Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland"

Transkript

1 Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehållsförteckning Dagordning sidan 3 Ordförande har ordet sidan 4 Regionalredovisning sidan 5 Kommunal redovisning Boxholm sidan 8 Kommunal redovisning Finspång sidan 9 Kommunal redovisning Kinda sidan 11 Kommunal redovisning Linköping sidan 12 Kommunal redovisning Mjöby sidan 14 Kommunal redovisning Motala sidan 16 Kommunal redovisning Norrköping sidan 18 Kommunal redovisning Söderköping sidan 20 Kommunal redovisning Vadstena sidan 21 Kommunal redovisning Valdemarsvik sidan 22 Kommunal redovisning Ydre sidan 23 Kommunal redovisning Åtvidaberg sidan 24 Kommunal redovisning Ödeshög sidan 25 Avdelningens förtroendevalda sidan 26 Personalförteckning sidan 27 Förvaltningsberättelse med resultat- och sidan 28 balansräkning, samt tilläggsupplysningar Revisors rapport avseende granskning av sidan 41 årsredovisning - Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Styrelsens förslag sidan 42 2

3 Förslag till dagordning ABF Östergötlands årsmöte 27 april Årsmötets öppnande 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning/kallande 3. Fastställande av förslag till dagordning 4. Fastställande av ombudsförteckning tillika röstlängd 5. Val av årsmötesfunktionärer 5.1 Ordförande 5.2 Sekreterare 5.3 Två protokolljusterare 5.4 Två rösträknare 6. Verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 6.2 Ekonomisk berättelse 6.3 Revisorernas berättelse och förslag 6.4 Fastställande av resultat- och balansräkning 6.5 Styrelsens förslag till resultatdisposition 6.6 Beslut om ansvarsfrihet 7. Konstitutionsfrågor och fastställande av mandatfördelning i representantskapet 8. Fastställande av förtroendemannaarvoden 9. Val 9.1 Val av ordförande 2 år 9.2 Val av 4 styrelseledamöter 2 år 9.3 Val av 1 ersättare i styrelsen 2 år 9.4 Val av 2 revisor 2 år 9.5 Val av 5 ledamöter i valberedning, varav en sammankallande 9.6 Val av ersättare valberedning 10. Fastställande av nomineringstid 11. Datum för årsmöte Styrelsens rapporter 13. Behandling av inkomna motioner 14. Utdelning av kulturstipendium 15. Övriga ärenden 15.1 Information om kvalitetsarbete 16. Årsmötet avslutas 3

4 INLEDNING fler deltagare, 400 fler föreläsningar, en aktivare styrelse, en effektivare organisation och ökad kvalitet. Detta kan vi glädja oss över när vi summerar 2009 års ABF-verksamhet i Östergötland. Förutom det faktum att vår färgpalett förstås svämmar över av allsköns verksamhet, allt från klimatföreläsningar till hantverkscirklar till Östgötasamtalet som ökar medborgarnas inflytande över politikens agenda. Riktat till alla bildningstörstande och engagerade östgötabor såväl som skräddarsydd tillsammans med, och enligt behoven i, våra medlemsorganisationer. Som alltid har vi förstås haft lite smolk i glädjebägaren 2009 också. Vi har tackat av en del uppsagda och saknade kamrater. Vi har sett den första östgötska kommunen fatta beslut om att nolla bidragen till folkbildningen. Men vi har inte bara suttit på läktaren som tysta betraktare när Ödeshög har sagt nej tack till folkbildning. Vi har uppvaktat dem med våra bästa argument för folkbildningsverksamhet i länets alla kommuner och förklarat för dem att de tänker fel om de tror att de gör en besparing. Samma frågor som politikerna i Ödeshög förhoppningsvis ställde sig innan de fattade sitt beslut ställer vi naturligtvis oss själva med jämna mellanrum. Gör vi rätt saker? Når vi rätt grupper? Kan vi garantera hög kvalitet på all vår verksamhet? Är vi en viktig arena i samhällsdebatten? För vi utvecklingen framåt mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle? Utvecklar vi demokratin? medlemsorganisationer för att skapa en förtroendefull dialog och få en bild av anställdas och medlemmars utmaningar i vardagen. Besöken har varit både lärorika och trivsamma och besöksturnén fortsätter under För att en verksamhet ska ha en framtid krävs naturligtvis också ordning och reda i ekonomin. Trots en rad bakslag vad gäller bidragen från kommunerna och regionförbundet har vi under 2009 närmat oss en budget i balans med lite högre hastighet än vi räknat med. Det känns tryggt. Sammanfattningsvis har vi lämnat 2009 stärkta. Med fler deltagare i ryggsäcken, balanskurvor som pekar åt rätt håll, en effektivare organisation och ett par rejäla satsningar på framtid och utveckling igång. Satsningar som både bejakar ny teknik och det traditionella oslagbara samtalet. Louise Malmström Louise Malmström Ordförande Fixar vi inte detta har vi inget existensberättigande. Därför ser vi till att vi blir bättre och bättre på att följa upp vår verksamhet och uppfylla syftena med statens, regionens och kommunernas stöd till folkbildningen. En bra styrelse ska vara väl förtrogen med den verksamhet man styr över. Därför har styrelseledamöterna i ABF Östergötland under 2009 besökt både ABF-kontor och en del av våra 4

5 Regional redovisning Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela Sverige och består av våra medlemsorganisationer. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF växte fram som en politisk rörelse. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Tanken var att organisationernas medlemmar skulle få verktyg för att kunna påverka sin egen situation, och få en möjlighet att förändra samhället. I dag har ABF på förbundsnivå 59 medlemsorganisationer och 50 organisationer med samarbetsavtal. Resultaträkning Intäkter (tkr) Bidrag från Östsam Deltagarintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader (tkr) Litteratur/Materialkost Personalkostnader Verksamhetskostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Kvantitetsmått Antal studiecirklar Antal studietimmar Antal deltagare Antal kulturprogram Annan folkbildningsv. arrangemang Antal studietimmar Antal deltagare Studieförbundets verksamhet Inledning ABF Östergötland är en länstäckande studieförbundsavdelning som också har regionala uppgifter. I organisationen finns totalt 22 tillsvidareanställda vid utgången av 2009, 1192 objektsanställda har varit verksamma i organisationen, totalt har cirkelledare och kulturarbetare (fysiska personer) varit delaktiga i olika arrangemang. ABF Östergötland har verksamhet i samtliga av länets tretton kommuner. Utbildningar Våra regionala utbildningar riktar sig till de målgrupper som kan utbildas med stöd från de regionala utbildningsanslaget, dvs. ledarutbildningar och särskilt prioriterade funktionsutbildningar för styrelseledamöter, samt personalutveckling. Kvalitetsarbete ABF Östergötland arbetar med att stärka och utveckla sitt kvalitetsarbete. Ett modernt studieförbund har rätt kompetens och kunnande för sitt uppdrag, detta med utgångspunkt i pedagogiska överväganden. Alla anställda och förtroendevalda medverkar, på olika sätt, aktivt till att säkerställa folkbildningsmässigheten och kvaliteten i hela ABF Östergötlands organisation. Verksamhetens kvalitet har ett starkt samband med den pedagogiska utvecklingen. I den ingår att fokusera på grundläggande cirkelledar- och påbyggnadsutbildningar, att säkerställa introduktionen av nya ledare. Likaså ingår ett konsekvent arbete med utvärdering av verksamheten, där ledarna kan ges redskap att utveckla sig i sitt uppdrag. Genom att aktivt delta i förbundets kvalitetsaktiviteter, likaså att samverka med övriga studieförbund inom ramen för Folkbildningsförbundets och BFÖ s verksamheter, kan en hög kvalitet säkerställas i verksamheten. Förbundets målsättning att granska 10 % av verksamheten menar vi ska ligga på en högre nivå inom ABF Östergötland. Därför har ABF Östergötland följande mål: att årligen kvalitetssäkra 20 % av verksamheten att nå alla cirkelledare med erbjudande om introduktion och grundutbildning. 5

6 Prioriterade områden Utöver den verksamhet som bedrivits regionalt kring ledar och styrelseutveckling, har ABF Östergötland haft ett antal prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2009 som utgjort horisontella begrepp i all verksamhet på olika sätt. Mångfald och integration Jämställdhet Hållbar utveckling Omvärldsbevakning Lokal närvaro Lokal närvaro i ABF-perspektiv har i mycket betraktats vara att vi har en skylt och en lokal/kontor och helst också fast personal placerad i varje kommun. Det är uppenbart att vi som ABF organisation måste anlägga ett mycket brett perspektiv på begreppet lokal närvaro, vilket också varit en viktig utgångspunkt under året. Det handlar i stor utsträckning om att tala i termer av tillgänglighet och att ha verksamheten i fokus, att tala om kontor och fast personal kan i vissa avseenden snarare och lite tillspetsat vara en motkraft i det lokala närvaroperspektivet. Det råder till exempel mycket olika förutsättningar att arbeta med vår lokala närvaro om vi talar om små eller stora kommuner. I en mindre kommun kan vi uppfattas mycket tydligt lokalt närvarande med ganska små och enkla medel, medan i stora kommuner handlar om att vara på flera ställen samtidigt, som i större bostadsområden. Det går inte att lägga en enda mall för hur den lokala närvaron ska utvecklas hela i länet, utan frågan behöver hanteras på olika sätt. Inte minst handlar det om ABF s samarbete med medlemsorganisationerna, användandet av teknik, förläggning av verksamheten, engagerande av volontärer osv. Under 2009 kan vi notera att den lokala verksamheten haft en gynnsammare utveckling i länets små kommuner än i de större, vilket leder oss till bedömningen att vi agerar riktigt när det gäller vår lokala närvaro. Internt utvecklingsarbete ABF Östergötlands inriktning mot ett processmässigt förhållningssätt har inneburit att arbetet har en ständig fokus på utveckling med hänsyn taget till såväl strategiska avvägningar knutet till målgruppers förändrade behov och beteenden som till faktorer av extraordinär art, t.ex. ändrade ekonomiska villkor (läs kommun- och landstingsstöd) och annat som står utanför omedelbar makt att påverka. ABF Östergötland har efter fusioneringen av länets tidigare ABF organisationer genomgått en omfattande förändring i sin struktur, samordning av rutiner, teknikutveckling och andra anpassningar. Men också förändrat sättet att jobba, metodval, tillgänglighet, ökad mobilitet etc. allt i syfte att underlätta för målgrupper att ta del av folkbildning. De samlade intäkterna har under en 2 års period minskat med i storleksordningen 5 miljoner kronor med begränsad koppling till förändringar i verksamhetens volym Inför 2009 bereddes därför en strukturplan som innehöll ett antal moment som syftat till utveckling. Översyn av bemanning En tredjedel av den fasta personalen har avvecklats under året, med betydande omstrukturering av uppgifter och kompetens förändring för kvarvarande personal Översyn av lokalfrågor Uppsägningar och ändrade lokaldispositioner, ombyggnad och handikappanpassning Administrativa rutiner Förändrad och centraliserad hantering av verksamhetens administration i hela länet, nya uppgifter och rutiner komplettering av kompetens, utarbetande av normer och nyckeltal Ökad mobilitet i verksamheten Investering i ny och avveckling av gammal utrustning, fasta datasalar ut och bärbara mobila lösningar in. Investering i nya mobila tysta musikstudios, utbildning och kompetensgivning Dialog med medlemsorganisationer Möten och samråd om förändrat arbetssätt, samordning och rollfördelning mellan ABF och medlemsorganisationer 6

7 Utvecklingsanslag 2009 Kronor: kr Följande aktiviteter har genomförts Projekt: Våra kostnader för det omfattande utvecklingsarbete som skett och som är knutet till den regionala folkbildningens anslag har bl.a. varit en och flerdags utbildningar för medarbetare och förtroendevalda. Delat på flera olika medarbetare har vi bedömt att motsvarande en heltidstjänst varit direkt knuten till arbetet som beskrivs ovan i form av planering och verkställighet. Därutöver har individuella insatser gjorts utifrån specialkompetenser när det gäller utbildning och introduktion för medarbetare i olika sammanhang kring ex. ny teknik, såväl hård som mjukvara, nya administrativa rutiner, metodsamtal, organisationsarbete, tjänstebeskrivningar etc. Kostnad: kr Övrigt För direkta investeringar knutet till det utvecklingsarbete som sker, i lokaler, teknik, verksamhet etc. har ABF Östergötland också tagit i anspråk betydande ekonomiska resurser utanför det regionala anslaget genom det egna kapitalet, det särskilda statsbidraget för handikappade och invandrare och andra riktade medel. VÅRA VÄRDEGRUNDER Människosyn Människosynen bygger på att varje människa är lika mycket värd, oavsett social tillhörighet, handikapp, etniskt ursprung, hudfärg, kön eller ålder. Varje människa är en unik och tänkande varelse. Det innebär att varje människa är en resurs, som har förmågan och viljan att växa och utvecklas och som har förmågan och viljan att påverka och ta ansvar. Kunskapsyn Alla människor har kunskaper men de är olika beroende på var personen levt och vilket arbete och vilken utbildning han eller hon har fått. Lärandet är en livslång process. Kunskap kan inte ges till någon utan den måste erövras av varje individ, genom att var och en får tid att bearbeta den sökta eller givna informationen. En kunskapsutveckling måste bygga på människors egna erfarenheter, där frågandet, nyfikenheten, ifrågasättandet, prövandet, reflekterandet och handlingen är viktiga steg i en levande kunskapskedja. Samhällssyn Samhällssynen bygger på att framtiden är påverkbar och inte ödesbestämd. Det är tillsammans som vi skapar ett gott samhälle där alla har samma möjligheter. Varje människa har därigenom också skyldighet att i någon mening vara med och skapa ett bättre samhälle. Det får därför inte vara ett fåtal som styr, utan många människor i samverkan är grunden och förutsättningen för samhällsutvecklingen. Samhällssynen omfattar alla på jorden, den sätter inte gränser vid kommun eller land utan den bygger på alla människors lika värde oavsett social, nationell eller etnisk tillhörighet 7

8 Lokal verksamhet i Boxholms kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: studietimmar Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Boxholm är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Boxholm kommun Inledande beskrivning ABF-studielokal, som ligger centralt i Boxholm, är mötesplats för våra cirkeldeltagare och medlemmar i våra medlemsorganisationer. Under 2009 inleddes ett gott samarbete med Bjursdalens servicecenter som resulterade i ett antal kulturarrangemang och en studiecirkel. Omvärldsbevakning och metodutveckling Tillsammans med andra verksamma studieförbund i Boxholm, våra cirkelledare och cirkeldeltagare genomfördes ett arrangemang på Boxholm bibliotek där vi visade vår verksamhet. Syftet var att kommunala politiker och invånarna se folkbildningsbredden och betydelse i samhället. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i den E- kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. Ungdomar I ett led på vår regionala satsning på ungdomar och kultur, har vi inlett ett samarbete kring en replokal med Boxholms fritidsgård. Fyra band är startade i nuläget och fler är på gång att börja! 8

9 Lokal verksamhet i Finspångs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Finspångs är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Vallonvägen 21, Finspång Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Finspångs kommun Inledande beskrivning Finspångskontoret är centralt beläget i det s.k. ABF-huset. Via hemsida, studieprogram, affischering och personliga möten erbjuds kommuninvånarna möjlighet att delta i kulturarrangemang och studiecirklar. Utbudet är brett och riktar sig till olika åldrar och det finns ett särskilt stort intresse för Linedance, Jägarskola och de estetiska ämnena. När det gäller kulturarrangemang är barnteaterföreställningarna mycket populära bland allmänheten. De genomförs i samarbete mellan Finspångs kommun, Teaterföreningen, NBV och ABF. Förutom de lokala medlemsorganisationerna är Finspångs kommun, Samordningsförbundet och ungdomsprojektet Communicare viktiga samverkanspartners. Sedan år 2006 finns det ett fungerande ABF-råd som tillsammans med kontoret har till uppgift att utveckla verksamheten i kommunen. På initiativ av det lokala Folkbildningsrådet anordnades för första gången en gemensam studieupptakt för studieförbunden inför höststarten. Det kom cirka 125 besökare till Missionskyrkan. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi försöker att på olika sätt hålla oss ajour med vad som är på gång både inom kommunen och i samhället i stort. En levande dialog förs med ungdomar om hur de använder ny teknik och inte minst deras förväntningar på och nytta av folkbildningen. För att öka kvaliteten och nå fler människor strävar vi efter att samordna föreläsningarna med olika samarbetspartners. Marknadsföringen försöker vi också att förbättra genom att bygga mer på personliga kontakter i samband med olika rekryteringsinsatser. Det är mer tidskrävande, men vår erfarenhet är att det leder till ett bättre resultat. 9

10 Demokratiutveckling I vår verksamhet lägger vi en stor vikt vid att människor ska få komma till tals på olika sätt. Huvudparten av föreläsningar och kulturarrangemang genomförs ute i bostadsområdena dit bl.a. politiker och tjänstemän bjuds in för diskussioner om aktuella ämnen. Hållbar utveckling Under hösten startade en studiecirkel i Riksbyggens klimatskola utifrån studiematerialet Hållbar utveckling nu! Målsättningen med Klimatskolan är att Riksbyggens bostadsrättsföreningar aktivt ska verka för att fler boende ska välja att leva miljöanpassat. Ett närmare samarbete har kommit i gång med Socialdemokraterna där vi exempelvis startat en skrivarcirkel i hur man skriver insändare och debattartiklar. Ett fungerande SSU har också bildats och diskussioner har påbörjats om tänkbara gemensamma aktiviteter. Med Kommunal har ett samarbete inletts där en studiecirkel Kunskap är makt erbjuds medlemmarna. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har andelen ungdomar ökat i verksamheten, vilket är mycket positivt. Detta är en direkt följd av rockverksamheten samt samarbetet med Communicare och Samordningsförbundet. I samarbete med kommunens fritidsverksamhet Hörnan har rockcirklar startat i Kulturens hus (tidigare Folkets hus) där ABF har utrustat ett musikrum. Mångfald och integration I kommunen har ett arbete påbörjats med att skapa ett Kulturens hus där tanken är att fylla huset med olika aktiviteter och för olika åldrar. Kommunen står som ägare för huset och en inriktning är att samarbeta med studieförbunden. I arbetet med den digitala klyftan har vi fortsatt samarbetet med Communicare där ungdomar lär seniorer att bättre hantera sina mobiltelefoner. Vi arbetar i små grupper och varje deltagare får en egen ledare, ett nära och lärande samtal mellan ledare och deltagare är metoden. Förutom att ungdomarna i Communicare fungerat som cirkelledare i Mobiltelefoni för seniorer har en fotocirkel startat där målet är att anordna en fotoutställning på biblioteket. En coach som är anställd av Samordningsförbundet har grupper i ABF-huset där ungdomar får lära sig det s.k. Giraffspråket som går ut på att, genom rollspel, träna på att bli bättre på att kommunicera med sin omgivning. 10

11 Lokal verksamhet i Kinda kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Kinda är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Inledande beskrivning I Kinda har vi våra lokaler ihop med Hyresgästföreningen relativt centralt i Kisa. Samarbetet med kommunen och dess Lärcenter är gott och genererar verksamhet i gemensamma aktiviteter. Nämnas bör även vårt arbete ihop med den lokala PRO-avdelningen som är en mycket studieaktiv organisation med ett brett utbud för sina medlemmar och ofta övriga Kindabor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Läget på arbetsmarknaden har gjort att vi ihop med Lärcentrum och de fackliga organisationerna aktivt jobbat med folkbildning som en väg till att stärka individerna inför återinsteget på arbetsmarknaden. En annan sak vi gärna vill lyfta fram är den föreläsningsserie som genomförts ihop med PRO och Kinda Bibliotek, uppskattat av så väl arrangörer, föreläsare som av den relativt stora publik som deltagit. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett antal författarbesök har skett under det gångna året. Därutöver bör det lyftas fram när ABF och Gunnar Klaesson från En bok för alla var inbjudna till Kinda Lärcentrum för att prata om bokens betydelse ur olika perspektiv. Eleverna hade i förväg valt ut böcker som de refererade till och som diskuterades. 11

12 Lokal verksamhet i Linköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Linköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Linköpings kommun Inledande beskrivning I Linköping som är den kommun i länet där verksamheten i allra högsta grad skett i samarbete med våra medlemsorganisationer så fortsätter den utvecklingen. Vi möter dock det som brukar benämnas allmänheten denna vägen istället, det visar sig naturligtvis att allmänheten oftast finns i facket, Hyresgästföreningen, är medlemmar i Coop eller bor i en Riksbyggen eller HSB bostadsrätt. Omvärldsbevakning och metodutveckling Nya tider kräver ny folkbildning, låter som en klyscha men är till stor del sant. Vi konkurerar om människors tid och intressen och måste göra det på ett medvetet sätt. Inte många är idag beredda att anmäla sig till en studiecirkel där man binder upp sig att delta tio tisdagar i rad, med start om en månad, då är vi 3-4 månader längre fram när cirkeln avslutas, och hur ser vår vardag ut då? Därför har vi utvecklat de korta, aktuella föreläsningarna som inte sällan leder till fortsatt folkbildningsverksamhet i form av kortare studiecirklar eller ytterligare föreläsningar. Inte minst den tekniska utvecklingen har gett oss möjlighet att utveckla nya folkbildningsprodukter, Verksamheten har förnyats och delvis ändrat karaktär under det senaste året, dels tack vare att vi växlat över till bärbara datorer. Efter en trevande inledning på året har intresset vuxit och alltfler utnyttjar möjligheten att få cirklar i sina egna lokaler. Vi har också vid flera tillfällen hyrt ut kursledare till företagsutbildningar, och hyrt ut lokal+datorer till företag i regionen. 12

13 Demokratiutveckling Demokrati utvecklas där människor finns och där man samlas, vill och tycker saker. Vi har under året varit med som en aktiv part vid ett antal föreningsbildningar, inom såväl det politiska som handikappområdet. Här har vi kunnat erbjuda vår kompetens i utvecklandet av både föreningen som helhet och dess styrelse. Hållbar utveckling Området är aktuellare än någonsin, och exempel på verksamhet är föreläsningsverksamhet tillsammans med bl.a. Hyresgästföreningen om energisparande, studiecirkelverksamhet kring kost, mat och matens innehåll och miljöpåverkan. Mångfald och integration Ungdomsverksamhet och amatörkultur Inom detta område finns en liten men varierad verksamhet, vi har ungdomar som utvecklar sin musik, vi har unga politiskt och fackligt intresserade som utvecklar såväl sig själva som demokratin. Under andra halva av året så har Kvinnoföreningen Bumerang utökat sin verksamhet med verksamhet för ungdomar, detta tillsammans med den Bosniska skolan som vi haft i våra lokaler är exempel på verksamhet som tangerar minst ett par av våra prioriterade områden. Förutom tidigare nämnda Bosniskaskolan och den nya samverkansgruppen Kvinnoföreningen Bumerang som består av en större grupp kvinnor från Bosnien som bedriver en bred verksamhet med matlagning, sömnad och folkdans som några beståndsdelar så har vi samverkat med hyresgästföreningen kring uppsökande verksamhet och genomförande av Bo-skolor i Berga. Under denna rubrik finner vi även Folkmusikfestivalen i Folkets Park i oktober. Under två dygn blev det ett antal arrangemang på olika scener där publik i alla åldrar upplever olika sorters folkmusik. Arena 55 + föreläsningar fortsatte på Hästskogatan under året. Fyra föreläsningar Hus och människor i Linköping med Gunnar Elfström var planerade men fick utökas till tio då intresset för föreläsningarna var mycket stort. 13

14 Lokal verksamhet i Mjölby kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Mjölby kommun Inledande beskrivning Under 2009 har ABF i Mjölby arbetat med att förnya och fördjupa kontakterna med de lokala medlemsorganisationer som ryms i kommunen. Diskussioner och planering har skett i föreningar kring utbildning av fler cirkelledare, styrelse- samt föreningsutveckling. En träff för alla cirkelledare har också skett under året då inbjuden föreläsare pratade kring betydelsen av cirkelledarrollen och man hade gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte Dessutom inleddes ett nytt samarbete mellan Nattvandrarna, Kombrå och ABF som resulterade i ett antal studiecirklar och kulturarrangemang i trygget och ungdomsfrågor. Omvärldsbevakning och metodutveckling Då den svenska finanskrisen slog hårt mot många människor genomfördes flera föreläsningar i ämnet med olika inriktning i syfte att få insikt och bildning. En annan aktuell fråga är ökningen av dolda missbruk i vårt samhälle. Med anledning av det har vi haft en föreläsningsserie om socker-, sexoch spelmissbruk. Mjölby har drabbats av omfattande uppsägningar under året. Vi har, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Tillsammans med våra politiska medlemsorganisationer har ABF haft flera cirklar och föreläsningar kring politiska ideologier, bland annat hölls en föreläsning om Sverigedemokraterna av EXPO. Som på flera andra orter i länet deltog ABF i Mjölby i den E-kampanjen som genomfördes i samarbete med biblioteken i länet. 14

15 Mångfald och integration För att öka toleransen och förståelse av människors olika uppväxtförhållanden, kulturer och sexualiteter, i vårt samhälle, har vi haft två olika föreläsningsserier under rubrikerna Att våga vilja vara sig själv och Blir du vad du heter. Flera olika föreläsare har berättat om sitt vardagsliv med allt vad det innebär. ABF deltog i anordnandet av den Scribblefestivalen; ett arrangemang mot våld och skadegörelse. Vi var även med och arrangerade familjefestivalen Picnic och Pop i Hembygdsgården. Båda festivalerna var stora lokala arrangemang med stor publik. I samarbete med Mjölby Arbetarekommun har ABF i Mjölby skapat mötesplats för nysvenskar som vill utveckla det svenska språket, lära om det svenska samhället samt utbytt erfarenhet kring olika kulturer. Ett annat samarbete mellan Mjölby Kommun och ABF i mångfald och integration är Att lära språk genom skapande, mest populärt är sömnad, matlagning och data. Lokal närvaro Flera studiecirklar och föreläsningar har bedrivits av ABF i samarbete med medlemsorganisationer i olika bostadsområden både i Mjölby, Mantorp och Skänninge. I Mjölby höll vi, tillsammans med lokala rockband, en banddag. Till banddagen inbjöds alla yngre ABF-band i länet och ett trettiotal ungdomar spenderade en dag med workshops och utbildning tillsammans. Dagen avslutades med en konsert på fritidsgården där alla band fick spela. Ungdomar Fler ungdomar har under året sökt sig till ABF för samarbete och utveckling av idéer de brinner för, ABF har kunnat hjälpa till med föreningskunskap, ledare och lokaler. En ny danslokal på Parkskolan iordningsställdes under senare delen av 2009 och som har använts flitigt av en grupp Hip-hoppare. 15

16 Lokal verksamhet i Motala kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Motala kommun Inledande beskrivning År 2009 har varit ett tufft år för invånarna i Motala kommun. Med sin industriella historia har kommunen blivit en av de mest drabbade i länet av uppsägningar och nedläggningar. Vi har lagt lite extra fokus på detta i vårt dagliga arbete och låtit det genomsyra vår verksamhet. Ett annat prioriterat uppdrag har varit att kontakta medlemsorganisationer som vi haft liten eller ingen kontakt med. Vårt arbete har lett till en förbättrad relation och ökad verksamhet med ett flertal organisationer. Våra lokaler, som ligger centralt i Motala, är alltjämt en mötesplats för våra deltagare. Lokalerna är handikappanpassade och flitigt använda. Vi har även kunnat använda lokaler ute i bostadsområdena, genom vårt fina samarbete med kommunens bostadsstiftelse. Som en summering av året går att säga att vi har varit aktiva utåt genom föreläsningar av alla de slag samt att vi har förbättrat cirkelverksamheten genom ökade kontakter med våra organisationer och ledare. Motala är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Omvärldsbevakning och metodutveckling För att möta upp de omfattande uppsägningarna i kommunen har vi, via fackförbund och coachingföretag, utbildat nyblivna arbetslösa i bland annat data. Vi har även haft uppdragsutbildningar i samarbete med företag som vill fortbilda sin personal. Vi tog upp problem som följde i och med finanskrisen genom att hålla en föreläsning om hur man får privatekonomin att gå ihop. 16

17 Vi tog även författaren Jonas Andersson till Motala. Han har skrivit boken El Choco, där han berättar om sitt kriminella liv som slutade i Bolivianskt fängelse. I fängelset fick han insikt om sina destruktiva mönster och kunde förändra sitt liv. Jonas föreläste på skolor i Motala och avslutade med en föreläsning hos oss. Demokratiutveckling Göran Johnsson, före detta metallordförande, diskuterade hur man tar tillbaka demokratin under ett välbesökt möte på försommaren. Jämställdhet och klass är frågor som behandlades på två föreläsningar i Motala. Åsa Linderborg författare och kulturskribent, samt Margaretha Winberg var uppskattade föreläsare. Margaretha besökte även en gymnasieskola och en folkhögskola för att diskutera demokrati och jämställdhet. Både under Vätternrundan och kulturnatten hade vi öppet hus för allmänheten. Vi visade upp verksamhet, bjöd på fika och underhållning av olika slag samt hade konstutställning. Under hösten har vi haft föreläsningar i två bostadsområden, Ekön och Charlottenborg, om vardagsnyttiga ämnen så som vad lagarna säger kring samboskap och köp på internet. Ungdomar Vi inledde ett samarbete, med en fastighetsägare i Borensberg, kring replokaler. Ett par band hann starta under året och vi såg intresse för fler. I Motala startade vi en arrangörsgrupp med medlemmar från våra lokala rockband. Gruppen ordnade en konsertkväll i oktober, med tre band och ett sextiotal gäster. Arrangörsgruppen har börjat planera nya arrangemang för nästa år! Hållbar utveckling Tre föreläsningar på temat Klimatsmart genomfördes under våren med blandat publikintresse. Bli skitsmart, bli transportsmart och bli energismart var de olika teman som berördes. Mångfald och integration Motala arbetarekommun har i samarbete med oss genomfört samtal om hur man arbetar med integrationsfrågor. Till exempel tog man upp hur man i Landskrona arbetat aktivt för att bemöta invandrarfientliga partier. Lokal närvaro En mycket uppskattad och välbesökt föreläsningsserie som vi genomförde under våren var Minns Motala. Under sju olika tillfällen tog vi upp olika delar av Motalas historia, bland annat Motala som industrins vagga, Folkets Hus historia, Göta kanal och dess grundare Baltzar von Platen, Bona som uppfostringsanstalt och om olika ortsnamn i trakten. 17

18 Lokal verksamhet i Norrköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Norrköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Norrköpings kommun Inledande beskrivning ABF:s Norrköpingskontor har genomgått en omfattande renovering både invändigt och utvändigt detta år. Vi har nu både handikapptoalett och hiss till andra våningen, vilket gör att människor med funktionshinder har fullt tillträde till huset. Det har naturligtvis varit en påfrestning att arbeta samtidigt som det renoverats i huset. Personalen har i den mån det har varit möjligt fått arbeta hemifrån. Delar av vår studieverksamhet har fått vara i andra lokaler under tiden. Hyresgästföreningen i Norrköping har hjälpt oss med tillfällig lokal under tiden. Vi märker också av att på grund av vårt mycket centrala läge så får vi hit människor som annars kanske inte hade tagit kontakt med oss. Det har resulterat i att våra konstutställningar och föreläsningar har en allt större publik. Kamratcirklarna har också ökat på grund av spontanbesök i huset. Några nya föreningar har kommit till under året och nya spännande arrangemang som t ex Norrköpings första PRIDE-festival. I våra lokaler i Krokek har vi installerat en datasal och på Marieborg har vi en tyst musik-studio. Omvärldsbevakning och metodutveckling Vi har utökat våra nätverk och på så sätt hittat nya personer att samarbeta med. Det har varit lärare, personal från Brottsofferjouren, personal från Kvinnohuset, Rädda barnen och ideella krafter i bostadsområden m m. Intensifierade kontakter med våra medlemsorganisationer har resulterat i att vi har ökat vår kulturverksamhet. När vi bokar föreläsare så har tanken varit att det ska bli mer än bara en föreläsning. Några exempel är att vi har fått nya cirkelledare, nya samarbetspartners, studiecirklar och uppdragsutbildningar genom föreläsningarna. Facknet i Norrköping är en samverkansgrupp som består av ABF / förbundsavdelningarna /LO kommittén. Den verksamheten har under året fått ett rejält uppsving och vi kan redovisa en hel del tvärfackliga studier och aktiviteter inom ramen för FackNet 18

19 Demokratisk utveckling På föreningshuset Sandbyhov har vi under året haft datacirklar för handikappföreningarna. Vi använder oss av en portabel data-studio. Arbetet är viktigt för att minska den digitala klyftan. En av våra medarbetare har fått möjlighet att under året genomgå en utbildning till handledare vid validering av förtroendevalda. Valideringen sker utifrån ett folkbildnings och folkrörelseperspektiv där den slutliga produkten är ett intyg baserat på 7 kompetenser Mångfald och integration Vi inledde ett samarbete med Rädda barnen i ämnet Föräldraskap mellan kulturer vilket resulterat i flera cirklar med deltagare från olika länder och även föreläsningar. En speciellt anpassad cirkelledarutbildning genomfördes också. Ett nytt spännande arbete har inletts med Syrianska föreningen i Norrköping. I föreningen finns mycket kultur- och cirkelverksamhet som de tillsammans med ABF vill utveckla. Politik och samhällsengagemang ABF och IF Metall har under hösten genomfört ett studiecirkel projekt för arbetslösa. Detta var det första arbetslöshetsprojekt som genomförts sedan de nya reglerna för A-kassa och AF trätt i kraft. Projektet fick uppmärksamhet utanför länet och Karl Petter Thorvaldsson var en av dem som lobbade för att göra det möjligt. ABF har tillsammans med Arbetets museum, LO och SAP planerat och genomfört 8 föreläsningar i år med kända föreläsare och med ett aktuellt samhällspolitiskt innehåll. Föreläsningarna är väl besökta och manar till eget ställningstagande och aktiviteter för förändring. Ungdomsverksamhet och amatörkultur I samverkan med kommunen erbjuder vi unga och vuxna med utvecklingsstörning studiecirklar, framför allt i skapande verksamhet. Jämställdhet Ett årligen återkommande arrangemang är den 8 mars, Kvinnodagen. I år bidrog ABF med föreläsare som bland annat berättade om att vara kvinna och komma från en kultur till en annan. Arrangemanget genomförs i samverkan med ABF, Arbetets museum, Norrköpings kommun, Byrån mot diskriminering samt S V Fi Fp. På initiativ av Habiliteringen och neuropsykiatriska teamet har vi startat Mangateckning för ungdomar. Studenter från campus i Norrköping har bildat två olika grupper som ägnar sig åt folkmusik på Bergslagsgården. PRIDE-festivalen genomfördes också i samarbete med studenter. Hållbar utveckling Klimat och miljöfrågorna har haft ett större genomslag i år. Vi har haft cirkelledarutbildning för Riksbyggen, energijägarutbildning för Hyresbostäder och har också kunna knyta till oss cirkelledare som är intresserade av klimat och miljöfrågor. ABF medverkade även på en klimatoch miljömässa som Riksbyggen hade på Louis De Geer. 19

20 Lokal verksamhet i Söderköpings kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Söderköping är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Söderköpings kommun Inledande beskrivning Verksamheten i Söderköpings kommun fortsätter öka, både antal studiecirklar och kulturarrangemang. Ökningen beror till stor del på gott samarbete med de aktiva medlemsorganisationerna och en ökad lokal närvaro. Folkbildningsrådet genomförde den 5 september 2009 en Studieförbundens dag, där alla studieförbund visade upp sitt utbud för allmänheten. Platsen var Hagatorget i Söderköping. En av medarbetarna på Norrköpingskontoret är kontaktperson gentemot medlemsorganisationerna och kommunen. Demokratisk utveckling Ett samarbete med Stinsen angående den digitala klyftan, har inletts. Det gäller datacirklar i bibliotekets filialer, först i Mogata, men sedan även i Östra Ryd, som påbörjas i februari laptopar har för detta ändamål införskaffats. Det har också genomförts en processutbildning för styrelsemedlemmar i Kommunal sektion 14 styrelse, och dess s-förening, vilket bidrog till att medlemsantalet steg från 20 medlemmar till 60 medlemmar, och resulterade i en mycket aktivare förening. Politik och samhällsengagemang Ett närmare samarbete med Söderköpings arbetarkommun har resulterat i en ökad studieverksamhet. Lokal närvaro Samarbetet med Söderköpings föreläsningsförening fortsätter och har bidragit med många fina föreläsningar på Stinsen. Föreningen Stjärnqviltarna som har studiecirklar hos oss i Norrköping bidrog också med en utställning och föreläsning på Stinsen. Vi har också startat en cirkel i ABF:s hälsoskola för NHR medlemmar som bor i Söderköpings kommun. 20

21 Lokal verksamhet i Vadstena kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Vadstena är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Vadstena kommun Inledande beskrivning Även under 2009 har en kombination av kontor och studielokal funnits på Södra vägen 30 i Vadstena. Expeditionen har varit öppen varje måndag för besök. Vår lokal är lagom stor och används nu nästan varje dag för studiecirklar och föreläsningar. Studiecirklar bedrivs också på flera andra platser i kommunen. Under 2009 har antalet kulturarrangemang och annan gruppverksamhet ökat däremot skedde en liten minskning på cirkelsidan jämfört med föregående år. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Vadstena har under året haft ett rikt kulturliv där ABF har varit en samarbetspart vid olika arrangemang. När det gäller kulturen så har ABF bland annat haft samarbete med Hantverksmagasinet där man kunnat ta del av flera historieföreläsningar och prova på för olika typer av hanverk. Ett annat samarbete var tillsammans med Shakespeare På Gräsgården, flera teaterföreställningar Muntra fruarna i Winsor visades i Folkparken i Vadstena under hela sommaren och flera hundra personer tog del av kulturupplevelser som erbjöds under året 21

22 Lokal verksamhet i Valdemarsviks kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (Belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Valdemarsvik är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Öst. Adress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Valdemarsviks kommun Inledande beskrivning I Valdemarsviks kommun har verksamheten ökat med mer än det dubbla antalet arrangemang, och det är den flitiga Kulturföreningen Folkan i Gusum som främst står för den ökningen. Dess mycket varierande kulturutbud lockar även långväga publik. En annan stark aktör är den lokala Reumatikerföreningen i Valdemarsvik, som genomfört både kulturprogram, styrelseutveckling och cirklar, och vilka vi har mycket bra och nära kontakt med. Folkbildningsrådet hade den 29 augusti en Studieförbundens dag, där vi visade upp oss på Sparbankstorget i centrum. Politik och samhällsengagemang Vi kan också konstatera att Valdemarsviks Arbetarkommun har mer än dubblerat sina arrangemang. Det har varit föreläsningar med ett politiskt innehåll. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Ett lysande inslag på Valdemarsviks karneval var Bolivia Kommitténs ungdomar som dansade med sina fantastiska dräkter. Nytt för i år är också ett samarbete med Opalen Vård AB i Valdemarsvik där vi genomför kulturarrangemang för de boende. Demokratisk utveckling Det har startat en cirkel av personer som är intresserade av konsumentfrågor. 22

23 Lokal verksamhet i Ydre kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang : 13 1 Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ydre kommun Inledande beskrivning Ydre har genom åren varit lite av ett vart annat års kommun när det gäller ABF verksamhet, starkt kopplat till Ydre Riskteaters aktiviteter. I år har vi lagt ökad kraft på att försökt få igång annan verksamhet med viss framgång. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Under året har mycket kretsat kring Ydre Riskteater och Musikalen Cabaret. Mycket arbete i folkbildningsform inför premiären som var fredagen den 2 oktober i Kulturverkstan, Österbymo. Efter premiären genomfördes ytterligare elva föreställningar som drog mycket publik. Annan verksamhet som dans och teatercirklar för barn/ungdomar har också genomfört under hösten Ydre är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: 23

24 Lokal verksamhet i Åtvidabergs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Åtvidaberg är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Mitt. Adress: Box Linköping Telefon: , E-postadress: Verksamhetsbeskrivning Åtvidabergs kommun Inledande beskrivning I våra lokaler i Åtvidaberg har vi under året färdigställt en datasal som används för så väl studiecirklar som uthyrning. Verksamheten i Åtvidaberg präglas av aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer där PRO och ett antal handikapporganisationer erbjuder sina medlemmar och i många fall ett brett utbud av både studiecirklar och kulturprogram. Ungdomsverksamhet och amatörkultur Tillsammans med HSO Åtvidaberg genomfördes en Författarkväll med Johan Birath den 31 mars på Östergården. Omvärldsbevakning och metodutveckling I kommunen sker en hel del föreningsövergripande verksamhet där ABF varit aktiva, exempel på sådana aktiviteter är: - Hembygdensdag på Hembygdsgården - Hörseldag i Kulturhuset - Öppet hus Kulturhuset 24

25 Lokal verksamhet i Ödeshögs kommun Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: Studietimmar Kulturprogram: Arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Deltagare i kulturprogram Ekonomi 2009 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader Verksamhetsbeskrivning Ödeshögs kommun Inledande beskrivning Omvärldsbevakning och metodutveckling Under den länstäckande e-kampanjen, med syfte att göra internet mer tillgängligt, hade vi en föreläsning om säkerhet på nätet tillsammans med biblioteket. Hållbar utveckling 2009 blev det dags för glödlamporna att fasas ut. Vi mötte upp förändringen med en föreläsning om energi i hemmet. Demokratiutveckling Som ett steg i demokratiutvecklingen har vi genomfört flera styrelseutbildningar med våra organisationer i kommunen. Vi har även genomfört äldrerådslag, ett demokratiarbete där äldre får diskutera sina önskemål och behov med politiker. Kontaktuppgifter Ödeshögs kommun Ödeshög är verksamhetsmässigt knutet till kontorsområde Väst. Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon: E-postadress: Adress: Smålansvägen Mjölby Telefon:

26 AVDELNINGENS FÖRTROENDEVALDA 2009 Styrelsen ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Inghild Larsson Mantorp Ann-Marie Berg Norrköping Thomas Björk Motala Fr.o.m. 23/4-09 t.o.m.26/11-09 Karin Fornander Sundberg Vadstena Fr.o.m. 26/11-09 Eva Jeppson Vikbolandet Lennart Johansson Linköping Carina Jönsson Mjölby Tommy Moberg Linköping Thor-Björn Prütz Motala Hans-Erik Svensson Finspång Gunn Bredstedt Linköping Personalrepr. ordinarie Mikael Leonardsson Handels Personalrepr. ersättare Marlene Karlsson Handels Sekreterare Göran Lundström Avdelningsstyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet (VU) ordförande Louise Malmström Norrköping vice ordförande Karin Sandin Dahlgren Linköping ledamöter Carina Jönsson Mjölby Thor-Björn Prütz Motala Sekreterare Göran Lundström Verkställande utskottet har haft 8 protokollförda sammanträden. Förtroendemannarevisionen ordinarie Kenneth Valdna Linköping Ragnhild Wärn Motala Urban Pehrsson Norrköping ersättare Morgan Eklund Norrköping Ulla Pettersson- Carvalho Norrköping Auktoriserad revision Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB Valberedning Sammankallande Richard Bremer Linköping ledamöter Mats Nilstad Norrköping Birgit Pohjanen Skärblacka Jan-Erik Asp Motala Verner Bilde Skärblacka ersättare Hans Elf Motala Kristina Selvin Mjölby 26

27 Personalförteckning Studieombudsman Göran Lundström Tillsvidareanställda Pettersson Solveig t.o.m. 30/4 Stridh Beckman Gunilla t.o.m. 5/9 Mistrén Willy Cederbom Rigmor Nilsson Lars Seth Gunilla t.o.m. 5/9 Karlsson Marita Hagelin Marie Louise Mattisson Anita t.o.m. 5/7 Andersen Else Parkko Leila Svensson Gun Enström Bo t.o.m. 5/9 Bremer Richard t.o.m. 5/8 Martinsson Helli Gerdin Ann-Catrine Lantz Agnetha Strannelid Lena Dahlberg Glenn Szabó Johansson Maritha Fredriksson Helena t.o.m. 6/9 Cederin Pierre t.o.m. 5/9 Lindgren Tomas Andersson Susanne t.o.m. 9/8 Dahlqvist Eva Sanfridson Mikael tjl. fr.o.m. 1/10 Leonardsson Mikael Karlsson Marlene Dugic Indira Nilsson Ann-Christin t.o.m. 5/6 Fjellström Per-Johan t.o.m. 16/8 Visstidsanställd Nilsson Ann-Christin fr.o.m. 6/6 Vikmång Eva Edgren fr.o.m. 1/11 Inhyrd Hagelin Agneta 27

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer