UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande ledamöter Ulf Danielsson Helena Danielson Hans Ellegren Ingrid Ahnesjö Sverker Holmgren Gunnar Ingelman Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik Lars Holmer Ulla Tengblad Björn Victor Ingela Nyström LeifGlantz Kajsa Wejryd Sofia Cassel Erik Hamnevik Katarina Bergqwist Jakob Ekengard Emma Wiesner Frånvarande ledamöter Håkan Engqvist Ej tjänstgörande suppleant Emma Lindbjer professor, vicerektor, ordf professor, stf vicerektor professor, prodekan för forskning professor, prodekan för utbildning professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi, 1-12, professor, sektionsdekan Geovetenskap universitetslektor, ordfnun universitetslektor, ordftun professor, lärarledamot extern ledamot extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant professor, prodekan for samverkan Gruppsuppleant för studenter Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren ST SACO, t.o.m. 15 Övriga närvarande Carina Johansson Eva Skytt Måns Östring sekreterare, enhetschef fakultetssekretariatet utbildningsledare kanslichef l Justeringsperson Beslut: att utse Anders Hagfeldt. F öredragande: Vicerektor

2 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden Utbildning 2 Lägesrapport utbildning Information. Föredragande: Prodekan för utbildning 3 Utbildningsplan nytt utbildningsprogram HT 2014 Kandidatprogram i miljövetenskap Beslut: att fastställa utbildningsplan enligt bilaga. F öredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2012/201 4 Ledamöter i programråd Beslut: att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i miljövetenskap Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2013/150 att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för kandidatprogrammet i ledarskap- kvalitet- förbättring att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att utse ledamöter i programrådet för masterprogrammet i energiteknik Ledamöter i TUR Beslut: att tillledamöter i TUR 2014 utse Staffan Andersson (konteras på fakulteten med 30 %), Anders Berglund (lo%), Jannika Andersson Chrarrholm (5 %), Maja Blmgren (45 %), Ingela Frost (lo%), Hans Karlsson (15 %), Asa Kassman Rudolphi (lo%), Arnold Pears (30 %), Stefan Pålsson (20 %) och Malin Östman (lo%). Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/150 Paragrafen förklarades ornedelbart justerad. 6 Utvärdering av modell för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: att till arbetsgrupp för utvärdering av modellen utse Ingrid Ahnesjö Föredragande: Prodekan for utbildning TEKNAT 2013/190

3 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-natuNetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) (smk), Roland Bol, Asa Kassman Rudolphi, Emma Kristensen, Maria Lind, Mikael Widersten och Jakob Ekengard (studentrepresentant). - att till referensgrupp utse ämneskoordinatorerna. att uppdra till arbetsgruppen att genomföra utvärdering och översyn av modellen för beräkning av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå per ämne. Uppdraget omfattar o analys av hur den proportionella tilldelningen per ämne och per hstk har förändrats över tiden, o analys av hur de olika ämnesparametrarna och modellens förutsättningar påverkar fördelningen, o analys av möjligheter att förenkla modellen, o jämförelse med andra lärosätens fördelningsmodeller och faktorer för differentiering, o analys av hur modellen kan användas får strategisk styrning. - att genomfört uppdrag ska redovisas i fakultetsnämnden den l april. - att fakultetsnämnden den l april ska besluta om riktlinjer för eventuella förändringar i modellen. - att fakultetsnämnden senast den 3 juni ska besluta om eventuell ny modell. 7 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten- projektrapport Information enligt bilaga. Föredragande: Prodekan för utbildning TEKNAT 2010/321 8 Forskarutbildningsnämnden - fyllnadsval av lärarledamot från fysiska sektionen Beslut: - att entlediga Olle Björneholm och att till fysiska sektionens representant i forskarutbildningsnämnden fr.o.m utse Mattias Klinten berg. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Gunnar lngelman TEKN A T 2013/150 9 Forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik Beslut: att entlediga Claes-Göran Granqvist och till forskarutbildningsansvarig professor i fasta tillståndets fysik fr.o.m utse Gunnar Niklasson. Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Föredragande: Mats Leijon TEKNAT 2013/38

4 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) l O Forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi Beslut: att entlediga Jöns Hilborn och till forskarutbildningsansvarig professor i polymerkemi fr.o.m utse LeifHammarström. Föredragande: Anders Hagfe1dt TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Forskning Il Lägesrapport forskning Information. 12 SFO-miljöer Beslut: att utse prodekan för forskning till vetenskapsområdets representant i utvärdering av SFO-miljöema. att uppdra till prodekan för forskning att utarbeta underlag inför beslut om principer för fördelning vid eventuell permanentning av medlen och att avge delrapp01i till fakultetsnämndens den 3 juni. F öredragande: Prodekan får forskning F öredragande: Prodekan för forskning 13 Medicinsk teknik Information och diskussion. Föredragande: Mats Leijon 14 Centrum för fotonvetenskap Beslut: att imätta Centrum för fotonvetenskap fr.o.m att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt är knutet till institutionen får fysik och astronomi. att uppdra till institutionen får fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ordfårande i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att uppdra till fakultetsnämndens arbetsutskott att senast utse ledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m att tilldela Centrum för fotonvetenskap de medel (200 tkr) som i VP 2014 har reserverats får verksamhet inom röntgenspridning. Föredragande: Prodekan får forskning, Gunnar lnge1man TEKNAT 2013/161 TEKNAT 2013/38 Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

5 PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag (5) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden 15 Centrum för neutronspridning Beslut: att inrätta Centrum för neutronspridning fr.o.m l. att fastställa instruktion för centret enligt bilaga. F öredragan de: Prodekan för forskning, Gunnar Ingelman TEKNAT 2013/163 att centrets styrelse är underställd områdesnämnden. att centret är administrativt knutet till institutionen för fysik och astronomi. att uppdra till institutionen för fysik och astronomi att bokföra centrets intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet att till ordförande i centrets styrelse fr.o.m l t.o.m utse Yvonne Andersson. att tillledamöter i centrets styrelse fr.o.m t.o.m utse Torbjörn Gustafsson, Maja Hellsing, Björgvin Hjörvarsson och Mattin Sahlberg. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Samverkan 16 Lägesrapport samverkan Information. Föredragande: Prodekan för samverkan Fakultetsgemensamma ärenden 17 Vetenskapsområdets delegationsordning fr.o.m Beslut: att fastställa delegationsordningen enligt bilaga. F öredragand e: Vicerektor TEKNAT 2013/ Meddelanden Vid protokollet {ft_,raw (/ilfcl <0t>"' carina J onansson ~4/jr.t:b Anders Hagfeldt

6 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Utbildningsplan för Kandidatprogram i miljövetenskap Bachelor Programme in Environmental Science 180 högskolepoäng Programkod: TMV1K Fastställd: Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden Utbildningsplanen gäller från: HT 2014 Beslut och riktlinjer 1. Beslut om att anordna utbildningsprogram Enligt beslut av konsistoriet skall vid Uppsala universitet fr.o.m finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap 2. Mål för kandidatexamen Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 1

7 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 3. Examensbestämmelser 3.1 Beslut enligt högskoleförordningen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. 3.2 Lokala beslut Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska det finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, miljövetenskap och teknik. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. 4. Utbildningsplan 4.1 Beskrivning av programmet En kandidatexamen i huvudområdet miljövetenskap innehåller kurser om minst 90 högskolepoäng (hp) i miljövetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex biologi eller geovetenskap). Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält och bygger på lärarnas omfattande forsknings- och utbildningserfarenhet. I och med att kravet för en kandidatexamen är 90 hp fördjupning genom progression finns möjlighet att välja kurser inom andra relevanta ämnesområden vid Uppsala universitet eller vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Programmet som helhet innehåller ett väl avvägt utbud av teoretiska och praktiska kurser. 4.2 Övergripande mål för utbildningen En utbildning i miljövetenskap på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper inom huvudområdet och därtill stödkunskaper inom angränsande ämnesområden. Utbildningen ska förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå och yrkesverksamhet inom näringsliv och myndighet. 4.3 Mål som förväntade studieresultat Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom området för programmet 2

8 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 ha kunskap och insikt inom huvudområdet för att kunna redogöra för miljötillstånd utifrån grundläggande naturvetenskapliga principer, ha grundläggande kunskaper om organismer och livsmiljöer i landskapet och påverkan på dessa av mänskliga aktiviteter, ha kunskap om samhällets beroende av samt påverkan på naturresurser och ekosystemtjänster, ha kunskap om planering, lagar och förordningar som reglerar användandet av naturen och landskapets kulturmiljöer, samt hanteringen av de organismer och värden som ingår i dessa miljöer, kunna tillämpa kunskaper om samhälleliga relationer och processer som gäller naturresursutnyttjande samt miljö- och naturvård, kunna formulera ekonomiska och sociala förklaringar till, samt åtgärder och lösningar på, miljöproblem, visa färdighet i olika metoder för miljöövervakning, ha förmåga att söka, sammanställa och vidareförmedla vetenskaplig information om miljöfrågor i tal och skrift, ha förmåga att kommunicera inom sin framtida yrkesroll med andra aktörer inom andra ämnes- och intresseområden, ha kunskap om och praktisk erfarenhet av yrkesarbete inom miljövetarområdet, ha förmåga att planera och leda vetenskapligt, yrkesmässigt och praktiskt gränsöverskridande projekt. 4.4 Programmets struktur Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap. Det första läsåret inleds med grundläggande tematiska kurser i miljövetenskap och fortsätter med miljöinriktade kurser i biologi och geovetenskap. Under andra läsåret utvecklas färdigheter att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar genom kurser och moment inom både naturvetenskap (biologi och geovetenskap) och samhällsvetenskap (juridik, miljöekonomi, samhällsgeografi). Den fjärde terminen innehåller valbara kurser med inriktning mot tillämpningar inom t ex miljöövervakning, miljökommunikation och projektledning. Tredje läsåret består av fördjupningskurser i miljövetenskap med inriktning mot kustzonens miljö och förvaltning av biodiversitet och ekosystemtjänster. Den sjätte och sista terminen innehåller valbara kurser inom t ex miljörättvisa, miljökommunikation och projektledning och ett självständigt arbete. Under termin fyra och sex finns det också möjlighet att praktisera och ha verksamhetsförlagd utbildning. Genom hela programmet löper en serie möten och aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, gästföreläsningar mm) med representanter från forskning, myndigheter, 3

9 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 näringsliv och organisationer. Denna serie ska bidra till kontaktskapande och till utbyte runt kursinnehåll och aktuella frågor inom det miljövetenskapliga området i samhället. Programmet är upplagt för att förbereda studenten väl både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på vissa natur- eller samhällsvetenskapliga masterprogram, exempelvis miljövetenskap och hållbar utveckling. 4.5 Programmets kurser Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Nivå/Djup anges med; G1N = Grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav, G1F = Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2E = Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen, A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Området anges med förkortningarna B = biologi, G = geovetenskap, MV = miljövetenskap. Kursen Självständigt arbete i miljövetenskap är obligatorisk att läsa vid något av kurstillfällena under år 3. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp. Kurser om maximalt 30 hp kan dessutom väljas från andra områden, inom och utom den teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Termin 1 och 2 Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 11 1BGxxx Introduktion till miljövetenskap 15 G1N MV 12 1BGxxx Naturresurser och ekosystemtjänster 15 G1N MV 13 1GE047 Miljö och klimat i förändring 15 G1F G 14 1BGxxx Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 G1F B Termin 3 och 4 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Naturvård 10 B Miljörätt och planering 10 MV Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 10 MV 23 Miljökommunikation* 5 MV Projektledning* 5 MV Miljörättvisa* 5 MV 24 Miljöövervakning och GIS 15 G B Termin 5 och 6 (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup 31 Kustzonsförvaltning 15 MV 32 Förvaltning och analys av biodiversitet 15 MV och ekosystemtjänster 33 Miljödata och tillämpad statistik* 10 MV Praktik i miljövetenskap* 5 MV 34 Självständigt arbete (examensarbete) 15 MV (* kurser som kan läsas under termin 4 eller 6) 4

10 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 Tillvalskurser (preliminär) Period Kurskod Namn Hp Nivå/ Område Djup Floristik 10 B Faunistik 10 B Östersjöns miljö och natur 5 B MV Fältmetodik 5 B G Politik, opinion och miljö ( Almedalskurs ) MV 10 MV 4.6 Föreskrifter om behörighet Biologi 2, Fysik 1a/1b+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14) För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen. I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att studenten skall antas till kursen. Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas för att bli antagen till kursen. Studenten får vara beredd på att vissa moment kräver en extra arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas. 4.7 Betyg och examination Föreskrifter om betyg framgår av kursplan. Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan. 4.9 Examen och examensbevis Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom huvudområdet matematik. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Detta skall ingå i huvudområdet. I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas. Dessutom ska ett biområde på minst 30 hp ingå Uppflyttning till högre årskurs och studieavbrott 5

11 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 3 För att en student skall få påbörja studierna i sitt andra studieår fordras att han eller hon klarat minst 35 av de 60 högskolepoängen i första årskursen. För att få börja det tredje årets studier skall studenten ha klarat minst 45 högskolepoäng av första årskursen och minst 35 högskolepoäng av andra årskursen. En student som inte uppfyller kraven för att få börja i andra eller tredje årskursen skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. För studenter som inte uppfyller givna programkrav registreras studieavbrott. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Studenten har rätt att yttra sig före beslutet. Studieavbrott registreras på följande grunder: - studenten har avbrutit studierna utan att själv anmäla studieavbrott eller studieuppehåll - studenten har inte följt sin individuella studieplan enligt ovan - studenten har, trots anmaning, inte lagt upp individuell studieplan och prestationerna understiger tröskelvärdet för uppflyttning till högre årskurs. Den som själv avbrutit eller enligt ovan angivna regler konstateras ha gjort studieavbrott har rätt att tentera inom påbörjade kurser och möjlighet att ansöka om att fortsätta studierna inom programmet när givna programkrav uppfyllts och om plats finns Återkommande utbildning, studieuppehåll och studieavbrott Kandidatprogrammet kan genomgås i etapper. Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Sådan anmälan ställs till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och inlämnas till berörd studievägledare senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen. Var och en som anmält studieuppehåll för viss tid har rätt att återuppta studierna vid den tidpunkt då studieuppehållet upphör. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta. 6

12 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Dnr 2010/321 Gemensam studentservice för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Planering 2014

13 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte 3 Mål med projektet 3 Etapp 2 3 Resultat av genomförda organisationsförändringar 4 Organisation Teknat studentservice 4 Enheten för studentservice 4 Enhetens ansvar 5 Enhetschefens arbetsuppgifter 5 Studentservice inom institutionerna 6 Aktiviteter inom studentservice Servicediskarna 6 Basutbud för studentservicediskarna 6 Studentservice-Ångström 6 Nätverken 7 Nätverket för fakultetens studievägledare 7 Nätverket för de internationella koordinatorerna 8 Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer 9 Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare 10 Nätverk för studentportal/webb 11 Studentserviceråd 12 Studentservicerådets uppgift 12 Sammansättning 12 Avslutning 13

14 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Bakgrund En projektplan för projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten fastställdes av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämndens den 24 maj Projektet genomfördes i tre etapper. I etapp 1 skedde en kartläggning av studenternas behov av service och man presenterade ett förslag till organisationsplan. Etapp 1 avslutades i maj 2012 med rapporten Gemensam studentservice för Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten Projektrapport Resultat från etapp 1 Projektplan för etapp 2 (TEKNAT 2012/321). I rapporten presenterades det fortsatta arbetet som skulle ske inom etapp 2. Med etapp 3går projektet in i den dagliga verksamheten och projektet gemensam studentservice vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten är avslutat. Projektets syfte Projektets syfte är att alla studenter inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska få tillgång till hög kvalitet på service oavsett vilken utbildning studenten läser. Syftet är också att nå ökad kostnadseffektivitet, minskad sårbarhet i studentservice, förbättrad säkerhet och möjlighet att utveckla myndighetsutövning och rättssäkerhet. Studentservicen ska vara enhetlig och samordnad samt tillgänglig. Servicen ska vara professionell och av hög kvalitet både på webben och i mötet med studievägledare/administratörer men flera, både för studenter och för lärare. Mål med projektet En gemensam studentserviceorganisation ska införas vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Den nya organisationen ska införas senast 1 januari Studentserviceorganisationen ska hantera - Studievägledning - Kurs- och programadministration - Schemaläggning - Internationalisering ur ett studentperspektiv - Samordning för likabehandling av studenter - Vissa andra specialistfunktioner Studentservice ska erbjudas på webben och på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Efter projektet startades har campus Gotland tillkommit och bör på sikt samordnas. Etapp 2 Arbetet med att forma den nya fakultetsgemensamma organinsationen för studentservice har fortsatt. Ett organisationsförslag av studentserviceverksamheten antogs av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden den 25 oktober 2012.

15 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Resultat av genomförda organisationsförändringar Organisation Teknat studentservice Projektet för gemensam studentservice inom det tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet har pågått sedan i maj Den 1 januari 2014 är verksamheten helt inordnad i den nya Enheten för studentservice vid teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Verksamheten bedrivs dels inom Enheten för studentservice och dels inom institutionerna. Fakultetens studievägledare, program- och kursadministratörer, schemaläggare/lokalbokare samt studentportal/webb är organiserade i varsitt nätverk. Vetenskapsområdets internationella koordinatorer för utbildning ingick under 2013 i nätverket för studievägledare. Från 2014 föreslås de bilda ett eget nätverk inom Enheten för studentservice. Nätverken samordnar frågor inom de fem huvudområdena och i nätverken ingår personal från Enheten för studentservice och institutioner samt studenter och i vissa fall ytterligare personer. Studentservicerådet är en viktig del av verksamheten, se beskrivning nedan. Nedan visas en bild över organinsationen Teknat studentservice. Enheten för studentservice En organisatorisk enhet, Enheten för studentservice, bildades I samband med detta avvecklades UTH-enheten då UTH-enhetens personal (studievägledare med flera) numera ingår i Enheten för studentservice. Enheten tillhör organisatoriskt kansliet för naturvetenskap och teknik och leds av en enhetschef under kanslichefen. Till enheten har fem operativa samordnare knutits för samordning inom och mellan nätverken. De fem operativa samordnarna arbetar samtidigt inom sin grupp som studievägledare, kurs- eller programadministratör, schemaläggare/lokalbokare, internationell koordinator eller med studentportal/webb. Arbetstiden som operativ samordnare ligger inom enheten för studentservice oavsett var personen har sin huvudanställning. Uppdrag och befogenheter för enheten beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med studentservicerådet (se ovan). Budget och finansiering för

16 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 enheten beslutas årligen av fakultetsnämnden i samband med verksamhetsplaneringen efter samråd med studentservicerådet, TUN, NUN och från 1 juli 2014 utbildningsberedningen. Enhetens ansvar Enheten ansvarar för att leda och driva - nätverket för fakultetens studievägledare - nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer - nätverket för fakultetens schemaläggare/lokalbokare. - nätverket för studentportal/webb. - nätverket för internationella koordinatorer för utbildning Enheten ansvarar för samordningen och utvecklingen av fakultetens schemaläggning/lokalbokning. Enheten ansvarar för samordningen av serviceutbudet vid servicediskarna. Enheten har huvudansvar för verksamheten vid servicedisken på Ångström. Enheten övertar ansvaret för verksamheten som f.d. UTH-enheten hittills har utfört. Det inkluderar delar av fakultetens studievägledning och programadministration för i första hand ingenjörsutbildningarna. Enheten ansvara för samordningen av frågor kring internationella studenter. I enhetensansvar ingår dessutom de aktiviteter som UTH-enheten har ansvarat för, exempelvis Studieteknikkurs 1 hp, KarriärCoach samt delar av hemortsambassadörsverksamheten och Universitetsdagarna. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. En samordnare med inriktning mot lika villkor för studenter med funktionshinder och/eller andra särskilda behov är tillsatt på 30 % av fakulteten. Målet är att förbättra samordningen av stödinsatser och att minska arbetsbelastningen för studievägledare och lärare. Samordnaren bygger upp ett nätverk bland studievägledare, studenter och lärare inom fakulteten samt står för utbildning och information. Enhetschefens arbetsuppgifter Enhetschefen leder och fördelar arbetet vid enheten. Enhetschefen har personalansvar och är direkt underställd chefen för kansliet för naturvetenskap och teknik. Den strategiska planeringen för verksamheten sker i samarbete med kanslichef och ansvarig utbildningsledare. I arbetsuppgifterna ingår ett visst arbete som utbildningsledare inom fakulteten, bland annat att driva frågor kring fakultetens retentions- och marknadsföringsarbete samt att utveckla karriärrådgivning till studenter inom teknik och naturvetenskap. Enhetschefen fungerar som en sammanhållande länk för fakultetens studievägledare samt deltar i arbetet med att utveckla servicen för alla studenter inom fakulteten. Enhetschefen ger också stöd till de operativa samordnarna i deras ledning av respektive nätverk och tillsammans med samordnarna föreslår för studentservicerådet vilka uppgifter nätverken ska prioritera.

17 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Studentservice inom institutionerna Utöver den verksamhet som Enheten för studentservice bedriver så utförs en hel del av vetenskapsområdets studentservice inom institutionerna. Genom att den personal som har sin anställning vid någon av institutionerna ingår i ett eller flera av nätverken sker en samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Aktiviteter inom studentservice 2014 Förstudie för att börja scanna tentor och elektronisk tentamensutlämning samt arkivering. Vid positivt gensvar genomföra projektet. Marknadsföra/synliggöra studentservice tillsammans med Teknat samverkan. Enkätundersökning för både studenter och anställda av hur studentservice fungerar på campusområdena. Servicediskarna Servicediskar finns på campusområdena Ångström, ITC, EBC, Geocentrum och BMC. Basutbud för studentservicediskarna Efter att ha tittat på utbudet vid alla befintliga studentservicediskar inklusive Studentservice Ångström har det utkristalliserats ett basutbud som kan vara gemensamt för alla campus: - utlämning av tentor - kopiering av tentor - hjälpa till vid anmälan till en tentamen - hjälpa studenterna att hitta lärare, schema, lokaler, studievägledare, programansvariga mm - hjälpa till vid problem med att söka en kurs - handha blanketter och broschyrer samt annat informationsmaterial riktat till studenterna - utskrift av olika intyg - hjälpa till vid byte av personuppgifter i Uppdok - hjälpa till vid registrering/omregistrering på kurs antingen genom att hänvisa till institutionen (Studentservice-Ångström) eller själva (övriga studentservicediskar som har egna kursadministratörer). Utöver detta kan det finnas ytterligare serviceutbud. På vissa studentservicediskar kommer det t ex att finnas försäljning av kompendier. När det gäller öppettiderna kommer det att variera då det är beroende av resurser och behov. Studentservice-Ångström Servicedisken är en gemensam satsning som institutionerna på Ångström står för tillsammans med Enheten för studentservice. Servicedisken är studentens ingång till service och är en fysisk plats dit man kan komma och också kontakta via telefon och e-post. Öppettiderna är satta till 08:30 16:30 varje vardag. Vid disken kan studenterna få hjälp med intyg, information om registrering, hjälp med hantering av studentportalen, hämta ut tentamen, mm. Eftersom servicedisken blir en naturlig informationscentral bör information om krishantering finnas där. Servicen ska erbjudas på svenska och engelska. Servicedisken är för närvarande samordnad med biblioteket. En enkel utvärdering av Studentservice-Ångström har skett under våren. Både studenter och personalen som arbetar i disken har fått svara på frågor om vad de tycker om studentservicen. En

18 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 slutsats utifrån enkäterna är att studenterna är i stort sett nöjda men att det hos personalen finns synpunkter på förbättring när det gäller deras arbetsmiljö. Vad gäller arbetsmiljön har Länshälsan genomfört en undersökning. Förslag på förbättringar av arbetsmiljön för personalen utreds. En enkätundersökning ska genomföras under 2014 på alla campusområden. Nätverken De fem nätverken för studievägledare, kurs- och programadministratörer, schemaläggare/lokalbokare, studentportal/webb och nätverket för internationella koordinatorer arbetar på liknande sätt. En operativ samordnare leder respektive nätverk. Den operativa samordnaren organiserar regelbundna möten och detta blir fortsättningen på de nätverk som finns idag. Den operativa samordnaren representerar gruppen vid behov i olika organisatoriska organ. Den operativa samordnaren leder tillsammans med nätverkets medarbetare vidareutvecklingen av nätverkens funktion, arbetssätt och rutiner. Nätverket i samråd med enhetschefen för studentservice föreslår en operativ samordnare för studentservicerådet och sitter på ett år i taget. Den operativa samordnaren deltar vid studentservicerådets möten och ansvarar för att principfrågor från nätverken förs till studentservicerådet. I verksamhetsplanen för 2014 finns en 80% tjänst att fördela mellan de operativa samordnarna. Förslaget till fördelning för 2014 är att samordnaren för nätverket för fakultetens studievägledare, samordnaren för fakultetens kurs- och programadministratörer och samordnaren för studentportal/webb får 20% vardera. Den operativa samordnaren för fakultetens schemaläggare/lokalbokare får 10%. Det är samma fördelning som De övriga 10% används för projektet att scanna tentor. Fördelningen bör inte vara statisk utan kunna variera år från år om ett större projekt ska genomdrivas i något av nätverket. Samordningen av de internationella koordinatorerna ryms inom tjänsten samordnare för internationella studenter. Under 2013 har mycket av de operativa samordnarnas tid gått till att utveckla och definiera uppdraget som operativ samordnare. Nätverket för fakultetens studievägledare Nätverket ska vara en resurs och ett stöd i den enskilda studievägledarens yrkesutövning. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat nätverk till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare byts ut. Många frågor är av gemensamt intresse för studievägledarena och nätverket bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov och anordning av vidareutbildning, riktlinjer för studievägledning samt samråd kring rutiner för studievägledning och administration. Även samordning av studentservicefrågor gemensamma för alla internationella studenter behandlas under nätverket för fakultetens studievägledare. Operativ samordnare för studievägledarna Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Tillsammans med samordnaren för frågor rörande de internationella studenterna kommer den operativa samordnaren för studievägledarnätverket också vara kontaktperson mot nätverket för de internationella koordinatorerna.

19 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Mycket fokus har lagt på utvecklingen av de nya centrala riktlinjerna för studie- och karriärvägledning. En översyn av tillgången på studievägledare för masterstudenter har gjorts och behovet av specialiserade möten för dessa undersöktes. Kartläggning och samordning av rutiner, behov av fortbildning etc. har behandlats. En närmare kontakt med studievägledarna för lärarutbildningen har tagits och formerna för fortsatt samarbete kommer att diskuteras vid ett gemensamt möte. Planering för inskrivningen av ingenjörsstudenter har gjorts. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 6 nätverksträffar att ordnas med studievägledare på grundnivå. En extra satsning kommer att göras för samordning av masterstudievägledarna Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - ytterligare se över behovet av vidareutbildning samt initiera och se till att utbildningar genomförs - färdigställa riktlinjer för studie- och karriärvägledning - samråd kring rutiner för studievägledning och administration - Ökat samarbete med studievägledarna för lärarutbildningen Nätverket för de internationella koordinatorerna De internationella koordinatorerna träffas regelbundet som ett stöd i den enskilda koordinatorns yrkesutövning gällande frågor om utbytesstudier. Genom att underlätta den kollegiala kontakten över institutions- och enhetsgränserna bidrar ett organiserat samarbete till att kunskap, kompetens och professionalitet bevaras och utvecklas i gruppen som helhet och säkerställer en kontinuitet i verksamheten även om enskilda medarbetare slutar. Många frågor är av gemensamt intresse för koordinatorerna och dessa bör därför ha regelbundna möten där dessa frågor diskuteras. Exempel på frågor kan vara behov av gemensamma rekryterings- och informationsevent för såväl utgående som inkommande utbytesstudenter, samordning av deadlines samt samråd kring administrativa rutiner. Särskild vikt kommer läggas vid de strategier i Program för internationalisering vid Uppsala universitet (dnr UFV 2008/2064) som är relaterade till utbytesstudier. Operativ samordnare för internationella koordinatorerna Samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Samordnaren ser till att det finns en agenda för nätverksmöten samt fördelar det gemensamma arbetet i övrigt. Uppdraget ingår som en del av det uppdrag som finns att även utveckla och förvalta utbytesavtal på fakultetsnivå samt att till viss mån vara en kontaktperson för studenter med övergripande frågor kring utbytesstudier. Arbetet inom nätverket 2013 Nätverket för de internationella koordinatorerna har under 2013 legat under nätverket för fakultetens studievägledare. Det har visat sig att de internationella frågorna överskuggas av studievägledarfrågor och de internationella koordinatorerna är inte alltid heller studievägledare. Därför bildar nu de internationella koordinatorerna ett eget nätverk inför Under 2013 har mycket arbete handlat om att infoga de internationella frågorna som en väldefinierad del i den nya studentserviceorganisationen och verksamhetsplanering däromkring. Ett inledande

20 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 arbete med att samordna rekrytering och antagning till utbytesstudier inom fakulteten har gjorts främst i form av en gemensam annonsering och gemensam deadline men också gemensamma informationsträffar. En websida med information för utresande studenter har gjorts på fakultetsnivå. Inledande planeringsarbete kring mottagning av inkommande utbytesstudenter. En naturlig del i arbetet är också att bevaka den internationella utvecklingen och medverka aktivt i internationella organisationer enligt Uppsala universitets program för internationalisering. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 2 nätverksträffar att ordnas. Nätverket kommer framför allt under 2014 fokusera på att fortsätta och vidareutveckla arbetet som har påbörjats under Samordning av rekrytering och antagning av utbytesstudenter - Mottagning av inkommande utbytesstudenter - Se över rutinerna och underlätta för lärare som vill delta i ett utbyte - I samband med implementeringen av nya EU:s nya mobilitetsprogram Erasmus+ kommer en hel del tid läggas vid avtalsfrågor. Nätverk för fakultetens kurs- och programadministratörer Nätverket skall samordna och utarbeta gemensamma administrativa rutiner gällande studentservice. Syftet är att få en enhetlig och kvalitetsäkrad kurs- och programadministration med gemensamma rutiner för att stödja och underlätta för studenter under deras tid på Uppsala universitet. Operativ samordnare för kurs- och programadministratörer Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Dessutom kommer mindre arbetsgrupper i nätverket att träffas under den operativa samordnarens ledning. Den operativa samordnaren har regelbunden kontakt med övriga operativa samordnare så att de olika nätverkens arbete koordineras till en helhet. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Under året har mycket av arbetet handlat om att definiera basutbudet och öppet tider på de olika servicediskarna. Kartlagt och påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för antagning, registrering mm på institutionerna. Genomgång av vad som gäller för arkivering. Kommande arbete inom nätverket för fakultetens kurs- och programadministratörer 2014 Under 2014 kommer nätverket fortsätta att träffas minst 4 gånger per år. På dessa träffar kommer aktuella frågor och eventuella problem att tas upp samt vid behov bjuda in representanter från olika områden såsom Antagningsenheten, Uppdok, Studentportalen, Selma m fl. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Studentservice på alla campus skall vara i funktion och ett fortsatt arbete med basutbudet kommer att fortgå. - En kompetensutvecklingsplan för kurs- och programadministratörer skall utarbetas.

21 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Arbetet med gemensamma rutiner kommer att ske löpande. Utbildningsadministrationen är under ständig förändring vilket innebär att utvecklingsarbete ständigt pågår. - Ta fram nya riktlinjer för rutiner som skall samordnas. - Bevakning av nya Ladok3 där medlemmar i nätverket ingår i en testgrupp. - Deltagande i utvecklingsarbete med Studentportalen där medlemmar i nätverket ingår i användargrupp. - Arbeta med Lärarservice som är en del av studentservice. - Upparbeta goda kontakter med olika aktörer på Uppsala universitet som är viktiga för kursoch programadministrationen så att arbetet kan genomföras på ett effektivt och rättsäkert sätt. - Utarbeta rutiner för villkorligt antagna studenter Nätverk för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren behöver samverka med övrig personal inom universitetet som hanterar schemaläggning, tentamensplanering, mm, till exempel vid diskussion om andra fakulteters lokaler, tentamenssamordning, periodindelning av termin, mm. Den operativa samordnaren håller tillsammans med enhetschefen kontakt med byggnadsavdelningen. Samarbetet mellan fakultetens schemaläggare är viktigt (för planering av samläsningar, samarbete kring lokaler, mm) och underlättas av en gemensam placering. Organisationen ska garantera en professionell schemaläggning/lokalbokning med god kännedom om och effektivt utnyttjande av universitetets lokaler, nära samarbete med tentamensplanerare samt tillgång till vidareutbildning, mm. Operativ samordnare för fakultetens schemaläggare/lokalbokare Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara delaktiv i diskussionerna med Byggnadsavdelningen gällande enhetlig schemaläggning tillsammans med enhetschefen för Enheten för studentservice. Arbetet inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 10%. Ett nytt lokal- och schemaläggningsprogram, TimeEdit3, har implementerats. Utbildning av personalen inför programmet har genomförts. Uppföljning av hur det är att arbeta i TimeEdit3 har utförts. Nätverket har gemensamt tagit fram förslag på periodindelning. Kommande arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer nätverket att fortsätta träffas minst 4 ggr/år. Fler gånger vid behov. Nätverket ska verka för att få en så övergripande informationsspridning inom nätverket så att en enhetlighet uppnås på de olika institutionerna., samt att försöka tillgodose studenternas önskemål om tydlighet inom fakulteten. Detta för att arbeta i linje med målet för Studentservice. Nätverket ska användas för fortbildning. - Arbeta med informationsspridning inom nätverket och mot berörd personal

22 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Sammanställa gemensam periodindelning för hela fakulteten - Utforma en tentamensinformation på Teknats hemsida - Utarbeta goda rutiner för tentamensplanering - Kontinuerlig utbildning av nätverkets personal. - Utarbeta en policy för vad som är god service från schemaläggare till lärare och vad denna service ska omfatta Nätverk för studentportal/webb Nätverkets syfte är att se till att fakulteten upprätthåller en uppdaterad, bra, effektiv och enhetlig service gentemot studenter och lärare via studentportalen och hemsidorna. Nätverket har en god kunskap om studentportalen och bevakar hur denna utvecklas med nya funktioner. Den operativa samordnaren leder arbetet inom nätverket för att utarbeta riktlinjer för användningen av studentportalen såväl inom Teknat studentservice som vid institutionerna. Nätverket underhåller och utvecklar Teknat studentservice hemsidor, där gemensam och samordnad information presenteras på svenska och engelska. Samordnaren håller kontakt med universitetets gemensamma webbutveckling. Det behövs en stor arbetsinsats för att nå fram till ett gemensamt arbetssätt och gemensam information på webben eftersom institutionerna arbetar relativt olika idag. Operativ samordnare för nätverket för studentportal/webb Den operativa samordnaren ansvarar för att leda och driva arbetet i nätverket. Den operativa samordnaren för nätverket ska också vara kontaktperson mot Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten, alternativt delegera detta till någon/några i gruppen. Den operativa samordnaren samarbetar med fakultetens webbmaster. Arbete inom nätverket 2013 Arbetet som operativ samordnare har begränsats till 20%. Inom nätverket har en kartläggning av förändringar som bör göras på studentportal och webb genomförts. En mängd arbete har påbörjats och kommer kontinuerligt att jobbas med. Det gäller samordning av Studentportalen, institutionshemsidor, lärarservice mm. Arbete inom nätverket 2014 Under 2014 kommer minst 8 nätverksträffar med webbansvariga, informatörer och andra medlemmar i nätverket som arbetar med information att genomföras. En extra satsning kommer att göras för samordning inom Studentportalen och samordning av de olika institutionshemsidorna. Även utveckling av Teknats webb samt samordning av lärarservice kommer att prioriteras. Nätverket kommer att kommunicera med/bjuda in andra aktörer vid Uppsala universitet såsom Studentportalen, Antagningsenheten och Kommunikationsenheten för uppdatering om vad som är på gång samt för diskussioner om önskemål från nätverkets sida. Nätverket har ett behov/intresse av kompetensutveckling när det gäller sökmotoroptimering och analys av webbstatistik med hjälp av Googles verktyg. Följande aktiviteter kommer att genomföras inom nätverket under 2014: - Uppföljning av övergången till TimeEdit3.

23 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 7 - Genomföra de förslag till förändringar man gemensamt i nätverken kommit fram till genom den kartläggning som gjorts i samtliga nätverk. - Inventera hur våra engelskspråkiga webbsidor ser ut. Har vi heltäckande information även på engelska? Saknas det information på något av språken inom någon del av webben? - Fortsatt arbete med att utveckla hur olika institutioner/enheter arbetar i studentportalen för att studenterna ska känna igen sig oavsett var de studerar. - Fortsatt kartläggning och utveckling av våra respektive institutionswebbar i samarbete med Teknats webb och universitetets centrala webb så att dubblering av information minskas ned till ett minimum. - Fortsatt utveckling av Teknats webb så att institutionerna med lätthet kan länka in uppdaterad information som de vill visa på de egna webbarna, samt så att samtliga studieprogram är representerade i allmän information på Teknats webb. - Identifiera de bästa vägarna att presentera studentinformation, både ur studentperspektiv och ur webbredaktörs-/administratörsperspektiv. Vi ska korta den väg informationen behöver vandra innan den når mottagaren. - Påbörja utvecklingen av enhetlig lärarinformation på webben vid de olika institutionerna. Studentserviceråd Studentservicerådet har etablerats för att ge institutionerna information, insyn och inflytande över Teknats studentservice. Studentservicerådet arbetar med övergripande samordning och uppföljning av studentserviceverksamheten. Studentservicerådets uppgift Studentrådet ska - verka för samråd och erfarenhetsutbyte i frågor om studentservice. Genom att identifiera och prioritera viktiga frågor för nätverken kan rådet bidra till verksamheten. - främja dialogen mellan campusområden, institutioner, studenter, lärare och nätverken för att utveckla och förbättra studentservicen. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om uppdrag och befogenheter för Teknats studentservice. - fungera som referensgrupp inför beslut i fakultetsnämnden om budget och finansiering för Teknats studentservice. - sammanträda minst två gånger per termin. Minnesanteckningar förs och publiceras i gruppen Teknat studentservice i medarbetarportalen. Sammansättning Prodekan för utbildning är ordförande i studentservicerådet. Varje institution utser en representant. UTN har rätt att utse 3 studentrepresentanter.

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 P P PM FP ändras UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi hållbar utveckling, 180 högskolepoäng Syllabus for the Bachelor's programme in Business and Economics Sustainable Development, 180 credits

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5)

Dnr G 2016/249. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. Slöjd och. , verksammaa 1 (5) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/249 Utbildningsplan för Ledarska ap i slöjd och kulturhantverk (N1LES), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Leadership and Handicraft

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1582- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Filosofi Philosophy Filosofi är det systematiska studiet av människans och tillvarons mest grundläggande frågor.

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLLl Sammanträdesdag (4) Naturvetenskapliga utbildningsnämnden PROTOKOLLl 1(4) Tid: Plats: Torsdagen den 27 augusti 2015 k:113.15-16:00 Beurlingrummet, Ångström, Närvarande ledamöter: Roland Bol Mikael Widersten Lisa Freyhult Margareta Krabbe AmoldPears Inger Sigstam

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Masterprogram i farmaci

Masterprogram i farmaci Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-760-10 Datum 2012-05-22 Sid 1 (7) Masterprogram i farmaci Master of Pharmaceutical Science programme Omfattning:

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) Agricultural and Rural Management, 180 credits 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 16-17 juni 2009 att inrätta Lantmästare - kandidatprogram.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 P P Regelsamling UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6)

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/250 Utbildningsplan för Trädgård dens och landskapsvårdens hantverk (N1TLH), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Garden and Landscape

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2016-11-16 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 1

Läs mer

Biologiprogrammet. Biology programme

Biologiprogrammet. Biology programme Dnr: HNT 2014/438 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL4 Sarnmanträdesdag 2014-01-28. Tekniska utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL4 Sarnmanträdesdag 2014-01-28. Tekniska utbildningsnämnden Sarnmanträdesdag 1(5) Tid: Tisdagen den 28 januari 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Sal 80115, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter Klas Hjort Hans Karlsson Arnold Pears Billy Johansson Katarina Hedman

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL 1 Sammanträdesdag

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL 1 Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 1(5) Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014 kl 13.15-15.00 Plats: Nya konsistorierummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Roland Bol Lisa Freyhult Cecilia Johansson Margareta Krabbe AmoldPears

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET. Naturvetenskapliga utbildningsnämnden 1(5) Tid: Måndagen den 13 maj 2013, kl. 13.15-16.00 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande ledamöter: Ulla Tengblad RolandBol J an Davidsson Lisa Freyhult Cecilia Johansson. Arnold

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Kandidatprogrammet i medicinsk biologi, 180 hp

Kandidatprogrammet i medicinsk biologi, 180 hp 1(6) Kandidatprogrammet i medicinsk biologi, 180 hp Bachelor s Programme in Medical Biology, 180 credits MGMB1 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer