Future Forests. Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. 1(10) Tid: 18 september 2013, Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Future Forests. Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. 1(10) Tid: 18 september 2013, 9.30-15.00. Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna"

Transkript

1 1(10) Future Forests Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. Tid: 18 september 2013, Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna Beslutande: Maria Norrfalk (ordf.), Wilhelm Agrell, Ulf Silvander (från 6), Lotta Möller, Håkan Wirtén, Sten Frohm, Martin Holmgren, Olof Johansson. Övriga deltagande: Annika Nordin (programchef), Annika Mossing (kommunikatör), Thomas Nilsson (adjungerad), Jean- Michel Roberge (forskare, 8-9), Thomas Ranius (forskare, 8-9), Erland Mårald (forskningsledare, 8-9). 1 Mötet öppnas Ordförande Maria Norrfalk hälsar välkommen. 2 Föredragningslistan fastställs Föredragningslista godkändes med tillägget att Ordförande ger ett referat av det programledningssamtal som i augusti genomfördes på Mistra under punkten 6. 3 Sekreterare för mötet utses Till sekreterare utsågs Annika Mossing. 4 Justerare av protokollet utses Till justerare utsågs Lotta Möller. 5 Föregående protokoll godkänns Protokollet från föregående möte den 21 maj 2013 godkändes med tillägget att 6 xxx xxx under punkt 9 ersattes med Lägesrapport från programmet Ordförande Maria Norrfalk refererade programledningssamtalet på Mistra för styrelsen. Samtalet genomfördes 21 augusti. Närvarande var Mistras VD Lars- Erik Liljelund, Mistras handläggare för programmet Thomas Nilsson, Mistras kommunikatör Malin Lindgren samt från programmet Ordföranden och Programchefen. Under samtalet konstaterades att Future Forests är ett av Mistras största forskningsprogram genom tiderna och att det är viktigt att programmet nu börjar planera för vilka delar som ska fortsätta existera efter programmet avslutas Man diskuterade även programmets kommunikation som ansågs fungera väl. Ordförande tog upp vikten av ett funktionellt

2 2(10) styrelsearbete och Mistra påpekade att de har en styrelseenkät som kan vara användbar för att få en indikation på hur styrelseledamöter upplever att styrelsearbetet fungerar. Programchef Annika Nordin inledde sin lägesrapport med att presentera rapportserien med rapporter från de olika delprojekten från fas 1. Därefter redogjorde hon för höstens kalendarium och gick igenom pågående aktiviteter inom programmets olika projekt. Styrelsen efterfrågade en särskild redogörelse angående de bokprojekt som pågår inom ramen för Future Forests. En sådan redogörelse finns i bilaga 1 till detta protokoll. Programchefen avslutade sin lägesrapport med att flagga för det stormöte som planeras till januari på Odalgården i närheten av Uppsala. En viktig punkt på dagordningen ska vara en diskussion om samverkan mellan forskning och akademi, med utgångspunkt i den ambition Future Forests har om att skapa en permanent s k futureplattform inom SLU. Om någon eller några från styrelsen kunde närvara på stormötet skulle det tillföra den planerade diskussionen mycket viktiga och värdefulla synpunkter, påpekade Nordin. Ordförande understödde att förutsättningar och förväntningar för/på samverkan på detta plan är en viktig fråga för Future Forests och föreslog att samverkan skulle vara en punkt på dagordningen vid nästa styrelsemöte den 5 november. 7 Beslut om programchefens arbetsordning Styrelsen beslutade att efter ett antal justeringar och tillägg att godkänna föreslagen arbetsordning för programchefen. Beslutad arbetsordning finns i bilaga 2 till detta protokoll. 8 Presentation av Future Forests biodiversitetsforskning Jean- Michel Roberge och Thomas Ranius presenterade två pågående forskningsprojekt. Roberge beskrev ett projekt där Heureka används för att modellera hur olika naturvårdsstrategier påverkar framtidens tillgång på strukturer gynnsamma för biodiversitet i två skogslandskap med kontrasterande åldersklassfördelning i norra Sverige. Styrelsen underströk att projektet var mycket intressant. Man påpekade att de valda scenarierna för naturvård dock kunde varit mer generösa med frivilliga avsättningar för att bättre spegla verkligheten, samt att det vore intressant att även studera landskap i södra Sverige med denna metod. Ranius beskrev ett projekt där kostnadseffektiviteten för naturvårdsåtgärder i brukade skogar analyseras. I detta projekt kombineras Heureka med en populationsmodell för violettbandad knäppare som togs fram i Future Forests fas 1. Med modellkombinationen kan man räkna fram vad som styr artens förekomst i ett skogslandskap samt sannolikhet för kolonisation eller utdöende. Styrelsen ansåg att projektet var av stort intresse. 9 Presentation av Future Forests idéhistoriska forskning Erland Mårald presenterade den idéhistoriska forskning som bedrivs inom Future Forests. Mårald inledde med att förklara vad humanister har i skogen att göra? Han påpekade att det pågår en utveckling av grön humaniora. Inledningsvis tog naturvetare och tekniker patent på skogsfrågorna. De kom långt men uppenbarligen är inte alla frågeställningar lösta. Samhällsvetarnas roll är att hitta policy, men dessa kan inte utgå ifrån att samhällen och människor är fullt rationella. Det finns idéer, traditioner

3 3(10) och föreställningar som påverkar, och dessa är humanisternas område. Mårald fortsatte med att berätta att just nu jobbar programmets idéhistoriker med begreppsanalyser, främst med fokus på kontinuitetsskogsbruk, samt med att analysera olika dialogprocesser. Styrelsen påpekade att Future Forests idéhistoriska ansats är mycket värdefull för programmet som helhet. Man diskuterade vidare den pågående urbaniseringen som man ansåg kunde vara både fysisk och mental till sin karaktär. 10 Beslut om revision av programmets budget Mistra godkände i augusti den ekonomiska slutredogörelsen för Future Forests fas 1. Man biföll programchefens framställan om att använda kr till att avsluta aktiviteter som startats under fas 1 men ännu ej var avslutade 31/ Man biföll även programchefens framställan om att kr skulle få användas till aktiviteter relaterade till slutredovisningen av fas 1. (För fullständig information om den framställan programchefen gjorde till Mistra på styrelsens begäran se bilaga 8 till styrelsemötet den 21 maj 2013 samt beslutsprotokoll från samma möte.) Mistra har dock beslutat att återta kr av de 3 miljoner kr från fas 1 som programchefen framställt till Mistra om att få tillföra budgetposten till styrelsens förfogande. Därmed minskade medel från fas 1 tillgängliga för detta ändamål från kr till kr. Styrelsen beslutade att denna summa ( kr) ska tillföras budgetposten till styrelsens förfogande. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera budget i enlighet med detta beslut. 11 Information om projektsamarbetet med FOI samt beslut om reviderad budget för projektet Annika Nordin presenterade planen för projektsamarbetet med FOI inom ramen för ForSA projekt (se Future Forests programplan). För att genomföra projektet behövs hela den budget (för åren ) som finns avsatt för projektet tillgängliggöras för förbrukning innevarande år. Förbrukning innebär att medlen kommer att överföras från SLU till FOI, för FOI att förfoga över. Styrelsen beslutade att godkänna projektplanen inklusive dess budget. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera programplanen (projekt ) samt budget för detta projekt i enlighet med föreslagen projektplan. Revisionen av budget sker med syfte att tillgängliggöra projektets totala budget för förbrukning innevarande år. 12 Beslut angående forskarutbildningskurs i Future Forests regi Annika Nordin presenterade en ansökan om ett bidrag på kr till en forskarutbildningskurs från Hjalmar Laudon. Styrelsens beslutade att bifalla ansökan med kr från budgetposten till styrelsens förfogande. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera budget i enlighet med detta beslut. 13 Information om referensgrupperna och beslut om riktlinjer för ersättning till ledamöterna

4 4(10) Annika Nordin informerade styrelsen om referensgruppernas status samt om det planerade referensgruppsmötet den 24 oktober. Styrelsen föreslog att referensgrupperna till PC 1, PC 2 och PC 3 skulle kompletteras för att ersätta personer som tackat nej: Stefan Adolfsson (SOF) till PC 1, Jesper Taube (Sportfiskarna) till PC 2 och Sven Hunhammar (SNF) till PC 3. Styrelsen diskuterade riktlinjer för ersättning till referensgruppernas ledamöter. Styrelsen beslutade att Future Forests ersätter kostnader för resor och uppehälle vid deltagande i Future Forests aktiviteter; att Future Forests inte betalar arvode till referensgruppernas ledamöter; att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut enligt den praxis som finns vid statliga myndigheter; att ersättning till deltagare inom andra aktiviteter inom ramen för Future Forests betalas ut enligt samma principer. 14 Styrelsens reflektioner på det fortsatta styrelsearbetet Maria Norrfalk efterfrågade styrelsens reflektioner på det fortsatta styrelsearbetet. Styrelsen var eniga om att framtidsfrågor och strategifrågor bör vara återkommande på dagordningen. Man påpekade också vikten av att hålla programplanen levande. Till den planerade middagen med styrelsen den 11 mars 2014 föreslogs att Ordförande skulle bjuda in Rektorerna för SLU och Umeå universitet, VD för Skogforsk samt VD for Mistra. 15 Mötets avslutning Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras bidrag. Sekreterare:.. Annika Mossing Ordförande:.. Maria Norrfalk Justerande:. Lotta Möller

5 5(10) Bilaga 1. Pågående bokprojekt inom Future Forests Under fas 2 pågår ett bokprojekt: En analys av den svenska modellen för skogsbruk. Ansvarig för detta projekt är Stig Larsson. Han omger sig med en projektgrupp bestående av: Camilla Sandström, Erland Mårald, Tomas Lundmark och Rolf Lidskog. Syftet med boken är att analysera den svenska modellen för skogsbruk i ett internationellt perspektiv med en utgångspunkt i de teoriramar som finns kring ekosystembaserad naturresursförvaltning. Boken ska visa på möjliga vägar framåt. Tanken är också att bokformatet ger utrymme för tankestoff utvecklat inom programmet som inte kan ges en rättvis framställning i en relativt kortfattad vetenskaplig artikel. Detta bokprojekt är ännu i ett tidigt skede. För att ge styrelsen ytterligare information kommer Stig Larsson till nästa styrelsemöte. Under fas 1 beslutade styrelsen om tre bokprojekt. Huvudansvarig för dessa är Erik Westholm, Lars Östlund och Kjell Danell. Erik Westholms bok beslutades av styrelsen som ett bidrag på kr till en s k tematisk arbetsgrupp Internationella trender och den svenska skogens framtid. Avsikten var att författa en bok på engelska, en populär sammanfattning i form av en rapport på svenska samt en särskilt lättillgänglig sammanfattning i broschyrform för bred spridning. Beslutet togs 16 november Westholm rapporterar att boken blivit försenad, men nu är på väg att snart gå till tryckeriet. Efter samråd med mig har han bett Maria Norrfalk författa ett förord. Bokens innehållsförteckning rapporterar Westholm som följande: Table of Contents along with the names of each chapter and respective author where applicable: a) Introduction by editors (Erik Westholm, Karin Beland Lindahl, Florian Kraxner b) Futures studies in the field of natural resources, professor Erik Westholm c) Future Forest trends: Can we build on demographically based Forecasts? professor Bo Malmberg d) Future forest governance: Multiple challenges, diverging responses, professor Katarina Eckerberg e) Global Land Use Conflicts and forest sector transformation, professor Sten Nilsson f) Bioenergy futures: A global outlook on land- use implications from forest- based feedstock production Florian Kraxner and Eva- Maria Nordström g) Climate Related Forest Policy and Trends, ass professor Madelene Ostwald h) Actors perceptions and strategies; forests and pathways of sustainability, dr Karin Beland Lindahl i) Transition of the Canadian Forest Sector, professor Sten Nilsson j) Dilemmas in forest policy development the Swedish forestry model under pressure, ass professor Camilla Sandström and dr Anna Stens k) concluding remarks (professor Erik Westholm)

6 6(10) Lars Östlunds bokprojekt beslutades av styrelsen 5 juni Östlund tilldelades då kr från budgetposten till styrelsens förfogande för att rapportera i bokformat från det projekt Östlund tidigare lett inom Future Forests (se styrelsens beslut från 1 mars 2011). Detta projekt hade titeln Skogshistoria och biologisk mångfald i skogar med lång brukningstradition i mellersta Sverige. I beslutet från den 5 juni står att läsa att styrelsen kan tänka sig förse Östlund med ytterligare kr (utöver de kr) om Östlund är villig att göra boken i coffee- table format. Östlund skickar med följande bilder på bokens fram- respektive baksida:

7 7(10) Kjell Danells bok beslutades av styrelsen i och med att styrelsen uppdrog till programchefen att göra framställan till Mistra om vad överskottet från fas 1 skulle användas till. I bilaga 8 till styrelsemötet den 21 maj i år finns boken beskriven. Styrelsen beslutade om ett bidrag på kr. Huvudsaklig finansiering kommer från Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet (ca kr). Boken är ett samarbete mellan Kjell Danell, Roger Bergström och Sverker Sörlin. Boken kommer att skrivas under perioden Danell rapporterar följande synopsis: Synopsis för boken Vilt, människa, samhälle en återblick Påbörjat *; Manus i ett första utkast #; genomarbetat manus ##; slutmanus ### MÅLGRUPP Naturintresserade, jägare, skogs- och jordbrukare, vilt- och naturförvaltare, studenter i biologi, ekologi, naturresursförvaltning. SYFTE Boken ska ge en mångvetenskaplig, vetenskapligt grundad syn och analys av sambanden mellan vilt, människa och samhälle i Sverige fram till ca Då sker en tydlig förändring. Ekologin ger kraftigt genomslag liksom orienteringen mot Nordamerika. Naturvårdsverket bildas några år senare. Inledning Kort om bokens syfte och tillkomst; koppling till den första volymen; tack till finansiärer och andra. Jakten och viltets förhistoria Vad säger de arkeologiska fynden (hällristningar, spjutspetsar, gravfynd etc.) om jakt och fångst samt nyttjande av landskapet och viltet? Jägarkulturer; övergång till jordbrukarsamhällen. Landskapet Landskapsförändringar orsakade av människan och klimatförändringar; skogar, jordbruksmarker och våtmarker; bete i skog och våtmarker; landskapsekologiska exempel från Öland, Södermanland och norra Sverige. Viltet Vilka arter avses; invandring, utplantering, återutsättning, populationsförändringar, orsaker till populationsförändringar (förändringar i markanvändning, sjukdomar [skabb, harpest, myxomatos mm.], miljögifter. Jakt- och viltvård Predatorkontroll, djurgårdar, utsättningar, utfodring, fredning och skydd, olika former av beskattningar; jaktvård, viltvård, biotopvård. Jakt- och fångst Utveckling av jakt- och fångstmetoder exemplifierat med några viltarter; olika former av hundjakt och deras utveckling över tiden; övergång från passiva till aktiva metoder Hundar * Jakthundens historia, allmogehunden, typ av jakthundar, hundnamn, regionala skillnader. Vapen, skytte och ammunition * Vapenhistoria.

8 8(10) Viltets nyttjande Viltkött och dess användning och tillagning; skinn och hudar; senor, ben; björngalla, bävergäll, dun. Viltets sjukdomar * De första studierna; vanliga sjukdomar under olika tidsperioder; metodutveckling; tillgång till undersökningsmaterial; fallviltundersökningen; Karl Borg och hans föregångare. Viltskador * Skador inom skogs- och jordbruk; de första tecknen på skador; älgskadefonden; kaninfaran; viltskadornas kostnader; skador på människor; regelverk. Viltstatistik # Viltstatistikens framväxt, metodisk utveckling, exempel på resultat; myndigheters, jägareförbundets och godsens statistik; användning. Viltets och jaktens betydelse och ekonomi Viltets ekonomiska värde per viltslag och totalt under olika tidsperioder. Intäkter från viltet i relation till andra inkomster under olika tidsperioder. För vilka grupper var viltet en viktig inkomstkälla? Kostnader mot intäkter under olika tidsperioder. Jägaren och jaktens sociala organisation Män och kvinnor; jaktetik inklusive säkerhetsfrågor; jägarnas sociala tillhörighet; jägare från andra länder; jaktorganisation beroende på region, social status; jaktlag; rekrytering; jägarens utrustning (klädsel, vapen, annat). Synen på jakt i litteraturen Facklitteratur, det offentliga trycket, skönlitteratur; tidningar och tidskrifter. Jägare och jakter i främmande länder * Svenska jägare utomlands; utländska jägare i Sverige. Kvinnor i jakten Fanns kvinnliga jägare längre tillbaka och i så fall, vilka var de; kvinnor i viltförvaltningen; utveckling. Vilt, jägare och jakt i konsten * Bilden som den svenska konsten ger av viltet och jakten under olika tidsperioder. Lagar, brott och straff Kungliga brev, stadgor, förordningar, lagar, jaktbrott, straff; framväxten, drivkrafter och förändringar av lagar och förordningar. Synen på illegal jakt. Hur vanliga var jaktbrott? Varför? Rättsprocessen, ting, Högsta Domstolen mm. Jaktbrott enligt allmänt åtal. Myndigheter och makt * Från jägeristaten till naturvårdsverket, jägareförbundet m fl; ansvar och organisation. Den parallella utvecklingen av skogsvårdsmyndigheter. Varför bröts länken mellan vilt och skog 1967? Viltförvaltning - generellt * Den idémässiga utvecklingen i viltförvaltningen under olika tidsperioder; lagstiftning; kampanjer; skottpengar; ansvarsfördelning; föreningsbildande; jaktskatt; jaktvårdsområden; fridlysning.

9 9(10) Viltförvaltning - fåglar # Förändringar i nyttjandet och bevarandet av fåglar i relation till diskussionen i samhället. Viltförvaltning - däggdjur * Förändringar i nyttjandet och bevarandet av däggdjur; samhällsdiskussionen. De ideella föreningarna # Framväxten av jaktsällskap och jaktvårdsföreningar, jägareförbund, naturskyddsföreningar, djurskyddsföreningar, hundsällskap. Utbildning och forskning Skogsinstitutet, skogshögskolan, jaktvårdsskolor (Claestorp, Mälsåker, Berga, Öster Malma), universitet och högskolor. Studiecirklar, radioprogram, filmer. Zoologisk forskning, ekologi, fältstationer, institutioner. Utbildning och forskning vid Skogsinstitutet, Skogshögskolan, universitet, jägareförbundet. Finansiering av forskningen. Doktorsavhandlingar, forskartjänster m m. Vilthistoriska källor - böcker och småskrifter # Beskrivning av jaktzoologisk litteratur, jakthandböcker. Vilthistoriska källor bibliografier, tidskrifter, arkiv, bibliotek * Beskrivning av den rika floran av tidskrifter och deras dynamik; bibliografier; viktigt arkivmaterial (Slottsarkivet, Riksarkivet, Landsarkiven), nationella bibliotek. Litteratur, Register, Författarpresentationer

10 10(10) Bilaga 2. Programchefens arbetsordning beslutad av styrelsen Programchefen o har det övergripande ansvaret för programmets genomförande i enlighet med programplan och styrelsens beslut; o leder genom ledningsgruppen det operativa arbetet i programmet; o är sammankallande för programstyrelsens möten; o är föredragande för programstyrelsen; o skall verka för att förslag till verksamhetsutveckling framkommer och bereds inför beslut i programstyrelsen; o ansvarar inför styrelsen avseende programmets ekonomi och genomförande; o är sammankallande för programmets ledningsgrupp bestående av de forskare som har uppdrag som forskningsledare inom Future Forests ( är dessa Urban Nilsson, Hjalmar Laudon, Johan Bergh, Camilla Sandström, Tomas Lundmark, Erland Mårald och Johan Sonesson) samt programmets kommunikatör ( är denna Annika Mossing); o ansvarar för att skapa goda förutsättningar för samverkan inom programmet och med programmets intressenter; o ansvarar för att avtal upprättas angående finansiella åtaganden.

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL

K i i m w i i g ft r*j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ UljrURrvAL/b: I 20110921 Styrelsen Datum Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Onsdagen den 21 september 2011 Kl. 13:00-18:00 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35. Lena Töppner Nilsson, sekr Styrelsemöte nr 2 2014-05-21 1 [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.17.00 17.35 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Jessica

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Fallstudie: Linköpings kommun. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? Arbetsgång. Kommunens frågeställning. Målformulering.

Fallstudie: Linköpings kommun. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? Arbetsgång. Kommunens frågeställning. Målformulering. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? En fallstudie av Linköpings kommun Eva-Maria Nordström, Hampus Holmström & Karin Öhman Institutionen för skoglig resurshushållning Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer