Brandkontorets arkivsystem på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandkontorets arkivsystem på Internet"

Transkript

1 Brandkontorets arkivsystem på Internet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Materialbeskrivning... 3 Verifikationer... 3 Besiktningar... 3 Krokier... 3 Register... 3 Utgånget material... 4 Kvartersreformen Volym / Handling / Dokument (Sida)... 4 Sökbilden... 5 Sökfönstren (1)... 6 Sök... 6 Avancerad sök... 9 Resultatfönstret (2) Grundsökning Kompletterande sökning Visningsfönstret (3) Informationsfälten för en sida (4) Funktionsknapparna för applikationen (5) Skriv ut sida/sidor Spara sida Sökexempel Exempel 1: Sökning på idag existerande fastighet Exempel 2: Sökning på historiska kartor Exempel 3: Sökning på annat källmaterial... 21

3 Inledning Brandkontoret har under åren 1999 till 2002, tillsammans med Föreningen Stockholms Företagsminnen digitaliserat historiska handlingar från 1746 till 1940 /50 talet. Nu har Brandkontoret utvecklat en Internet applikation för sökning i dessa dokument. Detta är en användarmanual som beskriver hur sökapplikationen fungerar. Materialbeskrivning Materialet i databasen täcker en tidsperiod från 1746 till 1940 /50 talet. (med undantag av vissa enstaka anteckningar påförda äldre material i senare tid). Materialet består av verifikationer, besiktningar, krokier, register och utgånget material. Alla materialtyper täcker inte hela tidsperioden i databasen, men totalt ger de information om alla fastigheter under den aktuella perioden. Vissa handlingar är inte avfotograferade. Hänvisningar finns till det material som inte är fotograferat. Verifikationer Verfikationer är det juridiskt gällande materialet mellan försäkringstagaren och Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. De tidiga verifikationerna innehåller även fastighetsbeskrivningar. I slutet av 1700 talet började Brandkontoret med besiktningar av fastigheterna, vilket medförde att beskrivningarna i verifikationerna blev mindre detaljrika. Besiktningarna resulterade istället i detaljrika fastighetsbeskrivningar. Alla övriga materialtyper hänvisar där det är möjligt till en verfikation. Verifikationerna har fotograferats för åren Besiktningar Besiktningar genomfördes vart 12:e år från sent 1780 tal till Där beskrivs förändringar över tiden i fastigheterna. I besiktningsprotokollen finns en hänvisning till den gällande försäkringshandlingen, d.v.s. verifikationen. Besiktningarna fungerar också som ett bevis på att försäkringen har förlängts. Besiktningshandlingarna i arkivet är sorterade församlingsvis och uppställda efter fastigheternas ordningsnummer. Besiktningshandlingarna har fotograferats från sent 1780 tal till och med Krokier När Brandkontoret beslöt att inte längre föra anteckningar från besiktningar i besiktningsprotokollen, påbörjade man istället en ny form av dokumentation, som innehåller både skisser och planritningar såväl som beskrivningar. Krokierna är sorterade per fastighet och är fotograferade från början av 1880 talet fram till 1940 /1950 talet. Enstaka anteckningar förekommer fram till och med andra halvan av 1990 talet. Register De manuella register som gjorts i bokform hos Brandkontoret har förändrats över tiden. För det tidigare materialet från mitten av 1700 talet fram till c:a 1800 har ett register skapats i efterhand, på 1970 talet. Det finns dessutom tre olika register från 1800 och framåt vilka är mer svåröverskådliga eftersom de tenderar att flyta ihop i tid, vilket innebär att en fastighet kan omnämnas i två olika register. De fotograferade registren är ett värdefullt komplement till det övriga materialet eftersom de kan ge uppgifter som annars finns på det material som inte har fotograferats (ex. verifikationer efter 1880 talet). Register har skannats för hela perioden, 1746 till våra dagar.

4 Utgånget material Material rörande försäkringar som inte förlängts av olika anledningar. Bland dessa fastigheter kan det finnas sådana som ånyo försäkrats på senare tid. Det utgångna materialet har fotograferats fram till och med 1940 /1950 talet. Kvartersreformen skedde en reform rörande Stockholms stads kvartersnamn. Kvarteren fick nya namn och därmed fick även fastigheterna nya nummer. Den nya nummerordningen gällde kvartersvis. Det är viktigt att ta fasta på alla namn som sökningen resulterar i och göra följdsökningar på det nya namnet. Om man får fram en äldre fastighetsbeteckning (med ett annat kvartersnamn) i en sökning på ett nutida kvarter/fastighet, så måste en ackumulativ sökning göras, dvs. man öppnar sökformuläret på nytt och skriver in det äldre namnet, så läggs det på den tidigare sökningen. Volym / Handling / Dokument (Sida) Det fotograferade materialet är grupperat i volymer, handlingar och dokument (sidor). Med volym menas den faktiska volymen i arkivet dvs originalmaterialet. Undantag finns för krokier där en volym avser inskannat material för en hyllmeter i arkivet. Med handling avses en samling dokument som hör samman antingen fastighetsvis eller kvartersvis. Slutligen innehåller en handling en eller flera sidor som avser de fotograferade bilderna. I sökapplikationen visas grupperingen i resultatlistan som en trädstruktur. Först visas hur många handlingar som resulterat i sökningen och i hur många volymer de ligger i. Därefter visas första volymen, Volym 0001 Verifikation(1746). Under volymbeteckningen visas handlingen, Handling 72 Östra (Bootes) 24 (4s). Inom parentes anges hur många sidor handlingen innehåller. När handlingsraden markeras, visas alla bilder i visningsfönstret.

5 Sökbilden Sökbilden i Brandkontorets arkivsystem innehåller två sökflikar, en resultatlista, ett visningsfönster för bilder (sidor), informationsfält för vald bild och knapprad med funktioner för hantering av bilder Sökflikar /Sök och Avancerad sök) 2. Resultatfönster (Visar resultatet av sökningen med volym och handling) 3. Visningsfönstret (Visar en eller flera sidor som finns i vald handling) 4. Informationsfält för bild (Visar specifik information för vald bild i visningsfönstret) 5. Funktionsrad (Innehåller funktionsknappar för sökning och bildhantering). Funktionsraden innehåller knapparna Sök, Töm sökfält, Töm resultat, Gå till nästa sida, Gå till föregående sida, sidvisare, zoom ut, zooma in, visa alla bilder i visningsfönstret, visa vald bild i full format, visa vald bild i läsläge, spara bild och skriv ut bild eller bilder i handling.

6 Sökfönstret (1) Sökfönstret består av två flikar Sök och Avancerad sök. Sök I grundformuläret går det att söka på Materialtyp, Församling / stadsdel, Kvarter / fastighet, Gata / adress, Fösäkringstagarens namn och Försäkringstagaren (juridisk person). Längst ner till höger i sökformuläret visas en informationsikon. När man klickar på den öppnas en informationsruta (se nedan ) som beskriver de mest övergripande sökteknikerna i systemet.

7 Det går att skriva egna sökkriterier eller använda sig av sk snabblistor. Till höger om varje sökfält visas knappen. Denna knapp är kopplad till en snabblista. I exemplet nedan visas snabblistan för materialtyp. I dialogen visas alla tillgängliga dokumenttyper i den vänstra rutan (Visas). Med hjälp av flyttknapparna i mitten, kan valda materialtyper flyttas över till den högra rutan (Valda). Det går också att ta bort val i valrutan. I exemplet nedan är materialtypen Besiktningslista vald. När man klickar på OK knappen förs den valda informationen över till fältet materialtyp i sökfönstret. För att upprätthålla god prestanda i applikationen tillåts bara tre samtidiga sökbregepp per sökfält. Det innebär att det maximalt går att söka på tre materialtyper, tre församlingar, tre kvarter, tre gator etc i en sökning. Vissa snabblistor innehåller väldigt mycket data, ibland upp till poster. I dessa fall får man söka ut data även för den vänstra Visa rutan. Detta för att det skall bli riktigt bra prestanda i sökningen.

8 I exemplet nedan har snabblistan för gata/adress öppnats. Ingen data visas i öppningsläget. För att få ett underlag för val i snabblistan måste man skriva söktext i fältet snabbsök. När man skriver i fältet snabbsök kommer automatisk rader visas i Visa rutan. I exemplet nedan visas att två bokstäver skrivits i fältet snabbsök och att 35 poster har hittas och visas i Visa rutan. Nu kan man välja från Visa rutan till Val rutan. En söktext som ger ett resultat som är större än 200 rader, visas ej. Nedanför snabbsök fältet visas hur många rader som finns med i utsökningen. Förfina sökningen genom att skriva fler tecken i snabbsök fältet. När sökresultatet är 200 rader eller färre visas de i Visa rutan. För sökning i systemet finns en otrolig mängd kombinationer. Applikationen är utvecklad så att sökningen och framtagning av ett resultat skall vara bra optimerat. I vissa speciella fall kan en sökning ta tid. Systemet har en inbyggd kontroll av sökningen och om den överstiger 15 sekunder kommer användaren att meddelas att sökningen är för komplex och tar för lång tid att genomföra. Meddelandet uppmanar användaren att försöka söka på ett annat sätt.

9 Avancerad sök Fliken kallas för Avancerad sök eftersom man måste känna till identiteter som Volym och Annat id för att kunna söka. Volym Med volym avses faktisk inbunden volym (verfikationer, besiktningar och register) eller ett i efterhand konstruerat begrepp (för krokier avses en hyllmeter material och för utgånget material avses innehållet i varje metallbox de förvaras i). Annat id Ett identifikationsnummer som knyter samman volymer från olika tidsperioder. Text Ett fritextfält där ord eller meningar kan skrivas in. Vid sökning i Avancerad sök, skrivs söktexten direkt i sökfälten. Det krävs minst två bokstäver i ett sökfält för att sökningen skall bli tillgänglig. När två eller flera bokstäver skrivits in i ett sökfält, tänds knapparna för Sök, Töm sökfält och Töm resultat. All sökning i Avancerad sök är sökning på innehåll. Det innebär att om söktexten ootes skrivs i sökfältet Text, kommer alla sidor som har en beskrivning som innehåller den texten att matchas. Fastigheten Bootes kommer t ex att hittas.

10 Resultatfönstret (2) Grundsökning I resultatfönstret visas sökresultatet från sökningen. Resultatet visas i en lista med grupperingen Volym, Handling och Sida(or). Volymer kan fällas ut och in och under varje volym visas alla ingående handlingar. När en handling markeras kommer handlingens alla sidor att visas i visningsfönstret. För att fälla ut eller in en volym, dubbelklicka på volym raden eller klicka på den lilla pilen till vänster om volymens namn.

11 Kompletterande sökning Närsomhelst kan sökresultatet tömmas med hjälp av funktionsknappen Töm resultat. Om man däremot vill komplettera en sökning med ytterligare resultat är det bara att söka igen med nya sökkriterier. Den senaste sökningen kommer alltid att visas färgmarkerad i en gul/orange färg. Detta underlättar att se vilken komplettering i sökningen som senast utförts.

12 Visningsfönstret (3) I visningsfönstret visas alla fotograferade sidor i en handling. När en sökning är utförd visas volymer och handlingar i sökresultatet. Vid val av en handling, kommer alla handlingens ingående sidor att visas i visningsfönstret. Systemet kommer i första läget att visa alla sidor i handlingen i visningsfönstret. I exemplet nedan visas en handling med 3 sidor. Den första sidan i handlingen är alltid förvald och det visas genom att en tunn röd ram är placerad runt sidan.

13 Informationsfälten för en sida (4) För varje vald sida i visningsfönstret, visas ovanför visningsfönstret, en sammanställning av information för den specifika sidan.

14 Funktionsknapparna för applikationen (5) När en sida eller flera sidor visas kan funktionerna i den övre funktionsraden användas. Gå till föregående sida. Är gråmarkerad om man är placerad på första sidan. Gå till nästa sida. Är gråmarkerad om man är placerad på den sista sidan. Visar vilken sida man är placerad på och hur många sidor handlingen innehåller. Zoomar in hela bilden med alla sidor. Zoomar ut hela bilden med alla sidor. Visar storlek i procent. Återställer så att alla sidor visas i visningsfönstret. Visar hel sida för vald sida. Visar sidans hela bredd för vald sida (Bra läsläge) Spara sida som jpeg fil. Det går bara att spara en sida i taget. Skriv ut valfri eller valfria sidor i handlingen. Sök verifikation. Se beskrivningen av materialet, se Verifikationer Verifikationsknappen visas bara om det finns en verifikation som är länkad till vald materialtyp. Om man klickar på verifikationsknappen söks länken till verfikationen upp och visas som en kompletterande sökning i resultatfönstret med en gul/orange färg.

15 OBSERVERA! Förutom funktionsknapparna kan musen användas med fördel när det gäller att flytta till olika sidor eller zooma in och ut bland bilderna. Flytta omkring bland sidorna Zooma in och ut Vänsterklicka på valfri sida i handlingen, håll kvar musknappen och dra runt sidorna. Med vänsterklick och flytt kan sidorna hanteras mycket flexibelt med musen. Använd rullhjulet på musen för att zooma in eller ut. Snabbt och flexibelt kan valda delar av en sida zoomas in och/eller ut. Sidan nedan visar en inzoomning av handlingen Torsken 7, 8 etc.

16 Skriv ut sida/sidor Utskriftsfunktionen ger möjlighet att skriva ut en enstaka sida, alla sidor eller ett intervall av sidor. När man klickar på utskriftsknappen visas dialogen nedan. Spara sida Systemet tillåter endast att ladda ner en sida i taget. För att spara en sida gör följande: Öppna önskad handling Enkelklicka på den sida som skall laddas ner Klicka på spara knappen Standarddialogen för att ladda ner en fil öppnas Välj Spara (Save) och välj plats där filen skall sparas.

17 Sökexempel Exempel 1: Sökning på idag existerande fastighet Sök i avancerad sök på Apelträdet 10 i sökfältet Fastighet /Kvarter. Fastigheten Apelträdet 10, ger träff på tre handlingar i tre volymer. Den första finns i register över försäkringar, ca 1800 till Hela kvarteret finns sammanslaget som en handling, därför måste man bläddra bland sidorna för att hitta Apelträdet 10. Apelträdet 10 återfinns på sidan sju i handlingen.

18 I krokimaterialet återfinns ytterligare en handling rörande Apelträdet 10 innehållande tio sidor.

19 Den sista handlingen för Apelträdet 10 finns i det utgångna materialet. Handlingen innehåller 48 sidor och Apelträdet 10 beskrivs på sidorna För att snabbt hitta det man söker kan man bläddra med sidpilarna och titta på informationsfältet för Kvarter / Gata (Se röd ellips nedan).

20 Exempel 2: Sökning på historiska kartor Utgår man från Stockholmskartan så som den såg ut före 1810 får man en annan kvartersindelning, och därmed även ett annat fastighetsnummer, än vad vi har idag. År 1810 genomfördes en reform som gav ett helt nytt sätt att numrera fastigheter och en helt ny kvartersindelning. I databasen finns länkar till äldre material från nyare. Detta beror på att uppgifter som hänvisar till äldre material finns infört i originalmaterialet. Det finns däremot ingen naturlig koppling mellan det äldre materialet och nyare. Dock är dessa uppgifter inte införda för varje handling, eftersom det saknas på vissa håll i originalmaterialet. Länkningsmöjligheten är alltså inte heltäckande. Viktigt: När man söker på en specifik fastighet måste man söka direkt i listan över fastigheter i den avancerade sökningen, annars kan man få ett felaktigt sökresultat (dvs ett resultat som täcker mer än det man avsåg att söka på). Den enkla sökningens fritextfält fungerar så att det ger träffar på alla fastigheter i kvarteret, eller med det fastighetsnumret. Om man söker i det avsedda sökformuläret, via snabblistan med fastighetsnamn på en fastighet som år 1787 hette Inre 105 får man följande sökresultat:

21 Exempel 3: Sökning på annat källmaterial Det finns i arkiv och museer historiskt material som ger uppgifter om Stockholms historia. Ett exempel på sådant källmaterial, som finns i digitaliserad form är Rotemansarkivet. Det är ett mantalsregister (folkbokföring) för Stockholms befolkning åren 1878 till På den historiska cdskivan Söder i våra hjärtan, och på den under 2002 utkomna dvd:n Gamla Stan (produkter där Föreningen Stockholms Företagsminnen medverkat) finns detta register sökbart. Här kan man utgå ifrån en viss person, och via dennes adress hitta en fastighet av intresse. I Rotemansregistret hittar vi en dam vid namn Josefina Berg. Hon bodde i fastigheten Masken 8, adress Hammarbygatan 15. En sökning i Brandkontorets databas ger följande resultat: Verifikationer Besiktningar Utgånget material: I denna mapp finns flera fastigheter (originalmaterialet är sorterat kvartersvis i mappar). Genom att bläddra framåt eller bakåt med hjälp av pilarna under bilden, kan man få fram just den handling som rör Masken 8.

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer