Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport+ PR#piloten+ Kostnadseffektiv+marknadsföring+för+småföretagare.+Ett+pilotprojekt+i+samarbete+ med+q#nätverket+i+sollefteå."

Transkript

1 Slutrapport PR#piloten Kostnadseffektivmarknadsföringförsmåföretagare.Ettpilotprojektisamarbete medq#nätverketisollefteå. Kontakt:prkiosken.se,

2 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 2!!!! Målsättningen!är!att! utveckla!en!modell!för! att!företag!oavsett! bransch!ska!kunna! samverka!om!en! gemensam!pr;!och!!! informationsavdelning! och!på!så!sätt!stärka! företagen,!främja! affärerna,!förbättra! tillväxtmöjligheterna! och!öka!kompetensen.! Ur#avtalet#för#PR-piloten#

3 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 3!!! Småföretagarens!dilemma:Stortbehovavattsynas. Begränsatmedkunskaper,litenbudget,ochminimaltmed tidförmarknadsföring. DethärbestämdesigQ#nätverketiSollefteåförattvända uppochnerpå. FörettårsedanfickPR#kioskenefterupphandling uppdragetattdrivapilotprojektetpr#piloten attförtio småföretagisollefteåfungerasompr#och informationsavdelning. Vadingenavossdåkundeveta,självklart,varattresultatet skulleblisåenastående. Tack,allainblandade,förattnihademodetattprova. StockholmochResele,oktober2014 Anna!Fagerström! VD,PR#kioskenAB Slutrapport#PR-piloten#uppdaterad#16#oktober#2014.#

4 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 4!!!! Innehåll 5 6 Resultat! Resultaten#i#företagen# Enkäter! Så#tycker#företagarna# Kommentar#från#journalist# Slutsatser! Utbildningsinsatser# Förslag#till#förbättringar# Konceptet!Detta!avsnitt!är!borttaget!ur!av!konkurrensskäl! 17 Bilagor! BILAGA#1:#Publicerade#artiklar,#diagramunderlag# BILAGA#2:#Sammanställning#sociala#medier#mm,#diagramunderlag# BILAGA#3:#Kommande#publiceringar,#diagramunderlag# BILAGA#4:#Sammanställning#slutenkät#PR# BILAGA#5:#Checklista#PR-metoder# BILAGA#6:#Överlämning# BILAGA#7:#Publiceringar,#några#exempel# PR;piloten!genomfördesavQ#nätverketiSollefteåochPR#kioskenAB,ochmöjliggjordesgenom finansieringfrånsollefteåkommun,länsstyrelsenvästernorrlandochtillväxtverket. PR-kiosken AB prkiosken.se Bankgironummer Orgnr

5 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 5 Resultat Om!man!ser!till!de!omedelbara!resultaten!har!projektet!fungerat!bättre!än!vi!förväntat!oss.!De!tio! små!eller!mycket!små!företagen!visade!sig!nästan!genomgående!ha!mycket!mer! råvara!för! positionering!och!marknadsföring!via!pr;insatser!än!vi!trodde.!! Medierna,såvällokalasomregionalaochriksmedier,tidningar,webbochetermedier,harunder projektetsfemmånaderochettparmånaderdärefterpubliceratungefär100artiklarochinslag,som exponeratdedeltagandeföretagenförstoramålgrupper.dessaartiklarochinslagharvaritdirekt ellerindirektinitieradegenompr#piloten.detio pilotföretagen harblivitmerexponeradeiolika sortersmedieränsollefteåkommunsövrigadrygt1100företagtillsammans. Ommansertillresultatensomdespeglasidetfördeflesta företagarnafrånmarknadssynpunktviktigastemediet,tidningen Ångermanland,harprojektetstiosmåföretaggenomgåendefått väsentligtstörreutrymmeochbättreexponeringänandra företagsnyheter oftastortutrymmepåförstasidanplusnästan helinsidaellerheltuppslag. Publicitetenkringföretagenhargenomgåendeinneburitatt företagarnaochderasverksamheterharlyftsframpåettpositivt sätt.detordeinterådanågontvekanomattdedärigenombåde förstärktsinavarumärkenochförbättratsinaaffärer. De#tio# pilotföretagen # har#blivit#mer# exponerade#olika# sorters#medier#än# Sollefteå#kommuns# övriga#drygt#1#100# företag#tillsammans.# PR#pilotensresultatgerenuppfattningomvilkaoutnyttjadepotentialerförmarknadsföringgenom professionellapr#insatsersomfinnsikommunensnäringsliv. Effekternaförföretagen,ekonomiskaochandra,harenligtföretagarnasjälvaocksåvaritpåtagliga. Trotsdenkortaprojekttidenharfleraavföretagenienkäten(seavsnittetSåtyckerföretagarna) uppgivitattmankunnatökasinomsättning.någraavföretagenharökatantaletsysselsatta sammanlagtmeduppskattningsvismellan8och11personer.publicitetenharfungeratsomett effektivtstödförsäljinsatserochiettfallbidragittillattriskkapitalbolaggåttinmedkapitalfören internationellexpansion.flertaletdeltagareansersigocksåhafåttkunskaperocherfarenhetersom dekommeratthanyttaaviframtiden.

6 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 6 Resultaten!i!företagen!! Antal#publicerade#artiklar,#sociala#medier#mm.#Bygger#på#publicitet#fram#till#4# juli# #ytterligare#ca#50#publiceringar#tillkom#under#juli# #september.# Publiceradearcklar Socialamediermm Kommandepubliceringar Lista#över#publicerade#artiklar,#se#BILAGA#1.## Genomgång#av#sociala#medier#mm,#se#BILAGA#2.# Uppräkning#av#kommande#publiceringar,#se#BILAGA#3.# ## FörattförsökageennågorlundaklarochrättvisandebildavvilkensynlighetPR#pilotenhar medverkattill,såharvidelatupppublicitetensåhär: I Publiceradeartiklar ingårartiklariwebbtidningar. I Socialamediermm ingåraktiviteterpåfacebook,nyhetsbrevochandrapubliceringar sommanstyröversjälv.härharviinteräknatvarjepublicering,utangjortenuppskattning avvärdetavpubliceringen,jämförtmedenartikel. Kommandepubliceringar ärartiklarsomvikännertillkommerattpubliceraslängrefram. Tabellenärsammanställdden4juli2014. #

7 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 7 Antal#timmar#per#företag# Företag! Antal!! timmar! 1/2 15/4 16/4 30/6 Procent!av!! företagstiden! ReseleJakt&Hjort 46,50(18,75) 7(5) Konsult360 87,00(18,50) 13(5) Blomsterverkstan 54,50(18,50) 8(5) Skurtanten 48,75(21,00) 7(7) Hippocania 52,50(31,00) 8(9) EmmasSkafferi 56,00(31,75) 8(9) Fotfavoriten 52,50(34,75) 8(10) arifiq 59,75(40,75) 9(12) GålsjöBruk 96,00(51,00) 14(14) FarmBacksjön 122,25(85,75) 18(24) SUMMA! 675,75(351,75) 100(100) Tidförplanering, övergripandearbete, omvärldsbevakningmm 496,25(268,25) SUMMA!TOTALT! 1!172!(620)! Den#första#siffran#gäller#hela#projekttiden.## Siffra#inom#parentes:#antal#timmar#resp.#procent#under#persioden#1/2 15/4.#

8 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 8 Publicerade#och#kända#kommande#artiklar,#sociala#medier#mm,#jämfört#med# antal#företagstimmar# #efter#sammanställningen#tillkom#ca#50#publiceringar# Synligaresultat,antal Företagscmmar(siffrant.v.x10) Diagrammetvisarattantalettimmarlångtifrånalltidkorresponderarmedmängdenpubliceringar. Dettaberorpåattolikaåtgärderärolikatidskrävandeochgerresultatolikasnabbt.Ettserie nyhetsbrevkantillexempelkrävamångatimmarsarbetemedresearch,textochdesign,och förhoppningsvisgeutdelninglångtsenare,medanettheltreportageuppslagientidningkangrunda sigpåenidé,föddpåettögonblickochförmedladtillenjournalistpåtiominuter.

9 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 9 Enkäter Så!tycker!företagarna! Sistasvarsdatumfördennadeltagarenkätvarden19juni.Denstoramängdytterligareresultatsom kommitefterdettadatumskullesannolikthaavspeglatsifleraavutvärderingarna. Enkäten#i#sin#helhet,#se#BILAGA#4#.# # 1.#Hur#ser#du#på#dina#erfarenheter#av#PRKpiloten#hittills?## Ingen#betygssättning,#bara#fritext.#Samtliga#svar,#se#BILAGA#4.## # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. Jagharintefulltutnyttjatdettahalvår.Jagskullegrillatdemmycketmer. PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR. 2.#Hur#väl#har#PRKpiloten#uppfyllt#dina#förväntningar?## A B C D E F G H I J Skala#0 10#där#10#är#bäst.# Medelvärde#7,4,#tio#svarande.#(Snittbetyg#vid#utvärderingen#i#halvtid:#6,5,#åtta#svarande.)# # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig.! Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvar jättenöjdamedgavistortsettingenting.

10 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 10 3.#Hur#mycket#tid#har#du#behövt#lägga#ner#på#PRKpiloten?# Endel,men överkomligt Alldelesför mycket Väldigtlite (Liknande#resultat#vid#halvtidsutvärderingen.)# # Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet. Önskarjaghaftmertid.Effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnit med. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällaneller aldrigvaritinpåbasecamp. 4.#Hur#har#kontakterna#med#PRKkonsulterna#fungerat?# Hyggligt. Dåligt. Mycketbra. (Liknande#resultat#i#halvtid.)# # Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga. #

11 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 11 5.#Vad#har#du#fått#ut#i#medier?# A B C D E F G H I I Medelvärde#5,2,#tio#svarande.#(I#halvtid#3,1,#sju#svarande.)# Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikel harresponsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapats förartikelserie,nyhetsbrevetc. # 6.#Vilken#effekt#har#du#fått#i#ditt#företag# #ekonomiskt#eller#på#annat#sätt?# A B C D E F G H I J Medelvärde#4,7#(medelvärde#i#halvtid#3,4,#sju#svarande).# # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardet vara.

12 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 12 Nyanställningarfrån3 9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobb frånvikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. Svårtattsäga.Kanskeometthalvår. 7.#Anser#du#att#du#har#lärt#dig#någonting#som#du#kan#ha#nytta#av#i#framtiden?# A B C D E F G H Medelvärde#7,1,#åtta#svarande.#Medelvärde#i#halvtid#5,3,#sju#svarande.# # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk. Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläser artiklarmedstörrenoggrannhet. 8.#Något#mer#du#vill#tillägga?# Braprojekt.Rekommenderasstarkt. DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan. PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag.!

13 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 13 Kommentar!från!journalist! Jag#har#fått#flera#bra# och#användbara#tips# och#det#är#annars# alltför#sällan#som# företagen#själva# kommer#till#oss#med# information.# En!av!de!journalister!som!vi!tipsat!om!artikelidéer!för!PR;piloter!är!Katarina!Östholm!på!Tidningen! Ångermanland.!Vi!bad!henne!kommentera!projektet.!Här!är!hennes!omdöme.!! MinaerfarenheteravPR#pilotenärpositiva.Jagharfåttflerabraoch användbaratipsochdetärannarsalltförsällansomföretagensjälva kommertillossmedinformation.menattprojektetpr#pilotensföretag harvaritsåpassdominerandenärdetgällerföretagsnyheterfrån Sollefteåkanjuocksåberopåattdensomdeltagarefåttetturvalav specielltutåtriktadeföretagare.generelltärdetemellertidbättreju flerinflödenvihar,ochpr#pilotenförefallerattvaraenmodellsom skullekunnaanvändasavflerföretagmenocksåavkommunenoch länsstyrelsen. Katarina#Östholm# journalist,#tidningen#ångermanland# #

14 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 14 Slutsatser De!krav!som!i!avtalet!ställts!på!projektet!har!alltså!uppenbarligen!uppfyllts.!Men!det!hindrar!inte! att!det!i!en!del!avseenden!finns!klara!marginaler!för!förbättringar.!projektet!har!tydliggjort!en!del! problem!och!begränsningar.!! AttsmåföretagensinsatserförattnåutviamedierochandraPR#insatsertidigarevaritblygsamma ellerobefintligaharnågragenerellaförklaringar.dessafaktorerharivissutsträckningverkat hämmandeocksåförarbetetmedpr#piloten: Tidsbrist.Småföretagharingastabsfunktionerutöverföretagarensjälv,ochdennadåbara pådeltid.ävennärdetinterörsigomenpersonsföretagärallaiföretagetnästanenbart sysselsattameddendirektaproduktionen.detbliruppenbarligenintemyckettidöverför varesigplaneringochgenomförandeavnågramarknadsföringsinsatserellerförutbildning. möjligt,specielltdåenavosshelatidenbefunnitsigpåplatsisollefteåkommun. Hemmablindhet.Attupptäckavadiverksamhetensom kanvaraavallmäntintressekräveruppenbarligen friska ögon.de kvartsamtal somintroduceradessomrutin någonmånadiniprojektet,dåvikonsulterlöpandefick vetavadsomvarpågångiföretagen,leddetillettkraftigt ökatflödeavlyckadepr#aktiviteter. Bristande!gruppkänsla.Deförhoppningarvihadeibörjan avprojektetomattfåutpåtagligasynergieffektergenom samverkanföretagenemellanharförverkligatsirelativt litenutsträckning.härfårviipr#kioskentapåossskulden. Viobserveradedennabristalltförsentiprojektetföratt kunnagöranågotåtsaken;dettabordehavaritfullt De# kvartssamtal ## vi#införde #då#vi# konsulter#löpande#fick# veta#vad#som#är#på# gång#i#företagen,# ledde#till#ett#kraftigt# ökat#inflöde#av#lyckade# PRKaktiviteter.## Bristande!självförtroende.Attidentifieraoch,framförallt,behandlaföretagens informationsråvarakräverivissafall,menlångtifrånalltid,specialistkompetens:pr# kunnandeochjournalistiskerfarenhet.menirättstorutsträckninghandlardetmeraom kunskaperocherfarenhetersomärrelativtlättaatttillägnasig.etthinderkandåhavaritatt endelavdeltagarnaiprojektetintetrottsigkunnatillägnasigdeutbildningsinsatsersom gjorts.dessaharintevaritsåtidsmässigtkrävandeatttidsbristkanvaraenrationell förklaring.dockkommerkanskefleravföretagarnaatttadelavutbildningsmaterialetefter projektetsavslutande. Felaktig!prioritering.Detförefallersomendeldeltagareiprojektetinteinsettvilken ekonomiskpotentialsomliggeridentypavmarknadsföringsomprojektetgåttutpå,ochatt mandärförvaltattinteläggasärskiltmyckettidpådet.ettparformuleringariföretags utvärderingartyderocksåpåattmanunderskattarellerrentavglömmerborttämligen tydligaresultatavpr#insatser.denfördenenskildadeltagarenlågakostnadenkanha bidragittilldetta; detsomärbilligtkanvälintevaravärtsärskiltmycket? Enhögrekostnad hadeförmodligengjortattmandenhärgångenintehadefåtttillräckligtmångadeltagare, menförframtidenbordekanskeprisfråganövervägaspånytt. Dålig!uppkoppling.DentankeviiPR#kioskenhadefrånbörjanattendelavdegemensamma mötenaskullekunnaskeviainternet(texmedhjälpavskype)visadesigintefungera, eftersomfleraavdeltagarnavisadesighafördåligainternet#förbindelser.

15 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 15 Utbildningsinsatser! Ett!av!målen!med!PR;piloten!har!varit!att!under!projektets!gång!bidra!med!så!mycket!kunskap!att! deltagarna!efter!projektet!till!viss!del!ska!kunna!arbeta!vidare!med!pr!på!egen!hand.!vi!tycker!att! vi!har!gett!dessa!möjligheter,!men!att!deltagarna!inte!tagit!vara!på!dem.!! Kunskapenskullebibringasdeltagarnapåtvåsätt:Delsgenomsittsamarbetemedosskonsulter learningbydoing.iallthögregradskullevilämnaöveruppgiftertillföretagarna.ochdelsviarena utbildningsinsatser iförstahandpådigitalväg. Ibådafallenmöttevihinder: FördetförstahardeflestaavdeltagarnahaftytterstbegränsatmedtidförattarbetamedPR tillsammansmedoss(seavsnittetbegränsningar).därmedharviintehaftsåstoramöjligheteratt överförakunskappådettasätt. Fördetandra,närdetgällerdemerrenodladeutbildningsinsatserna,hadevifrånbörjantankenatt endelavdemskulleskeidigitalamötenmedhelaellerdelaravgruppen,texviaskype.närdet visadesigattfleraavföretagarnahadefördåligainternet# förbindelserförattdettaskullefungerafickvilägganerdentanken. UnderPR#pilotenharvidärförtestatliteolikamodellerför utbildning:fysiskamöten,texter,kortavideorochrenaljudfiler allt detdigitalalevereratviadengemensammaprojektplattformen Basecamp. Viharinteuppfattatnågotstortsugefterutbildningsinsatserna, knappastnågonharkommenteratdemochdeendaviärsäkrapåatt någonhartagitdelavärdefysiskaträffarna,menävendärharvi upplevtattdetvaritsvårtattfåmedalla. enligt#vår# uppfattning#har# flaskhalsen#varit# deltagarnas#bristande# tid#och/eller#intresse.## KanskehadevifrånPR#kioskenssidakunnatbedrivautbildningenpånågotannatsätt,menenligtvår uppfattningharflaskhalsenvaritdeltagarnasbristandetidoch/ellerintresse. Värtattnoteraärattdetinteärförsentatttadelavutbildningsinsatserna deliggerkvarpå Basecampunderentid.! #

16 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 16 Förslag!till!förbättringar! Ovanstående!faktorer!pekar!på!några!marginaler!för!förbättringar!vid!en!förlängning!av!projektet! eller!för!ett!nytt!projekt.!det!vi!anser!att!man!borde!överväga!är:! Längre!period.Ettprojektsomläggsuppsåattmanförenlängreperiodkananvändasigav professionellhjälp.inteminstprojektetskunskapsmål somjusyftartillattistor utsträckninggöraföretagarnanärmastsjälvgående kräveruppenbarligenmertidochmer praktiskaerfarenheter. Större!flexibilitet.Omfattningenochformernabörivissutsträckning skräddarsys efter respektiveföretagsbehovochförutsättningar. Fler!möten.Ietteventuelltframtidaprojektbörmantex,inteminstmedtankepå utbildningsaspekten,haflermötenmedalladeltagarefysisktnärvarande,längremötestid samtbådemersystematisk brainstorming ochkreativtinriktadegrupparbetenkring deltagaresproblemochmöjligheter. Snävare!urval.Närdetgälldeurvaletavföretagiprojektetvardetuppenbarligenintemöjligt attkonsekventtillämpanågragenomtänktaprinciper,eftersomdetvarvissaproblemmed attblandq#nätverketsmedlemmarrekryteratiodeltagare.sermantilldeföretagsomnu faktisktdeltog,ochutgårifrånvilkasomtyckshafåttutmestavprojektet,förefallerdetatt varaönskvärtattfrämstförsökarekryteradelsföretagaresomharåtminstonenågraårs erfarenhet,delsinriktasigpåsådanasomvillförändraochexpandera. Högre!pris.MotbakgrundenavdetydligaochlättkommuniceraderesultatsomPR#piloten åstadkommitbordedetvaramöjligtatttautetthögreprisavdenenskildeföretagaren.det ärmöjligtattdetta,ikombinationmedmarknadsföringtillenbredaregruppavföretagare, bådeskulleunderlättarekryteringavenvälfungerandegruppochledatillökadmotivation ochenmerrationellprioriteringhosdenenskildedeltagaren.

17 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 17 Konceptet Denna!del!är!borttagen!på!grund!av!konkurrensskäl.!

18 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 18 Bilagor BILAGA!1:!Publicerade!artiklar,!diagramunderlag!!! Imångafall,ochinästansamtligaartiklariTÅ,ärpubliceringarnagjordabådeipapperstidningoch påwebb.åtskilligahardessutomvaritdelavellerhelförstasida.dettaräknassammantagetsomen endapubliceringivårsammanställningnedan. Företag! Dat! Medie! Rubrik! Länk! Kommentar! arifiq# 24/2 Branschkoll Kommersiellt genombrottför kalkylsystemetfrån Arifiq 25/2 TÅ Storkundtill Sollefteåföretag 25/4 TÅ Internationell samarbetspartner 28/4 Branschkoll Kalkylverktyget arifiqintegreras medagfaapogee 25/4 AGI ArifiqochAgfa Graphicsi samarbete 27/5 AGI ArifiqochAgfa Graficsisamarbete 17/7 DagensIndustri Tryckerietgörett lappkast 16/9 DagensNyheter Familjeföretagetvill slåsiginpåny marknad! 25/9 TÅm.fl.medier Riskkapitalbolag finansierarutlands# satsning Gålsjö! 20/2 TÅ HallådärFredrik Bruk! Larsson 26/3 TÅ Gålsjöbruktaröver golfrestaurang Blomst erverks tan! Fotfavo riten! for#kalkylsystemet#fran#arifiq/ /storkund#till#sollefteaforetag#1 /internationell#samarbetspartner integreras#med#agfa#apogee/ i#samarbete/ Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Viktigt branschmedie Pappersutgåvan(viräknardennasomytterligare publicering,eftersomdetskiljersigsåmycketitid) 1½sidaiartikelserien Entreprenör arifiq:smediala genombrott 1/2sidaiartikelserien Veckansutmaning /kamprads#kliver#in#i#sollefteaforetag /halla#dar#1 /galsjo#bruk#tar#over#golfrestaurang 27/3 TÅ NärodlatpåGålsjö /narodlat#pa#galsjo 23/4 TÅ Företagareförvaltar kulturarv /foretagare#forvaltar#kulturarv 3/5 TÅ Dekämpari skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget Gemensammed Hippocania Hallstaberget 22/4 golf.se(svensk Sollefteåinför Samarbetemed golf) föräldramedlemska Golfsverige/2014/4/Solleftea#infor# golfklubben p foraldramedlemsskap/ 27/5 Sportfack Nyagrepppå Samarbetemed SollefteåGolfklubb 27/nya#grepp#pa#solleftea#golfklubb golfklubben 10/6 TÅ Fokuspåsvarta Samarbetemed siffror /solleftea#gk#satsar#pa#svarta#siffror golfklubben 12/6 TÅ Bakfickanriktar Ejwebb? blickenframåt 27/6 TÅ Svältföddapå blommorochblad /svaltfodda#pa#blommor#och#blad 6/5 TÅ Fötternasegendag /fotternas#egen#dag

19 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 19 Hippoc ania! Konsult! 360! Farm! Backsjö n! 18/3 TÅ Nyttförhundoch häst /nytt#for#hund#och#hast 3/5 TÅ Dekämpari Gemensammed skugganav /de#kampar#i#skuggan#av#hallstaberget GålsjöBruk Hallstaberget 3/5 Häst&Ryttare Bredagångaroch Papperstidning öppenkafeteria 12/6 TÅ Merteknikän styrka /mer#teknik#an#styrka 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 19/6 TÅ Västernorrlands problem? En regionav ordermottagare 25/6 TÅ Hurgårvivåra företagattsäljasig själva? 3/3 Vindkraftsnyhet er Utbyggdvindkrafti Västernorrland ifrågasätts 17/3 TÅ Affärersom blomstrar 19/3 SVT Tulpanodlinghotar Nyheter/Mittny attstänga tt 8/4 TÅ Vansinniga vindkraftsplaner läggerdödhand övervårtlän 24/4# Allas# Här#blommar# kärleken# 26/5 TÅ Åretstulpanfestivali Backsjöninvigd 4/6 Mittnytt Omtulpanfestivalen ochtulpanodling 9/6 Hemträdgården 90000blommande tulpanerisollefteå 9/6 Viola Tulpanodlingi Ångermanlandkan blistorskalig 20/6 Jordbruksaktuel Tulpaneri lt Ångermanland en vackeraffärsidé juni Kundenifokus Tulpafestivaleni Backsjönhandlar omtillväxtochny grödaförnorrland ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan https://www.allehanda.se/opinion/debatt/vastern orrlands#problem#en#region#av#ordermottagare far#vi#vara#foretag#att#salja#sig#sjalva#sina# produkter#och#tjanster d#vindkraft#i#v#sternorrland#ifr#gas#tts /affarer#som#blomstrar panodling#hotar#att#stanga ga#vindkraftsplaner#lagger#dod#hand#over#vart#lan Debattartikel; gemensammed FarmBacksjön Debattartikel Svarpå debattartikel Endastwebb Debattartikel; gemensammed Konsult360 Tresidigt#reportage.## Ej#initierat#av#PRpiloten,#räknas#ej# in#i#statistiken.## /arets#tulpanfestival#i#backsjon#invigd panerna#far#backsjon#att#blomstra Pappertidning Viktigtidningför yrkesodlare. okus_1_14 Emmas! Skafferi! 10/4 TÅ HelaSverigeälskar Junselesskorpor /hela#sverige#alskar#junseles#skorpor 15 Expressen,Mitt Testat&smakat maj kök(bilaga) juni ÅretRunt 12/6 TÅ#s Visstärdetmycket Endastpapper? sommarbilaga jobb 27/6 Expressen,Mitt Surströmmingsskor

20 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 20 kök(bilaga) por sskorpor/ Skorpormedsmak avsurströmming 1/7 Västerbottens# Kuriren surstromming 1/7 TÅwebb Surströmmings# kakor /surstrommingskakor Skurtan ten! Resele! Jakt!&! Hjort! 2/7# Dagstidningar, radioochtv Surströmmings# skorpor Efter2/7hartillkommitc:a50publiceringaridrygt 40dagstidningar,MittnyttochRapport.Inslagi TV4Nyhetsmorgonärplanerat. /uppat#for#rutforetagen#1 Endastpapperstidning. 19/2 TÅ UppåtförRUT# företagen 28/2 Sollefteåbladet Alltfler EjinitieradavPR# Sollefteåföretag piloten,däremot använderrut# uppstyrd. avdrag 7/6 TÅ Skurtanten Ejwebb? Helsida snabbväxer 16/4 P4 Hjortjaktiskogarna 6minradioinslag Västernorrland iångermanland d=110&artikel= /4 Jaktjournalen Nyttjaktföretagi Viktigt Sollefteå &avd1=0 branschmedie 24/5 TÅ Prickigasmåttingari Reselesnipor /nu#har#hjortkalvarna#kommit! Förstasidasamt videointervjupå webben!!

21 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 21 BILAGA!2:!Sammanställning!sociala!medier!mm,! diagramunderlag! arifiq! Ingeninsats. Gålsjö!Bruk! Ingeninsats. Blomsterverkstan! StartavFacebooksida.Produktionavinnehållförstatiden.Marknadsföringavinlägg. StartavInstagramkonto,ihopkopplingmedFacebooksidanförautopublicering. Genomförandeavenkätundersökning. Idéochtexttillskyltaributiksfönstretmedkopplingtillundersökningen. Fotfavoriten! Nyhemsida15/4,fotfavoriten.se. ÅterkommandehjälpmedinläggpåFacebook. Hippocania! Ingeninsats. Konsult!360! Nyhetsbrev,3st,skickasutunderbörjanavjuli. Farm!Backsjön! Nyhetsbrev,6st. Emmas!Skafferi! Ingeninsats. Skurtanten! Hjälpmedhemsidestexter. Hanteringavmindremediekrisikommentarsfält. Resele!Jakt!&!Hjort!! StartavFacebooksida. Hjälpmedtextertillflygblad. Hjälpmedtexterbroschyr. Hjälpmedtexterhemsida.!

22 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 22 BILAGA!3:!Kommande!publiceringar,!diagramunderlag! En!del!publiceringar!kände!vi!när!slutrapporten!skrevs!den!4!juli!till!skulle!ske!framöver.!Dessa! redovisas!här,!se!även!diagram.!! arifiq! Ingetförberett. Gålsjö!Bruk! PressreleaseomBotanikdagarnautskickad. Pressreleasehöstenskockarutskickad. Mediakontakt;förberedelserochunderlagtillTÅförsenarepublicitetomtimmerrännan. Blomsterverkstan! Förslagom blomsterprenumeration för,iförstahand,företag.dåingetintressefannsför attprövatjänsteninärtidharviejlevereratnågotytterligareunderlag. Fotfavoriten! Mediakontaktochunderlagomfarligaplattaskor. Hippocania! Förslagtilluppläggningavpressaktivitetviapartner. Konsult!360! Debattartiklar,3st,iförstahandförtidningenEntreprenör,SvensktNäringsliv,Sundsvall. Farm!Backsjön! Ingetförberett. Emmas!Skafferi! Surströmmingutskick,underlagmedsiktepåbredpublicitetiaugusti. Skurtanten! Ingetförberett. Resele!Jakt!&!Hjort! KontakterochunderlagförTÅ#sjaktbilagaiaugusti. KontakterochunderlagMittnyttombjörnspårning. Pressmeddelandeomaktiviteterunderåret. Pressmeddelandeomradiodokumentärförberett.!!!

23 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 23 BILAGA!4:!Sammanställning!slutenkät!PR! SammanställningengenomfördavSiv#BrittHäggqvist,Q#nätverket.Dennaenkätgenomfördesi sambandmedprojektslut. 1!Hur!ser!du!på!dina!erfarenheter!av!PR;piloten?! # Mycketintressantospännande.Mycketjagkananvändamigaviframtiden.Jagharintekäntmig såensamiarbetetattfåfirmanattgåframåt # Mycketbra.Nuhar mintid kommitochmoajobbarförfullt.sammaresumésomvid halvtidensenkät # Domharlegatpåbraokommitmedideer,detärnogjagsominteharlevererat # #Mycketbra.Annaotroligtproffsigokunnig.Matssitterävenhanpåenmassakunskap,men tyvärrtrorjagåldernhållerpåatthinnaifatthonom.lättförvirradvidvissasamtal.kanringa uppfleragångeromsammasak. # JagtyckerprojektetmedattdelapåenPR#byråärfantastiskt. # Bramedkunskapersomöverförsisyfteattmanskaklarasigpåegenhandframöver.Många kortkurseribasecampochstortfokuspålärandeavvarandra. # Harkanskevaritförstortfokuspåattkommameditidningarna # #manfårbrainformationomvadsomärmöjligtmedpr # PR#pilotenharbevisatattmanskasatsamertidpåPR.Tidsplan? # KontaktnätetavPR#pilotenärjättebra.Svårtattfåsjälv. # Tillsnuharpressenkommittillmig,nuharPR#kioskenskickatinfotillpressenmedbraresultat # JagharfåttbrahjälpmedattfokuserapåjustPRavminverksamhetochdethargettjättebra resultat. # Positivt!SpecielltAnna!Honärväldigtlättsam,lyssnarochkommermedbraförslagutifrånmina önskemål. # Heltklartharjagintehaftsåmyckettidjagönskatattlägganerpåprojektet.Jagharintefullt utnyttjatdettahalvår.jagskullegrillatdemmycketmer.dettaärnogalltförstortproblemför allasmåföretagare,intebarajag.jagtyckerocksåattviskullehaflertillfällenattträffasirl. 2!Hur!väl!har!PR;piloten!uppfyllt!dina!förväntningar?!(!ange!skala!0;10)! # 7,9,10,8,9,8,8,4,5,6 # Vissteintevadjagskulleförväntamig.Sådetvarlångtutövervadjagkundetänkamig. # Detmestaharlegatiminahänder,detförstårjag,mendetharändåintevaritdenstunsjag troddeiprojektet.litetamt.detjobbjaglagtnersombådeannaomatsochjagvarjättenöjda medgavistortsettingenting. 3!Hur!mycket!tid!har!du!behövt!lägga!ner!på!PR;piloten?! # Alldelesförmycket 1 # Endelmenöverkomligt 1,1,1,1,1,1,1,1 # Väldigtlite 1

24 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 24 Detharvaritsvårtatthittatidattanvändadåsåmyckettidanvändstilldetlöpandearbetet.Önskar jaghaftmertid.effekternaavartiklarnahargettmeränvadminaresurserhunnitmed. JagtyckerattPR#pilotenvaritväldigthjälpsam,jagharintegjortsåmycketochharsällanelleraldrig varitinpåbasecamp 4!Hur!har!kontakterna!med!pr;konsulterna!fungerat?! # Mycketbra 1,1,1,1,1,1,1 # Hyggligt 1,1,1 # Dåligt Lättattpratamedbådatvå.Deharalltidvarittillgängliga 5!Vad!har!du!fått!ut!i!medier!(ange!skala!0;10)! # 2,3,10,8,8,8,7,2,0,4 Harhaft3artiklarsomletttilljobb,jobbansökningarochtillstörresynlighet.Förvarjeartikelhar responsenökat.flerakunderochflerarekommendationer.kanskedetgeren10? Debattartikel,enmedförfattare.Kontaktmedandrapubliceringskanalerdärintresseskapatsför artikelserie,nyhetsbrevetc 2smånotiseriveckotidningar.Ungefärvadsombrukarhändapånågramånaderförmig,såalltså ingetutöver 1reportage 6!Vilken!effekt!har!du!hittills!fått!i!ditt!företag;ekonomiskt!eller!på!annat!sätt?!(!ange!på!skala!0;10)! # 0.10,8,3,8,6,1,2,5,4 # Jagharfåttmycketpositivresponspådeartiklarjagvaritmedi.Jagtrorattgemenemani Sollefteåharfåttenannanförståelseförminproblematikmedosundkonkurrens. # Ekonomisktsvårtattsäga.April,majharvaritbättreäntidigareivinter,mendetbrukardetvara # Nyanställningarfrån3#9.Äntligenenvinstigenundermajmånad.Braefterfråganpåjobbfrån vikarierochfinpersonal.haridagsläget5somjobbardagligenoch4vikarier. # Annahargjortenhemsidasomjagfått2bokningarochenkonsultfrågagenom # Svårtattsäga.Kanskeometthalvår # Publicitetenimediaharökatgenomfleraartiklar,förmindelhardetinteresulteratifleraffärer ochdärkanjagtyckaiefterhandattfokusskullehalegatredanfrånbörjan,detkanhändaatt detkommeraffärerpålängresiktmeningetsomvisettidag. # Ingenspecielleffekt.Ekonomisktingetalls.Massmedialtingetutöver. 7!Anser!du!att!du!lärt!dig!någonting!som!du!kan!ha!nytta!av!i!framtiden?!(Ange!skala!0;10)! # 10,10,5,7,?,7,?,1,8,9 # Nja,ochdetberornogmestpåmigsjälv.Harintehafttidatttittapåvideokurserochatt uppdaterapånewsdesk.denfysiskautbildnigenmedmats,varvälsioså.hadeannakunnatha flerfysiskakurserpåplats,hadedetvarittoppen.menjagförstårattdetärdyrtatttahithenne frånstockholm.

25 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 25 # Matshadejuliteattsägapåvårsenasteträff,detfannsnågragrejeratttatillsig.Annarsinget nytt # Jagharlärtmigmycket.Attenartikelharstörregenomslagänenannons.Annonsenfungerar främstpåäldreläsaresomklipperutosparar.artiklartilltalaryngrekunder.äldreläserartiklar medstörrenoggrannhet. # Attmanskaliggapåreportrarochkommamedegnaidéeromvaddomskaskrivaom # Detharvaritläroriktattdeltaiprojektetochbramedettnätverkförosskvinnorsomsatsari Sollefteå!MktbrainitiativfrånQ#nätverket#enelogetillersomtoginitiativetattstarta projektet!!! 8!Något!mer!du!vill!tillägga?! # Detharvaritbraointressantattvaramed.Spännandeattsehurandraföretagjobbarochroligt attträffadem. # Vorejätteintressantmednågonslagsfortsättningochregelbundnaträffarförnätverket,jagär intresseradavenfortsättning! # Braprojekt.Rekommenderasstarkt.SeminatankarkringprojektpåBasecamp27/5 utvärdering halvtid # Ettmycketbraprojekt # Förmindelkominteprojektetigångpåallvarförränefterisenarehalvan.Mycketpgajaginte fickbrakontaktmedmats.känslanvarattattjaginteriktigtägdefråganochbestämdeövermitt företag.senarehalvanharvaritbåderoligochgivande. # Varitnyttigtatthadettafokuspåmarknadsföring.Tyckerframföralltattdeåterkommande veckomötenapåtelefonblevriktigtlyckat.iblandhardäremotprojektetfåttentendenstillattfå utnyheterförattpr#kioskenskakunnavisauppeffektenavsittarbete.dåhardetblivitfelfokus idiskussionerna,inteföretagetsbästautanpr#kioskensbästa. # DetjagkansaknaiprojektetärmergenomgångaromdetgrundläggandeiPRoch marknadsföring.vadräknasinibegreppetochhurmanskatänkaföratthaengrundläggande marknadsföringsplan.exannasanuskavitänkapåattläggaenvisstid/vfördettaändamål. Hadevaritbraattfåmedsigfrånbörjan,dåhadedetintevaritsåöverväldigandeförnågonsom inteharhållitpåsåmycketmeddetta. # PRärtidskrävandeochdetärnästanomöjligtommanmåstestyrasittföretag/organisationi tillväxt.vilketfinansielltstödtillprkanmanfåefterdettaprojekt?blirdetenfortsättning? Kanskefinnsdetdåtidattfokuserapåandradelarimittföretag # JagharintehafttidatttittapåinformationsochträningsmodulernapåBasecamp.Harvitillgång tilldetibasecampefterprojektet?!!

26 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 26 BILAGA!5:!Checklista!PR;metoder! Här!är!en!genomgång!av!merparten!av!de!PR;metoder!och!;instrument!som!vi!har!använt!oss!av!i! PR;piloten,!med!exempel!på!hur!resonerar!och!hur!vi!arbetat.!Listan!kan!med!fördel!ses!som!en! checklista!för!fortsatt!pr;arbete.!! Pressmeddelanden! Detmestasomharhäntellerplanerasiettföretagkanmanberättaomienpressreleaseform.Och attskrivanerdetkanskegörattföretagarenkommerpåsättattgöradetmerintressant,merläsvärt. Läggneromsorgpårubriker,skickamedbilder,lägginlänkartillrelevantmaterialochglöminte kontaktuppgifterna.menpressreleaseärintealltiddetbästasättet. Personliga!journalistkontakter! VarjegångviellerenPR#pilothartagitdirektkontaktmedenjournalist,iblandbaraförattföljaupp ettmejlellerettpressmeddelande,harreaktionenvaritpositiv.endelavföretagarnaipr#pilotenhar varittveksammatillattringauppjournalister.detärheltomotiverat.viharstämtavmedåtskilliga journalister,ochinställningenärattdefårförmycketmejlochpressreleaserochförlitedirekta personligakontakter. Debattartiklar! MetodenharanväntstvågångerunderPR#piloten,bådagångernamedAmberSchossosom författareellermedförfattare(tillsammansmedcarolinavisser).kontaktaalltiddebattredaktionen förattfåbeskedompublicering. DeflestaavdeltagarnaiPR#pilotenskullekunnautnyttjadettainstrument:CatarinaMolitorSjöberg ellerkristinagirhagenkanskeförattdiskuterakonkurrensvillkorochkommunensroll,carolinavisser förattdiskuteravindkraftsutbyggnadiorördnaturellerdeskummaaffärernamedskrivareoch bläckpatroner,baraföratttaettparexempel.iblandkanmanökatyngdenhosendebattartikel genomattvärvamedundertecknare,somicarolinavissersartikelomvindkraften. Nyhetsbrev! Kanutformassomdebattinlägg,pressreleaser,omvärldsbevakning, bakomkulisserna eller tips. Kravetpånyhetsvärdeärbetydligtlägreänienpressrelease.Målgrupperkanvarakunder, leverantörer,politikerosv,ochnaturligtvisocksåjournalister.distribuerasdirekttillutvalda mottagare,ochtankenärattlevereranyhetsbrevregelbundetochpåsåsättskapaenrelationmed mottagarna.samtligaföretagipr#pilotenskullekunnaanvändanyhetsbrevsformen. Sociala!medier! Istortsettalltsomhänderiföretagenellerruntomkring,ochävenmerpersonligareflektionerkan bidratillmarknadsföringochpositioneringviafacebook,instagram,twitterochandrasociala nätverk.vilketberorpåvarmålgruppenfinns.tankenärattdratillsig följare ochattmatadem meddetdeärintresseradeav.demesthängivnakanfungerasomföretagetsambassadörer,ochju mervälunderrättadedeärdestobättreambassadörerblirde.socialamedierär gratis,detsom kostarärföretagarnastid.menmedengenomtänktocheffektivstrategikandetvaravärtdet. Inomsociala/digitalamedierfinnsenlångradytterligaremetoder annonsering, sökmotoroptimeringosv.dettaliggerutanförpr#området.etttipsdock:vadsomkanvaraintressant förfleraavföretagenipr#pilotenär marknadsföringavinlägg påfacebook.marknadsföringengår

27 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 27 attriktageografiskt,åldermässigt,tillkvinnor/mänochdessutomtillolikaintresseområden.ändå längemycketprisvärt förnågratiorkanmannåhundratalspersoneriprecisrättmålgrupp. Undersökningar! DetharvirekommenderattillBlomsterverkstanochSkurtanten.Detärännuförtidigtattse resultaten.deflestaavpr#piloternaharverksamheterdärundersökningarkananvändasipr#syfte. Evenemang! GålsjöBruksgästkockar,Tulpanfestivalen ettparexempelpåbefintligaevenemang,sompr#piloten använtsområvaraförpr.attmanförväntarsigbraprkanvaraentillräckliganledningattarrangera ettevent.nyckelnäroftastbildmässighet. Uppvaktningar! CarolinaVisserpåFarmBacksjöngenomfördeenuppfaktingförkommunen.Syftetvarbådeatt framförasinasynpunktertillmakthavarnaochattfåpublicitet sommanocksåfick.publicitetengav mertyngdåtargumenten. Myndighetsskrivelser! Enanledningtillattuppvaktningargerpublicitetärattsjälvadetfaktumattenmyndighetär inblandadgörsaken officiell.ochärdetpublicitetmanvillhaärenskrivelsetillenmyndighetett välbeprövatpr#instrument. Profilförändringar! Attlyftaframdetspeciellaidenegnaverksamheten,attpekapåhurman stickerut detskapar nyhetsvärde.attpåallvarfunderapådetkanhjälpaföretagareattvässaverksamhetenochatt dessutomfåeffektivmarknadsföring.skurtanten,somlyfteframsin hemservice #profiltydligare,är ettbraexempel.iettparfallhardetocksåletttillnamnändringar ReseleJakt&Hjortoch Hippocania. Samarbetsprojekt! Skurtantenhargenomattsamarbetamedettparandrasmåföretagbådegjortsinaffärsidétydligare ochfåttpublicitet.gålsjöbrukochsamarbetetmedgolfklubbenochfarmbacksjönskontaktermed LRFgavocksåPRochmarknadsföring. Produktutveckling! Nyaprodukterochaktivitetergernaturligaavstampförmarknadsföring,ochiblandkanPR# tänkandetledatillidéersombidrartillnyaprodukterochtjänster.vihartexföreslagit BlomsterverkstanattsatsapåblomsterprenumerationförföretaochEmmasSkafferiatttill surströmmingspremiärensäljasurströmmingsskorpor.

28 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 28 BILAGA!6:!Överlämning!! Var!och!en!av!de!tio!deltagarna!i!PR;piloten!har!fått!ett!individuellt!dokument!med!en! överlämning.!de!som!så!önskar!kan!därmed!fortsätta!pr;arbetet!på!egen!hand.! ÖverlämningeninnehållernågraövergripandePR#principer,inloggningsuppgiftertillkontonförde webbverktygviharanväntochenlistaöveruppföljningarochannatsomärpågångframöverför varjeföretag.utöverdettaharvifyrapaketerbjudandenfördemsomfunderarpåattfortsättaatt samarbetamedpr#kiosken.erbjudandenagällerendastdetioföretagsomdeltagitipr#piloten. Samtligaföretagharfåttskräddarsyddamejllistor hundratals,inågotfalltusentals,emejladresser tillutvaldajournalister.dessakontaktlistorärvärdefulla,ochvärdaattvårda.sökningarnaärgjordai Meltwaternews,ettavSverigesledandemediebevakningsföretagmedverksamhetöverhelavärlden. Iöverlämningarnafinnsinstruktionerkringdessamejllistor.!!

29 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 29 BILAGA!7:!Publiceringar,!några!exempel!

30 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 30

31 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 31

32 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 32

33 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 33

34 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 34

35 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 35

36 SLUTRAPPORT PR#PILOTEN 36!

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB

2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB 2004 Priono AB Rapport Y-län finansieringskampanj 2004 Priono AB 1 2004 Priono AB I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Seminaruim 6:5 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg, Örebro kommun kia.lagerqvist@orebro.se Björn Hagström, Systemintegratör, Örebro kommun bjorn.hagstrom@orebro.se Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-13,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin

Läs mer

Tema: Energieffektivisering

Tema: Energieffektivisering FÖR ANNONSBOKNING Tema: Energieffektivisering Har du produkter eller tjänster som kan bidra till att offentliga verksamheter effektiviserar sin energianvändning? Det finns ett krav från medborgarna att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

www.lerumstidning.com

www.lerumstidning.com 2014 www.lerumstidning.com MÖT 2014 Behöver du effektiv marknadsföring? Hör av dig till oss! Vi samarbetar med både små och stora företag! Maiwi Larsson 0302-510 56, 0709-18 89 56 annons@lerumstidning.com

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Marthas matkorg matglädje för varje säsong. Slutrapport

Marthas matkorg matglädje för varje säsong. Slutrapport Marthas matkorg matglädje för varje säsong Slutrapport Projektnummer: 5767 Anslagskod: 6104 Projektperiod: 2013 Projektets mål Projektdeltagare och samarbete Projektets faser i korthet Matkorgarna Kursverksamhet

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet

Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr:12/01813 SAKEN Mittnytt, SVT1, 2012-09-10, kl. 19.15, inslag om Sollefteå kommuns satsningar och prioriteringar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. dagenssamhalle.se VÅRT DIGITALA ERBJUDANDE 2014 Navet i vårt digitala erbjudande är vår prisbelönta debattsajt dagenssamhalle.se.

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/

Evenemang. Gör såhär: http://www.vasabladet.fi/evenemang/ eller http://www.ot.fi/evenemang/ Sida 1 av 9 Här kan föreningar, organisationer och andra arrangörer själva sätta in evenemang och händelser i Österbotten. som publiceras på webben och i tidningarna enligt redaktionens urval är till för

Läs mer

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl Slutkonferens 141008 Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl 1 Projektgrupp Karl-Erik Grevendahl, Krinova Maria Larsson, INDEA Susanna Bruzell, Mistra-SWECIA Ola Gustafsson/Gerd Lundquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Teknisk information för digital annonsering

Teknisk information för digital annonsering Teknisk information för digital annonsering Allmänna regler Annonser måste vara grafiskt avgränsade, till exempel via en ram för att besökaren/läsaren ska kunna särskilja annonsmaterial från redaktionellt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Kartläggning. Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland. Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland

Kartläggning. Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland. Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 16 Kartläggning Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i s, s och större delen

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer.

12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer. www.ppartner.org. 12 månader abonnemang. Målgrupp: Små och medelstora företag och organisationer. 1 Våra tjänster Oavsett om du har eller saknar marknads- eller personalfunktion är en av fördelarna att

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp ANTECKNINGAR 2013-01-25 Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp Närvarande: Carl Mikael Strauss (CMS), Naturvårdsverket, Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Karin Sigvardsson (KS), Lst Östergötland, Magnus

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Lathund för annonsering på Facebook

Lathund för annonsering på Facebook Stockholm 2013-12-03 Delprojekt webb och sociala medier Partistyrelsens expedition Lathund för annonsering på Facebook I denna PM hittar du tips för annonsering på Facebook. Inledning Förutsättningarna

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 Budgetförhandlingar Skattesänkningar för pensionärer förhandlas Som ni förmodligen noterat så skriver DN i dag om att kd släpper kravet på pensionärsskattesänkningar

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22.

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: Världsmiljödagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande Boken om SO

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Knäck & Bräck AB Journalnummer:

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Kompetens för tillväxt i media 2013

Kompetens för tillväxt i media 2013 Kompetens för tillväxt i media 2013 I början av året (15/1) skrev Ratios VD Nils Karlson i Dagens Industri om det då nystartade projektet Kompetens för tillväxt i debattartikeln Att vilja men inte kunna.

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Oktober 2008 Vecka 41 Kostnadsfria seminarier under månaden Män! Ta chansen att få en mentor! Last call! Kurser Minikurser OBS! Kursstart måndagen den 13 oktober!

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting Planera din kommunikation Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting 1 2 Vi drunknar i information Mängd av information Utbud Konsumerad/ individ Effekt/ individ 1950 1975 2000 Källa:

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Remissvar Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Remissvar Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Stockholm2013 05 02 Remiss N0213/602/E Fi2013/1123 Näringsdepartementet Energi FredrikvonMalmborg Remissvar EnergimyndighetensrapportImplementeringavartikel7i energieffektiviseringsdirektivet Övergripande

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Cecilia Ödman AddFriends Kommunikation i sociala medier och digitala kanaler Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111 Innehåll I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn II. Kommunikationsplanens syfte III. Strategier

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

PRISLISTA UTGIVNINGSPLAN 2015

PRISLISTA UTGIVNINGSPLAN 2015 PRISLISTA OCH UTGIVNINGSPLAN 2015 magasin för Nordisk arkitektur och design 2014 FORM EN UNIK TIDNING Form har en unik position i arkitektur- och designvärlden. Som den sannolikt äldsta tidningen i sin

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer