AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL"

Transkript

1 AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL Innehåll TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 DEFINITIONER... 3 LAGSTIFTNING... 4 ANSVAR... 4 AVFALLETS UPPKOMST... 5 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET... 8 AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT... 8 High activity Sealed source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING GRÄNSVÄRDEN PAKETERING OCH MÄRKNING AVFALLSRUM AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING UTSLÄPP I AVLOPP GRÄNSVÄRDEN UTSLÄPPSPLATS JOURNALFÖRING UTSLÄPP I LUFT SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR BILAGA AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL BILAGA RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

2 BILAGA UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna plan är tillämplig på verksamheter med radioaktiva ämnen, i form av öppna eller slutna strålkällor, vilka bedrivs på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna och Huddinge samt strålbehandlingen på södersjukhuset. Planen beskriver hur och var radioaktivt avfall uppkommer samt hur det hanteras, förvaras och registreras. Med avfall avses här både fast, flytande och luftburet radioaktivt material. Planen beskriver även hur emballagematerial för radioaktiva ämnen skall hanteras. DEFINITIONER Emballagematerial Burkar och kartonger med information och varningssymboler om radioaktivt innehåll. Fast radioaktivt avfall utgörs av material som varit i kontakt med öppna strålkällor. Det kan t ex vara papper, handskar, använda kanyler, glas, tyg, trä eller Tc/Mo-generator. Det kan även vara överblivet fast radioaktivt material. Flytande radioaktivt avfall utgörs av flytande radioaktiva ämnen eller vätskor som har varit i kontakt med radioaktivt material. Det kan t ex vara stamlösningar, scintillationsvätska, sköljvätska eller biologiskt material. Förbränningsanläggning En stationär eller mobil teknisk anläggning där avfall förbränns. Godkänd avfallsanläggning En anläggning inom Europeiska unionen som har tillstånd enligt respektive medlemsstats regelverk att hantera, mellanlagra, långtidslagra eller slutförvara strålkällor. Luftburet radioaktivt avfall utgörs av radioaktiva gaser eller aerosoler som släpps ut från verksamheter där öppna strålkällor används eller tillverkas. Radioaktivt avfall är radioaktivt material som har uppkommit eller använts i verksamhet med öppna strålkällor och som inte är avsett för vidare användning. Radioaktivt avfall är också slutna strålkällor som inte är avsedda för vidare användning. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

4 RadWaste Webbaserat system som Karolinska Universitetssjukhuset använder för att registrera radioaktivt avfall i form av öppna strålkällor. I systemet registreras avfallskollin med isotop och aktivitet vid ett givet datum, och systemet räknar därefter ut vid vilket datum kollit kan skickas till förbränning. Systemet kan även användas till att logga utsläpp av flytande radioaktivt avfall i avlopp. Systemet kan generera rapporter för avfall som finns i lager, avfall som skickas till förbränning samt avfall som har släppts ut i avlopp. Sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är fast bundet till ett icke radioaktivt material eller inneslutet i en icke radioaktiv kapsel som är tillräckligt stark för att vid normal användning hindra spridning av det radioaktiva ämnet. Sluten strålkälla med hög aktivitet (HASS) är en sluten strålkälla som innehåller en eller flera radionuklider vars aktivitet vid tidpunkten för tillverkning minst uppgick till det värde som framgår av SSM FS 2008:9 bilaga 1. Stamlösning Den ursprungslösning av radioaktivt ämne eller läkemedel från vilken sprutor eller prover dras vid arbete med öppna strålkällor. Öppen strålkälla är ett radioaktivt ämne som inte är permanent inneslutet i en kapsel av icke radioaktivt material och heller inte är fast bundet till ett icke radioaktivt material som hindrar spridning av det radioaktiva ämnet. LAGSTIFTNING SSM FS 2010:2 Föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor MSB FS 2012:6 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) SSM FS 2008:9 HASS Föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet ANSVAR Tillståndshavaren är övergripande ansvarig för strålsäkerheten inom ramen för sjukhusets verksamhet. Detta innebär att erforderliga resurser ska tillföras verksamheten så att strålsäkerheten kan upprätthållas. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

5 Verksamhetschef för verksamhet där radioaktiva material hanteras ansvarar för lagefterlevnad i sin verksamhet enligt uppdragsbeskrivningen i ledningssystemet för strålsäkerhet. Denne ska utse ett strålsäkerhetsombud eller motsvarande samt svara för att egna interna instruktioner för avfallshantering upprättas vid behov samt att sjukhusets rutiner för hantering av radioaktivt avfall efterlevs. VO Sjukhusfysik ansvarar för avfallshanteringen från att avfall har levererats till de särskilda avfallsrum som tillhör VO Sjukhusfysik. Detta inkluderar bland annat rapportering, avklingning och borttransport. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att bistå berörda verksamheter med beräkning av luftburet avfall samt sammanställning av mängden flytande avfall som släpps ut i avlopp. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att upprätta en avfallsplan för radioaktivt avfall, samt att upprätta dokumentation för hur avfallskollin registreras och hanteras efter leverans till de för radioaktivt avfall dedikerade avfallsrummen. AVFALLETS UPPKOMST Avfall i form av öppna och slutna strålkällor uppkommer inom flertalet verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset. Tabell 1 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Tabell 2 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Tabell 1 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Verksamhet Radiofarmaci Nuklearmedicin - Diagnostik ÖPPNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av Exempel på typ av avfall avfall Inmärkning av Överblivet radionuklider som radioaktivt material produceras i från stamlösning generator, Använda sprutor cyklotron eller av och kanyler leverantör. Underlägg Slutprodukten är ett radioaktivt Handskar läkemedel. Uttjänta generatorer Dispensering och administration av radiofarmaka till patient. Aktiverade cyklotrondelar Gasformigt avfall Överblivet radioaktivt material från stamlösning Oanvända Exempel på radionuklider Tc-99m F-18 C-11 Ga-68 I-125 Y-90 I-123 In-111 Tc-99m F-18 C-11 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

6 patientdoser Ga-68 Använda sprutor och kanyler Matrester Underlägg Handskar Gasformigt avfall Fyllda fantom Tvättrester I-123 I-125 In-111 Cu-64 O-15 C-14 Cr- 51 Nuklearmedicin - Terapi Dispensering och administration av radiofarmaka till patient samt utsöndring från inneliggande patienter. Kontaminerade blöjor Matrester Patient- och sängkläder Överblivet radioaktivt material från stamlösning I-131 P-32 Ra-223 Y-90 Sr-89 Oanvända patientdoser Använda sprutor och kanyler Handskar Laboratorieverksamhet med öppna strålkällor Inmärkning av prover med radioaktiva ämnen. Överbliven stamlösning Använd scintillationsvätska Prover som innehåller eller har varit i kontakt med radioaktiva ämnen Tvättrester Gasformigt avfall P-32 S- 35 P- 33 H-3 C-14 I-125 Ca-45 Cr-51 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

7 Tabell 2 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Verksamhet Brachyterapi SLUTNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av avfall Exempel på typ av avfall Uttjänta strålkällor HDR/PDR-källor som används för Seeds brachyterapi Ögonapplikatorer Radionuklider Ir-192 I-125 Ru-106 Strålterapi Uttjänta strålkällor som används för strålterapi eller dosimetri (kalibrering/konstanskontroller Nuklearmedicin HASS Cyklotron -Uttjänta strålkällor som används för kvalitetskontroll av utrustning -Uttjänta strålkällor som används vid bildtagning. Uttjänta HASS källor som används vid blod-, djur- och cellbestrålning Neutronaktiverat material Strålkniven Co-apparat Konstans/kalibrerin gs-källor Plankällor Punktkällor Linjekällor Cylinderkällor Kalibreringskällor i form av vialer Cyklotronens delar t.ex. folie Byggmaterial i lokalen där cyklotronen förvaras Co-60 Sr-90 Co-57 Ge-68 Cs-137 Ba-133 Co-60 Gd-153 C-14 Am-241 I-129 Kr-85 Po-210 Mn-54 Na-22 Y-88 Hg-203 Sr-90 H-3 Cs-137 Co-60 Diverse aktiveringsproduk ter Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

8 Inbyggda strålkällor i diverse utrustning Uttjänt strålkälla från betaräknare Ra-226 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET Avfall som uppkommer på sjukhuset kan hanteras på olika sätt beroende på dess karaktär. Avfall innehållande öppna strålkällor hanteras via förbränning, utsläpp i avlopp, utsläpp i luft eller skickas till godkänd avfallsanläggning. Avfall innehållande slutna strålkällor hanteras via förbränning, producentansvar eller skickas till godkänd avfallsanläggning. AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT Avfallet förvaras ofta tillfälligt på en lokal plats i verksamheten där strålkällorna har använts. Alla förvaringsplatser för radioaktivt avfall ska märkas upp med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall Avfallets karaktär avgör hur det kan hanteras inom sjukhuset. Tabell 3 och 4 nedan beskriver översiktligt hur avfall innehållande öppna respektive slutna strålkällor hanteras på sjukhuset. I tabellerna finns också anvisningar till avsnitt i dokumentet som behandlar respektive avfallstyp. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

9 Tabell 3 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande öppna strålkällor ska hanteras. Form Halveringstid Dokumentation Hantering Fast < 10 h Ingen dokumentation krävs Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: Avfall till förbränning > 10 h Dokumentation krävs Flytande < 10 h Ingen dokumentation krävs > 10 h Dokumentation krävs Avfallet skickas till avfallsförråd Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall kan släppas ut i en uppmärkt vask Se avsnitt: UTSLÄPPSPLATS Flytande avfall kan skickas till avfallsrum Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall i form av stamlösning kan lämnas till avklingningsrum för stamlösning Se avsnitt: AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Luftburet Alla halveringstider Dokumentation krävs Avfallet släpps ut i luft, monitorering krävs Se avsnitt: Utsläpp i Luft Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

10 Tabell 4 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande slutna strålkällor ska hanteras Typ High Activity Sealed Source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd < 50 kbq samt dosrat <5 µsv/h Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd > 50 kbq och eller dosrat >5 µsv/h Hantering Avtalspartnern kontaktas för omhändertagande av HASS. Se avsnitt: High activity Sealed source (HASS) Leverantören kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt slutna strålkällor med leverantörsavtal Avfallsanläggningen kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt: slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL Avfallet lämnas till avfallsförråd Se avsnitt: Avfallsrum och avklingningsrum för radioaktivt avfall HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING Vid halveringstid längre än 10 timmar ska avfallet som lagerförs och skickas till förbränning journalföras. Detta hanteras i sjukhusets gemensamma avfallsrum för radioaktivt avfall, se bilaga 1. För avfall med en halveringstid mindre än 10 h krävs däremot ingen journalföring. Detta avfall skickas ofta direkt till förbränning från verksamheten. Eventuella radioaktiva märkningar tas bort innan avfallet kan skickas. GRÄNSVÄRDEN Det finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får skickas till förbränning per kolli och per månad (SSM FS 2010:2 bilaga). Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

11 PAKETERING OCH MÄRKNING Fast radioaktivt avfall får paketeras så att det maximalt innehåller 10 MBq 14 C eller 1000 MBq 3 H per avfallskolli. För övriga radionuklider finns inga gränser för hur mycket aktivitet som får lämnas i ett kolli. Avfallet förpackas på laboratoriet i gröna plastlådor för radioaktivt avfall som beställs i sjukhusets beställningssystem Logistics (artikelnummer 63930) samt märks med etikett för radioaktivt avfall och uppgift om isotop, aktivitet 1 och avsändare. AVFALLSRUM Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets webbaserade avfallsjournalföringssystem RadWaste enligt separat instruktion. En förteckning över avfallsrum finns i bilaga 1. Kontakta avdelningen för nuklearmedicin på Solna eller Huddinge för att få tillträde till respektive avfallsrum. Avfallsrummen är märkta med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Detta innefattar tömning och bortforsling. Fast radioaktivt avfall tillåts om möjligt sönderfalla tills det att aktiviteten understiger dessa gränser. Dosraten kontrolleras med dedikerat strålskyddsinstrument och ska understiga 5 µsv/h. Om dessa två kriterier uppfylls benämns avfallet avklingat radioaktivt avfall och skickas till en förbränningsanläggning. Om avfallet på grund av lång halveringstid inte hinner avklinga under en rimlig tid till aktiviteter under tillåtna gränsvärden skickas det till en godkänd avfallsanläggning. AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Oanvända radioaktiva stamlösningar med halveringstid > 10 timmar kan förpackas och lämnas i ordinarie avfallsrum enligt instruktion ovan. På Karolinska Universitetssjukhuset Solna kan stamlösningar även lämnas separat för avklingning. Stamlösningen levereras till dedikerat avklingningsrum tillhörande VO Sjukhusfysik (observera att detta inte är samma rum som avfallsrummet, se bilaga 1). Stamlösningen ska lämnas i sin strålskyddade originalförpackning med information om hur mycket av aktiviteten som kvarstår i flaskan. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter 1 En instruktion för att uppskatta mängden aktivitet i ett avfallskolli finns i bilaga 3. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

12 att det har levererats till avklingningsrummet. Detta innefattar registrering i RadWaste samt tömning och bortforsling efter avklingning. UTSLÄPP I AVLOPP Verksamheter som bedriver arbete med utsläpp av radioaktiva ämnen i avlopp ska kontakta VO Sjukhusfysik. GRÄNSVÄRDEN I bilaga till SSM FS 2010:2 finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får släppas ut per tillfälle och månad. Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. UTSLÄPPSPLATS Vid en utsläppsplats ska det finnas en skylt som anger att flytande radioaktivt avfall får spolas ut där. Endast en utsläppsplats per laboratorium är i regel tillåten, och vid varje utsläpp ska spolning med rikligt med vatten ske före och efter utsläpp. Urin och avföring från patienter som erhållit radionuklider är undantaget dessa regler. JOURNALFÖRING Utsläpp i avlopp av nuklider med halveringstid längre än 10 timmar ska journalföras. För utsläpp i avlopp av nuklider med en halveringstid mindre än 10 h krävs ingen journalföring. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge sker registrering av utsläpp i avlopp i sjukhusets interna avfallsjournalsystem, RadWaste. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sker registrering av utsläpp i avlopp genom att VO Sjukhusfysik i samråd med verksamheten gör en uppskattning av mängden aktivitet som går ut i avlopp. Denna mängd anslås vid respektive utsläppsplats och registreras av VO Sjukhusfysik. UTSLÄPP I LUFT Mängden radionuklider som släpps ut i luft ska mätas och rapporteras årligen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Utöver detta ska en uppskattning av den årliga effektiva dosen som utsläppet medför för en representativ person utföras. I de fall då den uppskattade dosen överstiger 10 µsv ska realistiska beräkningar av den effektiva dosen utföras. Rapportering och dosuppskattning/-beräkningar utförs av VO Sjukhusfysik. Verksamheter som bedriver arbete där risk för utsläpp av radioaktiva ämnen i luft föreligger ska kontakta VO Sjukhusfysik för utredning. VO Sjukhusfysik gör i samråd med verksamheten en uppskattning av Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

13 mängden aktivitet som släpps ut i luft och en bedömning om kontinuerlig mätning av luftutsläpp är nödvändig. Vid cyklotron- och radiokemiverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna sker kontinuerlig mätning och loggning av radioaktiva utsläpp till luft med hjälp av dedikerade mätinstrument. Fördröjningssystem är installerat för att minska mängden radioaktivitet som släpps ut i luften från verksamheten. SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL Radioaktivt avfall kan ibland innehålla andra typer av specialavfall, såsom: Kemiskt avfall (till exempel scintillationsvätska) Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall Skärande/stickande/smittförande avfall Biologiskt avfall Detta avfall skall av verksamheten förpackas enligt sjukhusets regler och ska, förutom märkning för radioaktivt avfall, även förses med märkning för respektive specialavfall. Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets avfallsjournalföringssystem RadWaste. Biologiskt avfall hanteras fryst. Kontakta därför VO sjukhusfysik innan leverans till avfallsförråd. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Avfallskollit får avklinga till det datum för förbränning som anges i RadWaste, därefter avlägsnas etiketter för radioaktivt avfall och kollit hanteras enligt rutin för respektive specialavfall. HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR Vid kassering av slutna strålkällor, inklusive HASS, ska VO Sjukhusfysik kontaktas av berörd verksamhet. Avyttring av slutna strålkällor hanteras därefter beroende på strålkällans typ och aktivitet, se instruktioner nedan. HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska verksamheter som anskaffar HASS teckna avtal gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Utrustningar som införskaffats innan Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

14 den nya lagstiftningen trädde i kraft kan istället ha avtal för omhändertagande med godkänd avfallsanläggning. Vid kassering av HASS kontaktas avtalsparten för omhändertagande. Sjukhusfysik meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten om kasseringen genom att skicka in standardformulär (SSM FS 2008:9,bilaga 2). SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL För dessa strålkällor tecknas avtal vid anskaffning gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Returer görs enligt leverantörens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING För dessa strålkällor tecknas ett avtal med avfallsanläggning om slutomhändertagande. Vid retur ska avfallsanläggningen kontaktas och strålkällorna skickas tillbaka enligt avfallsanläggningens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL I de fall en sluten strålkälla har en aktivitetsmängd som understiger 50 kbq samt att dosraten understiger 5 Sv/h kan strålkällan skickas till förbränningsanläggning efter borttagande av radioaktiv märkning. I de fall där strålkällans aktivitet överstiger 50 kbq kontaktas sjukhusfysiker på avdelningen för nuklearmedicin. Slutna strålkällor journalförs och placeras i avfallsrum för radioaktivt avfall. Strålkällorna skickas sedan för slutgiltigt omhändertagande till en godkänd avfallsanläggning. KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL När tomt emballagematerial för radioaktiva ämnen ska slängas ska alla varningssymboler för joniserande strålning tas bort eller tydligt strykas över. BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR Etiketter för märkning av radioaktivt avfall samt skyltar för utsläppsplats av flytande radioaktivt avfall och förvaringsplats för radioaktivt avfall beställs från VO Sjukhusfysik. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

15 BILAGA 1 AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL SOLNA TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor P5:U1, rum 015/016 Radioaktiva stamlösningar A2:U1, rum 089 Tillgängligt via lucka från kulverten Avfall innehållande slutna strålkällor P5:U1, rum 015/016 P3:U1, rum Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten SÖS TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande slutna strålkällor Plan -1, rum S072B Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten HUDDINGE TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor Avfall innehållande slutna strålkällor F2 35:05 C2:74 Lämnas till nuklearmedicin Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

16 BILAGA 2 RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Solna FÖR AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR, HASS OCH SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL: Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Sjukhusfysiker, brachy Huddinge Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

17 BILAGA 3 UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI För att uppskatta mängd aktivitet i en avfallsförpackning bör man använda sig av den totala aktiviteten i den ursprungliga stamlösningen och göra en uppskattning av nedan angivna aktivitetsmängder för att subtrahera dessa från den totala aktivitetsmängden. Subtrahera: Den mängd som ev. försvinner som flytande avfall Den mängd som ev. försvinner som scintillationslösning Den mängd som ev. finns kvar i stamlösningen Den mängd som ev. försvinner som biologiskt avfall Har flera stamlösningar använts till samma avfallsförpackning adderas dessa. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-29 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kirsi Laitinen Kennebäck

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Strålskyddsinstruktion

Strålskyddsinstruktion Forsmarks Kraftgrupp Författare / Author Brunefors Björn Fastställd av / Approved by cfq Granskad av / Checked by cfms, cfqr, cftk Datum / Date 2015-02-09 Projektnr / Project no Systemnr / System no Strålskyddsinstruktion

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt

Läs mer

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB SKB International Consultants Juni 2008 Box 1091, SE-101 39 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer