Ansökan enligt miljöbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan enligt miljöbalken"

Transkript

1 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet i Forsmark I Bortledande av grundvatten Vattenverksamhet i Forsmark II Verksamheter ovan mark Avstämning mot miljömål Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle Bilaga TB Teknisk beskrivning Bilaga KP Förslag till kontrollprogram Ansökan enligt miljöbalken Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga RS Rådighet och sakägarförteckning Bilaga SR Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys Bilaga SR-Site Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys

2 Öppen Rapport DokumentID Författare Pia Ottosson Granskad av Version 1.0 Erik Setzman (KG) Godkänd av Olle Olsson Status Godkänt Reg nr Datum Granskad datum Godkänd datum Sida 1 (14) Förslag till kontrollprogram Uppförande och drift av anläggningar för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle 1

3 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning Avgränsning Avgränsning i sak Avgränsning av anläggningar Avgränsning i tid Dokumentation Clab Inkapslingsanläggning Påverkan på grundvattennivåer Påverkan på grundvatten- och ytvattenkvalitet Buller Vibrationer Clink Inläckage av grundvatten Påverkan på grundvattennivåer Påverkan på grundvattenkvalitet Uttag av kylvatten från havet Buller Slutförvarsanläggning Inläckage av grundvatten Påverkan på grund- och ytvattennivåer Uppförandeskede Driftskede Påverkan på grundvatten- och ytvattenkvalitet Uppförandeskede Driftskede Buller Vibrationer och luftstötvågor Uppförandeskede Driftskede Sättningar Uppförandeskede Driftskede Referenser

4 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 3 (14) 1 Inledning SKB ansöker om tillstånd för att få fortsätta driva det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, på Simpevarpshalvön samt att vid Clab uppföra och driva en anläggning för inkapsling av använt kärnbränsle. Clab och inkapslingsanläggningen ska tillsammans fungera som en integrerad anläggning, benämnd Clink. SKB ansöker vidare om tillstånd för att få anlägga och driva en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark. Föreliggande förslag till kontrollprogram ingår i ansökan om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap miljöbalken. Syftet med programmet är att beskriva hur SKB avser att kontrollera verksamhetens miljöpåverkan samt att tillståndsvillkoren uppfylls. Kontrollprogrammet innefattar såväl den miljöfarliga verksamheten som vattenverksamheten. Kontrollprogrammet redovisar översiktligt vilka mätningar och kontroller som avses utföras. När tillstånd för verksamheten har utfärdats kommer kontrollprogrammet att utvecklas och detaljeras utifrån de villkor som beslutas. 1.1 Avgränsning Avgränsning i sak Kontroller kommer att finnas för olika delar av verksamheten och inordnas i kontrollprogram, vars utformning och innehåll beror av vilken typ av krav som ska verifieras. I en bilaga till ansökan enligt kärntekniklagen för slutförvarsanläggningen, Verksamhet, ledning och styrning uppförande, redovisas hur de säkerhetskrav som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer avseende organisation, ledning, styrning under uppförandet och driftsättningen av anläggningen kommer att beaktas. Till ansökan för Clink finns motsvarande bilaga, Organisation, ledning och styrning Uppförande och driftsättning. Principerna för organisation, ledning och styrning av den driftsatta slutförvarsanläggningen framgår av en annan bilaga till ansökan, Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle (SR-Drift). Motsvarande för Clink finns i Preliminär säkerhetsredovisning Clink (PSAR). Krav och konstruktionsförutsättningar, samt hur dessa ska kontrolleras, finns även i de olika produktionsrapporterna som är huvudreferenser till analysen av den långsiktiga säkerheten, SR- Site. De detaljundersökningar som kommer att göras under uppförande- och driftskedet och vilken roll de har för att konstruktionsförutsättningarna ska uppfyllas finns beskrivna i /SKB 2010a/. Föreliggande kontrollprogram omfattar kontroller av parametrar med relevans för den yttre miljön runt verksamheterna. Radiologisk utsläppskontroll och omgivningskontroll behandlas inte. För slutförvarsanläggningen bedöms det inte vara aktuellt att genomföra radiologisk utsläppskontroll och omgivningskontroll eftersom ingen radioaktivitet från det använda, inkapslade kärnbränslet kommer att släppas ut från anläggningen. Radiologisk kontroll av verksamheten vid Clab genomförs som en del av Clabs egenkontrollprogram. För Clink kan det bli aktuellt med kontroll av någon ytterligare parameter. Kontroll av stråldos till personal kommer att göras i enlighet med gällande regelverk. Ytterligare kontroller, utöver de som anges i detta program, kan behövas för att eventuella olägenheter för miljö och människors hälsa, som kan uppstå på grund av verksamheten vid anläggningarna, ska kunna motverkas och förebyggas. Dessa kommer att sammanställas i egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammen kan till exempel omfatta kontroller av ekologiska och hydrogeologiska parametrar. Under både uppförande- och driftskede kommer även detaljerade kontroller avseende exempelvis nedsmutsning, resursförbrukning och avfallshantering att genomföras i enlighet med de anlitade entreprenörernas miljöplaner. Miljöplaner kommer att upprättas för uppförande, provdrift och drift av anläggningarna för att visa att SKB:s miljöprogram efterföljs. Miljöplanerna och de detaljerade kontrollerna ingår inte i kontrollprogrammet. 3

5 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 4 (14) Avgränsning av anläggningar Clab är den befintliga anläggning på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun där använt kärnbränsle och högaktiva komponenter mellanlagras i väntan på slutförvaring. Inkapslingsanläggningen är den anläggning där inkapsling av använt kärnbränsle kommer att ske. Clink är den integrerade anläggning som består av Clab och inkapslingsanläggningen. Integreringen sker innan inkapslingsanläggningen tas i drift. Slutförvarsanläggningen är den anläggning där det använda kärnbränslet ska förvaras efter inkapsling Avgränsning i tid Kontrollprogrammet avser kontroller under uppförande- och driftskedet. Eftersom avveckling ligger så långt fram i tiden behandlas det inte i detta kontrollprogram. Vilka parametrar som är aktuella att kontrollera vid avveckling bestäms när det finns en slutlig plan för avveckling av de olika anläggningarna. Tidsplanen för uppförande, drift och avveckling för de olika anläggningarna visas i figur 1-1. Figur 1-1. Tidsplan för uppförande, drift och avveckling för de olika anläggningarna. 1.2 Dokumentation Om inte annat anges gäller att samtliga mätningar ska utföras av SKB eller av SKB utsedd person. Eftersom kontrollprogrammet kommer att löpa över en lång tidsperiod är det viktigt att mätmetoder, mätresultat och datum/tidpunkt noggrant förtecknas. Samtliga mätdata som samlas in inom ramen för kontrollprogrammet kommer att kvalitetssäkras och lagras digitalt i en databas hos SKB. System och inarbetade rutiner finns hos SKB för sådan kvalitetssäkring och datainlagring. SKB föreslår att tillvägagångssätt och tidsintervaller för utvärdering och rapportering av de olika delarna i kontrollprogrammet tas fram med stöd av tillsynsmyndighetens expertis. 4

6 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 5 (14) 2 Clab För Clab finns ett fastställt egenkontrollprogram, vilket avses användas även fortsättningsvis till dess att inkapslingsanläggningen är färdigställd. Därefter kommer ett gemensamt kontrollprogram att tas fram för Clink. 5

7 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 6 (14) 3 Inkapslingsanläggning Nedan beskrivs kontroller för inkapslingsanläggningens uppförandeskede. När inkapslingsanläggningen är uppförd och klar att tas i drift ingår den tillsammans med Clab i den integrerade anläggningen Clink. Kontroller för Clinks driftskede beskrivs i kapitel Påverkan på grundvattennivåer Mätning av grundvattennivåer syftar till att skaffa kunskap om byggverksamhetens påverkan på grundvattnet i inkapslingsanläggningens omgivningar och ge underlag för åtgärder. Inom ramen för Clabs egenkontrollprogram mäts idag grundvattennivån i brunnar på tre fastigheter i Clabs närområde. Dessa mätningar bedöms vara tillräckliga även under inkapslingsanläggningens uppförande. Pågående mätningar kommer att användas som referensmätningar. Vid uppmätta värden som väsentligt skiljer sig från tidigare nivåer kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. 3.2 Påverkan på grundvatten- och ytvattenkvalitet Uppföljning av grundvatten- och ytvattenkvalitet syftar till att skaffa kunskap om verksamhetens konsekvenser för de grund- och ytvattenkemiska förhållandena i inkapslingsanläggningens omgivningar och ge underlag för åtgärder. Förändringar i grundvattnets flödesmönster och omsättningstid kan förändra grundvattnets kvalitet, vilket kan påverka enskilda brunnar. Genom utsläpp av länshållningsvatten kan eventuella föroreningar spridas till recipienten. Kontrollerna syftar till att säkerställa att så inte sker. Riktvärden För vattenkvalitet i enskilda brunnar som används för dricksvattenförsörjning används riktvärden enligt Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten /SOSFS 2003:17/. För länshållningsvatten kan riktvärden med avseende på eventuella föroreningar fastställas inför byggstart. De parametrar som kan vara relevanta är ph, suspenderade ämnen, konduktivitet, totalkväve och oljeindex samt metaller. Provtagning och kemisk analys av grundvatten i enskilda brunnar kommer att göras enligt /SOSFS 2003:17/. Länshållningsvattnet kan vid behov kontrolleras med avseende på ph, suspenderade ämnen, konduktivitet, totalkväve och oljeindex samt metaller innan utsläpp till recipient. Frekvens och mätpunkter fastställs i senare skede. Provtagning och analys av vattenkvalitet kommer att göras fyra gånger per år inför verksamhetens start i de brunnar där även grundvattennivåer mäts, samt i de mätpunkter som blir aktuella för länshållningsvattnet. Om grundvattenmätningar visar på förändring av vattenkvaliteten i enskilda brunnar till följd av grundvattenbortledningen kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. Om länshållningsvattnet innehåller föroreningar över angivna riktvärden kan vattnet hållas kvar innan utsläpp till recipient och behov av ytterligare rening utredas. 6

8 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 7 (14) 3.3 Buller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser /NFS 2004:15/ gäller. Bullernivåer ska kontrolleras för att följa upp att ljudnivåerna från uppförandet av inkapslingsanläggningen inte överskrider riktvärden. Riktvärden Som villkor för buller under uppförandet av inkapslingsanläggningen föreslås riktvärden enligt /NFS 2004:15/. Kontroll av bullernivåer vid till exempel utvalda bostäder kommer att göras under uppförandeskedet. Frekvens och kontrollpunkter fastställs innan byggstart. På anmodan från tillsynsmyndighet görs kompletterande mätningar och/eller beräkningar vid aktuella fastigheter. Som referensmätningar använder SKB mätningar från Mätningarna gjordes i fyra kontrollpunkter vid tre tillfällen. Ytterligare en referensmätning kommer att genomföras innan byggverksamheten startar. Denna mätning genomförs i samma kontrollpunkter som tidigare mätningar. Vid överskridande av riktvärde tas en åtgärdsplan fram. 3.4 Vibrationer Vibrationer och luftstötvågor ska kontrolleras för att säkerställa att Clab och dess utrustningar inte kommer till skada när sprängningar görs inför uppförandet av inkapslingsanläggningen. Riktvärden Larmvärden och kritiska gränsvärden för vibrationsnivå, accelerationsnivå och luftstötvågor kommer att fastställas inför byggstart. Rekommendationer av värden för att skydda Clab och dess utrustning finns /Fredriksson et al. 2005/. Vibrationsmätningar och mätning av luftstötvåg kommer att göras i samband med sprängningsarbeten. Vibrationsmätning görs enligt /SS /. Mätning av luftstötvåg görs enligt /SS /. Vid sprängning ska entreprenören hålla sig underrättad om vibrationsnivåer och luftstötvågor och anpassa sprängningen så att angivna restriktioner inte överskrids. Frekvens och kontrollpunkter fastställs i senare skede. I Clab kommer vibrationer att mätas på flera platser, till exempel i närhet till bränslehisschakt, mottagningsbyggnad och Clabs första bergrum, samt på vibrationskänslig utrustning. Överskrids larmgränsen kontrolleras eventuell påverkan på anläggningen och dess utrustning. Vidare anpassas fortsatta arbeten så att gränsvärden inte överskrids. Överskrids det kritiska gränsvärdet stoppas sprängningarna och eventuella skador åtgärdas. Innan sprängning återupptas anpassas arbetet så att varken larm- eller kritiska gränsvärden överskrids. 7

9 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 8 (14) 4 Clink I samband med drift av Clink planeras även ett antal åtgärder som utgör vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken, såsom: bortledande av grundvatten uttag av kylvatten från havet. 4.1 Bortledande av grundvatten Kontrollen syftar till att mäta och dokumentera volymen bortlett grundvatten från Clink under driftskedet. Mängden bortlett grundvatten från bergrummen avses kontrolleras på samma sätt som sker i Clab idag, genom att pumpkapaciteten multipliceras med gångtiden som loggas i processdatorn. De mätningar som görs idag inom ramen för Clabs egenkontrollprogram kommer att användas som referensmätningar. Vid uppmätta volymer som väsentligt skiljer sig från tidigare värden kommer orsaken att utredas och en åtgärdsplan aktiveras. 4.2 Påverkan på grundvattennivåer Mätning av grundvattennivåer syftar till att skaffa kunskap om verksamhetens påverkan i Clinks omgivningar och ge underlag för åtgärder. Grundvattennivån avses mätas på samma sätt som i Clab idag, med ljuslod. Mätningarna görs i samma tre brunnar som idag. De mätningar som görs idag inom ramen för Clabs egenkontrollprogram kommer att användas som referensmätningar. Vid uppmätta värden som väsentligt skiljer sig från tidigare nivåer kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. 4.3 Påverkan på grundvattenkvalitet Uppföljning av grundvattenkvalitet syftar till att skaffa kunskap om verksamhetens konsekvenser för de grundvattenkemiska förhållandena i Clinks omgivningar och ge underlag för åtgärder. Förändringar i grundvattnets flödesmönster och omsättningstid kan förändra grundvattnets kvalitet, vilket kan påverka enskilda brunnar. Riktvärden För vattenkvalitet i enskilda brunnar som används för dricksvattenförsörjning kommer riktvärden enligt /SOSFS 2003:17/ att användas. Provtagning och kemisk analys av grundvatten i enskilda brunnar görs enligt /SOSFS 2003:17/. 8

10 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 9 (14) kommer att göras innan byggstart, se avsnitt 3.2. Om grundvattenmätningar visar på förändring av vattenkvaliteten i enskilda brunnar till följd av grundvattenbortledning kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. 4.4 Uttag av kylvatten från havet Kylvattenflödet kommer att mätas för att följa upp att tillåtet uttag av vatten inte överskrids. Riktvärde Miljödomstolen anger villkor för hur mycket kylvatten som får tas ut från havet. I ansökan yrkas på 0,6 m 3 /s, vilket är lika med idag gällande tillstånd. Kylvattenflödet avses mätas med flödesmätare på samma sätt som görs i Clab idag. Om flödet skulle överstiga riktvärdet tas kontakt med tillsynsmyndighet. Orsak till det förändrade kylvattenuttaget utreds. Om flödet av kylvatten avstannar går ett larm i kontrollrummet. 4.5 Buller Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller /RR 1978:5 rev 1983/ gäller. På anmodan av tillsynsmyndigheten kan en utredning av bullernivåerna vid bostäder göras. Vid överskridande av riktvärden i Naturvårdsverkets riktlinjer tas en åtgärdsplan fram. 9

11 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 10 (14) 5 Slutförvarsanläggning I samband med uppförande och drift av slutförvarsanläggningen planeras även ett antal åtgärder som utgör vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken, såsom: bortledande av grundvatten reglering av sjön Tjärnpussen igenfyllnad av vattenområden inom slutförvarsanläggningens driftområde ny bro över kylvattenkanalen med brostöd i kanalen uttag av sprängstensmassor från SFR-piren. 5.1 Bortledande av grundvatten Grundvatten kommer att läcka in till, och ledas bort från, slutförvarsanläggningens undermarksdelar. Inläckaget av grundvatten, och den eventuella avsänkning av grundvatten det ger upphov till, kan påverka känsliga naturmiljöer. Det finns konstruktionsförutsättningar gällande maximalt tillåtna vatteninflöden till såväl deponeringshål som till schakt och tunnlar. Inflödeskrav för deponeringstunnlar och hål är ställda med hänsyn till funktionen hos buffert och återfyllnad och dess betydelse för den långsiktiga säkerheten. Krav och konstruktionsförutsättningar av betydelse för den långsiktiga säkerheten, samt kontroller av dessa, finns i en av huvudreferenserna till SR-Site /SKB 2010b/ och beskrivs inte vidare här. Inflödeskrav för schakt och andra tunnlar än deponeringstunnlar relaterar inte till långsiktig säkerhet, utan har utformats för att vattenmängderna som måste pumpas upp ska vara rimliga, samtidigt som en god arbetsmiljö i förvaret säkerställs. Dessa krav behandlas inte vidare här. Påverkan på grund- och ytvattennivåer är därför den enda aspekt som behandlas i detta kontrollprogram. Hur SKB avser att kontrollera den påverkan beskrivs i avsnitt Påverkan på grund- och ytvattennivåer Bortledande av vatten från slutförvarsanläggningens undermarksdelar kommer sannolikt att påverka grundvattennivåerna inom ett område runt slutförvarsanläggningen, se /Werner et al. 2010/. Inom och i anslutning till påverkansområdet för grundvattenytans avsänkning finns ett flertal gölar och rikkärr, som är känsliga för förändringar i de lokala hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena. Mätning av grund- och ytvattennivåer inom påverkansområdet, i kombination med referensmätningar, ska ge kunskap om verksamhetens påverkan på känsliga naturmiljöobjekt och utgöra underlag för åtgärder Uppförandeskede Riktvärden Riktvärden i form av larmvärden kommer att fastställas innan bergarbeten inleds, och kommer att baseras på uppmätta grund- och ytvattennivåer för opåverkade förhållanden. Grund- och ytvattennivåer kommer att mätas i grundvatten- och pegelrör installerade i kalkgölar och rikkärr. Grundvattennivåerna mäts även i enskilda brunnar som är belägna inom eller på ett avstånd av högst 500 m från det prognostiserade påverkansområdet. Frekvens och mätpunkter fastställs i senare skede. Mätning av grund- och ytvattennivåer har skett i en rad mätpunkter inom ramen för SKB:s platsundersökning i Forsmark. Flera av dessa mätpunkter kan bli aktuella som mätpunkter i kontrollprogrammet. Det finns således kontinuerliga mätserier för flera år som kan användas som referensmätningar. i kalkgölar och rikkärr påbörjades våren

12 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 11 (14) av havets nivå samt meteorologiska parametrar kommer att vara av stor vikt vid utvärdering och rapportering av de mätdata som tas fram för grundvatten- och ytvattennivåer. Referensmätning sker därför i havet och i befintlig meteorologisk väderstation. kommer även att göras i enskilda brunnar innan byggstart. En åtgärd för att minska inläckaget, och därmed grundvattensänkningen, är att, där så är möjligt och ekonomiskt rimligt, öka tätningen av berget genom injektering av tätningsmedel i berget där sprickor förekommer. SKB planerar även en teknisk lösning där vattennivåerna i värdefulla våtmarker kan upprätthållas med tillförsel av vatten, om eller när det bedöms nödvändigt. Sådana åtgärder initieras om grund- och ytvattenmätningar visar på nivåförändringar i våtmarkerna till följd av grundvattenbortledningen från undermarksanläggningen. Om mätningar i enskilda brunnar visar på förändring av grundvattennivån till följd av grundvattenbortledning kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren Driftskede Kontroller av grundvatten- och ytvattennivåer kan i princip göras på samma sätt och med samma frekvens som under uppförandeskedet, med undantag för mätning i de enskilda brunnarna, som kommer att göras mer sällan än under uppförandeskedet. 5.3 Påverkan på grundvatten- och ytvattenkvalitet Uppföljning av grundvatten- och ytvattenkvalitet syftar till att skaffa kunskap om verksamhetens konsekvenser för de grund- och ytvattenkemiska förhållandena i slutförvarsanläggningens omgivningar och ge underlag för åtgärder. Grundvattenbortledningen kan förändra grundvattnets flödesmönster och omsättningstid, vilket kan förändra grundvattnets kvalitet. Detta kan leda till påverkan på känslig naturmiljö och enskilda brunnar. Kontrollerna syftar till att upptäcka eventuella förändringar i god tid. Genom utsläpp av länshållningsvatten kan eventuella föroreningar spridas till recipienten. Kontrollerna syftar till att säkerställa att så inte sker. Genom utsläpp av lakvatten från bergupplaget kan kväve tillföras recipienten. Kontrollerna syftar till att säkerställa att reningen med avseende på kväve fungerar tillfredsställande. Genom arbeten i vatten vid uppförande av bro över kylvattenkanalen, utsläpp av vatten från igenfyllnad av gölar inom driftområdet och uttag av sprängstensmassor från SFR-piren kan grumling uppstå. Kontroller syftar till att följa upp grumlingen så att den hålls inom acceptabla värden och att dess påverkan på omgivande vattenmiljö därmed minimeras Uppförandeskede Riktvärden För vattenkvalitet i enskilda brunnar som används för dricksvattenförsörjning används gränsvärden enligt /SOSFS 2003:17/. För länshållningsvatten anges riktvärden med avseende på eventuella föroreningar innan byggstart. De parametrar som kan vara relevanta är ph, suspenderade ämnen, konduktivitet, kvävehalt och oljeindex samt metaller. För lakvattnet kan riktvärde för kvävehalt bli aktuellt. För grumling i havet vid Söderviken och SFR-piren samt i kylvattenkanalen kan riktvärden tas fram i ett senare skede. Provtagning och kemisk analys av grundvatten sker i enskilda brunnar enligt /SOSFS 2003:17/. 11

13 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 12 (14) Länshållningsvattnet från undermarksanläggningen kan kontrolleras med avseende på kvävehalt, konduktivitet, suspenderade ämnen, ph och oljeindex samt metaller innan utsläpp till recipient. Lakvattnet kan kontrolleras med avseende på kvävehalt innan utsläpp till recipient. Grumling i havet kan mätas utanför sedimentskärmar, om sådana anläggs, med hjälp av turbidometer eller siktskiva vid Söderviken, kylvattenkanalen och SFR-piren. Provtagning och analys av enskilda brunnar samt av ytvatten i sjöar, kalkgölar och bäckar har gjorts flera gånger per år inom ramen för SKB:s platsundersökning i Forsmark. Det finns således ett gott underlag med referensmätningar inför slutförvarsanläggningens uppförandeskede. Inför verksamhetens start görs referensmätningar i kontrollprogrammets kontrollpunkter, inklusive enskilda brunnar, fyra gånger per år. För grumling sker referensmätning genom att den naturliga grumlingen vid Söderviken, kylvattenkanalen och SFR-piren mäts. Mätningen genomförs innan arbeten i vatten påbörjas. Om grundvattenmätningar visar på förändring av vattenkvaliteten i enskilda brunnar till följd av grundvattenbortledningen kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. Om länshållningsvatten från undermarksanläggningen innehåller föroreningar över riktvärden tas en åtgärdsplan fram. Om lakvattnet efter rening inte har tillräckligt lågt kväveinnehåll kan vattnet hållas kvar i reningssystemet och behov av ytterligare rening och åtgärder i systemet utredas. Om grumlingen i havet stiger över bestämda värden avbryts arbetet och tillsynsmyndighet kontaktas Driftskede Mätningar av grundvattenkvalitet i enskilda brunnar görs som i uppförandeskedet, men frekvensen föreslås minska. Kontroll av länshållningsvattnet görs vid behov även under driftskedet. Kontroll av grumling utgår eftersom grumlande vattenverksamheter har slutförts innan driftskedet startar. 5.4 Buller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser /NFS 2004:15/, respektive riktlinjer för externt industribuller /RR 1978:5 rev 1983/ gäller. Genomförda beräkningar visar på att inga boende kommer att exponeras för bullernivåer över riktvärden vare sig under uppförandeskedet eller under driftskedet. På anmodan av tillsynsmyndigheten kan en utredning av bullernivåerna vid bostäder göras. Vid överskridande av riktvärden i Naturvårdsverkets allmänna råd respektive riktlinjer tas en åtgärdsplan fram. 5.5 Vibrationer och luftstötvågor Kontroll av vibrationer och luftstötvågor är relevant med avseende på närheten till kärnkraftverket med kringanläggningar samt SKB:s egna anläggningar Uppförandeskede Riktvärde I /Lind C och Johansson S-E 2010/ har riktvärden tagits fram för vibrationer vid sprängningsarbeten. Riktvärden för vibrationer i byggnader kommer att användas som gränsvärden. För kärnkraftverkets reaktorblock 1-3 är gränsvärdet preliminärt 10 mm/s och för FKA:s kontorsbyggnader 8 mm/s. För SKB:s kontorsbyggnader vid SFR är gränsvärdet 12

14 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 13 (14) preliminärt 13 mm/s. För vibrationskänslig utrustning i reaktorblocken har ännu inget gränsvärde fastställts. Detta kommer att göras i samråd med FKA innan byggstart. Vibrationsmätningar och mätning av luftstötvåg kommer att göras i samband med sprängningsarbeten. Vibrationsmätning görs enligt /SS /. Mätning av luftstötvåg görs enligt /SS /. Vid sprängning ska entreprenören hålla sig underrättad om vibrationsnivåer och luftstötvågor och anpassa sprängningen så att angivna restriktioner inte överskrids. Frekvens och kontrollpunkter fastställs i senare skede. Om riktvärden överskrids tas en åtgärdsplan fram i samråd med FKA Driftskede Under driftskedet sker samma mätningar som under uppförandeskedet. 5.6 Sättningar Grundvattensänkningen orsakar en ändring av vattentrycket i sprickor i berget. Detta kan i sin tur orsaka marksättningar, vilka kan ge konsekvenser i form av rörelser i byggnader /Bono et al. 2010/. Kontroll av grundvattentryck syftar till säkerställa att inga byggnader utsätts för sättningsrisker Uppförandeskede Riktvärde Inga riktvärden föreslås. Förändringar i vattentryck kan övervakas genom ett program för vattentrycksmätningar. För att få underlag till ett sådant program ska borrhålsundersökningar göras. Vattentrycksmätningar påbörjas innan bergarbetena inleds så att en mätserie erhålls. vid värden högre än riktvärden Vid förändringar i vattentryck tas en åtgärdsplan fram i samråd med FKA Driftskede Under driftskedet sker samma mätningar som under uppförandeskedet. 13

15 Förslag till kontrollprogram Öppen 1.0 Godkänt 14 (14) 6 Referenser Bono N, Fredriksson A, Maersk Hansen L, Sättningsanalys Forsmarks kärnkraftsverk Aggregat 1. SKB P-10-48, Svensk Kärnbränslehantering AB. Fredriksson A, Johansson S-E, Niklasson B, Inkapslingsanläggning. Reviderad byggbarhetsanalys av bergschakt. SKB R-05-53, Svensk Kärnbränslehantering AB. Lind C, Johansson S-E, Prognoser och restriktioner för vibrationer från bergschaktning och transporter. Slutförvar för använt kärnbränsle, Forsmark. SKB P-10-22, Svensk Kärnbränslehantering AB. NFS 2004:15. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. RR 1978:5 rev Naturvårdsverkets Råd och riktlinjer för externt industribuller. SKB, 2010a. Ramprogram för detaljundersökningar vid uppförande och drift av slutförvar för använt kärnbränsle. SKB R-10-08, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB, 2010b. Underground openings construction report. SKB TR-10-18, Svensk Kärnbränslehantering AB. SOSFS 2003:17. Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten. SS Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Swedish Standards Institute. SS Vibration och stöt - Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader. Swedish Standards Institute. Werner K, Hamrén U, Collinder P, Vattenverksamhet i Forsmark (del I). Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle. SKB R-10-14, Svensk Kärnbränslehantering AB. 14

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing juni 2013

Ansökan enligt miljöbalken komplettreing juni 2013 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Befintliga tillstånd och villkor för SFR Sakägarförteckning Karta över influensområdet och fixpunkter Befintligt

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning. Stockholms Framtida Avloppsrening

Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning. Stockholms Framtida Avloppsrening Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning Stockholm Vatten VA AB Stockholms Framtida Avloppsrening Stockholm 20150615 Bilaga F9. Åtgärdsplan för inläckage i tunnelanläggning Datum 20150615

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum: 12 maj 2010, klockan 9.00 11.30. Plats: SKB:s kontor i Stockholm. Målgrupp: Kärnavfallsrådet. Inbjudan: Underlag: Syfte: Mötet initierades

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15 Företagsintern Anteckningar DokumentID Version 1.0 1095695 Författare Urban Brodd Anna Malmlund Granskad av Status Godkänt Reg nr Datum 2008-02-19 Granskad datum Sida 1 (10) Godkänd av Olle Olsson Godkänd

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Bakgrund... 3 3 Hur går tillståndsprocessen

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014

Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014 Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014 Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd

Läs mer

Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys

Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys Oskarshamns LKO-projekt och villkor på systemanalys Kaj Nilsson f.d. projektledare LKO = Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn- projekt kärnavfall Oskarshamns kommun Oskarshamns LKO-projekt Projekt Lokal

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

Projekt Slussen. Förslag till kontrollprogram för grundvatten. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Linda Flodmark, Karl Persson

Projekt Slussen. Förslag till kontrollprogram för grundvatten. Bergab Berggeologiska Undersökningar AB. Linda Flodmark, Karl Persson Beställare: Stockholms stad Projekt Slussen Förslag till kontrollprogram för grundvatten Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Linda Flodmark, Karl Persson 1

Läs mer

Expertmöte projektering 2009-02-12

Expertmöte projektering 2009-02-12 Öppen Anteckningar DokumentID Version 1.0 1196794 Författare Catherine Demery Status Godkänt Reg nr Datum 2009-02-15 Sida 1 (10) Expertmöte projektering 2009-02-12 Deltagare: För SKI För SKB Öivind Toverud

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Datum Beteckning 2009-08-27 3-0906-0414 Ert datum Er beteckning 2009-06-12 M 3980-09 Vår referens Bengt Rosén Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Remissyttrande Mål rörande ansökan

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Till Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (ges in till Statens kärnkraftinspektion) Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Inkapslingsanläggning och centralt mellanlager vid Simpevarp,

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning IVA, torsdagen den 2 april 2009 Claes Thegerström Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman

UNDERRÄTTELSE PROTOKOLLFÖRARE Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus och beredningsjuristen Susanne Kleman NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2017-05-03 Sid 1 (12) Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 522 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 47 UTKAST TILL FÖRHANDLINGSORDNING Huvudförhandling och syn i mål

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014

Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014 Ansökan enligt miljöbalken komplettering II september 2014 Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektgemensamt Tillståndsprövning vattenverksamhet Grundvattenbortledning Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar under byggtiden BYGGHANDLING (Rev E2014-10-08) Handlingsbeteckning

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan

Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan Bilaga 2a - Råd från SGU, så klargör man att en planerad täkt inte utgör vattenverksamhet det kan hänga på ansökan Det här är en lathund som är avsedd att hjälpa verksamhetsutövare att redan i täkttillståndsansökan

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137)

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137) Marie Berggren Datum Sid 2012-05-15 Dnr 2011KS111 1 (3) 2011KS112 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Yttrande avseende kompletteringsbehov

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm 2014-07-04 Mål nr M 3342-11 Aktbilaga 170 Mål nr M 3343-11 Aktbilaga 138 Mål nr M 3345-11 Aktbilaga 126 Mål nr M 3346-11 Aktbilaga 668 Mål nr M 1206-12 Aktbilaga 62 FÖRHANDLINGSORDNING (preliminär) i mål

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet?

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet? Bergmaterialrådet 12 mars, 2014 Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten Vattenverksamhet? Bergtäkt = Vattenverksamhet? Ja! Väldigt ofta! Men, är vattenverksamheten tillståndspliktig?

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB Box STOCKHOLM

Svensk Kärnbränslehantering AB Box STOCKHOLM Slutförvarsenheten Marie Berggren Datum Sid 2010-03-01 Dnr 2010KS028 1 (5) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) preliminära version

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Konsekvensbedömning för vattenmiljöer Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle

Konsekvensbedömning för vattenmiljöer Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle 2013-03-26 Upprättad av: Daniel Larson Granskad av: Peter Johansson, Moa Nicolaisen & John Sternbeck Godkänd av: Daniel Larson RAPPORT av använt kärnbränsle Kund Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

R-10-20. Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp

R-10-20. Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp R-10-20 Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp Clab/inkapslingsanläggning (Clink) bortledande av grundvatten, uttag av kylvatten från havet samt anläggande av dagvattendamm Kent Werner, EmpTec September

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21 Öppen Anteckningar DokumentID 1092299 Författare Urban Brodd Granskad av Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2007-12-20 Granskad datum Sida 1 (8) Godkänd av Olle Olsson Godkänd datum 2008-02-07 Expertmöte

Läs mer

Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen

Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen Bakgrund Projektering behövde ett sammanhållen redovisning av transporter till och från anläggningen samt en redovisning över möjligheter

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4 Sidan 1 av 9 Strategienheten Anders Bergman Datum Dnr Sid 2016-05-24 KS-2011-111 1 (9) Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M1333-11 Avdelning 4 Yttrande över Svensk

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen

Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen Öppen Anteckningar DokumentID 1207112 Författare Ingrid Aggeryd Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2009-05-27 Sida 1 (40) Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan

Läs mer

Nordic Iron Ore. Brunnspåverkan

Nordic Iron Ore. Brunnspåverkan Nordic Iron Ore Brunnspåverkan Förutsättningar vid ny gruvdrift Grundvattennivån sänks vid tömning av gruvorna Beräkningar har gjorts för att visa hur stort område som kan komma att få en förändrad grundvattennivå

Läs mer

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haverier och global utblick Stockholm, 6 mars 2012 Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion

Läs mer

Lars Wingerup (S) Magnus Larsson (C) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Magnus Larsson (C) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 15.25 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Frida Bergvall (S) ersätter Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S)

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1

PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1 PM GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR ÖRTUGLANDET 1 201 6-1 0-1 4 UPPDRAG 2701 67, Örtuglandet 1 - Geoteknik Titel på rapport: PM Geotekniska frågeställningar Status: Programhandling M EDVERKAN DE Beställare:

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

F9, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar och grundvattensänkning i jord Reviderad Stockholms Framtida Avloppsrening

F9, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar och grundvattensänkning i jord Reviderad Stockholms Framtida Avloppsrening F9, Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar och grundvattensänkning i jord Reviderad 20170109 Stockholm Vatten VA AB Stockholms Framtida Avloppsrening Stockholm 20170109 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste YTTRANDE 1 (61) 2012-10-31 Dnr 43/2012 Nacka Tingsrätt Mark och miljödomstolen Enhet 3 Box 1104 131 26 NACKA Kärnavfallsrådets synpunkter på

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Ernesto Fumero Diarienr: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Innehållsförteckning Sammanvägd bedömning... 3 Inledning... 4

Läs mer