Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Inställningar... 6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Formatera din etikett...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Inställningar... 6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Formatera din etikett..."

Transkript

1

2 Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Garantiregistrering...5 Komma igång... 5 Ansluta strömmen...5 Sätta i batterierna...5 Ansluta nätadaptern...5 Sätta i bandkassetten...5 Inställningar... 6 Så här väljer du språk...6 Välja måttenhet...6 Skriva ut din första etikett...6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Ström...7 LCD-skärm...7 CAPS-läge...7 Skift-tangenten...7 Blankstegstangent...7 Backsteg...7 Avbryta...7 Navigationstangenter...7 Formatera din etikett... 8 Ändra teckensnittet...8 Lägga till textstilar...8 Lägga till rutor och bakgrundsstilar...8 Skapa flerradiga etiketter...9 Använda blandade format...9 Använda tabulatorsteg...10 Använda symboler och specialtecken...10 Lägga till symboler...10 Föra in internationella tecken...11 Valutasymboler...11 Utskriftsalternativ...11 Skriva ut flera exemplar...11 Numrera etiketterna...11 Ställa in fast etikettlängd...11 Förhandsgranska etiketten

3 Justera texten...12 Ändra klippinställningen...12 Justera utskriftskontrasten...12 Använda etikettskrivarens minne...12 Spara etikettext...12 Spara format...13 Hämta sparade etiketter och format...13 Skötsel av din etikettskrivare...13 Rengöring av etikettskrivaren...13 D1 Bandkassetter...14 Nätadapter...14 Felsökning...15 Feedback på dokumentationen...16 Miljöinformation

4 Bild 1 LabelManager 350D Elektronisk etikettskrivare 6 1 Bandutmatning 9 Skift 17 Symboler 2 Kniv 10 Ruta in/justera 18 Inställningar 3 Skriv ut 11 Stilar/Fast längd 19 Ström 4 Avbryta 12 Teckensnitt 20 Minne 5 Navigering 13 Mellanslagstangent 21 Nätströmsanslutning 6 Return 14 VERSALER 22 LCD-skärm 7 Valuta 15 Tabulatorsteg 8 Backsteg/Rensa 16 Extra 4

5 Om din nya etikettskrivare Med din nya elektroniska etikettskrivare LabelManager 350D kan du skapa en mängd olika, självhäftande etiketter av högsta kvalitet. Du kan välja att skriva ut dina etiketter i flera olika storlekar och med olika utseenden. Etikettmaskinen använder D1-bandkassetter i bredderna 6 mm, 9 mm, 12 mm och 19 mm. Dessa bandkassetter finns i flera olika material. Besök där det finns information om hur du får tag i band och tillbehör för din etikettskrivare. Garantiregistrering Besök för att registrera din etikettskrivare online. Komma igång Följ instruktionerna i detta avsnitt för att skriva ut din första etikett. Ansluta strömmen Etikettskrivaren kan drivas nätström eller batteri. För att spara ström stänger etikettskrivaren av sig automatiskt efter två minuter utan aktivitet. Sätta i batterierna Etikettskrivaren använder sex stycken AA-batterier. Så här sätter du i batterierna 1. Ta bort luckan till batterifacket. Se bild Sätt i batterierna. Var noga med att vända polerna (+ och ) rätt. 3. Stäng luckan. x Plocka ur batterierna om etikettskrivaren inte ska användas på en längre tid. Ansluta nätadaptern När du ansluter nätadaptern till etikettskrivaren kopplas batterierna bort som strömkälla. Så här ansluter du nätadaptern 1. Anslut nätadaptern till uttaget för strömförsörjning upptill på etikettskrivarens vänstra sida. 2. Anslut nätadapterns andra ände i ett vägguttag. x Se till att du kopplar bort etikettskrivaren från nätadaptern innan du drar ut adaptern ur vägguttaget. Annars kommer de senaste inställningarna att försvinna från skrivarens minne. Sätta i bandkassetten Din etikettskrivare levereras med en D1-bandkassett. Information om var du kan köpa fler bandkassetter finns på Så här sätter du i bandkassetten 1. Du öppnar kassettfacket genom att trycka ned och släppa upp locket till facket. Se bild 3. Bild 2 Bild 3 5

6 x Ta bort den skyddande pappbiten som sitter mellan skrivarhuvudet och tryckrullen första gången du använder etikettskrivaren. Se bild 4. Ta bort pappbiten Bild 4 2. Ställ in kassettomkopplaren på storleken för den bandkassett du sätter i. Se bild 4. Omkopplaren passar in i ett urtag i kassetten när denna är på plats. 3. Se till att etikettbandet och färgbandet är spända över kassettens öppning och att etikettbandet löper fritt mellan ledarna. Om bandet behöver spännas vrider du spolen medurs. 4. Sätt in kassetten så att etikettbandet och färgbandet löper mellan skrivarhuvudet och tryckrullen. Se bild Tryck nedåt, försiktigt men bestämt, tills kassetten klickar KLICKA PÅ! CLICK! på plats. Se till att etikettbandet och färgbandet är korrekt placerade. 6. Stäng kassettfackets lock och tryck på A för att starta skrivaren. Inställningar Du kan välja vilket språk och vilken mätenhet du vill att etikettskrivaren ska använda. Så här väljer du språk Du kan välja bland flera olika språk. Standardspråket är inställt på engelska. Så här väljer du ett språk Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Ställ in språk och tryck på H. 3. Välj det språk du vill använda och tryck på H. Välja måttenhet Du kan välja mellan att visa mått i tum eller i millimeter Standardspråket är inställt på engelska. Så här ställer du in måttenhet Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna upp och ned för att välja Ställ in måttenhet och tryck på H. 3. Använd piltangenterna upp och ned för att växla mellan tum och millimeter och tryck på H. Skriva ut din första etikett Du är nu redo att skriva ut din första etikett. Så här skriver du ut en etikett 1. Tryck på knappen A. 2. Mata in text för att skapa en enkel etikett. 3. Tryck på knappen Print för att skriva ut etiketten. Grattis! Du har skrivit ut din första etikett. Fortsätt läsa för att lära dig mer om de teckensnitt, stilar och formateringsalternativ som finns tillgängliga. Bild 5 6

7 Lära känna din etikettskrivare I de följande avsnitten beskrivs varje funktion i detalj. Bekanta dig med funktionstangenternas placeringar på din skrivare. Se bild 1. Ström Knappen A startar och stänger av skrivaren. När två minuter passerat utan någon aktivitet stängs skrivaren av automatiskt. Den sista etikett som skapats sparas i minnet och visas nästa gång skrivaren startas. Likaså återställs de senast valda inställningarna av texten. LCD-skärm På etikettskrivarens LCD-skärm visas en rad med sexton tecken. Du kan dock skriva in upp till 99 tecken/blanksteg. Funktionsindikatorer visas på skärmen så att du vet när en funktion har valts. Se bild 6. Teckensnitt CAPS-läge Flera rader Fast längd Stil Justera/Korrigera Bild 6 Ruta in/ Understrykning Blandade format Antal exemplar Auto-klippning Rullningslist CAPS-läge Tangenten æ växlar mellan versaler och gemener. När CAPS-läget är aktiverat visas indikatorn för CAPS-läget på skärmen och alla bokstäver du skriver in blir versaler. När CAPS-läget är avstängt visas alla inmatade bokstäver som gemener. Skift-tangenten När du använder tangenten F tillsammans med en bokstavstangent, ändras den valda bokstaven mellan gemen och versal. När den används tillsammans med siffertangenter eller funktionstangenter, aktiverar F-tangenten den alternativa funktion som visas på tangenten. Exempel: Om du trycker på æ raderas tecknet till vänster om markören. Men om du trycker på F+æ samtidigt, raderas hela etikettexten och formateringen, och skärmen är klar för att ta emot text till en ny etikett. Blankstegstangent Blankstegstangenten infogar ett blanksteg (mellanslag) i texten. Backsteg Tangenten æ tar bort tecknet till vänster om markören. F+æ raderar all etikettext och formatering. Avbryta Med tangenten stänger du en meny utan att ha valt någon funktion, eller avbryter en pågående åtgärd. Navigationstangenter Med vänster- och höger piltangenter kan visa och redigera din etikett. Med upp- och nedpilstangenterna kan du bläddra bland menyalternativen. Du trycker sedan på H för att bekräfta ditt val. 7

8 Formatera din etikett Du kan välja mellan flera olika formateringsalternativ och på så sätt skapa en snyggare etikett. x Etikettskrivaren minns de senaste inställningarna du gjorde. Det betyder att du kommer du till det menyalternativ som du senast valde, varje gång du öppnar någon av de funktionsmenyer som beskrivs i det här avsnittet. Ändra teckensnittet Du kan välja mellan sex olika teckensnitt för din text: Arial Narrow Arial Normal Arial Wide Times New Roman BIG När du har angett en textstil används den stilen för alla tecken på den aktuella sidan. Så här ställer du in teckensnittet 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskat teckensnitt och tryck sedan på H. Lägga till textstilar Du kan välja mellan 13 olika textstilar. Se bild 7. Du kan bara använda en stil i taget. Stilarna kan användas på alfanumeriska tecken och symboler. Mer information om hur man skriver ut symboler finns under Använda symboler och specialtecken. Normal Vertikal Kursiv Fet Konturerad Skuggad 3D Kursiv + fet Kursiv + konturerad Kursiv + skuggad Kursiv + 3D Genomstruken Spegelvänd Bild 7 Så här ställer du in textstil 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskad stil och tryck sedan på H. Lägga till rutor och bakgrundsstilar Du kan framhäva texten ytterligare genom att rama in eller stryka under den, eller genom att välja en viss bakgrund. Du kan dock inte använda två sådana egenskaper samtidigt. De stilar som finns tillgängliga visas i bild 8. 8

9 Bild 8 Understruken Kvadratisk ruta Punktstreckad ruta Avrundad ruta Krokodilruta Rullningsruta 3D-ruta Punkter Trästruktur Tegelstenar Rutor Parkett Diamanter Väv Så här ställer du in rutans stil 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskad rutstil och tryck sedan på H. På tvåradiga etiketter blir båda raderna understrukna. Vid inramning omges däremot båda raderna av samma ruta. Skapa flerradiga etiketter Antalet rader som du kan skriva ut på en etikett beror på etikettbandets storlek: Högst tre rader på 19 mm etiketter Högst två rader på 9 mm och 12 mm etiketter Högst en rad på 6 mm etiketter Så här gör du en flerradig etikett 1. Skriv in texten för den första raden och tryck på D Ett returtecken ë förs in i slutet av den först raden på skärmen, men det tecknet skrivs inte ut på etiketten. 2. Skriv texten för den andra raden. Skärmen visar den rad du just nu skriver. I exemplet nedan visas att det är den andra raden som just håller på att skrivas. í 3. Du kan gå mellan raderna med piltangenterna. Använda blandade format Du kan använda olika teckensnitt och formatstilar på en och samma etikett genom att dela upp etiketten i textblock eller sidor. Sidorna skiljs åt av sidbrytningar. Antalet rader som kan finnas på en sida bestäms av etikettens bredd. Du kan ha två sidbrytningar på en etikett. x Det går inte att blanda olika justeringar, understrykningar, rutstilar och bakgrundsmönster på en och samma etikett. En sådan stil måste vara genomgående. Lägga till en sidbrytning 1. Skriv in och formatera text för etikettens första sida. 2. Tryck på. 3. Använd piltangenterna för att välja Infoga formatbrytning och tryck på H. 4. Fortsätt att skriva in och formatera texten för etikettens nästa sida. 9

10 Använda tabulatorsteg Du kan lägga in tabulatorsteg för att rada upp texten på flerradiga etiketter. Tabulatorsteg är vänsterjusterade och standardavståndet är 50 mm. Så här ändrar du tabulatorstegets längd Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Ställ in tabulatorlängd och tryck på H. 3. Öka/minska tabulatoravståendet med upp-/ nedpilstangenterna och tryck sedan på H. Så här infogar du ett tabulatorsteg 1. Skriv in din text. 2. Tryck på tangenten æ och fortsätt ange text. Använda symboler och specialtecken Du kan föra in symboler och andra specialtecken på dina etiketter. Lägga till symboler Etikettskrivaren klarar av den utökade symboluppsättning som visas i bild 9. Så här lägger du till en symbol 1. Tryck på. Den första symbolraden i tabellen visas på skärmen. 2. Gå till önskad symbol med piltangenterna. Med vänster och höger piltangent bläddrar du horisontellt bland symbolraderna. Med upp- och nedpilarna bläddrar du vertikalt bland symbolraderna. Om du snabbt vill se en symbolrad kan du trycka på den bokstav som motsvarar den önskade raden. 3. När du har kommit till önskad symbol trycker du på H, så förs den in i etikettexten. Bild 9 10

11 Föra in internationella tecken Etikettskrivaren har stöd för den utökade latinska teckenuppsättningen med hjälp av RACE-teknik. På samma sätt som när du använder tangenterna på en mobiltelefon, kan du få fram ett visst tecken genom att snabbt trycka flera gånger på en bokstav. Då bläddrar du bland olika varianter av detta tecken. Om du exempelvis trycker flera gånger på bokstaven a, kommer du att se a à á â ã ä å och så vidare, genom alla tillgängliga varianter. Den ordning i vilken teckenvarianterna visas beror på vilket språk du har valt. Valutasymboler Även med valutatangenten använder du RACE-tekniken för att bläddra igenom ett antal valutasymboler: $ Den ordning i vilken symbolerna visas beror på vilken tangentbordsversion och vilket språk du har valt. Utskriftsalternativ Du kan skriva ut flera exemplar av samma etikett, skriva ut numrerade etiketter och etiketter med fast längd, granska etikettext och -format, samt ställa in kontrasten på utskriften. Skriva ut flera exemplar Du kan skriva ut upp till 16 exemplar av en etikett i en följd. När autoklippfunktionen är avstängd markeras klippläget med en prickad linje mellan etiketterna. Så här skriver du ut flera exemplar av etiketten 1. Tryck på och använd sedan piltangenterna för att ställa in antal exemplar. 2. Du ökar antalet exemplar med uppilstangenten. 3. Med nedpilstangenten minskar du antalet med början på Tryck på H. 5. Tryck på Print för att starta utskriften. x Du märker eventuellt en kort paus i utskriften mellan varje etikett vid mer avancerade format. När utskriften är klar återgår antalet exemplar till standardvärdet 1. Numrera etiketterna Du kan skriva ut numrerade exemplar av samma etikett, där numret för varje etikett ökas med ett (inkrementell numrering). Antalet numrerade etiketter beror på hur många etiketter du valt att skriva ut. Det är bara det sista numret efter en bokstav, ett blanktecken eller en interpunktion som stegas upp. Exempel: abc123 skrivs ut som abc123, abc124, abc125, medan skrivs ut som , , osv. Så här gör du numrerade etiketter 1. Skriv in etikettexten. 2. Välj det antal som ska skrivas ut; se avsnittet Skriva ut flera exemplar. 3. Tryck på. 4. Använd piltangenterna för att välja Inkrementell utskrift och tryck på H. 5. Tryck på Print. Ställa in fast etikettlängd Normalt bestäms etikettens längd av längden på den inskrivna texten. Men du kanske behöver göra en etikett vars längd är konstant oavsett texten. Du kan ange en fast etikettlängd i steg om 2 mm från 40 mm till 400 mm. Den fasta standardlängden är 100 mm. Alla ändringar av den fasta standardlängden som du gör är gällande tills du ändrar den igen. Så här ställer du in fast etikettlängd 1. Tryck på F Använd piltangenterna för att välja ON och tryck på H. 3. Du ökar längden med uppilstangenten. 4. Du minskar längden med nedpilstangenten. 5. Tryck på H för att bekräfta den fasta längden. 6. När etiketten har skrivits ut stänger du av fastlängdsutskriften genom att trycka på 6. Annars kommer alla efterföljande etiketter att skrivas ut med denna fasta längd. 11

12 Förhandsgranska etiketten Du kan förhandsgranska etikettens text eller format innan du skriver ut den. En flerradig etikett visas då som enradig. Så här förhandsgranskar du etiketten 1. Tryck på. 2. Använd nedpilstangenten för att välja att Förhandsgranska utskriften och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja Text eller Format. Om du väljer Text rullar etikettens text fram på skärmen. Om du väljer Format, visas etikettens format en kort stund. Justera texten När du skriver ut en etikett med fast längd, kan du välja mellan att vänsterjustera texten, centrera den eller högerjustera den. På flerradiga etiketter blir alla textraderna vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade i förhållande till varandra. Så här justerar du texten 1. Tryck på F Gå med piltangenterna till önskad justering och bekräfta med H. 3. Tryck på 6 för att stänga av justeringsinställningen. Ändra klippinställningen Du kan välja mellan att få etiketterna automatiskt avklippta efter utskriften och att klippa av dem manuellt med klipptangenten. Som standard klipps etiketterna automatiskt. När du har valt manuell klippning och du skriver ut flera exemplar eller numrerade exemplar av samma etikett, skrivs en prickad linje ut efter varje etikett. Så här ändrar du klippläget Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Välj autoklippning och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja Autoklippning på eller av, och tryck därefter på H. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Justera utskriftskontrasten Genom att ställa in utskriftskontrasten kan du finjustera utskriftens kvalitet. Så här ställer du in kontrasten Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Kontrast och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja en av de fem kontrastinställningarna och tryck sedan på H. Använda etikettskrivarens minne Etikettskrivaren har en kraftfull minnesfunktion som sparar text och formatering enligt följande: Sparar automatiskt de senaste nio etiketterna som skrivits ut. Du kan spara text för upp till nio etiketter som du använder ofta. Du kan namnge och spara upp till nio etikettformat som du ofta använder. Spara etikettext Etikettskrivaren sparar automatiskt de nio senast utskrivna etiketterna i en textbuffert. Dessutom kan du spara upp till nio specifika etiketter som du använder ofta. Så här sparar du texten på den aktuella etiketten Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja SPARA och därefter ETIKETT. Nio fält som representerar minnesplatser visas. Ett fält som är fyllt betyder lagrad etikettext. Du kan spara ny text på vilken plats som helst i minnet, men om du väljer en upptagen plats skrivs den tidigare sparade etikettexten över med den nya. 3. Gå med piltangenterna till önskad minnesplats och tryck på H. Etikettexten sparas och du återgår till etiketten. 12

13 Spara format Förutom etikettexter kan du spara upp till nio specifika etikettformat som du använder ofta. Det är bara formatet som sparas, inte själva texten. Så här sparar du formatet på aktuell etikett Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja SPARA och däref ter En lista med nio fält som representerar minnesplatser visas. Fält som innehåller format har ett namn i fältet. Du kan spara nya format i vilket fält som helst, men om du väljer ett upptaget fält, skrivs det tidigare sparade formatet över. 4. Använd piltangenterna för att välja ett fält och tryck på H. Ordet NAMN? visas i fältet. 5. Ange ett namn på formatet och tryck på H. Etikettformatet sparas och du återgår till etiketten. Hämta sparade etiketter och format Du kan enkelt hämta etiketter och format som har sparats i minnet. Så här hämtar du sparade etiketter och format Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Hämta och därefter ETIKETT, FORMAT eller SENAST SKRIVNA. 3. En lista över minnesplatser visas på liknande sätt som när du sparar en etikett eller ett format. 4. Gå med piltangenterna till önskad etikett eller format och bekräfta med H. Skötsel av din etikettskrivare Din etikettskrivare är konstruerad för att ge dig en lång och problemfri drift, samtidigt som den kräver mycket lite underhåll. Rengöring av etikettskrivaren Rengör din etikettskrivare då och då så att den fungerar som den ska. Rengör kniven varje gång du byter bandkassett. Så här rengör du kniven 1. Stäng av etikettskrivaren. 2. Tryck på tangenterna A och samtidigt. Meddelandet KLIPPTEST visas på skärmen. 3. Håll tangenterna F + nedtryckta. 4. När du kommer åt båda sidorna av kniven släpper du upp tangenterna. 5. Använd en bomullssudd och alkohol för att rengöra knivens båda sidor. èkniven är extremt vass. Var försiktig när du rengör den. 6. När du har rengjort bladet för du tillbaka det till sitt utgångsläge genom att trycka på. x Du kan även följa denna rutin om kniven skulle fastna i framskjutet läge och inte kan röra sig. Så här rengör du skrivarhuvudet 1. Ta bort bandkassetten. 2. Ta bort rengöringsverktyget från lockets insida. 3. Torka försiktigt av skrivhuvudet med verktygets vadderade sida. Se bild 11. Bild 11 13

14 D1 Bandkassetter Bredd: Längd: Svart/Genomskinlig 6 mm 7 m S mm 7 m S Blå/Genomskinlig Röd/Genomskinlig Svart/Vit Blå/Vit Röd/Vit Svart/Blå Svart/Röd Svart/Gul Svart/Grön S S S S S S S S S Vit/Genomskinlig Vit/Svart 12 mm 7 m S S S S S S S S S S S S mm 7 m S S S S S S S S S S Bredd: Längd: 6 mm 3,5 m 9 mm 3,5 m Flexibla etiketter för böjda ytor Bredd: Längd: 6 mm 5,5 m 9 mm 5,5 m Permanenta etiketter 12 mm 3,5 m S mm 5,5 m S mm 3,5 m S mm 5,5 m S Nätadapter Adapter för Storbritannien S /40075 Adapter för Europa S /

15 Felsökning Försök med följande tänkbara lösningar om du får problem med märkmaskinen. Problem/felmeddelande Ingen visning i teckenfönstret Dålig utskriftskvalitet Klipparen fungerar dåligt Utskrift... För många rader Tillåtet maxantal rader har överskridits För många tecken Motorn har stannat p.g.a. att bandet sitter fast Sätt i bandkassett Bandkassett saknas eller är tom Låg batteriladdning Batteriet är nästan urladdat Bandet har fastnat Motorn har stannat p.g.a. att bandet sitter fast Sidan är inte tom TA bort allt innehål på sidan. Tape storleken är för liten Ställ in Fast längd har valts, men den längd som krävs för etiketten överskrider den fasta längden. Lösning Se till att maskinen är på Byt urladdade batterier Byt urladdade batterier Se till att bandkassetten är rätt isatt. Rengör skrivarhuvudet Byt ut bandkassetten Rengör klipparbladet. SeSkötsel av din etikettskrivare. Ingen åtgärd krävs. Meddelandet försvinnernär utskriften är klar. Ändra etikettens layout eller byt bandbredd. Ta bort en del eller all text i bufferten. Sätt i en ny kassett. Byt batterier eller anslut maskinen till nätadapter. Ta bort det fastnade bandet och byt bandkassett. Ändra tapestorlek eller tryck Cancel för att gå ur Inramning/understryknings menyn. I meddelandet visas ett värde på den längd som är nödvändig för att texten ska få plats. Gör något av följande: Ändra värdet på den fasta längden, eller Välj en smalare teckenstorlek. Om du ändå behöver hjälp, kan du vända dig till :s kundtjänst i ditt land. I garantihäftet finns en lista över telefonnummer i alla länder. 15

16 Feedback på dokumentationen Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram dokumentation som håller högsta kvalitet för våra produkter. Vi vill gärna ha feedback från dig. Skicka oss dina kommentarer eller förslag om våra användarhandledningar. Inkludera följande information tillsammans med din feedback: Produktens namn, versionens nummer och sidans nummer Kort beskrivning av innehållet (instruktioner som är felaktiga eller otydliga, områden där mer detaljerad information behövs etc.) Vi välkomnar även dina förslag om ytterligare avsnitt som du tycker ska vara med i dokumentationen. Skicka e-postmeddelanden till: Tänk på att denna e-postadress endast är till för feedback om dokumentationen. Om du har en teknisk fråga ska du kontakta kundtjänst. Miljöinformation Tillverkningen av den utrustning du köpt kräver att resurser hämtas från naturen och används. Utrustningen kan innehålla ämnen som är farliga för hälsan och miljön. För att undvika att dessa ämnen sprids i naturen och för att minska belastningen på jordens resurser, vill vi gärna be dig att tillämpa lämpliga återvinningssystem. Dessa system återanvänder eller återvinner de flesta material i din förbrukade utrustning, på ett miljövänligt sätt. Symbolen med den överkryssade soptunnan på din enhet anger att du ska använda dessa system. Mer information om insamling, återanvändning eller återvinning av denna produkt finns hos din lokala eller regionala sophämtningsmyndighet. Du kan även kontakta oss för mer information om våra produkters miljömässiga aspekter. Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet, och den är konstruerad för att efterleva följande internationella standarder: Kompatibilitet med US FCC klass B Säkerhet - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - EMI-kompatibilitet EN 55022; EN (+ tillägg) RoHS 2002/95/EC 16

17 CONTACTING CUSTOMER SUPPORT Country Telephone Support Fax Support United Kingdom Ireland France Nederland België - Belgique Deutschland Österreich Schweiz - Suisse Sverige Norge Danmark Suomi Italia España Portugal Polska Magyar Česká republika Slovenská republika Australia New Zealand Hong Kong International

18 2007 A Newell Rubbermaid company bvba Industriepark-Noord Sint-Niklaas Belgium

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk märkmaskin. Etikettutmatning. Etikettsax Teckenfönster. Strömbrytare. Format/språk

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk märkmaskin. Etikettutmatning. Etikettsax Teckenfönster. Strömbrytare. Format/språk Etikettutmatning Etikettsax Teckenfönster Strömbrytare Format/språk Justera/stryk under Fast längd/teckensnitt Minne/Extratangent Numeriska tangenter Utskrift Avbryt Navigeringstangent OK Valuta Backsteg/Rensa

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Användarhandledning för programmet DYMO Label

Användarhandledning för programmet DYMO Label Användarhandledning för programmet DYMO Label DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561, USA Telefon: (203) 355-9000 Fax: (203) 355-9090 Utrustningsinformation Beskrivning: Direktverkande

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Ändra textens utseende

Ändra textens utseende Kapitlet i korthet Kapitel 3 Ändra textens utseende I detta kapitel kommer du att lära dig att: Snabbformatering av text och stycken. Ändra tecknens utseende manuellt. Ändra styckenas utseende manuellt.

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA LÄS DETTA 1 LÄS DETTA 1.1 INTRODUKTION Tack för att du köpt en MK9-USB skrivare. Den här skrivaren har flera bra funktioner som är speciellt framtagna för att kunna

Läs mer

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Att komma igång pdffactory är en drivrutin för skrivare. Det betyder att du måste skriva ut till den, precis som du skriver ut till andra skrivare. De flesta

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer