Är du säker - lärarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du säker - lärarhandledning"

Transkript

1 Är du säker - lärarhandledning Förord Åldersgruppen år är, ur trafiksäkerhetssynpunkt, en ytterst viktig grupp. I tonåren förändras barnens förutsättningar markant genom att deras närsamhälle utvidgas betydligt, både socialt och geografiskt. Skolan utgör då en unik möjlighet att nå i stort sett alla ungdomar och låta dem själva genom diskussioner och undersökande arbete komma fram till rätta attityder, inte endast i trafiksammanhang. Trafiken utgör en självklar (och ganska stor) del av deras alltmer komplexa vardag. Men lärarna för dessa åldersgrupper har inte haft tillgång till något material att sätta i händerna på eleverna som bas för en diskussion och fortsatt arbete. För att råda bot på denna situation och inte minst för att ta vara på de positiva effekterna från Trafiksäkra skolan i åldersgruppen 6-12 år, har Malmö stad, Gatukontoret sett det som nödvändigt att satsa på ett utbildningspaket som ska attrahera de i denna ålder ofta svårflörtade eleverna och samtidigt ge pedagogerna ett lättarbetat undervisningsmaterial att använda i den dagliga verksamheten. Är du säker är ett trafiksäkerhetsmaterial som är attitydpåverkande är problembaserat med många undersökande inslag motiverar ungdomarna genom att spegla deras vardag både till innehåll och form kan användas som hela block i tematisk undervisning eller som förstärkande komplement till den egna planerade ämnesundervisningen inte är styrande och komplett utan ska betraktas som "tändvätska" ger impulser till vidare forskning Pedagogisk struktur Är du säker består av tre häften med vardera 3 arbetsområden. Arbetsområdena är fristående från varandra både i fråga om ämne och ålder, d v s kan behandlas i vilken ordning som helst med elever i åldern år. Detta har vi gjort för att styra läraren så lite som möjligt. Lärarens pedagogiska kompetens får aldrig ifrågasättas. Ett arbetsområde kan passa utmärkt 1

2 för en lärare med en grupp elever att behandla i samband med annat arbete i skolan. Då ska inte åldern utan innehållet och lärarens metodik styra valet. Att binda arbetsområdena till årskurser är fel även ur den aspekten att elevgrupper med samma biologiska ålder kan ha väldigt skiftande mognadsnivå. Varje arbetsområde består av ca 13 sidor som alla kretsar kring samma tema, men närmar sig ämnet från olika infallsvinklar. Arbetsområdets samtliga sidor kan integreras i skolans "traditionella" ämnen men exemplifieras med trafiksituationer eller -begrepp. Inom NO behandlas t ex begreppet friktion under kapitlet Kraft i en del fysikläroböcker. Friktion har stor betydelse inom trafiksäkerhet och begreppet bromssträcka kan då behandlas som en naturlig del i fysikundervisningen (arbetsområde Liten på jorden sid 22-23). Sidor med klar NO-inriktning har i sidhuvudet fått en blå färgmarkering. Detta utesluter inte att sidan även kan behandlas ur ett SO-perspektiv (t ex trafikanters attityder till körning vid halt underlag). På liknande sätt har sidor med klar SO-inriktning fått en röd sidhuvudmarkering, men kan naturligtvis bearbetas även med utgångspunkt från NO. Detta avgörs i planeringsstadiet av de som ska arbeta med temaområdet. Ämnet svenska går av lättförklarliga skäl att integrera i praktiskt taget alla sidor i samtliga arbetsområden. Organisation Förutsättningarna för hur ett arbetsområde genomförs, skiftar från skola till skola. Materialet är inte styrande och därför kan ett lärarlag tillsammans planera och genomföra arbetsområdet en lärare planera arbetsområdet och genomföra det med hjälp av kollegor en grupp elever tillsammans med en lärare planera ett arbetsområde och därefter självständigt genomföra det med sina respektive ämneslärare som "experthjälp" Arbetsprocess Varje arbetsområde utgår från en huvudproblemformulering. Sidorna i arbetsområdet ska sedan fungera som led i en process, där problemet diskuteras utifrån olika infallsvinklar. Ibland kan diskussionspunkterna ligga på ett allmängiltigt plan och inte vara styrda mot någon direkt trafikfråga (t ex etiska diskussionspunkter), men kan under processens gång appliceras på trafiksäkerhetsrelaterade situationer. Arbetsområdet avslutas med en sammanfattningssida där gruppen eller den enskilde eleven samlar sina intryck från diskussionerna under arbetets gång och tar ställning till vad som bör göras för att bäst komma tillrätta med huvudproblemet. Huvudproblemet formuleras endast här i handledningen. Möjlighet ska finnas för elever och lärare tillsammans att själva komma fram till problemställningar och hur man ska bearbeta arbetsområdet. Planering I planeringsskedet kan det vara bra att bl a reda ut vad ni vill uppnå med arbetsområdet vem som bearbetar vilka sidor 2

3 om några sidor ska bearbetas med både SO/Sv och NO-"glasögon" hur arbetet ska dokumenteras under processens gång hur slutredovisningen av arbetsområdet ska gå till Genomförande I elevmaterialet finns på de flesta sidor en "frågeruta" riktad till eleverna. Sidorna ska ses som tändvätska för diskussioner, undersökningar, fördjupningar m m, och frågeställningarna kan bli oändligt många fler, beroende på hur långt du vill integrera sidan i ditt ämne och därmed kanske gå en bra bit utanför trafiksäkerhetsområdet. Goda attityder skaffar vi oss bäst genom den insikt vi får, när vi aktivt söker de fakta vi behöver för att lösa problem. Ju fler infallsvinklar vi har kring problematiken och ju vidare svängar vi tar i faktainsamling och diskussioner, desto större blir insiktsbilden och därmed förutsättningarna för att vi tar till oss "rätta" attityder. Metod och innehåll är varje pedagogs självklara rätt att själv välja, men under varje arbetsområde i den här handledningen ger vi ändå förslag på ett antal tänkbara frågeställningar att nysta vidare på. Dokumentation I genomförandeprocessen får eleverna i grupp eller enskilt ta fram fakta, komma med idéer och synpunkter, föreslå åtgärder mm. Dokumentationen kan naturligtvis ske i olika former, allt från egna berättelser och bilder till punktlistor eller diagram. Även rollspel (t ex Baksmälla sid 34-35) kan dokumenteras med hjälp av video eller bandspelare. Men oavsett formen är dokumentationen viktig för att kunna få en helhetsbild av problemområdet och skapa en bra grund för sammanfattningar och förslag till åtgärder som kommer sist i varje arbetsområde. Analys och sammanfattning Kunskap och insikter från de olika ämnenas dokumentationer diskuteras av hela gruppen och slutsatser dras. Olika förslag på tänkbara åtgärder diskuteras tillsammans och sammanställs. Åtgärdslista På sista sidan i arbetsområdet får eleverna i grupp eller personligen komma fram till lösningar och åtgärder som de tycker bäst eliminerar huvudproblemet. En uppdelning görs då på vad man kan göra själv åt saken, vad familj och vänner kan hjälpa till med, vad som kan/ska krävas av samhället och vad som görs/bör göras internationellt. Vi har nu slutit cirkeln i arbetsprocessen och under arbetets gång gjort de fördjupningar, avvikelser, tillägg mm inom det aktuella arbetsområdet som befunnits önskvärda eller nödvändiga. 3

4 Hur säkra är vi i Europa? TELLUS MÅR ILLA LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV FUTURE COMMUNICATION INFÖR KÖRKORTET PROFFS TELLUS MÅR ILLA Blåst Regn och snö Mörker Kyla LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV och krocksäker FUTURE COMMUNICATION INFÖR KÖRKORTET PROFFS Etanol TELLUS MÅR ILLA LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV FUTURE COMMUNICA- TION INFÖR KÖRKORTET PROFFS Arbetsområden På akuten PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA En sekund när världen står still 2 På akuten RING 112 På akuten Minuter som kan rädda liv! Jag skulle ju bara "Tiden läker alla sår " säger ordspråket! Håller du med? FACE IT! Det är NOLL som gäller! Sverige 6,7 Grekland, Högt tempo PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA Högt tempo Hur säker är du? 1 12 Johannas vecka Reaktion Krock våld Sett med olika ögon Baksmälla PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA Baksmälla EFTER MATCHEN dagen efter Kalla fakta! C 2 H 5 OH = alkohol IBLAND GÅR SIGNALERNA INTE FRAM! 32 Ett barn har dött 34 Tellus mår illa Prova - bruka - missbruka End of party - end of story Tellus mår illa Tellus mår illa! Olika miljöer A vgaserna och naturen Avgaserna påverkar din hälsa I rymden kan ingen höra dig skrika BULLER Liten på jorden Vi bryr oss! 13 Liten på jorden Flyktfåglar En bra pilot Mest och längst och värst! Bländande entré! Frikt i o n Våga vara dig själv Små marginaler 25 Våga vara dig själv ALLA ÄR VI OLIKA Attityder Var ligger Närområdet? 35 På stan på hjul 36 We are the children! 38 Future communication Future communication Kommunikation STAD I FÖRVANDLING Färdas över vatten Stad i utveckling Från hjulet och djungeltrumman till månfärd och Internet Inför körkortet Inför körkortet Vem får köra vad? Sätta "EU-moppe" på cykeln En mopedist eller motorcyklist löper 18 gånger större risk att Vägen till körkort B Första gången Inför körkortet år 1939 Säkerhet Körsäker Proffs Proffs Fuldaviens Grand Prix, Montanzabanan Att vara proffs Skilda världar - men lika ändå Clive alive Service på Volvo Spelregler Regelbrott 35 Professionalism räddar liv 36 Samspel 38 4

5 Hur säkra är vi i Europa? Metodiska tips Här följer nu för varje arbetsområde en huvudproblemformulering att utgå från samt tips på frågeställningar som kan vara intressanta att vidareutveckla i samband med genomgången av sidorna. Betrakta dem som just tips och inget annat. Direkt trafikrelaterade frågeställningar finns i regel på respektive sida i materialet och repeteras inte här. Under rubriken Hjälpmedel hittar du tips på informationskällor som är direkt kopplade till arbetsområdet. Däremot ges inte tips som "sök på Internet" eller leta i "Vägverkets broschyr xyz". Sådana hjälpmedel är generella och ingår i den problembaserade arbetsformen. Malmö stad, Gatukontoret är naturligtvis också en generell informationskälla som ställer upp med allt från statistik till trafikplaneringsfrågor och filmer, men nämns bara under Hjälpmedel om det rör sig om speciella frågor. På Akuten På akuten PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA En sekund när världen står still 2 RING På akuten 4 Minuter som kan rädda liv! 6 Jag skulle ju bara 7 "Tiden läker alla sår " 8 säger ordspråket! Håller du med? FACE IT! Det är NOLL som gäller! Sverige 6,7 Grekland, Många av de ungdomar som skadas i trafiken, har själva exponerat sig för onödiga risker genom ren tanklöshet eller ibland en överskattning av sin egen förmåga. De tar inte riskerna på allvar och reagerar som vi alla troligen gör, nämligen att det händer andra men det händer inte mig. Ungdomar tänker inte heller igenom konsekvenserna av en olycka. Vad kan en sekunds ouppmärksamhet kosta för mig själv och andra involverade? Hur säker är du? 12 1 Hur undvika att hamna på akuten i en trafikolycka? sid 2-3 Hur kan en sekund i trafiken förändra en människas liv? Vad kan ha föregått den ödesdigra sekunden? På en sekund kan ditt liv förändras även positivt (inte bara i trafiken). Ge exempel. Vad händer efter det att någon ringt 112 till dess att en skadad kommer till akuten? Hur samarbetar polis, räddningstjänst och sjukvård? sid 4-5 Vilken utrustning har en ambulans? Vad kan och ska en ambulanssjukvårdare göra vid en olycka? Vad tänker och känner en ambulanssjukvårdare vid svårare olyckor? Hur sköts samarbetet mellan ambulansen och den mottagande akuten? sid 6 Vad kan hända om inte andningen fungerar? Vad kan hända om blödningar inte stoppas? Vad kan hända med en person i chocktillstånd? Vad innebär Första hjälpen-utbildning och HLR-utbildning? Hur skaffar vi oss kunskap att rädda liv? 5

6 sid 7 Har någon i klassen varit i någon Jag skulle ju bara situation? Hur länge sitter en sådan upplevelse kvar? Kan man undvika Jag skulle ju bara situationer? Finns det "onödiga" trafikolyckor? sid 8-9 En sekund som förändrar livet! Vilka kan konsekvenserna bli? Hur påverkas vi själva? Hur påverkas våra familjer och vänner? Hur klarar du de vardagliga triviala göromålen (vem klär på dig, vem matar dig, vem torkar dig i ändan)? Om du råkar ut för en allvarlig trafikolycka - vilka olika samhällsfunktioner skulle du, på grund av skadan, komma i kontakt med på kortare och på längre sikt? Vad kostar en trafikolycka samhället? sid -11 Hur har Nollvisionen kommit till och vad innebär den egentligen? Vilka aktörer inom samhället kan hjälpa till med att förverkliga visionen? Hur ser statistiken ut för dödade och svårt skadade i trafiken i åldrarna år? Olika länder - olika trafikkulturer. Statistik och erfarenhet. sid Hur många i klassen har redan råkat ut för någon form av skada i trafiken? En hel del personer skadas lindrigt eller allvarligt i singelolyckor. inse vad en sekunds ouppmärksamhet i trafiken kan innebära känna till hur polis, räddningstjänst och sjukvård blir involverade i en trafikolycka känna till vilka insatser som de kan göra på olycksplatsen innan räddningspersonal finns på plats ha kunskap om vilka skador en trafikolycka kan orsaka och vilka långtgående konsekvenser skadorna kan få veta innebörden i Nollvisionen Hjälpmedel Det finns möjlighet till hjälp från akutsjuksköterskor på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. De kan eventuellt komma till skolan och berätta. Även ambulanssjukvården och räddningstjänsten är intresserade av att förmedla kunskap till skolorna (inte enbart om just arbetsområdets speciella frågeområde). Polisens trafikavdelning kan lämna liknande service. Alla ovan nämnda känner till Är du säker och har eget material som kan komplettera. 6

7 Högt tempo Högt tempo PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA Johannas vecka Reaktion Krock våld Sett med olika ögon I samhället i dag är tempot hårt uppskruvat. Vi ska kunna nå varandra snabbt. Vi bombarderas med information. En del vill vi inte ha, en del vill vi ha men hinner kanske inte ta den till oss. Allt ska gå snabbt. Hastighet blir ofta ett nyckelord. Men med hastighet följer även ökad osäkerhet. Har jag hunnit med allt? Blev allt rätt utfört? Vad behöver jag göra för att hinna ifatt? Inom trafiken har det länge varit känt att hastighet påverkar säkerheten i många avseenden. Människan är inte skapad för att färdas fortare än fötterna bär henne. I hög hastighet hinner vi inte med att registrera allt vi behöver för att säkert kunna bedöma situationen. Generellt innebär hög hastighet allvarligare skador vid en olycka. Stress är ett begrepp som gärna går hand i hand med upptrissat tempo. Hur undvika att stressa i trafiken? sid Vilka är de största stressfaktorerna för ungdomar idag? Stresshormoner? Vad är ett hormon och hur fungerar hormoner? Upplever ungdomar att samhället är inne i en stresspiral lika mycket som det framhålls av vuxna och i media? Tar den tekniska utvecklingen all uppmärksamhet och energi från ungdomar idag på bekostnad av humanistiska ämnen? sid Våra sinnen spelar stor roll för vår säkerhet i trafiken. Hur kan respektive sinne hjälpa oss? Hur fungerar ögat? Vad innebär det att "reagera med ryggmärgen"? Hur klarar du dig utan syn eller hörsel i trafiken? sid 21 Vad är energi? Vad innebär energiprincipen? Vilka energiformer finns? Hur omvandlas solenergin på jorden? sid På en del gator har vi högsta tillåtna hastighet km/h. Varför? Vid vilka platser förekommer km/h? Varför känner vi ingen rädsla att stå vid en trottoarkant när en bil passerar oss på en meters avstånd i 50 km/h, när många inte vågar stå en meter från ett stup? sid Vad betyder hänsyn i trafiken? Ung - gammal i dagens intensiva trafik. Går det att förstå varandra? Hur såg centrum ut för ca 50 år sedan (byggnader, färdmedel, infrastruktur)? 7

8 Etanol förstå hur stress och högt tempo påverkar oss i trafiken veta sambanden mellan reaktions-, broms- och stoppsträcka känna till vilket våld en oskyddad människokropp utsätts för vid kollisioner i olika hastigheter Hjälpmedel Många skolor har etablerat kontakt med äldre människor på t ex servicecentra. Utnyttja sådana "historieböcker"! Krockvåld har dokumenterats på en del videofilmer: Det plötsliga stoppet (Vägverket), Kollision & konsekvens (Vägverket). Baksmälla Baksmälla PÅ AKUTEN HÖGT TEMPO BAKSMÄLLA EFTER MATCHEN dagen efter Kalla fakta! C 2 H 5 OH = alkohol IBLAND GÅR SIGNALERNA INTE FRAM! Ett barn har dött Prova - bruka - missbruka Alkohol och narkotiska preparat är idag mer tillgängliga för ungdomar (och för vuxna med för den delen) än för bara några år sedan. "Debuten" sker i allt lägre åldrar. Användandet av droger tenderar att bli mer och mer accepterat i samhället. Eventuellt kan den mera utbredda användningen av stimulantia i olika former kopplas till stress och högt tempo i dagens samhälle. I trafiken kör varje dag alkoholpåverkade trafikanter. Hur många som är påverkade av andra droger går inte att uppskatta. End of party - end of story Hur undvika "baksmälla" i trafiken? sid En idrottsman som blir ertappad för doping är praktiskt taget slut som idrottsman. Hur resonerar ungdomar idag när det gäller alkohol och idrott? Hur påverkar dopingpreparat din kropp? Hur kan doping skada din kropp för resten av livet? sid -31 Alkoholer i kolföreningarnas kemi. Alkohol och andra droger. Droganvändning och lagstiftning i EU. sid 32 Varför bryr sig så få om att alkohol är skadligt? Hur påverkar alkoholen vårt nervsystem? sid Rattfylleri regleras i lagen och kan straffas med böter eller fängelse. Vilket straff ger en rattfyllerist som dödat en människa sig själv? sid Hur arbetar polisen idag med problemet ungdom och drogmissbruk? sid 38 Hur mycket påverkar oss grupptryck från kamrater? 8

9 TELLUS MÅR ILLA LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV känna till hur alkohol påverkar vårt beteende i trafiken ha kunskap om andra "ungdomsdroger" och hur de påverkar agerandet i trafiken veta vilka regler och påföljder som gäller, om de ertappas med alkohol och andra droger i trafiken ha diskuterat moraliska aspekter kring användandet av alkohol och andra droger i trafiken. Hjälpmedel Polisen kan hjälpa till med information och delge sina erfarenheter. Sjuksköterskor kan berätta om redlöst berusade ungdomar som kommer till akuten via ambulans eller polispiket. Videos: PS. Nu vet jag att Gud inte finns (Vägverket). Några pilsner och livstids baksmälla (Vägverket). Tellus mår illa Tellus mår illa Tellus mår illa! Olika miljöer A vgaserna och naturen Avgaserna påverkar din hälsa I rymden kan ingen höra dig skrika BULLER "Miljöfrågor" diskuteras och arbetas det med på alla nivåer, både globalt och lokalt, och miljöaspekterna prioriteras högt. Men Tellus mår likafullt illa och larmrapporter dyker ständigt upp. Problemen är så stora och världsomspännande att många tycker att deras "slarv" med t ex avfallssortering eller "onödiga" biltransporter är försumbara i det stora hela. När vi diskuterar trafikmiljön kring skolan och arbetsmiljön i skolan kan därför alla små "slarv" tillsammans bli ett märkbart problem. Vi bryr oss! 13 1 Hur få Tellus att må bra? sid 2-3 Vad är det som skadar vår jord mest? Hur yttrar det sig? Vilka är de största "bovarna"? sid 4-5 Arbetsmiljö vad är det och hur har vi det på vår skola? Trafikmiljön handlar mycket om avgaser och buller. Vad vållar mest problem på och kring skolan? sid 6-7 Vad är olja? Hur fungerar ett raffinaderi? Vilka kolväten kan vi skilja ur råoljan och vilka produkter kan vi få ur dem? 9

10 TELLUS MÅR ILLA Blåst Regn och snö Mörker Kyla LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV Hur fungerar en förbränningsmotor? Hur fungerar kraftöverföringen så att bilen börjar rulla? Växellåda? Skillnader mellan mopedmotor och bilmotor? sid 8-9 Vad finns i avgaserna och vad skadar vem/vad? sid -11 Hur fungerar vårt öra? Vad är ljud? Hur fungerar olika instrument (sträng-, blås- osv)? Uppfinningar genom tiderna som har med ljud att göra? sid12 Vad är buller? Buller tröttar kroppen. Om du tänker dig en normaldag i ditt liv: Var och när utsätts du för buller? veta hur trafiken påverkar miljön känna till vilka faktorer i trafiken som är de största miljöbovarna ha insett miljö- och hälsofördelarna med färre biltransporter till och från skolan Hjälpmedel En bullermätare att konstatera decibeltal i olika miljöer är en bra utgångspunkt för diskussioner. Malmö stad, Mobilitetskontoret har personal som kan hjälpa dig med fakta och även göra besök i klassrummet. Det finns ett antal miljöorganisationer både lokalt och nationellt som mycket gärna ställer upp och förstärker elevernas allmänna miljömedvetande. Liten på jorden Liten på jorden Flyktfåglar En bra pilot Mest och längst och värst! Bländande entré! Frikt i o n Små marginaler Sverige har en omväxlande och mångsidig natur som vi alla är stolta över och rädda om. Inför naturkrafterna står vi maktlösa, förundrade och ibland förskräckta. I det avseendet är vi alla "små på jorden". Köld, nederbörd, vind och mörker drabbar oss i olika former och vid olika tider både på dygnet och året. Ibland kan växlingarna gå mycket snabbt, vilket vi "vanemänniskor" har svårt att värja oss mot. Vi har vårt invanda beteendemönster och reagerar ofta för sent på förändringar. I trafiken går detta att utläsa i statistik från olyckor där trafikanterna inte tagit tillräcklig hänsyn till ett förändrat underlag, ett tilltagande mörker osv. Vi bygger inte in tillräckligt stora säkerhetsmarginaler i vårt tänkande och agerande.

11 TELLUS MÅR ILLA LITEN PÅ JORDEN VÅGA VARA DIG SJÄLV Hur skaffa mig marginaler i trafiken gentemot naturkrafterna? sid 16 Vilka miljöer trivs vi bäst i? Hur påverkar klimatet oss människor? sid 17 Olika transportmedel - olika säkerhetstänkande? sid Sidorna ger utrymme för fördjupningar inom stora delar av fysikkursen. sid -21 Idoldyrkan. Vad kännetecknar en idol? Fysikmoment kring optik och ljus. sid Förutom den naturliga NO-inriktningen kan även tas upp människan som vanedjur. Varför kommer t ex alltid de flesta halkolyckorna under de första frostdagarna? Överskattar vi vår förmåga i vår relation till naturkrafterna? fått respekt för naturkrafternas makt över trafiken lärt sig betydelsen av säkerhetsmarginaler i trafiken inse vikten av att se och synas (reflexanvändande) i trafiken känna till underlagets inverkan på bromssträckan Våga vara dig själv Våga vara dig själv ALLA ÄR VI OLIKA Attityder Var ligger Närområdet? På stan på hjul We are the children! I åldern år sker kanske de största förändringarna i en människas liv. Barndomens trygga tillvaro kring hemmet övergår till en ökande rörelsesfär både geografiskt och socialt. En del ungdomar har svårt att finna sig själv när nu deras värld bara växer och växer. Den lilla erfarenhet de har av livet räcker inte långt när de nu ska ta ett ökat ansvar för sig själva och även andra. De inställningar och attityder som ska ligga till grund för deras handlande, formas då i hög grad genom påverkan. Om påverkan kommer från "fel" håll, uppstår "fel" attityder. Ju förr ungdomarna kan bygga upp attityder genom egen kunskap och insikt, desto lättare har de att hitta sig själva och därmed bygga upp ett självförtroende. Hur våga vara dig själv? sid Hur reagerar vi inför grupptryck? Hur reagerar vi inför det motsatta könet i en grupp? Relationer pojke - flicka i tonåren? 11

12 sid -31 Vad gör vissa elever till ledare? Vilka egenskaper bör en ledare ha? Vilka egenskaper vill de flesta elever ha? sid Från vilka håll utsätts vi för påverkan i samhället? Reklamens makt? Är TV skuld till det ökade våldet i samhället? sid 34 Teamtänkande i skolarbetet. Hur kan teamdefinitionerna utnyttjas i klassens arbete? Motverkar betygsjakten känslan att hjälpa varandra i skolarbetet? sid 35 Hur stor frihet kan en tonåring hantera? Hur mycket och vad ska föräldrar bestämma? sid Relationer gamla - unga. Hur ofta umgås en tonåring med äldre människor? Trafikanter på hjul? Vad gäller? Vad menas med hänsyn? kunna motstå grupptryck i trafiksituationer inse betydelsen av samverkan och hänsyn i trafiken känna till barns rättigheter i trafiksammanhang förstå att alla är olika och agerar olika i trafiken beroende på olika förutsättningar och olika attityder Hjälpmedel Många skolor har etablerat kontakt med äldre människor på t ex servicecentra. Bjud in till diskussion eller debatt/erfarenhetsutbyte kring t ex ämnet Ung och gammal i trafiken. 12

13 FUTURE COMMUNICATION INFÖR KÖRKORTET PROFFS Future communication Future communication De möjligheter till förbättrad kommunikation som den tekniska utvecklingen har åstadkommit under enbart de sista tio åren, innebär att ingen vågar spå alltför långt in i framtiden - inte ens de djärvaste visionärerna. Kommunikation STAD I FÖRVANDLING Färdas över vatten Stad i utveckling Från hjulet och djungeltrumman till månfärd och Internet En trafikplanerare måste ändå ha ett ganska stort mått av framförhållning, eftersom ändringar av infrastrukturen i en stad i regel är stora och dyrbara projekt. Tidsmässigt hållbara lösningar eftersträvas således. Många av våra elever är om tio eller femton år beslutsfattare i vårt samhälle. De ställs redan idag inför problemet att dels vara insatta i kommunikationsutvecklingen fram till idag, dels ha kunskap och vilja att redan idag påverka utvecklingen i den riktning de tror blir deras verklighet den dag de själva ska fatta besluten. Hur hänga med och påverka kommunikationsutvecklingen? sid 2-3 Vilka kommunikationssätt finns i framtiden? sid 4-5 Tunnelbanor i världen. Vem var först? Gör jämförelser. Trafikprojekt i Sverige för hållbar utveckling (Hallandsåsen, Bottniabanan m fl ). sid 6-7 Broar i världen förr och nu. Olika konstruktioner av broar. sid 8-11 Vad gör man på ett Stadsbyggnadskontor? sid Vilka uppfinningar är ännu inte uppfunna? Vilka uppfinningar skulle gagna världen mest? förstå behovet av en god trafikplanering inse komplexiteten i dagens trafiksamhälle ha diskuterat deras ansvar och skyldighet att påverka den allt snabbare trafikutvecklingen i den riktning de ser den, den dag de själva ska fatta besluten Hjälpmedel Stadsbyggnadskontoret i Malmö kan bistå med råd och information kring sidorna Video: Hela resan (Vägverket) tar upp erfarenheter från "god gatubyggnad" i olika delar av landet. 13

14 och krocksäker FUTURE COMMUNICATION INFÖR KÖRKORTET PROFFS Inför körkortet Inför körkortet Vem får köra vad? Sätta "EU-moppe" på cykeln En mopedist eller motorcyklist löper 18 gånger större risk att Vägen till körkort B Första gången Inför körkortet år 1939 Säkerhet Körsäker Statistiken visar att ungdomar i åldern år skadas eller dödas i trafiken i mycket högre än andra åldersgrupper. Det är unga bilförare som förolyckas såväl i kollisioner med andra bilar som i singelolyckor. Även med införandet av den s k EU-mopeden har olycksrapporteringen visat att övergången från ett fortskaffningsmedel (cykel) till ett annat motordrivet, skapar problem genom ovanan vid det nya transportmedlet. I media framskymtar allt oftare kravet på att skolan bör hjälpa till att förbereda eleverna inför övningskörning och senare körkortstagning. Hur förbereda mig inför körkortet? sid kubikare? 11 kw? 15 hästkrafter? Vad står de olika enheterna för? Trimning? Hur? Varför? Lagbrott? sid 17 Moped - statuspryl eller nyttoföremål? sid Moped klass I och klass II. Vilka skillnader finns när det gäller t ex prestanda? körteknik? trafikregler? Gör en heltäckande lista. Hur är en mopedmotor uppbyggd? Vad menas med trimning av motorer? sid 21 Första gången på moped - "självbekännelser"! sid Vilken typ av frågor innehåller teoriprovet idag? Hur fungerar en växellåda idag? sid Hur fungerar en krockkudde? Säkerhetsbälte - var, hur och för vem? veta vilka förutsättningar som gäller för övningskörning med bil känna till de viktigaste trafikreglerna för motorfordonsförare kunna skillnader och regelverk i samband med mopeder klass I och II inse de ökade och annorlunda säkerhetsriskerna när de övergår från cykel till ett motordrivet fordon inse att erfarenhet inte är inkluderat i ett nytaget körkort eller förarbevis veta skillnaderna mellan begreppen körsäker och krocksäker 14

15 FUTURE COMMUNICA- TION INFÖR KÖRKORTET PROFFS Hjälpmedel Polisen kan redogöra för hur deras övervakningsansvar är utformat när det gäller bilar och mopeder. En lokal trafikskola kan berätta för klassen om vad som händer vid körkortstagning, men var beredd på att de vill göra reklam för sin egen verksamhet. NTF eller andra frivilligorganisationer kan hjälpa till med information om krockkudde och säkerhetsbälte. Utbildningsmaterial för EU-moped kan du hitta på NTF-shopen under adressen Proffs Proffs Fuldaviens Grand Prix, Montanzabanan Att vara proffs Skilda världar - men lika ändå Clive alive Service på Volvo Spelregler Regelbrott Professionalism räddar liv Samspel Inom de flesta yrken krävs en viss utbildning. Under den yrkesverksamma tiden blir vi genom själva utövandet, men också genom fortbildning, bättre och bättre i yrket. Genom nästan daglig kontakt med yrket blir vi proffs. Vi vet exakt hur vi ska göra och vad som gäller för att få bästa resultat. De flesta av oss vistas nästan dagligen i trafiken, men vi tänker inte ens på att "trafikant" också är en form av yrke och kräver professionalism. Som bilist och motorcyklist krävs utbildning, men av en fotgängare och cyklist krävs bara att vi "följer reglerna". Hur bli "professionell" i trafiken? sid Kan alla elever hålla isär verkligheten och datorvärlden inom olika områden, inte bara trafiken? Ger "datorvärldstänkandet" en underskattning av konsekvenser i den egna vardagsverkligheten - t ex konsekvenserna av en krasch? Tar ungdomar större risker än äldre? sid Hur blir vi proffs i skolämnena? Hur gör en idrottsman (mål - planering - träning osv)? sid Forskning mot större säkerhet. Inom vilka områden krävs forskning för att öka trafiksäkerheten i vårt land? På vilka andra sätt än säkrare fordon ökar vi säkerheten på våra vägar? sid 35 På vår skola - vad behöver "regleras" (allmänt sett) för att hela skolan ska fungera säkert, effektivt och trivsamt? 15

16 sid Professionella i samarbete! Vilka "projekt" på vår skola skulle behöva genomföras där de professionella grupperna (facklärare, elever, skolmåltidspersonal osv) bidrar med sina respektive specialkunskaper i ett samarbete? inse att "trafikant" är ett yrke som de dessutom praktiserar under stora delar av dygnet ha kunskap om att "trafik" är ett lagspel där alla hjälps åt med sina respektive specialkompetenser Hjälpmedel Bilindustrin kan erbjuda hjälp med hur de gör sina bilar allt säkrare. Ambulanssjukvården och räddningstjänsten är intresserade av att förmedla kunskap till skolorna (inte enbart om just arbetsområdets speciella frågeområde). Polisens trafikavdelning kan lämna liknande service. 16

Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium

Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium Mer information om läromedlen i denna skrift får du av Lotta Cederfeldt på telefonnummer 040-34 21 48 eller via e-post: lotta.cederfeldt@malmo.se

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Proffs. Service. Professionalism räddar liv. Clive alive. Spelregler Regelbrott HÄFTET INNEHÅLLER ARBETSOMRÅDENA. Att vara proffs

Proffs. Service. Professionalism räddar liv. Clive alive. Spelregler Regelbrott HÄFTET INNEHÅLLER ARBETSOMRÅDENA. Att vara proffs Proffs HÄFTET INNEHÅLLER ARBETSOMRÅDENA FUTURE COMMUNICA- TION SID 1 INFÖR KÖRKORTET SID 15 PROFFS SID 27 Fuldaviens Grand Prix, Montanzabanan 28 Att vara proffs 30 Skilda världar - men lika ändå 31 Clive

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Du kan låna följande filmer - Lämpliga för årskurs (6)7-9 och gymnasiet

Du kan låna följande filmer - Lämpliga för årskurs (6)7-9 och gymnasiet Du kan låna följande filmer - Lämpliga för årskurs (6)7-9 och gymnasiet FILMERNA FINNS ATT LÅNA VIA PEDAGOGISKA CENTRALEN. FILMTITEL PRODUKTION KORT OM INNEHÅLL SPELTID Nu vet jag att Gud inte finns Några

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan!

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Vi tycker att det skall finnas många bilfria ställen i stan och inte bara en dag Tobias och Ulf, 9 år Barn tillbringar största delen av sin tid i

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 6-9

Trafiken i praktiken Åk 6-9 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 6-9 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Hösten - De gula lövens och mörkrets tid

Hösten - De gula lövens och mörkrets tid Säkerhet och Beredskap i Ängelholm Nyhetsbrev 4 2010 Hösten - De gula lövens och mörkrets tid Ängelholms kommun September 2010 Hösten är nu kommen med gula löv, mörkare kvällar och mer aktiviteter innanför

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM RISKER I SAMBAND MED MOPEDKÖRNING 1 2 Don t drink & drive - Dialogunderlag moped Innehåll Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar Ta ställning Rollspel Idéer

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Dialogunderlag moped. För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning. Don t drink & drive dialogunderlag moped 1

Dialogunderlag moped. För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning. Don t drink & drive dialogunderlag moped 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Don t drink & drive dialogunderlag moped 1 Innehåll sid 4 sid 6 sid 8 sid 12 sid 14 sid 20 Inledning Diskussionsfrågor Fyrahörnsövningar

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars Gylldorff Hastighet

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN

JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN Lektionsplanering 1 JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN Läroämnen och lektioner där man kan gå igenom materialet: Miljö- och naturkunskap (biologi, hälsokunskap) Nivå:

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Motionssvar NTF kongressen 2015

Motionssvar NTF kongressen 2015 Motionssvar NTF kongressen 2015 Svar från NTF:s styrelse på SMC:s motion Säkrare räcken för oskyddade trafikanter SMC har i sin motion lyft fram ett mycket allvarligt problem som handlar om räcken, dess

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer