PMF - Materielförteckningsapplikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMF - Materielförteckningsapplikation"

Transkript

1 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida i PMF - Materielförteckningsapplikation Innehåll 1 Allmänt Inloggning till PMF - Produktion Materielförteckningar Funktionalitet Processflöde Initiering / Redigering materielförteckning Processflöde Utsökning / Presentation / Produktion / Avveckling PMF - Generellt Gemensamma funktioner Menyer Dialoger - Gemensamt Generella dialogbeskrivningar GENPMF907 Öppna fil GENPMF910 Sök GEN911 Sök <Aktuellt sökobjekt> GEN912 Utskrift Rapporter, Noteringar, Meddelanden, bilder, m.m GENPMF913 Meddelande till producent; Exempel GEN926 Visa dokument GEN928 Innehåll i EXPORT-katalog GEN929 Applikationsfel GEN950 Sök Firmauppgifter GEN951 Firmauppgifter PMFred - Redigering Materielförteckningar Allmänt Funktionalitet Uppdatering Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF100 - Huvudfönster PMF110 Visa PMF111 Flik Materielförteckning PMF112 Flik Avsnitt PMF113 Flik Bild PMF114 Flik Position PMF115 Flik Teckning PMF116 - Flik Förhandsgranska PMF117 Flik REF-kontroll...44

2 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida ii PMF118 Flik Bilder REF-kontroll PMF119 Flik Avvecklade positioner PMF131 Inarbeta TO PMF132 Fotnoter PMF133 - Generell firma PMF134 - Fotnotsreferenser PMF135 Kompletterande uppgifter (position) PMF136 Skapa ny position PMF137 Utländsk benämning PMF138 Kopiera antalsangivelse PMF139 Kopiera/Klistra in position PMF140 Kopiera/Klistra in bild PMF141 Numrera om positioner PMF142 Bekräfta ändring benämning DOK-referens PMFta - Teckningsadministration Allmänt Funktionalitet Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF500 Huvuddialog TA PMF501 Förhandsgranska PMF502 Utsökning teckning/ar PMF503 Ange Teckningstyp PMF504 Ange Teckningskategori PMF505 Addera / Checka ut / Checka in / Koppla Teckning PMF507 Flik Teckning PMF510 Visa PMFto - Teknisk order-hantering Allmänt Funktionalitet Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF600 Grundfönster TO Teknisk order PMF601 Teknisk order (TO) PMF602 Sökdialog TO; Tekniska order PMF603 Filtrera TO PMF604 Sök RDK (Reservdelskatalog) PMF605 Lägg till Bruksenhet PMF606 - Sök 'Berör materiel' PMF610 Visa Teknisk order...94

3 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 1(94) PMF - Materielförteckningsapplikation 1 Allmänt FMV har sedan lång tid uppdraget från FM att vidmakthålla och utveckla system för produktion av materielförteckningar. Inom FMV ansvarar MS 587 för ändringstjänsten vad avser Flygvapnets reservdelskataloger. För övriga aktörer för Marin och Armé tillhandahålls systemet som verktyg för stöd vid framtagandet av Materielförteckningar. Materielförteckningsrutinerna har utgått ur FREJ88-systemet och ersätts sedan aug-2004 av en Windows-baserad PC-applikation, PMF - Produktion Materielförteckningar. De delapplikationer som beskrivs i detta avsnitt används vid redaktionellt arbete, vid koppling av teckningar till bilder, vid koppling av TO mot kataloger, samt vid presentation av materielförteckningar. Med materielförteckningar avses här Reservdelskataloger, Reservdelsförteckningar, Elschemaböcker, Sats- och Tillbehörslistor och Installationskataloger. 1.1 Inloggning till PMF - Produktion Materielförteckningar Inloggning till PMF görs via MS 587 server med erhållet Användarid (User name) och Lösen (Password): Därefter görs uppstart via 'Start'-menyn eller ikon på Skrivbordet av någon av delapplikationerna nedan: PMFred - Redigering av Materielförteckningar PMFta - Teckningsadministration (Hantering av teckningar till bilder i kataloger), samt PMFto - Koppling av TO - Tekniska order till materielförteckningar. Ytterligare några delapplikationer finns för administration av systemet vilka endast berör ett fåtal användare och inte beskrivs i detalj i denna handbok: PMFmfa - Materielförteckningsadministration, och PMFsa - Systemadministration PMF, och PMFpro - Produktion av Materielförteckningar.

4 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 2(94) Funktionalitet Målsättningen med applikationen är bl a att understödja den redaktionella processen samt stödja möjligheterna till god datakvalitet och produktivitet avseende de materielförteckningar som levereras och hanteras inom förvarsmakten. I nedanstående processflödesgrafer ges en beskrivning av hur den totala bearbetningen av materielförteckningar utförs, från öppning av en ny materielförteckning eller ny utgåva av befintlig materielförteckning, via redigering av katalog, bilder och positioner till produktion/tryckning och arkivering av materielförteckningen. Vid varje processruta i graferna anges, i vilken delapplikation som aktuell bearbetning utförs. Kort beskrivning av berörda delapplikationer: PMFmfa - Materielförteckningsadministration Via delapplikationen initieras/öppnas materielförteckningar för redaktionellt arbete, tilldelas behörigheter till företag/personer, sätts redigeringsregler, tilldelas rubrikdata, kopplas materielförteckning till ev. överordnat objekt, kopplas utgåvedokument samt planeras aktiviteter/åtgärder. Här görs även klarmarkering av materielförteckning för produktion/tryckning, samt utförs arkivering av materielförteckning efter tryckning och fastställelse. Avveckling av materielförteckning resp. avveckling av förnödenheter som ingår i positions- och objekt-fbet:ar initieras från denna delapplikation. PMFred - Redigering materielförteckningar Redaktionellt arbete mot materielförteckningar utförs dels med direkt stöd av förnödenhets- och referensdata hämtade från FREJ88:s förnödenhetsdataregister, dels med stöd från MS587 termregister, handläggarregister och firmaregister. Via delapplikationen utförs redaktionellt arbete på bildnivå, t ex: tilldelning av rubrikinfo till avsnitt och bilder, samt kopplas teckningsinfo till bild. Här hanteras även positionsuppgifter avseende t ex förnödenhets- eller referensbeteckningar, textinfo, antal och steg för position, fotnoter, samt ev. kompletterande uppgifter. Innehållet i bild- och positionsdata han kopieras från andra materielförteckningar. Utsökningar av materielförteckningsdata kan göras på ett flertal sökbegrepp, t ex förrådsbeteckning för objekt, katalog och position, referensbeteckning för position, och på avsnitts-/bildinformation. Utcheckning görs på bildnivå vilket ger katalogredaktören exklusiv tillgång till bilden. Validering (kontroll) av bildinnehållet görs dels då bild med ingående positioner sparas, dels vid incheckning av bilden efter slutfört redaktionellt arbete. PMFta - Teckningsadministration Via delapplikationen hanteras de teckningar i CALS-format som kopplas till resp. bilder i materielförteckningarna. Versionshantering utförs av teckningar, d v s ersatta teckningar sparas och ersätts successivt av nya teckningar. PMFto - Teknisk order-hantering Via delapplikationen klassificeras inkomna TO. Koppling av TO kan göras till resp. berörd katalog, alternativt markeras att TO ej berör katalog. PMFpro - Produktion/tryckning materielförteckning Via delapplikationen produceras aktuella materielförteckningar, d v s görs tryckning av hela kataloger eller ändrade bilder i katalog. I resp. utgåva producerade filer lagras i XML- och PDF-format i ett maskinellt dokumentarkiv. Framledes kommer även underlag för en WEB-publicering av materielförteckningar att produceras.

5 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 3(94) Processflöde Initiering / Redigering materielförteckning

6 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 4(94) Processflöde Utsökning / Presentation / Produktion / Avveckling

7 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 5(94) 2 PMF - Generellt 2.1 Gemensamma funktioner De olika delapplikationerna i PMF-applikationen har ett antal generella funktioner, dialoger och bearbetningssätt vilka förtecknas nedan: Hjälpuppgifter Till PMF-applikationen finns knutet en s k Hjälpfil i vilken varje dialog finns beskriven, vilka knappar som används, samt i vilket sammanhang som dialogen förekommer. Delar av denna Hjälpfil är även möjlig att vid behov skriva ut. Hjälpuppgifterna erhålls m h a funktionstangenten F1, via Menyval Hjälp, eller via verktygsknapp Hjälp:. Generell information om aktuell dialogflik, t.ex om 'Huvuddata Materielförteckning' (PMF111), 'Bilddata' (PMF113), eller pm 'Position' (PMF114). Termregister För varje term/fält som presenteras och hanteras i dialogerna kan m h a funktionstangenten F2 erhållas: Specifik information från Termregistret om utpekad term/fält, t.ex fältlängd och - typ, beskrivning av förväntat innehåll, ev. valida (tillåtna) värden som fältet får innehålla, etc. TAB-ordning markör Följande generella regler gäller för TAB-ordningen inom ett fönster: Starta längst upp till vänster och gå mot höger och sedan uppifrån och ner. Grupper av kontroller (gruppruta omkring sig) har bara ett gemensamt tab-stopp. Om det finns knappar som gäller för hela dialogen ska de hamna sist i sekvensen. Dessa 3 punkter är grundreglerna för TAB-ordningen. Förutom dessa så följer TABordningen logiken i dialogen. Avslutande punkter ( ) på knappar och menyval På de knappar och menyval som kräver mer information för att slutföra uppgiften, d v s som oftast öppnar en ny dialog, så avlutas knapp-rubriken med 3 punkter ( ). Markörhantering vid fel När ett fel har upptäckts och en felmeddelandebox visats, så placeras markören i det fält som felet uppstod i. Innehållet i fältet markeras. Timglas Ett s k Timglas kan visas som markör under pågående bearbetning vid databassökningar, samt vid läsning av filer.

8 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 6(94) Understrykning på bokstav i menyer eller knappar Används för att markera navigeringsalternativ och ger samma effekt som att klicka på kontrollen med musen. Tangentval (CTRL + bokstav) Snabbval av frekvent använda funktioner kan göras direkt via tangentbordet som alternativ till menyval eller knapptryckningar i dialoger. Ett antal standardiserade snabbval enligt nedan används generellt i applikationerna: CTRL+C = Kopiera CTRL+O = Öppna CTRL+P = Skriv ut CTRL+S = Spara CTRL+V = Klistra in CTRL+X = Klipp ut CTRL+Z = Ångra Hints S k hints, d v s förklarande information som visas i textruta då markören placeras på visst fält, knapp, el dyl används generellt på alla kontroller/fält som hanterar data som kan sparas i databasen, samt på verktygsknappar. Verktygsknappar Verktygsknappar kan användas med på/av-funktionalitet. Merparten av den funktionalitet som aktiveras via verktygsknappar finns även valbar via meny-val. Nedanstående verktygsknappar är generella och är synliga och valbara i mån av behovet av tillgång till aktuell funktionalitet: Knapp Funktion Knapp Funktion Checka in Skriv ut Checka ut Kopiera Klipp ut Ta bort Hjälp Ny Öppna Klistra in Förhandsgranska Spara Sök Förkortningsregister Ångra Ångra utcheckning Full zoom Sid-zoom Sidbredds-zoom Popup-menyer (menyer som visas vid högerklick) S k Popup-menyer för exempelvis Kopiera och Klistra in finns alltid tillgängliga och kan användas för klipp i valfria texter i fönstret. Popup-menyerna finns tillgängliga även för flertalet av de funktioner som kan aktiveras via ordinarie Menyval och beskrivs närmare under resp. delapplikation nedan.

9 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 7(94) Titelrad och Statusrad Titelraden (överst i dialogfönstret) innehåller information om aktuell delapplikation och dialogens kod och rubrik inom delapplikationen. Statusraden (nederst i dialogfönstret) innehåller generellt följande information: Användarnam och -Id Beteckning för aktuellt fönster/dialog Aktuellt datum och tidpunkt 2.2 Menyer Fokus i strukturträdet avgör vilka menyval som är tillgängliga. Följande menyer gäller generellt för samtliga delapplikationer: Arkiv Ny Öppnar nytt objekt enligt vald typ av objekt i strukturträdet, t.ex en ny Bild, en ny Position, Feltext, en ny Fotnot, etc. Spara Sparar aktuellt objekt, t ex en position, en bild, i databasen efter nyuppläggning el. modifiering/ändring av objektets data. Som standard är Spara -knappen tillgänglig endast då användaren har ändrat på någon del av informationen i dialogen. Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 där önskad utskrift enligt markerat objekt i strukturträdet presenteras med möjlighet till val om pappersutskrift skall göras efter granskning/kontroll. Skriv ut... Skriver ut aktuella data för i strukturträdet valt objekt med data identifierade av termnummer från termkatalog. Utskrift föregås av Förhandsgranska -dialog GEN912 där den aktuella utskriften presenteras före utskrift. Avsluta Sparar aktuellt objekt om förändring av datat gjorts (efter fråga enligt), och avslutar sedan applikationen. Redigera Klipp ut Klipper ut markerad text. Kopiera Kopierar markerad text. Klistra in Klistrar in utklippt eller kopierad text. Visa Uppdatera (F5) Ger uppfräschning/uppdatering av visad trädvy med senast gjorda uppdateringar.

10 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 8(94) Hjälp Hjälp-funktionen är alltid tillgänglig och kan aktiveras antingen vi funktionsknapp F1 eller via Meny-val: Hjälp Öppnar/presenterar hjälputskriften för aktuell dialog. Om <PMFdelapplikationsnamn> Ger allmänna uppgifter om aktuell delapplikation inom PMF, t ex om versionsnummer, versionsdatum, samt en kort beskrivning av delapplikationen funktionalitet. Fältinformation Via funktionsknapp F2 ges terminformation för aktivt markerat fält i dialogen, hämtat från applikationens Termregister. 2.3 Dialoger - Gemensamt Huvuddialog Verktygsknappar: Här visas de verktygsknappar som är generellt tillgängliga. Flik-namn/etikett Trädvy: I denna Dialoginnehåll: del av fönstret Högerdelen visas en av fönstret trädvy visar innehållande etc. aktuella enligt resp. dialogs fält, knappar, listor, objekt, behov. med möjlighet att expandera (+) till presentation av underliggande objekt. Dialoginnehåll: Högerdelen av fönstret visar fält, knappar, listor, etc. enligt resp. dialogs behov. Dialogerna är anpassade för en upplösning som är 1024 x 768 punkter, men kan förändras dynamiskt efter behov. I vänsterdelen visas en trädvy, i ett strukturträd, en navigerbar vy över aktuella objekt som hanteras i dialogen. I högerdelen av fönstret visa dialoginnehåll antingen förteckningar av underobjekt, eller detaljdata om specifika objekt som markerats i trädvyn i vänsterdelen av fönstret.

11 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 9(94) Modulära dialoger En s k modulär dialog är en dialogruta som öppnas upp inifrån en huvuddialog och som måste 'besvaras' innan fortsatt bearbetning i huvuddialog kan göras. Storleken på en modulär dialog avgörs av mängden fält som skall presenteras. Knappar: - OK- -knapp: Ger acceptans på ev. fråga eller ifyllnad i dialogen, följt av retur till huvuddialog. - Avbryt-knapp: Ger retur till huvuddialog utan att spara ev. data. - Hjälp-knapp: Ger navigation till Hjälp-dialog. Ev. Lägg till -, Ta bort -, eller Spara -knappar är enbart tillgängliga och aktiverade när/om de kan användas. Visa-dialoger I vänsterdelen av generellt Visa -fönster visas ett strukturträd över förekommande objekt.

12 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 10(94) I högerdelen av fönstret presenteras antingen en förteckning över förekommande objekt för markerad katalog, avsnitt eller bild i strukturträdet, eller redigerad detaljinformation om aktuell förekomst av markerat objekt i strukturträdet om inga underordnade objekt förekommer. Via flikar i överdelen av 'Visa'-fönstret eller via dubbelklick i aktuell lista kan även väljas, om detaljinformation för markerad katalog, avsnitt eller bild skall presenteras, eller om förhandsgranskning skall göras av innehållet i vald bild eller position. Ex.: Uppdatering av objekt Via Menyval alt. Verktygsknapp aktiveras de operationer/funktioner som kan utföras på resp. valt objekt eller typ av objekt i strukturträdet, t ex Ny-upplägg, Spara el. Skriv ut objekt. Vid navigation till annat objekt /annan nod, då ändring/modifiering av objekt i strukturträdet har gjorts utan att aktuellt objekt har sparats via Menyval eller via verktygsknapp 'Spara', så erhålls frågeutskrift enligt ovan. Knappar: - Ja -knapp ger att 'Spara'-funktion utförs på aktuellt objekt, varefter navigation till ny nod (nytt objekt) i strukturträdet sker. - Nej -knapp ger navigation till ny nod (nytt objekt) i strukturträdet utan att 'Spara'- funktion utförts på aktuellt objekt, - Avbryt -knapp ger retur till aktuell nod i strukturträdet.

13 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 11(94) 2.4 Generella dialogbeskrivningar GENPMF907 Öppna fil Dialog för presentation av förteckning över filer som finns i aktuell användares IMPORT-bibliotek och som kan kopplas till katalogutgåva el.dyl. Filer till resp. användares IMPORT-bibliotek kan läsas in med det generella inläsningsprogrammet GENREFCOPY, vilket läser filer från diskett på användarens PC och för över markerade filer till användarens eget bibliotek på applikationsservern. Dialogen är generell för öppning av filer från flera ställen i applikationerna. Knappar: - OK -knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad objektdatarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan data sparade.

14 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 12(94) GENPMF910 Sök Generell dialog för utsökning och presentation av förteckning över kataloger, bilder eller positioner som uppfyller givna villkor under resp. flik: a) Flik 'Katalog' (= Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Katalog-Fbet, (Katalog)- benämning, ObjektFbet eller (Objekt)-benämning. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla begrepp måste vara uppfyllda för att en materielförteckning skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas 'Exakt sökning'-rutan.

15 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 13(94) b) Flik 'Bild' (i Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut bilder i materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Rubrik-1, Rubrik-2, Teckningsnummer eller Teckningsbenämning. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla angivna begrepp måste vara uppfyllda för att en bild skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas 'Exakt sökning'.

16 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 14(94) c) Flik 'Position' (i Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut positioner i materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Fbet (i position), Förrådsbenämning, Fbkod (Firmabokstavskod) eller Ritningsnummer. I checkboxar till höger i bilden anges, om utsökningen avser Fbet (förrådsbeteckningar), Referens (referensbeteckningar), Dok.referens (referensbeteckningar som endast förekommer i PMF), eller Benämningspositioner. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla begrepp måste vara uppfyllda för att en bild skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas rutan 'Exakt sökning'. Träfflistan I träfflistan presenteras alla materielförteckningar, bilder eller materielförteckningspositioner som uppfyller angivna villkor i resp. flik. Sortering av listan görs genom dubbelklick på rubriken för resp. kolumn som sortering önskas på. För resp. dubbelklick görs sortering i stigande eller fallande ordning. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning av aktuell Materielförteckningar, Bilder eller Positioner enligt angivna sökvärden. - Rensa sök-fält -knapp: Ger initiering ('rensning') av sökvärdesfält och träfflista för förnyad utsökning.

17 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 15(94) GEN911 Sök <Aktuellt sökobjekt> Dialog för utsökning och presentation av förteckning över de sökobjekt som uppfyller angivet sökvärde för term/fält av typ som anges via radioknapp under Sökbegrepp överst i dialogen. Dialogen är generell för ett antal olika sökobjekt, t ex Katalog, Förnödenhet, Företag, Personer, Objekt-FBET, etc. och varierar innehållet i Sökbegrepp -panelen och träff - listan nederst i fönstret beroende på vilken typ av sökobjekt som efterfrågas. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning av aktuell objekttyp för angivet sökvärde. - Ny sökning -knapp: Ger initiering av sökvärdesfält och träfflista för förnyat angivande av sökvärde och utsökning. - OK -knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad objektdatarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan data sparade. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

18 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 16(94) GEN912 Utskrift Rapporter, Noteringar, Meddelanden, bilder, m.m. Dialog som anropas från andra dialoger eller menyer för presentation av diverse listor, meddelanden, noteringar, bilder, etc. Via dialogen initieras utskrift av presenterat innehåll via Skriv ut -knappen. Innehållet kan även sparas som.html-fil i användarens EXPORT-bibliotek med 'Spara'-knappen. I vissa fall kan val av olika utskriftsalternativ göras i 'Val av utdata'-fältet överst i fönstret, där tillgängliga alternativ presenteras via fältets DropDown-kontroll. Knappar: - Stäng -knapp: Ger retur till anropande fönster efter presentation. - Skriv ut -knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument på till aktuell dator kopplad skrivare. - Spara'-knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument på en.html-fil på aktuell användares EXPORT-bibliotek, efter att användaren tilldelat filen ett namn i dialogfönster för detta. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

19 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 17(94) GENPMF913 Meddelande till producent; Exempel Dialog via vilken ett meddelande kan indateras från materielförteckningsansvarig handläggare till ansvarig producent i samband med att aktuell materielförteckning rapporteras som Produktionsfärdig. Meddelandet lagras som ett Utgåvedokument vilket kan presenteras och skrivas ut av produktionsansvarig via PMFpro-applikationen. Knappar: - OK-knapp: Ger retur till anropande fönster med indaterat textmeddelande sparat. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan att meddelandet sparas.

20 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 18(94) GEN926 Visa dokument Dialog för att presentera till aktuell katalog el. katalogutgåva knutna dokumentdata lagrade i.pdf-filer, eller för att visa innehåll i.xml-filer, eller för att visa till katalog knutna TO Teknisk order, TO i DITO. Knappar: - > eller < -knapp: Ger bläddring till nästa el. föregående sida i aktuellt dokument. - Stäng -knapp: Ger retur till anropande fönster efter presentation. - Skriv ut -knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

21 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 19(94) GEN928 Innehåll i EXPORT-katalog Dialog för att presentera innehållet i aktuell användares EXPORT-bibliotek, samt för att namnge en utdatafil i samband med att Spara' valts som alternativ i dialog GEN912 - Utskrift. Knappar: - Spara -knapp: Sparar aktuell utskrift i.html-format på aktuell användares EXPORT-biblioteket. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande dialog utan att aktuell fil sparats. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

22 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 20(94) GEN929 Applikationsfel Dialog som ges då ett internt fel (ERROR) upptäckts i applikationen. Här bör ges en så tydlig och komplett beskrivning som möjligt av händelseförloppet innan felet uppstod, t ex vilken katalog-avsnitt-bild-pos som behandlades, vilken dialog som var aktuell och vad man avsåg att göra i denna dialog. Uppgifterna kommer sedan att ligga till grund för analys och åtgärd inom aktuell drift- /förvaltningsorganisation. Knappar: - OK-knapp: Sparar inskrivet meddelande för efterkommande felanalys och stänger dialogen.

23 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 21(94) GEN950 Sök Firmauppgifter Dialog för utsökning av uppgifter om firmor/företag. Utsökning görs enligt något av markerade Sökbegrepp, och på värde som anges i sökvärdesfältet. Utsökning kan göras på inledande delar av givet sökvärde, ( Inleds med markerat), på visst innehåll enligt givet sökvärde, ( Innehåller markerat), eller Exakt enligt givet sökvärde. I svarslistan presenteras sammanställt de firmauppgifter, på vilka träff erhållits. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning enligt givet Sökbegrepp och sökvärde. - OK'-knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad datarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan att data sparats. - Visa mer information -knapp: Ger navigation till GEN951 Firmauppgifter för presentation av detaljerade data om markerad firma. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt dialoginnehåll.

24 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 22(94) GEN951 Firmauppgifter Dialog för presentation av detaljerade uppgifter om firma/företag enligt något av markerade Sökbegrepp i GEN950-dialogen, hämtade från aktuellt firmaregister. Knappar: - Stäng -knapp: Ger retur till anropande dialog GEN950 Sök Firmauppgifter. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt dialoginnehåll.

25 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 23(94) 3 PMFred - Redigering Materielförteckningar 3.1 Allmänt Via funktionen Redigering, applikationsprogram PMFred, hanteras redaktionellt arbete på materielförteckningar, t ex tilldelning av rubrikinfo till avsnitt och bilder, koppling av teckningsinfo till bild, redigering och uppdatering av bildinformation och positionsinformation, angivande av ev. erforderliga kompletterande uppgifter till position, etc. Öppning av materielförteckning för redaktionellt arbete görs för användare eller företag/ /organisation med katalogbehörighet av MS 587 materielförteckningsadministratör. Utsökningar av data i öppnade materielförteckningar kan göras på ett flertal sökbegrepp, t ex förrådsbeteckning för objekt, katalog och position, referensbeteckning för position, och på avsnitts-/bildinformation. Behöriga till PMFred-applikationen är användare som av materielförteckningsansvarig tilldelats behörighet 'Katalogredaktör'. Navigation inom materielförteckningar görs via ett strukturträd i vänsterdelen av huvudfönstret. Utcheckning av önskad bild/er görs före uppdatering av ingående bild- och positionsuppgifter. Efter avslutad uppdatering görs validering och incheckning av aktuella bilder. Via Meny-val alternativt Verktygsknappar aktiveras de operationer som kan utföras på resp. valt objekt i strukturträdet, t ex Ny-upplägg, Spara el. Skriv ut objekt. 3.2 Funktionalitet De olika funktionerna i Redigeringsapplikationen styrs av Menyer, Verktygsknappar och Strukturträdet Uppdatering Delapplikationen innefattar utsökning, presentation, nyuppläggning, ändring/ /komplettering samt borttagning av följande materielförteckningsuppgifter: Avsnitt Avsnittsrubrik Bild Bildrubrik/er Antalsbeteckning Antalsdefinitioner Generella firmabokstavskoder Teckningsreferens Fotnoter

26 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 24(94) Position Förnödenhetsuppgifter Benämnings- och textuppgifter Antalsangivelser (i S/T-lista Antal + Totalantal) Stegförskjutningar Kompletterande uppgifter av olika typer, (t ex radtexter, specialuppgift) Utländsk benämning Fotnotsreferenser Placering i sats (endast i Satslistor) Lokaliseringsuppgifter (endast Installationskataloger) Teckning Visning av aktuell teckning Ikoner För resp. objekt i strukturträdet finns en speciell ikon, vilken även kan visa status för det aktuella objektet, se följande tabell: Ikon Typ Ikon Typ Produkttyp Katalog Bild Utgåva Position Avsnitt Position, Benämnings- Reservdelskatalog Position, Förrådsbetecknings- Elschemabok Position, Referensbetecknings- Installationskatalog Position, Text- Reservdelsförteckning Position, steg 1 Satslista Position, steg 2 Tillbehörslista Position, steg 3 Utcheckad bild (aktuell anv.) Position, steg 4 Utcheckad bild (annan anv.) Position, steg Specifika funktioner Delapplikation PMFred innefattar även följande specifika funktioner: Checka ut/checka in Bild Redigering av positioner i en bild föregås av en s k utcheckning av bilden. Denna innebär, att bilden låses till aktuell katalogredaktör och att enbart denne därefter kan utföra redaktionellt arbete på bilden och dess positioner. Efter att det redaktionella arbetet och kontrollen är färdigställt görs en s k incheckning av bilden med tillhörande positioner. Denna föregås av en validering av inregistrerade data för att säkerställa, att samtliga data i bilden är formellt korrekt indaterade. Bild med formella fel enligt valideringen kan checkas in men inte tryckproduceras.

27 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 25(94) Ångra Utcheckning av Bild Om inget har ändrats/lagts till i en bild så kan ev. tidigare gjord Utcheckning av bild ångras och bilden åter göras åtkomlig för andra användare att uppdatera. Kopiera / Klistra in Bild el. Position En bild i en katalog kan kopieras över till ett annat bildnummer i samma katalog. Därvid följer all information i den kopierade bilden över till den nya bilden, inkl. samtliga positioner och tillhörande data till dessa. I den nya bilden ges ett ev. befintligt teckningsnummer ett nytt nummer, eftersom ett teckningsnummer endast får förekomma i 1 (en) bild åt gången. Kopiering kan även utföras positionsvis mellan olika bilder. Ändra Bildidentitet Ett bildnummer kan ändras till ett annat bildnummer på bildinformationen, inkl. samtliga underliggande positioner med tilläggsinformation. REF-kontroll REF-kontroll kan göras på hel katalog eller på enskilda bilder och innebär, att samtliga s k REF-positioner i en bild (= positioner som vid den ursprungliga registreringen ej funnits registrerade som Förrådsbeteckning i FREJ) kontrolleras enligt följande: Positionens kompletta beteckning (FBKOD + Ritningsnr) kontrolleras mot senaste utgåvan av Referensregister från FREJ för kontroll om aktuell beteckning har registrerats i FREJ och åsatts en klassificerad och godkänd Förrådsbeteckning sedan föregående katalogutgåva. Positionens Ritningsnr i packat format jämförs med motsv. packade nummer i FREJ:s Referensregister, samt mot PMF:s Referensregister, och ev. träff meddelas redaktören. REF-kontrollen kommer därmed att ge träff på referensbeteckningar, oavsett tidigare skrivsätt och redigering, samt oavsett om en annan FBKOD används vid kontrollen (Ex.: BOLMU har använts vid tidigare registrering men är numera ersatt med VOLVO, i övrigt med samma Ritningsnr). Efter genomförd kontroll kan registervård utföras på resp. bilds positioner. Positioner som erhållit 'fullträff' på den kompletta beteckningen (FBKOD + Ritningsnr) är markerade och erhåller automatisk ersättning av dok-referens med förrådsbeteckning vid tryckning på knapp 'Utför pos.byte'. Anm.: Med packad beteckning avses en beteckning, i vilken endast bokstäver och siffror har behållits, (d v s alla specialtecken och blanka tecken har packats bort). Numrera om positioner Funktionen omnumrerar positioner, utgående från ett startvärde och med ett +-värde (inkrement) för hur mycket nästa positionsnummer skall räknas upp. I funktionen anges även, hur många tecken som positionsnummer skall bestå av, samt om s k sortsiffra skall läggas till som 5:e tkn i positionsnumret. Validera En validering av inregistrerade data görs som en kontroll för att säkerställa, att samtliga data i bilden är formellt korrekt indaterade, att refererade förråds- och referensbeteckningar, fotnoter, etc. finns upplagda, att erforderlig rubrikinformation finns, etc.

28 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 26(94) Validering görs automatiskt vid incheckning av Bild, samt kan begäras på aktuell Bild, eller på hel Katalog via verktygsknapp eller menyval. Generell firma På Bild-nivå kan anges, på vilka FBKOD:er som referensbeteckning skall hämtas och skrivas ut på resp. position i bilden, sam det maximala antalet av dessa referensbeteckningar som skall skrivas ut. Antal Per bild kan anges, att upp till 3 olika antalskolumner skall hanteras för ingående positioner i bilden. Teckningshantering a) Om teckning finns: Om vid redigeringen av aktuell bild i katalog teckning finns lagrad i teckningsarkivet så söks denna via 'SÖK'-knapp för Teckningsnummer. Ett befintligt teckningsnummer söks då fram. Till detta teckningsnummer finns då en fil sparad innehållande aktuell teckning som kopplats till aktuellt teckningsnummer via PMFta-applikationen. b) Om teckning saknas: Om vid redigeringen av aktuell bild i katalog teckning saknas så genereras ett nytt teckningsnummer automatiskt via klickning på Ny teckning'- knapp.. En 'fysisk' fil, (t ex på diskett) med aktuell teckning läses sedan in till användarens IMPORT-bibliotek och kopplas sedan till det uttagna teckningsnumret via PMFtaapplikationen. (Se beskrivning PMFta/PMF505 - Koppla teckning-funktion i kap 4 senare i denna flik). Inarbetad TO Uppdatering att TO inarbetats i katalog görs via underflik TO-nr i dialog PMF111 - Materielförteckning efter att redaktionell uppdatering gjorts. Uppdatering görs för kataloger där TO noterats att inarbetas via delapplikation PMFto. 3.3 Menyer Fokus i strukturträdet avgör vilka menyval som är tillgängliga. I huvudsak är Menyval enligt kap. PMF Generellt tillämpbara. Specifikt för PMFred-applikationen gäller: Arkiv Ny Ger formulär för ny bild eller ny position beroende på vad som är markerat i strukturträdet. Ta bort Tar bort data från aktuell nod (bild, position) efter kvittens och godkännande. OBS: Vid borttag av Bild tas även alla underliggande positioner bort. Då objekt Bild är valt gäller specifikt: Checka ut Checkar ut markerad Bild för uppdatering.

29 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 27(94) Checka in Checkar in markerad Bild efter genomförd uppdatering, efter validering. Ångra Utcheckning Anges för att ångra gjord utcheckning av markerad Bild. Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 - Utskrift där önskad utskrift presenteras med möjlighet till val om pappersutskrift skall göras efter granskning/kontroll. Beroende på sammanhang och vilket objekt i strukturträdet som har 'fokus' så kan följande utskrifter erhållas: Fokus Bild Position Tecknings-flik Sök-flik Utskrift Innehållet i aktuell bild så lika katalogutskrift som möjligt. Innehållet i aktuell position så lika katalogutskrift som möjligt Teckning för aktuell Bild. Utskrift av förteckning över positioner som uppfyller givet sökbegrepp enligt sökdialog GENPMF910. Skriv ut hel bild Ger presentation av aktuell bilds positioner och teckning via generell presentationsoch utskriftsvalsdialog GEN912 - Utskrift, med möjlighet att begära utskrift till skrivare. Skriv ut Se funktion för Förhandsgranska ovan. Då objekt Position är valt gäller specifikt: Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 - Utskrift där önskad positionsutskrift presenteras för granskning och val av ev. pappersutskrift. Skriv ut Se funktion för Förhandsgranska ovan. Redigera Sök Ger generellt Sök-fönster för utsökning av Kataloger, Bilder och Positioner efter angivande av sökbegrepp för resp. typ av objekt. Hela el. delar av följande sökbegrepp kan anges för markerad: - Katalog: Katalog- el. Objekt-FBET, och katalog- eller objektbenämning. - Bild: Rubrik 1 resp. rubrik 2, teckningsnummer eller -benämning. - Position: Typ el. typer av pos, FBET, benämning och referensbeteckning (FBKOD och ritningsnummer). Förkortningar Ger generellt utsöknings- och presentationsfönster 'GEN911 - Sök Förkortningar' för utsökning av tillgängliga förkortningar inom FM. Rapporter Lista teckningar för katalog Ger generellt utsökningsfönster GEN911 - Sök katalog för utsökning av materielförteckning för vilken utlistning av tillhörande teckningar skall göras. Listan över teckningar presenteras via GEN912 - Lista teckningar för katalog' före utskrift.

30 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 28(94) Visa Zoom (endast vid visning av teckning på Bild). Hjälp Hjälp Ger presentation av hjälpinformation som finns för aktuell dialog och applikation. Popup-menyer: S k Popup-menyer erhålls då höger mustangent trycks och hålls nere. Då objekt Materielförteckning är vald gäller: REF-kontroll Ger kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga bilder och REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar om FBET har åsatts en i REF-position använd Dok-Referensbeteckning. Validera Ger validering/kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga bilder och REFpositioner. Egenskaper Ger presentation av aktuella uppgifter om markerad materielförteckning. Då objekt Bild är vald gäller: Kopiera Bild Ger navigation till fönster PMF140 Kopiera Bild för kopiering av bild- och positionsdata från en bild till en annan. Klistra in Bild Ger navigation till fönster PMF140 Klistra in Bild för inklistring av bild- och positionsdata från en bild till en annan. Ändra Bildidentitet Ger navigation till fönster PMF140 Ändra Bild för ändring av bildnummer på aktuell bild. Checka ut Ger utcheckning av bild till aktuell katalogredaktör. Bilden kommer då att låsas exklusivt för redigering/uppdatering av aktuell katalogredaktör, ingen annan kommer då åt bilden eller underliggande positioner i bilden. Checka in Ger incheckning av bild efter att katalogredaktör har färdigställt allt redigeringsarbete i bild och tillhörande positioner. Ingen produktion/tryckning av katalogutgåva tillåts förrän alla ingående bilder är färdigställda och incheckade. Ångra utcheckning Ger 'ångra' av gjord utcheckning av bild till aktuell katalogredaktör. I strukturträdet markerat utcheckat Bild-objekt kommer att återta status 'Ej utcheckad' och därmed låsas för redigering/uppdatering av aktuell katalogredaktör. REF-kontroll Ger kontroll av aktuell bilds samtliga REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar, om en i position använd Dok-referensbeteckning har åsatts en certifierad och godkänd FBET sedan föregående utgåva av materielförteckningen.

31 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 29(94) Avvecklade positioner Ger visning av flik 'Avvecklade Positioner' om aktuell bild innehåller positioner som har förrådsbeteckningar som begärts avvecklade och som måste åtgärdas av katalogredaktör innan godkänd validering och tryckproduktion av bilden kan erhållas. Numrera om positioner Ger dialog PMF141 - Numrera om positioner för omnumrering av aktuell bilds ingående positioner. Startvärde för positionsnummer, uppräkningstal (inkrement), antal tecken i positionsnumret samt om femte tecknet i positionsnummer skall kopieras anges. Egenskaper Ger presentation av aktuella uppgifter om markerad bild. Validera Initierar formell kontroll av samtliga i bilden förekommande positioner, att ev. steg -angivelser är korrekt angivna i förhållande till varandra, att angivna Referensoch Förrådsbeteckningar finns, att bilden inte innehåller obehandlade avvecklade positioner, etc. Då objekt Position är vald gäller: Kopiera Position Ger navigation till fönster PMF139 Kopiera Position för kopiering av positionsdata från en position till en annan. Klistra in Position Ger navigation till fönster PMF139 Kopiera Position för notering av, till vilket positionsnummer som aktuell position skall kopieras. Ändra Positionsnr Ger navigation till fönster PMF139 Ändra Position för notering av, till vilket positionsnummer som aktuell position skall ändras. Uppdatera position som passiv/icke passiv Ger sättning av aktuell positions status till Passiv, vilket innebär att positionen endast visas vid uppdatering/redaktionellt arbete i aktuell bild, och inte skrivs ut i den tryckta katalogen. Borttag av Passiv-markeringen görs via ' /icke passiv'-begäran.

32 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 30(94) Dialogöversikt

33 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 31(94) 3.5 Dialogbeskrivningar PMF100 - Huvudfönster I vänster-delen av resp. dialog visas strukturträdet innehållande tillgängliga produkttyper som materielförteckningarna kan indelas i (t ex Reservdelskataloger, Satslistor, Tillbehörslistor, Installationskataloger, etc.) samt för resp. produkttyp de materielförteckningar som är uttagna för redigering för aktuell inloggad katalogredaktör. Tilldelning av redaktörsrättigheter för att registrera eller uppdatera materielförteckningar görs av ansvarig materielförteckningsadministratör via delapplikation PMFmfa - Materielförteckningsadministration. Redaktörsrättigheter kan tilldelas antingen för samtliga katalogredaktörer på ett visst företag/en viss organisation, eller för en viss namngiven specifik redaktör/handläggare. Ex.:

34 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 32(94) PMF110 Visa Efter klick på vald nod i strukturträdet ges under 'Visa'-fliken, i högerdelen av fönstret, en förteckning över de underliggande objekt som tillhör aktuell nod. För vald Katalog-nod visas förteckning över underliggande Avsnitt, För vald Avsnitts-nod visas förteckning över underliggande Bilder, och För vald Bild-nod visas förteckning över underliggande Positioner. Dubbelklick på aktuell rad i förteckningen ger detaljerad presentation av valt objekt. För resp. objekt visas aktuell identitet (avsnittsidentitet, bildnr el. posnr), ev. rubrik eller benämning, samt antalet underliggande bilder resp. positioner. För visade positioner inom Bild anges positionens typ (= FBET- Förrådsbeteckning, REF - Referensbeteckning, BEN - Benämningsposition, eller TEXT Textposition). Anm.: Eftersom möjlighet finns att i PMF-applikationen avsnittsindela materielförteckningarna så måste alla kataloger innehålla minst ett avsnitt. Detta avsnitt har lagts in automatiskt vid konverteringen av systemet från FREJ88 med beteckning = '#'.

35 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 33(94) PMF111 Flik Materielförteckning Under flik 'Materielförteckning' överst i högerdelen av fönstret visas: Detaljdata för vald mtrlförteckning, t ex katalogens FBET och benämning, Utgåvenr och -datum, enligt vilket system katalogen är indelad, hur ev. avsnitt benämns, samt vem som är huvudansvarig för utgivningen, rubrik för katalogen (vilken kan användas valfritt vid registrering av bildinformation), samt en kort beskrivning av aktuell materielförteckning. I flikarna i nedre halvan av högerdelen av fönstret, presenteras: Under-flik 'Allmänt': förteckning över de ev. objekt-fbet:ar med tillhörande förrådsbenämningar som materielförteckningen avser, en verbal beskrivning av katalogen och katalogens innehåll, samt förteckning över de Redigeringsregler som noterats skall gälla för den aktuella katalogutgåvan. Under flik 'Fotnoter': en förteckning över samtliga bildspecifika fotnoter som refereras från positionerna för aktuell katalogutgåva. Under flik 'Utgåvedokument': aktuellt utgåvenummer, samt

36 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 34(94) en förteckning över de ev. utgåvedokument som refereras för aktuell katalogutgåva. Markering av visst utgåvedokument följt av tryckning av 'Visa'-knapp ger presentation av aktuell dokument via fönster GENPMF912. Under flik 'Uppdrag': benämning och beskrivning av det uppdrag som ligger till grund för aktuell katalogutgåva, samt en Åtgärdslista innehållande benämning, beskrivning, status och ansvarig för resp. åtgärd som krävs för uppdragets genomförande (anges via PMFmfa - Materielförteckningsadministration). Under flik 'TO-nr': en lista över ej inarbetade TO - Tekniska order som ligger till grund för aktuell katalogutgåva, och som knutits till aktuell materielförteckning via delapplikation PMFto. Följande uppgifter visas: TO-beteckning och Ärendemening, samt en lista över 'Inarbetade TO' i aktuell katalog med Utgåvenr, TO-beteckning, Ärendemening, ev. gjord Anteckning samt vilket datum som TO:n inarbetats. Knappar: - 'Visa Utgåvedokument' - Ger presentation via fönster GEN912 - Utskrift rapporter (om utgåvedokumentet ej är en.pdf-fil), resp. via GEN926 - Visa dokument (om utgåvedokumentet är en.pdf-fil) av markerat utgåvedokument som ligger till grund för aktuell materielförteckning. Hur gör jag REF-kontroll Markera aktuell materielförteckning i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj 'REF-kontroll i popup-meny. Ger kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar, om en i REF-position använd Dokreferensbeteckning har åsatts en certifierad och godkänd FBET sedan föregående utgåva av materielförteckningen. Resultatet av REF-kontrollen presenteras via flik PMF118 - Bilder REF-kontroll. Validera Markera aktuell materielförteckning i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj 'Validera' i popup-meny. Initierar formell kontroll/validering av samtliga i materielförteckningen förekommande bilder och positioner, t ex att ev. steg -angivelser är korrekt angivna i förhållande till varandra, att angivna Referens- och Förrådsbeteckningar finns, att bilderna inte innehåller obehandlade avvecklade positioner, etc. Utförd validering kvitteras och kan skrivas ut via dialog GEN912 - Validering.

37 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 35(94) PMF112 Flik Avsnitt Under flik Avsnitt visas: detaljdata om valt Avsnitt (Grupp), t ex vilken materielförteckning avsnittet tillhör, beteckning och ev. rubrik på avsnittet, enligt vilken norm som ev. indelning av avsnittet gjorts, samt vilket intervall av bilder som ingår i avsnittet.

38 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 36(94) PMF113 Flik Bild Flik Bild Under flik Bild visas detaljdata om vald Bild, t ex: - Uppgifter om Bildrubriker (Rubrik-1 resp. -2), samt om Katalogrubrik skall användas som om generell katalog-rubrik skall användas i stället för Rubrik-1, - vilken ev. strukturbeteckning som används, - vilken 'Grupp' som bilden tillhör, (enligt tidigare via FREJ88 åsatt 'Grupp'-angivelse), - vilka Antalsangivelser som är aktuella för positionerna inom bilden, - vilka generella FBKOD; Firmabokstavskoder referensbeteckningar som skall visas för resp. position, samt max antal referensbeteckningar som skall visas för resp. FBKOD, - vilket Teckningsnummer som skall tilldelas aktuell Bild, samt - vilka Fotnotstexter som används i positionsreferenser i aktuell bild. Knappar: Generell firmabokstavskod - 'Lägg till...'-knapp: Ger fönster PMF133 Generell Firmabokstavskod för tillägg av ev. ytterligare generella FBKOD:er till aktuell bild. - 'Ta bort'-knapp: Ger borttagning av markerad generell FBKOD, efter meddelande och godkännande. - 'Ändra...'-knapp: Ger fönster PMF133 Generell Firmabokstavskod för ändring av uppgifter om vald generell FBKOD:er för aktuell bild.

39 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 37(94) Teckning - 'SÖK'-knapp för Teckningsnummer. Ger navigation till dialog GEN911- Sök teckning. Ett befintligt teckningsnummer kan sökas fram. För att koppla en fysisk teckningsfil till aktuellt teckningsnummer används PMFta-applikationen. - 'Ny teckning'-knapp: Ett nytt teckningsnummer genereras. Detta teckningsnummer saknar teckning tills att en fysisk teckningsfil kopplats till aktuellt teckningsnummer via PMFta-applikationen, (Se PMFta/Koppla teckning-funktion). Fotnotstexter - 'Lägg till...'-knapp: Ger fönster PMF132 Fotnoter - Lägg till/ändra för tillägg av ev. fotnotstexter till aktuell bild. - 'Ta bort'-knapp: Ger borttagning av markerad fotnot, efter meddelande och godkännande. - 'Ändra...'-knapp: Ger fönster PMF132 Fotnoter - Lägg till/ändra för ändring av ev. fotnotstexter för aktuell bild. Hur gör jag. Skapa ny bild Ställ markören på överordnat Avsnitt i strukturträdet, Tryck verktygsknapp Ny eller Menyval = Arkiv Ny. Tilldela erhållen ny bild Bildnr + övriga data. Skriv in katalogens rubriktext i Rubrik-1-fältet, eller referera till en för katalogen angiven gemensam rubrik via checkbox Använd Katalogrubrik. Fyll i bildrubriken i Rubrik-2-fältet. Ange hur många Antals-kolumner som bildens positioner skall innehålla. Ange ev. Generella FBKOD:er som skall skrivas ut på resp. position Ge Teckningsreferens (teckningsnummer) till ev. befintlig teckning, incheckad av Teckningsadministratör via PMFta-applikationen. Notera ev. Fotnotstexter som kommer att användas vid registreringen av positioner (kan även göras då resp. position registreras). Gör Spara på bilden via Menyval Arkiv Spara eller via verktygsknapp Spara. Ta bort bild Markera aktuell bild i strukturträdet, Tryck verktygsknapp Ta bort varpå borttaget verkställs, föregånget av 'Bekräfta'- val. OBS: Bildens samtliga positioner kommer att tas bort. Kopiera bild Markera bild att kopiera ifrån i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj Kopiera Bild från erhållen popup-meny, Ger navigation till fönster PMF140 Kopiera Bild för kopiering av bild- och positionsdata, Välj Klistra in Bild från popup-meny och ange till vilket bildnr som kopiering skall ske via dialog PMF140 Klistra in Bild för inklistring av bild- och positionsdata från en bild till en annan.

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Användarstudio - Web Edition

Användarstudio - Web Edition - Web Edition Handbok, version 3.42A, Web Edition Första utgåvan - juli 2014 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmet,

Läs mer

Å-DATA Ekonomi. Handbok Budget. Å-DATA Infosystem AB

Å-DATA Ekonomi. Handbok Budget. Å-DATA Infosystem AB Å-DATA Ekonomi Handbok Budget Å-DATA Infosystem AB Budget 1 1. INLEDNING... 2 2. SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Översikt... 3 2.2. Startsida... 4 3. SYSTEMUNDERHÅLL... 8 3.1 Periodiseringsmallar... 8 3.2 Budgetversioner...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handledning till Gustav 2006

Handledning till Gustav 2006 Handledning till Gustav 2006 Folkbildningsförbundet STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION Denna manual är producerad med hjälp av Doc-To-Help, från ComponentOne, Inc. Alla varumärken tillhör respektive

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Design Studio - Användare

Design Studio - Användare Design Studio - Användare Version 3.40A Version 1.0 - (februari 2007) Användarstudio.* ver 2D 2007-03-06 Utb/dok BJ Handbok för Användarstudio i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual EXONAUT 4.3 - med GIS-verktyg Användarmanual Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser.

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Periodisk Fakturering v9.0 Å-DATA Infosystem AB Periodisk fakturering 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida Periodisk fakturering... 7 2.3 Rullgardinsmenyer...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31 Agressohandboken Uppdaterad 2013-01-31 Innehåll 1. AGRESSO... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 Byta lösenord... 5 De relevanta modulerna i Agresso innehåller:... 5 1.4 Förändringar

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB Å-DATA Ekonomi Handbok Redovisning Å-Data Infosystem AB Redovisning 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida... 6 3. SYSTEMUNDERHÅLL... 10 3.1 Företagsuppgifter...

Läs mer