Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt

2 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringshastighet. Myndigheten skall årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur försöken framskrider och då bland annat redovisa hur myndigheten samrått i den referensgrupp som bildades i förarbetet 1 till försöksverksamheten. Denna rapport utgör redovisning av verksamheten under perioden den 1 januari 2003 till den 4 februari 2004 i berörda avseenden och är den andra årliga återrapporteringen. Den första återrapporteringen genomfördes i samband med årsredovisningen Rapporten har utarbetats av Patrik Bystedt. Stockholm i februari 2004 Katarina Kämpe Stf generaldirektör 1 Bredband för funktionshindrade, 30 maj 2001 Dnr Post- och telestyrelsen

3 Innehåll 1 Sammanfattning PTS förslag till redovisning av bredbandsförsök Uppdraget Genomförande Inledande planering Projektens organisation Referensgrupp Samhällsekonomisk utvärdering Finansiering Försöken Bredband för dövblinda - servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade Utbildning på distans av funktionshindrade a. Distansutbildning på teckenspråk via bredband b. Utbildning på distans för personer med lätt afasi Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling... 7 Post- och telestyrelsen 0

4 1 Sammanfattning Redovisningen visar att försöksprojekten i stort genomförs enligt projektets plan 2 förutom försöket mobilt bredband för funktionshindrade. PTS har gjort bedömningen att förutsättningarna för projektstart inte funnits förrän i skrivande stund. För att ge det mobila försöksprojektet rimligt med tid för att genomföra ett försök och utvärdera detta föreslår PTS att försöket Mobilt bredband för funktionshindrade återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget PTS förslag till redovisning av bredbandsförsök PTS ska senast den 1 oktober 2004 rapportera, i enlighet med regeringsuppdraget 4, följande sex bredbandsförsök inklusive utvärdering. bredband för dövblinda servicecentral bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation bredband för läshandikappade och synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter distansutbildning på teckenspråk distansutbildning för personer med afasi konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling. Det sjunde och kvarvarande försöket, mobilt bredband för funktionshindrade, föreslår PTS rapporteras inklusive utvärdering till regeringen senast den 1 maj Vidare ska PTS senast den 15 augusti 2005 redovisa hur medlen har disponerats. Medel som inte förbrukats ska återbetalas den dag redovisning lämnas. 2 Uppdraget Regeringen beslöt den 20 december att uppdra åt PTS att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringshastighet. Verksamheten skulle bedrivas med utgångspunkt från riktlinjer som bifogats beslutet. Enligt dessa skall PTS genomföra försök i enlighet med de förslag som presenterades i utredningen Bredband för funktionshindrade 6 och som myndigheten redovisade till regeringen den 29 maj Kostnaden för försökens genomförande får enligt beslutet inte överskrida 20 miljoner kronor. PTS skulle senast den 1 mars 2002 till regeringen redovisa en plan för försökens genomförande. Detta har skett 7. Myndigheten skulle vidare årligen redovisa hur 2 Plan för försök med bredband för funktionshindrade, 21 februari 2002, Dnr Regeringsbeslut nr II 21 den 20 december Regeringsbeslut nr II 21 den 20 december Regeringsbeslut nr II 21 den 20 december Bredband för funktionshindrade, 30 maj 2001 Dnr Plan för försök med bredband för funktionshindrade, 21 februari 2002, Dnr Post- och telestyrelsen 1

5 försöken framskrider samt i övrigt omgående informera regeringen om planen ändras. PTS skulle fortsätta samarbetet med berörda handikapporganisationer. Den referensgrupp som bildades i utredningen Bredband för funktionshindrade 8 skulle därvid kvarstå. PTS skulle även samarbeta med projektansvariga för det pågående forskningsprojektet vid Linköpings Universitet avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. 3 Genomförande 3.1 Inledande planering Den inledande fasen av projektarbetet omfattade att utifrån uppdragets målsättning skapa en fast struktur för PTS styrning av de olika delprojekten. Detta har bl.a. inneburit att ansvaret för de olika delprojektens genomförande har tydliggjorts i avtal mellan PTS och respektive projektansvarig. Den inledande fasen i genomförandet har omfattat: att bilda projektorganisation att precisera projektinnehållet utifrån förslagen i utredningen. I försöket Utbildning på distans av funktionshindrade har två försöksprojekt startats, vilket även aviserades i projektplanen 9 att engagera av tjänsteleverantörer, t.ex. organisationer som kan genomföra utbildning eller tillhandahålla en central tjänst i ett visst försök att engagera av försöksgrupper/försökspersoner. Här fyller berörda handikapporganisationer en viktig roll för respektive försök att förbereda för samhällsekonomisk utvärdering med Linköping universitet att teckna projektavtal mellan PTS och respektive projektansvarig 3.2 Projektens organisation Uppdraget har delats in i sex försöksområden med sammanlagt sju försöksprojekt. För varje delprojekt har en separat projektorganisation utsetts med härtill engagerade tjänsteleverantörer och försökspersoner. De sju försöksprojekten hålls samman av PTS. Sedan maj 2003 har en projektledare på PTS, Patrik Bystedt, övertagit huvudprojektledarrollen från konsulten Ulf Keijer som tidigare engagerades för att leda projektet. Ulf Keijer kvarstår som deltagare i referensgruppen. Till projektets organisation hör även en referensgrupp. Därutöver utvärderas den samhällsekonomiska effektiviteten i de enskilda försöken i ett separat delprojekt som drivs av Linköpingsuniversitet. Referensgrupp och samhällsekonomisk utvärdering beskrivs mer ingående nedan Referensgrupp Referensgruppen består av representanter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Hörselskadades Riksförbund (HRF), 8 Bredband för funktionshindrade, 30 maj 2001 Dnr Plan för försök med bredband för funktionshindrade, 21 februari 2002, Dnr Post- och telestyrelsen 2

6 Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet (SK), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Socialstyrelsen (SoS), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU), Synskadades Riksförbund (SRF) samt PTS. Under år 2003 har gruppen sammanträtt tre gånger. Referensgruppen har successivt tagit del av det pågående arbetet i försöken och lämnat värdefulla synpunkter. Samtliga delprojektledare har vid tre olika tillfällen deltagit i referensgruppsmöten för att beskriva och demonstrera respektive försöksprojekts framskridande. Den samhällsekonomiska utvärderingen har också presenterats vid ett möte av representanter från Linköpings Universitet. Under 2004 har ett möte genomförts och åtminstone ett ytterligare möte planeras Samhällsekonomisk utvärdering För att genomföra en utvärdering av försökens nytta och bedöma dess kostnadseffektivitet samarbetar PTS med Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Den utvärderingsmodell som används, den s.k. ICF-modellen (International Classification of Disability, Functioning and Health). Avtal med tillhörande projektplan för utvärdering har under 2003 upprättats mellan PTS och Linköpings Universitet. ICF-modellen har under 2002 och 2003 anpassats utifrån försökens förutsättningar och den funktionshindrades situation för att öka förståelsen för utvärderingen och dess frågeställning. Samtliga projekt har genomgått ett första utvärderingstillfälle, den s.k. före-mätningen. 3.3 Finansiering Förbrukningen av medel för 2003 har varit något lägre än planerat. Icke förbrukade medel beräknas dock ianspråktas för verksamheten i försöksprojekten under år 2004 och För delprojektet mobilt bredband har 2 miljoner kronor reserverats. Utfall 2002 Utfall 2003 Prognos 2004 Prognos ,2 milj kronor 10,8 milj kronor 6,9 milj kronor 1,1 milj kronor 4 Försöken I överensstämmelse med projektplanen genomförs följande försök: 1. bredband för dövblinda servicecentral 2. bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation 3. bredband för läshandikappade och synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter 4. mobilt bredband för funktionshindrade 5. utbildning på distans av funktionshindrade a. distansutbildning på teckenspråk b. distansutbildning för personer med afasi Post- och telestyrelsen 3

7 6. konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling. Nedan beskrivs försöken mer i detalj. 4.1 Bredband för dövblinda - servicecentral Försöket genomförs med Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) som projektägare och huvudman. Försöket utvecklar en tjänst som innebär att man som dövblind kan överföra rörlig bild till en bemannad servicecentral. Detta görs med hjälp av en webbkamera och bredband. På så vis kan användaren visa upp sig själv eller ett föremål som visas på en bildskärm hos servicecentralen. Den dövblinde kan ställa frågor till servicecentralen med hjälp av en bredbandsansluten datorbaserad terminal för konversation med teckenspråk, text och tal. Ett svarsmeddelande från servicecentralen sänds därefter tillbaka till den dövblinde som kan avläsa detta med hjälp av läslist, talsyntes eller förstoring. Styrinformation till användaren ges även i annan form, t.ex. genom vibrator som användaren direkt kan känna av på sin kropp. Projektet löper enligt plan. Projektet startades i mars 2003 med installation hos fyra dövblinda personer och den servicecentralen. Provdriften beräknas pågå till och med februari 2004 och projektet avslutas med slutrapport till PTS senast den 31 mars De första resultaten visar på ett positivt mottagande av brukarna men tyvärr har inte användandet av servicecentralen nått upp till de nivåer som projektet hoppats på. Provdrifttiden för projektet har förlängts med två månader för att ge projektet möjlighet att få upp användandet bland brukarna för att bättre kunna uttala sig om nyttan med bredbandstjänsten. Förlängningen av provdriften har inte påverkat den avtalade sluttidpunkten för den slutrapport som skall lämnas till PTS. 4.2 Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Försöket genomförs med Föreningen Grunden i Göteborg, en förening med ca 600 medlemmar som är intellektuellt funktionshindrade samt Höghammarskolan i Bollnäs, som bl.a. svarar för riksintag för funktionshindrade gymnasister med intellektuellt funktionshinder. Försöket syftar till att pröva Internetbildkommunikation och datoranvändande som ett verktyg som används för att förenkla det dagliga livet för personer med intellektuella funktionshinder. Bland annat vill försöket prova att nå medlemmarna och öka förståelsen av information genom att använda tal och bildkommunikation. Verksamheten sker dels lokalt på de två platserna i grupp eller individuellt, dels genom att samarbeta på distans via videokonferens mellan Bollnäs och Göteborg. Förutom två terminaler centralt på varje ort ansluts fem användare i sina bostäder på respektive ort. Flerpartskommunikation testas och användningen av detta utvecklas i projektet. Projektet löper i stort sett enligt plan. Projektet startade i september 2002 och har pågått under hela Brukarna har snabbt tagit tills sig det nya sättet att kommunicera och funnit stor nytta och glädje i användandet. Projektet har haft vissa tekniska problem med att få bredbandsaccesser vilket försenat projektets tidplan något. Den projektägare och huvudman som PTS slutit avtal med för Post- och telestyrelsen 4

8 genomförande av försöksprojektet, Bollnäs NäringslivsCenter (BNC), försattes i maj 2003 i konkurs vid Bollnäs tingsrätt. Bollnäs Kommun som var majoritetsägare i BNC har dock tagit över huvudmannaskapet och ett särskilt tillägg till avtalet som reglerar detta och BNC i konkurs har upprättats mellan berörda parter. De utförande enheterna, Föreningen Grunden, Höghammarskolan, projektledningen och försökspersonerna är dock desamma som vid projektstart. Ingen finansiering av projektet gick förlorad i konkursen. Med anledning av att konkursen försenade projektet ca en månad har projektet fått utsträckt tid på två veckor för när slutrapport ska vara inlämnad till PTS. Därmed avslutas projektet senast den 15 maj Bredband för läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Projektansvarig för försöksprojektet är Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Försökets målsättning är att genom bredbandstekniken ge läshandikappade högskolestudenter - synskadade, dyslektiker och rörelsehindrade - tillgång till litteratur på samma villkor som andra studenter genom tillgång till talböcker via digital distribution. Systemet är enkelt att använda, talböckerna i arkivet är alltid tillgängliga och tar bort kötiden som finns på analoga talböcker på kassett. Om boken är under inläsning kan den laddas ned till studenten bit för bit allt eftersom inläsningen fortskrider. I projektet testas också strömmande läsning av talböcker över Internet. Projektet startade i juni 2002 och löper enligt plan. Under 2003 har det digitala talboksarkivet i Uppsala fortsatts att byggas ut och omfattar nu drygt titlar. Utrustning för nedladdning och bränning av CD-romskivor finns utplacerad på fyra olika högskolebibliotek och försökspersonerna som deltager i projektet har flitigt utnyttjat möjligheten att ladda ner talböcker. Stort intresse och engagemang märks från högskolebiblioteken, även bland de som inte medverkar i försöket. Delprojekten med delleveranser av titlar och strömmande läsning har pågått under 2003 med positiva resultat. Provdriften beräknas pågå till och med februari 2004 och projektet, som är mycket framgångsrikt, avslutas med slutrapport till PTS senast den 31 maj Mobilt bredband för funktionshindrade Enligt projektets plan 10 skall projektet starta när infrastruktur, terminaler samt tjänster finns allmänt tillgängliga som bas för försök. Utvecklingen på området har följts under året och även diskuterats i referensgruppen. PTS har bedömt att förutsättningarna för projektstart inte funnits förrän i skrivande stund. Bland annat har operatörerna för tredje generationens mobiltelefoni, 3G, aviserat att de kommer att satsa mer på att bygga ut nät och lansera tjänster under våren För att initiera projektet och hämta in idéer för genomförande så gick PTS ut med en idéförfrågan i oktober 2003 till totalt 26 olika handikapporganisationer, myndigheter och företag. Totalt har 19 olika idéförslag lämnats och PTS genomför för närvarande en analys av idéförslagen för att under februari välja ett förslag för genomförande. 10 Plan för försök med bredband för funktionshindrade, 21 februari 2002, Dnr Post- och telestyrelsen 5

9 För att ge det mobila bredbandsförsöket tillräckligt med tid för att etableras, bedriva försöksverksamhet och genomföra utvärdering enligt ICF-modellen föreslår PTS att försöket Mobilt bredband för funktionshindrade återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget 11. Det mobila bredbandsförsöket föreslås rapporteras till regeringen senast 1 maj Utbildning på distans av funktionshindrade a. Distansutbildning på teckenspråk via bredband Försöket syftar till att utvärdera teckenspråksberoendes nytta av bredbandstekniken genom IP-baserad videokommunikation i båda riktningar i samband med undervisning med teckenspråk samt realtidsinteraktion mellan lärare och elev/deltagare. Projektansvarig för projektet är Sveriges dövas riksförbund, SDR, i samarbete med Västanviks folkhögskola som ansvarar för utbildningen. Försöket löper enligt plan och under våren 2003 genomfördes en inledande pilotkurs med 6 deltagare från Leksand och Örebro. Under hösten 2003 utökades försöksverksamheten till att under höstterminen 2003 bedriva distansundervisning för totalt 13 försökspersoner på sex olika orter. Tekniken har fungerat över förväntan och brukarna är överlag mycket positiva till möjligheten att kommunicera på sitt eget språk på distans, både i realtid och via meddelanden. Intresse för projektet är stort, bland annat uppmärksammades det i en artikel i Dalademokraten i september. Själva undervisningsdelen i projektet avslutades vid terminens slut i december. Projektet avslutas med slutrapport till PTS senast den 30 april b. Utbildning på distans för personer med lätt afasi Projektet syftar till att utveckla och bredda arbetet inom distansutbildning så att personer med lätt afasi, med hjälp av IT-teknik och kunskaper att hantera den, ges nya möjligheter till utbildning och personlig utveckling i syfte att uppnå en förhöjd livskvalité och i vissa fall återgång till arbetslivet. Huvudman och projektansvarig är Karlskoga folkhögskola. Projektet löper enligt plan. Åtta deltagare från Stockholmsområdet, Västerås, Örebro, Karlstad och från Sundsvall har medverkat i distansutbildningen som bedrivits under vår- och höstterminen Utbildning har hållits i svenska, samt i presentationsteknik (Power Point) med grupparbeten. Utbildningen är individuellt avpassad till elevernas tidigare erfarenheter, intresse och bedömda kapacitet att tillgodogöra sig undervisningen. Projektet hade problem med den ursprungliga videokonferenslösningen och bytte under 2003 systemlösning till att nyttja Multimediabyråns tjänst Click-to-Meet. Problemen minskade därefter och har inte haft någon större inverkan på projektets tidplan eller budget. Undervisningen har skett regelbundet tre gånger i veckan med positiva resultat 11 Regeringsbeslut nr II 21 den 20 december 2001 Post- och telestyrelsen 6

10 och projektets deltagare uppvisar även stort intresse av att vilja utnyttja möjligheterna till ljud/bildkontakt med varandra för egen konversation. Den sociala kontakten med spontana möten mellan användarna som videokonferenslösningen möjliggör upplevs som mycket positiv. Distansutbildningen avslutades vid terminens slut i december och projektet avslutas med slutrapport till PTS senast den 31 mars Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling Syftet med försöksprojektet som kallas Vinnande Kommunikation är att utveckla väl fungerande metodik för att kunna använda bildkommunikation i möten med specialistresurser inom arbetsförmedlingen. Det övergripande målet för försöket är att via bredband och multimedia erbjuda arbetsförmedlingens tjänster på distans, vilket ger en ökad tillgänglighet och service för arbetssökande med funktionshinder. Projektansvarig är Länsarbetsnämnden i Uppsala. Projektet är finansierat till betydande del även av Länsarbetsnämnden och Arbetsmarknadsstyrelsen. Kopplat till den nya tekniken arbetar Länsarbetsnämnden med att införa ett nytt mer lösningsfokuserat arbetssätt och genom att nyttja tekniken kan man bättre utnyttja sina specialistresurser och minska kostnader exempelvis genom minskat resande. Projektet löper helt enligt plan och visar mycket positiva resultat. Under 2003 har 10 arbetsförmedlingskontor i Uppsala och Västmanlands län som medverkar i försöket fått sin utrustning installerad och driftsatt. Vägledning sker både individuellt och i grupp och har pågått under hela De funktionshindergrupper som varit representerade i försöken hittills är hörselskada, rörelsehinder/smärtproblematik, synskadade/blinda, hjärtsvikt och astma. Under våren genomfördes en aktivitet med gruppvägledning på distans där 15 arbetssökande, i grupper av fem, medverkat utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Erfarenheterna, både av individuell och gruppvägledning, har varit mycket goda och distansvägledning har under hösten integrerats i den ordinarie verksamheten. Resultaten visar att funktionshindret i sig inte utgör något hinder och att det finns få begränsningar vad gäller användningsområden. Mötena upplevs som mycket effektiva, tar kortare tid än en vanlig konsultation och det blir bättre fokus på uppgiften. Under våren 2004 kommer projektet att fortsätta med sin verksamhet och avslutas med slutrapport till PTS senast den 31 maj Post- och telestyrelsen 7

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Andreas Richter Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare:

Läs mer

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport IT i Praktiken 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder Slutrapport IT i Praktiken Slutrapport November 2005 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Författare: Folke Eliasson

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2011:27 Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2011-10-31 2011/117-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Kulturdepartementet 103 33

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Årsredovisning 2011 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Talboks- och punktskriftsbiblioteket Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@tpb.se Foto och illustrationer:

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer