Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå."

Transkript

1 Slutrapport PR#piloten Kostnadseffektivmarknadsföringförsmåföretagare.Ettpilotprojektisamarbete medq#nätverketisollefteå. Kontakt:prkiosken.se,

2 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 2!!!! Målsättningen!är!att! utveckla!en!modell!för! att!företag!oavsett! bransch!ska!kunna! samverka!om!en! gemensam!pr;!och!!! informationsavdelning! och!på!så!sätt!stärka! företagen,!främja! affärerna,!förbättra! tillväxtmöjligheterna! och!öka!kompetensen.! Ur#avtalet#för#PR-piloten#

3 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 3!!! Småföretagarens!dilemma:Stortbehovavattsynas. Begränsatmedkunskaper,litenbudget,ochminimaltmed tidförmarknadsföring. DethärbestämdesigQ#nätverketiSollefteåförattvända uppochnerpå. FörettårsedanfickPR#kioskenefterupphandling uppdragetattdrivapilotprojektetpr#piloten attförtio småföretagisollefteåfungerasompr#och informationsavdelning. Vadingenavossdåkundeveta,självklart,varattresultatet skulleblisåenastående. Tack,allainblandade,förattnihademodetattprova. StockholmochResele,oktober2014 Anna!Fagerström! VD,PR#kioskenAB Slutrapport#PR-piloten#uppdaterad#16#oktober#2014.#

4 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 4!!!! Innehåll 5 6 Resultat! Resultaten#i#företagen# Enkäter! Så#tycker#företagarna# Kommentar#från#journalist# Slutsatser! Utbildningsinsatser# Förslag#till#förbättringar# Konceptet!Detta!avsnitt!är!borttaget!ur!av!konkurrensskäl! 17 Bilagor! BILAGA#1:#Publicerade#artiklar,#diagramunderlag# BILAGA#2:#Sammanställning#sociala#medier#mm,#diagramunderlag# BILAGA#3:#Kommande#publiceringar,#diagramunderlag# BILAGA#4:#Sammanställning#slutenkät#PR# BILAGA#5:#Checklista#PR-metoder# BILAGA#6:#Överlämning# BILAGA#7:#Publiceringar,#några#exempel# PR;piloten!genomfördesavQ#nätverketiSollefteåochPR#kioskenAB,ochmöjliggjordesgenom finansieringfrånsollefteåkommun,länsstyrelsenvästernorrlandochtillväxtverket. PR-kiosken AB prkiosken.se Bankgironummer Orgnr

5 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 5 Resultat Om!man!ser!till!de!omedelbara!resultaten!har!projektet!fungerat!bättre!än!vi!förväntat!oss.!De!tio! små!eller!mycket!små!företagen!visade!sig!nästan!genomgående!ha!mycket!mer! råvara!för! positionering!och!marknadsföring!via!pr;insatser!än!vi!trodde.!! Medierna,såvällokalasomregionalaochriksmedier,tidningar,webbochetermedier,harunder projektetsfemmånaderochettparmånaderdärefterpubliceratungefär100artiklarochinslag,som exponeratdedeltagandeföretagenförstoramålgrupper.dessaartiklarochinslagharvaritdirekt ellerindirektinitieradegenompr#piloten.detio pilotföretagen harblivitmerexponeradeiolika sortersmedieränsollefteåkommunsövrigadrygt1100företagtillsammans. Ommansertillresultatensomdespeglasidetfördeflesta företagarnafrånmarknadssynpunktviktigastemediet,tidningen Ångermanland,harprojektetstiosmåföretaggenomgåendefått väsentligtstörreutrymmeochbättreexponeringänandra företagsnyheter oftastortutrymmepåförstasidanplusnästan helinsidaellerheltuppslag. Publicitetenkringföretagenhargenomgåendeinneburitatt företagarnaochderasverksamheterharlyftsframpåettpositivt sätt.detordeinterådanågontvekanomattdedärigenombåde förstärktsinavarumärkenochförbättratsinaaffärer. De#tio# pilotföretagen # har#blivit#mer# exponerade#olika# sorters#medier#än# Sollefteå#kommuns# övriga#drygt#1#100# företag#tillsammans.# PR#pilotensresultatgerenuppfattningomvilkaoutnyttjadepotentialerförmarknadsföringgenom professionellapr#insatsersomfinnsikommunensnäringsliv. Effekternaförföretagen,ekonomiskaochandra,harenligtföretagarnasjälvaocksåvaritpåtagliga. Trotsdenkortaprojekttidenharfleraavföretagenienkäten(seavsnittetSåtyckerföretagarna) uppgivitattmankunnatökasinomsättning.någraavföretagenharökatantaletsysselsatta sammanlagtmeduppskattningsvismellan8och11personer.publicitetenharfungeratsomett effektivtstödförsäljinsatserochiettfallbidragittillattriskkapitalbolaggåttinmedkapitalfören internationellexpansion.flertaletdeltagareansersigocksåhafåttkunskaperocherfarenhetersom dekommeratthanyttaaviframtiden.

6 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 6 Resultaten!i!företagen!! Antal#publicerade#artiklar,#sociala#medier#mm.#Bygger#på#publicitet#fram#till#4# juli# #ytterligare#ca#50#publiceringar#tillkom#under#juli# #september.# Publiceradearcklar Socialamediermm Kommandepubliceringar Lista#över#publicerade#artiklar,#se#BILAGA#1.## Genomgång#av#sociala#medier#mm,#se#BILAGA#2.# Uppräkning#av#kommande#publiceringar,#se#BILAGA#3.# ## FörattförsökageennågorlundaklarochrättvisandebildavvilkensynlighetPR#pilotenhar medverkattill,såharvidelatupppublicitetensåhär: I Publiceradeartiklar ingårartiklariwebbtidningar. I Socialamediermm ingåraktiviteterpåfacebook,nyhetsbrevochandrapubliceringar sommanstyröversjälv.härharviinteräknatvarjepublicering,utangjortenuppskattning avvärdetavpubliceringen,jämförtmedenartikel. Kommandepubliceringar ärartiklarsomvikännertillkommerattpubliceraslängrefram. Tabellenärsammanställdden4juli2014. #

7 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 7 Antal#timmar#per#företag# Företag! Antal!! timmar! 1/2 15/4 16/4 30/6 Procent!av!! företagstiden! ReseleJakt&Hjort 46,50(18,75) 7(5) Konsult360 87,00(18,50) 13(5) Blomsterverkstan 54,50(18,50) 8(5) Skurtanten 48,75(21,00) 7(7) Hippocania 52,50(31,00) 8(9) EmmasSkafferi 56,00(31,75) 8(9) Fotfavoriten 52,50(34,75) 8(10) arifiq 59,75(40,75) 9(12) GålsjöBruk 96,00(51,00) 14(14) FarmBacksjön 122,25(85,75) 18(24) SUMMA! 675,75(351,75) 100(100) Tidförplanering, övergripandearbete, omvärldsbevakningmm 496,25(268,25) SUMMA!TOTALT! 1!172!(620)! Den#första#siffran#gäller#hela#projekttiden.## Siffra#inom#parentes:#antal#timmar#resp.#procent#under#persioden#1/2 15/4.#

8 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 8 Publicerade#och#kända#kommande#artiklar,#sociala#medier#mm,#jämfört#med# antal#företagstimmar# #efter#sammanställningen#tillkom#ca#50#publiceringar# Synligaresultat,antal Företagscmmar(siffrant.v.x10) Diagrammetvisarattantalettimmarlångtifrånalltidkorresponderarmedmängdenpubliceringar. Dettaberorpåattolikaåtgärderärolikatidskrävandeochgerresultatolikasnabbt.Ettserie nyhetsbrevkantillexempelkrävamångatimmarsarbetemedresearch,textochdesign,och förhoppningsvisgeutdelninglångtsenare,medanettheltreportageuppslagientidningkangrunda sigpåenidé,föddpåettögonblickochförmedladtillenjournalistpåtiominuter.

9 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 9 Enkäter Så!tycker!företagarna! Sistasvarsdatumfördennadeltagarenkätvarden19juni.Denstoramängdytterligareresultatsom kommitefterdettadatumskullesannolikthaavspeglatsifleraavutvärderingarna. Enkäten#i#sin#helhet,#se#BILAGA#4#.# # 1.#Hur#ser#du#på#dina#erfarenheter#av#PRKpiloten#hittills?## Ingen#betygssättning,#bara#fritext.#Samtliga#svar,#se#BILAGA#4.## # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. Jagharintefulltutnyttjatdettahalvår.Jagskullegrillatdemmycketmer. PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR. 2.#Hur#väl#har#PRKpiloten#uppfyllt#dina#förväntningar?## A B C D E F G H I J Skala#0 10#där#10#är#bäst.# Medelvärde#7,4,#tio#svarande.#(Snittbetyg#vid#utvärderingen#i#halvtid:#6,5,#åtta#svarande.)# # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig.! Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvar jättenöjdamedgavistortsettingenting.

10 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 10 3.#Hur#mycket#tid#har#du#behövt#lägga#ner#på#PRKpiloten?# Endel,men överkomligt Alldelesför mycket Väldigtlite (Liknande#resultat#vid#halvtidsutvärderingen.)# # Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet. Önskarjaghaftmertid.Effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnit med. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällaneller aldrigvaritinpåbasecamp. 4.#Hur#har#kontakterna#med#PRKkonsulterna#fungerat?# Hyggligt. Dåligt. Mycketbra. (Liknande#resultat#i#halvtid.)# # Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga. #

11 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 11 5.#Vad#har#du#fått#ut#i#medier?# A B C D E F G H I I Medelvärde#5,2,#tio#svarande.#(I#halvtid#3,1,#sju#svarande.)# Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikel harresponsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapats förartikelserie,nyhetsbrevetc. # 6.#Vilken#effekt#har#du#fått#i#ditt#företag# #ekonomiskt#eller#på#annat#sätt?# A B C D E F G H I J Medelvärde#4,7#(medelvärde#i#halvtid#3,4,#sju#svarande).# # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardet vara.

12 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 12 Nyanställningarfrån3 9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobb frånvikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. Svårtattsäga.Kanskeometthalvår. 7.#Anser#du#att#du#har#lärt#dig#någonting#som#du#kan#ha#nytta#av#i#framtiden?# A B C D E F G H Medelvärde#7,1,#åtta#svarande.#Medelvärde#i#halvtid#5,3,#sju#svarande.# # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk. Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläser artiklarmedstörrenoggrannhet. 8.#Något#mer#du#vill#tillägga?# Braprojekt.Rekommenderasstarkt. DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan. PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag.!

13 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 13 Kommentar!från!journalist! Jag#har#fått#flera#bra# och#användbara#tips# och#det#är#annars# alltför#sällan#som# företagen#själva# kommer#till#oss#med# information.# En!av!de!journalister!som!vi!tipsat!om!artikelidéer!för!PR;piloter!är!Katarina!Östholm!på!Tidningen! Ångermanland.!Vi!bad!henne!kommentera!projektet.!Här!är!hennes!omdöme.!! MinaerfarenheteravPR#pilotenärpositiva.Jagharfåttflerabraoch användbaratipsochdetärannarsalltförsällansomföretagensjälva kommertillossmedinformation.menattprojektetpr#pilotensföretag harvaritsåpassdominerandenärdetgällerföretagsnyheterfrån Sollefteåkanjuocksåberopåattdensomdeltagarefåttetturvalav specielltutåtriktadeföretagare.generelltärdetemellertidbättreju flerinflödenvihar,ochpr#pilotenförefallerattvaraenmodellsom skullekunnaanvändasavflerföretagmenocksåavkommunenoch länsstyrelsen. Katarina#Östholm# journalist,#tidningen#ångermanland# #

14 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 14 Slutsatser De!krav!som!i!avtalet!ställts!på!projektet!har!alltså!uppenbarligen!uppfyllts.!Men!det!hindrar!inte! att!det!i!en!del!avseenden!finns!klara!marginaler!för!förbättringar.!projektet!har!tydliggjort!en!del! problem!och!begränsningar.!! AttsmåföretagensinsatserförattnåutviamedierochandraPR#insatsertidigarevaritblygsamma ellerobefintligaharnågragenerellaförklaringar.dessafaktorerharivissutsträckningverkat hämmandeocksåförarbetetmedpr#piloten: Tidsbrist.Småföretagharingastabsfunktionerutöverföretagarensjälv,ochdennadåbara pådeltid.ävennärdetinterörsigomenpersonsföretagärallaiföretagetnästanenbart sysselsattameddendirektaproduktionen.detbliruppenbarligenintemyckettidöverför varesigplaneringochgenomförandeavnågramarknadsföringsinsatserellerförutbildning. möjligt,specielltdåenavosshelatidenbefunnitsigpåplatsisollefteåkommun. Hemmablindhet.Attupptäckavadiverksamhetensom kanvaraavallmäntintressekräveruppenbarligen friska ögon.de kvartsamtal somintroduceradessomrutin någonmånadiniprojektet,dåvikonsulterlöpandefick vetavadsomvarpågångiföretagen,leddetillettkraftigt ökatflödeavlyckadepr#aktiviteter. Bristande!gruppkänsla.Deförhoppningarvihadeibörjan avprojektetomattfåutpåtagligasynergieffektergenom samverkanföretagenemellanharförverkligatsirelativt litenutsträckning.härfårviipr#kioskentapåossskulden. Viobserveradedennabristalltförsentiprojektetföratt kunnagöranågotåtsaken;dettabordehavaritfullt De# kvartssamtal ## vi#införde #då#vi# konsulter#löpande#fick# veta#vad#som#är#på# gång#i#företagen,# ledde#till#ett#kraftigt# ökat#inflöde#av#lyckade# PRKaktiviteter.## Bristande!självförtroende.Attidentifieraoch,framförallt,behandlaföretagens informationsråvarakräverivissafall,menlångtifrånalltid,specialistkompetens:pr# kunnandeochjournalistiskerfarenhet.menirättstorutsträckninghandlardetmeraom kunskaperocherfarenhetersomärrelativtlättaatttillägnasig.etthinderkandåhavaritatt endelavdeltagarnaiprojektetintetrottsigkunnatillägnasigdeutbildningsinsatsersom gjorts.dessaharintevaritsåtidsmässigtkrävandeatttidsbristkanvaraenrationell förklaring.dockkommerkanskefleravföretagarnaatttadelavutbildningsmaterialetefter projektetsavslutande. Felaktig!prioritering.Detförefallersomendeldeltagareiprojektetinteinsettvilken ekonomiskpotentialsomliggeridentypavmarknadsföringsomprojektetgåttutpå,ochatt mandärförvaltattinteläggasärskiltmyckettidpådet.ettparformuleringariföretags utvärderingartyderocksåpåattmanunderskattarellerrentavglömmerborttämligen tydligaresultatavpr#insatser.denfördenenskildadeltagarenlågakostnadenkanha bidragittilldetta; detsomärbilligtkanvälintevaravärtsärskiltmycket? Enhögrekostnad hadeförmodligengjortattmandenhärgångenintehadefåtttillräckligtmångadeltagare, menförframtidenbordekanskeprisfråganövervägaspånytt. Dålig!uppkoppling.DentankeviiPR#kioskenhadefrånbörjanattendelavdegemensamma mötenaskullekunnaskeviainternet(texmedhjälpavskype)visadesigintefungera, eftersomfleraavdeltagarnavisadesighafördåligainternet#förbindelser.

15 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 15 Utbildningsinsatser! Ett!av!målen!med!PR;piloten!har!varit!att!under!projektets!gång!bidra!med!så!mycket!kunskap!att! deltagarna!efter!projektet!till!viss!del!ska!kunna!arbeta!vidare!med!pr!på!egen!hand.!vi!tycker!att! vi!har!gett!dessa!möjligheter,!men!att!deltagarna!inte!tagit!vara!på!dem.!! Kunskapenskullebibringasdeltagarnapåtvåsätt:Delsgenomsittsamarbetemedosskonsulter learningbydoing.iallthögregradskullevilämnaöveruppgiftertillföretagarna.ochdelsviarena utbildningsinsatser iförstahandpådigitalväg. Ibådafallenmöttevihinder: FördetförstahardeflestaavdeltagarnahaftytterstbegränsatmedtidförattarbetamedPR tillsammansmedoss(seavsnittetbegränsningar).därmedharviintehaftsåstoramöjligheteratt överförakunskappådettasätt. Fördetandra,närdetgällerdemerrenodladeutbildningsinsatserna,hadevifrånbörjantankenatt endelavdemskulleskeidigitalamötenmedhelaellerdelaravgruppen,texviaskype.närdet visadesigattfleraavföretagarnahadefördåligainternet# förbindelserförattdettaskullefungerafickvilägganerdentanken. UnderPR#pilotenharvidärförtestatliteolikamodellerför utbildning:fysiskamöten,texter,kortavideorochrenaljudfiler allt detdigitalalevereratviadengemensammaprojektplattformen Basecamp. Viharinteuppfattatnågotstortsugefterutbildningsinsatserna, knappastnågonharkommenteratdemochdeendaviärsäkrapåatt någonhartagitdelavärdefysiskaträffarna,menävendärharvi upplevtattdetvaritsvårtattfåmedalla. enligt#vår# uppfattning#har# flaskhalsen#varit# deltagarnas#bristande# tid#och/eller#intresse.## KanskehadevifrånPR#kioskenssidakunnatbedrivautbildningenpånågotannatsätt,menenligtvår uppfattningharflaskhalsenvaritdeltagarnasbristandetidoch/ellerintresse. Värtattnoteraärattdetinteärförsentatttadelavutbildningsinsatserna deliggerkvarpå Basecampunderentid.! #

16 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 16 Förslag!till!förbättringar! Ovanstående!faktorer!pekar!på!några!marginaler!för!förbättringar!vid!en!förlängning!av!projektet! eller!för!ett!nytt!projekt.!det!vi!anser!att!man!borde!överväga!är:! Längre!period.Ettprojektsomläggsuppsåattmanförenlängreperiodkananvändasigav professionellhjälp.inteminstprojektetskunskapsmål somjusyftartillattistor utsträckninggöraföretagarnanärmastsjälvgående kräveruppenbarligenmertidochmer praktiskaerfarenheter. Större!flexibilitet.Omfattningenochformernabörivissutsträckning skräddarsys efter respektiveföretagsbehovochförutsättningar. Fler!möten.Ietteventuelltframtidaprojektbörmantex,inteminstmedtankepå utbildningsaspekten,haflermötenmedalladeltagarefysisktnärvarande,längremötestid samtbådemersystematisk brainstorming ochkreativtinriktadegrupparbetenkring deltagaresproblemochmöjligheter. Snävare!urval.Närdetgälldeurvaletavföretagiprojektetvardetuppenbarligenintemöjligt attkonsekventtillämpanågragenomtänktaprinciper,eftersomdetvarvissaproblemmed attblandq#nätverketsmedlemmarrekryteratiodeltagare.sermantilldeföretagsomnu faktisktdeltog,ochutgårifrånvilkasomtyckshafåttutmestavprojektet,förefallerdetatt varaönskvärtattfrämstförsökarekryteradelsföretagaresomharåtminstonenågraårs erfarenhet,delsinriktasigpåsådanasomvillförändraochexpandera. Högre!pris.MotbakgrundenavdetydligaochlättkommuniceraderesultatsomPR#piloten åstadkommitbordedetvaramöjligtatttautetthögreprisavdenenskildeföretagaren.det ärmöjligtattdetta,ikombinationmedmarknadsföringtillenbredaregruppavföretagare, bådeskulleunderlättarekryteringavenvälfungerandegruppochledatillökadmotivation ochenmerrationellprioriteringhosdenenskildedeltagaren.

17 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 17 Konceptet Denna!del!är!borttagen!på!grund!av!konkurrensskäl.!

18 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 18 Bilagor BILAGA!1:!Publicerade!artiklar,!diagramunderlag!!! Imångafall,ochinästansamtligaartiklariTÅ,ärpubliceringarnagjordabådeipapperstidningoch påwebb.åtskilligahardessutomvaritdelavellerhelförstasida.dettaräknassammantagetsomen endapubliceringivårsammanställningnedan. Företag! Dat! Medie! Rubrik! Länk! Kommentar! arifiq# 24/2 Branschkoll Kommersiellt genombrottför kalkylsystemetfrån Arifiq 25/2 TÅ Storkundtill Sollefteåföretag 25/4 TÅ Internationell samarbetspartner 28/4 Branschkoll Kalkylverktyget arifiqintegreras medagfaapogee 25/4 AGI ArifiqochAgfa Graphicsi samarbete 27/5 AGI ArifiqochAgfa Graficsisamarbete 17/7 DagensIndustri Tryckerietgörett lappkast 16/9 DagensNyheter Familjeföretagetvill slåsiginpåny marknad! 25/9 TÅm.fl.medier Riskkapitalbolag finansierarutlands# satsning Gålsjö! 20/2 TÅ HallådärFredrik Bruk! Larsson 26/3 TÅ Gålsjöbruktaröver golfrestaurang Blomst erverks tan! Fotfavo riten! for#kalkylsystemet#fran#arifiq/ /storkund#till#sollefteaforetag#1 /internationell#samarbetspartner integreras#med#agfa#apogee/ i#samarbete/ Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Pappersutgåvan(viräknardennasomytterligare publicering,eftersomdetskiljersigsåmycketitid) 1½sidaiartikelserien Entreprenör arifiq:smediala genombrott 1/2sidaiartikelserien Veckansutmaning /kamprads#kliver#in#i#sollefteaforetag /halla#dar#1 /galsjo#bruk#tar#over#golfrestaurang 27/3 TÅ NärodlatpåGålsjö /narodlat#pa#galsjo 23/4 TÅ Företagareförvaltar kulturarv /foretagare#forvaltar#kulturarv 3/5 TÅ Dekämpari skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget Gemensammed Hippocania Hallstaberget 22/4 golf.se(svensk Sollefteåinför Samarbetemed golf) föräldramedlemska Golfsverige/2014/4/Solleftea#infor# golfklubben p foraldramedlemsskap/ 27/5 Sportfack Nyagrepppå Samarbetemed SollefteåGolfklubb 27/nya#grepp#pa#solleftea#golfklubb golfklubben 10/6 TÅ Fokuspåsvarta Samarbetemed siffror /solleftea#gk#satsar#pa#svarta#siffror golfklubben 12/6 TÅ Bakfickanriktar Ejwebb? blickenframåt 27/6 TÅ Svältföddapå blommorochblad /svaltfodda#pa#blommor#och#blad 6/5 TÅ Fötternasegendag /fotternas#egen#dag

19 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 19 Hippoc ania! Konsult! 360! Farm! Backsjö n! 18/3 TÅ Nyttförhundoch häst /nytt#for#hund#och#hast 3/5 TÅ Dekämpari Gemensammed skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget GålsjöBruk Hallstaberget 3/5 Häst&Ryttare Bredagångaroch Papperstidning öppenkafeteria 12/6 TÅ Merteknikän styrka /mer#teknik#an#styrka 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 19/6 TÅ Västernorrlands problem? En regionav ordermottagare 25/6 TÅ Hurgårvivåra företagattsäljasig själva? 3/3 Vindkraftsnyhet er Utbyggdvindkrafti Västernorrland ifrågasätts 17/3 TÅ Affärersom blomstrar 19/3 SVT Tulpanodlinghotar Nyheter/Mittny attstänga tt 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 24/4# Allas# Här#blommar# kärleken# 26/5 TÅ Åretstulpanfestivali Backsjöninvigd 4/6 Mittnytt Omtulpanfestivalen ochtulpanodling 9/6 Hemträdgården 90000blommande tulpanerisollefteå 9/6 Viola Tulpanodlingi Ångermanlandkan blistorskalig 20/6 Jordbruksaktuel Tulpaneri lt Ångermanland en vackeraffärsidé juni Kundenifokus Tulpafestivaleni Backsjönhandlar omtillväxtochny grödaförnorrland ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan https://www.allehanda.se/opinion/debatt/vastern orrlands#problem#en#region#av#ordermottagare far#vi#vara#foretag#att#salja#sig#sjalva#sina# produkter#och#tjanster d#vindkraft#i#v#sternorrland#ifr#gas#tts /affarer#som#blomstrar panodling#hotar#att#stanga ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan Debattartikel; gemensammed FarmBacksjön Debattartikel Svarpå debattartikel Endastwebb Debattartikel; gemensammed Konsult360 Tresidigt#reportage.## Ej#initierat#av#PRpiloten,#räknas#ej# in#i#statistiken.## /arets#tulpanfestival#i#backsjon#invigd panerna#far#backsjon#att#blomstra Pappertidning Viktigtidningför yrkesodlare. okus_1_14 Emmas! Skafferi! 10/4 TÅ HelaSverigeälskar Junselesskorpor /hela#sverige#alskar#junseles#skorpor 15 Expressen,Mitt Testat&smakat maj kök(bilaga) juni ÅretRunt 12/6 TÅ#s Visstärdetmycket Endastpapper? sommarbilaga jobb 27/6 Expressen,Mitt Surströmmingsskor

20 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 20 kök(bilaga) por sskorpor/ Skorpormedsmak avsurströmming 1/7 Västerbottens# Kuriren surstromming 1/7 TÅwebb Surströmmings# kakor /surstrommingskakor Skurtan ten! Resele! Jakt!&! Hjort! 2/7# Dagstidningar, radioochtv Surströmmings# skorpor Efter2/7hartillkommitc:a50publiceringaridrygt 40dagstidningar,MittnyttochRapport.Inslagi TV4Nyhetsmorgonärplanerat. /uppat#for#rutforetagen#1 Endastpapperstidning. 19/2 TÅ UppåtförRUT# företagen 28/2 Sollefteåbladet Alltfler EjinitieradavPR# Sollefteåföretag piloten,däremot använderrut# uppstyrd. avdrag 7/6 TÅ Skurtanten Ejwebb? Helsida snabbväxer 16/4 P4 Hjortjaktiskogarna 6minradioinslag Västernorrland iångermanland d=110&artikel= /4 Jaktjournalen Nyttjaktföretagi Viktigt Sollefteå &avd1=0 branschmedie 24/5 TÅ Prickigasmåttingari Reselesnipor /nu#har#hjortkalvarna#kommit! Förstasidasamt videointervjupå webben!!

21 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 21 BILAGA!2:!Sammanställning!sociala!medier!mm,! diagramunderlag! arifiq! Ingeninsats. Gålsjö!Bruk! Ingeninsats. Blomsterverkstan! StartavFacebooksida.Produktionavinnehållförstatiden.Marknadsföringavinlägg. StartavInstagramkonto,ihopkopplingmedFacebooksidanförautopublicering. Genomförandeavenkätundersökning. Idéochtexttillskyltaributiksfönstretmedkopplingtillundersökningen. Fotfavoriten! Nyhemsida15/4,fotfavoriten.se. ÅterkommandehjälpmedinläggpåFacebook. Hippocania! Ingeninsats. Konsult!360! Nyhetsbrev,3st,skickasutunderbörjanavjuli. Farm!Backsjön! Nyhetsbrev,6st. Emmas!Skafferi! Ingeninsats. Skurtanten! Hjälpmedhemsidestexter. Hanteringavmindremediekrisikommentarsfält. Resele!Jakt!&!Hjort!! StartavFacebooksida. Hjälpmedtextertillflygblad. Hjälpmedtexterbroschyr. Hjälpmedtexterhemsida.!

22 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 22 BILAGA!3:!Kommande!publiceringar,!diagramunderlag! En!del!publiceringar!kände!vi!när!slutrapporten!skrevs!den!4!juli!till!skulle!ske!framöver.!Dessa! redovisas!här,!se!även!diagram.!! arifiq! Ingetförberett. Gålsjö!Bruk! PressreleaseomBotanikdagarnautskickad. Pressreleasehöstenskockarutskickad. Mediakontakt;förberedelserochunderlagtillTÅförsenarepublicitetomtimmerrännan. Blomsterverkstan! Förslagom blomsterprenumeration för,iförstahand,företag.dåingetintressefannsför attprövatjänsteninärtidharviejlevereratnågotytterligareunderlag. Fotfavoriten! Mediakontaktochunderlagomfarligaplattaskor. Hippocania! Förslagtilluppläggningavpressaktivitetviapartner. Konsult!360! Debattartiklar,3st,iförstahandförtidningenEntreprenör,SvensktNäringsliv,Sundsvall. Farm!Backsjön! Ingetförberett. Emmas!Skafferi! Surströmmingutskick,underlagmedsiktepåbredpublicitetiaugusti. Skurtanten! Ingetförberett. Resele!Jakt!&!Hjort! KontakterochunderlagförTÅ#sjaktbilagaiaugusti. KontakterochunderlagMittnyttombjörnspårning. Pressmeddelandeomaktiviteterunderåret. Pressmeddelandeomradiodokumentärförberett.!!!

23 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 23 BILAGA!4:!Sammanställning!slutenkät!PR! SammanställningengenomfördavSiv#BrittHäggqvist,Q#nätverket.Dennaenkätgenomfördesi sambandmedprojektslut. 1!Hur!ser!du!på!dina!erfarenheter!av!PR;piloten?! # Mycketintressantospännande.Mycketjagkananvändamigaviframtiden.Jagharintekäntmig såensamiarbetetattfåfirmanattgåframåt # Mycketbra.Nuhar mintid kommitochmoajobbarförfullt.sammaresumésomvid halvtidensenkät # Domharlegatpåbraokommitmedideer,detärnogjagsominteharlevererat # #Mycketbra.Annaotroligtproffsigokunnig.Matssitterävenhanpåenmassakunskap,men tyvärrtrorjagåldernhållerpåatthinnaifatthonom.lättförvirradvidvissasamtal.kanringa uppfleragångeromsammasak. # JagtyckerprojektetmedattdelapåenPR#byråärfantastiskt. # Bramedkunskapersomöverförsisyfteattmanskaklarasigpåegenhandframöver.Många kortkurseribasecampochstortfokuspålärandeavvarandra. # Harkanskevaritförstortfokuspåattkommameditidningarna # #manfårbrainformationomvadsomärmöjligtmedpr # PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR.Tidsplan? # KontaktnätetavPR#pilotenärjättebra.Svårtattfåsjälv. # Tillsnuharpressenkommittillmig,nuharPR#kioskenskickatinfotillpressenmedbraresultat # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. # Positivt!SpecielltAnna!Honärväldigtlättsam,lyssnarochkommermedbraförslagutifrånmina önskemål. # Heltklartharjagintehaftsåmyckettidjagönskatattlägganerpåprojektet.Jagharintefullt utnyttjatdettahalvår.jagskullegrillatdemmycketmer.dettaärnogalltförstortproblemför allasmåföretagare,intebarajag.jagtyckerocksåattviskullehaflertillfällenattträffasirl. 2!Hur!väl!har!PR;piloten!uppfyllt!dina!förväntningar?!(!ange!skala!0;10)! # 7,9,10,8,9,8,8,4,5,6 # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig. # Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvarjättenöjda medgavistortsettingenting. 3!Hur!mycket!tid!har!du!behövt!lägga!ner!på!PR;piloten?! # Alldelesförmycket 1 # Endelmenöverkomligt 1,1,1,1,1,1,1,1 # Väldigtlite 1

24 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 24 Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet.Önskar jaghaftmertid.effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnitmed. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällanelleraldrig varitinpåbasecamp 4!Hur!har!kontakterna!med!pr;konsulterna!fungerat?! # Mycketbra 1,1,1,1,1,1,1 # Hyggligt 1,1,1 # Dåligt Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga 5!Vad!har!du!fått!ut!i!medier!(ange!skala!0;10)! # 2,3,10,8,8,8,7,2,0,4 Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikelhar responsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapatsför artikelserie,nyhetsbrevetc 2smånotiseriveckotidningar.Ungefärvadsombrukarhändapånågramånaderförmig,såalltså ingetutöver 1reportage 6!Vilken!effekt!har!du!hittills!fått!i!ditt!företag;ekonomiskt!eller!på!annat!sätt?!(!ange!på!skala!0;10)! # 0.10,8,3,8,6,1,2,5,4 # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. # Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardetvara # Nyanställningarfrån3#9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobbfrån vikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. # Annahargjortenhemsidasomjagfått2bokningarochenkonsultfrågagenom # Svårtattsäga.Kanskeometthalvår # Publicitetenimediaharökatgenomfleraartiklar,förmindelhardetinteresulteratifleraffärer ochdärkanjagtyckaiefterhandattfokusskullehalegatredanfrånbörjan,detkanhändaatt detkommeraffärerpålängresiktmeningetsomvisettidag. # Ingenspecielleffekt.Ekonomisktingetalls.Massmedialtingetutöver. 7!Anser!du!att!du!lärt!dig!någonting!som!du!kan!ha!nytta!av!i!framtiden?!(Ange!skala!0;10)! # 10,10,5,7,?,7,?,1,8,9 # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk.denfysiskautbildnigenmedmats,varvälsioså.hadeannakunnatha flerfysiskakurserpåplats,hadedetvarittoppen.menjagförstårattdetärdyrtatttahithenne frånstockholm.

25 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 25 # Matshadejuliteattsägapåvårsenasteträff,detfannsnågragrejeratttatillsig.Annarsinget nytt # Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläserartiklar medstörrenoggrannhet. # Attmanskaliggapåreportrarochkommamedegnaidéeromvaddomskaskrivaom # Detharvaritläroriktattdeltaiprojektetochbramedettnätverkförosskvinnorsomsatsari Sollefteå!MktbrainitiativfrånQ#nätverket#enelogetillersomtoginitiativetattstarta projektet!!! 8!Något!mer!du!vill!tillägga?! # Detharvaritbraointressantattvaramed.Spännandeattsehurandraföretagjobbarochroligt attträffadem. # Vorejätteintressantmednågonslagsfortsättningochregelbundnaträffarförnätverket,jagär intresseradavenfortsättning! # Braprojekt.Rekommenderasstarkt.SeminatankarkringprojektpåBasecamp27/5 utvärdering halvtid # Ettmycketbraprojekt # Förmindelkominteprojektetigångpåallvarförränefterisenarehalvan.Mycketpgajaginte fickbrakontaktmedmats.känslanvarattattjaginteriktigtägdefråganochbestämdeövermitt företag.senarehalvanharvaritbåderoligochgivande. # Varitnyttigtatthadettafokuspåmarknadsföring.Tyckerframföralltattdeåterkommande veckomötenapåtelefonblevriktigtlyckat.iblandhardäremotprojektetfåttentendenstillattfå utnyheterförattpr#kioskenskakunnavisauppeffektenavsittarbete.dåhardetblivitfelfokus idiskussionerna,inteföretagetsbästautanpr#kioskensbästa. # DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan.exannasanuskavitänkapåattläggaenvisstid/vfördettaändamål. Hadevaritbraattfåmedsigfrånbörjan,dåhadedetintevaritsåöverväldigandeförnågonsom inteharhållitpåsåmycketmeddetta. # PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag # JagharintehafttidatttittapåinformationsochträningsmodulernapåBasecamp.Harvitillgång tilldetibasecampefterprojektet?!!

26 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 26 BILAGA!5:!Checklista!PR;metoder! Här!är!en!genomgång!av!merparten!av!de!PR;metoder!och!;instrument!som!vi!har!använt!oss!av!i! PR;piloten,!med!exempel!på!hur!resonerar!och!hur!vi!arbetat.!Listan!kan!med!fördel!ses!som!en! checklista!för!fortsatt!pr;arbete.!! Pressmeddelanden! Detmestasomharhäntellerplanerasiettföretagkanmanberättaomienpressreleaseform.Och attskrivanerdetkanskegörattföretagarenkommerpåsättattgöradetmerintressant,merläsvärt. Läggneromsorgpårubriker,skickamedbilder,lägginlänkartillrelevantmaterialochglöminte kontaktuppgifterna.menpressreleaseärintealltiddetbästasättet. Personliga!journalistkontakter! VarjegångviellerenPR#pilothartagitdirektkontaktmedenjournalist,iblandbaraförattföljaupp ettmejlellerettpressmeddelande,harreaktionenvaritpositiv.endelavföretagarnaipr#pilotenhar varittveksammatillattringauppjournalister.detärheltomotiverat.viharstämtavmedåtskilliga journalister,ochinställningenärattdefårförmycketmejlochpressreleaserochförlitedirekta personligakontakter. Debattartiklar! MetodenharanväntstvågångerunderPR#piloten,bådagångernamedAmberSchossosom författareellermedförfattare(tillsammansmedcarolinavisser).kontaktaalltiddebattredaktionen förattfåbeskedompublicering. DeflestaavdeltagarnaiPR#pilotenskullekunnautnyttjadettainstrument:CatarinaMolitorSjöberg ellerkristinagirhagenkanskeförattdiskuterakonkurrensvillkorochkommunensroll,carolinavisser förattdiskuteravindkraftsutbyggnadiorördnaturellerdeskummaaffärernamedskrivareoch bläckpatroner,baraföratttaettparexempel.iblandkanmanökatyngdenhosendebattartikel genomattvärvamedundertecknare,somicarolinavissersartikelomvindkraften. Nyhetsbrev! Kanutformassomdebattinlägg,pressreleaser,omvärldsbevakning, bakomkulisserna eller tips. Kravetpånyhetsvärdeärbetydligtlägreänienpressrelease.Målgrupperkanvarakunder, leverantörer,politikerosv,ochnaturligtvisocksåjournalister.distribuerasdirekttillutvalda mottagare,ochtankenärattlevereranyhetsbrevregelbundetochpåsåsättskapaenrelationmed mottagarna.samtligaföretagipr#pilotenskullekunnaanvändanyhetsbrevsformen. Sociala!medier! Istortsettalltsomhänderiföretagenellerruntomkring,ochävenmerpersonligareflektionerkan bidratillmarknadsföringochpositioneringviafacebook,instagram,twitterochandrasociala nätverk.vilketberorpåvarmålgruppenfinns.tankenärattdratillsig följare ochattmatadem meddetdeärintresseradeav.demesthängivnakanfungerasomföretagetsambassadörer,ochju mervälunderrättadedeärdestobättreambassadörerblirde.socialamedierär gratis,detsom kostarärföretagarnastid.menmedengenomtänktocheffektivstrategikandetvaravärtdet. Inomsociala/digitalamedierfinnsenlångradytterligaremetoder annonsering, sökmotoroptimeringosv.dettaliggerutanförpr#området.etttipsdock:vadsomkanvaraintressant förfleraavföretagenipr#pilotenär marknadsföringavinlägg påfacebook.marknadsföringengår

27 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 27 attriktageografiskt,åldermässigt,tillkvinnor/mänochdessutomtillolikaintresseområden.ändå längemycketprisvärt förnågratiorkanmannåhundratalspersoneriprecisrättmålgrupp. Undersökningar! DetharvirekommenderattillBlomsterverkstanochSkurtanten.Detärännuförtidigtattse resultaten.deflestaavpr#piloternaharverksamheterdärundersökningarkananvändasipr#syfte. Evenemang! GålsjöBruksgästkockar,Tulpanfestivalen ettparexempelpåbefintligaevenemang,sompr#piloten använtsområvaraförpr.attmanförväntarsigbraprkanvaraentillräckliganledningattarrangera ettevent.nyckelnäroftastbildmässighet. Uppvaktningar! CarolinaVisserpåFarmBacksjöngenomfördeenuppfaktingförkommunen.Syftetvarbådeatt framförasinasynpunktertillmakthavarnaochattfåpublicitet sommanocksåfick.publicitetengav mertyngdåtargumenten. Myndighetsskrivelser! Enanledningtillattuppvaktningargerpublicitetärattsjälvadetfaktumattenmyndighetär inblandadgörsaken officiell.ochärdetpublicitetmanvillhaärenskrivelsetillenmyndighetett välbeprövatpr#instrument. Profilförändringar! Attlyftaframdetspeciellaidenegnaverksamheten,attpekapåhurman stickerut detskapar nyhetsvärde.attpåallvarfunderapådetkanhjälpaföretagareattvässaverksamhetenochatt dessutomfåeffektivmarknadsföring.skurtanten,somlyfteframsin hemservice #profiltydligare,är ettbraexempel.iettparfallhardetocksåletttillnamnändringar ReseleJakt&Hjortoch Hippocania. Samarbetsprojekt! Skurtantenhargenomattsamarbetamedettparandrasmåföretagbådegjortsinaffärsidétydligare ochfåttpublicitet.gålsjöbrukochsamarbetetmedgolfklubbenochfarmbacksjönskontaktermed LRFgavocksåPRochmarknadsföring. Produktutveckling! Nyaprodukterochaktivitetergernaturligaavstampförmarknadsföring,ochiblandkanPR# tänkandetledatillidéersombidrartillnyaprodukterochtjänster.vihartexföreslagit BlomsterverkstanattsatsapåblomsterprenumerationförföretaochEmmasSkafferiatttill surströmmingspremiärensäljasurströmmingsskorpor.

28 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 28 BILAGA!6:!Överlämning!! Var!och!en!av!de!tio!deltagarna!i!PR;piloten!har!fått!ett!individuellt!dokument!med!en! överlämning.!de!som!så!önskar!kan!därmed!fortsätta!pr;arbetet!på!egen!hand.! ÖverlämningeninnehållernågraövergripandePR#principer,inloggningsuppgiftertillkontonförde webbverktygviharanväntochenlistaöveruppföljningarochannatsomärpågångframöverför varjeföretag.utöverdettaharvifyrapaketerbjudandenfördemsomfunderarpåattfortsättaatt samarbetamedpr#kiosken.erbjudandenagällerendastdetioföretagsomdeltagitipr#piloten. Samtligaföretagharfåttskräddarsyddamejllistor hundratals,inågotfalltusentals,emejladresser tillutvaldajournalister.dessakontaktlistorärvärdefulla,ochvärdaattvårda.sökningarnaärgjordai Meltwaternews,ettavSverigesledandemediebevakningsföretagmedverksamhetöverhelavärlden. Iöverlämningarnafinnsinstruktionerkringdessamejllistor.!!

29 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 29 BILAGA!7:!Publiceringar,!några!exempel!

30 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 30

31 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 31

32 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 32

33 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 33

34 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 34

35 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 35

36 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 36!

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport SM-veckan Umeå 2014 Medierapport 2013.12.16-2014.02.16 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Umeå under perioden vecka 51 t.o.m. vecka 7 2014. (16

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen Stoppa pressarna - Om tidningen och nyhetsartikeln I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: - läsa och analysera texter för olika syften Du läser en typisk nyhetsartikel som är uppbyggd med

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd SPONSORSbroschyr2014DEF!.indd 1 2014-03-28 20:03 En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för

Läs mer

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering. Emma Karlsson, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering. Emma Karlsson, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP Vad är BeBo? Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder www.bebostad.se Vad görs inom BeBo? BeBos aktiviteter ska genom

Läs mer

Inlandet MIKRO PROJEKT. Leader. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling

Inlandet MIKRO PROJEKT. Leader. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling MIKRO PROJEKT Viktig information till er om genomför ett mikroprojekt Leader Trädgårdsgatan 1 641 33 KATRINEHOLM www.leaderinlandet.se

Läs mer

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Allmänna anvisningar Denna blankett ska användas för redovisning av utvecklingsinsats som fått särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

! ( ( ( ( Ansvar(VT:(Ulrika(och(Ulf( ( Marknad(

! ( ( ( ( Ansvar(VT:(Ulrika(och(Ulf( ( Marknad( Aktiviteterflera marknader2016 AnsvarVT:UlrikaochUlf Marknad Tyskland,Nederländerna,England,Norge, Finlandm.fl. Målgrupp Internationellaresebloggare, Bussresearrangörerochlänetsföretag Teman Outdoorvinterochsommar,Livsnjutareoch

Läs mer

Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR

Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR ulf.nilsson@svt.se 070-884 77 22 @ulfnil på Twitter och Instagram 600 000 Tittarsiffror Sommarveckor 2009-2016 500 000 400 000 300 000 200

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Förläggargårdar för kulturturism Datum: 2013-09-05.. Diarienummer: 2008-001 AD.. Projekttid: 2013-03-01---2013-10-01. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. dagenssamhalle.se VÅRT DIGITALA ERBJUDANDE 2014 Navet i vårt digitala erbjudande är vår prisbelönta debattsajt dagenssamhalle.se.

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress

Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress Eslöv 2012/04/18 Det ska löna sig att annonsera lojalt i Mellanskånes STÖRSTA dagspress SKD når ut till en bred målgrupp, dvs era kunder, både via print, webb och nu även mobiltelefoni. SKD har närmre

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som företräder regionens besöksnäring i

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Nätverksträffar 2014/15 Emma Hjälte Hur går det till? Tydlighet Kamratskap Vuxenstöd Vad kan vi uppnå? Förhindra tobaksbruk

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Effektrapport 2014 1 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Organisationsnummer 802005-7512 Organisationsform: ideell förening Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som FRII angett. FRII är Frivilligorganisationernas

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Lathund för annonsering på Facebook

Lathund för annonsering på Facebook Stockholm 2013-12-03 Delprojekt webb och sociala medier Partistyrelsens expedition Lathund för annonsering på Facebook I denna PM hittar du tips för annonsering på Facebook. Inledning Förutsättningarna

Läs mer

Botkyrka GK. Årsrapport 2015 - Gäster. Rekommendationsvärde för gäster - NPS. Gästernas NPS under säsongen. Vad säger gästerna?

Botkyrka GK. Årsrapport 2015 - Gäster. Rekommendationsvärde för gäster - NPS. Gästernas NPS under säsongen. Vad säger gästerna? Årsrapport 2015 - Gäster Årsrapport 2015 Vi har på ert uppdrag frågat era spelare om de skulle rekommendera er klubb till vänner och bekanta. Totalt har vi samlat in 170 000 svar på uppdrag av över 100

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

PROGRESSRAPPORT

PROGRESSRAPPORT Projekt: Kunskapsmentorer Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-05-23 Ange Dokumentnummer 001 Status: KUNSKAPSMENTORER PROGRESSRAPPORT 2011-05-23 Tobias

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Bilder: Stock.xchng. LÄR UT-projektet. bättre läkemedelshantering för äldre KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT

Bilder: Stock.xchng. LÄR UT-projektet. bättre läkemedelshantering för äldre KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT Bilder: Stock.xchng KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT LÄR UT-projektet bättre läkemedelshantering för äldre LÄR UT-projektet bättre läkemedelshantering för äldre Denna broschyr sammanfattar projektet

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Samarbetspartners 2013

Samarbetspartners 2013 Samarbetspartners 2013 Gagnefs golfbana har allt sedan invigningen kontinuerligt förändrats för att bättre försöka möta medlemmars och gästers behov och önskemål. Vår framtid bygger på att gäster kommer

Läs mer

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB 2004 Priono AB Rapport Y-län finansieringskampanj 2004 Priono AB 1 2004 Priono AB I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Här kommer resultatet av den webbenkät som alla besökarna på hemsidan kunde fylla i under angivna perioden ovan. Det kom in 79 svar sammanlagt

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 Strukturaffärer stärker lokaltidningarna i Sverige Nu ritas stora delar av den svenska mediekartan om. En ny tidnings- och mediekoncern, LT Liberala Tidningar AB ( Liberala

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Tema: Energieffektivisering

Tema: Energieffektivisering FÖR ANNONSBOKNING Tema: Energieffektivisering Har du produkter eller tjänster som kan bidra till att offentliga verksamheter effektiviserar sin energianvändning? Det finns ett krav från medborgarna att

Läs mer

Utmaningar för den journalistiska rollen

Utmaningar för den journalistiska rollen Ojdå! Medlemsinformation för Riksdistriktet Offentliganställda Journalister nr 3/2012 Innehåll Sid 2 Årsmötet i Göteborg Sid 3 Tidningen Regionmagasinet läggs ner Utmaningar för den journalistiska rollen

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Sollefteå kommun

Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv. Sollefteå kommun Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv Sollefteå kommun Svarsfrekvens Kommun Antal Skickats ut (antal enkäter) Kommit åter (antal enkäter) Svarsfrekvens i % Hemtjänstområden

Läs mer

Tips för en lyckad Golfens dag

Tips för en lyckad Golfens dag Tips för en lyckad Golfens dag Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos de drygt 250 klubbar som anmält sig. Nu är det dags att börja detaljplanera enligt de tre faserna vi identifierat

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Facebook, festivaler och framtidstro

Facebook, festivaler och framtidstro Foto: Trons Facebook, festivaler och framtidstro Emelie Kårén Inflyttningsgruppen i Resele Resele Framtidsbygd 2020 Emelie Kårén Gift med Jonas. Två barn, Wilhelm, 6 och Signe 4 år. Högstadielärare och

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-13,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

10 109 mottagare av vårt nyhetsbrev WEBB. Tidigare AGI Grafiskt forum. Hemsida Signprint.se. Nyhetsbrev med utskick 3 ggr/veckan

10 109 mottagare av vårt nyhetsbrev WEBB. Tidigare AGI Grafiskt forum. Hemsida Signprint.se. Nyhetsbrev med utskick 3 ggr/veckan Tidigare AGI Grafiskt forum WEBB Hemsida Signprint.se Bannertyp Format Pris/vecka Pris/månad Pris/år (pixlar) (SEK, exkl moms) (SEK, exkl moms) (SEK, exkl moms) 950 150 5 000 12 000 72 000 390 180 2 000

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Handbok. för föreningens stödgrupper. Innehåll

Handbok. för föreningens stödgrupper. Innehåll Handbok för föreningens stödgrupper Innehåll Blanketter och praktiska råd för dig som är engagerad i föreningens stödgrupper och ansvarar för genomförandet av aktiviteter för våra drabbade barn och familjer.

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS

NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Nr 5 NYHETSBREV FRÅN MIF MEDARBETARE I FOKUS Våren startade där hösten/vintern slutade för de 35 medarbetare som läser på Vård och omsorgsprogrammet. Styrgruppen tog beslut på en ökning i aktivitetsplanen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Ramsjö gård, Equisolution Rehab & Trainingcenter Journalnummer:

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-8 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-01-24

Läs mer

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 1 [8] Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 Måndagen den 2 mars 2009 överlämnade Folksams Ingela Höök nycklarna till en Toyota Prius till Botkyrka Grannstöd. Högtidligheten skedde

Läs mer

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 SKANDINAVIENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM, MEDIER OCH PR AFFÄRSTIDNINGEN RESUME ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2016 TEXTSIDESANNONSER Uppslag Satsyta 476 x 307 mm 516 x 350 är det skurna formatet + 5 mm

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

RAPPORT 1(6) VERSION 1.0

RAPPORT 1(6) VERSION 1.0 RAPPORT 1(6) 07-06-14 VERSION 1.0 HS Fiske Kenneth Ottosson Slutrapport Fisketurism Norr, förstudie Slutrapporten avser mål 1 södra skogslänsregionen beslut 2007-03-29 Y3041-27-2007 och 2007-03-29 Y3041-28-2007.

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

FOTO: EMIL DALQVIST FOTO: BORÅS TIDNING. Vill du vara med. på en annorlunda resa med mig? Nytt år nya möjligheter!

FOTO: EMIL DALQVIST FOTO: BORÅS TIDNING. Vill du vara med. på en annorlunda resa med mig? Nytt år nya möjligheter! FOTO: EMIL DALQVIST FOTO: BORÅS TIDNING Vill du vara med på en annorlunda resa med mig? Nytt år nya möjligheter! Talang är lika med lusten att vilja! FOTO: LENNART MAGNUSSON, BORÅS TIDNING Jag heter Emma

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer