Kompetensutveckling den sociala modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling den sociala modellen"

Transkript

1 TEMA Kompetensutveckling den sociala modellen tema DELRAPPORT #4 2012: modern kompetensutveckling Modern kompetensutveckling handlar om att skapa möjligheter till lärande och utveckling för medarbetaren som individ. Vägen till produktivitet i en 2.0-värld går via samverkan, dialog, engagemang och socialt lärande. Detta skapar man dock inte ur tomma luften utan kräver processer och konkreta verktyg. Problemet är att det ofta finns ett glapp mellan individen och de fina målen med socialt lärande. Detta blir inte bättre av att appar och sociala medier går tretton på dussinet. Det gäller att ställa sig frågan vad man vill att tekniken ska åstadkomma snarare än att bländas av de rent tekniska möjligheterna. Andrew McAfee vid MIT har lanserat en modell kallad SLATES som beskriver vilka funktioner som krävs för kompetensutveckling i sociala nätverk. Sökningar (Search) Information som är lättillgänglig och sökbar driver återanvändning, lärande och produktivitet. Detta är en grundläggande faktor för all kompetensutveckling och än mer i sociala nätverk. Ställ dig frågan hur mycket den lärande måste arbeta för att få tillgång till information som stillar nyfikenhet och skapar nya utmaningar. Tänk i banor av sökmotoroptimering i ett lärande sammanhang. Länkar (Links) Innehåll ska inte bara vara tillgängligt, det måste också visa vägen till ytterligare innehåll för den lärande. En persons nyfikenhet är inte den andra lik och det måste finnas möjlighet att fånga upp den personliga kompetensutvecklingen. Egna bidrag (Authoring) Eftersom varje medarbetare har potential att skapa nya insikter ska de även ha möjligheten att dela med sig. Ju fler människor som skapar innehåll i wikis, bloggar, statusuppdateringar och andra forum desto mer aktivt blir det lärande sammanhanget. Detta driver ytterligare lärande och skapar engagemang. Etiketter (Tags) Data och innehåll som skapas inom organisationen måste kunna organiseras på ett öppet, självreglerande sätt. Användningen av etiketter och tags är ett effektivt sätt att strukturera innehåll som skapas av organisationen eller av användarna. Öppenhet i processen skapar förtroende för organisationens engagemang i kompetensutvecklingen. Feedback (Extensions) Utvidga kompetensarbetet genom att utforska användarnas användning av innehåll och interaktioner med varandra. Många plattformar har feedback inbyggd genom möjligheter att kommentera och gilla olika typer av aktiviteter. Denna information är en guldgruva för att följa upp användning och mönster i medarbetarnas lärande. Utbyte (Signals) Plattformen för kompetensutveckling bygger på effektiv kommunikation av förändringar och nyheter. Samtidigt måste det finnas kanaler för de rent sociala aspekterna av lärande. Det finns en inneboende vilja att berätta om insikter och prestationer vilket driver användarnas vilja att skapa och dela med sig. Källa: Andrew McAfee. Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization s Toughest Challenges. Harvard Business Publishing InsightLab

2 Kompetensutveckling 2.0 handlar mycket om eget ansvar Historiskt har kompetensutveckling i mångt och mycket handlat om att planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kopplade till en fast plan. Ansvaret har legat centralt för att säkra kvaliteten i alla led. Utvecklingen går nu mot att individen själv behöver ta ett mer aktivt ansvar för sin egen utveckling. Orsakerna är bland annat att det blir allt svårare att centralt planera utveckling som till stor del behöver vara ett svar på vad som sker i omvärlden. Vidare är det individen själv som bäst vet i vilken riktning han eller hon vill utvecklas utifrån verksamhetens behov å ena sidan och de egna förmågorna och talangerna å den andra. Fundera på hur väl nedanstående påståenden stämmer med lärandet i din egen organisation och ställ dig sedan frågan vilken som passar bäst in för kunna möta utmaningarna i den löpande verksamheten. Matchar de? Om inte kan det vara på sin plats att se över strategierna för kompetensutveckling. TEMA Kompetensutveckling 1.0 Någon som vet något jag inte vet förklarar och beskriver det för mig Jag observerar en genomgång/demonstration Kompetensutveckling 2.0 Jag inleder en dialog, ställer frågor och diskuterar med någon som vet vad jag inte vet Jag engagerar mig och prövar Det som presenteras för mig är organiserat enligt innehållets logik Jag får förklarat hur saker och ting fungerar Källa: Harold Stolovitch. Telling Ain't Training 2nd Edition. AST&D, 2011 Idag lever vi i en värld som aldrig kommer förbi betastadiet. vi är alltid uppkopplade mot en ofärdig verklighet och lärande är sällan vad vi tror det är. Enligt kompetenskonsulten Charles Jennings kan kompetensutveckling beskrivas som en procentuell fördelning på mellan egna upplevelser och erfarenheter, interaktion med andra människor respektive formellt lärande. Mycket data lite uppmärksamhet Betavärlden vi lever i beror till stor del på den teknologiska utvecklingen som skapat ett samhälle som är rikt på information men fattigt på uppmärksamhet. Ett exempel är att mer data produceras varje år än alla tidigare år tillsammans. Samtidigt är denna datamängd ostrukturerad med allt kortare bäst före datum. En följd av detta är att fler beslut måste fattas Det som presenteras för mig är organiserat enligt mitt lärandes logik Jag upplever hur saker och ting fungerar Modern kompetensutveckling är alltid en prototyp längre ut i organisationerna och kontinuerligt lärande blir mer och mer normen i kontrast till formellt lärande. Arbete och lärande är inga åtskilda processer som kan formaliseras i olika processer utan måste samsas där arbete är en form av kompetensutveckling och vice versa. Styr om budgeten för att möjliggöra reflektion Trampa dock inte i fällan att försöka formalisera betastadiet av kompetensutveckling. I grund och botten handlar det om att ge medarbetare stöd att reflektera kring sitt arbete och vägarna till egen utveckling. I praktiken kan det vara en idé att styra över delar av budgeten för kompetensutveckling från kurser och konferenser till coachning och dialog i nära anslutning till verksamheten. Källor: Charles Jennings. 70:20:10 It s not about the numbers, it s all about change. 6 june 2012, charles-jennings. blogspot.se Mats Frick, redaktör Inom geologi står det engelska ordet competence för hur motståndskraftig sten är mot erosion eller deformation. Kompetent sten står emot vind, vatten och temperaturförändringar. Inkompetenta bergarter bildar ofta lågland. I samma ådra är det intressant att ställa sig frågan om vilka tankefigurer som står pall emot passerande trender, generationsskiften eller förändrad konkurrens. Var finns berggrunden? Analogin kanske haltar, det är ju trots allt följsamhet som borgar för långsiktighet. Dock är det något av ett flytande läge just nu där nya utmaningar ställer krav på nya principer för kompetensutveckling. Var finns de kompetenta kompetensstrategierna? Vill man ha granit eller sandsten? 2012 InsightLab 13

3 TEMA MODERN KOMPETENSUTVECKLING KUNSKAP SOM Många chefer glömmer och det förlorar alla Många chefer är så inriktade på att utveckla sin personal att de glömmer bort sig själva och sin egen kompetensutveckling. Och det är naturligtvis något som inte bara cheferna själva, utan även företagen och medarbetarna förlorar på. Som chef måste du hålla dig uppdaterad, både inom ditt område och inom ledarskapet. Så snart du som chef slutar utvecklas så påbörjar du din avveckling, menar Johan Frisö som är ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Johan Frisö, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna. Kort om Ledarna Ledarna är en organisation som ger chefer på den svenska arbetsmarknaden stöd, både i deras yrkesroll som chef och som anställda. Drygt chefer är idag medlemmar i Ledarna. Ledarna driver också opinion inom områden som har relevans för medlemmarna. Centrala ämnen är lön, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. Via eget förlag ger Ledarna ut tidningen Chef, vilken även fungerar som medlemstidning. Ledarkompetensen mognar med tiden Idag hör man ofta att kunskap är färskvara. Det gäller kanske inte riktigt inom ledarskap. För ledarskap handlar om mänskliga beteenden, relationer och kommunikation och här gäller fortfarande gamla sanningar i hög grad. Men man kan ända inte slå sig till ro. För man måste skilja mellan kunskap och kompetens. Kunskap kan man läsa sig till. Kompetens är när man sedan kan använda sig av kunskapen i praktiken. Och att förvandla kunskap inom ledarskap till kompetens är ingen quick fix. Det tar tid och det kräver medvetenhet. Till stor del handlar det om att öka sin självkännedom och det är något som man aldrig blir färdig med, säger Johan Frisö. Krav på omvärldskunskap Förutom ledarskapskompetens behöver en chef också behärska sitt ansvarsområde och sin bransch. Och inom de flesta sektorer i samhället är förändringstakten så hög att man verkligen kan säga att branschkunskap är en färskvara. God omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna förutse behov och förändringar och kunna vara med och driva utvecklingen. Det ställs allt högre krav på att chefer på alla nivåer har god allmänkunskap om vad som händer i samhället och världen och dessutom ingående kännedom om branschen. Vad krävs idag och vad kommer att krävas i morgon? Vad gör konkurrenterna? Ägarstrukturer och ägarnas ställningstaganden är också viktiga områden, säger Johan. Men att cheferna själva hänger med i utvecklingen räcker inte. När förändringstakten är hög och arbetsuppgifterna komplexa kan inte chefen vara med och fatta alla beslut. Det måste medarbetarna kunna göra på egen hand. En allt viktigare uppgift för cheferna har därför blivit att förmedla utvecklingen i branschen och förklara de ofta komplexa sambanden för medarbetarna. God pedagogisk och kommunikativ förmåga blir därmed allt viktigare. Kommunikation en allt viktigare kompetens Även medarbetarnas allt högre utbildningsnivå ställer högre krav på chefernas kommunikativa kompetens. Förut kom många direkt från gymnasiet ut i arbetslivet. Idag är allt fler akademiker. Och de är självgående på ett helt annat sätt. De är vana att sätta sina egna mål, de tar reda på den information de behöver, de har tränat kritiskt tänkande och de ifrågasätter. Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag befinner sig högst upp på Maslows behovstrappa och det ställer nya och höga krav på chefernas kommunikativa förmåga, menar Johan. Lärande nätverk När det gäller formen för kompetensutveckling så handlar det idag mindre om att läsa och gå traditionella utbildningar och mer om att utbyta erfarenheter med andra. Nätverk i olika former blir allt mer efterfrågat. Och man vill gärna byta erfarenheten mellan branscher. På Ledarna har vi sett en stor uppgång i efterfrågan på branschöverskridande nätverk bland våra medlemmar och vi är i full gång med att utbilda nätverksledare och starta upp nya nätverk, berättar Johan. Många av nätverken finns på nätet och man utbyter erfarenheter via frågeforum och webinarier. Johan påpekar att det inte räcker med att registrera sig och studera vad andra gör, utan att det är viktigt att man själv deltar med inlägg i debatterna. Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper man andra, vilket gör att man själv har större chans att få hjälp när man behöver. De kommentarer man får på sina egna inlägg kan också ta tankarna och kunskapen ett steg vidare. Att delta aktivt i nätverk, som till exempel LinkedIn, är också viktigt för anställningsbarheten InsightLab

4 FÄRSKVARA bort att utveckla sig själva på TEMA Det är ofta genom nätverken som man får jobb idag och då är det förstås bra om man visar upp vad man står för, vilken kompetens man har och vilka kurser man har gått, konstaterar Johan. Ömsesidigt mentorskap Nätverkande, teknikutveckling och digital kompetens är till stora delar en generationsfråga. Karriärplanering i 6 steg Att göra karriär behöver inte vara synonymt med att man får högre chefsbefattningar och mer betalt. Synen på karriär bör vara betydligt bredare och handla om behovet att utvecklas och få nya utmaningar, något som varierar över tiden. Att ta en stund för att fundera över riktningen och vad du faktiskt vill och har behov av, kan vara avgörande för att hamna rätt i arbetslivet. Ledarna har tagit fram nedanstående modell för karriärplanering, utifrån coachingmodellen UNDHRA, vilket står för de sex stegen; Utmaning, Nuläge, Drömläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter. Modellen hjälper dig att tänka igenom din situation så som den är nu för att sedan reflektera över vilka utvecklingsvägar som är intressanta för dig. Utmaningen Steg 1 Formulera din utmaning utifrån svaren på frågorna nedan. Varför gör du en karriärplanering? Vad betyder ordet karriär för dig? Vilken eller vilka frågor återkommer ständigt när du funderar på din karriär? Vilken är din största utmaning i din karriär just nu? Vad skulle du utveckla hos dig själv för att skapa största möjliga personliga och professionella förändring? Nuläget Steg 2 Beskriv din situation utifrån fakta. Beskriv din situation utifrån känslor. Skriv tre saker som ger dig energi och motiverar dig i ditt arbete idag. Vad värderar du högt i ditt arbete? Här hoppas jag att man kan släppa all gammal prestige och ta vara på möjligheterna att lära av varandra mellan generationerna, säger Johan. En ny form av mentorskap som bygger på ömsesidigt lärande kan vara en väg. När man hör mentorskap tänker man sig gärna att en äldre kollega vägleder en yngre, men den äldre kan ha minst lika mycket att lära av den yngre kollegan, som är uppvuxen med internet och smartphone. Skriv tre saker som du gör regelbundet som inte utvecklar dig. Vad har du gjort hittills för att komma framåt? Drömläget Steg 3 Formulera ditt drömläge utifrån svaren på frågorna nedan. Vad skulle du pröva om du inte kunde misslyckas? Hur ser den perfekta arbetssituationen ut för dig just nu? Reflektera över faktorer som kollegor, chefer, arbetsplats, läge, ansvar, uppgifter, tider, lön och värderingar Vad skulle du vilja bli uppskattad för? Hinder Steg 4 Är det något som hindrar dig att ta dig till ditt drömläge? Är det du själv eller är det omgivningen? Skriv ner de hinder som du själv kan styra över. Det kan till exempel vara att du har svårt att säga nej, att du är rädd för att misslyckas eller lyssnar till andras åsikter i hög grad. Utveckla sedan hur du kan undvika dessa hinder. Resurser Steg 5 Vilka resurser har du? Vilka personliga egenskaper har du som du kan använda? Vem i din omgivning eller i dina nätverk kan hjälpa dig? Aktiviteter Steg 6 Vilka steg behöver du ta för att klara av din utmaning och komma närmre ditt drömläge? Vad ska du göra, när ska du börja, hur fast besluten är du att göra det, vilka är inblandade, när vet du att du har uppnått målet? Och sist men inte minst: Hur ska du fira att du har uppnått målet? Svenska chefer anser sig ha för lite tid för egen kompetensutveckling Ledarnas undersökningar visar att svenska chefer i genomsnitt lägger 9 procent av sin arbetstid på egen kompetensutveckling. Det tycker de själva är alldeles för lite och önskar att det var 16 procent InsightLab 15

5 TEMA Digitala spel en väg mot organisatoriskt lärande En vanlig bild av spelande är att det främst utövas av tonåriga pojkar bakom fördragna persienner. Det är fel. Genomsnittsåldern är 37 år och 42 procent av de som spelar är kvinnor. Utövandet är mångfacetterat: man spelar ensam och i lag, använder teknologier som spelkonsoler, PC, mobiltelefoner och sociala medier, tar det på djupt allvar eller som tidsfördriv. Lagspel involverar människor från hela världen som aldrig skulle träffats och som kanske inte talar varandras språk. Spelvärlden man delar med varandra bryter barriärer och skapar starka upplevelser för generationer som nu är på väg in i ledningsfunktioner i många delar av samhället. Frågan är vilka dimensioner av spelande som är relevanta för lärande och motivation på arbetet. Dataspel och sociala medier har förändrat vår fritid och nu står arbetslivet på tur. Från en ganska blygsam nisch i vardagen är spel och spelande numera större än Hollywood. När spelet Call of Duty: Modern Warfare 3 lanserades i november 2011 drog det in 775 miljoner dollar på fem dagar vilket var 60 procent mer än Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2 som är den film som sålt mest under sin premiärvecka. Spelet World of Warcraft har mer än tolv miljoner prenumeranter över hela världen. Utgåvan som kom under 2011 sålde 4,7 miljoner kopior på en månad vilket var rekord för PC-spel. Detta är bara två av de mest kända spelen och sammantaget tillbringar spelare uppemot tre miljarder timmar per vecka i parallella världar där man besegrar obarmhärtiga fiender och möter episka utmaningar. Nya arenor för digitala spel Spel och spelande har debatten till trots många positiva aspekter. Man kan dock fråga sig varför organisationer varit så långsamma att uppmärksamma potentialen för engagemang och lärande mot exempelvis kunder, medarbetare och kandidater. En anledning är helt enkelt att man har fördomar mot lekande i allvarliga sammanhang. En annan kan vara att man har svårt att se kopplingar till den egna verksamheten. Spel är ganska vanligt inom marknadsföring men nu kommer allt fler exempel på hur organisationer använder sig av spel för kompetensutveckling och lärande. Två exempel kommer från Siemens och IBM. Siemens PlantVille Siemens har lanserat ett spel som heter PlantVille vilket tar idén från det populära spelet FarmVille till ett nytt sammanhang. I detta spel får man lära sig om hur olika delar i tillverkning och logistik hänger ihop. En spelare får sköta en vitaminfabrik, en tågtillverkare och en buteljeringsfabrik med särskild vikt på nyckeltal som säkerhet, kvalitet och leverans. Spelet som sådant är relativt enkelt, men samtidigt mycket effektivt för att skapa förståelse för nyckeltalens betydelse för framgång. Poängen med spelet är att lära ut grundtänkandet inom processtyrning samtidigt som man slår ett slag för sitt arbetsgivarvarumärke. För att skapa engagemang får spelare olika typer av medaljer när man lyckats med vissa uppdrag och dessa kan man dela med sig på sociala medier. Det finns även en topp tio-lista över de som presterar bäst och prov som man kan ta för att testa spelarens kunskaper InsightLab

6 ökat engagemang i TEMA IBM:s INNOV8 2.0 Ett annat exempel är IBM med sitt projekt INNOV8 2.0 som även det handlar om olika typer av processer men med ett mer direkt fokus på beslutsfattande och problemlösning. Man ska väga olika ståndpunkter från ett team i en virtuell värld för att lösa IT-problem som handlar om logistik eller kundhantering. Båda satsningarna tar avstamp i drivkrafterna för dagens spelkultur med syfte att locka till lärande och intresse för olika typer av problem. Drivkrafter för lärande och engagemang Om organisationer vill återskapa entusiasmen och engagemanget i spelande för ett formellt, kompetensutvecklande sammanhang måste man först förstå drivkrafterna i spelandets vardag. Detta har betydelse för hur man möter utmaningar inom kompetensutveckling främst för onlineformatet, men även för hur man kan tänka i nya banor inom traditionell träning och utbildning. Utbildning med formen av spel kommer nog aldrig att ha samma motiverande kraft som spel för rent nöjes skull eftersom inslaget av frivillighet inte är lika utpräglat, men tillämpning av spelandets drivkrafter är ett sätt att förnya kompetensutvecklingen i takt med en förändrad kultur för prestationer och lärande. Det finns sex principer för hur spel skapar och upprätthåller lärande motivation hos individen. Taktiskt engagemang. Detta handlar om hur spelaren fattar beslut och skapar strategier inom spelet i relation till regler, spelmiljö och andra spelare. Presterande engagemang. Denna dimension beror på hur spelaren utövar kontroll över de resurser som står till förfogande inom spelvärlden. Prestationerna är en följd av det taktiska engagemanget. Emotionellt engagemang. Detta handlar om hur spelarens känslor påverkas av spelet som en följd av feedback på dennes prestationer. Denna har kognitiva, kroppsliga och emotionella aspekter. En viktig aspekt för det emotionella engagemanget är hur väl grafik och ljud ger respons på spelarens handlingar. Delat engagemang. Spelare interagerar med karaktärer i spelet och framförallt andra spelare i den virtuella världen. Detta är starkt bidragande till motivation och engagemang för utmaningarna som möter spelaren. Berättande engagemang. Detta handlar om att spelaren skapar en berättelse om sitt engagemang i spelet som sätter de övriga dimensionerna i ett meningsfullt sammanhang. En växande personlig berättelse kan förstärka främst det emotionella och delade engagemanget i spelet men även övriga dimensioner. Man kan se det som en dialog med det egna jaget om spelsituationen. Rumsligt engagemang. Denna dimension relaterar till spelarens förmåga att finna sig tillrätta i spelvärlden. En större känsla av förtrogenhet leder till välbefinnande och tillhörighet vilket i sin tur påverkar spelarens övergripande engagemang. Var och en av dessa dimensioner varierar i intensitet från bekantskap till djupare kunskap. När alla dimensionerna är internaliserade hos individen har man uppnått en genuin interaktion med spelet, det som på engelska brukar kallas för immersion. Det kan beskrivas som en subjektiv upplevelse av att bebo den virtuella miljön genom att kunna agera meningsfullt i den och samtidigt vara tillgänglig för andra. Källor: Ioanna Iascovides et. al. Motivation, engagement and learning through digital games. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments. Vol. 2, No. 2, Ian Brownhill. Sustaining employee engagement through gamification. hrbullets.co.uk, 10 April InsightLab 17

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Henrik Kock HELIX, Linköpings universitet www.liu.se/helix henrik.kock@liu.se Organisationerna förändras Aktiv detaljstyrande ledning Passiv regelstyrd rutiniserad

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

3. Nyanserad och framåtriktad respons

3. Nyanserad och framåtriktad respons 3. Nyanserad och framåtriktad respons Respons är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. I den engelska forskningslitteraturen, och i viss mån även i Sverige, går den under namnet feedback. Det

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

GAF - Golf Administratörernas Förening

GAF - Golf Administratörernas Förening GAF - Golf Administratörernas Förening Fokus på DIG och arbetet på en golfklubb Diskussionspass byggd på fakta/forskning Tillsammans tar vi med golfperspektivet DISKUSSIONSPUNKTER Omsättning personal på

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer