PONSSE Forwarder Game 1.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PONSSE Forwarder Game 1.3"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 Använda programmet Element i körgränssnittet Genomföra en lektion Arbetsplats Stickvägsnät Timmer Lagerområde Köra maskinen Körgränser Körbanepunkt med ett begränsat antal tillåtna passeringar Enkelriktad sektion på körbanan Lastning Lastutrymmesvy Lossning Rapportering Slutrapportens innehåll Overgripande information om resultatet Körtidsspecifik information Rapportbilder Beräkningsprinciper för tidsåtgång Körning Lastning och lossning... 17

2 4 Arbetsplatsredigerare Element i redigerarfönstret Redigeringsverktyg Redigera stickvägsnätet (Edit strip road (Redigera stickväg)) Ställa in körgränser Ställa in passeringsgräns Ställa in tvingande körriktning Ange maskinens position (Set machine position (Ange maskinposition)) Lägga till och ta bort timmer (Edit piles (Redigera högar)) Lägga till och ta bort lagerområden (Edit storage areas (Redigera lagerområden)) Markera områden (Area selection) Zooma och panorera vyn Skapa och redigera sortiment Alternativt körläge: begränsad platsvy Köra och observera Lastning Välja körläget Standardläge för en övning Oppna övningen i ett annat läge... 30

3 1 Använda programmet När Ponsse Forwarder Game öppnas visas den här tomma vyn. Öppna först en befintlig lektion eller arbetsplatsredigeraren om du vill skapa en ny lektion. - Öppna en befintlig lektion: Välj File -> Open (Arkiv -> Öppna) på huvudmenyn. - Skapa en ny lektion: Edit -> Create new worksite (Redigera -> Skapa ny arbetsplats) - Redigera en öppnad lektion: Edit -> Edit worksite (Redigera -> Redigera arbetsplats) - Granska sparade resultatrapporter: Tools -> View reports (Verktyg -> Visa rapporter) 1

4 1.1 Element i körgränssnittet 1. Arbetsplatsvy Detta är den primära arbetsvyn. 2. Kartvy Här visas hela arbetsplatsen och områdets konturer visas i arbetsplatsvyn. 3. Knappen Focus on worksite (Fokusera på arbetsplats) Med den här knappen fokuseras vyn på arbetsplatsen enligt bild. Vyn kan zoomas in eller ut med mushjulet, i vilket fall vyn fokuseras på maskinen. 4. Knappen Turn machine (Sväng maskin) Med den här knappen svänger du maskinen i korsningar. 5. Välja sortiment 6. Rapportvy Här visas allmän information under lektionens gång. 7. Knappen Show report (Visa rapport) 2

5 Med den här knappen visas en utförlig delrapport under lektionens gång och en slutrapport efter lektionen. Slutrapporten öppnas automatiskt efter lektionen. Slutrapporten kan sparas, men inte delrapporten. 8. Lastutrymmesvy Här visas laststrukturen sett genom lastgrinden. En sortimentenhet i terrängen fyller en lastutrymmescell. Vyn kan användas för att omorganisera lasten. 2 Genomföra en lektion Uppgiften är att överföra alla trädhögar till avsedda lagerområden. Lektionen är klar när alla linjer som representerar timmer har samlats in och lossats på lagerområdet. Bedömningskriterierna är: Beräknad tidsåtgång Körsträcka Produktivitet Det spelar ingen roll hur lång tid det tar att slutföra lektionen. Programmet skapar en resultatrapport med uppgifter om beräknad tidsåtgång, körsträcka och produktivitet samt lastspecifika rapporter. 3

6 2.1 Arbetsplats Stickvägsnät Arbetsplatsen är en gallringsplats som alltid är åtkomlig genom ett stickvägsnät. Stickvägen består av sektioner kopplade till varandra med stickvägspunkter. Varje stickväg är alltid åtkomlig genom dessa punkter Timmer Timret är beläget vid stickvägen grupperat i sortiment. Varje enhet motsvarar flera buntar som ska lastas. Färgen på högen indikerar sortimentet. Alla sortimentenheter har samma volym (1,0 m3). Antalet laströrelser/buntar det krävs för att lasta en enskild enhet beror på sortimentet. Förhållandet kan fastställas i arbetsplatsredigeraren när arbetsplatsen konfigureras. 4

7 2.1.3 Lagerområde Lagerområden illustreras som grå områden och är vanligen belägna vid skogsmaskinsvägen. Maskinen måste köras till lagerområdets förbindelsepunkt (svart prick) för lossning. Det går även att ange ett specifikt sortiment för lagerområdet i planeringsfasen. Om sortimentet har definierats i förväg kan endast det specifika sortimentet lossas i lagerområdet. Om lagerområdet är namnlöst definieras dess typ av det första sortimentet som lossas. 2.2 Köra maskinen När maskinen körs kommer programmet med ruttförslag framåt och bakåt till nästa korsning. Rutter som ska köras framåt indikeras med en gul linje och de som ska köras bakåt indikeras med en röd linje. När maskinen kommer till en korsning visas alla möjliga ruttalternativ. 5

8 Rutten kan väljas genom att muspekaren flyttas över det önskade ruttalternativet, varefter den valda rutten visas som en bredare gul eller röd linje beroende på körriktning. Maskinen kan köras till den valda punkten genom att du klickar med den primära musknappen. 6

9 När körrutten planeras ska det beaktas att maskinen rör sig mycket långsammare bakåt när lastutrymmet är mer än halvfullt. I så fall visas en sköldpaddssymbol vid ruttens slut när du kör bakåt. Maskinen kan fortfarande backas, men tidsåtgången ökas och en post görs i resultatrapporten. Ett undantag till regeln är lossningsfasen då det går att backa i blindo mellan högar utan någon extra tidsåtgång. Maskinen kan svängas runt i en korsning med knappen Turn Machine (Sväng maskin) under mappvyn. 2.3 Körgränser Körbanepunkt med ett begränsat antal tillåtna passeringar Det går att ställa in en gräns för en körbanepunkt och ange det maximala antalet gånger den aktuella punkten får passeras under en enskild övning. Gränsen visas som en siffra över punkten, vilket visar hur många gånger den kan passeras. Om en gräns har ställts in för en punkt fortsätter inte den föreslagna körvägen över den. Detta för att inte punkten ska passeras oavsiktligt. Antalet tillåtna passeringar minskar inte om man kör tillbaka i den riktning man kom ifrån efter att ha kört till punkten. En körbanepunkt som kan passeras tre gånger: Punkt som visas i den föregående figuren efter en passering. 7

10 När punkten endast kan passeras en gång till blir siffran som anger det maximala antalet passeringar röd: När det maximala antalet passeringar förbrukats ändras begränsningen till ett kryss över körbanepunkten. Därefter går det att köra till punkten från båda sidorna, men den kan inte längre passeras Enkelriktad sektion på körbanan Övningsterränger kan innehålla körbanesektioner som det endast går att köra i en riktning på. De kan till exempel representera en brant backe. Enkelriktade sektioner markeras i terrängen med en pil vars spets pekar mot den tillåtna körriktningen. 8

11 Om tanken är att återvända via samma körväg måste man vara försiktig vid början av en enkelriktad körbana. Om maskinen endast delvis befinner sig på pilen går det fortfarande att vända om. Om man fortsätter längre, så att maskinen befinner sig helt på den enkelriktade sektionen, går det inte längre att vända om. Maskin delvis på en enkelriktad körbana: Maskin helt på en enkelriktad körbana: Körning på en enkelriktad körbana från pilspetsens riktning är inte möjlig. 9

12 2.4 Lastning Lastning startas genom att du väljer de sortiment som ska lastas i sortimentlistan. Siffran inom parentes vid varje sortiment i listan anger hur många enheter av det specifika sortimentet som återstår. När ett sortiment väljs för lastning markeras alla högar i det specifika sortimentet, vilket indikerar att de kommer att lastas när de körs förbi. Sortimentenheter tillhörande sortimentet som valts att lastas och som befinner sig intill den valda körrutten skuggas, vilket innebär att de kommer vara lastade när övergången är klar. Om lastutrymmet blir fullt under en övergång stoppar maskinen vid den första enheten som inte lastas och lastningsläget inaktiveras automatiskt Lastutrymmesvy Det finns en lastutrymmesvy som visas från lastgrindsriktningen i det nedre högra hörnet av programfönstret. I den här vyn är lastutrymmet indelat i 16 block, som vart och ett är lika stort som en enskild hög i terrängen. 10

13 De fyra nedersta blocken fylls alltid först. Därefter fylls lastutrymmet automatiskt i lager i följande ordning: 1. Vänster sida 2. Höger sida 3. Det andra blocket från vänster 4. Det tredje blocket från vänster Lastutrymmesvyn kan användas för att omorganisera lasten per lager. En timmerenhet kan flyttas från ett block till ett annat genom att du drar det över det önskade blocket med musen. Om blocket redan är fullt flyttas dess timmerenhet till det block varifrån det ursprungliga blocket togs bort. Timmerenheter kan inte flyttas från ett lager till ett annat 2.5 Lossning Lossning sker på lagerområdena belägna vid skogsmaskinsvägen. Lagerområdena kan vara avmarkerade (svarta konturer) eller markerade för ett specifikt sortiment (konturerna har samma färg som sortimentet). Endast det specifika sortimentet kan lossas i markerade lagerområden. Om du vill köra maskinen till ett lagerområde kör du den till lagerområdets förbindelsepunkt (svart prick). Varje förbindelsepunkt täcker ett eller två lagerområden beroende på om båda sidor av vägen används eller inte. I exempelfallet används båda sidor, vilket innebär att två sortiment kan lossas utan att du behöver köra till en annan förbindelsepunkt. 11

14 Om du vill börja lossa klickar du på lagerområdet med musen. När lossning påbörjas i ett omarkerat lagerområde påbörjas lossningen alltid från vänster sida av det översta lagret. Det sortimentet markeras som sortimentet för det valda lagerområdet. Lossningen fortsätter automatiskt så länge ett enskilt sortiment kan lastas så att enheterna befinner sig diagonalt i lastutrymmet. Det andra sortimentet lossas i det återstående lagerområdet och lossningen fortsätter automatiskt så länge det går att lossa enheter från det översta lagrets sida i något av de två lagerområdena vid förbindelsepunkten. I exempelfallet töms lastutrymmet i det här steget eftersom det endast fanns sortiment markerade för de specifika lagerområdena. 12

15 3 Rapportering Prestationsbedömningen baseras på den slutrapport som skapas av programmet. Rapporten innehåller olika variabler och bilder. Rapporten kan sparas så att den kan granskas senare. Den kan öppnas från huvudmenyn genom Tools -> View reports (Verktyg -> Visa rapporter). Programmet kan användas för att jämföra olika avverkningsstrategier genom att en enskild lektion körs flera gånger. Resultaten för varje lektionstillfälle kan jämföras utifrån tidsåtgång eller produktivitet. Genom att jämföra andra variabler och bilder i rapporten går det att identifiera vilken faktor som orsakar varje skillnad. 3.1 Slutrapportens innehåll Overgripande information om resultatet Beräknad tidsåtgång Tidsåtgång per arbetsfas Antal och total volym för laster som transporterats Lastdensitet m³/100 m körning Produktivitet (m³/h) Bruttotonkilometer (vikten på maskinen och timret i lastutrymmet) Nettotonkilometer (vikten på timret i lastutrymmet) Total körsträcka Körsträcka framåt/bakåt Körsträcka bakåt med begränsad sikt (lastutrymmet är mer än halvfullt) Körsträcka per lastningsfas 13

16 3.1.2 Körtidsspecifik information Beräknad tidsåtgång Tidsåtgång per arbetsfas Lastinformation Volym Antal sortiment Antal griparlaster Lastdensitet m³/100 m körning Produktivitet (m³/h) Bruttotonkilometer Nettotonkilometer Total körsträcka Körsträcka framåt/bakåt Körsträcka bakåt med begränsad sikt (lastutrymmet är mer än halvfullt) Körsträcka per lastningsfas Rapportbilder I slutrapporten finns en körruttsbild för varje körtid och en bild på laststrukturen. Delrapporterna under lektionens gång innehåller inga bilder. Körrutt I körruttsbilden indikeras varje arbetsfas med en separat färg. Bilden indikerar dessutom arbetsplatsens status, dvs. eventuella återstående högar. Högar insamlade under övergången är markerade. 14

17 Laststruktur Lastbilden är identisk med den lastutrymmesvy som visas i det nedre högra hörnet under körning. I bilden visas laststrukturen när lossning påbörjats under lektionen. 3.2 Beräkningsprinciper för tidsåtgång Tidsåtgången beräknas med specifika standardvärden och justerbara parametrar. Parametervärdena kan ändras genom att du redigerar filen reporting.ini i programmets installationsmapp. Sortimentspecifikationer ställs in för varje lektion genom arbetsplatsredigeraren. Följande värden är fasta: Storleken på varje sortimentenhet är 1,0 m³. Maskinens vikt är kg (Ponsse Wisent). Storleken på lastutrymmet är 16,0 m³ (16 högar). Lastutrymmesgränserna för olika körhastigheter är 5000 kg och kg. 15

18 3.2.1 Körning Körtiden beräknas enligt den övergångsspecifika körhastigheten. Körhastigheten påverkas av körriktning, laststorlek och arbetsfas. När maskinen svängs runt med knappen Turn Machine (Sväng maskin) ökar körtiden enligt följande: Maskinlängd framåt Riktningsändring Maskinlängd bakåt Justerbara parametrar: [Times] DirectionChange Hur lång tid riktningsändringen tagit i sekunder [DrivingSpeeds] SmallLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger mindre än 5000 kg HalfLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger minst 5000 kg men inte mer än kg FullLoad Körhastighet (m/s) när lasten väger minst kg ReverseWithLimitedVisibility Körhastighet (m/s) när du kör bakåt och lastutrymmet är minst halvfullt [DrivingSpeedMultipliers] ReverseMultiplier Körhastighetskoefficient vid körning bakåt. Värdet 1,0 innebär att körhastigheten är konstant oavsett riktning. LoadingMultiplier Körhastighetskoefficient vid lastning. Denna kan användas för att simulera minskningen av snitthastighet vid lastning på grund av att maskinen stoppas och startas. 16

19 Beräkningsformel för körtid: körsträcka / (hastighet enligt laststorlek) x koefficienter Lastning och lossning Maskinens lastutrymme består av 16 block som vart och ett passar en sortimentenhet oavsett sortiment. Antalet laströrelser som behövs för att lasta en enskild sortimentenhet kan anges för varje sortiment. I lossningsfasen är sortimentet oviktigt. Dock kan tre nivåer anges för griparstorleken utifrån lastens struktur. Endast celler i samma sortiment är mot cellen som lossas. Ett annorlunda sortiment intill eller under blocket som lossas (dvs. ett annorlunda sortiment är mot cellen som lossas på minst en sida). Ett annorlunda sortiment intill och under blocket som lossas (dvs. ett annorlunda sortiment är mot cellen som lossas på minst två sidor). Justerbara parametrar: [Times] Loading Tidsåtgång för att lasta en griparlast i sekunder Unloading Tidsåtgång för att lossa en griparlast i sekunder [GrappleLoadSizes] UnloadOneAssortment Storleken på den lossade griparlasten när det inte finns några andra sortiment runt lasten. Enhet m³. UnloadTwoAssortments Storleken på griparlasten vid lossning från ett block, intill eller under vilket det finns ännu ett sortiment. Enhet m³. 17

20 UnloadMultipleAssortments Storleken på griparlasten vid lossning från ett block, intill och under vilket det finns ännu ett sortiment. Enhet m³. Beräkningsformel för lastningstid: (antal griparlaster angivna för sortimentet) x (lastningstid för en griparlast) Calculation formula for unloading time: högstorlek = standard 1,0 m³ (högstorlek) / (griparstorlek beroende på laststruktur) x (lossningstid) 4 Arbetsplatsredigerare Nya lektioner kan skapas med hjälp av programmets arbetsplatsredigerare. Redigeraren kan även användas för redigering av befintliga lektioner. Skapa och redigera en lektionsfil Skapa en ny lektion: Välj Edit -> Create new worksite (Redigera -> Skapa ny arbetsplats) på huvudmenyn eller File -> New (Arkiv -> Ny) från arbetsplatsredigerarens meny. Redigera en befintlig lektion: När en lektion lästs in väljer du Edit -> Edit worksite (Redigera -> Redigera arbetsplats) på programmets huvudmeny. Lektioner kan även läsas in direkt i redigeraren genom att du väljer File -> Open (Arkiv -> Öppna) i redigerarfönstret. Spara en lektionsfil Spara en ny lektionsfil: File -> Save eller File -> Save As (Arkiv -> Spara eller Arkiv -> Spara som ) Spara en redigerad lektion eller ersätta den föregående versionen: File -> Save (Arkiv -> Spara). Spara en redigerad lektion under ett nytt namn (den föregående versionen tas inte bort): File -> Save As... (Arkiv -> Spara som ) 18

21 4.1 Element i redigerarfönstret 1. Rederingslägets fönster och lägets knappar 2. Arbetsplatsvy Arbetsplatsens storlek är 400 m x 300 m. Rutnät i vyn: liten ruta = 100 m2, stor ruta = m2 3. Kartvy 4. Information om arbetsplats/valt område Här visas ytarean för arbetsplatsen eller det valda området, den totala längden på stickvägsnätet och sortimentens volym. 5. Sortiment Här visas en sortimentlista varifrån sortiment kan läggas till i läget Edit piles (Redigera högar). 6. Knappar för att lägga till, redigera och ta bort sortiment samt en återställningsknapp för högräknare 4.2 Redigeringsverktyg Redigera stickvägsnätet (Edit strip road (Redigera stickväg)) Stickvägsnätet består av stickvägspunkter och raka stickvägssegment som förbinder punkterna. Stickvägspunkter kan skapas genom att du klickar med den primära musknappen på önskat ställe på arbetsplatsen. Stickvägssegment kan skapas genom att punkterna förbinds i två faser: 19

22 1. Skapa eller välja en startpunkt Börja redigera stickvägen genom att skapa en startpunkt för segmentet eller välja en befintlig punkt. 2. Skapa eller välja en slutpunkt När startpunkten valts försätts redigeraren i ett läge där positioneringen av det stickvägssegment som ska läggas till visas som en streckad linje och en text som indikerar längden visas intill muspekaren. Segmentet skapas genom att du klickar med den primära musknappen. Om du vill återgå till läget för att välja startpunkter klickar du med den sekundära musknappen. Minimilängden för ett stickvägssegment är 14 meter. Om det närmsta stickvägssegmentets avstånd till muspekaren är kortare, så kopplas den stickväg som ska läggas till dit. Därför förhandsvisas inte stickvägens linje förrän muspekaren befinner sig minst 14 meter från startpunkten. Ta bort stickvägsdelar Stickvägsdelar kan tas bort genom att du klickar på dem med den sekundära musknappen när stickvägsförhandsvisningen inte visas (om den gör det, så kan den stängas genom att du klickar med den sekundära musknappen). När ett stickvägssegment tas bort tas även samtliga timmerhöger och lagerområden intill det bort. Dessutom måste maskinen positioneras igen om segmentet den befinner sig i tas bort. Notera även att när en stickvägspunkt tas bort, så tas även samtliga kopplade stickvägssegment och eventuella objekt vid den bort. Eventuella borttagningar måste bekräftas av användaren. 20

23 4.2.2 Ställa in körgränser Ställa in passeringsgräns Passeringsgränser kan ställas in genom att verktyget Set passing limit väljs i terrängredigeraren. Därefter väljer du önskad körbanepunkt genom att klicka på den i terrängvyn. Om du klickar på körbanepunkten öppnas ett inställningsfönster där antalet tillåtna passeringar kan ställas in för punkten i intervallet 1-9, eller så kan gränsen inaktiveras genom att No limit väljs Ställa in tvingande körriktning Om du vill ställa in körriktningsgränser väljer du verktyget Set forced driving direction i platsredigeraren. Därefter kan du välja önskad körbanesektion genom att hålla muspekaren över den i terrängvyn och lägga till en körriktningsgräns genom att klicka på den med vänster musknapp. Den tvingande körriktningen som standard fastställs utifrån vilket håll körbanesektionen ursprungligen specificerades åt. Om du vill ändra den specificerade tvingande körriktningen klickar du på körbanesektionen igen med höger musknapp. Om du vill ta bort den tvingande körriktningen klickar du på körbanesektionen med vänster musknapp medan verktyget Set forced driving direction används Ange maskinens position (Set machine position (Ange maskinposition)) Ange maskinens position genom att klicka med den sekundära musknappen på önskat ställe på stickvägen. Maskinen 21

24 kan svängas runt genom att du klickar med den sekundära musknappen var som helst i arbetsplatsvyn Lägga till och ta bort timmer (Edit piles (Redigera högar)) Om du vill lägga till timmerhögar på arbetsplatsen måste först ett sortiment väljas i listan med sortiment på programfönstrets vänstra sida. Därefter kan högar läggas till vid stickvägar genom att du klickar med den primära musknappen. Platsen för högen som ska läggas till visas som en streckad linje (se bild nedan). Högar kan tas bort genom att du klickar på dem med den sekundära musknappen när läget Edit piles (Redigera högar) är aktivt. I det här fallet är det alltid högen närmast muspekaren som tas bort, oavsett sortiment. Sortimentlistan innehåller räknare som visar de totala volymerna för sortiment och antalet nyligen tillagda högar. Räknarna uppdateras automatiskt när antalet högar på arbetsplatsen ändras. Räknarna som indikerar antalet nya högar kan även återställas med knappen Reset counters (Återställ räknare). Om en hög tas bort återställs även räknaren med hänseende till det specifika sortimentet. 22

25 4.2.5 Lägga till och ta bort lagerområden (Edit storage areas (Redigera lagerområden)) Lagerområden kan läggas till genom att du klickar med den primära musknappen på önskat ställe på stickvägen. Inställningsfönstret öppnas (se bild nedan), i vilket längden på lagerområdet anges i meter och ett sortiment anges för lagerområdet. Sortimentet kan även lämnas omarkerat, i vilket fall det första sortimentet som lossas i lagerområdet under lektionen markeras för lagerområdet. En förbindelsepunkt (svart prick) skapas automatiskt för körning till lagerområdet. Om ett annat lagerområde skapas nära förbindelspunkten placeras det automatiskt på andra sidan av stickvägen, motsatt det första lagerområdet. I körläget kan två olika sortiment lossas på de motsatta lagerområdena utan att du behöver köra mellan dem. Ett lagerområde kan tas bort genom att du klickar med den sekundära musknappen Markera områden (Area selection) Markeringsverktyget för områden kan användas för att granska en viss del av arbetsplatsen. Markera ett rektangulärt område genom att klicka med den primära musknappen på 23

26 det ställe av arbetsplatsen som området ska utgå från. Ange det motsatta hörnet genom att flytta muspekaren till önskat ställe och klicka med den primära musknappen. Områdesmarkeringen kan ångras genom att du klickar med den sekundära musknappen. När området markerats uppdateras textvyn Worksite info (Arbetsplatsinfo) så att information om det markerade området, istället för om hela arbetsplatsen, visas. Informationen som visas innefattar områdets ytarea, den totala längden på stickvägarna i området samt sortimentvolymer Zooma och panorera vyn Det går att zooma in i eller ut ur arbetsplatsvyn med mushjulet. Då fokuseras vyn mitt på arbetsplatsområdet. Det går att flytta vyn vertikalt och horisontellt med hjälp av rullisterna eller ett separat panoreringsverktyg (knappen Pan worksite view (Panorera arbetsplatsvy)), med vilket vyn kan dras med musen. Med knappen Focus on worksite (Fokusera på arbetsplats) fokuseras vyn så att alla timmerhögar, lagerområden, korsningar och maskinen som befinner sig på arbetsplatsen visas, så att arbetsplatsvyn fylls så mycket som möjligt. 24

27 4.3 Skapa och redigera sortiment Nya sortiment kan läggas till med hjälp av knappen Add (Lägg till) under sortimentlistan. Ett befintligt sortiment som valts i listan kan redigeras med knappen Edit (Redigera). I båda fallen öppnas fönstret Edit Assortment (Redigera sortiment) (se bild nedan) för inställning av sortimentets egenskaper. I fönstret Edit Assortment (Redigera sortiment) anger du sortimentets namn, färg och antal griparlaster per hög. Den senaste parametern anger hur många laströrelser som behövs för att lasta en enskild hög. Detta beaktas vid rapporteringen av tidsåtgång. När sortimentfärger väljs ska det säkerställas att färgen kan särskiljas från andra sortimentfärger och arbetsplatsens bakgrund. Sortimentlistan sparas alltid baserat på lektioner, vilket innebär att nya sortiment måste skapas separat för varje 25

28 lektion. Dessutom påverkas inte andra lektioner av att egenskaperna för programmets standardsortiment ändras. 5 Alternativt körläge: begränsad platsvy Programmet har även ett övningsläge i vilket timmerstaplar först är osynliga och sedan blir synliga när någon kör nära dem. Platserna för passerade staplar förblir synliga på kartan, och det går att ange hur sortiment ska kommas ihåg. 5.1 Köra och observera I den begränsade platsvyn är bakgrunden mörk och timmerstaplar döljs. Andra platselement visas som vanligt. Det finns ett elliptiskt siktområde med två nivåer runt maskinen. Timmerstaplar i den yttre perimetern visas utan sortimentinformation (grå färg). Staplar som befinner sig delvis eller helt inom den inre perimetern visas med en färg som illustrerar sortimentet för varje stapel. 26

29 Siktområdenas dimensioner Längd Inre perimeter (ljust 50 m område) Yttre perimeter 65 m (mörkgrön) Bredd 20 m 35 m Den körda färdvägen markeras på kartan med en grå linje. Alla staplar längs den här färdvägen visas fram till övningens slut.. Syftet är att göra det lättare att hitta de sista staplarna, så att alla staplar som inte är synliga befinner sig på körbanesektioner som inte körts på. På grund av siktområdets storlek kan staplar även visas från körbanor som inte körts på, men det enda sättet att säkerställa att alla staplar längs körbanan har hittats är att köra på sektionen. Vid körning framåt lagras ett begränsat antal staplar i minnet, det vill säga fortsätter att visas i färg. Det maximala antalet staplar som kan lagras kan ställas in i filen training.ini genom att värdet MaxMemorizedPiles ändras. Om MaxMemorizedPiles = 0 visas sortimentinformation endast för staplar i siktområdets inre perimeter. I annat fall ska ett minimivärde på 10 användas, eftersom även staplar i siktområdet upptar minnesutrymme. 27

30 training.ini finns i programmets installationsmapp. När du kör vidare börjar sortimentinformationen att glömmas med början från de först observerade staplarna. Staplarna förblir synliga i grått, så att informationen om deras plats inte försvinner. Den begränsade vyn förhindrar inte långa körövergångar till utanför siktområdet. Vid långa övergångar visas alla staplar längs färdvägen på samma sätt som vid korta övergångar, vilket innebär att sortimentinformationen för de senaste staplarna visas enligt inställningarna och de återstående staplarna visas i grått. 28

31 5.1.1 Lastning Lastning sker på samma sätt som i det normala körläget. Den enda skillnaden är att markeringen av sortimentstaplar endast påverkar staplar längs körbanan vars sortiment är känt. Vid lastningskörningar bör man vara uppmärksam på, att vid övergångar utanför siktområdet, så lastas samtliga staplar av de valda sortimentet oavsett om de har varit synliga eller inte. 29

32 5.2 Välja körläget Standardläge för en övning Det går att ange separat för varje övning i vilket läge det ska öppnas. Detta görs genom att öppna övningen i terrängredigeraren och klicka på knappen Select operating mode. En dialogruta öppnas, där det normala körläget (helt synlig arbetsplats) och begränsad sikt listas. Standardalternativet för övningar är en helt synlig arbetsplats. Ändringen verkställs när dialogrutan stängs genom att du klickar på OK Oppna övningen i ett annat läge Det går även att välja körläge när övningen öppnas genom att välja File -> Open As, varefter ett motsvarande fönster för lägesval öppnas efter fönstret för filval, som i terrängredigeraren. 30

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Microsoft Access 2010 Grunder

Microsoft Access 2010 Grunder ACCESS 2010 GRUNDER Microsoft Access 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 Del 1 1 Introduktion till Access Starta programmet...8

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats ADOBE MUSE Skapa din första webbplats Innehållsförteckning Kapitel 1 Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet Skapa en webbplatskarta Redigera A-mallsidan Ställa in färgpaletten och döpa

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Version 1.5.xx v1.5.xx Sida 2 (34) Innehållsförteckning Startsida... 3 Dagens aktiviteter... 5 Möten... 5 Nytt Möte... 6 Befintligt Möte... 7 Kontakt... 8 Hästar...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Route Planner Europe 1

Route Planner Europe 1 Route Planner Europe 1 Route Planner Europe Windows version AND Publishers BV, Rotterdam 1998 AND Mapping B.V., Rotterdam 1998 (digital mapping data) Alla rättigheter förbehållna, AND Publishers BV. Ingen

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer