Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland"

Transkript

1 Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehållsförteckning Dagordning sidan 3 Ordförande har ordet sidan 4 Regionalredovisning sidan 5 Kommunal redovisning Boxholm sidan 8 Kommunal redovisning Finspång sidan 9 Kommunal redovisning Kinda sidan 11 Kommunal redovisning Linköping sidan 12 Kommunal redovisning Mjöby sidan 14 Kommunal redovisning Motala sidan 16 Kommunal redovisning Norrköping sidan 18 Kommunal redovisning Söderköping sidan 20 Kommunal redovisning Vadstena sidan 21 Kommunal redovisning Valdemarsvik sidan 22 Kommunal redovisning Ydre sidan 23 Kommunal redovisning Åtvidaberg sidan 24 Kommunal redovisning Ödeshög sidan 25 Avdelningens förtroendevalda sidan 26 Personalförteckning sidan 27 Förvaltningsberättelse med resultat- och sidan 28 balansräkning, samt tilläggsupplysningar Revisors rapport avseende granskning av sidan 41 årsredovisning - Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Styrelsens förslag sidan 42 2

3 Förslag till dagordning ABF Östergötlands årsmöte 27 april Årsmötets öppnande 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning/kallande 3. Fastställande av förslag till dagordning 4. Fastställande av ombudsförteckning tillika röstlängd 5. Val av årsmötesfunktionärer 5.1 Ordförande 5.2 Sekreterare 5.3 Två protokolljusterare 5.4 Två rösträknare 6. Verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 6.2 Ekonomisk berättelse 6.3 Revisorernas berättelse och förslag 6.4 Fastställande av resultat- och balansräkning 6.5 Styrelsens förslag till resultatdisposition 6.6 Beslut om ansvarsfrihet 7. Konstitutionsfrågor och fastställande av mandatfördelning i representantskapet 8. Fastställande av förtroendemannaarvoden 9. Val 9.1 Val av ordförande 2 år 9.2 Val av 4 styrelseledamöter 2 år 9.3 Val av 1 ersättare i styrelsen 2 år 9.4 Val av 2 revisor 2 år 9.5 Val av 5 ledamöter i valberedning, varav en sammankallande 9.6 Val av ersättare valberedning 10. Fastställande av nomineringstid 11. Datum för årsmöte Styrelsens rapporter 13. Behandling av inkomna motioner 14. Utdelning av kulturstipendium 15. Övriga ärenden 15.1 Information om kvalitetsarbete 16. Årsmötet avslutas 3

4 INLEDNING fler deltagare, 400 fler föreläsningar, en aktivare styrelse, en effektivare organisation och ökad kvalitet. Detta kan vi glädja oss över när vi summerar 2009 års ABF-verksamhet i Östergötland. Förutom det faktum att vår färgpalett förstås svämmar över av allsköns verksamhet, allt från klimatföreläsningar till hantverkscirklar till Östgötasamtalet som ökar medborgarnas inflytande över politikens agenda. Riktat till alla bildningstörstande och engagerade östgötabor såväl som skräddarsydd tillsammans med, och enligt behoven i, våra medlemsorganisationer. Som alltid har vi förstås haft lite smolk i glädjebägaren 2009 också. Vi har tackat av en del uppsagda och saknade kamrater. Vi har sett den första östgötska kommunen fatta beslut om att nolla bidragen till folkbildningen. Men vi har inte bara suttit på läktaren som tysta betraktare när Ödeshög har sagt nej tack till folkbildning. Vi har uppvaktat dem med våra bästa argument för folkbildningsverksamhet i länets alla kommuner och förklarat för dem att de tänker fel om de tror att de gör en besparing. Samma frågor som politikerna i Ödeshög förhoppningsvis ställde sig innan de fattade sitt beslut ställer vi naturligtvis oss själva med jämna mellanrum. Gör vi rätt saker? Når vi rätt grupper? Kan vi garantera hög kvalitet på all vår verksamhet? Är vi en viktig arena i samhällsdebatten? För vi utvecklingen framåt mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle? Utvecklar vi demokratin? medlemsorganisationer för att skapa en förtroendefull dialog och få en bild av anställdas och medlemmars utmaningar i vardagen. Besöken har varit både lärorika och trivsamma och besöksturnén fortsätter under För att en verksamhet ska ha en framtid krävs naturligtvis också ordning och reda i ekonomin. Trots en rad bakslag vad gäller bidragen från kommunerna och regionförbundet har vi under 2009 närmat oss en budget i balans med lite högre hastighet än vi räknat med. Det känns tryggt. Sammanfattningsvis har vi lämnat 2009 stärkta. Med fler deltagare i ryggsäcken, balanskurvor som pekar åt rätt håll, en effektivare organisation och ett par rejäla satsningar på framtid och utveckling igång. Satsningar som både bejakar ny teknik och det traditionella oslagbara samtalet. Louise Malmström Louise Malmström Ordförande Fixar vi inte detta har vi inget existensberättigande. Därför ser vi till att vi blir bättre och bättre på att följa upp vår verksamhet och uppfylla syftena med statens, regionens och kommunernas stöd till folkbildningen. En bra styrelse ska vara väl förtrogen med den verksamhet man styr över. Därför har styrelseledamöterna i ABF Östergötland under 2009 besökt både ABF-kontor och en del av våra 4

5 Regional redovisning Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela Sverige och består av våra medlemsorganisationer. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF växte fram som en politisk rörelse. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Tanken var att organisationernas medlemmar skulle få verktyg för att kunna påverka sin egen situation, och få en möjlighet att förändra samhället. I dag har ABF på förbundsnivå 59 medlemsorganisationer och 50 organisationer med samarbetsavtal. Resultaträkning Intäkter (tkr) Bidrag från Östsam Deltagarintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader (tkr) Litteratur/Materialkost Personalkostnader Verksamhetskostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Kvantitetsmått Antal studiecirklar Antal studietimmar Antal deltagare Antal kulturprogram Annan folkbildningsv. arrangemang Antal studietimmar Antal deltagare Studieförbundets verksamhet Inledning ABF Östergötland är en länstäckande studieförbundsavdelning som också har regionala uppgifter. I organisationen finns totalt 22 tillsvidareanställda vid utgången av 2009, 1192 objektsanställda har varit verksamma i organisationen, totalt har cirkelledare och kulturarbetare (fysiska personer) varit delaktiga i olika arrangemang. ABF Östergötland har verksamhet i samtliga av länets tretton kommuner. Utbildningar Våra regionala utbildningar riktar sig till de målgrupper som kan utbildas med stöd från de regionala utbildningsanslaget, dvs. ledarutbildningar och särskilt prioriterade funktionsutbildningar för styrelseledamöter, samt personalutveckling. Kvalitetsarbete ABF Östergötland arbetar med att stärka och utveckla sitt kvalitetsarbete. Ett modernt studieförbund har rätt kompetens och kunnande för sitt uppdrag, detta med utgångspunkt i pedagogiska överväganden. Alla anställda och förtroendevalda medverkar, på olika sätt, aktivt till att säkerställa folkbildningsmässigheten och kvaliteten i hela ABF Östergötlands organisation. Verksamhetens kvalitet har ett starkt samband med den pedagogiska utvecklingen. I den ingår att fokusera på grundläggande cirkelledar- och påbyggnadsutbildningar, att säkerställa introduktionen av nya ledare. Likaså ingår ett konsekvent arbete med utvärdering av verksamheten, där ledarna kan ges redskap att utveckla sig i sitt uppdrag. Genom att aktivt delta i förbundets kvalitetsaktiviteter, likaså att samverka med övriga studieförbund inom ramen för Folkbildningsförbundets och BFÖ s verksamheter, kan en hög kvalitet säkerställas i verksamheten. Förbundets målsättning att granska 10 % av verksamheten menar vi ska ligga på en högre nivå inom ABF Östergötland. Därför har ABF Östergötland följande mål: att årligen kvalitetssäkra 20 % av verksamheten att nå alla cirkelledare med erbjudande om introduktion och grundutbildning. 5

6 Prioriterade områden Utöver den verksamhet som bedrivits regionalt kring ledar och styrelseutveckling, har ABF Östergötland haft ett antal prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2009 som utgjort horisontella begrepp i all verksamhet på olika sätt. Mångfald och integration Jämställdhet Hållbar utveckling Omvärldsbevakning Lokal närvaro Lokal närvaro i ABF-perspektiv har i mycket betraktats vara att vi har en skylt och en lokal/kontor och helst också fast personal placerad i varje kommun. Det är uppenbart att vi som ABF organisation måste anlägga ett mycket brett perspektiv på begreppet lokal närvaro, vilket också varit en viktig utgångspunkt under året. Det handlar i stor utsträckning om att tala i termer av tillgänglighet och att ha verksamheten i fokus, att tala om kontor och fast personal kan i vissa avseenden snarare och lite tillspetsat vara en motkraft i det lokala närvaroperspektivet. Det råder till exempel mycket olika förutsättningar att arbeta med vår lokala närvaro om vi talar om små eller stora kommuner. I en mindre kommun kan vi uppfattas mycket tydligt lokalt närvarande med ganska små och enkla medel, medan i stora kommuner handlar om att vara på flera ställen samtidigt, som i större bostadsområden. Det går inte att lägga en enda mall för hur den lokala närvaron ska utvecklas hela i länet, utan frågan behöver hanteras på olika sätt. Inte minst handlar det om ABF s samarbete med medlemsorganisationerna, användandet av teknik, förläggning av verksamheten, engagerande av volontärer osv. Under 2009 kan vi notera att den lokala verksamheten haft en gynnsammare utveckling i länets små kommuner än i de större, vilket leder oss till bedömningen att vi agerar riktigt när det gäller vår lokala närvaro. Internt utvecklingsarbete ABF Östergötlands inriktning mot ett processmässigt förhållningssätt har inneburit att arbetet har en ständig fokus på utveckling med hänsyn taget till såväl strategiska avvägningar knutet till målgruppers förändrade behov och beteenden som till faktorer av extraordinär art, t.ex. ändrade ekonomiska villkor (läs kommun- och landstingsstöd) och annat som står utanför omedelbar makt att påverka. ABF Östergötland har efter fusioneringen av länets tidigare ABF organisationer genomgått en omfattande förändring i sin struktur, samordning av rutiner, teknikutveckling och andra anpassningar. Men också förändrat sättet att jobba, metodval, tillgänglighet, ökad mobilitet etc. allt i syfte att underlätta för målgrupper att ta del av folkbildning. De samlade intäkterna har under en 2 års period minskat med i storleksordningen 5 miljoner kronor med begränsad koppling till förändringar i verksamhetens volym Inför 2009 bereddes därför en strukturplan som innehöll ett antal moment som syftat till utveckling. Översyn av bemanning En tredjedel av den fasta personalen har avvecklats under året, med betydande omstrukturering av uppgifter och kompetens förändring för kvarvarande personal Översyn av lokalfrågor Uppsägningar och ändrade lokaldispositioner, ombyggnad och handikappanpassning Administrativa rutiner Förändrad och centraliserad hantering av verksamhetens administration i hela länet, nya uppgifter och rutiner komplettering av kompetens, utarbetande av normer och nyckeltal Ökad mobilitet i verksamheten Investering i ny och avveckling av gammal utrustning, fasta datasalar ut och bärbara mobila lösningar in. Investering i nya mobila tysta musikstudios, utbildning och kompetensgivning Dialog med medlemsorganisationer Möten och samråd om förändrat arbetssätt, samordning och rollfördelning mellan ABF och medlemsorganisationer 6

7 Utvecklingsanslag 2009 Kronor: kr Följande aktiviteter har genomförts Projekt: Våra kostnader för det omfattande utvecklingsarbete som skett och som är knutet till den regionala folkbildningens anslag har bl.a. varit en och flerdags utbildningar för medarbetare och förtroendevalda. Delat på flera olika medarbetare har vi bedömt att motsvarande en heltidstjänst varit direkt knuten till arbetet som beskrivs ovan i form av planering och verkställighet. Därutöver har individuella insatser gjorts utifrån specialkompetenser när det gäller utbildning och introduktion för medarbetare i olika sammanhang kring ex. ny teknik, såväl hård som mjukvara, nya administrativa rutiner, metodsamtal, organisationsarbete, tjänstebeskrivningar etc. Kostnad: kr Övrigt För direkta investeringar knutet till det utvecklingsarbete som sker, i lokaler, teknik, verksamhet etc. har ABF Östergötland också tagit i anspråk betydande ekonomiska resurser utanför det regionala anslaget genom det egna kapitalet, det särskilda statsbidraget för handikappade och invandrare och andra riktade medel. VÅRA VÄRDEGRUNDER Människosyn Människosynen bygger på att varje människa är lika mycket värd, oavsett social tillhörighet, handikapp, etniskt ursprung, hudfärg, kön eller ålder. Varje människa är en unik och tänkande varelse. Det innebär att varje människa är en resurs, som har förmågan och viljan att växa och utvecklas och som har förmågan och viljan att påverka och ta ansvar. Kunskapsyn Alla människor har kunskaper men de är olika beroende på var personen levt och vilket arbete och vilken utbildning han eller hon har fått. Lärandet är en livslång process. Kunskap kan inte ges till någon utan den måste erövras av varje individ, genom att var och en får tid att bearbeta den sökta eller givna informationen. En kunskapsutveckling måste bygga på människors egna erfarenheter, där frågandet, nyfikenheten, ifrågasättandet, prövandet, reflekterandet och handlingen är viktiga steg i en levande kunskapskedja. Samhällssyn Samhällssynen bygger på att framtiden är påverkbar och inte ödesbestämd. Det är tillsammans som vi skapar ett gott samhälle där alla har samma möjligheter. Varje människa har därigenom också skyldighet att i någon mening vara med och skapa ett bättre samhälle. Det får därför inte vara ett fåtal som styr, utan många människor i samverkan är grunden och förutsättningen för samhällsutvecklingen. Samhällssynen omfattar alla på jorden, den sätter inte gränser vid kommun eller land utan den bygger på alla människors lika värde oavsett social, nationell eller etnisk tillhörighet 7

8 Lokal verksamhet i Boxholms kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: studietimmar Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Boxholm är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Boxholm kommun Inledande beskrivning ABF-studielokal, som ligger centralt i Boxholm, är mötesplats för våra cirkeldeltagare och medlemmar i våra medlemsorganisationer. Under 2009 inleddes ett gott samarbete med Bjursdalens servicecenter som resulterade i ett antal kulturarrangemang och en studiecirkel. Omvärldsbevakning och metodutveckling Tillsammans med andra verksamma studieförbund i Boxholm, våra cirkelledare och cirkeldeltagare genomfördes ett arrangemang på Boxholm bibliotek där vi visade vår verksamhet. Syftet var att kommunala politiker och invånarna se folkbildningsbredden och betydelse i samhället. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i den E- kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. Ungdomar I ett led på vår regionala satsning på ungdomar och kultur, har vi inlett ett samarbete kring en replokal med Boxholms fritidsgård. Fyra band är startade i nuläget och fler är på gång att börja! 8

9 Lokal verksamhet i Finspångs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Finspångs är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Vallonvägen 21, Finspång Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Finspångs kommun Inledande beskrivning Finspångskontoret är centralt beläget i det s.k. ABF-huset. Via hemsida, studieprogram, affischering och personliga möten erbjuds kommuninvånarna möjlighet att delta i kulturarrangemang och studiecirklar. Utbudet är brett och riktar sig till olika åldrar och det finns ett särskilt stort intresse för Linedance, Jägarskola och de estetiska ämnena. När det gäller kulturarrangemang är barnteaterföreställningarna mycket populära bland allmänheten. De genomförs i samarbete mellan Finspångs kommun, Teaterföreningen, NBV och ABF. Förutom de lokala medlemsorganisationerna är Finspångs kommun, Samordningsförbundet och ungdomsprojektet Communicare viktiga samverkanspartners. Sedan år 2006 finns det ett fungerande ABF-råd som tillsammans med kontoret har till uppgift att utveckla verksamheten i kommunen. På initiativ av det lokala Folkbildningsrådet anordnades för första gången en gemensam studieupptakt för studieförbunden inför höststarten. Det kom cirka 125 besökare till Missionskyrkan. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi försöker att på olika sätt hålla oss ajour med vad som är på gång både inom kommunen och i samhället i stort. En levande dialog förs med ungdomar om hur de använder ny teknik och inte minst deras förväntningar på och nytta av folkbildningen. För att öka kvaliteten och nå fler människor strävar vi efter att samordna föreläsningarna med olika samarbetspartners. Marknadsföringen försöker vi också att förbättra genom att bygga mer på personliga kontakter i samband med olika rekryteringsinsatser. Det är mer tidskrävande, men vår erfarenhet är att det leder till ett bättre resultat. 9

10 Demokratiutveckling I vår verksamhet lägger vi en stor vikt vid att människor ska få komma till tals på olika sätt. Huvudparten av föreläsningar och kulturarrangemang genomförs ute i bostadsområdena dit bl.a. politiker och tjänstemän bjuds in för diskussioner om aktuella ämnen. Hållbar utveckling Under hösten startade en studiecirkel i Riksbyggens klimatskola utifrån studiematerialet Hållbar utveckling nu! Målsättningen med Klimatskolan är att Riksbyggens bostadsrättsföreningar aktivt ska verka för att fler boende ska välja att leva miljöanpassat. Ett närmare samarbete har kommit i gång med Socialdemokraterna där vi exempelvis startat en skrivarcirkel i hur man skriver insändare och debattartiklar. Ett fungerande SSU har också bildats och diskussioner har påbörjats om tänkbara gemensamma aktiviteter. Med Kommunal har ett samarbete inletts där en studiecirkel Kunskap är makt erbjuds medlemmarna. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har andelen ungdomar ökat i verksamheten, vilket är mycket positivt. Detta är en direkt följd av rockverksamheten samt samarbetet med Communicare och Samordningsförbundet. I samarbete med kommunens fritidsverksamhet Hörnan har rockcirklar startat i Kulturens hus (tidigare Folkets hus) där ABF har utrustat ett musikrum. Mångfald och integration I kommunen har ett arbete påbörjats med att skapa ett Kulturens hus där tanken är att fylla huset med olika aktiviteter och för olika åldrar. Kommunen står som ägare för huset och en inriktning är att samarbeta med studieförbunden. I arbetet med den digitala klyftan har vi fortsatt samarbetet med Communicare där ungdomar lär seniorer att bättre hantera sina mobiltelefoner. Vi arbetar i små grupper och varje deltagare får en egen ledare, ett nära och lärande samtal mellan ledare och deltagare är metoden. Förutom att ungdomarna i Communicare fungerat som cirkelledare i Mobiltelefoni för seniorer har en fotocirkel startat där målet är att anordna en fotoutställning på biblioteket. En coach som är anställd av Samordningsförbundet har grupper i ABF-huset där ungdomar får lära sig det s.k. Giraffspråket som går ut på att, genom rollspel, träna på att bli bättre på att kommunicera med sin omgivning. 10

11 Lokal verksamhet i Kinda kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Kinda är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Inledande beskrivning I Kinda har vi våra lokaler ihop med Hyresgästföreningen relativt centralt i Kisa. Samarbetet med kommunen och dess Lärcenter är gott och genererar verksamhet i gemensamma aktiviteter. Nämnas bör även vårt arbete ihop med den lokala PRO-avdelningen som är en mycket studieaktiv organisation med ett brett utbud för sina medlemmar och ofta övriga Kindabor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Läget på arbetsmarknaden har gjort att vi ihop med Lärcentrum och de fackliga organisationerna aktivt jobbat med folkbildning som en väg till att stärka individerna inför återinsteget på arbetsmarknaden. En annan sak vi gärna vill lyfta fram är den föreläsningsserie som genomförts ihop med PRO och Kinda Bibliotek, uppskattat av så väl arrangörer, föreläsare som av den relativt stora publik som deltagit. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett antal författarbesök har skett under det gångna året. Därutöver bör det lyftas fram när ABF och Gunnar Klaesson från En bok för alla var inbjudna till Kinda Lärcentrum för att prata om bokens betydelse ur olika perspektiv. Eleverna hade i förväg valt ut böcker som de refererade till och som diskuterades. 11

12 Lokal verksamhet i Linköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Linköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Linköpings kommun Inledande beskrivning I Linköping som är den kommun i länet där verksamheten i allra högsta grad skett i samarbete med våra medlemsorganisationer så fortsätter den utvecklingen. Vi möter dock det som brukar benämnas allmänheten denna vägen istället, det visar sig naturligtvis att allmänheten oftast finns i facket, Hyresgästföreningen, är medlemmar i Coop eller bor i en Riksbyggen eller HSB bostadsrätt. Omvärldsbevakning och metodutveckling Nya tider kräver ny folkbildning, låter som en klyscha men är till stor del sant. Vi konkurerar om människors tid och intressen och måste göra det på ett medvetet sätt. Inte många är idag beredda att anmäla sig till en studiecirkel där man binder upp sig att delta tio tisdagar i rad, med start om en månad, då är vi 3-4 månader längre fram när cirkeln avslutas, och hur ser vår vardag ut då? Därför har vi utvecklat de korta, aktuella föreläsningarna som inte sällan leder till fortsatt folkbildningsverksamhet i form av kortare studiecirklar eller ytterligare föreläsningar. Inte minst den tekniska utvecklingen har gett oss möjlighet att utveckla nya folkbildningsprodukter, Verksamheten har förnyats och delvis ändrat karaktär under det senaste året, dels tack vare att vi växlat över till bärbara datorer. Efter en trevande inledning på året har intresset vuxit och alltfler utnyttjar möjligheten att få cirklar i sina egna lokaler. Vi har också vid flera tillfällen hyrt ut kursledare till företagsutbildningar, och hyrt ut lokal+datorer till företag i regionen. 12

13 Demokratiutveckling Demokrati utvecklas där människor finns och där man samlas, vill och tycker saker. Vi har under året varit med som en aktiv part vid ett antal föreningsbildningar, inom såväl det politiska som handikappområdet. Här har vi kunnat erbjuda vår kompetens i utvecklandet av både föreningen som helhet och dess styrelse. Hållbar utveckling Området är aktuellare än någonsin, och exempel på verksamhet är föreläsningsverksamhet tillsammans med bl.a. Hyresgästföreningen om energisparande, studiecirkelverksamhet kring kost, mat och matens innehåll och miljöpåverkan. Mångfald och integration Ungdomsverksamhet och amatörkultur Inom detta område finns en liten men varierad verksamhet, vi har ungdomar som utvecklar sin musik, vi har unga politiskt och fackligt intresserade som utvecklar såväl sig själva som demokratin. Under andra halva av året så har Kvinnoföreningen Bumerang utökat sin verksamhet med verksamhet för ungdomar, detta tillsammans med den Bosniska skolan som vi haft i våra lokaler är exempel på verksamhet som tangerar minst ett par av våra prioriterade områden. Förutom tidigare nämnda Bosniskaskolan och den nya samverkansgruppen Kvinnoföreningen Bumerang som består av en större grupp kvinnor från Bosnien som bedriver en bred verksamhet med matlagning, sömnad och folkdans som några beståndsdelar så har vi samverkat med hyresgästföreningen kring uppsökande verksamhet och genomförande av Bo-skolor i Berga. Under denna rubrik finner vi även Folkmusikfestivalen i Folkets Park i oktober. Under två dygn blev det ett antal arrangemang på olika scener där publik i alla åldrar upplever olika sorters folkmusik. Arena 55 + föreläsningar fortsatte på Hästskogatan under året. Fyra föreläsningar Hus och människor i Linköping med Gunnar Elfström var planerade men fick utökas till tio då intresset för föreläsningarna var mycket stort. 13

14 Lokal verksamhet i Mjölby kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Mjölby kommun Inledande beskrivning Under 2009 har ABF i Mjölby arbetat med att förnya och fördjupa kontakterna med de lokala medlemsorganisationer som ryms i kommunen. Diskussioner och planering har skett i föreningar kring utbildning av fler cirkelledare, styrelse- samt föreningsutveckling. En träff för alla cirkelledare har också skett under året då inbjuden föreläsare pratade kring betydelsen av cirkelledarrollen och man hade gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte Dessutom inleddes ett nytt samarbete mellan Nattvandrarna, Kombrå och ABF som resulterade i ett antal studiecirklar och kulturarrangemang i trygget och ungdomsfrågor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Då den svenska finanskrisen slog hårt mot många människor genomfördes flera föreläsningar i ämnet med olika inriktning i syfte att få insikt och bildning. En annan aktuell fråga är ökningen av dolda missbruk i vårt samhälle. Med anledning av det har vi haft en föreläsningsserie om socker-, sexoch spelmissbruk. Mjölby har drabbats av omfattande uppsägningar under året. Vi har, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Tillsammans med våra politiska medlemsorganisationer har ABF haft flera cirklar och föreläsningar kring politiska ideologier, bland annat hölls en föreläsning om Sverigedemokraterna av EXPO. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i Mjölby i den E-kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. 14

15 Mångfald och integration För att öka toleransen och förståelse av människors olika uppväxtförhållanden, kulturer och sexualiteter, i vårt samhälle, har vi haft två olika föreläsningsserier under rubrikerna Att våga vilja vara sig själv och Blir du vad du heter. Flera olika föreläsare har berättat om sitt vardagsliv med allt vad det innebär. ABF deltog i anordnandet av den Scribblefestivalen; ett arrangemang mot våld och skadegörelse. Vi var även med och arrangerade familjefestivalen Picnic och Pop i Hembygdsgården. Båda festivalerna var stora lokala arrangemang med stor publik. I samarbete med Mjölby Arbetarekommun har ABF i Mjölby skapat mötesplats för nysvenskar som vill utveckla det svenska språket, lära om det svenska samhället samt utbytt erfarenhet kring olika kulturer. Ett annat samarbete mellan Mjölby Kommun och ABF i mångfald och integration är Att lära språk genom skapande, mest populärt är sömnad, matlagning och data. Lokal närvaro Flera studiecirklar och föreläsningar har bedrivits av ABF i samarbete med medlemsorganisationer i olika bostadsområden både i Mjölby, Mantorp och Skänninge. I Mjölby höll vi, tillsammans med lokala rockband, en banddag. Till banddagen inbjöds alla yngre ABF-band i länet och ett trettiotal ungdomar spenderade en dag med workshops och utbildning tillsammans. Dagen avslutades med en konsert på fritidsgården där alla band fick spela. Ungdomar Fler ungdomar har under året sökt sig till ABF för samarbete och utveckling av idéer de brinner för, ABF har kunnat hjälpa till med föreningskunskap, ledare och lokaler. En ny danslokal på Parkskolan iordningsställdes under senare delen av 2009 och som har använts flitigt av en grupp Hip-hoppare. 15

16 Lokal verksamhet i Motala kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Motala kommun Inledande beskrivning År 2009 har varit ett tufft år för invånarna i Motala kommun. Med sin industriella historia har kommunen blivit en av de mest drabbade i länet av uppsägningar och nedläggningar. Vi har lagt lite extra fokus på detta i vårt dagliga arbete och låtit det genomsyra vår verksamhet. Ett annat prioriterat uppdrag har varit att kontakta medlemsorganisationer som vi haft liten eller ingen kontakt med. Vårt arbete har lett till en förbättrad relation och ökad verksamhet med ett flertal organisationer. Våra lokaler, som ligger centralt i Motala, är alltjämt en mötesplats för våra deltagare. Lokalerna är handikappanpassade och flitigt använda. Vi har även kunnat använda lokaler ute i bostadsområdena, genom vårt fina samarbete med kommunens bostadsstiftelse. Som en summering av året går att säga att vi har varit aktiva utåt genom föreläsningar av alla de slag samt att vi har förbättrat cirkelverksamheten genom ökade kontakter med våra organisationer och ledare. Motala är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Omvärldsbevakning och metodutveckling För att möta upp de omfattande uppsägningarna i kommunen har vi, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Vi har även haft uppdragsutbildningar i samarbete med företag som vill fortbilda sin personal. Vi tog upp problem som följde i och med finanskrisen genom att hålla en föreläsning om hur man får privatekonomin att gå ihop. 16

17 Vi tog även författaren Jonas Andersson till Motala. Han har skrivit boken El Choco, där han berättar om sitt kriminella liv som slutade i Bolivianskt fängelse. I fängelset fick han insikt om sina destruktiva mönster och kunde förändra sitt liv. Jonas föreläste på skolor i Motala och avslutade med en föreläsning hos oss. Demokratiutveckling Göran Johnsson, före detta metallordförande, diskuterade hur man tar tillbaka demokratin under ett välbesökt möte på försommaren. Jämställdhet och klass är frågor som behandlades på två föreläsningar i Motala. Åsa Linderborg författare och kulturskribent, samt Margaretha Winberg var uppskattade föreläsare. Margaretha besökte även en gymnasieskola och en folkhögskola för att diskutera demokrati och jämställdhet. Både under Vätternrundan och kulturnatten hade vi öppet hus för allmänheten. Vi visade upp verksamhet, bjöd på fika och underhållning av olika slag samt hade konstutställning. Under hösten har vi haft föreläsningar i två bostadsområden, Ekön och Charlottenborg, om vardagsnyttiga ämnen så som vad lagarna säger kring samboskap och köp på internet. Ungdomar Vi inledde ett samarbete, med en fastighetsägare i Borensberg, kring replokaler. Ett par band hann starta under året och vi såg intresse för fler. I Motala startade vi en arrangörsgrupp med medlemmar från våra lokala rockband. Gruppen ordnade en konsertkväll i oktober, med tre band och ett sextiotal gäster. Arrangörsgruppen har börjat planera nya arrangemang för nästa år! Hållbar utveckling Tre föreläsningar på temat Klimatsmart genomfördes under våren med blandat publikintresse. Bli skitsmart, bli transportsmart och bli energismart var de olika teman som berördes. Mångfald och integration Motala arbetarekommun har i samarbete med oss genomfört samtal om hur man arbetar med integrationsfrågor. Till exempel tog man upp hur man i Landskrona arbetat aktivt för att bemöta invandrarfientliga partier. Lokal närvaro En mycket uppskattad och välbesökt föreläsningsserie som vi genomförde under våren var Minns Motala. Under sju olika tillfällen tog vi upp olika delar av Motalas historia, bland annat Motala som industrins vagga, Folkets Hus historia, Göta kanal och dess grundare Baltzar von Platen, Bona som uppfostringsanstalt och om olika ortsnamn i trakten. 17

18 Lokal verksamhet i Norrköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Norrköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Norrköpings kommun Inledande beskrivning ABF:s Norrköpingskontor har genomgått en omfattande renovering både invändigt och utvändigt detta år. Vi har nu både handikapptoalett och hiss till andra våningen, vilket gör att människor med funktionshinder har fullt tillträde till huset. Det har naturligtvis varit en påfrestning att arbeta samtidigt som det renoverats i huset. Personalen har i den mån det har varit möjligt fått arbeta hemifrån. Delar av vår studieverksamhet har fått vara i andra lokaler under tiden. Hyresgästföreningen i Norrköping har hjälpt oss med tillfällig lokal under tiden. Vi märker också av att på grund av vårt mycket centrala läge så får vi hit människor som annars kanske inte hade tagit kontakt med oss. Det har resulterat i att våra konstutställningar och föreläsningar har en allt större publik. Kamratcirklarna har också ökat på grund av spontanbesök i huset. Några nya föreningar har kommit till under året och nya spännande arrangemang som t ex Norrköpings första PRIDE-festival. I våra lokaler i Krokek har vi installerat en datasal och på Marieborg har vi en tyst musik-studio. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi har utökat våra nätverk och på så sätt hittat nya personer att samarbeta med. Det har varit lärare, personal från Brottsofferjouren, personal från Kvinnohuset, Rädda barnen och ideella krafter i bostadsområden m m. Intensifierade kontakter med våra medlemsorganisationer har resulterat i att vi har ökat vår kulturverksamhet. När vi bokar föreläsare så har tanken varit att det ska bli mer än bara en föreläsning. Några exempel är att vi har fått nya cirkelledare, nya samarbetspartners, studiecirklar och uppdragsutbildningar genom föreläsningarna. Facknet i Norrköping är en samverkansgrupp som består av ABF / förbundsavdelningarna /LO kommittén. Den verksamheten har under året fått ett rejält uppsving och vi kan redovisa en hel del tvärfackliga studier och aktiviteter inom ramen för FackNet 18

19 Demokratisk utveckling På föreningshuset Sandbyhov har vi under året haft datacirklar för handikappföreningarna. Vi använder oss av en portabel data-studio. Arbetet är viktigt för att minska den digitala klyftan. En av våra medarbetare har fått möjlighet att under året genomgå en utbildning till handledare vid validering av förtroendevalda. Valideringen sker utifrån ett folkbildnings och folkrörelseperspektiv där den slutliga produkten är ett intyg baserat på 7 kompetenser Mångfald och integration Vi inledde ett samarbete med Rädda barnen i ämnet Föräldraskap mellan kulturer vilket resulterat i flera cirklar med deltagare från olika länder och även föreläsningar. En speciellt anpassad cirkelledarutbildning genomfördes också. Ett nytt spännande arbete har inletts med Syrianska föreningen i Norrköping. I föreningen finns mycket kultur- och cirkelverksamhet som de tillsammans med ABF vill utveckla. Politik och samhällsengagemang ABF och IF Metall har under hösten genomfört ett studiecirkel projekt för arbetslösa. Detta var det första arbetslöshetsprojekt som genomförts sedan de nya reglerna för A-kassa och AF trätt i kraft. Projektet fick uppmärksamhet utanför länet och Karl Petter Thorvaldsson var en av dem som lobbade för att göra det möjligt. ABF har tillsammans med Arbetets museum, LO och SAP planerat och genomfört 8 föreläsningar i år med kända föreläsare och med ett aktuellt samhällspolitiskt innehåll. Föreläsningarna är väl besökta och manar till eget ställningstagande och aktiviteter för förändring. Ungdomsverksamhet och amatörkultur I samverkan med kommunen erbjuder vi unga och vuxna med utvecklingsstörning studiecirklar, framför allt i skapande verksamhet. Jämställdhet Ett årligen återkommande arrangemang är den 8 mars, Kvinnodagen. I år bidrog ABF med föreläsare som bland annat berättade om att vara kvinna och komma från en kultur till en annan. Arrangemanget genomförs i samverkan med ABF, Arbetets museum, Norrköpings kommun, Byrån mot diskriminering samt S V Fi Fp. På initiativ av Habiliteringen och neuropsykiatriska teamet har vi startat Mangateckning för ungdomar. Studenter från campus i Norrköping har bildat två olika grupper som ägnar sig åt folkmusik på Bergslagsgården. PRIDE-festivalen genomfördes också i samarbete med studenter. Hållbar utveckling Klimat och miljöfrågorna har haft ett större genomslag i år. Vi har haft cirkelledarutbildning för Riksbyggen, energijägarutbildning för Hyresbostäder och har också kunna knyta till oss cirkelledare som är intresserade av klimat och miljöfrågor. ABF medverkade även på en klimatoch miljömässa som Riksbyggen hade på Louis De Geer. 19

20 Lokal verksamhet i Söderköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Söderköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Söderköpings kommun Inledande beskrivning Verksamheten i Söderköpings kommun fortsätter öka, både antal studiecirklar och kulturarrangemang. Ökningen beror till stor del på gott samarbete med de aktiva medlemsorganisationerna och en ökad lokal närvaro. Folkbildningsrådet genomförde den 5 september 2009 en Studieförbundens dag, där alla studieförbund visade upp sitt utbud för allmänheten. Platsen var Hagatorget i Söderköping. En av medarbetarna på Norrköpingskontoret är kontaktperson gentemot medlemsorganisationerna och kommunen. Demokratisk utveckling Ett samarbete med Stinsen angående den digitala klyftan, har inletts. Det gäller datacirklar i bibliotekets filialer, först i Mogata, men sedan även i Östra Ryd, som påbörjas i februari laptopar har för detta ändamål införskaffats. Det har också genomförts en processutbildning för styrelsemedlemmar i Kommunal sektion 14 styrelse, och dess s-förening, vilket bidrog till att medlemsantalet steg från 20 medlemmar till 60 medlemmar, och resulterade i en mycket aktivare förening. Politik och samhällsengagemang Ett närmare samarbete med Söderköpings arbetarkommun har resulterat i en ökad studieverksamhet. Lokal närvaro Samarbetet med Söderköpings föreläsningsförening fortsätter och har bidragit med många fina föreläsningar på Stinsen. Föreningen Stjärnqviltarna som har studiecirklar hos oss i Norrköping bidrog också med en utställning och föreläsning på Stinsen. Vi har också startat en cirkel i ABF:s hälsoskola för NHR medlemmar som bor i Söderköpings kommun. 20

21 Lokal verksamhet i Vadstena kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Vadstena är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Vadstena kommun Inledande beskrivning Även under 2009 har en kombination av kontor och studielokal funnits på Södra vägen 30 i Vadstena. Expeditionen har varit öppen varje måndag för besök. Vår lokal är lagom stor och används nu nästan varje dag för studiecirklar och föreläsningar. Studiecirklar bedrivs också på flera andra platser i kommunen. Under 2009 har antalet kulturarrangemang och annan gruppverksamhet ökat däremot skedde en liten minskning på cirkelsidan jämfört med föregående år. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Vadstena har under året haft ett rikt kulturliv där ABF har varit en samarbetspart vid olika arrangemang. När det gäller kulturen så har ABF bland annat haft samarbete med Hantverksmagasinet där man kunnat ta del av flera historieföreläsningar och prova på för olika typer av hanverk. Ett annat samarbete var tillsammans med Shakespeare På Gräsgården, flera teaterföreställningar Muntra fruarna i Winsor visades i Folkparken i Vadstena under hela sommaren och flera hundra personer tog del av kulturupplevelser som erbjöds under året 21

22 Lokal verksamhet i Valdemarsviks kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (Belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Valdemarsvik är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Valdemarsviks kommun Inledande beskrivning I Valdemarsviks kommun har verksamheten ökat med mer än det dubbla antalet arrangemang, och det är den flitiga Kulturföreningen Folkan i Gusum som främst står för den ökningen. Dess mycket varierande kulturutbud lockar även långväga publik. En annan stark aktör är den lokala Reumatikerföreningen i Valdemarsvik, som genomfört både kulturprogram, styrelseutveckling och cirklar, och vilka vi har mycket bra och nära kontakt med. Folkbildningsrådet hade den 29 augusti en Studieförbundens dag, där vi visade upp oss på Sparbankstorget i centrum. Politik och samhällsengagemang Vi kan också konstatera att Valdemarsviks Arbetarkommun har mer än dubblerat sina arrangemang. Det har varit föreläsningar med ett politiskt innehåll. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett lysande inslag på Valdemarsviks karneval var Bolivia Kommitténs ungdomar som dansade med sina fantastiska dräkter. Nytt för i år är också ett samarbete med Opalen Vård AB i Valdemarsvik där vi genomför kulturarrangemang för de boende. Demokratisk utveckling Det har startat en cirkel av personer som är intresserade av konsumentfrågor. 22

23 Lokal verksamhet i Ydre kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang : 13 1 Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ydre kommun Inledande beskrivning Ydre har genom åren varit lite av ett vart annat års kommun när det gäller ABF verksamhet, starkt kopplat till Ydre Riskteaters aktiviteter. I år har vi lagt ökad kraft på att försökt få igång annan verksamhet med viss framgång. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har mycket kretsat kring Ydre Riskteater och Musikalen Cabaret. Mycket arbete i folkbildningsform inför premiären som var fredagen den 2 oktober i Kulturverkstan, Österbymo. Efter premiären genomfördes ytterligare elva föreställningar som drog mycket publik. Annan verksamhet som dans och teatercirklar för barn/ungdomar har också genomfört under hösten Ydre är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: 23

24 Lokal verksamhet i Åtvidabergs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Åtvidaberg är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Åtvidabergs kommun Inledande beskrivning I våra lokaler i Åtvidaberg har vi under året färdigställt en datasal som används för så väl studiecirklar som uthyrning. Verksamheten i Åtvidaberg präglas av aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer där PRO och ett antal handikapporganisationer erbjuder sina medlemmar och i många fall ett brett utbud av både studiecirklar och kulturprogram. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Tillsammans med HSO Åtvidaberg genomfördes en Författarkväll med Johan Birath den 31 mars på Östergården. Omvärldsbevakning och metodutveckling I kommunen sker en hel del föreningsövergripande verksamhet där ABF varit aktiva, exempel på sådana aktiviteter är: - Hembygdensdag på Hembygdsgården - Hörseldag i Kulturhuset - Öppet hus Kulturhuset 24

25 Lokal verksamhet i Ödeshögs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ödeshögs kommun Inledande beskrivning Omvärldsbevakning och metodutveckling Under den länstäckande e-kampanjen, med syfte att göra internet mer tillgängligt, hade vi en föreläsning om säkerhet på nätet tillsammans med biblioteket. Hållbar utveckling 2009 blev det dags för glödlamporna att fasas ut. Vi mötte upp förändringen med en föreläsning om energi i hemmet. Demokratiutveckling Som ett steg i demokratiutvecklingen har vi genomfört flera styrelseutbildningar med våra organisationer i kommunen. Vi har även genomfört äldrerådslag, ett demokratiarbete där äldre får diskutera sina önskemål och behov med politiker. Kontaktuppgifter Ödeshögs kommun Ödeshög är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon:

26 AVDELNINGENS FÖRTROENDEVALDA 2009 Styrelsen ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Inghild Larsson Mantorp Ann-Marie Berg Norrköping Thomas Björk Motala Fr.o.m. 23/4-09 t.o.m.26/11-09 Karin Fornander Sundberg Vadstena Fr.o.m. 26/11-09 Eva Jeppson Vikbolandet Lennart Johansson Linköping Carina Jönsson Mjölby Tommy Moberg Linköping Thor-Björn Prütz Motala Hans-Erik Svensson Finspång Gunn Bredstedt Linköping Personalrepr. ordinarie Mikael Leonardsson Handels Personalrepr. ersättare Marlene Karlsson Handels Sekreterare Göran Lundström Avdelningsstyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet (VU) ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Carina Jönsson Mjölby Thor-Björn Prütz Motala Sekreterare Göran Lundström Verkställande utskottet har haft 8 protokollförda sammanträden. Förtroendemannarevisionen ordinarie Kenneth Valdna Linköping Ragnhild Wärn Motala Urban Pehrsson Norrköping ersättare Morgan Eklund Norrköping Ulla Pettersson- Carvalho Norrköping Auktoriserad revision Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB Valberedning Sammankallande Richard Bremer Linköping ledamöter Mats Nilstad Norrköping Birgit Pohjanen Skärblacka Jan-Erik Asp Motala Verner Bilde Skärblacka ersättare Hans Elf Motala Kristina Selvin Mjölby 26

27 Personalförteckning Studieombudsman Göran Lundström Tillsvidareanställda Pettersson Solveig t.o.m. 30/4 Stridh Beckman Gunilla t.o.m. 5/9 Mistrén Willy Cederbom Rigmor Nilsson Lars Seth Gunilla t.o.m. 5/9 Karlsson Marita Hagelin Marie Louise Mattisson Anita t.o.m. 5/7 Andersen Else Parkko Leila Svensson Gun Enström Bo t.o.m. 5/9 Bremer Richard t.o.m. 5/8 Martinsson Helli Gerdin Ann-Catrine Lantz Agnetha Strannelid Lena Dahlberg Glenn Szabó Johansson Maritha Fredriksson Helena t.o.m. 6/9 Cederin Pierre t.o.m. 5/9 Lindgren Tomas Andersson Susanne t.o.m. 9/8 Dahlqvist Eva Sanfridson Mikael tjl. fr.o.m. 1/10 Leonardsson Mikael Karlsson Marlene Dugic Indira Nilsson Ann-Christin t.o.m. 5/6 Fjellström Per-Johan t.o.m. 16/8 Visstidsanställd Nilsson Ann-Christin fr.o.m. 6/6 Vikmång Eva Edgren fr.o.m. 1/11 Inhyrd Hagelin Agneta 27

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Till medlemmar i SeniorNet Östersund

Till medlemmar i SeniorNet Östersund Östersund den 11 jan 2015 Kallelse till årsmöte Till medlemmar i SeniorNet Östersund Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 11 mars 2015, kl 13.00 Plats:

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 24 februari 2017 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 15 mars 2017, kl 13.00

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Styrelsen Position Revisor Elisabeth Ingvarsson Ordförande Patrik Flisbäck Gunnar Besson Kassör Leif Häll

Styrelsen Position Revisor Elisabeth Ingvarsson Ordförande Patrik Flisbäck Gunnar Besson Kassör Leif Häll Läns FUB Östergötlands Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen Position Revisor Elisabeth Ingvarsson Ordförande Patrik Flisbäck Gunnar Besson Kassör Leif Häll Angelica Mörner ledamot Katarina Sandberg ledamot

Läs mer