Bolagsstyrning Folksam Sak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrning Folksam Sak"

Transkript

1 Bolagsstyrning Folksam Sak Bolagsstyrningen av Folksam Sak utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. I december 2004 presenterades en Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam Saks tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning Folksam Sak ska successivt börja tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med årsskiftet 2005/2006 med inriktning att tillämpa den fullt ut från och med årsskiftet 2006/2007. Folksam Sak är ett kundägt bolag. Det innebär att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilda delegerade. Folksam Sak tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på de delegerade. Beredning för tillsättning av styrelse Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser föreslå bolagsstämman val av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Beredning för tillsättning av revisorer Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av revisorer och suppleanter. Valberedningen biträds av Revisionskommittén i dessa frågor. Sammansättning av valberedning Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och tre suppleanter, vilka utses av ordinarie bolagsstämma för tiden från och med dagen efter valet till och med ordinarie bolagsstämma andra året därefter. Styrelse Folksam Saks styrelse har tolv ordinarie ledamöter jämte arbetstagarrepresentanter, dessutom finns suppleanter. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning, dels en så kallad strategisk agenda. Syftet med dessa handlingar är att skapa ett effektivt styrelsearbete genom att bland annat bestämma när under året olika ämnesområden ska behandlas.

2 Uppgifter om styrelsens ledamöter Ordförande Wanja Lundby-Wedin f 1952 : Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning : Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska : AMF Pension, AFA, AP-fonden, AMS År för inval i styrelsen: 2001 Vice ordföranden Jan Andersson f 1944 År för inval i styrelsen 2004 Mångårigt styrelsearbete i olika bolag Pedagogik, företagsekonomisk utbildning Landstingsråd Byrådirektör Lärare Ordförande Konsum Nord Vice ordförande Kooperativa Förbundet Coop Nordens styrelse Christer Romilson f 1945 Övriga uppdrag i Folksam Lärarutbildning Ordförande Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare Konstfack Ledamot Revisionskommittén Ledamot Ersättningsutskottet Styrelseledamot 3e AP-fonden; Nationalmuseum År för inval i styrelsen 1998

3 Ledamöter Lars-Åke Almqvist f 1949 Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2003 Gymnasium reallinjen Mentalskötarutbildning Facklig utbildning 1: vice ordförande Kommunal Ombudsman Kommunal Mentalskötare Ordförande Försäkringskommitté Folksam-Kommunal Håkan Arnelid f 1949 : Pol.mag. : Ekonomichef, utredningschef och internationell Sekreterare Metallindustriarbetareförbundet Politiskt sakkunnig UD : Styrelseledamot NUTEK År för inval i styrelsen: 2002 Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare År för inval i styrelsen 2001 Ulla Hultén f 1943 År för inval i styrelsen 1996 Saco styrelse Suppleant Trygghetsfonden Universitetsutbildning matematik, nationalekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen och IT Adjunkt grundskolans högre årskurser Förtroendeuppdrag inom Kooperativa Förbundet och svensk konsumentkooperation

4 Magnus Håkansson f 1963 AMP, Harvard Business School, US 2005 Master of Science, MIT Sloan School, US Civil Ekonom, Handelshögskolan Stockholm Ekonomi- och Finansdirektör samt VD KF Invest VD, MTG Modern Interactive Ekonomidirektör, Södra Cell Managing partner, Vencom Managementkonsult, McKinsey & Co Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2004 Ordförande Revisionskommittén Styrelseledamot Power Hemelektronik, Gyllenforsen, KF Media, KF Fastigheter, KF Invest, MedMera, Bokus, Pan Vision Pia Håkansson f 1954 Grundskola Handelsanställdas Förbunds ombudsmannautbildning Ombudsman Handels- och Fastighetsanställdas Förbund Städare, väktare och kontorist Folkets Hus Övriga uppdrag i Folksam Ledamot Revisionskommittén Kommittéledamot Fastighetsanställdas Förbund Kassör Fastighetsanställdas Förbund År för inval i styrelsen 2003 Göran Lindblå f 1954 : Journalist : Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomiska Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Journalist Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Ersättningsutskottet : Ledamot i KF Ordförande i KP Pension & Försäkring Vice ordförande i KFO År för inval i styrelsen: 2001 Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen

5 Karin Mattsson f 1972 År för inval i styrelse 2004 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Sveriges Rese-och Turistråd Bengt Olsson f 1952 : Idrottskonsulent Arbetsvägledare : Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande HTF-Folksam försäkringskommitté : Vice ordförande PTK Vice ordförande HTF År för inval i styrelsen: 2002 Sune Ekbåge f 1948 År för inval i styrelse 2004 Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Grundskola Facklig och grundläggande ekonomisk utbildning Facklig företrädare Pappersbruksarbetare Ordförande i Pappersindustriarbetareförbundet Ordförande Värmlands Folkblad Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Ledamot Kustbevakningens styrelse Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun

6 Synnöve Sjögren f 1945 Arbetstagarrepresentant PA-linjen FöretagsEkonomiska Institutet Facklig utbildning (arbetsrätt, MBL mm) Stockholms Samgymnasium Personaladministratör Skadehandläggare Lärare Tandsköterska Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Personalförening FTF Ledamot i Vds MBA 1: e vice ordförande FTF Suppleant TCO styrelse År för inval i styrelsen 1996 Carl-Axel Nilsson f 1947 Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2004 Lars Lindström f 1943 Övriga uppdrag i Folksam Arbetstagarrepresentant Handelsskola Hermods ekonomi, Lunds universitet juridik Facklig utbildning, Folksams interna utbildning Ombud, företagssäljare, rådgivare Folksam Kontorist Kamrer Bilförsäljare Egen företagare Anläggningsarbetare Lagerarbetare Affärsbiträde Styrelsearbete i idrottsföreningar och räddningskåren Handels/Folksamklubben, MBA uppdrag Arbetstagarrepresentant Facklig FTF ombudsmannautbildning Universitetsutbildning organisation, arbetsrätt, vuxenpedagogik, Framtidens arbetsliv Ombudsman, säljare Folksam Ordförande FTF mellanklubben Personalföreningen, ledamot FRIO: s styrelse Förbundsstyrelse FTF Vice riksordförande Caravan Club Stort kontaktnät via olika styrelseuppdrag samt kurs-och utbildningsverksamhet via FTF, TCO med flera.

7 Jan-Åke Nilsson f 1948 Arbetstagarrepresentant Distriktschefutbildning Folksam Fältledarutbildning 3 år Folkskola Folksam 13 år Verkstadsbranschen ASEA-ABB 29 år Övriga uppdrag i Folksam Handels/Folksamklubben År för inval i styrelsen 2004 Ann-Louise Andersson f 1971 Arbetstagarrepresentant : Fil mag statsvetenskap, gymnasieekonom : Personskadereglerare Folksam 2001 Skandia/LF NBV TBV Electrolux-service Övriga uppdrag i Folksam: SACO-klubben Folksam : Ordförande i SKF: s anställdas Brf 2, Göteborg År för inval i styrelsen 2005 Personalrepresentant i centrala och lokala arbetsmiljö- och personalkommittéer, marknadområdesschefers MBA och skadeledning i Folksam. Uppgifter om revisor Thomas Thiel Civilekonom, HHS Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor sedan 1982 VD för KPMG Bohlins AB Inga övriga uppdrag I Folksam utöver revision de tre senaste åren Tidigare ordförande FAR Ledamot KPMG International Boards styrelse Ledamot KPMG European Boards styrelse Ledamot Föreningen för aktiemarknadsfrågors styrelse År för inval 2004 Styrelsens arbete år 2005 Under året hölls nio ordinarie styrelsemöten. Inga extrainkallade möten behövdes, men styrelseledamöterna har via e-post vid ett 20-tal tillfällen informerats i brådskande ärenden. Dessa har rört lägesrapporter i samband med hanteringen av storskador, främst tsunamikatastrofen och orkanen Gudrun. Av Folksam Saks styrande regelverk är 27 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov beslutat om revideringar i respektive policy och instruktion.

8 Varje kvartal har styrelsen bevakat solvensmarginal, konsolideringsgrad och registerföringsmarginal. Inför varje möte har styrelsen fått en skriftlig rapport av vd vilken behandlat viktigare händelser i Folksam, men även för branschen i övrigt. I enlighet med den strategiska agendan har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Kvartals- och årsbokslut, IT-strategi, produktivitet och driftskostnadsstruktur, konkurrentanalys, följt upp gjorda företagsförvärv, skadekostnader, riskhantering, återförsäkringsprogram, internrevisionsplan och personalstrategi. Under en studie- och konferensresa till det tyska - liksom Folksam ömsesidigt ägda - försäkringsbolaget Huk-Coburg orienterade sig styrelsen dels om trender inom tysk försäkringsmarknad, dels om de strategier som gjort Huk-Coburg mycket framgångsrik på sin marknad. En av dagarna i Tyskland avsatte styrelsen för att behandla strategiska framtidsfrågor för Folksam. Exempel på frågor som avhandlats under styrelsemöten: Under januarimötet fastställdes den strategiska dagordningen, vars syfte är att effektivisera styrelsearbetet genom att ange när under året olika spörsmål ska avhandlas samt fastställdes principerna för driftskostnadsfördelningarna. Under februarimötet fastställdes en reviderad normalportfölj för kapitalförvaltningen samt redovisades compliancerapporten för år Under marsmötet deltog den auktoriserade revisorn vilken kommenterade bokslutet och revisionsarbetet. Chefen för Internrevisionen redovisade 2004 års internrevisionsrapport samt behandlades chefsaktuariens aktuarierapport. Under april höll den då, efter stämman, nytillträdda styrelsen ett konstituerande möte under vilket den beslutade om firmateckningsrätter samt utsåg ledamöter till Ersättningsutskottet och Revisionskommittén. Under majmötet behandlades och reviderades styrande regelverk. Dessutom gick man igenom IT: s verksamhet och satsningar. Under junimötet redovisades en konkurrentanalys och Risk managern gav en delårsrapport samt redovisades en konkurrentanalys. Under septembermötet beslutade styrelsen att bolaget successivt ska börja tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med årsskiftet 2005/2006 med inriktning att Koden ska tillämpas fullt ut från och med årsskiftet 2006/2007. Vidare behandlade styrelsen bolagets vision och den framtida inriktningen, inklusive ett antal strategiska projekt. Styrelsen beslutade också att inleda årets styrelseutvärdering. Under oktobermötet behandlade styrelsen kvartalsbokslutet och helårsprognosen. En internrevisionsrapport fastställdes med anledning av ett så kallat allmänt råd från Finansinspektionen - ett reviderat internt regelverk rörande hantering av händelser av väsentlig betydelse. Under decembermötet fastställde styrelsen dels 2006 års verksamhetsplan och nästa års så kallade återförsäkringsprogram. Vidare diskuterades resultatet och analysen av årets styrelseutvärdering vilket genomförts med stöd av Demoskop. Man fick också en rapport om det effektiviseringsprojekt som pågår, vilket bland annat har till syfte att sänka driftskostnaderna i bolaget med 200 miljoner kronor. Revisionskommitté Sammansättning och mandatperiod Styrelsen har inom sig utsett en Revisionskommitté. Folksam Saks revisionskommitté består av minst tre styrelseledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöter utses för en period av två år. Styrelsen har möjlighet att ompröva kommitténs sammansättning årligen. Ordförande är Magnus Håkansson och

9 övriga ledamöter Christer Romilson och sedan i december- Pia Håkansson. Övriga närvarande vid kommitténs möten är cheferna för Internrevisionen, Ekonomi och Vdstaben. Möten Kommittén ska hålla minst fyra möten per år. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov. Revisionskommitténs syfte och uppgifter Revisionskommittén har till huvuduppgift att bistå styrelsen med att fullgöra dess skyldigheter vad gäller den finansiella redovisningen samt den interna kontrollen för moderbolaget och dotterbolagen. Kommittén ska på uppdrag av styrelsen bland annat Säkerställa den finansiella informationen Bedöma den interna kontrollen Utvärdera kvaliteten på extern- och internrevisionen Ersättningsutskottet Sammansättning och mandatperiod Styrelsen har inom sig utsett ett Ersättningsutskott. Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Sak och Folksam Liv och består av tre ledamöter. Ledamöterna utses inom styrelserna i Folksam Sak och Folksam Liv för en period av två år. Utskottet utser inom sig en ordförande. Ordförande är Göran Lindblå och övriga ledamöter är Christer Romilson och Hans Tilly. Ersättningsutskottets syfte Ersättningsutskottet bistår styrelsen vid bestämmande av vd: s anställningsförmåner. Utskottet bistår vd vid hans beslut rörande koncernledningsledamöternas anställningsförmåner samt bestämmer anställningsförmåner för internrevisionschefen. Sammanträden Utskottet ska sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden ska kalla till ytterligare sammanträden vid behov. Arbetsuppgifter och beslutanderätt Utskottet ska lämna förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledningen i övrigt i Folksam Sak och Folksam Liv. Principerna ska fastställas av bolagsstämmorna i bolagen. Utskottet ska i enlighet med de fastställda principerna lämna förslag till bolagens styrelser vid beslut om avtal om ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. Verkställande direktören ska konsultera utskottet och ta hänsyn till de av stämmorna fastställda principerna vid beslut om avtal om ersättning och övriga anställningsvillkor för koncernledningens ledamöter. Verkställande direktören kan även konsultera utskottet i frågor som rör annan personals ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet beslutar om ersättning och övriga anställningsvillkor för chefen för Internrevision.

10 Uppgifter om vd Anders Sundström Född 1952 : : Tidigare politiska uppdrag: Nuvarande styrelseuppdrag: Samhällsvetare, Umeå universitet Vd Folksam Vd Sparbanken Nord Piteå kommun, kommunalråd Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten Ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse, samt i verkställande utskottet Arbetsmarknadsminister Näringsminister Socialminister Riksdagsledamot, bland annat ledamot i utrikesutskottet Luleå Tekniska Universitet, ordförande Vattenfall Boliden AB Övergripande principer vid avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för Folksams verkställande direktör och Koncernledning Avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för Folksams verkställande direktör och koncernledning ska vara i överensstämmande med följande principer. Endast fast ersättning Endast fast ersättning ska utgå. Inga incitamentsprogram, bonus, tantiem eller annan rörlig ersättning får förekomma. Lönesättningen Lönesättningen ska utgå från Folksams grundläggande värderingar och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. I rimlig omfattning ska hänsyn tas till vad som utgör marknadsmässiga löner på motsvarande nivå. Lönenivåerna i kooperativa och folkrörelseägda företag ska särskilt beaktas. Pension Tjänstepensionen ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen exklusive förmåner. Pensionsåtagandet ska omfatta ålders, familje- och sjukpension. Premien ska fastställas med utgångspunkt från Folksams grundläggande värderingar. Hänsyn ska tas till ålder och beräknad intjänandetid samt i rimlig omfattning till vad som utgör en marknadsmässig premie. Premier för pension som i dagsläget bestäms i nytecknade avtal till anställda på motsvarande nivå i kooperativa och folkrörelseägda företag ska särskilt beaktas. Övriga förmåner Vid sidan av lön och pension får andra anställningsförmåner i begränsad omfattning utgå. Sådana förmåner är en del av den totala ersättningen och får därför endast utgå i överensstämmelse med ovan angivna principer för lönesättningen.

11 Uppsägningstid och avgångsvederlag Uppsägningstiden ska från Folksams sida inte överstiga tolv månader och från den anställdes egen sida inte överstiga sex månader. Utöver lön under uppsägningstiden ska vid uppsägning utgå ett avgångsvederlag om högst tolv månadslöner beräknat på den månadslön som gällde vid uppsägningstidpunkten. Inkomst från ny anställning eller egen verksamhet ska avräknas från avgångsvederlaget.

Folksam ömsesidig livförsäkring

Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2008 Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam Liv är ett kundägt bolag. Det innebär att det

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Folksam Livs stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Livs stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Folksam Livs stämma 2007. Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

Folksam Livs stämma 2007. Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Folksam Livs stämma 2007 Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Sid 2(8) Val till styrelsen till och med 2008 års stämma Föreslagna

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen, koncernchefen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT

BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT 68 Bob Persson, styrelseordförande, och Knut Rost, vd. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT RAPPORT ÖVER BOLAGSSTYRNING Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som är noterat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Klövern är ett svenskt publikt fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Bolagsstyrningsrapporten redogör

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

Folksam Livs stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Livs stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen, koncernchefen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Svensk kod för bolagsstyrning... 3 1.2 Uppdrag... 3 1.3 Ägare... 3 1.4 Avvikelse från

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB (publ) är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Valberedning Årsstämma Aktieägare Externa revisorer PricewaterhouseCoopers Hans Jönsson Externa regler Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 13.00 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Stämman öppnas av s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA Bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport TransAtlantic 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rederi AB TransAtlantic är ett svensk publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Styrningen av TransAtlantic

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer