REGISTER Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGISTER Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2008"

Transkript

1 Information om att turistbyrån blir blå-gul 2 Bildningsnämndens åtgärdsplan med konsekvensanalys för budget Detaljplaneprogram för Bromma Kärsby Djurkälla 4 Detaljplaneprogram för Karshult 5 Detaljplan för Gamla stan mm genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Bostadsstiftelsen Platen 6 Svar på skrivelse från makarna Orrenius angående ersättning till fastighetsägare vid Bispmotala och Hyddmarken vid omläggning av riksväg 50 genom Motala 7 Förslag till handlingsplan för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 8 Fördelning av arvodesstöd 2008 avseende sverigedemokraterna 9 Information om handlingsplan mot den organiserade brottsligheten 10 Studiebesök hos Polisen 11 Rapporter Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 i Motala kommun 13 Detaljplaneprogram för Bromma Kärsby Djurkälla 14 Detaljplaneprogram för Karshult 15 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Information om kommunstyrelsens nämndsbudget Bildningsnämndens begäran om förändring av finansieringsformerna för samordningsförbundet Motala/Vadstena 18 Överförmyndarens begäran om utökad budgetram 2008 samt begäran om ersättning för ensamkommande flyktingbarn 19 Budgetförutsättningar och anvisningar budget 2009 med plan Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsens ansvarsområde 21 Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 22 Kommunstyrelsens internkontroll 2007 samt förslag till internkontrollplan för Svar på motion från miljöpartiets fullmäktigegrupp genom Elisabeth Gustavsson (mp) angående trafiksituationen på delar av Kungsgatan 24 Kännedomsärenden 25 Redovisning av delegationsbeslut 26 Rapport enskilt uppdrag 27 Val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsgrupper Information om preliminärt bokslut Affärsplan Varamobaden 30 Begäran om igångsättningstillstånd för utvecklingsåtgärder i Varamon 31 Information om begäran från Vättern kajak om förvärv av del av fastigheten Fjällskivlingen i Varamon för uppförande av butikscenter 32 Detaljplan för kv Telegrafen mm i Motala genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Telia Sonera AB 33 Detaljplaneprogram för Norra Bråstorp 34 Yttrande över Länsstyrelsens remiss angående tillstånd att framföra svävare i sjöarna Boren, Roxen, Tåkern och Vättern 35 Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synner-het mot kriminella motorcykelgäng 36 Verksamhetsrapport lokala naturvårdsprojekt LONA Förslag om likvidation av Motala Småindustri AB - MSAB register ks 2008.doc 1

2 38 Kännedomsärenden 39 Redovisning av delegationsbeslut 40 Rapport enskilt uppdrag 41 Politisk styrgrupp för Varamobadens framtida utveckling 42 Rapporter/strategisk diskussion Kommunstyrelsens bokslut Bokslut/årsredovisning för Motala kommun Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 46 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen Tilläggsbudget för Motala kommun Utseende av nytt ombud i Kommuninvest samt instruktion till stämmoombud 49 Samråd rörande arbetsplan för väg 32/50 delen Skänninge - Motala 50 Samråd rörande arbetsplan för väg 50 delen genom Motala 51 Information om avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg Information om verksamhetsplan 2008 för samverkan Linköping-Norrköping 53 Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun - LUP 54 Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet 55 Rapporter/strategisk diskussion Information om bildningsnämndens budgetuppföljning t o m den 29 februari Yttrande över remiss från Vadstena kommun angående nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Börstad 11:1 58 Yttrande angående uppdrag att ta fram underlag för ansökan till Boverket om stöd för vindkraftsplanering 59 Åtgärder Centrumplan 60 Yttrande över remiss från Svenska Kraftnät - Samråd rörande förstudie för Sydlänken 61 Vatten- och renhållningsnämndens begäran om igångsättningstill-stånd för inköp av växelflaksbil 62 Förslag till samverkansavtal för kontaktsekretariatet 63 Utseende av säkerhetsskyddschef och ersättare för denne 64 Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens styrgrupper istället för ersättare 65 Kommunstyrelsens bokslut Årsredovisning och revisionsberättelse för Bostadsstiftelsen Platen Bokslut/årsredovisning för Motala kommun Årsredovisning för 2007 gällande kommunens förvaltade stiftelser 69 Tilläggsbudget för kommunstyrelsen Tilläggsbudget för Motala kommun Förslag till ändrad förbundsordning för Motala/Vadstena Samordningsförbund 72 Ändring av fullmäktiges arbetsordning 73 Redovisning av inneliggande ej besvarade motioner 74 Kännedomsärenden 75 Redovisning av delegationsbeslut 76 Rapport enskilt uppdrag 77 Yttrande över Vägverkets arbetsplan för väg 32/50, delen Skänninge- Motala 78 Yttrande över Vägverkets arbetsplan för väg 50, delen genom Motala 79 Undertecknande av avsiktsförklaring om medfinansiering av projekt riksväg 50 register ks 2008.doc 2

3 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Kommunens egenkontroll 2007 enligt lag om skydd mot olyckor 82 Samverkan med företag m fl kring multihallen vid Carlsunds utbildningscentrum 83 Information om Motala expo Ansvar och roller för IT i Motala kommun 85 Revisionsberättelse för Rapporter/strategisk diskussion Förslag till förnyat avtal med HSB Östergötland för genomförande av detaljplan för kv Munken i Motala 88 Uppföljning av Motala kommuns säkerhetsarbete Kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten egenkontroll 90 Inrättande av politisk styrgrupp för nytt äldreboende i Motala kommun 91 Utvärdering av 2007 års internkontroll 92 Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas internkontrollplaner för år Förslag till ansvar och roller för IT i Motala kommun 94 Samverkan med företag m fl kring multihallen vid Carlsunds Utbildningscentrum 95 Årsredovisning och revisionsberättelse för Motala/Vadstena Samordningsförbund Ändring av arvodesstödet avseende vänsterpartiet 97 Förslag till inriktningsmål för personalnämnden 98 Förslag till nytt arkivreglemente för Motala kommun 99 Förslag till taxa för transport av avlidna 100 Förslag till ändring av socialnämndens reglemente avseende att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel samt komplettering och ändring av taxa för avgifter avseende socialnämndens kontroll av detaljhandel med nikotinläke-medel tobak och öl 101 Svar på motion från Marianne Elf (s) angående justering av avgifterna inom äldreomsorgen 102 Svar på motion från Anders Andersson (v) om inrättandet av familjecentraler 103 Kännedomsärenden 104 Redovisning av delegationsbeslut 105 Rapport enskilt uppdrag 106 Förslag till kommunstyrelsens svar på revisionsberättelse för år Bilden av Motala - kommunikationsplattform 108 Internkontroll 2007 rapport från bildningsnämnden, socialnämnden och personalnämnden 109 Medgivande till Peabs vidareförsäljning av tomterna Motala Olivehult 10:141-10:161 till Eksjöhus samt godkännande av exploateringsavtal med Eksjöhus 110 Upplåtelse av mark på fastigheten Fjällskivlingen 1 m m, Motala kommun 111 Omdisponering av medel för uppförande av djurstall på Södra Freberga 112 Planprioritering Förslag till handlingsprogram för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 114 Förslag till kommunstyrelsens budget 2009 med plan Information från Centrum för Kommunstrategiska Studier - CKS vid Linköpings universitet 116 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 30 april Budgetuppföljning för Motala kommun per den 30 april Rapporter/strategisk diskussion register ks 2008.doc 3

4 Information om arbetslösheten i Motala 120 Bilden av Motala - kommunikationsplattform 121 Planprioritering Yttrande över remiss angående energiplan för Finspångs kommun 123 Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2 i Motala kommun 124 Detaljplan för kv Hörnan m m, Ängdalen, Motala kommun genomförandefrågor med förslag till exploateringsavtal med Netto Marknad Sverige AB 125 Detaljplaneprogram för Norra Bråstorp 126 Detaljplaneprogram för Bromma - Kärsby - Djurkälla 127 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 30 april Budgetuppföljning för Motala kommun per den 30 april Kommunstyrelsens budget 2009 med plan Förslag till handlingsprogram för det lokala utvecklingsprogrammet för Motala kommun 131 Regionförbundet Östsams förslag till överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland 132 Årsredovisning och revisionsberättelse för Jungqvistska stiftelsens stipendiefond Kommunal samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet 134 Val av ledamöter för granskning och ekonomisk kontroll av nämnderna 135 Redovisning av barnbokslut för Ansökan om medel för säker ledningsplats i Motala kommun 137 Utredningsuppdrag till utvecklings- och omvärldsberedningen 138 Förslag till nytt reglemente för Motala kommuns kulturstipendier 139 Förslag till renhållningstaxa för Motala och Vadstena kommuner Förslag till nya bestämmelser för vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommuner 141 Förslag till vatten- och avloppstaxa Kännedomsärenden 143 Redovisning av delegationsbeslut 144 Rapport enskilt uppdrag 145 Redovisning av socialnämndens åtgärdsplan med anledning av budgetuppföljning per den 30 april Information från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för staden Linköping 147 Försäljning av fastigheten Klakorp 1:247 Berga Hem 148 Försäljning av Östra skolan 149 Medverkan i samarbetsprojektet Längs Göta kanal Ändrad organisation för kommunledningskontoret 151 Svar på förfrågan från Handikappföreningarna i Motala genom Roger Swahn angående checklista för analys av konsekvenserna för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar 152 Fråga från Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE om vindkraftsatsning i Östkraft samt biogasproduktion i MSE är att betrakta som en principiell fråga 153 Anvisningar delårsrapport Borgensåtagande gentemot Bostadsstiftelsen Platen Förslag till ny IT-policy för Motala kommun samt riktlinjer för informationssäkerhet 156 Förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd 157 Socialnämndens förslag till handlingsplan vid hot/våld i nära relationer 158 Årsredovisning och revisionsberättelse för Wedinska stiftelsen C E Wedins fond samt Joh Eriks donationsfond Information från socialnämnden, bildningsnämnden, överför-myndaren och tekniska nämnden med anledning av budget-uppföljning för Motala kommun per den 30 april Yttrande över arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnad av väg 50, delen genom Motala med bro över Motalaviken register ks 2008.doc 4

5 161 Yttrande över Vägutredning väg 34, delen Ervasteby-Borensberg 162 Yttrande över Vattenfalls ansökan om nätkoncession för linje inom Motala, Skänninge och Mjölby kommuner samt mellan Motala och Vadstena 163 Yttrande över Miljödepartementets förslag Stranden en värdefull miljö 164 Yttrande över Vattenmyndighetens program Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt 165 Yttrande över Banverkets järnvägsplan med miljökonsekvensbeskriv-ning för Godsstråket genom Bergslagen sträckan Motala-Norrsten 166 Motala Verkstad utredning om fastighetsunderhåll m m 167 Affärsplan för Varamobaden 168 Budget för Motala kommun 2009 med plan Rapporter/strategisk diskussion 170 Kännedomsärenden 171 Redovisning av delegationsbeslut 172 Rapport enskilt uppdrag 173 Redovisning från kommunstyrelsens näringslivsgrupp Bilden av Motala - kommunikationsplattform 175 Centrumföreningens begäran om kr till julbelysning i Motala centrum 176 Tekniska nämndens begäran om omprioriteringar av investeringsprojekt med anledning av tilläggsbudget Socialnämndens begäran om omdisponering i investeringsbudget Årsredovisning och revisionsberättelse för Direktör Gustaf Råhlèns donationsfond Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen Tekniska nämndens förslag angående användande av kemiska bekämpningsmedel 181 Förslag till förvaltningsplan för kommunens fastigheter 182 Utökat verksamhetsområde för VA avseende Älvan/Lickstabacken 183 Ändring av arvodesstödet avseende Sveriges pensionärers intresseparti 184 Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående förbättrad säkerhet vid länsväg Treårsplan för Regionförbundet Östsam 186 Redovisning av åtgärdsplaner för hur socialnämnden, tekniska nämnden och överförmyndaren ska komma i ekonomisk balans 187 Kännedomsärenden 188 Redovisning av delegationsbeslut 189 Rapport enskilt uppdrag 190 Förslag till fiberutbyggnad mellan Motala kommun och Finspångs kommun 191 Yttrande över Vägverkets arbetsplan om ombyggnad av väg 50 Jönköping-Örebro, delen Skänninge- Motala 192 Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för staden Linköping 193 Detaljplaneprogram för Karshult 194 Detaljplaneprogram för västra Bergsätter med förslag till föravtal med H Folke Sandelin AB 195 Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av detaljplan för Gamla stan 196 Information om slaggtippen 197 Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss över uppdrag om fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet 198 Yttrande över remiss från Regionförbundet Örebro angående strategi för regionens näringslivsutveckling Tillväxtprogrammet 199 Rapporter/strategisk diskussion 200 Reflektion över dagens sammanträde register ks 2008.doc 5

6 Information från KPA om pensionspolicy 202 Uppföljning av arbetsgivaransvaret 203 Personalnämndens begäran om tidplan angående uppföljning av personalansvaret i kommunstyrelsen 204 Träff med kommunens revisorer ang granskning av hur kommun-styrelsen arbetar med styrning, uppföljning och kontroll 205 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti Redovisning av socialnämndens och överförmyndarens åtgärds-planer för hur de ska komma i ekonomisk balans 208 Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun avseende användningen av pyrotekniska varor 209 Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby-Motala - Lägesrapport 210 Idéstudie - Lokaliseringsutredning för omlastningsstation/terminal för gods 211 Villkor för försäljning av del av Motala Bergstrollet 1 för uppförande av nytt äldreboende 212 Preliminärt program för kommunstyrelsens strategidagar 213 Rapporter 214 Reflektion över dagens sammanträde Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti Åtgärdsplaner för socialnämnden och överförmyndaren för hur de ska komma i ekonomisk balans 218 Yttrande över Polismyndighetens verksamhetsplan för år Personalnämndens begäran om tidplan angående uppföljning av personalansvaret i kommunstyrelsen 220 Förslag från personalnämndens ordförande att inrätta en förvaltning under personalnämnden 221 Förslag till klimat- och energiplan för Motala kommun 222 Yttrande över ansökan från H & K Bildemontering AB om auktorisation som bilskrotare 223 Förslag till riktlinjer för arkivhantering inom Motala kommun 224 Idéstudie - Lokaliseringsutredning för omlastningsstation/terminal för gods 225 Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående Fornåsdal i Fornåsa 226 Ändring av reglerna för Motala kommuns minnesgåva 227 Översyn av valdistriktsindelningen 228 Redovisning av inneliggande ej besvarade motioner 229 Kommunledningens arbete med strategiska utvecklingsfrågor 230 Kännedomsärenden 231 Redovisning av delegationsbeslut 232 Rapport enskilt uppdrag 233 Strategisk diskussion - Verksamhetsutveckling/Dialog Motala (synpunktshantering) 234 Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun avseende användningen av pyrotekniska varor 235 Övrigt/rapporter Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen Södra Freberga-Kaptensgatan 237 Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 238 Förslag till avtal för genomförande av ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 239 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen Södra Freberga-Kaptensgatan register ks 2008.doc 6

7 240 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 241 Detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 242 Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby Motala 243 Svar på skrivelse från Elöverkänsligas förening i Östergötland angående skadeverkningar av strålning från trådlös och annan teknisk utrustning t ex mobiltelefoni 244 Yttrande över Byggprocessutredningens betänkande Bygg helt enkelt! (SOU 2008:68) 245 Detaljplaneprogram för Bromma - Kärsby Djurkälla redovisning av inkomna synpunkter 246 Svar på förfrågan om utökning av antalet båtplatser i Borensbergs småbåtshamn 247 Beställning av kollektivtrafik trafikår , kommunal trafik 248 Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 249 Förslag till lokalt landsbygdsprogram för Motala kommun Förslag till ny budgetprocess för Motala kommun fr o m beredning och antagande av budget 2010 med plan Bildningsnämndens begäran om omdisponering av investeringsmedel 252 Förslag till pensionspolicy för Motala kommun 253 Förslag till samarbetsavtal med AB Göta Kanalbolag Kännedomsärenden 255 Redovisning av delegationsbeslut 256 Rapport enskilt uppdrag 257 Reflektion över dagens sammanträde Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen södra Freberga-Kaptensgatan 259 Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen trafikplats Luxorrondellen 260 Avtal med Vägverket för genomförande av detaljplan för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, delen trafikplats Metallvägen 261 Uppdrag till kommunstyrelsen att förvärva fastigheter som skall ingå i allmän plats enligt förslag till detaljplaner för ny- och ombyggd riksväg 50 med bro över Motalaviken, Motala kommun 262 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål 263 Granskning av kommunstyrelsens styrning uppföljning och kontroll Ansökan om att få delta i lokalt utvecklingsarbete av det drogförebyggande arbetet 265 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 31 oktober Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Redovisning av vidtagna åtgärder kring konkurrensutsättning 268 Reflektion över dagens sammanträde 269 Förändrade ekonomiska ramar Strategisk diskussion Tema Handelsplats Motala 271 Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting angående regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 272 Detaljplaneprogram för västra Bergsätter 273 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål 274 Omfördelning av medel till upprustning av del av kvarteret Linden för tillfälligt stödboende 275 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per den 31 oktober Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 oktober Redovisning av vidtagna åtgärder kring konkurrensutsättning 278 Socialnämndens förslag om fastställande av avgifter enligt alkohollagen 279 Svar på motion från Marianne Elf (s) angående justering av avgifterna inom äldreomsorgen register ks 2008.doc 7

8 280 Kännedomsärenden 281 Redovisning av delegationsbeslut 282 Rapport enskilt uppdrag 283 Begäran om redovisning av mer- och överttidsuttag 284 Förändrade ekonomiska ramar Krisberedskapsmyndighetens redovisning av resultat av enkät 2007 angående robustheten inom kommunernas tekniska försörjning 286 Redovisning av mer- och övertid Rapporten Granskning av Motala kommun Konkurrensutsätter kommunen sin tjänsteproduktion? 288 Yttrande över Svenska Kraftnäts remiss SydVästlänken för passage av Motala och Boren med ny 400 kv ledning 289 Strategisk diskussion - Information från Regionförbundet Östsam samt verksamhetsutveckling 290 Utvärdering av försöksverksamhet med vindsurfing inom fastigheten Fjällskivlingen 1 m fl 291 Avtal för förvärv av fastigheter utmed riksväg Genomförande- och finansieringsavtal för projekt riksväg 50 Mjölby-Motala 293 Omlastningscentral Motala 294 Redovisning av rapporten bilder av hälsodrivet företagande 295 Förslag till ny budgetprocess för Motala kommun 296 Nämndsbudget för kommunstyrelsen Redovisning av nämndernas konkurrensutsättning 298 Information från kommunstyrelsens styrgrupper 299 Reflektion över dagens sammanträde Förslag till nytt exploateringsavtal med HSB Östergötland avseende kv Munken m fl 301 Avtal för förvärv av fastigheter utmed riksväg Tomtpris och villkor för genomförande av detaljplan för Norra Bråstorp 303 Yttrande över Svenska Kraftnäts remiss SydVästlänken för passage av Motala och Boren med ny 400 kv ledning 304 Yttrande över remiss från Linköpings kommun angående förslag till översiktsplan för Kallerstad och nytt resecentrum 305 Bildningsnämndens begäran om utökad ram med anledning av kostnader för drift av Mariebergsbadet 306 Bokslutsanvisningar Nämndsbudget för kommunstyrelsen Omprioritering i kommunstyrelsens investeringsbudget Redovisning av kommunledningskontorets konkurrensutsättning 310 Samverkan kring drift av kommunala anläggningar 311 Redovisning av nämndernas konkurrensutsättning 312 Miljöredovisning och revidering av kommunens miljömål samt förslag till inriktningsmål för miljö 313 Fördelning av arvodesstöd Svar på motion från Hans-Peter Fransson (-) angående förbättrad säkerhet vid länsväg Kännedomsärenden 316 Redovisning av delegationsbeslut 317 Rapport enskilt uppdrag register ks 2008.doc 8

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse 2009-11-25 Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon 0141-22 50 07 Mobiltelefon 070-572 87 33 Telefax 0141-577 14 e-postadress helene.leander@motala.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsen 2013. 2013-02-06 1 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsen 2013. 2013-02-06 1 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus Innehållsförteckning Kommunstyrelsen 2013 2013-02-06 1 Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus 2013-02-19 2 Medborgarförslag om äldreomsorgen 3 Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus 4 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsen 2012 2012-02-14

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsen 2012 2012-02-14 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen 2012 2012-02-14 1 Genomgång av Leva och bostrategi Gagnefs kommun. 2 Medborgarförslag om byggbar mark i Djurmo. 3 Motion om klimatsmart mat. 4 Motion om köttfri dag,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer