PONSSE Forwarder Game 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PONSSE Forwarder Game 1.3"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 Använda programmet Element i körgränssnittet Genomföra en lektion Arbetsplats Stickvägsnät Timmer Lagerområde Köra maskinen Körgränser Körbanepunkt med ett begränsat antal tillåtna passeringar Enkelriktad sektion på körbanan Lastning Lastutrymmesvy Lossning Rapportering Slutrapportens innehåll Overgripande information om resultatet Körtidsspecifik information Rapportbilder Beräkningsprinciper för tidsåtgång Körning Lastning och lossning... 17

2 4 Arbetsplatsredigerare Element i redigerarfönstret Redigeringsverktyg Redigera stickvägsnätet (Edit strip road (Redigera stickväg)) Ställa in körgränser Ställa in passeringsgräns Ställa in tvingande körriktning Ange maskinens position (Set machine position (Ange maskinposition)) Lägga till och ta bort timmer (Edit piles (Redigera högar)) Lägga till och ta bort lagerområden (Edit storage areas (Redigera lagerområden)) Markera områden (Area selection) Zooma och panorera vyn Skapa och redigera sortiment Alternativt körläge: begränsad platsvy Köra och observera Lastning Välja körläget Standardläge för en övning Oppna övningen i ett annat läge... 30

3 1 Använda programmet När Ponsse Forwarder Game öppnas visas den här tomma vyn. Öppna först en befintlig lektion eller arbetsplatsredigeraren om du vill skapa en ny lektion. - Öppna en befintlig lektion: Välj File -> Open (Arkiv -> Öppna) på huvudmenyn. - Skapa en ny lektion: Edit -> Create new worksite (Redigera -> Skapa ny arbetsplats) - Redigera en öppnad lektion: Edit -> Edit worksite (Redigera -> Redigera arbetsplats) - Granska sparade resultatrapporter: Tools -> View reports (Verktyg -> Visa rapporter) 1

4 1.1 Element i körgränssnittet 1. Arbetsplatsvy Detta är den primära arbetsvyn. 2. Kartvy Här visas hela arbetsplatsen och områdets konturer visas i arbetsplatsvyn. 3. Knappen Focus on worksite (Fokusera på arbetsplats) Med den här knappen fokuseras vyn på arbetsplatsen enligt bild. Vyn kan zoomas in eller ut med mushjulet, i vilket fall vyn fokuseras på maskinen. 4. Knappen Turn machine (Sväng maskin) Med den här knappen svänger du maskinen i korsningar. 5. Välja sortiment 6. Rapportvy Här visas allmän information under lektionens gång. 7. Knappen Show report (Visa rapport) 2

5 Med den här knappen visas en utförlig delrapport under lektionens gång och en slutrapport efter lektionen. Slutrapporten öppnas automatiskt efter lektionen. Slutrapporten kan sparas, men inte delrapporten. 8. Lastutrymmesvy Här visas laststrukturen sett genom lastgrinden. En sortimentenhet i terrängen fyller en lastutrymmescell. Vyn kan användas för att omorganisera lasten. 2 Genomföra en lektion Uppgiften är att överföra alla trädhögar till avsedda lagerområden. Lektionen är klar när alla linjer som representerar timmer har samlats in och lossats på lagerområdet. Bedömningskriterierna är: Beräknad tidsåtgång Körsträcka Produktivitet Det spelar ingen roll hur lång tid det tar att slutföra lektionen. Programmet skapar en resultatrapport med uppgifter om beräknad tidsåtgång, körsträcka och produktivitet samt lastspecifika rapporter. 3

6 2.1 Arbetsplats Stickvägsnät Arbetsplatsen är en gallringsplats som alltid är åtkomlig genom ett stickvägsnät. Stickvägen består av sektioner kopplade till varandra med stickvägspunkter. Varje stickväg är alltid åtkomlig genom dessa punkter Timmer Timret är beläget vid stickvägen grupperat i sortiment. Varje enhet motsvarar flera buntar som ska lastas. Färgen på högen indikerar sortimentet. Alla sortimentenheter har samma volym (1,0 m3). Antalet laströrelser/buntar det krävs för att lasta en enskild enhet beror på sortimentet. Förhållandet kan fastställas i arbetsplatsredigeraren när arbetsplatsen konfigureras. 4

7 2.1.3 Lagerområde Lagerområden illustreras som grå områden och är vanligen belägna vid skogsmaskinsvägen. Maskinen måste köras till lagerområdets förbindelsepunkt (svart prick) för lossning. Det går även att ange ett specifikt sortiment för lagerområdet i planeringsfasen. Om sortimentet har definierats i förväg kan endast det specifika sortimentet lossas i lagerområdet. Om lagerområdet är namnlöst definieras dess typ av det första sortimentet som lossas. 2.2 Köra maskinen När maskinen körs kommer programmet med ruttförslag framåt och bakåt till nästa korsning. Rutter som ska köras framåt indikeras med en gul linje och de som ska köras bakåt indikeras med en röd linje. När maskinen kommer till en korsning visas alla möjliga ruttalternativ. 5

8 Rutten kan väljas genom att muspekaren flyttas över det önskade ruttalternativet, varefter den valda rutten visas som en bredare gul eller röd linje beroende på körriktning. Maskinen kan köras till den valda punkten genom att du klickar med den primära musknappen. 6

9 När körrutten planeras ska det beaktas att maskinen rör sig mycket långsammare bakåt när lastutrymmet är mer än halvfullt. I så fall visas en sköldpaddssymbol vid ruttens slut när du kör bakåt. Maskinen kan fortfarande backas, men tidsåtgången ökas och en post görs i resultatrapporten. Ett undantag till regeln är lossningsfasen då det går att backa i blindo mellan högar utan någon extra tidsåtgång. Maskinen kan svängas runt i en korsning med knappen Turn Machine (Sväng maskin) under mappvyn. 2.3 Körgränser Körbanepunkt med ett begränsat antal tillåtna passeringar Det går att ställa in en gräns för en körbanepunkt och ange det maximala antalet gånger den aktuella punkten får passeras under en enskild övning. Gränsen visas som en siffra över punkten, vilket visar hur många gånger den kan passeras. Om en gräns har ställts in för en punkt fortsätter inte den föreslagna körvägen över den. Detta för att inte punkten ska passeras oavsiktligt. Antalet tillåtna passeringar minskar inte om man kör tillbaka i den riktning man kom ifrån efter att ha kört till punkten. En körbanepunkt som kan passeras tre gånger: Punkt som visas i den föregående figuren efter en passering. 7

10 När punkten endast kan passeras en gång till blir siffran som anger det maximala antalet passeringar röd: När det maximala antalet passeringar förbrukats ändras begränsningen till ett kryss över körbanepunkten. Därefter går det att köra till punkten från båda sidorna, men den kan inte längre passeras Enkelriktad sektion på körbanan Övningsterränger kan innehålla körbanesektioner som det endast går att köra i en riktning på. De kan till exempel representera en brant backe. Enkelriktade sektioner markeras i terrängen med en pil vars spets pekar mot den tillåtna körriktningen. 8

11 Om tanken är att återvända via samma körväg måste man vara försiktig vid början av en enkelriktad körbana. Om maskinen endast delvis befinner sig på pilen går det fortfarande att vända om. Om man fortsätter längre, så att maskinen befinner sig helt på den enkelriktade sektionen, går det inte längre att vända om. Maskin delvis på en enkelriktad körbana: Maskin helt på en enkelriktad körbana: Körning på en enkelriktad körbana från pilspetsens riktning är inte möjlig. 9

12 2.4 Lastning Lastning startas genom att du väljer de sortiment som ska lastas i sortimentlistan. Siffran inom parentes vid varje sortiment i listan anger hur många enheter av det specifika sortimentet som återstår. När ett sortiment väljs för lastning markeras alla högar i det specifika sortimentet, vilket indikerar att de kommer att lastas när de körs förbi. Sortimentenheter tillhörande sortimentet som valts att lastas och som befinner sig intill den valda körrutten skuggas, vilket innebär att de kommer vara lastade när övergången är klar. Om lastutrymmet blir fullt under en övergång stoppar maskinen vid den första enheten som inte lastas och lastningsläget inaktiveras automatiskt Lastutrymmesvy Det finns en lastutrymmesvy som visas från lastgrindsriktningen i det nedre högra hörnet av programfönstret. I den här vyn är lastutrymmet indelat i 16 block, som vart och ett är lika stort som en enskild hög i terrängen. 10

13 De fyra nedersta blocken fylls alltid först. Därefter fylls lastutrymmet automatiskt i lager i följande ordning: 1. Vänster sida 2. Höger sida 3. Det andra blocket från vänster 4. Det tredje blocket från vänster Lastutrymmesvyn kan användas för att omorganisera lasten per lager. En timmerenhet kan flyttas från ett block till ett annat genom att du drar det över det önskade blocket med musen. Om blocket redan är fullt flyttas dess timmerenhet till det block varifrån det ursprungliga blocket togs bort. Timmerenheter kan inte flyttas från ett lager till ett annat 2.5 Lossning Lossning sker på lagerområdena belägna vid skogsmaskinsvägen. Lagerområdena kan vara avmarkerade (svarta konturer) eller markerade för ett specifikt sortiment (konturerna har samma färg som sortimentet). Endast det specifika sortimentet kan lossas i markerade lagerområden. Om du vill köra maskinen till ett lagerområde kör du den till lagerområdets förbindelsepunkt (svart prick). Varje förbindelsepunkt täcker ett eller två lagerområden beroende på om båda sidor av vägen används eller inte. I exempelfallet används båda sidor, vilket innebär att två sortiment kan lossas utan att du behöver köra till en annan förbindelsepunkt. 11

14 Om du vill börja lossa klickar du på lagerområdet med musen. När lossning påbörjas i ett omarkerat lagerområde påbörjas lossningen alltid från vänster sida av det översta lagret. Det sortimentet markeras som sortimentet för det valda lagerområdet. Lossningen fortsätter automatiskt så länge ett enskilt sortiment kan lastas så att enheterna befinner sig diagonalt i lastutrymmet. Det andra sortimentet lossas i det återstående lagerområdet och lossningen fortsätter automatiskt så länge det går att lossa enheter från det översta lagrets sida i något av de två lagerområdena vid förbindelsepunkten. I exempelfallet töms lastutrymmet i det här steget eftersom det endast fanns sortiment markerade för de specifika lagerområdena. 12

15 3 Rapportering Prestationsbedömningen baseras på den slutrapport som skapas av programmet. Rapporten innehåller olika variabler och bilder. Rapporten kan sparas så att den kan granskas senare. Den kan öppnas från huvudmenyn genom Tools -> View reports (Verktyg -> Visa rapporter). Programmet kan användas för att jämföra olika avverkningsstrategier genom att en enskild lektion körs flera gånger. Resultaten för varje lektionstillfälle kan jämföras utifrån tidsåtgång eller produktivitet. Genom att jämföra andra variabler och bilder i rapporten går det att identifiera vilken faktor som orsakar varje skillnad. 3.1 Slutrapportens innehåll Overgripande information om resultatet Beräknad tidsåtgång Tidsåtgång per arbetsfas Antal och total volym för laster som transporterats Lastdensitet m³/100 m körning Produktivitet (m³/h) Bruttotonkilometer (vikten på maskinen och timret i lastutrymmet) Nettotonkilometer (vikten på timret i lastutrymmet) Total körsträcka Körsträcka framåt/bakåt Körsträcka bakåt med begränsad sikt (lastutrymmet är mer än halvfullt) Körsträcka per lastningsfas 13

16 3.1.2 Körtidsspecifik information Beräknad tidsåtgång Tidsåtgång per arbetsfas Lastinformation Volym Antal sortiment Antal griparlaster Lastdensitet m³/100 m körning Produktivitet (m³/h) Bruttotonkilometer Nettotonkilometer Total körsträcka Körsträcka framåt/bakåt Körsträcka bakåt med begränsad sikt (lastutrymmet är mer än halvfullt) Körsträcka per lastningsfas Rapportbilder I slutrapporten finns en körruttsbild för varje körtid och en bild på laststrukturen. Delrapporterna under lektionens gång innehåller inga bilder. Körrutt I körruttsbilden indikeras varje arbetsfas med en separat färg. Bilden indikerar dessutom arbetsplatsens status, dvs. eventuella återstående högar. Högar insamlade under övergången är markerade. 14

17 Laststruktur Lastbilden är identisk med den lastutrymmesvy som visas i det nedre högra hörnet under körning. I bilden visas laststrukturen när lossning påbörjats under lektionen. 3.2 Beräkningsprinciper för tidsåtgång Tidsåtgången beräknas med specifika standardvärden och justerbara parametrar. Parametervärdena kan ändras genom att du redigerar filen reporting.ini i programmets installationsmapp. Sortimentspecifikationer ställs in för varje lektion genom arbetsplatsredigeraren. Följande värden är fasta: Storleken på varje sortimentenhet är 1,0 m³. Maskinens vikt är kg (Ponsse Wisent). Storleken på lastutrymmet är 16,0 m³ (16 högar). Lastutrymmesgränserna för olika körhastigheter är 5000 kg och kg. 15

18 3.2.1 Körning Körtiden beräknas enligt den övergångsspecifika körhastigheten. Körhastigheten påverkas av körriktning, laststorlek och arbetsfas. När maskinen svängs runt med knappen Turn Machine (Sväng maskin) ökar körtiden enligt följande: Maskinlängd framåt Riktningsändring Maskinlängd bakåt Justerbara parametrar: [Times] DirectionChange Hur lång tid riktningsändringen tagit i sekunder [DrivingSpeeds] SmallLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger mindre än 5000 kg HalfLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger minst 5000 kg men inte mer än kg FullLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger minst kg ReverseWithLimitedVisibility Körhastighet (m/s) när du kör bakåt och lastutrymmet är minst halvfullt [DrivingSpeedMultipliers] ReverseMultiplier Körhastighetskoefficient vid körning bakåt. Värdet 1,0 innebär att körhastigheten är konstant oavsett riktning. LoadingMultiplier Körhastighetskoefficient vid lastning. Denna kan användas för att simulera minskningen av snitthastighet vid lastning på grund av att maskinen stoppas och startas. 16

19 Beräkningsformel för körtid: körsträcka / (hastighet enligt laststorlek) x koefficienter Lastning och lossning Maskinens lastutrymme består av 16 block som vart och ett passar en sortimentenhet oavsett sortiment. Antalet laströrelser som behövs för att lasta en enskild sortimentenhet kan anges för varje sortiment. I lossningsfasen är sortimentet oviktigt. Dock kan tre nivåer anges för griparstorleken utifrån lastens struktur. Endast celler i samma sortiment är mot cellen som lossas. Ett annorlunda sortiment intill eller under blocket som lossas (dvs. ett annorlunda sortiment är mot cellen som lossas på minst en sida). Ett annorlunda sortiment intill och under blocket som lossas (dvs. ett annorlunda sortiment är mot cellen som lossas på minst två sidor). Justerbara parametrar: [Times] Loading Tidsåtgång för att lasta en griparlast i sekunder Unloading Tidsåtgång för att lossa en griparlast i sekunder [GrappleLoadSizes] UnloadOneAssortment Storleken på den lossade griparlasten när det inte finns några andra sortiment runt lasten. Enhet m³. UnloadTwoAssortments Storleken på griparlasten vid lossning från ett block, intill eller under vilket det finns ännu ett sortiment. Enhet m³. 17

20 UnloadMultipleAssortments Storleken på griparlasten vid lossning från ett block, intill och under vilket det finns ännu ett sortiment. Enhet m³. Beräkningsformel för lastningstid: (antal griparlaster angivna för sortimentet) x (lastningstid för en griparlast) Calculation formula for unloading time: högstorlek = standard 1,0 m³ (högstorlek) / (griparstorlek beroende på laststruktur) x (lossningstid) 4 Arbetsplatsredigerare Nya lektioner kan skapas med hjälp av programmets arbetsplatsredigerare. Redigeraren kan även användas för redigering av befintliga lektioner. Skapa och redigera en lektionsfil Skapa en ny lektion: Välj Edit -> Create new worksite (Redigera -> Skapa ny arbetsplats) på huvudmenyn eller File -> New (Arkiv -> Ny) från arbetsplatsredigerarens meny. Redigera en befintlig lektion: När en lektion lästs in väljer du Edit -> Edit worksite (Redigera -> Redigera arbetsplats) på programmets huvudmeny. Lektioner kan även läsas in direkt i redigeraren genom att du väljer File -> Open (Arkiv -> Öppna) i redigerarfönstret. Spara en lektionsfil Spara en ny lektionsfil: File -> Save eller File -> Save As (Arkiv -> Spara eller Arkiv -> Spara som ) Spara en redigerad lektion eller ersätta den föregående versionen: File -> Save (Arkiv -> Spara). Spara en redigerad lektion under ett nytt namn (den föregående versionen tas inte bort): File -> Save As... (Arkiv -> Spara som ) 18

21 4.1 Element i redigerarfönstret 1. Rederingslägets fönster och lägets knappar 2. Arbetsplatsvy Arbetsplatsens storlek är 400 m x 300 m. Rutnät i vyn: liten ruta = 100 m2, stor ruta = m2 3. Kartvy 4. Information om arbetsplats/valt område Här visas ytarean för arbetsplatsen eller det valda området, den totala längden på stickvägsnätet och sortimentens volym. 5. Sortiment Här visas en sortimentlista varifrån sortiment kan läggas till i läget Edit piles (Redigera högar). 6. Knappar för att lägga till, redigera och ta bort sortiment samt en återställningsknapp för högräknare 4.2 Redigeringsverktyg Redigera stickvägsnätet (Edit strip road (Redigera stickväg)) Stickvägsnätet består av stickvägspunkter och raka stickvägssegment som förbinder punkterna. Stickvägspunkter kan skapas genom att du klickar med den primära musknappen på önskat ställe på arbetsplatsen. Stickvägssegment kan skapas genom att punkterna förbinds i två faser: 19

22 1. Skapa eller välja en startpunkt Börja redigera stickvägen genom att skapa en startpunkt för segmentet eller välja en befintlig punkt. 2. Skapa eller välja en slutpunkt När startpunkten valts försätts redigeraren i ett läge där positioneringen av det stickvägssegment som ska läggas till visas som en streckad linje och en text som indikerar längden visas intill muspekaren. Segmentet skapas genom att du klickar med den primära musknappen. Om du vill återgå till läget för att välja startpunkter klickar du med den sekundära musknappen. Minimilängden för ett stickvägssegment är 14 meter. Om det närmsta stickvägssegmentets avstånd till muspekaren är kortare, så kopplas den stickväg som ska läggas till dit. Därför förhandsvisas inte stickvägens linje förrän muspekaren befinner sig minst 14 meter från startpunkten. Ta bort stickvägsdelar Stickvägsdelar kan tas bort genom att du klickar på dem med den sekundära musknappen när stickvägsförhandsvisningen inte visas (om den gör det, så kan den stängas genom att du klickar med den sekundära musknappen). När ett stickvägssegment tas bort tas även samtliga timmerhöger och lagerområden intill det bort. Dessutom måste maskinen positioneras igen om segmentet den befinner sig i tas bort. Notera även att när en stickvägspunkt tas bort, så tas även samtliga kopplade stickvägssegment och eventuella objekt vid den bort. Eventuella borttagningar måste bekräftas av användaren. 20

23 4.2.2 Ställa in körgränser Ställa in passeringsgräns Passeringsgränser kan ställas in genom att verktyget Set passing limit väljs i terrängredigeraren. Därefter väljer du önskad körbanepunkt genom att klicka på den i terrängvyn. Om du klickar på körbanepunkten öppnas ett inställningsfönster där antalet tillåtna passeringar kan ställas in för punkten i intervallet 1-9, eller så kan gränsen inaktiveras genom att No limit väljs Ställa in tvingande körriktning Om du vill ställa in körriktningsgränser väljer du verktyget Set forced driving direction i platsredigeraren. Därefter kan du välja önskad körbanesektion genom att hålla muspekaren över den i terrängvyn och lägga till en körriktningsgräns genom att klicka på den med vänster musknapp. Den tvingande körriktningen som standard fastställs utifrån vilket håll körbanesektionen ursprungligen specificerades åt. Om du vill ändra den specificerade tvingande körriktningen klickar du på körbanesektionen igen med höger musknapp. Om du vill ta bort den tvingande körriktningen klickar du på körbanesektionen med vänster musknapp medan verktyget Set forced driving direction används Ange maskinens position (Set machine position (Ange maskinposition)) Ange maskinens position genom att klicka med den sekundära musknappen på önskat ställe på stickvägen. Maskinen 21

24 kan svängas runt genom att du klickar med den sekundära musknappen var som helst i arbetsplatsvyn Lägga till och ta bort timmer (Edit piles (Redigera högar)) Om du vill lägga till timmerhögar på arbetsplatsen måste först ett sortiment väljas i listan med sortiment på programfönstrets vänstra sida. Därefter kan högar läggas till vid stickvägar genom att du klickar med den primära musknappen. Platsen för högen som ska läggas till visas som en streckad linje (se bild nedan). Högar kan tas bort genom att du klickar på dem med den sekundära musknappen när läget Edit piles (Redigera högar) är aktivt. I det här fallet är det alltid högen närmast muspekaren som tas bort, oavsett sortiment. Sortimentlistan innehåller räknare som visar de totala volymerna för sortiment och antalet nyligen tillagda högar. Räknarna uppdateras automatiskt när antalet högar på arbetsplatsen ändras. Räknarna som indikerar antalet nya högar kan även återställas med knappen Reset counters (Återställ räknare). Om en hög tas bort återställs även räknaren med hänseende till det specifika sortimentet. 22

25 4.2.5 Lägga till och ta bort lagerområden (Edit storage areas (Redigera lagerområden)) Lagerområden kan läggas till genom att du klickar med den primära musknappen på önskat ställe på stickvägen. Inställningsfönstret öppnas (se bild nedan), i vilket längden på lagerområdet anges i meter och ett sortiment anges för lagerområdet. Sortimentet kan även lämnas omarkerat, i vilket fall det första sortimentet som lossas i lagerområdet under lektionen markeras för lagerområdet. En förbindelsepunkt (svart prick) skapas automatiskt för körning till lagerområdet. Om ett annat lagerområde skapas nära förbindelspunkten placeras det automatiskt på andra sidan av stickvägen, motsatt det första lagerområdet. I körläget kan två olika sortiment lossas på de motsatta lagerområdena utan att du behöver köra mellan dem. Ett lagerområde kan tas bort genom att du klickar med den sekundära musknappen Markera områden (Area selection) Markeringsverktyget för områden kan användas för att granska en viss del av arbetsplatsen. Markera ett rektangulärt område genom att klicka med den primära musknappen på 23

26 det ställe av arbetsplatsen som området ska utgå från. Ange det motsatta hörnet genom att flytta muspekaren till önskat ställe och klicka med den primära musknappen. Områdesmarkeringen kan ångras genom att du klickar med den sekundära musknappen. När området markerats uppdateras textvyn Worksite info (Arbetsplatsinfo) så att information om det markerade området, istället för om hela arbetsplatsen, visas. Informationen som visas innefattar områdets ytarea, den totala längden på stickvägarna i området samt sortimentvolymer Zooma och panorera vyn Det går att zooma in i eller ut ur arbetsplatsvyn med mushjulet. Då fokuseras vyn mitt på arbetsplatsområdet. Det går att flytta vyn vertikalt och horisontellt med hjälp av rullisterna eller ett separat panoreringsverktyg (knappen Pan worksite view (Panorera arbetsplatsvy)), med vilket vyn kan dras med musen. Med knappen Focus on worksite (Fokusera på arbetsplats) fokuseras vyn så att alla timmerhögar, lagerområden, korsningar och maskinen som befinner sig på arbetsplatsen visas, så att arbetsplatsvyn fylls så mycket som möjligt. 24

27 4.3 Skapa och redigera sortiment Nya sortiment kan läggas till med hjälp av knappen Add (Lägg till) under sortimentlistan. Ett befintligt sortiment som valts i listan kan redigeras med knappen Edit (Redigera). I båda fallen öppnas fönstret Edit Assortment (Redigera sortiment) (se bild nedan) för inställning av sortimentets egenskaper. I fönstret Edit Assortment (Redigera sortiment) anger du sortimentets namn, färg och antal griparlaster per hög. Den senaste parametern anger hur många laströrelser som behövs för att lasta en enskild hög. Detta beaktas vid rapporteringen av tidsåtgång. När sortimentfärger väljs ska det säkerställas att färgen kan särskiljas från andra sortimentfärger och arbetsplatsens bakgrund. Sortimentlistan sparas alltid baserat på lektioner, vilket innebär att nya sortiment måste skapas separat för varje 25

28 lektion. Dessutom påverkas inte andra lektioner av att egenskaperna för programmets standardsortiment ändras. 5 Alternativt körläge: begränsad platsvy Programmet har även ett övningsläge i vilket timmerstaplar först är osynliga och sedan blir synliga när någon kör nära dem. Platserna för passerade staplar förblir synliga på kartan, och det går att ange hur sortiment ska kommas ihåg. 5.1 Köra och observera I den begränsade platsvyn är bakgrunden mörk och timmerstaplar döljs. Andra platselement visas som vanligt. Det finns ett elliptiskt siktområde med två nivåer runt maskinen. Timmerstaplar i den yttre perimetern visas utan sortimentinformation (grå färg). Staplar som befinner sig delvis eller helt inom den inre perimetern visas med en färg som illustrerar sortimentet för varje stapel. 26

29 Siktområdenas dimensioner Längd Inre perimeter (ljust 50 m område) Yttre perimeter 65 m (mörkgrön) Bredd 20 m 35 m Den körda färdvägen markeras på kartan med en grå linje. Alla staplar längs den här färdvägen visas fram till övningens slut.. Syftet är att göra det lättare att hitta de sista staplarna, så att alla staplar som inte är synliga befinner sig på körbanesektioner som inte körts på. På grund av siktområdets storlek kan staplar även visas från körbanor som inte körts på, men det enda sättet att säkerställa att alla staplar längs körbanan har hittats är att köra på sektionen. Vid körning framåt lagras ett begränsat antal staplar i minnet, det vill säga fortsätter att visas i färg. Det maximala antalet staplar som kan lagras kan ställas in i filen training.ini genom att värdet MaxMemorizedPiles ändras. Om MaxMemorizedPiles = 0 visas sortimentinformation endast för staplar i siktområdets inre perimeter. I annat fall ska ett minimivärde på 10 användas, eftersom även staplar i siktområdet upptar minnesutrymme. 27

30 training.ini finns i programmets installationsmapp. När du kör vidare börjar sortimentinformationen att glömmas med början från de först observerade staplarna. Staplarna förblir synliga i grått, så att informationen om deras plats inte försvinner. Den begränsade vyn förhindrar inte långa körövergångar till utanför siktområdet. Vid långa övergångar visas alla staplar längs färdvägen på samma sätt som vid korta övergångar, vilket innebär att sortimentinformationen för de senaste staplarna visas enligt inställningarna och de återstående staplarna visas i grått. 28

31 5.1.1 Lastning Lastning sker på samma sätt som i det normala körläget. Den enda skillnaden är att markeringen av sortimentstaplar endast påverkar staplar längs körbanan vars sortiment är känt. Vid lastningskörningar bör man vara uppmärksam på, att vid övergångar utanför siktområdet, så lastas samtliga staplar av de valda sortimentet oavsett om de har varit synliga eller inte. 29

32 5.2 Välja körläget Standardläge för en övning Det går att ange separat för varje övning i vilket läge det ska öppnas. Detta görs genom att öppna övningen i terrängredigeraren och klicka på knappen Select operating mode. En dialogruta öppnas, där det normala körläget (helt synlig arbetsplats) och begränsad sikt listas. Standardalternativet för övningar är en helt synlig arbetsplats. Ändringen verkställs när dialogrutan stängs genom att du klickar på OK Oppna övningen i ett annat läge Det går även att välja körläge när övningen öppnas genom att välja File -> Open As, varefter ett motsvarande fönster för lägesval öppnas efter fönstret för filval, som i terrängredigeraren. 30

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5 digital bildbehandling Del 2 redigera bilder 14. Redigeraren... 52 15. Snabbkorrigering... 58 16. Övrga färgjusteringar... 64 17. Manuell färgkorrigering...

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta Att anpassa gränssnittet i SolidWorks är enkelt. Högerklicka i antingen Command Manager eller statuslisten och välj Customize i listan, här finns alla verktyg som används för att anpassa SolidWorks gränssnitt.

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1

3.0 Shift. InfoBoard manual. 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor Introduktion till spellistor Spellistans huvudsida 1 InfoBoard manual 3.0 Shift 3.0 Välkommen till manualen för tidsstyrda spellistor 1 3.1 Introduktion till spellistor 1 3.2 Spellistans huvudsida 1 3.2.1 Vad definierar ett objekt? 2 3.2.2 Aktiv och inaktiv

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Vi börjar med en penna som ritar när du drar runt den på Scenen.

Vi börjar med en penna som ritar när du drar runt den på Scenen. Nivå 3 Målarlådan All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

LABEL PRINTER TUTORIAL

LABEL PRINTER TUTORIAL TUTORIAL LABEL PRINTER Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual ! Pausit version MAC 1.2 Användarmanual Copyright 2016 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Funktioner för Synsvaga

Funktioner för Synsvaga Funktioner för Synsvaga Maskering Maskering är tillgängligt i Skrivskyddat läge med Text vy, och förstärker den text som du läser genom att skugga den text som du inte läser. Med Maskering, har du fyra

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote... 3. Tillgängliga fält... Lägg till ett fält... De olika fälttypernas menypaletter Text:

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna

Montering av antenn Leica GeoPro Antenna Montering och anvisningar se även den Engelska manualen i USB minnet filen User Manual Ti5 V100R002 E01 Som passar ihop med Version 1.1.3 av Hexagon Ti5 Montering av antenn Leica GeoPro Antenna 78531.

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Figur 1. Skapa nytt jaktlag i valt jaktområde på arbetsytan Jaktlag - rapportör

Figur 1. Skapa nytt jaktlag i valt jaktområde på arbetsytan Jaktlag - rapportör 5 Jaktlag Ett jaktområde måste innehålla minst ett jaktlag för att registrering av avskjutning, obs och övrig dödlighet ska kunna göras. All registrering görs således på jaktlagsnivå, det är inte möjligt

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer