REGISTER Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGISTER Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2008"

Transkript

1 Information om att turistbyrån blir blå-gul 2 Bildningsnämndens åtgärdsplan med konsekvensanalys för budget Detaljplaneprogram för Bromma Kärsby Djurkälla 4 Detaljplaneprogram för Karshult 5 Detaljplan för Gamla stan mm genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Bostadsstiftelsen Platen 6 Svar på skrivelse från makarna Orrenius angående ersättning till fastighetsägare vid Bispmotala och Hyddmarken vid omläggning av riksväg 50 genom Motala 7 Förslag till handlingsplan för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 8 Fördelning av arvodesstöd 2008 avseende sverigedemokraterna 9 Information om handlingsplan mot den organiserade brottsligheten 10 Studiebesök hos Polisen 11 Rapporter Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 i Motala kommun 13 Detaljplaneprogram för Bromma Kärsby Djurkälla 14 Detaljplaneprogram för Karshult 15 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Information om kommunstyrelsens nämndsbudget Bildningsnämndens begäran om förändring av finansieringsformerna för samordningsförbundet Motala/Vadstena 18 Överförmyndarens begäran om utökad budgetram 2008 samt begäran om ersättning för ensamkommande flyktingbarn 19 Budgetförutsättningar och anvisningar budget 2009 med plan Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsens ansvarsområde 21 Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 22 Kommunstyrelsens internkontroll 2007 samt förslag till internkontrollplan för Svar på motion från miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Elisabeth Gustavsson (mp) angående trafiksituationen på delar av Kungsgatan 24 Kännedomsärenden 25 Redovisning av delegationsbeslut 26 Rapport enskilt uppdrag 27 Val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsgrupper Information om preliminärt bokslut Affärsplan Varamobaden 30 Begäran om igångsättningstillstånd för utvecklingsåtgärder i Varamon 31 Information om begäran från Vättern kajak om förvärv av del av fastigheten Fjällskivlingen i Varamon för uppförande av butikscenter 32 Detaljplan för kv Telegrafen mm i Motala genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Telia Sonera AB 33 Detaljplaneprogram för Norra Bråstorp 34 Yttrande över Länsstyrelsens remiss angående tillstånd att framföra svävare i sjöarna Boren, Roxen, Tåkern och Vättern 35 Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synner-het mot kriminella motorcykelgäng 36 Verksamhetsrapport lokala naturvårdsprojekt LONA Förslag om likvidation av Motala Småindustri AB - MSAB register ks 2008.doc 1

2 38 Kännedomsärenden 39 Redovisning av delegationsbeslut 40 Rapport enskilt uppdrag 41 Politisk styrgrupp för Varamobadens framtida utveckling 42 Rapporter/strategisk diskussion Kommunstyrelsens bokslut Bokslut/årsredovisning för Motala kommun Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 46 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen Tilläggsbudget för Motala kommun Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud 49 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala 50 Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala 51 Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping 53 Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP 54 Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet 55 Rapporter/strategisk diskussion Information om bildningsnämndens budgetuppföljning t o m den 29 februari Yttrande över remiss från Vadstena kommun angående nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Börstad 11:1 58 Yttrande angående uppdrag att ta fram underlag för ansökan till Boverket om stöd för vindkraftsplanering 59 Åtgärder Centrumplan 60 Yttrande över remiss från Svenska Kraftnät - Samråd rörande förstudie för Sydlänken 61 Vatten- och renhållningsnämndens begäran om igångsättningstill-stånd för inköp av växelflaksbil 62 Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet 63 Utseende av säkerhetsskyddschef och ersättare för denne 64 Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens styrgrupper istället för ersättare 65 Kommunstyrelsens bokslut Årsredovisning och revisionsberättelse för Bostadsstiftelsen Platen Bokslut/årsredovisning för Motala kommun Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 69 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen Tilläggsbudget för Motala kommun Förslag till ändrad förbundsordning för Motala/Vadstena Samordningsförbund 72 Ändring av fullmäktiges arbetsordning 73 Redovisning av inneliggande ej besvarade motioner 74 Kännedomsärenden 75 Redovisning av delegationsbeslut 76 Rapport enskilt uppdrag 77 Yttrande över Vägverkets arbetsplan för väg 32/50, delen Skänninge- Motala 78 Yttrande över Vägverkets arbetsplan för väg 50, delen genom Motala 79 Undertecknande av avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg 50 register ks 2008.doc 2

3 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Kommunens egenkontroll 2007 enligt lag om skydd mot olyckor 82 Samverkan med företag m fl kring multihallen vid Carlsunds utbildningscentrum 83 Information om Motala expo Ansvar och roller för IT i Motala kommun 85 Revisionsberättelse för Rapporter/strategisk diskussion Förslag till förnyat avtal med HSB Östergötland för genomförande av detaljplan för kv Munken i Motala 88 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll 90 Inrättande av politisk styrgrupp för nytt äldreboende i Motala kommun 91 Utvärdering av 2007 års internkontroll 92 Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas internkontrollplaner för år Förslag till ansvar och roller för IT i Motala kommun 94 Samverkan med företag m fl kring multihallen vid Carlsunds Utbildningscentrum 95 Årsredovisning och revisionsberättelse för Motala/Vadstena Samordningsförbund Ändring av arvodesstödet avseende vänsterpartiet 97 Förslag till inriktningsmål för personalnämnden 98 Förslag till nytt arkivreglemente för Motala kommun 99 Förslag till taxa för transport av avlidna 100 Förslag till ändring av socialnämndens reglemente avseende att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel samt komplettering och ändring av taxa för avgifter avseende socialnämndens kontroll av detaljhandel med nikotinläke-medel tobak och öl 101 Svar på motion från Marianne Elf (s) angående justering av avgifterna inom äldreomsorgen 102 Svar på motion från Anders Andersson (v) om inrättandet av familjecentraler 103 Kännedomsärenden 104 Redovisning av delegationsbeslut 105 Rapport enskilt uppdrag 106 Förslag till kommunstyrelsens svar på revisionsberättelse för år Bilden av Motala - kommunikationsplattform 108 Internkontroll 2007 rapport från bildningsnämnden, socialnämnden och personalnämnden 109 Medgivande till Peabs vidareförsäljning av tomterna Motala Olivehult 10:141-10:161 till Eksjöhus samt godkännande av exploateringsavtal med Eksjöhus 110 Upplåtelse av mark på fastigheten Fjällskivlingen 1 m m, Motala kommun 111 Omdisponering av medel för uppförande av djurstall på Södra Freberga 112 Planprioritering Förslag till handlingsprogram för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 114 Förslag till kommunstyrelsens budget 2009 med plan Information från Centrum för Kommunstrategiska Studier - CKS vid Linköpings universitet 116 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 30 april Budgetuppföljning för Motala kommun per den 30 april Rapporter/strategisk diskussion register ks 2008.doc 3

4 Information om arbetslösheten i Motala 120 Bilden av Motala - kommunikationsplattform 121 Planprioritering Yttrande över remiss angående energiplan för Finspångs kommun 123 Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 i Motala kommun 124 Detaljplan för kv Hörnan m m, Ängdalen, Motala kommun genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Netto Marknad Sverige AB 125 Detaljplaneprogram för Norra Bråstorp 126 Detaljplaneprogram för Bromma - Kärsby - Djurkälla 127 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 30 april Budgetuppföljning för Motala kommun per den 30 april Kommunstyrelsens budget 2009 med plan Förslag till handlingsprogram för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 131 Regionförbundet Östsams förslag till överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland 132 Årsredovisning och revisionsberättelse för Jungqvistska stiftelsens stipendiefond Kommunal samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet 134 Val av ledamöter för granskning och ekonomisk kontroll av nämnderna 135 Redovisning av barnbokslut för Ansökan om medel för säker ledningsplats i Motala kommun 137 Utredningsuppdrag till utvecklings- och omvärldsberedningen 138 Förslag till nytt reglemente för Motala kommuns kulturstipendier 139 Förslag till renhållningstaxa för Motala och Vadstena kommuner Förslag till nya bestämmelser för vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommuner 141 Förslag till vatten- och avloppstaxa Kännedomsärenden 143 Redovisning av delegationsbeslut 144 Rapport enskilt uppdrag 145 Redovisning av socialnämndens åtgärdsplan med anledning av budgetuppföljning per den 30 april Information från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för staden Linköping 147 Försäljning av fastigheten Klakorp 1:247 Berga Hem 148 Försäljning av Östra skolan 149 Medverkan i samarbetsprojektet Längs Göta kanal Ändrad organisation för kommunledningskontoret 151 Svar på förfrågan från Handikappföreningarna i Motala genom Roger Swahn angående checklista för analys av konsekvenserna för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar 152 Fråga från Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE om vindkraftsatsning i Östkraft samt biogasproduktion i MSE är att betrakta som en principiell fråga 153 Anvisningar delårsrapport Borgensåtagande gentemot Bostadsstiftelsen Platen Förslag till ny IT-policy för Motala kommun samt riktlinjer för informationssäkerhet 156 Förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd 157 Socialnämndens förslag till handlingsplan vid hot/våld i nära relationer 158 Årsredovisning och revisionsberättelse för Wedinska stiftelsen C E Wedins fond samt Joh Eriks donationsfond Information från socialnämnden, bildningsnämnden, överför-myndaren och tekniska nämnden med anledning av budget-uppföljning för Motala kommun per den 30 april Yttrande över arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnad av väg 50, delen genom Motala med bro över Motalaviken register ks 2008.doc 4

5 161 Yttrande över Vägutredning väg 34, delen Ervasteby-Borensberg 162 Yttrande över Vattenfalls ansökan om nätkoncession för linje inom Motala, Skänninge och Mjölby kommuner samt mellan Motala och Vadstena 163 Yttrande över Miljödepartementets förslag Stranden en värdefull miljö 164 Yttrande över Vattenmyndighetens program Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt 165 Yttrande över Banverkets järnvägsplan med miljökonsekvensbeskriv-ning för Godsstråket genom Bergslagen sträckan Motala-Norrsten 166 Motala Verkstad utredning om fastighetsunderhåll m m 167 Affärsplan för Varamobaden 168 Budget för Motala kommun 2009 med plan Rapporter/strategisk diskussion 170 Kännedomsärenden 171 Redovisning av delegationsbeslut 172 Rapport enskilt uppdrag 173 Redovisning från kommunstyrelsens näringslivsgrupp Bilden av Motala - kommunikationsplattform 175 Centrumföreningens begäran om kr till julbelysning i Motala centrum 176 Tekniska nämndens begäran om omprioriteringar av investeringsprojekt med anledning av tilläggsbudget Socialnämndens begäran om omdisponering i investeringsbudget Årsredovisning och revisionsberättelse för Direktör Gustaf Råhlèns donationsfond Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen Tekniska nämndens förslag angående användande av kemiska bekämpningsmedel 181 Förslag till förvaltningsplan för kommunens fastigheter 182 Utökat verksamhetsområde för VA avseende Älvan/Lickstabacken 183 Ändring av arvodesstödet avseende Sveriges pensionärers intresseparti 184 Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående förbättrad säkerhet vid länsväg Treårsplan för Regionförbundet Östsam 186 Redovisning av åtgärdsplaner för hur socialnämnden, tekniska nämnden och överförmyndaren ska komma i ekonomisk balans 187 Kännedomsärenden 188 Redovisning av delegationsbeslut 189 Rapport enskilt uppdrag 190 Förslag till fiberutbyggnad mellan Motala kommun och Finspångs kommun 191 Yttrande över Vägverkets arbetsplan om ombyggnad av väg 50 Jönköping-Örebro, delen Skänninge- Motala 192 Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för staden Linköping 193 Detaljplaneprogram för Karshult 194 Detaljplaneprogram för västra Bergsätter med förslag till föravtal med H Folke Sandelin AB 195 Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av detaljplan för Gamla stan 196 Information om slaggtippen 197 Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss över uppdrag om fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet 198 Yttrande över remiss från Regionförbundet Örebro angående strategi för regionens näringslivsutveckling Tillväxtprogrammet 199 Rapporter/strategisk diskussion 200 Reflektion över dagens sammanträde register ks 2008.doc 5

6 Information från KPA om pensionspolicy 202 Uppföljning av arbetsgivaransvaret 203 Personalnämndens begäran om tidplan angående uppföljning av personalansvaret i kommunstyrelsen 204 Träff med kommunens revisorer ang granskning av hur kommun-styrelsen arbetar med styrning, uppföljning och kontroll 205 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti Redovisning av socialnämndens och överförmyndarens åtgärds-planer för hur de ska komma i ekonomisk balans 208 Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun avseende användningen av pyrotekniska varor 209 Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby-Motala - Lägesrapport 210 Idéstudie - Lokaliseringsutredning för omlastningsstation/terminal för gods 211 Villkor för försäljning av del av Motala Bergstrollet 1 för uppförande av nytt äldreboende 212 Preliminärt program för kommunstyrelsens strategidagar 213 Rapporter 214 Reflektion över dagens sammanträde Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti Åtgärdsplaner för socialnämnden och överförmyndaren för hur de ska komma i ekonomisk balans 218 Yttrande över Polismyndighetens verksamhetsplan för år Personalnämndens begäran om tidplan angående uppföljning av personalansvaret i kommunstyrelsen 220 Förslag från personalnämndens ordförande att inrätta en förvaltning under personalnämnden 221 Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun 222 Yttrande över ansökan från H & K Bildemontering AB om auktorisation som bilskrotare 223 Förslag till riktlinjer för arkivhantering inom Motala kommun 224 Idéstudie - Lokaliseringsutredning för omlastningsstation/terminal för gods 225 Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående Fornåsdal i Fornåsa 226 Ändring av reglerna för Motala kommuns minnesgåva 227 Översyn av valdistriktsindelningen 228 Redovisning av inneliggande ej besvarade motioner 229 Kommunledningens arbete med strategiska utvecklingsfrågor 230 Kännedomsärenden 231 Redovisning av delegationsbeslut 232 Rapport enskilt uppdrag 233 Strategisk diskussion - Verksamhetsutveckling/Dialog Motala (synpunktshantering) 234 Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun avseende användningen av pyrotekniska varor 235 Övrigt/rapporter Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen Södra Freberga-Kaptensgatan 237 Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 238 Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 239 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen Södra Freberga-Kaptensgatan register ks 2008.doc 6

7 240 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 241 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 242 Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby Motala 243 Svar på skrivelse från Elöverkänsligas förening i Östergötland angående skadeverkningar av strålning från trådlös och annan teknisk utrustning t ex mobiltelefoni 244 Yttrande över Byggprocessutredningens betänkande Bygg helt enkelt! (SOU 2008:68) 245 Detaljplaneprogram för Bromma - Kärsby Djurkälla redovisning av inkomna synpunkter 246 Svar på förfrågan om utökning av antalet båtplatser i Borensbergs småbåtshamn 247 Beställning av kollektivtrafik trafikår , kommunal trafik 248 Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 249 Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Motala kommun Förslag till ny budgetprocess för Motala kommun fr o m beredning och antagande av budget 2010 med plan Bildningsnämndens begäran om omdisponering av investeringsmedel 252 Förslag till pensionspolicy för Motala kommun 253 Förslag till samarbetsavtal med AB Göta Kanalbolag Kännedomsärenden 255 Redovisning av delegationsbeslut 256 Rapport enskilt uppdrag 257 Reflektion över dagens sammanträde Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen södra Freberga-Kaptensgatan 259 Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 260 Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 261 Uppdrag till kommunstyrelsen att förvärva fastigheter som skall ingå i allmän plats enligt förslag till detaljplaner för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, Motala kommun 262 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål 263 Granskning av kommunstyrelsens styrning uppföljning och kontroll Ansökan om att få delta i lokalt utvecklingsarbete av det drogförebyggande arbetet 265 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 31 oktober Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Redovisning av vidtagna åtgärder kring konkurrensutsättning 268 Reflektion över dagens sammanträde 269 Förändrade ekonomiska ramar Strategisk diskussion Tema Handelsplats Motala 271 Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting angående regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 272 Detaljplaneprogram för västra Bergsätter 273 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål 274 Omfördelning av medel till upprustning av del av kvarteret Linden för tillfälligt stödboende 275 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 31 oktober Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Redovisning av vidtagna åtgärder kring konkurrensutsättning 278 Socialnämndens förslag om fastställande av avgifter enligt alkohollagen 279 Svar på motion från Marianne Elf (s) angående justering av avgifterna inom äldreomsorgen register ks 2008.doc 7

8 280 Kännedomsärenden 281 Redovisning av delegationsbeslut 282 Rapport enskilt uppdrag 283 Begäran om redovisning av mer- och överttidsuttag 284 Förändrade ekonomiska ramar Krisberedskapsmyndighetens redovisning av resultat av enkät 2007 angående robustheten inom kommunernas tekniska försörjning 286 Redovisning av mer- och övertid Rapporten Granskning av Motala kommun Konkurrensutsätter kommunen sin tjänsteproduktion? 288 Yttrande över Svenska Kraftnäts remiss SydVästlänken för passage av Motala och Boren med ny 400 kv ledning 289 Strategisk diskussion - Information från Regionförbundet Östsam samt verksamhetsutveckling 290 Utvärdering av försöksverksamhet med vindsurfing inom fastigheten Fjällskivlingen 1 m fl 291 Avtal för förvärv av fastigheter utmed riksväg Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby-Motala 293 Omlastningscentral Motala 294 Redovisning av rapporten bilder av hälsodrivet företagande 295 Förslag till ny budgetprocess för Motala kommun 296 Nämndsbudget för kommunstyrelsen Redovisning av nämndernas konkurrensutsättning 298 Information från kommunstyrelsens styrgrupper 299 Reflektion över dagens sammanträde Förslag till nytt exploateringsavtal med HSB Östergötland avseende kv Munken m fl 301 Avtal för förvärv av fastigheter utmed riksväg Tomtpris och villkor för genomförande av detaljplan för Norra Bråstorp 303 Yttrande över Svenska Kraftnäts remiss SydVästlänken för passage av Motala och Boren med ny 400 kv ledning 304 Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för Kallerstad och nytt resecentrum 305 Bildningsnämndens begäran om utökad ram med anledning av kostnader för drift av Mariebergsbadet 306 Bokslutsanvisningar Nämndsbudget för kommunstyrelsen Omprioritering i kommunstyrelsens investeringsbudget Redovisning av kommunledningskontorets konkurrensutsättning 310 Samverkan kring drift av kommunala anläggningar 311 Redovisning av nämndernas konkurrensutsättning 312 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål samt förslag till inriktningsmål för miljö 313 Fördelning av arvodesstöd Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående förbättrad säkerhet vid länsväg Kännedomsärenden 316 Redovisning av delegationsbeslut 317 Rapport enskilt uppdrag register ks 2008.doc 8

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-02-26 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdagen den 26 februari 2008, kl 08.00-12.00, 13.15-14.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell

Läs mer

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 2012-01-30 1 Fråga angående Klockaregården i Vinslöv 2 Fråga angående fritidsgården i Hästveda 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 4 Svar på motion om vattenlivräddningsutrustning och vattenlivräddningsutbildning

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-12-10 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 10 december 2007, kl 08.00-11.55, 13.15-14.35 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell

Läs mer

29 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 30 Reglemente för kommunstyrelsen

29 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 30 Reglemente för kommunstyrelsen Innehållsförteckning Kommunstyrelsen 2015 1 Medborgarförslag om sophämtning vid fritidsfastigheter 2 Motion om att införa en egen variant av "Kan du lova?" i kommunen 3 Begäran om investeringsmedel till

Läs mer

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: kl. 18:00 Plats: Vätternsalen, Motala Convention Centre Ledamöter kallas Ersättare underättas Elias Georges (S), ordförande 1 Page 1 of 7 1. Allmänhetens

Läs mer

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 2004-01-07 Information Svar på motion om budgetuppföljning av de kommunala bolagen KS 2004-01-07, 1 Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 Taxa för byggnadsnämndens prövning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 119, 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 119, 2016 Sammanträde Sammanträdesdatum: 2016-10-03 Sammanträdestid: kl. 17:00 Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra Christian Sonesson (M) Övrig information: Sammanträdet kommer att inledas med information

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 Besök Tid Ärende Urban Blücher 13.40 18 Ola Rosander 14.00 5 Bert Runesson 14.45 17 1. Val av protokolljusterare samt tid och plats för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2011-06-07 Rev 2011-06-14 Rev 2011-06-16 1(6) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Paragrafregister Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016

Paragrafregister Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016 1 (5) Paragrafregister Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016 1 Godkännande av dagordning 2016-02-02 2 Integrationsfrågor - rapport 2016-02-02 3 Principer för fördelning av statliga medel för flyktingmottagning

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00 Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: kl. 18:00 Plats: OBS! Tjällmo skola, matsalen (Bygdegården) transport se punkt 1 Ledamöter kallas Ersättare underättas Helena Göransson, Sekreterare

Läs mer

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 0 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1 Allmänpolitisk debatt 2 Rapport från demokratiberedningen 3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-05-27 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdagen den 27 maj 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Ej 126 Mats Weinesson (m)

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Föredragningslista Ärende i AU Bilaga

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 27 mars 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun 16KS102-3 68 KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun Initierat av: Lars Skogsén Datum: 2017-05-03 16KS133-8 Kortfattad redovisning av hur bidrag till LiSa använts 2016 Initierat av: Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-03-19 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 19 mars 2007, kl 08.00-11.50, 13.15-15.45 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2009-01-27 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdagen den 27 januari 2009, kl 08.00-11.30 Beslutande Eva Isaksson Ribers (M) Kjell Fransson (FP)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 2015-03-24, klockan 11.00 OBS! Tiden EU-utbildning kl 11-12 Gruppmöte inkl

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl.

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 1(8) Kommunstyrelsen Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne.

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne. KALLELSE med föredragningslista 1(6) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: 044-132226 E-post: hanna.nicander@kristianstad.se Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-20

Sammanträdesprotokoll 2009-10-20 2009-10-20 Sida 1 (33) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Kl 08.00-12.25, 13.20-15.45 Beslutande Eva Isaksson Ribers (M) Ordf kl 08.00-11.50, 13.20-15.45, 243-255,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

Datum Uppföljning 15/1 - 22/1 KS

Datum Uppföljning 15/1 - 22/1 KS Tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av policydokument och er 2014 samt i kursiv stil tidplan för behandling av div. ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen AU

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kungörelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: kl. 18:00 Plats: Vätternsalen, Motala Convention Centre Ledamöter kallas Ersättare underättas Helena Göransson, Sekreterare Elias Georges (S), ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden!

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden! 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl 10.15 OBS Tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Cecilia Thell Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Var med och bygg. FRAMTIDENS MOTALA Östergötlands sjöstad

Var med och bygg. FRAMTIDENS MOTALA Östergötlands sjöstad Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Östergötlands sjöstad PROJEKTKATALOG OKT 2015 INLEDNING Östergötlands sjöstad fortätter att växa och utvecklas- välkommen med på vår resa I dina händer håller du stadsbyggnadsenhetens

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Information om Vinslövstunneln. Fråga angående krisledningsplanen Kf , 1

Information om Vinslövstunneln. Fråga angående krisledningsplanen Kf , 1 2005-01-31 Information om Vinslövstunneln Fråga angående krisledningsplanen Kf 2005-01-31, 1 Fråga angående registrering av oönskade hyresgäster Kf 2005-01-31, 2 Detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning)

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen

KALLELSE Kommunstyrelsen KALLELSE Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde torsdagen 2011-10-13, kl. 13.15 Kommunhuset, Höörsalen Södergatan 28, Höör Beredningsgrupper kl. 10.00 Höör 2011-10-05 Anna Palm Ordförande IHelena

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 28 september 2016, kl 8:30 i Gemaket

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 28 september 2016, kl 8:30 i Gemaket KALLELSE 1 (9) kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 5 oktober 2016, kl 14:00 Plats: Gemaket Ordförande: Camilla Janson (S) Sekreterare: Elin Vrij Beredningen sammanträder den 28 september 2016, kl

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktiges ledamöter kallas till sammanträde måndagen den 24 oktober 2016, kl. 18:00 Sessionssalen, Centrumhuset, Götene kommun Ersättare

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer