Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen. En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen. En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC:"

Transkript

1 Biblioteks- och IKT-enhet Biblioteks- och IKT-chef Colm Doyle Punkt 8: Förslag till beslut till CRC-styrelsen En samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC: Biblioteks- och IKT-enheten presenterar ett förslag till samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab. Lösningen bygger på samordning med infrastrukturen och IT-support som finns på CRC. Därutöver presenteras en kalkyl för grundläggande IT-support samt investeringskostnader för Kostnader justeras dels för beräknade personalkostnader för att driva grundläggande IT-support för användare inom CRC och Wallenberglab enligt avtal samt beräknade investeringar. Faktiska licenskostnader för filserverlösningen ingår. CRC-styrelse föreslås besluta att Godkänna samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab och CRC Godkänna IT-budgeten som presenteras i bilaga 3 Postadress Box 117, Lund, Besöksadress Stora Algatan 4, 3 tr, Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

2 Biblioteks och IKTenheten SAMORDNAD IT-LÖSNING FÖR WALLENBERGLAB OCH CRC

3 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC 1 OMFATTNING BAKGRUND, TIDIGARE VERKSAMHET MÅL FÖR PROJEKTET Effektmål Huvudmål Avgränsningar... Error! Bookmark not defined. 4 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Samarbetspartners Kopplingar till andra projekt / arbeten REDOVISNING AV FÖRUNDERSÖKNING Kommunikation, nätverk Fast nätverk Trådlöst nätverk Region Skåne applikationer Serversystem System för administration av arbetsplatsdatorer Personal FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD, KOSTNADER Kommunikation, nätverk Fast nätverk Trådlöst nätverk Serversystem System för administration av arbetsplatsdatorer Personal... Error! Bookmark not defined. 7 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER OCH PERSONALBEHOV... 7 Bilaga 1 Noteringar från LDCs besök på Wallenberglab Bilaga 2 Protokoll från USILUMAS policygrupps möte den 25 augusti 2008

4 1 Omfattning Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Förslag på en samordnad lösning för datorkommunikation, drift och support på Wallenberglab. Lösningen bygger på samordning med infrastrukturen och support som finns på CRC. 2 Bakgrund, tidigare verksamhet På CRC finns idag en blandad nätverkslösning, både universitetsnät (Lunet) och sjukhusnät (Skanet), medan på Wallenberglab finns endast Skanet. LDC ansvarar för drift av Lunet genom CFL medan ITT, Region Skånes IT-driftsorganisation ansvarar för Skanet. Ansvaret fram till datoruttag ligger hos dessa två driftsorganisationer. Biblioteks och IKT-enheten bedriver ITsupport för arbetsplatser på VVH och Kansli M i Lund samt på CRC. Ett serversystem för fil och skrivare med tillhörande backupsystem erbjuds på CRC. I flera år har universitetsanställda på UMAS uttryck önskan om att flytta över till universitetsnät. Vid uppbyggnad av IT-lösningen på CRC finns numera den möjligheten även på Wallenberglab. Parallellt med uppbyggnad av CRC har ett stort samordningsarbete pågått inom Region Skåne för att få fram ett rationellt hantering av datordrift på regionens sjukhus. Detta har bland annat resulterat i Region Skånes nya tekniska grundplattform TGP. Där finns pågående diskussioner om policy och ansvarsfrågor angående vilka datorer som har möjlighet att vistas på Skanet framöver. Införandet av TGP förväntas ha stora konsekvenser för forskningsdatorer ansluten till RS nätet. Projektet har påbörjats på flera kliniker på UMAS. CRC styrelses uppdrag lyder: Styrelsen uppdrar till arbetsutskottet att utreda hur IT försörjningen för Wallenberglaboratoriet bäst löses samt att etablera trådlöst nätverk inom CRC Sommaren 2008 genomfördes en inventering av datorbeståndet på CRC och Wallenberglab. Resultatet visar att det finns 700 datorer i husen. Av dessa finns cirka 130 på Wallenberglab och 570 på CRC. Inventeringen visar även att det finns ett stort antal Mac-datorer, totalt cirka 90 st varav 60 på Wallenberglab och 30 på CRC. Detta påverkar dimensioneringen av supportinsatser för en harmoniserad Wallenberg/CRC IT-lösning. En brukarundersökning genomfördes under försommaren för att få fram synpunkter och önskemål gällande IT-behov. Alla forskargruppsledare på Wallenberglab tillfrågades bl a angående användning av Region Skåne specifika applikationer för att se vilket behov av koppling till Skanet som finns. Teknisk genomgång av nätverket på Wallenberglab gjordes i samband med ITT och LDC för att se funktionella möjligheter och begränsningar som lokalerna ger. Region Skånes Dekt-telefoni finns på Wallenberglab och påverkas inte av eventuellt nätverksbyte. 3 Mål för projektet

5 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC 3.1 Effektmål Att verksamma på Wallenberglab och CRC erbjuds datorkommunikation och IT-support av god kvalitet på ett effektivt sätt oberoende av datortyp. 3.2 Huvudmål Att presentera ett förslag på kommunikationslösning för Wallenberglab, serversystem för fil och skrivare, förslag på effektiva system för administration av arbetsplatsdatorer, både Mac och PC och övergripande dimensionering av supportpersonal. 4 Viktiga förutsättningar 4.1 Samarbetspartners LDC ITT ITU 4.2 Kopplingar till andra projekt / arbeten USILUMAS: IT-samrådsgruppen usilumas utgör en mötespunkt för ansvariga för IT-verksamhet från olika organisationer som alla på ett eller annat vis arbetar med de särskilda behov av IT-integration som finns mellan Lunds universitet och Region Skåne CFL Lunds universitet (se 5.1) Trådlöst CRC pilotprojekt (se 5.1) TGP Region Skåne TGP-projektet skall ge En fungerande arbetsplats för användaren oavsett dator och geografisk placering. Datorn kan administreras och underhållas centralt. 5 Redovisning av förundersökning 5.1 Kommunikation, nätverk Fast nätverk På våningsplan 3 i Wallenberglab, finns RKCS som är en Region Skåne organisation med mycket tydliga behov av att finnas på Skanet. På övriga våningsplan finns forskningsverksamheter med tydliga anknytning till Medicinska fakulteten. Den tekniska undersökning som genomfördes med LDC, Lars-Erik Strand och ITT, Johan Olsson, visar att man kan flytta hela våningsplan från Skanet till Lunet under förutsättning att korskopplingsrum för datatrafik (KK-rum) byggs om och extra KK-skåp för Region Skånes trådlöst nätverk monteras. Enskilda rum kan inte ha annat fast nätverk än det som finns på våningsplanet. Se Bilaga 1. Överflyttningen av det fasta nätet till LUnet ingår i universitetets CFL och betalas därmed med CFL avgifter som i år betalas centralt av universitetet. CFL betyder Centralt funktionsansvar för lokala nät och syftar till uppbyggnad av fastighetsnät som ägs och drivs centralt inom Lunds universitet, dvs Lunds universitet centralt äger och driver, via LDC, nätverket ända ut till skrivbordet. Den framtida finansieringsmodellen för CFL är inte fastställd.

6 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Det fasta nätverket ger möjlighet att använda Lunds universitets IP-telefoni. Antalet nätverksuttag kan i så fall eventuellt behöva utökas på vissa ställen Trådlöst nätverk Region Skåne har rätten till trådlöst nätverk inom sjukhusområdet och därmed skall allt sådant skötas av ITT. Genom USILUMASgruppens arbete har ITT lämnat ett förslag på trådlöst nätverk för LU som kan användas inom hela Region Skåne där trådlöst nätverk finns. Förslaget håller på att finjusteras för att det skall kunna ge både användarvänlighet och säkerhet. När detta trådlösa nätverk verkställs kommer anställda och studenter vid Lunds universitet kunna ansluta sig överallt inom hela Region Skåne där trådlöst nätverk finns. Inloggning och autentiseringen sker med hjälp av LUCAT och STiL. Region Skånes trådlösa nätverk ger givetvis även tillgång till Regionens resurser för Regionanställda. Detta trådlösa nätverk skall sättas upp på CRC, för att täcka in i första hand sammanträdesrum och gemensamma ytor. Möjligheten finns att erbjuda lösningen på Wallenberglab. 5.2 Region Skåne applikationer En övergång till Lunet betyder att personal kommer inte ha tillgång till Region Skåne applikationer på samma sätt. I kontakt med forskargrupperna har inga behov av Region Skåne applikationer har framförts från någon på våningsplanen 1, 2, 4, 5, 6 och 7 i Wallenberglab. Det finns följande möjligheter att erbjuda tillgång till Region Skåne applikationer för dessa grupper a) trådlöst nätverk b) I USILUMAS policygrupp har framkommit en lösning för åtkomst av Region Skåne applikationer från datorer på LUnet genom uppkoppling via Sig-klient och terminalserver för personal som har anställning även på Region Skåne. Detta medför kostnader för uppsättning av de system som krävs men är möjligt att beställa. Se bilaga 2. c) våningsplan 3 i Wallenberglab är på Skanet. Ett alternativ är att placera ett antal arbetsplatser där. 5.3 Medfaks serversystem Ett samordnat system för fil och skrivardelning finns på CRC. Systemet kan med fördel användas av alla arbetsstationer på Wallenberglab på de våningsplan som ansluts till LUnet. Helt nyligen har brandväggen öppnats för användning av Novellklient från datorer på Skanet för åtkomst av hemkataloger och gemensamma mappar på Medfaks filservrar på LUnet. Inloggning via Lunet.skane.se krävs. GroupWise e-postsystem går även det att använda från Skanet via klienten efter samma inloggning. 5.4 System för administration av arbetsplatsdatorer På CRC finns både LUnet och Skanet i olika rum i husen. ZENworks används idag på LUnet för att installera datorer, fjärrdistribuera applikationer, mm till pc-datorer utan krav på fysisk handpåläggning vid alla enskilda datorer av supportpersonal. Detta är grundförutsättningen för en effektiviserad datoradministration. ITT har motsvarande resurser på Skanet för datorer som administreras av dem.

7 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC Inventeringsarbetet visar att antalet Mac på Wallenberglab/CRC närmar sig ett hundratal. Erfarenheter visar att ett så stort antal datorer kan inte skötas manuellt på ett effektivt sätt. För att personalbehov för support inte skall bli för stort rekommenderas införandet av ett motsvarande administrationssystem för Mac. 5.5 Personal På CRC finns i dag minst 570 datorer som supportteras av 1,5 2 personer. På Wallenberglab finns ca 130 datorer varav cirka hälften är Mac. Mac och PC måste hanteras var för sig vad gäller applikationer och installationer och ger därmed dubbelt arbete i många avseenden för supportpersonalen. Arbetsbelastningen på supportpersonalen är mycket hög och efterfrågan på support är ofta högre än vad som kan hanteras på ett för alla brukare tillfredställande sätt. Arbete med att tydliggöra innehåll i grundläggande och utökad support pågår för att ge underlag för en rättvis dimensionering av personalbehov. 6 Förslag till åtgärd, kostnader 6.1 Kommunikation, nätverk Förutsättningen för att kunna erbjuda en effektiv och rationell hantering av datakommunikation och support för CRC och Wallenberg gemensamt är att så många som möjligt finns på samma nätverk Fast nätverk Våningsplan 1, 2, 4, 5, 6 och 7 på Wallenberglab flyttas över till Lunet. Kostnaden ingår i CFL. Enligt diskussioner med LDC kan arbetet kan genomföras inom några månader efter beställning har lämnats in Trådlöst nätverk Region Skånes trådlösta nät sätts upp så fort det är möjligt. Detta ger omedelbart tillgång till Regionens resurser för behöriga och senare även tillgång till Lunet. Utvecklingskostnader för kopplingen till Lunds universitetets trådlösa nätverk finansieras centralt av universitetet. Finansiering av driftskostnader för detta är inte fastställt och utreds för tillfället av LDC. På Regionen betalar brukaren de trådlösa basstationerna i sina lokaler med en avgift på 250 kr per styck och månad. 6.2 Serversystem Det är fullt möjligt att knyta personal på Wallenberglab till nuvarande serversystem för fil och skrivare på CRC. Kostnad för utökning av fillagringsutrymme, backup och eventuell uppgradering av systemen beräknas vara 100 tkr. Driften av detta ingår därefter i bassupporten. Nuvarande policy för CRC är att databasservrar etc. för forskargrupperna ska inte finnas kvar på arbetsutrymme utan ska installeras i CRC serverrum där kyla UPS etc finns installerat. Kostnader enligt blivande serverpolicy finansieras av respektive forskargrupp. 6.3 System för administration av arbetsplatsdatorer ZENworks kan användas för alla PC datorer kopplade på LUnet. För att tillförsäkra en effektiv hantering av Mac-datorer krävs antingen en utökning av personalresurser eller införskaffning av ett system för Mac-datorer motsvarande ZENworks på PC. Undersökning och kostnadsberäkning har gjorts för File Wave, som hanterar Apple datorer Det kostar ca 1200 EUR i inköp och årlig support 900 EUR per år. Paketet inkluderar serverprogramvara

8 Samordnad IT-lösning för Wallenberglab och CRC och licenser för ett hundra klienter. En fysisk server att ha filerna på för distribuering av mjukvara för klienterna tillkommer, kostnad kr. En server har livslängd på minst tre år. Kompetensutveckling och utbildning i FileWave beräknas till 4500 EUR. Totalkostnad för Mac-administration blir ca kr i inköp och 9000 kr i årlig kostnad för programvaran. 7 Sammanställning av kostnader och personalbehov Se bifogat Excelblad. Bilaga 3.

9 Noteringar m.m. i samband med besök på Wallenberg-laboratoriet / UMAS tillsammans med Håkan Mejstad, Bill Jacobsson och Johan Olsson (ITT/UMAS). Komm-gruppen/les UMAS byggnad 46 Mitt emot CRC huvudingång Telerum a, stativ FA12 Här finns UMAS opto-spridningsnät terminerat. MM ST-kontakt. 2 par fiber till resp. KK-skåp (totalt 6 st) i huset. Finns inga optofibers till CRC Nytt LU-skåp behövs där vi kan terminera behövliga SM-fibers Finns 6 st. KK- skåp av denna typ i huset där accessnät är terminerat. Utrymmet är trångt, svårjobbat och utan klimatanläggning. Utrymmet behöver utökas och LU/UMAS-separeras enligt gängse praxis. Hämtställe: 26 (internt LU). Externt: Post-och besöksadress: Margaretavägen 1A, LUND Telefon direkt: LU växel: Telefax E-post Internet

10 Noteringar m.m. i samband med besök på Wallenberg-laboratoriet / UMAS tillsammans med Håkan Mejstad, Bill Jacobsson och Johan Olsson (ITT/UMAS). Kända och beräknande hålltider / händelser Komm-gruppen/les : Styrelsemöte angående Wallenberglaboratoriet Tänkbar LU driftsättning datanät och ev. iptelefoni: december???? Övrigt: Telefoni: Regionens Siemens / DECT finns tillgänglig. Datanät UMAS: Enligt Johan Olsson driftsätter man WLan för Regionnätet Offert / beställning För behovet ombyggnader av KK-skåp m.m. och optokabelförläggningar, så får LU/LDC beställa detta (inom CFLprojektet) till Regionfastigheter, dock via ITT Hämtställe: 26 (internt LU). Externt: Post-och besöksadress: Margaretavägen 1A, LUND Telefon direkt: LU växel: Telefax E-post Internet

11 Bilaga 2 1 Biblioteks och IKTenheten, Medfak Håkan Mejstad, ITsamordnare usilumas policygrupp, möte 25 augusti 2008 Närvarande: Ann Peter RS, UMAS Colm Doyle LU, Medfak Håkan Mejstad LU, Medfak John Westerlund LU Olof Mårtensson RS ITT, strategi o utveckling (Lund) Jonas Johansson ITT utveckling UMAS Inloggning till resurser inom sjukvården från LUnet Förslaget på uppsättning av Sig-inloggning och terminalserver som presenterades av Olof Mårtensson vid förra mötet gäller och går att beställa om behov finns och medel för uppsättning och drift kan erhållas. De invändningar som gjordes vid förra mötet visade sig vara ogrundade. Sammanfattning av lösningen. Inloggning med Sig-ssl ger åtkomst till RS e-post, del av intranät? Inloggning på Citrixserver efter Sig-sll inloggning ger åtkomst till tyngre RS-applikationer typ Melior Pasis mm. Inloggningen till Citrixserver kräver Internet Explorer 6 eller 7. Säker inloggning med kortläsare i datorn eller lösenord via mobiltelefon. Kostnader: Sig-ssl kostar ca 250 kr per månad och person. Citrixlicens 1524 kr per användare, engångsavgift. Server: kr per år. Ger möjlighet till användare. Installation 500 kr per användare, engångsavgift. Servicedesk för Citrixanvändare 720 kr per år. Leverastid för lösningen ca 5 veckor efter beställning. Utskrifter: Skrivare skall finnas på Skanet eller enstaka på LUnet, speciellt godkända av IIT, motsv. Det föreligger små behov av utskrifter från tänkbara RSapplikationer.

12 Trådlösa nätverk. Gunnar Knutsson, LDC, Håkan Mejstad, Medfak och Patrik X Jönsson, ITT UMAS har sett ett förslag på den permanenta lösningen i CRC. Det presenterade lösningen visar sig vara antingen för komplicerad och säker eller användarvänlig och osäker. LU önskar att båda alternativen skall vara möjliga samtidigt. Vidare samtal skall föras om tekniska möjligheter. Det trådlösa nätverk som sätts upp för CRC kommer att bli möjligt att sätta upp i hela Region Skåne. Den normala kostnaden för trådlösa nätverk inom Region Skåne är 250 kr per månad och basstation. Den kostnaden betalas av brukaren. 2 Licenshantering Licenshanteringen är fortfarande aktuell. Gruppen konstaterade att licenshantering på datorer som befinner sig i ett gränsland mellan två organisationer är svårt och klara och tydliga riktlinjer måste arbetas fram. LUs licensregler för SPSS är överlämnade till Ann Peter av Håkan Mejstad. Datorer inköpta för Alf-medel och deras behov av programvaror diskuterades. Olika förslag på policy för Alf-medels inköpta datorer: 1. Datorer inköpta för Alf-medel är RS-ägda och därmed skall RS tillhandahålla licenser för programvaror till dessa datorer. 2. Möjligt undantag?: Datorer inköpta för Alf-medel som endast används för forskning vid LU är att betrakta som LU-ägda och LU skall tillhandahålla licenser för programvaror till dessa datorer. Ann Peter tar med sig formuleringarna till RS policyarbete. Åtkomst av applikationer hos RS från LU-datorer och tvärs om. Tänkbara kombinationer av användning av datorer i gränsland mellan Region Skåne och Lunds universitet Ägda av LU RS Inköpta för LU-medel RS-medel ALF-medel Nätverksanslutning LUnet Skanet Skanet Skanet Skanet LUnet Primärt ändamål Ev. sekundärt ändamål Forskning LU Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Forskning, LU Forskning, LU Klinisk verks. Forskning, LU Klinisk verks. Lösning för sekundärt ändamål Nej (1) Nej (1) Ja Ja? (1) Nej (1) Licensproblem?? Ev. ja Ev. ja 1. En lösning på tillgång till applikationer från annan organisation än den man är uppkopplad genom, eller tillhör, kan ske via VPN och terminalserverlösningar. Lösning från LUnet till Skanet beskrivs tidigare i dokumentet. Detta kan även lösa vissa licensproblem. Nästa möte i policygruppen den 13/10 14:30 i bibl CRC

13 IT Budget Kostnader (prognos ) Budget 2009 IT tillägg Personal omf Mattias Björk 100% ,44 kr Bill Jacobsson 50% ,32 kr ITT 50% ,35 kr Ny IT tjänst 100% ,43 kr Samordnare 10% ,81 kr Summa 300% ,34 kr Drift personal Telefon mm Expenser Inv (avskrivn) Kompetensutv Arbetsrum Resor Summa ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Drift datorer/servrar Servrar ,00 kr Novell licenser, st ,00 kr ,00 kr ,00 kr Mac-syst, årskostnad 9 000,00 kr Förbrukn matrl datorer ,00 kr Summa ,00 kr Total Finansiering GU Bibliotek Summa kvar ,34 kr ,00 kr ,00 kr ,34 kr Pris per kvm (2008 tillägg 82kr/kvm) 121,62 kr hus 28, 60, 90 & 91 (12 099kvm) + Wlab, del av, (2668kvm) Kostnad för Wlab ,27 kr Kostnad för CRC ,07 kr Exempel: Forskare med 200kvm Kostnad per år ,33 kr Tillkommande server kostnad Avskrivning avskriv. per år ränta 5,0% Backup filservrar (Mac) 3 år kr kr kr kr Serverrum 3 år kr kr kr kr Serverrum 10 år kr kr kr kr kr kr kr kr

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT. Juni 2008. Birgitta Lastow

Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT. Juni 2008. Birgitta Lastow Slutrapport för uppdraget Förslag till principer för en gemensam IT-organisation för Område HT Juni 2008 Birgitta Lastow Innehållsförteckning Rapportens syfte...5 Arbetets upplägg...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 1/2013 2013-03-06 Tid 9.00 11.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Jonas Bäckman Göran Ericson (ers Ela

Läs mer

ITSAM-avtalet 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 3 ITSAMS FUNKTIONSANSVAR... 3 4 INFORMATIONSUTBYTE... 3 5 EKONOMI... 4 6 DRIFT... 5

ITSAM-avtalet 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 3 ITSAMS FUNKTIONSANSVAR... 3 4 INFORMATIONSUTBYTE... 3 5 EKONOMI... 4 6 DRIFT... 5 ITSAM-avtalet Innehåll: 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 1.1 PARTER OCH GILTIGHETSTID... 2 1.2 STYRDOKUMENT... 2 1.3 PROCESSBESKRIVNING... 2 1.4 ALLMÄNT... 2 1.5 I VILKEN ORDNING SKA STYRDOKUMENTEN GÄLLA?...

Läs mer

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun

1 (9) Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun 1 (9) 2010-11-16 Utbildningsnämnden Information om det pågående förändringsarbetet kring IT-verksamheten i Järfälla kommun Med anledning av skrivelse daterad 2010-06-16 från Sveriges Skolledarförbund,

Läs mer

Granskning av Unikom

Granskning av Unikom Revisionsrapport Granskning av Unikom Gabriella Fredriksson och Sofie Holmkvist Höörs och Hörbys kommuner Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Kontrollfrågor... 2 2.3. Avgränsning och metod...

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken

Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Protokoll sammanträde nr 3 med Intendenturstyrelsen Polacksbacken Datum: 2009-12-11 Plats: Fakultetsrummet Närvarande Adjungerade Anmält förhinder Frånvarande Göran Possnert, Tandemlaboratoriet, föreståndare

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

BESLUT. Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna

BESLUT. Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna BESLUT 1 2013-02-13 Dnr HT 2013/84 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Föreskrifter för anställdas datormiljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna Anställda 1 inom HT 2 vid Lunds universitet ska

Läs mer

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken

Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken Gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland? Bibliotek Värmland i praktiken - en förstudie 2006-03-30 Britt-Inger Fisk, Länsbiblioteket i Värmland Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2. Bakgrund och syfte

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA Resfria möten i Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand Tfn: 0611-55 78 50 Fax: 0611-231 39

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen.

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen. Kommunrevisionen 2007-10-10 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av IT-säkerheten På uppdrag at Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till 15.00 Michael Morin till 15.00 Henrik Frederiksen till 15.00 Harald Tägnfors Helena Schmidt

Läs mer