FredrikVan Kesbeeck Andersson. Försäkringsfusk. Tillvägogöngssött, stroffonsvar och försökringsutredning. Santerus Academic Press Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FredrikVan Kesbeeck Andersson. Försäkringsfusk. Tillvägogöngssött, stroffonsvar och försökringsutredning. Santerus Academic Press Sweden"

Transkript

1 FredrikVan Kesbeeck Andersson Försäkringsfusk Tillvägogöngssött, stroffonsvar och försökringsutredning Santerus Academic Press Sweden

2 Innehäll Förord Förkortningar 1. Inledning 1.1 Den komplexa försäkringssituationen 1.2 Bakgrund 1.3 Syfte 1.4 Metod och material Utgängspunkt Det empiriska materialet 1.4.J Den kriminologiska prägein Det "traditionella"juridiska materialet 1.5 Avgränsningar 1.6 Disposition 1.7 Definitioner Försäkring, ßrsäkringsgivare, personförsäkring m. m Fusk och oegentligt förfarande 1.7.I Tillvägagängssätt Bidragsbrott 2. Fallstudie 2.1 Metod DEL I TILLVÄGAGÄNGSSÄTT 2.2 Presentationen av exempelfallen 2.3 Exempelfall Vtmärkande drag Händelseförlopp

3 3-4 Alternativi händelseßrlopp Berötingspimkter Kommentar 59 4 Exerapelfail 2 (So Utmärkande dmg Händelseßrlopp Beröringspttnkter Kommentar 6s 2.5 Exempelfall J.J Utmärkande drag 62 z-s.2 HändelseßHopp 63 2.J.3 Berörittgsputtkter Ö3 Ä..^ Kommentar 61 z.6 BxempelfalJ Utmärkande drag Ö Händeiseßrtopp 65 2.ö,j Alternativ!händelseßrlopp 65 2-Ö.4 Beröringspunkter 6% Kommentar 66 2.? Bxempelfall ; Ö7 i.?.i Utmärkande drag Händelseßrlopp ? Alternativi hättdebeftrlopp < Beröringspunkier 69 z.?.$ Kommentar Exempelfall Utmärkande drag Händelseßrlopp / Alternativ!häfldeheßrlopp Beräringspunkter S.j Kommentar Exempelfall ,1 Utmärkande drag 73 ^.p.2 Händdseförlopp Alurnativt händelseßrlopp Beröringspunkttr 75 2-p.j Kommentar 76 z-io Exempelfail 8 7- i.io.i Utmärkatide drag 2. ic.2 Händelseßrlopp 2.10.J Alternativt händelseßrlopp Beröringspunkter z.to.$ Kommentar 2-11 Exempeifeli 9 i.13.1 Utmärkande drag

4 2.H.2 Händelseßrlopp Beröringspunkter Kommentar Exempelfall Utmärkande drag Händelseßrlopp Beröringspunkter Kommentar Handläggarenkätundersökningen Syfte och metod Resultaten av undersökningen Frägai-Indikationer päfusk 89 Försäkringskassan 89 Försäkringsbolag po Kommentar Fräga 2 - Varfbr lyckas manfuska medersättningar? 92 Försäkringskassan 92 Försäkringsbolag 93 Kommentar Fräga 1 - Varßrfuska med ersättningar? 95 Försäkringskassan 95 Försäkringsbolag 96 Kommentar Fräga 4 - Inställningen hos den fuskande personen 9 7 Försäkringskassan 98 Försäkringsbolag 98 'Kommentar $ Fräga 5 -Gemensamma draghos fuskande personer y<) Försäkringskassan 99 Försäkringsbolag ICO Kommentar Fräga 6 - Brist pä information hos handläggarna 101 Försäkringskassan 101 Försäkringsbolag 101 Kommentar Fräga 7 -Samarbete mellanßrsäkringssfärerna 102 Försäkringskassan 102 Försäkringsbolag 103 -Kommentar Fräga 8 - Fruktbart samarbete mellan Försäkringskassan och försäkringsbolag? 104 Försäkringskassan 104 Försäkringsbolag 105 Kommentar Fräga 9 -Informationsutbyte 106 Försäkringskassan 106 Försäkringsbolag 107 Kommentar Fusk med personförsäkring - varför? Rutinaktivitetsteorin Motiverad ßrövare Lämpligtobjekt I AvsaknaA av kapabla väktare Rutinaktivitetsteorin och försäkringsbedrägeri Motiverad förövare Ekonomiska incitament som kan motivera en förövare Ersättningfränförsäkringssystetnen Erfarenheter frän fallstudien 121 $.1.1 Erfarenheter frän handläggarenkätundersökningen Ersättningens storlek kan motivera en förövare Försäkringsfusk med syfte an främja annan brottslighet 123

5 5.2.1 Rondell-fallet -faktiska omständigheter Försäkringsfusk som medelßr attfinansiera annan brottslighet Försäkringsfusk som medelßr att möjliggöra annan brottslighet 12 6 Rondell-fallet 126 Erfarenheter frän fallstudien Försäkringsfusk som medelßr att underlätta annan brottslighet 127 Privatförsäkring 127 Allmän försäkring 128 Erfarenheterfrän fallstudien Försäkringsfusk som medel för att dölja annan brottslighet 130 Svartarbete 130 Erfarenheter frän fallstudien 130 Erfarenheter frän handläggarenkätundersökningen»130 Svarta inkomster och fusk med försäkringar Primär-ochsekundärincitament Penningtvätt Slutord över kriteriet "motiverad förövare" 136 Lämpligt objekt Allmän försäkring Vilka omfattas av socialßrsäkringssystemet? Förmäner -sjukpenning och sjukersättning Privat försäkring Vilka omfattas avprivata försäkringar? Ersättningen Försäkringssystemen utgör lämpliga objekt 142 Avsaknad av kapabla väktare Kontrollarbetet Allmän försäkring 146 Kontrollutredning 146 Impulsertillutredning 147 Dokumentation 149 Utredningsmetoder 149 Samverkan Privat försäkring 151 Samverkan mot bedrägeri 151 Riktlinjer för utredningen inom de privata försäkringsbolagen Kontrollarbetet - en betydelsefull närvaro av kontroll Försäkringsbolagens gemensamma skadeanmälningsregister Registrets uppbyggnad Erfarenheter frän GSR-undersökningen GSR innebär en närvaro av kontroll Utbyte av information Försäkringskassan 159 Allmänt om sekretess inom socialförsäkringsomrädet 159 Infortnationsutbyte med andra myndigheter 159 Möjligheten att lämna uppgifter till försäkringsbolag Försäkringsbolag 162 Bestämmelser för sekretess i utredningsärenden Erfarenheter frän fallstudien Erfarenheter frän handläggarenkätundersökningen Begränsningar i informationsutbytet - en avsaknad av kontroll

6 7.4 Läkare Behandlande läkare Försäkringsläkare I Medicinsk rädgivare Läkare med olika funktioner Erfarenheter frän fallstudien Erfarenheter frän handläggarenkätundersökningen Läkare innebär en närvaro av kontroll Civilrättsliga päföljder Oriktigt uppgiftslämnande vid försäkringsavtalets ingäende Oriktigt uppgiftslämnande vid skaderegleringen Framkallande avförsäkringsfall Skadeständ och uppsägning Civilrättsliga päföljder kan utgöra kapabla väktare Beviskrav Socialförsäkring via internet Självbetjäningstjänster i socialförsäkringsbalken Särskilt om rutinaktivitetsteorin och självbetjäningstjänster I Självbetjäningstjänsterißrarbetena Ettnyttbrottsforum? Motiverad förövare Lämpligt objekt Avsaknad av kapabla väktare F^rfarenheter frän handläggarenkätundersökningen p Socialförsäkring via internet kräver vaksamhet Erfarenheter frän handläggarenkätundersökningen Slutord över kriteriet "avsaknad av kapabla väktare" 195 DEL II STRAFFANSVAR Straffrättsliga anmärkningar avseende fusk med personförsäkring Bedrägeri Allmänt Vilseledande Förmä nägon till handling eller underlätenhet Förtnögenhetsöverföring Uppsät Datorbedrägeri Regleringen av försök och förberedelse till bedrägeri Bidragsbrott och värdslöst bidragsbrott Bidragsbrott Värdslöst bidragsbrott Kortom socialförsäkringsbalken

7 8.5 Det allmänna och privata försäkringsförhällandet - likheter och skillnader Försäkringsbedrägeri - fullbordat brott, försök och förberedelse Fullbordat brott Fullbordanspunkten vid försäkringsbedrägeri 213 Avtalsbedrägeri 233 Vppfyllelsebedrägeri «213 Datorbedrägerietsfullbordanspunkt Försök till brott 214 Allmänt 214 Försökspunkten 215 Farebedömningen Försökspunkten vid försäkringsbedrägeri Förberedelse till brott Straffansvaret i fallstudien Ansvaret vid angrepp mot privat försäkring Avtalsbedrägeri - exempelfall 1, 2, 3, 4 och Uppfyllelsebedrägeri - exempelfall Exempelfall $ 223 Exempelfall 6 (alternativ! händelseßrlopp) 22 j Exempelfallen 7, 8, p och 10 «22p 9.2 Ansvaret vid angrepp mot allmän försäkring 231 p.2.1 Exempelfall 1 och p.2.2 Exempelfall 3, 5, 6, 9 och Exempelfall Exempelfall7 och Strafffättsligt ansvar och beröringspunkter Slutord över straffansvaret i fallstudien 237 DEL III FÖRSÄKRING SUTREDNING 10. Försäkringsbolagens utredningsverksamhet Den utredande verksamheten Försäkringsutredning Polisutredning Utredningsverksamheten i ett teoretiskt perspektiv Utredningsverksamheten i ett praktiskt perspektiv Utredarenkätundersökningen Arbetsuppgifter och syfte med försäkringsutredningen 249 ic.4.2 Inßrtnationsinhämtningoch utredningsmetoder Handläggningavärenden innehällandebrottsmisstankar Polisanmälan m. m Den fortsatta framställningen

8 11. Anmärkningar avseende privat försäkring och försäkringsavtalet Kort om försäkringstanken Försäkringsrättsliga principer Försäkringsavtalets särdrag Kontraheringsplikt Regler vid skadereglering Bevisbördans och beviskravets betydelse i utredningsverksamheten Nägot om försäkringens sociala funktion Försäkringssituationen i ljuset av utredningsverksamheten Försäkringsutredning i förhällande till polisutredning Brottmälsförfarandet Ätgärderinnan förundersökningensinledande Allmän brottsspaning Allmäntom kriminalunderrättelseverksamhet Allmänt omßrspaning ochßrutredning 288 Förspaning 288 Förutredning 289 -J0 om ßrutredning Primärutredning Förenklad utredning Förundersökningens inledande Försäkringsutredningen Ar försäkringsutredningen jämförbar med polisutredningen? Försäkringsbolagens utredningsverksamhet - en brottsutredande verksamhet? Hur ser försäkringsbolagen pä sin utredande verksamhet? Utreder försäkringsbolagen och polisen samma förhällanden? Begreppet brottsutredning Vad innebär försäkringsbranschens riktlinjer? Utredningsverksamhetens syfte och brottsutredande inslag Helhetsbilden av försäkringsutredningsverksamheten Kan försäkringsutredningsmaterial bli processmaterial? Pä vilka satt kan försäkringsutredningsmaterial nä polisens verksamhet? Försäkringsutredningsmaterial kan bli processmaterial 33c 15. Försäkringstagarens rättssäkerhetsgarantier under brottmälsprocessen Principer vid förundersökningen m.m Jävsfrägor

9 kap. RB och förundersökningskungörelsen Syfte och beslutsfattare Bestämmelsertillskyddßrden misstänkte 137 Kravpä utredningen 338 Den misstänktes rättigheter Europakonventionens krav pä rättvis rättegäng Anklagelse för brott Rättvis rättegäng ^ Oskyldighetspresumtionen Ratten att inte belasta sigsjälv Ratten att varatyst 3^ Minimirättigheter ibrottmäl 362 Underrättelse om anklageise 3Ö3 Tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar jdj Ratten attförsvara sig själv eller genom ombud j6$ Ratten attkalla in ochförhöra vittnen ;69 Ratten till tolk Perspektiv pä försäkringsutredningen i ljuset av förundersökningsbestämmelserna m.m Förundersökningsbestämmelserna 370 Krav pä utredningen 370 Den misstänktes rättigheter Europakonventionen Regleringarmedolikasyften Problematiken kring att försäkringsutredningsmaterial kan bli processmaterial Snattefonärendet - aspekter pä förhörssituation och förtroende Objektivität Fallet Sven Objektivitet? Den fria bevisprövningens princip Fri bevisßring Fri bevisvärdering Vilka betänkligheter infinner sig? FörsäkringstagarensSituation fram till brottmälsrättegängen 393 Uppgifter lämnade underförsäkringsutredningen -ettproblem? 393 De lämnade uppgifterna 397 Ratten till rättegängsbiträde och förhörssituationen -402 Försäkringstagarens tilltro till objektiviteten i utredningen 405 id.4.2 Försäkringstagarens Situation under brottmälsrättegängen 406 Bevisningen 406 -Den fria bevisprövningens princip 407

10 17- Granskning av utredningsverksamheterna Granskningen av försäkringsbolagens utredningsverksamhet jo:s granskning av straffrättsprocessen JO:sgranskning av bedrägeriärenden Tillfredsställande granskning saknas Betydelsen av försäkringsbolagens avböjande att delta i utredarenkätundersökningen Det verkliga problemet Avslutande kommentarer 427 Summary 431 Käll- och litteraturförteckning 435 Bilaga: Enkät rörande försäkringsbolagens utredningsverksamhet 443

När olyckan inte är framme

När olyckan inte är framme När olyckan inte är framme Bedrägerier mot allmän och privat försäkring RAPPORT 2005:10 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Försäkringsbedrägerier. Motor

Försäkringsbedrägerier. Motor Försäkringsbedrägerier Motor Författare: Danny Asfatoun Handledare: Bo Sundmark Maj 2012 Förord Jag har haft nöjet att skriva denna uppsats om det intressanta ämnet Försäkringsbedrägerier på motorfordon.

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning Kontrollutredning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Andersson Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen

Läs mer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer RättsPM 2007:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bidragsbrottslagen...4 1.1

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

Skadestånd. Om åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan

Skadestånd. Om åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan Skadestånd Om åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan RättsPM 2013:1 Utvecklingscentrum Stockholm Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 DEL 1... 9 1 Objektivitetsprincipen...

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Beräkning av ersättning ur hemförsäkring

Beräkning av ersättning ur hemförsäkring JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Beräkning av ersättning ur hemförsäkring - särskilt om lös egendom Linn Nilsson Examensarbete i civilrätt (försäkringsrätt), 30 hp Examinator: Mårten Schultz

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID FÖRSÄKRINGSUTREDNING

REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID FÖRSÄKRINGSUTREDNING REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID 28.6.2012 1 Innehållsförteckning 1 Försäkringsutredningens syfte... 2 2 Utredningspersonal... 2 3 Allmänna utredningsprinciper... 2 4 Utredningsåtgärder... 3 4.1 Samtal

Läs mer

Rapport 2015:8. Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet. En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Rapport 2015:8. Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet. En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg Rapport 2015:8 Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Tolkning av försäkringsvillkor

Tolkning av försäkringsvillkor UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juristprogrammet, termin 9 Handledare: Thorsten Lundmark Examensarbete 20 p Tolkning av försäkringsvillkor En modifierad oklarhetsregel som särskild tolkningsregel.

Läs mer

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Bedrägerier mot välfärden En studie av fusk med Försäkringskassans personförsäkringar i ett selektionsperspektiv D-uppsats i kriminologi Höstterminen 2005 Monika Karlsson Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. En analys av förutsättningar, problem och möjligheter

Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. En analys av förutsättningar, problem och möjligheter Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd En analys av förutsättningar, problem och möjligheter Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Försäkringsvillkorens överensstämmelse med NFAL

Försäkringsvillkorens överensstämmelse med NFAL Tillämpade studier, 20 p., HT 2006 Programmet för juris kandidatexamen Handledare: Filip Bladini Försäkringsens överensstämmelse med NFAL En undersökning av försäkringsbolagens användning av omfattnings

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Penningtvätt inom försäkringsbranschen

Penningtvätt inom försäkringsbranschen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jane Blanklin Anna Sundling Penningtvätt inom försäkringsbranschen Examensarbete 20 poäng Handledare; Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen 2001 Innehåll

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Dreher In dubio pro reo Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Gunnar Bergholtz Processrätt VT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sven Lundgren Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt

Läs mer

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom

Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Simon Henderson Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz Skadeståndsrätt VT-2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer