AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL"

Transkript

1 AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL Innehåll TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 DEFINITIONER... 3 LAGSTIFTNING... 4 ANSVAR... 4 AVFALLETS UPPKOMST... 5 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET... 8 AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT... 8 High activity Sealed source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING GRÄNSVÄRDEN PAKETERING OCH MÄRKNING AVFALLSRUM AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING UTSLÄPP I AVLOPP GRÄNSVÄRDEN UTSLÄPPSPLATS JOURNALFÖRING UTSLÄPP I LUFT SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR BILAGA AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL BILAGA RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

2 BILAGA UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna plan är tillämplig på verksamheter med radioaktiva ämnen, i form av öppna eller slutna strålkällor, vilka bedrivs på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna och Huddinge samt strålbehandlingen på södersjukhuset. Planen beskriver hur och var radioaktivt avfall uppkommer samt hur det hanteras, förvaras och registreras. Med avfall avses här både fast, flytande och luftburet radioaktivt material. Planen beskriver även hur emballagematerial för radioaktiva ämnen skall hanteras. DEFINITIONER Emballagematerial Burkar och kartonger med information och varningssymboler om radioaktivt innehåll. Fast radioaktivt avfall utgörs av material som varit i kontakt med öppna strålkällor. Det kan t ex vara papper, handskar, använda kanyler, glas, tyg, trä eller Tc/Mo-generator. Det kan även vara överblivet fast radioaktivt material. Flytande radioaktivt avfall utgörs av flytande radioaktiva ämnen eller vätskor som har varit i kontakt med radioaktivt material. Det kan t ex vara stamlösningar, scintillationsvätska, sköljvätska eller biologiskt material. Förbränningsanläggning En stationär eller mobil teknisk anläggning där avfall förbränns. Godkänd avfallsanläggning En anläggning inom Europeiska unionen som har tillstånd enligt respektive medlemsstats regelverk att hantera, mellanlagra, långtidslagra eller slutförvara strålkällor. Luftburet radioaktivt avfall utgörs av radioaktiva gaser eller aerosoler som släpps ut från verksamheter där öppna strålkällor används eller tillverkas. Radioaktivt avfall är radioaktivt material som har uppkommit eller använts i verksamhet med öppna strålkällor och som inte är avsett för vidare användning. Radioaktivt avfall är också slutna strålkällor som inte är avsedda för vidare användning. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

4 RadWaste Webbaserat system som Karolinska Universitetssjukhuset använder för att registrera radioaktivt avfall i form av öppna strålkällor. I systemet registreras avfallskollin med isotop och aktivitet vid ett givet datum, och systemet räknar därefter ut vid vilket datum kollit kan skickas till förbränning. Systemet kan även användas till att logga utsläpp av flytande radioaktivt avfall i avlopp. Systemet kan generera rapporter för avfall som finns i lager, avfall som skickas till förbränning samt avfall som har släppts ut i avlopp. Sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är fast bundet till ett icke radioaktivt material eller inneslutet i en icke radioaktiv kapsel som är tillräckligt stark för att vid normal användning hindra spridning av det radioaktiva ämnet. Sluten strålkälla med hög aktivitet (HASS) är en sluten strålkälla som innehåller en eller flera radionuklider vars aktivitet vid tidpunkten för tillverkning minst uppgick till det värde som framgår av SSM FS 2008:9 bilaga 1. Stamlösning Den ursprungslösning av radioaktivt ämne eller läkemedel från vilken sprutor eller prover dras vid arbete med öppna strålkällor. Öppen strålkälla är ett radioaktivt ämne som inte är permanent inneslutet i en kapsel av icke radioaktivt material och heller inte är fast bundet till ett icke radioaktivt material som hindrar spridning av det radioaktiva ämnet. LAGSTIFTNING SSM FS 2010:2 Föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor MSB FS 2012:6 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) SSM FS 2008:9 HASS Föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet ANSVAR Tillståndshavaren är övergripande ansvarig för strålsäkerheten inom ramen för sjukhusets verksamhet. Detta innebär att erforderliga resurser ska tillföras verksamheten så att strålsäkerheten kan upprätthållas. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

5 Verksamhetschef för verksamhet där radioaktiva material hanteras ansvarar för lagefterlevnad i sin verksamhet enligt uppdragsbeskrivningen i ledningssystemet för strålsäkerhet. Denne ska utse ett strålsäkerhetsombud eller motsvarande samt svara för att egna interna instruktioner för avfallshantering upprättas vid behov samt att sjukhusets rutiner för hantering av radioaktivt avfall efterlevs. VO Sjukhusfysik ansvarar för avfallshanteringen från att avfall har levererats till de särskilda avfallsrum som tillhör VO Sjukhusfysik. Detta inkluderar bland annat rapportering, avklingning och borttransport. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att bistå berörda verksamheter med beräkning av luftburet avfall samt sammanställning av mängden flytande avfall som släpps ut i avlopp. VO Sjukhusfysik ansvarar även för att upprätta en avfallsplan för radioaktivt avfall, samt att upprätta dokumentation för hur avfallskollin registreras och hanteras efter leverans till de för radioaktivt avfall dedikerade avfallsrummen. AVFALLETS UPPKOMST Avfall i form av öppna och slutna strålkällor uppkommer inom flertalet verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset. Tabell 1 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Tabell 2 beskriver hur radioaktivt avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Tabell 1 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande öppna strålkällor uppkommer. Verksamhet Radiofarmaci Nuklearmedicin - Diagnostik ÖPPNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av Exempel på typ av avfall avfall Inmärkning av Överblivet radionuklider som radioaktivt material produceras i från stamlösning generator, Använda sprutor cyklotron eller av och kanyler leverantör. Underlägg Slutprodukten är ett radioaktivt Handskar läkemedel. Uttjänta generatorer Dispensering och administration av radiofarmaka till patient. Aktiverade cyklotrondelar Gasformigt avfall Överblivet radioaktivt material från stamlösning Oanvända Exempel på radionuklider Tc-99m F-18 C-11 Ga-68 I-125 Y-90 I-123 In-111 Tc-99m F-18 C-11 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

6 patientdoser Ga-68 Använda sprutor och kanyler Matrester Underlägg Handskar Gasformigt avfall Fyllda fantom Tvättrester I-123 I-125 In-111 Cu-64 O-15 C-14 Cr- 51 Nuklearmedicin - Terapi Dispensering och administration av radiofarmaka till patient samt utsöndring från inneliggande patienter. Kontaminerade blöjor Matrester Patient- och sängkläder Överblivet radioaktivt material från stamlösning I-131 P-32 Ra-223 Y-90 Sr-89 Oanvända patientdoser Använda sprutor och kanyler Handskar Laboratorieverksamhet med öppna strålkällor Inmärkning av prover med radioaktiva ämnen. Överbliven stamlösning Använd scintillationsvätska Prover som innehåller eller har varit i kontakt med radioaktiva ämnen Tvättrester Gasformigt avfall P-32 S- 35 P- 33 H-3 C-14 I-125 Ca-45 Cr-51 Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

7 Tabell 2 Övergripande verksamhetstyper på Karolinska Universitetssjukhuset där avfall innehållande slutna strålkällor uppkommer. Verksamhet Brachyterapi SLUTNA STRÅLKÄLLOR Uppkomst av avfall Exempel på typ av avfall Uttjänta strålkällor HDR/PDR-källor som används för Seeds brachyterapi Ögonapplikatorer Radionuklider Ir-192 I-125 Ru-106 Strålterapi Uttjänta strålkällor som används för strålterapi eller dosimetri (kalibrering/konstanskontroller Nuklearmedicin HASS Cyklotron -Uttjänta strålkällor som används för kvalitetskontroll av utrustning -Uttjänta strålkällor som används vid bildtagning. Uttjänta HASS källor som används vid blod-, djur- och cellbestrålning Neutronaktiverat material Strålkniven Co-apparat Konstans/kalibrerin gs-källor Plankällor Punktkällor Linjekällor Cylinderkällor Kalibreringskällor i form av vialer Cyklotronens delar t.ex. folie Byggmaterial i lokalen där cyklotronen förvaras Co-60 Sr-90 Co-57 Ge-68 Cs-137 Ba-133 Co-60 Gd-153 C-14 Am-241 I-129 Kr-85 Po-210 Mn-54 Na-22 Y-88 Hg-203 Sr-90 H-3 Cs-137 Co-60 Diverse aktiveringsproduk ter Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

8 Inbyggda strålkällor i diverse utrustning Uttjänt strålkälla från betaräknare Ra-226 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET Avfall som uppkommer på sjukhuset kan hanteras på olika sätt beroende på dess karaktär. Avfall innehållande öppna strålkällor hanteras via förbränning, utsläpp i avlopp, utsläpp i luft eller skickas till godkänd avfallsanläggning. Avfall innehållande slutna strålkällor hanteras via förbränning, producentansvar eller skickas till godkänd avfallsanläggning. AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET - ÖVERSIKT Avfallet förvaras ofta tillfälligt på en lokal plats i verksamheten där strålkällorna har använts. Alla förvaringsplatser för radioaktivt avfall ska märkas upp med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall Avfallets karaktär avgör hur det kan hanteras inom sjukhuset. Tabell 3 och 4 nedan beskriver översiktligt hur avfall innehållande öppna respektive slutna strålkällor hanteras på sjukhuset. I tabellerna finns också anvisningar till avsnitt i dokumentet som behandlar respektive avfallstyp. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

9 Tabell 3 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande öppna strålkällor ska hanteras. Form Halveringstid Dokumentation Hantering Fast < 10 h Ingen dokumentation krävs Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: Avfall till förbränning > 10 h Dokumentation krävs Flytande < 10 h Ingen dokumentation krävs > 10 h Dokumentation krävs Avfallet skickas till avfallsförråd Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall kan släppas ut i en uppmärkt vask Se avsnitt: UTSLÄPPSPLATS Flytande avfall kan skickas till avfallsrum Se avsnitt: AVFALLSRUM Flytande avfall i form av stamlösning kan lämnas till avklingningsrum för stamlösning Se avsnitt: AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Luftburet Alla halveringstider Dokumentation krävs Avfallet släpps ut i luft, monitorering krävs Se avsnitt: Utsläpp i Luft Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

10 Tabell 4 Översiktlig beskrivning av hur olika typer av avfall innehållande slutna strålkällor ska hanteras Typ High Activity Sealed Source (HASS) Slutna strålkällor med leverantörsavtal Slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd < 50 kbq samt dosrat <5 µsv/h Slutna strålkällor utan omhändertagandeavtal: Aktivitetsmängd > 50 kbq och eller dosrat >5 µsv/h Hantering Avtalspartnern kontaktas för omhändertagande av HASS. Se avsnitt: High activity Sealed source (HASS) Leverantören kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt slutna strålkällor med leverantörsavtal Avfallsanläggningen kontaktas för omhändertagande. Se avsnitt: slutna strålkällor med avtal med godkänd avfallsanläggning Avfallet skickas till förbränning direkt från lab. Se avsnitt: SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL Avfallet lämnas till avfallsförråd Se avsnitt: Avfallsrum och avklingningsrum för radioaktivt avfall HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR AVFALL TILL FÖRBRÄNNING Vid halveringstid längre än 10 timmar ska avfallet som lagerförs och skickas till förbränning journalföras. Detta hanteras i sjukhusets gemensamma avfallsrum för radioaktivt avfall, se bilaga 1. För avfall med en halveringstid mindre än 10 h krävs däremot ingen journalföring. Detta avfall skickas ofta direkt till förbränning från verksamheten. Eventuella radioaktiva märkningar tas bort innan avfallet kan skickas. GRÄNSVÄRDEN Det finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får skickas till förbränning per kolli och per månad (SSM FS 2010:2 bilaga). Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

11 PAKETERING OCH MÄRKNING Fast radioaktivt avfall får paketeras så att det maximalt innehåller 10 MBq 14 C eller 1000 MBq 3 H per avfallskolli. För övriga radionuklider finns inga gränser för hur mycket aktivitet som får lämnas i ett kolli. Avfallet förpackas på laboratoriet i gröna plastlådor för radioaktivt avfall som beställs i sjukhusets beställningssystem Logistics (artikelnummer 63930) samt märks med etikett för radioaktivt avfall och uppgift om isotop, aktivitet 1 och avsändare. AVFALLSRUM Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets webbaserade avfallsjournalföringssystem RadWaste enligt separat instruktion. En förteckning över avfallsrum finns i bilaga 1. Kontakta avdelningen för nuklearmedicin på Solna eller Huddinge för att få tillträde till respektive avfallsrum. Avfallsrummen är märkta med skylten Förvaringsplats för radioaktivt avfall. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Detta innefattar tömning och bortforsling. Fast radioaktivt avfall tillåts om möjligt sönderfalla tills det att aktiviteten understiger dessa gränser. Dosraten kontrolleras med dedikerat strålskyddsinstrument och ska understiga 5 µsv/h. Om dessa två kriterier uppfylls benämns avfallet avklingat radioaktivt avfall och skickas till en förbränningsanläggning. Om avfallet på grund av lång halveringstid inte hinner avklinga under en rimlig tid till aktiviteter under tillåtna gränsvärden skickas det till en godkänd avfallsanläggning. AVKLINGNINGSRUM FÖR STAMLÖSNING Oanvända radioaktiva stamlösningar med halveringstid > 10 timmar kan förpackas och lämnas i ordinarie avfallsrum enligt instruktion ovan. På Karolinska Universitetssjukhuset Solna kan stamlösningar även lämnas separat för avklingning. Stamlösningen levereras till dedikerat avklingningsrum tillhörande VO Sjukhusfysik (observera att detta inte är samma rum som avfallsrummet, se bilaga 1). Stamlösningen ska lämnas i sin strålskyddade originalförpackning med information om hur mycket av aktiviteten som kvarstår i flaskan. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter 1 En instruktion för att uppskatta mängden aktivitet i ett avfallskolli finns i bilaga 3. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

12 att det har levererats till avklingningsrummet. Detta innefattar registrering i RadWaste samt tömning och bortforsling efter avklingning. UTSLÄPP I AVLOPP Verksamheter som bedriver arbete med utsläpp av radioaktiva ämnen i avlopp ska kontakta VO Sjukhusfysik. GRÄNSVÄRDEN I bilaga till SSM FS 2010:2 finns gränser för hur stor aktivitet av olika isotoper som får släppas ut per tillfälle och månad. Lokala lägre gränser kan förekomma för att begränsa det totala utsläppet från hela sjukhuset. UTSLÄPPSPLATS Vid en utsläppsplats ska det finnas en skylt som anger att flytande radioaktivt avfall får spolas ut där. Endast en utsläppsplats per laboratorium är i regel tillåten, och vid varje utsläpp ska spolning med rikligt med vatten ske före och efter utsläpp. Urin och avföring från patienter som erhållit radionuklider är undantaget dessa regler. JOURNALFÖRING Utsläpp i avlopp av nuklider med halveringstid längre än 10 timmar ska journalföras. För utsläpp i avlopp av nuklider med en halveringstid mindre än 10 h krävs ingen journalföring. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge sker registrering av utsläpp i avlopp i sjukhusets interna avfallsjournalsystem, RadWaste. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sker registrering av utsläpp i avlopp genom att VO Sjukhusfysik i samråd med verksamheten gör en uppskattning av mängden aktivitet som går ut i avlopp. Denna mängd anslås vid respektive utsläppsplats och registreras av VO Sjukhusfysik. UTSLÄPP I LUFT Mängden radionuklider som släpps ut i luft ska mätas och rapporteras årligen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Utöver detta ska en uppskattning av den årliga effektiva dosen som utsläppet medför för en representativ person utföras. I de fall då den uppskattade dosen överstiger 10 µsv ska realistiska beräkningar av den effektiva dosen utföras. Rapportering och dosuppskattning/-beräkningar utförs av VO Sjukhusfysik. Verksamheter som bedriver arbete där risk för utsläpp av radioaktiva ämnen i luft föreligger ska kontakta VO Sjukhusfysik för utredning. VO Sjukhusfysik gör i samråd med verksamheten en uppskattning av Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

13 mängden aktivitet som släpps ut i luft och en bedömning om kontinuerlig mätning av luftutsläpp är nödvändig. Vid cyklotron- och radiokemiverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna sker kontinuerlig mätning och loggning av radioaktiva utsläpp till luft med hjälp av dedikerade mätinstrument. Fördröjningssystem är installerat för att minska mängden radioaktivitet som släpps ut i luften från verksamheten. SPECIALAVFALL MED RADIOAKTIVT INNEHÅLL Radioaktivt avfall kan ibland innehålla andra typer av specialavfall, såsom: Kemiskt avfall (till exempel scintillationsvätska) Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall Skärande/stickande/smittförande avfall Biologiskt avfall Detta avfall skall av verksamheten förpackas enligt sjukhusets regler och ska, förutom märkning för radioaktivt avfall, även förses med märkning för respektive specialavfall. Avfallskollit levereras till något av de särskilda avfallsrum för radioaktivt avfall tillhörande VO Sjukhusfysik där det registreras i sjukhusets avfallsjournalföringssystem RadWaste. Biologiskt avfall hanteras fryst. Kontakta därför VO sjukhusfysik innan leverans till avfallsförråd. VO Sjukhusfysik hanterar avfallet efter att det har levererats till de dedikerade avfallsrummen. Avfallskollit får avklinga till det datum för förbränning som anges i RadWaste, därefter avlägsnas etiketter för radioaktivt avfall och kollit hanteras enligt rutin för respektive specialavfall. HANTERING AV AVFALL INNEHÅLLANDE SLUTNA STRÅLKÄLLOR Vid kassering av slutna strålkällor, inklusive HASS, ska VO Sjukhusfysik kontaktas av berörd verksamhet. Avyttring av slutna strålkällor hanteras därefter beroende på strålkällans typ och aktivitet, se instruktioner nedan. HIGH ACTIVITY SEALED SOURCE (HASS) Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska verksamheter som anskaffar HASS teckna avtal gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Utrustningar som införskaffats innan Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

14 den nya lagstiftningen trädde i kraft kan istället ha avtal för omhändertagande med godkänd avfallsanläggning. Vid kassering av HASS kontaktas avtalsparten för omhändertagande. Sjukhusfysik meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten om kasseringen genom att skicka in standardformulär (SSM FS 2008:9,bilaga 2). SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED LEVERANTÖRSAVTAL För dessa strålkällor tecknas avtal vid anskaffning gällande slutgiltigt omhändertagande med leverantör, så kallat producentavtal. Returer görs enligt leverantörens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR MED AVTAL MED GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING För dessa strålkällor tecknas ett avtal med avfallsanläggning om slutomhändertagande. Vid retur ska avfallsanläggningen kontaktas och strålkällorna skickas tillbaka enligt avfallsanläggningens rutin. SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL I de fall en sluten strålkälla har en aktivitetsmängd som understiger 50 kbq samt att dosraten understiger 5 Sv/h kan strålkällan skickas till förbränningsanläggning efter borttagande av radioaktiv märkning. I de fall där strålkällans aktivitet överstiger 50 kbq kontaktas sjukhusfysiker på avdelningen för nuklearmedicin. Slutna strålkällor journalförs och placeras i avfallsrum för radioaktivt avfall. Strålkällorna skickas sedan för slutgiltigt omhändertagande till en godkänd avfallsanläggning. KASSERING AV EMBALLAGEMATERIAL När tomt emballagematerial för radioaktiva ämnen ska slängas ska alla varningssymboler för joniserande strålning tas bort eller tydligt strykas över. BESTÄLLNING AV ETIKETTER OCH SKYLTAR Etiketter för märkning av radioaktivt avfall samt skyltar för utsläppsplats av flytande radioaktivt avfall och förvaringsplats för radioaktivt avfall beställs från VO Sjukhusfysik. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

15 BILAGA 1 AVFALLSRUM OCH AVKLINGNINGSRUM FÖR RADIOAKTIVT AVFALL SOLNA TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor P5:U1, rum 015/016 Radioaktiva stamlösningar A2:U1, rum 089 Tillgängligt via lucka från kulverten Avfall innehållande slutna strålkällor P5:U1, rum 015/016 P3:U1, rum Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten SÖS TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande slutna strålkällor Plan -1, rum S072B Endast strålkällor tillhörande brachyverksamheten HUDDINGE TYP AV AVFALL RUMSNUMMER KOMMENTAR Avfall innehållande öppna strålkällor Avfall innehållande slutna strålkällor F2 35:05 C2:74 Lämnas till nuklearmedicin Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

16 BILAGA 2 RADIOAKTIVT AVFALL KONTAKTLISTA VO SJUKHUSFYSIK Solna FÖR AVFALL INNEHÅLLANDE ÖPPNA STRÅLKÄLLOR, HASS OCH SLUTNA STRÅLKÄLLOR UTAN OMHÄNDERTAGANDEAVTAL: Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Sjukhusfysiker, brachy Huddinge Telefon: Mail: Sjukhusfysiker i tjänst Strålsäkerhetssamordnare Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

17 BILAGA 3 UPPSKATTNING AV MÄNGDEN AKTIVITET I ETT AVFALLSKOLLI För att uppskatta mängd aktivitet i en avfallsförpackning bör man använda sig av den totala aktiviteten i den ursprungliga stamlösningen och göra en uppskattning av nedan angivna aktivitetsmängder för att subtrahera dessa från den totala aktivitetsmängden. Subtrahera: Den mängd som ev. försvinner som flytande avfall Den mängd som ev. försvinner som scintillationslösning Den mängd som ev. finns kvar i stamlösningen Den mängd som ev. försvinner som biologiskt avfall Har flera stamlösningar använts till samma avfallsförpackning adderas dessa. Annette Fransson-Andreo / Agneta Gustafsson (17)

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Henrik Andersson, Projektledare Tillståndsprövning NKS, SFL Röntgenverksamheten

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka? Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka? Röntgenveckan 2013, Uppsala 2-6 september Föredrag 10:9-2, Sal K7 Robert Finck, PhD, Strålsäkerhetsmyndigheten Robert R. Finck Nr 1 SSM:s

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning Dan Aronsson, radiofysiker Ringhals Våren 2015 Om strålning Joniserande strålning Radioaktiva ämnen Röntgenapparater m.m. Acceleratorer, cyklotroner.. Icke-joniserande strålning UV-ljus

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-29 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kirsi Laitinen Kennebäck

Läs mer

ANVÄNDNING AV JONISERANDE STRÅLNING VID UNDERVISNINGEN I FYSIK OCH KEMI

ANVÄNDNING AV JONISERANDE STRÅLNING VID UNDERVISNINGEN I FYSIK OCH KEMI DIREKTIV ST 5.3 / 4.5.2007 ANVÄNDNING AV JONISERANDE STRÅLNING VID UNDERVISNINGEN I FYSIK OCH KEMI 1 ALLMÄNT 3 2 SÄKERHETSTILLSTÅND OCH BEFRIELSE FRÅN KRAVET PÅ TILLSTÅND 3 3 ANVÄNDNING AV STRÅLNING FÖR

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010

Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010 Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010 Torbjörn Nylén PhD Radioekologi FOI CBRN skydd och säkerhet Torbjorn.nylen@foi.se +46706373191 Innehåll Nedfallsscenarier

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar Agnetha Norén Disa Åstrand Eleonor Vestergren Eva Persson Heléne Brundin Henrik Båvenäs Gotti Lena Engelin

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Hur påverkades strålsäkerhetsarbetet? Inställning

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Manual för beställning av Extempore, SLL

Manual för beställning av Extempore, SLL 2015-09-30 Version 1.4 1 (9) Manual för beställning av Extempore, SLL Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning För aktuell information besök www.apl.se

Läs mer

Miljötillsyn Karolinska Institutet

Miljötillsyn Karolinska Institutet SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2005 Miljötillsyn Karolinska Institutet MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 3/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Linda Svensson Camilla Olofsson Postadress Solna

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Introduktion Utsläpp, spridning och nedfall Skyddsåtgärder

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter)

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter) ""f'~västra Y' GÖTALANDSREGIONEN Kassation av läkemedel 2.0 Siclan l av 8 Fredrik Vondracek, K va l itetsansvarig apotekare, sjukhusapoteket VGR 2012-12-01 Gäller för Enheter inom Västra Götalanclsregionener,

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; SSI FS 1998:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri 1 Inledning Med gammaspektrometern kan man mäta på gammastrålning. Precis som ett GM-rör räknar gammaspektrometern de enskilda fotonerna i gammastrålningen.

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Elisabeth Andersson Röntgensjuksköterska Diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin SUS Malmö Lena Frostgård Röntgensjuksköterska/Vårdutvecklare

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Strålning. Radioaktivitet och strålskydd NATIONELLT RESURSCENTRUM I FYSIK LUNDS UNIVERSITET 2015

Strålning. Radioaktivitet och strålskydd NATIONELLT RESURSCENTRUM I FYSIK LUNDS UNIVERSITET 2015 Strålning Radioaktivitet och strålskydd NATIONELLT RESURSCENTRUM I FYSIK LUNDS UNIVERSITET 2015 Strålning Radioaktivitet och strålskydd 2015 Laborationen Strålning av Nina Reistad är licensierad under

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

De nya dosgränserna för ögats lins

De nya dosgränserna för ögats lins De nya dosgränserna för ögats lins - Konsekvenserna för personalstrålskyddet Röntgenveckan Uppsala 2013 Innehåll! Vad är på gång och vilka berörs?! Mätning av dosen till ögats lins! Typiska doser vid olika

Läs mer

Avfallssystem Helsingfors universitet

Avfallssystem Helsingfors universitet Avfallssystem Helsingfors universitet Miljöexpert Virpi Pyy Tekniska avdelningen NUAS Seminar 24. 26. August 2008 Tema: Grønt universitet Mångsidig forskning - Många olika avfallssorter Fotograf Veikko

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Aerosolförpackad Skyddskräm för händer Artikelnummer 1-5005 Producent/Importör Företag ÖBERGS INDUSTRIER AB Adress

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Vaktmästeri Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Vaktmästeri Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som kund

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Sjukhusfysik, strålskydd och kvalitetssäkring Sören Mattsson, Radiofysikavdelningen, Universitetssjukhuset MAS

Sjukhusfysik, strålskydd och kvalitetssäkring Sören Mattsson, Radiofysikavdelningen, Universitetssjukhuset MAS Sjukhusfysik, strålskydd och kvalitetssäkring Sören Mattsson, Radiofysikavdelningen, Universitetssjukhuset MAS Vad är sjukhusfysik? Avdelningarna för sjukhusfysik/radiofysik är sjukvårdens expertorgan

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer