Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL ANDERS RUNNHOLM. Sida 0(37) Tillväxtverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL ANDERS RUNNHOLM. Sida 0(37) Tillväxtverket"

Transkript

1 Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL ANDERS RUNNHOLM 0(37)

2 1(37)

3 Innehåll Välkommen till Min Ansökan... 3 Generella funktioner... 5 Ansökan i Nyps Ansökan om utbetalning Utbetalning i förskott Rutin/checklista för implementering av Min Ansökan Åtkomst till Min Ansökan Standardformulär Avstämning mot standardformulär Återkoppling till NypsCentralen Upplägg av nytt formulär utifrån återkoppling Acceptans Beställning Produktionssättning Övrigt Support (37)

4 Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd, såddfinansiering, kommersiell service och regionalt bidrag till företagsutveckling. De flesta stöd och bidrag som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av olika myndigheter eller organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Klicka på Gå vidare till inloggning för att börja arbeta med ansökan I nästa steg väljer du om du vill logga in med e-legitimation eller med ett användarkonto kopplat till din e-postadress. 3(37)

5 Val av inloggningsmetod Om du väljer att logga in med e-legitimation kommer du att kunna signera din ansökan elektroniskt när den skickas in. Om du väljer att spara din ansökan och fortsätta att arbeta med den senare, måste du logga in med samma e-legitimation som tidigare. En e-legitimation är alltid personlig och vi avråder från att du delar dessa uppgifter med andra personer. Om du är behörig firmatecknare är detta ett smidigt val, då ansökan inte behöver kompletteras med ett undertecknat missiv, inskickat per post. Om du väljer att logga in med ett användarkonto, kommer du inte att kunna signera ansökan elektroniskt. Ansökan skickas in utan signatur. Du måste sedan skicka in ett missiv, undertecknat av behörig firmatecknare. Missivet kan skrivas ut från Min ansökan då ansökan skickats in. Om du väljer att spara din ansökan och fortsätta att arbeta med den senare, måste du logga in med samma konto som tidigare. Kontot kan överlåtas till andra personer. Det kan också vara mindre känsligt att dela uppgifter om ett e-postkonto med andra personer än att dela uppgifter om en e-legitimation. Mina uppgifter Här registreras de uppgifter om den sökande som är gemensamma för alla ansökningar som ska skickas in, till exempel namn, organisationsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och så vidare. Om du söker stöd för en organisation spar du en del arbete genom att fylla i Mina uppgifter tämligen utförligt, medan en sökande som sköter ansökningar för flera organisationer istället bör lämna denna sida mera orörd. Uppgifter från Mina uppgifter läses automatiskt in i ansökan, men kan där redigeras. 4(37)

6 Generella funktioner Mina ansökningar Den första vyn som visas efter inloggning är Mina ansökningar. Här visas de ansökningar som gjorts av den person som äger e-legitimationen som användes vid inloggning, oavsett vilken organisation som har tagit eller ska ta emot ansökan. En ansökan i status sparad är ännu ej inskickad till mottagande organisation. När ansökan skickats in byter den status till skickad och är därefter inte längre möjlig att redigera. Den kan däremot exporteras som en PDF-fil. En sparad ansökan har endast ett webb-idnummer, medan en inskickad ansökan också har ett ärende-id, hämtat från Nyps. Här visas status på ansökan, sparad eller skickad. Här visas ansökans webboch ärende-id. 5(37)

7 Skapa en ny ansökan Härifrån skapas en ny ansökan. Genom att klicka på aktuell stödtyp, till exempel Projektmedel, öppnas möjligheten att välja vilken organisation som ska ta emot ansökan, till exempel. Därefter väljs den understödtyp, det program, som ansökan om stöd ska skickas till. Klicka här för att skapa en ny ansökan. Välj sedan om du vill skapa en ny ansökan eller en ansökan om utbetalning. Du får sedan välja vilken stödtyp din ansökan avser: 6(37)

8 När detta val är gjort väljer du vilken organisation som ska ta emot ansökan: Inom vissa stödtyper och hos vissa organisationer får du sedan välja vilken understödtyp ansökan avser: När du klickar på rätt understödtyp laddas ansökningsformuläret: 7(37)

9 Väl inne i den nya ansökan, finns ett flertal flikar där uppgifter måste fyllas i. De fält som är markerade med * är obligatoriska. Här visas vilken ansökanstyp som är aktuell och till vilken organisation den ska skickas. En personlig rubrik gör ansökan enklare att finna, till exempel i de fall det arbetas med flera ansökningar parallellt. Om ansökan ska sparas för senare bearbetning måste en personlig rubrik anges. Här kan ansökan exporteras till PDF, sparas samt kontrolleras och skickas (när den är klar). 8(37)

10 Fliken Uppgifter om sökande Denna flik används för det grundläggande uppgifterna om den sökande, som till exempel företagsnamn, organisations- och cfar-nummer, juridisk form samt adress- och kontaktuppgifter. Organisationsnummer ska alltid inledas med prefixet 16 (till exempel 1655xxxx-xxxx)och för enskilda firmor är prefixet 19 eller 20 (till exempel 1970xxxx-xxxx). Detta görs för att Nyps ska kunna särskilja de enskilda firmorna, vilket ytterst beror på att enskilda firmor gäller under personuppgiftslagen. Cfar-nummer (Centralt företags- och arbetsställeregisternummer) utfärdas av SCB. Alla arbetsställen har ett cfar-nummer. I de fall ett arbetsställenummer inte finns, till exempel för enskilda firmor eller företag som är så nya att numret ännu inte utfärdats, används det fingerade cfar-numret När ett korrekt arbetsställenummer utfärdats, kan uppgiften korrigeras i Nyps aktörsregister. 9(37)

11 Fliken Allmänt Under denna flik registreras uppgifter om det tänkta projektet, till exempel projektnamn, projektbeskrivning, syfte och mål och så vidare. Textfälten rymmer 4000 tecken, större dokument kan dock bifogas som bilagor under därtill avsedd flik. Även här finns ett antal kontaktuppgifter att fylla i. Tänk på att dessa avser det tänkta projektet och därför inte nödvändigtvis är identiska med kontaktuppgifterna för det sökande företaget. Kontaktuppgifterna är också viktiga när ansökan om utbetalning ska göras. 10(37)

12 Tid- och aktivitetsplan. Under denna flik sätts datum för projektets start och slut. Vidare redovisas de aktiviteter som är planerade i projektet och de kostnader som är kopplade till dessa aktiviteter. Observera att datumen för projektstart och projektslut också används när budgeten ska registreras i nästa steg. 11(37)

13 Fliken Ekonomi Under denna flik finns först kostnadsbudgeten, det vill säga vilka kostnader som projektet i sin helhet kommer att bära. Kostnaderna fördelas på kostnadsslag och kostnadsspecifikation och det finns även ett beskrivningsfält om ytterligare specificering behövs. OBS! Åren i budgeten hämtas från uppgiften om projektets start och slutdatum, se fliken Tid- och aktivitetsplan. Genom att klicka på Lägg till får du möjlighet att registrera beskrivning och kostnader för varje kostnadsslag: 12(37)

14 Sedan kommer finansieringsbudgeten, vari det redovisas hur projektet tänkt finansiera kostnadsbudgeten. Finansieringen på offentlig och privat direkt- och kontantfinansiering och det är för dessa rader obligatoriskt att ange vilken finansiär som är aktuell. Sökt belopp, det vill säga det tänkta bidragets storlek, beräknas som skillnaden mellan Registrerade kostnader och registrerad medfinansiering. Klicka på Lägg till för att registrera medfinansiering: 13(37)

15 I de fall direktfinansiering registreras, läggs det automatiskt upp en motsvarande post i kostnadsbudgeten: Detta beror på att direktfinansiering påverkar omslutningen av projektet, men inte storleken av det tänkta bidraget. (Det arbete som utförs kommer projektet till godo, men finansierar så att säga sig självt.) 14(37)

16 Fliken Uppföljning Under denna flik samlas de uppgifter som behövs för att följa upp det tänkta projektet, så som geografiska uppgifter, indikatorer och andra ställningstaganden. Vissa uppgifter redovisas i textfält (även här med en övre gräns om 4000 tecken), medan andra uppgifter registreras via val i en plocklista, eventuellt med ett tillhörande kommentarsfält. Val av kommuner sker genom att först välja aktuellt län och sedan söka fram aktuell kommun 15(37)

17 Fliken Bilagor Här finns möjlighet att ladda upp och skicka in bilagor. Giltiga filformat är: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg. Alla filer konverteras dock till PDF-format när de skickas in. Genom att klicka på Välj öppnas möjligheten att söka fram den eller de filer som ska biläggas ansökan. Valet bekräftas sedan genom att klicka på Ladda upp, varpå bilagorna konverteras till PDF och visas i listan över bifogade filer. Om fel fil laddats upp kan den raderas via ett klick på Ta bort. Klicka på Välj, för att hitta de filer som ska bifogas ansökan. 16(37)

18 Skicka in ansökan När allt är ifyllt och klart kan ansökan sändas in genom att klicka på Kontrollera och skicka. Ansökan kontrolleras då automatiskt och om något inte stämmer ges sökande möjlighet att rätta till bristerna: Om inget fel hittas så är ansökan färdig att skickas in: 17(37)

19 När ansökan signerats och skickats in visas åter vyn Mina ansökningar. Status på ansökan är nu Skickad och det går inte längre att redigera ansökan. Det är dock möjligt att exportera den som en PDF-fil. Ansökan har tilldelats ett ärende- ID Status på ärendet är Skickad Ansökan kan nu endast visas som PDF Så snart ansökan kommit in i Nyps får den ett ärende-id. Det är detta id-nummer som används i den fortsatta kommunikationen med sökande. Så snart ansökan kommit till statusen Bered ärendebeslut i Nyps, kommer ett bekräftels att sändas till den mailadress som finns uppgiven i Nyps aktörsregister. 18(37)

20 Ansökan i Nyps En inkommen webansökan hamnar i normalfallet på arbetsytan Fördela i Nyps. Det går att ställa in automatiska fördelningar i Nyps, vilket gör att ärendet går direkt till en handläggare eller en grupp av handläggare, men om ingen automatisk fördelning ställts in måste ärendet hanteras från arbetsytan fördela. Det måste därför finnas en lokal rutin för att kolla av fördela-arbetsytan med jämna mellanrum. Observera att eventuell automatisk fördelning inte tar hänsyn till om ansökan kommit in via Min Ansökan eller ej. Det går alltså inte att göra en inställning där alla webansökningar fördelas till en särskild handläggare. Arbetsytan Fördela 19(37)

21 Ärendets status i Nyps Kontrollera ansökan I status Kontrollera ansökan hamnar en webansökan endast om det finns felaktigheter i den, till exempel att uppgifter saknas eller är ifyllda på ett sätt som inte systemet känner igen. Saknade uppgifter markeras med en röd ring med ett vitt kryss över. Obligatorisk uppgift 20(37)

22 Exempel på en bristfälligt ifylld ansökan. I detta läge hanteras endast obligatoriska uppgifter, varvid frågetecknen tas omhand automatiskt. Kontrollera ansökan ska ses som en icke-status i Nyps, ett stadium ansökan måste passera för att den ska kunna behandlas i laga ordning. Systemkontrollerna i Kontrollera ansökan är få och de justeringar som ska göras i denna status ska endast vara de absolut nödvändiga. När alla justeringar gjorts, skickas ärendet vidare till Bered ärendebeslut. Ärendets status i Nyps Uppdatera aktörsregister Om ärendet hamnar i statusen Uppdatera aktörsregister beror det på att uppgifterna som sänts in med ansökan inte överensstämmer med de som finns i Nyps aktörsregister sedan tidigare. Handläggaren måste stämma av uppgifterna och eventuellt ta kontakt med den sökande om något är oklart. 21(37)

23 Exempel från Uppdatera aktörsregister. I detta fall måste ändringarna stämmas av noggrant med den sökande. När alla justeringar gjorts, skickas ärendet vidare till Bered ärendebeslut. 22(37)

24 Ansökan om utbetalning En förutsättning för att kunna ansöka om utbetalning via Min ansökan är att det finns ett ärende-id från Nyps tillgängligt och att det aktuella ärendet ligger i status Inväntar redovisning. Vidare måste e-postadressen (om inloggning sker via användarkonto) eller personnumret (om inloggning sker via e-legitimation) för den person som gör ansökan om utbetalning, finnas registrerat på ärendets kontakter. Ärende i Nyps som ligger i Inväntar redovisning Fliken Kontakter: Kontaktfliken går att redigera i de flesta statusarna i Nyps. Du kan därför lägga till eller redigera kontakter i princip när du vill. 23(37)

25 Inloggning sker på samma sätt som tidigare. Denna gång väljs Skapa ansökan om utbetalning. Skapa ansökan om utbetalning. Observera att ansökan om utbetalning kan göras av en annan person, med en annan e- legitimation, än den som sände in den ursprungliga ansökan om stöd. Den ursprungliga ansökan behöver heller inte vara insänt via Min ansökan, utan kan ha registrerats via inkorgen i Nyps. När du valt att skapa en ansökan om utbetalning visas de ärenden där du har behörighet för detta: Ärenden där du inte har behörighet att ansökan om utbetalning visas inte. För att ha behörighet måste din e-postadress eller ditt personnummer vara registrerat på ärendet, beroende på om du loggar in med användarkonto eller e-legitimation. 24(37)

26 Klicka på Hantera för att skapa ansökan om utbetalning eller förskottsutbetalning: Om ärendet inte ligger i status Invänta redovisning i Nyps, får de ett meddelande om detta: 25(37)

27 Ansökan om utbetalning liknar i allt väsentligt ansökan om stöd: Även här finns en rad flikar där uppgifter ska fyllas i. Fliken Uppgifter om sökande Denna flik används för de grundläggande uppgifterna om den sökande, som till exempel företagsnamn, organisations- och cfar-nummer, juridisk form samt adress- och kontaktuppgifter. Uppgifterna hämtas från ärendebeslutet, men kan redigeras. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. 26(37)

28 Fliken Ekonomi Här redovisas de ekonomiska uppgifterna för ansökan om utbetalning, det vill säga hur stora de upparbetade kostnaderna är och hur finansieringen ska gå till. Uppgifter om beviljade medel och eventuella tidigare utbetalningar hämtas från ärendebeslutet och tidigare utbetalningsbeslut. Även här beräknas stödbeloppet som skillnaden mellan registrerade kostnader och registrerad medfinansiering: 27(37)

29 Fliken Uppföljning Här redovisas uppgifter som har med uppföljning av projektet att göra, samt betalningssätt och betaladress dit medlen ska utbetalas. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. Fliken Bilagor Fliken Bilagor fungerar på samma sätt som vid ansökan om stöd, se ovan. 28(37)

30 Utbetalning i förskott Ansökan om förskottsutbetalning är en kraftigt förenklad ansökan om utbetalning, där inga upparbetade kostnader och ingen medfinansiering anges. Fliken Uppgifter om sökande Denna flik fungerar likadant som vid ansökan om utbetalning, se ovan. Fliken Ekonomi Fliken Ekonomi är kraftigt förenklad då det rör sig om en förskottsutbetalning. Inga kostnader och ingen finansiering behöver anges, endast sökt belopp och betalningssätt. 29(37)

31 Fliken bilagor Fliken Bilagor fungerar på samma sätt som vid ansökan om stöd, se ovan. 30(37)

32 Signera och skicka ansökan om utbetalning/förskottsutbetalning När allt är ifyllt och klart kan ansökan sändas in genom att klicka på Kontrollera och skicka. Ansökan kontrolleras då automatiskt och om något inte stämmer ges sökande möjlighet att rätta till bristerna. Om inget fel hittas så signeras ansökan på samma sätt som vid inloggning. När ansökan signerats och skickats in visas åter vyn Mina ansökningar. Status på ansökan är nu Skickad och det går inte längre att redigera ansökan. Det är dock möjligt att exportera den som en PDF-fil. 31(37)

33 Ansökan om utbetalning i Nyps Det aktuella ärendet ändrar automatiskt status från Inväntar redovisning till Bered utbetalningsbeslut, i och med att en webansökan om utbetalning kommit in. Det gäller därför att ha som rutin att titta över sin Att göra-lista med jämna mellanrum. Ärendet i Nyps har bytt status till Bered utbetalningsbeslut. 32(37)

34 Rutin/checklista för implementering av Min Ansökan Följande redovisar vilka steg som måste tas för att kunna komma igång med tjänsten Min ansökan. 1. Åtkomst till Min Ansökan För åtkomst till Min Ansökans utbildningsmiljö så krävs att det är möjligt att använda E- legitimation utfärdat av Nordea, BankID eller Telia. Nordea och Bankid använder sig av BankID`s säkerhetsprogram och Telia använder sig av programmet Net id för att deras E-legitimationer ska kunna användas. Något av dessa säkerhetsprogram måste således finns installerade för att det ska vara möjligt att logga in på Min ansökan. BankID: Net id: Ni behöver därefter ett testcertifikat för att logga in. Läs mer och ladda ner testcertifikat. För generell information om E-legitimationer se: Observera att då du går vidare till inloggning kommer att få ett meddelande om att webbplatsens säkerhetscertifikat är inte tillförlitligt. Detta är ett känt fel och du ska välja att Fortsätta till webbplatsen, trots att webbläsaren rekomenderar att du inte ska det. 2. Standardformulär NypsCentralen tillhandahåller ett så kallat standardformulär som finns på följande plats: Efter ni loggat in på Min Ansökan nås standardformuläret genom att välja att skapa ny ansökan - välj projektmedel - välj Länsstyrelsen Västmanland - Välj projektmedel 3. Avstämning mot standardformulär Varje organisation som vill ansluta sig ska utgå från standardformuläret när de sedan ska meddela NypsCentralen hur de vill att just deras formulär ska visas. Organisationen ska titta på: Vilka av informationsfälten ska finnas med? Ska något läggas till eller tas bort? Vilka informationsfält ska vara obligatoriska? Kommer de i rätt ordning? Är hjälptexterna ok? Viktigt! Det är endast möjligt att lägga till informationsfält som redan finns i Nyps. Finns det behov av helt ny information ska detta beställas i särskild ordning. 33(37)

35 4. Återkoppling till NypsCentralen Efter att organisationen har gått igenom standardformuläret ska resultatet återkopplas till NypsCentralen via Easit - självservicesida. Resultatet ska redovisas enligt mall som finns på NypsCentralens hemsida. 5. Upplägg av nytt formulär utifrån återkoppling NypsCentralen lägger upp det begärda formuläret utifrån det resultat som återkopplats av organisationen och meddelar när detta är klart. 6. Acceptans Organisationen kontrollerar det nya formuläret i utbildningsmiljön. Är resultatet tillfredsställande ska beställning göras enligt punkt 7. Är det något som är felaktigt eller saknas så börjar processen om från punkt 4. Utbildningsmiljö: Värdelistor/Indikatorer För att kontrollen ska bli så bra som möjligt måste värdelistor och indikatorer ha konfigurerats så att de överensstämmer med vad sökanden ska kunna välja mellan. Denna konfiguration av värdelistor och indikatorer måste även läggas in i produktionsmiljön innan planerad lansering. Viktigt! Konfigurationen som väljs är även den som handläggare ser i Nyps. 7. Beställning En formell beställning av den nya stödtypen ska skickas till NypsCentralen via Easit självservicesida. 8. Produktionssättning NypsCentralen produktionssätter det nya formuläret senast 2 veckor efter att den formella beställningen mottagits. 9. Övrigt Det är även viktigt att varje organisation tänker igenom och förbereder den information som skall finnas i samband med länken till Min ansökan hos respektive organisation 34(37)

36 Support Vad gäller support kring Min Ansökan skiljs på Allmän support och Teknisk support. Grovt uttryckt kan allmän support definieras som att den sökande inte förstår hur Min Ansökan ska användas, medan teknisk support kan definieras som att tjänsten inte fungerar som den ska. Support avseende e-legitimation hänvisas till utgivaren av legitimationen. Klicka på Support/Kontakt för att få mer information Under Teknisk support finns svaren på de vanligaste frågorna: 35(37)

37 Under Hjälp med ansökan finns kontaktuppgifter till mottagande organisationer: Under Kontakt finns ett kontaktformulär. Meddelanden som skickas denna väg, hamnar i Nypscentralens supportsystem: 36(37)

38 Allmän support i Min Ansökan, det vill säga support till sökande som vill använda tjänsten, hänvisas till den organisation som ska ta emot ansökan. En sökande av projektmedel från vänder sig alltså till. Om ärendet avser teknisk support vänder sig organisationen till NypsCentralen, på samma sätt som vid support av Nyps. Ärendet anmäls via Easit. När ett ärende anmäls till teknisk support ska om möjligt följande information finnas med: - E-post till sökande - Telefonnummer till sökande - Web-ID, det vill säga det id som ärendet tilldelas i Min Ansökan - Ärende-ID, det vill säga det ärende-id ärendet tilldelas i Nyps - Vilken typ av E-legitimation som använts - Vilket operativsystem som använts - Vilken webbläsare som använts (Explorer, Safari, Firefox osv). - Vid vilken tidpunkt problemet uppstod. Återkoppling sker till sökande och i tillämpliga fall även till organisationen. Om ärendet är av sådan art att det kan vara bra för flera att få veta, kommer det att föras det in i den FAQ som finns i portalen till Min Ansökan. 37(37)

Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL. Sida 0(29) Tillväxtverket

Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL. Sida 0(29) Tillväxtverket Min ansökan MANUAL OCH UTBILDNINGSMATERIAL 0(29) 1(29) Innehåll Välkommen till Min Ansökan... 3 Generella funktioner... 5 Ansökan i Nyps... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ansökan om utbetalning...

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN. Sida 0(24) Tillväxtverket

Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN. Sida 0(24) Tillväxtverket Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN 0(24) 1(24) Innehåll Hitta ansökan... 3 Välkommen till Min Ansökan... 5 Val av inloggningsmetod... 6 Mina uppgifter... 7 Generella funktioner...

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Manual Min Ansökan. Version (45)

Manual Min Ansökan. Version (45) Manual Min Ansökan Version 0.6 2016 06 30 1 (45) 1 (45) Innehåll Välkommen till Min Ansökan... 3 Val av inloggningsmetod... 4 Generella funktioner... 5 Mina ansökningar... 5 Mina uppgifter... 6 Skapa en

Läs mer

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

Min ansökan. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

Min ansökan. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Min ansökan Lästipset! Min ansökan Registrera konto För att skapa ett användarkonto, klicka Registrera konto (längst ner). Ni kan själva välja att dela uppgifterna om kontot mellan flera personer.

Läs mer

Snabbguide Ansökan om medel

Snabbguide Ansökan om medel Snabbguide Ansökan om medel Version 2016-07-07 Snabbguide Ansökan om medel Innan du börjar Ansökan om medel görs av samordnande stödmottagare i e-tjänsten Min ansökan. För att kunna fylla i ansökan behöver

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Så här fyller du i ansökan minansokan.se Affärsutvecklingscheckar 2018 version 1.0

Så här fyller du i ansökan minansokan.se Affärsutvecklingscheckar 2018 version 1.0 Så här fyller du i ansökan minansokan.se Affärsutvecklingscheckar 2018 version 1.0 Innan du börjar Gå in på tillvaxtverket.se/checkar för att se om ditt företag och ditt projekt passar för en affärsutvecklingscheck

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 16:15 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

De nya företagsstöden och Nyps gamla stödtyper

De nya företagsstöden och Nyps gamla stödtyper De nya företagsstöden och Nyps gamla stödtyper Ingenting har ändrats i Nyps stödtypsträd för de nya förordningarna. Istället återanvänds alla sex befintliga ansökanstyper inom FUB och SÅDD för de nya stödåtgärderna.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om ändring

Hur du skapar en ansökan om ändring Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-11-29 Hur du skapar en ansökan om ändring Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Innan du skickar in en ansökan

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Så här fungerar nya webbföranmälan

Så här fungerar nya webbföranmälan Så här fungerar nya webbföranmälan Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert som när du utför dina bankärenden över internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan har kommit till oss och

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Kravspecifikation Ny E-tjänst för Nyps v0.6 Generella delar

Kravspecifikation Ny E-tjänst för Nyps v0.6 Generella delar Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kravspecifikation Ny E-tjänst Nyps 2010-09-14 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 830-2010-2038 Magnus Lövgren 0.6 Kravspecifikation Ny E-tjänst för Nyps v0.6

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Nytt i NYPS version 2.18

Nytt i NYPS version 2.18 Nytt i NYPS version 2.18 Releasedatum: 2016-05-26 Dokumentnamn/version Upprättad av Nytt i NYPS v2.18_v1.0.docx 1 (7) Henrik Hedlund INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 RAPPORTER... 3 ÄNDRINGAR FÖRBÄTTRINGAR

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET 1. Använda Kulta2 -systemet för första gången s. 1-3 2. Inloggning i systemet med existerande användarnamn och lösenord s. 4-5 3. Följa och redigera ansökan s. 6 4.

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Lathund för administratörer i KAP

Lathund för administratörer i KAP Lathund för administratörer i KAP Tillväxtverkets kontoadministrationsportal (KAP) hanterar användarkonton och behörigheter bland annat för användarna av Nyps och Nyps 2020. Inloggning i KAP För dig på

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag 2017-05-16 Snabbhjälp Kulturdatabasen.se Projektbidrag Kulturdatabasen.se Projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att ansöka om och redovisa regionalt projektbidrag från Kultur och bildning,

Läs mer

Så här fungerar webbföranmälan

Så här fungerar webbföranmälan Så här fungerar webbföranmälan Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert som när du utför dina bankärenden över internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan har kommit till oss och du kan

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Version 2010-10-14 MANUAL Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Installera Java...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet.

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio avsnitt. I varje avsnitt finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om utbetalning... 1 Öppna ansökan om utbetalning... 1 Allmänt... 2 Lägesrapport... 3 Kostnadsredovisning... 4 Sammanställning...

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 14:00 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Årliga rutiner i Nyps

Årliga rutiner i Nyps Årliga rutiner i Nyps Sida 1(11 Tillväxtverket Innehåll INTRODUKTION 3 Syfte 3 Målgrupper 3 Spridning av information 3 Revisionshistoria 3 ÅRSSKIFTE 4 Nyps öppettider 4 Ekonomirutiner vid årsskifte 4 Hantering

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:45 Rådgivningsmöten med sekretariatet

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Användarmanual för

Användarmanual för 2016-09-30 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för varje bidrag... 4 Vem får behörighet på Mina sidor?...

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 1 Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil. Fullmakt

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE

IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE IDROTTSLYFTET 2017 ANSÖKNINGSGUIDE Kom igång Logga in på föreningens sida i IdrottOnline klubb. Du kommer till första sidan genom att klicka på fliken Idrottsmedel längst upp på sidan. Fliken Äldre Idrottslyftet

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2016-09-23 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

Guide till hur ansökan sker i IdrottOnline för Idrottslyftet 2017

Guide till hur ansökan sker i IdrottOnline för Idrottslyftet 2017 Guide till hur ansökan sker i IdrottOnline för Idrottslyftet 2017 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline (gå in via föreningens IdrottOnline sida eller logga in via Riksidrottsförbundets sida för

Läs mer

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Ansökningsguide Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Startsida Välj vilken kategori du vill söka stöd inom internationella

Läs mer

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet

Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet Datum: 1 (26) 2016-07-26 Support: projektrummet@esf.se Handledning för Ansökan om stöd i Projektrummet EBS2020 https://ansokan.esf.se Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Användarstöd 1 Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information information som i första hand gäller dig

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (7) Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (8) Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Datum Nytt i NYPS version 2.4

Datum Nytt i NYPS version 2.4 Datum 2011-01-20 Nytt i NYPS version 2.4 Dokumentnamn/version Upprättad av Versionsinfo 2.4 v1.0.doc 1 (5) Henrik Hedlund Rapporter Rättning av felaktigheter 1. Fix av attributet Kategori i rapporten,

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till samhällsskydd och beredskap 1 (6) Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida... 2

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer