Värmdö en plats för möten mellan människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö en plats för möten mellan människor"

Transkript

1 Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen och skärgården med allt vad det innebär i form av gröna skogar och blåa hav. Vi fortsätter våra satsningar på vård, skola, omsorg och miljö. Dessa satsningar har som mål att stärka resultaten inom skolan, höja kvaliteten inom omsorgen och främja miljön i Värmdö som kommun. Andra satsningar ska leda till en hållbar utveckling av samhället, där närdemokratin genom samråd med våra invånare ska vara en ledstjärna. Att leda ett samhällsbygge är en levande process. Barn och ungas uppväxtvillkor måste ses i ett bredare perspektiv i samhället. Integrationen ska förbättras, allt från barn med funktionsnedsättning i förskola och skola till den asylsökande eller det ensamkommande flyktingbarnet. Vi ska ha en väl fungerande barnomsorg och Värmdö kommun ska vara en av länets bästa skolkommuner. Alla ska känna sig trygga i Värmdö. Valfrihet och hänsyn till individuella behov ska prägla omsorgen och samhällsplaneringen. Fler trygghetsboenden, servicelägenheter, lägenheter och mötesplatser kommer att skapas. Monica Pettersson Foto: Bosse Lind I Gustavsbergs hamn har byggandet nu kommit igång rejält och utvecklas så småningom till en levande hamn. I de fastigheter vi förvärvade 2011 kommer nu ett kultur- och upplevelsecenter att utvecklas utifrån den arkitekttävling som hållits. Allians för Värmdö satsar på barn och ungdom, miljön och näringslivet. Vi fullföljer det redan påbörjade arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling av vår fina kommun. Kommunen ska utvecklas genomtänkt och långsiktigt mot Vision Välkomna till ett innehållsrikt och nytt 2015 och till Stockholms stoltaste skärgård Värmdö! Monica Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande Innehåll Information till alla hushåll 2 Kalendarium januari december 3 14 Bra att veta för dig som Värmdöbo! 15 Skola, omsorg och social service 16 Nya boendemiljöer växer fram i Värmdö 17 Aktivt kulturliv för alla 18 Upplev Värmdös vackra natur! 19 Hämtning av hushållsavfall och matavfall 20 Sophämtning på öar (utan fast landförbindelse) 21 Här återvinner du ditt avfall 22 Öppettider ÅVC och grovsopschema 23 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 24 Information om slamtömning 25 Kommunalt vatten och avlopp Hållbar konsumtion och kontaktuppgifter baksidan Produktionsfakta Projektledare: Kajsa Bergqvist och Moa Melinder, Värmdö kommun Foton: Vinnare i Värmdö kommuns fototävling omslagsbilden visar Grönö fyr av fotograf Katerina Kotherova Illustrationer: Kerstin Holmstedt, Teckla illustration och grafisk form Formgivning: Maria Bäckström Form Tryck: Elanders Sverige AB (miljöcertifierat tryckeri)

2 Bra att veta för dig som Värmdöbo! ALLMÄNT Visit Värmdö Genom Visit Värmdö hittar du spännande resmål, aktiviteter och evenemang året runt. Här finns även tips om restauranger, kulturutbud, sport och fritidsaktiviteter för hela Värmdö kommun. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Mer information hittar du på visitvarmdo.se. När julgranen ska ut Lämna den till någon av våra återvinningscentraler, släng den i träcontainern. De insamlade granarna flisas och används som bränsle i Högdalenverket i Stockholm där fjärrvärme och el produceras. Snöröjning Kommunen plogar alla kommunala vägar, cykelvägar, skolgårdar, daghem och äldreboenden under perioden mitten av oktober till mitten av april. Vissa ytor handskottas. Halkbekämpning med salt utförs på kommunens större kollektivtrafikvägar. Under vintern kan fordon och maskiner kallas ut inom en timme. Viktiga vägar prioriteras, men alla vägar snöröjs efterhand. I Värmdö ägs många vägar av en samfällighet. Det är respektive samfällighet som ansvarar för snöröjningen av dessa vägar. Flyttanmälan vatten/avlopp och renhållning För att debitering av kommunens VA- och renhållningsavgift ska bli korrekt behöver kundservice få veta när det sker ägarbyten inom kommunen. Kundservice behöver uppgift om den nya ägarens namn och fasta bostadsadress. Nuvarande ägare är betalningsskyldig fram till ägarbytet. Beviljade dispenser upphör att gälla. Anmälningsblankett finns på varmdo.se. Biltvätt Det är i Värmdö kommun förbjudet att tvätta sin bil på hårdgjorda ytor inom områden med detaljplan eller samlad bebyggelse. Det är även förbjudet att avleda tvättvatten från biltvätt till sjöar och vattendrag utan föregående rening. Bilar bör tvättas i tvätthallar med godkänd reningsanläggning. Skrotbilar Skrotbilar är en fara för miljön och klassas som farligt avfall. Om du ser ett övergivet fordon kan du anmäla det till kommunen på Eldning av trädgårdsavfall I Värmdö kommun får du som bor inom ett planlagt område eller ett område med samlad bebyggelse elda trädgårdsavfall (kvistar och grenar) under veckorna och Var noga med att avfallet är torrt. Löv, gräs och mossa får inte eldas. Fuktiga kvistar bör inte heller eldas. Mer information om eldning finns på varmdo.se. Aktuell brandriskprognos får du på Storstockholms brandförsvars telefonsvarare Grilla utomhus Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Ha alltid en hink med vatten till hands när du grillar både i naturen och hemma i trädgården. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. Spara på dricksvattnet sommartid Om sommaren är varm och torr med lite nederbörd kan det finnas risk för att enskilda brunnar får brist på grundvatten eller sinar. Det är därför mycket viktigt att man som privatperson hushåller med sitt grundvatten (både om man har borrad eller grävd brunn). Det är ytterst olämpligt att använda grundvatten till att tvätta bilen, vattna gräsmattan, fylla poolen med mera. Observera att det enligt Värmdö kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö är förbjudet att installera avsaltningsanläggning på enskilda brunnar. Infartsparkeringar i Värmdö För dig som vill bidra till en bättre miljö i vardagen är ett tips att åka kollektivt och lämna bilen eller cykeln på kommunens infartsparkeringar. Kommunen arbetar kontinuerligt med att få till fler p-platser. Förteckning över kommunens infartsparkeringar finns på varmdo.se/infartsparkeringar. 15

3 ALLMÄNT Skola, omsorg och social service Öppen förskola Öppna förskolan är en kommunal kostnadsfri verksamhet där barn och vuxna möts. På öppna förskolan erbjuds allt från sång, lek och pyssel till studiebesök och erfarenhetsutbyte. Personalen har pedagogisk utbildning. Till den öppna verksamheten är föräldrar/andra vuxna med barn i förskoleåldern (0 6 år) välkomna. Till babygruppen är föräldrar med barn i åldern 0 1 år välkomna. Ansöka om plats i barnomsorgen Från att ditt barn är tre månader kan du ansöka om barnomsorgsplats. Detta gör du enklast via Självservice på kommunens webbplats varmdo.se. De här tjänsterna kan du hantera via vår e-tjänst: - Val eller omplacering av barnomsorgsplats - Registrera inkomstuppgifter - Erbjudande om barnomsorgsplats - Uppsägning av barnomsorgsplats Grundskola och gymnasieskola I Värmdö kommun finns tio kommunala och fyra fristående grundskolor. Alla barn som är folkbokförda i Värmdö kommun får automatiskt plats i en närliggande skola. Du som har barn i åldern 6 15 år har även möjlighet att välja vilken grundskola barnet ska gå i. I Värmdö finns tre gymnasieskolor. Två kommunala, Gustavsbergs gymnasium (G2) och Värmdö gymnasium, samt en fristående, Värmdö tekniska gymnasium. Skolterminer i Värmdö 2015 Vårterminen 2015: 7 jan 10 jun Sportlov 2015: 23 feb 27 feb (v 9) Påsklov 2015: 7 apr 10 apr (v 16) Höstterminen 2015: 19 aug 18 dec Höstlov 2015: 29 okt 30 okt (v 44) Vårterminen 2016: 7 jan 9 juni Sportlov 2016: 29 feb 24 mars (v 9) Påsklov 2016: 29 mars 1 april (v 13) Jämför förskolor I jämförelsetjänsten på kommunens webbplats varmdo.se kan du bland annat jämföra kvaliteten på kommunala och fristående förskolor och skolor. Du kan antingen jämföra verksamheter eller titta på en enskild verksamhets resultat. Jämförelsen bygger delvis på enkäter, delvis på annan verksamhetsstatistik. Vårdnadsbidrag I Värmdö kommun kan vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är avsett för barn som fyllt ett men inte tre år. Barnet får inte vara inskrivet i offentlig förskoleverksamhet men kan stå i kö för barnomsorg. Barnet ska vara folkbokfört i kommunen. Föräldrapenning med anledning av barnets födelse ska redan ha tagits ut med motsvarande 250 hela dagar. Hemtjänst När du får svårt att klara dig själv och behöver hjälp i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt ifrån städning, tvätt, inköp och matlådor till hjälp med trygghetslarm och omvårdnad hela dygnet. Kontakta biståndsenheten för äldre eller biståndsenheten för funktionshinder (under 65 år) genom kommunens kontaktcenter När du fått hemtjänsten beviljad kan du välja mellan flera olika kommunala och privata hemtjänstutförare. Särskilt boende I kommunen finns olika former av anpassat boende för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver extra stöd. För att du ska beviljas särskilt boende krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ditt hem. Du ansöker hos socialkontoret eller biståndsenheten för äldre. Du når enheterna via kommunens kontaktcenter Funktionsnedsättning och beroende Om du har problem med beroende, allvarlig psykisk ohälsa eller har en funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta enheten för funktionshinder och beroende för att få stöd och hjälp. Du når enheten via kommunens kontaktcenter Fixartjänst Alla i Värmdö som är 67 år eller äldre kan utan kostnad få hjälp med riskfyllda sysslor i hemmet. Du kan få hjälp att sätta upp gardiner, tavlor, byta lampor, byta säkringar samt fästa lösa sladdar och liknande. För att få fixarhjälp ring mellan kl. 09:30 och 14:00, eller mejla Socialjour Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna Nacka och Tyresö. Numren är detsamma som förut: dagtid ringer du kommunens kontaktcenter Har du ett akut ärende efter kontorstid ringer du En annan nyhet är webbtjänsten Fråga Soc, där du anonymt kan ställa frågor kring till exempel försörjningsstöd, missbruk, relationer och barn. Budget och skuldrådgivning Hos budget- och skuldrådgivningen kan du få råd och stöd i hushållsekonomiska frågor. Du kan få hjälp att upprätta hushållsbudget, få stöd till förändring av konsumtionsmönster och hjälp att ta kontakt med fordringsägare och myndigheter. Servicen är kostnadsfri, vänder sig till alla kommuninvånare och sker under tystnadsplikt. 16

4 Nya boendemiljöer växer fram i Värmdö ALLMÄNT Gustavsbergsprojektet Arbetet att göra Gustavsberg till en kulturell och hållbar tätort med unik boendemiljö fortsätter. Efterfrågan på att bo i Gustavsberg är stor, närheten till både skärgård och storstad drar. I detta nu växer helt nya bostadsområden och mötesplatser fram för att fler ska få chansen att bo och leva här. För att Gustavsberg ska sjuda av liv och rörelse förtätas nu samhället med 2300 nya bostäder, parker och promenadstråk. Med mindre än 30 minuter på bussen till Stockholms centrum kan Gustavsberg erbjuda ett skärgårdsnära boende med hela huvudstadens service inpå knuten. Centrum Gustavsbergs centrum kommer även i fortsättningen att var en knutpunkt för bussar och erbjuda service för de boende i närheten. Bussterminalen rustas upp, nya torgytor och en stor cykelparkering anläggs. Nya bostäder: Cirka 240 lägenheter. Dessutom planeras för ett särskilt boende, ett gruppboende eller en förskola. Porslinskvarteren Hamnen och fabriksområdet ska bli ett centrum för aktiviteter och upplevelser med fokus på konst, design och hållbar utveckling. Kommunen planerar för ett nytt kulturhus i Porslinsfabriken och utbyggnaden av Porslinskvarteren är i full gång. Nya bostäder: Cirka 1 400, främst lägenheter byggs men även radhus. Park: Ett nytt parkstråk kommer löpa genom området som binder samman de norra och södra delarna och där det finns gott om platser att leka och att umgås. Idrottsparken Nya anläggningar: Aktivitetspark, förbättrade gångstråk och parkeringsmöjligheter. Park: Här skapas en aktivitetspark med bland annat äventyrslek, naturbad, utomhusgym och ytor för spontanidrott. Kvarnbergsterrassen och stadsparken Nya bostäder: Cirka 180 lägenheter på Kvarnbergets norra sluttning. Park: Parken kring kyrkan ska bli ett trevligt promenadstråk mellan centrum och fabriksområdet genom mötesplatser, dammar och ny bebyggelse. Mariaterassen Nya bostäder: Cirka 120 lägenheter varav hälften seniorboende. Vattentornsberget Nya bostäder: Cirka 370 i punkthus och lamellhus, placerade som stad i park, samt ett särskilt boende för äldre. Strandvik Nya bostäder: Seniorboende med 60 lägenheter i en vacker parkmiljö. Snabbfakta Hela projektet omfattar Vattentornsberget, centrum med idrottsanläggningarna ner mot Ösbyträsk, Kvarnberget, grönområdet mellan centrum och Farstaviken, fabriksområdet och Strandvik. Nya bostäder: Totalt cirka 2 300, främst i flerbostadshus. Antal nya invånare: Omkring Färdigt: Hela området cirka år För mer information Besök varmdo.se/gustavsberg. Det finns även en utställning om planerna för Gustavsberg i Runda huset på Bagarvägen 2 i Gustavsberg (Biblioteket, plan 4). Fritidshusområden i förändring I kommunen pågår ett omfattande arbete med att detaljplanelägga samt bygga ut kommunalt vatten och avlopp i många fritidshusområden. Syftet är att ge möjlighet till byggrätter som motsvarar dagens krav för en permanent bostad. Mer information om planering och utbyggnad finns i dessa broschyrer som du kan ladda ner på varmdo.se/planarbete. Prioriterade förändringsområden enligt Översiktsplan Utveckling fram till 2015 Mörtnäs och Korpholmen Kolvik Torsby Brunn och Lövhamra Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma Norra Kopparmora Näveräng Torshäll Ingaröstrand Utveckling fram till 2030 Enkärret och Återvall Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö Evlinge Saltarö och Skärmarö Älvsala, Fagerdala och Bullandö Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö Skälsmaraområdet Norra Lagnö 17

5 ALLMÄNT Aktivt kulturliv för alla Bibliotek I kommunen finns fyra bibliotek och en bokbuss. Huvudbiblioteket ligger i Gustavsberg och filialerna i Djurö, Hemmesta och Brunn. Biblioteken erbjuder även datorer, studierum, e-böcker, film, musik, läsecirkel, författarbesök, släktforskning och tidskrifter. På Runmarö, Möja, Nämdö, Sandhamn och Svartsö finns även mindre bibliotek/mötesplatser. Mer information finns på varmdo.se. E-tjänsten Boka lokal Genom denna e-tjänst kan föreningar och allmänhet boka lokaler för olika tillfällen och ändamål. Bokningar görs via webbsidan boka.varmdo.se. Gustavsbergs porslinsmuseum Gustavsbergs porslinsmuseum är en keramisk skattkammare, med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. Museet har också temporära utställningar där olika aspekter av porslin och keramik presenteras. Porslinsmuseet ligger i det charmiga gamla fabriksområdet i Gustavsbergs hamn. Museet tar även emot gruppbokningar. För information om öppettider och bokningar ring eller besök Kulturskola och kulturverksamheter Den kommunala kulturskolan Värmdö kulturskola erbjuder undervisning i allt från musik och orkestrar, sång, dans, drama och bild- och form. Se varmdo.se för mer info. Kommunen har flera föreningar som erbjuder kulturverksamheter för barn och unga. De två största är Gustavsbergbaletten och Värmdö scenskola som har ett brett utbud av kurser i bland annat musik, dans, teater och cirkus. Nystartade Ö-teatern på Djurö och Next Step Studios i Gustavsberg har också kulturkurser för barn och unga. Fritid för alla Aktiviteter som funkar för dig som behöver extra stöd hittar du på fritidsnatet.se eller i foldern Fritid för alla som du kan hämta på biblioteket eller i kommunhusets entré. Fritidsgårdar och ungkulturhus Alla ungdomar mellan 13 och 17 år (från och med årskurs 7) är välkomna till fritidsgårdarna i Värmdö: Brunnen på Ingarö, Fyrhuset i Stavsnäs, Tomtebo i Hemmesta och Träffpunkt 222:an i Gustavsberg. För mer info ladda ner våra gratis-appar Tomtebo, 222an, Brunnen, eller bli vän på Facebook crew tomtebo, Fritidsgården Brunnen, Träffpunkt 222:an. På Instagram heter vi brunneningaro, tomtebopersonal och traffpunkt222an. Du som är mellan 13 och 25 år kan komma till ungkulturhuset Gurraberg. Här erbjuds kurser, workshops och andra arrangemang. Du kan också använda danslokal, replokal, bio, musikstudio, ateljé och mycket mer. Läs mer om öppettider och aktiviteter på varmdo.se under Ung i Värmdö eller på gurraberg.com. Gustavsbergsbadet Ett besök på Gustavsbergsbadet är en helhetsupplevelse. I entrépriset ingår förutom motionssim och äventyrsbad även gym och gruppträning. Dessutom erbjuds bland annat simskola, fysisk aktivitet på recept, relax, konferens och café. För mer information se gustavsbergsbadet.se. 18

6 Upplev Värmdös vackra natur! ALLMÄNT Upptäck Hemmesta sjöäng Våtmarken Hemmesta sjöäng är numera en välkänd plats som ett fint rekreationsområde och för fågelskådning. Gädda, abborre och mört har haft en framgångsrik lek i våtmarken och de fågelarter som häckade under 2014 var tofsvipa, enkelbeckasin, svarthakedopping, rörhöna, sothöna och knipa. Sjöängsrundan är en 2,5 km lång promenadslinga som går runt våtmarken, delvis i skogen på skogsstigar och delvis på en gång- och cykelväg. Våtmarken är mycket lättillgänglig då den ligger på gångavstånd från Hemmesta centrum, skolor och förskolor. De som har svårt att ta sig fram på skogsstigar kan lätt komma fram till fågeltornet på asfalterade och grusade gångbanor. Bussar stannar intill området som har tät trafik till Gustavsberg och Slussen. Tar du bilen till Hemmesta sjöäng så finns parkering vid Hemmesta vägskäl (infartsparkeringen). Håll utkik i vår om annonserad fågelskådning. Kontakta gärna Värmdö fågelklubb om du vill veta mer via mejl till Död ved lever! Skeviks naturreservat precis norr om Lugnet i Gustavsberg är väl värt ett besök. Där kan man se knotiga 300-åriga tallar med slät pansarbark, uppleva skogskänslan och njuta av medhavd picknick sittandes på en död trädstam. Stående och liggande träd som dött brukar kallas för död ved. Men det är egentligen missvisande med tanke på hur mycket liv det finns i döda träd. Det finns fler svampar och insekter än i levande träd. Genom att låta den döda veden ligga kvar i skogen ökar alltså den biologiska mångfalden. Ju större mångfald av växt- och djurarter som finns, desto bättre klarar naturen av påfrestningar och förändringar. Som exempel har en skog med många arter ett bättre försvar mot en invasion av skadeinsekter. Genom att det finns arter som konkurrerar med, och även äter, de skadliga insekterna om de blir för många, kan omfattningen av ett skadeangrepp begränsas. Ta med kikaren ut i naturen Våren är en härlig tid att vara ute i naturen. Fåglarna kommer i stora flockar och träd, buskar och örter börjar blomma. Om du är intresserad av att bege dig ut i naturen, och kanske använda din kikare, är några förslag på platser att besöka Hemmesta sjöäng, Siggesta, Vishamnsberget eller ett av Värmdös 44 naturreservat. Inom fågelskådarvärlden finns det något som heter Club300. Medlemmarna i klubben har sett 300 fågelarter runtomkring i Sverige. Den som inte vill resa land och rike runt kan alltid skåda fågel och räkna arter på sin egen tomt eller från balkongen. Hur många arter passerar hos dig under ett år? Om du ser 100 arter under ett år kanske det är dags att gå med i Klubb tomt 100! Spår och leder i Värmdö Värmdö kommuns vackra omgivningar inbjuder till motion, promenader och vandringar. Det finns kartor och information på varmdo.se. Sök efter Spår och leder. Motions- och skidspår Det finns belysta motionsspår vid Ekedalsspåret i Gustavsberg, Hemmestaspåret vid Värmdövallen och det nyanlagda Ingaröspåret i Brunn. Under vintersäsong anläggs skidspår, när det finns tillräckligt med snö, på flera motionsspår och golfbanor. Natur- och promenadspår För dig som vill ut i naturen finns flera naturspår. Den längsta är Värmdöleden som sträcker sig över stora delar av kommunen. Ett annat exempel är Björnöspåret på Ingarö som bjuder på vacker natur. I närheten av Gustavsberg ligger Kvarnsjön runt och Knuts Hav, samt Gula och röda spåret. Från Lillsveds folkhögskola på Värmdölandet utgår flera vandringsleder. Det finns även flera promenadspår för dig som vill gå i bebyggelse med relativt ordentliga stigar. Dessa promenadspår är Stavsnäs natur- och kulturspår, Ösbyrundan, Gottholma- och Tjustviksrundorna och Sjöhistoriska stigen på Djurö. På cykel Cykla runt Farstalandet eller fyll picknickkorgen och cykla till utsiktsplatser med fantastiska vyer över den vackra innerskärgården. Inom fem kilometer från Gustavsberg finns sex utsiktsberg, Kvarnberget, Blåsut Östra Ekedal, Fläskberget Beatelund, Fornborgsberget Lämshaga, Dansbaneberget Mörtnäs, Dansbaneberget Norra Lagnö. Mer information finns i cykelguiden på varmdo.se. 19

7 AVFALLSHANTERING Hämtning av hushållsavfall och matavfall Kommunen ansvarar för att ditt hushållsavfall och matavfall hämtas. På fastlandet är det RenoNorden AB som har entreprenaden. Även drift av återvinningscentralerna på Djurö, Brunn och Hemmesta ingår i uppdraget. Information om matavfall Lämna ditt matavfall till insamling Du som bor på fastlandet har möjlighet att ansluta dig till matavfallsinsamlingen. Införandet av matavfallsinsamling är ytterligare ett steg i Värmdö kommuns plan för hållbar utveckling. Ny matavfallstaxa Den fasta delen av renhållningstaxan sänks för de hushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall. Utsorteringen av matavfallet är frivilligt. Vill du vara med kontaktar du kundservice. När du ansluter dig får du ett startpaket som innehåller ett brunt sopkärl, en mindre påshållare som ni har inomhus samt speciella papperspåsar. Allt insamlat matavfall rötas i en rötningsanläggning för att bli till biogas. Gasen i sin tur används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. TACK för att du är med och samlar in matavfallet, du gör en bra insats för miljön. Vad räknas som matavfall? Alla slags matrester, ben från kött och fiskrens, rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, krossade äggskal, hushållspapper, kaffefilter, ofärgade servetter och näsdukar. Tips & råd vid matavfallsinsamling Använd den ventilerade påshållaren som du får med startpaketet, den luftar påsen och minskar risken för att den går sönder. Använd bara den bruna papperspåsen som du får av Värmdö kommun. Andra påsar kan förstöra rötningsprocessen. Fyll påsen som mest till den streckade linjen på insidan och tillslut den väl innan den slängs i matavfallskärlet. Släng gärna hushållspapper och ofärgade servetter med matavfallet, det suger upp en del av fukten. Vintertid - lägg en ofärgad papperspåse (t.ex. en matavfallspåse) i kärlets botten för att motverka fastfrysning. Sommartid - ställ gärna matavfallskärlet på en skuggig plats. Visste du att Varje svensk ger upphov till närmare 100 kg matavfall varje år (ca 35 till 40 procent av innehållet i soppåsen). En biogasbil kan köra 2,5 kilometer på en påse rötat matavfall. På rötade bananskal kan du köra ca 10 mil med en biogasbil. Information om hämtning Hämtveckor fastland Bor du i villa eller radhus hämtas avfallet varannan vecka. Under sommarperioden vecka 25 till och med vecka 34 kan du få ditt avfall hämtat varje vecka. Bor du i hyreshus lämnar du ditt avfall på anvisad plats (soprum, sopnedkast eller i särskilda behållare). Tänk på detta vid hämtning På hämtdagen ska sopkärlet stå utställt för tömning klockan 06:00 22:00, sopbilen har inte fasta tider. Det är viktigt att tänka på att matavfallskärlet (det bruna kärlet) ska ställas fram med handtaget utåt (tvärtom jämfört med det gråa kärlet). Det är två olika hämtningsfordon som tömmer kärlen. Avfallet hämtas året runt, måndag till fredag, oavsett helgdagar. Så registreras din hämtning På Värmdö har vi tömningsregistrering vilket betyder att varje tömning registreras i en datafil som används som underlag vid fakturering. Om du är bra på att källsortera minskar avfallsmängden och du behöver inte ställa ut ditt/dina sopkärl för tömning lika ofta. Du får därmed en lägre sophämtningskostnad. Sophämtning vintertid Med is och snö på vägarna kan det vara svårt för sopbilarna att hämta avfallet. För dig som bor i områden med privata vägar är det vägföreningens uppgift att ploga och sanda så att renhållarna kan sköta sitt jobb utan problem. Kommer inte sopbilen fram hämtas avfallet vid nästa ordinarie hämttillfälle. Kontakta din vägförening i första hand om avfallet inte hämtats. Latrinhämtning fastland Under 2015 hämtas latrin följande veckor: 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 46 och 51. Du beställer latrinhämtning hos kundservice. Är du intresserad av att kompostera ditt latrin eller få tips om andra alternativ kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter

8 Sophämtning på öar (utan fast landförbindelse) Sophämtningen i skärgården är uppdelad i sju olika hämtområden som sköts av upphandlade entreprenörer. I uppdraget ingår att hämta hushållsavfall samt att sköta driften av återvinningscentralerna som finns på Möja, Svartsö och Runmarö. Företagskort för återvinningscentraler (ÅVC) För att underlätta för småföretagen i skärgården att bli av med sitt grovavfall finns ett särskilt företagskort för ÅVC. Det är ett kort som ger tillstånd att lämna grovavfall till kommunens ÅVC samt till grovsopfärjan. Kortet gäller årsvis. Beställning av kortet gör du hos kundservice. För aktuell taxa se varmdo.se. Vi tar inte emot byggavfall från företag. Sopmajor Som service för det rörliga friluftslivet finns det ett 40-tal sopmajor där du kan kasta ditt hushållsavfall. Sopmajorna är även utrustade med en toalettdel med torrdass eller tank. Entreprenörerna städar och tömmer sopmajorna enligt fastställt körschema. Övrig tid är det allas gemensamma ansvar att hålla snyggt i sopmajorna. Om sopsäckarna eller latrinburkarna behöver bytas vänligen kontakta kundservice. Sophämtning vid brygga Om du har hämtning av ditt hushållsavfall från sjösidan så ska inte vattendjupet understiga 1 meter och botten måste vara utfallande där du har din brygga. Du måste även se till att bryggan hålls i sådant skick att det är möjligt att angöra den vid hämtning. Uppsamlingsplats Om ni är fem eller fler fastighetsägare som går samman och bildar en gemensam plats för era säckställ blir avgiften lägre och ni får hämtning två gånger till under säsongen. För mer information om bildande av uppsamlingsplats kontakta kundservice. Sophämtning vid uppsamlingsplats sker under veckorna 16, 18, 20, 22, 24 36, 38, 40, 42 och 45 (21 ggr/år) Fastighetsnära hämtning Fastighetsägare som har enskild sophämtning nära sin fastighet, får hushållsavfallet hämtat under veckorna 18, 20, 22, 24 36, 38, 40 och 42 (19 ggr/år). Vintertid Under veckorna 46 15, som räknas som vinterhalvår, sker sophämtning vid tio tillfällen hos permanentboende på Svartsö, Runmarö, Södermöja, Eknö, Harö, Storö, Bockö, Nämdö, Munkholmen, Maderö, Gällnö, Lådna, Vårholma, Saxaröarna med flera omkringliggande öar. Våra entreprenörer hämtar även hushållsavfall från sopskjulen i Långvik Styrsvik, Södersunda, Söderby, Lerkila, Hagede brygga, Harö sopmaja, Sand, Bunkvik, Solviks bryggor, Lådna brygga, Norra Stavsudda och Söderby brygga. Från sopskjulen hämtas hushållsavfallet åtta gånger under vinterhalvåret, när det är framkomligt. Latrinhämtning Behöver du få ditt latrinkärl hämtat kontaktar du kundservice. Det är förbjudet att lämna latrin i hushållsavfallet. Vill du börja kompostera latrin eller få tips om andra alternativ kontakta bygg och miljö via kommunens kontaktcenter Ditt avfall är andra människors arbetsmiljö Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb. För att undvika arbetsskador på våra entreprenörer så får inte säckarna eller behållarna väga mer än 15 kg. Tänk på att avfall som kan orsaka skärskador t.ex. engångsgrillar, grillspett och glas måste förpackas väl. Inget glas i säcken! Lägg inget glas i sopsäcken utan lämna alla glasförpackningar i glasbehållarna på öarna. Speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du i containern för brännbart på återvinningscentralen. Här kan du lämna ditt glas Grinda Gränö Harö Krån Lådna Möja Nämdö Runmarö Övriga renhållningstjänster Sandhamn Svartsö Vårholma Ängsholmen Behöver du beställa extrahämtning av ditt hushållsavfall eller beställa grovsophämtning kan du göra det på service.varmdo.se eller genom att kontakta kundservice. AVFALLSHANTERING 21

9 AVFALLSHANTERING Här återvinner du ditt avfall Återvinningscentralerna, grovsopfärjan och miljöstationerna tar emot: Träavfall: t.ex. brädor, trämöbler, allt trä som inte är impregnerat eller målat. Metallskrot: t.ex. grindar, cyklar, stängsel, metallmöbler Wellpapp: all typ av kartong El-avfall: alla saker med sladd och batteri samt glödlampor och lysrör Här finns återvinningsstationer i Värmdö - för dina förpackningar Brännbart: sådant som inte går att återvinna, t.ex. möbler, madrasser, spegel-, fönster- och dricksglas. Farligt avfall: t.ex. batterier, färg- och lackrester, lösningsmedel, kyl- och frysmöbler. Fastland Bullandö marina Djurö, vid kustbevakningen Djurö, Björkås Ingarö, Pilhamn infartsparkering Mölnvik, Lidl Stavsnäs hamn Stavsnäs, ICA Glasförpackningar Grinda Gränö Harö Grisslingebadet Södra Kopparmora, bussvändplatsen Krån Miljöstationer för ditt farliga avfall Det farliga avfallet är det viktigaste att lämna in. Miljöstationer för farligt avfall finns på återvinningscentralerna i Brunn, Hemmesta och på Djurö samt på bensinstationen i Stavsnäs vinterhamn och OKQ8 Gustavsberg. Lämna överblivna läkemedel till Apoteket Apoteket samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. Mer information finns på apoteket.se. Återvinning av däck Du kan lämna dina gamla däck till den gummiverkstad där du köper nya. För skötsel av återvinningen har däckbranschen bildat ett företag som heter Svensk Däckåtervinning AB, svdab.se. I samband med köp av ett nytt däck betalar du en separat återvinningsavgift som används för att finansiera återvinningsbolagets verksamhet. Gustavsberg, Coop Konsum, stora parkeringen Gustavsberg, Coop Charlottendal, Gustavsbergsvägen Gustavsberg, Farsta Slottsvik Gustavsberg, Hemköp Farstaviken Gustavsberg, Holmviksskogen Fyren Gustavsberg, Hästhagen, Gamle Svartens väg Gustavsberg, Munkmora, Skyttevägen Gustavsberg, Styrmannen, Björnskogsvägen Gustavsberg, Östra Ekedal Hemmesta centrum Hemmesta, vänster efter vägskälet Ingarö, Brunns centrum Ingarö, Långvik, Långviksvägen Endast tidningar Gustavsberg, Björnkärret, Hermelinv Gustavsberg, Hästhagsvägen Gustavsberg, Trallbanevägen/Hästhagsterassen Gustavsberg, Ösbydalen, Lövsångarvägen Gustavsberg, Ösbydalen, Ösby Torg Endast glasförpackningar Sollenkroka, parkeringen Skärgård Glasförpackningar och tidningar Möja återvinningscentral Runmarö återvinningscentral Lådnamacken Möja Berg Möja Kyrkviken Möja Långvik Möja Löka Nämdö, Rögrund Nämdö, Sand Nämdö, Solviks brygga Sandhamn, Uppsamlingsplatsen hamnen Svartsö återvinningscentral Vårholma Ängsholmen 22

10 Öppettider ÅVC och grovsopschema Öppettider på kommunens återvinningscentraler AVFALLSHANTERING Fastland Måndag torsdag Lördag Hemmesta 15:00 19:00 09:00 15:00 1/5 31/8 13:00 19:00 Brunn 15:00 19:00 09:00 15:00 1/5 31/8 13:00 19:00 Djurö Endast torsdagar 09:00 15:00 15:00 19:00 Skärgård Vecka 18 42: Vecka 18 42: Övriga året: Vecka 18 42: Jämn vecka torsdag Udda vecka lördag Första helgfria Lördag lördagen varje månad Runmarö & Möja 17:00 19:00 09:00 13:00 09:00 13:00 Svartsö 11:00 13:00 11:00 13:00 Grovsopkampanjen Grovsopfärjan är en service till permanent- och fritidsboende i skärgården. När du lämnar avfall till grovsopfärjan ska du själv vara på plats och lämna avfallet i avsedd behållare. Inget avfall får lämnas löst på bryggorna. Privatpersoner får lämna max 1m 3 byggavfall, vid större mängd måste du beställa en container. Endast företag och verksamheter med årskort för skärgårds-åvc har rätt att lämna avfall i samband med grovsopkampanjen. Grovsopschema 2015 Hämtställen Tid Datum Arbodaön 14:00 14:45 Lör 8/8 Aspön 10:00 13:00 Lör 13/6 Aspön 12:30 14:30 Lör 15/8 Bjurön 14:15 14:45 Lör 30/5 Bjurön 13:45 14:15 Sön 16/8 Bjurön södra sidan 15:00 16:00 Lör 30/5 Bjurön södra sidan 14:30 15:30 Sön 16/8 Bunkvik 10:00 12:00 Sön 7/6 Bunkvik 12:30 14:30 Sön 9/8 Dragedet Möja 12:30 13:30 Sön 26/7 Granholmen 12:30 13:30 Sön 24/5 Gällnö (Gällnönäs) 10:00 12:00 Lör 23/5 Gällnö (Gällnönäs) 10:00 12:00 Lör 1/8 Gällnö (Söderby) 12:30 13:30 Lör 23/5 Gällnö (Söderby) 12:30 13:30 Lör 1/8 Hämtställen Tid Datum Hagede brygga 10:00 12:00 Lör 18/7 Halleberg 12:00 12:45 Sön 31/5 Harö brygga 12:30 14:30 Lör 18/7 Hasselkobbens brygga 15:00 16:00 Lör 18/7 Hasselö brygga 13:30 14:30 Sön 19/7 Hjälmö 12:30 14:30 Sön 17/5 Idholmen 12:15 13:00 Sön 19/7 Isskärs brygga 11:00 11:45 Sön 31/5 Karklö 14:00 15:00 Lör 25/7 Lilla Betsö 10:00 10:45 Sön 31/5 Lilla Saxaren 11:30 12:00 Lör 30/5 Lilla Saxaren 11:30 12:00 Sön 16/8 Lådna 10:00 12:00 Sön 17/5 Lådna 10:00 12:00 Lör 25/7 Norra Stavsudda 12:00 13:30 Lör 16/5 Norra Stavsudda 12:00 13:30 Lör 8/8 Puttisholmen 15:00 16:00 Sön 17/5 Sand 12:30 13:30 Sön 7/6 Sand 10:00 12:00 Sön 9/8 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 11/4 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 2/5 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 6/6 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 11/7 Sandhamn 11:00 15:00 Sön 2/8 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 5/9 Sandhamn 11:00 15:00 Lör 7/11 Sippsö 15:30 16:00 Sön 31/5 Hämtställen Tid Datum Västra Skarprunmarn 10:00 11:00 Sön 19/7 (Waxholmsbryggan) Sollenkroka Ö 14:00 15:00 Lör 23/5 Sollenkroka Ö 15:00 16:30 Lör 8/8 Stora Saxaren 10:30 11:15 Lör 30/5 Stora Saxaren 10:45 11:15 Sön 16/8 Stora Strängarna 10:00 10:15 Lör 30/5 Stora Strängarna Sön 16/8 Stor-Krån 12:15 13:15 Lör 30/5 Stor-Krån 13:00 13:30 Sön 16/8 Sunnansund 11:30 12:15 Sön 14/6 Södermöja 10:00 12:00 Sön 24/5 Södermöja 10:00 12:00 Sön 26/7 Södra Mörtö 12:30 13:30 Sön 14/6 Södra Stavsudda 10:00 11:30 Lör 16/5 Södra Stavsudda 10:00 11:30 Lör 8/8 Tjusviks brygga 15:30 16:30 Lör 13/6 Träskö kvarn (vid Lådna) 12:15 13:30 Lör 25/7 Uvön (Waxholmsbryggan) 10:00 11:00 Sön 14/6 Viggsö 15:30 16:00 Lör 25/7 Vårholma 13:30 14:30 Sön 31/5 Vårlunda 14:45 15:15 Sön 31/5 Östanvik 14:00 15:00 Lör 13/6 Östanvik 10:00 12:00 Lör 15/8 Östra Skarprunmarn 11:15 12:00 Sön 19/7 (Mjölkkilens ångbåtsbrygga) 23

11 AVFALLSHANTERING Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Plastkretsen, Returwell, Svensk kartongåtervinning, Metallkretsen i samarbete med Svensk Glasåtervinning har fått i uppdrag av FTI att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Sortera och lämna till återvinning: Färgade och ofärgade glasförpackningar: flaskor och burkar som är ofärgade endast tomma glasförpackningar tag av lock och kapsyler Sortera inte som glasförpackning: glödlampor lämnas som el-avfall porslin, keramik, dricksglas, fönster- och spegelglas och andra produkter som inte är förpackningar, de läggs i hushållsavfallet eller lämnas som grovavfall på ÅVC 33 cl och 50 cl dryckesflaskor lämnas mot pant i butik Tidningar och trycksaker: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar och returpapper ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren Sortera inte som tidning: kuvert, post-it-lappar och vykort läggs i hushållsavfallet omslags-, present- och julklappspapper lämnas som pappersförpackningar Pappersförpackningar: mjölk- och juiceförpackningar, cornflakespaket, äggkartonger, mjölpåsar, papperskassar, wellpapp m.m. förpackningar som till minst hälften består av papper Sortera inte som pappersförpackning: kuvert läggs i hushållsavfallet dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper lämnas som returpapper Metallförpackningar: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, dryckesburkar utan pant m.m. böj in vassa lock på konservburken och låt hatten på kaviartuben sitta kvar stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentralen Sortera inte som metallförpackning: färgburkar, de lämnas som farligt avfall metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor, det lämnas som grovavfall dryckesburkar lämnas mot pant i butik Hårda plastförpackningar: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar m.m. handtag, lock och andra detaljer ska om möjligt tas bort, om dessa är av plast ska de läggas löst i behållaren lägg alla förpackningar lösa i behållarna, knyt inte ihop påsarna stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentralen Mjuka plastförpackningar: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie m.m. Sortera inte som plastförpackning: 1 Rengör 3 Platta till Separera Sortera 2 4 plastfickor/ mappar, sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar läggs i hushållsavfallet 24

12 Information om slamtömning Har du enskilt avlopp är du ansvarig för anläggningens funktion och att underhållet sköts på rätt sätt så att inte miljön förorenas. I tillståndet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden finns angivet hur ofta du måste tömma din anläggning. Beställning av tömning görs hos kundservice. Så beställer du slamtömning Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker efter beställning hos kundservice eller på service.varmdo.se. Slamtömning sker normalt måndag till fredag kl. 07:00 16:00. Jourtömning Vid akut behov av slamtömning (inom 24 h) efter kontorstid kan du beställa jourtömning direkt hos entreprenören. Priset är då högre och du måste skriva under en särskild jourtömningsblankett. Den finns på varmdo.se/slamtomning. Fastlandet: Miljövision Per Göransson AB, tel: På öarna: Sita Sverige AB, tel: Har tömning utförts? En del två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Beställningsinformation Fastland För tömning inom åtta kalenderdagar Vid beställning innan kl. 16:00 måndag fredag räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. För tömning nästa arbetsdag Vid beställning innan kl. 12:00 räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. Slamabonnemang fastland Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang. Skärgård Tömning inom åtta kalenderdagar Vid beställning innan kl. 16:00 räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. Slamabonnemang skärgården Du kan välja att få hämtat vår och höst (2 g/år) eller vår eller höst (1 g/år). VATTEN OCH AVLOPP Kontrollera på följande sätt: Lyft på locket och se om det är en tjock kaka högst upp - då är det inte tömt. Man kan även stoppa ner en pinne och röra runt - känns det trögt är det inte tömt. Känns det lätt (som vatten) är det tömt. Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts. Även en sluten tank har alltid lite vätska kvar i botten efter tömning. Inför slamtömning tänk på detta: Tunga brunnslock bör bytas ut mot lättare, vid lyft får locket väga max 15 kg enligt Arbetsmiljöverkets regler Nedhängande grenar och buskar ska röjas så att fri sikt finns Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne Markera utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten Plantera inte blommor och buskar runt brunnen och flytta eventuella blomlådor eller solur innan tömning Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen Kontrollera att brunnslocket inte är fastfruset Lossa fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket Töm i god tid innan det rinner över 25

13 VATTEN OCH AVLOPP Kommunalt vatten och avlopp Utbyggnad av vatten och avlopp prioriteras Värmdö är vackert och här har du möjlighet att bo nära naturen. Allt fler upptäcker Värmdö och vill bosätta sig här, inte bara komma hit på semestern. Det innebär att fler flyttar permanent till de områden som förut mest var fritidsområden. Vi kallar de områdena för förändringsområden (läs mer på sid 17). I förändringsområdena har fastigheterna fortfarande privata brunnar och avloppsförsörjning med kemtoaletter, slutna tankar, minireningsverk eller liknande. Läs mer på kommunens webbplats varmdo.se. Många gånger räcker dessa privata VA-lösningar inte längre till. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem, till exempel saltvatteninträngning i egna borrade brunnar nära havet och utsläpp av för mycket närsalter till vattendrag, sjöar och hav. Värmdö kommun arbetar därför med en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till dessa områden. Vattenskyddsområden Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En förutsättning för ett bra dricksvatten är att grundvattnet skyddas och därför upprättas vattenskyddsområden. Dessa kan fastställas av antingen kommunen eller länsstyrelsen. Inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter och bestämmelser för att förhindra att grundvattnet förorenas. I Värmdö kommun finns vattenskyddsområden i Stavsnäs, Ingarö och Ängsvik. Dessutom väntas beslut om ett nytt skyddsområde på Sandön. Läs mer om dem och skyddsföreskrifterna på varmdo.se. Vid olyckshändelser inom ett vattenskyddsområde som kan leda till vattenförorening ring omedelbart 112. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om sitt dagvatten inom den egna fastigheten, till exempel genom att skapa genomsläppliga markytor och använda regntunnor. För gemensamma ytor som vägar är det väghållaren som ansvarar för dikenas tillräckliga kapacitet och funktion. Observera att dagvatten aldrig får anslutas till kommunens spillvattenledningar, då detta ökar risken för källaröversvämningar och skapar problem för reningsverken. Visste du att.. Hälften av Värmdö kommuns dricksvatten kommer från vårt eget grundvatten och hälften från Mälaren. I Värmdö kommun använder vi ca 175 liter vatten per person och dag till att duscha, spola i toaletten, diska, laga mat, dricka och vattna med mera. VA-verksamheten i kommunen betalas bara av dem som använder kommunalt vatten och avlopp, alltså inte med skattemedel. Du som har en egen brunn får själv undersöka kvaliteten på vattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar prover på sitt vatten åtminstone vart tredje år. Under hösten 2014 ersattes de kommunala vattenverken i Stavsnäs och Djurö med dricksvatten från Mälaren genom Stockholm Vatten. Den största skillnaden är att Stockholms Vatten är mjukare än det vatten man tidigare erhållit, det håller en hårdhetsgrad på ungefär 4,5 dh. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Tänk på att vissa hushållsapparater, som tvätt- och diskmaskiner har inställningar som är anpassade efter vattnets hårdhetsgrad. Dagvatten är fastighetsägarens ansvar Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten, men kan också vara tillfälligt framträngande grundvatten. Om marken är hårdgjord genom till exempel byggnader och asfalt, kan det på vissa platser uppstå större vattensamlingar som kan ställa till problem. 26

14 Mjukt eller hårt vatten? Vattnet i kommunen har en varierande hårdhetsgrad, allt från mjukt, medelhårt och till hårt. På varmdo.se kan du läsa mer om hårdheten på kommunalt vatten från respektive vattenverk. Lämna avläsning på ditt vatten via webben Vattenläckage kan förorsaka stora kostnader! En droppande kran motsvarar en ungefärlig förbrukning av 15 m 3 per år. om felet är på fastigheten eller på kommunens avloppsledning. Om felet är på kommunens ledning är det kommunens ansvar att åtgärda det. I annat fall är det fastighetsägarens ansvar. Akuta driftstörningar Vid akuta driftstörningar gällande kommunalt vatten och avlopp utanför kontorstid ring SOS-alarm telefon VATTEN OCH AVLOPP Under juli/augusti kommer du som har egen vattenmätare att få ett avläsningskort i brevlådan. Det är viktigt att du läser av din vattenmätarställning och lämnar uppgiften till kundservice. Avläsningen används för att justera din vattenförbrukning så att du debiteras rätt. Från och med 2014 kan du lämna avläsningen på vattenabonnemang via webben. Du kan också få statistik och se fakturor. Egenkontroll vattenmätare För att upptäcka eventuellt vattenläckage vill vi uppmana dig att då och då kontrollera din vattenmätare. Gör så här: Stäng av vattenkranar, diskmaskin, tvättmaskin etc och titta på vattenmätaren. Om kugghjulet i vattenmätaren rör sig trots att inget vatten är på i huset, kontakta omgående kundservice. En stril motsvarande en sytråd (0,3 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 30 m 3 per år. En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm) motsvarar en ungefärlig förbrukning av 300 m 3 per år. Toalett som smårinner motsvarar en ungefärlig förbrukning av 700 m 3 per år. Använd avloppet på rätt sätt Information från Käppalaförbundet Den största delen av Värmdös avloppsvatten renas i Käppalaverket. Käppalaförbundet som ansvarar för Käppalaverket tar emot avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner, varav Värmdö är en. Käppalaförbundet ser också till att den näring och energi som finns i avloppsvattnet tas tillvara och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Du kan göra en insats för miljön genom att använda avloppet på rätt sätt. spola inte ner något annat än det som kommer ut från kroppen och toalettpapper i toaletten använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel dammsug upp dammet i stället för att våttorka måla miljöanpassat och undvik konstnärsfärger som innehåller kadmium lämna överbliven färg och kemikalier till miljöstationen lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket häll inte ut fett i avloppet tvätta bilen i godkänd biltvätt Tappställen för dricksvatten Privatpersoner kan hämta dricksvatten gratis här: Skogsbovägen 11, vid pumphuset på parkeringen vid kommunhuset längst ner på Sofielundsvägen, Betsede vid pumpstationen i Ålstäket vid pumpstationen på Ejderns väg, Stavsnäs vid pumpstationen på Djurö kyrkväg, Djurö vid pumpstationen på Lövhamra infartsparkering, Ingarö Driftstörningar vatten och avlopp Missfärgat vatten Det kan förekomma att vattnet är missfärgat eller grumligt efter reparationer eller spolningar på nätet. Det beror på att avlagringar kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. Vattnet är inte farligt att dricka. Om vattnet efter kraftig och långvarig spolning fortfarande är missfärgat eller grumligt kontakta kundservice. Stopp i avloppet Stopp i avloppet kan leda till översvämning, därför ska du aldrig kasta skräp eller hälla ut fett och dylikt i toaletten, diskhon eller handfatet. Om du får stopp i avloppet kontakta kundservice. Kundservice kontaktar sedan driftenhetens personal för konstaterande Mer information finns på kappala.se 27

15 Hållbar konsumtion en del av en hållbar utveckling Ett sätt att verka för en mer hållbar utveckling och dessutom spara en slant, är att konsumera mindre och äga mer tillsammans. En hållbar konsumtion, eller cirkulär ekonomi som det också kallas, hämtar inspiration från naturens eget kretslopp. Det kan beskrivas som en motsats till slit och slängvaror och innebär att de produkter vi använder antingen är biologiskt nedbrytbara eller kan användas igen. Vad det handlar om är att i stället för att köpa, använda och slänga som i en linjär ekonomi spar vi på miljön genom att återanvända och återvinna. I många fall finns egentligen inte ett behov av att äga en viss produkt. I den hållbara konsumtionen blir konsumenten istället användare och produkterna förvandlas i sin tur till funktioner. Några exempel: Produkten tvättmaskin byts till funktionen tvättstuga. Istället för att köpa en tvättmaskin som du använder och sedan slänger, går du till tvättstugan och spar både på pengar och miljö. Resultatet blir det samma: ren tvätt. Bilägare som åker mindre än mil per år gör en bra affär på att gå med i en bilpool istället. Värmdö kommun har en bilpool som du kan boka på kvällar och helger. Vi har 10 miljöbilar och två elbilar som finns på kommunens besöksparkering. Boka en bil kan du göra på bilpoolen.nu Kontaktuppgifter Kontaktcenter Kontaktcenter är medborgarnas ingång till kommunen. Våra servicehandläggare ger service och svar på de flesta frågor eller informerar om hur du går vidare med ditt ärende. Här handlägger vi även färdtjänst och parkeringstillstånd. Öppettider måndag onsdag kl. 08:00 17:00 torsdag kl. 08:00 19:00 fredag kl. 08:00 17:00 Tel: Besöksadress kommunhuset: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg E-post: Webbplats: varmdo.se Kundservice Kundservice svarar på frågor om kommunalt vatten och avlopp, avfall, slam, jakt, arrenden, snöröjning, sandsopning, belysning med mera. Öppettider: måndag onsdag kl. 08:00 16:00 torsdag kl. 08:00 18:00 fredag kl. 08:00 16:00 Lunchstängt: måndag torsdag kl. 12:00 13:00 Tel: Fax: E-post: Vid akuta driftstörningar gällande kommunalt vatten och avlopp efter kontorstid, ring SOS-alarm telefon Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela Sverige. Har du frågor om insamlingen kontakta kundtjänst. Tel: E-post: Webbplats: ftiab.se

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel

Stäms på 127 000 för bad och fotbollsspel 27 JANUARI 2015 ÅRG 25, NR 5 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se NYHETER 10 Supermandrog florerar i Värmdö NACKA 16-17

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer