PMF - Materielförteckningsapplikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMF - Materielförteckningsapplikation"

Transkript

1 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida i PMF - Materielförteckningsapplikation Innehåll 1 Allmänt Inloggning till PMF - Produktion Materielförteckningar Funktionalitet Processflöde Initiering / Redigering materielförteckning Processflöde Utsökning / Presentation / Produktion / Avveckling PMF - Generellt Gemensamma funktioner Menyer Dialoger - Gemensamt Generella dialogbeskrivningar GENPMF907 Öppna fil GENPMF910 Sök GEN911 Sök <Aktuellt sökobjekt> GEN912 Utskrift Rapporter, Noteringar, Meddelanden, bilder, m.m GENPMF913 Meddelande till producent; Exempel GEN926 Visa dokument GEN928 Innehåll i EXPORT-katalog GEN929 Applikationsfel GEN950 Sök Firmauppgifter GEN951 Firmauppgifter PMFred - Redigering Materielförteckningar Allmänt Funktionalitet Uppdatering Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF100 - Huvudfönster PMF110 Visa PMF111 Flik Materielförteckning PMF112 Flik Avsnitt PMF113 Flik Bild PMF114 Flik Position PMF115 Flik Teckning PMF116 - Flik Förhandsgranska PMF117 Flik REF-kontroll...44

2 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida ii PMF118 Flik Bilder REF-kontroll PMF119 Flik Avvecklade positioner PMF131 Inarbeta TO PMF132 Fotnoter PMF133 - Generell firma PMF134 - Fotnotsreferenser PMF135 Kompletterande uppgifter (position) PMF136 Skapa ny position PMF137 Utländsk benämning PMF138 Kopiera antalsangivelse PMF139 Kopiera/Klistra in position PMF140 Kopiera/Klistra in bild PMF141 Numrera om positioner PMF142 Bekräfta ändring benämning DOK-referens PMFta - Teckningsadministration Allmänt Funktionalitet Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF500 Huvuddialog TA PMF501 Förhandsgranska PMF502 Utsökning teckning/ar PMF503 Ange Teckningstyp PMF504 Ange Teckningskategori PMF505 Addera / Checka ut / Checka in / Koppla Teckning PMF507 Flik Teckning PMF510 Visa PMFto - Teknisk order-hantering Allmänt Funktionalitet Ikoner Specifika funktioner Menyer Dialogöversikt Dialogbeskrivningar PMF600 Grundfönster TO Teknisk order PMF601 Teknisk order (TO) PMF602 Sökdialog TO; Tekniska order PMF603 Filtrera TO PMF604 Sök RDK (Reservdelskatalog) PMF605 Lägg till Bruksenhet PMF606 - Sök 'Berör materiel' PMF610 Visa Teknisk order...94

3 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 1(94) PMF - Materielförteckningsapplikation 1 Allmänt FMV har sedan lång tid uppdraget från FM att vidmakthålla och utveckla system för produktion av materielförteckningar. Inom FMV ansvarar MS 587 för ändringstjänsten vad avser Flygvapnets reservdelskataloger. För övriga aktörer för Marin och Armé tillhandahålls systemet som verktyg för stöd vid framtagandet av Materielförteckningar. Materielförteckningsrutinerna har utgått ur FREJ88-systemet och ersätts sedan aug-2004 av en Windows-baserad PC-applikation, PMF - Produktion Materielförteckningar. De delapplikationer som beskrivs i detta avsnitt används vid redaktionellt arbete, vid koppling av teckningar till bilder, vid koppling av TO mot kataloger, samt vid presentation av materielförteckningar. Med materielförteckningar avses här Reservdelskataloger, Reservdelsförteckningar, Elschemaböcker, Sats- och Tillbehörslistor och Installationskataloger. 1.1 Inloggning till PMF - Produktion Materielförteckningar Inloggning till PMF görs via MS 587 server med erhållet Användarid (User name) och Lösen (Password): Därefter görs uppstart via 'Start'-menyn eller ikon på Skrivbordet av någon av delapplikationerna nedan: PMFred - Redigering av Materielförteckningar PMFta - Teckningsadministration (Hantering av teckningar till bilder i kataloger), samt PMFto - Koppling av TO - Tekniska order till materielförteckningar. Ytterligare några delapplikationer finns för administration av systemet vilka endast berör ett fåtal användare och inte beskrivs i detalj i denna handbok: PMFmfa - Materielförteckningsadministration, och PMFsa - Systemadministration PMF, och PMFpro - Produktion av Materielförteckningar.

4 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 2(94) Funktionalitet Målsättningen med applikationen är bl a att understödja den redaktionella processen samt stödja möjligheterna till god datakvalitet och produktivitet avseende de materielförteckningar som levereras och hanteras inom förvarsmakten. I nedanstående processflödesgrafer ges en beskrivning av hur den totala bearbetningen av materielförteckningar utförs, från öppning av en ny materielförteckning eller ny utgåva av befintlig materielförteckning, via redigering av katalog, bilder och positioner till produktion/tryckning och arkivering av materielförteckningen. Vid varje processruta i graferna anges, i vilken delapplikation som aktuell bearbetning utförs. Kort beskrivning av berörda delapplikationer: PMFmfa - Materielförteckningsadministration Via delapplikationen initieras/öppnas materielförteckningar för redaktionellt arbete, tilldelas behörigheter till företag/personer, sätts redigeringsregler, tilldelas rubrikdata, kopplas materielförteckning till ev. överordnat objekt, kopplas utgåvedokument samt planeras aktiviteter/åtgärder. Här görs även klarmarkering av materielförteckning för produktion/tryckning, samt utförs arkivering av materielförteckning efter tryckning och fastställelse. Avveckling av materielförteckning resp. avveckling av förnödenheter som ingår i positions- och objekt-fbet:ar initieras från denna delapplikation. PMFred - Redigering materielförteckningar Redaktionellt arbete mot materielförteckningar utförs dels med direkt stöd av förnödenhets- och referensdata hämtade från FREJ88:s förnödenhetsdataregister, dels med stöd från MS587 termregister, handläggarregister och firmaregister. Via delapplikationen utförs redaktionellt arbete på bildnivå, t ex: tilldelning av rubrikinfo till avsnitt och bilder, samt kopplas teckningsinfo till bild. Här hanteras även positionsuppgifter avseende t ex förnödenhets- eller referensbeteckningar, textinfo, antal och steg för position, fotnoter, samt ev. kompletterande uppgifter. Innehållet i bild- och positionsdata han kopieras från andra materielförteckningar. Utsökningar av materielförteckningsdata kan göras på ett flertal sökbegrepp, t ex förrådsbeteckning för objekt, katalog och position, referensbeteckning för position, och på avsnitts-/bildinformation. Utcheckning görs på bildnivå vilket ger katalogredaktören exklusiv tillgång till bilden. Validering (kontroll) av bildinnehållet görs dels då bild med ingående positioner sparas, dels vid incheckning av bilden efter slutfört redaktionellt arbete. PMFta - Teckningsadministration Via delapplikationen hanteras de teckningar i CALS-format som kopplas till resp. bilder i materielförteckningarna. Versionshantering utförs av teckningar, d v s ersatta teckningar sparas och ersätts successivt av nya teckningar. PMFto - Teknisk order-hantering Via delapplikationen klassificeras inkomna TO. Koppling av TO kan göras till resp. berörd katalog, alternativt markeras att TO ej berör katalog. PMFpro - Produktion/tryckning materielförteckning Via delapplikationen produceras aktuella materielförteckningar, d v s görs tryckning av hela kataloger eller ändrade bilder i katalog. I resp. utgåva producerade filer lagras i XML- och PDF-format i ett maskinellt dokumentarkiv. Framledes kommer även underlag för en WEB-publicering av materielförteckningar att produceras.

5 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 3(94) Processflöde Initiering / Redigering materielförteckning

6 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 4(94) Processflöde Utsökning / Presentation / Produktion / Avveckling

7 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 5(94) 2 PMF - Generellt 2.1 Gemensamma funktioner De olika delapplikationerna i PMF-applikationen har ett antal generella funktioner, dialoger och bearbetningssätt vilka förtecknas nedan: Hjälpuppgifter Till PMF-applikationen finns knutet en s k Hjälpfil i vilken varje dialog finns beskriven, vilka knappar som används, samt i vilket sammanhang som dialogen förekommer. Delar av denna Hjälpfil är även möjlig att vid behov skriva ut. Hjälpuppgifterna erhålls m h a funktionstangenten F1, via Menyval Hjälp, eller via verktygsknapp Hjälp:. Generell information om aktuell dialogflik, t.ex om 'Huvuddata Materielförteckning' (PMF111), 'Bilddata' (PMF113), eller pm 'Position' (PMF114). Termregister För varje term/fält som presenteras och hanteras i dialogerna kan m h a funktionstangenten F2 erhållas: Specifik information från Termregistret om utpekad term/fält, t.ex fältlängd och - typ, beskrivning av förväntat innehåll, ev. valida (tillåtna) värden som fältet får innehålla, etc. TAB-ordning markör Följande generella regler gäller för TAB-ordningen inom ett fönster: Starta längst upp till vänster och gå mot höger och sedan uppifrån och ner. Grupper av kontroller (gruppruta omkring sig) har bara ett gemensamt tab-stopp. Om det finns knappar som gäller för hela dialogen ska de hamna sist i sekvensen. Dessa 3 punkter är grundreglerna för TAB-ordningen. Förutom dessa så följer TABordningen logiken i dialogen. Avslutande punkter ( ) på knappar och menyval På de knappar och menyval som kräver mer information för att slutföra uppgiften, d v s som oftast öppnar en ny dialog, så avlutas knapp-rubriken med 3 punkter ( ). Markörhantering vid fel När ett fel har upptäckts och en felmeddelandebox visats, så placeras markören i det fält som felet uppstod i. Innehållet i fältet markeras. Timglas Ett s k Timglas kan visas som markör under pågående bearbetning vid databassökningar, samt vid läsning av filer.

8 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 6(94) Understrykning på bokstav i menyer eller knappar Används för att markera navigeringsalternativ och ger samma effekt som att klicka på kontrollen med musen. Tangentval (CTRL + bokstav) Snabbval av frekvent använda funktioner kan göras direkt via tangentbordet som alternativ till menyval eller knapptryckningar i dialoger. Ett antal standardiserade snabbval enligt nedan används generellt i applikationerna: CTRL+C = Kopiera CTRL+O = Öppna CTRL+P = Skriv ut CTRL+S = Spara CTRL+V = Klistra in CTRL+X = Klipp ut CTRL+Z = Ångra Hints S k hints, d v s förklarande information som visas i textruta då markören placeras på visst fält, knapp, el dyl används generellt på alla kontroller/fält som hanterar data som kan sparas i databasen, samt på verktygsknappar. Verktygsknappar Verktygsknappar kan användas med på/av-funktionalitet. Merparten av den funktionalitet som aktiveras via verktygsknappar finns även valbar via meny-val. Nedanstående verktygsknappar är generella och är synliga och valbara i mån av behovet av tillgång till aktuell funktionalitet: Knapp Funktion Knapp Funktion Checka in Skriv ut Checka ut Kopiera Klipp ut Ta bort Hjälp Ny Öppna Klistra in Förhandsgranska Spara Sök Förkortningsregister Ångra Ångra utcheckning Full zoom Sid-zoom Sidbredds-zoom Popup-menyer (menyer som visas vid högerklick) S k Popup-menyer för exempelvis Kopiera och Klistra in finns alltid tillgängliga och kan användas för klipp i valfria texter i fönstret. Popup-menyerna finns tillgängliga även för flertalet av de funktioner som kan aktiveras via ordinarie Menyval och beskrivs närmare under resp. delapplikation nedan.

9 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 7(94) Titelrad och Statusrad Titelraden (överst i dialogfönstret) innehåller information om aktuell delapplikation och dialogens kod och rubrik inom delapplikationen. Statusraden (nederst i dialogfönstret) innehåller generellt följande information: Användarnam och -Id Beteckning för aktuellt fönster/dialog Aktuellt datum och tidpunkt 2.2 Menyer Fokus i strukturträdet avgör vilka menyval som är tillgängliga. Följande menyer gäller generellt för samtliga delapplikationer: Arkiv Ny Öppnar nytt objekt enligt vald typ av objekt i strukturträdet, t.ex en ny Bild, en ny Position, Feltext, en ny Fotnot, etc. Spara Sparar aktuellt objekt, t ex en position, en bild, i databasen efter nyuppläggning el. modifiering/ändring av objektets data. Som standard är Spara -knappen tillgänglig endast då användaren har ändrat på någon del av informationen i dialogen. Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 där önskad utskrift enligt markerat objekt i strukturträdet presenteras med möjlighet till val om pappersutskrift skall göras efter granskning/kontroll. Skriv ut... Skriver ut aktuella data för i strukturträdet valt objekt med data identifierade av termnummer från termkatalog. Utskrift föregås av Förhandsgranska -dialog GEN912 där den aktuella utskriften presenteras före utskrift. Avsluta Sparar aktuellt objekt om förändring av datat gjorts (efter fråga enligt), och avslutar sedan applikationen. Redigera Klipp ut Klipper ut markerad text. Kopiera Kopierar markerad text. Klistra in Klistrar in utklippt eller kopierad text. Visa Uppdatera (F5) Ger uppfräschning/uppdatering av visad trädvy med senast gjorda uppdateringar.

10 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 8(94) Hjälp Hjälp-funktionen är alltid tillgänglig och kan aktiveras antingen vi funktionsknapp F1 eller via Meny-val: Hjälp Öppnar/presenterar hjälputskriften för aktuell dialog. Om <PMFdelapplikationsnamn> Ger allmänna uppgifter om aktuell delapplikation inom PMF, t ex om versionsnummer, versionsdatum, samt en kort beskrivning av delapplikationen funktionalitet. Fältinformation Via funktionsknapp F2 ges terminformation för aktivt markerat fält i dialogen, hämtat från applikationens Termregister. 2.3 Dialoger - Gemensamt Huvuddialog Verktygsknappar: Här visas de verktygsknappar som är generellt tillgängliga. Flik-namn/etikett Trädvy: I denna Dialoginnehåll: del av fönstret Högerdelen visas en av fönstret trädvy visar innehållande etc. aktuella enligt resp. dialogs fält, knappar, listor, objekt, behov. med möjlighet att expandera (+) till presentation av underliggande objekt. Dialoginnehåll: Högerdelen av fönstret visar fält, knappar, listor, etc. enligt resp. dialogs behov. Dialogerna är anpassade för en upplösning som är 1024 x 768 punkter, men kan förändras dynamiskt efter behov. I vänsterdelen visas en trädvy, i ett strukturträd, en navigerbar vy över aktuella objekt som hanteras i dialogen. I högerdelen av fönstret visa dialoginnehåll antingen förteckningar av underobjekt, eller detaljdata om specifika objekt som markerats i trädvyn i vänsterdelen av fönstret.

11 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 9(94) Modulära dialoger En s k modulär dialog är en dialogruta som öppnas upp inifrån en huvuddialog och som måste 'besvaras' innan fortsatt bearbetning i huvuddialog kan göras. Storleken på en modulär dialog avgörs av mängden fält som skall presenteras. Knappar: - OK- -knapp: Ger acceptans på ev. fråga eller ifyllnad i dialogen, följt av retur till huvuddialog. - Avbryt-knapp: Ger retur till huvuddialog utan att spara ev. data. - Hjälp-knapp: Ger navigation till Hjälp-dialog. Ev. Lägg till -, Ta bort -, eller Spara -knappar är enbart tillgängliga och aktiverade när/om de kan användas. Visa-dialoger I vänsterdelen av generellt Visa -fönster visas ett strukturträd över förekommande objekt.

12 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 10(94) I högerdelen av fönstret presenteras antingen en förteckning över förekommande objekt för markerad katalog, avsnitt eller bild i strukturträdet, eller redigerad detaljinformation om aktuell förekomst av markerat objekt i strukturträdet om inga underordnade objekt förekommer. Via flikar i överdelen av 'Visa'-fönstret eller via dubbelklick i aktuell lista kan även väljas, om detaljinformation för markerad katalog, avsnitt eller bild skall presenteras, eller om förhandsgranskning skall göras av innehållet i vald bild eller position. Ex.: Uppdatering av objekt Via Menyval alt. Verktygsknapp aktiveras de operationer/funktioner som kan utföras på resp. valt objekt eller typ av objekt i strukturträdet, t ex Ny-upplägg, Spara el. Skriv ut objekt. Vid navigation till annat objekt /annan nod, då ändring/modifiering av objekt i strukturträdet har gjorts utan att aktuellt objekt har sparats via Menyval eller via verktygsknapp 'Spara', så erhålls frågeutskrift enligt ovan. Knappar: - Ja -knapp ger att 'Spara'-funktion utförs på aktuellt objekt, varefter navigation till ny nod (nytt objekt) i strukturträdet sker. - Nej -knapp ger navigation till ny nod (nytt objekt) i strukturträdet utan att 'Spara'- funktion utförts på aktuellt objekt, - Avbryt -knapp ger retur till aktuell nod i strukturträdet.

13 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 11(94) 2.4 Generella dialogbeskrivningar GENPMF907 Öppna fil Dialog för presentation av förteckning över filer som finns i aktuell användares IMPORT-bibliotek och som kan kopplas till katalogutgåva el.dyl. Filer till resp. användares IMPORT-bibliotek kan läsas in med det generella inläsningsprogrammet GENREFCOPY, vilket läser filer från diskett på användarens PC och för över markerade filer till användarens eget bibliotek på applikationsservern. Dialogen är generell för öppning av filer från flera ställen i applikationerna. Knappar: - OK -knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad objektdatarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan data sparade.

14 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 12(94) GENPMF910 Sök Generell dialog för utsökning och presentation av förteckning över kataloger, bilder eller positioner som uppfyller givna villkor under resp. flik: a) Flik 'Katalog' (= Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Katalog-Fbet, (Katalog)- benämning, ObjektFbet eller (Objekt)-benämning. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla begrepp måste vara uppfyllda för att en materielförteckning skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas 'Exakt sökning'-rutan.

15 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 13(94) b) Flik 'Bild' (i Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut bilder i materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Rubrik-1, Rubrik-2, Teckningsnummer eller Teckningsbenämning. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla angivna begrepp måste vara uppfyllda för att en bild skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas 'Exakt sökning'.

16 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 14(94) c) Flik 'Position' (i Materielförteckning) Via dialogfliken anges sökbegrepp för att söka ut positioner i materielförteckningar. För utsökning anges hela el. inledande delar av begreppen Fbet (i position), Förrådsbenämning, Fbkod (Firmabokstavskod) eller Ritningsnummer. I checkboxar till höger i bilden anges, om utsökningen avser Fbet (förrådsbeteckningar), Referens (referensbeteckningar), Dok.referens (referensbeteckningar som endast förekommer i PMF), eller Benämningspositioner. Om flera begrepp anges så gäller 'och'-villkor mellan begreppen, d v s alla begrepp måste vara uppfyllda för att en bild skall skrivas ut i 'träff'-listan. Om exakt sökning på angivna begrepp önskas så checkas rutan 'Exakt sökning'. Träfflistan I träfflistan presenteras alla materielförteckningar, bilder eller materielförteckningspositioner som uppfyller angivna villkor i resp. flik. Sortering av listan görs genom dubbelklick på rubriken för resp. kolumn som sortering önskas på. För resp. dubbelklick görs sortering i stigande eller fallande ordning. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning av aktuell Materielförteckningar, Bilder eller Positioner enligt angivna sökvärden. - Rensa sök-fält -knapp: Ger initiering ('rensning') av sökvärdesfält och träfflista för förnyad utsökning.

17 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 15(94) GEN911 Sök <Aktuellt sökobjekt> Dialog för utsökning och presentation av förteckning över de sökobjekt som uppfyller angivet sökvärde för term/fält av typ som anges via radioknapp under Sökbegrepp överst i dialogen. Dialogen är generell för ett antal olika sökobjekt, t ex Katalog, Förnödenhet, Företag, Personer, Objekt-FBET, etc. och varierar innehållet i Sökbegrepp -panelen och träff - listan nederst i fönstret beroende på vilken typ av sökobjekt som efterfrågas. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning av aktuell objekttyp för angivet sökvärde. - Ny sökning -knapp: Ger initiering av sökvärdesfält och träfflista för förnyat angivande av sökvärde och utsökning. - OK -knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad objektdatarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan data sparade. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

18 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 16(94) GEN912 Utskrift Rapporter, Noteringar, Meddelanden, bilder, m.m. Dialog som anropas från andra dialoger eller menyer för presentation av diverse listor, meddelanden, noteringar, bilder, etc. Via dialogen initieras utskrift av presenterat innehåll via Skriv ut -knappen. Innehållet kan även sparas som.html-fil i användarens EXPORT-bibliotek med 'Spara'-knappen. I vissa fall kan val av olika utskriftsalternativ göras i 'Val av utdata'-fältet överst i fönstret, där tillgängliga alternativ presenteras via fältets DropDown-kontroll. Knappar: - Stäng -knapp: Ger retur till anropande fönster efter presentation. - Skriv ut -knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument på till aktuell dator kopplad skrivare. - Spara'-knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument på en.html-fil på aktuell användares EXPORT-bibliotek, efter att användaren tilldelat filen ett namn i dialogfönster för detta. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

19 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 17(94) GENPMF913 Meddelande till producent; Exempel Dialog via vilken ett meddelande kan indateras från materielförteckningsansvarig handläggare till ansvarig producent i samband med att aktuell materielförteckning rapporteras som Produktionsfärdig. Meddelandet lagras som ett Utgåvedokument vilket kan presenteras och skrivas ut av produktionsansvarig via PMFpro-applikationen. Knappar: - OK-knapp: Ger retur till anropande fönster med indaterat textmeddelande sparat. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan att meddelandet sparas.

20 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 18(94) GEN926 Visa dokument Dialog för att presentera till aktuell katalog el. katalogutgåva knutna dokumentdata lagrade i.pdf-filer, eller för att visa innehåll i.xml-filer, eller för att visa till katalog knutna TO Teknisk order, TO i DITO. Knappar: - > eller < -knapp: Ger bläddring till nästa el. föregående sida i aktuellt dokument. - Stäng -knapp: Ger retur till anropande fönster efter presentation. - Skriv ut -knapp: Ger utskrift av innehållet i visat dokument. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

21 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 19(94) GEN928 Innehåll i EXPORT-katalog Dialog för att presentera innehållet i aktuell användares EXPORT-bibliotek, samt för att namnge en utdatafil i samband med att Spara' valts som alternativ i dialog GEN912 - Utskrift. Knappar: - Spara -knapp: Sparar aktuell utskrift i.html-format på aktuell användares EXPORT-biblioteket. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande dialog utan att aktuell fil sparats. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt fönsterinnehåll.

22 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 20(94) GEN929 Applikationsfel Dialog som ges då ett internt fel (ERROR) upptäckts i applikationen. Här bör ges en så tydlig och komplett beskrivning som möjligt av händelseförloppet innan felet uppstod, t ex vilken katalog-avsnitt-bild-pos som behandlades, vilken dialog som var aktuell och vad man avsåg att göra i denna dialog. Uppgifterna kommer sedan att ligga till grund för analys och åtgärd inom aktuell drift- /förvaltningsorganisation. Knappar: - OK-knapp: Sparar inskrivet meddelande för efterkommande felanalys och stänger dialogen.

23 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 21(94) GEN950 Sök Firmauppgifter Dialog för utsökning av uppgifter om firmor/företag. Utsökning görs enligt något av markerade Sökbegrepp, och på värde som anges i sökvärdesfältet. Utsökning kan göras på inledande delar av givet sökvärde, ( Inleds med markerat), på visst innehåll enligt givet sökvärde, ( Innehåller markerat), eller Exakt enligt givet sökvärde. I svarslistan presenteras sammanställt de firmauppgifter, på vilka träff erhållits. Knappar: - Sök -knapp: Ger start av utsökning enligt givet Sökbegrepp och sökvärde. - OK'-knapp: Ger retur till anropande fönster med ev. markerad datarad sparad. - Avbryt -knapp: Ger retur till anropande fönster utan att data sparats. - Visa mer information -knapp: Ger navigation till GEN951 Firmauppgifter för presentation av detaljerade data om markerad firma. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt dialoginnehåll.

24 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 22(94) GEN951 Firmauppgifter Dialog för presentation av detaljerade uppgifter om firma/företag enligt något av markerade Sökbegrepp i GEN950-dialogen, hämtade från aktuellt firmaregister. Knappar: - Stäng -knapp: Ger retur till anropande dialog GEN950 Sök Firmauppgifter. - Hjälp -knapp: Ger info via Hjälp -funktion om aktuellt dialoginnehåll.

25 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 23(94) 3 PMFred - Redigering Materielförteckningar 3.1 Allmänt Via funktionen Redigering, applikationsprogram PMFred, hanteras redaktionellt arbete på materielförteckningar, t ex tilldelning av rubrikinfo till avsnitt och bilder, koppling av teckningsinfo till bild, redigering och uppdatering av bildinformation och positionsinformation, angivande av ev. erforderliga kompletterande uppgifter till position, etc. Öppning av materielförteckning för redaktionellt arbete görs för användare eller företag/ /organisation med katalogbehörighet av MS 587 materielförteckningsadministratör. Utsökningar av data i öppnade materielförteckningar kan göras på ett flertal sökbegrepp, t ex förrådsbeteckning för objekt, katalog och position, referensbeteckning för position, och på avsnitts-/bildinformation. Behöriga till PMFred-applikationen är användare som av materielförteckningsansvarig tilldelats behörighet 'Katalogredaktör'. Navigation inom materielförteckningar görs via ett strukturträd i vänsterdelen av huvudfönstret. Utcheckning av önskad bild/er görs före uppdatering av ingående bild- och positionsuppgifter. Efter avslutad uppdatering görs validering och incheckning av aktuella bilder. Via Meny-val alternativt Verktygsknappar aktiveras de operationer som kan utföras på resp. valt objekt i strukturträdet, t ex Ny-upplägg, Spara el. Skriv ut objekt. 3.2 Funktionalitet De olika funktionerna i Redigeringsapplikationen styrs av Menyer, Verktygsknappar och Strukturträdet Uppdatering Delapplikationen innefattar utsökning, presentation, nyuppläggning, ändring/ /komplettering samt borttagning av följande materielförteckningsuppgifter: Avsnitt Avsnittsrubrik Bild Bildrubrik/er Antalsbeteckning Antalsdefinitioner Generella firmabokstavskoder Teckningsreferens Fotnoter

26 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 24(94) Position Förnödenhetsuppgifter Benämnings- och textuppgifter Antalsangivelser (i S/T-lista Antal + Totalantal) Stegförskjutningar Kompletterande uppgifter av olika typer, (t ex radtexter, specialuppgift) Utländsk benämning Fotnotsreferenser Placering i sats (endast i Satslistor) Lokaliseringsuppgifter (endast Installationskataloger) Teckning Visning av aktuell teckning Ikoner För resp. objekt i strukturträdet finns en speciell ikon, vilken även kan visa status för det aktuella objektet, se följande tabell: Ikon Typ Ikon Typ Produkttyp Katalog Bild Utgåva Position Avsnitt Position, Benämnings- Reservdelskatalog Position, Förrådsbetecknings- Elschemabok Position, Referensbetecknings- Installationskatalog Position, Text- Reservdelsförteckning Position, steg 1 Satslista Position, steg 2 Tillbehörslista Position, steg 3 Utcheckad bild (aktuell anv.) Position, steg 4 Utcheckad bild (annan anv.) Position, steg Specifika funktioner Delapplikation PMFred innefattar även följande specifika funktioner: Checka ut/checka in Bild Redigering av positioner i en bild föregås av en s k utcheckning av bilden. Denna innebär, att bilden låses till aktuell katalogredaktör och att enbart denne därefter kan utföra redaktionellt arbete på bilden och dess positioner. Efter att det redaktionella arbetet och kontrollen är färdigställt görs en s k incheckning av bilden med tillhörande positioner. Denna föregås av en validering av inregistrerade data för att säkerställa, att samtliga data i bilden är formellt korrekt indaterade. Bild med formella fel enligt valideringen kan checkas in men inte tryckproduceras.

27 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 25(94) Ångra Utcheckning av Bild Om inget har ändrats/lagts till i en bild så kan ev. tidigare gjord Utcheckning av bild ångras och bilden åter göras åtkomlig för andra användare att uppdatera. Kopiera / Klistra in Bild el. Position En bild i en katalog kan kopieras över till ett annat bildnummer i samma katalog. Därvid följer all information i den kopierade bilden över till den nya bilden, inkl. samtliga positioner och tillhörande data till dessa. I den nya bilden ges ett ev. befintligt teckningsnummer ett nytt nummer, eftersom ett teckningsnummer endast får förekomma i 1 (en) bild åt gången. Kopiering kan även utföras positionsvis mellan olika bilder. Ändra Bildidentitet Ett bildnummer kan ändras till ett annat bildnummer på bildinformationen, inkl. samtliga underliggande positioner med tilläggsinformation. REF-kontroll REF-kontroll kan göras på hel katalog eller på enskilda bilder och innebär, att samtliga s k REF-positioner i en bild (= positioner som vid den ursprungliga registreringen ej funnits registrerade som Förrådsbeteckning i FREJ) kontrolleras enligt följande: Positionens kompletta beteckning (FBKOD + Ritningsnr) kontrolleras mot senaste utgåvan av Referensregister från FREJ för kontroll om aktuell beteckning har registrerats i FREJ och åsatts en klassificerad och godkänd Förrådsbeteckning sedan föregående katalogutgåva. Positionens Ritningsnr i packat format jämförs med motsv. packade nummer i FREJ:s Referensregister, samt mot PMF:s Referensregister, och ev. träff meddelas redaktören. REF-kontrollen kommer därmed att ge träff på referensbeteckningar, oavsett tidigare skrivsätt och redigering, samt oavsett om en annan FBKOD används vid kontrollen (Ex.: BOLMU har använts vid tidigare registrering men är numera ersatt med VOLVO, i övrigt med samma Ritningsnr). Efter genomförd kontroll kan registervård utföras på resp. bilds positioner. Positioner som erhållit 'fullträff' på den kompletta beteckningen (FBKOD + Ritningsnr) är markerade och erhåller automatisk ersättning av dok-referens med förrådsbeteckning vid tryckning på knapp 'Utför pos.byte'. Anm.: Med packad beteckning avses en beteckning, i vilken endast bokstäver och siffror har behållits, (d v s alla specialtecken och blanka tecken har packats bort). Numrera om positioner Funktionen omnumrerar positioner, utgående från ett startvärde och med ett +-värde (inkrement) för hur mycket nästa positionsnummer skall räknas upp. I funktionen anges även, hur många tecken som positionsnummer skall bestå av, samt om s k sortsiffra skall läggas till som 5:e tkn i positionsnumret. Validera En validering av inregistrerade data görs som en kontroll för att säkerställa, att samtliga data i bilden är formellt korrekt indaterade, att refererade förråds- och referensbeteckningar, fotnoter, etc. finns upplagda, att erforderlig rubrikinformation finns, etc.

28 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 26(94) Validering görs automatiskt vid incheckning av Bild, samt kan begäras på aktuell Bild, eller på hel Katalog via verktygsknapp eller menyval. Generell firma På Bild-nivå kan anges, på vilka FBKOD:er som referensbeteckning skall hämtas och skrivas ut på resp. position i bilden, sam det maximala antalet av dessa referensbeteckningar som skall skrivas ut. Antal Per bild kan anges, att upp till 3 olika antalskolumner skall hanteras för ingående positioner i bilden. Teckningshantering a) Om teckning finns: Om vid redigeringen av aktuell bild i katalog teckning finns lagrad i teckningsarkivet så söks denna via 'SÖK'-knapp för Teckningsnummer. Ett befintligt teckningsnummer söks då fram. Till detta teckningsnummer finns då en fil sparad innehållande aktuell teckning som kopplats till aktuellt teckningsnummer via PMFta-applikationen. b) Om teckning saknas: Om vid redigeringen av aktuell bild i katalog teckning saknas så genereras ett nytt teckningsnummer automatiskt via klickning på Ny teckning'- knapp.. En 'fysisk' fil, (t ex på diskett) med aktuell teckning läses sedan in till användarens IMPORT-bibliotek och kopplas sedan till det uttagna teckningsnumret via PMFtaapplikationen. (Se beskrivning PMFta/PMF505 - Koppla teckning-funktion i kap 4 senare i denna flik). Inarbetad TO Uppdatering att TO inarbetats i katalog görs via underflik TO-nr i dialog PMF111 - Materielförteckning efter att redaktionell uppdatering gjorts. Uppdatering görs för kataloger där TO noterats att inarbetas via delapplikation PMFto. 3.3 Menyer Fokus i strukturträdet avgör vilka menyval som är tillgängliga. I huvudsak är Menyval enligt kap. PMF Generellt tillämpbara. Specifikt för PMFred-applikationen gäller: Arkiv Ny Ger formulär för ny bild eller ny position beroende på vad som är markerat i strukturträdet. Ta bort Tar bort data från aktuell nod (bild, position) efter kvittens och godkännande. OBS: Vid borttag av Bild tas även alla underliggande positioner bort. Då objekt Bild är valt gäller specifikt: Checka ut Checkar ut markerad Bild för uppdatering.

29 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 27(94) Checka in Checkar in markerad Bild efter genomförd uppdatering, efter validering. Ångra Utcheckning Anges för att ångra gjord utcheckning av markerad Bild. Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 - Utskrift där önskad utskrift presenteras med möjlighet till val om pappersutskrift skall göras efter granskning/kontroll. Beroende på sammanhang och vilket objekt i strukturträdet som har 'fokus' så kan följande utskrifter erhållas: Fokus Bild Position Tecknings-flik Sök-flik Utskrift Innehållet i aktuell bild så lika katalogutskrift som möjligt. Innehållet i aktuell position så lika katalogutskrift som möjligt Teckning för aktuell Bild. Utskrift av förteckning över positioner som uppfyller givet sökbegrepp enligt sökdialog GENPMF910. Skriv ut hel bild Ger presentation av aktuell bilds positioner och teckning via generell presentationsoch utskriftsvalsdialog GEN912 - Utskrift, med möjlighet att begära utskrift till skrivare. Skriv ut Se funktion för Förhandsgranska ovan. Då objekt Position är valt gäller specifikt: Förhandsgranska... Ger Förhandsgranska -dialog GEN912 - Utskrift där önskad positionsutskrift presenteras för granskning och val av ev. pappersutskrift. Skriv ut Se funktion för Förhandsgranska ovan. Redigera Sök Ger generellt Sök-fönster för utsökning av Kataloger, Bilder och Positioner efter angivande av sökbegrepp för resp. typ av objekt. Hela el. delar av följande sökbegrepp kan anges för markerad: - Katalog: Katalog- el. Objekt-FBET, och katalog- eller objektbenämning. - Bild: Rubrik 1 resp. rubrik 2, teckningsnummer eller -benämning. - Position: Typ el. typer av pos, FBET, benämning och referensbeteckning (FBKOD och ritningsnummer). Förkortningar Ger generellt utsöknings- och presentationsfönster 'GEN911 - Sök Förkortningar' för utsökning av tillgängliga förkortningar inom FM. Rapporter Lista teckningar för katalog Ger generellt utsökningsfönster GEN911 - Sök katalog för utsökning av materielförteckning för vilken utlistning av tillhörande teckningar skall göras. Listan över teckningar presenteras via GEN912 - Lista teckningar för katalog' före utskrift.

30 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 28(94) Visa Zoom (endast vid visning av teckning på Bild). Hjälp Hjälp Ger presentation av hjälpinformation som finns för aktuell dialog och applikation. Popup-menyer: S k Popup-menyer erhålls då höger mustangent trycks och hålls nere. Då objekt Materielförteckning är vald gäller: REF-kontroll Ger kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga bilder och REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar om FBET har åsatts en i REF-position använd Dok-Referensbeteckning. Validera Ger validering/kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga bilder och REFpositioner. Egenskaper Ger presentation av aktuella uppgifter om markerad materielförteckning. Då objekt Bild är vald gäller: Kopiera Bild Ger navigation till fönster PMF140 Kopiera Bild för kopiering av bild- och positionsdata från en bild till en annan. Klistra in Bild Ger navigation till fönster PMF140 Klistra in Bild för inklistring av bild- och positionsdata från en bild till en annan. Ändra Bildidentitet Ger navigation till fönster PMF140 Ändra Bild för ändring av bildnummer på aktuell bild. Checka ut Ger utcheckning av bild till aktuell katalogredaktör. Bilden kommer då att låsas exklusivt för redigering/uppdatering av aktuell katalogredaktör, ingen annan kommer då åt bilden eller underliggande positioner i bilden. Checka in Ger incheckning av bild efter att katalogredaktör har färdigställt allt redigeringsarbete i bild och tillhörande positioner. Ingen produktion/tryckning av katalogutgåva tillåts förrän alla ingående bilder är färdigställda och incheckade. Ångra utcheckning Ger 'ångra' av gjord utcheckning av bild till aktuell katalogredaktör. I strukturträdet markerat utcheckat Bild-objekt kommer att återta status 'Ej utcheckad' och därmed låsas för redigering/uppdatering av aktuell katalogredaktör. REF-kontroll Ger kontroll av aktuell bilds samtliga REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar, om en i position använd Dok-referensbeteckning har åsatts en certifierad och godkänd FBET sedan föregående utgåva av materielförteckningen.

31 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 29(94) Avvecklade positioner Ger visning av flik 'Avvecklade Positioner' om aktuell bild innehåller positioner som har förrådsbeteckningar som begärts avvecklade och som måste åtgärdas av katalogredaktör innan godkänd validering och tryckproduktion av bilden kan erhållas. Numrera om positioner Ger dialog PMF141 - Numrera om positioner för omnumrering av aktuell bilds ingående positioner. Startvärde för positionsnummer, uppräkningstal (inkrement), antal tecken i positionsnumret samt om femte tecknet i positionsnummer skall kopieras anges. Egenskaper Ger presentation av aktuella uppgifter om markerad bild. Validera Initierar formell kontroll av samtliga i bilden förekommande positioner, att ev. steg -angivelser är korrekt angivna i förhållande till varandra, att angivna Referensoch Förrådsbeteckningar finns, att bilden inte innehåller obehandlade avvecklade positioner, etc. Då objekt Position är vald gäller: Kopiera Position Ger navigation till fönster PMF139 Kopiera Position för kopiering av positionsdata från en position till en annan. Klistra in Position Ger navigation till fönster PMF139 Kopiera Position för notering av, till vilket positionsnummer som aktuell position skall kopieras. Ändra Positionsnr Ger navigation till fönster PMF139 Ändra Position för notering av, till vilket positionsnummer som aktuell position skall ändras. Uppdatera position som passiv/icke passiv Ger sättning av aktuell positions status till Passiv, vilket innebär att positionen endast visas vid uppdatering/redaktionellt arbete i aktuell bild, och inte skrivs ut i den tryckta katalogen. Borttag av Passiv-markeringen görs via ' /icke passiv'-begäran.

32 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 30(94) Dialogöversikt

33 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 31(94) 3.5 Dialogbeskrivningar PMF100 - Huvudfönster I vänster-delen av resp. dialog visas strukturträdet innehållande tillgängliga produkttyper som materielförteckningarna kan indelas i (t ex Reservdelskataloger, Satslistor, Tillbehörslistor, Installationskataloger, etc.) samt för resp. produkttyp de materielförteckningar som är uttagna för redigering för aktuell inloggad katalogredaktör. Tilldelning av redaktörsrättigheter för att registrera eller uppdatera materielförteckningar görs av ansvarig materielförteckningsadministratör via delapplikation PMFmfa - Materielförteckningsadministration. Redaktörsrättigheter kan tilldelas antingen för samtliga katalogredaktörer på ett visst företag/en viss organisation, eller för en viss namngiven specifik redaktör/handläggare. Ex.:

34 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 32(94) PMF110 Visa Efter klick på vald nod i strukturträdet ges under 'Visa'-fliken, i högerdelen av fönstret, en förteckning över de underliggande objekt som tillhör aktuell nod. För vald Katalog-nod visas förteckning över underliggande Avsnitt, För vald Avsnitts-nod visas förteckning över underliggande Bilder, och För vald Bild-nod visas förteckning över underliggande Positioner. Dubbelklick på aktuell rad i förteckningen ger detaljerad presentation av valt objekt. För resp. objekt visas aktuell identitet (avsnittsidentitet, bildnr el. posnr), ev. rubrik eller benämning, samt antalet underliggande bilder resp. positioner. För visade positioner inom Bild anges positionens typ (= FBET- Förrådsbeteckning, REF - Referensbeteckning, BEN - Benämningsposition, eller TEXT Textposition). Anm.: Eftersom möjlighet finns att i PMF-applikationen avsnittsindela materielförteckningarna så måste alla kataloger innehålla minst ett avsnitt. Detta avsnitt har lagts in automatiskt vid konverteringen av systemet från FREJ88 med beteckning = '#'.

35 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 33(94) PMF111 Flik Materielförteckning Under flik 'Materielförteckning' överst i högerdelen av fönstret visas: Detaljdata för vald mtrlförteckning, t ex katalogens FBET och benämning, Utgåvenr och -datum, enligt vilket system katalogen är indelad, hur ev. avsnitt benämns, samt vem som är huvudansvarig för utgivningen, rubrik för katalogen (vilken kan användas valfritt vid registrering av bildinformation), samt en kort beskrivning av aktuell materielförteckning. I flikarna i nedre halvan av högerdelen av fönstret, presenteras: Under-flik 'Allmänt': förteckning över de ev. objekt-fbet:ar med tillhörande förrådsbenämningar som materielförteckningen avser, en verbal beskrivning av katalogen och katalogens innehåll, samt förteckning över de Redigeringsregler som noterats skall gälla för den aktuella katalogutgåvan. Under flik 'Fotnoter': en förteckning över samtliga bildspecifika fotnoter som refereras från positionerna för aktuell katalogutgåva. Under flik 'Utgåvedokument': aktuellt utgåvenummer, samt

36 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 34(94) en förteckning över de ev. utgåvedokument som refereras för aktuell katalogutgåva. Markering av visst utgåvedokument följt av tryckning av 'Visa'-knapp ger presentation av aktuell dokument via fönster GENPMF912. Under flik 'Uppdrag': benämning och beskrivning av det uppdrag som ligger till grund för aktuell katalogutgåva, samt en Åtgärdslista innehållande benämning, beskrivning, status och ansvarig för resp. åtgärd som krävs för uppdragets genomförande (anges via PMFmfa - Materielförteckningsadministration). Under flik 'TO-nr': en lista över ej inarbetade TO - Tekniska order som ligger till grund för aktuell katalogutgåva, och som knutits till aktuell materielförteckning via delapplikation PMFto. Följande uppgifter visas: TO-beteckning och Ärendemening, samt en lista över 'Inarbetade TO' i aktuell katalog med Utgåvenr, TO-beteckning, Ärendemening, ev. gjord Anteckning samt vilket datum som TO:n inarbetats. Knappar: - 'Visa Utgåvedokument' - Ger presentation via fönster GEN912 - Utskrift rapporter (om utgåvedokumentet ej är en.pdf-fil), resp. via GEN926 - Visa dokument (om utgåvedokumentet är en.pdf-fil) av markerat utgåvedokument som ligger till grund för aktuell materielförteckning. Hur gör jag REF-kontroll Markera aktuell materielförteckning i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj 'REF-kontroll i popup-meny. Ger kontroll av aktuell materielförtecknings samtliga REF-positioner mot godkända/certifierade referensbeteckningar, om en i REF-position använd Dokreferensbeteckning har åsatts en certifierad och godkänd FBET sedan föregående utgåva av materielförteckningen. Resultatet av REF-kontrollen presenteras via flik PMF118 - Bilder REF-kontroll. Validera Markera aktuell materielförteckning i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj 'Validera' i popup-meny. Initierar formell kontroll/validering av samtliga i materielförteckningen förekommande bilder och positioner, t ex att ev. steg -angivelser är korrekt angivna i förhållande till varandra, att angivna Referens- och Förrådsbeteckningar finns, att bilderna inte innehåller obehandlade avvecklade positioner, etc. Utförd validering kvitteras och kan skrivas ut via dialog GEN912 - Validering.

37 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 35(94) PMF112 Flik Avsnitt Under flik Avsnitt visas: detaljdata om valt Avsnitt (Grupp), t ex vilken materielförteckning avsnittet tillhör, beteckning och ev. rubrik på avsnittet, enligt vilken norm som ev. indelning av avsnittet gjorts, samt vilket intervall av bilder som ingår i avsnittet.

38 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 36(94) PMF113 Flik Bild Flik Bild Under flik Bild visas detaljdata om vald Bild, t ex: - Uppgifter om Bildrubriker (Rubrik-1 resp. -2), samt om Katalogrubrik skall användas som om generell katalog-rubrik skall användas i stället för Rubrik-1, - vilken ev. strukturbeteckning som används, - vilken 'Grupp' som bilden tillhör, (enligt tidigare via FREJ88 åsatt 'Grupp'-angivelse), - vilka Antalsangivelser som är aktuella för positionerna inom bilden, - vilka generella FBKOD; Firmabokstavskoder referensbeteckningar som skall visas för resp. position, samt max antal referensbeteckningar som skall visas för resp. FBKOD, - vilket Teckningsnummer som skall tilldelas aktuell Bild, samt - vilka Fotnotstexter som används i positionsreferenser i aktuell bild. Knappar: Generell firmabokstavskod - 'Lägg till...'-knapp: Ger fönster PMF133 Generell Firmabokstavskod för tillägg av ev. ytterligare generella FBKOD:er till aktuell bild. - 'Ta bort'-knapp: Ger borttagning av markerad generell FBKOD, efter meddelande och godkännande. - 'Ändra...'-knapp: Ger fönster PMF133 Generell Firmabokstavskod för ändring av uppgifter om vald generell FBKOD:er för aktuell bild.

39 FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK Flik 8 Sida 37(94) Teckning - 'SÖK'-knapp för Teckningsnummer. Ger navigation till dialog GEN911- Sök teckning. Ett befintligt teckningsnummer kan sökas fram. För att koppla en fysisk teckningsfil till aktuellt teckningsnummer används PMFta-applikationen. - 'Ny teckning'-knapp: Ett nytt teckningsnummer genereras. Detta teckningsnummer saknar teckning tills att en fysisk teckningsfil kopplats till aktuellt teckningsnummer via PMFta-applikationen, (Se PMFta/Koppla teckning-funktion). Fotnotstexter - 'Lägg till...'-knapp: Ger fönster PMF132 Fotnoter - Lägg till/ändra för tillägg av ev. fotnotstexter till aktuell bild. - 'Ta bort'-knapp: Ger borttagning av markerad fotnot, efter meddelande och godkännande. - 'Ändra...'-knapp: Ger fönster PMF132 Fotnoter - Lägg till/ändra för ändring av ev. fotnotstexter för aktuell bild. Hur gör jag. Skapa ny bild Ställ markören på överordnat Avsnitt i strukturträdet, Tryck verktygsknapp Ny eller Menyval = Arkiv Ny. Tilldela erhållen ny bild Bildnr + övriga data. Skriv in katalogens rubriktext i Rubrik-1-fältet, eller referera till en för katalogen angiven gemensam rubrik via checkbox Använd Katalogrubrik. Fyll i bildrubriken i Rubrik-2-fältet. Ange hur många Antals-kolumner som bildens positioner skall innehålla. Ange ev. Generella FBKOD:er som skall skrivas ut på resp. position Ge Teckningsreferens (teckningsnummer) till ev. befintlig teckning, incheckad av Teckningsadministratör via PMFta-applikationen. Notera ev. Fotnotstexter som kommer att användas vid registreringen av positioner (kan även göras då resp. position registreras). Gör Spara på bilden via Menyval Arkiv Spara eller via verktygsknapp Spara. Ta bort bild Markera aktuell bild i strukturträdet, Tryck verktygsknapp Ta bort varpå borttaget verkställs, föregånget av 'Bekräfta'- val. OBS: Bildens samtliga positioner kommer att tas bort. Kopiera bild Markera bild att kopiera ifrån i strukturträdet, Tryck höger musknapp och välj Kopiera Bild från erhållen popup-meny, Ger navigation till fönster PMF140 Kopiera Bild för kopiering av bild- och positionsdata, Välj Klistra in Bild från popup-meny och ange till vilket bildnr som kopiering skall ske via dialog PMF140 Klistra in Bild för inklistring av bild- och positionsdata från en bild till en annan.

Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering. PDRin - Indatering. FMV Teknisk information PDR. Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16

Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering. PDRin - Indatering. FMV Teknisk information PDR. Version: 4.5.0 Datum: 2012-03-16 Användarhandledning PDR - Indatering Sid 1(102) FMV Teknisk information PDR Användarhandledning Produkt Data Registrering (PDR) Indatering PDRin - Indatering Version: 4.5.0 Datum: Användarhandledning PDR

Läs mer

Användarhandledning PDR - Klassificering. PDRkl - Klassificering. FMV Teknisk information / Ag. PDR. Version: 3.8.1 Datum: 2010-03-08

Användarhandledning PDR - Klassificering. PDRkl - Klassificering. FMV Teknisk information / Ag. PDR. Version: 3.8.1 Datum: 2010-03-08 Användarhandledning PDR - Klassificering i FMV Teknisk information / Ag. PDR Användarhandledning PDR - Klassificering PDRkl - Klassificering Version: 3.8.1 Datum: Användarhandledning PDR - Klassificering

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarhandbok BORIS

Användarhandbok BORIS Användarhandbok BORIS Version 4.15 Utgåva 2 2004-11-30 Sida 2 Innehåll INLEDNING...3 ALLMÄNT OM HANDBOKEN...4 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP...5 SÖK...7 Sök dokument...8 Sök generell dokumentation...12 Sök mallar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN ÅData Infosystem AB ÅDATASYSTEMEN generellt 1 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONER I ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTA OCH AVSLUTA ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTSIDA OCH MENYER... 3 2.2

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Allmänt. Beskrivning av funktioner

Allmänt. Beskrivning av funktioner Allmänt Beskrivning av funktioner När kommandon beskrivs i manualtexten anges t ex Välj Avbryt. Det är därefter upp till användaren att välja på vilket sätt man vill aktivera funktionen. Tangentbordsknappar

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Användarmanual för Stella

Användarmanual för Stella Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 2011-09-15 2.0 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor STELLA-02-SUM 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Projektmodulen I VITEC SÄLJSTÖD MARS 2013 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05 Kravspecifikation KA68 Fotnoter för 2008-11-20 Version: 0.05 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2005-03-30 TFD Första utkast - - 0.-02 2005-05-11 TFD Ändringar efter

Läs mer

KeyControl Utskrifter och historik

KeyControl Utskrifter och historik 4 Utskrifter och historik 4.1 Utskrifter Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter. En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

VAS - Standard Användardokumentation

VAS - Standard Användardokumentation VAS - Standard Användardokumentation VAS-GENERELLT SIDA 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VAS - Standard... 3 1. Beskrivning och syfte... 3 1.1 Inloggning med användarid och lösenord...

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Vitec Fastighet - Dokumentarkiv

Vitec Fastighet - Dokumentarkiv INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Fastighet - Dokumentarkiv VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

UNDERHÅLLSVEBBEN HSB UPPSALA

UNDERHÅLLSVEBBEN HSB UPPSALA UNDERHÅLLSVEBBEN HSB UPPSALA 1 Förord Denna handledning vänder sig till användare av Incit Xpand och Underhållswebben. Syftet med handledningen är att ge programanvändaren grundläggande kunskaper i hur

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318 Klara 5.4 Allmänt handhavande Rev 318 Innehåll 1 Inloggning...3 2 Skrivbordet...4 2.1 Navigatorn...4 2.1.1 Nytt objekt från navigatorn...4 2.1.2 Menyraden...5 2.1.3 Verktygsraden...5 2.1.4 Statusraden...5

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

TENTOUR. Tävlingsadministration. Användarhandbok

TENTOUR. Tävlingsadministration. Användarhandbok Tävlingsadministration Användarhandbok Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. ALLMÄNT...2 2.1 Meny...2 2.2 Verktygsrad...5 2.3 Statusrad...5 3. GRUNDDATA...6 3.1 Tävling...6 3.2 Klass...7 3.3 Deltagare...9

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

REGISTRERINGSARBETET

REGISTRERINGSARBETET FÖRSVARETS MATERIELVERK ANVÄNDARHANDBOK 2006-05-30 Flik 4 Sida i REGISTRERINGSARBETET Innehåll 1 ANSVARS- OCH BEFOGENHETSFÖRDELNING...1 1.1 Produktledare MS / motsvarande...1 1.2 Kontaktman...2 1.3 Registeransvarig...3

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer