Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen. En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen. En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC:"

Transkript

1 Biblioteks- och IKT-enhet Biblioteks- och IKT-chef Colm Doyle Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC: Biblioteks- och IKT-enheten presenterar ett förslag till samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab. Lösningen bygger på samordning med infrastrukturen och IT-support som finns på CRC. Därutöver presenteras en kalkyl för grundläggande IT-support samt investeringskostnader för Kostnader justeras dels för beräknade personalkostnader för att driva grundläggande IT-support för användare inom CRC och Wallenberglab enligt avtal samt beräknade investeringar. Faktiska licenskostnader för filserverlösningen ingår. CRC-styrelse föreslås besluta att Godkänna samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC Godkänna IT-budgeten som presenteras i bilaga 3 Postadress Box 117, Lund, Besöksadress Stora Algatan 4, 3 tr, Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

2 Biblioteks och IKTenheten SAMORDNAD IT-LÖSNING FÖR WALLENBERGLAB OCH CRC

3 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC 1 OMFATTNING BAKGRUND, TIDIGARE VERKSAMHET MÅL FÖR PROJEKTET Effektmål Huvudmål Avgränsningar... Error! Bookmark not defined. 4 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Samarbetspartners Kopplingar till andra projekt / arbeten REDOVISNING AV FÖRUNDERSÖKNING Kommunikation, nätverk Fast nätverk Trådlöst nätverk Region Skåne applikationer Serversystem System för administration av arbetsplatsdatorer Personal FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD, KOSTNADER Kommunikation, nätverk Fast nätverk Trådlöst nätverk Serversystem System för administration av arbetsplatsdatorer Personal... Error! Bookmark not defined. 7 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER OCH PERSONALBEHOV... 7 Bilaga 1 Noteringar från LDCs besök på Wallenberglab Bilaga 2 Protokoll från USILUMAS policygrupps möte den 25 augusti 2008

4 1 Omfattning Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Förslag på en samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab. Lösningen bygger på samordning med infrastrukturen och support som finns på CRC. 2 Bakgrund, tidigare verksamhet På CRC finns idag en blandad nätverkslösning, både universitetsnät (Lunet) och sjukhusnät (Skanet), medan på Wallenberglab finns endast Skanet. LDC ansvarar för drift av Lunet genom CFL medan ITT, Region Skånes IT-driftsorganisation ansvarar för Skanet. Ansvaret fram till datoruttag ligger hos dessa två driftsorganisationer. Biblioteks och IKT-enheten bedriver ITsupport för arbetsplatser på VVH och Kansli M i Lund samt på CRC. Ett serversystem för fil och skrivare med tillhörande backupsystem erbjuds på CRC. I flera år har universitetsanställda på UMAS uttryck önskan om att flytta över till universitetsnät. Vid uppbyggnad av IT-lösningen på CRC finns numera den möjligheten även på Wallenberglab. Parallellt med uppbyggnad av CRC har ett stort samordningsarbete pågått inom Region Skåne för att få fram ett rationellt hantering av datordrift på regionens sjukhus. Detta har bland annat resulterat i Region Skånes nya tekniska grundplattform TGP. Där finns pågående diskussioner om policy och ansvarsfrågor angående vilka datorer som har möjlighet att vistas på Skanet framöver. Införandet av TGP förväntas ha stora konsekvenser för forskningsdatorer ansluten till RS nätet. Projektet har påbörjats på flera kliniker på UMAS. CRC styrelses uppdrag lyder: Styrelsen uppdrar till arbetsutskottet att utreda hur IT försörjningen för Wallenberglaboratoriet bäst löses samt att etablera trådlöst nätverk inom CRC Sommaren 2008 genomfördes en inventering av datorbeståndet på CRC och Wallenberglab. Resultatet visar att det finns 700 datorer i husen. Av dessa finns cirka 130 på Wallenberglab och 570 på CRC. Inventeringen visar även att det finns ett stort antal Mac-datorer, totalt cirka 90 st varav 60 på Wallenberglab och 30 på CRC. Detta påverkar dimensioneringen av supportinsatser för en harmoniserad Wallenberg/CRC IT-lösning. En brukarundersökning genomfördes under försommaren för att få fram synpunkter och önskemål gällande IT-behov. Alla forskargruppsledare på Wallenberglab tillfrågades bl a angående användning av Region Skåne specifika applikationer för att se vilket behov av koppling till Skanet som finns. Teknisk genomgång av nätverket på Wallenberglab gjordes i samband med ITT och LDC för att se funktionella möjligheter och begränsningar som lokalerna ger. Region Skånes Dekt-telefoni finns på Wallenberglab och påverkas inte av eventuellt nätverksbyte. 3 Mål för projektet

5 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC 3.1 Effektmål Att verksamma på Wallenberglab och CRC erbjuds datorkommunikation och IT-support av god kvalitet på ett effektivt sätt oberoende av datortyp. 3.2 Huvudmål Att presentera ett förslag på kommunikationslösning för Wallenberglab, serversystem för fil och skrivare, förslag på effektiva system för administration av arbetsplatsdatorer, både Mac och PC och övergripande dimensionering av supportpersonal. 4 Viktiga förutsättningar 4.1 Samarbetspartners LDC ITT ITU 4.2 Kopplingar till andra projekt / arbeten USILUMAS: IT-samrådsgruppen usilumas utgör en mötespunkt för ansvariga för IT-verksamhet från olika organisationer som alla på ett eller annat vis arbetar med de särskilda behov av IT-integration som finns mellan Lunds universitet och Region Skåne CFL Lunds universitet (se 5.1) Trådlöst CRC pilotprojekt (se 5.1) TGP Region Skåne TGP-projektet skall ge En fungerande arbetsplats för användaren oavsett dator och geografisk placering. Datorn kan administreras och underhållas centralt. 5 Redovisning av förundersökning 5.1 Kommunikation, nätverk Fast nätverk På våningsplan 3 i Wallenberglab, finns RKCS som är en Region Skåne organisation med mycket tydliga behov av att finnas på Skanet. På övriga våningsplan finns forskningsverksamheter med tydliga anknytning till Medicinska fakulteten. Den tekniska undersökning som genomfördes med LDC, Lars-Erik Strand och ITT, Johan Olsson, visar att man kan flytta hela våningsplan från Skanet till Lunet under förutsättning att korskopplingsrum för datatrafik (KK-rum) byggs om och extra KK-skåp för Region Skånes trådlöst nätverk monteras. Enskilda rum kan inte ha annat fast nätverk än det som finns på våningsplanet. Se Bilaga 1. Överflyttningen av det fasta nätet till LUnet ingår i universitetets CFL och betalas därmed med CFL avgifter som i år betalas centralt av universitetet. CFL betyder Centralt funktionsansvar för lokala nät och syftar till uppbyggnad av fastighetsnät som ägs och drivs centralt inom Lunds universitet, dvs Lunds universitet centralt äger och driver, via LDC, nätverket ända ut till skrivbordet. Den framtida finansieringsmodellen för CFL är inte fastställd.

6 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Det fasta nätverket ger möjlighet att använda Lunds universitets IP-telefoni. Antalet nätverksuttag kan i så fall eventuellt behöva utökas på vissa ställen Trådlöst nätverk Region Skåne har rätten till trådlöst nätverk inom sjukhusområdet och därmed skall allt sådant skötas av ITT. Genom USILUMASgruppens arbete har ITT lämnat ett förslag på trådlöst nätverk för LU som kan användas inom hela Region Skåne där trådlöst nätverk finns. Förslaget håller på att finjusteras för att det skall kunna ge både användarvänlighet och säkerhet. När detta trådlösa nätverk verkställs kommer anställda och studenter vid Lunds universitet kunna ansluta sig överallt inom hela Region Skåne där trådlöst nätverk finns. Inloggning och autentiseringen sker med hjälp av LUCAT och STiL. Region Skånes trådlösa nätverk ger givetvis även tillgång till Regionens resurser för Regionanställda. Detta trådlösa nätverk skall sättas upp på CRC, för att täcka in i första hand sammanträdesrum och gemensamma ytor. Möjligheten finns att erbjuda lösningen på Wallenberglab. 5.2 Region Skåne applikationer En övergång till Lunet betyder att personal kommer inte ha tillgång till Region Skåne applikationer på samma sätt. I kontakt med forskargrupperna har inga behov av Region Skåne applikationer har framförts från någon på våningsplanen 1, 2, 4, 5, 6 och 7 i Wallenberglab. Det finns följande möjligheter att erbjuda tillgång till Region Skåne applikationer för dessa grupper a) trådlöst nätverk b) I USILUMAS policygrupp har framkommit en lösning för åtkomst av Region Skåne applikationer från datorer på LUnet genom uppkoppling via Sig-klient och terminalserver för personal som har anställning även på Region Skåne. Detta medför kostnader för uppsättning av de system som krävs men är möjligt att beställa. Se bilaga 2. c) våningsplan 3 i Wallenberglab är på Skanet. Ett alternativ är att placera ett antal arbetsplatser där. 5.3 Medfaks serversystem Ett samordnat system för fil och skrivardelning finns på CRC. Systemet kan med fördel användas av alla arbetsstationer på Wallenberglab på de våningsplan som ansluts till LUnet. Helt nyligen har brandväggen öppnats för användning av Novellklient från datorer på Skanet för åtkomst av hemkataloger och gemensamma mappar på Medfaks filservrar på LUnet. Inloggning via Lunet.skane.se krävs. GroupWise e-postsystem går även det att använda från Skanet via klienten efter samma inloggning. 5.4 System för administration av arbetsplatsdatorer På CRC finns både LUnet och Skanet i olika rum i husen. ZENworks används idag på LUnet för att installera datorer, fjärrdistribuera applikationer, mm till pc-datorer utan krav på fysisk handpåläggning vid alla enskilda datorer av supportpersonal. Detta är grundförutsättningen för en effektiviserad datoradministration. ITT har motsvarande resurser på Skanet för datorer som administreras av dem.

7 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Inventeringsarbetet visar att antalet Mac på Wallenberglab/CRC närmar sig ett hundratal. Erfarenheter visar att ett så stort antal datorer kan inte skötas manuellt på ett effektivt sätt. För att personalbehov för support inte skall bli för stort rekommenderas införandet av ett motsvarande administrationssystem för Mac. 5.5 Personal På CRC finns i dag minst 570 datorer som supportteras av 1,5 2 personer. På Wallenberglab finns ca 130 datorer varav cirka hälften är Mac. Mac och PC måste hanteras var för sig vad gäller applikationer och installationer och ger därmed dubbelt arbete i många avseenden för supportpersonalen. Arbetsbelastningen på supportpersonalen är mycket hög och efterfrågan på support är ofta högre än vad som kan hanteras på ett för alla brukare tillfredställande sätt. Arbete med att tydliggöra innehåll i grundläggande och utökad support pågår för att ge underlag för en rättvis dimensionering av personalbehov. 6 Förslag till åtgärd, kostnader 6.1 Kommunikation, nätverk Förutsättningen för att kunna erbjuda en effektiv och rationell hantering av datakommunikation och support för CRC och Wallenberg gemensamt är att så många som möjligt finns på samma nätverk Fast nätverk Våningsplan 1, 2, 4, 5, 6 och 7 på Wallenberglab flyttas över till Lunet. Kostnaden ingår i CFL. Enligt diskussioner med LDC kan arbetet kan genomföras inom några månader efter beställning har lämnats in Trådlöst nätverk Region Skånes trådlösta nät sätts upp så fort det är möjligt. Detta ger omedelbart tillgång till Regionens resurser för behöriga och senare även tillgång till Lunet. Utvecklingskostnader för kopplingen till Lunds universitetets trådlösa nätverk finansieras centralt av universitetet. Finansiering av driftskostnader för detta är inte fastställt och utreds för tillfället av LDC. På Regionen betalar brukaren de trådlösa basstationerna i sina lokaler med en avgift på 250 kr per styck och månad. 6.2 Serversystem Det är fullt möjligt att knyta personal på Wallenberglab till nuvarande serversystem för fil och skrivare på CRC. Kostnad för utökning av fillagringsutrymme, backup och eventuell uppgradering av systemen beräknas vara 100 tkr. Driften av detta ingår därefter i bassupporten. Nuvarande policy för CRC är att databasservrar etc. för forskargrupperna ska inte finnas kvar på arbetsutrymme utan ska installeras i CRC serverrum där kyla UPS etc finns installerat. Kostnader enligt blivande serverpolicy finansieras av respektive forskargrupp. 6.3 System för administration av arbetsplatsdatorer ZENworks kan användas för alla PC datorer kopplade på LUnet. För att tillförsäkra en effektiv hantering av Mac-datorer krävs antingen en utökning av personalresurser eller införskaffning av ett system för Mac-datorer motsvarande ZENworks på PC. Undersökning och kostnadsberäkning har gjorts för File Wave, som hanterar Apple datorer Det kostar ca 1200 EUR i inköp och årlig support 900 EUR per år. Paketet inkluderar serverprogramvara

8 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC och licenser för ett hundra klienter. En fysisk server att ha filerna på för distribuering av mjukvara för klienterna tillkommer, kostnad kr. En server har livslängd på minst tre år. Kompetensutveckling och utbildning i FileWave beräknas till 4500 EUR. Totalkostnad för Mac-administration blir ca kr i inköp och 9000 kr i årlig kostnad för programvaran. 7 Sammanställning av kostnader och personalbehov Se bifogat Excelblad. Bilaga 3.

9 Noteringar m.m. i samband med besök på Wallenberg-laboratoriet / UMAS tillsammans med Håkan Mejstad, Bill Jacobsson och Johan Olsson (ITT/UMAS). Komm-gruppen/les UMAS byggnad 46 Mitt emot CRC huvudingång Telerum a, stativ FA12 Här finns UMAS opto-spridningsnät terminerat. MM ST-kontakt. 2 par fiber till resp. KK-skåp (totalt 6 st) i huset. Finns inga optofibers till CRC Nytt LU-skåp behövs där vi kan terminera behövliga SM-fibers Finns 6 st. KK- skåp av denna typ i huset där accessnät är terminerat. Utrymmet är trångt, svårjobbat och utan klimatanläggning. Utrymmet behöver utökas och LU/UMAS-separeras enligt gängse praxis. Hämtställe: 26 (internt LU). Externt: Post-och besöksadress: Margaretavägen 1A, LUND Telefon direkt: LU växel: Telefax E-post Internet

10 Noteringar m.m. i samband med besök på Wallenberg-laboratoriet / UMAS tillsammans med Håkan Mejstad, Bill Jacobsson och Johan Olsson (ITT/UMAS). Kända och beräknande hålltider / händelser Komm-gruppen/les : Styrelsemöte angående Wallenberglaboratoriet Tänkbar LU driftsättning datanät och ev. iptelefoni: december???? Övrigt: Telefoni: Regionens Siemens / DECT finns tillgänglig. Datanät UMAS: Enligt Johan Olsson driftsätter man WLan för Regionnätet Offert / beställning För behovet ombyggnader av KK-skåp m.m. och optokabelförläggningar, så får LU/LDC beställa detta (inom CFLprojektet) till Regionfastigheter, dock via ITT Hämtställe: 26 (internt LU). Externt: Post-och besöksadress: Margaretavägen 1A, LUND Telefon direkt: LU växel: Telefax E-post Internet

11 Bilaga 2 1 Biblioteks och IKTenheten, Medfak Håkan Mejstad, ITsamordnare usilumas policygrupp, möte 25 augusti 2008 Närvarande: Ann Peter RS, UMAS Colm Doyle LU, Medfak Håkan Mejstad LU, Medfak John Westerlund LU Olof Mårtensson RS ITT, strategi o utveckling (Lund) Jonas Johansson ITT utveckling UMAS Inloggning till resurser inom sjukvården från LUnet Förslaget på uppsättning av Sig-inloggning och terminalserver som presenterades av Olof Mårtensson vid förra mötet gäller och går att beställa om behov finns och medel för uppsättning och drift kan erhållas. De invändningar som gjordes vid förra mötet visade sig vara ogrundade. Sammanfattning av lösningen. Inloggning med Sig-ssl ger åtkomst till RS e-post, del av intranät? Inloggning på Citrixserver efter Sig-sll inloggning ger åtkomst till tyngre RS-applikationer typ Melior Pasis mm. Inloggningen till Citrixserver kräver Internet Explorer 6 eller 7. Säker inloggning med kortläsare i datorn eller lösenord via mobiltelefon. Kostnader: Sig-ssl kostar ca 250 kr per månad och person. Citrixlicens 1524 kr per användare, engångsavgift. Server: kr per år. Ger möjlighet till användare. Installation 500 kr per användare, engångsavgift. Servicedesk för Citrixanvändare 720 kr per år. Leverastid för lösningen ca 5 veckor efter beställning. Utskrifter: Skrivare skall finnas på Skanet eller enstaka på LUnet, speciellt godkända av IIT, motsv. Det föreligger små behov av utskrifter från tänkbara RSapplikationer.

12 Trådlösa nätverk. Gunnar Knutsson, LDC, Håkan Mejstad, Medfak och Patrik X Jönsson, ITT UMAS har sett ett förslag på den permanenta lösningen i CRC. Det presenterade lösningen visar sig vara antingen för komplicerad och säker eller användarvänlig och osäker. LU önskar att båda alternativen skall vara möjliga samtidigt. Vidare samtal skall föras om tekniska möjligheter. Det trådlösa nätverk som sätts upp för CRC kommer att bli möjligt att sätta upp i hela Region Skåne. Den normala kostnaden för trådlösa nätverk inom Region Skåne är 250 kr per månad och basstation. Den kostnaden betalas av brukaren. 2 Licenshantering Licenshanteringen är fortfarande aktuell. Gruppen konstaterade att licenshantering på datorer som befinner sig i ett gränsland mellan två organisationer är svårt och klara och tydliga riktlinjer måste arbetas fram. LUs licensregler för SPSS är överlämnade till Ann Peter av Håkan Mejstad. Datorer inköpta för Alf-medel och deras behov av programvaror diskuterades. Olika förslag på policy för Alf-medels inköpta datorer: 1. Datorer inköpta för Alf-medel är RS-ägda och därmed skall RS tillhandahålla licenser för programvaror till dessa datorer. 2. Möjligt undantag?: Datorer inköpta för Alf-medel som endast används för forskning vid LU är att betrakta som LU-ägda och LU skall tillhandahålla licenser för programvaror till dessa datorer. Ann Peter tar med sig formuleringarna till RS policyarbete. Åtkomst av applikationer hos RS från LU-datorer och tvärs om. Tänkbara kombinationer av användning av datorer i gränsland mellan Region Skåne och Lunds universitet Ägda av LU RS Inköpta för LU-medel RS-medel ALF-medel Nätverksanslutning LUnet Skanet Skanet Skanet Skanet LUnet Primärt ändamål Ev. sekundärt ändamål Forskning LU Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Forskning, LU Forskning, LU Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Lösning för sekundärt ändamål Nej (1) Nej (1) Ja Ja? (1) Nej (1) Licensproblem?? Ev. ja Ev. ja 1. En lösning på tillgång till applikationer från annan organisation än den man är uppkopplad genom, eller tillhör, kan ske via VPN och terminalserverlösningar. Lösning från LUnet till Skanet beskrivs tidigare i dokumentet. Detta kan även lösa vissa licensproblem. Nästa möte i policygruppen den 13/10 14:30 i bibl CRC

13 IT Budget Kostnader (prognos ) Budget 2009 IT tillägg Personal omf Mattias Björk 100% ,44 kr Bill Jacobsson 50% ,32 kr ITT 50% ,35 kr Ny IT tjänst 100% ,43 kr Samordnare 10% ,81 kr Summa 300% ,34 kr Drift personal Telefon mm Expenser Inv (avskrivn) Kompetensutv Arbetsrum Resor Summa ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Drift datorer/servrar Servrar ,00 kr Novell licenser, st ,00 kr ,00 kr ,00 kr Mac-syst, årskostnad 9 000,00 kr Förbrukn matrl datorer ,00 kr Summa ,00 kr Total Finansiering GU Bibliotek Summa kvar ,34 kr ,00 kr ,00 kr ,34 kr Pris per kvm (2008 tillägg 82kr/kvm) 121,62 kr hus 28, 60, 90 & 91 (12 099kvm) + Wlab, del av, (2668kvm) Kostnad för Wlab ,27 kr Kostnad för CRC ,07 kr Exempel: Forskare med 200kvm Kostnad per år ,33 kr Tillkommande server kostnad Avskrivning avskriv. per år ränta 5,0% Backup filservrar (Mac) 3 år kr kr kr kr Serverrum 3 år kr kr kr kr Serverrum 10 år kr kr kr kr kr kr kr kr

SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS

SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS 2009-05-18 Förstudie Biblioteks och IKTenheten SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 3 3 MÅL FÖR FÖRSTUDIEN... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ORGANISATION... 4 4.1

Läs mer

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen.

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen. UTREDNING 1 2001-02-14 LDC Byrådir. Roland Månsson Avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Önskemål har framförts om att avveckla AppleTalk-routingen inom LUNET och därmed enbart routa ett protokoll

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT15 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida lu.se under Nuvarande student -> IT-tjänster, support

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT16

Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT16 Campus Helsingborg IT-INFORMATION FÖR STUDENTER HT16 2 Inledning Allmän information om IT-tjänster vid Lunds universitet finns på universitetets hemsida www.lu.se under Nuvarande student/it-tjänster, support

Läs mer

Avtalsnummer 2013-1/crc CRC. Hugh Connell Colm Doyle

Avtalsnummer 2013-1/crc CRC. Hugh Connell Colm Doyle Biblioteks- och IKT-enhet Avtal om uppdrag Avtalsdatum 2013-01-01 Avtalsnummer 2013-1/crc Antal sidor 1 och 3 bilagor Mellan nedan angiven uppdragsgivare och Biblioteks- och IKT-enheten vid medicinska

Läs mer

Medicinska fakulteten Biblioteks och IKT-enheten

Medicinska fakulteten Biblioteks och IKT-enheten Medicinska fakulteten Biblioteks och IKT-enheten Översikt av Först är här en kort översikt av samtliga tjänster inom Bas-IT. Detaljerade beskrivningar börjar på sidan 6. 1.1.1 Bas-IT IT-plattform Inloggningskonto

Läs mer

CRC styrelse möte

CRC styrelse möte Förslag till beslut 1 2013-09-26 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC föreståndare CRC styrelse möte 2013-10-04 Punkt 11 Installation av elektroniska informationstavlor, CRC Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

Koncernkontoret Finansenheten

Koncernkontoret Finansenheten Koncernkontoret Finansenheten Jan-Åke Andersson 044-309 31 71 2009-04-08 Redovisningscheferna Utbyte av Betalterminaler Den regiongemensamma upphandlingen av banktjänster omfattade också tjänsten betalterminaler.

Läs mer

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun Outsourcad lagring och drift Ljungby kommun Danfilip Lundberg GIS-Samordnare Bakgrund - 2007 Lokal installation av programvaror, hög belastning på IT-avd med uppdateringar, programkörningsfel, m.m. Hantering

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

BESLUT. Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna

BESLUT. Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna BESLUT 1 2013-02-13 Dnr HT 2013/84 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna Anställda 1 inom HT 2 vid Lunds universitet ska

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support- KTH Entré... 2 KTH Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 KTH Bilda... 5 Trådlöst nätverk- eduroam... 6 E-post... 6

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Koncerninköp Enhet Tjänste

Koncerninköp Enhet Tjänste Koncerninköp Enhet Tjänste Susanne Hylander Strategisk inköpare Telefon 046-755 01 97 Susanne.hylander@skane.se Datum 2009-02-20 Avtalsnr 0802173 1 (5) Frågor och svar nr 1 Upphandling avseende Ambulanssjukvård

Läs mer

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 ...... 0BDistansåtkomst via systemaccess Innehåll USyftet med tjänsten distansåtkomst via systemaccess U... 1 UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 UFörsta uppkopplingenu... 1 USå

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Region Skånes IT-förvaltning

Region Skånes IT-förvaltning Bruksanvisning för återhämtning av ekg i Region Skåne. För att underlätta tillgång till ekg via intranätet har detta program tagits fram, som ger tillgång för visning av ekg inom Region Skåne. Sökning

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

Förslag: Tjänstekatalog IT-tjänster 2010

Förslag: Tjänstekatalog IT-tjänster 2010 IT-tjänster 2009-12-08 1 av 10 Förslag: IT-tjänster 2010 IT-infrastrukturtjänster 1 GUKOM...2 2 GU-konto...3 3 Telefoni...3 4 Maskinhallar...4 5 Datorarbetsplatssupport och programvara...5 6 Central utskriftshantering...6

Läs mer

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data Birgitta Pettersson birgitta.pettersson@scb.se Nationell lagstiftning Statistiklagen Personuppgiftslagen Sekretesslagen 1 EU:s lagstiftning

Läs mer

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Lång version IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Nils Knutsson Ulf Nygren 2015-05-06 Innehåll Tidigare undersökningar Analys av IT-verksamheten 2014 IT-personal IT-arbetsplatser Smarta telefoner och surfplattor

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support och KTH Entré... 2 KTH:s Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 Personlig Meny och Tjänster... 4 Trådlöst nätverk- eduroam...

Läs mer

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift VillaFiber Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber Är Västervik

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Trådlöst internet. Snabbguide. Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät

Trådlöst internet. Snabbguide. Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät Trådlöst internet Snabbguide Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät Innehåll Förbered och koppla in Förbered usb-modemet 4 Koppla usb-modemet till din pc 4 Installera och anslut Innstallera

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utnyttja flexibla lösningar för tillgång till biblioteksdatorer, utskrifter och trådlöst

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Extra välkommen till! Åke Jansson från! TKF Fiberförening Ekonomisk Förening! 1 Varför fiberop*skt bredband? Hög kapacitet Stor dricssäkerhet

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer