Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet och föräldrastödinsatser"

Transkript

1 Små kommuner mot narkotika Grums kommun/alkoholkommittén/mobilisering mot narkotika/värmlands Ansvar Reviderad Grums Ansvar Utvecklingsområden Tillgänglighet och föräldrastödinsatser Inventering/genomförandeplan Sammanställning, reflektion och förslag till genomförarplan Folkhälsosamordnare Magnus Wallgren ,

2 Innehåll Sidan Bakgrund Små kommuner mot narkotika och alkoholskador 3-4 Folkhälsosamordnare.. 5 Hälso- och trygghetsråd. 5 Organisation. 5-6 Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Minska tillgången på alkohol och droger i Grums genom 7-8 Minska efterfrågan på alkohol och droger i Grums genom 8-9 Tillgänglighet: Butiker/affärer Krogar, restauranger, systembolag 9 Illegal alkoholhantering, 10 Alkohol och trafik i Grums Föräldrastöd/utbildningar Förslag på kostnad kalkyl för små kommuner i Grums...12 Genomförandeplan Kartläggning av kommunala basfakta

3 Bakgrund Enligt beslut i Kommunstyrelsen deltar Grums kommun i utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. Värmland och Örebro är de två länen som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika erbjudit att delta i utvecklingsarbetet. Grums är en av totalt 22 kommuner som valt att delta 13 kommuner i Värmlands län och 9 i Örebro län. Utvecklingsarbetet planeras pågå under en tvåårsperiod med start i oktober Små kommuner har i mindre utsträckning samordnare för det drogförebyggande arbetet och sämre både ekonomiska och personella resurser än de större kommunerna. De kommuner som här åsyftas är samtliga kommuner i de två länen förutom Karlstad och Örebro. Kommunerna kommer att erbjudas ett bidrag på per år som skall användas till att höja kompetensen inom de områden man väljer att utveckla. Länssamordnarna hjälper kommunerna att utveckla genomförandeplaner och så snart de är accepterade erhåller kommunen bidraget från Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika De krav som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika ställer på de kommuner som deltar i detta utvecklingsarbete är: 1. Att man utvecklar strukturen för arbetet, dvs utser en person som skall driva arbetet och en styrgrupp, i vilken KS ordförande sitter med. Styrgruppen skall fatta beslut om mål, stimulera utvecklingen av och följa upp arbetet. 2. Att kommunpolitiker deltar i utbildning om hur missbruk och skador kan förebyggas och vilka metoder som har visat sig vara effektiva. Utbildningen anordnas av länssamordnaren i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika. 3. Att man kartlägger situationen dels när det gäller tillgång på alkohol och narkotika, dels vad gäller hur efterfrågan ser ut både bland unga och vuxna. I den mån lokala data från frågeundersökningar finns tillgängliga (skolundersökningar, vuxenundersökningar) skall dessa användas. Även intervjuer med olika nyckelgrupper kan genomföras. 4. Att man utarbetar en genomförandeplan som dels beskriver hur kommunens insatser för att begränsa tillgången på alkohol och narkotika skall förstärkas, dels hur kommunen avser att systematiskt arbeta med att utveckla olika former av föräldrastödsinsatser. 5. Att man tillsammans med länssamordnaren utvecklar ett system för uppföljning av de mål som formulerats på de områden som anges under pkt Att man dokumenterar verksamheten systematiskt. 7. Att man i de kommuner som inte har en kommunal samordnare utser en person som får ett tydligt mandat att driva detta utvecklingsarbete på uppdrag av kommunens styrgrupp.

4 Utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador har följande verksamhetsorienterade projektmål: 1 1. Att utveckla och förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna. 2. Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet (både tillgång och efterfrågan) en högre politisk prioritet samt en bred förankring i utvecklingskommunerna. 3. Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man kartlägger, vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet. 4. Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och utvecklar metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och verksamheterna. Det övergripande syftet eller målet med detta utvecklingsarbete är ytterst ett narkotikafritt samhälle och minskade alkoholskador i kommunen. Arbetet har följande olika delmål: 2 1. Att minska berusningsdrickandet i kommunen. 2. Att skjuta upp alkoholdebuten i kommunen. 3. Att få fler i kommunen att avstå från att prova narkotika. 4. Att färre i kommunen ska experimentera med narkotika och använda narkotika i såkallat rekreationssyfte. 5. Att tidigare upptäcka personer i kommunen med alkohol- och narkotikamissbruk och att dessa ska erbjudas insatser för att förhindra ett fortsatt alkohol- och narkotikamissbruk. 1 Projektmålen är hämtade från projektbeskrivningen av utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador. 2 Delmålen är hämtade från projektbeskrivningen av utvecklingsarbetet Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador.

5 Folkhälsosamordnare Grums kommun har inrättat en tjänst som folkhälsosamordnare från den 21 augusti 2006 med uppgift att bl. a organisera ett hälso- och trygghetsråd med en bred representation av de aktörer som finns inom detta område. Under hälso- och trygghetsrådet kommer arbetsgrupper att organiseras för att arbeta med prioriterade frågor inom området, då bl. a alkohol och drogförebyggande arbete. Folkhälsoarbete och och drogförebyggande insatser har ett starkt samband. Hälso- och trygghetsråd Ett samlat grepp där god folkhälsa utgör grundval för trygghet hos en människa. Otrygghet innebär en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Frågor om hälsa, miljö och trygghet hänger på ett avgörande sätt nära samman. För att bedriva ett effektivt hälso- och trygghetsarbete bör därför detta arbete hanteras under en och samma organisation genom att samla flera aktörer i ett hälso- och trygghetsråd. För att få en gynnsam utformning av hälso- och trygghetsrådet bör ett brett spektra av såväl kommunala som icke kommunala aktörer vara representerade. Bland de kommunala enheterna har socialtjänsten, miljö- och bygg, barn- och utbildning samt tekniska (framförallt område fritid) verksamhet som på något sätt berör folkhälsofrågor och dessa bör därför lämpligen vara engagerade i rådet. Rådets ordförande är densamme som kommunstyrelsens ordförande. Friskvården i Värmland, vårdcentralen, närpolis (finns tyvärr inga poliser i Grums kommun), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, friskvårdsansvarig på Gruvön är exempel på icke kommunala aktörer som bör finnas med. Organisation Ett hälso- och trygghetsråd med representanter enligt ovan ska bildas och sammanträda förslagsvis 2 ggr/år. Under hälso- och trygghetsrådet ska finnas arbetsgrupper som rapporterar sitt arbete direkt till rådet. Vissa arbetsgrupper ska vara permanenta medan andra arbetsgrupper kan vara tillfälliga beroende på vilka områden som ska prioriteras. Hälso- och trygghetsrådet uppgift blir att styra över vilka åtgärder eller arbetsuppgifter arbetsgrupperna skall arbeta med genom verksamhetsplaner. För att inte greppa över för stora område måste olika områden prioriteras olika år eller perioder. Det är viktigt att arbetsgrupperna består av nyckelaktörer med stor kunskap och intresse i frågan. Ett tydligt mandat för att sitta i en arbetsgrupp och en egen budget är viktigt i ett hälso- och trygghetsråd. Folkhälsosamordnaren arbete blir att organisera hälso- och trygghetsrådet samt ta fram underlag till rådet.

6 Hälso- och trygghetsråd Kommunstyrelsens ordförande Socialtjänsten Miljö- och bygg Barn och utbildning Tekniska ( fritid) Friskvården i Värmland Folkhälsan Värmland Vårdcentralen Närpolisen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Gruvön (Gruvöhälsan) Pensionärsrådet Handikapprådet Allergikommittén Vägverket Sammankallande: Folkhälsosamordnare Sammanträder 2 ggr/år Organisation Hälso- och trygghetsråd Arbetsgrupper

7 Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Begränsa tillgänglighet och minska efterfrågan Att begränsa tillgänglighet och minska efterfrågan är två viktiga utgångspunkter i ett förebyggande arbete. Att begränsa tillgängligheten innebär t.ex. att butiker inte säljer tobak och folköl till barn och ungdomar som är under 18 år. Det kan också handla om att föräldrar inte förser sina barn med alkohol. Att begränsa efterfrågan handlar om att påverka människors attityder till tobak, alkohol och andra droger. Det kan till exempel handla om att påverka barn och ungdomar till att inte vilja använda tobak, dricka alkohol eller prova narkotika. Minska tillgången på alkohol och droger i Grums kommun genom: Att erbjuda föräldrautbildningar med strukturerat stöd tiden från barnmorskemottagningen till gymnasieskolan Huvudansvaret för barn och ungdomars uppväxtvillkor ligger hos föräldrarna men även föräldrarna behöver stöd. Ungdomar i tonåren behöver fortfarande sina föräldrars stöd och föräldrar behöver stöd och hjälp för att våga vara föräldrar. Föräldrautbildningar som skapar tydliga familjeregler, förbättrar dialogen mellan barn och föräldrar, förstärker familjebanden, lär föräldrarna konstruktiv kommunikation med sina barn. Det bör finnas strukturerat föräldrastöd från barnmorskemottagningen till gymnasieskolan. En familjecentral i Grums kommun eller liknande skulle kunna vara en mötesplats där det förebyggande arbete kan ha sitt naturliga centrum. Förslag på föräldrastöd Cope 3-12 år Nya Steg (steg för steg) år ÖPP/År 7-9/gymnasiet 13år - Ung och kung 13 år Kick off /föreläsning Utbildningspaket 0-20 år Informationsfolder Att begränsa tillgängligheten på alkohol och narkotika Minskad tillgång är effektivt Alkohol Politiska beslut för att begränsa tillgängligheten till alkohol är den mest kostnadseffektiva metoden. Alkoholforskningen visar entydigt att pris, åldersgräns, antalet försäljningsställen, öppettider, försäljningsmonopol och alkoholfria miljöer påverkar såväl konsumtionsnivå som mängden alkoholrelaterade problem i befolkningen.

8 Illegal alkohol Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att många ungdomar kan köpa sprit och öl inför skolavslutningen lika lätt som de kan köpa tuggummi. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en snabb leverans av alkohol till en fest.. Narkotika Tillsammans med (polisen) skall kommunen hindra försäljning och langning av narkotika, framför allt på allmänna platser. Det är helt oacceptabelt att skolor och fritidsanläggningar används som försäljningsställen. Förslag på tillgänglighetsbegränsning gällande alkohol Ansvarfull alkoholservering Lag om leg Provinköpskontroller Illegal media kampanj mot den illegala alkoholen Förslag på tillgänglighetsbegränsning gällande narkotika Tillsätt en polis i kommunen Narkotika tillslag Minska efterfrågan på alkohol och droger i Grums genom: Att verka för fler hälsofrämjande miljöer/mötesplatser och drogfriarrangemang Grums kommun har inte haft en fritidsgård med anställd personal sedan 1991 och behöver snarast hitta en eller flera miljöer/mötesplatser där kvalitativa aktiviteter ska kunna erbjudas. Det är viktigt att ungdomarna själva blir engagerade och aktiva i verksamheten. Forskning visar att fritidsgårdarna är den enda allmänna fritidsverksamhet där ungdomar i riskzon är i majoritet. Detta faktum ger enorma möjligheter till förebyggande arbete, men det är inte förenligt med nedskärningar i personal eller öppethållande. Att endast hålla öppet och driva caféverksamhet kan snarare göra mer skada än nytta. Av de uppskattningsvis 20% i Grums som inte deltar i någon idrottsförening så är dessa troliga besökare av denna mötesplats. Åtgärd Ett kultur/hälsa och skolutvecklingsteam har bildats i kommunen för att se över frågan. Vad kan vi göra åt att Grums inte har någon polis? Fältverksamhet? Att arbeta för en drogpolicy i kommunens idrottsföreningar Kommunen borde ställa krav på att föreningen ska ha en drogpolicy för att få föreningsbidrag. Förslag på åtgärd Bjuda in till en KICK OFF med hjälp av Föreningslivet mot droger och Ren idrott för att ta ett första steg till en policy i idrottsföreningarna i Grums. FMD- föreningslivet mot droger SISU- drogpolicy

9 Arbeta med kontraktsskrivning ( Lifeline) i grundskolan Kontraktsmetoden är en kostnadseffektiv drogförebyggande metod som främjar en positiv livsstil och inriktar sig på att senarelägga ungdomars drogdebut. Målet är att alla skolor i Grums kommun år 5-9 ska erbjudas att skriva kontrakt under. För att detta ska vara genomförbart måste det satsas mer pengar och resurser till verksamheten för att göra det attraktivt att bli medlem. En skola ( Jättestensskolan) använder sig idag av modellen och blev i september i år som första skola i Värmland hälsodiplomerade av Korpen för sin insats. Förslag till åtgärd En tjänst bör inrättas i kommunen för att sprida metoden vidare i alla skolor. Samarbeta elevråd/kulturskola/föreningsliv/företag med flera. Tillgänglighet: Butiker/krogar/systembolag Antal med tillstånd att sälja öl: 10 stycken Alkoholhandläggaren besöker samtliga butiker, affärer en gång per år. Besöken innehåller förutom tillsyn också dialog om hantering av försäljning, skyltning, dekaler och plats i butiken för öl mm. Vid varje tillfälle tas frågan upp om 18 års gränsen och vikten att hålla den. Dialogen sker i förebyggande syfte. Reflektioner: Att ICA butikerna säger att de inte säljer nästan någon folköl. Mackarna säljer fortfarande bra. Förslag till åtgärder: Lag om leg Provinköpskontroller Restauranger/krogar Antal med tillstånd: 7 stycken Grums kommun har två restauranger/krogar (Hotellet och Casa Rosa) med tillstånd och öppettider till -02 vid evenemang. Utbildningen i ansvarfull alkoholservering har inte genomförts på grund av dåligt intresse av krögare. Förslag till åtgärd: Ansvarfull alkoholservering Systembolag Grums kommun har ett systembolag. Förslag till åtgärd: Inleda en dialog med systembolaget

10 Illegal alkohol i GRUMS I Grums kommun förekommer försäljning av Tysk öl i stor utsträckning. Enligt kommunens alkoholhandläggare så säljer inte de stora mataffärerna nästan någon folköl alls. Förslag till åtgärd: Media kampanj om illegal alkohol i kommunen. Ratt och drograttfylla Rapport från Trafiksäkerhetsinformatör Kenth Pettersson Rattfylla inom mina kommuner Kil, Forshaga, Hammarö, Grums fr o m.24/8-06 som angivits på polisens hemsida. 24/8 = TRAFIKOLYCKA, RATTFYLLERI, KIL. En personbil kolliderar med en parkerad bil på Skogsvägen. Föraren, 50-årig kvinna, medtas för kroppsbesiktning misstänkt för rattfylleri. 26/8= GROVT RATTFYLLERI, HAMMARÖ. 23-årig manlig bilförare stoppas av polispatrull. Han är berusad och bevisprov utvisar 0,73 mg/l i utandningsluften. Körkortet omhändertas. 26/8 = GROVT RATTFYLLERI, FORSHAGA. Polispatrull stoppar en 46-årig man som kör personbil. Han medtas för provtagning och detta utvisar 0,61 mg/l i utandningsluften. 27/8 = RATTFYLLERI, HAMMARÖLEDEN, KARLSTAD. En 27-årig man medtogs för provtagning vid en rutinkontroll mg/l luft. 28/8= DROGRATTFYLLERI, KIL. Man 30 år medförd för kroppsbesiktning.

11 29/8 = RATTFYLLERI, GRUMS. Man 50 år framförde moped. Medförd för kroppsbesiktning mg/l. 30/8= RATTFYLLERI, GRUMS En 73-årig men medtogs för kroppsbesiktning efter att ha stoppats i en kontroll mg/l luft. Körkort omhändertaget. 8/9= RATTFYLLERI SAMT GROV OLOVLIG KÖRNING, GRUMS. Man född -50 införd för kroppsbesiktning. Utandningsprov visade 0.13 mg/l. 12/9 = TILLGREPP AV PERSONBIL SAMT RATTFYLLERI, KIL. Två killar 17 resp 15 år greps efter att ha stoppats i en bil som var tillgripen. Föraren misstänks även för grovt rattfylleri samt olovlig körning. Båda fria efter förhör. 16/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 40-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sörmon. Även misstänkt för smitning från bensinnota vid Nyängen. 21/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 62-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sveavägen. Körkort omhändertaget. 22/9 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 54-årig man medtas för kroppsbesiktning från E 18 i Grums. 22/9 =09.32 RATTFYLLERI, GRUMS. En 54-årig man medtas för kroppsbesiktning från Sveagatan i Grums. 24/9 = RATTFYLLERI, KIL. En man f. -89 kontrolleras då han kör omkring på en crosscykel. Han medtas för kroppsbesiktning då han visar tecken på alkoholpåverkan. Resultat 0.49 mg/l. 1/10 = DROGRATTFYLLERI, GRUMS. Kvinna 38 år medförd för kroppsbesiktning. En 35-årig manlig passagerare misstänks för innehav av narkotika samt brott mot knivlagen. 6/10 = RATTFYLLERI, GRUMS. En 23-årig man medtogs för provtagning efter att ha stoppats i sin bil. Provet visar 0,71 mg/l luft. Körkort omhändertaget. 7/10 = RATTFYLLERI, HAMMARÖ. Fordonsförare som kontrolleras på Hovlandavägen blir skäligen misstänkt för rattfylleri. Införd för provtagning som visad 0,21 mg/l luft. Körkortet omhändertaget. Antalet tagna från respektive kommun 24/8-7/ Rattfylla Drograttfylla Kil 4 st 3 1 Grums 9 st 8 1 Hammarö 3 st 3 Forshaga 1 st 1

12 Föräldrastödinsatser Grums kommun har idag ingen organiserad föräldrautbildning. Mitt förslag är att samordna alla resurser och erbjuda föräldrastöd från 0-20 år. Mer information om föräldrastödsinsatser hittar ni i genomförareplanen Förslag på kostnad kalkyl för små kommuner i Grums Små kommuner mot narkotika Föräldrastöd Kostnad KOSTNADER Föräldrastöd 3-12 år COPE F kr Föräldrastöd år Nya Steg ( Steg för steg) F kr Föräldrastöd år ÖPP ( Örebro preventions program) F kr Föräldrastöd 17- ÖPP ( Örebro preventions program) F SUMMA KOSTNADER kr

13 Genomförandeplan för Grums kommun Små kommuner mot narkotika och alkoholskador Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Föräldrastöd COPE 3-12 år Syftet med COPE - kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sina ungdomars beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning Skola, socialtjänst, Barnhälsovård kr Nya Steg 12 år F öräldrastöd (Steg för steg) STEG FÖR STEG riktar sig Skolan till elever och deras föräldrar i skolår 5 7 och sträcker sig över ett helt läsår. Syftet är att förebygga missbruk och tonårsproblem, genom att ge föräldrar och deras barn konkret övning i att visa respekt och omtanke kr Föräldrastöd ÖPP ( Örebro preventions program) år Gymnasiet 17år - Att utbilda lärare i årskurserna sju till nio samt gymnasieskolan i föräldramötesteknik som ska få föräldrarna att behålla en restriktiv hållning till alkohol och narkotika när barnen blir äldre Skolan FHI, Värmlands Ansvar kr Föräldrastöd Ung och kung - Föräldrautbildning 13 år Ung och kung - ett studiematerial om konsten att vara tonårsförälder Ska bygga på tre föräldramöten med teman Föräldrarollen, alkohol& tobak, Internet Skola NBV

14 Områd e Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Föräldrastöd Utbildningspaket Alla vårdnadshavare ska 0-20 år erbjudas föräldrautbildning, föreläsningar, tema kvällar MVC/BVC, Skola frivilligorganisationer F öräldrastöd Föreläsning Att vara förälder känns Atle Johansen Att få föräldrar att känna sig värdefulla och att de duger. Lyfta fram vardagshjältarna Folkhälsosamordnare Skola F öräldrastöd Informationsfolder Att ta fram en folder med en strategisk genomförarplan för folkhälsan i kommunen. Hälso- och trygghetsrådet Föräldrastöd Drogsnurran Att ge föräldrar med barn i årskurs år sex till sju ett informationsmaterial om droger, kännetecken vid missbruk samt vart man kan vända sig vid funderingar och frågor. Delas ut vid förslagsvis utvecklingssamtal eller föräldramöten. Rotary Skola Föräldrastöd Linus och Lina Vara vettig vuxen Stöd till de som lever tillsammans med eller i nära anslutning till Någon som missbrukar. VARA VETTIG VUXEN- De glömda barnen Hela människan Socialtjänst

15 Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Område Tillgänglighetsbegränsning alkohol Ansvarsfull alkoholservering Alla krögare i Värmland kommer att erbjudas utbildning angående alkohollagen under Utbildningen kommer bland annat att belysa servering till minderåriga samt till för berusade personer på våra krogar Länsstyrelsen Alkoholhandläggare Tillgänglighetsbegränsning alkohol Lag om leg Alkoholkommittén och statens folkhälsoinstitut har i samarbete med svensk dagligvaruhandel tagit fram ett material som kallas Lag om leg. Tanken är att materialet ska vara en hjälp i arbetet med att se till att försäljningen av folköl och tobaks på bästa möjliga sätt. Alkoholkommittén Alkoholhandläggare Miljö & bygg Tillgänglighetsbegränsning alkohol ÖL KLASS 2 En arbetsmetod för att stävja försäljningen av alkohol och tobaksvaror till underåriga i samarbete med butiksägarna och Grums kommun i samarbete med näringslivet. Alkoholhandläggarna Näringslivet Grums kommun (Karlstad Ansvars arbetsmetod) Tillgänglighetsbegränsning Alkohol Media Att bilda en opinion mot illegal alkohol. Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet Langningskampanj på Systembolaget/folder

16 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Media Att bilda en opinion mot droger. Folkhälsosamordnare Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Doping och narkotika tillslag Att aktivt jobba tillsammans med skola, socialtjänst och polis angående att det finns allvarliga signaler på användandet av narkotika i gymnasieskolan och doping i träningslokaler Polisens KUT- grupp Skolan Socialtjänst Tillgänglighetsbegränsning Narkotika Föreläsning om doping Tommy Moberg är expert på frågor kring missbruk och dopning. Han föreläser i samband med att FMD besöker Grums för Åk 9 och Gymnasiet. FMD, Ren Idrott Idrottsrörelsen Skolan Ht- Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Skolelever SET/ Livskunskapsprogram Att arbeta med ett evidensbaserat livskunskaps program från förskolan till gymnasieskolan i Grums kommun är en självklarhet. Skolan FHI -2008

17 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Skolelever/föräldrar/lärare Kontraktsmetoden Åk ( 4) - 9 Att sprida kontraktsmetoden till de övriga skolorna i kommunen Lifeline, Skolan Föreningar, företag Polis, socialtjänst Skolelever Drogfriaktiviteter Att kunna erbjuda hälsofrämjande miljöer/ mötesplatser med kvalitativa arrangemang. Elevdelaktighet vid framtagande av arrangemang är en självklarhet. Lifeline, Elevrådet Kulturskolan, föreningslivet, företag mfl Skolelever Föreläsning Kärlek känns En föreläsning om tonåringar, känslor och tankar. Skola Åk 8-9 Gymnasieskolan Ht- Skolelever Trafik/Länge leve livet En årligt återkommande film om konsekvenser gällande trafik och alkohol. Vägverket Folkhälsosamordnare Målgrupp Åk 9 och gymnasieskolan Mars

18 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Lokal förebyggarmässa Att bjuda in föreningar, frivillig organisationer, förvaltningar, polis m.fl. Där de har möjlighet att visa upp sin verksamhet samt erbjudas förläsningar Folkhälsorådet Frivilligorganisationer Föreningslivet, Förvaltningar Vt- Förstärka det förebyggande arbetet Förstärka det förebyggande arbetet Utbildning av politiker och tjänstemän Förebyggandets konst Skolan förebygger Föreläsning Hans Hellberg Anneli Sjöberg Folkhälsoinstitutet Utbilda politiker i Alkoholkommittén, Hur kan missbruk och MOB skador förebyggas och vilka Värmlands Ansvar metoder har visat sig ge Gruvöhälsan effekt? Vt- ledningspersonal ska erbjudas kunskap om aktuell preventionsforskning och effektiva förebyggande metoder/verktyg inom alkoholoch narkotika området. 15 december 2006 FHI, Värmlands Ansvar Skola, socialtjänst, BVC Förstärka det förebyggande arbetet Att upptäcka missbruk och vad gör vi? Utbildningspaket för gymnasielärare i Beroendeutveckling, Drogtecken och symtom, Anmälningsplikt och sekretess samt rutiner Åsfjädern gymnasieskola Gruvöhälsan Socialtjänst Ht Vt-

19 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Skellefteåmodellen Grums och Storfors är de kommuner som inte är med i SMADIT ( samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Socialtjänst, vägverket Polis Förstärka det förebyggande arbetet Alkohol- och drogpolitiska programmet Att starta en revidering av kommunens drogpolitiska program senaste 31/ Socialtjänst, Personalchef Gruvöhälsan,, folkhälsosamordnaren Förstärka det förebyggande arbetet Kultur/Hälsa/ skolutvecklingsprojekt En utvecklingsgrupp har tillsatts för att arbeta fram en bra fritid för Grums ungdomar Kulturskola, Bibliotek, Folkhälsosamordnare Skolutvecklare Snarast

20 Område Insats Syfte När Ansvar/samverkan Kostnad Förstärka det förebyggande arbetet Föreläsning Varför går vi till jobbet Att ge personal en injektion om varför vi går till jobbet. Hur vi lyckas i våra relationer till varandra och vad 17 betyder vardagshjälte Skola, folkhälsosamordnare Målgrupp Skola/förskola/ Fritidspedagoger. HT- Förstärka det förebyggande arbetet FMD föreningslivet mot droger Syftet med riksomfattande projektet Föreningslivet mot droger (FMD)är att så tidigt som möjligt få ut information om narkotikans skadeverkningar. Detta uppnås genom möten med lokala idrottsföreningar och skolor där ungdomar, föräldrar och ledare deltar. Vid mötena deltar representanter från den lokala polisen, Skandia Idéer för Livet, SNPF, samt en föreläsare som är expert på frågor kring narkotika och dopning Skola Föreningslivet Polis

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Sammanfattning / Verksamhetsplattform Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan de idéburna organisationerna Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Vägen mot en solidarisk och demokratisk värld fri från droger Drogpolitiskt program för Ungdomens Nykterhetsförbund Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997 Reviderat vid UNF:s kongress

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND ALKOHOL- OCH NARKOTIKAPOLITISKT PROGRAM ÅR 2007-2011 FÖR LANDSKAPET ÅLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMITTÉUPPDRAG... 4 2. STYRNING... 5 3. SAMORDNING... 5 4. INSATSER MOT EFTERFRÅGAN OCH UTBUDET... 6 4.1.

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3 Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar Rapport 2013:3 Titel: Rökfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer