Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå."

Transkript

1 Slutrapport PR#piloten Kostnadseffektivmarknadsföringförsmåföretagare.Ettpilotprojektisamarbete medq#nätverketisollefteå. Kontakt:prkiosken.se,

2 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 2!!!! Målsättningen!är!att! utveckla!en!modell!för! att!företag!oavsett! bransch!ska!kunna! samverka!om!en! gemensam!pr;!och!!! informationsavdelning! och!på!så!sätt!stärka! företagen,!främja! affärerna,!förbättra! tillväxtmöjligheterna! och!öka!kompetensen.! Ur#avtalet#för#PR-piloten#

3 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 3!!! Småföretagarens!dilemma:Stortbehovavattsynas. Begränsatmedkunskaper,litenbudget,ochminimaltmed tidförmarknadsföring. DethärbestämdesigQ#nätverketiSollefteåförattvända uppochnerpå. FörettårsedanfickPR#kioskenefterupphandling uppdragetattdrivapilotprojektetpr#piloten attförtio småföretagisollefteåfungerasompr#och informationsavdelning. Vadingenavossdåkundeveta,självklart,varattresultatet skulleblisåenastående. Tack,allainblandade,förattnihademodetattprova. StockholmochResele,oktober2014 Anna!Fagerström! VD,PR#kioskenAB Slutrapport#PR-piloten#uppdaterad#16#oktober#2014.#

4 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 4!!!! Innehåll 5 6 Resultat! Resultaten#i#företagen# Enkäter! Så#tycker#företagarna# Kommentar#från#journalist# Slutsatser! Utbildningsinsatser# Förslag#till#förbättringar# Konceptet!Detta!avsnitt!är!borttaget!ur!av!konkurrensskäl! 17 Bilagor! BILAGA#1:#Publicerade#artiklar,#diagramunderlag# BILAGA#2:#Sammanställning#sociala#medier#mm,#diagramunderlag# BILAGA#3:#Kommande#publiceringar,#diagramunderlag# BILAGA#4:#Sammanställning#slutenkät#PR# BILAGA#5:#Checklista#PR-metoder# BILAGA#6:#Överlämning# BILAGA#7:#Publiceringar,#några#exempel# PR;piloten!genomfördesavQ#nätverketiSollefteåochPR#kioskenAB,ochmöjliggjordesgenom finansieringfrånsollefteåkommun,länsstyrelsenvästernorrlandochtillväxtverket. PR-kiosken AB prkiosken.se Bankgironummer Orgnr

5 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 5 Resultat Om!man!ser!till!de!omedelbara!resultaten!har!projektet!fungerat!bättre!än!vi!förväntat!oss.!De!tio! små!eller!mycket!små!företagen!visade!sig!nästan!genomgående!ha!mycket!mer! råvara!för! positionering!och!marknadsföring!via!pr;insatser!än!vi!trodde.!! Medierna,såvällokalasomregionalaochriksmedier,tidningar,webbochetermedier,harunder projektetsfemmånaderochettparmånaderdärefterpubliceratungefär100artiklarochinslag,som exponeratdedeltagandeföretagenförstoramålgrupper.dessaartiklarochinslagharvaritdirekt ellerindirektinitieradegenompr#piloten.detio pilotföretagen harblivitmerexponeradeiolika sortersmedieränsollefteåkommunsövrigadrygt1100företagtillsammans. Ommansertillresultatensomdespeglasidetfördeflesta företagarnafrånmarknadssynpunktviktigastemediet,tidningen Ångermanland,harprojektetstiosmåföretaggenomgåendefått väsentligtstörreutrymmeochbättreexponeringänandra företagsnyheter oftastortutrymmepåförstasidanplusnästan helinsidaellerheltuppslag. Publicitetenkringföretagenhargenomgåendeinneburitatt företagarnaochderasverksamheterharlyftsframpåettpositivt sätt.detordeinterådanågontvekanomattdedärigenombåde förstärktsinavarumärkenochförbättratsinaaffärer. De#tio# pilotföretagen # har#blivit#mer# exponerade#olika# sorters#medier#än# Sollefteå#kommuns# övriga#drygt#1#100# företag#tillsammans.# PR#pilotensresultatgerenuppfattningomvilkaoutnyttjadepotentialerförmarknadsföringgenom professionellapr#insatsersomfinnsikommunensnäringsliv. Effekternaförföretagen,ekonomiskaochandra,harenligtföretagarnasjälvaocksåvaritpåtagliga. Trotsdenkortaprojekttidenharfleraavföretagenienkäten(seavsnittetSåtyckerföretagarna) uppgivitattmankunnatökasinomsättning.någraavföretagenharökatantaletsysselsatta sammanlagtmeduppskattningsvismellan8och11personer.publicitetenharfungeratsomett effektivtstödförsäljinsatserochiettfallbidragittillattriskkapitalbolaggåttinmedkapitalfören internationellexpansion.flertaletdeltagareansersigocksåhafåttkunskaperocherfarenhetersom dekommeratthanyttaaviframtiden.

6 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 6 Resultaten!i!företagen!! Antal#publicerade#artiklar,#sociala#medier#mm.#Bygger#på#publicitet#fram#till#4# juli# #ytterligare#ca#50#publiceringar#tillkom#under#juli# #september.# Publiceradearcklar Socialamediermm Kommandepubliceringar Lista#över#publicerade#artiklar,#se#BILAGA#1.## Genomgång#av#sociala#medier#mm,#se#BILAGA#2.# Uppräkning#av#kommande#publiceringar,#se#BILAGA#3.# ## FörattförsökageennågorlundaklarochrättvisandebildavvilkensynlighetPR#pilotenhar medverkattill,såharvidelatupppublicitetensåhär: I Publiceradeartiklar ingårartiklariwebbtidningar. I Socialamediermm ingåraktiviteterpåfacebook,nyhetsbrevochandrapubliceringar sommanstyröversjälv.härharviinteräknatvarjepublicering,utangjortenuppskattning avvärdetavpubliceringen,jämförtmedenartikel. Kommandepubliceringar ärartiklarsomvikännertillkommerattpubliceraslängrefram. Tabellenärsammanställdden4juli2014. #

7 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 7 Antal#timmar#per#företag# Företag! Antal!! timmar! 1/2 15/4 16/4 30/6 Procent!av!! företagstiden! ReseleJakt&Hjort 46,50(18,75) 7(5) Konsult360 87,00(18,50) 13(5) Blomsterverkstan 54,50(18,50) 8(5) Skurtanten 48,75(21,00) 7(7) Hippocania 52,50(31,00) 8(9) EmmasSkafferi 56,00(31,75) 8(9) Fotfavoriten 52,50(34,75) 8(10) arifiq 59,75(40,75) 9(12) GålsjöBruk 96,00(51,00) 14(14) FarmBacksjön 122,25(85,75) 18(24) SUMMA! 675,75(351,75) 100(100) Tidförplanering, övergripandearbete, omvärldsbevakningmm 496,25(268,25) SUMMA!TOTALT! 1!172!(620)! Den#första#siffran#gäller#hela#projekttiden.## Siffra#inom#parentes:#antal#timmar#resp.#procent#under#persioden#1/2 15/4.#

8 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 8 Publicerade#och#kända#kommande#artiklar,#sociala#medier#mm,#jämfört#med# antal#företagstimmar# #efter#sammanställningen#tillkom#ca#50#publiceringar# Synligaresultat,antal Företagscmmar(siffrant.v.x10) Diagrammetvisarattantalettimmarlångtifrånalltidkorresponderarmedmängdenpubliceringar. Dettaberorpåattolikaåtgärderärolikatidskrävandeochgerresultatolikasnabbt.Ettserie nyhetsbrevkantillexempelkrävamångatimmarsarbetemedresearch,textochdesign,och förhoppningsvisgeutdelninglångtsenare,medanettheltreportageuppslagientidningkangrunda sigpåenidé,föddpåettögonblickochförmedladtillenjournalistpåtiominuter.

9 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 9 Enkäter Så!tycker!företagarna! Sistasvarsdatumfördennadeltagarenkätvarden19juni.Denstoramängdytterligareresultatsom kommitefterdettadatumskullesannolikthaavspeglatsifleraavutvärderingarna. Enkäten#i#sin#helhet,#se#BILAGA#4#.# # 1.#Hur#ser#du#på#dina#erfarenheter#av#PRKpiloten#hittills?## Ingen#betygssättning,#bara#fritext.#Samtliga#svar,#se#BILAGA#4.## # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. Jagharintefulltutnyttjatdettahalvår.Jagskullegrillatdemmycketmer. PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR. 2.#Hur#väl#har#PRKpiloten#uppfyllt#dina#förväntningar?## A B C D E F G H I J Skala#0 10#där#10#är#bäst.# Medelvärde#7,4,#tio#svarande.#(Snittbetyg#vid#utvärderingen#i#halvtid:#6,5,#åtta#svarande.)# # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig.! Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvar jättenöjdamedgavistortsettingenting.

10 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 10 3.#Hur#mycket#tid#har#du#behövt#lägga#ner#på#PRKpiloten?# Endel,men överkomligt Alldelesför mycket Väldigtlite (Liknande#resultat#vid#halvtidsutvärderingen.)# # Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet. Önskarjaghaftmertid.Effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnit med. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällaneller aldrigvaritinpåbasecamp. 4.#Hur#har#kontakterna#med#PRKkonsulterna#fungerat?# Hyggligt. Dåligt. Mycketbra. (Liknande#resultat#i#halvtid.)# # Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga. #

11 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 11 5.#Vad#har#du#fått#ut#i#medier?# A B C D E F G H I I Medelvärde#5,2,#tio#svarande.#(I#halvtid#3,1,#sju#svarande.)# Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikel harresponsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapats förartikelserie,nyhetsbrevetc. # 6.#Vilken#effekt#har#du#fått#i#ditt#företag# #ekonomiskt#eller#på#annat#sätt?# A B C D E F G H I J Medelvärde#4,7#(medelvärde#i#halvtid#3,4,#sju#svarande).# # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardet vara.

12 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 12 Nyanställningarfrån3 9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobb frånvikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. Svårtattsäga.Kanskeometthalvår. 7.#Anser#du#att#du#har#lärt#dig#någonting#som#du#kan#ha#nytta#av#i#framtiden?# A B C D E F G H Medelvärde#7,1,#åtta#svarande.#Medelvärde#i#halvtid#5,3,#sju#svarande.# # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk. Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläser artiklarmedstörrenoggrannhet. 8.#Något#mer#du#vill#tillägga?# Braprojekt.Rekommenderasstarkt. DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan. PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag.!

13 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 13 Kommentar!från!journalist! Jag#har#fått#flera#bra# och#användbara#tips# och#det#är#annars# alltför#sällan#som# företagen#själva# kommer#till#oss#med# information.# En!av!de!journalister!som!vi!tipsat!om!artikelidéer!för!PR;piloter!är!Katarina!Östholm!på!Tidningen! Ångermanland.!Vi!bad!henne!kommentera!projektet.!Här!är!hennes!omdöme.!! MinaerfarenheteravPR#pilotenärpositiva.Jagharfåttflerabraoch användbaratipsochdetärannarsalltförsällansomföretagensjälva kommertillossmedinformation.menattprojektetpr#pilotensföretag harvaritsåpassdominerandenärdetgällerföretagsnyheterfrån Sollefteåkanjuocksåberopåattdensomdeltagarefåttetturvalav specielltutåtriktadeföretagare.generelltärdetemellertidbättreju flerinflödenvihar,ochpr#pilotenförefallerattvaraenmodellsom skullekunnaanvändasavflerföretagmenocksåavkommunenoch länsstyrelsen. Katarina#Östholm# journalist,#tidningen#ångermanland# #

14 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 14 Slutsatser De!krav!som!i!avtalet!ställts!på!projektet!har!alltså!uppenbarligen!uppfyllts.!Men!det!hindrar!inte! att!det!i!en!del!avseenden!finns!klara!marginaler!för!förbättringar.!projektet!har!tydliggjort!en!del! problem!och!begränsningar.!! AttsmåföretagensinsatserförattnåutviamedierochandraPR#insatsertidigarevaritblygsamma ellerobefintligaharnågragenerellaförklaringar.dessafaktorerharivissutsträckningverkat hämmandeocksåförarbetetmedpr#piloten: Tidsbrist.Småföretagharingastabsfunktionerutöverföretagarensjälv,ochdennadåbara pådeltid.ävennärdetinterörsigomenpersonsföretagärallaiföretagetnästanenbart sysselsattameddendirektaproduktionen.detbliruppenbarligenintemyckettidöverför varesigplaneringochgenomförandeavnågramarknadsföringsinsatserellerförutbildning. möjligt,specielltdåenavosshelatidenbefunnitsigpåplatsisollefteåkommun. Hemmablindhet.Attupptäckavadiverksamhetensom kanvaraavallmäntintressekräveruppenbarligen friska ögon.de kvartsamtal somintroduceradessomrutin någonmånadiniprojektet,dåvikonsulterlöpandefick vetavadsomvarpågångiföretagen,leddetillettkraftigt ökatflödeavlyckadepr#aktiviteter. Bristande!gruppkänsla.Deförhoppningarvihadeibörjan avprojektetomattfåutpåtagligasynergieffektergenom samverkanföretagenemellanharförverkligatsirelativt litenutsträckning.härfårviipr#kioskentapåossskulden. Viobserveradedennabristalltförsentiprojektetföratt kunnagöranågotåtsaken;dettabordehavaritfullt De# kvartssamtal ## vi#införde #då#vi# konsulter#löpande#fick# veta#vad#som#är#på# gång#i#företagen,# ledde#till#ett#kraftigt# ökat#inflöde#av#lyckade# PRKaktiviteter.## Bristande!självförtroende.Attidentifieraoch,framförallt,behandlaföretagens informationsråvarakräverivissafall,menlångtifrånalltid,specialistkompetens:pr# kunnandeochjournalistiskerfarenhet.menirättstorutsträckninghandlardetmeraom kunskaperocherfarenhetersomärrelativtlättaatttillägnasig.etthinderkandåhavaritatt endelavdeltagarnaiprojektetintetrottsigkunnatillägnasigdeutbildningsinsatsersom gjorts.dessaharintevaritsåtidsmässigtkrävandeatttidsbristkanvaraenrationell förklaring.dockkommerkanskefleravföretagarnaatttadelavutbildningsmaterialetefter projektetsavslutande. Felaktig!prioritering.Detförefallersomendeldeltagareiprojektetinteinsettvilken ekonomiskpotentialsomliggeridentypavmarknadsföringsomprojektetgåttutpå,ochatt mandärförvaltattinteläggasärskiltmyckettidpådet.ettparformuleringariföretags utvärderingartyderocksåpåattmanunderskattarellerrentavglömmerborttämligen tydligaresultatavpr#insatser.denfördenenskildadeltagarenlågakostnadenkanha bidragittilldetta; detsomärbilligtkanvälintevaravärtsärskiltmycket? Enhögrekostnad hadeförmodligengjortattmandenhärgångenintehadefåtttillräckligtmångadeltagare, menförframtidenbordekanskeprisfråganövervägaspånytt. Dålig!uppkoppling.DentankeviiPR#kioskenhadefrånbörjanattendelavdegemensamma mötenaskullekunnaskeviainternet(texmedhjälpavskype)visadesigintefungera, eftersomfleraavdeltagarnavisadesighafördåligainternet#förbindelser.

15 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 15 Utbildningsinsatser! Ett!av!målen!med!PR;piloten!har!varit!att!under!projektets!gång!bidra!med!så!mycket!kunskap!att! deltagarna!efter!projektet!till!viss!del!ska!kunna!arbeta!vidare!med!pr!på!egen!hand.!vi!tycker!att! vi!har!gett!dessa!möjligheter,!men!att!deltagarna!inte!tagit!vara!på!dem.!! Kunskapenskullebibringasdeltagarnapåtvåsätt:Delsgenomsittsamarbetemedosskonsulter learningbydoing.iallthögregradskullevilämnaöveruppgiftertillföretagarna.ochdelsviarena utbildningsinsatser iförstahandpådigitalväg. Ibådafallenmöttevihinder: FördetförstahardeflestaavdeltagarnahaftytterstbegränsatmedtidförattarbetamedPR tillsammansmedoss(seavsnittetbegränsningar).därmedharviintehaftsåstoramöjligheteratt överförakunskappådettasätt. Fördetandra,närdetgällerdemerrenodladeutbildningsinsatserna,hadevifrånbörjantankenatt endelavdemskulleskeidigitalamötenmedhelaellerdelaravgruppen,texviaskype.närdet visadesigattfleraavföretagarnahadefördåligainternet# förbindelserförattdettaskullefungerafickvilägganerdentanken. UnderPR#pilotenharvidärförtestatliteolikamodellerför utbildning:fysiskamöten,texter,kortavideorochrenaljudfiler allt detdigitalalevereratviadengemensammaprojektplattformen Basecamp. Viharinteuppfattatnågotstortsugefterutbildningsinsatserna, knappastnågonharkommenteratdemochdeendaviärsäkrapåatt någonhartagitdelavärdefysiskaträffarna,menävendärharvi upplevtattdetvaritsvårtattfåmedalla. enligt#vår# uppfattning#har# flaskhalsen#varit# deltagarnas#bristande# tid#och/eller#intresse.## KanskehadevifrånPR#kioskenssidakunnatbedrivautbildningenpånågotannatsätt,menenligtvår uppfattningharflaskhalsenvaritdeltagarnasbristandetidoch/ellerintresse. Värtattnoteraärattdetinteärförsentatttadelavutbildningsinsatserna deliggerkvarpå Basecampunderentid.! #

16 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 16 Förslag!till!förbättringar! Ovanstående!faktorer!pekar!på!några!marginaler!för!förbättringar!vid!en!förlängning!av!projektet! eller!för!ett!nytt!projekt.!det!vi!anser!att!man!borde!överväga!är:! Längre!period.Ettprojektsomläggsuppsåattmanförenlängreperiodkananvändasigav professionellhjälp.inteminstprojektetskunskapsmål somjusyftartillattistor utsträckninggöraföretagarnanärmastsjälvgående kräveruppenbarligenmertidochmer praktiskaerfarenheter. Större!flexibilitet.Omfattningenochformernabörivissutsträckning skräddarsys efter respektiveföretagsbehovochförutsättningar. Fler!möten.Ietteventuelltframtidaprojektbörmantex,inteminstmedtankepå utbildningsaspekten,haflermötenmedalladeltagarefysisktnärvarande,längremötestid samtbådemersystematisk brainstorming ochkreativtinriktadegrupparbetenkring deltagaresproblemochmöjligheter. Snävare!urval.Närdetgälldeurvaletavföretagiprojektetvardetuppenbarligenintemöjligt attkonsekventtillämpanågragenomtänktaprinciper,eftersomdetvarvissaproblemmed attblandq#nätverketsmedlemmarrekryteratiodeltagare.sermantilldeföretagsomnu faktisktdeltog,ochutgårifrånvilkasomtyckshafåttutmestavprojektet,förefallerdetatt varaönskvärtattfrämstförsökarekryteradelsföretagaresomharåtminstonenågraårs erfarenhet,delsinriktasigpåsådanasomvillförändraochexpandera. Högre!pris.MotbakgrundenavdetydligaochlättkommuniceraderesultatsomPR#piloten åstadkommitbordedetvaramöjligtatttautetthögreprisavdenenskildeföretagaren.det ärmöjligtattdetta,ikombinationmedmarknadsföringtillenbredaregruppavföretagare, bådeskulleunderlättarekryteringavenvälfungerandegruppochledatillökadmotivation ochenmerrationellprioriteringhosdenenskildedeltagaren.

17 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 17 Konceptet Denna!del!är!borttagen!på!grund!av!konkurrensskäl.!

18 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 18 Bilagor BILAGA!1:!Publicerade!artiklar,!diagramunderlag!!! Imångafall,ochinästansamtligaartiklariTÅ,ärpubliceringarnagjordabådeipapperstidningoch påwebb.åtskilligahardessutomvaritdelavellerhelförstasida.dettaräknassammantagetsomen endapubliceringivårsammanställningnedan. Företag! Dat! Medie! Rubrik! Länk! Kommentar! arifiq# 24/2 Branschkoll Kommersiellt genombrottför kalkylsystemetfrån Arifiq 25/2 TÅ Storkundtill Sollefteåföretag 25/4 TÅ Internationell samarbetspartner 28/4 Branschkoll Kalkylverktyget arifiqintegreras medagfaapogee 25/4 AGI ArifiqochAgfa Graphicsi samarbete 27/5 AGI ArifiqochAgfa Graficsisamarbete 17/7 DagensIndustri Tryckerietgörett lappkast 16/9 DagensNyheter Familjeföretagetvill slåsiginpåny marknad! 25/9 TÅm.fl.medier Riskkapitalbolag finansierarutlands# satsning Gålsjö! 20/2 TÅ HallådärFredrik Bruk! Larsson 26/3 TÅ Gålsjöbruktaröver golfrestaurang Blomst erverks tan! Fotfavo riten! for#kalkylsystemet#fran#arifiq/ /storkund#till#sollefteaforetag#1 /internationell#samarbetspartner integreras#med#agfa#apogee/ i#samarbete/ Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Pappersutgåvan(viräknardennasomytterligare publicering,eftersomdetskiljersigsåmycketitid) 1½sidaiartikelserien Entreprenör arifiq:smediala genombrott 1/2sidaiartikelserien Veckansutmaning /kamprads#kliver#in#i#sollefteaforetag /halla#dar#1 /galsjo#bruk#tar#over#golfrestaurang 27/3 TÅ NärodlatpåGålsjö /narodlat#pa#galsjo 23/4 TÅ Företagareförvaltar kulturarv /foretagare#forvaltar#kulturarv 3/5 TÅ Dekämpari skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget Gemensammed Hippocania Hallstaberget 22/4 golf.se(svensk Sollefteåinför Samarbetemed golf) föräldramedlemska Golfsverige/2014/4/Solleftea#infor# golfklubben p foraldramedlemsskap/ 27/5 Sportfack Nyagrepppå Samarbetemed SollefteåGolfklubb 27/nya#grepp#pa#solleftea#golfklubb golfklubben 10/6 TÅ Fokuspåsvarta Samarbetemed siffror /solleftea#gk#satsar#pa#svarta#siffror golfklubben 12/6 TÅ Bakfickanriktar Ejwebb? blickenframåt 27/6 TÅ Svältföddapå blommorochblad /svaltfodda#pa#blommor#och#blad 6/5 TÅ Fötternasegendag /fotternas#egen#dag

19 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 19 Hippoc ania! Konsult! 360! Farm! Backsjö n! 18/3 TÅ Nyttförhundoch häst /nytt#for#hund#och#hast 3/5 TÅ Dekämpari Gemensammed skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget GålsjöBruk Hallstaberget 3/5 Häst&Ryttare Bredagångaroch Papperstidning öppenkafeteria 12/6 TÅ Merteknikän styrka /mer#teknik#an#styrka 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 19/6 TÅ Västernorrlands problem? En regionav ordermottagare 25/6 TÅ Hurgårvivåra företagattsäljasig själva? 3/3 Vindkraftsnyhet er Utbyggdvindkrafti Västernorrland ifrågasätts 17/3 TÅ Affärersom blomstrar 19/3 SVT Tulpanodlinghotar Nyheter/Mittny attstänga tt 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 24/4# Allas# Här#blommar# kärleken# 26/5 TÅ Åretstulpanfestivali Backsjöninvigd 4/6 Mittnytt Omtulpanfestivalen ochtulpanodling 9/6 Hemträdgården 90000blommande tulpanerisollefteå 9/6 Viola Tulpanodlingi Ångermanlandkan blistorskalig 20/6 Jordbruksaktuel Tulpaneri lt Ångermanland en vackeraffärsidé juni Kundenifokus Tulpafestivaleni Backsjönhandlar omtillväxtochny grödaförnorrland ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan https://www.allehanda.se/opinion/debatt/vastern orrlands#problem#en#region#av#ordermottagare far#vi#vara#foretag#att#salja#sig#sjalva#sina# produkter#och#tjanster d#vindkraft#i#v#sternorrland#ifr#gas#tts /affarer#som#blomstrar panodling#hotar#att#stanga ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan Debattartikel; gemensammed FarmBacksjön Debattartikel Svarpå debattartikel Endastwebb Debattartikel; gemensammed Konsult360 Tresidigt#reportage.## Ej#initierat#av#PRpiloten,#räknas#ej# in#i#statistiken.## /arets#tulpanfestival#i#backsjon#invigd panerna#far#backsjon#att#blomstra Pappertidning Viktigtidningför yrkesodlare. okus_1_14 Emmas! Skafferi! 10/4 TÅ HelaSverigeälskar Junselesskorpor /hela#sverige#alskar#junseles#skorpor 15 Expressen,Mitt Testat&smakat maj kök(bilaga) juni ÅretRunt 12/6 TÅ#s Visstärdetmycket Endastpapper? sommarbilaga jobb 27/6 Expressen,Mitt Surströmmingsskor

20 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 20 kök(bilaga) por sskorpor/ Skorpormedsmak avsurströmming 1/7 Västerbottens# Kuriren surstromming 1/7 TÅwebb Surströmmings# kakor /surstrommingskakor Skurtan ten! Resele! Jakt!&! Hjort! 2/7# Dagstidningar, radioochtv Surströmmings# skorpor Efter2/7hartillkommitc:a50publiceringaridrygt 40dagstidningar,MittnyttochRapport.Inslagi TV4Nyhetsmorgonärplanerat. /uppat#for#rutforetagen#1 Endastpapperstidning. 19/2 TÅ UppåtförRUT# företagen 28/2 Sollefteåbladet Alltfler EjinitieradavPR# Sollefteåföretag piloten,däremot använderrut# uppstyrd. avdrag 7/6 TÅ Skurtanten Ejwebb? Helsida snabbväxer 16/4 P4 Hjortjaktiskogarna 6minradioinslag Västernorrland iångermanland d=110&artikel= /4 Jaktjournalen Nyttjaktföretagi Viktigt Sollefteå &avd1=0 branschmedie 24/5 TÅ Prickigasmåttingari Reselesnipor /nu#har#hjortkalvarna#kommit! Förstasidasamt videointervjupå webben!!

21 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 21 BILAGA!2:!Sammanställning!sociala!medier!mm,! diagramunderlag! arifiq! Ingeninsats. Gålsjö!Bruk! Ingeninsats. Blomsterverkstan! StartavFacebooksida.Produktionavinnehållförstatiden.Marknadsföringavinlägg. StartavInstagramkonto,ihopkopplingmedFacebooksidanförautopublicering. Genomförandeavenkätundersökning. Idéochtexttillskyltaributiksfönstretmedkopplingtillundersökningen. Fotfavoriten! Nyhemsida15/4,fotfavoriten.se. ÅterkommandehjälpmedinläggpåFacebook. Hippocania! Ingeninsats. Konsult!360! Nyhetsbrev,3st,skickasutunderbörjanavjuli. Farm!Backsjön! Nyhetsbrev,6st. Emmas!Skafferi! Ingeninsats. Skurtanten! Hjälpmedhemsidestexter. Hanteringavmindremediekrisikommentarsfält. Resele!Jakt!&!Hjort!! StartavFacebooksida. Hjälpmedtextertillflygblad. Hjälpmedtexterbroschyr. Hjälpmedtexterhemsida.!

22 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 22 BILAGA!3:!Kommande!publiceringar,!diagramunderlag! En!del!publiceringar!kände!vi!när!slutrapporten!skrevs!den!4!juli!till!skulle!ske!framöver.!Dessa! redovisas!här,!se!även!diagram.!! arifiq! Ingetförberett. Gålsjö!Bruk! PressreleaseomBotanikdagarnautskickad. Pressreleasehöstenskockarutskickad. Mediakontakt;förberedelserochunderlagtillTÅförsenarepublicitetomtimmerrännan. Blomsterverkstan! Förslagom blomsterprenumeration för,iförstahand,företag.dåingetintressefannsför attprövatjänsteninärtidharviejlevereratnågotytterligareunderlag. Fotfavoriten! Mediakontaktochunderlagomfarligaplattaskor. Hippocania! Förslagtilluppläggningavpressaktivitetviapartner. Konsult!360! Debattartiklar,3st,iförstahandförtidningenEntreprenör,SvensktNäringsliv,Sundsvall. Farm!Backsjön! Ingetförberett. Emmas!Skafferi! Surströmmingutskick,underlagmedsiktepåbredpublicitetiaugusti. Skurtanten! Ingetförberett. Resele!Jakt!&!Hjort! KontakterochunderlagförTÅ#sjaktbilagaiaugusti. KontakterochunderlagMittnyttombjörnspårning. Pressmeddelandeomaktiviteterunderåret. Pressmeddelandeomradiodokumentärförberett.!!!

23 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 23 BILAGA!4:!Sammanställning!slutenkät!PR! SammanställningengenomfördavSiv#BrittHäggqvist,Q#nätverket.Dennaenkätgenomfördesi sambandmedprojektslut. 1!Hur!ser!du!på!dina!erfarenheter!av!PR;piloten?! # Mycketintressantospännande.Mycketjagkananvändamigaviframtiden.Jagharintekäntmig såensamiarbetetattfåfirmanattgåframåt # Mycketbra.Nuhar mintid kommitochmoajobbarförfullt.sammaresumésomvid halvtidensenkät # Domharlegatpåbraokommitmedideer,detärnogjagsominteharlevererat # #Mycketbra.Annaotroligtproffsigokunnig.Matssitterävenhanpåenmassakunskap,men tyvärrtrorjagåldernhållerpåatthinnaifatthonom.lättförvirradvidvissasamtal.kanringa uppfleragångeromsammasak. # JagtyckerprojektetmedattdelapåenPR#byråärfantastiskt. # Bramedkunskapersomöverförsisyfteattmanskaklarasigpåegenhandframöver.Många kortkurseribasecampochstortfokuspålärandeavvarandra. # Harkanskevaritförstortfokuspåattkommameditidningarna # #manfårbrainformationomvadsomärmöjligtmedpr # PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR.Tidsplan? # KontaktnätetavPR#pilotenärjättebra.Svårtattfåsjälv. # Tillsnuharpressenkommittillmig,nuharPR#kioskenskickatinfotillpressenmedbraresultat # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. # Positivt!SpecielltAnna!Honärväldigtlättsam,lyssnarochkommermedbraförslagutifrånmina önskemål. # Heltklartharjagintehaftsåmyckettidjagönskatattlägganerpåprojektet.Jagharintefullt utnyttjatdettahalvår.jagskullegrillatdemmycketmer.dettaärnogalltförstortproblemför allasmåföretagare,intebarajag.jagtyckerocksåattviskullehaflertillfällenattträffasirl. 2!Hur!väl!har!PR;piloten!uppfyllt!dina!förväntningar?!(!ange!skala!0;10)! # 7,9,10,8,9,8,8,4,5,6 # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig. # Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvarjättenöjda medgavistortsettingenting. 3!Hur!mycket!tid!har!du!behövt!lägga!ner!på!PR;piloten?! # Alldelesförmycket 1 # Endelmenöverkomligt 1,1,1,1,1,1,1,1 # Väldigtlite 1

24 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 24 Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet.Önskar jaghaftmertid.effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnitmed. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällanelleraldrig varitinpåbasecamp 4!Hur!har!kontakterna!med!pr;konsulterna!fungerat?! # Mycketbra 1,1,1,1,1,1,1 # Hyggligt 1,1,1 # Dåligt Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga 5!Vad!har!du!fått!ut!i!medier!(ange!skala!0;10)! # 2,3,10,8,8,8,7,2,0,4 Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikelhar responsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapatsför artikelserie,nyhetsbrevetc 2smånotiseriveckotidningar.Ungefärvadsombrukarhändapånågramånaderförmig,såalltså ingetutöver 1reportage 6!Vilken!effekt!har!du!hittills!fått!i!ditt!företag;ekonomiskt!eller!på!annat!sätt?!(!ange!på!skala!0;10)! # 0.10,8,3,8,6,1,2,5,4 # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. # Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardetvara # Nyanställningarfrån3#9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobbfrån vikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. # Annahargjortenhemsidasomjagfått2bokningarochenkonsultfrågagenom # Svårtattsäga.Kanskeometthalvår # Publicitetenimediaharökatgenomfleraartiklar,förmindelhardetinteresulteratifleraffärer ochdärkanjagtyckaiefterhandattfokusskullehalegatredanfrånbörjan,detkanhändaatt detkommeraffärerpålängresiktmeningetsomvisettidag. # Ingenspecielleffekt.Ekonomisktingetalls.Massmedialtingetutöver. 7!Anser!du!att!du!lärt!dig!någonting!som!du!kan!ha!nytta!av!i!framtiden?!(Ange!skala!0;10)! # 10,10,5,7,?,7,?,1,8,9 # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk.denfysiskautbildnigenmedmats,varvälsioså.hadeannakunnatha flerfysiskakurserpåplats,hadedetvarittoppen.menjagförstårattdetärdyrtatttahithenne frånstockholm.

25 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 25 # Matshadejuliteattsägapåvårsenasteträff,detfannsnågragrejeratttatillsig.Annarsinget nytt # Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläserartiklar medstörrenoggrannhet. # Attmanskaliggapåreportrarochkommamedegnaidéeromvaddomskaskrivaom # Detharvaritläroriktattdeltaiprojektetochbramedettnätverkförosskvinnorsomsatsari Sollefteå!MktbrainitiativfrånQ#nätverket#enelogetillersomtoginitiativetattstarta projektet!!! 8!Något!mer!du!vill!tillägga?! # Detharvaritbraointressantattvaramed.Spännandeattsehurandraföretagjobbarochroligt attträffadem. # Vorejätteintressantmednågonslagsfortsättningochregelbundnaträffarförnätverket,jagär intresseradavenfortsättning! # Braprojekt.Rekommenderasstarkt.SeminatankarkringprojektpåBasecamp27/5 utvärdering halvtid # Ettmycketbraprojekt # Förmindelkominteprojektetigångpåallvarförränefterisenarehalvan.Mycketpgajaginte fickbrakontaktmedmats.känslanvarattattjaginteriktigtägdefråganochbestämdeövermitt företag.senarehalvanharvaritbåderoligochgivande. # Varitnyttigtatthadettafokuspåmarknadsföring.Tyckerframföralltattdeåterkommande veckomötenapåtelefonblevriktigtlyckat.iblandhardäremotprojektetfåttentendenstillattfå utnyheterförattpr#kioskenskakunnavisauppeffektenavsittarbete.dåhardetblivitfelfokus idiskussionerna,inteföretagetsbästautanpr#kioskensbästa. # DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan.exannasanuskavitänkapåattläggaenvisstid/vfördettaändamål. Hadevaritbraattfåmedsigfrånbörjan,dåhadedetintevaritsåöverväldigandeförnågonsom inteharhållitpåsåmycketmeddetta. # PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag # JagharintehafttidatttittapåinformationsochträningsmodulernapåBasecamp.Harvitillgång tilldetibasecampefterprojektet?!!

26 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 26 BILAGA!5:!Checklista!PR;metoder! Här!är!en!genomgång!av!merparten!av!de!PR;metoder!och!;instrument!som!vi!har!använt!oss!av!i! PR;piloten,!med!exempel!på!hur!resonerar!och!hur!vi!arbetat.!Listan!kan!med!fördel!ses!som!en! checklista!för!fortsatt!pr;arbete.!! Pressmeddelanden! Detmestasomharhäntellerplanerasiettföretagkanmanberättaomienpressreleaseform.Och attskrivanerdetkanskegörattföretagarenkommerpåsättattgöradetmerintressant,merläsvärt. Läggneromsorgpårubriker,skickamedbilder,lägginlänkartillrelevantmaterialochglöminte kontaktuppgifterna.menpressreleaseärintealltiddetbästasättet. Personliga!journalistkontakter! VarjegångviellerenPR#pilothartagitdirektkontaktmedenjournalist,iblandbaraförattföljaupp ettmejlellerettpressmeddelande,harreaktionenvaritpositiv.endelavföretagarnaipr#pilotenhar varittveksammatillattringauppjournalister.detärheltomotiverat.viharstämtavmedåtskilliga journalister,ochinställningenärattdefårförmycketmejlochpressreleaserochförlitedirekta personligakontakter. Debattartiklar! MetodenharanväntstvågångerunderPR#piloten,bådagångernamedAmberSchossosom författareellermedförfattare(tillsammansmedcarolinavisser).kontaktaalltiddebattredaktionen förattfåbeskedompublicering. DeflestaavdeltagarnaiPR#pilotenskullekunnautnyttjadettainstrument:CatarinaMolitorSjöberg ellerkristinagirhagenkanskeförattdiskuterakonkurrensvillkorochkommunensroll,carolinavisser förattdiskuteravindkraftsutbyggnadiorördnaturellerdeskummaaffärernamedskrivareoch bläckpatroner,baraföratttaettparexempel.iblandkanmanökatyngdenhosendebattartikel genomattvärvamedundertecknare,somicarolinavissersartikelomvindkraften. Nyhetsbrev! Kanutformassomdebattinlägg,pressreleaser,omvärldsbevakning, bakomkulisserna eller tips. Kravetpånyhetsvärdeärbetydligtlägreänienpressrelease.Målgrupperkanvarakunder, leverantörer,politikerosv,ochnaturligtvisocksåjournalister.distribuerasdirekttillutvalda mottagare,ochtankenärattlevereranyhetsbrevregelbundetochpåsåsättskapaenrelationmed mottagarna.samtligaföretagipr#pilotenskullekunnaanvändanyhetsbrevsformen. Sociala!medier! Istortsettalltsomhänderiföretagenellerruntomkring,ochävenmerpersonligareflektionerkan bidratillmarknadsföringochpositioneringviafacebook,instagram,twitterochandrasociala nätverk.vilketberorpåvarmålgruppenfinns.tankenärattdratillsig följare ochattmatadem meddetdeärintresseradeav.demesthängivnakanfungerasomföretagetsambassadörer,ochju mervälunderrättadedeärdestobättreambassadörerblirde.socialamedierär gratis,detsom kostarärföretagarnastid.menmedengenomtänktocheffektivstrategikandetvaravärtdet. Inomsociala/digitalamedierfinnsenlångradytterligaremetoder annonsering, sökmotoroptimeringosv.dettaliggerutanförpr#området.etttipsdock:vadsomkanvaraintressant förfleraavföretagenipr#pilotenär marknadsföringavinlägg påfacebook.marknadsföringengår

27 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 27 attriktageografiskt,åldermässigt,tillkvinnor/mänochdessutomtillolikaintresseområden.ändå längemycketprisvärt förnågratiorkanmannåhundratalspersoneriprecisrättmålgrupp. Undersökningar! DetharvirekommenderattillBlomsterverkstanochSkurtanten.Detärännuförtidigtattse resultaten.deflestaavpr#piloternaharverksamheterdärundersökningarkananvändasipr#syfte. Evenemang! GålsjöBruksgästkockar,Tulpanfestivalen ettparexempelpåbefintligaevenemang,sompr#piloten använtsområvaraförpr.attmanförväntarsigbraprkanvaraentillräckliganledningattarrangera ettevent.nyckelnäroftastbildmässighet. Uppvaktningar! CarolinaVisserpåFarmBacksjöngenomfördeenuppfaktingförkommunen.Syftetvarbådeatt framförasinasynpunktertillmakthavarnaochattfåpublicitet sommanocksåfick.publicitetengav mertyngdåtargumenten. Myndighetsskrivelser! Enanledningtillattuppvaktningargerpublicitetärattsjälvadetfaktumattenmyndighetär inblandadgörsaken officiell.ochärdetpublicitetmanvillhaärenskrivelsetillenmyndighetett välbeprövatpr#instrument. Profilförändringar! Attlyftaframdetspeciellaidenegnaverksamheten,attpekapåhurman stickerut detskapar nyhetsvärde.attpåallvarfunderapådetkanhjälpaföretagareattvässaverksamhetenochatt dessutomfåeffektivmarknadsföring.skurtanten,somlyfteframsin hemservice #profiltydligare,är ettbraexempel.iettparfallhardetocksåletttillnamnändringar ReseleJakt&Hjortoch Hippocania. Samarbetsprojekt! Skurtantenhargenomattsamarbetamedettparandrasmåföretagbådegjortsinaffärsidétydligare ochfåttpublicitet.gålsjöbrukochsamarbetetmedgolfklubbenochfarmbacksjönskontaktermed LRFgavocksåPRochmarknadsföring. Produktutveckling! Nyaprodukterochaktivitetergernaturligaavstampförmarknadsföring,ochiblandkanPR# tänkandetledatillidéersombidrartillnyaprodukterochtjänster.vihartexföreslagit BlomsterverkstanattsatsapåblomsterprenumerationförföretaochEmmasSkafferiatttill surströmmingspremiärensäljasurströmmingsskorpor.

28 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 28 BILAGA!6:!Överlämning!! Var!och!en!av!de!tio!deltagarna!i!PR;piloten!har!fått!ett!individuellt!dokument!med!en! överlämning.!de!som!så!önskar!kan!därmed!fortsätta!pr;arbetet!på!egen!hand.! ÖverlämningeninnehållernågraövergripandePR#principer,inloggningsuppgiftertillkontonförde webbverktygviharanväntochenlistaöveruppföljningarochannatsomärpågångframöverför varjeföretag.utöverdettaharvifyrapaketerbjudandenfördemsomfunderarpåattfortsättaatt samarbetamedpr#kiosken.erbjudandenagällerendastdetioföretagsomdeltagitipr#piloten. Samtligaföretagharfåttskräddarsyddamejllistor hundratals,inågotfalltusentals,emejladresser tillutvaldajournalister.dessakontaktlistorärvärdefulla,ochvärdaattvårda.sökningarnaärgjordai Meltwaternews,ettavSverigesledandemediebevakningsföretagmedverksamhetöverhelavärlden. Iöverlämningarnafinnsinstruktionerkringdessamejllistor.!!

29 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 29 BILAGA!7:!Publiceringar,!några!exempel!

30 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 30

31 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 31

32 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 32

33 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 33

34 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 34

35 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 35

36 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 36!

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB 2004 Priono AB Rapport Y-län finansieringskampanj 2004 Priono AB 1 2004 Priono AB I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Utvärderingrapport Skogskollo 2014

Utvärderingrapport Skogskollo 2014 Utvärderingrapport Skogskollo 2014 SKOGSRIKET VÄSTERBOTTEN Utvärderingrapport Skogskollo 2014 Lena Jonsson 2014-09-11 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte/mål... 2 Organisation... 2 Finansiering/ekonomi... 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Stockholm 2013-08-23 Ver 2 Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Korpen på jobbet Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad

Korpen på jobbet Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad Ulrika Andersson, Företagsutvecklare Kommunikation och marknad Vi gör det enkelt för arbetsplatser att sporta och ha kul tillsammans! Gör det enkelt för arbetsplatser att sporta och ha kul tillsammans

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

PRISLISTA UTGIVNINGSPLAN 2015

PRISLISTA UTGIVNINGSPLAN 2015 PRISLISTA OCH UTGIVNINGSPLAN 2015 magasin för Nordisk arkitektur och design 2014 FORM EN UNIK TIDNING Form har en unik position i arkitektur- och designvärlden. Som den sannolikt äldsta tidningen i sin

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111 Innehåll I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn II. Kommunikationsplanens syfte III. Strategier

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer - Ingenjörsresurs TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-11-26 Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Ylva Wretås, strateg stadsledningskontoret

Läs mer