Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk"

Transkript

1 Socialt innehåll i äldreomsorgen En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Louise Gehandler och Helena Pettersson Stockholm, Mars 2013

2 Famna, Box 16355, Stockholm Rapporten kan laddas ned på Famna och författarna

3 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Vad är socialt innehåll?... 5 Socialt innehåll i äldreomsorgen Genombrottsmetoden Pedagoger i äldreomsorgen Bemötande arbetssätt aktivering Strukturerad dokumentation med ICF Värdeforum Går det att mäta socialt innehåll? Slutsatser och förslag på fortsättning Referenser Publikationer Personlig kommunikation Källor för Tabell

4 Förord Famna bedriver ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete tillsammans med sina medlemmar. Arbetet fokuserar på att utveckla kompetens och kapacitet för systematiskt kvalitetsarbete som utgår från dem vården och omsorgen finns till för: brukare och patienter. Inom äldreomsorgen bidrar Famna som nationell idéburen utvecklingsstruktur till en samordning av de idéburna utförarna och en samverkan mellan olika huvudmän. För att förankra detta arbete har Famna ett nätverk för äldreomsorgsverksamheter. Famnas äldreomsorgsnätverket har identifierat ett behov att utveckla begreppet socialt innehåll i äldreomsorgen för att kunna fånga kärnan i äldreomsorgen: den äldres möjlighet till ett värdigt liv och välbefinnande. Nätverket har gett Louise Gehandler och Helena Pettersson, Bräcke diakoni, i uppdrag att kartlägga hur begreppet socialt innehåll har använts i Sverige, samt att undersöka vilka faktorer som leder till en utveckling av äldreomsorgens sociala innehåll. Rapporten bygger på litteratursökningar i databaser, granskning av webbsidor och intervjuer med nyckelpersoner. Rapporten har inte anspråk på att vara heltäckande utan är ett diskussionsunderlag för utvecklingen av det sociala innehållet i äldreomsorgen. Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, Famna. 2

5 Sammanfattning Denna kartläggning försöker belysa den komplexa frågeställningen om vad socialt innehåll i äldreomsorgen kan vara. Kan man mäta och kvalitetssäkra arbetet med det sociala innehållet? Underlaget visar att det saknas en nationellt övergripande definition av begreppet, istället har olika aktörer skapat sin egen tolkning. Under perioden har Socialstyrelsen hållit i en nationell satsning på bl.a. socialt innehåll i äldreomsorgen. 1 I samband med det har kommuner tilldelats stimulansmedel för utvecklingen av socialt innehåll inom äldreomsorgen och 95 olika projekt har återrapporterats till Socialstyrelsen. I detta diskussionsunderlag har samtliga projekt granskats. Resultatet visar att majoriteten av projekten handlar om enskilda satsningar på olika sociala aktiviteter som t.ex. vårdhundar, upplevelsepark eller träningsmöjligheter. Endast fem projekt redovisade någon typ av metodutveckling. Samtal och intervjuer med företrädare för olika universitet och FoU-centrum visade att det saknas evidensbaserad praktik inom området. Många har dock lyft fram olika projekt eller verksamheter där man arbetar med det sociala innehållet på ett mer metodövergripande och generellt sätt. Kartläggningen lyfter fram några goda exempel för att öka det sociala innehållet. Gemensamt för dessa var att man hade reflekterande arbetssätt, t.ex. genombrottsmetoden, Värdeforum, systematiska arbetssätt kring bemötande och aktivering, samt strukturerad dokumentation med t.ex. ICF. Vår bedömning är att ett systematiskt arbete kring socialt innehåll skulle kunna utgå ifrån en strukturerad dokumentation och uppföljning där individuella behov och önskemål utifrån den äldres egna värderingar matchas med individuella årgärder, insatser och aktiviteter. Skillnaden mellan behov och åtgärder skulle på detta sätt kunna skapa en bild av måluppfyllelse som skulle kunna användas som mått för det sociala innehållet i insatsen. Dokumentation med ICF skulle kunna vara en lämplig ansats för att kartlägga sociala behov. 1 Socialstyrelsen: 3

6 Inledning Betydelsen av att få människor att uppleva tillvaron som meningsfull samt att ge hopp, motivation och livsglädje är livsviktigt inte minst i äldreomsorgen. Att skapa dessa mjuka värden är centralt. Dessa värden är viktiga beståndsdelar av det sociala innehållet i äldreomsorgen. För många idéburna organisationer är detta drivkraften och främsta fokus. Frågan är bara vad man menar med socialt innehåll? Kan man mäta och utvärdera det? Vad tycker huvudpersonerna, det vill säga de vi finns till för? Hur vet vi att vi skapar ett meningsfullt socialt innehåll? Syftet med detta diskussionsunderlag är att kartlägga vad socialt innehåll inom äldreomsorgen kan vara och redovisa den kunskap (både forskning och praktiska erfarenheter) som finns på området. Denna översikt ska utmynna i en problematiserande diskussion kring vad vi vet, vad vi inte vet, vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns och förslag på hur frågan kan arbetas vidare med. Projektet görs på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk och utförs av medarbetare på Bräcke Diakoni. 4

7 Vad är socialt innehåll? En sökning på Google med orden socialt innehåll äldreomsorg ger över träffar: dokument från Socialstyrelsen, olika kommuner och andra organisationer, uppsatser och forskningsrapporter. Många av dessa dokument innehåller också olika varianter av rubriken: Vad är socialt innehåll?. Utifrån denna ögonblicksbild skulle man lätt kunna dra slutsatsen att det fanns en tydlig och klar definition av detta begrepp. Efter en mer ingående analys ändras dock bilden, då det står klart att nästan varje dokument och avsändare har sin egen definition av begreppet socialt innehåll. Ett samtal med experter och handläggare på Socialstyrelsen visade att det inte finns en entydig definition av begreppets innebörd. Det saknas även i Socialstyrelsens termbank. Detta innebär också att begreppets betydelse varierar i olika rapporter och publikationer från Socialstyrelsen. 2 Socialstyrelsen beskriver på sin hemsida, publicerad 2009, socialt innehåll enligt nedan: Det sociala innehållet i omsorgen om äldre påverkar både hälsa och välmående. Äldre personer behöver erbjudas förutsättningar för att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta vara sig själva. Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både personalen och de äldre och kan också ha positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa. Biståndsbedömare, enhetschefer i äldreomsorgen och omsorgspersonal kan stärka det sociala innehållet genom att till exempel: låta den som får insatser vara med och bestämma så mycket som möjligt om hur de ska utformas. anlita och samarbeta med äldrepedagoger som har kompetens för att förbättra förutsättningarna för de äldre. uppmuntra enskilda att fortsätta med en vana eller hobby även på särskilt boende eller med hjälp av hemtjänst. ta initiativ till att bjuda in närstående och låta dem vara delaktiga. Det har visat sig att enhetschefens inställning till socialt innehåll är mycket viktig. Med en positiv attityd och vilja att utveckla det sociala innehållet kan han eller hon påverka personal att skapa en bättre vardag för de äldre. 3 Runt millennieskiftet genomförde Socialstyrelsen brukarundersökningar som upprepande visade att brukarna saknade något. Detta något kom att benämnas socialt innehåll. Under diskussionerna kring vilka områden de statliga stimulansmedlen skulle riktas var det sedan någon som påpekade att socialt innehåll var något som var viktigt för brukarna av äldreomsorgen och som de upplevde saknades. Resultatet blev att socialt innehåll blev ett av 7 områden för vilka statliga stimulansmedel kunde sökas under åren Många kommuner sökte och beviljades medel för att arbeta med det sociala innehållet i äldreomsorgen. Socialstyrelsen har inte gjort någon systematisk sammanställning av inne- 2 Flöte Anna; Socialstyrelsen, : socialtinnehall 4 Alaby Gert;

8 hållet i alla de slutrapporter som kommunerna skickat in efter avslutat projekt. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen var tidningen Göteborgs-Posten den enda aktör som efterfrågat kommunernas redovisningar. 5 Från Socialstyrelsen delgavs vi för denna kartläggning 95 slutrapporter om socialt innehåll som kommunerna skickat in. En analys av dessa slutrapporter visar på stor kreativitet hos de ansökande kommunerna. Det är många och skiftande projekt som startats och avslutats kring socialt innehåll. Vid en analys av rapporterna identifierade vi följande åtta områden: 1. Upprättade dokument, rutiner, riktlinjer samt kartläggningar 2. Frivillig-/volontärarbete 3. Ökad bemanning/inrättande av nya tjänster/ombudsroller 4. Olika utbildningssatsningar 5. Profilering mot särskilda grupper, t.ex. samer, arabisktalande eller annan etnisk bakgrund 6. Läkemedelsgenomgång 7. Olika specifika projekt 8. Metodutveckling De flesta rapporter handlade om olika specifika projekt med syfte att öka det sociala innehållet. Kommunerna har här gjort allt från att arbeta med vårdhundar eller erbjuda träningsmöjligheter för äldre, till att skapa en upplevelsepark. Således underströk denna granskning ytterligare den breda tolkningen av vad som är socialt innehåll. Vid samtal med professorer, forskare och andra sakkunniga framkom att man var mycket försiktigt med att ge en definition av begreppet. I just det här sammanhanget har vi valt att utgå från den här specifika definitionen eller Det är ett mycket subjektivt och svårdefinierat begrepp är återkommande svar. Alla understryker dock vikten av att arbeta med det sociala innehållet och man uttrycker att en gemensam begreppsdefinition hade varit värdefull i detta arbete. Svaren från de intervjuade personerna har sammanfattats och grupperats i tabell 1. 5 Bjurström Niklas;

9 Tabell 1. Grupperade svar från 25 intervjuda personer. Källorna anges i referenslistan. Aktör Huvudpersonen Socialstyrelsen Universitet FoU-centrum Högre chefer Enhetschefer Omsorgspersonal Övriga Beskrivning av socialt innehåll Trygghet Tid Samvaro Egenmakt Individcentrering (ett mindre fokus på gruppen) Fortsätta med det som är viktigt för personen Delaktighet i samhällslivet Skapandet av demokratiska värden Meningsfulla aktiviteter Egentid Individuella önskemål Delaktighet Individuellt behov Kunna delta i samhället oavsett ålder Fysiskt och psykiskt välbefinnande Interaktion med omvärlden Egna initiativ Meningsfullt liv Att få känna sig behövd Samvaro Meningsfullhet i vardagen Samhörighet Individuellt Bra, värdigt liv utifrån personens egna önskemål Värdigt bemötande Dialog med anhöriga Samtal, gemenskap Guldkant Tid Prioritering Delaktighet i vardagen och omvärlden Känsla i atmosfären Dialog med anhöriga Kultur Levnadsberättelse Gott möte En databassökning ur tio databaser 6 på orden socialt innehåll äldreomsorg, gav sammanlagt 13 träffar. Av de 13 funna texterna var tre skrivna innan år 2000 och regeringens beslut om att betala ut stimulansmedel för socialt innehåll i äldreomsorgen samt att de inte helt hamnar inom vårt fokusområde. 6 Artikelsök, Diva, Academic search Elite, Libris, Primo, SocINDEX, ProQuest/PsycINFO, Web of knowledge, Eric och SwePub Sökdatum; , sökord; socialt innehåll äldreomsorg samt social content eldercare 7

10 Tre av texterna är publikationer från Nestor FoU. Två är skrivna av Stina Engelheart och Emanuel Åhlfeldt. Dessa rapporter handlar om: Socialt innehåll som verktyg för förändring inom vård och omsorg om äldre och Förändringsarbete för enhetschefer i äldreomsorgen. Den tredje är skriven av Maria Söderberg och har rubriken Socialt innehåll i dagen för äldre tio förbättringsarbeten inom äldreomsorgen. En artikel i tidningen Äldreomsorg med rubriken: Socialt innehåll gör skillnad av Leena Hallerup har vi tyvärr inte fått tag i inom tidsramen för projektet. Övriga texter vi uteslutit har inte tangerat vårt fokusområde. Åhlfeldt, Engelheart och Söderberg har i sina rapporter försökt att finna en definition av begreppet socialt innehåll, men inte funnit någon entydig definition. De har istället valt att utgå från den Nestor FoU-center gjort där socialt innehåll i dagen för äldre beskrivs enligt följande: Att på äldreboendet, i hemmet, på den geriatriska avdelningen eller dagverksamheten utforma dagen så att den stärker den äldre personens fysiska och psykiska välbefinnande genom uppmuntran av interaktion med omvärlden och av den äldre personens egna initiativ. 7 De menar att den äldre i den dagliga kontakten med vårdpersonal skall uppmuntras till interaktion och egna initiativ. Det kan vara i möten med andra människor men även ordlös kommunikation. Att interagera alla sinnen är en viktig del i kontakten med omvärlden. Genom att göra den äldre delaktig i allt ifrån små till stora frågor stärker man personens initiativförmåga. Definitionen visar att socialt innehåll måste komma från personen själv och kan inte, som man skriver, tvingas på de äldre utifrån. Sökningar gjordes också på social content eldercare i samma databaser för att få en uppfattning av kunskapsläget utanför Sverige. Av tidsskäl ägnades inte dessa artiklar någon större vikt utan skummades mestadels igenom. En artikel var en översikt över vad som finns skrivet om social participation under åren 1980 till Artikelförfattarna slog fast att det inte fanns någon gemensam definition av begreppet social participation utan urskilde 43 olika definitioner som på ett eller annat sätt svarade på en eller flera av följande frågeord (dimensioner) Vem? (Utgår man från en enskild person eller från en grupp?) Hur? (I vilken grad krävs den enskildes inflytande/delaktighet eller aktiva samverkan? Här identifieras 6 olika nivåer av medverkan från personen.) Vad? (Vad innebär socialt innehåll?) Var? (I vilken typ av miljö sker det?) Med vem? När? (Är det enstaka händelser eller något som inträffar regelbundet?) Varför? (Vad är syftet med att skapa/ha social participation?) Artikelförfattarna sammanfattar att social participation både skulle kunna ses som något objektivt och av andra observerbart fenomen alternativt som en subjektiv erfarenhetbaserad upplevelse av den tillfredställelse som personen själv känner. I artikeln skriver författarna att social participation i någon mening är en process och ett samspel där en persons ål- 7 Åhfeldt E & Engelheart S 2009:16 8

11 der, kön, sociala och kulturella identitet speglas mot samhällets sociala och kulturella normer. 8 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en stor otydlighet kring begreppet socialt innehåll både hos Socialstyrelsen, i forskningen och i enskilda verksamheter. 8 Levasseur m.fl

12 Socialt innehåll i äldreomsorgen Vi har, trots kontakter med ett antal verksamheter, FoU-centrum och universitet inte hittat någon evidensbaserad praktik på området. Vid kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hänvisar man till Socialstyrelsen och de slutrapporter som kommunerna skrivit utifrån stimulansmedlen på området. 9 Resultatet av dessa rapporter visar som vi tidigare skrivit, att kommunerna arbetat med 8 av oss identifierade områden. 10 Utav 95 rapporter fanns det 5 projekt som föll under kategorin Metodutveckling, där vi avsåg någon form av övergripande syn på innebörden av socialt innehåll ur ett individperspektiv och ett försök till systematisk uppföljning av det sociala innehållet. Två av projekten var utförda av verksamheter som, vid tiden för genomförandet, drevs av en privat entreprenör och tre av kommunala verksamheter. Två av dessa projekt kom från samma kommun. Vid kontakt med de verksamheter som drivits på entreprenad visade det sig att båda bytt huvudman. Dessa huvudmän uppger att man aktivt arbetar med socialt innehåll idag men att man inte känner till föregående projekt och att man inte ser några direkta resultat av det arbete som beskrivits i rapporterna i verksamheten idag. En av verksamheterna uttrycker till och med förvåning över att man tidigare arbetat med detta och menar att området istället är ett stort utvecklingsområde. En av kommunerna svarar att man bytt projektledare och att man idag arbetar mycket med att utveckla det sociala innehållet. Man ger dock inget exempel som bedöms falla under kategorin Metodutveckling och man känner inte alls till de mätinstrument som använts i den inskickade rapporten. En anledning till detta anges vara att en sammanslagning av stadsdelar inom kommunen gjort att vissa saker fallit bort. Den enda aktör där det fanns kontinuitet i utvecklingsarbetet kring socialt innehåll har varit Bollnäs kommun, där man hade genomfört två genombrottsprojekt. För att hitta fler verksamheter som arbetat med socialt innehåll kontaktades tre FoUenheter, Äldrecentrum i Stockholm, fyra utbildare/inspiratörer i socialt innehåll, sju universitet/högskolor, Svenskt demenscentrum och tidningen Äldreomsorg. Vi har inte sökt efter geografisk spridning eller utgått ifrån någon annan strategi i urvalet av de som kontaktas utan det har baserats på egna kontakter, sökningar på Google och tips från de vi redan intervjuat. Utifrån detta hittade vi ytterligare två projekt, ett i Malmö stad och det andra i Melleruds kommun. Utöver dessa har vi letat efter exempel inom Famnas medlemsorganisationer. Totalt kunde vi identifiera 6 olika metoder som genomförts där verksamheterna uppger att arbetet lett till ett ökat socialt innehåll för de äldre. 9 Jennbert Kristina; se sidan 8 10

13 Genombrottsmetoden Genombrottsmetoden har tagits fram av Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, USA under 1990-talet och anpassades för svenska förhållanden av Landstingsförbundet. Metoden bygger på att man identifierade ett glapp mellan den kunskap som finns och det man faktiskt gör. Genom att reflektera och diskutera i arbetsgrupper tittar man på förbättringsområden, sätter mål för arbetet och prövar aktivt olika förändringar och utvärderar resultatet tills man får ett genombrott. I metoden använder man även den så kallade förbättringsmodellen (fig. 1) som bygger på en PGSA-cykel (Planera-Göra-Studera- Agera). 11 Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål! Mått! Idéer! Agera Planera Studera Göra Test! Figur 1. Förbättringsmodellen efter T. Nolan och E. Deming Bollnäs kommuns arbete inriktades på att öka delaktighet, välbefinnande och hälsa för de äldre på ett särskilt boende. Målet har i första hand varit öka det rehabiliterande och aktiverande förhållningssättet, men även att uppmärksamma och förbättra det sociala innehållet. Birgitta Svensson, arbetsterapeut och utvecklingssamordnare i Bollnäs kommun berättar att kommunen insåg att detta var omöjligt för en enskild person att driva och implementera. Idén att arbeta utifrån genombrottsmetoden tilltalade dem, då arbetet skulle innefatta alla professioner i vardagen. Metoden mötte till en början på motstånd i Bollnäs, då många upplevde det ovant att diskutera frågor som rörde delaktighet och hälsa, utöver fallprevention och dieter. Genombrottsprojektet genomfördes i tre omgångar för att bygga trygghet och kompetens hos personalen att använda arbetssättet. De tvärprofessionella teamen som bildades började ses som positiva och idag används framförallt PGSA-cykeln. De har även behållit ett förbättringsnätverk där en vårdpersonal från varje boende (24 stycken) träffas fyra gånger per år. Målet med träffarna är att behålla fokus på arbetssättet och arbeta med PGSA-cyklarna. I kommunens styrkort har genombrottsmetoden nu skrivits in som ett arbetssätt i det ordinarie arbetet och varje arbetsgrupp skall göra minst två PGSA-cyklar om året. Birgitta be

14 rättar att många fler än så har genomförts (117 st ). En av de fördelar man upptäckte genom det nya arbetssättet är att man har sett värdet av att arbeta i tvärprofessionella team och hur motivation och acceptans ökat genom genombrottsmetoden. 12 I Melleruds kommun berättar enhetschefen på Kroppefjällshemmet, Lena Hansson, hur de sedan 2005 har arbetat med genombrottsmetoden för att skapa ett bättre socialt innehåll. Från början var det ett projekt som hela Dalsland deltog i. I Mellerud har man fortsatt att arbeta med metoden och idag drar personalen själva igång genombrottsarbeten. Lena beskriver hur genombrottsmetoden har synliggjort den tysta kunskapen som finns. Genom att dokumentera och följa planerna blir även all personal delaktig i det nya arbetssättet. För att lyfta arbetet med det sociala innehållet så utvecklar de idag sitt arbete med levnadsberättelser. Genom att få en större förståelse för personens liv och tidigare intressen blir det lättare att forma det sociala innehållet utifrån detta. De skall även lyfta in den nationella värdegrunden i arbetet och i första ledet handlar det om självbestämmande. Lena säger att det självklart går att arbeta med genombrottsmetoden i frågor som rör det sociala innehållet också. De använder sig även av BPSD-registret och Lena tror att det kommer att utvecklas och arbetas med ännu mer i framtiden och att det också kommer lyfta fram viktiga faktorer för det sociala innehållet. 13 Pedagoger i äldreomsorgen En av de saker Socialstyrelsen lyfter fram som något som stärker det sociala innehållet är att ta in äldrepedagoger i äldreomsorgens verksamheter. 14 Bräcke Diakoni är en verksamhet som har haft anställda pedagoger i äldreomsorgen sedan År 2011 genomfördes en utvärdering av införandet av pedagogtjänsterna i form av semikvantitativ undersökningsmetod med hjälp av enkäter. 15 Enkäten gick ut till tre olika svarsgrupper: enhetschefer, pedagoger och undersköterskor/vårdbiträden. Syftet med utvärderingen var att se huruvida pedagogerna bidragit med att utveckla det salutogena förhållningssättet. Med detta avsågs bland annat att skapa möjligheter till ett meningsfullt liv. En av frågorna i utvärderingen var att se om pedagoguppdraget bidragit till att skapa ett tryggt boende med tydligt fokus på den boendes individuella behov och sociala liv. Resultatet av rapporten är något svårtolkade då det finns stora variationer mellan de tre svarsgrupperna och även inom grupperna. Det som återkommer är dock att man ser inslag av ökad delaktighet hos de boende och ökad medvetenhet om salutogent förhållningssätt bland medarbetare. Pedagogerna själva anger även att respekten för självbestämmandet ökat genom deras arbete samt att pedagogerna bidrar med att skapa etiska diskussioner och att de inför ett mer reflekterande tänk. I sina sammanfattande rekommendationer till Bräcke Diakoni skriver utvärderaren att man ser tecken till ett ökat socialt innehåll men att verksamheten behöver arbeta med att tydliggöra pedagoguppdraget. Man rekommenderar en utökning av antalet pedagogtjänster för att skapa en större kraft att driva ytterligare förändringarbete. 12 Svensson Birgitta; Hansson Lena; Socialstyrelsen: 15 Cake Konsult

15 Bemötande arbetssätt aktivering I Malmö har man fokuserat på att utveckla det sociala innehållet i ordinärt boende (hemtjänst). Man slog fast att för att kunna åstadkomma detta krävdes både en helhetssyn kring vårdtagarens behov genom hela vårdkedjan samt ett förändrat arbetssätt. Kommunen genomförde först en stor utbildningssatsning i bemötande, salutogent förhållningsätt samt utbildning i att skriva en genomförandeplan. Omkring 250 medarbetare (både biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal) genomgick olika delar eller hela utbildningen. Utifrån den reflektion utbildningen skapade diskuterades frågan; Vad är socialt innehåll egentligen?. Malmö stad kom, genom att samla sina medarbetares erfarenheter, fram till en identifiering av tre viktiga dimensioner i skapandet av ett socialt innehåll; bemötande, arbetssätt och aktivitet. Under bemötandedimensionen kom man fram till att allt arbete i hemtjänsten utgår ifrån mötet med den enskilde. För att kunna öka det sociala innehållet krävs trygghet och förtroende som skapas genom personalens bemötande. Malmö kommun betonar vikten av att ha ett bemötande som präglas av viljan att ge tillbaka makten och kontrollen över vardagen till den enskilde i syfte att stärka självkänslan och det egna jaget. Vad gäller arbetssätt understryker man vikten av metoder och rutiner som genererar förutsättningar för skapandet av det sociala innehållet. Man identifierar 8 viktiga områden: 1. Upprättande av genomförandeplan 2. Ta del av personens levnadsberättelse 3. Arbeta med kontinuitet 4. Betydelsen av multiprofessionellt teamarbete 5. Arbeta med att stimulera olika sinnen 6. Skapa kontaktmannaskap med egentid 7. Ha kontinuerlig avsatt tid för reflektion 8. Aktiviteter I det sistnämnda området lyfter Malmö stad fram att deras egen årliga brukarundersökning visar att de äldre i Malmö är minst nöjda med möjligheterna till social samvaro och möjligheterna att kunna aktivera sig om de vill. Vikten av personliga önskemål och preferenser betonas. Malmö stad har sammanställt resultatet av sitt arbete i en inspirationspublikation där det finns flera exempel på hur arbetet med beskrivna dimensioner starkt bidragit till att öka enskilda personers sociala innehåll och upplevelse av livsglädje. 16 Strukturerad dokumentation med ICF Södergården på Bräcke Diakoni i Göteborg är ett korttidsboende för 6personer under 65 år som uppvisar symptom på eller har en diagnostiserad demenssjukdom. För att öka de boendes delaktighet och öka deras livskvalitet arbetar man systematiskt med att kartlägga de boendes individuella resurser och behov. Kartläggningen sker utifrån WHO:s klassifikationssystem för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 16 Malmö stad;

16 Genomförandeplaner och eventuella handlingsplaner, bemötandeplaner och arbetsplaner skrivs sedan utifrån hur resurser kan tillvaratas samt hur behov ska mötas på ett sätt som i så hög utsträckning som möjligt stärker den enskildes självständighet och upplevelse av ett meningsfullt liv. Handlingsplanerna följs upp var tredje månad och korrigeras efter de eventuella framsteg som den boende gör. Biståndshandläggarna får var tredje månad del av kartläggningarna, genomförandeplanerna samt sammanfattning av social dokumentation för att kunna bedöma den boendes fortsatta behov av stödinsatser. Södergården har genom sitt arbete skapat en verksamhet där de boende antingen behåller eller återvinner förmågor de förlorat trots en progressiv hjärnsjukdom. Av totalt 11 boende som bott eller bor på Södergården har fem kunnat flytta till eget boende eller är på väg att flytta hem. Två har flyttat till ett annat boende med fortsatt mål om att flytta till eget boende. Personalen som arbetar på Södergården har upplevt ICF-kartläggningen som ett ovärderligt verktyg. En person i personalen som tidigare arbetat inom äldreomsorgen har uttryckt att hon tror det skulle göra stor skillnad att ha tillgång till en ICF-kartläggning under min tid i äldreomsorgen. 17 Värdeforum I samarbete med Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete inom Landstinget i Jönköpings län, startade Famna 2009 ett utvecklingsprogram för att förbättra vård och social omsorg. Ambitionen är att bygga kompetens och kapacitet i systematiskt förbättringsarbete hos Famnas medlemmar. Målet är att man genom kunskap och handling skapar en kultur av ständiga förbättringar som involverar hela organisationen. Förändringsarbetet bygger på en konkret vardag och sätter fokus på mötet mellan huvudpersonen och professionella, ökar delaktigheten, engagemanget och hållbarheten av förbättringen. Programmet har likheter med genombrottsmodellen men det bygger också på idén om mikrosystem som platsen där vårdgivaren och vårdtagaren tillsammans skapar värde. Mikrosystemsperspektivet går längre än att bara sätta huvudpersonen i centrum, det handlar om att helt byta perspektiv och se allting utifrån huvudpersonens perspektiv. Utifrån detta synsätt blir alla en del av samma system men med olika kompetenser. Förbättringsprogrammet, Famnas Värdeforum, består av fem värdecaféer (lärandeseminarier) och sex coachmöten per halvår. Programmet avslutas med en vernissage där resultaten åskådliggörs för andra delar av verksamheten och övriga intresserade. Teamet är tvärprofessionellt med 5-8 personer varav en är coach. Coachen är en person som stödjer, inspirerar och leder arbetsgruppen genom processen samt förankrar den med den ansvariga ledningen. Det finns en rad olika projekt som presenterats på Famnas vernissager och en del av dessa handlar om hur man kan skapa ett bättre socialt innehåll för de äldre. En av tankarna med Famnas Värdeforum är att förändringarna sker i direkt närhet med huvudpersonerna, i det här fallet de äldre, och att förändringarna skall leda till ett ändrat arbetssätt som består över tid. Flera av projekten rör det sociala innehållet som t.ex. mer individanpassade aktiviteter, en mer meningsfull vardag för de boende och ökat välbefinnande genom stimulans och gemenskap. Listan skulle kunna göras mycket längre, men gemensamt för dessa projekt är att de identifierat ett problemområde och genom ett utveck- 17 Schjelde Lisa;

17 lat genombrottsarbete med tydligt fokus på värdeskapande gjorde man förbättringar, mätte resultat och utvärderade dessa. I alla projekt kunde man se att antalet aktiviteter ökat markant. De boende upplevde att personalen var mer närvarande och hade ett mer individcentrerat förhållningssätt, vilket i sig skapade glädje och meningsfullhet. Dokumentationen har förbättrats, närstående och boende är mer delaktiga i vad som händer på avdelningen. Samtliga grupper vill fortsätta med förbättringsarbeten och även sprida tankarna och resultaten till övriga avdelningar på arbetsplatsen Neubeck Truls; 2012 samt redovisningar av Famnas Värdeforum , se 15

18 Går det att mäta socialt innehåll? I samtal med våra källor har vi diskuterat om man kan och i så fall hur man skulle kunna kvalitetssäkra och mäta det sociala innehållet. Forskare och övriga källor tycks överens om den stora nyttan av att kunna se objektiva data, men frågan är om något så subjektivt kan fångas utan att avgörande individuella faktorer för livskvalitet går förlorade. Risken, ansåg många, är att man börjar mäta antalet aktiviteter och tappar den individuella aspekten. Eller som äldreomsorgschefen i Mellerud, Solvie Linder, uttryckte det; Inom äldreomsorgen så tänker man väldigt ofta kollektivt och riskerar då att missa de äldres egna önskemål om att göra saker tillsammans med andra eller ensamma. 19 Bräcke Diakonis VD Martin Ärnlöv funderade kring kvalitetssäkring och menar att det möjligtvis är processen vi kan titta på. Hur har vi arbetat med att fånga upp individens önskemål? 20 Det är för oss anmärkningsvärt att så få av kommunernas slutrapporter från de nationella stimulansbidragen för socialt innehåll har fokuserat på att fånga eller utveckla mätbara indikatorer av det sociala innehållet. Givetvis ger exempelvis införande av vårdhund ett ökat socialt innehåll till den äldre som genom livet haft ett stort hundintresse och känner en stor saknad efter fyrfota vänner. Det är dock mycket tveksamt vad ett sådant projekt tillför den boende som genom livet haft en hundrädsla och som istället fruktar ett möte med samma djur. Samma typ av resonemang kan föras kring alla projekt som utformats för, i bästa fall, majoritetens behov. Frågan hur man når mätbarhet av socialt innehåll för den enskilda äldre blir här hängande i luften. Till skillnad från flera andra bedömningsområden inom Socialstyrelsens tillsynsansvar, finns det inte några bedömningsinstrument eller nationella bedömningskriterier att utgå ifrån när det handlar om socialt innehåll. Det är istället den enskilda handläggarens professionella tolkning och bedömning av den nationella värdegrundens principer, som avgör hur det sociala innehållet bedöms i Socialstyrelsens tillsyner. Ofta utgörs bedömningsunderlaget av slumpmässigt utvalda intervjuer med huvudpersonen. En tillsynshandläggare uppger att hon i tillsynerna har sett en tendens till betoning av gruppaktiviteter på bekostnad av ett mer individorienterat socialt innehåll. 21 Vid ett informellt kaffebordsamtal med regeringens äldresamordnare, Eva Bågenholm Nilsson, väcks frågan om huruvida skapandet av ett kvalitetsregister, liknande BPSDregistret skulle kunna införas för att säkerställa det sociala innehållet. För att kunna diskutera den idén vidare tog vi kontakt med de ansvariga för BPSD-registret. Frågan vi bollade handlade om ifall man med BPSD-registret som förebild kan skapa ett liknande kvalitetsregister när det gäller socialt innehåll. Ansvariga för BPSD-registret menar att man absolut skulle kunna mäta förekomsten av socialt innehåll inom äldreomsorgen. 22 Däremot är det en helt annan sak att kunna mäta kvalitén av den utförda åtgärden eller kunna avgöra vad som är socialt innehåll för den aktuella personen. Hur vet vi om Asta, med långt framskriden demenssjukdom, tycker det 19 Linder Solvie; Ärnlöv Martin; Florin Maelum Margareta; Man hänvisar här till texten Socialstyrelsen publicerat 2009, som vi citerar på sidan 5 16

19 är meningsfullt att delta i musikstunden på avdelningen? Eva Granvik som är nationell samordnare för BPSD-registret skriver följande i ett mail: För att minska förekomsten av BPSD vet man att bemötandet har mycket stor betydelse. Men denna parameter har vi inte med i registret, för vem kryssar i rutan nej på frågan om Asta får ett gott bemötande? Och vem avgör vad som är ett gott bemötande? Och vem avgör vad som är ett gott socialt innehåll för just mig??? Det finns ett stort värde av att kunna mäta detta, men jag har tyvärr inget förslag på hur man ska göra detta. 23 En möjlighet att fånga det sociala innehållet med mätningar vore att eventuellt att försöka identifiera frisk- eller riskfaktorer och arbeta med att öka eller minska dessa på ett systematiskt sätt. Även detta skulle dock kunna vara problematiskt. Att exempelvis tolka uttrycket personen söker gemenskap med andra som en friskfaktor skulle kunna innebära en risk för att en person som avviker från majoriteten och inte önskar/vill ha gemenskap blir påtvingad detta. Eller att en person som på grund av sin sjukdom inte längre önskar den kontakt man tidigare eftersträvat ändå blir utsatt för detta. Ett annat exempel på en friskfaktor skulle kunna vara att öka personens delaktighet, men vad innebär det? Hur mycket ska man vara delaktig för att det ska räknas? På motsatt sida kan man tänka att känslor av ensamhet skulle kunna vara ett uttryck för en riskfaktor. Men hur kan man bedöma en persons upplevelse av ensamhet om han eller hon förlorat sin förmåga att kommunicera? Det skulle kräva validerade bedömningsinstrument för väldigt många och skiftande variabler och aspekter och frågan är om sådana finns? Tanken är god, men hur skulle det kunna omsättas praktiskt, utan att riskera att orsaka ett bristande individperspektiv? En nationell metod för att kvalitetssäkra både det sociala innehållet, självbestämmande, delaktighet och kvalitén i omvårdnaden utifrån ett individperspektiv är socialtjänstlagens införande av kravet på upprättande av en individuell genomförandeplan. I Malmö stads satsning på det sociala innehållet är genomförandeplanen en tydligt framträdande fokuspunkt, så även på Korttidsboendet Södergården på Bräcke Diakoni. Problemet kring genomförandeplanen har varit att det finns mycket stora variationer i hur den skrivs mellan olika kommuner och även mellan utförare inom samma kommun. En genomgång av användningen av genomförandeplanen i olika verksamheter visar att den ibland kan leda till ett stärkt självbestämmande och självkänsla för personen, men att den ibland används som en ren personalprodukt som snarare kränker den enskildes självbestämmande och självkänsla än att stärka den samma. 24 Upprättande av en genomförandeplan av hög kvalitet kräver både bemötandekunskaper och reflektion. Det är värt att notera att samtliga utav de fem metoder för arbete med socialt innehåll som uppmärksammats i detta diskussionsunderlag utgår just ifrån detta. Äldreomsorgens samlade erfarenhet visar att en ökad reflektion i vardagsarbetet markant ökar förutsättningarna för skapandet av ett mer individorienterat socialt innehåll. Genombrottsmetoden och Famnas Värdeforum utgår båda från att skapa en struktur som skapar förutsättningar och tydliggör reflektionens verkan och resultat då den går från tanke till praktisk handling. Famnas Värdeforum visar entydigt att sådana resultat faktiskt går att mäta och att mätprocessen i sig skapar en stark drivkraft till processen också när den processen handlar om att skapa ett ökat socialt innehåll. 23 Granvik Eva; Olofsson Louise;

20 Frågan är om det finns ytterligare verktyg som kan hjälpa till att tydliggöra och ringa in det sociala innehållet i det vardagliga mötet med den äldre. Södergårdens arbete kring ICFkartläggning väcker tankar kring huruvida det skulle vara möjligt att genom en ICFkartläggning urskilja individuella identitetsmarkörer för socialt innehåll och utifrån dessa kunna mäta hur väl verksamheten svarar mot personens behov. Socialstyrelsens fokus när det gäller ICF-kartläggning handlar idag om att biståndshandläggarna ska kunna använda ICF i beslutsprocessen kring sökta bistånd. Vid kontakt med Socialstyrelsen om hur de ser på en eventuell koppling mellan socialt innehåll och ICFkartläggning i det praktiska vårdarbetet ges ett mycket positivt gensvar. Detta skulle kunna vara en förlängning av det arbete som påbörjats vad gäller handläggningsprocessen. I samtalet med Socialstyrelsen diskuterades tankar kring huruvida hälsodomänen för samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv skulle kunna användas som viktiga delar för att fånga den enskildes upplevelse av socialt innehåll Granberg Ann-Kristin;

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer