Katrineholms kommun ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katrineholms kommun ~"

Transkript

1 Katrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammentr~desdetum Bled 1 P18~ ~ t~ KTS-salen, Vita Huset klockan e~~~,de ~~~,~,de B~~re Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, 1:e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S) (ej 248 p.g.a jäv), Claes Holm (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S) (ej 248 p.g.a jäv), Bo Sivars (M), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) Erik Liljencrantz (M)(t.o.m. 239 ), Berit Hallen (M)(fr.o.m. 240), Michael Hagberg (S) ( 248), Gunilla Magnusson (S)( 248) E~~~e Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Karl- Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Johan Hartman (M), Alberto Bonnet (FP), Thomas Nyvell (MP), Sten Holmgren (C), Lotta Back (V) ~~~9e Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, ekonom Andrea Svedenberg, kommunchef aeneaenae Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Kristina Ekstrand (länsansvarig Södermanland), Peter Hult (Linköpings universitet), Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen), hälsopedagog Annica Pettersson, verksamhetscontroller Anna Marcell, ekonom Maria Martini, kanslichef Gunnar Westermark u~~ 8n;~~e~e Joha Frondelius (KD) Justeringens Gröna Kulle plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordfbrende ~ ~' 1 ~~~:'~'~ $ ~.^Justerande,,_ ~,( /... ~ ~._ ~ ~~ ~ YV~~ "V '~ Y V Paragrafer.~1~... 7rC-~ i..~.... BEVIS Justeringen har tillkånnagivits genom anslag o~g~ Kommunstyrelsen Sammanträdes datum Datumfdr Detumfbranslegs enslams upps8ttende nedtagande FbrvaringspleTS ev protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 ' `' 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -" Sammantredesdatum KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos Ekonomen Andrea Svedberg redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för 2013 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen, som baseras på november månads utfall, visar på ett överskott på kronor. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedberg visar en sammanställning över väsentliga händelser inom kommunledningsförvaltningen. It-kontoret Ekonomen Andrea Svedberg rapporterar att det totala antal öppna IT-ärenden uppgår till 132 ärenden varav 28 ärenden är incidenter (fel) och 114 ärenden är request (beställningar). En summering av utlagd IT-drift redovisas och bland annat omnämns Ny central teknisk plattform (127 servrar flyttade) = snabbare och stabilare Nytt verktyg för att hantera datorer = bättre koll och åtkomst från Service Desk Samtliga applikationer paketeras och skickas ut = enhetlig hantering Ny plattform för lagring med utökat lagringsutrymme = snabbare svarstider Möjlighet att hantering av klienter över intemet = Service Desk kan komma åt en dator som ej är ansluten till kommunens nät Nytt sparrfilter Projektet arbetslinjen Ekonomen Andrea Svedberg redovisar att, som det ser ut idag, har 138 personer varit eller är anställda inom projektet vid projektets slut. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om näringslivshändelser. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om beviljade bygglov (företagsärenden). Nystartade företag Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar om att under perioden januari november 2013 har totalt 112 nya företag startats. Motsvarande period 2012 startades 108 företag. Utdregsbestyrkande

3 ':I.~' ; 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Främja nybyggnation Förvaltningschefen Lars Hågbrandt informerar om de diskussioner som pågår för att underlätta för byggande av småhus. Befolkningsstatistik Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski redovisar den senaste befolkningsstatistiken som avser den 1 november Befolkningssiffran uppgick till innevånare. Åtgärder med anledning av revisionsapport gällande socialnämndens ansvarsområde Kommunchefen Sari Eriksson presenterar den handlingsplan för socialförvaltningen som tagits fram. Planen har bland annat beaktat personalförsörjning, lösningar för att höja kvaliten och sänka kostnaden. Antal elever inom SFI Kommunchefen Sari Eriksson redovisar att antlet elever inom SFI för år 2013 uppgår till 457 för år 2012 var antalet 456. Elevutveckling Kommunchefen Sari Eriksson redovisar att under perioden januari 15 december 2013 finns det inom skolverksamheten elever vilket är 76 fler än budgeterat. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Ewa Gallhammar (FP), Gudrun Lindvall (MP), Claes Holm (S), Erik Liljencrantz (M), Göran Dahlström (S), Cecilia Björk (S), Joha Frondelius (KD), Marie-Louise Karlsson (S), Gunilla Magnusson (S), Lars Härnström (M) samt kommunchefen Sari Eriksson och förvaltningschefen Lars Hågbrandt. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~~ Utdragsbestyrkande

4 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Bled Dnr KS/2013: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2013 baserad på november månad. För nämnderna redovisas följande avvikelser Kommunstyrelsen +0,2 mnkr Service- och tekniknämnden -2,3 mnkr Socialnämnden -21,4 mnkr Viadidaktnämnden +0,4 mnkr Vård- och omsorgsnämnden +3,2 mnkr Överförmyndare +0,1 mnkr Summa nämnderna -19,8 mnkr För finansförvaltningen redovisas följande Senaste skatteprognos +2,8 mnkr Sänkt diskonteringsränta -12,9 mnkr Effekt av momsgranskning +1,0 mnkr Återbäring Kommuninvest (netto) +0,2 mnkr Återbetalning AFA +32,5 mnkr Budgeterat resultat totalt Resultatprognos totalt +18,2 mnkr +24,0 mnkr Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP) samt kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ~~.Akten Utdregsbestyrkande

5 y ' ~~ TI t 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Arbetsförmedlingen Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen) informerar om verksamheten. Bland annat omnämner hon: Katrineholm har minskat arbetslösheten med 1 procent jämfört med ett år tillbaka vilket är den största minskningen i länet. Genrellt går 20 procent ut i arbete med hjälp av arbetsförmedlingen. Den tillgängliga arbetskraften matchar inte fullt ut arbetsmarknadens behov. Arbetsförmedlingen ska enligt direktiven framförallt stödja de som står längre från arbetsmarkanden. Av de nyinskrivna på arbetsförmedlingen är 30 procent inte aktuella efter 3 månader. Det senaste året har det varit en ökning av nyanlända som fått arbete. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Gunilla Magnusson (S), Gudrun Lindvall (MP) samt Katarina Enquist-Bolin (Arbetsförmedlingen). Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. < ~ ' ' Utdragsbestyrkande

6 _~ '':`. ~~ TI ::, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN d Folkhälsoutskottet Ordförande i folkhälsoutskottet, Anneli Hedberg (S), och hälsopedagogen Arnica Pettersson informerar om arbetet i folkhälsorådet. Bland annat informerar de om arbete i kommunen som är kopplat till de prioriterade utmaningarna som t.ex 2013 Musik ska byggas utav glädje Enkeljympa Perrongen Tillgänglighetsanpassningar Utemiljöer Skolbibliotek Löpande rapporter om incidenter och kränkningar inom skola Värdegrundsarbete 2014 Dialog med elever, föräldrar och personal kring alkohol, droger och konsekvenser av brott Fokus på familjehemsplacerade barn Elevsamverkan Utbildningsråd Dialogtillfällen med medborgare Genusmedveten styrning/jämställdhetsintegrering Sapere Hälsofrämjande arbetssätt inom handikappomsorgen Klimatsmart mat från grunden Skateparken Fler aktivitetsparker Pausjympa i förskolor och skolor Paus och återhämtning 2015 Översyn av elevhälsan En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Festival för mogna Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt hälsopedagogen Arnica Pettersson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

7 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammentrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Vad kostar verksamheten i din kommun? Verksamhetscontrollem Anna Marcell och ekonomen Maria Martini redogör för delar av sammanställningen "Vad kostar verksamheten i din kommun" vilken publicerats gemansamt av SKL och SCB i juni Sammanställningen innehåller jämförelsetal för kommuner. Områden som behandlas är barnomsorgen, skolan, individ- och familjeomsorgen samt LSS. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Thomas Nyvell (MP), Gudrun Lindvall (MP), Cecilia Björk (S), Pat Werner (S) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell och ekonomen Maria Martini. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. sign Utdragsbestyrkende ` ~~^

8 ,.~. ; ~~- TT 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i kommunens upphandlings- och affärspolicy. Motionen har följande lydelse: "Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, både inom det offentliga och det privata. Etik är en viktig del av en god kvalite. Bra villkor för anställda garanterar god kvalite i verksamheten. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på schyssta villkor vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning och socialdumpning skall inte få användas som en konkurrensfördel! Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får "ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras". (LOU 6 kap. 13 ) Villkoren ska anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Det gäller därmed i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Detta gäller så länge EU:s grundläggande upphandlingsprinciper såsom likabehandling och icke-diskriminering följs. Därför ställer upphandlingsreglerna "krav på förfarandet, men inte vilka preferenser de upphandlande myndigheternaska hc~ eller vad de önskar upphandla och vilka kvalitetskrav de vill ställa". Fokus ligger alltså inte främst på om sociala krav kan ställas utan hur. Yrkande: Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy. Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden irespektive bransch." Utdragsbeslyrkande

9 ~,; r.- TI _~' + ' 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdatum KOMMITNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har synpunkter inhämtats från kommunjuristen (tillika tillförordnad upphandlingsche fl. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om särskilda villkor vid upphandlingar, ~, Akten Ut yrkande

10 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Bled Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om läxhjälp Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller Tony Rosendahls (V) och Lotta Backs (V) motion om läxhjälp. Vidare uppdras bildningsnämnden att arbeta fram förslag till en plan för läxhjälp under ledning av utbildade pedagoger inom ramen för skoldagen samt policy för limhjälp för samtliga kommunala skolor i Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit med en motion om läa~hjälp. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge bildningsnämnden Tuppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor, i någon form, erbjuda linhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen, under ledning av utbildade pedagoger. Motionen har följande lydelse: "Till Katrineholms kommunfullmäktige-motion om läxhjälp En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor är spretigt. En del skolor erbjuder hjälp och andra inte. En likvärdig skola skall ge alla elever samma möjligheter och kompensera för de enskilda elevernas olika förutsättningar. Läxhjälp bidrar till att fler får möjligheten att bättre klara sin skolgång. Ett redskap som skulle kompensera dessa begränsningar är om skolan tog ett större ansvar. Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina lomor. En del föräldrar till och med köper! limhjälp till sina barn medans andra inte har råd. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med l~läsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen. Ambitionen är att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp efter behov. Det är viktigt att se till att elever som av olika anledningar inte har möjlighet att få hjälp med studierna hemma ändå kan få stöd i att klara sin skolgång. Hur limhjälpen organiseras kan se olika ut beroende på hur stora behoven är eller vilken kunskapsnivå som efterfrågas men skall inrymmas inom ramen för skoldagen. Utdragsbestyrkande

11 '`' `, l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Men anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: Att ge bildningsnämnden Tuppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga Kommunala skolor i någon forth erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Motion om läxhjälp, Akten Ut yrkande

12 ~<`` Cr TI :. 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare beslutat om sina sammanträdestider för 2014 och med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP). Ärendebeskrivning Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Lotta Back (V) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige där man yrkar på att kommunfullmäktige ska starta sitt sammanträde klockan och att allmänhetens frågestund ligger kvar som tidigare, d v s klockan Motionen har följande lydelse: "Motion om ändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. Där debatteras och beslutas kommunens fastställda politik. Fullmäktigemötena startar kl på måndagkvällar och slutar ofta sent, inte allt för sällan vid vår stopptid Många av fullmäktigeledamöterna jobbar dagen efter och startar sin nya dag tidigt på morgonen. Medelåldern är hög bland ledamöterna. För att vitalisera debatterna och skapa en mänskligare tid för fullmäktige vill vi ändra tiden. Ett förslag är vi startar kl För allmänhetens frågor föreslår vi att den kan hållas kvar kl Sena kvällar med trötta ledamöter och tjänstemän kan inte vara den bästa arbetsmiljön för kommunens viktigaste organ, därför yrkar vi att fullmäktigemötet startar kl att allmänhetens frågestund kan ligga kvar som förut vid 18.00" Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. ~l Utdragsbestyrkande

13 `'. `, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C),Joha Frondelius (KD), Carina Björk-Andersson (FP), Gudrun Lindvall (MP) Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Carina Björk-Andersson (FP) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. 4 y~ Akten U styrkande

14 ~,~i :~ TT _';' :;: ; 1\atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2012: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 17. Ärendebeskrivning Lilli Månton (MP) har lämnat in en motion om ökad valmöjlighet av kost för barnelever och äldre som äter kommuntillagad mat. Motionen har följande lydelse: "Ökad valmöjlighet av kost Idag har barnelever och äldre som äter kommuntillagad mat inte möjlighet att välja bort snabba kolhydrater och äta en kost med mindre mängd kolhydrater och mer fett av hög kvalitet. Valmöjligheterna idag är mellan: Laktovegetarisk kost, lakto-ovovegetarisk kost, lakto-ovovegetarisk kost med fisk, fläskfri kost, vegankost. Laktosfri och glutenfri kost. För de personer som idag hjort ett val att äta en kost med färre kolhydrater och mer fett (lågkolhydratkost), finns ingen möjlighet att välja den typen av kost om de av någon anledning skulle bli tvungna att äta den mat som kommunen erbjuder. Exempelvis om en person råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör att denne inte längre kan tillaga sin egen mat. För en diabetiker kan det ha stora konsekvenser. Och exempel finns redan, där människor som innan kunnat hantera sin diabetes med lågkolhydratkost blivit försämrade av den kommuntillagade maten och varit tvungna att antingen börja medicinera /öka sin medicinering eller avstå matleverans. Allt fler ungdomar och unga vuxna har också åldersdiabetes idag och för en del skulle lågkolhydratkost kunna innebära att de skulle kunna minska eller t.o.m. slippa sin diabetesmedicinering. I många fall behöver åldersdiabetikern förutom tablettbehandling även tillägg av insulininjektioner. Insulinbehandling är dock inget bot utan endast akut symtombehandling som i långa loppet ökar kroppens insulinresistens och därmed sjukdom. Insulinresistens är t ex en faktor vid demens och insulinbehandlad diabetes har många följdsjukdomar. Men även andra utan debuterad diabetes skulle må bra på lågkolhydratkost - kosten gör stor skillnad för många

15 hl~'.. + 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN hälsoproblem, framför allt för överviktiga och alla de sjukdomar som är sammankopplade med metabolt syndrom. Vi har utifrån vad människan ätit under evolutionen, i ett genomsnittligt perspektiv, ökat mängden kolhydrater i vår kost åtskilliga gånger. (Källa boken "Magen, bakterier, buller och bång". Karolinska Institutet). Nyare forskning och folklig matrevolution mot Livsmedelsverkets officiella kostråd visar att en naturligare kost med färre kolhydrater och mer fett av bra kvalite ger bättre hälsa. Den rekommenderas av många läkare och har många hälsofördelar. Förutom att kosten är positiv för diabetiker upplever många med bl.a. epilepsi, ADHD, allergier/astma, andra inflammatoriska sjukdomar och IBS (känslig mage) hälsoförbättringar, den är även positiv för viktutvecklingen överviktiga tappar kilon och underviktiga går upp. Att kommunen inte har en riktig diabeteskost är ett problem idag. Förutom att det skapar lidande för människor skapar det kostnader för samhället, både för landstinget och kommunen. Att arbeta förebyggande respektive livstilsbehandlande, som kosthållning är ett exempel på, är lönsamt för samhället och kan ge ökning av livskvaliten. Alternativet är istället dyr medicinering, ökad sjukdom, ökad läkarvård, minskad livskvalite och minskad autonomitet... Miljöpartiet yrkar: Att lågkolhydratkost ska finnas som ett valbart alternativ vid ansökan om specialkost." Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, 267, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och bildningsnämnden i en första omgång. I ett senare skede kompletterades remissinstasserna med vård- och omsorgsnämnden som valde att valde att avstå från att behandla motionen. Inkomna yttranden Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden pekar på att måltidsverksamheten bedrivs utifrån det Kostpolitiska programmet som i sin tur utgår från lagar, förordningar, råd och rekommendationer. Specialkost kan fås då speciella skäl föreligger. Vid medicinska skäl kan de allra flesta specialkoster tillgodoses. Nämnden pekar också på att en ökning av specialkoster kräver att ytterligare ekonomiska resurser tillskjuts. Nämnden föreslår att motionen ska avvisas. \.J/ ~

16 ",~~ TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN Bildningsnämnden Nämnden konstaterar bland annat att en utökning av valmöjligheter av kost kräver ökade ekominska resurser. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det av kommunfullmäktige antagna styrdokumentet Kostpolitiskt program är styrande för kommunens måltidsverksamhet vilket också service- och tekniknämnden hänvisar till. Vidare bedömer förvaltningen att utökning av möjligheter till specialkost kräver utökade ekonomiska resurser. Service- och tekniknämnden följer de rekommendationer som ges gällande kost och tar ställning till att initiera eventuella förändringar som behöver göras i styrdokumentet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion Ökad möjlighet av kost, Service- och tekniknämndens protokoll, , 24 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Akten Utdr tyrkande

17 KOMMUNSTYRELSEN tniljöportiet de gröna RESERVATION Ärende Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost I motionen föreslås att låghydratkost skall finnas som ett valbart alternativ vid ansökan om specialkost. Idag äter alltfler sådan kost av flera skäl. Det har visat sig vara en kost som förhindrar fetma. Många med diabetes får en betydligt bättre livssituation med denna typ av kost och kan i vissa fall slippa insulinsprutorna. Även andra sjukdomstillstånd påverkas positivt av denna typ av kostval. Idag är fetma och diabetes bland barn ett växande problem. Snabba kolhydrater som socker finns i överflöd i mat, läsk och godis. Människan är egentligen inte gjord för detta, utan kroppen reagerar med sjukdom och fetma. Människor som ställer om till låghydratkost i kombination med ett högre intag av fett minskar inte bara i vikt. Även människor med diabetes, högt blodtryck, ADHD, allergier och magproblem som IBS märker en klar förbättring. Idag rekommenderar många läkare en kost med mindre kolhydrater och mer fett och många kostexperter och läkare, som tidigare varit motståndare till denna kost, har tänkt om. Det finns alltså många goda skäl för att ge barn och äldre möjlighet att välja en kost som denna inom den kommunala verksamheten. Motionen anses besvarad med motivering att det är besvärligt och att det kan bli dyrare med denna typ av kost. Det känns mycket kortsiktigt eftersom man då riskerar skjuta kostnaderna på framtiden i form av sjukvårdskostnader, liksom personliga lidanden. Att ge barn sunda matvanor från skolan är dessutom en viktig uppgift för folkhälsan. Vi yrkade därför bifall till motionen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den Gudrun Lindvall, gruppledare C_.tet''

18 '~ ` ~. 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Bestämmelserom omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar redovisade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla för Katrineholms kommun 2. Kommunstyrelsen utses att vara pensionsmyndighet för förtroendevalda varvid styrelsens reglemente ska kompletteras med denna uppgift. Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fattat beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Modellen ska kunna tillämpas i kommuner, landsting och regioner från och med de allmänna valen 2014 och omfattar då huvudsakligen förtroendevalda som nytillträder uppdrag. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Den tidigare möjligheten till visstidspension har försvunnit från de nya bestämmelserna. De har i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden iövrigt. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM från SKL med kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda PM från kommunledningsförvaltningen med redovisning av hittills gällande bestämmelser om pension för förtroendevalda och jämförelse med det nya förslaget till omställningsstöd och pension Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) samt kanslichefen Gunnar Westermark. Utdra styrkande 4~ Akten

19 ~' '~ Tj _ ` :> ~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Jäv Cecilia Björk (S) och Marie-Louise Karlsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under ärendets behandling. Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för anatagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde. Detaljplanen hanteras i enlighet med normalt planförande Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget till detaljplan och har inga synpunkter på ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Byggnadsnämndens protokoll med antagande handlingar, , 78 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar ayslg på ordförandens förslag till beslut. Utdragsbes yr ande ~~

20 _~ k, ;f `. : ~ l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. # ~~- Akten Utdragsbestyrkande

21 KOMMUNSTYRELSEN miljäpertie# de ~ri~nca RESERVATION Ärende Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1 Miljöpartiet de gröna har inga synpunkter på bebyggelsen och dess utformning. Trots detta yrkade vi avslag på förslaget till detaljplan. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot detaljplanen för Öja 1:1. Skälen till vår reservation är följande: Infarten till området kommer att ske från väg 55. Hastigheten är idag 100 km/tim på vägen och både åt öster och väster finns omkörningsfilen på vägen, som är en 1:1:2-väg. Infarten i området sker i en dalgång och det finns stor risk att hastigheten blir hög. För att nå den busshållplats som går mot Katrineholm måste denna väg passeras för boendeidet nya området, liksom i det gamla, som permanentas alltmer sedan kommunalt vatten och avlopp anslutits. Miljöpartiet har lyft denna problematik såväl i mars 2012, då planen passerade KS första gång, som i byggnadsnämnden vid ett flertal tillfällen och i kommunfullmäktige i december i år. För att få anlägga ett övergångsställe krävs en fastighetssänkning till 50 km/tim, något vi får veta att Trafikverket motsätter sig. Alternativ kan vara tunnel eller bro eller att bussen kör in i området. Vilken lösning som väljs har vi inga synpunkter på, bara att detta måste lösas. Det har alltså funnits gott om tid att göra det. I ett område med nya villor är det troligt att barnfamiljer flyttar in, vilket betyder att ungdomar, som är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skolor i Katrineholm, ska ta sig över vägen under morgonen då trafiken på vägen är som tätast. Det anser vi ytterst olämpligt och mycket farligt. Att släppa fram en detaljplan, som kan skapa en så påtaglig säkerhetsrisk anser vi inte på något sätt försvarbart. Vem som bär ansvaret för en eventuell framtida olycka och vem som ska skapa och bekosta en lösning, som gör det säkert för boende i Öja 1:1 att nå bussen mot Katrineholm måste klargöras i detaljplanearbetet. Att vänta på att något händer och sedan ta tag i frågan anser vi vara syniskt och oacceptabelt. Därför reserverar vi oss mot planen. Katrineholm den 18 december 2013 drun Lindvall, gruppledare ~ ~ -.,~

22 ~1 `~~ `~~~_ ~. Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 augusti 2013 till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport, omfattande perioden från den 1 januari till den 31 augusti 2013, för kännedom. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning samt uppgift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till delårsrapporten hör också ett utlåtande från förbundets revisorer samt en revisionsrapport. Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt resultat på kronor för perioden. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Delårsrapporten med revisionsrapport har översänts till ekonomi- och upphandlingskontoret med möjlighet att lämna eventuella synpunkter som bör beaktas i beredningen av ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Delårsrapport för perioden , Vårdförbundet Sörmland, Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland, utlåtande avseende delårsrapport 2013, PWC, revisionsrapport: granskning av delårsrapport 2013, Vårdförbundet Sörmland 5~9~ Akten

23 `~ ~ ~ 1\atrineholms kommun _~, KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att utveckla sin ekonomiska redovisning enligt de förbättringsoch utvecklingsförslag som lämnas i den till delårsrapporten hörande revisionsrapporten samt i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas "Kollektivtrafikmyndigheten" idetta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten och överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport. Delårsrapporten visar på ett samlat negativt resultat för perioden på kronor, vilket är en förbättring med kronor, jämfört med motsvarande period Delårsrapporten pekar på ett prognostiserat negativt resultat på kronor för helåret Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: delårsrapport 2/2013 PWC: revisionsrapport granskning av delårsrapport 2013 Revisionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: utlåtande avseende delårsrapport 2013 Akten

24 ~~~! '~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _r ~:~> KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Partistöd 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2014 enligt följande: 1. Grundstödet är kronor per parti 2. Det mandatbundna stödet är kronor per mandat (75 procent av 2012 års prisbasbelopp) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ska enligt gällande regelverk årligen fastställa partistödet storlek i samband med det årliga budgetbeslutet. Eftersom något sådant beslut inte fattades i samband med ställningstagandet inovember till den övergripande planen med budget för nästa år, har kommunledningsförvaltningen nu i en skrivelse upprättat ett förslag till partistöd gällande år Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse OS Protokollsutdrag 611 Akten Utdra yrkande \,j~}

25 k r~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~..~ KOMMi1NSTYRELSEN Dnr KS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget ". Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 27. Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 28. Ärendebeskrivning Beredning av kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M): "Kommunfullmäktige fattade den 18 november 2013 beslut om den övergripande planen med budget Skatteintäkterna för 2014 i den beslutade budgeten baseras på ett invånarantal om invånare per 1 november Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till invånare. Det är på den folkbokförda befolkningen per 1 november 2013 som 2014 års skatteintäkter och utjämning baseras på. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr. Detta innebär att det budgeterade resultatet för 2014 justeras från 18,8 mnkr till 18,2 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet 'Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget '." ~~~ ~~~ Utdragsbestyrkande

26 I\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordföranden, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M), Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP),Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) samt kommunchefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar avslag på orförandens förslag till beslut och bifall för Miljöpartiets förslag till reviderad budget innebärande att de 5 miljoner kronorna istället läggs på överskottet. Ewa Gallhammar (FP) yrkar bifall till Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till reviderad budget innebärade att ytterligare 5 miljoner kronor ska tillföras vård- och omsorgsnämnden. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (FP) samt Gudrun Lindvalls (MP) yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Akten

27 KOMMUNSTYRELSEN Reservation Övergripande driftsbudget 2014 med plan Majoritetsförslag Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Nämnd/styrelse 2013 Budget FP,C,KD FP,C,KD FP,C,KD Föränd Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 ÖVe~g~lp8~de P011tlsk led~itlg S 662 BIld~lllg511ämllde~ ByggllådS~ä~'111de~ KOmll'IU~Sty~elSe~ varav Kommuncentrals inkl KLC -a VafaV KOmmUnledningSfÖrvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -~z 5ei -z5 szz z -zi 5zz -zi 5zz KuItU~- OCh tu~151y1~ä1'1'li1de~ MiIjÖ- OCh häi505kyddsnämnden SeNlte- OCh tek~lk~ä~l'i~d2~ SOCIeI~äm~d2n V18dld8kt~ä~1'll1d V~1'd- Oth O~'ISO~g511ä111~de~ Räddningstjänsten VSR -zs sa6 -ZS 9» -2s 9~~ -z5 6oz -zs z3i Kompensation för ökade löner o o z Summa nämnder -i ess 359 -i sao asa -s o00 -i sas asa -i sis s69 -i Sie ass Till kommunstyrelsens förfogande -i 500 -s o i o00 -i o00 -i o00 Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning -z2 boo -Z3 ~sn -i3 Aso -z~ goo -z8 500 Ofördelade löner överhäng o Justering efter lönekartläggning o -sii -si2 0 0 Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker io osa io osa io o5s io oss Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar -a si as 900 -sz Skatteintäkter Kommunalekonomiskutjämning ` Kommunal fastighetsavgift Prbas ersättn för flyktingur Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budg res i % av skatter och utjämning i,o5% i,o3% i,o3% o,9z% i,zo% 27 OBSI Ökade ramar med -, minskade ramar med + GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN 4 700' RESERVATION DnrKS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget Det är en månad sedan vi tog budget och mot den budget som då fas. då fastställdes har si siffermatrialet radikalt ändra därför yrkade vi på att Folkpartiets, Centerpartiet och Kristdemokraternas budget också skulle revideras utifrån de nya förutsättningarna. Vi reserverar oss till förmån för vår budget ~` ~ /~o / Ewa Gallhammar Folkpartiet Liberalerna Inger Fredriksson Centerpartiet Joh~ndeliu~ Kristdemokraterna t ~/,Y

28 KOMMUNSTYRELSEN miijöportiet de gröna '~ RESERVATION Ärende Revidering av Övergripande plan med budget Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på majoritetens förslag. Vi yrkar bifall till vår reviderade budget, där de 5 miljoner kronor, som majoriteten föreslås tillföras Vård- och Omsorgsnämnden, istället läggs på överskottet, eftersom det i vårt budgetförslag redan tillförts 14 miljoner kronor till den nämnden. Miljöpartiet de Bönas reviderade budget, som vi yrkar bifall ti11, ser ut som följer. Katrineholm den l i -,' ;, (~ufdrun Lindvall, gruppledare Kostnader N ämnderlstyrelser (Svergripande pd IeAning aie~~~y~~~a~ 3yggnadsnännden CORIrt1UI15IyfH5Ytl tul W r- a3i [urisnnännden M ifjb och hälsoskyddviännd ämi ce- och tek piknämnden iod~nämnden Vård-ode ansorgsnämndm Raddning9jäns[m V SR KompeRSation for ökade löner Summa näannder Fnansiering Till KSförtapnde Ökade hyresko4nader Lifneuppräkning OfördNade löner överhäng Lönekartl3ggning Personalomkostnadspålä49 Pen5lonH ntäkter Viadidak[Vingycer Kapiial k ostnadsi ntäkttt Avskrivningar Skatter och äalsbidrag skaiie~ nfäkter statsbidrag kommunal fa~ighetsavgift Flyktingmottagning Fnan9aingm m.bbbmntrum Summa finans eri ng Totalt Resursr vdymökning & N rbu i4.u~v,'i ~iz~~3; -3al -iz-aaa -~l, SL,; mp bu l4 eev -9 H~~s -.zn~~s -3JP ua ve ;? 91 i -:~, I ~?...9~F J~ia..153 U ti G Y:7-25 9: BW (M) -25W -292J -2~12~ -2J 7M7-237A~ 0 -~12 -Sf~ th399u 7W 990 -S71W -K71fN1 10 OSR In (i,1i 93 9~1) ~ 6~ 59R -st spi -si y~x~ 7dH ~ fi 519A6 6 IXxl v fkkl I7.}ice _y[q 111 Jfl; _opp ~ su Aso i aa~ ns ~1 711U 4 7tN1 ~;...,...~ \ \J f

29 '~' ~~' 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0. Projektdirektivet redovisas som kommunstyrelsenshandling nr 49/2013. Ärendebeskrivning I Övergripande plan med budget aviseras en fortsättning på Projekt Arbetslinjen. Projektet syftar till att skapa fler arbetstillfällen ikommunen och om möjligt också i de hel- och delägda kommunala bolagen, för de som idag står utanför arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Utgångspunkten är att 8 mnkr avsätts till projektet i samband med bokslut Den arbetslöshet som råder i Katrineholm har resulterat i ett högt tryck på socialtjänsten. Många personer uppbär försörjningsstöd på grund av att de inte har ett arbete. För att ta krafttag mot arbetslösheten föreslås att beslut tas om att kommunen ska genomföra projekt "Arbetslinjen 2.0 som en fortsättning på Arbetslinjen. Arbetslinjen har visat goda resultat i den uppföljning som är genomförd. Uppföljningen visar att över hälften av de som fått arbete genom Arbetslinjen är självförsörjande 6 månader efter avslutad anställning. I Arbetslinjen 2.0 görs en del förändringar jämfört med nuvarande Arbetslinjen för att få ut människor i arbete fortare än tidigare. Syftet med projektet är att anställa så många som möjligt med utifrån befintlig projektbudget. Projektets mål är att deltagarna i arbetslinjen är självförsörjande. Projektdirektiv har skrivits fram i samverkan med representanter från kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, viadidakt och Arbetsförmedlingen. Direktivet samverkades den 25 november 2013, i Centrala samverkansgruppen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Handbok för projektarbete för Katrineholms kommun är avsedd att lägga grunden för hur projektarbete ska bedrivas. Handboken ska fungera som ett stöd för styrning och ledning av projekt. Handboken beskriver projektmodellen med roller och ansvar samt projektdokumentation. Projekt Arbetslinjen 2.0 anges i största möjliga mån följa projekthandboken.

30 ±~'~~ ~ ' 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Protokoll Cesam, ,25 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0, ~ I~j~ t.~l// Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, viadidakt, arbetsförmedlingen, akten

31 c:. ~,~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Medel för att ingå förlikning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anslår, ur kommunstyrelsens medel till förfogande, kronor för att täcka del av förlikningskostnaden med företaget Sogeti. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun ingick avtal med Sogeti Sverige AB den 4 juli 2012 om leverans av ett it-kommunikationssystem (socialt intranät). Kommunen hävde avtalet den 20 februari 2013 då styrgruppen och projektgruppen för införandet av nytt intranät ansåg att Sogeti inte levererat inom den i avtalet stadgade tidsramen samt att leveranserna inte stämde överens med kraven i avtalet. Sogeti har för sin del bestridit kommunens rätt att häva avtalet. Kommunjuristen har i samband med tvisten tagit hjälp av externt juridiskt stöd med vana av juridiska IT-tvister. Den gemensamma bedömningen av ärendet är att en förlikning är motiverad då en vidare process bedöms ha en mycket oklar utgång. Dessutom kan en sådan process i sig bli både kostsam och tidskrävande. Katrineholms kommun har följt rådet och preliminärt förlikat med leverantören. Den överenskomna förlikningskostnaden uppgår till kronor. Den del som kommunstyrelsen har att ta ställning till är finansiering av kronor. Den övriga delen av förlikningssumman kommer att belasta kommunchefens budget. Förlikningsöverenskommelsen tecknas av kommunjuristen med stöd av kommunstyrelsens delegation. Kommunchefens förslag till beslut Kommunstyrelsen anslår, ur kommunstyrelsens medel till förfogande, kronor för att täcka del av förlikningskostnaden med företaget Sogeti. Ärendets handlingar Kommunchefens skrivelse, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Gallhammar (FP), Joha Frondelius (KD) samt kommunchefen Sari Eriksson. Kommunledningsförvaltningen, akten Utdrags estyrkande

32 ~`~ ~ K atrineholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Förlängning av deltagande i pågående projekt NovaMedTech Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet NovaMedTech till och med den 30 juni Ärendeberskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att det pågående projektet NovaMedTech (NMT) behöver förlängas med ett halvår t.o.m då projektet avslutas. Nuvarande medfinansieringsintyg gäller t.o.m NMT projektperiod , en tillväxtsatsning på medicinsk teknik med säte i Östra Mellansverige (Sörmland, Västmanland, Östergötland och Örebro 1än). Förlängningen innebär inte någon ytterligare kostnad för kommunen. Målsättningen med NMT är att öka tillväxten inom medicinsk teknik genom att skapa en innovativ miljö och främja entreprenörskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet NovaMedTech till och med den 30 juni Ärendets handlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, OS Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt Kristina Ekstrand (länsansvarig Södermanland) och Peter Hult(Linköpings universitet). Utdragsbestyrkande ~~ `~ ~~~ Samhällsbyggnadsförvaltningen, NovaMedTech, akten

KALLELSE. 14 Partistöd 2014 KS/2013:583 GW 202 15 Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016

KALLELSE. 14 Partistöd 2014 KS/2013:583 GW 202 15 Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-12-12 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 18 december 2013, kl. 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1 Katrineholms kommun FOLKHÄLSOUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 10-12.20 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammantrådesdatum Blad 2012-12-19 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 8.15 14.20 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda

FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda FÖRSLAG 2015:76 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda 27 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015 266

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-11-29 35 (46) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 29 november 2012, klockan 17.00 20.25. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP)

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP) ~.~~. ~~ ~ TI ~ ~ 1\ati~ineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2011-09-05 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande,

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-14 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15-16 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Roger Ljunggren (S), ordförande,

Läs mer

Monica Granström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Monica Granström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VIADIDAKTNÄMNDEN 2017-09-18 1 Plats och tid Arbetsmarknadsenheten, Dalvägen 13 A Katrineholm kl 09:00 11:00 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer