UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande ledamöter Ulf Danielsson Helena Danielson Hans Ellegren Ingrid Ahnesjö Sverker Holmgren Gunnar Ingelman Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik Lars Holmer Ulla Tengblad Björn Victor Ingela Nyström LeifGlantz Kajsa Wejryd Sofia Cassel Erik Hamnevik Katarina Bergqwist Jakob Ekengard Emma Wiesner Frånvarande ledamöter Håkan Engqvist Ej tjänstgörande suppleant Emma Lindbjer professor, vicerektor, ordf professor, stf vicerektor professor, prodekan för forskning professor, prodekan för utbildning professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi, 1-12, professor, sektionsdekan Geovetenskap universitetslektor, ordfnun universitetslektor, ordftun professor, lärarledamot extern ledamot extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant professor, prodekan for samverkan Gruppsuppleant för studenter Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren ST SACO, t.o.m. 15 Övriga närvarande Carina Johansson Eva Skytt Måns Östring sekreterare, enhetschef fakultetssekretariatet utbildningsledare kanslichef l Justeringsperson Beslut: att utse Anders Hagfeldt. F öredragande: Vicerektor

2 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden Utbildning 2 Lägesrapport utbildning Information. Föredragande: Prodekan för utbildning 3 Utbildningsplan nytt utbildningsprogram HT 2014 Kandidatprogram i miljövetenskap Beslut: att fastställa utbildningsplan enligt bilaga. F öredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2012/201 4 Ledamöter i programråd Beslut: att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i miljövetenskap Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2013/150 att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i ledarskap- kvalitet- förbättring att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för masterprogrammet i energiteknik Ledamöter i TUR Beslut: att tillledamöter i TUR 2014 utse Staffan Andersson (konteras på fakulteten med 30 %), Anders Berglund (lo%), Jannika Andersson Chrarrholm (5 %), Maja Blmgren (45 %), Ingela Frost (lo%), Hans Karlsson (15 %), Asa Kassman Rudolphi (lo%), Arnold Pears (30 %), Stefan Pålsson (20 %) och Malin Östman (lo%). Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/150 Paragrafen förklarades ornedelbart justerad. 6 Utvärdering av modell för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: att till arbetsgrupp för utvärdering av modellen utse Ingrid Ahnesjö Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/190

3 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-natuNetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) (smk), Roland Bol, Asa Kassman Rudolphi, Emma Kristensen, Maria Lind, Mikael Widersten och Jakob Ekengard (studentrepresentant). - att till referensgrupp utse ämneskoordinatorerna. att uppdra till arbetsgruppen att genomföra utvärdering och översyn av modellen för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå per ämne. Uppdraget omfattar o analys av hur den proportionella tilldelningen per ämne och per hstk har förändrats över tiden, o analys av hur de olika ämnesparametrarna och modellens förutsättningar påverkar fördelningen, o analys av möjligheter att förenkla modellen, o jämförelse med andra lärosätens fördelningsmodeller och faktorer för differentiering, o analys av hur modellen kan användas får strategisk styrning. - att genomfört uppdrag ska redovisas i fakultetsnämnden den l april. - att fakultetsnämnden den l april ska besluta om riktlinjer för eventuella förändringar i modellen. - att fakultetsnämnden senast den 3 juni ska besluta om eventuell ny modell. 7 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten- projektrapport Information enligt bilaga. Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2010/321 8 Forskarutbildningsnämnden - fyllnadsval av lärarledamot från fysiska sektionen Beslut: - att entlediga Olle Björneholm och att till fysiska sektionens representant i forskarutbildningsnämnden fr.o.m utse Mattias Klinten berg. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Gunnar lngelman TEKN A T 2013/150 9 Forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik Beslut: att entlediga Claes-Göran Granqvist och till forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik fr.o.m utse Gunnar Niklasson. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Mats Leijon TEKNAT 2013/38

4 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) l O Forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi Beslut: att entlediga Jöns Hilborn och till forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi fr.o.m utse LeifHammarström. Föredragande: Anders Hagfe1dt TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Forskning Il Lägesrapport forskning Information. 12 SFO-miljöer Beslut: att utse prodekan för forskning till vetenskapsområdets representant i utvärdering av SFO-miljöema. att uppdra till prodekan för forskning att utarbeta underlag inför beslut om principer för fördelning vid eventuell permanentning av medlen och att avge delrapp01i till fakultetsnämndens den 3 juni. F öredragande: Prodekan får forskning F öredragande: Prodekan för forskning 13 Medicinsk teknik Information och diskussion. Föredragande: Mats Leijon 14 Centrum för fotonvetenskap Beslut: att imätta Centrum för fotonvetenskap fr.o.m att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt är knutet till institutionen får fysik och astronomi. att uppdra till institutionen får fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ordfårande i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att tilldela Centrum för fotonvetenskap de medel (200 tkr) som i VP 2014 har reserverats får verksamhet inom röntgenspridning. Föredragande: Prodekan får forskning, Gunnar lnge1man TEKNAT 2013/161 TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

5 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden 15 Centrum för neutronspridning Beslut: att inrätta Centrum för neutronspridning fr.o.m l. att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. F öredragan de: Prodekan för forskning, Gunnar Ingelman TEKNAT 2013/163 att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt knutet till institutionen för fysik och astronomi. att uppdra till institutionen för fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att till ordförande i centrets styrelse fr.o.m l t.o.m utse Yvonne Andersson. att tillledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m utse Torbjörn Gustafsson, Maja Hellsing, Björgvin Hjörvarsson och Mattin Sahlberg. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Samverkan 16 Lägesrapport samverkan Information. Föredragande: Prodekan för samverkan Fakultetsgemensamma ärenden 17 Vetenskapsområdets delegationsordning fr.o.m Beslut: att fastställa delegationsordningen enligt bilaga. F öredragand e: Vicerektor TEKNAT 2013/ Meddelanden Vid protokollet {ft_,raw (/ilfcl <0t>"' carina J onansson ~4/jr.t:b Anders Hagfeldt

6 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Utbildningsplan för Kandidatprogram i miljövetenskap Bachelor Programme in Environmental Science 180 högskolepoäng Programkod: TMV1K Fastställd: Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden Utbildningsplanen gäller från: HT 2014 Beslut och riktlinjer 1. Beslut om att anordna utbildningsprogram Enligt beslut av konsistoriet skall vid Uppsala universitet fr.o.m finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap 2. Mål för kandidatexamen Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 1

7 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 3. Examensbestämmelser 3.1 Beslut enligt högskoleförordningen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. 3.2 Lokala beslut Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska det finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, miljövetenskap och teknik. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. 4. Utbildningsplan 4.1 Beskrivning av programmet En kandidatexamen i huvudområdet miljövetenskap innehåller kurser om minst 90 högskolepoäng (hp) i miljövetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex biologi eller geovetenskap). Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält och bygger på lärarnas omfattande forsknings- och utbildningserfarenhet. I och med att kravet för en kandidatexamen är 90 hp fördjupning genom progression finns möjlighet att välja kurser inom andra relevanta ämnesområden vid Uppsala universitet eller vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Programmet som helhet innehåller ett väl avvägt utbud av teoretiska och praktiska kurser. 4.2 Övergripande mål för utbildningen En utbildning i miljövetenskap på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom huvudområdet och därtill stödkunskaper inom angränsande ämnesområden. Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå och yrkesverksamhet inom näringsliv och myndighet. 4.3 Mål som förväntade studieresultat Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom området för programmet 2

8 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 ha kunskap och insikt inom huvudområdet för att kunna redogöra för miljötillstånd utifrån grundläggande naturvetenskapliga principer, ha grundläggande kunskaper om organismer och livsmiljöer i landskapet och påverkan på dessa av mänskliga aktiviteter, ha kunskap om samhällets beroende av samt påverkan på naturresurser och ekosystemtjänster, ha kunskap om planering, lagar och förordningar som reglerar användandet av naturen och landskapets kulturmiljöer, samt hanteringen av de organismer och värden som ingår i dessa miljöer, kunna tillämpa kunskaper om samhälleliga relationer och processer som gäller naturresursutnyttjande samt miljö- och naturvård, kunna formulera ekonomiska och sociala förklaringar till, samt åtgärder och lösningar på, miljöproblem, visa färdighet i olika metoder för miljöövervakning, ha förmåga att söka, sammanställa och vidareförmedla vetenskaplig information om miljöfrågor i tal och skrift, ha förmåga att kommunicera inom sin framtida yrkesroll med andra aktörer inom andra ämnes- och intresseområden, ha kunskap om och praktisk erfarenhet av yrkesarbete inom miljövetarområdet, ha förmåga att planera och leda vetenskapligt, yrkesmässigt och praktiskt gränsöverskridande projekt. 4.4 Programmets struktur Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap. Det första läsåret inleds med grundläggande tematiska kurser i miljövetenskap och fortsätter med miljöinriktade kurser i biologi och geovetenskap. Under andra läsåret utvecklas färdigheter att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar genom kurser och moment inom både naturvetenskap (biologi och geovetenskap) och samhällsvetenskap (juridik, miljöekonomi, samhällsgeografi). Den fjärde terminen innehåller valbara kurser med inriktning mot tillämpningar inom t ex miljöövervakning, miljökommunikation och projektledning. Tredje läsåret består av fördjupningskurser i miljövetenskap med inriktning mot kustzonens miljö och förvaltning av biodiversitet och ekosystemtjänster. Den sjätte och sista terminen innehåller valbara kurser inom t ex miljörättvisa, miljökommunikation och projektledning och ett självständigt arbete. Under termin fyra och sex finns det också möjlighet att praktisera och ha verksamhetsförlagd utbildning. Genom hela programmet löper en serie möten och aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, gästföreläsningar mm) med representanter från forskning, myndigheter, 3

9 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 näringsliv och organisationer. Denna serie ska bidra till kontaktskapande och till utbyte runt kursinnehåll och aktuella frågor inom det miljövetenskapliga området i samhället. Programmet är upplagt för att förbereda studenten väl både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på vissa natur- eller samhällsvetenskapliga masterprogram, exempelvis miljövetenskap och hållbar utveckling. 4.5 Programmets kurser Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Nivå/Djup anges med; G1N = Grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav, G1F = Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2E = Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen, A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Området anges med förkortningarna B = biologi, G = geovetenskap, MV = miljövetenskap. Kursen Självständigt arbete i miljövetenskap är obligatorisk att läsa vid något av kurstillfällena under år 3. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp. Kurser om maximalt 30 hp kan dessutom väljas från andra områden, inom och utom den teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Termin 1 och 2 Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 11 1BGxxx Introduktion till miljövetenskap 15 G1N MV 12 1BGxxx Naturresurser och ekosystemtjänster 15 G1N MV 13 1GE047 Miljö och klimat i förändring 15 G1F G 14 1BGxxx Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 G1F B Termin 3 och 4 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Naturvård 10 B Miljörätt och planering 10 MV Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 10 MV 23 Miljökommunikation* 5 MV Projektledning* 5 MV Miljörättvisa* 5 MV 24 Miljöövervakning och GIS 15 G B Termin 5 och 6 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 31 Kustzonsförvaltning 15 MV 32 Förvaltning och analys av biodiversitet 15 MV och ekosystemtjänster 33 Miljödata och tillämpad statistik* 10 MV Praktik i miljövetenskap* 5 MV 34 Självständigt arbete (examensarbete) 15 MV (* kurser som kan läsas under termin 4 eller 6) 4

10 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Tillvalskurser (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Floristik 10 B Faunistik 10 B Östersjöns miljö och natur 5 B MV Fältmetodik 5 B G Politik, opinion och miljö ( Almedalskurs ) MV 10 MV 4.6 Föreskrifter om behörighet Biologi 2, Fysik 1a/1b+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14) För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen. I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att studenten skall antas till kursen. Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas för att bli antagen till kursen. Studenten får vara beredd på att vissa moment kräver en extra arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas. 4.7 Betyg och examination Föreskrifter om betyg framgår av kursplan. Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan. 4.9 Examen och examensbevis Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom huvudområdet matematik. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Detta skall ingå i huvudområdet. I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas. Dessutom ska ett biområde på minst 30 hp ingå Uppflyttning till högre årskurs och studieavbrott 5

11 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 För att en student skall få påbörja studierna i sitt andra studieår fordras att han eller hon klarat minst 35 av de 60 högskolepoängen i första årskursen. För att få börja det tredje årets studier skall studenten ha klarat minst 45 högskolepoäng av första årskursen och minst 35 högskolepoäng av andra årskursen. En student som inte uppfyller kraven för att få börja i andra eller tredje årskursen skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. För studenter som inte uppfyller givna programkrav registreras studieavbrott. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Studenten har rätt att yttra sig före beslutet. Studieavbrott registreras på följande grunder: - studenten har avbrutit studierna utan att själv anmäla studieavbrott eller studieuppehåll - studenten har inte följt sin individuella studieplan enligt ovan - studenten har, trots anmaning, inte lagt upp individuell studieplan och prestationerna understiger tröskelvärdet för uppflyttning till högre årskurs. Den som själv avbrutit eller enligt ovan angivna regler konstateras ha gjort studieavbrott har rätt att tentera inom påbörjade kurser och möjlighet att ansöka om att fortsätta studierna inom programmet när givna programkrav uppfyllts och om plats finns Återkommande utbildning, studieuppehåll och studieavbrott Kandidatprogrammet kan genomgås i etapper. Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Sådan anmälan ställs till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och inlämnas till berörd studievägledare senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen. Var och en som anmält studieuppehåll för viss tid har rätt att återuppta studierna vid den tidpunkt då studieuppehållet upphör. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta. 6

12 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Dnr 2010/321 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Planering 2014

13 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte 3 Mål med projektet 3 Etapp 2 3 Resultat av genomförda organisationsförändringar 4 Organisation Teknat studentservice 4 Enheten för studentservice 4 Enhetens ansvar 5 Enhetschefens arbetsuppgifter 5 Studentservice inom institutionerna 6 Aktiviteter inom studentservice Servicediskarna 6 Basutbud för studentservicediskarna 6 Studentservice-Ångström 6 Nätverken 7 Nätverket för fakultetens studievägledare 7 Nätverket för de internationella koordinatorerna 8 Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer 9 Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare 10 Nätverk för studentportal/webb 11 Studentserviceråd 12 Studentservicerådets uppgift 12 Sammansättning 12 Avslutning 13

14 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Bakgrund En projektplan för projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten fastställdes av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämndens den 24 maj Projektet genomfördes i tre etapper. I etapp 1 skedde en kartläggning av studenternas behov av service och man presenterade ett förslag till organisationsplan. Etapp 1 avslutades i maj 2012 med rapporten Gemensam studentservice för Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Resultat från etapp 1 Projektplan för etapp 2 (TEKNAT 2012/321). I rapporten presenterades det fortsatta arbetet som skulle ske inom etapp 2. Med etapp 3går projektet in i den dagliga verksamheten och projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten är avslutat. Projektets syfte Projektets syfte är att alla studenter inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska få tillgång till hög kvalitet på service oavsett vilken utbildning studenten läser. Syftet är också att nå ökad kostnadseffektivitet, minskad sårbarhet i studentservice, förbättrad säkerhet och möjlighet att utveckla myndighetsutövning och rättssäkerhet. Studentservicen ska vara enhetlig och samordnad samt tillgänglig. Servicen ska vara professionell och av hög kvalitet både på webben och i mötet med studievägledare/administratörer men flera, både för studenter och för lärare. Mål med projektet En gemensam studentserviceorganisation ska införas vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den nya organisationen ska införas senast 1 januari Studentserviceorganisationen ska hantera - Studievägledning - Kurs- och programadministration - Schemaläggning - Internationalisering ur ett studentperspektiv - Samordning för likabehandling av studenter - Vissa andra specialistfunktioner Studentservice ska erbjudas på webben och på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Efter projektet startades har campus Gotland tillkommit och bör på sikt samordnas. Etapp 2 Arbetet med att forma den nya fakultetsgemensamma organinsationen för studentservice har fortsatt. Ett organisationsförslag av studentserviceverksamheten antogs av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden den 25 oktober 2012.

15 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Resultat av genomförda organisationsförändringar Organisation Teknat studentservice Projektet för gemensam studentservice inom det tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet har pågått sedan i maj Den 1 januari 2014 är verksamheten helt inordnad i den nya Enheten för studentservice vid teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Verksamheten bedrivs dels inom Enheten för studentservice och dels inom institutionerna. Fakultetens studievägledare, program- och kursadministratörer, schemaläggare/lokalbokare samt studentportal/webb är organiserade i varsitt nätverk. Vetenskapsområdets internationella koordinatorer för utbildning ingick under 2013 i nätverket för studievägledare. Från 2014 föreslås de bilda ett eget nätverk inom Enheten för studentservice. Nätverken samordnar frågor inom de fem huvudområdena och i nätverken ingår personal från Enheten för studentservice och institutioner samt studenter och i vissa fall ytterligare personer. Studentservicerådet är en viktig del av verksamheten, se beskrivning nedan. Nedan visas en bild över organinsationen Teknat studentservice. Enheten för studentservice En organisatorisk enhet, Enheten för studentservice, bildades I samband med detta avvecklades UTH-enheten då UTH-enhetens personal (studievägledare med flera) numera ingår i Enheten för studentservice. Enheten tillhör organisatoriskt kansliet för naturvetenskap och teknik och leds av en enhetschef under kanslichefen. Till enheten har fem operativa samordnare knutits för samordning inom och mellan nätverken. De fem operativa samordnarna arbetar samtidigt inom sin grupp som studievägledare, kurs- eller programadministratör, schemaläggare/lokalbokare, internationell koordinator eller med studentportal/webb. Arbetstiden som operativ samordnare ligger inom enheten för studentservice oavsett var personen har sin huvudanställning. Uppdrag och befogenheter för enheten beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med studentservicerådet (se ovan). Budget och finansiering för

16 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 enheten beslutas årligen av fakultetsnämnden i samband med verksamhetsplaneringen efter samråd med studentservicerådet, TUN, NUN och från 1 juli 2014 utbildningsberedningen. Enhetens ansvar Enheten ansvarar för att leda och driva - nätverket för fakultetens studievägledare - nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer - nätverket för fakultetens schemaläggare/lokalbokare. - nätverket för studentportal/webb. - nätverket för internationella koordinatorer för utbildning Enheten ansvarar för samordningen och utvecklingen av fakultetens schemaläggning/lokalbokning. Enheten ansvarar för samordningen av serviceutbudet vid servicediskarna. Enheten har huvudansvar för verksamheten vid servicedisken på Ångström. Enheten övertar ansvaret för verksamheten som f.d. UTH-enheten hittills har utfört. Det inkluderar delar av fakultetens studievägledning och programadministration för i första hand ingenjörsutbildningarna. Enheten ansvara för samordningen av frågor kring internationella studenter. I enhetensansvar ingår dessutom de aktiviteter som UTH-enheten har ansvarat för, exempelvis Studieteknikkurs 1 hp, KarriärCoach samt delar av hemortsambassadörsverksamheten och Universitetsdagarna. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. En samordnare med inriktning mot lika villkor för studenter med funktionshinder och/eller andra särskilda behov är tillsatt på 30 % av fakulteten. Målet är att förbättra samordningen av stödinsatser och att minska arbetsbelastningen för studievägledare och lärare. Samordnaren bygger upp ett nätverk bland studievägledare, studenter och lärare inom fakulteten samt står för utbildning och information. Enhetschefens arbetsuppgifter Enhetschefen leder och fördelar arbetet vid enheten. Enhetschefen har personalansvar och är direkt underställd chefen för kansliet för naturvetenskap och teknik. Den strategiska planeringen för verksamheten sker i samarbete med kanslichef och ansvarig utbildningsledare. I arbetsuppgifterna ingår ett visst arbete som utbildningsledare inom fakulteten, bland annat att driva frågor kring fakultetens retentions- och marknadsföringsarbete samt att utveckla karriärrådgivning till studenter inom teknik och naturvetenskap. Enhetschefen fungerar som en sammanhållande länk för fakultetens studievägledare samt deltar i arbetet med att utveckla servicen för alla studenter inom fakulteten. Enhetschefen ger också stöd till de operativa samordnarna i deras ledning av respektive nätverk och tillsammans med samordnarna föreslår för studentservicerådet vilka uppgifter nätverken ska prioritera.

17 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Studentservice inom institutionerna Utöver den verksamhet som Enheten för studentservice bedriver så utförs en hel del av vetenskapsområdets studentservice inom institutionerna. Genom att den personal som har sin anställning vid någon av institutionerna ingår i ett eller flera av nätverken sker en samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Aktiviteter inom studentservice 2014 Förstudie för att börja scanna tentor och elektronisk tentamensutlämning samt arkivering. Vid positivt gensvar genomföra projektet. Marknadsföra/synliggöra studentservice tillsammans med Teknat samverkan. Enkätundersökning för både studenter och anställda av hur studentservice fungerar på campusområdena. Servicediskarna Servicediskar finns på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Basutbud för studentservicediskarna Efter att ha tittat på utbudet vid alla befintliga studentservicediskar inklusive Studentservice Ångström har det utkristalliserats ett basutbud som kan vara gemensamt för alla campus: - utlämning av tentor - kopiering av tentor - hjälpa till vid anmälan till en tentamen - hjälpa studenterna att hitta lärare, schema, lokaler, studievägledare, programansvariga mm - hjälpa till vid problem med att söka en kurs - handha blanketter och broschyrer samt annat informationsmaterial riktat till studenterna - utskrift av olika intyg - hjälpa till vid byte av personuppgifter i Uppdok - hjälpa till vid registrering/omregistrering på kurs antingen genom att hänvisa till institutionen (Studentservice-Ångström) eller själva (övriga studentservicediskar som har egna kursadministratörer). Utöver detta kan det finnas ytterligare serviceutbud. På vissa studentservicediskar kommer det t ex att finnas försäljning av kompendier. När det gäller öppettiderna kommer det att variera då det är beroende av resurser och behov. Studentservice-Ångström Servicedisken är en gemensam satsning som institutionerna på Ångström står för tillsammans med Enheten för studentservice. Servicedisken är studentens ingång till service och är en fysisk plats dit man kan komma och också kontakta via telefon och e-post. Öppettiderna är satta till 08:30 16:30 varje vardag. Vid disken kan studenterna få hjälp med intyg, information om registrering, hjälp med hantering av studentportalen, hämta ut tentamen, mm. Eftersom servicedisken blir en naturlig informationscentral bör information om krishantering finnas där. Servicen ska erbjudas på svenska och engelska. Servicedisken är för närvarande samordnad med biblioteket. En enkel utvärdering av Studentservice-Ångström har skett under våren. Både studenter och personalen som arbetar i disken har fått svara på frågor om vad de tycker om studentservicen. En

18 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 slutsats utifrån enkäterna är att studenterna är i stort sett nöjda men att det hos personalen finns synpunkter på förbättring när det gäller deras arbetsmiljö. Vad gäller arbetsmiljön har Länshälsan genomfört en undersökning. Förslag på förbättringar av arbetsmiljön för personalen utreds. En enkätundersökning ska genomföras under 2014 på alla campusområden. Nätverken De fem nätverken för studievägledare, kurs- och programadministratörer, schemaläggare/lokalbokare, studentportal/webb och nätverket för internationella koordinatorer arbetar på liknande sätt. En operativ samordnare leder respektive nätverk. Den operativa samordnaren organiserar regelbundna möten och detta blir fortsättningen på de nätverk som finns idag. Den operativa samordnaren representerar gruppen vid behov i olika organisatoriska organ. Den operativa samordnaren leder tillsammans med nätverkets medarbetare vidareutvecklingen av nätverkens funktion, arbetssätt och rutiner. Nätverket i samråd med enhetschefen för studentservice föreslår en operativ samordnare för studentservicerådet och sitter på ett år i taget. Den operativa samordnaren deltar vid studentservicerådets möten och ansvarar för att principfrågor från nätverken förs till studentservicerådet. I verksamhetsplanen för 2014 finns en 80% tjänst att fördela mellan de operativa samordnarna. Förslaget till fördelning för 2014 är att samordnaren för nätverket för fakultetens studievägledare, samordnaren för fakultetens kurs- och programadministratörer och samordnaren för studentportal/webb får 20% vardera. Den operativa samordnaren för fakultetens schemaläggare/lokalbokare får 10%. Det är samma fördelning som De övriga 10% används för projektet att scanna tentor. Fördelningen bör inte vara statisk utan kunna variera år från år om ett större projekt ska genomdrivas i något av nätverket. Samordningen av de internationella koordinatorerna ryms inom tjänsten samordnare för internationella studenter. Under 2013 har mycket av de operativa samordnarnas tid gått till att utveckla och definiera uppdraget som operativ samordnare. Nätverket för fakultetens studievägledare Nätverket ska vara en resurs och ett stöd i den enskilda studievägledarens yrkesutövning. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat nätverk till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare byts ut. Många frågor är av gemensamt intresse för studievägledarena och nätverket bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov och anordning av vidareutbildning, riktlinjer för studievägledning samt samråd kring rutiner för studievägledning och administration. Även samordning av studentservicefrågor gemensamma för alla internationella studenter behandlas under nätverket för fakultetens studievägledare. Operativ samordnare för studievägledarna Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Tillsammans med samordnaren för frågor rörande de internationella studenterna kommer den operativa samordnaren för studievägledarnätverket också vara kontaktperson mot nätverket för de internationella koordinatorerna.

19 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Mycket fokus har lagt på utvecklingen av de nya centrala riktlinjerna för studie- och karriärvägledning. En översyn av tillgången på studievägledare för masterstudenter har gjorts och behovet av specialiserade möten för dessa undersöktes. Kartläggning och samordning av rutiner, behov av fortbildning etc. har behandlats. En närmare kontakt med studievägledarna för lärarutbildningen har tagits och formerna för fortsatt samarbete kommer att diskuteras vid ett gemensamt möte. Planering för inskrivningen av ingenjörsstudenter har gjorts. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 6 nätverksträffar att ordnas med studievägledare på grundnivå. En extra satsning kommer att göras för samordning av masterstudievägledarna Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - ytterligare se över behovet av vidareutbildning samt initiera och se till att utbildningar genomförs - färdigställa riktlinjer för studie- och karriärvägledning - samråd kring rutiner för studievägledning och administration - Ökat samarbete med studievägledarna för lärarutbildningen Nätverket för de internationella koordinatorerna De internationella koordinatorerna träffas regelbundet som ett stöd i den enskilda koordinatorns yrkesutövning gällande frågor om utbytesstudier. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat samarbete till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare slutar. Många frågor är av gemensamt intresse för koordinatorerna och dessa bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov av gemensamma rekryterings- och informationsevent för såväl utgående som inkommande utbytesstudenter, samordning av deadlines samt samråd kring administrativa rutiner. Särskild vikt kommer läggas vid de strategier i Program för internationalisering vid Uppsala universitet (dnr UFV 2008/2064) som är relaterade till utbytesstudier. Operativ samordnare för internationella koordinatorerna Samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Uppdraget ingår som en del av det uppdrag som finns att även utveckla och förvalta utbytesavtal på fakultetsnivå samt att till viss mån vara en kontaktperson för studenter med övergripande frågor kring utbytesstudier. Arbetet inom nätverket 2013 Nätverket för de internationella koordinatorerna har under 2013 legat under nätverket för fakultetens studievägledare. Det har visat sig att de internationella frågorna överskuggas av studievägledarfrågor och de internationella koordinatorerna är inte alltid heller studievägledare. Därför bildar nu de internationella koordinatorerna ett eget nätverk inför Under 2013 har mycket arbete handlat om att infoga de internationella frågorna som en väldefinierad del i den nya studentserviceorganisationen och verksamhetsplanering däromkring. Ett inledande

20 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 arbete med att samordna rekrytering och antagning till utbytesstudier inom fakulteten har gjorts främst i form av en gemensam annonsering och gemensam deadline men också gemensamma informationsträffar. En websida med information för utresande studenter har gjorts på fakultetsnivå. Inledande planeringsarbete kring mottagning av inkommande utbytesstudenter. En naturlig del i arbetet är också att bevaka den internationella utvecklingen och medverka aktivt i internationella organisationer enligt Uppsala universitets program för internationalisering. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 2 nätverksträffar att ordnas. Nätverket kommer framför allt under 2014 fokusera på att fortsätta och vidareutveckla arbetet som har påbörjats under Samordning av rekrytering och antagning av utbytesstudenter - Mottagning av inkommande utbytesstudenter - Se över rutinerna och underlätta för lärare som vill delta i ett utbyte - I samband med implementeringen av nya EU:s nya mobilitetsprogram Erasmus+ kommer en hel del tid läggas vid avtalsfrågor. Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer Nätverket skall samordna och utarbeta gemensamma administrativa rutiner gällande studentservice. Syftet är att få en enhetlig och kvalitetsäkrad kurs- och programadministration med gemensamma rutiner för att stödja och underlätta för studenter under deras tid på Uppsala universitet. Operativ samordnare för kurs- och programadministratörer Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Dessutom kommer mindre arbetsgrupper i nätverket att träffas under den operativa samordnarens ledning. Den operativa samordnaren har regelbunden kontakt med övriga operativa samordnare så att de olika nätverkens arbete koordineras till en helhet. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Under året har mycket av arbetet handlat om att definiera basutbudet och öppet tider på de olika servicediskarna. Kartlagt och påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för antagning, registrering mm på institutionerna. Genomgång av vad som gäller för arkivering. Kommande arbete inom nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer 2014 Under 2014 kommer nätverket fortsätta att träffas minst 4 gånger per år. På dessa träffar kommer aktuella frågor och eventuella problem att tas upp samt vid behov bjuda in representanter från olika områden såsom Antagningsenheten, Uppdok, Studentportalen, Selma m fl. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Studentservice på alla campus skall vara i funktion och ett fortsatt arbete med basutbudet kommer att fortgå. - En kompetensutvecklingsplan för kurs- och programadministratörer skall utarbetas.

21 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Arbetet med gemensamma rutiner kommer att ske löpande. Utbildningsadministrationen är under ständig förändring vilket innebär att utvecklingsarbete ständigt pågår. - Ta fram nya riktlinjer för rutiner som skall samordnas. - Bevakning av nya Ladok3 där medlemmar i nätverket ingår i en testgrupp. - Deltagande i utvecklingsarbete med Studentportalen där medlemmar i nätverket ingår i användargrupp. - Arbeta med Lärarservice som är en del av studentservice. - Upparbeta goda kontakter med olika aktörer på Uppsala universitet som är viktiga för kursoch programadministrationen så att arbetet kan genomföras på ett effektivt och rättsäkert sätt. - Utarbeta rutiner för villkorligt antagna studenter Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren behöver samverka med övrig personal inom universitetet som hanterar schemaläggning, tentamensplanering, mm, till exempel vid diskussion om andra fakulteters lokaler, tentamenssamordning, periodindelning av termin, mm. Den operativa samordnaren håller tillsammans med enhetschefen kontakt med byggnadsavdelningen. Samarbetet mellan fakultetens schemaläggare är viktigt (för planering av samläsningar, samarbete kring lokaler, mm) och underlättas av en gemensam placering. Organisationen ska garantera en professionell schemaläggning/lokalbokning med god kännedom om och effektivt utnyttjande av universitetets lokaler, nära samarbete med tentamensplanerare samt tillgång till vidareutbildning, mm. Operativ samordnare för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara delaktiv i diskussionerna med Byggnadsavdelningen gällande enhetlig schemaläggning tillsammans med enhetschefen för Enheten för studentservice. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 10%. Ett nytt lokal- och schemaläggningsprogram, TimeEdit3, har implementerats. Utbildning av personalen inför programmet har genomförts. Uppföljning av hur det är att arbeta i TimeEdit3 har utförts. Nätverket har gemensamt tagit fram förslag på periodindelning. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer nätverket att fortsätta träffas minst 4 ggr/år. Fler gånger vid behov. Nätverket ska verka för att få en så övergripande informationsspridning inom nätverket så att en enhetlighet uppnås på de olika institutionerna., samt att försöka tillgodose studenternas önskemål om tydlighet inom fakulteten. Detta för att arbeta i linje med målet för Studentservice. Nätverket ska användas för fortbildning. - Arbeta med informationsspridning inom nätverket och mot berörd personal

22 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Sammanställa gemensam periodindelning för hela fakulteten - Utforma en tentamensinformation på Teknats hemsida - Utarbeta goda rutiner för tentamensplanering - Kontinuerlig utbildning av nätverkets personal. - Utarbeta en policy för vad som är god service från schemaläggare till lärare och vad denna service ska omfatta Nätverk för studentportal/webb Nätverkets syfte är att se till att fakulteten upprätthåller en uppdaterad, bra, effektiv och enhetlig service gentemot studenter och lärare via studentportalen och hemsidorna. Nätverket har en god kunskap om studentportalen och bevakar hur denna utvecklas med nya funktioner. Den operativa samordnaren leder arbetet inom nätverket för att utarbeta riktlinjer för användningen av studentportalen såväl inom Teknat studentservice som vid institutionerna. Nätverket underhåller och utvecklar Teknat studentservice hemsidor, där gemensam och samordnad information presenteras på svenska och engelska. Samordnaren håller kontakt med universitetets gemensamma webbutveckling. Det behövs en stor arbetsinsats för att nå fram till ett gemensamt arbetssätt och gemensam information på webben eftersom institutionerna arbetar relativt olika idag. Operativ samordnare för nätverket för studentportal/webb Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara kontaktperson mot Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten, alternativt delegera detta till någon/några i gruppen. Den operativa samordnaren samarbetar med fakultetens webbmaster. Arbete inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Inom nätverket har en kartläggning av förändringar som bör göras på studentportal och webb genomförts. En mängd arbete har påbörjats och kommer kontinuerligt att jobbas med. Det gäller samordning av Studentportalen, institutionshemsidor, lärarservice mm. Arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 8 nätverksträffar med webbansvariga, informatörer och andra medlemmar i nätverket som arbetar med information att genomföras. En extra satsning kommer att göras för samordning inom Studentportalen och samordning av de olika institutionshemsidorna. Även utveckling av Teknats webb samt samordning av lärarservice kommer att prioriteras. Nätverket kommer att kommunicera med/bjuda in andra aktörer vid Uppsala universitet såsom Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten för uppdatering om vad som är på gång samt för diskussioner om önskemål från nätverkets sida. Nätverket har ett behov/intresse av kompetensutveckling när det gäller sökmotoroptimering och analys av webbstatistik med hjälp av Googles verktyg. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Uppföljning av övergången till TimeEdit3.

23 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Genomföra de förslag till förändringar man gemensamt i nätverken kommit fram till genom den kartläggning som gjorts i samtliga nätverk. - Inventera hur våra engelskspråkiga webbsidor ser ut. Har vi heltäckande information även på engelska? Saknas det information på något av språken inom någon del av webben? - Fortsatt arbete med att utveckla hur olika institutioner/enheter arbetar i studentportalen för att studenterna ska känna igen sig oavsett var de studerar. - Fortsatt kartläggning och utveckling av våra respektive institutionswebbar i samarbete med Teknats webb och universitetets centrala webb så att dubblering av information minskas ned till ett minimum. - Fortsatt utveckling av Teknats webb så att institutionerna med lätthet kan länka in uppdaterad information som de vill visa på de egna webbarna, samt så att samtliga studieprogram är representerade i allmän information på Teknats webb. - Identifiera de bästa vägarna att presentera studentinformation, både ur studentperspektiv och ur webbredaktörs-/administratörsperspektiv. Vi ska korta den väg informationen behöver vandra innan den når mottagaren. - Påbörja utvecklingen av enhetlig lärarinformation på webben vid de olika institutionerna. Studentserviceråd Studentservicerådet har etablerats för att ge institutionerna information, insyn och inflytande över Teknats studentservice. Studentservicerådet arbetar med övergripande samordning och uppföljning av studentserviceverksamheten. Studentservicerådets uppgift Studentrådet ska - verka för samråd och erfarenhetsutbyte i frågor om studentservice. Genom att identifiera och prioritera viktiga frågor för nätverken kan rådet bidra till verksamheten. - främja dialogen mellan campusområden, institutioner, studenter, lärare och nätverken för att utveckla och förbättra studentservicen. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om uppdrag och befogenheter för Teknats studentservice. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om budget och finansiering för Teknats studentservice. - sammanträda minst två gånger per termin. Minnesanteckningar förs och publiceras i gruppen Teknat studentservice i medarbetarportalen. Sammansättning Prodekan för utbildning är ordförande i studentservicerådet. Varje institution utser en representant. UTN har rätt att utse 3 studentrepresentanter.

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör...

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer