Future Forests. Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. 1(10) Tid: 18 september 2013, Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Future Forests. Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. 1(10) Tid: 18 september 2013, 9.30-15.00. Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna"

Transkript

1 1(10) Future Forests Protokoll fört vid programstyrelsens sammanträde. Tid: 18 september 2013, Plats: Sessionssalen, SLU Ultuna Beslutande: Maria Norrfalk (ordf.), Wilhelm Agrell, Ulf Silvander (från 6), Lotta Möller, Håkan Wirtén, Sten Frohm, Martin Holmgren, Olof Johansson. Övriga deltagande: Annika Nordin (programchef), Annika Mossing (kommunikatör), Thomas Nilsson (adjungerad), Jean- Michel Roberge (forskare, 8-9), Thomas Ranius (forskare, 8-9), Erland Mårald (forskningsledare, 8-9). 1 Mötet öppnas Ordförande Maria Norrfalk hälsar välkommen. 2 Föredragningslistan fastställs Föredragningslista godkändes med tillägget att Ordförande ger ett referat av det programledningssamtal som i augusti genomfördes på Mistra under punkten 6. 3 Sekreterare för mötet utses Till sekreterare utsågs Annika Mossing. 4 Justerare av protokollet utses Till justerare utsågs Lotta Möller. 5 Föregående protokoll godkänns Protokollet från föregående möte den 21 maj 2013 godkändes med tillägget att 6 xxx xxx under punkt 9 ersattes med Lägesrapport från programmet Ordförande Maria Norrfalk refererade programledningssamtalet på Mistra för styrelsen. Samtalet genomfördes 21 augusti. Närvarande var Mistras VD Lars- Erik Liljelund, Mistras handläggare för programmet Thomas Nilsson, Mistras kommunikatör Malin Lindgren samt från programmet Ordföranden och Programchefen. Under samtalet konstaterades att Future Forests är ett av Mistras största forskningsprogram genom tiderna och att det är viktigt att programmet nu börjar planera för vilka delar som ska fortsätta existera efter programmet avslutas Man diskuterade även programmets kommunikation som ansågs fungera väl. Ordförande tog upp vikten av ett funktionellt

2 2(10) styrelsearbete och Mistra påpekade att de har en styrelseenkät som kan vara användbar för att få en indikation på hur styrelseledamöter upplever att styrelsearbetet fungerar. Programchef Annika Nordin inledde sin lägesrapport med att presentera rapportserien med rapporter från de olika delprojekten från fas 1. Därefter redogjorde hon för höstens kalendarium och gick igenom pågående aktiviteter inom programmets olika projekt. Styrelsen efterfrågade en särskild redogörelse angående de bokprojekt som pågår inom ramen för Future Forests. En sådan redogörelse finns i bilaga 1 till detta protokoll. Programchefen avslutade sin lägesrapport med att flagga för det stormöte som planeras till januari på Odalgården i närheten av Uppsala. En viktig punkt på dagordningen ska vara en diskussion om samverkan mellan forskning och akademi, med utgångspunkt i den ambition Future Forests har om att skapa en permanent s k futureplattform inom SLU. Om någon eller några från styrelsen kunde närvara på stormötet skulle det tillföra den planerade diskussionen mycket viktiga och värdefulla synpunkter, påpekade Nordin. Ordförande understödde att förutsättningar och förväntningar för/på samverkan på detta plan är en viktig fråga för Future Forests och föreslog att samverkan skulle vara en punkt på dagordningen vid nästa styrelsemöte den 5 november. 7 Beslut om programchefens arbetsordning Styrelsen beslutade att efter ett antal justeringar och tillägg att godkänna föreslagen arbetsordning för programchefen. Beslutad arbetsordning finns i bilaga 2 till detta protokoll. 8 Presentation av Future Forests biodiversitetsforskning Jean- Michel Roberge och Thomas Ranius presenterade två pågående forskningsprojekt. Roberge beskrev ett projekt där Heureka används för att modellera hur olika naturvårdsstrategier påverkar framtidens tillgång på strukturer gynnsamma för biodiversitet i två skogslandskap med kontrasterande åldersklassfördelning i norra Sverige. Styrelsen underströk att projektet var mycket intressant. Man påpekade att de valda scenarierna för naturvård dock kunde varit mer generösa med frivilliga avsättningar för att bättre spegla verkligheten, samt att det vore intressant att även studera landskap i södra Sverige med denna metod. Ranius beskrev ett projekt där kostnadseffektiviteten för naturvårdsåtgärder i brukade skogar analyseras. I detta projekt kombineras Heureka med en populationsmodell för violettbandad knäppare som togs fram i Future Forests fas 1. Med modellkombinationen kan man räkna fram vad som styr artens förekomst i ett skogslandskap samt sannolikhet för kolonisation eller utdöende. Styrelsen ansåg att projektet var av stort intresse. 9 Presentation av Future Forests idéhistoriska forskning Erland Mårald presenterade den idéhistoriska forskning som bedrivs inom Future Forests. Mårald inledde med att förklara vad humanister har i skogen att göra? Han påpekade att det pågår en utveckling av grön humaniora. Inledningsvis tog naturvetare och tekniker patent på skogsfrågorna. De kom långt men uppenbarligen är inte alla frågeställningar lösta. Samhällsvetarnas roll är att hitta policy, men dessa kan inte utgå ifrån att samhällen och människor är fullt rationella. Det finns idéer, traditioner

3 3(10) och föreställningar som påverkar, och dessa är humanisternas område. Mårald fortsatte med att berätta att just nu jobbar programmets idéhistoriker med begreppsanalyser, främst med fokus på kontinuitetsskogsbruk, samt med att analysera olika dialogprocesser. Styrelsen påpekade att Future Forests idéhistoriska ansats är mycket värdefull för programmet som helhet. Man diskuterade vidare den pågående urbaniseringen som man ansåg kunde vara både fysisk och mental till sin karaktär. 10 Beslut om revision av programmets budget Mistra godkände i augusti den ekonomiska slutredogörelsen för Future Forests fas 1. Man biföll programchefens framställan om att använda kr till att avsluta aktiviteter som startats under fas 1 men ännu ej var avslutade 31/ Man biföll även programchefens framställan om att kr skulle få användas till aktiviteter relaterade till slutredovisningen av fas 1. (För fullständig information om den framställan programchefen gjorde till Mistra på styrelsens begäran se bilaga 8 till styrelsemötet den 21 maj 2013 samt beslutsprotokoll från samma möte.) Mistra har dock beslutat att återta kr av de 3 miljoner kr från fas 1 som programchefen framställt till Mistra om att få tillföra budgetposten till styrelsens förfogande. Därmed minskade medel från fas 1 tillgängliga för detta ändamål från kr till kr. Styrelsen beslutade att denna summa ( kr) ska tillföras budgetposten till styrelsens förfogande. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera budget i enlighet med detta beslut. 11 Information om projektsamarbetet med FOI samt beslut om reviderad budget för projektet Annika Nordin presenterade planen för projektsamarbetet med FOI inom ramen för ForSA projekt (se Future Forests programplan). För att genomföra projektet behövs hela den budget (för åren ) som finns avsatt för projektet tillgängliggöras för förbrukning innevarande år. Förbrukning innebär att medlen kommer att överföras från SLU till FOI, för FOI att förfoga över. Styrelsen beslutade att godkänna projektplanen inklusive dess budget. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera programplanen (projekt ) samt budget för detta projekt i enlighet med föreslagen projektplan. Revisionen av budget sker med syfte att tillgängliggöra projektets totala budget för förbrukning innevarande år. 12 Beslut angående forskarutbildningskurs i Future Forests regi Annika Nordin presenterade en ansökan om ett bidrag på kr till en forskarutbildningskurs från Hjalmar Laudon. Styrelsens beslutade att bifalla ansökan med kr från budgetposten till styrelsens förfogande. Styrelsen uppdrog till programchefen att revidera budget i enlighet med detta beslut. 13 Information om referensgrupperna och beslut om riktlinjer för ersättning till ledamöterna

4 4(10) Annika Nordin informerade styrelsen om referensgruppernas status samt om det planerade referensgruppsmötet den 24 oktober. Styrelsen föreslog att referensgrupperna till PC 1, PC 2 och PC 3 skulle kompletteras för att ersätta personer som tackat nej: Stefan Adolfsson (SOF) till PC 1, Jesper Taube (Sportfiskarna) till PC 2 och Sven Hunhammar (SNF) till PC 3. Styrelsen diskuterade riktlinjer för ersättning till referensgruppernas ledamöter. Styrelsen beslutade att Future Forests ersätter kostnader för resor och uppehälle vid deltagande i Future Forests aktiviteter; att Future Forests inte betalar arvode till referensgruppernas ledamöter; att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut enligt den praxis som finns vid statliga myndigheter; att ersättning till deltagare inom andra aktiviteter inom ramen för Future Forests betalas ut enligt samma principer. 14 Styrelsens reflektioner på det fortsatta styrelsearbetet Maria Norrfalk efterfrågade styrelsens reflektioner på det fortsatta styrelsearbetet. Styrelsen var eniga om att framtidsfrågor och strategifrågor bör vara återkommande på dagordningen. Man påpekade också vikten av att hålla programplanen levande. Till den planerade middagen med styrelsen den 11 mars 2014 föreslogs att Ordförande skulle bjuda in Rektorerna för SLU och Umeå universitet, VD för Skogforsk samt VD for Mistra. 15 Mötets avslutning Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras bidrag. Sekreterare:.. Annika Mossing Ordförande:.. Maria Norrfalk Justerande:. Lotta Möller

5 5(10) Bilaga 1. Pågående bokprojekt inom Future Forests Under fas 2 pågår ett bokprojekt: En analys av den svenska modellen för skogsbruk. Ansvarig för detta projekt är Stig Larsson. Han omger sig med en projektgrupp bestående av: Camilla Sandström, Erland Mårald, Tomas Lundmark och Rolf Lidskog. Syftet med boken är att analysera den svenska modellen för skogsbruk i ett internationellt perspektiv med en utgångspunkt i de teoriramar som finns kring ekosystembaserad naturresursförvaltning. Boken ska visa på möjliga vägar framåt. Tanken är också att bokformatet ger utrymme för tankestoff utvecklat inom programmet som inte kan ges en rättvis framställning i en relativt kortfattad vetenskaplig artikel. Detta bokprojekt är ännu i ett tidigt skede. För att ge styrelsen ytterligare information kommer Stig Larsson till nästa styrelsemöte. Under fas 1 beslutade styrelsen om tre bokprojekt. Huvudansvarig för dessa är Erik Westholm, Lars Östlund och Kjell Danell. Erik Westholms bok beslutades av styrelsen som ett bidrag på kr till en s k tematisk arbetsgrupp Internationella trender och den svenska skogens framtid. Avsikten var att författa en bok på engelska, en populär sammanfattning i form av en rapport på svenska samt en särskilt lättillgänglig sammanfattning i broschyrform för bred spridning. Beslutet togs 16 november Westholm rapporterar att boken blivit försenad, men nu är på väg att snart gå till tryckeriet. Efter samråd med mig har han bett Maria Norrfalk författa ett förord. Bokens innehållsförteckning rapporterar Westholm som följande: Table of Contents along with the names of each chapter and respective author where applicable: a) Introduction by editors (Erik Westholm, Karin Beland Lindahl, Florian Kraxner b) Futures studies in the field of natural resources, professor Erik Westholm c) Future Forest trends: Can we build on demographically based Forecasts? professor Bo Malmberg d) Future forest governance: Multiple challenges, diverging responses, professor Katarina Eckerberg e) Global Land Use Conflicts and forest sector transformation, professor Sten Nilsson f) Bioenergy futures: A global outlook on land- use implications from forest- based feedstock production Florian Kraxner and Eva- Maria Nordström g) Climate Related Forest Policy and Trends, ass professor Madelene Ostwald h) Actors perceptions and strategies; forests and pathways of sustainability, dr Karin Beland Lindahl i) Transition of the Canadian Forest Sector, professor Sten Nilsson j) Dilemmas in forest policy development the Swedish forestry model under pressure, ass professor Camilla Sandström and dr Anna Stens k) concluding remarks (professor Erik Westholm)

6 6(10) Lars Östlunds bokprojekt beslutades av styrelsen 5 juni Östlund tilldelades då kr från budgetposten till styrelsens förfogande för att rapportera i bokformat från det projekt Östlund tidigare lett inom Future Forests (se styrelsens beslut från 1 mars 2011). Detta projekt hade titeln Skogshistoria och biologisk mångfald i skogar med lång brukningstradition i mellersta Sverige. I beslutet från den 5 juni står att läsa att styrelsen kan tänka sig förse Östlund med ytterligare kr (utöver de kr) om Östlund är villig att göra boken i coffee- table format. Östlund skickar med följande bilder på bokens fram- respektive baksida:

7 7(10) Kjell Danells bok beslutades av styrelsen i och med att styrelsen uppdrog till programchefen att göra framställan till Mistra om vad överskottet från fas 1 skulle användas till. I bilaga 8 till styrelsemötet den 21 maj i år finns boken beskriven. Styrelsen beslutade om ett bidrag på kr. Huvudsaklig finansiering kommer från Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet (ca kr). Boken är ett samarbete mellan Kjell Danell, Roger Bergström och Sverker Sörlin. Boken kommer att skrivas under perioden Danell rapporterar följande synopsis: Synopsis för boken Vilt, människa, samhälle en återblick Påbörjat *; Manus i ett första utkast #; genomarbetat manus ##; slutmanus ### MÅLGRUPP Naturintresserade, jägare, skogs- och jordbrukare, vilt- och naturförvaltare, studenter i biologi, ekologi, naturresursförvaltning. SYFTE Boken ska ge en mångvetenskaplig, vetenskapligt grundad syn och analys av sambanden mellan vilt, människa och samhälle i Sverige fram till ca Då sker en tydlig förändring. Ekologin ger kraftigt genomslag liksom orienteringen mot Nordamerika. Naturvårdsverket bildas några år senare. Inledning Kort om bokens syfte och tillkomst; koppling till den första volymen; tack till finansiärer och andra. Jakten och viltets förhistoria Vad säger de arkeologiska fynden (hällristningar, spjutspetsar, gravfynd etc.) om jakt och fångst samt nyttjande av landskapet och viltet? Jägarkulturer; övergång till jordbrukarsamhällen. Landskapet Landskapsförändringar orsakade av människan och klimatförändringar; skogar, jordbruksmarker och våtmarker; bete i skog och våtmarker; landskapsekologiska exempel från Öland, Södermanland och norra Sverige. Viltet Vilka arter avses; invandring, utplantering, återutsättning, populationsförändringar, orsaker till populationsförändringar (förändringar i markanvändning, sjukdomar [skabb, harpest, myxomatos mm.], miljögifter. Jakt- och viltvård Predatorkontroll, djurgårdar, utsättningar, utfodring, fredning och skydd, olika former av beskattningar; jaktvård, viltvård, biotopvård. Jakt- och fångst Utveckling av jakt- och fångstmetoder exemplifierat med några viltarter; olika former av hundjakt och deras utveckling över tiden; övergång från passiva till aktiva metoder Hundar * Jakthundens historia, allmogehunden, typ av jakthundar, hundnamn, regionala skillnader. Vapen, skytte och ammunition * Vapenhistoria.

8 8(10) Viltets nyttjande Viltkött och dess användning och tillagning; skinn och hudar; senor, ben; björngalla, bävergäll, dun. Viltets sjukdomar * De första studierna; vanliga sjukdomar under olika tidsperioder; metodutveckling; tillgång till undersökningsmaterial; fallviltundersökningen; Karl Borg och hans föregångare. Viltskador * Skador inom skogs- och jordbruk; de första tecknen på skador; älgskadefonden; kaninfaran; viltskadornas kostnader; skador på människor; regelverk. Viltstatistik # Viltstatistikens framväxt, metodisk utveckling, exempel på resultat; myndigheters, jägareförbundets och godsens statistik; användning. Viltets och jaktens betydelse och ekonomi Viltets ekonomiska värde per viltslag och totalt under olika tidsperioder. Intäkter från viltet i relation till andra inkomster under olika tidsperioder. För vilka grupper var viltet en viktig inkomstkälla? Kostnader mot intäkter under olika tidsperioder. Jägaren och jaktens sociala organisation Män och kvinnor; jaktetik inklusive säkerhetsfrågor; jägarnas sociala tillhörighet; jägare från andra länder; jaktorganisation beroende på region, social status; jaktlag; rekrytering; jägarens utrustning (klädsel, vapen, annat). Synen på jakt i litteraturen Facklitteratur, det offentliga trycket, skönlitteratur; tidningar och tidskrifter. Jägare och jakter i främmande länder * Svenska jägare utomlands; utländska jägare i Sverige. Kvinnor i jakten Fanns kvinnliga jägare längre tillbaka och i så fall, vilka var de; kvinnor i viltförvaltningen; utveckling. Vilt, jägare och jakt i konsten * Bilden som den svenska konsten ger av viltet och jakten under olika tidsperioder. Lagar, brott och straff Kungliga brev, stadgor, förordningar, lagar, jaktbrott, straff; framväxten, drivkrafter och förändringar av lagar och förordningar. Synen på illegal jakt. Hur vanliga var jaktbrott? Varför? Rättsprocessen, ting, Högsta Domstolen mm. Jaktbrott enligt allmänt åtal. Myndigheter och makt * Från jägeristaten till naturvårdsverket, jägareförbundet m fl; ansvar och organisation. Den parallella utvecklingen av skogsvårdsmyndigheter. Varför bröts länken mellan vilt och skog 1967? Viltförvaltning - generellt * Den idémässiga utvecklingen i viltförvaltningen under olika tidsperioder; lagstiftning; kampanjer; skottpengar; ansvarsfördelning; föreningsbildande; jaktskatt; jaktvårdsområden; fridlysning.

9 9(10) Viltförvaltning - fåglar # Förändringar i nyttjandet och bevarandet av fåglar i relation till diskussionen i samhället. Viltförvaltning - däggdjur * Förändringar i nyttjandet och bevarandet av däggdjur; samhällsdiskussionen. De ideella föreningarna # Framväxten av jaktsällskap och jaktvårdsföreningar, jägareförbund, naturskyddsföreningar, djurskyddsföreningar, hundsällskap. Utbildning och forskning Skogsinstitutet, skogshögskolan, jaktvårdsskolor (Claestorp, Mälsåker, Berga, Öster Malma), universitet och högskolor. Studiecirklar, radioprogram, filmer. Zoologisk forskning, ekologi, fältstationer, institutioner. Utbildning och forskning vid Skogsinstitutet, Skogshögskolan, universitet, jägareförbundet. Finansiering av forskningen. Doktorsavhandlingar, forskartjänster m m. Vilthistoriska källor - böcker och småskrifter # Beskrivning av jaktzoologisk litteratur, jakthandböcker. Vilthistoriska källor bibliografier, tidskrifter, arkiv, bibliotek * Beskrivning av den rika floran av tidskrifter och deras dynamik; bibliografier; viktigt arkivmaterial (Slottsarkivet, Riksarkivet, Landsarkiven), nationella bibliotek. Litteratur, Register, Författarpresentationer

10 10(10) Bilaga 2. Programchefens arbetsordning beslutad av styrelsen Programchefen o har det övergripande ansvaret för programmets genomförande i enlighet med programplan och styrelsens beslut; o leder genom ledningsgruppen det operativa arbetet i programmet; o är sammankallande för programstyrelsens möten; o är föredragande för programstyrelsen; o skall verka för att förslag till verksamhetsutveckling framkommer och bereds inför beslut i programstyrelsen; o ansvarar inför styrelsen avseende programmets ekonomi och genomförande; o är sammankallande för programmets ledningsgrupp bestående av de forskare som har uppdrag som forskningsledare inom Future Forests ( är dessa Urban Nilsson, Hjalmar Laudon, Johan Bergh, Camilla Sandström, Tomas Lundmark, Erland Mårald och Johan Sonesson) samt programmets kommunikatör ( är denna Annika Mossing); o ansvarar för att skapa goda förutsättningar för samverkan inom programmet och med programmets intressenter; o ansvarar för att avtal upprättas angående finansiella åtaganden.

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Bilagor 1. Svenska Jägareförbundets verksamhetsplan 2009. 2. Jämställdhetsplan 3. Naturens jägare Häfte för mellanstadiet. 4. Riktlinjer

Läs mer

Skådebröd eller levebröd? forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald

Skådebröd eller levebröd? forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald Skådebröd eller levebröd? forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald Konferensdokumentation SKÅDEBRÖD ELLER LEVEBRÖD ISBN 91-540-5944-5 Forskningsrådet Formas 2005 Redaktör: Roger Olsson

Läs mer

Skogens nyttigheter. Rapport från Future Forests 2009-2012. Mattias Boman (redaktör) Future Forests Rapportserie 2014:4

Skogens nyttigheter. Rapport från Future Forests 2009-2012. Mattias Boman (redaktör) Future Forests Rapportserie 2014:4 Rapport från Future Forests 2009-2012 Mattias Boman (redaktör) Future Forests Rapportserie 2014:4 Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning Umeå 2014 ISBN 978-91-576-9287-0 Rapport

Läs mer

Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta

Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta Närvarande: Vetenskapliga rådet Katarina Eckerberg, Stockholm Environmental

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2012 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 rapport 5698 Maj 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård?

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård? FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 16 NR 4 2011 Expertis på export 4 Mångvetenskapligt 6 Biologi är inte nog 8 Internationellt engagemang 14 Forskningens gränsland 16 tema:vad är naturvård? BIbDIVERSE

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA En granskning av verksamheten 2001-2003 Utförd av en granskningsgrupp utsedd av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom KSLA NR 3 2013 Nytt & Noterat 1813 2013 FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Blandskogen har framtiden för sig 1813 2013 Jubileumskonferens i juni Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Levande kulturarv. Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige

Levande kulturarv. Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige DELRAPPORT 2012-06-29 Dnr 14-2010/0889 Levande kulturarv Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige Redovisning av regeringsuppdrag Ku2010/1980/KT

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Begäran från Lindholmen Science Park om finansiering av Visual Arena

Begäran från Lindholmen Science Park om finansiering av Visual Arena Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-21 Diarienummer 1030/11 Repronummer 95/11 Enheten för stadsutveckling och samhällsanalys Gruppen för stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

SVK ordförandekonferens 2014

SVK ordförandekonferens 2014 Minnesanteckningar 1 (14) Tid 2014-05-04, klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare

Läs mer