Katrineholms kommun ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommun ~"

Transkript

1 Katrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammentr~desdetum Bled 1 P18~ ~ t~ KTS-salen, Vita Huset klockan e~~~,de ~~~,~,de B~~re Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, 1:e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S) (ej 248 p.g.a jäv), Claes Holm (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S) (ej 248 p.g.a jäv), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) Erik Liljencrantz (M)(t.o.m. 239 ), Berit Hallen (M)(fr.o.m. 240), Michael Hagberg (S) ( 248), Gunilla Magnusson (S)( 248) E~~~e Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Karl- Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Johan Hartman (M), Alberto Bonnet (FP), Thomas Nyvell (MP), Sten Holmgren (C), Lotta Back (V) ~~~9e Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, ekonom Andrea Svedenberg, kommunchef aeneaenae Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Kristina Ekstrand (länsansvarig Södermanland), Peter Hult (Linköpings universitet), Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen), hälsopedagog Annica Pettersson, verksamhetscontroller Anna Marcell, ekonom Maria Martini, kanslichef Gunnar Westermark u~~ 8n;~~e~e Joha Frondelius (KD) Justeringens Gröna Kulle plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordfbrende ~ ~' 1 ~~~:'~'~ $ ~.^Justerande,,_ ~,( /... ~ ~._ ~ ~~ ~ YV~~ "V '~ Y V Paragrafer.~1~... 7rC-~ i..~.... BEVIS Justeringen har tillkånnagivits genom anslag o~g~ Kommunstyrelsen Sammanträdes datum Datumfdr Detumfbranslegs enslams upps8ttende nedtagande FbrvaringspleTS ev protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 ' `' 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -" Sammantredesdatum KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos Ekonomen Andrea Svedberg redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för 2013 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen, som baseras på november månads utfall, visar på ett överskott på kronor. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedberg visar en sammanställning över väsentliga händelser inom kommunledningsförvaltningen. It-kontoret Ekonomen Andrea Svedberg rapporterar att det totala antal öppna IT-ärenden uppgår till 132 ärenden varav 28 ärenden är incidenter (fel) och 114 ärenden är request (beställningar). En summering av utlagd IT-drift redovisas och bland annat omnämns Ny central teknisk plattform (127 servrar flyttade) = snabbare och stabilare Nytt verktyg för att hantera datorer = bättre koll och åtkomst från Service Desk Samtliga applikationer paketeras och skickas ut = enhetlig hantering Ny plattform för lagring med utökat lagringsutrymme = snabbare svarstider Möjlighet att hantering av klienter över intemet = Service Desk kan komma åt en dator som ej är ansluten till kommunens nät Nytt sparrfilter Projektet arbetslinjen Ekonomen Andrea Svedberg redovisar att, som det ser ut idag, har 138 personer varit eller är anställda inom projektet vid projektets slut. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om näringslivshändelser. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om beviljade bygglov (företagsärenden). Nystartade företag Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att under perioden januari november 2013 har totalt 112 nya företag startats. Motsvarande period 2012 startades 108 företag. Utdregsbestyrkande

3 ':I.~' ; 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Främja nybyggnation Förvaltningschefen Lars Hågbrandt informerar om de diskussioner som pågår för att underlätta för byggande av småhus. Befolkningsstatistik Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski redovisar den senaste befolkningsstatistiken som avser den 1 november Befolkningssiffran uppgick till innevånare. Åtgärder med anledning av revisionsapport gällande socialnämndens ansvarsområde Kommunchefen Sari Eriksson presenterar den handlingsplan för socialförvaltningen som tagits fram. Planen har bland annat beaktat personalförsörjning, lösningar för att höja kvaliten och sänka kostnaden. Antal elever inom SFI Kommunchefen Sari Eriksson redovisar att antlet elever inom SFI för år 2013 uppgår till 457 för år 2012 var antalet 456. Elevutveckling Kommunchefen Sari Eriksson redovisar att under perioden januari 15 december 2013 finns det inom skolverksamheten elever vilket är 76 fler än budgeterat. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Claes Holm (S), Erik Liljencrantz (M), Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Joha Frondelius (KD), Marie-Louise Karlsson (S), Gunilla Magnusson (S), Lars Härnström (M) samt kommunchefen Sari Eriksson och förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~~ Utdragsbestyrkande

4 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Bled Dnr KS/2013: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2013 baserad på november månad. För nämnderna redovisas följande avvikelser Kommunstyrelsen +0,2 mnkr Service- och tekniknämnden -2,3 mnkr Socialnämnden -21,4 mnkr Viadidaktnämnden +0,4 mnkr Vård- och omsorgsnämnden +3,2 mnkr Överförmyndare +0,1 mnkr Summa nämnderna -19,8 mnkr För finansförvaltningen redovisas följande Senaste skatteprognos +2,8 mnkr Sänkt diskonteringsränta -12,9 mnkr Effekt av momsgranskning +1,0 mnkr Återbäring Kommuninvest (netto) +0,2 mnkr Återbetalning AFA +32,5 mnkr Budgeterat resultat totalt Resultatprognos totalt +18,2 mnkr +24,0 mnkr Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP) samt kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ~~.Akten Utdregsbestyrkande

5 y ' ~~ TI t 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Arbetsförmedlingen Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen) informerar om verksamheten. Bland annat omnämner hon: Katrineholm har minskat arbetslösheten med 1 procent jämfört med ett år tillbaka vilket är den största minskningen i länet. Genrellt går 20 procent ut i arbete med hjälp av arbetsförmedlingen. Den tillgängliga arbetskraften matchar inte fullt ut arbetsmarknadens behov. Arbetsförmedlingen ska enligt direktiven framförallt stödja de som står längre från arbetsmarkanden. Av de nyinskrivna på arbetsförmedlingen är 30 procent inte aktuella efter 3 månader. Det senaste året har det varit en ökning av nyanlända som fått arbete. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Gunilla Magnusson (S), Gudrun Lindvall (MP) samt Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen). Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. < ~ ' ' Utdragsbestyrkande

6 _~ '':`. ~~ TI ::, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN d Folkhälsoutskottet Ordförande i folkhälsoutskottet, Anneli Hedberg (S), och hälsopedagogen Arnica Pettersson informerar om arbetet i folkhälsorådet. Bland annat informerar de om arbete i kommunen som är kopplat till de prioriterade utmaningarna som t.ex 2013 Musik ska byggas utav glädje Enkeljympa Perrongen Tillgänglighetsanpassningar Utemiljöer Skolbibliotek Löpande rapporter om incidenter och kränkningar inom skola Värdegrundsarbete 2014 Dialog med elever, föräldrar och personal kring alkohol, droger och konsekvenser av brott Fokus på familjehemsplacerade barn Elevsamverkan Utbildningsråd Dialogtillfällen med medborgare Genusmedveten styrning/jämställdhetsintegrering Sapere Hälsofrämjande arbetssätt inom handikappomsorgen Klimatsmart mat från grunden Skateparken Fler aktivitetsparker Pausjympa i förskolor och skolor Paus och återhämtning 2015 Översyn av elevhälsan En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Festival för mogna Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt hälsopedagogen Arnica Pettersson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

7 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammentrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Vad kostar verksamheten i din kommun? Verksamhetscontrollem Anna Marcell och ekonomen Maria Martini redogör för delar av sammanställningen "Vad kostar verksamheten i din kommun" vilken publicerats gemansamt av SKL och SCB i juni Sammanställningen innehåller jämförelsetal för kommuner. Områden som behandlas är barnomsorgen, skolan, individ- och familjeomsorgen samt LSS. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Thomas Nyvell (MP), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S), Pat Werner (S) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell och ekonomen Maria Martini. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. sign Utdragsbestyrkende ` ~~^

8 ,.~. ; ~~- TT 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i kommunens upphandlings- och affärspolicy. Motionen har följande lydelse: "Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, både inom det offentliga och det privata. Etik är en viktig del av en god kvalite. Bra villkor för anställda garanterar god kvalite i verksamheten. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på schyssta villkor vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning och socialdumpning skall inte få användas som en konkurrensfördel! Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får "ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras". (LOU 6 kap. 13 ) Villkoren ska anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Det gäller därmed i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Detta gäller så länge EU:s grundläggande upphandlingsprinciper såsom likabehandling och icke-diskriminering följs. Därför ställer upphandlingsreglerna "krav på förfarandet, men inte vilka preferenser de upphandlande myndigheternaska hc~ eller vad de önskar upphandla och vilka kvalitetskrav de vill ställa". Fokus ligger alltså inte främst på om sociala krav kan ställas utan hur. Yrkande: Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy. Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden irespektive bransch." Utdragsbeslyrkande

9 ~,; r.- TI _~' + ' 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdatum KOMMITNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har synpunkter inhämtats från kommunjuristen (tillika tillförordnad upphandlingsche fl. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om särskilda villkor vid upphandlingar, ~, Akten Ut yrkande

10 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Bled Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om läxhjälp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller Tony Rosendahls (V) och Lotta Backs (V) motion om läxhjälp. Vidare uppdras bildningsnämnden att arbeta fram förslag till en plan för läxhjälp under ledning av utbildade pedagoger inom ramen för skoldagen samt policy för limhjälp för samtliga kommunala skolor i Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit med en motion om läa~hjälp. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge bildningsnämnden Tuppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor, i någon form, erbjuda linhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen, under ledning av utbildade pedagoger. Motionen har följande lydelse: "Till Katrineholms kommunfullmäktige-motion om läxhjälp En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor är spretigt. En del skolor erbjuder hjälp och andra inte. En likvärdig skola skall ge alla elever samma möjligheter och kompensera för de enskilda elevernas olika förutsättningar. Läxhjälp bidrar till att fler får möjligheten att bättre klara sin skolgång. Ett redskap som skulle kompensera dessa begränsningar är om skolan tog ett större ansvar. Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina lomor. En del föräldrar till och med köper! limhjälp till sina barn medans andra inte har råd. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med l~läsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen. Ambitionen är att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp efter behov. Det är viktigt att se till att elever som av olika anledningar inte har möjlighet att få hjälp med studierna hemma ändå kan få stöd i att klara sin skolgång. Hur limhjälpen organiseras kan se olika ut beroende på hur stora behoven är eller vilken kunskapsnivå som efterfrågas men skall inrymmas inom ramen för skoldagen. Utdragsbestyrkande

11 '`' `, l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Men anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: Att ge bildningsnämnden Tuppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga Kommunala skolor i någon forth erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Motion om läxhjälp, Akten Ut yrkande

12 ~<`` Cr TI :. 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare beslutat om sina sammanträdestider för 2014 och med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP). Ärendebeskrivning Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Lotta Back (V) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunfullmäktige ska starta sitt sammanträde klockan och att allmänhetens frågestund ligger kvar som tidigare, d v s klockan Motionen har följande lydelse: "Motion om ändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Där debatteras och beslutas kommunens fastställda politik. Fullmäktigemötena startar kl på måndagkvällar och slutar ofta sent, inte allt för sällan vid vår stopptid Många av fullmäktigeledamöterna jobbar dagen efter och startar sin nya dag tidigt på morgonen. Medelåldern är hög bland ledamöterna. För att vitalisera debatterna och skapa en mänskligare tid för fullmäktige vill vi ändra tiden. Ett förslag är vi startar kl För allmänhetens frågor föreslår vi att den kan hållas kvar kl Sena kvällar med trötta ledamöter och tjänstemän kan inte vara den bästa arbetsmiljön för kommunens viktigaste organ, därför yrkar vi att fullmäktigemötet startar kl att allmänhetens frågestund kan ligga kvar som förut vid 18.00" Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. ~l Utdragsbestyrkande

13 `'. `, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C),Joha Frondelius (KD), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall (MP) Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Carina Björk-Andersson (FP) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. 4 y~ Akten U styrkande

14 ~,~i :~ TT _';' :;: ; 1\atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 17. Ärendebeskrivning Lilli Månton (MP) har lämnat in en motion om ökad valmöjlighet av kost för barnelever och äldre som äter kommuntillagad mat. Motionen har följande lydelse: "Ökad valmöjlighet av kost Idag har barnelever och äldre som äter kommuntillagad mat inte möjlighet att välja bort snabba kolhydrater och äta en kost med mindre mängd kolhydrater och mer fett av hög kvalitet. Valmöjligheterna idag är mellan: Laktovegetarisk kost, lakto-ovovegetarisk kost, lakto-ovovegetarisk kost med fisk, fläskfri kost, vegankost. Laktosfri och glutenfri kost. För de personer som idag hjort ett val att äta en kost med färre kolhydrater och mer fett (lågkolhydratkost), finns ingen möjlighet att välja den typen av kost om de av någon anledning skulle bli tvungna att äta den mat som kommunen erbjuder. Exempelvis om en person råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör att denne inte längre kan tillaga sin egen mat. För en diabetiker kan det ha stora konsekvenser. Och exempel finns redan, där människor som innan kunnat hantera sin diabetes med lågkolhydratkost blivit försämrade av den kommuntillagade maten och varit tvungna att antingen börja medicinera /öka sin medicinering eller avstå matleverans. Allt fler ungdomar och unga vuxna har också åldersdiabetes idag och för en del skulle lågkolhydratkost kunna innebära att de skulle kunna minska eller t.o.m. slippa sin diabetesmedicinering. I många fall behöver åldersdiabetikern förutom tablettbehandling även tillägg av insulininjektioner. Insulinbehandling är dock inget bot utan endast akut symtombehandling som i långa loppet ökar kroppens insulinresistens och därmed sjukdom. Insulinresistens är t ex en faktor vid demens och insulinbehandlad diabetes har många följdsjukdomar. Men även andra utan debuterad diabetes skulle må bra på lågkolhydratkost - kosten gör stor skillnad för många

15 hl~'.. + 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN hälsoproblem, framför allt för överviktiga och alla de sjukdomar som är sammankopplade med metabolt syndrom. Vi har utifrån vad människan ätit under evolutionen, i ett genomsnittligt perspektiv, ökat mängden kolhydrater i vår kost åtskilliga gånger. (Källa boken "Magen, bakterier, buller och bång". Karolinska Institutet). Nyare forskning och folklig matrevolution mot Livsmedelsverkets officiella kostråd visar att en naturligare kost med färre kolhydrater och mer fett av bra kvalite ger bättre hälsa. Den rekommenderas av många läkare och har många hälsofördelar. Förutom att kosten är positiv för diabetiker upplever många med bl.a. epilepsi, ADHD, allergier/astma, andra inflammatoriska sjukdomar och IBS (känslig mage) hälsoförbättringar, den är även positiv för viktutvecklingen överviktiga tappar kilon och underviktiga går upp. Att kommunen inte har en riktig diabeteskost är ett problem idag. Förutom att det skapar lidande för människor skapar det kostnader för samhället, både för landstinget och kommunen. Att arbeta förebyggande respektive livstilsbehandlande, som kosthållning är ett exempel på, är lönsamt för samhället och kan ge ökning av livskvaliten. Alternativet är istället dyr medicinering, ökad sjukdom, ökad läkarvård, minskad livskvalite och minskad autonomitet... Miljöpartiet yrkar: Att lågkolhydratkost ska finnas som ett valbart alternativ vid ansökan om specialkost." Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, 267, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och bildningsnämnden i en första omgång. I ett senare skede kompletterades remissinstasserna med vård- och omsorgsnämnden som valde att valde att avstå från att behandla motionen. Inkomna yttranden Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden pekar på att måltidsverksamheten bedrivs utifrån det Kostpolitiska programmet som i sin tur utgår från lagar, förordningar, råd och rekommendationer. Specialkost kan fås då speciella skäl föreligger. Vid medicinska skäl kan de allra flesta specialkoster tillgodoses. Nämnden pekar också på att en ökning av specialkoster kräver att ytterligare ekonomiska resurser tillskjuts. Nämnden föreslår att motionen ska avvisas. \.J/ ~

16 ",~~ TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN Bildningsnämnden Nämnden konstaterar bland annat att en utökning av valmöjligheter av kost kräver ökade ekominska resurser. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det av kommunfullmäktige antagna styrdokumentet Kostpolitiskt program är styrande för kommunens måltidsverksamhet vilket också service- och tekniknämnden hänvisar till. Vidare bedömer förvaltningen att utökning av möjligheter till specialkost kräver utökade ekonomiska resurser. Service- och tekniknämnden följer de rekommendationer som ges gällande kost och tar ställning till att initiera eventuella förändringar som behöver göras i styrdokumentet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion Ökad möjlighet av kost, Service- och tekniknämndens protokoll, , 24 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Akten Utdr tyrkande

17 KOMMUNSTYRELSEN tniljöportiet de gröna RESERVATION Ärende Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost I motionen föreslås att låghydratkost skall finnas som ett valbart alternativ vid ansökan om specialkost. Idag äter alltfler sådan kost av flera skäl. Det har visat sig vara en kost som förhindrar fetma. Många med diabetes får en betydligt bättre livssituation med denna typ av kost och kan i vissa fall slippa insulinsprutorna. Även andra sjukdomstillstånd påverkas positivt av denna typ av kostval. Idag är fetma och diabetes bland barn ett växande problem. Snabba kolhydrater som socker finns i överflöd i mat, läsk och godis. Människan är egentligen inte gjord för detta, utan kroppen reagerar med sjukdom och fetma. Människor som ställer om till låghydratkost i kombination med ett högre intag av fett minskar inte bara i vikt. Även människor med diabetes, högt blodtryck, ADHD, allergier och magproblem som IBS märker en klar förbättring. Idag rekommenderar många läkare en kost med mindre kolhydrater och mer fett och många kostexperter och läkare, som tidigare varit motståndare till denna kost, har tänkt om. Det finns alltså många goda skäl för att ge barn och äldre möjlighet att välja en kost som denna inom den kommunala verksamheten. Motionen anses besvarad med motivering att det är besvärligt och att det kan bli dyrare med denna typ av kost. Det känns mycket kortsiktigt eftersom man då riskerar skjuta kostnaderna på framtiden i form av sjukvårdskostnader, liksom personliga lidanden. Att ge barn sunda matvanor från skolan är dessutom en viktig uppgift för folkhälsan. Vi yrkade därför bifall till motionen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den Gudrun Lindvall, gruppledare C_.tet''

18 '~ ` ~. 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Bestämmelserom omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar redovisade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla för Katrineholms kommun 2. Kommunstyrelsen utses att vara pensionsmyndighet för förtroendevalda varvid styrelsens reglemente ska kompletteras med denna uppgift. Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fattat beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Modellen ska kunna tillämpas i kommuner, landsting och regioner från och med de allmänna valen 2014 och omfattar då huvudsakligen förtroendevalda som nytillträder uppdrag. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Den tidigare möjligheten till visstidspension har försvunnit från de nya bestämmelserna. De har i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden iövrigt. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM från SKL med kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda PM från kommunledningsförvaltningen med redovisning av hittills gällande bestämmelser om pension för förtroendevalda och jämförelse med det nya förslaget till omställningsstöd och pension Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) samt kanslichefen Gunnar Westermark. Utdra styrkande 4~ Akten

19 ~' '~ Tj _ ` :> ~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Jäv Cecilia Björk (S) och Marie-Louise Karlsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under ärendets behandling. Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för anatagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde. Detaljplanen hanteras i enlighet med normalt planförande Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget till detaljplan och har inga synpunkter på ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Byggnadsnämndens protokoll med antagande handlingar, , 78 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar ayslg på ordförandens förslag till beslut. Utdragsbes yr ande ~~

20 _~ k, ;f `. : ~ l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. # ~~- Akten Utdragsbestyrkande

21 KOMMUNSTYRELSEN miljäpertie# de ~ri~nca RESERVATION Ärende Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1 Miljöpartiet de gröna har inga synpunkter på bebyggelsen och dess utformning. Trots detta yrkade vi avslag på förslaget till detaljplan. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot detaljplanen för Öja 1:1. Skälen till vår reservation är följande: Infarten till området kommer att ske från väg 55. Hastigheten är idag 100 km/tim på vägen och både åt öster och väster finns omkörningsfilen på vägen, som är en 1:1:2-väg. Infarten i området sker i en dalgång och det finns stor risk att hastigheten blir hög. För att nå den busshållplats som går mot Katrineholm måste denna väg passeras för boendeidet nya området, liksom i det gamla, som permanentas alltmer sedan kommunalt vatten och avlopp anslutits. Miljöpartiet har lyft denna problematik såväl i mars 2012, då planen passerade KS första gång, som i byggnadsnämnden vid ett flertal tillfällen och i kommunfullmäktige i december i år. För att få anlägga ett övergångsställe krävs en fastighetssänkning till 50 km/tim, något vi får veta att Trafikverket motsätter sig. Alternativ kan vara tunnel eller bro eller att bussen kör in i området. Vilken lösning som väljs har vi inga synpunkter på, bara att detta måste lösas. Det har alltså funnits gott om tid att göra det. I ett område med nya villor är det troligt att barnfamiljer flyttar in, vilket betyder att ungdomar, som är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skolor i Katrineholm, ska ta sig över vägen under morgonen då trafiken på vägen är som tätast. Det anser vi ytterst olämpligt och mycket farligt. Att släppa fram en detaljplan, som kan skapa en så påtaglig säkerhetsrisk anser vi inte på något sätt försvarbart. Vem som bär ansvaret för en eventuell framtida olycka och vem som ska skapa och bekosta en lösning, som gör det säkert för boende i Öja 1:1 att nå bussen mot Katrineholm måste klargöras i detaljplanearbetet. Att vänta på att något händer och sedan ta tag i frågan anser vi vara syniskt och oacceptabelt. Därför reserverar vi oss mot planen. Katrineholm den 18 december 2013 drun Lindvall, gruppledare ~ ~ -.,~

22 ~1 `~~ `~~~_ ~. Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 augusti 2013 till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport, omfattande perioden från den 1 januari till den 31 augusti 2013, för kännedom. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning samt uppgift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till delårsrapporten hör också ett utlåtande från förbundets revisorer samt en revisionsrapport. Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt resultat på kronor för perioden. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Delårsrapporten med revisionsrapport har översänts till ekonomi- och upphandlingskontoret med möjlighet att lämna eventuella synpunkter som bör beaktas i beredningen av ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Delårsrapport för perioden , Vårdförbundet Sörmland, Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland, utlåtande avseende delårsrapport 2013, PWC, revisionsrapport: granskning av delårsrapport 2013, Vårdförbundet Sörmland 5~9~ Akten

23 `~ ~ ~ 1\atrineholms kommun _~, KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att utveckla sin ekonomiska redovisning enligt de förbättringsoch utvecklingsförslag som lämnas i den till delårsrapporten hörande revisionsrapporten samt i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas "Kollektivtrafikmyndigheten" idetta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten och överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport. Delårsrapporten visar på ett samlat negativt resultat för perioden på kronor, vilket är en förbättring med kronor, jämfört med motsvarande period Delårsrapporten pekar på ett prognostiserat negativt resultat på kronor för helåret Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: delårsrapport 2/2013 PWC: revisionsrapport granskning av delårsrapport 2013 Revisionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: utlåtande avseende delårsrapport 2013 Akten

24 ~~~! '~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _r ~:~> KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Partistöd 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2014 enligt följande: 1. Grundstödet är kronor per parti 2. Det mandatbundna stödet är kronor per mandat (75 procent av 2012 års prisbasbelopp) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ska enligt gällande regelverk årligen fastställa partistödet storlek i samband med det årliga budgetbeslutet. Eftersom något sådant beslut inte fattades i samband med ställningstagandet inovember till den övergripande planen med budget för nästa år, har kommunledningsförvaltningen nu i en skrivelse upprättat ett förslag till partistöd gällande år Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse OS Protokollsutdrag 611 Akten Utdra yrkande \,j~}

25 k r~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~..~ KOMMi1NSTYRELSEN Dnr KS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget ". Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 27. Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 28. Ärendebeskrivning Beredning av kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M): "Kommunfullmäktige fattade den 18 november 2013 beslut om den övergripande planen med budget Skatteintäkterna för 2014 i den beslutade budgeten baseras på ett invånarantal om invånare per 1 november Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till invånare. Det är på den folkbokförda befolkningen per 1 november 2013 som 2014 års skatteintäkter och utjämning baseras på. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr. Detta innebär att det budgeterade resultatet för 2014 justeras från 18,8 mnkr till 18,2 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet 'Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget '." ~~~ ~~~ Utdragsbestyrkande

26 I\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordföranden, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M), Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP),Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) samt kommunchefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar avslag på orförandens förslag till beslut och bifall för Miljöpartiets förslag till reviderad budget innebärande att de 5 miljoner kronorna istället läggs på överskottet. Ewa Gallhammar (FP) yrkar bifall till Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till reviderad budget innebärade att ytterligare 5 miljoner kronor ska tillföras vård- och omsorgsnämnden. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (FP) samt Gudrun Lindvalls (MP) yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Akten

27 KOMMUNSTYRELSEN Reservation Övergripande driftsbudget 2014 med plan Majoritetsförslag Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Nämnd/styrelse 2013 Budget FP,C,KD FP,C,KD FP,C,KD Föränd Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 ÖVe~g~lp8~de P011tlsk led~itlg S 662 BIld~lllg511ämllde~ ByggllådS~ä~'111de~ KOmll'IU~Sty~elSe~ varav Kommuncentrals inkl KLC -a VafaV KOmmUnledningSfÖrvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -~z 5ei -z5 szz z -zi 5zz -zi 5zz KuItU~- OCh tu~151y1~ä1'1'li1de~ MiIjÖ- OCh häi505kyddsnämnden SeNlte- OCh tek~lk~ä~l'i~d2~ SOCIeI~äm~d2n V18dld8kt~ä~1'll1d V~1'd- Oth O~'ISO~g511ä111~de~ Räddningstjänsten VSR -zs sa6 -ZS 9» -2s 9~~ -z5 6oz -zs z3i Kompensation för ökade löner o o z Summa nämnder -i ess 359 -i sao asa -s o00 -i sas asa -i sis s69 -i Sie ass Till kommunstyrelsens förfogande -i 500 -s o i o00 -i o00 -i o00 Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning -z2 boo -Z3 ~sn -i3 Aso -z~ goo -z8 500 Ofördelade löner överhäng o Justering efter lönekartläggning o -sii -si2 0 0 Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker io osa io osa io o5s io oss Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar -a si as 900 -sz Skatteintäkter Kommunalekonomiskutjämning ` Kommunal fastighetsavgift Prbas ersättn för flyktingur Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budg res i % av skatter och utjämning i,o5% i,o3% i,o3% o,9z% i,zo% 27 OBSI Ökade ramar med -, minskade ramar med + GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN 4 700' RESERVATION DnrKS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget Det är en månad sedan vi tog budget och mot den budget som då fas. då fastställdes har si siffermatrialet radikalt ändra därför yrkade vi på att Folkpartiets, Centerpartiet och Kristdemokraternas budget också skulle revideras utifrån de nya förutsättningarna. Vi reserverar oss till förmån för vår budget ~` ~ /~o / Ewa Gallhammar Folkpartiet Liberalerna Inger Fredriksson Centerpartiet Joh~ndeliu~ Kristdemokraterna t ~/,Y

28 KOMMUNSTYRELSEN miijöportiet de gröna '~ RESERVATION Ärende Revidering av Övergripande plan med budget Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på majoritetens förslag. Vi yrkar bifall till vår reviderade budget, där de 5 miljoner kronor, som majoriteten föreslås tillföras Vård- och Omsorgsnämnden, istället läggs på överskottet, eftersom det i vårt budgetförslag redan tillförts 14 miljoner kronor till den nämnden. Miljöpartiet de Bönas reviderade budget, som vi yrkar bifall ti11, ser ut som följer. Katrineholm den l i -,' ;, (~ufdrun Lindvall, gruppledare Kostnader N ämnderlstyrelser (Svergripande pd IeAning aie~~~y~~~a~ 3yggnadsnännden CORIrt1UI15IyfH5Ytl tul W r- a3i [urisnnännden M ifjb och hälsoskyddviännd ämi ce- och tek piknämnden iod~nämnden Vård-ode ansorgsnämndm Raddning9jäns[m V SR KompeRSation for ökade löner Summa näannder Fnansiering Till KSförtapnde Ökade hyresko4nader Lifneuppräkning OfördNade löner överhäng Lönekartl3ggning Personalomkostnadspålä49 Pen5lonH ntäkter Viadidak[Vingycer Kapiial k ostnadsi ntäkttt Avskrivningar Skatter och äalsbidrag skaiie~ nfäkter statsbidrag kommunal fa~ighetsavgift Flyktingmottagning Fnan9aingm m.bbbmntrum Summa finans eri ng Totalt Resursr vdymökning & N rbu i4.u~v,'i ~iz~~3; -3al -iz-aaa -~l, SL,; mp bu l4 eev -9 H~~s -.zn~~s -3JP ua ve ;? 91 i -:~, I ~?...9~F J~ia..153 U ti G Y:7-25 9: BW (M) -25W -292J -2~12~ -2J 7M7-237A~ 0 -~12 -Sf~ th399u 7W 990 -S71W -K71fN1 10 OSR In (i,1i 93 9~1) ~ 6~ 59R -st spi -si y~x~ 7dH ~ fi 519A6 6 IXxl v fkkl I7.}ice _y[q 111 Jfl; _opp ~ su Aso i aa~ ns ~1 711U 4 7tN1 ~;...,...~ \ \J f

29 '~' ~~' 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0. Projektdirektivet redovisas som kommunstyrelsenshandling nr 49/2013. Ärendebeskrivning I Övergripande plan med budget aviseras en fortsättning på Projekt Arbetslinjen. Projektet syftar till att skapa fler arbetstillfällen ikommunen och om möjligt också i de hel- och delägda kommunala bolagen, för de som idag står utanför arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Utgångspunkten är att 8 mnkr avsätts till projektet i samband med bokslut Den arbetslöshet som råder i Katrineholm har resulterat i ett högt tryck på socialtjänsten. Många personer uppbär försörjningsstöd på grund av att de inte har ett arbete. För att ta krafttag mot arbetslösheten föreslås att beslut tas om att kommunen ska genomföra projekt "Arbetslinjen 2.0 som en fortsättning på Arbetslinjen. Arbetslinjen har visat goda resultat i den uppföljning som är genomförd. Uppföljningen visar att över hälften av de som fått arbete genom Arbetslinjen är självförsörjande 6 månader efter avslutad anställning. I Arbetslinjen 2.0 görs en del förändringar jämfört med nuvarande Arbetslinjen för att få ut människor i arbete fortare än tidigare. Syftet med projektet är att anställa så många som möjligt med utifrån befintlig projektbudget. Projektets mål är att deltagarna i arbetslinjen är självförsörjande. Projektdirektiv har skrivits fram i samverkan med representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, viadidakt och Arbetsförmedlingen. Direktivet samverkades den 25 november 2013, i Centrala samverkansgruppen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Handbok för projektarbete för Katrineholms kommun är avsedd att lägga grunden för hur projektarbete ska bedrivas. Handboken ska fungera som ett stöd för styrning och ledning av projekt. Handboken beskriver projektmodellen med roller och ansvar samt projektdokumentation. Projekt Arbetslinjen 2.0 anges i största möjliga mån följa projekthandboken.

30 ±~'~~ ~ ' 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Protokoll Cesam, ,25 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0, ~ I~j~ t.~l// Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, viadidakt, arbetsförmedlingen, akten

31 c:. ~,~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Medel för att ingå förlikning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anslår, ur kommunstyrelsens medel till förfogande, kronor för att täcka del av förlikningskostnaden med företaget Sogeti. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun ingick avtal med Sogeti Sverige AB den 4 juli 2012 om leverans av ett it-kommunikationssystem (socialt intranät). Kommunen hävde avtalet den 20 februari 2013 då styrgruppen och projektgruppen för införandet av nytt intranät ansåg att Sogeti inte levererat inom den i avtalet stadgade tidsramen samt att leveranserna inte stämde överens med kraven i avtalet. Sogeti har för sin del bestridit kommunens rätt att häva avtalet. Kommunjuristen har i samband med tvisten tagit hjälp av externt juridiskt stöd med vana av juridiska IT-tvister. Den gemensamma bedömningen av ärendet är att en förlikning är motiverad då en vidare process bedöms ha en mycket oklar utgång. Dessutom kan en sådan process i sig bli både kostsam och tidskrävande. Katrineholms kommun har följt rådet och preliminärt förlikat med leverantören. Den överenskomna förlikningskostnaden uppgår till kronor. Den del som kommunstyrelsen har att ta ställning till är finansiering av kronor. Den övriga delen av förlikningssumman kommer att belasta kommunchefens budget. Förlikningsöverenskommelsen tecknas av kommunjuristen med stöd av kommunstyrelsens delegation. Kommunchefens förslag till beslut Kommunstyrelsen anslår, ur kommunstyrelsens medel till förfogande, kronor för att täcka del av förlikningskostnaden med företaget Sogeti. Ärendets handlingar Kommunchefens skrivelse, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Joha Frondelius (KD) samt kommunchefen Sari Eriksson. Kommunledningsförvaltningen, akten Utdrags estyrkande

32 ~`~ ~ K atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Förlängning av deltagande i pågående projekt NovaMedTech Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet NovaMedTech till och med den 30 juni Ärendeberskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att det pågående projektet NovaMedTech (NMT) behöver förlängas med ett halvår t.o.m då projektet avslutas. Nuvarande medfinansieringsintyg gäller t.o.m NMT projektperiod , en tillväxtsatsning på medicinsk teknik med säte i Östra Mellansverige (Sörmland, Västmanland, Östergötland och Örebro 1än). Förlängningen innebär inte någon ytterligare kostnad för kommunen. Målsättningen med NMT är att öka tillväxten inom medicinsk teknik genom att skapa en innovativ miljö och främja entreprenörskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet NovaMedTech till och med den 30 juni Ärendets handlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, OS Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt Kristina Ekstrand (länsansvarig Södermanland) och Peter Hult(Linköpings universitet). Utdragsbestyrkande ~~ `~ ~~~ Samhällsbyggnadsförvaltningen, NovaMedTech, akten

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \.

JA~~~~~6L Paragrafer 70-99 ~. IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. Sammantrãdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-29 I Plats och lid KTS-salen, Vita Huset kl 08.00- I 6. I 5 Beslulande Tjänstgõrande ersãtlare Ersätlare Ovriga dellagande Utsesattjustera

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

IZatrineholn1s kon1n1un "

IZatrineholn1s kon1n1un IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-25 Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen,

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-05-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl. 8.15 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 Ettårsplan 2015 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen 32 Avsteg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer