Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Inställningar... 6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Formatera din etikett...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Inställningar... 6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Formatera din etikett..."

Transkript

1

2 Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Garantiregistrering...5 Komma igång... 5 Ansluta strömmen...5 Sätta i batterierna...5 Ansluta nätadaptern...5 Sätta i bandkassetten...5 Inställningar... 6 Så här väljer du språk...6 Välja måttenhet...6 Skriva ut din första etikett...6 Lära känna din etikettskrivare... 7 Ström...7 LCD-skärm...7 CAPS-läge...7 Skift-tangenten...7 Blankstegstangent...7 Backsteg...7 Avbryta...7 Navigationstangenter...7 Formatera din etikett... 8 Ändra teckensnittet...8 Lägga till textstilar...8 Lägga till rutor och bakgrundsstilar...8 Skapa flerradiga etiketter...9 Använda blandade format...9 Använda tabulatorsteg...10 Använda symboler och specialtecken...10 Lägga till symboler...10 Föra in internationella tecken...11 Valutasymboler...11 Utskriftsalternativ...11 Skriva ut flera exemplar...11 Numrera etiketterna...11 Ställa in fast etikettlängd...11 Förhandsgranska etiketten

3 Justera texten...12 Ändra klippinställningen...12 Justera utskriftskontrasten...12 Använda etikettskrivarens minne...12 Spara etikettext...12 Spara format...13 Hämta sparade etiketter och format...13 Skötsel av din etikettskrivare...13 Rengöring av etikettskrivaren...13 D1 Bandkassetter...14 Nätadapter...14 Felsökning...15 Feedback på dokumentationen...16 Miljöinformation

4 Bild 1 LabelManager 350D Elektronisk etikettskrivare 6 1 Bandutmatning 9 Skift 17 Symboler 2 Kniv 10 Ruta in/justera 18 Inställningar 3 Skriv ut 11 Stilar/Fast längd 19 Ström 4 Avbryta 12 Teckensnitt 20 Minne 5 Navigering 13 Mellanslagstangent 21 Nätströmsanslutning 6 Return 14 VERSALER 22 LCD-skärm 7 Valuta 15 Tabulatorsteg 8 Backsteg/Rensa 16 Extra 4

5 Om din nya etikettskrivare Med din nya elektroniska etikettskrivare LabelManager 350D kan du skapa en mängd olika, självhäftande etiketter av högsta kvalitet. Du kan välja att skriva ut dina etiketter i flera olika storlekar och med olika utseenden. Etikettmaskinen använder D1-bandkassetter i bredderna 6 mm, 9 mm, 12 mm och 19 mm. Dessa bandkassetter finns i flera olika material. Besök där det finns information om hur du får tag i band och tillbehör för din etikettskrivare. Garantiregistrering Besök för att registrera din etikettskrivare online. Komma igång Följ instruktionerna i detta avsnitt för att skriva ut din första etikett. Ansluta strömmen Etikettskrivaren kan drivas nätström eller batteri. För att spara ström stänger etikettskrivaren av sig automatiskt efter två minuter utan aktivitet. Sätta i batterierna Etikettskrivaren använder sex stycken AA-batterier. Så här sätter du i batterierna 1. Ta bort luckan till batterifacket. Se bild Sätt i batterierna. Var noga med att vända polerna (+ och ) rätt. 3. Stäng luckan. x Plocka ur batterierna om etikettskrivaren inte ska användas på en längre tid. Ansluta nätadaptern När du ansluter nätadaptern till etikettskrivaren kopplas batterierna bort som strömkälla. Så här ansluter du nätadaptern 1. Anslut nätadaptern till uttaget för strömförsörjning upptill på etikettskrivarens vänstra sida. 2. Anslut nätadapterns andra ände i ett vägguttag. x Se till att du kopplar bort etikettskrivaren från nätadaptern innan du drar ut adaptern ur vägguttaget. Annars kommer de senaste inställningarna att försvinna från skrivarens minne. Sätta i bandkassetten Din etikettskrivare levereras med en D1-bandkassett. Information om var du kan köpa fler bandkassetter finns på Så här sätter du i bandkassetten 1. Du öppnar kassettfacket genom att trycka ned och släppa upp locket till facket. Se bild 3. Bild 2 Bild 3 5

6 x Ta bort den skyddande pappbiten som sitter mellan skrivarhuvudet och tryckrullen första gången du använder etikettskrivaren. Se bild 4. Ta bort pappbiten Bild 4 2. Ställ in kassettomkopplaren på storleken för den bandkassett du sätter i. Se bild 4. Omkopplaren passar in i ett urtag i kassetten när denna är på plats. 3. Se till att etikettbandet och färgbandet är spända över kassettens öppning och att etikettbandet löper fritt mellan ledarna. Om bandet behöver spännas vrider du spolen medurs. 4. Sätt in kassetten så att etikettbandet och färgbandet löper mellan skrivarhuvudet och tryckrullen. Se bild Tryck nedåt, försiktigt men bestämt, tills kassetten klickar KLICKA PÅ! CLICK! på plats. Se till att etikettbandet och färgbandet är korrekt placerade. 6. Stäng kassettfackets lock och tryck på A för att starta skrivaren. Inställningar Du kan välja vilket språk och vilken mätenhet du vill att etikettskrivaren ska använda. Så här väljer du språk Du kan välja bland flera olika språk. Standardspråket är inställt på engelska. Så här väljer du ett språk Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Ställ in språk och tryck på H. 3. Välj det språk du vill använda och tryck på H. Välja måttenhet Du kan välja mellan att visa mått i tum eller i millimeter Standardspråket är inställt på engelska. Så här ställer du in måttenhet Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna upp och ned för att välja Ställ in måttenhet och tryck på H. 3. Använd piltangenterna upp och ned för att växla mellan tum och millimeter och tryck på H. Skriva ut din första etikett Du är nu redo att skriva ut din första etikett. Så här skriver du ut en etikett 1. Tryck på knappen A. 2. Mata in text för att skapa en enkel etikett. 3. Tryck på knappen Print för att skriva ut etiketten. Grattis! Du har skrivit ut din första etikett. Fortsätt läsa för att lära dig mer om de teckensnitt, stilar och formateringsalternativ som finns tillgängliga. Bild 5 6

7 Lära känna din etikettskrivare I de följande avsnitten beskrivs varje funktion i detalj. Bekanta dig med funktionstangenternas placeringar på din skrivare. Se bild 1. Ström Knappen A startar och stänger av skrivaren. När två minuter passerat utan någon aktivitet stängs skrivaren av automatiskt. Den sista etikett som skapats sparas i minnet och visas nästa gång skrivaren startas. Likaså återställs de senast valda inställningarna av texten. LCD-skärm På etikettskrivarens LCD-skärm visas en rad med sexton tecken. Du kan dock skriva in upp till 99 tecken/blanksteg. Funktionsindikatorer visas på skärmen så att du vet när en funktion har valts. Se bild 6. Teckensnitt CAPS-läge Flera rader Fast längd Stil Justera/Korrigera Bild 6 Ruta in/ Understrykning Blandade format Antal exemplar Auto-klippning Rullningslist CAPS-läge Tangenten æ växlar mellan versaler och gemener. När CAPS-läget är aktiverat visas indikatorn för CAPS-läget på skärmen och alla bokstäver du skriver in blir versaler. När CAPS-läget är avstängt visas alla inmatade bokstäver som gemener. Skift-tangenten När du använder tangenten F tillsammans med en bokstavstangent, ändras den valda bokstaven mellan gemen och versal. När den används tillsammans med siffertangenter eller funktionstangenter, aktiverar F-tangenten den alternativa funktion som visas på tangenten. Exempel: Om du trycker på æ raderas tecknet till vänster om markören. Men om du trycker på F+æ samtidigt, raderas hela etikettexten och formateringen, och skärmen är klar för att ta emot text till en ny etikett. Blankstegstangent Blankstegstangenten infogar ett blanksteg (mellanslag) i texten. Backsteg Tangenten æ tar bort tecknet till vänster om markören. F+æ raderar all etikettext och formatering. Avbryta Med tangenten stänger du en meny utan att ha valt någon funktion, eller avbryter en pågående åtgärd. Navigationstangenter Med vänster- och höger piltangenter kan visa och redigera din etikett. Med upp- och nedpilstangenterna kan du bläddra bland menyalternativen. Du trycker sedan på H för att bekräfta ditt val. 7

8 Formatera din etikett Du kan välja mellan flera olika formateringsalternativ och på så sätt skapa en snyggare etikett. x Etikettskrivaren minns de senaste inställningarna du gjorde. Det betyder att du kommer du till det menyalternativ som du senast valde, varje gång du öppnar någon av de funktionsmenyer som beskrivs i det här avsnittet. Ändra teckensnittet Du kan välja mellan sex olika teckensnitt för din text: Arial Narrow Arial Normal Arial Wide Times New Roman BIG När du har angett en textstil används den stilen för alla tecken på den aktuella sidan. Så här ställer du in teckensnittet 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskat teckensnitt och tryck sedan på H. Lägga till textstilar Du kan välja mellan 13 olika textstilar. Se bild 7. Du kan bara använda en stil i taget. Stilarna kan användas på alfanumeriska tecken och symboler. Mer information om hur man skriver ut symboler finns under Använda symboler och specialtecken. Normal Vertikal Kursiv Fet Konturerad Skuggad 3D Kursiv + fet Kursiv + konturerad Kursiv + skuggad Kursiv + 3D Genomstruken Spegelvänd Bild 7 Så här ställer du in textstil 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskad stil och tryck sedan på H. Lägga till rutor och bakgrundsstilar Du kan framhäva texten ytterligare genom att rama in eller stryka under den, eller genom att välja en viss bakgrund. Du kan dock inte använda två sådana egenskaper samtidigt. De stilar som finns tillgängliga visas i bild 8. 8

9 Bild 8 Understruken Kvadratisk ruta Punktstreckad ruta Avrundad ruta Krokodilruta Rullningsruta 3D-ruta Punkter Trästruktur Tegelstenar Rutor Parkett Diamanter Väv Så här ställer du in rutans stil 1. Tryck på tangenten. 2. Gå med piltangenterna till önskad rutstil och tryck sedan på H. På tvåradiga etiketter blir båda raderna understrukna. Vid inramning omges däremot båda raderna av samma ruta. Skapa flerradiga etiketter Antalet rader som du kan skriva ut på en etikett beror på etikettbandets storlek: Högst tre rader på 19 mm etiketter Högst två rader på 9 mm och 12 mm etiketter Högst en rad på 6 mm etiketter Så här gör du en flerradig etikett 1. Skriv in texten för den första raden och tryck på D Ett returtecken ë förs in i slutet av den först raden på skärmen, men det tecknet skrivs inte ut på etiketten. 2. Skriv texten för den andra raden. Skärmen visar den rad du just nu skriver. I exemplet nedan visas att det är den andra raden som just håller på att skrivas. í 3. Du kan gå mellan raderna med piltangenterna. Använda blandade format Du kan använda olika teckensnitt och formatstilar på en och samma etikett genom att dela upp etiketten i textblock eller sidor. Sidorna skiljs åt av sidbrytningar. Antalet rader som kan finnas på en sida bestäms av etikettens bredd. Du kan ha två sidbrytningar på en etikett. x Det går inte att blanda olika justeringar, understrykningar, rutstilar och bakgrundsmönster på en och samma etikett. En sådan stil måste vara genomgående. Lägga till en sidbrytning 1. Skriv in och formatera text för etikettens första sida. 2. Tryck på. 3. Använd piltangenterna för att välja Infoga formatbrytning och tryck på H. 4. Fortsätt att skriva in och formatera texten för etikettens nästa sida. 9

10 Använda tabulatorsteg Du kan lägga in tabulatorsteg för att rada upp texten på flerradiga etiketter. Tabulatorsteg är vänsterjusterade och standardavståndet är 50 mm. Så här ändrar du tabulatorstegets längd Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Ställ in tabulatorlängd och tryck på H. 3. Öka/minska tabulatoravståendet med upp-/ nedpilstangenterna och tryck sedan på H. Så här infogar du ett tabulatorsteg 1. Skriv in din text. 2. Tryck på tangenten æ och fortsätt ange text. Använda symboler och specialtecken Du kan föra in symboler och andra specialtecken på dina etiketter. Lägga till symboler Etikettskrivaren klarar av den utökade symboluppsättning som visas i bild 9. Så här lägger du till en symbol 1. Tryck på. Den första symbolraden i tabellen visas på skärmen. 2. Gå till önskad symbol med piltangenterna. Med vänster och höger piltangent bläddrar du horisontellt bland symbolraderna. Med upp- och nedpilarna bläddrar du vertikalt bland symbolraderna. Om du snabbt vill se en symbolrad kan du trycka på den bokstav som motsvarar den önskade raden. 3. När du har kommit till önskad symbol trycker du på H, så förs den in i etikettexten. Bild 9 10

11 Föra in internationella tecken Etikettskrivaren har stöd för den utökade latinska teckenuppsättningen med hjälp av RACE-teknik. På samma sätt som när du använder tangenterna på en mobiltelefon, kan du få fram ett visst tecken genom att snabbt trycka flera gånger på en bokstav. Då bläddrar du bland olika varianter av detta tecken. Om du exempelvis trycker flera gånger på bokstaven a, kommer du att se a à á â ã ä å och så vidare, genom alla tillgängliga varianter. Den ordning i vilken teckenvarianterna visas beror på vilket språk du har valt. Valutasymboler Även med valutatangenten använder du RACE-tekniken för att bläddra igenom ett antal valutasymboler: $ Den ordning i vilken symbolerna visas beror på vilken tangentbordsversion och vilket språk du har valt. Utskriftsalternativ Du kan skriva ut flera exemplar av samma etikett, skriva ut numrerade etiketter och etiketter med fast längd, granska etikettext och -format, samt ställa in kontrasten på utskriften. Skriva ut flera exemplar Du kan skriva ut upp till 16 exemplar av en etikett i en följd. När autoklippfunktionen är avstängd markeras klippläget med en prickad linje mellan etiketterna. Så här skriver du ut flera exemplar av etiketten 1. Tryck på och använd sedan piltangenterna för att ställa in antal exemplar. 2. Du ökar antalet exemplar med uppilstangenten. 3. Med nedpilstangenten minskar du antalet med början på Tryck på H. 5. Tryck på Print för att starta utskriften. x Du märker eventuellt en kort paus i utskriften mellan varje etikett vid mer avancerade format. När utskriften är klar återgår antalet exemplar till standardvärdet 1. Numrera etiketterna Du kan skriva ut numrerade exemplar av samma etikett, där numret för varje etikett ökas med ett (inkrementell numrering). Antalet numrerade etiketter beror på hur många etiketter du valt att skriva ut. Det är bara det sista numret efter en bokstav, ett blanktecken eller en interpunktion som stegas upp. Exempel: abc123 skrivs ut som abc123, abc124, abc125, medan skrivs ut som , , osv. Så här gör du numrerade etiketter 1. Skriv in etikettexten. 2. Välj det antal som ska skrivas ut; se avsnittet Skriva ut flera exemplar. 3. Tryck på. 4. Använd piltangenterna för att välja Inkrementell utskrift och tryck på H. 5. Tryck på Print. Ställa in fast etikettlängd Normalt bestäms etikettens längd av längden på den inskrivna texten. Men du kanske behöver göra en etikett vars längd är konstant oavsett texten. Du kan ange en fast etikettlängd i steg om 2 mm från 40 mm till 400 mm. Den fasta standardlängden är 100 mm. Alla ändringar av den fasta standardlängden som du gör är gällande tills du ändrar den igen. Så här ställer du in fast etikettlängd 1. Tryck på F Använd piltangenterna för att välja ON och tryck på H. 3. Du ökar längden med uppilstangenten. 4. Du minskar längden med nedpilstangenten. 5. Tryck på H för att bekräfta den fasta längden. 6. När etiketten har skrivits ut stänger du av fastlängdsutskriften genom att trycka på 6. Annars kommer alla efterföljande etiketter att skrivas ut med denna fasta längd. 11

12 Förhandsgranska etiketten Du kan förhandsgranska etikettens text eller format innan du skriver ut den. En flerradig etikett visas då som enradig. Så här förhandsgranskar du etiketten 1. Tryck på. 2. Använd nedpilstangenten för att välja att Förhandsgranska utskriften och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja Text eller Format. Om du väljer Text rullar etikettens text fram på skärmen. Om du väljer Format, visas etikettens format en kort stund. Justera texten När du skriver ut en etikett med fast längd, kan du välja mellan att vänsterjustera texten, centrera den eller högerjustera den. På flerradiga etiketter blir alla textraderna vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade i förhållande till varandra. Så här justerar du texten 1. Tryck på F Gå med piltangenterna till önskad justering och bekräfta med H. 3. Tryck på 6 för att stänga av justeringsinställningen. Ändra klippinställningen Du kan välja mellan att få etiketterna automatiskt avklippta efter utskriften och att klippa av dem manuellt med klipptangenten. Som standard klipps etiketterna automatiskt. När du har valt manuell klippning och du skriver ut flera exemplar eller numrerade exemplar av samma etikett, skrivs en prickad linje ut efter varje etikett. Så här ändrar du klippläget Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Välj autoklippning och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja Autoklippning på eller av, och tryck därefter på H. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Justera utskriftskontrasten Genom att ställa in utskriftskontrasten kan du finjustera utskriftens kvalitet. Så här ställer du in kontrasten Settings 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Kontrast och tryck på H. 3. Använd piltangenterna för att välja en av de fem kontrastinställningarna och tryck sedan på H. Använda etikettskrivarens minne Etikettskrivaren har en kraftfull minnesfunktion som sparar text och formatering enligt följande: Sparar automatiskt de senaste nio etiketterna som skrivits ut. Du kan spara text för upp till nio etiketter som du använder ofta. Du kan namnge och spara upp till nio etikettformat som du ofta använder. Spara etikettext Etikettskrivaren sparar automatiskt de nio senast utskrivna etiketterna i en textbuffert. Dessutom kan du spara upp till nio specifika etiketter som du använder ofta. Så här sparar du texten på den aktuella etiketten Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja SPARA och därefter ETIKETT. Nio fält som representerar minnesplatser visas. Ett fält som är fyllt betyder lagrad etikettext. Du kan spara ny text på vilken plats som helst i minnet, men om du väljer en upptagen plats skrivs den tidigare sparade etikettexten över med den nya. 3. Gå med piltangenterna till önskad minnesplats och tryck på H. Etikettexten sparas och du återgår till etiketten. 12

13 Spara format Förutom etikettexter kan du spara upp till nio specifika etikettformat som du använder ofta. Det är bara formatet som sparas, inte själva texten. Så här sparar du formatet på aktuell etikett Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja SPARA och däref ter En lista med nio fält som representerar minnesplatser visas. Fält som innehåller format har ett namn i fältet. Du kan spara nya format i vilket fält som helst, men om du väljer ett upptaget fält, skrivs det tidigare sparade formatet över. 4. Använd piltangenterna för att välja ett fält och tryck på H. Ordet NAMN? visas i fältet. 5. Ange ett namn på formatet och tryck på H. Etikettformatet sparas och du återgår till etiketten. Hämta sparade etiketter och format Du kan enkelt hämta etiketter och format som har sparats i minnet. Så här hämtar du sparade etiketter och format Memory 1. Tryck på. 2. Använd piltangenterna för att välja Hämta och därefter ETIKETT, FORMAT eller SENAST SKRIVNA. 3. En lista över minnesplatser visas på liknande sätt som när du sparar en etikett eller ett format. 4. Gå med piltangenterna till önskad etikett eller format och bekräfta med H. Skötsel av din etikettskrivare Din etikettskrivare är konstruerad för att ge dig en lång och problemfri drift, samtidigt som den kräver mycket lite underhåll. Rengöring av etikettskrivaren Rengör din etikettskrivare då och då så att den fungerar som den ska. Rengör kniven varje gång du byter bandkassett. Så här rengör du kniven 1. Stäng av etikettskrivaren. 2. Tryck på tangenterna A och samtidigt. Meddelandet KLIPPTEST visas på skärmen. 3. Håll tangenterna F + nedtryckta. 4. När du kommer åt båda sidorna av kniven släpper du upp tangenterna. 5. Använd en bomullssudd och alkohol för att rengöra knivens båda sidor. èkniven är extremt vass. Var försiktig när du rengör den. 6. När du har rengjort bladet för du tillbaka det till sitt utgångsläge genom att trycka på. x Du kan även följa denna rutin om kniven skulle fastna i framskjutet läge och inte kan röra sig. Så här rengör du skrivarhuvudet 1. Ta bort bandkassetten. 2. Ta bort rengöringsverktyget från lockets insida. 3. Torka försiktigt av skrivhuvudet med verktygets vadderade sida. Se bild 11. Bild 11 13

14 D1 Bandkassetter Bredd: Längd: Svart/Genomskinlig 6 mm 7 m S mm 7 m S Blå/Genomskinlig Röd/Genomskinlig Svart/Vit Blå/Vit Röd/Vit Svart/Blå Svart/Röd Svart/Gul Svart/Grön S S S S S S S S S Vit/Genomskinlig Vit/Svart 12 mm 7 m S S S S S S S S S S S S mm 7 m S S S S S S S S S S Bredd: Längd: 6 mm 3,5 m 9 mm 3,5 m Flexibla etiketter för böjda ytor Bredd: Längd: 6 mm 5,5 m 9 mm 5,5 m Permanenta etiketter 12 mm 3,5 m S mm 5,5 m S mm 3,5 m S mm 5,5 m S Nätadapter Adapter för Storbritannien S /40075 Adapter för Europa S /

15 Felsökning Försök med följande tänkbara lösningar om du får problem med märkmaskinen. Problem/felmeddelande Ingen visning i teckenfönstret Dålig utskriftskvalitet Klipparen fungerar dåligt Utskrift... För många rader Tillåtet maxantal rader har överskridits För många tecken Motorn har stannat p.g.a. att bandet sitter fast Sätt i bandkassett Bandkassett saknas eller är tom Låg batteriladdning Batteriet är nästan urladdat Bandet har fastnat Motorn har stannat p.g.a. att bandet sitter fast Sidan är inte tom TA bort allt innehål på sidan. Tape storleken är för liten Ställ in Fast längd har valts, men den längd som krävs för etiketten överskrider den fasta längden. Lösning Se till att maskinen är på Byt urladdade batterier Byt urladdade batterier Se till att bandkassetten är rätt isatt. Rengör skrivarhuvudet Byt ut bandkassetten Rengör klipparbladet. SeSkötsel av din etikettskrivare. Ingen åtgärd krävs. Meddelandet försvinnernär utskriften är klar. Ändra etikettens layout eller byt bandbredd. Ta bort en del eller all text i bufferten. Sätt i en ny kassett. Byt batterier eller anslut maskinen till nätadapter. Ta bort det fastnade bandet och byt bandkassett. Ändra tapestorlek eller tryck Cancel för att gå ur Inramning/understryknings menyn. I meddelandet visas ett värde på den längd som är nödvändig för att texten ska få plats. Gör något av följande: Ändra värdet på den fasta längden, eller Välj en smalare teckenstorlek. Om du ändå behöver hjälp, kan du vända dig till :s kundtjänst i ditt land. I garantihäftet finns en lista över telefonnummer i alla länder. 15

16 Feedback på dokumentationen Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram dokumentation som håller högsta kvalitet för våra produkter. Vi vill gärna ha feedback från dig. Skicka oss dina kommentarer eller förslag om våra användarhandledningar. Inkludera följande information tillsammans med din feedback: Produktens namn, versionens nummer och sidans nummer Kort beskrivning av innehållet (instruktioner som är felaktiga eller otydliga, områden där mer detaljerad information behövs etc.) Vi välkomnar även dina förslag om ytterligare avsnitt som du tycker ska vara med i dokumentationen. Skicka e-postmeddelanden till: Tänk på att denna e-postadress endast är till för feedback om dokumentationen. Om du har en teknisk fråga ska du kontakta kundtjänst. Miljöinformation Tillverkningen av den utrustning du köpt kräver att resurser hämtas från naturen och används. Utrustningen kan innehålla ämnen som är farliga för hälsan och miljön. För att undvika att dessa ämnen sprids i naturen och för att minska belastningen på jordens resurser, vill vi gärna be dig att tillämpa lämpliga återvinningssystem. Dessa system återanvänder eller återvinner de flesta material i din förbrukade utrustning, på ett miljövänligt sätt. Symbolen med den överkryssade soptunnan på din enhet anger att du ska använda dessa system. Mer information om insamling, återanvändning eller återvinning av denna produkt finns hos din lokala eller regionala sophämtningsmyndighet. Du kan även kontakta oss för mer information om våra produkters miljömässiga aspekter. Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet, och den är konstruerad för att efterleva följande internationella standarder: Kompatibilitet med US FCC klass B Säkerhet - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - EMI-kompatibilitet EN 55022; EN (+ tillägg) RoHS 2002/95/EC 16

17 CONTACTING CUSTOMER SUPPORT Country Telephone Support Fax Support United Kingdom Ireland France Nederland België - Belgique Deutschland Österreich Schweiz - Suisse Sverige Norge Danmark Suomi Italia España Portugal Polska Magyar Česká republika Slovenská republika Australia New Zealand Hong Kong International

18 2007 A Newell Rubbermaid company bvba Industriepark-Noord Sint-Niklaas Belgium

Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Använda etikettskrivaren första gången... 8 Lära känna din etikettskrivare...

Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Komma igång... 5 Använda etikettskrivaren första gången... 8 Lära känna din etikettskrivare... Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Produktregistrering... 5 Komma igång... 5 Ansluta strömmen... 5 Sätta i batteripaketet... 6 Ladda batteripaketet... 6 Sätta i etikettkassetten... 7 Använda etikettskrivaren

Läs mer

Innehåll Om din nya etikettskrivare...5 Komma igång...5 Inställningar...6 Lära känna din etikettskrivare...7 Ansluta till din dator...

Innehåll Om din nya etikettskrivare...5 Komma igång...5 Inställningar...6 Lära känna din etikettskrivare...7 Ansluta till din dator... 2 Innehåll Om din nya etikettskrivare... 5 Garantiregistrering... 5 Komma igång... 5 Ansluta strömmen... 5 Ansluta nätadaptern... 5 Sätta i batterierna... 5 Sätta i tejpkassetten... 5 Inställningar...

Läs mer

Din nya märkmaskin. Komma i gång. Ström. Garantiregistrering. Batterienheten. Sätt i batterierna

Din nya märkmaskin. Komma i gång. Ström. Garantiregistrering. Batterienheten. Sätt i batterierna Din nya märkmaskin Med din nya märkmaskin LabelPOINT 350 kan du skapa många olika typer av högkvalitativa, självhäftande etiketter. Du kan välja att skriva ut dina etiketter i många olika storlekar och

Läs mer

Din nya märkmaskin. Komma igång. Isättning av tejpkassett. Ström. Garantiregistrering

Din nya märkmaskin. Komma igång. Isättning av tejpkassett. Ström. Garantiregistrering Din nya märkmaskin Med din nya märkmaskin LabelPOINT 150 kan du skapa många olika typer av högkvalitativa, självhäftande etiketter. Du kan välja att skriva ut dina etiketter i många olika storlekar och

Läs mer

Innehåll Om din nya märkmaskin...5 Komma igång...5 Använda märkmaskinen för första gången...6 Lär dig mer om märkmaskinen...7

Innehåll Om din nya märkmaskin...5 Komma igång...5 Använda märkmaskinen för första gången...6 Lär dig mer om märkmaskinen...7 2 Innehåll Om din nya märkmaskin...5 Produktregistrering...5 Komma igång...5 Koppla in strömmen...5 Sätta i tejpkassetten...6 Använda märkmaskinen för första gången...6 Lär dig mer om märkmaskinen...7

Läs mer

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk märkmaskin. Etikettutmatning. Etikettsax Teckenfönster. Strömbrytare. Format/språk

Figur 1 LabelPOINT 250 Elektronisk märkmaskin. Etikettutmatning. Etikettsax Teckenfönster. Strömbrytare. Format/språk Etikettutmatning Etikettsax Teckenfönster Strömbrytare Format/språk Justera/stryk under Fast längd/teckensnitt Minne/Extratangent Numeriska tangenter Utskrift Avbryt Navigeringstangent OK Valuta Backsteg/Rensa

Läs mer

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk märkmaskin

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk märkmaskin USB-kontakt Strömkontakt Teckenfönster Tejputmatning www.dymo.com Typsnittsstil/Storlek Typsnitt/Fast längd Ram/Justering Symboler Ström Etikettsax Inställningar Minne Språk Förhandsgranskning /Infoga

Läs mer

Figur 1 LetraTag Märkmaskin

Figur 1 LetraTag Märkmaskin Etikettutmatning Inställningar På/Av Infoga Avbryt Spara i minne Återkalla minne LCD-display Etikettskärare Skriv ut Format OK Navigera Sifferknapp Versaler Rensa Mellanslag Backsteg Nätanslutning Figur

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 420P

Bruksanvisning. LabelManager 420P Bruksanvisning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 Etikettskrivaren DYMO LabelManager 420P 1 Skriv ut 9 Accenttecken 17 Format 2 Förhandsgranska

Läs mer

DYMO DYMO. Strömförsörjning

DYMO DYMO. Strömförsörjning 1 1 Inledning Med hjälp av Dymo LabelPoint 200 kan du skapa en stor mängd självhäftande etiketter av hög kvalitet med upp till 90 tecken. I LabelPoint används tapekassetter med en bredd på 6 mm, 9 mm eller

Läs mer

Innehål Om din nya märkmaskin...25 Komma igång...25 Första användningen av märkmaskinen...27 Lära känna märkmaskinen...27 Formatera etiketter...

Innehål Om din nya märkmaskin...25 Komma igång...25 Första användningen av märkmaskinen...27 Lära känna märkmaskinen...27 Formatera etiketter... 22 Innehåll Om din nya märkmaskin... 25 Produktregistrering...25 Komma igång... 25 Koppla in strömmen...25 Sätta i batterierna...25 Anslutning av den tillvalsmöjliga nätadaptern...26 Isättning av tejpkassett...26

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Skapa moduletiketter... 13 Använda säkringsmultiplikatorer... 13 Skriva ut tomma moduler... 13 Skapa vertikala etiketter... 13 Ändra etikettypen...

Skapa moduletiketter... 13 Använda säkringsmultiplikatorer... 13 Skriva ut tomma moduler... 13 Skapa vertikala etiketter... 13 Ändra etikettypen... Användarhandledning Innehåll Om din nya skrivare 5 Komma igång 5 Ansluta strömmen 5 Ansluta nätadaptern 5 Sätt i batteriet 5 Ladda batteriet 6 Sätta in batterierna 6 Sätt in och plocka ur etikettkassetten

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Användarhandledning. Rhino 6000

Användarhandledning. Rhino 6000 Användarhandledning Rhino 6000 Tejputmatning Bakgrundsbelysning LCD-skärm Ström Klipp/Mata Utskrift/antal kopior Snabbtangenter Streckkod Symbol Bibliotek Escape Rensa Navigationstangenter OK Storlek/CAPS

Läs mer

STARTA. Installation. 4. Anslut kontakten på plats. 1. Spänn ut bandet. 2. Öppna luckan. 5. Sätt på apparaten.

STARTA. Installation. 4. Anslut kontakten på plats. 1. Spänn ut bandet. 2. Öppna luckan. 5. Sätt på apparaten. Snabbguide STARTA Installation 1. Spänn ut bandet 4. Anslut kontakten på plats 2. Öppna luckan 5. Sätt på apparaten. 3. Sätt in patronen på plats och stäng luckan Sätt in patronen så att etiketten är uppåt

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Etikettskrivare för industriellt bruk

Etikettskrivare för industriellt bruk WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Etikettskrivare för industriellt bruk Bruksanvisning www.dymo.com

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Hitta din LabelManager märkmaskin och sätt igång.

Hitta din LabelManager märkmaskin och sätt igång. Hitta din märkmaskin och sätt igång. Vare sig du etiketterar sällan eller ofta. Vi har den märkmaskin du behöver. Välj den märkmaskin som passar dig och upptäck hur snabbt och enkelt du kan organisera

Läs mer

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter Nerladdning typsnitt Ladda 2 Ladda fonter 2 Menyn Skrivare 3 Avsluta programmet 3 Menyn teckensnitt 3 Välj Teckensnitt 4 Ladda ner ett teckensnitt 7 Ta bort teckensnitt 7 Teckensnitt Information 8 Menyn

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Dolphin Guide Dokument

Dolphin Guide Dokument Dolphin Guide Dokument Utgivare Syncentralens Datateam Stockholm 2015-07-13 Innehållsförteckning Skriva ett dokument... 3 Spara... 3 Avancerat sparande... 4 Spara ändringar i dokument... 5 Spara dokument

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr Innehåll Starta programmet... 2 Flikarna...2 Fliken Material...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

LabelManager Wireless PnP BRUKSANVISNING

LabelManager Wireless PnP BRUKSANVISNING LabelManager Wireless PnP BRUKSANVISNING dymo.com Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

WordPad Windows 10 för seniorer

WordPad Windows 10 för seniorer WordPad Windows 10 för seniorer WordPad är ett textredigeringsprogram som du kan använda till att skapa och redigera dokument. Till skillnad från Anteckningar kan du i WordPad använda formatering och grafik,

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb.

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb. n är endast tillgänglig när skrivaren behandlar eller skriver ut ett jobb, när det visas ett skrivarmeddelande eller när skrivaren är i hexspårningsläge. Tryck på Meny för att öppna n. Klicka på ett menyalternativ

Läs mer

Funktionsmanual LABXPERT

Funktionsmanual LABXPERT Funktionsmanual LABXPERT Innehåll Sid 2 Allmän information om skrivaren 3 Displayen 3 Menyfunktionen 4 Material-/färgbandskassett, artikelnummerinformation 4 Artikelnummerinformation 5 Radhantering, Rensa

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Din manual DYMO RHINO 6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332863

Din manual DYMO RHINO 6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332863 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DYMO RHINO 6000. Du hittar svar på alla dina frågor i DYMO RHINO 6000 instruktionsbok

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

LABEL PRINTER TUTORIAL

LABEL PRINTER TUTORIAL TUTORIAL LABEL PRINTER Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch. Fövara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch. Fövara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens. 2470 BRUKSANVISNING Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch. Fövara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens. http://solutions.brother.com/ Sammanställningar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer