Diskussionsexempel /styrelsearbete Ver. mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsexempel /styrelsearbete Ver. mars 2011"

Transkript

1 Styrelsearbete situationsexempel att fundera över 1. På vilka grundläggande principer och synsätt om företagande och bolagsbildning vilar aktiebolagslagens bestämmelser om styrelsens ansvar, vilka är huvudskälen för att ha en styrelse och ge den ansvar enligt lagen? 2. Vilka förhållanden och frågor regleras i ett aktiebolags bolagsordning? (3 kap), och vilken uppgift har bolagsordningen? 3. Vilka uppgifter skall regleras i bolagets stiftelseurkund? (2 kap., 5 ). 4. Om aktier och aktiebok 4.1. I samband med bildande av bolaget upprättas en aktiebok. Styrelsen har ett ansvar för att den förs löpande och förvaras på ett tryggt sätt. I vilka situationer behöver ägare och styrelse gå till aktieboken för att bekräfta uppgifter? 4.2. Hur tecknas aktiebrev? a) När bolaget bildas? (2 kap., 12 ). b) Vid nyemissioner? (13 kap., 13 ) 5. Vad innebär en fondemission? (12 kap) 6. Vad innebär det att det finns en bestämmelse om hembudsskyldighet i bolagsordningen? (4 kap., ) 7. I vilka 3 fall ( och ändamål) får ett aktiebolag minska sitt aktiekapital? (20 kap) 8. Ett aktiebolag A äger intressen i följande bolag med angivna ägarandelar: Bolag B 100 % (som bla äger bolag G till 33%) Bolag C - 52 % Bolag D % Bolag E - 75 % (som bla äger bolag G till 33%) Erik Holm 1 (9)

2 Bolag F 48% Bolag G 5% Vilka bolag skall räknas som dotterbolag till bolag A? (1 kap., 11 ) 9. Kan det finnas andra förhållanden än direkt ägande som gör att ett bolag räknas som dotterbolag i lagens mening? (1 kap., 11 ) 10. Hur många styrelseledamöter och styrelsesuppleanter måste enligt lagen finnas i ett svenskt privat aktiebolag? I ett svenskt publikt aktiebolag? (8 kap., 1-3 ) 11. Vilka villkor skall vara uppfyllda för att ett bolag skall utse en styrelseordförande? Vad säger lagen om hur detta skall gå till? (8 kap., 17 ) 12. Vilka är kraven på närvaro för att styrelsen skall vara beslutsför i styrelsemötet? (8 kap., 22 ) 13. Det kan förekomma fall där en styrelseledamot inte kan delta i ett ärendebeslut (en fråga om sk jäv )? - vilka är de tre viktigaste fallen som beskrivs i ABL? (8 kap., 23 ) 14. En styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Vid ett aktuellt sammanträde närvar fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. En av de närvarnade är också styrelsens ordförande. Styrelsen antar ett investeringsbeslut, där två ledamöter (varav styr ordf är en) röstar för och två ledamöter röstar mot. De senare reserverar sig mot beslutet. I protokollet noteras att beslutet tas med ordf utslagsröst. Är beslutet giltigt enligt ABL? 15. I ett styrelsemöte är majoriteten av de ordinarie ledamöterna närvarande. Under mötet tar styrelsen ett beslut på ett beslutsunderlag som tillställs styrelsen under sittande möte. En ledamot som inte varit närvarande protesterar och hävdar att ärendebehandlingen är olaglig. Ordf hävdar att det är riktigt och i laga ordning. Styrelsen var ju faktiskt beslutsför och de som var med på mötet var ju också eniga om beslutet. Under mötet gavs samtliga gott om tid att sätta sig in i alla detaljfrågor. Har styrelsens ordf rätt enligt ABL? Erik Holm 2 (9)

3 16. Ett bolag i transportbranschen, anger i ändamåls-paragrafen i bolagsordningen att bolaget skall bedriva taxi-, bud-, och kurirverksamhet. Bolaget säljs. Den nye ägaren avyttrar fordonspark, säger upp chaufförer och underhållstekniker, hyr ut garage och andra friställda lokaler, men behåller administrativ personal och bokningspersonal. Rörelsen kommer i fortsättningen att inriktas på managementtjänster på transportområdet och på att förmedla avtal om transporttjänster. Måste bolagsordningen ändras? Om detta är fallet, hur sker detta praktiskt? 17. Ett aktiebolag anlitar en mindre revisionsbyrå på orten. Vald revisor är ensam auktoriserad revisor på denna byrå. Revisorsuppleanten är godkänd revisor. Den ordinarie revisorn är tidigare vald på fyra år och har två år kvar på sitt mandat. Revisorssuppleanten har anmält att han vill lämna sitt uppdrag under kommande år för att gå i pension. En dag i december omkommer revisorn hastigt i en trafikolycka, två veckor innan räkenskapsåret skall avslutas. Vad skall bolaget göra i den här situationen? Vem vidtar nödvändiga åtgärder? 18. Ett privat aktiebolag (familjeägt ägaren också företagsledare), som har stora skatteskulder, sätts i konkurs av tingsrätten. Samma dag som konkursbeslutet fastställs och en konkursförvaltare utses, får bolagets ägare en förfrågan om att sälja bolagets maskiner till ett pris som överstiger det uppskattade marknadsvärdet med 30 %. Ägaren slår till och skriver överlåtelseavtal samma dag. Allt detta sker innan förvaltaren hunnit ta kontroll över verksamheten rent praktiskt. Köplikviden sätts in på bolagets konto i laga ordning. Förvaltaren som utsetts av tingsrätten hävdar att försäljningen måste gå tillbaka. Ägaren säger att han gjort det för allas bästa och att förvaltaren inte kan göra en bättre affär idag. Vilka principer är stadgade i ABL? (vägledning om förvaltares /likvidators ställning i 25 kap 30 ; om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidation och konkurs se 25 kap 19 ) 19. Ett aktiebolag sätts i konkurs på begäran av en större leverantör som inte fått betalning för sina obetalda fordringar. Bolagets styrelse stäms av skattemyndigheten som inte får ut betalning för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Journalister ställer frågor till styrelsens ordf om varför inte styrelsen agerat tidigare och om ledamöterna har sovit under mötena. Ordf känner sig orättvist påhoppad och kränkt av anklagelserna. Han säger att styrelsen hela tiden fått rapporter om att bolagets ställning varit tillfredsställande och vinstprognosen följer planen. Han har därför inte haft en aning om att bolagets verkställande ledning haft så dålig kontroll på finanserna. Vilket ansvar har styrelsen? Vad kunde styrelsen gjort på ett tidigare stadium, innan bolaget begärdes i konkurs? Erik Holm 3 (9)

4 20. Bolaget i det här exemplet utför tekniska serviceuppdrag och produktionsentreprenader i underhållningsbranschen. Tjänsterna är teknikintensiva och säljs primärt till större mediaföretag i Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholmsregionen. Ägare är ett svenskt investmentbolag (60%), ett danskt bolag som producerar reklamfilm (25%), ett svenskt teknikbolag (dotterbolag till ett börsnoterat företag, 15%). Samtliga ägare är representerade med ledamöter i bolagets styrelse. Det svenska investmentbolaget utser ordföranden. Den situation som beskrivs inträffar i november Bolagets räkenskapsår är samma som kalenderåret. Enligt planen skall bolaget ha ett färdigt och reviderat bokslut klart den 31 januari Prognoserad balansräkning per 31 dec 2008, i sammandrag: Tillgångar 42,6 mkr Skulder 20,4 mkr Erik Holm 4 (9) Reserver, obeskatt. 2,7 Eget kapital 19,5 EK spec: AK 5,0 RF 1,0 Bal res. 9,8 Årets progn res 4,7 Skulder, reserv, EK, totalt 42,6 mkr Bolaget har under de senaste 6 månaderna dragits med allvarliga likviditetsproblem och skälet är försenade produktionsprojekt. En viktig dansk underleverantör har gått i konkurs, i augusti En ny teknisk underleverantör (holländsk) är kontrakterad men har haft vissa inkörningsproblem, som kommer att vara åtgärdade i mars I samband med revisionsfirmans granskning görs kontroller av bankkonton och reskontran (kunder och leverantörer) och av bokföringen av pågående arbeten (utförs till stor del med hjälp av underleverantörer). Revisorn upptäcker oförklarade differenser mellan bolagets redovisning som som den ser ut i huvudboken och de kontoutdrag som lämnas av bolagets banker och kunder och underleverantörer. I flera av affärsrelationerna har väsentliga belopp inte bokförts i bolagets redovisning. Konstaterade brister uppgår till ca -5 mkr, de flesta verkar ha uppkommit under 2008, med början i maj. Därtill kommer osäkra fordringar i den nämnda konkursen ( förskottsbetalningar för beställda men inte levererade arbeten) i storleksordningen 3,5 mkr. Osäkerhet råder också om redovisningen av två större projekt som kommer att slutföras under december Revisorn kallar till ett möte med bolagets VD och ekonomichef för att presentera revisionsfirmans utredning och för att ge bolagsledningen en möjlighet att bidra med klarlägganden. Revisorn vill också ge sin syn på bristerna i bolagets kontrollsystem och

5 uppenbara svagheter i hur ledningsarbetet har skötts i olika produktionsled. Uppgifterna som redovisas vid mötet föranleder VD att ta kontakt med styrelsens ordförande och de kallar till ett extra styrelsemöte för att behandla den uppkomna situationen och för att besluta om lämpliga åtgärder. Mötet sker den 1 december Uppgift: a) Vilket ansvar har styrelsen att vidta åtgärder? b) Vilka uppgifter har själva styrelsen ordf och övriga ledamöter att utföra? c) Vilka instruktioner och direktiv bör styrelsen ge till den verkställande ledningen? d) Gör ett förslag till agenda för styrelsemötet 21. Ett aktiebolag säljer ett dotterbolag till cheferna i detta dotterbolag genom en sk management buyout. Vid försäljningstillfället svarar dotterbolaget för ca 40 % av koncernens omsättning. I köpekontraktet angives att dotterbolagets tillgångar är fria från pantförskrivning. Ganska snart efter köpet får de nya ägarna till dotterbolaget ett allvarligt problem. Bolaget har ett serviceåtagande, som misskötts och kunden avser nu att stämma för att få ut ett skadestånd för bristande fullgörande enligt gällande serviceavtal. I stämningen påvisas att dotterbolagets aktieinnehav i ett 50%-ägt intressebolag faktiskt är pant för fullgörande av serviceavtalet. De nya ägarna känner sig lurade av sitt tidigare moderbolag. Vilket ansvar har personerna som var ledamöter i moderbolagets styrelse vid försäljningstillfället för den uppkomna situationen? Hur skall den här typen av affärer genomföras och planeras i det säljande bolaget respektive det köpande bolaget/ägargruppen? 22. I ett aktiebolag som driver partihandel och varudistribution, rapporteras ekonomin varje månad i form av resultat, balans och kassaflödesanalys. Under en följd av redovisningsperioder rapporteras ständigt ökande kostnader för inköpta varor och lagerförändringar. Vid två på varandra följande styrelsemöten diskuteras utvecklingen och vd säger att det är flera faktorer som tillsammans medför kostnadsökningar och att situationen är för komplicerad för att man skall kunna lämna ett klart och entydigt svar, bl a har arbetsorganisationen inte anpassats till årets onormala säsongsvängningar, man har haft ojämn kvalitet i köpta varor och leveransförseningar från leverantörer har tvingat företaget till olönsamma tillköp. VD har tillsatt en utredningsgrupp bestående av inköpschefen, lagerchefen och ekonomichefen att reda ut situationen noggrant. Av en händelse upptäcks att bolaget under en tid varit utsatt för systematiska stölder. En extra revision görs. Revisorn påtalar att bolaget haft obefintliga kontroller av både in- och utleveranser. Inköpschefen slutar på egen begäran. VD tar personligen mycket illa vid sig av ortspressens skriverier om fiffel och bedrägerier i bolaget och att det inte kan uteslutas att högsta ledningen kan vara inblandad, drabbas av en depression och sjukskrivs. Vad skall styrelsen göra i den uppkomna situationen? Hur kan styrelsen planera sitt arbete så att bolaget får en bättre övergripande kontroll på sin affärsverksamhet? Erik Holm 5 (9)

6 23. Den här situationen handlar om Jan, som äger ett litet och snabbväxande företag. Han har sedan starten för 5 år sedan också varit bolagets vd. I styrelsen är Jan ensam ordinarie ledamot. Jans bror är styrelsesuppleant och arbetar också i bolaget som försäljare. Under senaste året har Jan upplevt att det varit svårt att riktigt få tid till alla långsiktiga frågor. En större investering har kostat 20% mer än kalkylerats, samtidigt som en beräknad produktivitetsvinst blev mindre. Bolagets krediter har som följd därav behövt omförhandlas. Kontorschefen på bolagets bank föreslår att Jan skall fundera på att ta in en eller flera utomstående ledamöter i styrelsen, för att på så sätt få hjälp med erfarenhet och kunnande som behövs i företagets utvecklingsskede. Först tycker Jan att det låter som en strålande idé. Vid närmare eftertanke blir han tveksam. Som det är nu tycker Jan att han har bra kontroll på all verksamhet i bolaget. En eller två personer som kommer utifrån kan ju komma att ifrågasätta hur bolaget sköts och kommer kanske att föreslå åtgärder som ägarfamiljen inte gillar. Men det var inget bra beslut, den här investeringen som Jan trott så mycket på. Visst vore det värdefullt att få stöd i ledningsarbetet av någon erfaren person. a) Hur bör Jan angripa frågeställningen? b) Vilka frågor bör vara avgörande för hans bedömning? 24. Tidpunkten är i december I ett mindre privatägt företag, som säljer marinprodukter för privat bruk och tillbehör till dessa, är ägaren också vd. I styrelsen finns två ytterligare familjemedlemmar. En extern person är styrelseordförande. Bolaget har haft dålig lönsamhet sedan Då gjordes ett försök till en finansiell rekonstruktion och företagets ägare tillsköt medel genom att belåna den privata fastigheten. Dåvarande revisor (liten lokal revisionsbyrå) blev sjuk och tvingades lämna sitt uppdrag i oktober Revisionen övertogs då av ett större, internationellt revisionsföretag. Rörelseresultatet före skatt har under år 2003 varit negativt, under 2004 varit positivt men nära ett nollresultat. Likviditeten i slutet av innevarande räkenskapsår 2005 är 88 %. Några stora leverantörsskulder är utestående och obetalda. VD har bokat möten med dessa leverantörer för att diskutera möjligheten av en förlängd kredittid. I pågående revisionsgranskning framkommer att momsen på varor som importerats från EUländer (obs sk omvänd skyldighet att deklarera och betala in moms) inte har deklarerats under senaste året, och att det finns oredovisad och obetald moms i storleksordningen 2 miljoner, sedan i februari 2005, då affärerna kom igång på allvar med två nya leverantörer av båttillbehör i Italien och Frankrike. a) Hur skall ägare och företagsledning hantera den här situationen? b) Vilka uppgifter åligger då styrelsen, VDn, revisorn? Erik Holm 6 (9)

7 c) Vilket personligt ansvar har inblandade personer ägare/vd, styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorn om den här situationen leder till någon skada eller brist, fullgörande av lagstadgade betalningar av skatter och avgifter, eller annat? 25. Två syskon äger en importfirma, vardera med 50 % andel. Bolaget har vuxit med 30 % per år och haft en lönsamhet under de senaste 3 åren som är högre än genomsnittet i branschen. Genom en förmedling av bolagets revisor har en person som inte tillhör ägarfamiljen, kommit in som ordförande i styrelsen. Bolagets styrelse består av ägarna samt den externa ledamoten /ordföranden. Bolagets tillväxt och resultatutveckling har väckt intresse hos större konkurrenter i branschen, som också anmält intresse att köpa bolaget. Den externa styrelseledamoten har efter samråd med revisionsföretagets konsultavdelning beräknat ett rimligt värde på bolaget till 24 milj SEK. Dock har bolaget under senaste året flyttat in i väsentligt större lokaler och då också gjort relativt stora investeringar i utrustning och system för lagerhantering. Nya krediter har tagits upp. Under innevarande år beräknas ett nollresultat pga stora flyttkostnader och kostnader för marknadsföring. Två större branschbolag har lämnat bud på bolaget i storleksordningen 33 milj SEK, bud som förutsätter att ägarna fortsätter att leda bolaget som anställda företagsledare. a) Vilka frågor och förhållanden bör vägas in i en bedömning? b) Vilka råd och rekommendationer bör den externa styrelseledamoten/ordföranden ge företagsägarna? c) Vilken roll bör styrelseordförande Jerker ha i den här situationen? 26. Huvudpersonen i det här fallet heter Pär. Bakgrund: En ideell förening har som syfte att marknadsföra en landskapsdel i en sydsvensk region. Föreningen har ett 20-tal betalande/finansierande medlemmar företag i den här regionens näringsliv. Vidare får föreningen ett verksamhetsstöd från regionstyrelsen och från tre större kommuner, har också ett statligt bidrag till föreningens kulturverksamhet, drift av ett museum. Föreningen driver viss affärsverksamhet - är huvudman för ett kommersiellt samarbetsprojekt med syfte att utveckla infrastruktur för olka slags besöksservice, arrangerar bla resor för turister och organiserar konferensarrangemang. Projektet leds av föreningens kanslichef. Pärs historia: Pär är utsedd av en av föreningens medlemmar att medverka i och rösta på det ordinarie årsmötet i föreningen (ordinarie föreningsstämma). Pär har inte tidigare haft något Erik Holm 7 (9)

8 engagemang i föreningens verksamhet eller haft något att göra med hans arbetsgivares intresse i föreningen. 16 dagar före föreningsmötet får medlemmarna styrelsens verksamhetsberättelse. Denna rapport beskriver utförligt verksamheten under det gångna året. Den ekonomiska redovisningen är då inte med i rapportpaketet. I kallelsebrevet sägs att ekonomirapporten kommer att lämnas på själva årsmötet. Pär är förvånad över hur informationen till medlemmarna sköts och kollar i stadgarna. Där anges det att alla handlingar i årsmötets ärenden skall skickas till medlemmarna senast 21 dagar före mötet. Så är då dagen inne för föreningens årsmöte. Alla föreningens medlemmar är representerade. Nu får också medlemmarnas representanter den ekonomiska redovisningen vid sittande bord. Mötet godkänner både kallelseförfarandet och mottagna handlingar. Mötet fastställer balansoch resultaträkningar, och beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsen, för kanslichefen och för kassören. De ekonomiska rapporter som lämnas ut vid mötet visar att det egna kapitalet är förbrukat och till och med negativt (- 0,3 mkr). Föreningen har under de t vå senaste åren förlorat ca 300 tkr per år. Det kommersiella projektet står för merparten av förlusterna och den uppkomna kapitalbristen. Pär är förvånad över att rapporterna inte visar samma uppgifter och är svåra att analysera utan förtydliganden det kapitalkrävande projektet visas bara i föreningens balansräkning men inte i resultaträkningen. Under mötet läggs ett förslag i samband med diskussion om budget för kommande år, att föreningens ekonomi skall planeras med underskott av -40 tkr. Pär argumenterar för en ordentlig sanering av föreningens finanser med målet att nå ett 0-resultat under innevarande år. Frågan blir bordlagd, och den nya styrelsen får i uppdrag att i sitt första styrelsemöte gå igenom budgetförutsättningar och komma med ett nytt förslag. Pär blir under mötet vald till ny ledamot i föreningens styrelse. När Pär är på väg hem efter mötet funderar han på vad som avhandlats under dagenoch hur olika ärenden har hanterats. Han blir alltmer betänksam. Han beslutar sig för att kontakta en gammal bekant och styrelserådgivare. Påföljande morgon skickar han denne följande frågor per Mina funderingar: a) Kan jag innan eller vid första mötet avsäga mig uppdraget som ledamot? Om ja, kan jag till någon del ställas till svars för underskottet i framtiden? Min bevekelsegrund för att sluta är att jag inte förrän vid stämmans början fick reda på det stora underskottet och jag hade tackat ja för att kunna jobba med att utveckla verksamheten. Nu blir ju styrelsens uppdrag att helt fokusera på ekonomin. Erik Holm 8 (9)

9 b) Om jag i stället fullföljer mitt år som ledamot och vi jobbar seriöst med med att komma tillrätta med ekonomin och också dokumneterar detta i våra styrelseprotokoll, men att underskottet inte kan hanteras och blir kvar på nuvarande nivå, eller tom sämre, kan jag då bli ersättningsskyldig i framtiden? Vi har det första mötet om en vecka. Välkomnar dina syunpunkter och råd. Bästa hälsningar, Pär 1. Vilka råd och kommentarer bör Pär få i den här situationen? 2. Den nya styrelsen i föreningen behöver en handlingsplan hur skall den se ut? Erik Holm 9 (9)

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer