att gälla. Mer om detta förklaras i avsnitt 4. Löneväxling till extra pensionspremie är endast fördelaktigt för de med inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det enda undantaget är om semesterdagar omvandlas till extra avsättning. Pensionspremien kan bli ca 7 procent högre än lönen på grund av differens mellan arbetsgivaravgifter och den särskilda löneskatten. Detta framgår av exemplet nedan: Lön jämfört med förstärkt pension Lön Arbetsgivaravgift (32,46 %) Total kostnad Förstärkt pensionspremie 1325 / 1,2426 Löneskatt 24,26 % Total kostnad 1000 kr 325 kr 1325 kr kr 259 kr kr 11

12 9. Semesterdagar Det är viktigt att konstatera att avsikten med semesterdagar i ALFA är behovet av vila och återhämtning. Ett kollektivavtal om enskilda överenskommelser av semesterdagar får inte avse den lagstadgade semestern det vill säga de 25 semesterdagarna enligt Semesterlagen. Enskild överenskommelse kan alltså enbart göras på dagar därutöver. Vidare kan det vara så att ett lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser om semesterdagar utöver de 28 semesterdagarna i ALFA, (det vill säga semesterdag 29 till och med 35) skulle kunna vara åldersdiskriminerade enligt Diskrimineringslagen. Den grund som ST anfört för att motivera ett ökat antal semesterdagar i förhållande till ålder baserar sig på att en objektiv grund kan anses föreligga. En sådan är att semesterdagar är till för återhämtning och vila och att detta behov ökar med ålder. Om ett lokalt kollektivavtal träffas om enskilda överenskommelser av antalet semesterdagar så måste även reglerna för giltighet med mera skrivas in. Se mer om detta i avsnitt 4. Sparad semester När det gäller sparade semesterdagar kan åtta sparade semesterdagar per år omfattas av enskild överenskommelse (åtta dagar per år i fem år = 40 sparade semesterdagar). Enskild överenskommelse om sparade dagar därutöver skulle kunna vara åldersdiskriminerade enligt Diskrimineringslagen. Undantaget är sparade semesterdagar som uppstått på grund av att de inte kunnat tas ut/läggas ut på grund av sjukdom. Sådana dagar får man inte träffa enskild överenskommelse om. Observera reglerna om ogulden semester i ALFA som möjliggör att sparade semesterdagar utöver vad som är möjligt att spara betalas ut i pengar. Någpn särskild överenskommelse behövs alltså inte för att åstadkomma detta. Halv semesterdag Möjligheten att utnyttja halv semesterdag måste regleras i lokalt kollektivavtal. Det kan alltså införas på ett sådant sätt att möjligheten gäller för alla medlemmar. Observera att endast semesterdagar utöver de 25 lagstadgade semesterdagarna kan omvandlas till halv semesterdag. 12

13 9.1 Att växla semesterdag mot högre lön Vid växling av semesterdag mot högre lön bör detta ske i form av antingen: A) ett lönetillägg, som en procentuell andel av lönen, B) en fortlöpande avgift uttryckt i kronor C) ett engångsbelopp En sådan konstruktion underlättar om man vill återgå till semesterdagar. Semesterdagens värde beräknas på den aktuella fasta lönen plus semestertillägg. Se Kap 5 13 och 15 i ALFA. För att ett lönetillägg inte över tiden ska förlora i värde bör det förhandlas upp med samma procent som lönen. Är avsättningen konstruerad som en procentsats på lönen så följer den löneutvecklingen. Om man är berättigad till semesterlönegarantin ska man inte växla semesterdag mot högre lön. 9.2 Att växla semesterdag mot pensionsavsättning Den pensionsavsättning som baserar sig på värdet av semesterdagen måste räknas upp så snart som lönen ökar. Se vidare avsnitt 8. Reglera detta i det lokala kollektivavtalet. 9.3 Att avstå löneökning för extra semesterdag När man avstår löneökning kan ersättningsnivåer i såväl allmänna försäkringsförmåner som kollektivavtalade förmåner förändras. Se avsnitt 6. När det gäller beräkningen av vilket löneavstående som måste göras per semesterdag beräknas semesterdagens värde på den aktuella fasta lönen plus semestertillägg. Se Kap 5 13 och 15 i ALFA. Värdet av semesterdag följer därefter lönen i enlighet med semesterlagens och ALFA:s regler. Ska man återgå till lön i stället för semesterdag räknas värdet om enligt ovan, det vill säga den aktuella fasta lönen samt semestertillägg vid tillfället då den ska återvandlas till lön. Reglera detta i det lokala kollektivavtalet 13

14 14 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats:

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd

Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Ditt nya pensionsavtal Viktig information för dig som är statligt anställd Din framtida pension Statligt anställda har fått ett nytt pensionsavtal! Den 1 februari 2002 blev ett nytt pensionsavtal för statligt

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Nr 10/01 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Synpunkter på kompletterande tjänstepensionslösningar med användande av jourkompensation eller genom löneavstående

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid

Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 UNDER ANSTÄLLNINGSTID Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Antagande av pensionsavtalet KAP/KL

Antagande av pensionsavtalet KAP/KL PM 2006 RV (Dnr 217-2323/2006) Antagande av pensionsavtalet KAP/KL Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. KAP-KL med giltighet från den 1 januari 2006, med utformning och innehåll

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal och Affärsverksavtal Arbetsgivarverket OFR/S,P,O med anledning av pensionsöverenskommelsen

Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal och Affärsverksavtal Arbetsgivarverket OFR/S,P,O med anledning av pensionsöverenskommelsen Förhandlingsprotokoll 2016-02-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

8 kap. Lön under föräldraledighet

8 kap. Lön under föräldraledighet . LÄSVERSION 1 (6) 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2007-05-31 42 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 ALLMÄNT... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...3

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer