UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande ledamöter Ulf Danielsson Helena Danielson Hans Ellegren Ingrid Ahnesjö Sverker Holmgren Gunnar Ingelman Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik Lars Holmer Ulla Tengblad Björn Victor Ingela Nyström LeifGlantz Kajsa Wejryd Sofia Cassel Erik Hamnevik Katarina Bergqwist Jakob Ekengard Emma Wiesner Frånvarande ledamöter Håkan Engqvist Ej tjänstgörande suppleant Emma Lindbjer professor, vicerektor, ordf professor, stf vicerektor professor, prodekan för forskning professor, prodekan för utbildning professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi, 1-12, professor, sektionsdekan Geovetenskap universitetslektor, ordfnun universitetslektor, ordftun professor, lärarledamot extern ledamot extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant professor, prodekan for samverkan Gruppsuppleant för studenter Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren ST SACO, t.o.m. 15 Övriga närvarande Carina Johansson Eva Skytt Måns Östring sekreterare, enhetschef fakultetssekretariatet utbildningsledare kanslichef l Justeringsperson Beslut: att utse Anders Hagfeldt. F öredragande: Vicerektor

2 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden Utbildning 2 Lägesrapport utbildning Information. Föredragande: Prodekan för utbildning 3 Utbildningsplan nytt utbildningsprogram HT 2014 Kandidatprogram i miljövetenskap Beslut: att fastställa utbildningsplan enligt bilaga. F öredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2012/201 4 Ledamöter i programråd Beslut: att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i miljövetenskap Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2013/150 att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i ledarskap- kvalitet- förbättring att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för masterprogrammet i energiteknik Ledamöter i TUR Beslut: att tillledamöter i TUR 2014 utse Staffan Andersson (konteras på fakulteten med 30 %), Anders Berglund (lo%), Jannika Andersson Chrarrholm (5 %), Maja Blmgren (45 %), Ingela Frost (lo%), Hans Karlsson (15 %), Asa Kassman Rudolphi (lo%), Arnold Pears (30 %), Stefan Pålsson (20 %) och Malin Östman (lo%). Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/150 Paragrafen förklarades ornedelbart justerad. 6 Utvärdering av modell för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: att till arbetsgrupp för utvärdering av modellen utse Ingrid Ahnesjö Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/190

3 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-natuNetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) (smk), Roland Bol, Asa Kassman Rudolphi, Emma Kristensen, Maria Lind, Mikael Widersten och Jakob Ekengard (studentrepresentant). - att till referensgrupp utse ämneskoordinatorerna. att uppdra till arbetsgruppen att genomföra utvärdering och översyn av modellen för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå per ämne. Uppdraget omfattar o analys av hur den proportionella tilldelningen per ämne och per hstk har förändrats över tiden, o analys av hur de olika ämnesparametrarna och modellens förutsättningar påverkar fördelningen, o analys av möjligheter att förenkla modellen, o jämförelse med andra lärosätens fördelningsmodeller och faktorer för differentiering, o analys av hur modellen kan användas får strategisk styrning. - att genomfört uppdrag ska redovisas i fakultetsnämnden den l april. - att fakultetsnämnden den l april ska besluta om riktlinjer för eventuella förändringar i modellen. - att fakultetsnämnden senast den 3 juni ska besluta om eventuell ny modell. 7 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten- projektrapport Information enligt bilaga. Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2010/321 8 Forskarutbildningsnämnden - fyllnadsval av lärarledamot från fysiska sektionen Beslut: - att entlediga Olle Björneholm och att till fysiska sektionens representant i forskarutbildningsnämnden fr.o.m utse Mattias Klinten berg. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Gunnar lngelman TEKN A T 2013/150 9 Forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik Beslut: att entlediga Claes-Göran Granqvist och till forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik fr.o.m utse Gunnar Niklasson. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Mats Leijon TEKNAT 2013/38

4 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) l O Forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi Beslut: att entlediga Jöns Hilborn och till forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi fr.o.m utse LeifHammarström. Föredragande: Anders Hagfe1dt TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Forskning Il Lägesrapport forskning Information. 12 SFO-miljöer Beslut: att utse prodekan för forskning till vetenskapsområdets representant i utvärdering av SFO-miljöema. att uppdra till prodekan för forskning att utarbeta underlag inför beslut om principer för fördelning vid eventuell permanentning av medlen och att avge delrapp01i till fakultetsnämndens den 3 juni. F öredragande: Prodekan får forskning F öredragande: Prodekan för forskning 13 Medicinsk teknik Information och diskussion. Föredragande: Mats Leijon 14 Centrum för fotonvetenskap Beslut: att imätta Centrum för fotonvetenskap fr.o.m att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt är knutet till institutionen får fysik och astronomi. att uppdra till institutionen får fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ordfårande i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att tilldela Centrum för fotonvetenskap de medel (200 tkr) som i VP 2014 har reserverats får verksamhet inom röntgenspridning. Föredragande: Prodekan får forskning, Gunnar lnge1man TEKNAT 2013/161 TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

5 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden 15 Centrum för neutronspridning Beslut: att inrätta Centrum för neutronspridning fr.o.m l. att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. F öredragan de: Prodekan för forskning, Gunnar Ingelman TEKNAT 2013/163 att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt knutet till institutionen för fysik och astronomi. att uppdra till institutionen för fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att till ordförande i centrets styrelse fr.o.m l t.o.m utse Yvonne Andersson. att tillledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m utse Torbjörn Gustafsson, Maja Hellsing, Björgvin Hjörvarsson och Mattin Sahlberg. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Samverkan 16 Lägesrapport samverkan Information. Föredragande: Prodekan för samverkan Fakultetsgemensamma ärenden 17 Vetenskapsområdets delegationsordning fr.o.m Beslut: att fastställa delegationsordningen enligt bilaga. F öredragand e: Vicerektor TEKNAT 2013/ Meddelanden Vid protokollet {ft_,raw (/ilfcl <0t>"' carina J onansson ~4/jr.t:b Anders Hagfeldt

6 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Utbildningsplan för Kandidatprogram i miljövetenskap Bachelor Programme in Environmental Science 180 högskolepoäng Programkod: TMV1K Fastställd: Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden Utbildningsplanen gäller från: HT 2014 Beslut och riktlinjer 1. Beslut om att anordna utbildningsprogram Enligt beslut av konsistoriet skall vid Uppsala universitet fr.o.m finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap 2. Mål för kandidatexamen Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 1

7 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 3. Examensbestämmelser 3.1 Beslut enligt högskoleförordningen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. 3.2 Lokala beslut Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska det finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, miljövetenskap och teknik. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. 4. Utbildningsplan 4.1 Beskrivning av programmet En kandidatexamen i huvudområdet miljövetenskap innehåller kurser om minst 90 högskolepoäng (hp) i miljövetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex biologi eller geovetenskap). Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält och bygger på lärarnas omfattande forsknings- och utbildningserfarenhet. I och med att kravet för en kandidatexamen är 90 hp fördjupning genom progression finns möjlighet att välja kurser inom andra relevanta ämnesområden vid Uppsala universitet eller vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Programmet som helhet innehåller ett väl avvägt utbud av teoretiska och praktiska kurser. 4.2 Övergripande mål för utbildningen En utbildning i miljövetenskap på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom huvudområdet och därtill stödkunskaper inom angränsande ämnesområden. Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå och yrkesverksamhet inom näringsliv och myndighet. 4.3 Mål som förväntade studieresultat Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom området för programmet 2

8 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 ha kunskap och insikt inom huvudområdet för att kunna redogöra för miljötillstånd utifrån grundläggande naturvetenskapliga principer, ha grundläggande kunskaper om organismer och livsmiljöer i landskapet och påverkan på dessa av mänskliga aktiviteter, ha kunskap om samhällets beroende av samt påverkan på naturresurser och ekosystemtjänster, ha kunskap om planering, lagar och förordningar som reglerar användandet av naturen och landskapets kulturmiljöer, samt hanteringen av de organismer och värden som ingår i dessa miljöer, kunna tillämpa kunskaper om samhälleliga relationer och processer som gäller naturresursutnyttjande samt miljö- och naturvård, kunna formulera ekonomiska och sociala förklaringar till, samt åtgärder och lösningar på, miljöproblem, visa färdighet i olika metoder för miljöövervakning, ha förmåga att söka, sammanställa och vidareförmedla vetenskaplig information om miljöfrågor i tal och skrift, ha förmåga att kommunicera inom sin framtida yrkesroll med andra aktörer inom andra ämnes- och intresseområden, ha kunskap om och praktisk erfarenhet av yrkesarbete inom miljövetarområdet, ha förmåga att planera och leda vetenskapligt, yrkesmässigt och praktiskt gränsöverskridande projekt. 4.4 Programmets struktur Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap. Det första läsåret inleds med grundläggande tematiska kurser i miljövetenskap och fortsätter med miljöinriktade kurser i biologi och geovetenskap. Under andra läsåret utvecklas färdigheter att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar genom kurser och moment inom både naturvetenskap (biologi och geovetenskap) och samhällsvetenskap (juridik, miljöekonomi, samhällsgeografi). Den fjärde terminen innehåller valbara kurser med inriktning mot tillämpningar inom t ex miljöövervakning, miljökommunikation och projektledning. Tredje läsåret består av fördjupningskurser i miljövetenskap med inriktning mot kustzonens miljö och förvaltning av biodiversitet och ekosystemtjänster. Den sjätte och sista terminen innehåller valbara kurser inom t ex miljörättvisa, miljökommunikation och projektledning och ett självständigt arbete. Under termin fyra och sex finns det också möjlighet att praktisera och ha verksamhetsförlagd utbildning. Genom hela programmet löper en serie möten och aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, gästföreläsningar mm) med representanter från forskning, myndigheter, 3

9 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 näringsliv och organisationer. Denna serie ska bidra till kontaktskapande och till utbyte runt kursinnehåll och aktuella frågor inom det miljövetenskapliga området i samhället. Programmet är upplagt för att förbereda studenten väl både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på vissa natur- eller samhällsvetenskapliga masterprogram, exempelvis miljövetenskap och hållbar utveckling. 4.5 Programmets kurser Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Nivå/Djup anges med; G1N = Grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav, G1F = Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2E = Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen, A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Området anges med förkortningarna B = biologi, G = geovetenskap, MV = miljövetenskap. Kursen Självständigt arbete i miljövetenskap är obligatorisk att läsa vid något av kurstillfällena under år 3. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp. Kurser om maximalt 30 hp kan dessutom väljas från andra områden, inom och utom den teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Termin 1 och 2 Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 11 1BGxxx Introduktion till miljövetenskap 15 G1N MV 12 1BGxxx Naturresurser och ekosystemtjänster 15 G1N MV 13 1GE047 Miljö och klimat i förändring 15 G1F G 14 1BGxxx Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 G1F B Termin 3 och 4 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Naturvård 10 B Miljörätt och planering 10 MV Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 10 MV 23 Miljökommunikation* 5 MV Projektledning* 5 MV Miljörättvisa* 5 MV 24 Miljöövervakning och GIS 15 G B Termin 5 och 6 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 31 Kustzonsförvaltning 15 MV 32 Förvaltning och analys av biodiversitet 15 MV och ekosystemtjänster 33 Miljödata och tillämpad statistik* 10 MV Praktik i miljövetenskap* 5 MV 34 Självständigt arbete (examensarbete) 15 MV (* kurser som kan läsas under termin 4 eller 6) 4

10 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Tillvalskurser (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Floristik 10 B Faunistik 10 B Östersjöns miljö och natur 5 B MV Fältmetodik 5 B G Politik, opinion och miljö ( Almedalskurs ) MV 10 MV 4.6 Föreskrifter om behörighet Biologi 2, Fysik 1a/1b+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14) För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen. I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att studenten skall antas till kursen. Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas för att bli antagen till kursen. Studenten får vara beredd på att vissa moment kräver en extra arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas. 4.7 Betyg och examination Föreskrifter om betyg framgår av kursplan. Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan. 4.9 Examen och examensbevis Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom huvudområdet matematik. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Detta skall ingå i huvudområdet. I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas. Dessutom ska ett biområde på minst 30 hp ingå Uppflyttning till högre årskurs och studieavbrott 5

11 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 För att en student skall få påbörja studierna i sitt andra studieår fordras att han eller hon klarat minst 35 av de 60 högskolepoängen i första årskursen. För att få börja det tredje årets studier skall studenten ha klarat minst 45 högskolepoäng av första årskursen och minst 35 högskolepoäng av andra årskursen. En student som inte uppfyller kraven för att få börja i andra eller tredje årskursen skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. För studenter som inte uppfyller givna programkrav registreras studieavbrott. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Studenten har rätt att yttra sig före beslutet. Studieavbrott registreras på följande grunder: - studenten har avbrutit studierna utan att själv anmäla studieavbrott eller studieuppehåll - studenten har inte följt sin individuella studieplan enligt ovan - studenten har, trots anmaning, inte lagt upp individuell studieplan och prestationerna understiger tröskelvärdet för uppflyttning till högre årskurs. Den som själv avbrutit eller enligt ovan angivna regler konstateras ha gjort studieavbrott har rätt att tentera inom påbörjade kurser och möjlighet att ansöka om att fortsätta studierna inom programmet när givna programkrav uppfyllts och om plats finns Återkommande utbildning, studieuppehåll och studieavbrott Kandidatprogrammet kan genomgås i etapper. Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Sådan anmälan ställs till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och inlämnas till berörd studievägledare senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen. Var och en som anmält studieuppehåll för viss tid har rätt att återuppta studierna vid den tidpunkt då studieuppehållet upphör. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta. 6

12 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Dnr 2010/321 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Planering 2014

13 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte 3 Mål med projektet 3 Etapp 2 3 Resultat av genomförda organisationsförändringar 4 Organisation Teknat studentservice 4 Enheten för studentservice 4 Enhetens ansvar 5 Enhetschefens arbetsuppgifter 5 Studentservice inom institutionerna 6 Aktiviteter inom studentservice Servicediskarna 6 Basutbud för studentservicediskarna 6 Studentservice-Ångström 6 Nätverken 7 Nätverket för fakultetens studievägledare 7 Nätverket för de internationella koordinatorerna 8 Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer 9 Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare 10 Nätverk för studentportal/webb 11 Studentserviceråd 12 Studentservicerådets uppgift 12 Sammansättning 12 Avslutning 13

14 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Bakgrund En projektplan för projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten fastställdes av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämndens den 24 maj Projektet genomfördes i tre etapper. I etapp 1 skedde en kartläggning av studenternas behov av service och man presenterade ett förslag till organisationsplan. Etapp 1 avslutades i maj 2012 med rapporten Gemensam studentservice för Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Resultat från etapp 1 Projektplan för etapp 2 (TEKNAT 2012/321). I rapporten presenterades det fortsatta arbetet som skulle ske inom etapp 2. Med etapp 3går projektet in i den dagliga verksamheten och projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten är avslutat. Projektets syfte Projektets syfte är att alla studenter inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska få tillgång till hög kvalitet på service oavsett vilken utbildning studenten läser. Syftet är också att nå ökad kostnadseffektivitet, minskad sårbarhet i studentservice, förbättrad säkerhet och möjlighet att utveckla myndighetsutövning och rättssäkerhet. Studentservicen ska vara enhetlig och samordnad samt tillgänglig. Servicen ska vara professionell och av hög kvalitet både på webben och i mötet med studievägledare/administratörer men flera, både för studenter och för lärare. Mål med projektet En gemensam studentserviceorganisation ska införas vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den nya organisationen ska införas senast 1 januari Studentserviceorganisationen ska hantera - Studievägledning - Kurs- och programadministration - Schemaläggning - Internationalisering ur ett studentperspektiv - Samordning för likabehandling av studenter - Vissa andra specialistfunktioner Studentservice ska erbjudas på webben och på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Efter projektet startades har campus Gotland tillkommit och bör på sikt samordnas. Etapp 2 Arbetet med att forma den nya fakultetsgemensamma organinsationen för studentservice har fortsatt. Ett organisationsförslag av studentserviceverksamheten antogs av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden den 25 oktober 2012.

15 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Resultat av genomförda organisationsförändringar Organisation Teknat studentservice Projektet för gemensam studentservice inom det tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet har pågått sedan i maj Den 1 januari 2014 är verksamheten helt inordnad i den nya Enheten för studentservice vid teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Verksamheten bedrivs dels inom Enheten för studentservice och dels inom institutionerna. Fakultetens studievägledare, program- och kursadministratörer, schemaläggare/lokalbokare samt studentportal/webb är organiserade i varsitt nätverk. Vetenskapsområdets internationella koordinatorer för utbildning ingick under 2013 i nätverket för studievägledare. Från 2014 föreslås de bilda ett eget nätverk inom Enheten för studentservice. Nätverken samordnar frågor inom de fem huvudområdena och i nätverken ingår personal från Enheten för studentservice och institutioner samt studenter och i vissa fall ytterligare personer. Studentservicerådet är en viktig del av verksamheten, se beskrivning nedan. Nedan visas en bild över organinsationen Teknat studentservice. Enheten för studentservice En organisatorisk enhet, Enheten för studentservice, bildades I samband med detta avvecklades UTH-enheten då UTH-enhetens personal (studievägledare med flera) numera ingår i Enheten för studentservice. Enheten tillhör organisatoriskt kansliet för naturvetenskap och teknik och leds av en enhetschef under kanslichefen. Till enheten har fem operativa samordnare knutits för samordning inom och mellan nätverken. De fem operativa samordnarna arbetar samtidigt inom sin grupp som studievägledare, kurs- eller programadministratör, schemaläggare/lokalbokare, internationell koordinator eller med studentportal/webb. Arbetstiden som operativ samordnare ligger inom enheten för studentservice oavsett var personen har sin huvudanställning. Uppdrag och befogenheter för enheten beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med studentservicerådet (se ovan). Budget och finansiering för

16 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 enheten beslutas årligen av fakultetsnämnden i samband med verksamhetsplaneringen efter samråd med studentservicerådet, TUN, NUN och från 1 juli 2014 utbildningsberedningen. Enhetens ansvar Enheten ansvarar för att leda och driva - nätverket för fakultetens studievägledare - nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer - nätverket för fakultetens schemaläggare/lokalbokare. - nätverket för studentportal/webb. - nätverket för internationella koordinatorer för utbildning Enheten ansvarar för samordningen och utvecklingen av fakultetens schemaläggning/lokalbokning. Enheten ansvarar för samordningen av serviceutbudet vid servicediskarna. Enheten har huvudansvar för verksamheten vid servicedisken på Ångström. Enheten övertar ansvaret för verksamheten som f.d. UTH-enheten hittills har utfört. Det inkluderar delar av fakultetens studievägledning och programadministration för i första hand ingenjörsutbildningarna. Enheten ansvara för samordningen av frågor kring internationella studenter. I enhetensansvar ingår dessutom de aktiviteter som UTH-enheten har ansvarat för, exempelvis Studieteknikkurs 1 hp, KarriärCoach samt delar av hemortsambassadörsverksamheten och Universitetsdagarna. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. En samordnare med inriktning mot lika villkor för studenter med funktionshinder och/eller andra särskilda behov är tillsatt på 30 % av fakulteten. Målet är att förbättra samordningen av stödinsatser och att minska arbetsbelastningen för studievägledare och lärare. Samordnaren bygger upp ett nätverk bland studievägledare, studenter och lärare inom fakulteten samt står för utbildning och information. Enhetschefens arbetsuppgifter Enhetschefen leder och fördelar arbetet vid enheten. Enhetschefen har personalansvar och är direkt underställd chefen för kansliet för naturvetenskap och teknik. Den strategiska planeringen för verksamheten sker i samarbete med kanslichef och ansvarig utbildningsledare. I arbetsuppgifterna ingår ett visst arbete som utbildningsledare inom fakulteten, bland annat att driva frågor kring fakultetens retentions- och marknadsföringsarbete samt att utveckla karriärrådgivning till studenter inom teknik och naturvetenskap. Enhetschefen fungerar som en sammanhållande länk för fakultetens studievägledare samt deltar i arbetet med att utveckla servicen för alla studenter inom fakulteten. Enhetschefen ger också stöd till de operativa samordnarna i deras ledning av respektive nätverk och tillsammans med samordnarna föreslår för studentservicerådet vilka uppgifter nätverken ska prioritera.

17 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Studentservice inom institutionerna Utöver den verksamhet som Enheten för studentservice bedriver så utförs en hel del av vetenskapsområdets studentservice inom institutionerna. Genom att den personal som har sin anställning vid någon av institutionerna ingår i ett eller flera av nätverken sker en samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Aktiviteter inom studentservice 2014 Förstudie för att börja scanna tentor och elektronisk tentamensutlämning samt arkivering. Vid positivt gensvar genomföra projektet. Marknadsföra/synliggöra studentservice tillsammans med Teknat samverkan. Enkätundersökning för både studenter och anställda av hur studentservice fungerar på campusområdena. Servicediskarna Servicediskar finns på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Basutbud för studentservicediskarna Efter att ha tittat på utbudet vid alla befintliga studentservicediskar inklusive Studentservice Ångström har det utkristalliserats ett basutbud som kan vara gemensamt för alla campus: - utlämning av tentor - kopiering av tentor - hjälpa till vid anmälan till en tentamen - hjälpa studenterna att hitta lärare, schema, lokaler, studievägledare, programansvariga mm - hjälpa till vid problem med att söka en kurs - handha blanketter och broschyrer samt annat informationsmaterial riktat till studenterna - utskrift av olika intyg - hjälpa till vid byte av personuppgifter i Uppdok - hjälpa till vid registrering/omregistrering på kurs antingen genom att hänvisa till institutionen (Studentservice-Ångström) eller själva (övriga studentservicediskar som har egna kursadministratörer). Utöver detta kan det finnas ytterligare serviceutbud. På vissa studentservicediskar kommer det t ex att finnas försäljning av kompendier. När det gäller öppettiderna kommer det att variera då det är beroende av resurser och behov. Studentservice-Ångström Servicedisken är en gemensam satsning som institutionerna på Ångström står för tillsammans med Enheten för studentservice. Servicedisken är studentens ingång till service och är en fysisk plats dit man kan komma och också kontakta via telefon och e-post. Öppettiderna är satta till 08:30 16:30 varje vardag. Vid disken kan studenterna få hjälp med intyg, information om registrering, hjälp med hantering av studentportalen, hämta ut tentamen, mm. Eftersom servicedisken blir en naturlig informationscentral bör information om krishantering finnas där. Servicen ska erbjudas på svenska och engelska. Servicedisken är för närvarande samordnad med biblioteket. En enkel utvärdering av Studentservice-Ångström har skett under våren. Både studenter och personalen som arbetar i disken har fått svara på frågor om vad de tycker om studentservicen. En

18 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 slutsats utifrån enkäterna är att studenterna är i stort sett nöjda men att det hos personalen finns synpunkter på förbättring när det gäller deras arbetsmiljö. Vad gäller arbetsmiljön har Länshälsan genomfört en undersökning. Förslag på förbättringar av arbetsmiljön för personalen utreds. En enkätundersökning ska genomföras under 2014 på alla campusområden. Nätverken De fem nätverken för studievägledare, kurs- och programadministratörer, schemaläggare/lokalbokare, studentportal/webb och nätverket för internationella koordinatorer arbetar på liknande sätt. En operativ samordnare leder respektive nätverk. Den operativa samordnaren organiserar regelbundna möten och detta blir fortsättningen på de nätverk som finns idag. Den operativa samordnaren representerar gruppen vid behov i olika organisatoriska organ. Den operativa samordnaren leder tillsammans med nätverkets medarbetare vidareutvecklingen av nätverkens funktion, arbetssätt och rutiner. Nätverket i samråd med enhetschefen för studentservice föreslår en operativ samordnare för studentservicerådet och sitter på ett år i taget. Den operativa samordnaren deltar vid studentservicerådets möten och ansvarar för att principfrågor från nätverken förs till studentservicerådet. I verksamhetsplanen för 2014 finns en 80% tjänst att fördela mellan de operativa samordnarna. Förslaget till fördelning för 2014 är att samordnaren för nätverket för fakultetens studievägledare, samordnaren för fakultetens kurs- och programadministratörer och samordnaren för studentportal/webb får 20% vardera. Den operativa samordnaren för fakultetens schemaläggare/lokalbokare får 10%. Det är samma fördelning som De övriga 10% används för projektet att scanna tentor. Fördelningen bör inte vara statisk utan kunna variera år från år om ett större projekt ska genomdrivas i något av nätverket. Samordningen av de internationella koordinatorerna ryms inom tjänsten samordnare för internationella studenter. Under 2013 har mycket av de operativa samordnarnas tid gått till att utveckla och definiera uppdraget som operativ samordnare. Nätverket för fakultetens studievägledare Nätverket ska vara en resurs och ett stöd i den enskilda studievägledarens yrkesutövning. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat nätverk till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare byts ut. Många frågor är av gemensamt intresse för studievägledarena och nätverket bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov och anordning av vidareutbildning, riktlinjer för studievägledning samt samråd kring rutiner för studievägledning och administration. Även samordning av studentservicefrågor gemensamma för alla internationella studenter behandlas under nätverket för fakultetens studievägledare. Operativ samordnare för studievägledarna Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Tillsammans med samordnaren för frågor rörande de internationella studenterna kommer den operativa samordnaren för studievägledarnätverket också vara kontaktperson mot nätverket för de internationella koordinatorerna.

19 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Mycket fokus har lagt på utvecklingen av de nya centrala riktlinjerna för studie- och karriärvägledning. En översyn av tillgången på studievägledare för masterstudenter har gjorts och behovet av specialiserade möten för dessa undersöktes. Kartläggning och samordning av rutiner, behov av fortbildning etc. har behandlats. En närmare kontakt med studievägledarna för lärarutbildningen har tagits och formerna för fortsatt samarbete kommer att diskuteras vid ett gemensamt möte. Planering för inskrivningen av ingenjörsstudenter har gjorts. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 6 nätverksträffar att ordnas med studievägledare på grundnivå. En extra satsning kommer att göras för samordning av masterstudievägledarna Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - ytterligare se över behovet av vidareutbildning samt initiera och se till att utbildningar genomförs - färdigställa riktlinjer för studie- och karriärvägledning - samråd kring rutiner för studievägledning och administration - Ökat samarbete med studievägledarna för lärarutbildningen Nätverket för de internationella koordinatorerna De internationella koordinatorerna träffas regelbundet som ett stöd i den enskilda koordinatorns yrkesutövning gällande frågor om utbytesstudier. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat samarbete till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare slutar. Många frågor är av gemensamt intresse för koordinatorerna och dessa bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov av gemensamma rekryterings- och informationsevent för såväl utgående som inkommande utbytesstudenter, samordning av deadlines samt samråd kring administrativa rutiner. Särskild vikt kommer läggas vid de strategier i Program för internationalisering vid Uppsala universitet (dnr UFV 2008/2064) som är relaterade till utbytesstudier. Operativ samordnare för internationella koordinatorerna Samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Uppdraget ingår som en del av det uppdrag som finns att även utveckla och förvalta utbytesavtal på fakultetsnivå samt att till viss mån vara en kontaktperson för studenter med övergripande frågor kring utbytesstudier. Arbetet inom nätverket 2013 Nätverket för de internationella koordinatorerna har under 2013 legat under nätverket för fakultetens studievägledare. Det har visat sig att de internationella frågorna överskuggas av studievägledarfrågor och de internationella koordinatorerna är inte alltid heller studievägledare. Därför bildar nu de internationella koordinatorerna ett eget nätverk inför Under 2013 har mycket arbete handlat om att infoga de internationella frågorna som en väldefinierad del i den nya studentserviceorganisationen och verksamhetsplanering däromkring. Ett inledande

20 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 arbete med att samordna rekrytering och antagning till utbytesstudier inom fakulteten har gjorts främst i form av en gemensam annonsering och gemensam deadline men också gemensamma informationsträffar. En websida med information för utresande studenter har gjorts på fakultetsnivå. Inledande planeringsarbete kring mottagning av inkommande utbytesstudenter. En naturlig del i arbetet är också att bevaka den internationella utvecklingen och medverka aktivt i internationella organisationer enligt Uppsala universitets program för internationalisering. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 2 nätverksträffar att ordnas. Nätverket kommer framför allt under 2014 fokusera på att fortsätta och vidareutveckla arbetet som har påbörjats under Samordning av rekrytering och antagning av utbytesstudenter - Mottagning av inkommande utbytesstudenter - Se över rutinerna och underlätta för lärare som vill delta i ett utbyte - I samband med implementeringen av nya EU:s nya mobilitetsprogram Erasmus+ kommer en hel del tid läggas vid avtalsfrågor. Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer Nätverket skall samordna och utarbeta gemensamma administrativa rutiner gällande studentservice. Syftet är att få en enhetlig och kvalitetsäkrad kurs- och programadministration med gemensamma rutiner för att stödja och underlätta för studenter under deras tid på Uppsala universitet. Operativ samordnare för kurs- och programadministratörer Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Dessutom kommer mindre arbetsgrupper i nätverket att träffas under den operativa samordnarens ledning. Den operativa samordnaren har regelbunden kontakt med övriga operativa samordnare så att de olika nätverkens arbete koordineras till en helhet. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Under året har mycket av arbetet handlat om att definiera basutbudet och öppet tider på de olika servicediskarna. Kartlagt och påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för antagning, registrering mm på institutionerna. Genomgång av vad som gäller för arkivering. Kommande arbete inom nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer 2014 Under 2014 kommer nätverket fortsätta att träffas minst 4 gånger per år. På dessa träffar kommer aktuella frågor och eventuella problem att tas upp samt vid behov bjuda in representanter från olika områden såsom Antagningsenheten, Uppdok, Studentportalen, Selma m fl. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Studentservice på alla campus skall vara i funktion och ett fortsatt arbete med basutbudet kommer att fortgå. - En kompetensutvecklingsplan för kurs- och programadministratörer skall utarbetas.

21 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Arbetet med gemensamma rutiner kommer att ske löpande. Utbildningsadministrationen är under ständig förändring vilket innebär att utvecklingsarbete ständigt pågår. - Ta fram nya riktlinjer för rutiner som skall samordnas. - Bevakning av nya Ladok3 där medlemmar i nätverket ingår i en testgrupp. - Deltagande i utvecklingsarbete med Studentportalen där medlemmar i nätverket ingår i användargrupp. - Arbeta med Lärarservice som är en del av studentservice. - Upparbeta goda kontakter med olika aktörer på Uppsala universitet som är viktiga för kursoch programadministrationen så att arbetet kan genomföras på ett effektivt och rättsäkert sätt. - Utarbeta rutiner för villkorligt antagna studenter Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren behöver samverka med övrig personal inom universitetet som hanterar schemaläggning, tentamensplanering, mm, till exempel vid diskussion om andra fakulteters lokaler, tentamenssamordning, periodindelning av termin, mm. Den operativa samordnaren håller tillsammans med enhetschefen kontakt med byggnadsavdelningen. Samarbetet mellan fakultetens schemaläggare är viktigt (för planering av samläsningar, samarbete kring lokaler, mm) och underlättas av en gemensam placering. Organisationen ska garantera en professionell schemaläggning/lokalbokning med god kännedom om och effektivt utnyttjande av universitetets lokaler, nära samarbete med tentamensplanerare samt tillgång till vidareutbildning, mm. Operativ samordnare för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara delaktiv i diskussionerna med Byggnadsavdelningen gällande enhetlig schemaläggning tillsammans med enhetschefen för Enheten för studentservice. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 10%. Ett nytt lokal- och schemaläggningsprogram, TimeEdit3, har implementerats. Utbildning av personalen inför programmet har genomförts. Uppföljning av hur det är att arbeta i TimeEdit3 har utförts. Nätverket har gemensamt tagit fram förslag på periodindelning. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer nätverket att fortsätta träffas minst 4 ggr/år. Fler gånger vid behov. Nätverket ska verka för att få en så övergripande informationsspridning inom nätverket så att en enhetlighet uppnås på de olika institutionerna., samt att försöka tillgodose studenternas önskemål om tydlighet inom fakulteten. Detta för att arbeta i linje med målet för Studentservice. Nätverket ska användas för fortbildning. - Arbeta med informationsspridning inom nätverket och mot berörd personal

22 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Sammanställa gemensam periodindelning för hela fakulteten - Utforma en tentamensinformation på Teknats hemsida - Utarbeta goda rutiner för tentamensplanering - Kontinuerlig utbildning av nätverkets personal. - Utarbeta en policy för vad som är god service från schemaläggare till lärare och vad denna service ska omfatta Nätverk för studentportal/webb Nätverkets syfte är att se till att fakulteten upprätthåller en uppdaterad, bra, effektiv och enhetlig service gentemot studenter och lärare via studentportalen och hemsidorna. Nätverket har en god kunskap om studentportalen och bevakar hur denna utvecklas med nya funktioner. Den operativa samordnaren leder arbetet inom nätverket för att utarbeta riktlinjer för användningen av studentportalen såväl inom Teknat studentservice som vid institutionerna. Nätverket underhåller och utvecklar Teknat studentservice hemsidor, där gemensam och samordnad information presenteras på svenska och engelska. Samordnaren håller kontakt med universitetets gemensamma webbutveckling. Det behövs en stor arbetsinsats för att nå fram till ett gemensamt arbetssätt och gemensam information på webben eftersom institutionerna arbetar relativt olika idag. Operativ samordnare för nätverket för studentportal/webb Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara kontaktperson mot Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten, alternativt delegera detta till någon/några i gruppen. Den operativa samordnaren samarbetar med fakultetens webbmaster. Arbete inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Inom nätverket har en kartläggning av förändringar som bör göras på studentportal och webb genomförts. En mängd arbete har påbörjats och kommer kontinuerligt att jobbas med. Det gäller samordning av Studentportalen, institutionshemsidor, lärarservice mm. Arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 8 nätverksträffar med webbansvariga, informatörer och andra medlemmar i nätverket som arbetar med information att genomföras. En extra satsning kommer att göras för samordning inom Studentportalen och samordning av de olika institutionshemsidorna. Även utveckling av Teknats webb samt samordning av lärarservice kommer att prioriteras. Nätverket kommer att kommunicera med/bjuda in andra aktörer vid Uppsala universitet såsom Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten för uppdatering om vad som är på gång samt för diskussioner om önskemål från nätverkets sida. Nätverket har ett behov/intresse av kompetensutveckling när det gäller sökmotoroptimering och analys av webbstatistik med hjälp av Googles verktyg. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Uppföljning av övergången till TimeEdit3.

23 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Genomföra de förslag till förändringar man gemensamt i nätverken kommit fram till genom den kartläggning som gjorts i samtliga nätverk. - Inventera hur våra engelskspråkiga webbsidor ser ut. Har vi heltäckande information även på engelska? Saknas det information på något av språken inom någon del av webben? - Fortsatt arbete med att utveckla hur olika institutioner/enheter arbetar i studentportalen för att studenterna ska känna igen sig oavsett var de studerar. - Fortsatt kartläggning och utveckling av våra respektive institutionswebbar i samarbete med Teknats webb och universitetets centrala webb så att dubblering av information minskas ned till ett minimum. - Fortsatt utveckling av Teknats webb så att institutionerna med lätthet kan länka in uppdaterad information som de vill visa på de egna webbarna, samt så att samtliga studieprogram är representerade i allmän information på Teknats webb. - Identifiera de bästa vägarna att presentera studentinformation, både ur studentperspektiv och ur webbredaktörs-/administratörsperspektiv. Vi ska korta den väg informationen behöver vandra innan den når mottagaren. - Påbörja utvecklingen av enhetlig lärarinformation på webben vid de olika institutionerna. Studentserviceråd Studentservicerådet har etablerats för att ge institutionerna information, insyn och inflytande över Teknats studentservice. Studentservicerådet arbetar med övergripande samordning och uppföljning av studentserviceverksamheten. Studentservicerådets uppgift Studentrådet ska - verka för samråd och erfarenhetsutbyte i frågor om studentservice. Genom att identifiera och prioritera viktiga frågor för nätverken kan rådet bidra till verksamheten. - främja dialogen mellan campusområden, institutioner, studenter, lärare och nätverken för att utveckla och förbättra studentservicen. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om uppdrag och befogenheter för Teknats studentservice. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om budget och finansiering för Teknats studentservice. - sammanträda minst två gånger per termin. Minnesanteckningar förs och publiceras i gruppen Teknat studentservice i medarbetarportalen. Sammansättning Prodekan för utbildning är ordförande i studentservicerådet. Varje institution utser en representant. UTN har rätt att utse 3 studentrepresentanter.

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 P P Regelsamling UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 1

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(6) Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter ordförande TUN Hans Karlsson, vice ordförande Sandra Eriksson Arnold Pears, t.o.m.

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16 med

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - kandidat, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2012 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer