Manual. Version Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys"

Transkript

1 Manual Version Base Pro Module Organization Module Keys

2 Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista... 8 Listarea - Lista... 9 Listarea Sök... 9 Listarea Sök Lösenord Listarea Sök Extra Generell hantering av Objekt Skapa Objekt Skapa koppling Ändra Objekt Ändra koppling Ta bort Objekt Ta bort koppling Specifik hantering av Objekt Användare Speciella fält för Användare Hantering av lösenord Användares behörighet Användargrupper Användargrupps behörighet Knippor Speciella fält för Knippor Placering av Knippa Knippa behörighet Knippa Historik Knippa Schema Objektgrupper Objektgrupp behörighet Skåp/Anläggning Speciella fält för Skåp/Anläggning Överföring av data Skåpsöversikt Rapporter/ Historik Larm Sök - Uttag Sök - Insättning Sök - Aktivitet Schema Schema - Behörighet Schema - Insättningskontroll Schema - Aktivitet Behörighet Speciella fält för Behörighet Behörighet - Schema... 34

3 Sida 3 Kontakt Speciella fält för Användare Kontakt - Användare Företag Kvitto/Kvittenser Utlämning Återlämning Administration Dokumenttext Formatering av texter Lagring Färg Systemadministration Lösenordstyp Parametrar Egna Fält Konfiguration Parametrar Ljud Moduler Organisation (Organization) Organisationsstruktur Statussidan Organisationstillhörighet Objekt Organisationsbehörighet Användare Nycklar (Keys) Speciella fält för Nycklar Ägare Mål Historik Nyckel Administration Mål/Plats... 54

4 Sida 4 Allmänt Denna manual behandlar användargränssnittet för hela Axsor plattformen inklusive de moduler som finns tillgängliga.uppbyggnaden av systemplattformen ser ut som följer: Funktionalitet som berör moduler presenteras i separat avsnitt. Innehållet (rörande ikoner) i respektive grundinstallation och modulerna presenteras i nedanstående tabell de delar som ingår i Base ingår alltid i Pro och moduler är alltid möjliga att koppla till Base. Statussida Användare Användargrupper Nycklar Knippor Objektgrupper Rapporter Schema Behörighet Kontakt Företag Kvitto/Kvittenser Organisation Administration Systemadministration Konfiguration Base Base Pro Module Keys Base Pro Pro Pro Pro Base Base Base Module Organization Olika delar beroende på installation Olika delar beroende på installation Pro OBS! Genomgående genom manualen visas gränssnitt från PRO installation. OBS!

5 Sida 5 Inloggning Åtkomst till Axsor ges via Internet Explorer. Det första som möter användaren är inloggningssidan, varifrån inloggning sker för att ge tillgång till systemet. - Ange personligt Användarnamn (User) och Lösenord (Password) och tryck därefter på knappen Log in eller Enter på tangentbordet. OBS! Var noga med stora och små bokstäver i lösenord. OBS! Beroende på vilken Användare som loggat in styrs språket som systemet presenteras på samt vilka funktioner som skall finnas tillgängliga (presenteras av ikoner, flikar och funktionsknappar i systemet). Axsor presenteras på språken Engelska, Svenska och Norska vilket beror av vilket språk respektive användare är kopplad till. OBS! Användare som loggat in i systemet blir automatiskt utloggade ifall ingen aktivitet skett på ett antal minuter (5 minuter som standard). OBS!

6 Sida 6 Statussida Efter inloggning visas en statussida med ett antal rapporter kring vad systemet som helhet har för aktuell status. De olika rapporterna är länkar till färdiga rapporter: Aktiva Larm: Larm i systemets Anläggningar som ännu inte har kvitterats i Axsor. Uttagna Knippor: Knippor som är uttagna ur systemets Anläggningar. Användare snart inaktiva: Användare som snart (standard inom 10 dagar) blir inaktiva genom att giltighetstid för Användaren går ut eller giltighetstiden för Användarens lösenord går ut. Användare snart inaktiva (i Anv.Gr.): Användare som snart (standard inom 10 dagar) förlorar sin koppling till Användargrupp och därmed kan förlora sin behörighet. Inaktiva Anläggningar: Anläggningar som inte skickat Alive-signal under en tid (standard 5 minuter) och som därmed inte kan kommunicera med servern. OBS! En webbsida uppdaterar inte sig själv, vilket innebär att den status som visas var aktuell vid tillfället då sidan hämtades. För att få ny uppdatering måste klick ske på aktuell ikon. OBS!

7 Sida 7 Gränssnitt Genomgående på samtliga sidor i systemet är uppbyggnaden av gränssnittet lika. Detta åskådliggörs i genomgången av det som finns under ikonen Användare nedan. Ikonarea Överst i gränssnittet finns ett antal ikoner som ger tillgång till olika objekt eller funktioner i systemet detta område benämns ikonarea. Den objektikon som är aktiv visas med en röd ram kring ikonen. Om muspekaren förs över en objektikon visas en röd ram kring ikonen och det står även i klartext under ikonen vilket objekt som ikonen ger tillgång till om användaren klickar på den. Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal objektikoner i ikonarean. Editeringsarea - data I mitten av gränssnittet finns en area där varje enskilt objekt presenteras och där det är möjligt att editera uppgifter direkt mot databasen detta område benämns editeringsarea. Överst i editeringsarean står namnet på det aktuella objektet (i detta fall Användarens fullständiga namn). Under objektnamnet finns ett antal flikar som håller olika information. Området under respektive flik kan vara av två typer; antingen består det av två kolumner med data eller så består det av en lista över kopplingar som finns till det aktuella objektet (exempelvis Användargrupper som Användaren är kopplad till), se nedan. Den flik som är aktiv visas tydligt med röd färg på fliken. Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal flikar i editeringsarean. Till höger i editeringsarean finns ett antal funktionsknappar som ger möjlighet till att: - Editera (papper och penna) - Skapa Ny (plus-tecken) - Spara (diskett) - Ta bort (papperskorg)

8 Sida 8 - Avbryt (kryss). - Info om förändringstidpunkt (frågetecken) Beroende på vad den Användare som loggar in i systemet har för behörighet visas olika antal funktionsknappar i editeringsarean. Då en funktionsknapp används förändras utseendet på de olika fälten i editeringsarean det syns tydligt ifall användaren är i läge att editera data för det aktuella objektet. När ett fält är tvingande i samband med editering visas detta med en röd stjärna (*) i slutet av det aktuella fältet. Systemet säger ifrån ifall Användaren försöker spara objektet utan att de tvingande fälten är ifyllda. För att återgå till visaläge tryck på funktionsknappen Avbryt (kryss). Klickar Användaren på funktionsknappen Ta bort eller ifall Användaren trycker på en felaktig funktionsknapp presenteras en varning innan något genomförs. Editeringsarea lista Under vissa flikar presenteras listor istället för datafält. Detta gäller bland annat visning av Användares koppling till Användargrupper. I visaläge presenteras endast information som är kopplad till användaren, medan det i editeringsläge ges möjlighet att förändra koppling genom att ändra gjord koppling, lägga till ny eller ta bort.

9 Sida 9 För att förändra en koppling/data i en lista i editeringsarean måste bockrutan till vänster om önskat objekt bockas för. För ytterligare information om hur editering sker se separat avsnitt nedan. Listarea - Lista Nederst i gränssnittet presenteras listor för de objekt som finns lagrade i databasen under den aktuella ikonen. I denna del sker även sök av objekt under en egen flik. Genom att klicka på rubrikerna i listan är det möjligt att sortera innehållet både stigande och fallande. Det antal objekt som presenteras i listan visas uppe till höger i listarean med antal i den presenterade listan/antal totalt i databasen med aktuellt urval/ antal total i databasen. För att minimera tidsåtgången vid presentation av data är listor i listarean begränsade till 50 objekt som standard det går att presentera fler objekt via val under fliken Sök och parameterinställning via ikonen Sysadmin. I Listarean presenteras ett urval av data som finns registrerad för respektive objekt. Längst till vänster finns en bockruta vid respektive objekt klickas en sådan bockruta i presenteras objektet i editeringsarean. Den flik som valts för ett objekt i editeringsarean bevaras öppen när ett nytt objekt väljs i listarean. Listarea Sök Bakom den fliken sök skapas urvalskriterier för visning av objekt i listarean. De objekt som möter de uppställda kriterierna presenteras under fliken Lista när Användaren klickar på knappen Sök.

10 Sida 10 Det finns två möjligheter i samband med sök av data i ett fält: - Börjar med innebär att de poster som presenteras har samma inledning som det angivna värdet i det specifika fältet. - Inkluderar innebär att de poster som presenteras har det angivna värdet någonstans i det specifika fältet. Fält som inte fylls i tas inte med bland kriterier för sök. OBS! Samtliga fält som fylls i ingår i sök OBS! Utöver de möjligheter som finns att välja när det gäller urvalskriterier finns även möjlighet att i drop-down meny längst upp till höger välja det maximala antalet poster som skall visas under fliken Lista när sök genomförts. För att återställa samtliga urvalskriterier klicka på Återställ till höger om sökknappen. Listarea Sök Lösenord Under fliken Sök Lösenord är det möjligt att söka fram vilken Användare som har ett specifikt lösenord i form av RFID tag/kort. Listarea Sök Extra Under ikonen Systemadmin är det möjligt att lägga upp Egna fält för Användare, Nycklar och Knippor. Dessa fält har en egen flik för Sök som får utseende beroende på de fält som registrerats.

11 Sida 11 Generell hantering av Objekt I detta avsnitt behandlas hantering av objekt generellt det vill säga registrering, förändring, koppling och borttag av poster i databasen. I och med att flödet för hantering av Objekt är detsamma i hela systemet visas endast hantering som är specifik för enskilda objekt i separata avsnitt nedan. För att exemplifiera hantering av Objekt används Användare. Skapa Objekt OBS! För att undvika dubbletter i systemet bör alltid nyregistrering föregås av sök. OBS! För Användare är det möjligt att via parameterinställning under ikonen Sysadmin ange ifall systemet skall kontrollera dubblettinmatning via fältet Person Nr alternativt Anställnings Nr. Som standard görs dock ingen kontroll av något fält. Ifall ett fält anges för dubblettkontroll måste dock fältet alltid fyllas i det kan således inte lämnas tomt. För att skapa ett nytt objekt tryck först på aktuell ikon och därefter funktionsknappen Ny (plus-tecknet) till höger i editeringsarean. När ett fält är tvingande i samband med editering visas detta med en röd stjärna (*) i slutet av det aktuella fältet. Systemet säger ifrån ifall Användaren försöker spara objektet utan att de tvingande fälten är ifyllda. När åtminstone de fält som är tvingande har fyllts i tryck funktionsknappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean för att spara objektet i databasen. Det är möjligt att fritt förflytta sig mellan flikarna för ett objekt och editera data under flera flikar innan objektet sparas. Samtliga objekts fält är möjliga att redigera efter att de sparats med undantag för objektens ID och i vissa fall då typ har valts. Första fältet överst till vänster under fliken Basinfo anger det unika ID som posten får i databasen. För samtliga objekt (med undantag för Nycklar) skapas detta ID automatiskt av systemet, men det är möjligt att förändra detta ID om så skulle önskas. När ett ID sparats är det inte möjligt att ändra detta. Det finns ingen funktion kopplad till respektive objekts ID, varför det är enklast att bevara de ID som automatskapas av systemet. OBS! Skapa ett nytt objekt ifall det rör sig om något nytt (exempelvis ny Användare eller ny Knippa) som kan identifieras ändra existerande objekt ifall det endast är egenskaper som förändrats (exempelvis en Användares telefonnummer). OBS!

12 Sida 12 De flikar som finns för samtliga objekt är Basinfo och Info de övriga flikarna skiftar mellan de olika objekten. Fälten under Basinfo skiljer sig också mellan de olika objekten, men innehåller alltid fältet för ID och ett fält för Beskrivning eller Namn. OBS! Den data som registreras i fält för Beskrivning eller Namn utgör alltid sorteringskriteriet i listarea och är det som i förekommande fall presenteras i anläggningarnas display. OBS! Fliken Info ger möjlighet att registrera valfri information om ett specifikt objekt begränsningen är 3000 tecken. Det är möjligt att registrera data i samtliga flikar och skapa önskvärda kopplingar innan objektet sparas. OBS! För att objektet skall registreras i databasen måste det sparas genom klick på funktionsknappen Spara (diskett). OBS! Ifall en ny post skapats eller en förändring gjorts i en existerande post ger systemet alltid en kontrollfråga ifall ett klick görs på annan funktion eller objekt. Tryck på OK för att spara och tryck Avbryt för att låta bli att spara och istället följa det klick som gjordes. Skapa koppling Många objekt kan kopplas ihop och grupperas i systemet. Detta görs via vad som kallas väljare. Väljaren startas alltid via editeringsarean, men ser olika ut beroende på ifall det sker via en data flik eller en listflik. När koppling skall ske då editeringsarean är en listflik ger första raden i listan möjlighet till koppling. Nedan åskådliggörs detta med koppling mellan Användare och Användargrupp.

13 Sida 13 När koppling skall ske då editeringsarean är en dataflik visas endast en länk till väljaren denna länk är alltid understruken och startar med Välj. Detta åskådliggörs med Knippa nedan. När det är en editeringsarea med dataflik är det endast möjligt att välja en koppling medan det då editeringsarean är listflik finns möjlighet att göra ett obegränsat antal kopplingar. Oavsett vad som är starten för väljaren ger den två nya flikar i listarean en för sök och en för välj. Fliken Sök Kopplingsobjekt (i bilden ovan Sök Användargrupp) blir aktiv per automatik och det är möjligt att fylla i urvalskriterier och tryck Sök eller direkt klicka fliken Välj Kopplingsobjekt (i bilden ovan Välj Användargrupp). Under fliken Välj Kopplingsobjekt visas de Kopplingsobjekt som finns lagrade (och som uppfyller eventuella ifyllda sökkriterier) i databasen i form av en lista. Samtliga objekt som finns i listan har en bockruta till vänster som vid klick innebär att koppling sker Kopplingsobjektet blir då flyttat till listan i editeringsarean och bockrutan försvinner i listan Välj Kopplingsobjekt i Listarean. De Kopplingsobjekt som det aktuella objektet redan kopplats till är inte möjliga att välja igen i och med att bockrutan då är borttagen. OBS! För att kopplingen skall registreras i databasen måste objektet sparas genom klick på funktionsknappen Spara (diskett) i editeringsarean. OBS!

14 Sida 14 Efter att objektet sparas visas samtliga Kopplingsobjekt i listan i editeringsarean. Ändra Objekt För att ändra ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. Det objekt som är valt visas som förbockat i listarean och de editerbara fälten i editeringsarean visas med textrutor. Fält som inte är möjliga att ändra (i exemplet ovan se Användar Id) visas utan editerbar textruta. Det är möjligt att både förändra och lägga till data under samtliga flikar innan det görs definitivt genom klick på funktionsknappen Spara (diskett). OBS! Skapa ett nytt objekt ifall det rör sig om något nytt (exempelvis ny Användare eller ny Knippa) som kan identifieras ändra existerande objekt ifall det endast är egenskaper som förändrats (exempelvis en Användares telefonnummer). OBS! Ändra koppling För att göra en ytterligare koppling till ett existerande objekt skall instruktionen för Skapa koppling ovan användas. Ifall val av Kopplingsobjekt görs från dataflik i editeringsarean är det inte möjligt att förändra kopplingen det är endast möjligt att välja ett nytt/annat Kopplingsobjekt. Detta görs på samma sätt som Skapa koppling.

15 Sida 15 Kopplingar som existerar mellan objekt kan redigeras i de fall de gjorts i listflik. För att ändra en koppling till ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. För att ändra koppling välj flik där Väljaren finns. När Kopplingsobjektet väljs i listan visas en editeringsruta till höger om listan. Välj eller skriv in de uppgifter som önskas och klicka på knappen Spara (diskett) i editeringsrutan för att ändra på kopplingen. Ändringen som gjorts visas direkt i listan, men den är inte sparad i databasen. OBS! Förändringar i kopplingar sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! När objektet är sparat återgår gränssnittet till visaläge och fliken Basinfo visas. För att kontrollera att uppgifterna sparats korrekt klicka på fliken där kopplingen gjorts.

16 Sida 16 Ta bort Objekt För att ta bort ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ta bort (papperskorg) till höger i editeringsarean. Det ges alltid en kontrollfråga innan ett objekt tas bort. Tryck på OK för att ta bort objektet och tryck Avbryt för att ångra borttaget. När ett objekt tas bort tas även alla kopplingar bort. I vissa fall kan systemet kräva att kopplingar tas bort först då informerar systemet om detta. Ta bort koppling Kopplingar som existerar mellan objekt kan tas bort, men först måste objektet sättas i ändraläge. För att ändra ett objekt som tidigare skapats tryck på aktuell ikon, välj objektet ur listan i listarean så att det presenteras i editeringsarean och klicka därefter funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. För att ändra koppling välj flik där Väljaren finns. När Kopplingsobjektet väljs i listan visas en editeringsruta till höger om listan. Klicka på knappen Ta bort (papperskorg) i editeringsrutan för att ta bort kopplingen. Det ges alltid en kontrollfråga innan en koppling tas bort. Tryck på OK för att ta bort objektet och tryck Avbryt för att ångra borttaget.

17 Sida 17 Ändringen som gjorts visas direkt i listan, men den är inte sparad i databasen. OBS! Borttag av kopplingar sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! När objektet är sparat återgår gränssnittet till visaläge och fliken Basinfo visas. För att kontrollera att uppgifterna sparats korrekt klicka på fliken där kopplingen gjorts.

18 Sida 18 Specifik hantering av Objekt I detta avsnitt beskrivs specifika fält som finns för vissa Objekt samt funktioner som är unika och viktiga för Objekten. Användare I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Användare. Via ikonen Användare ges möjlighet att: - Registrera nya Användare - Ändra/Redigera Användare - Ta bort Användare Via denna ikon genomförs även: - Registrering av lösenord - Kopplingar mot existerande Användargrupper Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användares behörighet till Knippor och Dörrar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Användare Under ikonen Användare kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Användarnamn Här skrivs användarnamn som skall användas för inloggning i administrationssystemet in. Detta användarnamn tillsammans med Lösenord Application (se nedan) utgör inloggningsuppgifter för administrationssystemet. Basinfo Default språk Här väljs det språk som systemet i webbläsare och i anläggning skall presenteras för Användaren. Kontakt Visa i skåp Bockas denna ruta i överförs telefonnumret till anläggningarna för att kunna presenteras där. Extra Info Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet.

19 Sida 19 Hantering av lösenord För att kunna logga in i Axsor och/eller Eagle måste Användaren unikt identifiera sig. De Lösenord som finns tillgängliga har följande funktion: Lösenord Används för Typ Kommentar Application Axsor Lösenord För tillgång till webb krävs även att Användarnamn registreras under fliken Basinfo. RFID Eagle Identifierare Kräver extern tag/kort. UserName Eagle Identifierare Kräver att även PinCode registreras. PinCode Eagle Lösenord Kan användas i kombination med RFID och/eller UserName. Lösenord hanteras under fliken Lösenord. Utöver identifikation finns även möjlighet att lägga till PIN-kod för ytterligare säkerhet (för UserName är detta ett krav). I systemet finns såväl identifierare och lösenord placerade under fliken Lösenord. För att hantera lösenord måste den aktuella Användarens post vara i ändraläge. För att lägga till eller förändra ett existerande Lösenord klicka i bockruta till vänster om önskvärd rad i listan. Ange först Lösenord i det översta fältet i editeringsrutan och bekräfta därefter Lösenord i det nedre fältet och tryck därefter funktionsknappen Spara (diskett) för att spara de inmatade uppgifterna. OBS! Systemet ger automatiskt värden för Identifierare (RFID och UserName) och Behörighetsregel (PinCode) som är viktiga för att systemet skall fungera korrekt ändra därmed inte dessa uppgifter. OBS! För Lösenord Application finns möjlighet att lägga in giltighetstid i fältet Förfaller (dagar). Standardvärdet för detta fält är 30 dagar och detta är även det maximala antalet dagar som kan anges. Lämnas detta fält tomt förfaller aldrig lösenordet. Det är möjligt att ställa in egna standardvärden via ikonen Sysadmin.

20 Sida 20 Samtliga Lösenord måste vara minst fyra (4) tecken långa. PinCode måste dessutom endast innehålla siffror. Systemet meddelar Användaren ifall inmatade värden inte uppfyller dessa kriterier. Det går att ange egna kriterier när det gäller mönster för Lösenord under ikonen Sysadmin. OBS! Registrering och förändring av Lösenord sparas först i databasen efter det att hela objektet sparats genom klick på knappen Spara (diskett) till höger i editeringsarean. OBS! Användare som ges Lösenord Application blir automatiskt placerade i Användargrupp som ger begränsad behörighet. För att ge ytterligare behörighet i systemet måste Användaren kopplas mot önskvärd Användargrupp (se nedan). Inställning för vilken Användargrupp en användare med Lösenord Application skall placeras i kan ändras under ikonen Sysadmin. Kontroll av Lösenord (RFID-tag etc) kan göras under specifik flik i listarean, men endast av Användare med administrationsbehörighet. Användares behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se de objekt i Anläggningarna som Användaren har behörighet till. För att Användaren skall få behörighet till Objekt i Anläggningar (Knippor och Dörrar) måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet. När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram objekt som önskas kontrolleras ifall Användaren har behörighet till och under fliken Välj Behörighet listas samtliga objekt som användaren har behörighet till. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Objekt i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean.

21 Sida 21 Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Användargrupper I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Användargrupper. Via ikonen Användargrupper ges möjlighet att: - Registrera nya Användargrupper - Ändra/Redigera Användargrupper - Ta bort Användargrupper Via denna ikon genomförs även: - Kopplingar mot existerande Användare Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användargrupps behörighet till Knippor För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. OBS! Användares behörighet i webbsystemet styrs av koppling mot Användargrupp. För att få tillgång till systemet krävs dock att Användaren även har registrerat Användarnamn och Lösenord Application. OBS! De förbestämda inloggningsnivåerna är: SystemAdministrators, vilket ger fullständig behörighet till hela systemet. SystemOperators, vilket ger vissa begränsningar när det gäller att skapa och ta bort. SystemObservers, vilket enbart ger möjlighet att granska information i systemet. Tänk på att fältet Beskrivning för Användargrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Användargrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Användargrupp. Användargrupps behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se de objekt i Anläggningarna som Användargruppen har behörighet till.

22 Sida 22 För att Användargruppen skall få behörighet till Objekt i Anläggningar (Knippor och Dörrar) måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan). När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram objekt som önskas kontrolleras ifall Användargruppen har behörighet till och under fliken Välj Behörighet listas samtliga objekt som Användargruppen har behörighet till. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Objekt i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användargruppen har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användargruppen har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Knippor I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Knippor. Via ikonen Nyckelknippor ges möjlighet att: - Registrera nya Knippor - Ändra/Redigera Knippor - Ta bort Knippor

23 Sida 23 Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot position i Anläggning - Kopplingar mot existerande Objektgrupper Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användare som har behörighet till Knippor - Historiskhändelser för Knippor För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Knippor Under ikonen Knippor kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Elektronisk övervakning Här anges ifall Knippan skall vara elektronisk övervakad eller ifall den skall hanteras manuellt via systemet. Elektroniskt övervakade Knippor skall vara kopplade till en position i en Anläggning. En icke elektroniskt övervakad Knippa kan istället kopplas mot en lokation där den normalt är placerad. Basinfo ibutton Id Då Knippor skall vara elektroniskt övervakade och därmed placerade i Anläggningar måste de kopplas mot en databärare (ibutton). Varje ibutton är unik och identifieras med ett elektroniskt Id. Detta Id kan antingen skrivas in eller väljas in i detta fält. Basinfo Nyckelbricka Id Då en nyckelbricka fästs på den registrerade Knippan används detta fält för att registrera dess Id och eventuell färg och identifikation vid användande av streckkod för Kvitton. Basinfo Paginerings Id För att säkerställa att nyckelring till en Knippa inte bryts, och därmed att inget förändrats på Knippan, kan nyckelringen märkas med ett Id som registreras i detta fält. Placering Extra Info Denna flik visar vilken placering en Knippa har i en Anläggning alternativt ges här möjlighet att koppla en Knippa till en Lokation där den normalt är placerad. Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet. Placering av Knippa Placering av Knippa sker för elektronisk övervakning genom koppling till Dallas ibutton via länken Välj Knippa eller utan elektronisk övervakning genom val av Lokation under fliken Placering. Se avsnitt Koppla Objekt ovan för ytterligare information. OBS! För att Användare skall kunna ges Behörighet till Knippa måste denna vara elektroniskt övervakad och kopplad mot en Dallas ibutton (det vill säga placerad i en position i en Anläggning). OBS!

24 Sida 24 Om bockrutan Ej Kopplade är markerad i samband med sökning av ibutton presenteras endast de ibutton (de positioner) i Anläggning som ännu inte är kopplade till en Knippa. OBS! För att en Knippa som inte skall vara elektroniskt övervakad skall kunna kopplas mot en Lokation måste lokationen vara registrerad via ikonen Administration. OBS! Knippa behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Knippan. För att någon Användare skall få behörighet till en Knippa måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan). När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Knippan och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Knippan. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Knippa Historik Under fliken Historik är det möjligt att se vilka händelser som har skett med aktuell Knippa. I listan visas både Borttag och Placering som gjort i Anläggningarna samt vid vilken tidpunkt detta skett och av vem och eventuella Utlämningar och Återlämningar som skett av den aktuella Knippan via Kvitton. För ytterligare information kring de historiska händelserna används ikonen Rapporter och/eller Kvitton.

25 Sida 25 Knippa Schema Under fliken Schema är det möjligt att se aktuella kopplingar och göra nya kopplingar av schema för Återlämning och Aktiviteter till en Knippa. För ytterligare information om denna funktion se under Schema nedan. Objektgrupper I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Objektgrupper. Via ikonen Objektgrupper ges möjlighet att: - Registrera nya Objektgrupper - Ändra/Redigera Objektgrupper - Ta bort Objektgrupper Via denna ikon genomförs även: - Kopplingar mot existerande Knippor Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera: - Användare som har behörighet till Objektgrupper För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Tänk på att fältet Beskrivning för Objektgrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Objektgrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Objektgrupp. OBS! Även om Dörrar kan grupperas i Objektgrupper är detta i många fall inte nödvändigt i och med att det är möjligt att i Behörighetsregler automatiskt ge behörighet till Dörrar ifall Användare har behörighet till Knippa som är placerad bakom en Dörr. OBS! Objektgrupp behörighet Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen. För att någon Användare skall få behörighet till en Objektgrupp måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan).

26 Sida 26 När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Objektgruppen och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen. Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean. Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean. Skåp/Anläggning I detta avsnitt behandlas specifika detaljer rörande objektet Skåp/Anläggning. Under ikonen Skåp presenteras data som rör Anläggningar och kommunikationen mellan Server och Anläggning det finns endast begränsade möjligheter att redigera data. En enhet med en eller flera Eagle Wall Skåp benämns Anläggning detsamma gäller en Eagle Floor som innefattas av en till fyra Slides (Skärmar). Varje enskilt Eagle Wall Skåp och varje enskild Eagle Floor Slide presenteras med egen flik numrerad från 1 och uppåt. OBS! All kommunikation mellan server och Anläggning bestäms av Anläggningen när denna är redo. Detta innebär att servern endast efterfrågar/begär överföringar. OBS!

27 Sida 27 Inställning av parametrar och ljud för Anläggning hanteras under ikonen Konfiguration. Det är möjligt att ställa in specifika parametervärden för Anläggningarna, men görs inga inställningar får anläggningarna av systemet satta standardvärden. Ikonen Konfiguration nås endast av Användare med administrationsbehörighet. Speciella fält för Skåp/Anläggning Under ikonen Skåp kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Arkivering fr.o.m. Här anges fram till vilken tidpunkt som historik som skickats från Anläggningen har arkiverats i egen databas. Arkivering sker per automatik efter det antal dagar som ställts in via en parameter som nås via ikonen Sysadmin. Basinfo Historik Arkiverad Här anges när arkivering senast skett. Basinfo Alive vid Här anges när Anläggningen senast skickade en signal till servern. Basinfo Uppdatering efterfrågad Här anges tidpunkt då servern senast begärde att få sända uppdatering av Behörigheter och annan data från server till Anläggning. Basinfo Uppdaterad Här anges tidpunkt då servern senast sände över data till Anläggningen. Basinfo Historik efterfrågad Här anges tidpunkt då servern senast begärde att få historik skickad från Anläggningen. Basinfo Loggar uppdaterade Här anges tidpunkt då servern senast mottog någon historik från Anläggning. Basinfo Rensning efterfrågad Samtliga transaktioner mellan Anläggning och server lagras under en tid i databasen. Här anges tidpunkt då dessa transaktioner senast rensades (transaktioner sparas i två veckor). Överföring av data Följande data överförs mellan server och Anläggning: - Behörigheter och annan data från server till Anläggning (Uppdatering) - Historik från Anläggning till server (Historik) Systemet överför data mellan server och Anläggning automatiskt med bestämda intervall. Larm som inträffar vid Anläggning överförs dock direkt till server. Längd på intervall för överföringar ställs in i parametrar via ikonen Sysadmin. Det är möjligt att efterfråga/begära överföring till/från Anläggning manuellt för att säkerställa en så snabb överföring som möjligt. För att efterfråga/begära överföring manuellt klicka ikonen Skåp, välj aktuell Anläggning i listarean och klicka på funktionsknappen Ändra (papper och penna) till höger i editeringsarean. Klicka därefter på Återställ för önskad information (Uppdatering och/eller Historik) och klicka därefter på funktionsknappen Spara (diskett). Så snart Anläggningen är redo kommer överföring att ske.

28 Sida 28 OBS! Samtliga överföring och alla begäran kräver att Anläggningen sänder Alive-signaler. OBS! Skåpsöversikt Samtliga Skåp eller Slides som ingår i en Anläggning åskådliggörs i egna flikar numrerade från 1 och uppåt. Under en sådan flik visas status för respektive Knippa och Position. Det finns fyra olika illustrationer av varje position i en Anläggning: IButton Lysdiod Förklaring Inne Grön Visar att ibutton (Knippa) sitter i Anläggningen och att den är placerad korrekt. Inne Röd Visar att ibutton (Knippa) sitter i Anläggningen, men att den är felplacerad. Ute Grön Visar att ibutton (Knippa) är uttagen ur Anläggningen och att uttaget skett korrekt. Ute Röd Visar att ibutton (Knippa) är uttagen ur Anläggningen, men att uttaget varit obehörigt. När muspekaren förs över en position i anläggningen visas en tool-tip (gul ruta) med ytterligare information om vilken Knippa som hör till positionen och när senaste aktiviteten skett samt vid uttag även vem som utförde den. Genom att klicka i bockrutan expandera panel uppe till höger i editeringsarean ökas ytan för editeringsarean ut så att hela Skåpet eller Sliden visas. Rapporter/ Historik I detta avsnitt behandlas specifika detaljer rörande Rapporter/Historik. Under ikonen Rapporter presenteras historik från Anläggningarna och det är även möjligt att ta fram fördefinierade rapporter utifrån historik från Anläggningarna. Det första som visas under ikonen Rapporter är den aktuella dagens senaste 50 händelser från samtliga Anläggningar i systemet. Under fliken Sök ges möjlighet att skapa urval av historik från Anläggningar. Det är möjligt att begränsa urvalet genom selekteringar på bland annat Anläggning, Typ av aktivitet och inom specificerade tidsintervall. Det är

29 Sida 29 även möjligt att direkt göra sökning i arkiverad historik. Har val gjorts under andra ikoner kan dessa följa med automatiskt till fliken Sök och utgör en del av de urvalskriterier som fylls i. För att ta bort dessa val från kriterierna tryck på Återställ. Görs val av Typ ges möjlighet att göra urval på upp till fem olika Aktiviteter som skall presenteras. Val av Aktivitet görs i den presenterade rutan till höger om rubriken. Genom att klicka på en aktivitet placeras denna ovanför den streckade linjen och ingår då i urvalskriterierna. För att ångra en vald Aktivitet väljs denna över linjen och den flyttas då tillbaka under linjen. Resultatet av utförda urval presenteras under fliken Historik och är där möjliga att sortera efter samtliga presenterade kolumner. Larm Larm inkommer direkt till servern när de inträffar i en Anläggning. I en Anläggning är det möjligt att stänga av ljuden (återställa larm lokalt), men reset av ett larm sker i webbapplikationen. Samtliga larm presenteras under fliken Historik med en bockruta till vänster. När denna ruta bockas för presenteras en möjlighet att skriva in en anledning till varför larmet inträffat och/eller vilken åtgärd som togs till följd av larmet. När knappen Reset Larm trycks förbereds detta för att sändas till Anläggningen. Det är möjligt att direkt göra reset på flera larm. Genom att bocka för flera larm förändras knappen för reset till Multippel reset och förbockade larm presenteras med ID till höger om knappen. Information som registreras kommer att föras in på samtliga larm som valts. Under fliken Historik presenteras larm som inte gjorts reset på med Typ Larm* och de som tidigare gjorts reset på presenteras med Typ Larm. När ett Larm är markerat är det möjligt att se de händelser som hänt före och efter själva Larmet under fliken Relaterade i listarean. Det aktuella larmet (eller det senast förbockade vid flera) är markerat i blå färg, i listan visas även de händelser som skett inom det antal minuter som angetts under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Under fliken Sök Relaterade är det möjligt att förändra hur många poster och hur lång tid före och efter Larmet som poster skall visas för. Det är möjligt att läsa åtgärder och orsaker som registrerats för Larm som tidigare gjorts reset på genom markering av bockruta till vänster dessa är då dock inte möjliga att ändra på.

30 Sida 30 Sök - Uttag Under fliken Sök Uttag är det möjligt att skapa rapporter av: - Uttagna Knippor vid specifik tidpunkt - Tillfällen då Användare har haft mer än X Knippor uttagna samtidigt - Tillfällen då Användare har haft som mest Knippor uttagna samtidigt - Knippor uttagna längre än Y timmar och Z minuter Ifall bockrutan Endast nyligen uttagna är markerad genomförs endast sök av de senaste historikhändelserna i Anläggningarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin standardvärdet är 30 dagar. Resultatet av den rapport som görs presenteras under fliken Rapport Antal. När en rad i den presenterade rapporten markeras genom bockrutan till vänster presenteras respektive händelse som ligger bakom rapporten under fliken Historik. Sök - Insättning Under fliken Sök Insättning är det möjligt att skapa rapporter av: - Knippor som inte satts in i enlighet med det Schema för Insättningskontroll som registrerats för Knippor. Som standard skapas rapporten utifrån de senaste 30 dagarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Resultatet av den rapport som görs presenteras under fliken Insättning. I denna rapport visas vid sidan av uppgifter kring Knippan, Användaren och det Schema som kopplats till Knippan även status för Knippan för tillfället samt vad verkligt resultat blev.

31 Sida 31 Sök - Aktivitet Under fliken Sök Aktivitet är det möjligt att skapa rapporter av: - Knippor som inte använts enligt det Schema för Aktivitet som registrerats. - Knippor som skall användas i en Aktivitet i enlighet med ett Schema som finns registrerat. Som standard skapas rapporten utifrån de senaste 30 dagarna. Denna tid ställs in under fliken Parametrar under ikonen Sysadmin. Det är även möjligt att skapa rapporten framåt i tiden för att få en Att-göra-lista för Aktiviteter som skall utföras. Detta görs genom att Till datum sätts framåt i tiden. Rapporten presenteras under fliken Aktivitet. I denna rapport visas vid sidan om uppgifter kring Knippan och det Aktivitetsschema som kopplats även vilken status Aktiviteten har. Schema Under ikonen Schema ges möjlighet att med fullständig flexibilitet skapa Scheman som styr: - Behörighet - Insättningskontroll - Aktiviteter Under fliken Basinfo ges möjlighet att välja vilken typ av Schema som skall skapas. Detta val styrs hur Schema skapas och vilka flikar som visas. Schema - Behörighet Ett Behörighetsschema kan bestå av ett obegränsat antal kombinationer av veckodagar, tider och datum och det är möjligt att skapa obegränsat antal Behörighetsscheman.

32 Sida 32 I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Här sparas också de Schema som eventuellt skall kombineras ihop innan Behörighetsschemat sparas i sin helhet. Flera olika Behörighetsschema kan dessutom kombineras i samband med att Behörighetsregler skapas under ikonen Behörighet. För att på så sätt skapa en heltäckande kalender för en Behörighetsregel. Schema - Insättningskontroll Ett Schema för Insättningskontroll styr regler för: - Hur lång tid en Knippa får vara uttagen (i minuter) - En specifik tidpunkt när en Knippa måste vara insatt under den dag den tagits ut I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Under fliken Knippor är det möjligt att direkt koppla de Knippor som det aktuella Schemat för Insättningskontroll skall gälla för. Det är endast möjligt att ange ett Schema för Insättningskontroll per Knippa. Schema - Aktivitet Ett Aktivitetsschema anger regler för när Knippor skall tas ut från en Anläggning för att en Aktivitet skall genomföras. I det integrerade editeringsfönstret i editeringsarean skapas Schema. Det är möjligt att skapa flera Aktivitetsschema för en Knippa för att på så sätt täcka samtliga dagars planerade Aktiviteter. Under fliken Knippor är det möjligt att direkt koppla de Knippor som det aktuella Schemat för Aktiviteten skall gälla för.

33 Sida 33 Behörighet I detta avsnitt behandlas hur Behörighetsregler registreras, ändras och tas bort. Genom registrering av Behörighetsregler är det möjligt att ge: - Enskild Användare behörighet till enskilt objekt - Enskild Användare behörighet till Objektgrupp - En Användargrupp behörighet till enskilt objekt - En Användargrupp behörighet till Objektgrupp Dessa Behörigheter är dessutom möjliga att begränsa genom koppling av Schema i Behörighetsregeln. Tänk på att fältet Beskrivning för Behörighetsregel skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Behörighetsregler anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Behörighetsregel. När de önskvärda Användare, Användargrupper, Objekt och Objektgrupper valts till matrisen är det möjligt att ange vilka Användare/Användargrupper som skall ha Behörighet till vilka Objekt/Objektgrupper. Dessa val görs genom att markera de bockrutor som skapas i brytpunkten mellan respektive objekt. Genom att föra markören till bockrutan som skapas i brytpunkten mellan objekten visas en tool-tip som gör det enklare att läsa vad som anges i den aktuella raden och kolumnen. De färgade knapparna i matrisen innebär snabbval för markering och avmarkering. Grön knapp innebär markering och röd knapp innebär avmarkering. Uppe till vänster i fliken Matris ges möjlighet att markera/avmarkera samtliga rutor. I inledningen på respektive rad finns möjlighet att markera/avmarkera raden som helhet och i toppen av respektive kolumn ges möjlighet att markera/avmarkera kolumnen som helhet. För att ta bort en rad eller en kolumn från en matris är det möjligt att klicka på det aktuella objektet. Samtliga rader och/eller kolumner som inte har någon markerad ruta tas bort från matrisen när den sparas. När

34 Sida 34 detta sker ger dock systemet alltid en möjlighet att ångra detta innan det effektueras fullständigt. Speciella fält för Behörighet Under ikonen Behörighet kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Objekt typ Det är möjligt att skapa Behörighetsregel för Knippor eller Dörrar. Basinfo Behörighetstyp Endast Allmän behörighet används av systemet. Basinfo Ge behörighet till dörrar När en Behörighetsregel skapas med objekt typ Nyckelknippa ger markering av denna bock automatiskt behörighet till dörrar som krävs att de öppnas för att komma åt de aktuella Knipporna. Behörighet - Schema Flera Schema kan kopplas till en Behörighetsregel och det är även möjligt att kombinera flera Schema genom att skapa relationer (och/eller) mellan dem och flytta dem upp och ner. OBS! Väljs inget Schema ges Behörighetsregeln automatiskt Schema default som ger Behörighet under alla tidpunkter. OBS! Kontakt I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Kontakt. En Kontakt är normalt en person som inte är registrerad som Användare i systemet. Det är till en Kontakt utlämning sker och det är även en Kontakt som återlämnar Knippor. Kontakt används företrädesvis för hantering av utlämning vid sidan av en Anläggning genom Kvitton. Via ikonen Kontakt ges möjlighet att: - Registrera nya Kontakt - Ändra/Redigera Kontakt - Ta bort Kontakt

35 Sida 35 Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot existerande Användare - Kopplingar mot existerande Företag För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Användare Under ikonen Kontakt kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Identifierare Fält som används för elektronisk identifiering (förslagsvis streckkod på körkort) av Kontakt. Basinfo Är Användare När denna bockruta markeras ges möjlighet att söka den Användare som de facto är samma som aktuell Kontakt. OBS! I och med att fältet Identifikation utgör ett identifikationsfält för Kontakt måste detta vara unikt identifierbart. OBS! Vid koppling av Kontakt till Företag krävs att Företag finns registrerat. En Kontakt kan vara kopplad till obegränsat antal Företag. Är Kontakt kopplad till flera Företag presenteras dessa i drop-down meny i samband med registrering av Kvitto. Kontakt - Användare Vid registrering av Kontakt är det möjligt att ange att denna även utgör en Användare. Detta görs via bockrutan Är Användare under fliken Basinfo. Företag I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Företag. Via ikonen Företag ges möjlighet att: - Registrera nytt Företag - Ändra/Redigera Företag - Ta bort Företag Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot existerande Kontakert För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan.

36 Sida 36 Kvitto/Kvittenser I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande Kvitton, vilket ger möjlighet att registrera och kontrollera utlämning och återlämning av Knippor manuellt. Via ikonen Kontakt ges möjlighet att: - Registrera nya Kvitton (Utlämning) - Ändra/Redigera Kvitton (vidare Utlämning och Återlämning) - Ta bort Kvitton För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering. OBS! Utformning av utlämnings- och återlämningskvitton hanteras under ikonen Admin. OBS! Utkvittering kräver inte att en Anläggning finns, utan fungerar helt fritt från händelser i Anläggningar. För att på effektivaste sätt hantera utlämning och återlämning av Knippor till Kontakter kan extern streckkodsläsare användas. För Knippor är det även möjligt att använda ibutton-läsare. Systemet fungerar bra med streckkodsläsare Datalogic Heron 130 med USB-anslutning. För full funktion vid läsning av olika typer av streckkoder hänvisas till manual för läsaren. Inställningar för hur identifikation skall ske och tidsinställningar för Kvitton görs via parametrar under ikonen Sysadmin. Utlämning Ett Kvitto skapas genom tryck på funktionstangenten Skapa ny (plus tecknet) i editeringsarean. Först ges möjlighet att läsa in eller välja en Kontakt som skall få Knippan/Knipporna utlämnade till sig. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Identifierare hämtas aktuell Kontakt automatiskt upp och presenteras till höger i editeringsarean. Genom att klicka på länken Välj Kontakt är det även möjligt söka fram och välja Kontakt utifrån lista i listarean.

37 Sida 37 Ifall en Kontakt är kopplad till flera företag väljs Företag i presenterad drop-down meny till höger om den hämtade kontakten. Är en Kontakt endast kopplad till ett Företag presenteras detta direkt. OBS! För utlämning krävs att Kontakt finns registrerad. I annat fall tydliggörs det för Användaren att Kontakten är okänd och registrering måste då ske under ikonen Kontakt. OBS! Nu är det dags att läsa eller välja Knippor som skall lämnas ut. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Knippa identifierare visas denna Knippa i en integrerad lista nedtill i editeringsarean. Genom att klicka på länken Välj Knippa är det även möjligt att söka fram och välja Knippa utifrån lista i listarean. OBS! En Knippa som finns utlämnad på ett Kvitto kan inte kopplas till annat Kvitto förrän återlämning skett. OBS! När Knippa valts och placerats i den integrerade listan presenteras den standardtid som är satt för senaste återlämning. Det är möjligt att sätta en annan tid för knippan genom att göra val för datum och tid. Det är även möjligt att lägga till flera Knippor på samma kvitto. Kvittot som helhet får samma sista återlämningstid som den Knippa som har den senaste återlämningstiden. OBS! För att färdigställa Kvitto för utlämning krävs att rutan Signerad bockas för. OBS! Den Användare som är inloggad i systemet anges alltid automatiskt som utlämnare av Knippor till Kontakt.

38 Sida 38 När samtliga Knippor är tillagda för utlämning på det aktuella Kvittot tryck funktionstangenten Spara (diskett) i editeringsarean. Det är möjligt att skriva ut kvitto på papper för underskrift via länken Visa Kvitto i editeringsarean. Då visas Kvittot i ett eget fönster där det längst ner finns en knapp för utskrift. För att inte få ut sidhuvud och sidfot med uppgifter om varifrån utskrift skedde krävs att inställningar görs i Internet Explorer på den aktuella datorn som används. Detta görs via menyn Arkiv -> Utskriftsinställningar i fälten Sidhuvud och Sidfot. Data under fliken Återlämning är inte möjliga att ändra innan ett Kvitto är signerat. Data under fliken Utlämning är inte möjlig att ändra när ett Kvitto är signerat. Återlämning För återlämning krävs först att det aktuella Kvittot söks fram eller väljs i listarean. Det är möjligt att söka på flera olika kriterium, men förslagsvis används Knippa identifierare för att med säkerhet få rätt träff direkt. Är rutan Endast aktiva Kvitton markerad presenteras endast de Kvitton som har någon Knippa utlämnad i listan. I listan under fliken Lista i listarean markeras det aktuella kvittot, som då blir möjligt att behandla i editeringsarean. Klicka på funktionstangenten Ändra (papper och penna) för att göra återlämning. Data under fliken Utlämning är inte möjlig att ändra när ett Kvitto är signerat.

39 Sida 39 Klicka på fliken Återlämning för att möjliggöra återlämning. Det är nu möjligt att läsa in eller välja en Kontakt som genomför återlämningen. Det är även möjligt att markera rutan Återlämnad av Kontakt för att direkt ange att det är samma kontakt som fått Knippor utlämnade på Kvittot. Nu är det dags att läsa eller välja Knippor som återlämnas. När uppgift lästs eller skrivits in i fältet Knippa identifierare blir denna Knippa automatiskt angiven som återlämnad i den integrerade listan nedtill i editeringsarean. Det är även möjligt att direkt markera önskvärd Knippa i den integrerade listan utan att söka fram den. Ifall alla Knippor återlämas går det även att markera rutan Allt återlämnat för att direkt återlämna samtliga Knippor. När samtliga Knippor är återlämnade på ett Kvitto blir detta automatiskt signerat (rutan Signerad markeras). När återlämning är gjord på det aktuella Kvittot tryck funktionstangenten Spara (diskett) i editeringsarean. Det är möjligt att skriva ut återlämningskvitto på papper för underskrift via länken Visa Återlämningskvitto i editeringsarean. Då visas Återlämningskvittot i ett eget fönster där det längst ner finns en knapp för utskrift. För att inte få ut sidhuvud och sidfot med uppgifter om varifrån utskrift skedde krävs att inställningar görs i Internet Explorer på den aktuella datorn som används. Detta görs via menyn Arkiv -> Utskriftsinställningar i fälten Sidhuvud och Sidfot.

40 Sida 40 Administration Via ikonen Administration ges möjlighet att: - Ändra/Redigera Dokumenttext för Kvitto - Registrera Lagring, det vill säga plats för lagring av icke elektroniska objekt - Ändra/Redigera Lagring - Ta bort Lagring - Registrera Färg för nyckelbricka - Ändra/Redigera Färg för nyckelbricka - Ta bort Färg för nyckelbricka Dokumenttext För att skapa Kvitto och Återlämningskvitto för utskrift krävs att detta byggs upp under ikonen Administration. De redigeringar som görs sker på det språk som den aktuella inloggade användaren är inloggad med. Det finns standardtexter inlagda på utskrifterna, men dessa kan med fördel förändras så att dessa stämmer överens med den egna verksamheten och de krav som ställs på dessa juridiska dokument. När en text skall förändras väljs aktuell text i listarean för att åskådliggöras i editeringsarean. Till vänster visas Typ och SpråkID, uppgifter som helst inte skall förändras. Till höger visas en beskrivning av vad fältet innehåller samt textens höjd i mm. För att få en bra utskrift bör Texthöjd anpassas efter den text som skrivs in.

41 Sida 41 OBS! De förändringar som görs slår igenom på samtliga nya Kvitton som skapas efter att förändringarna är sparade. Kvitton som tidigare skapats bibehåller dock de texter som var aktuella vid tillfället då de skapades. OBS! Det som skrivs i den stora editeringsytan kommer ut på utskriften. Tryck funktionstangenten Spara (diskett) för att spara den aktuella texten. OBS! Den fil (.gif)som anges för DocumentImage måste placeras i mappen c:/inetpub/wwwroot/paam.axsor/images/customimages på den maskin systemet installerats på. OBS! OBS! I samband med ändring av texter är det viktigt att vara uppmärksam på formateringskommandon skilt från textinnehållet. Använd därför inte tecknen < eller > eller & i textinnehållet. OBS!

42 Sida 42 För att möjliggöra en bra utskrift krävs att mätningar görs på det aktuella bladet som skrivs ut med de standardtexter som finns. Formatering av texter Det är även möjligt att formatera texter på Kvitto med olika kommandon. Denna typ av kommandon finns inlagda på vissa texter som standard. OBS! Samtliga kommandon måste omges av < (vilket står för <) och > (vilket står för >). OBS! Exempel på kommandon är möjliga att använda: Innan text Efter text tag element tag tag element tag Fet stil < b > < /b > Understruket < u > < /u > Kursiv stil < i > < /i > Det är givetvis möjligt att kombinera dessa kommandon och även använda andra vedertagna kommandon för specialtecken, färger etcetera. Förklaring till hur det fungerar och vilka möjligheter som finns går att få på bland annat följande hemsidor: Lagring För att ge möjlighet att välja en hemposition för en Knippa i det fall det inte rör sig om en elektroniskt övervakad Knippa som är placerad i en Anläggning måste platsen registreras under fliken Lagring. Vid registrering av Lagring är det möjligt att lägga in såväl en vägbeskrivning till platsen som adress för att ges denna möjlighet bockas önskvärd ruta för. När informationen är registrerad tryck funktionsknappen Spara (diskett) för att ge möjlighet att välja platsen under ikonen Knippa och fliken Placering.

43 Sida 43 Färg För att ge möjlighet att välja färg för fältet Nyckelbricka under ikonen Knippa måste den aktuella färgen vara registrerad i detta värdeförråd. Systemadministration I detta avsnitt behandlas specifika detaljer som är systemövergripande. Via ikonen Systemadministration ges möjlighet att: - Registrera Lösenordstyper - Ändra/Redigera Lösenordstyper - Ta bort Lösenordstyper - Ändra/Redigera Parametrar - Registrera nya Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar - Ändra/Redigera Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar - Ta bort Egna Fält för Användare, Knippor och Nycklar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Lösenordstyp Via fliken Lösenordstyp ges möjligheten att registrera och ändra möjliga urvalet av Lösenord för Användare i systemet. Här väljs även hur uppgifterna skall hanteras av systemet. OBS! Ändra inte inställningar för hur ett lösenord skall behandlas ifall du inte är helt säker på vad detta får för effekt i systemet då det kan påverka väsentlig funktionaliteten i systemet. OBS!

44 Sida 44 Parametrar Under fliken Parametrar visas Parametrar som är editerbara för systemet som helhet i listarean. Dessa Parametrar styr främst hur data skall presenteras och inställningar för kommunikation. När en Parameter skall ändras markeras den i listarean och det är möjligt att ange ett nytt värde. Samtliga Parametrar har min- respektive maxvärden alternativt fasta värden som inte får frångås. Egna Fält Det är möjligt att lägga upp Egna fält i systemet för objekten Användare, Knippor och Nycklar. När ett Eget fält skapas måste Applikation anges som Användare eller Nyckelknippor (i och med att Nycklar ingår i egen modul). För det Egna fältet måste det även anges: - Fältnummer - Fältnamn - Storlek De angivna fälten presenteras under fliken Ext Info under respektive ikon i den ordning som angetts. Fälten är möjliga att söka i egen flik i listarean för det aktuella objektet.

45 Sida 45 Konfiguration I detta avsnitt behandlas specifika detaljer som gäller inställningar för Anläggning. Via ikonen Konfiguration ges möjlighet att: - Ändra/Redigera Parametrar för Anläggning - Ändra/Redigera Ljud för Anläggning Via denna ikon genomförs även: - Service för Anläggning (detta behandlas dock inte i denna manual) Parametrar Under fliken Parametrar visas Parametrar som är editerbara för vald Anläggning i listarean. Dessa Parametrar styr hur data skall presenteras i Anläggningen och inställningar för Anläggningen. När en Parameter skall ändras tryck funktionsknappen Ändra (papper och penna) och markera den önskade Parametern i listarean och det är möjligt att ange ett nytt värde i editeringsarean. Samtliga Parametrar har minrespektive maxvärden alternativt fasta värden som inte får frångås.

46 Sida 46 Ljud Under fliken Ljud är det möjligt att stänga av och sätta på olika ljudtyper. Är en ljudtyp markerad kommer denna typ av ljud att låta i aktuell Anläggning är ljudtypen avmarkerad låter inte aktuell ljudtyp.

47 Sida 47 Moduler I detta avsnitt behandlas de tilläggsmoduler som finns tillgängliga för Axsor. Företrädesvis är det endast de delar av systemet som skiljer sig åt från gundinstallationen som presenteras. Organisation (Organization) I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande Organisation. Via ikonen Organisation ges möjlighet att: - Registrera nya Organisationer - Ändra/Redigera Organisationer - Ta bort Organisationer Via denna ikon genomförs även: - Upplägg av Organisationer i noder Efter registrering under denna ikon är det möjligt att ange: - Användares behörighet inom Organisationen - Objekts tillhörighet inom Organisationen För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering. OBS! Det är mycket viktigt att den Organisation som skapas med Organisationsid ORG0001 är toppnoden i den totala Organisationen. OBS! Vid skapande av ny Organisation krävs att organisationsbehörighet för Användare återigen sätts för denna specifika nod med anledning av detta kan innebära mycket administration är det viktigt att så långt möjligt färdigställa hela organisationsträdet innan denna funktion tas i bruk. Organisationsstruktur När den första Organisationen är skapad och nästa Organisation registreras skall denna ges

48 Sida 48 organisationstillhörighet (placeras in i organisationsträdet). För en Organisation anges organisationstillhörighet till den Organisation som är moder till den aktuella Organisationen som registreras. Genom att markera den ruta som är placerad till höger om den moder som gäller för den aktuella organisationen placeras Organisationen på rätt plats i organisationsträdet. När Organisationen är sparad visas den i listarean tillsammans med den Organisation som är dess moder och på vilken nivå i organisationsträdet som respektive Organisation är placerad. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga objekts organisationstillhörighet och Användares organisationsbehörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade tillhörighet och behörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det. Statussidan Efter inloggning visas statussidan med organisationsträdet till vänster vid sidan om de ordinära rapporterna kring vad systemet som helhet har för aktuell status.

49 Sida 49 De olika rapporterna är länkar till färdiga rapporter. Dessa färdiga rapporter utgår från den Organisation som är i markerad i organisationsträdet till vänster. Det är endast de Organisationer som den inloggade Användaren har organisationsbehörighet till som visas för som är möjliga att se rapporter och data för. Organisationstillhörighet Objekt Samtliga objekt måste ges organisationstillhörighet för att kunna sparas och därmed behandlas i systemet. Registrering av organisationstillhörighet visas nedan med hjälp av objektet Användare, men fungerar lika för samtliga objekt. Organisationstillhörighet visar var inom Organisationen ett objekt har sin hemvist. Det är möjligt att sätta flertalet organisationstillhörigheter för varje objekt ifall objektet ifråga skall kunna behandlas av Användare som har organisationsbehörighet inom olika noder. Organisationstillhörighet måste anges för objekten: - Användare - Användargrupper - Knippor - Objektgrupper - Anläggningar/Skåp - Kontakt - Företag OBS! Organisationstillhörighet har endast med administrationssystemet och webbapplikationen att göra och har därmed ingen påverkan på behörighet till Knippor och Anläggningar/Skåp. OBS! OBS! Klargör för Användarna hur organisationstillhörighet skall anges i samband med registrering för varje enskilt objekt för just er Organisation. OBS! Tänk på att de Användare som har organisationstillhörighet på samma nivå eller under sin organisationsbehörighet ges möjlighet att ändra sina egna uppgifter. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga objekts organisationstillhörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade tillhörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det. Organisationsbehörighet Användare Det är endast Användare som har organisationsbehörighet i och med att denna koppling styr vad Användaren får se och ta befälet över för data i databasen.

50 Sida 50 OBS! Organisationsbehörighet måste anges för samtliga Användare som har möjlighet att använda webbapplikationen. OBS! Organisationsbehörighet är möjlig att sätta i fyra olika status: Visa Ändra Ny Ta bort Ger möjlighet att se objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att ändra objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att skapa nya objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. Ger möjlighet att ta bort objekt med tillhörighet inom eller under aktuell Organisation. När en ruta markeras för en Organisation ärvs denna organisationsbehörighet nedåt i organisationsträdet. Användare som ges Visa behörighet till en moderorganisation får automatiskt även Visa behörighet till de Organisationer som är placerade under aktuell moderorganisation. OBS! Klargör för Användarna hur organisationsbehörighet skall anges i samband med registrering för just er Organisation. OBS! OBS! För att minimera risken för dubbellagring är det viktigt att lägga Visa behörighet på rätt nivå i Organisationen. OBS! Tänk på att de Användare som har organisationstillhörighet på samma nivå eller under sin organisationsbehörighet ges möjlighet att ändra sina egna uppgifter. Vid omstrukturering i organisationsträdet följer samtliga Användares organisationsbehörighet med den aktuella Organisationen, vilket innebär att endast de som tidigare hade behörighet till aktuell Organisation även i fortsättningen har det.

51 Sida 51 Nycklar (Keys) I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Nycklar. Via ikonen Nyckelar ges möjlighet att: - Registrera nya Nycklar - Ändra/Redigera Nycklar - Ta bort Nycklar Via denna ikon genomförs även: - Koppling mot Knippa Via denna ikon är det även möjligt att: - Koppla Ägare till Nycklar - Koppla Mål för registrering av vad Nycklar öppnar - Se Historikhändelser för Nycklar För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan. Speciella fält för Nycklar Under ikonen Nycklar kräver följande fält speciell förklaring: Flik Fält Förklaring Basinfo Nyckel Id Här anges unik identifikation av en Nyckel. Detta är ett av de få Id i systemet som inte automatiskt genereras i och med att denna identitet med fördel skall vara möjlig att spåra nyckeln med. Extra Info Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet. Ägare Under fliken Ägare anges eventuell extern ägare till en Nyckel. OBS! Den ägare som väljs måste finnas registrerad under ikonen Kontakt. OBS! För att välja en ägare måste Nyckeln vara i läge för att editera (papper och penna).

52 Sida 52 Ägare anges genom klick på länken Välj Ägare. Denna koppling fungerar likt övriga kopplingar i systemet. Vid klick på länken Välj Ägare öppnas två nya flikar i Listarean Sök Kontakt och Välj Kontakt. Då sök genomförts genom uppsättning av kriterier under Sök Kontakt visas resultatet under fliken Välj Kontakt. Här bockas även önskvärd Kontakt för och denna kopplas då temporärt till den aktuella Nyckeln och visas i Editeringsvyn. Först när Nyckeln sparas via klick på Funktionstangenten Spara (Diskett) verkställs kopplingen i databasen. När Nyckeln är sparad och en Ägare finns kopplad syns denna information direkt i editeringsarean. Mål Under fliken Mål anges den eller de platser som aktuell Nyckel ger åtkomst till. OBS! Den plats som skall valjas måste finnas registrerad under ikonen Administration och fliken Plats. OBS!

53 Sida 53 För att välja ett mål (en plats) måste Nyckeln vara i läge för att editera (papper och penna). Lägg till ett nytt mål genom att bocka för rutan och klicka på länken Välj Plats i den integrerade rutan i editeringsarean. Då öppnas två nya flikar i listarean; Sök Plats och Välj Plats. När önskvärd Plats är vald flyttas registrerad information med upp till editeringsarean och det ges möjlighet att fylla i Tillägg (normalt i form av gatunummer, trappor etcetera). Tryck därefter Spara (diskett) i den integrerade rutan i editeringsarean. Målet blir dock inte sparat förrän hela objektet Nyckel är sparat via funktionknappen Spara (diskett) i editeringsarean. Efter att Nyckeln är sparad visas det eller de Mål som registrerats/kopplats i en lista under fliken Mål.

54 Sida 54 Historik Nyckel Under fliken Historik är det möjligt att se vilka händelser som har skett med aktuell Nyckel. I listan visas händelser som skett med den/de Knippa/or som den aktuella Nyckeln varit kopplad till. Har Nyckeln flyttats mellan Knippor hanteras detta av systemet. Administration Mål/Plats För att ge Användare möjlighet att välja Målför en Nyckel måste de platser som skall kunna väljas vara registrerade under ikonen Administration fliken Plats. För att underlätta hanteringen av adresser kan aktuellt adressregister med fördel registreras i systemet. I och med att det i samband med val av Mål under ikonen Nycklar ges möjlighet att anteckna gatunummer för aktuellt mål är det med fördel som detta inte skrivs ut vid registrering under ikonen Administration.

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

SourceTech Tellus Administration R2. Användarhandbok

SourceTech Tellus Administration R2. Användarhandbok R2 Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2000-2010 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer