Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland"

Transkript

1 Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehållsförteckning Dagordning sidan 3 Ordförande har ordet sidan 4 Regionalredovisning sidan 5 Kommunal redovisning Boxholm sidan 8 Kommunal redovisning Finspång sidan 9 Kommunal redovisning Kinda sidan 11 Kommunal redovisning Linköping sidan 12 Kommunal redovisning Mjöby sidan 14 Kommunal redovisning Motala sidan 16 Kommunal redovisning Norrköping sidan 18 Kommunal redovisning Söderköping sidan 20 Kommunal redovisning Vadstena sidan 21 Kommunal redovisning Valdemarsvik sidan 22 Kommunal redovisning Ydre sidan 23 Kommunal redovisning Åtvidaberg sidan 24 Kommunal redovisning Ödeshög sidan 25 Avdelningens förtroendevalda sidan 26 Personalförteckning sidan 27 Förvaltningsberättelse med resultat- och sidan 28 balansräkning, samt tilläggsupplysningar Revisors rapport avseende granskning av sidan 41 årsredovisning - Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Styrelsens förslag sidan 42 2

3 Förslag till dagordning ABF Östergötlands årsmöte 27 april Årsmötets öppnande 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning/kallande 3. Fastställande av förslag till dagordning 4. Fastställande av ombudsförteckning tillika röstlängd 5. Val av årsmötesfunktionärer 5.1 Ordförande 5.2 Sekreterare 5.3 Två protokolljusterare 5.4 Två rösträknare 6. Verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 6.2 Ekonomisk berättelse 6.3 Revisorernas berättelse och förslag 6.4 Fastställande av resultat- och balansräkning 6.5 Styrelsens förslag till resultatdisposition 6.6 Beslut om ansvarsfrihet 7. Konstitutionsfrågor och fastställande av mandatfördelning i representantskapet 8. Fastställande av förtroendemannaarvoden 9. Val 9.1 Val av ordförande 2 år 9.2 Val av 4 styrelseledamöter 2 år 9.3 Val av 1 ersättare i styrelsen 2 år 9.4 Val av 2 revisor 2 år 9.5 Val av 5 ledamöter i valberedning, varav en sammankallande 9.6 Val av ersättare valberedning 10. Fastställande av nomineringstid 11. Datum för årsmöte Styrelsens rapporter 13. Behandling av inkomna motioner 14. Utdelning av kulturstipendium 15. Övriga ärenden 15.1 Information om kvalitetsarbete 16. Årsmötet avslutas 3

4 INLEDNING fler deltagare, 400 fler föreläsningar, en aktivare styrelse, en effektivare organisation och ökad kvalitet. Detta kan vi glädja oss över när vi summerar 2009 års ABF-verksamhet i Östergötland. Förutom det faktum att vår färgpalett förstås svämmar över av allsköns verksamhet, allt från klimatföreläsningar till hantverkscirklar till Östgötasamtalet som ökar medborgarnas inflytande över politikens agenda. Riktat till alla bildningstörstande och engagerade östgötabor såväl som skräddarsydd tillsammans med, och enligt behoven i, våra medlemsorganisationer. Som alltid har vi förstås haft lite smolk i glädjebägaren 2009 också. Vi har tackat av en del uppsagda och saknade kamrater. Vi har sett den första östgötska kommunen fatta beslut om att nolla bidragen till folkbildningen. Men vi har inte bara suttit på läktaren som tysta betraktare när Ödeshög har sagt nej tack till folkbildning. Vi har uppvaktat dem med våra bästa argument för folkbildningsverksamhet i länets alla kommuner och förklarat för dem att de tänker fel om de tror att de gör en besparing. Samma frågor som politikerna i Ödeshög förhoppningsvis ställde sig innan de fattade sitt beslut ställer vi naturligtvis oss själva med jämna mellanrum. Gör vi rätt saker? Når vi rätt grupper? Kan vi garantera hög kvalitet på all vår verksamhet? Är vi en viktig arena i samhällsdebatten? För vi utvecklingen framåt mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle? Utvecklar vi demokratin? medlemsorganisationer för att skapa en förtroendefull dialog och få en bild av anställdas och medlemmars utmaningar i vardagen. Besöken har varit både lärorika och trivsamma och besöksturnén fortsätter under För att en verksamhet ska ha en framtid krävs naturligtvis också ordning och reda i ekonomin. Trots en rad bakslag vad gäller bidragen från kommunerna och regionförbundet har vi under 2009 närmat oss en budget i balans med lite högre hastighet än vi räknat med. Det känns tryggt. Sammanfattningsvis har vi lämnat 2009 stärkta. Med fler deltagare i ryggsäcken, balanskurvor som pekar åt rätt håll, en effektivare organisation och ett par rejäla satsningar på framtid och utveckling igång. Satsningar som både bejakar ny teknik och det traditionella oslagbara samtalet. Louise Malmström Louise Malmström Ordförande Fixar vi inte detta har vi inget existensberättigande. Därför ser vi till att vi blir bättre och bättre på att följa upp vår verksamhet och uppfylla syftena med statens, regionens och kommunernas stöd till folkbildningen. En bra styrelse ska vara väl förtrogen med den verksamhet man styr över. Därför har styrelseledamöterna i ABF Östergötland under 2009 besökt både ABF-kontor och en del av våra 4

5 Regional redovisning Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela Sverige och består av våra medlemsorganisationer. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF växte fram som en politisk rörelse. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Tanken var att organisationernas medlemmar skulle få verktyg för att kunna påverka sin egen situation, och få en möjlighet att förändra samhället. I dag har ABF på förbundsnivå 59 medlemsorganisationer och 50 organisationer med samarbetsavtal. Resultaträkning Intäkter (tkr) Bidrag från Östsam Deltagarintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader (tkr) Litteratur/Materialkost Personalkostnader Verksamhetskostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Kvantitetsmått Antal studiecirklar Antal studietimmar Antal deltagare Antal kulturprogram Annan folkbildningsv. arrangemang Antal studietimmar Antal deltagare Studieförbundets verksamhet Inledning ABF Östergötland är en länstäckande studieförbundsavdelning som också har regionala uppgifter. I organisationen finns totalt 22 tillsvidareanställda vid utgången av 2009, 1192 objektsanställda har varit verksamma i organisationen, totalt har cirkelledare och kulturarbetare (fysiska personer) varit delaktiga i olika arrangemang. ABF Östergötland har verksamhet i samtliga av länets tretton kommuner. Utbildningar Våra regionala utbildningar riktar sig till de målgrupper som kan utbildas med stöd från de regionala utbildningsanslaget, dvs. ledarutbildningar och särskilt prioriterade funktionsutbildningar för styrelseledamöter, samt personalutveckling. Kvalitetsarbete ABF Östergötland arbetar med att stärka och utveckla sitt kvalitetsarbete. Ett modernt studieförbund har rätt kompetens och kunnande för sitt uppdrag, detta med utgångspunkt i pedagogiska överväganden. Alla anställda och förtroendevalda medverkar, på olika sätt, aktivt till att säkerställa folkbildningsmässigheten och kvaliteten i hela ABF Östergötlands organisation. Verksamhetens kvalitet har ett starkt samband med den pedagogiska utvecklingen. I den ingår att fokusera på grundläggande cirkelledar- och påbyggnadsutbildningar, att säkerställa introduktionen av nya ledare. Likaså ingår ett konsekvent arbete med utvärdering av verksamheten, där ledarna kan ges redskap att utveckla sig i sitt uppdrag. Genom att aktivt delta i förbundets kvalitetsaktiviteter, likaså att samverka med övriga studieförbund inom ramen för Folkbildningsförbundets och BFÖ s verksamheter, kan en hög kvalitet säkerställas i verksamheten. Förbundets målsättning att granska 10 % av verksamheten menar vi ska ligga på en högre nivå inom ABF Östergötland. Därför har ABF Östergötland följande mål: att årligen kvalitetssäkra 20 % av verksamheten att nå alla cirkelledare med erbjudande om introduktion och grundutbildning. 5

6 Prioriterade områden Utöver den verksamhet som bedrivits regionalt kring ledar och styrelseutveckling, har ABF Östergötland haft ett antal prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2009 som utgjort horisontella begrepp i all verksamhet på olika sätt. Mångfald och integration Jämställdhet Hållbar utveckling Omvärldsbevakning Lokal närvaro Lokal närvaro i ABF-perspektiv har i mycket betraktats vara att vi har en skylt och en lokal/kontor och helst också fast personal placerad i varje kommun. Det är uppenbart att vi som ABF organisation måste anlägga ett mycket brett perspektiv på begreppet lokal närvaro, vilket också varit en viktig utgångspunkt under året. Det handlar i stor utsträckning om att tala i termer av tillgänglighet och att ha verksamheten i fokus, att tala om kontor och fast personal kan i vissa avseenden snarare och lite tillspetsat vara en motkraft i det lokala närvaroperspektivet. Det råder till exempel mycket olika förutsättningar att arbeta med vår lokala närvaro om vi talar om små eller stora kommuner. I en mindre kommun kan vi uppfattas mycket tydligt lokalt närvarande med ganska små och enkla medel, medan i stora kommuner handlar om att vara på flera ställen samtidigt, som i större bostadsområden. Det går inte att lägga en enda mall för hur den lokala närvaron ska utvecklas hela i länet, utan frågan behöver hanteras på olika sätt. Inte minst handlar det om ABF s samarbete med medlemsorganisationerna, användandet av teknik, förläggning av verksamheten, engagerande av volontärer osv. Under 2009 kan vi notera att den lokala verksamheten haft en gynnsammare utveckling i länets små kommuner än i de större, vilket leder oss till bedömningen att vi agerar riktigt när det gäller vår lokala närvaro. Internt utvecklingsarbete ABF Östergötlands inriktning mot ett processmässigt förhållningssätt har inneburit att arbetet har en ständig fokus på utveckling med hänsyn taget till såväl strategiska avvägningar knutet till målgruppers förändrade behov och beteenden som till faktorer av extraordinär art, t.ex. ändrade ekonomiska villkor (läs kommun- och landstingsstöd) och annat som står utanför omedelbar makt att påverka. ABF Östergötland har efter fusioneringen av länets tidigare ABF organisationer genomgått en omfattande förändring i sin struktur, samordning av rutiner, teknikutveckling och andra anpassningar. Men också förändrat sättet att jobba, metodval, tillgänglighet, ökad mobilitet etc. allt i syfte att underlätta för målgrupper att ta del av folkbildning. De samlade intäkterna har under en 2 års period minskat med i storleksordningen 5 miljoner kronor med begränsad koppling till förändringar i verksamhetens volym Inför 2009 bereddes därför en strukturplan som innehöll ett antal moment som syftat till utveckling. Översyn av bemanning En tredjedel av den fasta personalen har avvecklats under året, med betydande omstrukturering av uppgifter och kompetens förändring för kvarvarande personal Översyn av lokalfrågor Uppsägningar och ändrade lokaldispositioner, ombyggnad och handikappanpassning Administrativa rutiner Förändrad och centraliserad hantering av verksamhetens administration i hela länet, nya uppgifter och rutiner komplettering av kompetens, utarbetande av normer och nyckeltal Ökad mobilitet i verksamheten Investering i ny och avveckling av gammal utrustning, fasta datasalar ut och bärbara mobila lösningar in. Investering i nya mobila tysta musikstudios, utbildning och kompetensgivning Dialog med medlemsorganisationer Möten och samråd om förändrat arbetssätt, samordning och rollfördelning mellan ABF och medlemsorganisationer 6

7 Utvecklingsanslag 2009 Kronor: kr Följande aktiviteter har genomförts Projekt: Våra kostnader för det omfattande utvecklingsarbete som skett och som är knutet till den regionala folkbildningens anslag har bl.a. varit en och flerdags utbildningar för medarbetare och förtroendevalda. Delat på flera olika medarbetare har vi bedömt att motsvarande en heltidstjänst varit direkt knuten till arbetet som beskrivs ovan i form av planering och verkställighet. Därutöver har individuella insatser gjorts utifrån specialkompetenser när det gäller utbildning och introduktion för medarbetare i olika sammanhang kring ex. ny teknik, såväl hård som mjukvara, nya administrativa rutiner, metodsamtal, organisationsarbete, tjänstebeskrivningar etc. Kostnad: kr Övrigt För direkta investeringar knutet till det utvecklingsarbete som sker, i lokaler, teknik, verksamhet etc. har ABF Östergötland också tagit i anspråk betydande ekonomiska resurser utanför det regionala anslaget genom det egna kapitalet, det särskilda statsbidraget för handikappade och invandrare och andra riktade medel. VÅRA VÄRDEGRUNDER Människosyn Människosynen bygger på att varje människa är lika mycket värd, oavsett social tillhörighet, handikapp, etniskt ursprung, hudfärg, kön eller ålder. Varje människa är en unik och tänkande varelse. Det innebär att varje människa är en resurs, som har förmågan och viljan att växa och utvecklas och som har förmågan och viljan att påverka och ta ansvar. Kunskapsyn Alla människor har kunskaper men de är olika beroende på var personen levt och vilket arbete och vilken utbildning han eller hon har fått. Lärandet är en livslång process. Kunskap kan inte ges till någon utan den måste erövras av varje individ, genom att var och en får tid att bearbeta den sökta eller givna informationen. En kunskapsutveckling måste bygga på människors egna erfarenheter, där frågandet, nyfikenheten, ifrågasättandet, prövandet, reflekterandet och handlingen är viktiga steg i en levande kunskapskedja. Samhällssyn Samhällssynen bygger på att framtiden är påverkbar och inte ödesbestämd. Det är tillsammans som vi skapar ett gott samhälle där alla har samma möjligheter. Varje människa har därigenom också skyldighet att i någon mening vara med och skapa ett bättre samhälle. Det får därför inte vara ett fåtal som styr, utan många människor i samverkan är grunden och förutsättningen för samhällsutvecklingen. Samhällssynen omfattar alla på jorden, den sätter inte gränser vid kommun eller land utan den bygger på alla människors lika värde oavsett social, nationell eller etnisk tillhörighet 7

8 Lokal verksamhet i Boxholms kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: studietimmar Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Boxholm är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Boxholm kommun Inledande beskrivning ABF-studielokal, som ligger centralt i Boxholm, är mötesplats för våra cirkeldeltagare och medlemmar i våra medlemsorganisationer. Under 2009 inleddes ett gott samarbete med Bjursdalens servicecenter som resulterade i ett antal kulturarrangemang och en studiecirkel. Omvärldsbevakning och metodutveckling Tillsammans med andra verksamma studieförbund i Boxholm, våra cirkelledare och cirkeldeltagare genomfördes ett arrangemang på Boxholm bibliotek där vi visade vår verksamhet. Syftet var att kommunala politiker och invånarna se folkbildningsbredden och betydelse i samhället. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i den E- kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. Ungdomar I ett led på vår regionala satsning på ungdomar och kultur, har vi inlett ett samarbete kring en replokal med Boxholms fritidsgård. Fyra band är startade i nuläget och fler är på gång att börja! 8

9 Lokal verksamhet i Finspångs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Finspångs är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Vallonvägen 21, Finspång Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Finspångs kommun Inledande beskrivning Finspångskontoret är centralt beläget i det s.k. ABF-huset. Via hemsida, studieprogram, affischering och personliga möten erbjuds kommuninvånarna möjlighet att delta i kulturarrangemang och studiecirklar. Utbudet är brett och riktar sig till olika åldrar och det finns ett särskilt stort intresse för Linedance, Jägarskola och de estetiska ämnena. När det gäller kulturarrangemang är barnteaterföreställningarna mycket populära bland allmänheten. De genomförs i samarbete mellan Finspångs kommun, Teaterföreningen, NBV och ABF. Förutom de lokala medlemsorganisationerna är Finspångs kommun, Samordningsförbundet och ungdomsprojektet Communicare viktiga samverkanspartners. Sedan år 2006 finns det ett fungerande ABF-råd som tillsammans med kontoret har till uppgift att utveckla verksamheten i kommunen. På initiativ av det lokala Folkbildningsrådet anordnades för första gången en gemensam studieupptakt för studieförbunden inför höststarten. Det kom cirka 125 besökare till Missionskyrkan. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi försöker att på olika sätt hålla oss ajour med vad som är på gång både inom kommunen och i samhället i stort. En levande dialog förs med ungdomar om hur de använder ny teknik och inte minst deras förväntningar på och nytta av folkbildningen. För att öka kvaliteten och nå fler människor strävar vi efter att samordna föreläsningarna med olika samarbetspartners. Marknadsföringen försöker vi också att förbättra genom att bygga mer på personliga kontakter i samband med olika rekryteringsinsatser. Det är mer tidskrävande, men vår erfarenhet är att det leder till ett bättre resultat. 9

10 Demokratiutveckling I vår verksamhet lägger vi en stor vikt vid att människor ska få komma till tals på olika sätt. Huvudparten av föreläsningar och kulturarrangemang genomförs ute i bostadsområdena dit bl.a. politiker och tjänstemän bjuds in för diskussioner om aktuella ämnen. Hållbar utveckling Under hösten startade en studiecirkel i Riksbyggens klimatskola utifrån studiematerialet Hållbar utveckling nu! Målsättningen med Klimatskolan är att Riksbyggens bostadsrättsföreningar aktivt ska verka för att fler boende ska välja att leva miljöanpassat. Ett närmare samarbete har kommit i gång med Socialdemokraterna där vi exempelvis startat en skrivarcirkel i hur man skriver insändare och debattartiklar. Ett fungerande SSU har också bildats och diskussioner har påbörjats om tänkbara gemensamma aktiviteter. Med Kommunal har ett samarbete inletts där en studiecirkel Kunskap är makt erbjuds medlemmarna. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har andelen ungdomar ökat i verksamheten, vilket är mycket positivt. Detta är en direkt följd av rockverksamheten samt samarbetet med Communicare och Samordningsförbundet. I samarbete med kommunens fritidsverksamhet Hörnan har rockcirklar startat i Kulturens hus (tidigare Folkets hus) där ABF har utrustat ett musikrum. Mångfald och integration I kommunen har ett arbete påbörjats med att skapa ett Kulturens hus där tanken är att fylla huset med olika aktiviteter och för olika åldrar. Kommunen står som ägare för huset och en inriktning är att samarbeta med studieförbunden. I arbetet med den digitala klyftan har vi fortsatt samarbetet med Communicare där ungdomar lär seniorer att bättre hantera sina mobiltelefoner. Vi arbetar i små grupper och varje deltagare får en egen ledare, ett nära och lärande samtal mellan ledare och deltagare är metoden. Förutom att ungdomarna i Communicare fungerat som cirkelledare i Mobiltelefoni för seniorer har en fotocirkel startat där målet är att anordna en fotoutställning på biblioteket. En coach som är anställd av Samordningsförbundet har grupper i ABF-huset där ungdomar får lära sig det s.k. Giraffspråket som går ut på att, genom rollspel, träna på att bli bättre på att kommunicera med sin omgivning. 10

11 Lokal verksamhet i Kinda kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Kinda är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Inledande beskrivning I Kinda har vi våra lokaler ihop med Hyresgästföreningen relativt centralt i Kisa. Samarbetet med kommunen och dess Lärcenter är gott och genererar verksamhet i gemensamma aktiviteter. Nämnas bör även vårt arbete ihop med den lokala PRO-avdelningen som är en mycket studieaktiv organisation med ett brett utbud för sina medlemmar och ofta övriga Kindabor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Läget på arbetsmarknaden har gjort att vi ihop med Lärcentrum och de fackliga organisationerna aktivt jobbat med folkbildning som en väg till att stärka individerna inför återinsteget på arbetsmarknaden. En annan sak vi gärna vill lyfta fram är den föreläsningsserie som genomförts ihop med PRO och Kinda Bibliotek, uppskattat av så väl arrangörer, föreläsare som av den relativt stora publik som deltagit. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett antal författarbesök har skett under det gångna året. Därutöver bör det lyftas fram när ABF och Gunnar Klaesson från En bok för alla var inbjudna till Kinda Lärcentrum för att prata om bokens betydelse ur olika perspektiv. Eleverna hade i förväg valt ut böcker som de refererade till och som diskuterades. 11

12 Lokal verksamhet i Linköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Linköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Linköpings kommun Inledande beskrivning I Linköping som är den kommun i länet där verksamheten i allra högsta grad skett i samarbete med våra medlemsorganisationer så fortsätter den utvecklingen. Vi möter dock det som brukar benämnas allmänheten denna vägen istället, det visar sig naturligtvis att allmänheten oftast finns i facket, Hyresgästföreningen, är medlemmar i Coop eller bor i en Riksbyggen eller HSB bostadsrätt. Omvärldsbevakning och metodutveckling Nya tider kräver ny folkbildning, låter som en klyscha men är till stor del sant. Vi konkurerar om människors tid och intressen och måste göra det på ett medvetet sätt. Inte många är idag beredda att anmäla sig till en studiecirkel där man binder upp sig att delta tio tisdagar i rad, med start om en månad, då är vi 3-4 månader längre fram när cirkeln avslutas, och hur ser vår vardag ut då? Därför har vi utvecklat de korta, aktuella föreläsningarna som inte sällan leder till fortsatt folkbildningsverksamhet i form av kortare studiecirklar eller ytterligare föreläsningar. Inte minst den tekniska utvecklingen har gett oss möjlighet att utveckla nya folkbildningsprodukter, Verksamheten har förnyats och delvis ändrat karaktär under det senaste året, dels tack vare att vi växlat över till bärbara datorer. Efter en trevande inledning på året har intresset vuxit och alltfler utnyttjar möjligheten att få cirklar i sina egna lokaler. Vi har också vid flera tillfällen hyrt ut kursledare till företagsutbildningar, och hyrt ut lokal+datorer till företag i regionen. 12

13 Demokratiutveckling Demokrati utvecklas där människor finns och där man samlas, vill och tycker saker. Vi har under året varit med som en aktiv part vid ett antal föreningsbildningar, inom såväl det politiska som handikappområdet. Här har vi kunnat erbjuda vår kompetens i utvecklandet av både föreningen som helhet och dess styrelse. Hållbar utveckling Området är aktuellare än någonsin, och exempel på verksamhet är föreläsningsverksamhet tillsammans med bl.a. Hyresgästföreningen om energisparande, studiecirkelverksamhet kring kost, mat och matens innehåll och miljöpåverkan. Mångfald och integration Ungdomsverksamhet och amatörkultur Inom detta område finns en liten men varierad verksamhet, vi har ungdomar som utvecklar sin musik, vi har unga politiskt och fackligt intresserade som utvecklar såväl sig själva som demokratin. Under andra halva av året så har Kvinnoföreningen Bumerang utökat sin verksamhet med verksamhet för ungdomar, detta tillsammans med den Bosniska skolan som vi haft i våra lokaler är exempel på verksamhet som tangerar minst ett par av våra prioriterade områden. Förutom tidigare nämnda Bosniskaskolan och den nya samverkansgruppen Kvinnoföreningen Bumerang som består av en större grupp kvinnor från Bosnien som bedriver en bred verksamhet med matlagning, sömnad och folkdans som några beståndsdelar så har vi samverkat med hyresgästföreningen kring uppsökande verksamhet och genomförande av Bo-skolor i Berga. Under denna rubrik finner vi även Folkmusikfestivalen i Folkets Park i oktober. Under två dygn blev det ett antal arrangemang på olika scener där publik i alla åldrar upplever olika sorters folkmusik. Arena 55 + föreläsningar fortsatte på Hästskogatan under året. Fyra föreläsningar Hus och människor i Linköping med Gunnar Elfström var planerade men fick utökas till tio då intresset för föreläsningarna var mycket stort. 13

14 Lokal verksamhet i Mjölby kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Mjölby kommun Inledande beskrivning Under 2009 har ABF i Mjölby arbetat med att förnya och fördjupa kontakterna med de lokala medlemsorganisationer som ryms i kommunen. Diskussioner och planering har skett i föreningar kring utbildning av fler cirkelledare, styrelse- samt föreningsutveckling. En träff för alla cirkelledare har också skett under året då inbjuden föreläsare pratade kring betydelsen av cirkelledarrollen och man hade gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte Dessutom inleddes ett nytt samarbete mellan Nattvandrarna, Kombrå och ABF som resulterade i ett antal studiecirklar och kulturarrangemang i trygget och ungdomsfrågor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Då den svenska finanskrisen slog hårt mot många människor genomfördes flera föreläsningar i ämnet med olika inriktning i syfte att få insikt och bildning. En annan aktuell fråga är ökningen av dolda missbruk i vårt samhälle. Med anledning av det har vi haft en föreläsningsserie om socker-, sexoch spelmissbruk. Mjölby har drabbats av omfattande uppsägningar under året. Vi har, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Tillsammans med våra politiska medlemsorganisationer har ABF haft flera cirklar och föreläsningar kring politiska ideologier, bland annat hölls en föreläsning om Sverigedemokraterna av EXPO. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i Mjölby i den E-kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. 14

15 Mångfald och integration För att öka toleransen och förståelse av människors olika uppväxtförhållanden, kulturer och sexualiteter, i vårt samhälle, har vi haft två olika föreläsningsserier under rubrikerna Att våga vilja vara sig själv och Blir du vad du heter. Flera olika föreläsare har berättat om sitt vardagsliv med allt vad det innebär. ABF deltog i anordnandet av den Scribblefestivalen; ett arrangemang mot våld och skadegörelse. Vi var även med och arrangerade familjefestivalen Picnic och Pop i Hembygdsgården. Båda festivalerna var stora lokala arrangemang med stor publik. I samarbete med Mjölby Arbetarekommun har ABF i Mjölby skapat mötesplats för nysvenskar som vill utveckla det svenska språket, lära om det svenska samhället samt utbytt erfarenhet kring olika kulturer. Ett annat samarbete mellan Mjölby Kommun och ABF i mångfald och integration är Att lära språk genom skapande, mest populärt är sömnad, matlagning och data. Lokal närvaro Flera studiecirklar och föreläsningar har bedrivits av ABF i samarbete med medlemsorganisationer i olika bostadsområden både i Mjölby, Mantorp och Skänninge. I Mjölby höll vi, tillsammans med lokala rockband, en banddag. Till banddagen inbjöds alla yngre ABF-band i länet och ett trettiotal ungdomar spenderade en dag med workshops och utbildning tillsammans. Dagen avslutades med en konsert på fritidsgården där alla band fick spela. Ungdomar Fler ungdomar har under året sökt sig till ABF för samarbete och utveckling av idéer de brinner för, ABF har kunnat hjälpa till med föreningskunskap, ledare och lokaler. En ny danslokal på Parkskolan iordningsställdes under senare delen av 2009 och som har använts flitigt av en grupp Hip-hoppare. 15

16 Lokal verksamhet i Motala kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Motala kommun Inledande beskrivning År 2009 har varit ett tufft år för invånarna i Motala kommun. Med sin industriella historia har kommunen blivit en av de mest drabbade i länet av uppsägningar och nedläggningar. Vi har lagt lite extra fokus på detta i vårt dagliga arbete och låtit det genomsyra vår verksamhet. Ett annat prioriterat uppdrag har varit att kontakta medlemsorganisationer som vi haft liten eller ingen kontakt med. Vårt arbete har lett till en förbättrad relation och ökad verksamhet med ett flertal organisationer. Våra lokaler, som ligger centralt i Motala, är alltjämt en mötesplats för våra deltagare. Lokalerna är handikappanpassade och flitigt använda. Vi har även kunnat använda lokaler ute i bostadsområdena, genom vårt fina samarbete med kommunens bostadsstiftelse. Som en summering av året går att säga att vi har varit aktiva utåt genom föreläsningar av alla de slag samt att vi har förbättrat cirkelverksamheten genom ökade kontakter med våra organisationer och ledare. Motala är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Omvärldsbevakning och metodutveckling För att möta upp de omfattande uppsägningarna i kommunen har vi, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Vi har även haft uppdragsutbildningar i samarbete med företag som vill fortbilda sin personal. Vi tog upp problem som följde i och med finanskrisen genom att hålla en föreläsning om hur man får privatekonomin att gå ihop. 16

17 Vi tog även författaren Jonas Andersson till Motala. Han har skrivit boken El Choco, där han berättar om sitt kriminella liv som slutade i Bolivianskt fängelse. I fängelset fick han insikt om sina destruktiva mönster och kunde förändra sitt liv. Jonas föreläste på skolor i Motala och avslutade med en föreläsning hos oss. Demokratiutveckling Göran Johnsson, före detta metallordförande, diskuterade hur man tar tillbaka demokratin under ett välbesökt möte på försommaren. Jämställdhet och klass är frågor som behandlades på två föreläsningar i Motala. Åsa Linderborg författare och kulturskribent, samt Margaretha Winberg var uppskattade föreläsare. Margaretha besökte även en gymnasieskola och en folkhögskola för att diskutera demokrati och jämställdhet. Både under Vätternrundan och kulturnatten hade vi öppet hus för allmänheten. Vi visade upp verksamhet, bjöd på fika och underhållning av olika slag samt hade konstutställning. Under hösten har vi haft föreläsningar i två bostadsområden, Ekön och Charlottenborg, om vardagsnyttiga ämnen så som vad lagarna säger kring samboskap och köp på internet. Ungdomar Vi inledde ett samarbete, med en fastighetsägare i Borensberg, kring replokaler. Ett par band hann starta under året och vi såg intresse för fler. I Motala startade vi en arrangörsgrupp med medlemmar från våra lokala rockband. Gruppen ordnade en konsertkväll i oktober, med tre band och ett sextiotal gäster. Arrangörsgruppen har börjat planera nya arrangemang för nästa år! Hållbar utveckling Tre föreläsningar på temat Klimatsmart genomfördes under våren med blandat publikintresse. Bli skitsmart, bli transportsmart och bli energismart var de olika teman som berördes. Mångfald och integration Motala arbetarekommun har i samarbete med oss genomfört samtal om hur man arbetar med integrationsfrågor. Till exempel tog man upp hur man i Landskrona arbetat aktivt för att bemöta invandrarfientliga partier. Lokal närvaro En mycket uppskattad och välbesökt föreläsningsserie som vi genomförde under våren var Minns Motala. Under sju olika tillfällen tog vi upp olika delar av Motalas historia, bland annat Motala som industrins vagga, Folkets Hus historia, Göta kanal och dess grundare Baltzar von Platen, Bona som uppfostringsanstalt och om olika ortsnamn i trakten. 17

18 Lokal verksamhet i Norrköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Norrköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Norrköpings kommun Inledande beskrivning ABF:s Norrköpingskontor har genomgått en omfattande renovering både invändigt och utvändigt detta år. Vi har nu både handikapptoalett och hiss till andra våningen, vilket gör att människor med funktionshinder har fullt tillträde till huset. Det har naturligtvis varit en påfrestning att arbeta samtidigt som det renoverats i huset. Personalen har i den mån det har varit möjligt fått arbeta hemifrån. Delar av vår studieverksamhet har fått vara i andra lokaler under tiden. Hyresgästföreningen i Norrköping har hjälpt oss med tillfällig lokal under tiden. Vi märker också av att på grund av vårt mycket centrala läge så får vi hit människor som annars kanske inte hade tagit kontakt med oss. Det har resulterat i att våra konstutställningar och föreläsningar har en allt större publik. Kamratcirklarna har också ökat på grund av spontanbesök i huset. Några nya föreningar har kommit till under året och nya spännande arrangemang som t ex Norrköpings första PRIDE-festival. I våra lokaler i Krokek har vi installerat en datasal och på Marieborg har vi en tyst musik-studio. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi har utökat våra nätverk och på så sätt hittat nya personer att samarbeta med. Det har varit lärare, personal från Brottsofferjouren, personal från Kvinnohuset, Rädda barnen och ideella krafter i bostadsområden m m. Intensifierade kontakter med våra medlemsorganisationer har resulterat i att vi har ökat vår kulturverksamhet. När vi bokar föreläsare så har tanken varit att det ska bli mer än bara en föreläsning. Några exempel är att vi har fått nya cirkelledare, nya samarbetspartners, studiecirklar och uppdragsutbildningar genom föreläsningarna. Facknet i Norrköping är en samverkansgrupp som består av ABF / förbundsavdelningarna /LO kommittén. Den verksamheten har under året fått ett rejält uppsving och vi kan redovisa en hel del tvärfackliga studier och aktiviteter inom ramen för FackNet 18

19 Demokratisk utveckling På föreningshuset Sandbyhov har vi under året haft datacirklar för handikappföreningarna. Vi använder oss av en portabel data-studio. Arbetet är viktigt för att minska den digitala klyftan. En av våra medarbetare har fått möjlighet att under året genomgå en utbildning till handledare vid validering av förtroendevalda. Valideringen sker utifrån ett folkbildnings och folkrörelseperspektiv där den slutliga produkten är ett intyg baserat på 7 kompetenser Mångfald och integration Vi inledde ett samarbete med Rädda barnen i ämnet Föräldraskap mellan kulturer vilket resulterat i flera cirklar med deltagare från olika länder och även föreläsningar. En speciellt anpassad cirkelledarutbildning genomfördes också. Ett nytt spännande arbete har inletts med Syrianska föreningen i Norrköping. I föreningen finns mycket kultur- och cirkelverksamhet som de tillsammans med ABF vill utveckla. Politik och samhällsengagemang ABF och IF Metall har under hösten genomfört ett studiecirkel projekt för arbetslösa. Detta var det första arbetslöshetsprojekt som genomförts sedan de nya reglerna för A-kassa och AF trätt i kraft. Projektet fick uppmärksamhet utanför länet och Karl Petter Thorvaldsson var en av dem som lobbade för att göra det möjligt. ABF har tillsammans med Arbetets museum, LO och SAP planerat och genomfört 8 föreläsningar i år med kända föreläsare och med ett aktuellt samhällspolitiskt innehåll. Föreläsningarna är väl besökta och manar till eget ställningstagande och aktiviteter för förändring. Ungdomsverksamhet och amatörkultur I samverkan med kommunen erbjuder vi unga och vuxna med utvecklingsstörning studiecirklar, framför allt i skapande verksamhet. Jämställdhet Ett årligen återkommande arrangemang är den 8 mars, Kvinnodagen. I år bidrog ABF med föreläsare som bland annat berättade om att vara kvinna och komma från en kultur till en annan. Arrangemanget genomförs i samverkan med ABF, Arbetets museum, Norrköpings kommun, Byrån mot diskriminering samt S V Fi Fp. På initiativ av Habiliteringen och neuropsykiatriska teamet har vi startat Mangateckning för ungdomar. Studenter från campus i Norrköping har bildat två olika grupper som ägnar sig åt folkmusik på Bergslagsgården. PRIDE-festivalen genomfördes också i samarbete med studenter. Hållbar utveckling Klimat och miljöfrågorna har haft ett större genomslag i år. Vi har haft cirkelledarutbildning för Riksbyggen, energijägarutbildning för Hyresbostäder och har också kunna knyta till oss cirkelledare som är intresserade av klimat och miljöfrågor. ABF medverkade även på en klimatoch miljömässa som Riksbyggen hade på Louis De Geer. 19

20 Lokal verksamhet i Söderköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Söderköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Söderköpings kommun Inledande beskrivning Verksamheten i Söderköpings kommun fortsätter öka, både antal studiecirklar och kulturarrangemang. Ökningen beror till stor del på gott samarbete med de aktiva medlemsorganisationerna och en ökad lokal närvaro. Folkbildningsrådet genomförde den 5 september 2009 en Studieförbundens dag, där alla studieförbund visade upp sitt utbud för allmänheten. Platsen var Hagatorget i Söderköping. En av medarbetarna på Norrköpingskontoret är kontaktperson gentemot medlemsorganisationerna och kommunen. Demokratisk utveckling Ett samarbete med Stinsen angående den digitala klyftan, har inletts. Det gäller datacirklar i bibliotekets filialer, först i Mogata, men sedan även i Östra Ryd, som påbörjas i februari laptopar har för detta ändamål införskaffats. Det har också genomförts en processutbildning för styrelsemedlemmar i Kommunal sektion 14 styrelse, och dess s-förening, vilket bidrog till att medlemsantalet steg från 20 medlemmar till 60 medlemmar, och resulterade i en mycket aktivare förening. Politik och samhällsengagemang Ett närmare samarbete med Söderköpings arbetarkommun har resulterat i en ökad studieverksamhet. Lokal närvaro Samarbetet med Söderköpings föreläsningsförening fortsätter och har bidragit med många fina föreläsningar på Stinsen. Föreningen Stjärnqviltarna som har studiecirklar hos oss i Norrköping bidrog också med en utställning och föreläsning på Stinsen. Vi har också startat en cirkel i ABF:s hälsoskola för NHR medlemmar som bor i Söderköpings kommun. 20

21 Lokal verksamhet i Vadstena kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Vadstena är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Vadstena kommun Inledande beskrivning Även under 2009 har en kombination av kontor och studielokal funnits på Södra vägen 30 i Vadstena. Expeditionen har varit öppen varje måndag för besök. Vår lokal är lagom stor och används nu nästan varje dag för studiecirklar och föreläsningar. Studiecirklar bedrivs också på flera andra platser i kommunen. Under 2009 har antalet kulturarrangemang och annan gruppverksamhet ökat däremot skedde en liten minskning på cirkelsidan jämfört med föregående år. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Vadstena har under året haft ett rikt kulturliv där ABF har varit en samarbetspart vid olika arrangemang. När det gäller kulturen så har ABF bland annat haft samarbete med Hantverksmagasinet där man kunnat ta del av flera historieföreläsningar och prova på för olika typer av hanverk. Ett annat samarbete var tillsammans med Shakespeare På Gräsgården, flera teaterföreställningar Muntra fruarna i Winsor visades i Folkparken i Vadstena under hela sommaren och flera hundra personer tog del av kulturupplevelser som erbjöds under året 21

22 Lokal verksamhet i Valdemarsviks kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (Belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Valdemarsvik är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Valdemarsviks kommun Inledande beskrivning I Valdemarsviks kommun har verksamheten ökat med mer än det dubbla antalet arrangemang, och det är den flitiga Kulturföreningen Folkan i Gusum som främst står för den ökningen. Dess mycket varierande kulturutbud lockar även långväga publik. En annan stark aktör är den lokala Reumatikerföreningen i Valdemarsvik, som genomfört både kulturprogram, styrelseutveckling och cirklar, och vilka vi har mycket bra och nära kontakt med. Folkbildningsrådet hade den 29 augusti en Studieförbundens dag, där vi visade upp oss på Sparbankstorget i centrum. Politik och samhällsengagemang Vi kan också konstatera att Valdemarsviks Arbetarkommun har mer än dubblerat sina arrangemang. Det har varit föreläsningar med ett politiskt innehåll. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett lysande inslag på Valdemarsviks karneval var Bolivia Kommitténs ungdomar som dansade med sina fantastiska dräkter. Nytt för i år är också ett samarbete med Opalen Vård AB i Valdemarsvik där vi genomför kulturarrangemang för de boende. Demokratisk utveckling Det har startat en cirkel av personer som är intresserade av konsumentfrågor. 22

23 Lokal verksamhet i Ydre kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang : 13 1 Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ydre kommun Inledande beskrivning Ydre har genom åren varit lite av ett vart annat års kommun när det gäller ABF verksamhet, starkt kopplat till Ydre Riskteaters aktiviteter. I år har vi lagt ökad kraft på att försökt få igång annan verksamhet med viss framgång. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har mycket kretsat kring Ydre Riskteater och Musikalen Cabaret. Mycket arbete i folkbildningsform inför premiären som var fredagen den 2 oktober i Kulturverkstan, Österbymo. Efter premiären genomfördes ytterligare elva föreställningar som drog mycket publik. Annan verksamhet som dans och teatercirklar för barn/ungdomar har också genomfört under hösten Ydre är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: 23

24 Lokal verksamhet i Åtvidabergs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Åtvidaberg är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Åtvidabergs kommun Inledande beskrivning I våra lokaler i Åtvidaberg har vi under året färdigställt en datasal som används för så väl studiecirklar som uthyrning. Verksamheten i Åtvidaberg präglas av aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer där PRO och ett antal handikapporganisationer erbjuder sina medlemmar och i många fall ett brett utbud av både studiecirklar och kulturprogram. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Tillsammans med HSO Åtvidaberg genomfördes en Författarkväll med Johan Birath den 31 mars på Östergården. Omvärldsbevakning och metodutveckling I kommunen sker en hel del föreningsövergripande verksamhet där ABF varit aktiva, exempel på sådana aktiviteter är: - Hembygdensdag på Hembygdsgården - Hörseldag i Kulturhuset - Öppet hus Kulturhuset 24

25 Lokal verksamhet i Ödeshögs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ödeshögs kommun Inledande beskrivning Omvärldsbevakning och metodutveckling Under den länstäckande e-kampanjen, med syfte att göra internet mer tillgängligt, hade vi en föreläsning om säkerhet på nätet tillsammans med biblioteket. Hållbar utveckling 2009 blev det dags för glödlamporna att fasas ut. Vi mötte upp förändringen med en föreläsning om energi i hemmet. Demokratiutveckling Som ett steg i demokratiutvecklingen har vi genomfört flera styrelseutbildningar med våra organisationer i kommunen. Vi har även genomfört äldrerådslag, ett demokratiarbete där äldre får diskutera sina önskemål och behov med politiker. Kontaktuppgifter Ödeshögs kommun Ödeshög är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon:

26 AVDELNINGENS FÖRTROENDEVALDA 2009 Styrelsen ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Inghild Larsson Mantorp Ann-Marie Berg Norrköping Thomas Björk Motala Fr.o.m. 23/4-09 t.o.m.26/11-09 Karin Fornander Sundberg Vadstena Fr.o.m. 26/11-09 Eva Jeppson Vikbolandet Lennart Johansson Linköping Carina Jönsson Mjölby Tommy Moberg Linköping Thor-Björn Prütz Motala Hans-Erik Svensson Finspång Gunn Bredstedt Linköping Personalrepr. ordinarie Mikael Leonardsson Handels Personalrepr. ersättare Marlene Karlsson Handels Sekreterare Göran Lundström Avdelningsstyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet (VU) ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Carina Jönsson Mjölby Thor-Björn Prütz Motala Sekreterare Göran Lundström Verkställande utskottet har haft 8 protokollförda sammanträden. Förtroendemannarevisionen ordinarie Kenneth Valdna Linköping Ragnhild Wärn Motala Urban Pehrsson Norrköping ersättare Morgan Eklund Norrköping Ulla Pettersson- Carvalho Norrköping Auktoriserad revision Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB Valberedning Sammankallande Richard Bremer Linköping ledamöter Mats Nilstad Norrköping Birgit Pohjanen Skärblacka Jan-Erik Asp Motala Verner Bilde Skärblacka ersättare Hans Elf Motala Kristina Selvin Mjölby 26

27 Personalförteckning Studieombudsman Göran Lundström Tillsvidareanställda Pettersson Solveig t.o.m. 30/4 Stridh Beckman Gunilla t.o.m. 5/9 Mistrén Willy Cederbom Rigmor Nilsson Lars Seth Gunilla t.o.m. 5/9 Karlsson Marita Hagelin Marie Louise Mattisson Anita t.o.m. 5/7 Andersen Else Parkko Leila Svensson Gun Enström Bo t.o.m. 5/9 Bremer Richard t.o.m. 5/8 Martinsson Helli Gerdin Ann-Catrine Lantz Agnetha Strannelid Lena Dahlberg Glenn Szabó Johansson Maritha Fredriksson Helena t.o.m. 6/9 Cederin Pierre t.o.m. 5/9 Lindgren Tomas Andersson Susanne t.o.m. 9/8 Dahlqvist Eva Sanfridson Mikael tjl. fr.o.m. 1/10 Leonardsson Mikael Karlsson Marlene Dugic Indira Nilsson Ann-Christin t.o.m. 5/6 Fjellström Per-Johan t.o.m. 16/8 Visstidsanställd Nilsson Ann-Christin fr.o.m. 6/6 Vikmång Eva Edgren fr.o.m. 1/11 Inhyrd Hagelin Agneta 27

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer