4.7 Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.7 Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Introduktion Avgränsningar Kopplingar till andra områden Deltagare i arbetsgruppen Bakgrund Bestämmelser om prioriterade åtgärder Nationell tjänst för att underlätta utbyte av data Data som SPA ger tillgång till sedan 1 oktober Data som SPA ska ge tillgång till på sikt Roller och ansvar Målbild 2020 med utblick Handlingsplan för (fokusområdet) Aktivitet nummer 1 - Etablering av den nationella tjänsten SPA Aktivitet nummer 2 - Samarbete över nationsgränserna kring gemensamma standarder för SPA, EU EIP aktivitet Aktivitet nummer 3 - Införande av akt a Aktivitet nummer 4 Långsiktig utveckling av SPA ( ) Aktivitet nummer 5 - Etablera forum för tjänsten SPA Aktivitet nummer 6 Kartläggning och uppföljning av tillgången till trafikdata Nästa steg Samlat för fokusområdet Bilagor med referenser Unkno Ändra 1

2 ITS HP TRAFIKANTINFORMATION 1. Introduktion 2014 levererade Trafikverket ett förslag till en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS som svar på regeringens uppdrag. Arbetet övergår nu i nästa fas där Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen, Vinnova och ITS Sweden utvecklar en strategi och handlingsplan med ambitionen att göra Sverige internationellt framstående inom ITS. Kärnan i handlingsplanen består av prioriterade områden av stor betydelse för ITS i Sverige. Under hösten 2015 har ett stort antal områden kartlagts och genom workshops, webenkäter, webinarium och i samråd med myndigheter, näringsliv och akademin har antal områden reducerats. Resultatet är 12 prioriterade områden som gemensamt bidrar till en färdriktning för svensk utveckling inom ITS fram till år Ett av dessa områden är Trafikantinformation. Varje prioriterat område leds av en ordförande som tillsammans med en arbetsgrupp och en sekreterare ansvarar för att ta fram en färdplan med mål och konkreta aktiviteter. Utöver prioriterade områden etableras även horisontella områden med uppgift att stödja och realisera aktiviteter i färdplanen. Resultatet kommer sedan att redovisas den oktober 2016 på den nationella ITS konferensen i Stockholm som en del i remissförfarandet inför slutleverans till regeringen vid årsskiftet. Området Trafikantinformation handlar i första hand om att, med utgångspunkt i ITS- direktivet och de delegerade akterna, stötta införandet av en nationell tjänst, Single Point of Access (SPA), som ska lämna information om, och ge tillgång till, data i vägtransportsystemet. Alla EU:s medlemsstater ska tillhandahålla en SPA med tillhörande rutiner inklusive information till berörda myndigheter och olika intressenter. SPA ska vara en metadatabas med information om vilka data vilken leverantör tillhandahåller. Respektive leverantör ansvarar för och tillhandahåller sina specifika data. En SPA som skapar nytta och mervärde för slutanvändarna, trafikanterna, förutsätter ett nära samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer men även mellan medlemsstaterna. För att dataleverantörer ska vilja använda sig av tjänsten SPA behöver det till exempel vara enkelt att deklarera metadata och metadata bör även följa en och samma standard. En förutsättning för att tjänsteutvecklare ska vara intresserade av att använda sig av tjänsten är att de hittar den information de efterfrågar. Genom att införande av SPA ingår i är ett av 12 utpekade områden för en nationell handlingsplan får vi goda möjligheter att sprida kunskap om direktivet och dess innebörd samtidigt som vi kan fånga de olika intressenternas förväntningar, behov och krav på tjänsten. Trafikverket har därför bjudit in representanter från näringsliv, myndighet och akademi att delta i arbetet med att utveckla och detaljera aktiviteterna i en färdplan för trafikantinformation. Arbetsgruppen har haft intressanta diskussioner om det faktum att behovet av och tillgången till data och trafikantinformation är under förändring. Bilarna får ett alltmer begränsat utrymme i städerna, många väljer att åka kollektivt, cykla eller att gå för att förflytta sig från A till B. Det innebär i sin tur att det uppstår nya behov av trafikantinformation som tar hänsyn till individens hela resa, oavsett hur hen tar sig fram. Samtidigt förväntas mycket mer data bli tillgängliga framöver i och med alltings uppkoppling. Det är framförallt stora globala aktörer som samlar mer och mer data. Myndigheterna behöver då inte samla lika mycket själva utan kan avtala med dessa aktörer om tillgång till data för de egna behoven. Data som myndigheterna samlar själva ska i princip tillgängliggöras fritt. 2

3 Optimal användning av väg-, trafik- och resedata är ett prioriterat område i ITS- direktivets handlingsplan. Marknadens aktörer behöver samverka för att kunna dra största möjliga nytta av de stora mängder trafikdata som förväntas bli tillgängliga framöver. För att främja samverkan och datautbyte behövs en gemensam vision och målbild, men också kunskap om vilka typer av data som finns och vilka som är tillgängliga för vilka aktörer och vilka som inte är det, liksom vilka hinder som finns för ett större datautbyte. För att möta behovet av en mer trafikslagsövergripande trafikantinformation föreslår arbetsgruppen en aktivitet som syftar dels till att kartlägga vilka trafikdata som är tillgängliga, dels till att ta fram en modell för att följa upp tillgängligheten. 1.1 Avgränsningar Hur en gemensam vision och målbild bland Sveriges aktörer kan tas fram behandlas inte i färdplanen. Vi anser att det bör hanteras som en för flera prioriterade områden förutsättning för genomförande av aktiviteter i en nationell ITS handlingsplan. Förslagsvis bör något tas fram i stil med: "Alla offentliga trafik- och transportrelaterade data är öppet tillgängliga, marknadens aktörer har tydliga regelverk för hur data tillhandahålls och ser ett värde i att tillhandahålla data, hållbara affärsmodeller är etablerade och allmänt accepterade." Visionen och målbilden bör vara en del i en större målbild för samhällets och medborgarnas behov av informationstjänster. En sådan målbild kan inte enbart utgå från den direkta efterfrågan från trafikanter och tjänsteutvecklare utan behöver se till samhällsnyttan i ett helhetsperspektiv. Jämför med till exempel Finlands Transport Code. Färdplanen hanterar inte heller hela förädlingskedjan för trafikantinformation, utan fokuserar på aktiviteter som syftar till att göra data tillgängliga. Därmed behandlar den i liten utsträckning villkoren för tjänsterna som når trafikanten. Sådana villkor kan exempelvis handla om tekniska krav och användarkrav på informations- och kommunikationstjänster för fordonsförare. Även sådana villkor bör hanteras som en förutsättning för genomförande av aktiviteter i en nationell ITS handlingsplan. 1.2 Kopplingar till andra områden Området Trafikantinformation har kopplingar till flera av de andra prioriterade områdena. Det finns till exempel en tydlig koppling till området Kollektivtrafik vad gäller samverkan kring öppna data (projektet Kraftsamling öppna data) och aktiviteten Information och öppen data inom kollektivtrafik, som föreslår en behovskartläggning av information/data ur både resenärens och operatörens perspektiv. Området Trafikantinformation angränsar även till området Trafikledning som bland annat tar upp behovet av bättre underlag för trafikledning vid incidenter och trafikslagsövergripande trafikantinformation. 1.3 Deltagare i arbetsgruppen Följande personer är inbjudna att delta i utveckling av färdplanen för trafikantinformation: Karin Nordner, Trafikverket (ordförande) Kent Olsson, Trafikverket Clas Roberg, Trafikverket Carlos Viktorsson, Sweco (Stöd till arbetsgruppen från ITSHP) Elias Arnestrand, Samtrafiken Johanna Karlsson, Trafik Stockholm 3

4 Alejandro Gomez, Tomtom Anna Forsell, Here Ylva Lidberg, Transportstyrelsen Fredrik Jenslin, Sll Krister Nordland, Skånetrafiken Maria Gustafsson, Västtrafik Åse Elvebakk, Tomtom Pontus Wallgren, Chalmers Per Olof Svensk, Trafikverket 2. Bakgrund En nationell strategi och handlingsplan för ITS ska bidra till ett mer hållbart transportsystem genom att bryta sambandet mellan transporter och negativ miljöpåverkan. Ämnesområdet har en tydlig koppling till målsättningen och bör utgöra en viktig del av en svensk handlingsplan för ITS. Den ökade transportvolymen på vägarna i unionen och medborgarnas krav på rörlighet innebär hög belastning på infrastrukturen och ökad energiförbrukning. Det leder i sin tur till miljömässiga problem. För att komma till rätta med dessa problem, har EU beslutat om ett ramverk för att intelligenta transportsystem ska kunna införas och användas på ett samordnat och enhetligt sätt. ITS- direktivet (2010/40/EU) är en handlingsplan för att införa ITS (Intelligenta transportsystem) i vägtransportsystemet och i gränssnittet till andra trafikslag. Genom att såväl trafikanter som trafikledare får tillgång till innovativa tjänster ska de vara bättre informerade och kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare och mer samordnat sätt. EU kan med stöd av ITS- direktivet (2010/40/EU) utfärda bindande bestämmelser för olika delområden inom ITS i form av delegerade akter. Det innebär att nya typer av data tillkommer i takt med att sådana bestämmelser utfärdas. Följande delområden är prioriterade, och för dessa utarbetar unionen gemensamma specifikationer och standarder: optimal användning av väg-, trafik- och resedata kontinuitet i ITS- tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter ITS- tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd koppling av fordonet till transportinfrastrukturen 2.1 Bestämmelser om prioriterade åtgärder ITS- direktivet innehåller sex prioriterade åtgärder (a- f). Delegerade akter är beslutade för åtgärderna b, c, d och e. Akt f är lagd på is. För akt a förväntas EU- rådet fatta ett beslut i slutet av Bestämmelserna är reglerade i följande dokument: a) Tillhandahållande av EU- omfattande multimodala reseinformationstjänster b) Tillhandahållande av EU- omfattande realtidstrafikinformationstjänster c) Data och förfarande för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare 4

5 d) Harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU- omfattande e Call e) Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon f) Tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon. Sedan 1 oktober 2015 gäller två akter, c och e. De pekar på åtgärder som medlemsländerna ska genomföra för att kunna erbjuda informationstjänster inom områdena vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation och information om säkra lastbilsparkeringar. Akt b ska tillämpas från och med juni 2017 och akt a från och med De beslutade akterna finns att läsa på EU:s webbplats, Action Plan and Directive - Transport 2.2 Nationell tjänst för att underlätta utbyte av data Tillgång till relevanta och aktuella data är en grundförutsättning för att varje medlemsland ska kunna genomföra de prioriterade åtgärderna. Därför ska varje land upprätta en nationell tjänst, SPA (Single Point of Access), som presenterar alla data som finns att tillgå i vägtransportsystemet, oberoende av vilken organisation det är som samlar in och tillhandahåller uppgifterna. SPA ska underlätta för dem som skapar informationstjänster att ta fram tjänster som kan effektivisera transporter och resor. Tjänsten ska endast innehålla metadata om och hänvisa till de data som finns att tillgå i Sverige. I Sverige är Trafikverket utsedd myndighet att upprätta tjänsten SPA för akterna c och e. Även för akten b förväntas regeringen lägga uppdraget på Trafikverket. Vem som ska tillhandahålla tjänsten för akt a är ännu en öppen fråga. För att uppfylla EU- bestämmelserna har Trafikverket på uppdrag av regeringen tagit fram en första version av tjänsten SPA som finns att tillgå på Trafikverkets webbplats. I takt med att fler bestämmelser träder i kraft ökar inte bara mängden data som ska presenteras via SPA utan även antalet leverantörer av data. För några år sedan kom merparten av informationen från samhällsfunktioner som Trafikverket, SMHI och SOS- alarm. Utvecklingen går mot alltfler privata aktörer på marknaden. Det uppstår nya affärsmodeller och informationen når slutanvändaren på flera olika sätt. Med hänsyn till utvecklingen bör en nationell åtkomstpunkt sättas upp på en neutral plattform. Trafikverket har därför beslutat att sätta upp en egen portal för tjänsten SPA, vilket ingår i aktiviteten Etablering av den nationella tjänsten SPA. Se vidare i handlingsplanen. Målsättningen är att portalen ska vara i bruk från årsskiftet Tjänsten har två funktioner: Att informera om och ge tillgång till de data som finns att tillgå i Sverige. Tjänsten innehåller metadata och hänvisningar till var data går att hämta. Att informera de som levererar data hur de gör för att publicera metadata i SPA. Tjänsten innehåller formulär för att registrera metadata. Tjänsten har två målgrupper: Tjänsteleverantörer i Europa som utvecklar trafikinformationstjänster 5

6 Leverantörer av data 2.3 Data som SPA ger tillgång till sedan 1 oktober 2015 Vägsäkerhetsrelaterad trafikdata De data som tjänsten ger tillgång till är indelade i åtta kategorier (enligt ITS- direktivet akt c) av händelser och förhållanden. Dessa är: tillfälligt hal vägbana djur, människor, hinder, bråte på vägen oskyddad olycksplats tillfälligt vägarbete nedsatt sikt fordon i fel riktning på motorväg icke- skyltad blockering av väg exceptionella väderförhållanden Alla som samlar in och tillhandahåller den här typen av data ska göra dem fritt tillgängliga via tjänsten SPA. Bestämmelsen ställer även krav på hur trafikinformationstjänster till slutanvändare ska utformas. Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation ska alltid vara prioriterad framför annan information, och det ska framgå av informationen att den är säkerhetsrelaterad. Vidare ska informationen innehålla följande: kategori av händelse och en kort beskrivning plats råd om förarbeteende Tjänsteleverantören ansvarar för att hålla informationen till slutanvändaren uppdaterad, och för att ta bort den när händelsen eller det specifika förhållandet har upphört. Information om säkra och skyddade lastbilsparkeringar Data om Trafikverkets anläggningar, och lastbilsparkeringar som kommersiella eller kommunala aktörer tillhandahåller (enligt ITS- direktivet akt e). Tjänsten tillhandahåller enbart statiska data. Sedan oktober 2015 innehåller tjänsten data om Trafikverkets säkra och skyddade uppställningsplatser för lastbilar. Under 2016 tillkommer successivt data om kommersiella och kommunala lastbilsparkeringar. EU- omfattande informationstjänster ställer krav på att data ska kunna levereras i ett standardiserat format. Enligt bestämmelserna ska därför alla data levereras i formatet Datex ll eller i något annat kompatibelt format. 2.4 Data som SPA ska ge tillgång till på sikt Från juni 2017 ska tjänsten även ge tillgång till realtidsdata för trafikinformation (enligt ITS- direktivet akt b). Direktivet omfattar ca 40 informationsmängder där både statiska vägdata, dynamiska vägstatusdata och trafikdata ingår. Se bilaga Kopia slutversion akt b eller EU:s webbplats för en aktuell förteckning, 18- rtti_en.htm Av akten framgår vilka villkor som gäller för tillgänglighet, utbyte och vidareutnyttjande av data. 6

7 I och med att akten a, Tillhandahållande av EU- omfattande multimodala reseinformationstjänster, börjar gälla utökas datamängderna som ska tillhandahållas via en gemensam accesspunkt ytterligare. Data som är väsentliga för utvecklingen av den mer trafikslagsövergripande trafikantinformationen. 2.4 Roller och ansvar De delegerade akterna ställer krav på medlemsstaten samt på dataleverantörer. För akterna c och e har medlemsstatens ansvar delegerats till Transportstyrelsen och Trafikverket enligt nedan. Det har gjort genom en nationell förordning. Transportstyrelsen jobbar med ett förslag till komplettering i den förordningen så att även akt b omfattas. Transportstyrelsen ansvarar för att bistå regeringen i regleringsarbetet granska efterlevnaden av kraven i de delegerade akterna slumpmässigt kontrollera riktigheten i de uppgifter som dataleverantören har lämnat rapportera hur direktivet genomförs i Sverige Trafikverket ansvarar för att utse de delar av vägnätet där förhållandena kräver införande av reglerade tjänster tillhandahålla en nationell tjänst, SPA (Single Point of Access) där alla som levererar data ska tillhandahålla metadata som beskriver innehållet i de data de levererar informera om tjänsten, vad den innehåller och hur den fungerar leverera de data Trafikverket samlar in. Leverantörer av data ansvarar för att tillhandahålla de data som bestämmelserna omfattar leverera data i standardiserat format förse den nationella tjänsten med metadata och sökvägar till data, och uppdatera dessa på begäran av Transportstyrelsen leverera underlag som redogör för hur bestämmelserna efterlevs. 3. Målbild 2020 med utblick 2025 Tre av de sex identifierade aktiviteterna i handlingsplanen är redan pågående aktiviteter med en relativt kort tidshorisont. Fram till 2020 är målen att Sverige ska uppfylla de krav ITS- direktivet ställer och att SPA i möjligaste mån följer gemensamma standarder inom EU. Enligt ITS- direktivets akt b ska portalen vara klar för användning i juni Trafikverkets målsättning är att portalen (egen plattform) finns tillgänglig för användare från januari Ett mer långsiktigt mål med tjänsten SPA är att dataleverantörer och tjänsteutvecklare fullt ut använder sig av tjänsten och att den bidrar till att skapa efterfrågad och kvalitativ trafikantinformation såväl inom som utanför Sveriges gränser. För akten a, som ännu inte är beslutad, gäller att det ska finnas en motsvarande accesspunkt tidigast år Vilken organisation som ska tillhandahållen en SPA för de data akten ställer krav på är under utredning. Se vidare under aktivitet nummer 3. 7

8 En mer övergripande målsättning med färdplanen är att etablera en form för samverkan mellan marknadens aktörer som samlar in och tillhandahåller trafikdata. Det behöver vara tydligt vilka data som finns att tillgå på vilka villkor samt vilken roll och vilket ansvar staten respektive kommersiella aktörer har. Genom en optimal användning av väg-, trafik- och resedata kan vi stimulera utvecklingen av smarta informationstjänster som gynnar den enskilda trafikanten men även är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. 4. Handlingsplan för (fokusområdet) Aktivitet nummer 1-3 är redan pågående aktiviteter som är kopplade till de i tiden mer närliggande målen att uppfylla de krav ITS- direktivet ställer och att SPA i möjligaste mån följer gemensamma standarder inom EU. Aktivitet nummer fyra och fem är kopplade till de mer långsiktiga målen med handlingsplanen som att dataleverantörer och tjänsteutvecklare fullt ut använder sig av tjänsten och att SPA, genom att vara en av de bästa sökmotorerna i EU, bidrar till att det skapas fler och bättre tjänster. En förutsättning för att tjänsten SPA ska bli använd är förstås att den tillhandahåller de data marknaden efterfrågar, oavsett om ITS- direktivet ställer krav på att tillhandahålla vissa data eller inte. Genom att etablera ett forum för tjänsten SPA där tjänsteutvecklare och dataleverantörer kan diskutera behov av och tillgång till data har tjänsten bättre möjlighet att utvecklas positivt (se aktivitet nummer 5.) I aktivitet nummer 6 föreslås en initial kartläggning av data och att en modell för uppföljning av tillgängligheten för data bör tas fram. 4.1 Aktivitet nummer 1 - Etablering av den nationella tjänsten SPA Innehåll: Pågående projekt för att etablera en SPA (Single Point off Access) för ITS- direktivets akter b (realtidsdata trafikinformation), c (trafiksäkerhetsdata) och akt e (säkra Lastbilsparkeringar). SPA ska vara en metadataportal med sökmotor och länkar till organisationer som har aktuella data. Kopplingar och beroenden: Kopplingar finns till aktiviteterna 2-4. Aktiviteten har även koppling till Öppna data och Geodataportalen samt är beroende av vad andra länder gör. Start och målgång: Enligt ITS- direktivets akt b ska portalen vara klar för användning i juni Trafikverket bedömer att portalen kan göras tillgänglig för användare från januari Redovisning av resultat: Resultatet finns i form av en fungerande portal. Information om detta förmedlas till användare i god tid, både dataförsörjare (Dataproviders) och tjänstetillverkare (Serviceproviders). Resultatet redovisas också till Transportstyrelsen som i sin tur redovisar till regering och EU. Centrala aktörer: Regeringen (som fattar beslut om förordningen), Transportstyrelsen som skriver förslag till förordning samt följer upp efterlevnaden, Trafikverket som tillhandahåller SPA och data, organisationer som fyller SPA med metadata och sedan levererar aktuella data samt tjänstetillverkare som via portalen hittar data och tillverkar tjänster till marknaden (trafikanter) och som därmed skapar nyttan med portalen. Uppskattad kostnad: Både etablering av SPA och förvaltningen av tjänsten finansieras av Trafikverket. Medel är budgeterade för

9 4.2 Aktivitet nummer 2 - Samarbete över nationsgränserna kring gemensamma standarder för SPA, EU EIP aktivitet. Innehåll: För att ITS- direktivet och då främst akterna b och c ska bli en framgång krävs en harmonisering av den etablering av SPA som genomförs i varje land. Harmoniseringen är speciellt viktig när det gäller Standard för metadata (gäller även för akt a, multimodal data) Utformning och val av metadata som dataleverantörerna ska fylla i Den uppföljning som dataleverantörer ska lämna till EU Det viktigaste forumet för en harmonisering är idag projektet EU- EIP SA46, som har en aktivitet benämnd Monitoring and Harmonisation of Single Point of Access. Projektet har tre nivåer på deltagande, Active beneficiaries, Participants (Trafikveket) och Followers. Även om vi inte får finansiering som active bör vi lägga tillräckligt med tid för att påverka ovanstående punkter så att vi får en bra harmonisering för Sverige, till exempel med Vinnovas öppna data. Om Sverige använder metadatastandarden DCAT bör vi överväga ett mer aktivt arbete för att påverka standarden så att den blir komplett och omfattar alla data som ITS- direktivet innehåller. Standarden förvaltas av W3C. Kopplingar och beroenden: Aktiviteten är beroende av vad andra länder gör, främst Tyskland, Holland, Österrike och England. Även de Nordiska länderna är intressant att både samarbeta med och försöka påverka. Start och målgång: Aktiviteten pågår och avslutas Redovisning av resultat: I form av rapporter till EU. Centrala aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen. Uppskattad kostnad: Troligen kring 100 tkr/år inklusive resor och förberedelse ( ). Deltagande 2016 finansieras för Trafikverket av SPA- projektet. 4.3 Aktivitet nummer 3 - Införande av akt a Akt a är ännu inte beslutad. Det innebär att aktiviteten som den beskrivs kan komma att ändras. Innehåll: Även för den delegerade akten a, multimodal data, kommer det att finnas krav på en SPA och tillhörande metadata samt sökfunktion. Enligt det förslag som finns kommer rekommendationen att vara att använda sig av DCAT. För akt a har Trafikverket startat en förstudie för att undersöka olika alternativ för en SPA- lösning, använda den lösning som redan finns (den SPA Trafikverket sätter upp) eller koppla på den lösning som Samtrafiken idag förvaltar (Trafiklab). För akt a kommer det att finnas krav på standard för statisk data (NeTEX) och dynamisk data (SIRI). Det kommer att innebära en övergångsperiod för övergång från NOPTIS till NeTEX. Kopplingar och beroenden: Kopplingar finns till aktiviteterna 1, 2 och 4. Start och målgång: En SPA för akt a ska finnas klar i slutet av Redovisning av resultat: Liknande det för aktivitet 1, Resultatet kommer att finnas i form av en fungerande portal. Centrala aktörer: Trafikverket och Transportstyrelsen som deltar i arbetet med att ta fram den delegerade akten. Den organisation som får uppdraget att tillhandahålla SPA, organisationer som fyller SPA med metadata och sedan levererar det aktuella data samt tjänstetillverkare som via 9

10 portalen hittar data och tillverkar tjänster till marknaden (trafikanter) och som därmed skapar nyttan med portalen. Uppskattad kostnad: Både SPA och förvaltningen av denna akt kommer troligen att finansieras av Trafikverket. Medel för detta är inte budgeterat. 4.4 Aktivitet nummer 4 Långsiktig utveckling av SPA ( ) Innehåll: Det långsiktiga målet med SPA i EU bör vara att SPA etableras som den sökmotor tjänsteutvecklare väljer att använda för att hitta data om vägtransportsystemet. För att det ska lyckas krävs att dataleverantörer (kommersiella, kommunala och statliga) ser tjänsten som attraktiv och som ett bra marknadsfönster för att visa upp sitt data. Viktiga komponenter som kan bidra till detta är: Harmonisering inom EU, av metadatainrapportering och uppföljningsdokument till EU Att harmoniseringen inom EU leder till en metadatastandard som möjliggör automatisk skördning till andra portaler, till exempel öppnadata.se (maskinläsbara metadata) Att ytterligare intressant data kommer med, framförallt från de större städerna. Att vägnätet som visas upp utökas till minst alla viktiga genomfartsleder och omledningsvägnät, som används för att skapa TMP (Traffic Management Plans). Helst bör allt kommunalt vägnät ingå inklusive cykelvägar. Bevaka området med data från och till fordon. Dessa data kan på sikt bli intressant för någon form av integration med data som idag levereras från SPA- kunder, till exempel från andra mobila enheter som levererat data/information från och om trafiken. Har SPA någon roll i detta och i så fall hur behöver SPA utvecklas på sikt? Kopplingar och beroenden: Aktiviteten är beroende av vad andra länder gör, främst Tyskland, Holland, Österrike och England. Även de Nordiska länderna är intressant att både samarbeta med och försöka påverka. Start och målgång: Aktiviteten pågår mellan åren Redovisning av resultat: Aktiviteten mäts genom att följa upp hur SPA används, samt genom kontakter med dataleverantörer och tjänsteutvecklare. Centrala aktörer: Trafikverket, Transportstyrelsen, Stockholms Stad, Göteborgs stad, några ytterligare städer, utvecklare av SPA i andra länder, EU- KOM (borde vara), större dataleverantörer som TomTom, HERE, Mediamobil och Google. Av betydelse är också om andra länder lyckas få större städer i sina länder att leverera metadata och data, det vill säga om de lyckas med en utökning utöver ITS- direktivet. Uppskattad kostnad: Egen finansiering från var och en av organisationerna samt EU- projektet EIP SA46. Det kan också vara aktuellt att söka ytterligare EU- pengar, framförallt för perioden efter att SA46 avslutats (2018). 4.5 Aktivitet nummer 5 - Etablera forum för tjänsten SPA Etablera ett forum för SPA i syfte att fånga de olika intressenternas förväntningar på tjänsten SPA; Tjänstens funktionalitet och vilka data som bör gå att nå via tjänsten för att den ska vara attraktiv att använda. Innehåll: Trafikverket sammankallar till regelbundna möten i syfte att dels informera om ITS- direktivet, den nationella tjänsten SPA och hur tjänsten utvecklas i andra länder, dels fånga 10

11 dataleverantörers och tjänsteutvecklares syn på tjänsten och behov av nya data. Forumet ska ha ett brett deltagande med både myndigheter och kommersiella aktörer. I arbetsgruppen har vi till exempel diskuterat tjänsteutvecklarnas behov av mer information från städerna i syfte att utveckla the smart city, behov forum för SPA skulle kunna hantera vidare. Se i bilaga xxx exempel på data tjänsteutvecklare önskar få ta del av. Förväntat resultat: De olika intressenterna har kunskap om direktivet och dess innebörd. Intressenternas möjlighet att påverka utformningen av och innehållet i tjänsten SPA är sannolikt positivt vad gäller möjligheten att utveckla de informationstjänster som slutanvändarna, trafikanterna, efterfrågar. Kopplingar och beroenden: Aktiviteten har kopplingar till området Trafikledning, aktivitet Samverkan trafikdata. Förändringsprogram Trafikinformation (Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Trafikverket). Start och målgång: Start i oktober Trafikverket bjuder in till en första WS. Definiera målbild och vision. Definiera arbetsuppgifter och arbetssätt. Demonstrera portalen SPA. Centrala aktörer: Trafikverket (sammankallande), Samtrafiken (Trafiklab), Transportstyrelsen, Stockholms/Göteborgs stad, Akademin (Chalmers, KTH), tjänsteutvecklare, dataleverantörer, kommuner angränsande till de stora städerna (behov av information om förutsättningar för pendling). Uppskattad kostnad: Trafikverket organiserar möten, var och en finansierar sitt deltagande. 4.6 Aktivitet nummer 6 Kartläggning och uppföljning av tillgången till trafikdata Innehåll: En förutsättning för att kontinuerligt kunna följa upp vilka data som är tillgängliga är att en initial kartläggning av status för de olika datamängderna genomförs. I den initiala kartläggningsaktiviteten bör det ingå att kartlägga var data finns och hur de kan göras tillgängliga om de inte redan är det kartlägga nuvarande villkor och hinder för tillhandahållande av data och hur olika typer av aktörer ser på tillhandahållande av data definiera och implementera överenskomna riktlinjer för framtida tillhandahållande av data vilka data är öppna, vilka data tillhandahålls på kommersiella villkor, hur man får störst nytta av data under bibehållen lönsamhet för marknadens aktörer. För att säkerställa att vi går mot målbilden om öppet tillgängliga data och att beslutade riktlinjer efterlevs bör sedan en modell för uppföljning av tillgängligheten av data tas fram. Exempel på områden att följa upp: Tillgång till data från domän x, domän y, etc. - offentliga data Tillgång till data från domän x, domän y, etc. - data från kommersiella aktörer Villkor för tillhandahållande av data förändras dessa och i så fall i vilken riktning Tillgång till data och användbarhet av data för olika typer och storlekar av tjänsteleverantörer Uppföljningen redovisas förslagsvis på ett överskådligt sätt via grön- gul- röd markeringar för de olika områdena för att visa status. 11

12 Aktivitetens förväntade resultat/behov som skall uppfyllas: Bättre underlag för trafikslagsövergripande trafikstyrning och trafikinformation. Större tydlighet för tjänsteleverantörer avseende vilka data som går att få tillgång till och villkoren för att nyttja dessa data. Koppling till eller beroende av andra aktiviteter inom och utanför handlingsplanen: De delegerade akterna Projekt och program som BADA, NordicWay, DriveMe, Drive Sweden Samtrafiken (Trafiklab) Kraftsamling öppna trafikdata - Forum för transportinnovation Vinnova Färdplaner - Forum för transportinnovation Vinnova Tidpunkt för start och målgång: Start kartläggning tidigt Modell för uppföljning framtagen under Kontinuerlig uppföljning kommande år. Hur resultatet av arbetet kommer att redovisas: Kartläggningen redovisas i en kort rapport. Uppföljning redovisas årligen via kort rapport. Tillsammans med andra aktiviteter kan man också tänka sig en mer omfattande analys som redovisas i rapportform likt den bilagda rapporten The Transport Data Revolution. Vilka aktörer som är centrala för genomförandet och vilka som bör ha en ledande roll: Trafikverket, Samtrafiken, RKTM, Transportstyrelsen, Fordonsindustrin, några representanter från tjänsteleverantörer. Uppskattad kostnad och tänkbara vägar till finansiering: Aktiviteten behöver konkretiseras ytterligare för att det ska vara möjligt att uppskatta dess kostnader. En första uppskattning: Initial kartläggning: tkr Årlig kostnad för uppföljning: 200 tkr Ytterligare konkretiseringar krävs för en bättre estimering av kostnader möjliga finansieringsvägar. 4.7 Nästa steg Aktiviteterna (1-3) pågår enligt redan fattade beslut. För aktivitet nummer 5, Etablera forum för tjänsten SPA, bjuder Trafikverket in till ett första möte i oktober månad Samlat för fokusområdet EU kan via Horizon 2020 bidra till utökad standardisering av metadata för SPA och Öppna data genom att finansiera en vidareutveckling av standarden DCAT och dess tillämpning DCAT- AP. En fortsatt standardisering och harmonisering av SPA inom EU är en förutsättning för en framgång. Om det inte sker kan SPA och ITS- direktivet bli en kvarnsten istället för en framgång. Förslag på ämnen att lyfta fram: Att vidareutveckla portalen så att den omfattar ytterligare för tillgänglighet och miljö viktiga informationsmängder, framförallt i urban miljö Att vidareutveckla standard för ytterligare datatyper, till exempel kring cykling, laddstolpar för elbilar, parkeringsplatser etc. Kanske i DATEX eller på andra sätt. 12

13 Ett storskaligt test som hänger samman med ovanstående kan vara att vid lämplig tidpunkt testa att skörda data mellan de länder som satt upp en portal, gärna också mot andra portaler för Öppna data. 5. Bilagor med referenser 1. Information om ITS- direktivet på EU:s webbplats: Action Plan and Directive - Transport 2. Information om standarden Datex ll: Datex (Trafikinformation väg i realtid) 3. Rapporten The Transport Data Revolution 4. Kopia slutversion akt b (direktiv 2010/40/EU) 13

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

Promemoria. Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Promemoria. Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet Promemoria Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund och utgångspunkter... 7 3.1 Intelligenta transportsystem...

Läs mer

Planering och innovationer i transportsystemet

Planering och innovationer i transportsystemet Planering och innovationer i transportsystemet Ökad användning / Effektsamband Långsiktig kunskapsuppbyggnad Samlad effektbedömning ASEK-samarbetet Resursförstärkning Information och utbildning i effektsamband

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter Framställan 1 (34) Upprättad av Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Dnr/Beteckning TSG 2015-1289 Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Förbättrad trafikinformation på trafiken.nu PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: Trafikkontoret 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE 1.1 Beskrivning av projektidén I Stockholm Stads budget för 2008 och inriktningen för 2009-2010 lyfts ökad framkomlighet fram som ett av de mest

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 NVDB-rådet 2016-05-11 Dokumenttitel: Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 Skapat av: Tomas Löfgren Dokumentdatum:

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett

Remiss DS 2015 11 Res lätt med biljett Rapportnamn 1/4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och sammanfattning 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Sammanfattning... 2 1.3. Processen för Samtrafikens samråd vid framtagandet av detta yttrande... 3 1.4. Samtrafikens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

RP 174/2012 rd. Europaparlamentet och rådet antog den 7 juli 2010 direktiv 2010/40/EU om ett ramverk

RP 174/2012 rd. Europaparlamentet och rådet antog den 7 juli 2010 direktiv 2010/40/EU om ett ramverk RP 174/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring avvägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att ett nytt kapitel om införande av vägtrafikens

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Genomförande. Möjligheternas ö

Genomförande. Möjligheternas ö Genomförande Implementera den nationella strategin Förankra och formulera en gemensam modell kring lokal strategi för föräldrastöd i HSN 4 med följande nyckelord; föräldrars behov, tillgänglighet och hållbarhet

Läs mer

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar Stockholms stad med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova och ett antal leverantörsföretag.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. PM 2014: RII Dnr (001-842/2014) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (intelligenta transportsystem) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 september 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Uppkopplade och samverkande transporter

Uppkopplade och samverkande transporter SAMMANFATTNING av Färdplan för Uppkopplade och samverkande transporter FÖR ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM September 2014 Forum for Innovation i Transportsektorn Färdplan för Uppkopplade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0

HCT - Årskonferens. Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering. TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 HCT - Årskonferens Vad händer kring införandet 74 ton? Kenneth Natanaelsson Strategisk planering 2 3 Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

ITS Rådet Storstadsforum

ITS Rådet Storstadsforum Noteringar från möte med ITS Storstadsforums styrgrupp tisdagen den 4 december 2012 i Stockholm Närvarande: Per-Anders Hedkvist, Stockholms stad Mattias Lundberg, Stockholms stad Ulrika Honauer, Trafikverket,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Stockholm världens smartaste stad

Stockholm världens smartaste stad Finansroteln PM IT-satsningar Stockholm världens smartaste stad Mål och första steg 2015-11-04 Hantverkargatan 3D Stadshuset 10535 STOCKHOLM Växel 0850829000 www.stockholm.se Sida 1 (4) Bakgrund och målbild

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22 Utvecklingen av trafiksystemen Stefan Knutsson 2012-08-22 Snabbare åtgärder, bättre trafikinformation bidrar till nöjdare trafikanter Trafikverket har i uppdrag att: Leverera aktuell trafikinformation

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Samverkansforum med AstaZero 7 oktober 213 i Göteborg FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations-

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer