AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL"

Transkript

1 AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL Innehåll TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 DEFINITIONER... 3 LAGSTIFTNING... 4 ANSVAR... 4 AVFALLETS UPPKOMST... 5 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET... 8 AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT... 8 High activity Sealed source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING GRÄNSVÄRDEN PAKETERING OCH MÄRKNING AVFALLSRUM AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING UTSLÄPP I AVLOPP GRÄNSVÄRDEN UTSLÄPPSPLATS JOURNALFÖRING UTSLÄPP I LUFT SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR BILAGA AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL BILAGA RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

2 BILAGA UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna plan är tillämplig på verksamheter med radioaktiva ämnen, i form av öppna eller slutna strålkällor, vilka bedrivs på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna och Huddinge samt strålbehandlingen på södersjukhuset. Planen beskriver hur och var radioaktivt avfall uppkommer samt hur det hanteras, förvaras och registreras. Med avfall avses här både fast, flytande och luftburet radioaktivt material. Planen beskriver även hur emballagematerial för radioaktiva ämnen skall hanteras. DEFINITIONER Emballagematerial Burkar och kartonger med information och varningssymboler om radioaktivt innehåll. Fast radioaktivt avfall utgörs av material som varit i kontakt med öppna strålkällor. Det kan t ex vara papper, handskar, använda kanyler, glas, tyg, trä eller Tc/Mo-generator. Det kan även vara överblivet fast radioaktivt material. Flytande radioaktivt avfall utgörs av flytande radioaktiva ämnen eller vätskor som har varit i kontakt med radioaktivt material. Det kan t ex vara stamlösningar, scintillationsvätska, sköljvätska eller biologiskt material. Förbränningsanläggning En stationär eller mobil teknisk anläggning där avfall förbränns. Godkänd avfallsanläggning En anläggning inom Europeiska unionen som har tillstånd enligt respektive medlemsstats regelverk att hantera, mellanlagra, långtidslagra eller slutförvara strålkällor. Luftburet radioaktivt avfall utgörs av radioaktiva gaser eller aerosoler som släpps ut från verksamheter där öppna strålkällor används eller tillverkas. Radioaktivt avfall är radioaktivt material som har uppkommit eller använts i verksamhet med öppna strålkällor och som inte är avsett för vidare användning. Radioaktivt avfall är också slutna strålkällor som inte är avsedda för vidare användning. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

4 RadWaste Webbaserat system som Karolinska Universitetssjukhuset använder för att registrera radioaktivt avfall i form av öppna strålkällor. I systemet registreras avfallskollin med isotop och aktivitet vid ett givet datum, och systemet räknar därefter ut vid vilket datum kollit kan skickas till förbränning. Systemet kan även användas till att logga utsläpp av flytande radioaktivt avfall i avlopp. Systemet kan generera rapporter för avfall som finns i lager, avfall som skickas till förbränning samt avfall som har släppts ut i avlopp. Sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är fast bundet till ett icke radioaktivt material eller inneslutet i en icke radioaktiv kapsel som är tillräckligt stark för att vid normal användning hindra spridning av det radioaktiva ämnet. Sluten strålkälla med hög aktivitet (HASS) är en sluten strålkälla som innehåller en eller flera radionuklider vars aktivitet vid tidpunkten för tillverkning minst uppgick till det värde som framgår av SSM FS 2008:9 bilaga 1. Stamlösning Den ursprungslösning av radioaktivt ämne eller läkemedel från vilken sprutor eller prover dras vid arbete med öppna strålkällor. Öppen strålkälla är ett radioaktivt ämne som inte är permanent inneslutet i en kapsel av icke radioaktivt material och heller inte är fast bundet till ett icke radioaktivt material som hindrar spridning av det radioaktiva ämnet. LAGSTIFTNING SSM FS 2010:2 Föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor MSB FS 2012:6 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) SSM FS 2008:9 HASS Föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet ANSVAR Tillståndshavaren är övergripande ansvarig för strålsäkerheten inom ramen för sjukhusets verksamhet. Detta innebär att erforderliga resurser ska tillföras verksamheten så att strålsäkerheten kan upprätthållas. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

5 Verksamhetschef för verksamhet där radioaktiva material hanteras ansvarar för lagefterlevnad i sin verksamhet enligt uppdragsbeskrivningen i ledningssystemet för strålsäkerhet. Denne ska utse ett strålsäkerhetsombud eller motsvarande samt svara för att egna interna instruktioner för avfallshantering upprättas vid behov samt att sjukhusets rutiner för hantering av radioaktivt avfall efterlevs. VO Sjukhusfysik ansvarar för avfallshanteringen från att avfall har levererats till de särskilda avfallsrum som tillhör VO Sjukhusfysik. Detta inkluderar bland annat rapportering, avklingning och borttransport. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att bistå berörda verksamheter med beräkning av luftburet avfall samt sammanställning av mängden flytande avfall som släpps ut i avlopp. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att upprätta en avfallsplan för radioaktivt avfall, samt att upprätta dokumentation för hur avfallskollin registreras och hanteras efter leverans till de för radioaktivt avfall dedikerade avfallsrummen. AVFALLETS UPPKOMST Avfall i form av öppna och slutna strålkällor uppkommer inom flertalet verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset. Tabell 1 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Tabell 2 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Tabell 1 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Verksamhet Radiofarmaci Nuklearmedicin - Diagnostik ÖPPNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av Exempel på typ av avfall avfall Inmärkning av Överblivet radionuklider som radioaktivt material produceras i från stamlösning generator, Använda sprutor cyklotron eller av och kanyler leverantör. Underlägg Slutprodukten är ett radioaktivt Handskar läkemedel. Uttjänta generatorer Dispensering och administration av radiofarmaka till patient. Aktiverade cyklotrondelar Gasformigt avfall Överblivet radioaktivt material från stamlösning Oanvända Exempel på radionuklider Tc-99m F-18 C-11 Ga-68 I-125 Y-90 I-123 In-111 Tc-99m F-18 C-11 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

6 patientdoser Ga-68 Använda sprutor och kanyler Matrester Underlägg Handskar Gasformigt avfall Fyllda fantom Tvättrester I-123 I-125 In-111 Cu-64 O-15 C-14 Cr- 51 Nuklearmedicin - Terapi Dispensering och administration av radiofarmaka till patient samt utsöndring från inneliggande patienter. Kontaminerade blöjor Matrester Patient- och sängkläder Överblivet radioaktivt material från stamlösning I-131 P-32 Ra-223 Y-90 Sr-89 Oanvända patientdoser Använda sprutor och kanyler Handskar Laboratorieverksamhet med öppna strålkällor Inmärkning av prover med radioaktiva ämnen. Överbliven stamlösning Använd scintillationsvätska Prover som innehåller eller har varit i kontakt med radioaktiva ämnen Tvättrester Gasformigt avfall P-32 S- 35 P- 33 H-3 C-14 I-125 Ca-45 Cr-51 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

7 Tabell 2 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Verksamhet Brachyterapi SLUTNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av avfall Exempel på typ av avfall Uttjänta strålkällor HDR/PDR-källor som används för Seeds brachyterapi Ögonapplikatorer Radionuklider Ir-192 I-125 Ru-106 Strålterapi Uttjänta strålkällor som används för strålterapi eller dosimetri (kalibrering/konstanskontroller Nuklearmedicin HASS Cyklotron -Uttjänta strålkällor som används för kvalitetskontroll av utrustning -Uttjänta strålkällor som används vid bildtagning. Uttjänta HASS källor som används vid blod-, djur- och cellbestrålning Neutronaktiverat material Strålkniven Co-apparat Konstans/kalibrerin gs-källor Plankällor Punktkällor Linjekällor Cylinderkällor Kalibreringskällor i form av vialer Cyklotronens delar t.ex. folie Byggmaterial i lokalen där cyklotronen förvaras Co-60 Sr-90 Co-57 Ge-68 Cs-137 Ba-133 Co-60 Gd-153 C-14 Am-241 I-129 Kr-85 Po-210 Mn-54 Na-22 Y-88 Hg-203 Sr-90 H-3 Cs-137 Co-60 Diverse aktiveringsproduk ter Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

8 Inbyggda strålkällor i diverse utrustning Uttjänt strålkälla från betaräknare Ra-226 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET Avfall som uppkommer på sjukhuset kan hanteras på olika sätt beroende på dess karaktär. Avfall innehållande öppna strålkällor hanteras via förbränning, utsläpp i avlopp, utsläpp i luft eller skickas till godkänd avfallsanläggning. Avfall innehållande slutna strålkällor hanteras via förbränning, producentansvar eller skickas till godkänd avfallsanläggning. AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT Avfallet förvaras ofta tillfälligt på en lokal plats i verksamheten där strålkällorna har använts. Alla förvaringsplatser för radioaktivt avfall ska märkas upp med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall Avfallets karaktär avgör hur det kan hanteras inom sjukhuset. Tabell 3 och 4 nedan beskriver översiktligt hur avfall innehållande öppna respektive slutna strålkällor hanteras på sjukhuset. I tabellerna finns också anvisningar till avsnitt i dokumentet som behandlar respektive avfallstyp. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

9 Tabell 3 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande öppna strålkällor ska hanteras. Form Halveringstid Dokumentation Hantering Fast < 10 h Ingen dokumentation krävs Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: Avfall till förbränning > 10 h Dokumentation krävs Flytande < 10 h Ingen dokumentation krävs > 10 h Dokumentation krävs Avfallet skickas till avfallsförråd Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall kan släppas ut i en uppmärkt vask Se avsnitt: UTSLÄPPSPLATS Flytande avfall kan skickas till avfallsrum Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall i form av stamlösning kan lämnas till avklingningsrum för stamlösning Se avsnitt: AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Luftburet Alla halveringstider Dokumentation krävs Avfallet släpps ut i luft, monitorering krävs Se avsnitt: Utsläpp i Luft Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

10 Tabell 4 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande slutna strålkällor ska hanteras Typ High Activity Sealed Source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd < 50 kbq samt dosrat <5 µsv/h Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd > 50 kbq och eller dosrat >5 µsv/h Hantering Avtalspartnern kontaktas för omhändertagande av HASS. Se avsnitt: High activity Sealed source (HASS) Leverantören kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt slutna strålkällor med leverantörsavtal Avfallsanläggningen kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt: slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL Avfallet lämnas till avfallsförråd Se avsnitt: Avfallsrum och avklingningsrum för radioaktivt avfall HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING Vid halveringstid längre än 10 timmar ska avfallet som lagerförs och skickas till förbränning journalföras. Detta hanteras i sjukhusets gemensamma avfallsrum för radioaktivt avfall, se bilaga 1. För avfall med en halveringstid mindre än 10 h krävs däremot ingen journalföring. Detta avfall skickas ofta direkt till förbränning från verksamheten. Eventuella radioaktiva märkningar tas bort innan avfallet kan skickas. GRÄNSVÄRDEN Det finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får skickas till förbränning per kolli och per månad (SSM FS 2010:2 bilaga). Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

11 PAKETERING OCH MÄRKNING Fast radioaktivt avfall får paketeras så att det maximalt innehåller 10 MBq 14 C eller 1000 MBq 3 H per avfallskolli. För övriga radionuklider finns inga gränser för hur mycket aktivitet som får lämnas i ett kolli. Avfallet förpackas på laboratoriet i gröna plastlådor för radioaktivt avfall som beställs i sjukhusets beställningssystem Logistics (artikelnummer 63930) samt märks med etikett för radioaktivt avfall och uppgift om isotop, aktivitet 1 och avsändare. AVFALLSRUM Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets webbaserade avfallsjournalföringssystem RadWaste enligt separat instruktion. En förteckning över avfallsrum finns i bilaga 1. Kontakta avdelningen för nuklearmedicin på Solna eller Huddinge för att få tillträde till respektive avfallsrum. Avfallsrummen är märkta med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Detta innefattar tömning och bortforsling. Fast radioaktivt avfall tillåts om möjligt sönderfalla tills det att aktiviteten understiger dessa gränser. Dosraten kontrolleras med dedikerat strålskyddsinstrument och ska understiga 5 µsv/h. Om dessa två kriterier uppfylls benämns avfallet avklingat radioaktivt avfall och skickas till en förbränningsanläggning. Om avfallet på grund av lång halveringstid inte hinner avklinga under en rimlig tid till aktiviteter under tillåtna gränsvärden skickas det till en godkänd avfallsanläggning. AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Oanvända radioaktiva stamlösningar med halveringstid > 10 timmar kan förpackas och lämnas i ordinarie avfallsrum enligt instruktion ovan. På Karolinska Universitetssjukhuset Solna kan stamlösningar även lämnas separat för avklingning. Stamlösningen levereras till dedikerat avklingningsrum tillhörande VO Sjukhusfysik (observera att detta inte är samma rum som avfallsrummet, se bilaga 1). Stamlösningen ska lämnas i sin strålskyddade originalförpackning med information om hur mycket av aktiviteten som kvarstår i flaskan. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter 1 En instruktion för att uppskatta mängden aktivitet i ett avfallskolli finns i bilaga 3. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

12 att det har levererats till avklingningsrummet. Detta innefattar registrering i RadWaste samt tömning och bortforsling efter avklingning. UTSLÄPP I AVLOPP Verksamheter som bedriver arbete med utsläpp av radioaktiva ämnen i avlopp ska kontakta VO Sjukhusfysik. GRÄNSVÄRDEN I bilaga till SSM FS 2010:2 finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får släppas ut per tillfälle och månad. Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. UTSLÄPPSPLATS Vid en utsläppsplats ska det finnas en skylt som anger att flytande radioaktivt avfall får spolas ut där. Endast en utsläppsplats per laboratorium är i regel tillåten, och vid varje utsläpp ska spolning med rikligt med vatten ske före och efter utsläpp. Urin och avföring från patienter som erhållit radionuklider är undantaget dessa regler. JOURNALFÖRING Utsläpp i avlopp av nuklider med halveringstid längre än 10 timmar ska journalföras. För utsläpp i avlopp av nuklider med en halveringstid mindre än 10 h krävs ingen journalföring. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge sker registrering av utsläpp i avlopp i sjukhusets interna avfallsjournalsystem, RadWaste. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sker registrering av utsläpp i avlopp genom att VO Sjukhusfysik i samråd med verksamheten gör en uppskattning av mängden aktivitet som går ut i avlopp. Denna mängd anslås vid respektive utsläppsplats och registreras av VO Sjukhusfysik. UTSLÄPP I LUFT Mängden radionuklider som släpps ut i luft ska mätas och rapporteras årligen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Utöver detta ska en uppskattning av den årliga effektiva dosen som utsläppet medför för en representativ person utföras. I de fall då den uppskattade dosen överstiger 10 µsv ska realistiska beräkningar av den effektiva dosen utföras. Rapportering och dosuppskattning/-beräkningar utförs av VO Sjukhusfysik. Verksamheter som bedriver arbete där risk för utsläpp av radioaktiva ämnen i luft föreligger ska kontakta VO Sjukhusfysik för utredning. VO Sjukhusfysik gör i samråd med verksamheten en uppskattning av Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

13 mängden aktivitet som släpps ut i luft och en bedömning om kontinuerlig mätning av luftutsläpp är nödvändig. Vid cyklotron- och radiokemiverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna sker kontinuerlig mätning och loggning av radioaktiva utsläpp till luft med hjälp av dedikerade mätinstrument. Fördröjningssystem är installerat för att minska mängden radioaktivitet som släpps ut i luften från verksamheten. SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL Radioaktivt avfall kan ibland innehålla andra typer av specialavfall, såsom: Kemiskt avfall (till exempel scintillationsvätska) Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall Skärande/stickande/smittförande avfall Biologiskt avfall Detta avfall skall av verksamheten förpackas enligt sjukhusets regler och ska, förutom märkning för radioaktivt avfall, även förses med märkning för respektive specialavfall. Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets avfallsjournalföringssystem RadWaste. Biologiskt avfall hanteras fryst. Kontakta därför VO sjukhusfysik innan leverans till avfallsförråd. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Avfallskollit får avklinga till det datum för förbränning som anges i RadWaste, därefter avlägsnas etiketter för radioaktivt avfall och kollit hanteras enligt rutin för respektive specialavfall. HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR Vid kassering av slutna strålkällor, inklusive HASS, ska VO Sjukhusfysik kontaktas av berörd verksamhet. Avyttring av slutna strålkällor hanteras därefter beroende på strålkällans typ och aktivitet, se instruktioner nedan. HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska verksamheter som anskaffar HASS teckna avtal gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Utrustningar som införskaffats innan Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

14 den nya lagstiftningen trädde i kraft kan istället ha avtal för omhändertagande med godkänd avfallsanläggning. Vid kassering av HASS kontaktas avtalsparten för omhändertagande. Sjukhusfysik meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten om kasseringen genom att skicka in standardformulär (SSM FS 2008:9,bilaga 2). SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL För dessa strålkällor tecknas avtal vid anskaffning gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Returer görs enligt leverantörens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING För dessa strålkällor tecknas ett avtal med avfallsanläggning om slutomhändertagande. Vid retur ska avfallsanläggningen kontaktas och strålkällorna skickas tillbaka enligt avfallsanläggningens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL I de fall en sluten strålkälla har en aktivitetsmängd som understiger 50 kbq samt att dosraten understiger 5 Sv/h kan strålkällan skickas till förbränningsanläggning efter borttagande av radioaktiv märkning. I de fall där strålkällans aktivitet överstiger 50 kbq kontaktas sjukhusfysiker på avdelningen för nuklearmedicin. Slutna strålkällor journalförs och placeras i avfallsrum för radioaktivt avfall. Strålkällorna skickas sedan för slutgiltigt omhändertagande till en godkänd avfallsanläggning. KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL När tomt emballagematerial för radioaktiva ämnen ska slängas ska alla varningssymboler för joniserande strålning tas bort eller tydligt strykas över. BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR Etiketter för märkning av radioaktivt avfall samt skyltar för utsläppsplats av flytande radioaktivt avfall och förvaringsplats för radioaktivt avfall beställs från VO Sjukhusfysik. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

15 BILAGA 1 AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL SOLNA TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor P5:U1, rum 015/016 Radioaktiva stamlösningar A2:U1, rum 089 Tillgängligt via lucka från kulverten Avfall innehållande slutna strålkällor P5:U1, rum 015/016 P3:U1, rum Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten SÖS TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande slutna strålkällor Plan -1, rum S072B Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten HUDDINGE TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor Avfall innehållande slutna strålkällor F2 35:05 C2:74 Lämnas till nuklearmedicin Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

16 BILAGA 2 RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Solna FÖR AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR, HASS OCH SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL: Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Sjukhusfysiker, brachy Huddinge Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

17 BILAGA 3 UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI För att uppskatta mängd aktivitet i en avfallsförpackning bör man använda sig av den totala aktiviteten i den ursprungliga stamlösningen och göra en uppskattning av nedan angivna aktivitetsmängder för att subtrahera dessa från den totala aktivitetsmängden. Subtrahera: Den mängd som ev. försvinner som flytande avfall Den mängd som ev. försvinner som scintillationslösning Den mängd som ev. finns kvar i stamlösningen Den mängd som ev. försvinner som biologiskt avfall Har flera stamlösningar använts till samma avfallsförpackning adderas dessa. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

Avfallsplan för radioaktivt avfall

Avfallsplan för radioaktivt avfall 1(6) Avfallsplan för radioaktivt avfall Tillstånd: SSM2012-1621 Cu-09237 Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur radioaktivt avfall skall hanteras och förvaras samt hur strålkällornas emballagematerial,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet; SSI FS 2006:2 Sakbeteckning 2

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; SSI FS 2000:9 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; beslutade den 26 maj 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och 8, strålskyddsförordningen

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Till ansökan bifogas: (För att saluföra brandvarnare enligt SSMFS2008:47 och rökdetektorer enligt SSMFS2008:44

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:44) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:44) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne Radioaktiva ämnen [6301] Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:44) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 2 andra stycket,

Läs mer

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén INTERN FÖRESKRIFT Ver 2013-04-10/ON Dnr: 360-2120-00 Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer

Läs mer

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från

Läs mer

Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293) följande. 1

Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293) följande. 1 SSI FS 2000:7 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor; beslutade den 26 maj 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler INSTRUKTION AVFALLSHANTERING 1 2008-01-28 Skapat: 2007-10-03 Reviderad: 2 Revisionsnummer: 2008-01-28 CRC Service Linus Jeppsson, Driftstekniker Instruktion för avfallshantering För CRC gäller de föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område SSI FS 1996:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar; beslutade den 25 september 1996. Statens strålskyddsinstitut föreskriver

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Information om strålkällor

Information om strålkällor Information om strålkällor Information om strålkällor Inom ett flertal verksamheter används joniserande strålning i olika syften. Joniserande strålning kan avges från radioaktiva ämnen i form av öppna

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kärnkraftverkens höga skorstenar Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som

Läs mer

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall

Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för specialavfall Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 1 av 18 Landstinget Dalarnas gemensamma hanteringsguide för Senast ändrad: 2014-11-21 Version 4.6 Sida 2 av 18 Förord Landstinget Dalarna arbetar för en hållbar

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor

Läs mer

Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med. Radioaktiva ämnen. vid Karolinska Institutet

Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med. Radioaktiva ämnen. vid Karolinska Institutet Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med Radioaktiva ämnen vid Karolinska Institutet Innehåll INLEDNING... 3 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED RADIOAKTIVA ÄMNEN... 4 LOKAL LICENS... 4 KATEGORIINDELNING

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE Revisionshistorik Version 1 2013-01-23 Revision Datum Anledning för revision Signatur Revision 1 2014-01-17 Ny förvaltningsorganisation i Region

Läs mer

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Varför ändrar man föreskrifter? Verkligheten har ändrats, föreskriften är omodern Många dispensansökningar Nya EU direktiv

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

Lunds universitets strålskyddsföreskrifter

Lunds universitets strålskyddsföreskrifter BESLUT 2014-04-10 Dnr STYR 2014/311 1 (2) Rektor Lunds universitets strålskyddsföreskrifter Bakgrund Som mottagare av Lunds universitets samlingstillstånd (Cu-7013) för verksamhet med joniserande strålning,

Läs mer

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Henrik Andersson, Projektledare Tillståndsprövning NKS, SFL Röntgenverksamheten

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA UTSLÄPP VID ANVÄNDNING AV ÖPPNA STRÅLKÄLLOR

RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA UTSLÄPP VID ANVÄNDNING AV ÖPPNA STRÅLKÄLLOR RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA UTSLÄPP VID ANVÄNDNING AV ÖPPNA STRÅLKÄLLOR 1 Allmänt 3 2 Det ska finnas en avfallsbehandlingsplan för radioaktivt avfall 3 3 Strålsäkerhetscentralen fastställer gränsvärdena

Läs mer

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(8) Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom sitt arbete, medan kategoriindelning

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-02-06 Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: +46 8 799 4269 Vår referens: SSM2011-3358 Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion

Läs mer

Farligt avfall skärande/stickande

Farligt avfall skärande/stickande Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Ingrid Persson 2013-06-26 Tills vidare

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN vid Karolinska Institutet. Campus Solna

Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN vid Karolinska Institutet. Campus Solna Lokala strålskyddsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN vid Karolinska Institutet Campus Solna 1 Innehåll sidan Innehåll 2 Karolinska Institutets strålskyddsorganisation 3 Allmän information 5

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin; 1 SSMFS 2008:34

Läs mer

STRÅLSÄKERHETEN HOS APPARATER MED SLUTNA KÄLLOR

STRÅLSÄKERHETEN HOS APPARATER MED SLUTNA KÄLLOR DIREKTIV ST 5.1 / 7.11.2007 STRÅLSÄKERHETEN HOS APPARATER MED SLUTNA KÄLLOR 1 Allmänt 3 2 Definitioner 3 3 Allmänna krav 3 3.1 Säkerhetstillstånd 3 3.2 Ansökan om säkerhetstillstånd 3 3.3 Registrering

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Fastställd av Landstingsdirektören Gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare 1 Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län 1. Inledning

Läs mer

Vad är Smittförande avfall?

Vad är Smittförande avfall? MediCarrier Transports rutiner för smittförande, skärande/stickande/smittförande, och cytostatika och läkemedelsförorenat avfall i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO Innehåll Vad är

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskyddshandbok Giltig fr.o.m: 2015-12-20 Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr:

Läs mer

Vett och etikett på IBG En labinstruktion

Vett och etikett på IBG En labinstruktion Vett och etikett på IBG En labinstruktion INNEHÅLL 1 VÄLKOMMEN TILL IBG S KURSLABORATORIER 2 LOKALITETER 2.1 Labrockar 2.2 Klädskåp 2.3 Kursbibliotek 3 ORDNINGSREGLER 4 ALLMÄNNA RUTINER 4.1 Autoklaver

Läs mer

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015. Jakob Himmelman

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015. Jakob Himmelman Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2015 Jakob Himmelman Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska 2016 Jakob Himmelman Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska - organisation Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL

ICKE KONVENTIONELLT AVFALL ICKE KONVENTIONELLT AVFALL Avfall Biologiskt avfall Cytostatikaavfall Geetiskt modifierade mikroorgaismer Läkemedelsavfall Kemiskt avfall Radioaktivt avfall Skärade/stickade avfall Smittförade avfall Sida

Läs mer

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka? Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka? Röntgenveckan 2013, Uppsala 2-6 september Föredrag 10:9-2, Sal K7 Robert Finck, PhD, Strålsäkerhetsmyndigheten Robert R. Finck Nr 1 SSM:s

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Strålskyddets

Läs mer

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US 16-03-02 LiU-2016-00543 RUTIN 1(5) avfall och GMM-avfall som farligt gods, Smittförande avfall samt GMM-avfall som ska skickas till en extern anläggning för destruktion ska packas och märkas enligt instruktionerna

Läs mer

Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning

Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning Radioaktivitet Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning En atom består av kärna (neutroner + protoner) med omgivande elektroner Kärnan är antingen stabil eller instabil En instabil kärna

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Bilaga 1 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR AVFALL Nedanstående tabell redovisar sregler i EU och Sverige. 1. Övergripande 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om Ändrat genom direktiv 91/156/EEG och 91/692/EEG

Läs mer

Farligt avfall inom vården

Farligt avfall inom vården Farligt avfall inom vården Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Version Ändrad av Ändring V1.1 Nina Myrestam Uppdaderade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; SSI FS 2000:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall Sida: 1/10 Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall 1 Slutförvaring och mellanlagring av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet 1.1 Nuvarande

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar Öppen Utredningsrapport DokumentID 1475590 Författare Version 3.0 Claes Johansson Kvalitetssäkrad av Klas Källström (SG) Martina Krantz (KG) Godkänd av Börje Torstenfelt Status Godkänt Reg nr Datum 2015-03-19

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6171] Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 [6172] Lagen

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Rapport om strålskyddsinformation till patienter och anhöriga i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Rapport om strålskyddsinformation till patienter och anhöriga i samband med nuklearmedicinska undersökningar Rapport om strålskyddsinformation till patienter och anhöriga i samband med nuklearmedicinska undersökningar Nationell arbetsgrupp tillsatt av Svensk Förening för Nuklearmedicin 2013 06 05 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Lokala Strålsäkerhetsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN. vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Sida 1

Lokala Strålsäkerhetsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN. vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Sida 1 Lokala Strålsäkerhetsföreskrifter för arbete med RADIOAKTIVA ÄMNEN vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna Sida 1 Innehållsförteckning Sidan Allmän information 3 Lokala licenskrav 4 Lokal licens Strålsäkerhetsrond

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

Allmänt förekommande avfall på laboratorier

Allmänt förekommande avfall på laboratorier 1(7) Den omfattande laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder laboratorieavfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering;

Läs mer