MEDBORGARSKOLAN REGION OST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDBORGARSKOLAN REGION OST"

Transkript

1 MEDBORGARSKOLAN REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION 3 KÄRNVÄRDEN 4 KVALITET OCH VERKSAMHETSUTVECKLING 5 MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 7 PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING 8 MEDLEMSORGANISATIONER OCH ANDRA SAMARBETSPARTNERS 10 FASTIGHETER 11 ÅRSREDOVISNING 12 UTVECKLING 14 RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 15 RESULTATRÄKNING 16 BALANSRÄKNING 17 TILLÄMPADE VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 18 NOTER 20 SLUTORD OCH UNDERSKRIFTER 24 REVISIONSBERÄTTELSE 25 STYRELSE, VALBEREDNING 26 REVISOR; LEDNING & STAB 27 ADRESSER 28

3 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS- IDÉ VERKSAMHETSIDÈ Medborgarskolans övergripande verksamhetsidé är att vara ett studieförbund som erbjuder ett livslångt lärande, med ett utbud av aktiviteter som baseras på kunskap och kvalitet. Folkbildning är Medborgarskolans kärnverksamhet och den övergripande målsättningen är att Medborgarskolans verksamhet ska överensstämma med statens intentioner och samtidigt värna om att ha en egen, tydlig profil. Tillsammans med folkbildning kan även uppdragsutbildning, yrkesutbildning och skola/förskola vara en del i Medborgarskolans strategi att bli en marknadsledande utbildningsaktör. Alla verksamheter ska ha sin grund i Medborgarskolans kärnvärden. VISION Alla våra olika mötesplatser uppfattas som positiva lärmiljöer för individer och grupper. Medborgarskolan är därför det självklara valet bland andra studieförbund och övriga utbildningsarrangörer. Vår förmåga till ständig förbättring, nytänkande och hög kvalitet gör oss till en förebild i branschen. Verksamheten ska bedrivas med en sund ekonomi och bidra till ett överskott som i huvudsak ska återinvesteras. VÄRDEGRUND Medborgarskolan vilar på en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa är fri att utforma sitt liv i sin strävan efter självförverkligande. I Medborgarskolan är det människans intresse för ny kunskap och utveckling i samverkan med andra som står i centrum. Varje människas okränkbara värde ska genomsyra alla Medborgarskolans verksamheter. Medborgarskolans syfte är att verka för en modern och självständig folkbildningsverksamhet, utbildning och annan för individen utvecklande verksamhet. Medborgarskolans fyra kärnvärden ska ligga till grund för alla Medborgarskolans aktiviteter. Våra kärnvärden är: Individen i centrum Utveckling i samverkan Ömsesidig respekt Kunskapens egenvärde Inom Medborgarskolan ser vi nya kunskaper som en livsinvestering för den enskilde, som får denne att växa och utveckla nya förmågor. Det humanistiska perspektivet främjar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt en bra miljö. 3

4 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KÄRN- VÄRDEN KÄRNVÄRDEN Var och en som identifierar sig som en del av Medborgarskolan delar vår humanistiska värdegrund och är stolt ambassadör för vårt varumärke. Värdegrunden innebär också att vi betonar framtidstro, delaktighet och värdet av att ingå i ett större sammanhang. Alla bidrar genom sitt engagemang till att Medborgarskolan ökar bildningsnivån och stimulerar samhällsutvecklingen. Medborgarskolans inre kultur som bygger på vår värdegrund ska ge alla våra verksamheter lust, kraft och glädje att utvecklas och våga anta utmaningar och pröva nya vägar. MEDBORGARSKOLAN REGION OST Folkbildningen står inför stora utmaningar med anledning av de sista årens utveckling. Det är därför extra viktigt att vi inom Medborgarskolan region Ost vårdar den folkbildningstradition som vårt studieförbund har i uppdrag att genomföra. De beslut vi tar idag påverkar vår verksamhet nu och i framtiden Medborgarskolan skall fortsätta att arbeta med både bildning och med utbildning. Vår bildningsverksamhet är unik med sin omfattning av kurser och studiecirklar, som är öppna för alla och en var. Vår framtid är viktig. Det är där vi ska tillbringa resten av vår tid! Detta talesätt skall understryka vikten av att våra val inför framtiden, som i hög grad skall styras av medvetenhet om orsak och verkan. Alla medarbetare och förtroendevalda skall alltid välja det som är bäst för Medborgarskolans framtid. Det är fundamentet för hur vi ska förhålla oss inför de beslut som tas inom ramen för den bedrivna verksamheten. Det är med det som grund vi skall göra våra framtida val. De val som vi gör inom Medborgarskolan skall också vara medvetna val! Medborgarskolan region Ost skall medverka och utveckla bildningsverksamheten och vara en ledande utbildningsaktör! Bertil Wahlbom Ordförande Joakim Rosenqvist Regionchef 4

5 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KVALITET & UTVECKLING KVALITET Region Ost arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvaliteten på vår genomförda verksamhet. Under verksamhetsåret 2013 har bildningsverksamhet internreviderats på två orter inom regionen. Resultatet har publicerats och implementerats i enlighet med uppställt regelverk. Medborgarskolans riksorganisation har därtill granskat verksamheten på ytterligare tre orter. Hanteringen är likartad med avseende på resultatet av granskningen. För skolverksamheten har upphandlande kommun genomfört granskning av verksamhetens kvalitet, i enlighet med villkoren för drift av skolverksamhet. Utfallet är gott. Den dagliga verksamheten inom region Ost har reviderat ledningssystemet för verksamheten. Det har sedan granskats av riksorganisationen. Slutsatser från denna revidering har inarbetats i systemet. Därefter har tillståndsgivande kommun genomfört en granskning av detsamma, vilket resulterade i någon korrigering som skall implementeras. Region Ost deltar i det nationella arbetet med att säkerställa ett fungerande lednings- och kvalitetsarbete, vilket ska säkerställa att kvaliteten i all vår bedrivna verksamhet blir hög. Vidare har region Ost under verksamhetsåret arbetat med att säkerställa rutiner kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kollektivavtalspart har medverkat på ett konstruktivt sätt. Arbetet har resulterat i att ett antal nya skyddsombud tillträder under verksamhetsåret Region Ost kommer även, fr.o.m. detta verksamhetsår, att upprätta en skyddskommitté inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. VERKSAMHETSUTVECKLING BILDNINGSVERKSAMHET Medborgarskolan har fortsatt att arbeta med de strategiskt prioriterade områdena för sin bildningsverksamhet. De identifierade målgrupperna är fortfarande nysvenskar, äldre samt unga. För nysvenskar har Medborgarskolan region Ost arbetat vidare med att, tillsammans med olika föreningar, erbjuda folkbildning. Detta samarbete har varit lyckosamt och har inneburit att vi numera bedriver denna verksamhet över hela vårt verksamhetsområde. Under 2012 tog region Ost fram ett koncept för folkbildning riktat mot äldre på särskilda boende och träffpunkter. Prioritering av annan verksamhet under år 2013, innebar att denna fick stå tillbaka något. För verksamhetsåret 2014 har nya, och mer omfattande målsättningar, beslutats för att säkerställa att folkbildningen blir tillgänglig för denna grupp i deras vardag. Fler deltagare i det anpassade programmet för personer i sysselsättningsfasen kommer därmed att bli kursledare i olika ämnen inom ramen för denna satsning. 5

6 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Studieförbundet Medborgarskolan För unga har några s.k. musikhus etablerats under de senaste verksamhetsåren. Ytterligare ett musikhus kommer att färdigställas under våren Därefter kommer takten i dessa investeringar att minska. Delvis söks målgrupper med större behov av speciellt kompetensstöd, för att inkluderas i denna verksamhet. Projektarbete inom gymnasie- och högskola, hos Medborgarskolan benämnt PAGH, har en plats inom region Osts verksamhet. Medborgarskolan är en partner i utveckling av olika projektarbeten. Verksamheten har fått mycket god respons. Detta projektstöd är mycket personberoende, vilket innebär att andra verksamheter kan komma att prioriteras i perioder. Vår dansverksamhet fortsätter att bedrivas på ett mycket framgångsrikt sätt. Vi har etablerat dansverksamhet på ytterligare en ort i regionen under För verksamhetsåret 2014 är målsättningen att en eller två orter till prioriteras. Det är en verksamhet som når unga vuxna tjejer i högre grad än all vår övriga verksamhet, varför den är särskilt viktig. VERKSAMHETSUTVECKLING UPPDRAG/SKOLA/FÖRSKOLA Inom ramen för den av region Ost antagna strategin, har ett mer konkret arbete med att etablera en förskoleverksamhet påbörjats. Efter räkenskapsårets avslutande har frågan aktualiserats, då region Ost har fått en möjlighet att bedöma ett reellt övertagande av driften för en befintlig förskoleverksamhet. Ambitionen är att region Ost i närtid skall kunna starta en förskoleverksamhet, dock inte nödvändigtvis det aktuella fallet. Medborgarskolan region Ost projekt Handelscollege Växjö har formellt avslutats. Slutrapport har lämnats till, och godkänts av, svenska ESF-rådet. Projektets syfte var att utbilda unga vuxna för en inriktning mot tjänster inom tjänstesektorn. Cirka 80 % av deltagarna fick anställning efter genomförd utbildning. Det är unikt. Lärdomar från projektet kommer att förvaltas och ny utbildningsverksamhet kan komma att emanera från projektet. Inom region Osts verksamhetsområde finns nu fyra kommuner som tillåter valfrihet avseende deltagande i daglig verksamhet. Verksamheten för vuxna med funktionsnedsättning, Glädjekällan i Linköping, har blivit en mycket framgångsrik daglig verksamhet med musikinriktning. Region Ost har övervägt etablering på fler verksamhetsorter. En ytterligare ort bedöms kunna vara aktuell för att starta daglig verksamhet i. Medborgarskolan region Ost har nu under 12 år varit uppdragstagare i gällande kommunal vuxenutbildning för Linköpings kommun. Senaste upphandlingen ägde rum år 2011, då vi fick förnyat förtroende i en upphandling. Verksamheten bedrivs med en kvalitativt mycket god höjd. 6

7 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MARKNAD & KOMMUNIKATION Region Ost har under senare verksamhetsår utvecklat ett projekt för personer inom den s.k. sysselsättningsfasen. Projektet bedrivs inom alla län i regionen verksamhetsområde. Arbetsförmedlingen har gett oss förnyade, tidsbegränsade uppdrag, med ettåriga avtalsperioder och med möjliga förlängningar. Ett antal deltagare har även fått möjligheten att vara kursledare för annan verksamhet som bedrivs av region Ost. Detta har inneburit att ett antal deltagare har skapat nya försörjningsmöjligheter för sig själva. MARKNAD OCH KOMMUNIKATION Medborgarskolan region Ost har arbetat fram en delvis förändrad strategi för marknadsföring och kommunikation. Det innebär att region Ost numera i mycket större utsträckning använder sig av digitala kanaler för att bearbeta och attrahera kunder till vår verksamhet. Under verksamhetsåret har funktionen marknads- och kommunikationsansvarig tillsatts med egen anställd personal. Ett arbete som givit frukt i form av ett mer direkt och professionellt arbetssätt, gällande såväl marknadsföring som kommunikation. Marknadsfunktionen är starkt integrerad med försäljningsfunktionen. I nära samarbete dem emellan har ett antal reella aktiviteter skapats, för att på såväl ett modernare som ett effektivare sätt nå våra kunder. Det syns t.ex. i användandet av Facebook och annonsering i kanalen, regelbundna digitala nyhetsbrev till våra kunder samt i ett digitalt kursutbud som, via samarbetspartner, även presenteras på kurser.se jämte vår egen hemsida. Vidare har vi påbörjat ett arbete som syftar till att skapa en mer enhetlig profil för våra verksamheter som bedrivs i eget ägda eller förhyrda lokaler. Tillgänglighet och synliggörande är ledord. Media så som television och radio har även till viss del använts för att skapa en kommunikation med våra kunder. 7

8 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Studieförbundet Medborgarskolan PERSONAL PERSONAL- OCH KOMPETENS- UTVECKLING Region Osts strategiska personal- och arbetsmiljöutvecklingsarbete har fortsatt. Varje medarbetare har ett eget mål- och utvecklingskontrakt som fastställts i individuella samtal. Kompetensbehov skall kartläggas och åtgärdas för att medarbetarna skall kunna känna att de utvecklas i sitt arbete. Såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön är prioriterade arbetsområde för alla medarbetare inom region Ost. All personal har erbjudits en intensivutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud har utsetts och kommer att få fördjupade kunskaper genom riktade utbildningsinsatser via upphandlad partner inom företagshälsa och arbetsmiljö. En skyddskommitté kommer att vara i arbete under verksamhetsåret Medarbetarundersökningen som gjordes under året visar att efterfrågade insatser i form av kompetensförstärkningar, upparbetande av en känsla av en än mer sammanhållen region har givit frukt. Undersökningen har gåtts igenom på regional nivå. Under våren kommer de gruppvisa undersökningarna att vara föremål för arbeten. Under år 2013 har region Osts operativa ledning slagit fast att arbetet med att skapa strukturer för våra kursledare i form av medarbetarsamtal, utvecklingsprogram m.m. måste förbättras. Vidare genomfördes även för kursledare en medarbetarundersökning under hösten Denna kommer att gås igenom med berörda svarande, och handlingsplaner skapas, för att hantera de synpunkter som kommit fram. Välutbildade ledare är ett kvalitetskrav som kunder bör kunna ställa på alla utbildningsanordnare. Inom Medborgarskolan region Ost arbetas det, via Medborgarskolans ledarutbildningsprogram (LIM), för att kontinuerligt höja kompetensen hos våra ledare. Därutöver måste region Ost skapa än mer ämnesinriktade fortbildningar. 8

9 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Studieförbundet Medborgarskolan Region Ost har under verksamhetsåret haft som ambition att skriva ytterligare samarbetsavtal med olika föreningar inom vårt verksamhetsområde. SAM- ARBETS- PARTNERS MEDLEMSORGANISATIONER OCH ANDRA SAMARBETSPARTNERS Samarbetet mellan Medborgarskolan och medlemsorganisationen Moderaterna har bland annat resulterat i en s.k. politikerskola. Politikerskolan erbjuds till personer som kan känna att ett politiskt uppdrag skulle kunna vara attraktivt. Kursledare är politiskt aktiva inom Moderaterna. Det här är ett arbetssätt som region Ost vill fortsätta att utveckla. Samarbetet med Förbundet Aktiv Ungdom fortsätter på de platser där båda organisationerna är representerade. VERKSAMHETSSTATISTIK (% i jämförelse mot förgående år) STUDIECIRKLAR Arrangemang Deltagare Studietimmar % % % ÖVRIG FOLKBILDNING Arrangemang Deltagare Studietimmar % % % KULTUR Arrangemang % Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) fortsätter att öka inom regionen, med verksamhet på många orter. Det var till stor glädje som ett skriftligt avtal med FAS Karlskrona kunde undertecknas under verksamhetsåret. Våra samarbeten är ett led i att utveckla region Osts verksamhet. 10

11 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FASTIGHETER FASTIGHETER Medborgarskolan region Ost äger och förvaltar två fastigheter. De är belägna i Linköping (Hospitalstorget 1) samt Tingsryd (Dackegatan 19). Fastigheterna har kontrollerats avseende fullgott brandskydd. Försäljning har gjorts av eget ägda fastigheter i såväl Jönköping som Linköping. Fastigheten i Linköping har sålts under november månad Köparens tillträde sker den 1 augusti Fastigheten i Jönköping såldes redan Det är i linje med den av styrelsen fastslagna strategin; att Medborgarskolan region Ost i första hand skall hyra sina verksamhetslokaler. År 2013 har lokalerna i Växjö anpassats till de statliga kraven. I Värnamo och Västervik flyttade vi till nya lokaler samma år. År 2014 kommer region Ost att flytta verksamheten i Linköping till nya lokaler. Utöver genomförda åtgärder finns det fortfarande några orter inom region Ost som kan komma att få anpassade, eller nya lokaler, under de närmaste åren. TILLGÄNGLIGHET Statens skärpta krav på tillgänglighet gällande lokaler avsedda för folkbildning och daglig verksamhet att de ska vara tillgängliga för alla har inneburit att Medborgarskolan region Ost har genomfört ett omfattande arbete med att anpassa och förändra våra lokaler. I ett antal fall har det lett till att nya lokaler förhyrts. Under 2011 hyrdes nya verksamhetsanpassade lokaler i Kalmar och i Motala. Under 2012 hyrdes nya lokaler i Jönköping och Karlskrona. Samma år startades verksamhet i nya lokaler i Sävsjö. 11

12 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Medborgarskolan region Ost avger härmed årsredovisning för år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgarskolan Medborgarskolan består av ett riksomfattande förbund, som i sin tur består av ideella föreningar. Medborgarskolan region Ost är en av dessa ideella föreningar. Verksamhet, inriktning Medborgarskolan bedriver en fri och frivillig folkbildningsverksamhet, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Medborgarskolan ska främja humanistisk bildning och kultur, vilket innefattar medmänsklighet och omtanke samt förståelse för det svenska kulturarvet och för andra kulturer. Organisation och struktur Medborgarskolan region Ost är en ideell förening, som ingår i det riksomfattande förbundet Medborgarskolan. Föreningsstämman utser styrelsen, som för närvarande består av tio ledamöter. Därutöver ingår verkställande ledamot och tillika regionchef. Den interna organisationen inom Medborgarskolan region Ost är funktionellt indelad utifrån verksamhetstyperna Ansluten, Öppen och Uppdragsverksamhet. Regionchefen, biträdande regionchef, verksamhetschefer samt controller ingår i föreningens ledningsgrupp. Regionens geografiska verksamhetsområde omfattar Blekinge, Småland och Östergötland med kontor i: Gislaved, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nässjö, Sävsjö, Tingsryd, Vetlanda, Värnamo, Västervik och Växjö. Viktiga händelser år 2013 Styrelsen för Medborgarskolan region Ost har arbetat fram en ny regional strategi för all verksamhet som bedrivs inom organisationen. I strategin har tillväxtområden definierats, bland annat har den operativa ledningen fått uppdraget att särskilt utreda eventuell förskoleverksamhet. Region Osts eget ägda fastighet i Linköping har sålts i slutet av året. Köparen tillträder fastigheten under verksamhetsåret Bakgrunden är myndigheternas krav på tillgänglighet i våra verksamhetslokaler, krav vilka inte bedöms kunna tillgodoses i byggnaden. Det har träffats avtal om att hyra lokaler i centrala Linköping och i Mjärdevi. Nya hyresvärdar blir Mannerssons Fastighets AB och Corallen i Linköping AB. 12

13 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 Region Osts har fortsatt sitt arbete med att anpassa lokaler till myndigheters tillgänglighetskrav. Det har resulterat i att vi flyttat in i nya lokaler i såväl Värnamo som Västervik. Kundtjänst samt ledning och stab har gått igenom en utbildnings- och utvecklingsinsats som syftar till ett mer proaktivt arbetssätt. Kundtjänst nya arbetsinriktning har påbörjats. Beslut har fattats om att denna utvecklingsinsats under verksamhetsåret 2014 skall omfatta alla som arbetar med s.k. öppen kursverksamhet. Region Ost har genomfört en kursledarundersökning för ledare inom öppen verksamhet. Denna ligger som en del till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla vår kursverksamhet. Region Ost har beslutat att en skyddskommitté skall upprättas för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommittén beräknas vara operativ under första kvartalet år Inom ramen för kvalitetsarbetet har tre regioninterna revisioner utförts och en revison har genomförts av riksorganisationen för Medborgarskolan. Utfallet av dessa har hanterats och implementeras enligt respektive regelverk. Ett skriftligt samarbetsavtal har slutits med ytterligare en av våra medlemsorganisationer; Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona. När det gäller studiecirkelverksamheten kan det glädjande konstateras att denna nu har ökat i omfattning och beräknas kunna omfatta fler deltagare även under nästa verksamhetsår. Verksamheten inriktad mot ungdomar och deras musikutövande, verksamhet på äldreboende samt verksamhet för nysvenskar och deras integration i svenska samhället har haft en fortsatt mycket god utveckling. Uppdraget med beteckning Hantverk & integration har haft en fortsatt god utveckling. Projektet har deltagare som omfattas av den s.k. sysselsättningsfasen. Inom ramen för uppdraget har nya avtal slutits med Arbetsförmedlingen. Verksamheten bedrivs på 15 orter i region Ost. Samarbetsavtalen avseende grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare har fullföljts med kvalitativt god nivå. Avtalen omfattar delvis även verksamhetsår Nya upphandlingar är aviserade. Vår dagliga verksamhet för vuxna med funktionshinder har under året arbetet intensivt med det egna kvalitetsarbetet. Det av verksamhetsansvariga framtagna ledningssystemet har reviderats av såväl Medborgarskolans riksorganisation som avtalsbärande kommun. Systemet har i båda revisionerna bedömts som mycket gott. 13

14 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan UT- VECKLING MARKNADSUTVECKLING Medborgarskolan region Ost har under verksamhetsåret minskat antal totala folkbildningstimmar med -0,4 % (+38,8 %). Kulturarrangemangen har ökat med 33,9 % (24,5 %). FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Medborgarskolan region Ost har som mål för år 2014 att, med ett delvis förändrat arbetssätt, fortsätta arbetet med ökad arbetseffektivitet och med utveckling av våra kurser skall vi nå fler deltagare. Kvalitetsarbetet fortsätter inom ramen för region Ost och på nationell nivå inom studieförbundet Medborgarskolan. Målsättningen är att Medborgarskolans interna ledningssystem skall vara i bruk inom de två närmaste verksamhetsåren. Marknadsmässigt skall den öppna verksamhetens försäljning växa. Den anslutna verksamheten skall fortsätta att utvecklas inom ramen för en balanserad ekonomi. Uppdragsverksamheten skall inriktas på att bibehålla nuvarande delar samt utveckla den dagliga verksamheten. En målsättning är att, inom verksamhetsåret, ha arbetat fram ett beslutsunderlag för en eventuell förskoleverksamhet. För Medborgarskolan region Ost är det viktigt att statens uppdrag till studieförbunden, och att statens syfte med folkbildningen, genomsyrar all vår verksamhet oavsett om den kategoriseras som bildning eller utbildning. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokalerna inom Medborgarskolan region Ost närmar sig målsättningen. Allt sedan år 2011 har region Ost förändrat eller tillträtt nya verksamhetslokaler på 10 orter inom regionens verksamhetsområde. Allt i syfte att nå en bättre tillgänglighet. Det återstår fortfarande någon enstaka lokal som behöver tillgänglighetsanpassa. 14

15 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RESULTAT & STÄLLNING RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING NYCKELTAL* Timmar, studiecirklar Timmar, annan folkbildning Nettoomsättning Omsättning inkl bidrag Resultat efter finansiella poster Bidragsberoende 47% 51% 57% 53% Balansomslutning Soliditet 59% 39% 38% 43% Nyckeltalsdefinitioner* Omsättning inkl bidrag: Nettoomsättning och bidrag. (Övriga rörelseintäkter exkluderat.) Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bidragsberoende: Statsbidrag, generellt kommunbidrag och eventuellt landstingsbidrag i förhållande till omsättning inkl bidrag. (Övriga rörelseintäkter exkluderat.) VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att kr av tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa

16 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 MEDBORGARSKOLAN REGION OST, Org.nr: RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET Studieförbundet Medborgarskolan INTÄKTER NOT Nettoomsättning Bidrag Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning SUMMA KOSTNADER RESULTAT RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader SUMMA FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

17 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 MEDBORGARSKOLAN REGION OST, Org.nr: BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 2013 TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier & ombyggnad hyreslokaler Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2008:1 (K2). Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. BFNAR 2002:8, 2002:11 tillämpas fr.o.m Direkta verksamhetsbidrag är dock jämförbara med kursavgifter och ingår därför i nettoomsättningen. Indirekta bidrag redovisas på raden Bidrag i resultaträkningen. VÄRDERINGSPRINCIPER Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av övriga intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar Medborgarskolan det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av tjänster redovisas som intäkt när det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomsten redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden för tjänsteuppdraget har fastställts genom utförda tjänster per balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras. Jämförelsestörande poster FAR:s vägledning Om årsredovisning i aktiebolag tillämpas vid redovisning av jämförelsestörande poster. Det innebär att transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Tillgångar avsättningar och skulder i övrigt har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 18

19 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING

20 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan NOT NR 1, NETTOOMSÄTTNING Deltagaravgifter m.m Summa nettoomsättning NOT NR 2, BIDRAG Statsbidrag Kommunbidrag Landstingsbidrag Summa bidrag NOT NR 3, ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Hyresintäkter Lönebidrag ESF-bidrag Vinst, avyttring fastighet Linköping Övrigt såsom verksamhetsbidrag etc Summa övriga rörelseintäkter NOT NR 4, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Revisionskostnader Andra konsultkostnader Leasingkostnader Lokalkostnader (hyra, underhåll, el, värme, städ) Övrigt såsom marknadsföring, material m.m Summa övriga externa kostnader Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden. 20

21 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 NOT NR 5, PERSONALKOSTNADER ANSTÄLLDA Medelantal anställda varav män Bland de som medräknas i medelantalet ovan finns ett stort antal personer som har haft en visstidsanställning på ett begränsat antal timmar för att leda kurser. Arvodet till dem var tkr (3 678 tkr). Det motsvarar ca 23 tjänster (22). Antalet tjänster är framräknat med hjälp av en snittlön samt antagandet att de flesta hör till cirkelledaravtalet, där en tjänst motsvaras av timmar. ARVODEN Totala löner Varav till undervisande personal SOCIALA AVGIFTER Totala löner Varav pensionskostnader inkl. särskild löneskatt på pensionskostnader NOT NR 6, AVSKRIVNINGAR Materiella anläggningstillgångar avskrivs linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier Datorer 3 3 Byggnader Ombyggnad, byggnader Ombyggnad, hyreslokaler 3 3 AVSKRIVNINGAR (BELOPP) Inventarier Datorer Byggnader Ombyggnad, byggnader Ombyggnad, hyreslokaler Summa avskrivningar

22 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan NOT NR 7, ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde, fastighet Linköping Utrangerat under året Årets investeringar 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets planenliga avskrivningar Förändring pga. utrangerat Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE OMBYGGNAD HYRESLOKALER Ombyggnad hyreslokaler avser installationer av inventariekaraktär i förhyrda lokaler. Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Region Ost Årets investeringar Årets utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets planenliga avskrivningar Årets utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE

23 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 NOT NR 8, ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljning, fastighet Linköping Inbetalning handpenning, fastighet Linköping Förmedlingsprovision försäljning, fastighet Linköping Bidrag personal, Hantverk & Integration Statsbidrag Övriga poster Summa övriga kortfristiga fordringar NOT NR 9, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Övriga poster Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT NR 10, EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Vid årets början Övriga förändringar Balansering i ny räkning Årets resultat Vid årets slut NOT NR 11, STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULDER TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter NOT NR 12, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöner, löneskulder Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan SLUTORD SLUTORD OCH UNDERSKRIFT Styrelsen för Medborgarskolan region Ost riktar ett stort och varmt tack till alla medarbetare. Styrelsen vill också tacka Medborgarskolans huvudkontor, landstingen, regionförbunden, länsbildningsförbunden, medlemsorganisationerna, samarbetande organisationer och institutioner för gott och förtroendefullt samarbete. Växjö i mars 2014 Bertil Wahlbom Bo Arencrantz Karl-Mats Bodestad Anders Ericson Håkan Ericson Sten-Göran Johansson Lise-Lotte W Järvinen Göran Karlsson Min revisionsberättelse har lämnats den18 februari Margareta Schlee Joakim Rosenqvist Micael Brunosson, revisor 24

25 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 REVISIONS- BERÄTTELSE 25

26 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan STYRELSEN FÖR MEDBORGARSKOLAN REGION OST Regionstyrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft 6 protokollförda sammanträden. STYRELSEN FR.O.M Bertil Wahlbom, ordf, Linköping, född 1950, jur kand, egen juristbyrå, styrelseledamot sedan 2008 Bo Arencrantz, v ordf, Nässjö, född 1947, socionom och f d personalchef, styrelseledamot sedan 2002 Karl-Mats Bodestad, ledamot, Värnamo, född 1956, styrelseledamot sedan 2006 Anders Ericson, ledamot, Söderköping, född 1961, personalchef, styrelseledamot sedan 2004 Håkan Ericson, ledamot, Mjölby, född 1940, f d marknadschef, styrelseledamot sedan 2001 Sophia Jarl, ledamot, Linköping, född 1978, politisk tjänsteman, styrelseledamot t.o.m Sten-Göran Johansson, Karlskrona, född 1945, f d regionchef, styrelseledamot sedan 2012 Lise-Lotte W Järvinen, ledamot, Linköping, född 1962, utvecklingsstrateg, styrelseledamot sedan 2009 Göran Karlsson, ledamot, Jönköping, född 1951, företagsledare, styrelseledamot sedan 2006 Margareta Schlee, ledamot, Norrhult, född 1951, lärare, styrelseledamot sedan 2008 Joakim Rosenqvist, verkställande ledamot tillika regionchef, Jönköping, född 1965, tillträde 2011 VALBEREDNING FÖR MEDBORGARSKOLAN REGION OST VALBEREDNINGEN FR.O.M Lena Wibroe, sammankallande, Växjö, född 1957, narkossköterska, valberedningsledamot sedan 2011 Thomas Bäuml, Jönköping, född 1950, civilingenjör, valberedningsledamot sedan 2011 Madelaine Erlandsson, Linköping, född 1947, egen företagare, valberedningsledamot sedan

27 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 LEDNING & STAB REVISOR Micael Brunosson, auktoriserad revisor, KPMG Växjö LEDNING & STAB Joakim Rosenqvist, regionchef, Jönköping, född 1965 Annie Lovelind, biträdande regionchef tillika verksamhetschef ansluten, Växjö, född 1956 Josefin Berndtson, verksamhetschef öppen, Jönköping, född 1973 Maria Gustavsson, controller/administrativ chef, Jönköping, född 1980 (föräldraledig) Daniel Assarsson, vik. controller/administrativ chef, Jönköping, född 1975 Björn Kjellman, verksamhetschef uppdrag, Linköping, född 1975 Torbjörn Johansson, brand- och lokalansvarig, Linköping, född 1966 Camilla Bäckström, Marknads- och kommunikationsansvarig, Jönköping, född 1973 (föräldraledig) Ingegerd Skrealid, tf Marknads- och kommunikationsansvarig, Jönköping, född

28 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan KONTAKT- UPPGIFTER Medborgarskolan Region Ost Box 5, Växjö , Ordförande: Bertil Wahlbom Regionchef: Joakim Rosenqvist VÅRA LOKALKONTOR Medborgarskolan Södra Storgatan GISLAVED Medborgarskolan Kämpevägen JÖNKÖPING Medborgarskolan Verkstadsgatan 1B KALMAR Medborgarskolan Östra Köpmansgatan 2 B KARLSKRONA Medborgarskolan Hospitalstorget LINKÖPING Medborgarskolan Industrigatan 7 (Komvux) MJÖLBY Medborgarskolan Södra Allén MOTALA Medborgarskolan Tunnbindaregatan NORRKÖPING Medborgarskolan Industrigatan NÄSSJÖ Medborgarskolan Köpmangatan SÄVSJÖ Medborgarskolan Dackegatan TINGSRYD Medborgarskolan Kyrkogatan VETLANDA Medborgarskolan Postgatan 8A VÄRNAMO Medborgarskolan Kolonivägen VÄSTERVIK Medborgarskolan Linnegatan VÄXJÖ

29 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING 2013 MEDBORGARSKOLANS HUVUDKONTOR Sysslomansgatan 15 A, Box 2028, Uppsala , Förbundsordförande: Leif Carlsson Rektor: Carl Johan Östh ÖVRIGA REGIONKONTOR INOM MEDBORGARSKOLAN Medborgarskolan Syd Västergatan 17, Eslöv , Ordförande: Thomas Håkansson Regionchef: Heléne Gustavsson Medborgarskolan Mälardalen Kungsgatan 13, Enköping , Ordförande: Tor Bergman Regionchef: Christina Ridegård Medborgarskolan Region Väst Fabriksgatan 13, Göteborg , Ordförande: Christian Wahl Regionchef: Lars Hjalmarsson Medborgarskolan Region Mitt Drottninggatan 23, Gävle , Ordförande: Jan Wikberg Regionchef: Carina Fridell Medborgarskolan Värmlands och Örebro län Drottninggatan 48, Karlstad , Ordförande: Svante Gyrulf Regionchef: Marie Langaard Medborgarskolan Nord Östra Rådhusgatan 2, Umeå , Ordförande: Lars Svärd Regionchef: Mikaela Mikaelsson Medborgarskolan Stockholmsregionen Virkesvägen 21, Box 19193, Stockholm , Ordförande: Lena Cronvall Morén Regionchef: Fredrik Lindblad 29

30 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST, ÅRSREDOVISNING 2013 Studieförbundet Medborgarskolan 30

31 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST ÅRSREDOVISNING

32 Produktion: Medborgarskolan Region Ost. Foto: Sara Landstedt, Day fotografi DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP MEDBORGARSKOLAN REGION OST, BOX 5, VÄXJÖ

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Välkomna till 2012 års distriktsstämmor!

Välkomna till 2012 års distriktsstämmor! Kf Göta Vår verksamhet 2011 2 v ä l k o m m e n Välkomna till 2012 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010

sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010 2 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 STIL Alla bär vi kläder, och alla gör vi varje dag ett val vad ska vi sätta på oss? Men vad ligger bakom

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 2010 Årsredovisning 2010 Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 Historia Från 60-talet och framåt Transabgruppen är ett resultat av flera samgåenden av äldre företag i branschen.tack vare

Läs mer

VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun

VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun Årsredovisning 2013 VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun som utöver kvalificerade utrednings-

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District.

K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. ÅRSREDOVISNING 2013 K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Uddetorp Invests kontor. UDDETORP

Läs mer