Diskussionsexempel /styrelsearbete Ver. mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsexempel /styrelsearbete Ver. mars 2011"

Transkript

1 Styrelsearbete situationsexempel att fundera över 1. På vilka grundläggande principer och synsätt om företagande och bolagsbildning vilar aktiebolagslagens bestämmelser om styrelsens ansvar, vilka är huvudskälen för att ha en styrelse och ge den ansvar enligt lagen? 2. Vilka förhållanden och frågor regleras i ett aktiebolags bolagsordning? (3 kap), och vilken uppgift har bolagsordningen? 3. Vilka uppgifter skall regleras i bolagets stiftelseurkund? (2 kap., 5 ). 4. Om aktier och aktiebok 4.1. I samband med bildande av bolaget upprättas en aktiebok. Styrelsen har ett ansvar för att den förs löpande och förvaras på ett tryggt sätt. I vilka situationer behöver ägare och styrelse gå till aktieboken för att bekräfta uppgifter? 4.2. Hur tecknas aktiebrev? a) När bolaget bildas? (2 kap., 12 ). b) Vid nyemissioner? (13 kap., 13 ) 5. Vad innebär en fondemission? (12 kap) 6. Vad innebär det att det finns en bestämmelse om hembudsskyldighet i bolagsordningen? (4 kap., ) 7. I vilka 3 fall ( och ändamål) får ett aktiebolag minska sitt aktiekapital? (20 kap) 8. Ett aktiebolag A äger intressen i följande bolag med angivna ägarandelar: Bolag B 100 % (som bla äger bolag G till 33%) Bolag C - 52 % Bolag D % Bolag E - 75 % (som bla äger bolag G till 33%) Erik Holm 1 (9)

2 Bolag F 48% Bolag G 5% Vilka bolag skall räknas som dotterbolag till bolag A? (1 kap., 11 ) 9. Kan det finnas andra förhållanden än direkt ägande som gör att ett bolag räknas som dotterbolag i lagens mening? (1 kap., 11 ) 10. Hur många styrelseledamöter och styrelsesuppleanter måste enligt lagen finnas i ett svenskt privat aktiebolag? I ett svenskt publikt aktiebolag? (8 kap., 1-3 ) 11. Vilka villkor skall vara uppfyllda för att ett bolag skall utse en styrelseordförande? Vad säger lagen om hur detta skall gå till? (8 kap., 17 ) 12. Vilka är kraven på närvaro för att styrelsen skall vara beslutsför i styrelsemötet? (8 kap., 22 ) 13. Det kan förekomma fall där en styrelseledamot inte kan delta i ett ärendebeslut (en fråga om sk jäv )? - vilka är de tre viktigaste fallen som beskrivs i ABL? (8 kap., 23 ) 14. En styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Vid ett aktuellt sammanträde närvar fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. En av de närvarnade är också styrelsens ordförande. Styrelsen antar ett investeringsbeslut, där två ledamöter (varav styr ordf är en) röstar för och två ledamöter röstar mot. De senare reserverar sig mot beslutet. I protokollet noteras att beslutet tas med ordf utslagsröst. Är beslutet giltigt enligt ABL? 15. I ett styrelsemöte är majoriteten av de ordinarie ledamöterna närvarande. Under mötet tar styrelsen ett beslut på ett beslutsunderlag som tillställs styrelsen under sittande möte. En ledamot som inte varit närvarande protesterar och hävdar att ärendebehandlingen är olaglig. Ordf hävdar att det är riktigt och i laga ordning. Styrelsen var ju faktiskt beslutsför och de som var med på mötet var ju också eniga om beslutet. Under mötet gavs samtliga gott om tid att sätta sig in i alla detaljfrågor. Har styrelsens ordf rätt enligt ABL? Erik Holm 2 (9)

3 16. Ett bolag i transportbranschen, anger i ändamåls-paragrafen i bolagsordningen att bolaget skall bedriva taxi-, bud-, och kurirverksamhet. Bolaget säljs. Den nye ägaren avyttrar fordonspark, säger upp chaufförer och underhållstekniker, hyr ut garage och andra friställda lokaler, men behåller administrativ personal och bokningspersonal. Rörelsen kommer i fortsättningen att inriktas på managementtjänster på transportområdet och på att förmedla avtal om transporttjänster. Måste bolagsordningen ändras? Om detta är fallet, hur sker detta praktiskt? 17. Ett aktiebolag anlitar en mindre revisionsbyrå på orten. Vald revisor är ensam auktoriserad revisor på denna byrå. Revisorsuppleanten är godkänd revisor. Den ordinarie revisorn är tidigare vald på fyra år och har två år kvar på sitt mandat. Revisorssuppleanten har anmält att han vill lämna sitt uppdrag under kommande år för att gå i pension. En dag i december omkommer revisorn hastigt i en trafikolycka, två veckor innan räkenskapsåret skall avslutas. Vad skall bolaget göra i den här situationen? Vem vidtar nödvändiga åtgärder? 18. Ett privat aktiebolag (familjeägt ägaren också företagsledare), som har stora skatteskulder, sätts i konkurs av tingsrätten. Samma dag som konkursbeslutet fastställs och en konkursförvaltare utses, får bolagets ägare en förfrågan om att sälja bolagets maskiner till ett pris som överstiger det uppskattade marknadsvärdet med 30 %. Ägaren slår till och skriver överlåtelseavtal samma dag. Allt detta sker innan förvaltaren hunnit ta kontroll över verksamheten rent praktiskt. Köplikviden sätts in på bolagets konto i laga ordning. Förvaltaren som utsetts av tingsrätten hävdar att försäljningen måste gå tillbaka. Ägaren säger att han gjort det för allas bästa och att förvaltaren inte kan göra en bättre affär idag. Vilka principer är stadgade i ABL? (vägledning om förvaltares /likvidators ställning i 25 kap 30 ; om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidation och konkurs se 25 kap 19 ) 19. Ett aktiebolag sätts i konkurs på begäran av en större leverantör som inte fått betalning för sina obetalda fordringar. Bolagets styrelse stäms av skattemyndigheten som inte får ut betalning för obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Journalister ställer frågor till styrelsens ordf om varför inte styrelsen agerat tidigare och om ledamöterna har sovit under mötena. Ordf känner sig orättvist påhoppad och kränkt av anklagelserna. Han säger att styrelsen hela tiden fått rapporter om att bolagets ställning varit tillfredsställande och vinstprognosen följer planen. Han har därför inte haft en aning om att bolagets verkställande ledning haft så dålig kontroll på finanserna. Vilket ansvar har styrelsen? Vad kunde styrelsen gjort på ett tidigare stadium, innan bolaget begärdes i konkurs? Erik Holm 3 (9)

4 20. Bolaget i det här exemplet utför tekniska serviceuppdrag och produktionsentreprenader i underhållningsbranschen. Tjänsterna är teknikintensiva och säljs primärt till större mediaföretag i Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholmsregionen. Ägare är ett svenskt investmentbolag (60%), ett danskt bolag som producerar reklamfilm (25%), ett svenskt teknikbolag (dotterbolag till ett börsnoterat företag, 15%). Samtliga ägare är representerade med ledamöter i bolagets styrelse. Det svenska investmentbolaget utser ordföranden. Den situation som beskrivs inträffar i november Bolagets räkenskapsår är samma som kalenderåret. Enligt planen skall bolaget ha ett färdigt och reviderat bokslut klart den 31 januari Prognoserad balansräkning per 31 dec 2008, i sammandrag: Tillgångar 42,6 mkr Skulder 20,4 mkr Erik Holm 4 (9) Reserver, obeskatt. 2,7 Eget kapital 19,5 EK spec: AK 5,0 RF 1,0 Bal res. 9,8 Årets progn res 4,7 Skulder, reserv, EK, totalt 42,6 mkr Bolaget har under de senaste 6 månaderna dragits med allvarliga likviditetsproblem och skälet är försenade produktionsprojekt. En viktig dansk underleverantör har gått i konkurs, i augusti En ny teknisk underleverantör (holländsk) är kontrakterad men har haft vissa inkörningsproblem, som kommer att vara åtgärdade i mars I samband med revisionsfirmans granskning görs kontroller av bankkonton och reskontran (kunder och leverantörer) och av bokföringen av pågående arbeten (utförs till stor del med hjälp av underleverantörer). Revisorn upptäcker oförklarade differenser mellan bolagets redovisning som som den ser ut i huvudboken och de kontoutdrag som lämnas av bolagets banker och kunder och underleverantörer. I flera av affärsrelationerna har väsentliga belopp inte bokförts i bolagets redovisning. Konstaterade brister uppgår till ca -5 mkr, de flesta verkar ha uppkommit under 2008, med början i maj. Därtill kommer osäkra fordringar i den nämnda konkursen ( förskottsbetalningar för beställda men inte levererade arbeten) i storleksordningen 3,5 mkr. Osäkerhet råder också om redovisningen av två större projekt som kommer att slutföras under december Revisorn kallar till ett möte med bolagets VD och ekonomichef för att presentera revisionsfirmans utredning och för att ge bolagsledningen en möjlighet att bidra med klarlägganden. Revisorn vill också ge sin syn på bristerna i bolagets kontrollsystem och

5 uppenbara svagheter i hur ledningsarbetet har skötts i olika produktionsled. Uppgifterna som redovisas vid mötet föranleder VD att ta kontakt med styrelsens ordförande och de kallar till ett extra styrelsemöte för att behandla den uppkomna situationen och för att besluta om lämpliga åtgärder. Mötet sker den 1 december Uppgift: a) Vilket ansvar har styrelsen att vidta åtgärder? b) Vilka uppgifter har själva styrelsen ordf och övriga ledamöter att utföra? c) Vilka instruktioner och direktiv bör styrelsen ge till den verkställande ledningen? d) Gör ett förslag till agenda för styrelsemötet 21. Ett aktiebolag säljer ett dotterbolag till cheferna i detta dotterbolag genom en sk management buyout. Vid försäljningstillfället svarar dotterbolaget för ca 40 % av koncernens omsättning. I köpekontraktet angives att dotterbolagets tillgångar är fria från pantförskrivning. Ganska snart efter köpet får de nya ägarna till dotterbolaget ett allvarligt problem. Bolaget har ett serviceåtagande, som misskötts och kunden avser nu att stämma för att få ut ett skadestånd för bristande fullgörande enligt gällande serviceavtal. I stämningen påvisas att dotterbolagets aktieinnehav i ett 50%-ägt intressebolag faktiskt är pant för fullgörande av serviceavtalet. De nya ägarna känner sig lurade av sitt tidigare moderbolag. Vilket ansvar har personerna som var ledamöter i moderbolagets styrelse vid försäljningstillfället för den uppkomna situationen? Hur skall den här typen av affärer genomföras och planeras i det säljande bolaget respektive det köpande bolaget/ägargruppen? 22. I ett aktiebolag som driver partihandel och varudistribution, rapporteras ekonomin varje månad i form av resultat, balans och kassaflödesanalys. Under en följd av redovisningsperioder rapporteras ständigt ökande kostnader för inköpta varor och lagerförändringar. Vid två på varandra följande styrelsemöten diskuteras utvecklingen och vd säger att det är flera faktorer som tillsammans medför kostnadsökningar och att situationen är för komplicerad för att man skall kunna lämna ett klart och entydigt svar, bl a har arbetsorganisationen inte anpassats till årets onormala säsongsvängningar, man har haft ojämn kvalitet i köpta varor och leveransförseningar från leverantörer har tvingat företaget till olönsamma tillköp. VD har tillsatt en utredningsgrupp bestående av inköpschefen, lagerchefen och ekonomichefen att reda ut situationen noggrant. Av en händelse upptäcks att bolaget under en tid varit utsatt för systematiska stölder. En extra revision görs. Revisorn påtalar att bolaget haft obefintliga kontroller av både in- och utleveranser. Inköpschefen slutar på egen begäran. VD tar personligen mycket illa vid sig av ortspressens skriverier om fiffel och bedrägerier i bolaget och att det inte kan uteslutas att högsta ledningen kan vara inblandad, drabbas av en depression och sjukskrivs. Vad skall styrelsen göra i den uppkomna situationen? Hur kan styrelsen planera sitt arbete så att bolaget får en bättre övergripande kontroll på sin affärsverksamhet? Erik Holm 5 (9)

6 23. Den här situationen handlar om Jan, som äger ett litet och snabbväxande företag. Han har sedan starten för 5 år sedan också varit bolagets vd. I styrelsen är Jan ensam ordinarie ledamot. Jans bror är styrelsesuppleant och arbetar också i bolaget som försäljare. Under senaste året har Jan upplevt att det varit svårt att riktigt få tid till alla långsiktiga frågor. En större investering har kostat 20% mer än kalkylerats, samtidigt som en beräknad produktivitetsvinst blev mindre. Bolagets krediter har som följd därav behövt omförhandlas. Kontorschefen på bolagets bank föreslår att Jan skall fundera på att ta in en eller flera utomstående ledamöter i styrelsen, för att på så sätt få hjälp med erfarenhet och kunnande som behövs i företagets utvecklingsskede. Först tycker Jan att det låter som en strålande idé. Vid närmare eftertanke blir han tveksam. Som det är nu tycker Jan att han har bra kontroll på all verksamhet i bolaget. En eller två personer som kommer utifrån kan ju komma att ifrågasätta hur bolaget sköts och kommer kanske att föreslå åtgärder som ägarfamiljen inte gillar. Men det var inget bra beslut, den här investeringen som Jan trott så mycket på. Visst vore det värdefullt att få stöd i ledningsarbetet av någon erfaren person. a) Hur bör Jan angripa frågeställningen? b) Vilka frågor bör vara avgörande för hans bedömning? 24. Tidpunkten är i december I ett mindre privatägt företag, som säljer marinprodukter för privat bruk och tillbehör till dessa, är ägaren också vd. I styrelsen finns två ytterligare familjemedlemmar. En extern person är styrelseordförande. Bolaget har haft dålig lönsamhet sedan Då gjordes ett försök till en finansiell rekonstruktion och företagets ägare tillsköt medel genom att belåna den privata fastigheten. Dåvarande revisor (liten lokal revisionsbyrå) blev sjuk och tvingades lämna sitt uppdrag i oktober Revisionen övertogs då av ett större, internationellt revisionsföretag. Rörelseresultatet före skatt har under år 2003 varit negativt, under 2004 varit positivt men nära ett nollresultat. Likviditeten i slutet av innevarande räkenskapsår 2005 är 88 %. Några stora leverantörsskulder är utestående och obetalda. VD har bokat möten med dessa leverantörer för att diskutera möjligheten av en förlängd kredittid. I pågående revisionsgranskning framkommer att momsen på varor som importerats från EUländer (obs sk omvänd skyldighet att deklarera och betala in moms) inte har deklarerats under senaste året, och att det finns oredovisad och obetald moms i storleksordningen 2 miljoner, sedan i februari 2005, då affärerna kom igång på allvar med två nya leverantörer av båttillbehör i Italien och Frankrike. a) Hur skall ägare och företagsledning hantera den här situationen? b) Vilka uppgifter åligger då styrelsen, VDn, revisorn? Erik Holm 6 (9)

7 c) Vilket personligt ansvar har inblandade personer ägare/vd, styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorn om den här situationen leder till någon skada eller brist, fullgörande av lagstadgade betalningar av skatter och avgifter, eller annat? 25. Två syskon äger en importfirma, vardera med 50 % andel. Bolaget har vuxit med 30 % per år och haft en lönsamhet under de senaste 3 åren som är högre än genomsnittet i branschen. Genom en förmedling av bolagets revisor har en person som inte tillhör ägarfamiljen, kommit in som ordförande i styrelsen. Bolagets styrelse består av ägarna samt den externa ledamoten /ordföranden. Bolagets tillväxt och resultatutveckling har väckt intresse hos större konkurrenter i branschen, som också anmält intresse att köpa bolaget. Den externa styrelseledamoten har efter samråd med revisionsföretagets konsultavdelning beräknat ett rimligt värde på bolaget till 24 milj SEK. Dock har bolaget under senaste året flyttat in i väsentligt större lokaler och då också gjort relativt stora investeringar i utrustning och system för lagerhantering. Nya krediter har tagits upp. Under innevarande år beräknas ett nollresultat pga stora flyttkostnader och kostnader för marknadsföring. Två större branschbolag har lämnat bud på bolaget i storleksordningen 33 milj SEK, bud som förutsätter att ägarna fortsätter att leda bolaget som anställda företagsledare. a) Vilka frågor och förhållanden bör vägas in i en bedömning? b) Vilka råd och rekommendationer bör den externa styrelseledamoten/ordföranden ge företagsägarna? c) Vilken roll bör styrelseordförande Jerker ha i den här situationen? 26. Huvudpersonen i det här fallet heter Pär. Bakgrund: En ideell förening har som syfte att marknadsföra en landskapsdel i en sydsvensk region. Föreningen har ett 20-tal betalande/finansierande medlemmar företag i den här regionens näringsliv. Vidare får föreningen ett verksamhetsstöd från regionstyrelsen och från tre större kommuner, har också ett statligt bidrag till föreningens kulturverksamhet, drift av ett museum. Föreningen driver viss affärsverksamhet - är huvudman för ett kommersiellt samarbetsprojekt med syfte att utveckla infrastruktur för olka slags besöksservice, arrangerar bla resor för turister och organiserar konferensarrangemang. Projektet leds av föreningens kanslichef. Pärs historia: Pär är utsedd av en av föreningens medlemmar att medverka i och rösta på det ordinarie årsmötet i föreningen (ordinarie föreningsstämma). Pär har inte tidigare haft något Erik Holm 7 (9)

8 engagemang i föreningens verksamhet eller haft något att göra med hans arbetsgivares intresse i föreningen. 16 dagar före föreningsmötet får medlemmarna styrelsens verksamhetsberättelse. Denna rapport beskriver utförligt verksamheten under det gångna året. Den ekonomiska redovisningen är då inte med i rapportpaketet. I kallelsebrevet sägs att ekonomirapporten kommer att lämnas på själva årsmötet. Pär är förvånad över hur informationen till medlemmarna sköts och kollar i stadgarna. Där anges det att alla handlingar i årsmötets ärenden skall skickas till medlemmarna senast 21 dagar före mötet. Så är då dagen inne för föreningens årsmöte. Alla föreningens medlemmar är representerade. Nu får också medlemmarnas representanter den ekonomiska redovisningen vid sittande bord. Mötet godkänner både kallelseförfarandet och mottagna handlingar. Mötet fastställer balansoch resultaträkningar, och beslutar också om ansvarsfrihet för styrelsen, för kanslichefen och för kassören. De ekonomiska rapporter som lämnas ut vid mötet visar att det egna kapitalet är förbrukat och till och med negativt (- 0,3 mkr). Föreningen har under de t vå senaste åren förlorat ca 300 tkr per år. Det kommersiella projektet står för merparten av förlusterna och den uppkomna kapitalbristen. Pär är förvånad över att rapporterna inte visar samma uppgifter och är svåra att analysera utan förtydliganden det kapitalkrävande projektet visas bara i föreningens balansräkning men inte i resultaträkningen. Under mötet läggs ett förslag i samband med diskussion om budget för kommande år, att föreningens ekonomi skall planeras med underskott av -40 tkr. Pär argumenterar för en ordentlig sanering av föreningens finanser med målet att nå ett 0-resultat under innevarande år. Frågan blir bordlagd, och den nya styrelsen får i uppdrag att i sitt första styrelsemöte gå igenom budgetförutsättningar och komma med ett nytt förslag. Pär blir under mötet vald till ny ledamot i föreningens styrelse. När Pär är på väg hem efter mötet funderar han på vad som avhandlats under dagenoch hur olika ärenden har hanterats. Han blir alltmer betänksam. Han beslutar sig för att kontakta en gammal bekant och styrelserådgivare. Påföljande morgon skickar han denne följande frågor per Mina funderingar: a) Kan jag innan eller vid första mötet avsäga mig uppdraget som ledamot? Om ja, kan jag till någon del ställas till svars för underskottet i framtiden? Min bevekelsegrund för att sluta är att jag inte förrän vid stämmans början fick reda på det stora underskottet och jag hade tackat ja för att kunna jobba med att utveckla verksamheten. Nu blir ju styrelsens uppdrag att helt fokusera på ekonomin. Erik Holm 8 (9)

9 b) Om jag i stället fullföljer mitt år som ledamot och vi jobbar seriöst med med att komma tillrätta med ekonomin och också dokumneterar detta i våra styrelseprotokoll, men att underskottet inte kan hanteras och blir kvar på nuvarande nivå, eller tom sämre, kan jag då bli ersättningsskyldig i framtiden? Vi har det första mötet om en vecka. Välkomnar dina syunpunkter och råd. Bästa hälsningar, Pär 1. Vilka råd och kommentarer bör Pär få i den här situationen? 2. Den nya styrelsen i föreningen behöver en handlingsplan hur skall den se ut? Erik Holm 9 (9)

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor

Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor 1 Namn och säte Föreningens namn är Institutet Mot Mutor (org nr 802001-5882) och dess säte är Stockholm. 2 Ändamål Institutet har till uppgift att

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer