4.7 Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.7 Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Introduktion Avgränsningar Kopplingar till andra områden Deltagare i arbetsgruppen Bakgrund Bestämmelser om prioriterade åtgärder Nationell tjänst för att underlätta utbyte av data Data som SPA ger tillgång till sedan 1 oktober Data som SPA ska ge tillgång till på sikt Roller och ansvar Målbild 2020 med utblick Handlingsplan för (fokusområdet) Aktivitet nummer 1 - Etablering av den nationella tjänsten SPA Aktivitet nummer 2 - Samarbete över nationsgränserna kring gemensamma standarder för SPA, EU EIP aktivitet Aktivitet nummer 3 - Införande av akt a Aktivitet nummer 4 Långsiktig utveckling av SPA ( ) Aktivitet nummer 5 - Etablera forum för tjänsten SPA Aktivitet nummer 6 Kartläggning och uppföljning av tillgången till trafikdata Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno Ändra 1

2 ITS HP TRAFIKANTINFORMATION 1. Introduktion 2014 levererade Trafikverket ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet övergår nu i nästa fas där Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen, Vinnova och ITS Sweden utvecklar en strategi och handlingsplan med ambitionen att göra Sverige internationellt framstående inom ITS. Kärnan i handlingsplanen består av prioriterade områden av stor betydelse för ITS i Sverige. Under hösten 2015 har ett stort antal områden kartlagts och genom workshops, webenkäter, webinarium och i samråd med myndigheter, näringsliv och akademin har antal områden reducerats. Resultatet är 12 prioriterade områden som gemensamt bidrar till en färdriktning för svensk utveckling inom ITS fram till år Ett av dessa områden är Trafikantinformation. Varje prioriterat område leds av en ordförande som tillsammans med en arbetsgrupp och en sekreterare ansvarar för att ta fram en färdplan med mål och konkreta aktiviteter. Utöver prioriterade områden etableras även horisontella områden med uppgift att stödja och realisera aktiviteter i färdplanen. Resultatet kommer sedan att redovisas den oktober 2016 på den nationella ITS konferensen i Stockholm som en del i remissförfarandet inför slutleverans till regeringen vid årsskiftet. Området Trafikantinformation handlar i första hand om att, med utgångspunkt i ITS- direktivet och de delegerade akterna, stötta införandet av en nationell tjänst, Single Point of Access (SPA), som ska lämna information om, och ge tillgång till, data i vägtransportsystemet. Alla EU:s medlemsstater ska tillhandahålla en SPA med tillhörande rutiner inklusive information till berörda myndigheter och olika intressenter. SPA ska vara en metadatabas med information om vilka data vilken leverantör tillhandahåller. Respektive leverantör ansvarar för och tillhandahåller sina specifika data. En SPA som skapar nytta och mervärde för slutanvändarna, trafikanterna, förutsätter ett nära samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer men även mellan medlemsstaterna. För att dataleverantörer ska vilja använda sig av tjänsten SPA behöver det till exempel vara enkelt att deklarera metadata och metadata bör även följa en och samma standard. En förutsättning för att tjänsteutvecklare ska vara intresserade av att använda sig av tjänsten är att de hittar den information de efterfrågar. Genom att införande av SPA ingår i är ett av 12 utpekade områden för en nationell handlingsplan får vi goda möjligheter att sprida kunskap om direktivet och dess innebörd samtidigt som vi kan fånga de olika intressenternas förväntningar, behov och krav på tjänsten. Trafikverket har därför bjudit in representanter från näringsliv, myndighet och akademi att delta i arbetet med att utveckla och detaljera aktiviteterna i en färdplan för trafikantinformation. Arbetsgruppen har haft intressanta diskussioner om det faktum att behovet av och tillgången till data och trafikantinformation är under förändring. Bilarna får ett alltmer begränsat utrymme i städerna, många väljer att åka kollektivt, cykla eller att gå för att förflytta sig från A till B. Det innebär i sin tur att det uppstår nya behov av trafikantinformation som tar hänsyn till individens hela resa, oavsett hur hen tar sig fram. Samtidigt förväntas mycket mer data bli tillgängliga framöver i och med alltings uppkoppling. Det är framförallt stora globala aktörer som samlar mer och mer data. Myndigheterna behöver då inte samla lika mycket själva utan kan avtala med dessa aktörer om tillgång till data för de egna behoven. Data som myndigheterna samlar själva ska i princip tillgängliggöras fritt. 2

3 Optimal användning av väg-, trafik- och resedata är ett prioriterat område i ITS- direktivets handlingsplan. Marknadens aktörer behöver samverka för att kunna dra största möjliga nytta av de stora mängder trafikdata som förväntas bli tillgängliga framöver. För att främja samverkan och datautbyte behövs en gemensam vision och målbild, men också kunskap om vilka typer av data som finns och vilka som är tillgängliga för vilka aktörer och vilka som inte är det, liksom vilka hinder som finns för ett större datautbyte. För att möta behovet av en mer trafikslagsövergripande trafikantinformation föreslår arbetsgruppen en aktivitet som syftar dels till att kartlägga vilka trafikdata som är tillgängliga, dels till att ta fram en modell för att följa upp tillgängligheten. 1.1 Avgränsningar Hur en gemensam vision och målbild bland Sveriges aktörer kan tas fram behandlas inte i färdplanen. Vi anser att det bör hanteras som en för flera prioriterade områden förutsättning för genomförande av aktiviteter i en nationell ITS handlingsplan. Förslagsvis bör något tas fram i stil med: "Alla offentliga trafik- och transportrelaterade data är öppet tillgängliga, marknadens aktörer har tydliga regelverk för hur data tillhandahålls och ser ett värde i att tillhandahålla data, hållbara affärsmodeller är etablerade och allmänt accepterade." Visionen och målbilden bör vara en del i en större målbild för samhällets och medborgarnas behov av informationstjänster. En sådan målbild kan inte enbart utgå från den direkta efterfrågan från trafikanter och tjänsteutvecklare utan behöver se till samhällsnyttan i ett helhetsperspektiv. Jämför med till exempel Finlands Transport Code. Färdplanen hanterar inte heller hela förädlingskedjan för trafikantinformation, utan fokuserar på aktiviteter som syftar till att göra data tillgängliga. Därmed behandlar den i liten utsträckning villkoren för tjänsterna som når trafikanten. Sådana villkor kan exempelvis handla om tekniska krav och användarkrav på informations- och kommunikationstjänster för fordonsförare. Även sådana villkor bör hanteras som en förutsättning för genomförande av aktiviteter i en nationell ITS handlingsplan. 1.2 Kopplingar till andra områden Området Trafikantinformation har kopplingar till flera av de andra prioriterade områdena. Det finns till exempel en tydlig koppling till området Kollektivtrafik vad gäller samverkan kring öppna data (projektet Kraftsamling öppna data) och aktiviteten Information och öppen data inom kollektivtrafik, som föreslår en behovskartläggning av information/data ur både resenärens och operatörens perspektiv. Området Trafikantinformation angränsar även till området Trafikledning som bland annat tar upp behovet av bättre underlag för trafikledning vid incidenter och trafikslagsövergripande trafikantinformation. 1.3 Deltagare i arbetsgruppen Följande personer är inbjudna att delta i utveckling av färdplanen för trafikantinformation: Karin Nordner, Trafikverket (ordförande) Kent Olsson, Trafikverket Clas Roberg, Trafikverket Carlos Viktorsson, Sweco (Stöd till arbetsgruppen från ITSHP) Elias Arnestrand, Samtrafiken Johanna Karlsson, Trafik Stockholm 3

4 Alejandro Gomez, Tomtom Anna Forsell, Here Ylva Lidberg, Transportstyrelsen Fredrik Jenslin, Sll Krister Nordland, Skånetrafiken Maria Gustafsson, Västtrafik Åse Elvebakk, Tomtom Pontus Wallgren, Chalmers Per Olof Svensk, Trafikverket 2. Bakgrund En nationell strategi och handlingsplan för ITS ska bidra till ett mer hållbart transportsystem genom att bryta sambandet mellan transporter och negativ miljöpåverkan. Ämnesområdet har en tydlig koppling till målsättningen och bör utgöra en viktig del av en svensk handlingsplan för ITS. Den ökade transportvolymen på vägarna i unionen och medborgarnas krav på rörlighet innebär hög belastning på infrastrukturen och ökad energiförbrukning. Det leder i sin tur till miljömässiga problem. För att komma till rätta med dessa problem, har EU beslutat om ett ramverk för att intelligenta transportsystem ska kunna införas och användas på ett samordnat och enhetligt sätt. ITS- direktivet (2010/40/EU) är en handlingsplan för att införa ITS (Intelligenta transportsystem) i vägtransportsystemet och i gränssnittet till andra trafikslag. Genom att såväl trafikanter som trafikledare får tillgång till innovativa tjänster ska de vara bättre informerade och kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare och mer samordnat sätt. EU kan med stöd av ITS- direktivet (2010/40/EU) utfärda bindande bestämmelser för olika delområden inom ITS i form av delegerade akter. Det innebär att nya typer av data tillkommer i takt med att sådana bestämmelser utfärdas. Följande delområden är prioriterade, och för dessa utarbetar unionen gemensamma specifikationer och standarder: optimal användning av väg-, trafik- och resedata kontinuitet i ITS- tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter ITS- tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd koppling av fordonet till transportinfrastrukturen 2.1 Bestämmelser om prioriterade åtgärder ITS- direktivet innehåller sex prioriterade åtgärder (a- f). Delegerade akter är beslutade för åtgärderna b, c, d och e. Akt f är lagd på is. För akt a förväntas EU- rådet fatta ett beslut i slutet av Bestämmelserna är reglerade i följande dokument: a) Tillhandahållande av EU- omfattande multimodala reseinformationstjänster b) Tillhandahållande av EU- omfattande realtidstrafikinformationstjänster c) Data och förfarande för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare 4

5 d) Harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU- omfattande e Call e) Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon f) Tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon. Sedan 1 oktober 2015 gäller två akter, c och e. De pekar på åtgärder som medlemsländerna ska genomföra för att kunna erbjuda informationstjänster inom områdena vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation och information om säkra lastbilsparkeringar. Akt b ska tillämpas från och med juni 2017 och akt a från och med De beslutade akterna finns att läsa på EU:s webbplats, Action Plan and Directive - Transport 2.2 Nationell tjänst för att underlätta utbyte av data Tillgång till relevanta och aktuella data är en grundförutsättning för att varje medlemsland ska kunna genomföra de prioriterade åtgärderna. Därför ska varje land upprätta en nationell tjänst, SPA (Single Point of Access), som presenterar alla data som finns att tillgå i vägtransportsystemet, oberoende av vilken organisation det är som samlar in och tillhandahåller uppgifterna. SPA ska underlätta för dem som skapar informationstjänster att ta fram tjänster som kan effektivisera transporter och resor. Tjänsten ska endast innehålla metadata om och hänvisa till de data som finns att tillgå i Sverige. I Sverige är Trafikverket utsedd myndighet att upprätta tjänsten SPA för akterna c och e. Även för akten b förväntas regeringen lägga uppdraget på Trafikverket. Vem som ska tillhandahålla tjänsten för akt a är ännu en öppen fråga. För att uppfylla EU- bestämmelserna har Trafikverket på uppdrag av regeringen tagit fram en första version av tjänsten SPA som finns att tillgå på Trafikverkets webbplats. I takt med att fler bestämmelser träder i kraft ökar inte bara mängden data som ska presenteras via SPA utan även antalet leverantörer av data. För några år sedan kom merparten av informationen från samhällsfunktioner som Trafikverket, SMHI och SOS- alarm. Utvecklingen går mot alltfler privata aktörer på marknaden. Det uppstår nya affärsmodeller och informationen når slutanvändaren på flera olika sätt. Med hänsyn till utvecklingen bör en nationell åtkomstpunkt sättas upp på en neutral plattform. Trafikverket har därför beslutat att sätta upp en egen portal för tjänsten SPA, vilket ingår i aktiviteten Etablering av den nationella tjänsten SPA. Se vidare i handlingsplanen. Målsättningen är att portalen ska vara i bruk från årsskiftet Tjänsten har två funktioner: Att informera om och ge tillgång till de data som finns att tillgå i Sverige. Tjänsten innehåller metadata och hänvisningar till var data går att hämta. Att informera de som levererar data hur de gör för att publicera metadata i SPA. Tjänsten innehåller formulär för att registrera metadata. Tjänsten har två målgrupper: Tjänsteleverantörer i Europa som utvecklar trafikinformationstjänster 5

6 Leverantörer av data 2.3 Data som SPA ger tillgång till sedan 1 oktober 2015 Vägsäkerhetsrelaterad trafikdata De data som tjänsten ger tillgång till är indelade i åtta kategorier (enligt ITS- direktivet akt c) av händelser och förhållanden. Dessa är: tillfälligt hal vägbana djur, människor, hinder, bråte på vägen oskyddad olycksplats tillfälligt vägarbete nedsatt sikt fordon i fel riktning på motorväg icke- skyltad blockering av väg exceptionella väderförhållanden Alla som samlar in och tillhandahåller den här typen av data ska göra dem fritt tillgängliga via tjänsten SPA. Bestämmelsen ställer även krav på hur trafikinformationstjänster till slutanvändare ska utformas. Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation ska alltid vara prioriterad framför annan information, och det ska framgå av informationen att den är säkerhetsrelaterad. Vidare ska informationen innehålla följande: kategori av händelse och en kort beskrivning plats råd om förarbeteende Tjänsteleverantören ansvarar för att hålla informationen till slutanvändaren uppdaterad, och för att ta bort den när händelsen eller det specifika förhållandet har upphört. Information om säkra och skyddade lastbilsparkeringar Data om Trafikverkets anläggningar, och lastbilsparkeringar som kommersiella eller kommunala aktörer tillhandahåller (enligt ITS- direktivet akt e). Tjänsten tillhandahåller enbart statiska data. Sedan oktober 2015 innehåller tjänsten data om Trafikverkets säkra och skyddade uppställningsplatser för lastbilar. Under 2016 tillkommer successivt data om kommersiella och kommunala lastbilsparkeringar. EU- omfattande informationstjänster ställer krav på att data ska kunna levereras i ett standardiserat format. Enligt bestämmelserna ska därför alla data levereras i formatet Datex ll eller i något annat kompatibelt format. 2.4 Data som SPA ska ge tillgång till på sikt Från juni 2017 ska tjänsten även ge tillgång till realtidsdata för trafikinformation (enligt ITS- direktivet akt b). Direktivet omfattar ca 40 informationsmängder där både statiska vägdata, dynamiska vägstatusdata och trafikdata ingår. Se bilaga Kopia slutversion akt b eller EU:s webbplats för en aktuell förteckning, 18- rtti_en.htm Av akten framgår vilka villkor som gäller för tillgänglighet, utbyte och vidareutnyttjande av data. 6

7 I och med att akten a, Tillhandahållande av EU- omfattande multimodala reseinformationstjänster, börjar gälla utökas datamängderna som ska tillhandahållas via en gemensam accesspunkt ytterligare. Data som är väsentliga för utvecklingen av den mer trafikslagsövergripande trafikantinformationen. 2.4 Roller och ansvar De delegerade akterna ställer krav på medlemsstaten samt på dataleverantörer. För akterna c och e har medlemsstatens ansvar delegerats till Transportstyrelsen och Trafikverket enligt nedan. Det har gjort genom en nationell förordning. Transportstyrelsen jobbar med ett förslag till komplettering i den förordningen så att även akt b omfattas. Transportstyrelsen ansvarar för att bistå regeringen i regleringsarbetet granska efterlevnaden av kraven i de delegerade akterna slumpmässigt kontrollera riktigheten i de uppgifter som dataleverantören har lämnat rapportera hur direktivet genomförs i Sverige Trafikverket ansvarar för att utse de delar av vägnätet där förhållandena kräver införande av reglerade tjänster tillhandahålla en nationell tjänst, SPA (Single Point of Access) där alla som levererar data ska tillhandahålla metadata som beskriver innehållet i de data de levererar informera om tjänsten, vad den innehåller och hur den fungerar leverera de data Trafikverket samlar in. Leverantörer av data ansvarar för att tillhandahålla de data som bestämmelserna omfattar leverera data i standardiserat format förse den nationella tjänsten med metadata och sökvägar till data, och uppdatera dessa på begäran av Transportstyrelsen leverera underlag som redogör för hur bestämmelserna efterlevs. 3. Målbild 2020 med utblick 2025 Tre av de sex identifierade aktiviteterna i handlingsplanen är redan pågående aktiviteter med en relativt kort tidshorisont. Fram till 2020 är målen att Sverige ska uppfylla de krav ITS- direktivet ställer och att SPA i möjligaste mån följer gemensamma standarder inom EU. Enligt ITS- direktivets akt b ska portalen vara klar för användning i juni Trafikverkets målsättning är att portalen (egen plattform) finns tillgänglig för användare från januari Ett mer långsiktigt mål med tjänsten SPA är att dataleverantörer och tjänsteutvecklare fullt ut använder sig av tjänsten och att den bidrar till att skapa efterfrågad och kvalitativ trafikantinformation såväl inom som utanför Sveriges gränser. För akten a, som ännu inte är beslutad, gäller att det ska finnas en motsvarande accesspunkt tidigast år Vilken organisation som ska tillhandahållen en SPA för de data akten ställer krav på är under utredning. Se vidare under aktivitet nummer 3. 7

8 En mer övergripande målsättning med färdplanen är att etablera en form för samverkan mellan marknadens aktörer som samlar in och tillhandahåller trafikdata. Det behöver vara tydligt vilka data som finns att tillgå på vilka villkor samt vilken roll och vilket ansvar staten respektive kommersiella aktörer har. Genom en optimal användning av väg-, trafik- och resedata kan vi stimulera utvecklingen av smarta informationstjänster som gynnar den enskilda trafikanten men även är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. 4. Handlingsplan för (fokusområdet) Aktivitet nummer 1-3 är redan pågående aktiviteter som är kopplade till de i tiden mer närliggande målen att uppfylla de krav ITS- direktivet ställer och att SPA i möjligaste mån följer gemensamma standarder inom EU. Aktivitet nummer fyra och fem är kopplade till de mer långsiktiga målen med handlingsplanen som att dataleverantörer och tjänsteutvecklare fullt ut använder sig av tjänsten och att SPA, genom att vara en av de bästa sökmotorerna i EU, bidrar till att det skapas fler och bättre tjänster. En förutsättning för att tjänsten SPA ska bli använd är förstås att den tillhandahåller de data marknaden efterfrågar, oavsett om ITS- direktivet ställer krav på att tillhandahålla vissa data eller inte. Genom att etablera ett forum för tjänsten SPA där tjänsteutvecklare och dataleverantörer kan diskutera behov av och tillgång till data har tjänsten bättre möjlighet att utvecklas positivt (se aktivitet nummer 5.) I aktivitet nummer 6 föreslås en initial kartläggning av data och att en modell för uppföljning av tillgängligheten för data bör tas fram. 4.1 Aktivitet nummer 1 - Etablering av den nationella tjänsten SPA Innehåll: Pågående projekt för att etablera en SPA (Single Point off Access) för ITS- direktivets akter b (realtidsdata trafikinformation), c (trafiksäkerhetsdata) och akt e (säkra Lastbilsparkeringar). SPA ska vara en metadataportal med sökmotor och länkar till organisationer som har aktuella data. Kopplingar och beroenden: Kopplingar finns till aktiviteterna 2-4. Aktiviteten har även koppling till Öppna data och Geodataportalen samt är beroende av vad andra länder gör. Start och målgång: Enligt ITS- direktivets akt b ska portalen vara klar för användning i juni Trafikverket bedömer att portalen kan göras tillgänglig för användare från januari Redovisning av resultat: Resultatet finns i form av en fungerande portal. Information om detta förmedlas till användare i god tid, både dataförsörjare (Dataproviders) och tjänstetillverkare (Serviceproviders). Resultatet redovisas också till Transportstyrelsen som i sin tur redovisar till regering och EU. Centrala aktörer: Regeringen (som fattar beslut om förordningen), Transportstyrelsen som skriver förslag till förordning samt följer upp efterlevnaden, Trafikverket som tillhandahåller SPA och data, organisationer som fyller SPA med metadata och sedan levererar aktuella data samt tjänstetillverkare som via portalen hittar data och tillverkar tjänster till marknaden (trafikanter) och som därmed skapar nyttan med portalen. Uppskattad kostnad: Både etablering av SPA och förvaltningen av tjänsten finansieras av Trafikverket. Medel är budgeterade för

9 4.2 Aktivitet nummer 2 - Samarbete över nationsgränserna kring gemensamma standarder för SPA, EU EIP aktivitet. Innehåll: För att ITS- direktivet och då främst akterna b och c ska bli en framgång krävs en harmonisering av den etablering av SPA som genomförs i varje land. Harmoniseringen är speciellt viktig när det gäller Standard för metadata (gäller även för akt a, multimodal data) Utformning och val av metadata som dataleverantörerna ska fylla i Den uppföljning som dataleverantörer ska lämna till EU Det viktigaste forumet för en harmonisering är idag projektet EU- EIP SA46, som har en aktivitet benämnd Monitoring and Harmonisation of Single Point of Access. Projektet har tre nivåer på deltagande, Active beneficiaries, Participants (Trafikveket) och Followers. Även om vi inte får finansiering som active bör vi lägga tillräckligt med tid för att påverka ovanstående punkter så att vi får en bra harmonisering för Sverige, till exempel med Vinnovas öppna data. Om Sverige använder metadatastandarden DCAT bör vi överväga ett mer aktivt arbete för att påverka standarden så att den blir komplett och omfattar alla data som ITS- direktivet innehåller. Standarden förvaltas av W3C. Kopplingar och beroenden: Aktiviteten är beroende av vad andra länder gör, främst Tyskland, Holland, Österrike och England. Även de Nordiska länderna är intressant att både samarbeta med och försöka påverka. Start och målgång: Aktiviteten pågår och avslutas Redovisning av resultat: I form av rapporter till EU. Centrala aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen. Uppskattad kostnad: Troligen kring 100 tkr/år inklusive resor och förberedelse ( ). Deltagande 2016 finansieras för Trafikverket av SPA- projektet. 4.3 Aktivitet nummer 3 - Införande av akt a Akt a är ännu inte beslutad. Det innebär att aktiviteten som den beskrivs kan komma att ändras. Innehåll: Även för den delegerade akten a, multimodal data, kommer det att finnas krav på en SPA och tillhörande metadata samt sökfunktion. Enligt det förslag som finns kommer rekommendationen att vara att använda sig av DCAT. För akt a har Trafikverket startat en förstudie för att undersöka olika alternativ för en SPA- lösning, använda den lösning som redan finns (den SPA Trafikverket sätter upp) eller koppla på den lösning som Samtrafiken idag förvaltar (Trafiklab). För akt a kommer det att finnas krav på standard för statisk data (NeTEX) och dynamisk data (SIRI). Det kommer att innebära en övergångsperiod för övergång från NOPTIS till NeTEX. Kopplingar och beroenden: Kopplingar finns till aktiviteterna 1, 2 och 4. Start och målgång: En SPA för akt a ska finnas klar i slutet av Redovisning av resultat: Liknande det för aktivitet 1, Resultatet kommer att finnas i form av en fungerande portal. Centrala aktörer: Trafikverket och Transportstyrelsen som deltar i arbetet med att ta fram den delegerade akten. Den organisation som får uppdraget att tillhandahålla SPA, organisationer som fyller SPA med metadata och sedan levererar det aktuella data samt tjänstetillverkare som via 9

10 portalen hittar data och tillverkar tjänster till marknaden (trafikanter) och som därmed skapar nyttan med portalen. Uppskattad kostnad: Både SPA och förvaltningen av denna akt kommer troligen att finansieras av Trafikverket. Medel för detta är inte budgeterat. 4.4 Aktivitet nummer 4 Långsiktig utveckling av SPA ( ) Innehåll: Det långsiktiga målet med SPA i EU bör vara att SPA etableras som den sökmotor tjänsteutvecklare väljer att använda för att hitta data om vägtransportsystemet. För att det ska lyckas krävs att dataleverantörer (kommersiella, kommunala och statliga) ser tjänsten som attraktiv och som ett bra marknadsfönster för att visa upp sitt data. Viktiga komponenter som kan bidra till detta är: Harmonisering inom EU, av metadatainrapportering och uppföljningsdokument till EU Att harmoniseringen inom EU leder till en metadatastandard som möjliggör automatisk skördning till andra portaler, till exempel öppnadata.se (maskinläsbara metadata) Att ytterligare intressant data kommer med, framförallt från de större städerna. Att vägnätet som visas upp utökas till minst alla viktiga genomfartsleder och omledningsvägnät, som används för att skapa TMP (Traffic Management Plans). Helst bör allt kommunalt vägnät ingå inklusive cykelvägar. Bevaka området med data från och till fordon. Dessa data kan på sikt bli intressant för någon form av integration med data som idag levereras från SPA- kunder, till exempel från andra mobila enheter som levererat data/information från och om trafiken. Har SPA någon roll i detta och i så fall hur behöver SPA utvecklas på sikt? Kopplingar och beroenden: Aktiviteten är beroende av vad andra länder gör, främst Tyskland, Holland, Österrike och England. Även de Nordiska länderna är intressant att både samarbeta med och försöka påverka. Start och målgång: Aktiviteten pågår mellan åren Redovisning av resultat: Aktiviteten mäts genom att följa upp hur SPA används, samt genom kontakter med dataleverantörer och tjänsteutvecklare. Centrala aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen, Stockholms Stad, Göteborgs stad, några ytterligare städer, utvecklare av SPA i andra länder, EU- KOM (borde vara), större dataleverantörer som TomTom, HERE, Mediamobil och Google. Av betydelse är också om andra länder lyckas få större städer i sina länder att leverera metadata och data, det vill säga om de lyckas med en utökning utöver ITS- direktivet. Uppskattad kostnad: Egen finansiering från var och en av organisationerna samt EU- projektet EIP SA46. Det kan också vara aktuellt att söka ytterligare EU- pengar, framförallt för perioden efter att SA46 avslutats (2018). 4.5 Aktivitet nummer 5 - Etablera forum för tjänsten SPA Etablera ett forum för SPA i syfte att fånga de olika intressenternas förväntningar på tjänsten SPA; Tjänstens funktionalitet och vilka data som bör gå att nå via tjänsten för att den ska vara attraktiv att använda. Innehåll: Trafikverket sammankallar till regelbundna möten i syfte att dels informera om ITS- direktivet, den nationella tjänsten SPA och hur tjänsten utvecklas i andra länder, dels fånga 10

11 dataleverantörers och tjänsteutvecklares syn på tjänsten och behov av nya data. Forumet ska ha ett brett deltagande med både myndigheter och kommersiella aktörer. I arbetsgruppen har vi till exempel diskuterat tjänsteutvecklarnas behov av mer information från städerna i syfte att utveckla the smart city, behov forum för SPA skulle kunna hantera vidare. Se i bilaga xxx exempel på data tjänsteutvecklare önskar få ta del av. Förväntat resultat: De olika intressenterna har kunskap om direktivet och dess innebörd. Intressenternas möjlighet att påverka utformningen av och innehållet i tjänsten SPA är sannolikt positivt vad gäller möjligheten att utveckla de informationstjänster som slutanvändarna, trafikanterna, efterfrågar. Kopplingar och beroenden: Aktiviteten har kopplingar till området Trafikledning, aktivitet Samverkan trafikdata. Förändringsprogram Trafikinformation (Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Trafikverket). Start och målgång: Start i oktober Trafikverket bjuder in till en första WS. Definiera målbild och vision. Definiera arbetsuppgifter och arbetssätt. Demonstrera portalen SPA. Centrala aktörer: Trafikverket (sammankallande), Samtrafiken (Trafiklab), Transportstyrelsen, Stockholms/Göteborgs stad, Akademin (Chalmers, KTH), tjänsteutvecklare, dataleverantörer, kommuner angränsande till de stora städerna (behov av information om förutsättningar för pendling). Uppskattad kostnad: Trafikverket organiserar möten, var och en finansierar sitt deltagande. 4.6 Aktivitet nummer 6 Kartläggning och uppföljning av tillgången till trafikdata Innehåll: En förutsättning för att kontinuerligt kunna följa upp vilka data som är tillgängliga är att en initial kartläggning av status för de olika datamängderna genomförs. I den initiala kartläggningsaktiviteten bör det ingå att kartlägga var data finns och hur de kan göras tillgängliga om de inte redan är det kartlägga nuvarande villkor och hinder för tillhandahållande av data och hur olika typer av aktörer ser på tillhandahållande av data definiera och implementera överenskomna riktlinjer för framtida tillhandahållande av data vilka data är öppna, vilka data tillhandahålls på kommersiella villkor, hur man får störst nytta av data under bibehållen lönsamhet för marknadens aktörer. För att säkerställa att vi går mot målbilden om öppet tillgängliga data och att beslutade riktlinjer efterlevs bör sedan en modell för uppföljning av tillgängligheten av data tas fram. Exempel på områden att följa upp: Tillgång till data från domän x, domän y, etc. - offentliga data Tillgång till data från domän x, domän y, etc. - data från kommersiella aktörer Villkor för tillhandahållande av data förändras dessa och i så fall i vilken riktning Tillgång till data och användbarhet av data för olika typer och storlekar av tjänsteleverantörer Uppföljningen redovisas förslagsvis på ett överskådligt sätt via grön- gul- röd markeringar för de olika områdena för att visa status. 11

12 Aktivitetens förväntade resultat/behov som skall uppfyllas: Bättre underlag för trafikslagsövergripande trafikstyrning och trafikinformation. Större tydlighet för tjänsteleverantörer avseende vilka data som går att få tillgång till och villkoren för att nyttja dessa data. Koppling till eller beroende av andra aktiviteter inom och utanför handlingsplanen: De delegerade akterna Projekt och program som BADA, NordicWay, DriveMe, Drive Sweden Samtrafiken (Trafiklab) Kraftsamling öppna trafikdata - Forum för transportinnovation Vinnova Färdplaner - Forum för transportinnovation Vinnova Tidpunkt för start och målgång: Start kartläggning tidigt Modell för uppföljning framtagen under Kontinuerlig uppföljning kommande år. Hur resultatet av arbetet kommer att redovisas: Kartläggningen redovisas i en kort rapport. Uppföljning redovisas årligen via kort rapport. Tillsammans med andra aktiviteter kan man också tänka sig en mer omfattande analys som redovisas i rapportform likt den bilagda rapporten The Transport Data Revolution. Vilka aktörer som är centrala för genomförandet och vilka som bör ha en ledande roll: Trafikverket, Samtrafiken, RKTM, Transportstyrelsen, Fordonsindustrin, några representanter från tjänsteleverantörer. Uppskattad kostnad och tänkbara vägar till finansiering: Aktiviteten behöver konkretiseras ytterligare för att det ska vara möjligt att uppskatta dess kostnader. En första uppskattning: Initial kartläggning: tkr Årlig kostnad för uppföljning: 200 tkr Ytterligare konkretiseringar krävs för en bättre estimering av kostnader möjliga finansieringsvägar. 4.7 Nästa steg Aktiviteterna (1-3) pågår enligt redan fattade beslut. För aktivitet nummer 5, Etablera forum för tjänsten SPA, bjuder Trafikverket in till ett första möte i oktober månad Samlat för fokusområdet EU kan via Horizon 2020 bidra till utökad standardisering av metadata för SPA och Öppna data genom att finansiera en vidareutveckling av standarden DCAT och dess tillämpning DCAT- AP. En fortsatt standardisering och harmonisering av SPA inom EU är en förutsättning för en framgång. Om det inte sker kan SPA och ITS- direktivet bli en kvarnsten istället för en framgång. Förslag på ämnen att lyfta fram: Att vidareutveckla portalen så att den omfattar ytterligare för tillgänglighet och miljö viktiga informationsmängder, framförallt i urban miljö Att vidareutveckla standard för ytterligare datatyper, till exempel kring cykling, laddstolpar för elbilar, parkeringsplatser etc. Kanske i DATEX eller på andra sätt. 12

13 Ett storskaligt test som hänger samman med ovanstående kan vara att vid lämplig tidpunkt testa att skörda data mellan de länder som satt upp en portal, gärna också mot andra portaler för Öppna data. 5. Bilagor med referenser 1. Information om ITS- direktivet på EU:s webbplats: Action Plan and Directive - Transport 2. Information om standarden Datex ll: Datex (Trafikinformation väg i realtid) 3. Rapporten The Transport Data Revolution 4. Kopia slutversion akt b (direktiv 2010/40/EU) 13

Deltagare i arbetsgruppen Följande personer är inbjudna att delta i utveckling av färdplanen för trafikantinformation:

Deltagare i arbetsgruppen Följande personer är inbjudna att delta i utveckling av färdplanen för trafikantinformation: TRAFIKANTINFORMATION Introduktion Trafikverket levererade 2014 ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet övergår nu i nästa

Läs mer

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Åsa Vagland, Stockholm 14 maj 2014 Direktivets områden priority areas I. Optimal användning av väg-, trafik- och resedata I. Kontinuitet i ITS -tjänster

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

ITS i Planerings- och investeringsprocessen

ITS i Planerings- och investeringsprocessen ITS i Planerings- och investeringsprocessen Introduktion Trafikverket levererade 2014 ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Nationellt forum. ITS Action Plan

Nationellt forum. ITS Action Plan Nationellt forum ITS Action Plan Övrigt Handlingsplanen http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist 4228.aspx http://www.its-sweden.se/regeringsuppdrag-its 356 ITS Swedens webb, www.its-sweden.se,

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Geoinfo Jan Bergstrand

Geoinfo Jan Bergstrand Geoinfo 2012 Jan Bergstrand Trängsel i storstadsregionerna ska minska En strategi för trafikledning i storstad är framtagen tillsammans med berörda samarbetspartners klart 30 november 2011 (Från Trafikverkets

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Promemoria. Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Promemoria. Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet Promemoria Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund och utgångspunkter... 7 3.1 Intelligenta transportsystem...

Läs mer

Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter Framställan 1 (34) Upprättad av Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Dnr/Beteckning TSG 2015-1289 Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Läs mer

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Planering och innovationer i transportsystemet

Planering och innovationer i transportsystemet Planering och innovationer i transportsystemet Ökad användning / Effektsamband Långsiktig kunskapsuppbyggnad Samlad effektbedömning ASEK-samarbetet Resursförstärkning Information och utbildning i effektsamband

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.6.2015 L 157/21 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Intelligenta transportsystem på vägområdet

Intelligenta transportsystem på vägområdet Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU14 Intelligenta transportsystem på vägområdet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2012/13:138 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: Trafikkontoret 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE 1.1 Beskrivning av projektidén I Stockholm Stads budget för 2008 och inriktningen för 2009-2010 lyfts ökad framkomlighet fram som ett av de mest

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 NVDB-rådet 2016-05-11 Dokumenttitel: Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 Skapat av: Tomas Löfgren Dokumentdatum:

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett Rapportnamn 1/4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och sammanfattning 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Sammanfattning... 2 1.3. Processen för Samtrafikens samråd vid framtagandet av detta yttrande... 3 1.4. Samtrafikens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

RP 174/2012 rd. Europaparlamentet och rådet antog den 7 juli 2010 direktiv 2010/40/EU om ett ramverk

RP 174/2012 rd. Europaparlamentet och rådet antog den 7 juli 2010 direktiv 2010/40/EU om ett ramverk RP 174/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring avvägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att ett nytt kapitel om införande av vägtrafikens

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Seminarium Geodata 2011-11-22 Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Sveriges geologiska undersökning (SGU) Förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den mer

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar Stockholms stad med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova och ett antal leverantörsföretag.

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Uppkopplade och samverkande transporter

Uppkopplade och samverkande transporter SAMMANFATTNING av Färdplan för Uppkopplade och samverkande transporter FÖR ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM September 2014 Forum for Innovation i Transportsektorn Färdplan för Uppkopplade

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

ITS Rådet Storstadsforum

ITS Rådet Storstadsforum Noteringar från möte med ITS Storstadsforums styrgrupp tisdagen den 4 december 2012 i Stockholm Närvarande: Per-Anders Hedkvist, Stockholms stad Mattias Lundberg, Stockholms stad Ulrika Honauer, Trafikverket,

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon NVF- 4 december Petter Åsman High Capacity Transports - Ett FoIprogram inom CLOSER FoI-program: Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT-programmet).

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017

Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017 Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017 Vår ambition är att skapa en gemensam teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken, för såväl allmän och

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. PM 2014: RII Dnr (001-842/2014) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (intelligenta transportsystem) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 september 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Anders Gullberg CESC/KTH Anders.Gullberg@urbancity.se Till regionplanerande tjänstemän och politiker på tröskeln till en ny epok Unikt läge

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig

4 Juni En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig En branschgemensam arena för utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig Varför X2AB Det behövs en arena med mandat och resurser att genomföra strategiskt viktiga

Läs mer

Strategi för trafikinformation

Strategi för trafikinformation Strategi för trafikinformation 2 Titel: Strategi för trafikinformation Utgivningsdatum: Februari 2012 Utgivare: Trafikverket Inledning Behovet av trafikinformation 1 ökar, men området är komplext och många

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Öppna data och PSI. Sanja Halling Riksarkivet Arkivkonferensen

Öppna data och PSI. Sanja Halling Riksarkivet Arkivkonferensen Öppna data och PSI Sanja Halling Riksarkivet Arkivkonferensen 2017-10-10 Vad är öppna data? Öppna data är digital information som kan användas fritt utan avgifter eller att acceptera annat villkor än att

Läs mer

Big data inom vinterväghållning

Big data inom vinterväghållning Road Status Information (RSI) Big data inom vinterväghållning Dan Eriksson VO Underhåll Mobil fordonsdata i vinterväghållning Dan Eriksson Analytiker Trafikverket Traditionellt användande av VViS Erfarenheter

Läs mer

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 HCT - Årskonferens Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering 2 3 Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer