Kompetensutveckling den sociala modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling den sociala modellen"

Transkript

1 TEMA Kompetensutveckling den sociala modellen tema DELRAPPORT #4 2012: modern kompetensutveckling Modern kompetensutveckling handlar om att skapa möjligheter till lärande och utveckling för medarbetaren som individ. Vägen till produktivitet i en 2.0-värld går via samverkan, dialog, engagemang och socialt lärande. Detta skapar man dock inte ur tomma luften utan kräver processer och konkreta verktyg. Problemet är att det ofta finns ett glapp mellan individen och de fina målen med socialt lärande. Detta blir inte bättre av att appar och sociala medier går tretton på dussinet. Det gäller att ställa sig frågan vad man vill att tekniken ska åstadkomma snarare än att bländas av de rent tekniska möjligheterna. Andrew McAfee vid MIT har lanserat en modell kallad SLATES som beskriver vilka funktioner som krävs för kompetensutveckling i sociala nätverk. Sökningar (Search) Information som är lättillgänglig och sökbar driver återanvändning, lärande och produktivitet. Detta är en grundläggande faktor för all kompetensutveckling och än mer i sociala nätverk. Ställ dig frågan hur mycket den lärande måste arbeta för att få tillgång till information som stillar nyfikenhet och skapar nya utmaningar. Tänk i banor av sökmotoroptimering i ett lärande sammanhang. Länkar (Links) Innehåll ska inte bara vara tillgängligt, det måste också visa vägen till ytterligare innehåll för den lärande. En persons nyfikenhet är inte den andra lik och det måste finnas möjlighet att fånga upp den personliga kompetensutvecklingen. Egna bidrag (Authoring) Eftersom varje medarbetare har potential att skapa nya insikter ska de även ha möjligheten att dela med sig. Ju fler människor som skapar innehåll i wikis, bloggar, statusuppdateringar och andra forum desto mer aktivt blir det lärande sammanhanget. Detta driver ytterligare lärande och skapar engagemang. Etiketter (Tags) Data och innehåll som skapas inom organisationen måste kunna organiseras på ett öppet, självreglerande sätt. Användningen av etiketter och tags är ett effektivt sätt att strukturera innehåll som skapas av organisationen eller av användarna. Öppenhet i processen skapar förtroende för organisationens engagemang i kompetensutvecklingen. Feedback (Extensions) Utvidga kompetensarbetet genom att utforska användarnas användning av innehåll och interaktioner med varandra. Många plattformar har feedback inbyggd genom möjligheter att kommentera och gilla olika typer av aktiviteter. Denna information är en guldgruva för att följa upp användning och mönster i medarbetarnas lärande. Utbyte (Signals) Plattformen för kompetensutveckling bygger på effektiv kommunikation av förändringar och nyheter. Samtidigt måste det finnas kanaler för de rent sociala aspekterna av lärande. Det finns en inneboende vilja att berätta om insikter och prestationer vilket driver användarnas vilja att skapa och dela med sig. Källa: Andrew McAfee. Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization s Toughest Challenges. Harvard Business Publishing InsightLab

2 Kompetensutveckling 2.0 handlar mycket om eget ansvar Historiskt har kompetensutveckling i mångt och mycket handlat om att planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kopplade till en fast plan. Ansvaret har legat centralt för att säkra kvaliteten i alla led. Utvecklingen går nu mot att individen själv behöver ta ett mer aktivt ansvar för sin egen utveckling. Orsakerna är bland annat att det blir allt svårare att centralt planera utveckling som till stor del behöver vara ett svar på vad som sker i omvärlden. Vidare är det individen själv som bäst vet i vilken riktning han eller hon vill utvecklas utifrån verksamhetens behov å ena sidan och de egna förmågorna och talangerna å den andra. Fundera på hur väl nedanstående påståenden stämmer med lärandet i din egen organisation och ställ dig sedan frågan vilken som passar bäst in för kunna möta utmaningarna i den löpande verksamheten. Matchar de? Om inte kan det vara på sin plats att se över strategierna för kompetensutveckling. TEMA Kompetensutveckling 1.0 Någon som vet något jag inte vet förklarar och beskriver det för mig Jag observerar en genomgång/demonstration Kompetensutveckling 2.0 Jag inleder en dialog, ställer frågor och diskuterar med någon som vet vad jag inte vet Jag engagerar mig och prövar Det som presenteras för mig är organiserat enligt innehållets logik Jag får förklarat hur saker och ting fungerar Källa: Harold Stolovitch. Telling Ain't Training 2nd Edition. AST&D, 2011 Idag lever vi i en värld som aldrig kommer förbi betastadiet. vi är alltid uppkopplade mot en ofärdig verklighet och lärande är sällan vad vi tror det är. Enligt kompetenskonsulten Charles Jennings kan kompetensutveckling beskrivas som en procentuell fördelning på mellan egna upplevelser och erfarenheter, interaktion med andra människor respektive formellt lärande. Mycket data lite uppmärksamhet Betavärlden vi lever i beror till stor del på den teknologiska utvecklingen som skapat ett samhälle som är rikt på information men fattigt på uppmärksamhet. Ett exempel är att mer data produceras varje år än alla tidigare år tillsammans. Samtidigt är denna datamängd ostrukturerad med allt kortare bäst före datum. En följd av detta är att fler beslut måste fattas Det som presenteras för mig är organiserat enligt mitt lärandes logik Jag upplever hur saker och ting fungerar Modern kompetensutveckling är alltid en prototyp längre ut i organisationerna och kontinuerligt lärande blir mer och mer normen i kontrast till formellt lärande. Arbete och lärande är inga åtskilda processer som kan formaliseras i olika processer utan måste samsas där arbete är en form av kompetensutveckling och vice versa. Styr om budgeten för att möjliggöra reflektion Trampa dock inte i fällan att försöka formalisera betastadiet av kompetensutveckling. I grund och botten handlar det om att ge medarbetare stöd att reflektera kring sitt arbete och vägarna till egen utveckling. I praktiken kan det vara en idé att styra över delar av budgeten för kompetensutveckling från kurser och konferenser till coachning och dialog i nära anslutning till verksamheten. Källor: Charles Jennings. 70:20:10 It s not about the numbers, it s all about change. 6 june 2012, charles-jennings. blogspot.se Mats Frick, redaktör Inom geologi står det engelska ordet competence för hur motståndskraftig sten är mot erosion eller deformation. Kompetent sten står emot vind, vatten och temperaturförändringar. Inkompetenta bergarter bildar ofta lågland. I samma ådra är det intressant att ställa sig frågan om vilka tankefigurer som står pall emot passerande trender, generationsskiften eller förändrad konkurrens. Var finns berggrunden? Analogin kanske haltar, det är ju trots allt följsamhet som borgar för långsiktighet. Dock är det något av ett flytande läge just nu där nya utmaningar ställer krav på nya principer för kompetensutveckling. Var finns de kompetenta kompetensstrategierna? Vill man ha granit eller sandsten? 2012 InsightLab 13

3 TEMA MODERN KOMPETENSUTVECKLING KUNSKAP SOM Många chefer glömmer och det förlorar alla Många chefer är så inriktade på att utveckla sin personal att de glömmer bort sig själva och sin egen kompetensutveckling. Och det är naturligtvis något som inte bara cheferna själva, utan även företagen och medarbetarna förlorar på. Som chef måste du hålla dig uppdaterad, både inom ditt område och inom ledarskapet. Så snart du som chef slutar utvecklas så påbörjar du din avveckling, menar Johan Frisö som är ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Johan Frisö, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Kort om Ledarna Ledarna är en organisation som ger chefer på den svenska arbetsmarknaden stöd, både i deras yrkesroll som chef och som anställda. Drygt chefer är idag medlemmar i Ledarna. Ledarna driver också opinion inom områden som har relevans för medlemmarna. Centrala ämnen är lön, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. Via eget förlag ger Ledarna ut tidningen Chef, vilken även fungerar som medlemstidning. Ledarkompetensen mognar med tiden Idag hör man ofta att kunskap är färskvara. Det gäller kanske inte riktigt inom ledarskap. För ledarskap handlar om mänskliga beteenden, relationer och kommunikation och här gäller fortfarande gamla sanningar i hög grad. Men man kan ända inte slå sig till ro. För man måste skilja mellan kunskap och kompetens. Kunskap kan man läsa sig till. Kompetens är när man sedan kan använda sig av kunskapen i praktiken. Och att förvandla kunskap inom ledarskap till kompetens är ingen quick fix. Det tar tid och det kräver medvetenhet. Till stor del handlar det om att öka sin självkännedom och det är något som man aldrig blir färdig med, säger Johan Frisö. Krav på omvärldskunskap Förutom ledarskapskompetens behöver en chef också behärska sitt ansvarsområde och sin bransch. Och inom de flesta sektorer i samhället är förändringstakten så hög att man verkligen kan säga att branschkunskap är en färskvara. God omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna förutse behov och förändringar och kunna vara med och driva utvecklingen. Det ställs allt högre krav på att chefer på alla nivåer har god allmänkunskap om vad som händer i samhället och världen och dessutom ingående kännedom om branschen. Vad krävs idag och vad kommer att krävas i morgon? Vad gör konkurrenterna? Ägarstrukturer och ägarnas ställningstaganden är också viktiga områden, säger Johan. Men att cheferna själva hänger med i utvecklingen räcker inte. När förändringstakten är hög och arbetsuppgifterna komplexa kan inte chefen vara med och fatta alla beslut. Det måste medarbetarna kunna göra på egen hand. En allt viktigare uppgift för cheferna har därför blivit att förmedla utvecklingen i branschen och förklara de ofta komplexa sambanden för medarbetarna. God pedagogisk och kommunikativ förmåga blir därmed allt viktigare. Kommunikation en allt viktigare kompetens Även medarbetarnas allt högre utbildningsnivå ställer högre krav på chefernas kommunikativa kompetens. Förut kom många direkt från gymnasiet ut i arbetslivet. Idag är allt fler akademiker. Och de är självgående på ett helt annat sätt. De är vana att sätta sina egna mål, de tar reda på den information de behöver, de har tränat kritiskt tänkande och de ifrågasätter. Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag befinner sig högst upp på Maslows behovstrappa och det ställer nya och höga krav på chefernas kommunikativa förmåga, menar Johan. Lärande nätverk När det gäller formen för kompetensutveckling så handlar det idag mindre om att läsa och gå traditionella utbildningar och mer om att utbyta erfarenheter med andra. Nätverk i olika former blir allt mer efterfrågat. Och man vill gärna byta erfarenheten mellan branscher. På Ledarna har vi sett en stor uppgång i efterfrågan på branschöverskridande nätverk bland våra medlemmar och vi är i full gång med att utbilda nätverksledare och starta upp nya nätverk, berättar Johan. Många av nätverken finns på nätet och man utbyter erfarenheter via frågeforum och webinarier. Johan påpekar att det inte räcker med att registrera sig och studera vad andra gör, utan att det är viktigt att man själv deltar med inlägg i debatterna. Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper man andra, vilket gör att man själv har större chans att få hjälp när man behöver. De kommentarer man får på sina egna inlägg kan också ta tankarna och kunskapen ett steg vidare. Att delta aktivt i nätverk, som till exempel LinkedIn, är också viktigt för anställningsbarheten InsightLab

4 FÄRSKVARA bort att utveckla sig själva på TEMA Det är ofta genom nätverken som man får jobb idag och då är det förstås bra om man visar upp vad man står för, vilken kompetens man har och vilka kurser man har gått, konstaterar Johan. Ömsesidigt mentorskap Nätverkande, teknikutveckling och digital kompetens är till stora delar en generationsfråga. Karriärplanering i 6 steg Att göra karriär behöver inte vara synonymt med att man får högre chefsbefattningar och mer betalt. Synen på karriär bör vara betydligt bredare och handla om behovet att utvecklas och få nya utmaningar, något som varierar över tiden. Att ta en stund för att fundera över riktningen och vad du faktiskt vill och har behov av, kan vara avgörande för att hamna rätt i arbetslivet. Ledarna har tagit fram nedanstående modell för karriärplanering, utifrån coachingmodellen UNDHRA, vilket står för de sex stegen; Utmaning, Nuläge, Drömläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter. Modellen hjälper dig att tänka igenom din situation så som den är nu för att sedan reflektera över vilka utvecklingsvägar som är intressanta för dig. Utmaningen Steg 1 Formulera din utmaning utifrån svaren på frågorna nedan. Varför gör du en karriärplanering? Vad betyder ordet karriär för dig? Vilken eller vilka frågor återkommer ständigt när du funderar på din karriär? Vilken är din största utmaning i din karriär just nu? Vad skulle du utveckla hos dig själv för att skapa största möjliga personliga och professionella förändring? Nuläget Steg 2 Beskriv din situation utifrån fakta. Beskriv din situation utifrån känslor. Skriv tre saker som ger dig energi och motiverar dig i ditt arbete idag. Vad värderar du högt i ditt arbete? Här hoppas jag att man kan släppa all gammal prestige och ta vara på möjligheterna att lära av varandra mellan generationerna, säger Johan. En ny form av mentorskap som bygger på ömsesidigt lärande kan vara en väg. När man hör mentorskap tänker man sig gärna att en äldre kollega vägleder en yngre, men den äldre kan ha minst lika mycket att lära av den yngre kollegan, som är uppvuxen med internet och smartphone. Skriv tre saker som du gör regelbundet som inte utvecklar dig. Vad har du gjort hittills för att komma framåt? Drömläget Steg 3 Formulera ditt drömläge utifrån svaren på frågorna nedan. Vad skulle du pröva om du inte kunde misslyckas? Hur ser den perfekta arbetssituationen ut för dig just nu? Reflektera över faktorer som kollegor, chefer, arbetsplats, läge, ansvar, uppgifter, tider, lön och värderingar Vad skulle du vilja bli uppskattad för? Hinder Steg 4 Är det något som hindrar dig att ta dig till ditt drömläge? Är det du själv eller är det omgivningen? Skriv ner de hinder som du själv kan styra över. Det kan till exempel vara att du har svårt att säga nej, att du är rädd för att misslyckas eller lyssnar till andras åsikter i hög grad. Utveckla sedan hur du kan undvika dessa hinder. Resurser Steg 5 Vilka resurser har du? Vilka personliga egenskaper har du som du kan använda? Vem i din omgivning eller i dina nätverk kan hjälpa dig? Aktiviteter Steg 6 Vilka steg behöver du ta för att klara av din utmaning och komma närmre ditt drömläge? Vad ska du göra, när ska du börja, hur fast besluten är du att göra det, vilka är inblandade, när vet du att du har uppnått målet? Och sist men inte minst: Hur ska du fira att du har uppnått målet? Svenska chefer anser sig ha för lite tid för egen kompetensutveckling Ledarnas undersökningar visar att svenska chefer i genomsnitt lägger 9 procent av sin arbetstid på egen kompetensutveckling. Det tycker de själva är alldeles för lite och önskar att det var 16 procent InsightLab 15

5 TEMA Digitala spel en väg mot organisatoriskt lärande En vanlig bild av spelande är att det främst utövas av tonåriga pojkar bakom fördragna persienner. Det är fel. Genomsnittsåldern är 37 år och 42 procent av de som spelar är kvinnor. Utövandet är mångfacetterat: man spelar ensam och i lag, använder teknologier som spelkonsoler, PC, mobiltelefoner och sociala medier, tar det på djupt allvar eller som tidsfördriv. Lagspel involverar människor från hela världen som aldrig skulle träffats och som kanske inte talar varandras språk. Spelvärlden man delar med varandra bryter barriärer och skapar starka upplevelser för generationer som nu är på väg in i ledningsfunktioner i många delar av samhället. Frågan är vilka dimensioner av spelande som är relevanta för lärande och motivation på arbetet. Dataspel och sociala medier har förändrat vår fritid och nu står arbetslivet på tur. Från en ganska blygsam nisch i vardagen är spel och spelande numera större än Hollywood. När spelet Call of Duty: Modern Warfare 3 lanserades i november 2011 drog det in 775 miljoner dollar på fem dagar vilket var 60 procent mer än Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2 som är den film som sålt mest under sin premiärvecka. Spelet World of Warcraft har mer än tolv miljoner prenumeranter över hela världen. Utgåvan som kom under 2011 sålde 4,7 miljoner kopior på en månad vilket var rekord för PC-spel. Detta är bara två av de mest kända spelen och sammantaget tillbringar spelare uppemot tre miljarder timmar per vecka i parallella världar där man besegrar obarmhärtiga fiender och möter episka utmaningar. Nya arenor för digitala spel Spel och spelande har debatten till trots många positiva aspekter. Man kan dock fråga sig varför organisationer varit så långsamma att uppmärksamma potentialen för engagemang och lärande mot exempelvis kunder, medarbetare och kandidater. En anledning är helt enkelt att man har fördomar mot lekande i allvarliga sammanhang. En annan kan vara att man har svårt att se kopplingar till den egna verksamheten. Spel är ganska vanligt inom marknadsföring men nu kommer allt fler exempel på hur organisationer använder sig av spel för kompetensutveckling och lärande. Två exempel kommer från Siemens och IBM. Siemens PlantVille Siemens har lanserat ett spel som heter PlantVille vilket tar idén från det populära spelet FarmVille till ett nytt sammanhang. I detta spel får man lära sig om hur olika delar i tillverkning och logistik hänger ihop. En spelare får sköta en vitaminfabrik, en tågtillverkare och en buteljeringsfabrik med särskild vikt på nyckeltal som säkerhet, kvalitet och leverans. Spelet som sådant är relativt enkelt, men samtidigt mycket effektivt för att skapa förståelse för nyckeltalens betydelse för framgång. Poängen med spelet är att lära ut grundtänkandet inom processtyrning samtidigt som man slår ett slag för sitt arbetsgivarvarumärke. För att skapa engagemang får spelare olika typer av medaljer när man lyckats med vissa uppdrag och dessa kan man dela med sig på sociala medier. Det finns även en topp tio-lista över de som presterar bäst och prov som man kan ta för att testa spelarens kunskaper InsightLab

6 ökat engagemang i TEMA IBM:s INNOV8 2.0 Ett annat exempel är IBM med sitt projekt INNOV8 2.0 som även det handlar om olika typer av processer men med ett mer direkt fokus på beslutsfattande och problemlösning. Man ska väga olika ståndpunkter från ett team i en virtuell värld för att lösa IT-problem som handlar om logistik eller kundhantering. Båda satsningarna tar avstamp i drivkrafterna för dagens spelkultur med syfte att locka till lärande och intresse för olika typer av problem. Drivkrafter för lärande och engagemang Om organisationer vill återskapa entusiasmen och engagemanget i spelande för ett formellt, kompetensutvecklande sammanhang måste man först förstå drivkrafterna i spelandets vardag. Detta har betydelse för hur man möter utmaningar inom kompetensutveckling främst för onlineformatet, men även för hur man kan tänka i nya banor inom traditionell träning och utbildning. Utbildning med formen av spel kommer nog aldrig att ha samma motiverande kraft som spel för rent nöjes skull eftersom inslaget av frivillighet inte är lika utpräglat, men tillämpning av spelandets drivkrafter är ett sätt att förnya kompetensutvecklingen i takt med en förändrad kultur för prestationer och lärande. Det finns sex principer för hur spel skapar och upprätthåller lärande motivation hos individen. Taktiskt engagemang. Detta handlar om hur spelaren fattar beslut och skapar strategier inom spelet i relation till regler, spelmiljö och andra spelare. Presterande engagemang. Denna dimension beror på hur spelaren utövar kontroll över de resurser som står till förfogande inom spelvärlden. Prestationerna är en följd av det taktiska engagemanget. Emotionellt engagemang. Detta handlar om hur spelarens känslor påverkas av spelet som en följd av feedback på dennes prestationer. Denna har kognitiva, kroppsliga och emotionella aspekter. En viktig aspekt för det emotionella engagemanget är hur väl grafik och ljud ger respons på spelarens handlingar. Delat engagemang. Spelare interagerar med karaktärer i spelet och framförallt andra spelare i den virtuella världen. Detta är starkt bidragande till motivation och engagemang för utmaningarna som möter spelaren. Berättande engagemang. Detta handlar om att spelaren skapar en berättelse om sitt engagemang i spelet som sätter de övriga dimensionerna i ett meningsfullt sammanhang. En växande personlig berättelse kan förstärka främst det emotionella och delade engagemanget i spelet men även övriga dimensioner. Man kan se det som en dialog med det egna jaget om spelsituationen. Rumsligt engagemang. Denna dimension relaterar till spelarens förmåga att finna sig tillrätta i spelvärlden. En större känsla av förtrogenhet leder till välbefinnande och tillhörighet vilket i sin tur påverkar spelarens övergripande engagemang. Var och en av dessa dimensioner varierar i intensitet från bekantskap till djupare kunskap. När alla dimensionerna är internaliserade hos individen har man uppnått en genuin interaktion med spelet, det som på engelska brukar kallas för immersion. Det kan beskrivas som en subjektiv upplevelse av att bebo den virtuella miljön genom att kunna agera meningsfullt i den och samtidigt vara tillgänglig för andra. Källor: Ioanna Iascovides et. al. Motivation, engagement and learning through digital games. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments. Vol. 2, No. 2, Ian Brownhill. Sustaining employee engagement through gamification. hrbullets.co.uk, 10 April InsightLab 17

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Empowerment Träning. 2013 Katalog. Our goal is to bring Empowerment to your organization for ultimate success!

Empowerment Träning. 2013 Katalog. Our goal is to bring Empowerment to your organization for ultimate success! Träning - for International Business Träning 2013 Katalog Our goal is to bring to your organization for ultimate success! Boka en kostnadsfri konsultation för att få information om vad kan göra för din

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer