Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet och föräldrastödinsatser"

Transkript

1 Små kommuner mot narkotika Grums kommun/alkoholkommittén/mobilisering mot narkotika/värmlands Ansvar Reviderad Grums Ansvar Utvecklingsområden Tillgänglighet och föräldrastödinsatser Inventering/genomförandeplan Sammanställning, reflektion och förslag till genomförarplan Folkhälsosamordnare Magnus Wallgren ,

2 Innehåll Sidan Bakgrund Små kommuner mot narkotika och alkoholskador 3-4 Folkhälsosamordnare.. 5 Hälso- och trygghetsråd. 5 Organisation. 5-6 Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Minska tillgången på alkohol och droger i Grums genom 7-8 Minska efterfrågan på alkohol och droger i Grums genom 8-9 Tillgänglighet: Butiker/affärer Krogar, restauranger, systembolag 9 Illegal alkoholhantering, 10 Alkohol och trafik i Grums Föräldrastöd/utbildningar Förslag på kostnad kalkyl för små kommuner i Grums...12 Genomförandeplan Kartläggning av kommunala basfakta

3 Bakgrund Enligt beslut i Kommunstyrelsen deltar Grums kommun i utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. Värmland och Örebro är de två länen som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika erbjudit att delta i utvecklingsarbetet. Grums är en av totalt 22 kommuner som valt att delta 13 kommuner i Värmlands län och 9 i Örebro län. Utvecklingsarbetet planeras pågå under en tvåårsperiod med start i oktober Små kommuner har i mindre utsträckning samordnare för det drogförebyggande arbetet och sämre både ekonomiska och personella resurser än de större kommunerna. De kommuner som här åsyftas är samtliga kommuner i de två länen förutom Karlstad och Örebro. Kommunerna kommer att erbjudas ett bidrag på per år som skall användas till att höja kompetensen inom de områden man väljer att utveckla. Länssamordnarna hjälper kommunerna att utveckla genomförandeplaner och så snart de är accepterade erhåller kommunen bidraget från Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika De krav som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika ställer på de kommuner som deltar i detta utvecklingsarbete är: 1. Att man utvecklar strukturen för arbetet, dvs utser en person som skall driva arbetet och en styrgrupp, i vilken KS ordförande sitter med. Styrgruppen skall fatta beslut om mål, stimulera utvecklingen av och följa upp arbetet. 2. Att kommunpolitiker deltar i utbildning om hur missbruk och skador kan förebyggas och vilka metoder som har visat sig vara effektiva. Utbildningen anordnas av länssamordnaren i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika. 3. Att man kartlägger situationen dels när det gäller tillgång på alkohol och narkotika, dels vad gäller hur efterfrågan ser ut både bland unga och vuxna. I den mån lokala data från frågeundersökningar finns tillgängliga (skolundersökningar, vuxenundersökningar) skall dessa användas. Även intervjuer med olika nyckelgrupper kan genomföras. 4. Att man utarbetar en genomförandeplan som dels beskriver hur kommunens insatser för att begränsa tillgången på alkohol och narkotika skall förstärkas, dels hur kommunen avser att systematiskt arbeta med att utveckla olika former av föräldrastödsinsatser. 5. Att man tillsammans med länssamordnaren utvecklar ett system för uppföljning av de mål som formulerats på de områden som anges under pkt Att man dokumenterar verksamheten systematiskt. 7. Att man i de kommuner som inte har en kommunal samordnare utser en person som får ett tydligt mandat att driva detta utvecklingsarbete på uppdrag av kommunens styrgrupp.

4 Utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador har följande verksamhetsorienterade projektmål: 1 1. Att utveckla och förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna. 2. Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet (både tillgång och efterfrågan) en högre politisk prioritet samt en bred förankring i utvecklingskommunerna. 3. Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man kartlägger, vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet. 4. Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och utvecklar metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och verksamheterna. Det övergripande syftet eller målet med detta utvecklingsarbete är ytterst ett narkotikafritt samhälle och minskade alkoholskador i kommunen. Arbetet har följande olika delmål: 2 1. Att minska berusningsdrickandet i kommunen. 2. Att skjuta upp alkoholdebuten i kommunen. 3. Att få fler i kommunen att avstå från att prova narkotika. 4. Att färre i kommunen ska experimentera med narkotika och använda narkotika i såkallat rekreationssyfte. 5. Att tidigare upptäcka personer i kommunen med alkohol- och narkotikamissbruk och att dessa ska erbjudas insatser för att förhindra ett fortsatt alkohol- och narkotikamissbruk. 1 Projektmålen är hämtade från projektbeskrivningen av utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. 2 Delmålen är hämtade från projektbeskrivningen av utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador.

5 Folkhälsosamordnare Grums kommun har inrättat en tjänst som folkhälsosamordnare från den 21 augusti 2006 med uppgift att bl. a organisera ett hälso- och trygghetsråd med en bred representation av de aktörer som finns inom detta område. Under hälso- och trygghetsrådet kommer arbetsgrupper att organiseras för att arbeta med prioriterade frågor inom området, då bl. a alkohol och drogförebyggande arbete. Folkhälsoarbete och och drogförebyggande insatser har ett starkt samband. Hälso- och trygghetsråd Ett samlat grepp där god folkhälsa utgör grundval för trygghet hos en människa. Otrygghet innebär en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Frågor om hälsa, miljö och trygghet hänger på ett avgörande sätt nära samman. För att bedriva ett effektivt hälso- och trygghetsarbete bör därför detta arbete hanteras under en och samma organisation genom att samla flera aktörer i ett hälso- och trygghetsråd. För att få en gynnsam utformning av hälso- och trygghetsrådet bör ett brett spektra av såväl kommunala som icke kommunala aktörer vara representerade. Bland de kommunala enheterna har socialtjänsten, miljö- och bygg, barn- och utbildning samt tekniska (framförallt område fritid) verksamhet som på något sätt berör folkhälsofrågor och dessa bör därför lämpligen vara engagerade i rådet. Rådets ordförande är densamme som kommunstyrelsens ordförande. Friskvården i Värmland, vårdcentralen, närpolis (finns tyvärr inga poliser i Grums kommun), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, friskvårdsansvarig på Gruvön är exempel på icke kommunala aktörer som bör finnas med. Organisation Ett hälso- och trygghetsråd med representanter enligt ovan ska bildas och sammanträda förslagsvis 2 ggr/år. Under hälso- och trygghetsrådet ska finnas arbetsgrupper som rapporterar sitt arbete direkt till rådet. Vissa arbetsgrupper ska vara permanenta medan andra arbetsgrupper kan vara tillfälliga beroende på vilka områden som ska prioriteras. Hälso- och trygghetsrådet uppgift blir att styra över vilka åtgärder eller arbetsuppgifter arbetsgrupperna skall arbeta med genom verksamhetsplaner. För att inte greppa över för stora område måste olika områden prioriteras olika år eller perioder. Det är viktigt att arbetsgrupperna består av nyckelaktörer med stor kunskap och intresse i frågan. Ett tydligt mandat för att sitta i en arbetsgrupp och en egen budget är viktigt i ett hälso- och trygghetsråd. Folkhälsosamordnaren arbete blir att organisera hälso- och trygghetsrådet samt ta fram underlag till rådet.

6 Hälso- och trygghetsråd Kommunstyrelsens ordförande Socialtjänsten Miljö- och bygg Barn och utbildning Tekniska ( fritid) Friskvården i Värmland Folkhälsan Värmland Vårdcentralen Närpolisen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Gruvön (Gruvöhälsan) Pensionärsrådet Handikapprådet Allergikommittén Vägverket Sammankallande: Folkhälsosamordnare Sammanträder 2 ggr/år Organisation Hälso- och trygghetsråd Arbetsgrupper

7 Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Begränsa tillgänglighet och minska efterfrågan Att begränsa tillgänglighet och minska efterfrågan är två viktiga utgångspunkter i ett förebyggande arbete. Att begränsa tillgängligheten innebär t.ex. att butiker inte säljer tobak och folköl till barn och ungdomar som är under 18 år. Det kan också handla om att föräldrar inte förser sina barn med alkohol. Att begränsa efterfrågan handlar om att påverka människors attityder till tobak, alkohol och andra droger. Det kan till exempel handla om att påverka barn och ungdomar till att inte vilja använda tobak, dricka alkohol eller prova narkotika. Minska tillgången på alkohol och droger i Grums kommun genom: Att erbjuda föräldrautbildningar med strukturerat stöd tiden från barnmorskemottagningen till gymnasieskolan Huvudansvaret för barn och ungdomars uppväxtvillkor ligger hos föräldrarna men även föräldrarna behöver stöd. Ungdomar i tonåren behöver fortfarande sina föräldrars stöd och föräldrar behöver stöd och hjälp för att våga vara föräldrar. Föräldrautbildningar som skapar tydliga familjeregler, förbättrar dialogen mellan barn och föräldrar, förstärker familjebanden, lär föräldrarna konstruktiv kommunikation med sina barn. Det bör finnas strukturerat föräldrastöd från barnmorskemottagningen till gymnasieskolan. En familjecentral i Grums kommun eller liknande skulle kunna vara en mötesplats där det förebyggande arbete kan ha sitt naturliga centrum. Förslag på föräldrastöd Cope 3-12 år Nya Steg (steg för steg) år ÖPP/År 7-9/gymnasiet 13år - Ung och kung 13 år Kick off /föreläsning Utbildningspaket 0-20 år Informationsfolder Att begränsa tillgängligheten på alkohol och narkotika Minskad tillgång är effektivt Alkohol Politiska beslut för att begränsa tillgängligheten till alkohol är den mest kostnadseffektiva metoden. Alkoholforskningen visar entydigt att pris, åldersgräns, antalet försäljningsställen, öppettider, försäljningsmonopol och alkoholfria miljöer påverkar såväl konsumtionsnivå som mängden alkoholrelaterade problem i befolkningen.

8 Illegal alkohol Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att många ungdomar kan köpa sprit och öl inför skolavslutningen lika lätt som de kan köpa tuggummi. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en snabb leverans av alkohol till en fest.. Narkotika Tillsammans med (polisen) skall kommunen hindra försäljning och langning av narkotika, framför allt på allmänna platser. Det är helt oacceptabelt att skolor och fritidsanläggningar används som försäljningsställen. Förslag på tillgänglighetsbegränsning gällande alkohol Ansvarfull alkoholservering Lag om leg Provinköpskontroller Illegal media kampanj mot den illegala alkoholen Förslag på tillgänglighetsbegränsning gällande narkotika Tillsätt en polis i kommunen Narkotika tillslag Minska efterfrågan på alkohol och droger i Grums genom: Att verka för fler hälsofrämjande miljöer/mötesplatser och drogfriarrangemang Grums kommun har inte haft en fritidsgård med anställd personal sedan 1991 och behöver snarast hitta en eller flera miljöer/mötesplatser där kvalitativa aktiviteter ska kunna erbjudas. Det är viktigt att ungdomarna själva blir engagerade och aktiva i verksamheten. Forskning visar att fritidsgårdarna är den enda allmänna fritidsverksamhet där ungdomar i riskzon är i majoritet. Detta faktum ger enorma möjligheter till förebyggande arbete, men det är inte förenligt med nedskärningar i personal eller öppethållande. Att endast hålla öppet och driva caféverksamhet kan snarare göra mer skada än nytta. Av de uppskattningsvis 20% i Grums som inte deltar i någon idrottsförening så är dessa troliga besökare av denna mötesplats. Åtgärd Ett kultur/hälsa och skolutvecklingsteam har bildats i kommunen för att se över frågan. Vad kan vi göra åt att Grums inte har någon polis? Fältverksamhet? Att arbeta för en drogpolicy i kommunens idrottsföreningar Kommunen borde ställa krav på att föreningen ska ha en drogpolicy för att få föreningsbidrag. Förslag på åtgärd Bjuda in till en KICK OFF med hjälp av Föreningslivet mot droger och Ren idrott för att ta ett första steg till en policy i idrottsföreningarna i Grums. FMD- föreningslivet mot droger SISU- drogpolicy

9 Arbeta med kontraktsskrivning ( Lifeline) i grundskolan Kontraktsmetoden är en kostnadseffektiv drogförebyggande metod som främjar en positiv livsstil och inriktar sig på att senarelägga ungdomars drogdebut. Målet är att alla skolor i Grums kommun år 5-9 ska erbjudas att skriva kontrakt under. För att detta ska vara genomförbart måste det satsas mer pengar och resurser till verksamheten för att göra det attraktivt att bli medlem. En skola ( Jättestensskolan) använder sig idag av modellen och blev i september i år som första skola i Värmland hälsodiplomerade av Korpen för sin insats. Förslag till åtgärd En tjänst bör inrättas i kommunen för att sprida metoden vidare i alla skolor. Samarbeta elevråd/kulturskola/föreningsliv/företag med flera. Tillgänglighet: Butiker/krogar/systembolag Antal med tillstånd att sälja öl: 10 stycken Alkoholhandläggaren besöker samtliga butiker, affärer en gång per år. Besöken innehåller förutom tillsyn också dialog om hantering av försäljning, skyltning, dekaler och plats i butiken för öl mm. Vid varje tillfälle tas frågan upp om 18 års gränsen och vikten att hålla den. Dialogen sker i förebyggande syfte. Reflektioner: Att ICA butikerna säger att de inte säljer nästan någon folköl. Mackarna säljer fortfarande bra. Förslag till åtgärder: Lag om leg Provinköpskontroller Restauranger/krogar Antal med tillstånd: 7 stycken Grums kommun har två restauranger/krogar (Hotellet och Casa Rosa) med tillstånd och öppettider till -02 vid evenemang. Utbildningen i ansvarfull alkoholservering har inte genomförts på grund av dåligt intresse av krögare. Förslag till åtgärd: Ansvarfull alkoholservering Systembolag Grums kommun har ett systembolag. Förslag till åtgärd: Inleda en dialog med systembolaget

10 Illegal alkohol i GRUMS I Grums kommun förekommer försäljning av Tysk öl i stor utsträckning. Enligt kommunens alkoholhandläggare så säljer inte de stora mataffärerna nästan någon folköl alls. Förslag till åtgärd: Media kampanj om illegal alkohol i kommunen. Ratt och drograttfylla Rapport från Trafiksäkerhetsinformatör Kenth Pettersson Rattfylla inom mina kommuner Kil, Forshaga, Hammarö, Grums fr o m.24/8-06 som angivits på polisens hemsida. 24/8 = TRAFIKOLYCKA, RATTFYLLERI, KIL. En personbil kolliderar med en parkerad bil på Skogsvägen. Föraren, 50-årig kvinna, medtas för kroppsbesiktning misstänkt för rattfylleri. 26/8= GROVT RATTFYLLERI, HAMMARÖ. 23-årig manlig bilförare stoppas av polispatrull. Han är berusad och bevisprov utvisar 0,73 mg/l i utandningsluften. Körkortet omhändertas. 26/8 = GROVT RATTFYLLERI, FORSHAGA. Polispatrull stoppar en 46-årig man som kör personbil. Han medtas för provtagning och detta utvisar 0,61 mg/l i utandningsluften. 27/8 = RATTFYLLERI, HAMMARÖLEDEN, KARLSTAD. En 27-årig man medtogs för provtagning vid en rutinkontroll mg/l luft. 28/8= DROGRATTFYLLERI, KIL. Man 30 år medförd för kroppsbesiktning.

11 29/8 = RATTFYLLERI, GRUMS. Man 50 år framförde moped. Medförd för kroppsbesiktning mg/l. 30/8= RATTFYLLERI, GRUMS En 73-årig men medtogs för kroppsbesiktning efter att ha stoppats i en kontroll mg/l luft. Körkort omhändertaget. 8/9= RATTFYLLERI SAMT GROV OLOVLIG KÖRNING, GRUMS. Man född -50 införd för kroppsbesiktning. Utandningsprov visade 0.13 mg/l. 12/9 = TILLGREPP AV PERSONBIL SAMT RATTFYLLERI, KIL. Två killar 17 resp 15 år greps efter att ha stoppats i en bil som var tillgripen. Föraren misstänks även för grovt rattfylleri samt olovlig körning. Båda fria efter förhör. 16/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 40-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sörmon. Även misstänkt för smitning från bensinnota vid Nyängen. 21/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 62-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sveavägen. Körkort omhändertaget. 22/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 54-årig man medtas för kroppsbesiktning från E 18 i Grums. 22/9 =09.32 RATTFYLLERI, GRUMS. En 54-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sveagatan i Grums. 24/9 = RATTFYLLERI, KIL. En man f. -89 kontrolleras då han kör omkring på en crosscykel. Han medtas för kroppsbesiktning då han visar tecken på alkoholpåverkan. Resultat 0.49 mg/l. 1/10 = DROGRATTFYLLERI, GRUMS. Kvinna 38 år medförd för kroppsbesiktning. En 35-årig manlig passagerare misstänks för innehav av narkotika samt brott mot knivlagen. 6/10 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 23-årig man medtogs för provtagning efter att ha stoppats i sin bil. Provet visar 0,71 mg/l luft. Körkort omhändertaget. 7/10 = RATTFYLLERI, HAMMARÖ. Fordonsförare som kontrolleras på Hovlandavägen blir skäligen misstänkt för rattfylleri. Införd för provtagning som visad 0,21 mg/l luft. Körkortet omhändertaget. Antalet tagna från respektive kommun 24/8-7/ Rattfylla Drograttfylla Kil 4 st 3 1 Grums 9 st 8 1 Hammarö 3 st 3 Forshaga 1 st 1

12 Föräldrastödinsatser Grums kommun har idag ingen organiserad föräldrautbildning. Mitt förslag är att samordna alla resurser och erbjuda föräldrastöd från 0-20 år. Mer information om föräldrastödsinsatser hittar ni i genomförareplanen Förslag på kostnad kalkyl för små kommuner i Grums Små kommuner mot narkotika Föräldrastöd Kostnad KOSTNADER Föräldrastöd 3-12 år COPE F kr Föräldrastöd år Nya Steg ( Steg för steg) F kr Föräldrastöd år ÖPP ( Örebro preventions program) F kr Föräldrastöd 17- ÖPP ( Örebro preventions program) F SUMMA KOSTNADER kr

13 Genomförandeplan för Grums kommun Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Föräldrastöd COPE 3-12 år Syftet med COPE - kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sina ungdomars beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning Skola, socialtjänst, Barnhälsovård kr Nya Steg 12 år F öräldrastöd (Steg för steg) STEG FÖR STEG riktar sig Skolan till elever och deras föräldrar i skolår 5 7 och sträcker sig över ett helt läsår. Syftet är att förebygga missbruk och tonårsproblem, genom att ge föräldrar och deras barn konkret övning i att visa respekt och omtanke kr Föräldrastöd ÖPP ( Örebro preventions program) år Gymnasiet 17år - Att utbilda lärare i årskurserna sju till nio samt gymnasieskolan i föräldramötesteknik som ska få föräldrarna att behålla en restriktiv hållning till alkohol och narkotika när barnen blir äldre Skolan FHI, Värmlands Ansvar kr Föräldrastöd Ung och kung - Föräldrautbildning 13 år Ung och kung - ett studiematerial om konsten att vara tonårsförälder Ska bygga på tre föräldramöten med teman Föräldrarollen, alkohol& tobak, Internet Skola NBV

14 Områd e Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Föräldrastöd Utbildningspaket Alla vårdnadshavare ska 0-20 år erbjudas föräldrautbildning, föreläsningar, tema kvällar MVC/BVC, Skola frivilligorganisationer F öräldrastöd Föreläsning Att vara förälder känns Atle Johansen Att få föräldrar att känna sig värdefulla och att de duger. Lyfta fram vardagshjältarna Folkhälsosamordnare Skola F öräldrastöd Informationsfolder Att ta fram en folder med en strategisk genomförarplan för folkhälsan i kommunen. Hälso- och trygghetsrådet Föräldrastöd Drogsnurran Att ge föräldrar med barn i årskurs år sex till sju ett informationsmaterial om droger, kännetecken vid missbruk samt vart man kan vända sig vid funderingar och frågor. Delas ut vid förslagsvis utvecklingssamtal eller föräldramöten. Rotary Skola Föräldrastöd Linus och Lina Vara vettig vuxen Stöd till de som lever tillsammans med eller i nära anslutning till Någon som missbrukar. VARA VETTIG VUXEN- De glömda barnen Hela människan Socialtjänst

15 Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Område Tillgänglighetsbegränsning alkohol Ansvarsfull alkoholservering Alla krögare i Värmland kommer att erbjudas utbildning angående alkohollagen under Utbildningen kommer bland annat att belysa servering till minderåriga samt till för berusade personer på våra krogar Länsstyrelsen Alkoholhandläggare Tillgänglighetsbegränsning alkohol Lag om leg Alkoholkommittén och statens folkhälsoinstitut har i samarbete med svensk dagligvaruhandel tagit fram ett material som kallas Lag om leg. Tanken är att materialet ska vara en hjälp i arbetet med att se till att försäljningen av folköl och tobaks på bästa möjliga sätt. Alkoholkommittén Alkoholhandläggare Miljö & bygg Tillgänglighetsbegränsning alkohol ÖL KLASS 2 En arbetsmetod för att stävja försäljningen av alkohol och tobaksvaror till underåriga i samarbete med butiksägarna och Grums kommun i samarbete med näringslivet. Alkoholhandläggarna Näringslivet Grums kommun (Karlstad Ansvars arbetsmetod) Tillgänglighetsbegränsning Alkohol Media Att bilda en opinion mot illegal alkohol. Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet Langningskampanj på Systembolaget/folder

16 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Media Att bilda en opinion mot droger. Folkhälsosamordnare Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Doping och narkotika tillslag Att aktivt jobba tillsammans med skola, socialtjänst och polis angående att det finns allvarliga signaler på användandet av narkotika i gymnasieskolan och doping i träningslokaler Polisens KUT- grupp Skolan Socialtjänst Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Föreläsning om doping Tommy Moberg är expert på frågor kring missbruk och dopning. Han föreläser i samband med att FMD besöker Grums för Åk 9 och Gymnasiet. FMD, Ren Idrott Idrottsrörelsen Skolan Ht- Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Skolelever SET/ Livskunskapsprogram Att arbeta med ett evidensbaserat livskunskaps program från förskolan till gymnasieskolan i Grums kommun är en självklarhet. Skolan FHI -2008

17 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Skolelever/föräldrar/lärare Kontraktsmetoden Åk ( 4) - 9 Att sprida kontraktsmetoden till de övriga skolorna i kommunen Lifeline, Skolan Föreningar, företag Polis, socialtjänst Skolelever Drogfriaktiviteter Att kunna erbjuda hälsofrämjande miljöer/ mötesplatser med kvalitativa arrangemang. Elevdelaktighet vid framtagande av arrangemang är en självklarhet. Lifeline, Elevrådet Kulturskolan, föreningslivet, företag mfl Skolelever Föreläsning Kärlek känns En föreläsning om tonåringar, känslor och tankar. Skola Åk 8-9 Gymnasieskolan Ht- Skolelever Trafik/Länge leve livet En årligt återkommande film om konsekvenser gällande trafik och alkohol. Vägverket Folkhälsosamordnare Målgrupp Åk 9 och gymnasieskolan Mars

18 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Lokal förebyggarmässa Att bjuda in föreningar, frivillig organisationer, förvaltningar, polis m.fl. Där de har möjlighet att visa upp sin verksamhet samt erbjudas förläsningar Folkhälsorådet Frivilligorganisationer Föreningslivet, Förvaltningar Vt- Förstärka det förebyggande arbetet Förstärka det förebyggande arbetet Utbildning av politiker och tjänstemän Förebyggandets konst Skolan förebygger Föreläsning Hans Hellberg Anneli Sjöberg Folkhälsoinstitutet Utbilda politiker i Alkoholkommittén, Hur kan missbruk och MOB skador förebyggas och vilka Värmlands Ansvar metoder har visat sig ge Gruvöhälsan effekt? Vt- ledningspersonal ska erbjudas kunskap om aktuell preventionsforskning och effektiva förebyggande metoder/verktyg inom alkoholoch narkotika området. 15 december 2006 FHI, Värmlands Ansvar Skola, socialtjänst, BVC Förstärka det förebyggande arbetet Att upptäcka missbruk och vad gör vi? Utbildningspaket för gymnasielärare i Beroendeutveckling, Drogtecken och symtom, Anmälningsplikt och sekretess samt rutiner Åsfjädern gymnasieskola Gruvöhälsan Socialtjänst Ht Vt-

19 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Skellefteåmodellen Grums och Storfors är de kommuner som inte är med i SMADIT ( samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Socialtjänst, vägverket Polis Förstärka det förebyggande arbetet Alkohol- och drogpolitiska programmet Att starta en revidering av kommunens drogpolitiska program senaste 31/ Socialtjänst, Personalchef Gruvöhälsan,, folkhälsosamordnaren Förstärka det förebyggande arbetet Kultur/Hälsa/ skolutvecklingsprojekt En utvecklingsgrupp har tillsatts för att arbeta fram en bra fritid för Grums ungdomar Kulturskola, Bibliotek, Folkhälsosamordnare Skolutvecklare Snarast

20 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Föreläsning Varför går vi till jobbet Att ge personal en injektion om varför vi går till jobbet. Hur vi lyckas i våra relationer till varandra och vad 17 betyder vardagshjälte Skola, folkhälsosamordnare Målgrupp Skola/förskola/ Fritidspedagoger. HT- Förstärka det förebyggande arbetet FMD föreningslivet mot droger Syftet med riksomfattande projektet Föreningslivet mot droger (FMD)är att så tidigt som möjligt få ut information om narkotikans skadeverkningar. Detta uppnås genom möten med lokala idrottsföreningar och skolor där ungdomar, föräldrar och ledare deltar. Vid mötena deltar representanter från den lokala polisen, Skandia Idéer för Livet, SNPF, samt en föreläsare som är expert på frågor kring narkotika och dopning Skola Föreningslivet Polis

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid Så här ser det ut i Ängelholm Idag är det många ungdomar som dricker sig berusade i Ängelholm. Faktiskt fler än i övriga Sverige. Det

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram Drogpolitiskt handlingsprogram I Askersunds kommun ska ungdomstiden vara fri från alkohol och tobak och ingen ska pröva narkotika. Förord Det drogpolitiska handlingsprogrammet beskriver vilka insatser

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige S Drogpolitiskt program med handlingsplan åren 2016-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-31 213 Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Inledning Det första drogpolitiska dokumentet

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S)

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer