Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Datum (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 24 mars 2014, kl Mellan kl kommer tjänstemän finnas tillgängliga för att svara på eventuella frågor kring läsplattorna. Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Marlene Mård Sekreterare VK300S v , Kallelse Ks.doc 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande 2. Information Leader Inlandet (kl ) 3. Information Avfallsplanen (ca kl ) 4. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013 (ca kl ) 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperioden Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun 7. Årsredovisning 2013 (ca kl ) 8. Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB (ca kl ) 9. Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB Information 10. Information från förvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 11. Uppföljning av åtgärdsplan för trygghetsvandring Åtgärdsplan för trygghetsvandring Köpekontrakt för fastigheten Baggetorp 1:50 Forts. Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 Forts. 14. VA-policy 15. Medborgarförslag om cykelväg till och från Viala badplats 16. Medborgarförslag om att införa webbdiarium 17. Medborgarförslag om information om avfallshanteringsprocessen 18. Medborgarförslag om Friendship Garden 19. Medborgarförslag om en utställningshall i Vingåker för nyskapande av återvinningsmaterial 20. Medborgarförslag om hastighetskameror, omkörningsförbud samt sänkt hastighet genom Läppe 21. Motion om åtgärder för fortsatt utveckling av Läppe 22. Motion om räddningstjänsten i Vingåker 23. Motion gällande Viadidakt Ärenden till kommunfullmäktige 24. Köpekontrakt för fastigheten Åby 1:5 25. Svar på motion Etisk hållbar mat i våra skolor 26. Svar på medborgarförslag - Politikerpensioner Övrigt 27. Delgivningar 28. Delegationsbeslut 29. Kurser och konferenser 30. Övriga ärenden 2 (2) 2

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 369/ Information Leader Inlandet Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ingrid Andersson från Leader Inlandet informerar om deras verksamhet , 196, beslutade kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att gå med i Leader Inlandet under programperioden under förutsättning att Landsbygdsprogrammet medger det. Kommunstyrelsen beslutade även då att medfinansiering inom Landsbygdsfonden ska motsvara ett belopp om högst kr/år och att det tas från KS projektmedel. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 372/ Information Avfallsplanen Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Elisabeth Elmberg från Sörmland Vatten och Avfall AB informerar om uppföljning av fastställda mål, slutförda åtgärder och kommande åtgärder för avfallsplanen. Beslutsunderlag Skrivelse Information angående arbetet med avfallsplanen, Bilaga 1 Genomförande av åtgärd 9 i åtgärdsprogram, avfallsplan Bilaga 2 Kostnadskalkyl och tidplan för åtgärd 25 i avfallsplanen för Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 Handläggare: Elisabeth Elmberg Katrineholm 13 mars 2014 Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun Information angående arbetet med avfallsplanen Bakgrund Sörmland Vatten och i skrivelse daterad 29 januari 2014 meddelat kommunstyren om att projektledaren för avfallsplanen har för avsikt att informera om uppföljning av fastställda mål, slutförda åtgärder och kommande åtgärder. En muntlig redovisning kommer att ske vid sammansträdet 24 mars Ärendet Inför den muntliga presentationen önskar projektledaren att följande handlingar skickas ut till ledarmötena, se bilaga. Bilaga - Underlag Säkerställ att kommuner och kommunala verksamheter källsorterar Underlag Inventering av nedlagda deponier Sörmland Vatten och Avfall AB Elisabeth Elmberg Projektledare Renhållning Sida 1 av 1 5

6 Senast reviderad: Genomförandebeskrivning av åtgärd 9 i åtgärdsprogram, avfallsplan Åtgärd enligt Avfallsplanen Tidplan Ansvar Kommentar 9. Säkerställ att kommuner och dess kommunala verksamheter källsorterar KS Involvera miljöstrategiskt råd och näringslivsråd. Samråda med SVAAB. Genomförande År Aktivitet Uppskattad kostnad, kr/förvaltning (ej nedlagd tid) kr kr kr kr Kostnad Av inlämnat underlag från Rolf Jonsson framgår att denna åtgärd i avfallsplanen inte kräver några investeringar under planperioden. Projektorganisation Projektansvarig i den egna kommunen: Rolf Jonsson Övriga projektmedlemmar: Eva Frykman (Katrineholm), Håkan Lernefalk (Katrineholm), Lars Hågbrandt (Katrineholm) och Jonas Brus (Flen) 1 (2) 6

7 Kiillsor!ering i Vingåkers kommun Vingåkers kommun har tidigare byggt upp en fungerande källsortering vid de kommunala verksambeterna. Under processen bestämdes det att sorteras enligt följande på våra enheter: Fraktion: Tnsamlin!!su!r: Antal: In!ervnll: Papper 660L kärl 2 Var 14:e dag Plastförp. 240T. kärl l Var 14:e dag Metallförp. 240L kärl 1 Var 14:e dag Glas vitt 240L kärl J Var 4:e vecka Glas fargat 240L kärl l Val' 4:e vecka Wellpapp 660L kärl 2 Var 14:e dag Fraktionema är samma på alla verksamheter, det vi ändrar på vid hehov är insamlingsintervall och storlek på kärlen. Investeringskostnaden för källsorteringen har varit ca 100 tkr per sophus som byggts upp. En driftkostnad tillkommer för hanteringen, i vårt fall så är det IL Recycling som sköter della. Då fastighetema sedan är sålda till Vingåkers Kommunfastigheter AB ingår kostnaderna numera i hyran per fastighet. V id behov kommer fastighetsägaren att komplettera med nya sophus. 1lil~ Tekniska Vingåkers Kommun pm01s (2) Uppdrag ; c:\users\elielm\desktop\säkerställ att kommuner och kommunala verksamheter källsorterar doc 7

8 Datum (1) Kostnadskalkyl och tidplan för åtgärd 25 i avfallsplanen för Vingåker kommun I avfallsplanens åtgärd 25 ska en riskklassning av nedlagda deponier utföras enligt Naturvårdsverkets metod för riskklassning (MIFO). Vingåkers kommun har låtit en student utföra denna riskklassning på objekt som funnits med i tidigare avfallsplan. Riskklassningen på aktuella objekt har fått klassningarna 3-4, vilket innebär måttlig till liten risk. Utifrån detta behöver vi inte gå vidare till MIFO fas 2. I efterhand har det framkommit ytterligare ett objekt som behöver riskklassas. Samma student kommer i maj att utföra riskklassningen på det kvarvarande objektet. För detta arbete kommer han att anställas under ca tre dagar med en kostnad på 141 kronor/timma. Klassningen avgör ifall ytterligare kostnader tillkommer för provtagning i MIFO fas 2. Med erfarenheter från Katrineholms kommun och utifrån deras arbete med MIFO fas 2, beräknas kostnaden för undersökning och provtagning av ett objekt vara mellan kronor. Det är svårt att veta en exakt kostnad innan man vet omfattningen av ett eventuellt undersöknings- och provtagningsområde. VINGÅKERS KOMMUN Gunnar Karlsson Samhällsbyggnadschef VK100S v , Till SVAAB kostnad nytt Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 44/ Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelsen består av viktiga händelser under året, redovisning av uppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, internkontrollplan för enheter inom kommunledningsförvaltningen, en redogörelse av det ekonomiska utfallet för 2013 samt ett avsnitt som behandlar framtidsfrågor. Kommunstyrelsen redovisar för verksamhetsåret 2013 totalt en negativ budgetavvikelse på -867 tkr. Under perioden jan-mars pekade årsprognosen på ett underskott på -5,5 mkr och ett åtgärdsförslag arbetades fram för att minska det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Vår beteckning KS 44/2014 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Godkänna verksamhetsberättelsen för Sammanfattning Verksamhetsberättelsen består av viktiga händelser under året, redovisning av uppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, internkontrollplan för enheter inom kommunledningsförvaltningen, en redogörelse av det ekonomiska utfallet för 2013 samt ett avsnitt som behandlar framtidsfrågor. Kommunstyrelsen redovisar för verksamhetsåret 2013 totalt en negativ budgetavvikelse på -867 tkr. Under perioden jan-mars pekade årsprognosen på ett underskott på -5,5 mkr och ett åtgärdsförslag arbetades fram för att minska det prognostiserade underskottet. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDE vb KS 2013.doc Bakgrund Exempel på viktiga händelser under året är att kommunledningsförvaltningen har fullföljt uppdraget att skapa ett gemensamt centralt kommunhus. Projektet Innovativa servicelösningar startade under hösten 2013 och pågår under hela Beslut har tagits av kommunfullmäktige om att påbörja ett värdegrundsarbete. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

11 Vad gäller måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål så är bedömningen redogörs det för om respektive delmål är uppfyllt, delvis uppfyllt och inte uppfyllt. Under respektive delmål finns en rad aktiviteter uppräknade för att mäta om delmålen är uppfyllda. 2 (3) Internkontrollplanen består av aktiviteter som ska genomföras av personalenheten, nämndservice, IT- och kommunikationsenheten samt ekonomienheten. Kommunstyrelsen redovisar för verksamhetsåret 2013 totalt en negativ budgetavvikelse på -867 tkr. Under perioden jan-mars pekade årsprognosen på ett underskott på -5,5 mkr och ett åtgärdsförslag arbetades fram för att minska det prognostiserade underskottet. Delvis kan den negativa avvikelsen förklaras av omställningskostnader i samband med genomförd fastighetsaffär i början av året. På sikt är det kostnader som behöver reduceras lyckades man inte fullt ut att göra det. Uppdraget är att ha en budget i balans och kommunstyrelsen och dess underliggande enheter står därmed inför fortsatt arbete att komma inom sin ram kommande år. De åtgärder och besparingar som sattes i verk under våren och som pågick under resten av året gällde bland annat besparingar av kompetensutveckling, marknadsföring och konsultkostnader med mera. För samtliga enheter gällde allmän återhållssamhet. Ekonomiska avvikelser i jämförelse med budget: Enhet/kostnadsställe Avvikelse jämfört med budget Politik tkr Resurs kommunstyrelsen -163 tkr Kommunledningsadministration tkr Enhet för nämndservice +330 tkr IT- och kommunikationsenheten +288 tkr Ekonomienheten -300 tkr Personalenheten -150 tkr Bidrag och avgifter -107 tkr Samhällsbyggnadsenheten +640 tkr Kostenheten tkr Teknisk verksamhet +607 tkr TOTALT: -867 tkr Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsberättelse för

12 Konsekvenser Inte aktuellt. 3 (3) Bilagor Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013 VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Christel Fredriksson Processchef Marlene Mård Kommunsekreterare 12

13 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen Viktiga händelser 2013 Verksamhetsberättelse Vingåkers kommun och i synnerhet kommunledningsförvaltningen har under året fullföljt uppdraget, att från två kommunhus skapa ett gemensamt centralt kommunhus, där alla medarbetare sitter. En total renovering och ett bättre utnyttjande av kommunhuset har gjorts. Det har tagits fram kontorsutrymmen till alla, ett samlat personalrum, fler konferensrum, säkrare reception, en hiss som passerar alla våningar, en tillgängligare entré med skärmtak, besöksparkering på framsidan samt att kommunens leasingbilar har fått carports på baksidan av kommunhuset. Allt var klart till den första advent då det var invigningen med öppet hus. Många medborgare kom och var med om en rundvandring, tipspromenad och lite förtäring. Det andra kommunhuset, Apotekshuset, kommer att färdigställas till lägenheter av Vingåkershem AB. VK400S v C:\Users\kamm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HJKNLWTH\Verksamhetsberättelse KLF.doc Inom kommunledningsförvaltningen har det skett en hel del nya anställningar. Delvis på grund av förändrad organisation inom kommunledningsförvaltningen, men mest med anledning av att några medarbetare valt att byta arbete till annan kommun, pensionsavgångar och barnledigheter. Inom förvaltningen innebär det att enheternas arbetsuppgifter och arbetsfördelning mellan tjänster ses över och flera medarbetare får delvis förändrade arbetsuppgifter. Exempelvis slutade nämndservicechef/kommunsekreterare och lösningen blev att ny processchef blev tillika nämndservicechef och en annan medarbetare blev kommunsekreterare. Ny samhällsbyggnadschef har tillträtt på ny enhet och en ny byggnadsinspektör är på plats. Kommunen har tilldelats medel från Länsstyrelsen för projektet Innovativa servicelösningar på 1,5 år. Det är ett landsbygdsprojekt med utgångspunkt i Högsjö och startade i augusti och pågår under hela Kommunen har även fått medfinansiering från Post- och telestyrelsen för bredbandsutbyggnad under Stora besöksdagen den 18 april har genomförts där politiker och tjänstemän besökte 63 företag under en dag. Handlingsplan har tagits fram och kommunen kommer att verkställa de åtgärder som åligger kommunen till nästa besöksdag som blir under hösten Framgångsrika Morgonsoffor har genomförs inom Vingåker, Flen och Katrineholm (KFVregionen) och det kommer att fortsätta under Annan samverkan sker inom Kolmårdengruppen med 6 kommuner; Norrköping, Finspång, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund. Det mest påtagliga är Gymnasiesamverkan samt att några kommuner tagit fram underlag för upphandlingsverksamhet i gemensam regi. Avsiktförklaringen inrymmer fler möjliga områden att samverka kring. En undergrupp är kommunerna runt sjön Tisnaren, Tisnarsamverkan. Regionförbundet Sörmland har tagit fram Sörmlandsstrategin och initierat länets kommuner att gå ihop för att skriva fram fler större gemensamma projekt inför nya EU-strukturfonsperioden. Kostenheten i Vingåkers kommun sker i samverkan med Katrineholms kommun. Under första halvåret har man bytt ut serviser på alla skolor och förskolor från porslin till plast, vilket lett till förbättrad arbetsmiljö; minskade tunga lyft och ljudnivåer för personal och barn. Likaså har man systematiskt arbetet med att minska matsvinn genom mätningar, bordsryttare och information till barn, elever och pedagoger. Kosten har infört ekologisk mjölk till alla skolor, vilket varit uppskattat och bidragit till hög måluppfyllelse av att verksamheten har ekologiska produkter. Kosten har även startat upp arbetet med Skolmat Sverige på Vidåkers skola, ett internetbaserat 1 (14) 13

14 verktyg som tagits fram av bl. a SKL och Karolinska institutet. Syftet är att Kostverksamhet tillsammans med Skola ska arbeta mot lagstadgat mål om näringsriktig skolmat och måltidsmiljö. Kommunledningsförvaltningen arbetar målmedvetet med att se över alla styrdokument, hur förvaltningen kan jobba mer effektivt med ständiga små förbättringar. Likaså att medarbetarna känner sig stolta att arbeta i Vingåkers kommun. Att kommunen är en bra och attraktiv arbetsgivare. Att kommunen får fler friska medarbetare som trivs på arbetet och att medarbetarna vet vem man är till för. En medarbetarenkät och arbetsklimatmätning har genomförts och det pågår ett arbete att kommunicera resultatet till medarbetarna och upprätta handlingsplaner för förbättringsområden. Personalutskottet har beslutat att rökfri arbetstid ska införas inom samtliga verksamheter i Vingåkers kommun från och med Under året har löneöversyn 2013 slutförts med resultat att extrasatsningar skulle ske till undersköterskor och lärare. Kommunfullmäktige har beslutat att ett värdegrundsarbete ska påbörjas och återkopplas till fullmäktige sommaren Värdegrundsarbetet har sin utgångspunkt i Vingåkers kommuns vision Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats, där medarbetaren känner arbetsglädje och stolthet och har möjlighet att utvecklas i arbetet och som individer. Värdegrunden blir ett signum för kommunens välmående och attraktionsvärde. Under hösten har ett antal ord från visionen processats i olika personalgrupper, chefsgrupper och avslutningsvis i december med kommunfullmäktiges ledamöter. Under 2014 kommer processen att fördjupas och gå från ord till handling. 2 (14) 14

15 Fullmäktiges verksamhetsmål måluppfyllelse Mål (A): Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål A1 Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap MÅL Resultatet i årets medarbetarundersökning för Kommunledningsförvaltningen har områden där insatser behöver göras på grund av låga betyg, det gäller främst områdena Attraktivitet Långsiktighet Arbetsmiljö Arbetet att kommunicera ut resultatet till medarbetarna pågår samt att upprätta handlingsplaner för förbättringsområdena. Kostenheten har förbättrat arbetsmiljön genom att byta ut matserviserna från porslin till plast, vilket minskar tunga lyft och förbättrar ljudnivån. Arbete har startats för att se över processer vilket ska leda till att alla ska känna en trygghet i vilka arbetsområden man ansvarar för. Delvis Ja Delvis UPPFYLLT Måluppfyllelse: Att jobba med ledarskap, arbetsmiljö etc är ett ständigt förbättringsarbete. Enligt medarbetarenkäten ligger kommunen kvar på ungefär samma siffror som tidigare undersökningar, vilket kan visa att målet är delvis uppfyllt. Delmål A2 Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet MÅL 2 st kvalitetsdeklarationer ska finnas färdiga för Kommunledningsförvaltningen Ja UPPFYLLT Vidare utveckling av rutiner kring scanning och elektronisk attest av leverantörsfakturor. Synpunktshantering ska införas Beställt undersökningen Insikt- en servicemätning av kommunens myndighetsutövning Ja Nej Ja 3 (14) 15

16 Måluppfyllelse: 2 st kvalitetsdeklarationer har tagits fram. Fakturahanteringssystemet Exflow är implementerat och har mottagits mycket positivt ute på förvaltningarna och arbetet fortsätter med att effektivisera flödet ytterligare. Undersökningen Insikt har utförts av SKL på kommunens faktiska myndighetsutövning under Delmål A3 Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt MÅL Utbildning i sparsam körning för kommunens anställda som kör mycket i tjänsten. Utredning gällande användningen av kommunens leasingbilar. Genomförandeplanering av sluttäckning av Viks avfallsdeponi. Uppföljning av konsekvenserna kring den samordnade fastighetsförvaltningen, samt utvärdering av organisationen kring denna. Ja Delvis Ja Nej UPPFYLLT Måluppfyllelse: Ett flertal anställda inom KLF som kör mycket i tjänsten har genomgått en utbildning i sparsam körning. Utredningen av leasingbilarna har påbörjats och leder till ett arbete att effektivisera användningen ur ekonomiskt, miljö och effektivitetsperspektiv. Genomförandeplaneringen av sluttäckning av Viks avfallsdeponi är genomförd. Delmål A4 Vingåker ger förutsättning för en god folkhälsa MÅL Starta Hälso- och trygghetsråd UPPFYLLT Kommunövergripande strategi för barn och ungdomars hälsa ska kompletteras med handlingsplan. Ja Ja Måluppfyllelse: Hälso- och trygghetsrådet är startat och handlingsplanen framtagen för strategi för ungdomars hälsa. Målen är uppfyllda. 4 (14) 16

17 Delmål A5 Vingåker har effektiva, säkra, tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter MÅL Utbyggnad av bredband mellan Skanovas telestation i Gropptorp och Marmorbyn i ett led av IT-infrastrukturplanen. Förstudie digital ärendehantering. Påbörja införandet av kommunikationssystemet Rakel Påbörja arbete för ökad driftsäkerhet genom att ansluta reservkraft. Delvis Delvis Ja Delvis UPPFYLLT Måluppfyllelse: En enklare lösning av digitalisering av ärendehanteringen har genomförts på KS till årsskiftet. Projektet kommer att fortsätta med att titta på en komplett lösning från ax till limpa under 2014 med automatisk hantering från W3D3. Bredbandsutbyggnaden har inte kommit igång som önskvärt, from januari 2014 finns projektledare anställd som kommer att hålla i upphandling av en total bredbandssatsning för kommunen. I och med ombyggnationen i och kring kommunhuset har ett reservkraftverk installerats. Mål (B): Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun MÅL Minskningen av invånarantalet ska avstanna. Vid 2015 års utgång ska invånarantalet vara ungefär lika som utgången av Ägardirektiv till de kommunala bolagen ska ses över Delvis Ja UPPFYLLT Måluppfyllelse: Enligt de senaste befolkningsrapporterna har befolkningen ökat i Vingåker. Ägardirektiv finns framtagna och kommer att beslutas i början av Delmål B1 Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner MÅL Utreda formerna för ungdomars deltagande och deras möjligheter till att delge synpunkter på förvaltningens förslag i olika frågor. Nej UPPFYLLT 5 (14) 17

18 Måluppfyllelse: Försök har gjorts att starta ungdomsråd i kommunen men intresset har varit svalt hos ungdomarna. Målet är inte uppfyllt. Delmål B2 Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer MÅL Frigöra apotekshuset för byggnation av lägenheter. Myrstacken ska vara friställd under Ja Nej UPPFYLLT Måluppfyllelse: All personal samlades i kommunhuset 1 maj och ombyggnationen av Apotekshuset har startat. Målet är uppfyllt. Myrstackens ska säljas till privatpersoner för privat boende Delmål B3 Vingåker är en attraktiv besökskommun MÅL Två parkeringsytor, torget vid Coop och parkeringen utanför Sörmlands Sparbank, ska iordningställas och göras mer attraktiva. Målet är att båda ska vara åtgärdade efter sommaren. Remisshanterad strategi för besöksnäringen antogs under våren och börjar implementeras i den kommunala organisationen. Antalet besökare till Vingåkers kommun ska öka med 10 procent under planperioden. Arbetet med projektet Destinationsutveckling fortsätter för att utveckla besöksnäringsföretag i Vingåkers kommun för utländska besökare. Genomfört Turist ekonomiska modellen (TEM) för Vingåkers kommun för att få en tydligare bild av besöksnäringens effekter. Nej Ja Nej Ja Ja UPPFYLLT Måluppfyllelse: Strategin för besöksnäringen är tagen vilket gör att det målet är uppfyllt. Arbetet har nu börjat med implementering av strategin. Under 2013 har invånarantalet i kommunen ökat vilket medför att det målet delvis är uppfyllt. Vingåkers kommun är aktiva i Destinationsutvecklingsprojektet för att öka antalet utländska besökare. TEM rapporten genomfördes. För övrigt pågår arbetet med de övriga målen, varav exploateringen av Tennisparken är en stor del. Dessa mål är ej uppfyllda. 6 (14) 18

19 Mål (C): Vi är stolta över att vi är företagsamma Delmål C1 Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet MÅL Besöksdag ska anordnas där politiker och tjänstemän från kommunen besöker näringslivet Ytterligare ge företagare en möjlighet att få kontakt med ledning, t.ex. genom att kommunstyrelsens arbetsutskott gör företagsbesök. Konceptet Morgonsoffan och Expo t, mötesplatser för företagsamma i KFV regionen, startas under våren. Arrangera lokala företagsfrallor. Samarbete näringslivskontoren KFV Vingåkers Banketten arrangeras med samarbetspartners. Ja Ja Ja Ja Ja Ja UPPFYLLT Måluppfyllelse: Besöksdagen anordnades i april med lyckade besök, en företagslots är etablerad i kommunen, ytterligare företagsbesök samt mötesplatser för näringslivet. Vingåkers Banketten arrangeras med nya initiativ som samarbetspartners, ny konferencier och satsning på fler deltagare. Vingåkers kommun deltog i Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Projekt ALF (Aktiv ledarskapsutveckling för företag) fortsatte under året med utbildningar för deltagande företag i KFV regionen. Målen är uppfyllda. Delmål C2 Vingåker har en god beredskap för inflyttning och nyetableringar MÅL Etablera konceptet företagslots. Aktivt delta i Nyföretagarcentrums styrelsemöten och aktiviteter. Uppmuntra till inflyttningar samt administrera småtomtkön. Deltagit i regionförbundets arbete med att ta fram en regional innovationsstrategi. Kontinuerligt kunna erbjuda företag som vill nyetablera sig mark som färdigställd för byggnation. Ja Ja Delvis Ja Delvis UPPFYLLT Måluppfyllelse: Konceptet företagslots har startats och näringslivsansvarig är aktiv med Nyföretagarcentrum. Målen är uppfyllda. Arbetet med att öka antalet inflyttningar samt delta i regionförbundets ambitioner med nationella innovationsstrategin. Målet är delvis uppfyllt. 7 (14) 19

20 Delmål C3 Vingåker är en attraktiv handelsort MÅL Arbetet med en företagsskylt vid Brene rondellen för att påvisa ett levande centrum. Kommunen ansöker och arbetar med ett projekt för landsbygden Innovativa servicelösningar Delvis Ja UPPFYLLT Måluppfyllelse: Arbetet med företagsskylt har påbörjats. Målet är delvis uppfyllt. Kommunen har fått beviljat finansiering av Länsstyrelsen Södermanland för ett projekt för innovativa servicelösningar för Högsjö och påbörjat projektet. Målet är uppfyllt. 8 (14) 20

21 Intern kontroll Personalenheten Rutin beskrivning Samverkan med de fackliga organisationerna Kontroll av att anställningsavtal upprättas mellan arbetstagare och arbetsgivare Arbetsskadeanmälan Kontroll av att tjänstgöringsrapporte n stämmer överens med tidigare rapporterade avvikelser vid inrapportering i systemet Verka för att riskanalys och handlingsplan beträffande arbetsmiljö har upprättats för varje nämnd Verka för att rehabiliteringsrutinen efterföljs Kontroll moment Kontroll av att samverkan har skett enligt avtal Kontroll av att alla som fått lön utbetald under året haft anställning eller uppdrag Kontroll om samtliga anmälningar skickats in till Försäkringskassan Kontroll av att lönelistan stämmer överens med rapporterade avvikelser Kontroll av att riskanalys och handlingsplan finns för varje nämnd Uppföljning av inkomna/efterfrågade rehabiliteringsutredningar Kontroll utförare Personalchef Kontrollmetod/ frekvens Stickprovsundersökning. Uppföljning av samverkansprotokoll. Kontakt med de fackliga organisationerna Resultat av kontroll Uppfölningen visar inte att samverkan missats då det enligt avtalet ska ske Lönehandläggare Totalundersökning Inga löner utbetalda till någon som saknat anställning Personalstrateg Totalundersökning Arbetsskadeanmäl ningar, kända för personalenheten, har samtliga skickats in till Försäkringskassan Lönehandläggare Stickprovsundersökning Lönelistorna har visat överensstämmelse med inrapporterade avvikelser Personalstrateg Totalundersökning. En sammanställning görs gällande nämndernas arbetsmiljöarbete Riskanalyser och handlingsplaner har upprättats av Kof-, BoU- samt socialförvaltningen för respektive nämnd. Ska redovisas för kommunstyrelsen Personalstrateg Stickprov Aktuella rehabiliteringsären den har rapporterats till personalenheten kontinuerligt Åtgärd/ förbättring Rutinerna för samverkan skiljer sig åt hos nämnderna /förvaltning arna. Förbättrings område är att gemensam ma rutiner utarbetas. För närvarande inte aktuellt För närvarande inte aktuellt För närvarande inte aktuellt Förbättra rutinerna kring arbetet. Se över kommunled ningsförvalt ningens egen hantering av frågan. För närvarande inte aktuellt Datum Månatligen Månatligen Regelbunde t under året Nämndservice Rutin beskrivning Uppföljning av beslut (att uppdrag till förvaltningen från KS verkställs) Kontroll moment Genomgång av öppna ärenden där förvaltningen har ett uppdrag Kontroll utförare Kommunsekreterare Kontrollmetod/ frekvens Öppna ärenden skickas ut till respektive handläggare och redovisas i KS au Resultat av kontroll Många ärenden är öppna Åtgärd/ förbättring Datum Halvårsskiftet (14) 21

22 Kommunikation och IT Rutiner för bildhantering vid framställan av olika trycksaker så ställs en kontrollfråga att bilderna är tillåtna, både ur upphovsskydd och integritetsskydd. vid publicering på sociala medier sker också en kontroll av bildernas ursprung. Internkontrollen har inte fyllt sitt syfte då det dels måste ske en löpande kontroll då det är aktuellt med bildpublicering. Att därutöver gå in och göra internkontroll har inte gjorts. Dock så har det senaste årets publicering av bilder ökat lavinartat, mycket beroende på en utökning av användning av sociala medier inom framför allt skolans verksamhet. Här handlar det i första hand om att bistå med utbildning och information om bildhantering och publicering av bilder. Detta sker både fortlöpande och även i punktinsatser. Rutiner för sociala medier Vingåkers kommun har en officiell Facebook-sida. Därutöver har Säfstaholms slott, Fritidisgården och Kulturskolan egna Facebooksidor. De tre sistnämnda sköts enhetsvis. Även denna rutin sker fortlöpande, inte enkom kvartalsvis. Eftersom social media är ett ytterst dynamiskt media med snabba förändringar så sker en daglig kontroll av sidorna. Ekonomienheten De kontrollmoment som finns under ekonomienhetens område i kommunstyrelsens internkontrollplan behöver ses över till Flera av de rutiner som ska kontrolleras har karaktären av arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet. Under 2013 har inga specifika kontroller genomförts. Rutinerna kring leverantörsfakturahanteringen har förbättrats genom införandet av ExFlow. Kvalitetsdeklarationer Vi lovar att: Protokoll är tillgängliga på kommunens hemsida senast två dagar efter justering Du har möjlighet att dygnet runt lämna synpunkter och ställa frågor via e-postfunktion eller formulär på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens ekonomiska utfall verksamhetsåret 2013 Ekonomisk utvärdering Kommunstyrelsen redovisar för verksamhetsåret 2013 totalt en negativ budgetavvikelse på -867 tkr. Under perioden jan-mars pekade årsprognosen på ett underskott på -5,5 mkr och ett åtgärdsförslag arbetades fram för att minska det prognostiserade underskottet. Delvis kan den negativa avvikelsen förklaras av omställningskostnader i samband med genomförd fastighetsaffär i början av året. På sikt är det kostnader som behöver reduceras lyckades man inte fullt ut att göra det. Uppdraget är att ha en budget i balans och kommunstyrelsen och dess underliggande enheter står därmed inför fortsatt arbete att komma inom sin ram kommande år. De åtgärder och besparingar som sattes i verk under våren och som pågick under resten av året gällde bland annat besparingar av kompetensutveckling, marknadsföring och konsultkostnader med mera. För samtliga enheter gällde allmän återhållssamhet. Analys av ekonomiska avvikelser- enhetsvis Nedan följer en redovisning för kommunstyrelsens eventuella budgetavvikelser 2013 enhetsvis. 10 (14) 22

23 Politik Avvikelse: +242 tkr Den positiva avvikelsen förklaras i sin helhet av lägre kostnader än budgeterat avseende överförmyndare. Resurs kommunstyrelsen Avvikelse: -163 tkr Totalt fanns tkr budgeterat varav kommunstyrelsen under året beslutat att använda pengar bl a till medfinansiering av upprustning av Högsjö Folkets Hus och Vingåkers Folkpark samt till digitalisering av Vingåkers Bio. Anslaget innehåller också pengar för att kunna erbjuda ungdomar sommarjobb, vilket också är den post som bidrar till att en negativ budgetavvikelse uppstår då kostnaderna blivit ca 200 tkr högre än beräknat. Kommunledningsadministration Avvikelse: tkr Inom kommunledningsadministrationen finns konsekvensen av den budgetsänkning som fastighetsaffären medförde som en ofördelad besparingspost på 3,3 mkr, vilket påverkar utfallet. Diverse åtgärder sattes in under våren för att minimera det befarade underskottet totalt för kommunstyrelsens verksamheter. Besparingsåtgärderna omfattade bland annat personalutbildning, utredningar och projektmedel. Enhet för nämndservice Avvikelse: +330 tkr Den positiva avvikelsen förklaras i sin helhet av att en tjänst vakanshållits i samband med att den tidigare enhetschefen tillika kommunsekreteraren avslutade sin tjänst för jobb i annan kommun. I samband med detta övergick enhetschefsrollen till processchefen, vilket innebär att en besparing görs i 2014 års budget. IT-kommunikationsenheten Avvikelse: +288 tkr Personalkostnaderna redovisar underskott jämfört med budget beroende på att en lön blev färdig efter att budget satts. Information och marknadsföring redovisar ett överskott på ca 270 tkr, vilket är en följd av de besparingsåtgärder som vidtogs under våren. Ekonomienheten Avvikelse: -300 tkr Anledning till negativ avvikelse beror på avslut av två tjänster och dess insparade semesterlön + flextid samt en tjänst utöver budget mellan september och oktober under överlämning och introduktion av ny personal. Personalenheten Avvikelse: -150 tkr Kostnadsstället personaladministration visar en negativ avvikelse mot budget på 74 tkr, vilket främst beror på att enheten betalat datakonsulter, entreprenader, datatjänster, tele och datakommunikation som är kopplat till löneutbetalningar. För detta ändamål hade enheten inte några budgeterade medel, dessa fanns centralt. Kostnaden för facklig verksamhet har varit högre än kalkylerat och den negativa avvikelsen jämfört med budget blev drygt 350 tkr. Avvikelsen har sin grund i högre facklig aktivitet och mer utbildning för fackliga företrädare än vad som hade beräknats. Dessutom har kostnadsstället 11 (14) 23

24 under året belastats med engångskostnader på cirka 30 tkr för byte av och flytt till annan facklig lokal. Friskvården lämnar en positiv avvikelse med 50 tkr, vilket har sin orsak i såväl högre intäkter som lägre kostnader än budgeterat. Det är försäljningen av träningskort till kommunens egen träningslokal i Åbrogården som fortsätter att öka. Företagshälsovårdens positiva avvikelse gentemot budget på drygt 100 tkr beror framförallt på att långtidssjukfrånvaron ligger kvar på en låg nivå och därmed också antalet rehabiliteringsärenden. Kostnadsstället för rehabilitering har under året inte belastats med något omplaceringsärende, därav den positiva budgetavvikelsen. Kostnadsstället personaladministrativa åtgärder finansierar den årliga personalfesten. Årets fest sammanfördes med julfirandet som innebar att samtliga anställda bjöds in till julbord i Folkets Park fredagen den 20 december. Julbordet avåts i tre omgångar varav den sista skedde i samband med fest och dans på kvällen. Någon budgetavvikelse uppstod inte. Bidrag och avgifter Avvikelse: -107 tkr Större avvvikelser jämfört med budget redovisar kostnaderna för kollektivtrafik som blev ca 500 tkr dyrare än budgeterat, vilket förklaras av underskottstäckning för Kollektivtrafikmyndighetens resultat för Kommunens kostnad för andel i Viadidakt har blivit drygt 100 tkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av verksamhetens resultat Samhällsbyggnadsenheten Avvikelse: +640 tkr Den postiva avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat beroende på dels en sjukskrivning samt delvis vakanshållen tjänst. Med anledning av de besparingsåtgärder som vidtogs under våren har budgeten för konsulttjänster inte utnyttjats. Kostenheten Avvikelse: tkr Centralköket lagar sedan januari 2013 den kylda maten till Katrineholms kommuns hemmaboende (matdistributionen), ca 180 portioner dagligen, vilket har lett till mer arbete och mer intäkter. Inom kostenheten har personal flyttats mellan enheter och man har även arbetat med en vikariepool som till största del har finansierats med stöd från arbetsförmedlingen. Vidare så har man gjort förändringar i personalgrupper för att optimera resultat. I centralköket har man aktivt jobbat med svinn genom inköps- och receptkontroll, följt anbud och lagat mat från grunden. Istället för att som tidigare, anlita entreprenad till matutkörning så körs maten genom egen personal. De förändringar som nämnts ovan innebär att både kostnader och intäkter överstiger den budget som lagts för Den positiva nettoavvikelsen förklaras främst av att matdistributionen inte var budgeterad och intäkterna från den blir helt utöver budget. Vidare innebär mattransport i egen regi en lägre kostnad än tidigare. Om man bortser från budget och istället tittar på faktiska intäkter i relation till faktiska kostnader för kostenheten innebär det att verksamheten redovisar ett negativt resultat. 12 (14) 24

25 Teknisk verksamhet Avvikelse: +607 tkr Inom den tekniska verksamheten redovisar kostnaderna för snöröjning en negativ avvikelse på drygt 200 tkr. Reparationer och byte av belysningsarmaturer för gatubelysningen har medfört högre kostnader än budgeterat på ca 200 tkr. På park har en negativ avvikelse på ca 250 tkr uppstått som beror på köp av yttre skötsel och där man inte lyckats spara in kostnaderna på övrig drift. Reparationer av maskinparken samt högre leasingkostnader än budgeterat medför att en negativ budgetavvikelse på ca 150 tkr redovisas för fordon. Fastighetsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på knappt 1,6 mkr. Överskottet förklaras av den stora osäkerhet kring kvarvarande kommunala kostnader som rådde inför försäljningen av alla verksamhetsfastigheter till Vingåkers Kommunfastigheter AB. Ett rejält arbete har lagts ned på att få en rättvisande budget för Kostnaden på drygt 130 tkr, som ej var budgeterad, för miljöundersökningar med anledning av eventuell flytt av återvinningscentralen belastar den tekniska verksamheten. Investeringar Kommunstyrelsens nettoinvesteringar har under 2013 uppgått till drygt 7,6 mkr. Beviljad investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgick till 13,3 mkr, vilket innebär att ca 5,7 mkr inte nyttjats, merparten härrör från projektet Tennisparken där projektering påbörjats. Av de större åtgärder som genomförts under året kan nämnas: Nya serviser (tallrikar)till kostenheten, serveringen Trafikanpassning Sävstaskolan, separering av bussar, personalfordon och föräldrars fordon. Till detta projekt erhåller kommunen ett bidrag på ca 600 tkr från Trafikverket Belysning i träd och på lyktstolpar utmed Köpmangatan i Vingåkers centrum Humlegatan, trafikanpassningsåtgärder och asfaltering Asfaltering av bl a Wallandervägen It-investeringar avseende bl a program för elektronisk hantering av leverantörsfakturor, byte av bladservrar, uppgradering av Windows 7 samt Wärna ärenderegister för överförmyndarverksamheten. De investeringsmedel som återstår av kommunstyrelsens budget för 2013 bör överföras till 2014 genom tilläggsanslag i samband med beslut om bokslut för Framtiden Kommunledningsförvaltningen arbetar med att gå från ord till handling vilket är ett långsiktigt förändringsarbete där attityder/värdegrunden blir ett viktigt signum. Alla chefer finns på plats som tillsammans med kommunchef kan lyfta fram prioriterade arbetsprocesser och bidra till att vi-känsla skapas inom förvaltningen och kommunhuset/kommunen. Det innebär att varje medarbetare vet sina huvudsakliga arbetsområden och förstår vem man är till för och hur det egna arbetet länkar ihop med andras arbete i kommunen. Vi är varandras resurser! Konkreta förbättringsområden är att förenkla ärendehanteringen i kommunen, synkronisera och underlätta arbetet inom IT, kommunikation, ekonomi-personalsystem och samhällsbyggnad. I detta ingår även att se över och ta fram ett nytt resursfördelningssystem som grundar sig på de demografiska faktorerna. 13 (14) 25

26 Olika projekt följer plan. Dit räknas Tennisparkens verkställighet i Vingåker centralort, nystartade projektet innovativa servicelösningar som rullar på ska ta fram en utvecklingsmodell för hela Vingåker samt Sverige om allt går som tänkt. Deponin ska täckas och ny återvinningscentral planeras och ska byggas inom något år. En helhetsbild för Vingåkers kommun med omland ska tas fram som visar på olika tänkbara etableringsområden i ett större sammanhang. Till det tillkommer att se över den översiktplan som finns genom att tydliggöra och förändra vissa detaljplaner. Det behöver byggas mer lägenheter, se över sjönära boende, utveckla handel och besöksnäring ännu mer. Kommunen behöver utveckla ett ännu tydligare samarbete med kranskommuner både genom länssamverkan, Kolmårdengrannar men också hitta nya funktionelle kommuner med samma vision. Det kan delvis ske genom EUs strukturfonder i projektsamverkan under den nya strukturfondsperioden. Trafik- och infrastruktur både som kollektivtrafik, järnväg och bredband är områden som aldrig vi får förtröttas att driva och utveckla till det bättre för våra invånare. Pendlingsmöjlighet är a och o för att man vill och kan bo kvar. Det är viktigt för både kommuninvånaren och medarbetaren att förstå betydelsen av att ha en stark och trovärdig värdegrund som kan bidra till att kommunen kan få och nå framgång. Tillväxt bygger på att man är stolt att bo och verka här. Framgång föder framgång. Kommunen har så många mervärden som kan bidra till tillväxt och utveckla vår attraktivitet. Tillsammans är vi starka, handling skapar förvandling 14 (14) 26

27 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 54/ Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsplanen och lägger den till handlingarna. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperiod Den beskriver kommunledningsförvaltningens uppdrag och verksamhetsmål samt aktiviteter under Kommunledningsförvaltningen ska utgöra stöd åt kommunstyrelsen samt övriga nämnder och förvaltningar och ha samlad specialistkompetens för att hantera uppgifter som ekonomisk administration, löne- och personaladministration, IT/kommunikation, teknisk service och nämndservice. Kommunledningsförvaltningen ansvarar också för arbetet med övergripande strategiska frågor som är kopplade till kommunens utveckling, däribland näringslivsfrågor. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen. Beslutsunderlag Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperioden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 27

28 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperiod Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014 och planperiod doc 28

29 Innehållsförteckning 1 Kommunledningsförvaltningens uppdrag Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2014 samt KLF aktiviteter Investeringsbudget... 4 Dokumentnamn Verksamhetsplan för KS 2014 Beslutande Marita Skog Dokumenttyp Plan Fastställd Senast reviderad Giltighetstid 2014 och planperiod Detta dokument gäller för Kommunledningsförvaltningen och dess enheter 1 29

30 1 Kommunledningsförvaltningens uppdrag Kommunledningsförvaltningen ska utgöra stöd åt kommunstyrelsen samt övriga nämnder och förvaltningar och ha samlad specialistkompetens för att hantera uppgifter som ekonomisk administration, löne- och personaladministration, IT/kommunikation, teknisk service och nämndservice. Kommunledningsförvaltningen ansvarar också för arbetet med övergripande strategiska frågor som är kopplade till kommunens utveckling, däribland näringslivsfrågor. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen. 2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2014 samt KLF aktiviteter Mål: Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål: Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Aktivitet Ansvar Genomfört Tillse att fackliga Personalchef Kvartal 4 samverkansavtalet efterlevs på alla nivåer Tillse att samtliga förvaltningar Personalchef Kvartal 4 upprättat riskanalyser och handlingsplaner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet Genomföra arbetsmiljöenkät Personalstrateg Kvartal 2 Genomföra lönekartläggning Personalstrateg Kvartal 4 Driva lönerevisionsarbetet med Personalchef Kvartal 2 inriktning på framtida personalförsörjning Stödja chefer på olika nivåer i Personalstrateg Kvartal 2 arbetet med implementeringen av värdegrunden Analysera behovet av Personalchef Kvartal 4 individuellt anpassade ledarskapsprogram Tillse att fackliga samverkansavtalet efterlevs på alla nivåer Personalchef Kvartal

31 Delmål: Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet. Aktivitet Ansvar Genomfört Inventera gatunätet och intensifiera underhållet av det Enhetschef teknisk service Överföra all gatubelysning till Vattenfall Enhetschef teknisk service Inköp av mer svenska råvaror i Kostchef Kvartal 4 våra kök Registrera alla skolor i Kostchef Kvartal 4 SkolmatSverige Uppgradera och effektivisera Processchef Kvartal 4 arbetet i W3D3 Utöka digitalisering vid IT- / Processchef Kvartal 4 kommunens möten Upphandling av banktjänster nytt Ekonomichef Kvartal 3 avtal from 2015 Resursfördelningssystem, steg 1 Ekonomichef Kvartal 2 budgetramar Reglemente för ekonomiska Ekonomichef Kvartal 4 transaktioner, ny mandatperiod, revidering Finanspolicy, revidering Ekonomichef Kvartal 4 Ny webplattform Kommunikations/ITchef Kvartal 4 Översyn kommunens Kommunikations/ITchef Kvartal 2 kommunikativa arbete Trådlöst nätverk inom socialförvaltningens verksamheter IT-chef Kvartal 3 Delmål: Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt. Aktivitet Ansvar Genomfört Påbörja sluttäckning av Viks deponi Enhetschef Teknisk service Öka inköp av ekologiska Kostchef Kvartal 4 livsmedel Kartlägga svinnet i kommunens Kostchef Kvartal 4 skol- och förskolekök samt äldreomsorg Projekt kring digitala nämnder samt fullmäktige IT-chef/Processchef

32 Delmål: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa. Aktivitet Ansvar Genomfört Ny kommunprofil för Folkhälsa Folkhälsosamordnare Kvartal 3 Införande av rökfri skoltid Folkhälsosamordnare Kvartal 4 Följa upp Hälso- och Folkhälsosamordnare Kvartal 3 trygghetsrådets 4 handlingsplaner Vingåkersanpassad framtidsbox Folkhälsosamordnare 2015 Delmål: Vingåker har effektiva, säkra, tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter. Aktivitet Ansvar Genomfört Upphandling av bredband i Projektledare Kvartal 1 kommunen Stötta i start av byalag kopplat till Innovativa servicelösningar Projektledare Kvartal 4 Mål: Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Aktivitet Ansvar Genomfört Innovativa servicelösningar Projektledare genomförs enligt projektplan i Högsjö Marknadsföring av Vingåkers kommun Näringslivsstrateg Kvartal 4 Delmål: Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer. Aktivitet Ansvar Genomfört Friställning av Myrstacken Samhällsbyggnad/BoU Kvartal 3 Delmål: Vingåker är en attraktiv besökskommun. Aktivitet Ansvar Genomfört Enkät och årsrapporter kring Näringslivsstrateg Kvartal 4 ökning av besöksnäringen Deltagande i Visit Sörmland Näringslivsstrateg Kvartal 4 Jobba med exportmognad i kommunen. Näringslivsstrateg Kvartal

33 Delmål: Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet och brukarval styr vardagen. Aktivitet Ansvar Genomfört En enklare modell för synpunktshantering ska publiceras på hemsidan Processchef Kvartal 2 Mål: Vi är stolta över att vi är företagsamma Delmål: Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet. Aktivitet Ansvar Genomfört Skyltning Näringslivsansvarig Kvartal 1-4 Studie näringslivet Vingåker och Näringslivsansvarig Kvartal 1-2 KFV regionen Revidera Näringslivspolitiska Näringslivsansvarig Kvartal 1 4 programmet Näringslivsdag KFV Näringslivsansvarig Kvartal 2 Implementera strategi för besöksnäringen Näringslivsansvarig Kvartal 2-3 Delmål: Vingåker har en god beredskap för inflyttning och nyetableringar. Aktivitet Ansvar Genomfört Österåkerprojektet med energihus Samhällsbyggnadschef Se över tomtpriser vid attraktiva Samhällsbyggnadschef lägen Attrahera nya företagsetableringar Näringslivsstrateg genom paketering av kommunens utbud, samt uppsökande verksamhet 3 Investeringsbudget KS kommer att fatta ett separat beslut gällande förändringar i investeringsplanen. Efter beslut biläggs investeringsplanen verksamhetsplanen. 4 33

34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 55/ Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för sociala investeringar. Flera kommuner och landsting har under de senaste åren inrättat sociala investeringsfonder med syftet att med förebyggande insatser minska risken för utsatta grupper att hamna i ett utanförskap. En social investeringsfond kan riktas mot flera målgrupper med risk att hamna i utanförskap, t ex förebyggande arbete med barn och unga, funktionshindrade, nyanlända, långtidsarbetslösa mm. Investeringen ska bidra till nytänkande, metodutveckling och effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Vingåkers kommun öronmärker 1 mnkr för För att säkra framtida medel tillämpas en återföringsmodell. Återbetalningsplaner upprättas för de verksamheter vars kostnader på sikt kommer att minska till följd av satsningarna. På så sätt skapas förutsättningar för nya insatser. Beslut om beviljade medel fattas av kommunstyrelsen och följer dessa utformade riktlinjer. Beslutsunderlag Förslag till riktlinje för sociala investeringar Justerandes sign Utdragsbestyrkande 34

35 Datum (7) Vår handläggare Christel Fredriksson, Riktlinje för sociala investeringar Vingåkers kommun 1 Bakgrund Flera kommuner och landsting har under de senaste åren inrättat sociala investeringsfonder med syftet att med förebyggande insatser minska risken för utsatta grupper att hamna i ett utanförskap. En social investeringsfond kan riktas mot flera målgrupper med risk att hamna i utanförskap, t ex förebyggande arbete med barn och unga, funktionshindrade, nyanlända, långtidsarbetslösa mm. Investeringen ska bidra till nytänkande, metodutveckling och effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Vingåkers kommun öronmärker 1 mnkr för För att säkra framtida medel tillämpas en återföringsmodell. Återbetalningsplaner upprättas för de verksamheter vars kostnader på sikt kommer att minska till följd av satsningarna. På så sätt skapas förutsättningar för nya insatser. Beslut om beviljade medel fattas av KS och följer dessa utformade riktlinjer. 2 Syfte VK300S v , Riktlinjer.doc Syftet med en social investeringsfond är att stimulera till och skapa en möjlighet att genomföra tidiga insatser. Det innebär en högre kostnad på kort sikt, men ger såväl mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska effekter och besparingar längre fram. Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

36 3 Mål Det främsta målet är att uppnå minskat utanförskap och att färre hamnar i djupa sociala eller ekonomiska problem. Målet är även att de insatser som bedöms generera positiva och individuella, samt ger kommunal- och samhällsekonomiska effekter, blir en del av ordinarie verksamhet. Gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter är också ett av målen med arbetet kring sociala investeringar. 4 Sociala investeringar Sociala investeringar definieras som: Förebyggande insatser med långsiktiga effekter Målgruppsinriktade och offensiva satsningar Sociala investeringar ska: Vara utvecklande och nytänkande Vara uppföljningsbara och möjliga att beräkna, värdera och mäta Leda till minskade resursbehov i framtiden Inte vara ett allmänt ramtillskott 5 Kriterier Vid ansökan om medel ur Vingåkers kommuns reservation för sociala investeringar krävs att ett antal kriterier är uppfyllda för att ansökan ska anses som kvalificerad. Dessa kriterier är: Satsningen ska uppfylla de ovan nämnda definitionerna och kraven på en social investering Tidsperioden för satsningen ska specificeras och kan pågå mellan ett och tre år med möjlighet till förlängning efter omprövning. Satsningens problemformulering ska baseras på forskning eller annan erfarenhet och kunskap Målsättningarna, effekterna och resultaten ska vara mätbara En kostnadskalkyl och en beräkning av nyttoeffekter ska bifogas ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av samtliga berörda förvaltningschefer. 36

37 6 Prioriteringsordning Om ett flertal ansökningar inkommer kan en prioritering behöva göras genom ett antal kriterier. Den insats som uppfyller flest av de nedan listade kriterierna ska värderas högst. Prioriteringen genomförs av den politiska referensgruppen. Effektivitet: en insats som bedöms generera störst socioekonomisk effekt, samt en långsiktig kostnadseffektivitet för kommunen Gränsöverskridande: en insats som berör fler än två förvaltningar, alternativt en förvaltning och aktör från det civila samhället Resultat och uppföljning: en insats som kan visa upp en trovärdig och tydlig analys kring vilka effekter som kan förväntas, under vilken tidsperiod effekterna kommer att inträffa och hur mätningen av dessa genomförs. Varaktighet: en insats som, med hjälp av beskrivna följdinvesteringar, kan förvalta effekten av investeringen under en längre tid. 7 Förberedelse Det är viktigt att en satsning är väl genomtänkt och bearbetad. Nedan följer en checklista som kan ligga till grund för den initiala processen. Definiera vilket problem satsningen ska lösa Definiera målgrupp för satsningen Definiera vilket verksamhetsområden och förvaltningar som berörs av satsningen, såväl resultatmässigt som kostnadsmässigt Ta kontakt med de berörda förvaltningarna för att förankra idén och formulera därefter ansökan 8 Beslutsordning En tydlig struktur och ledning gällande hantering av fonden, samt för processen inom projektet bör säkerställas. KF delegerar beslutanderätten till KS, som därmed fattar beslut om vilka av de inkomna ansökningarna som ska godkännas och tilldelas medel. Till arbete med sociala investeringar finns även en politisk referensgrupp kopplad. 37

38 Referensgruppen har till uppgift att aktivt följa och bevaka arbete med sociala investeringar samt ta del av alla de ansökningar som inkommer. Det är även referensgruppen som genomför prioritering av ansökningarna, om en sådan situation uppstår. KF Delegation till KS KS Beslutande enl delegation från KF KS au Bevakande och processledande Nämnder Sökande 9 Ansökningsprocess Ansökan ska skrivas under av samtliga berörda förvaltningschefer, inklusive chefen för den förvaltning vars verksamheter får minskade budgetramar till följd av återbetalning. När en ansökan inkommer till styrgruppen bokas ett första möte in med de vars ansökningar bedöms uppfylla kriterierna. Under mötet går de sökande tillsammans med styrgruppen igenom ansöka och dess reella förutsättningar. Om det finns en gemensam uppfattning om att insatsen har goda förutsättningar att lyckas, upprättas en plan för hur processen ska fortlöpa. Insatsen bedöms därefter av den politiska referensgruppen som även har mandat att prioritera bland de inkomna ansökningarna. Efter deras bedömning tas ansökningarna vidare till KS för beslut. Om medel beviljas ska de sökande utarbeta en utbetalningsplan, samt en återbetalningsplan som ska godkännas av styrgruppen. Ansökningsprocessens gång: Ansökan inkommer till styrgruppen Återkoppling sker Möte bokas in med de sökande, vars ansökningar bedöms uppfylla kriterierna. Bedömning av KS au Slutgiltigt beslut fattas av KS Om medel beviljas, inkom med utbetalningsplan och återbetalningsplan Mall för ansökan, se Bilaga 1 38

39 10 Uppföljning och utvärdering De sökande ansvarar för att en delårsrapport, innehållande ekonomisk redovisning och verksamhetsredovisning, inkommer till styrgruppen, samt en helårsrapport vid årets slut. Den rapportering som inkommer efter delåret ska innehålla reflektioner kring en eventuell implementering av insatsen i ordinär verksamhet. För att underlätta uppföljningen är det även viktigt att en beskrivning av mätmetod för att kartlägga satsningens effekter finns med i ansökan och diskuteras tillsammans med styrgruppen vid det första mötet. 11 Återföringsmodell Den ursprungliga reservationen för sociala investeringar består av 1 mnkr. För att säkra framtida medel tillämpas en återföringsmodell. Återbetalningsplaner upprättas för de verksamheter vars kostnader på sikt kommer att kommer att minska till följd av satsningarna. På så sätt kan nya satsningar genomföras. Återbetalningen påbörjas senast tre år efter att medel beviljats genom minskade budgetramar för de verksamheter som bedöms få effekter av insatsen. 12 Kostnadskalkyl Satsningarna som genomförs med hjälp av medel från fonden innebär ökade kostnader i en verksamhet idag, men reducerade kostnader i en eller flera verksamheter i framtiden. Det är viktigt att en tydlig och noggrann kostnadskalkyl beräknas till respektive insats för att ge en föraning om hur mycket medel satsningen tar i anspråk. Mall för kostnadskalkyl återfinns i Bilaga 2 13 Ekonomisk redovisning Den ekonomiska redovisningen sker vid del- och helår då även reglering sker utifrån de kostnader man haft genom interna intäkter. 39

40 Bilaga 1 Mall för ansökan Samtliga nedanstående punkter ska finnas med i ansökan till Vingåkers kommuns reservering för sociala investeringar: 1. Namn på satsningen och dess tilltänkta tidsperiod (ett till tre år) 2. Beskrivning av satsningens innehåll och problemformulering 3. Redogörelse för evidens/forskning som styrker problemformuleringen 4. Beskrivning av metod för satsningen 5. Beskrivning av vilka verksamheter som deltar i satsningen och dess roller 6. Målgrupp för satsningen och hur den ska identifieras 7. Kostnad för satsningen, fördelad på tidsperiod 8. Beskrivning av vilka effekter satsningen kommer att ge för den identifierade målgruppen 9. Tidpunkt för när de förväntade effekterna förväntas inträffa 10. Beskrivning av metod för att mäta effekterna, samt tidpunkt för mätning 11. Beskrivning av satsningen bidrag till en minskad kommunal totalkostnad 12. Beskrivning av i vilka verksamheter kostnadsminskningarna sker, samt en uppskattning av kostnadsminskningarnas omfattning. 13. Tidsperiod för förväntade kostnadsminskningar 14. Beskrivning av tilltänkt återbetalning 15. Beskrivning av eventuella följdinvesteringar som kan genomföras för att bevara effekten av satsningar under en längre tid 16. Underskrift av samtliga berörda förvaltningschefer, inklusive chefen för den förvaltning vars verksamheter får minskade budgetramar till följd av återbetalning. Ansökan ska även kompletteras med en kostnadskalkyl och beräkning av nyttoeffekter. 40

41 Bilaga 2 Mall för kostnadskalkyl och beräkning av nyttoeffekter Kostnader År 1 År 2 År 3 Summa Kostnad 1 Kostnad 2 Kostnad 3 Kostnad 4 Kostnad 5 Kostnad 6 Summa Alternativ kostnad Nyttoeffekter År 1 År 2 År 3 Summa Verksamhet där effekt uppnås Summa Nyttoeffekter som ej beräknats 41

42 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 44/ Årsredovisning 2013 Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 med totalt 235 tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 med totalt tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Beskrivning av ärendet Kommunens preliminära resultat för 2013 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 357 tkr. Det budgeterade resultatet för 2013 uppgick till 30 tkr. I samband med fastställande av årsredovisningen för 2012 beslutades att 2,5 mkr av 2012 års resultat skulle öronmärkas för Tidsenligt lärande (ipads till elever i åk 4-6). Under 2013 har kostnader på sammanlagt 338 tkr redovisats och i samband med fastställande av årsredovisning för 2013 ska dessa pengar avräknas från de öronmärkta medlen. Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet och tillsammans med justering av 2013 års kostnad på 338 tkr för Tidsenligt lärande uppgår kommunens justerade resultat till tkr. Kommunstyrelsen begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Kommunstyrelsen har stora åtaganden på investeringssidan att ta hänsyn till de närmaste åren, bland annat ska sluttäckning av Viks deponi hanteras. Därav är det angeläget att de outnyttjade medel som återstår från 2013 kan överföras till kommunstyrelsens investeringsbudget Översyn och framtagande av investeringsplan för pågår och ska beslutas av kommunstyrelsen inom kort. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Forts. Ks Barn- och utbildningsnämnden begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med 235 tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Från förvaltningschefen inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs att dessa medel är tänkta att användas till att genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets kritik i de granskningarna som genomförts samt för att skapa likvärdighet i förskolelokalernas lärmiljöer. Årsredovisning 2013 kommer att skickas ut separat, innan sammanträdet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2013 Nämndernas samt bolagens verksamhetsberättelser och beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 Vingåkers kommun T JÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till Kommunstyrelsen l (5) Arsredovisning 2013 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Utökar barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 med totalt 235 tkr motsvarande det utrymme som inte utnyt~ats Utökar kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 med totalt tkr motsvarande det utrymme som inte utnyt*ts Ärsredovisning för 2013 godkänns. Sammanfattning Se avsnittet Bakgrund nedan. Ärendets beredning Verksamhetsberättelser för nämnderna har behandlats av respektive nämnd under februari/mars. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 mars, i kommunstyrelsen den 24 mars och i kommunfullmäktige den 7 april. Slutrevision äger rum den 2 april. Bakgrund Kommunens preliminära resultat för 2013 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 357 tkr. Det budgeterade resultatet för 2013 uppgick till 30 tkr. I samband med fastställande av årsredovisningen för 2012 beslutades att 2,5 mkr av 2012 års resultat skulle öronmärkas för Tidsenligt lärande (ipads till elever i äk 4-6). Under 2013 har Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg

45 Vingåkers kommun kostnader på sammanlagt 338 tkr redovisats och i samband med fastställande av årsredovisning för 2013 ska dessa pengar avräknas från de öronmärkta medlen. 2 (5) Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet och tillsammans med justering av 2013 års kostnad på 338 tkr för Tidsenligt lärande uppgår kommunens justerade resultat till tkr. Nämnderna Negativa budgetavvikelser lämnas från kommunstyrelsen med 867 tkr, från samhällsbyggnadsnämnden med 339 tkr och från barn- och utbildningsnämnden med tkr (inkl 338 tkr Tidsenligt lärande som finansieras ur öronmärkta medel från 2012). Positiva budgetavvikelser redovisas från kultur- och fritidsnämnden med 190 tkr och från socialnämnden med 803 tkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr. Kommunstyrelsens negativa budgetavvikelse förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för kollektivtrafik, snöröjning och gatubelysning samt omställningskostnader i samband med genomförd fastighetsaffår. På sikt är de senare, kostnader som behöver reduceras lyckades man inte fullt ut med att göra det. Uppdraget är att ha en budget i balans och kommunstyrelsen och dess underliggande enheter står därmed inför fortsatt arbete att komma inom sin budgetram kommande år. Samhällsbyggnadsnämndens negativa avvikelse förklaras dels med högre kostnader för bostadsanpassningar än budgeterat och dels med att intäkterna på miljösidan blivit lägre än budgeterat. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse har till största delen uppkommit som en följd av många nyanlända barn där nämnden saknat budget framförallt inom grundskolan, men också med anledning av höga kostnader för gymnasieskola samt köp av platser i friskolor och interkommunala platser. Efter fyra månader prognostiserades ett underskott på chygt 4,0 mkr och en åtgärdsplan togs fram. Större åtgärder/ förändringar under året var bland annat att Högsjö förskola flyttade in sin verksamhet i Högsjö grundskola, Baggetorps förskola byggdes ut för att ha lämpliga lokaler till fritids och att ett Interkulturellt gymnasium startade på Vidåker. Förslag på flera långsiktiga åtgärder har också tagits fram, såsom flytt av Myrstackens förskola till Hansjö grundskola, ny skolorganisation för Hansjö /Vidåker och höjning av Kulturskolans avgifter. Alla dessa sammanslagningar/ förändringar bär med sig ekonomiska effekter i många fall till det positiva i form av minskade kostnader Ookalreduceringar, minskade utbildningskostnader osv), vilket i sin tur leder till att kostnaderna per barn/ elev minskar. 45

46 Vingåkers kommun Kultw:- och fritidsnämndens prognos för 2013 pekade i samband med delårsbokslutet på ett underskott på cirka 200 tkr med anledning av lägre intäkter än förväntat på badhuset. Nämnden beslutade om en rad sparåtgärder för att komma i balans, bland annat att utdelning av stipendier inte skulle ske och verksamheterna uppmanades till allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övlig bidrog sammantaget till att en positiv budgetavvikelse uppstod för (5) Socialnämnden lämnar en positiv budgetavvikelse trots ett mycket hårt resursutnyttjande i äldreomsorgens särskilda boende (säbo) och en kraftig ökning av antalet utförda hemtjänstlimmar under hösten. Den positiva avvikelsen härleds till att säbo-platser inte behövde återöppnas samt viss vakanshållning av ~änster. Totalt redovisar äldreomsorgen en positiv budgetavvikelse på 2,8 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt och överskrider budget med nästan 2,5 mkr. Även kostnader för vård av barn i familjehem har överskridit budget. Finansen Finansen redovisar totalt en positiv avvikelse på tkr jämfört med budget, vilket gör att kommunen, trots nämndernas negativa utfall, redovisar ett resultat som är bättre än budgeterat. Det finns två större förklaringar till den positiva avvikelsen. Dels har kommunen under året erhållit engångsintäkter genom återbetalda premier för AF A avtalsförsäkringar för åren 2005 och 2006 på totalt 7,5 mkr och dels har skatteintäkter och generella statsbidrag blivit 8,8 mkr högre än budgeterat. De totala kostnaderna för pensioner har varit avsevärt högre än budgeterat och avviker med 7,6 mkr jämfört med budget främst beroende på att kommunens pensionsskuld till de anställda ökat och att kostnaden för utbetalda pensioner stiger i takt med att fler går i pension. I samband med försäljning av fastigheter har kommunen erhållit realisationsvinster på 357 tkr och även belastats med realisationsförluster på 536 tkr. Finansiella mål Kommunens resultat ska i genomsnitt under planperioden (tre år) uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatet 2013 innebär 0,65 procent. Målet är inte uppfyllt för det enskilda året. Kommunens resultat den senaste treårsperioden, åren , som procent av skatter och generella statsbidrag uppgår till 1,69 procent, vilket innebär att målet är uppfyllt. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Inga nya lån har upptagits under året. Målet är uppfyllt. Kommunens lånevolym ska årligen minska med minst 2,5 mkr. Under 2013 har amortering på lån skett med 2,5 mkr. Målet är uppfyllt. 46

47 Vingåkers kommun Kommunen uppfyller samtliga finansiella mål under verksamhetsåret (5) Kommunen har en resultatu~ämningsreserv till vilken medel årligen kan avsättas om kommunfullmäktige så beslutar. Avsättning kan göras om kommunens resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2013 är det inte aktuellt med någon avsättning till resultatutjämningsreserven. Nämndernas begäran om tilläggsanslag Kommunstyrelsen begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Kommunstyrelsen har stora åtaganden på investeringssidan att ta hänsyn till de närmaste åren, bland annat ska sluttäckning av Viks deponi hanteras. Därav är det angeläget att de outnyt~ade medel som återstår från 2013 kan överföras till kommunstyrelsens investeringsbudget Översyn och framtagande av investeringsplan för pågår och ska beslutas av kommunstyrelsen inom kort. Barn- och utbildningsnämnden begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med 235 tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyt~ats. Från förvaltningschefen inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs att dessa medel är tänkta att användas till att genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Skolinspektionens och Arbetsrniljöverkets kritik i de granskningar som genomförts samt för att skapa likvärdighet iförskolelokalernas lärmiljöer. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens investeringsbudget 2014 utökas med tkr, vilket är den summa som återstår ur 2013 års investeringsbudget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 utökas med 235 tkr, vilket är den summa som återstår ur 2013 års investeringsbudget. Slutligen föreslår kommunledningsförvaltningen att årsredovisningen för 2013 godkänns. 47

48 Vingåkers kommun Konsekvenser Kommunens årliga investeringsutrymme bestäms av avskrivningsvolymen. Om investeringarnas storlek överskrider avskrivningsvolymen innebär det att kommunen har ett upplåningsbehov. 5 (5) Kommunens avskrivningar 2014 budgeteras till tkr, vilket också är den totala investeringsbudgeten för 2014 enligt beslut taget av kommunfullmäktige i november Med ovanstående utökningar innebär detta att investeringsvolymen 2014 kommer att uppgå till tkr, vilket i sin tur innebär en högre belastning på kommunens likviditet och att ett upplåningsbehov kan föreligga. Bilagor Arsredovisning 2013, Vingåkers kommun Nämndernas verksamhetsberätteler och beslut VINGAKERS KOMMUN KommunIedningsförvaltningen eoo =-'----. Marita Skog _ '"'::> Kommunchef &U~U/dAf-U Elin Höghielm Ekonomichef 48

49 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sn 16 Sammanträdesdatum tt Dnr 27/201\ 042 I i/in~~"i<ers KOMMUN I,'\'ornrnunstyrelsen i" ~ 201~ -03- o 4 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Socialutskottet tar del av bokslut och verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen består dels aven sammanfattning och dels aven fullständig version. Dessa beskriver bland annat viktiga händelser under året, mål och måluppfyllelse, personal och utbildning, ekonomisk utvärdering och nyckeltal. Handikappomsorgens och äldreomsorgens olika verksamheter beskrivs samt verksamheterna individ- och farniljeomsorgen, medicinskt ansvatig sjuksköterska, anhörigstöd och vän~änst. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse Expediering Kommunstyrelsen JUsJ/vatfcJes sign Utdragsbestyrkande 49

50 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammantradesdatum Socialnämnden (29) Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagande KommWlhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (!<D) Tomas Ring (S) Sari Thoren (M) Agneta Skarp (VTL) Kjell Rosen (MP) Frida Skoogh (S), ~änstgörande ers Håkan Persson (S), ej tjänstgörande ers Monica Widen (S), ej tjänstgörande ers Karin Andersson CC), ej tjänstgörande ers Urban Andersson (M) ej tjänstgörande ers Kameran EIgailani (V), ej ~änstgörande ers Dag Wallströmer, socialchef Lena Brännlund, nämndsekreterare Gunnel Fame-Wiborn l Marita Andersson l Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Sävhanunar Kommunbuset, Vingåker, den Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Bo Sävhammar ---J.~... ~... ~..... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Socialnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Lena Brännlund Justerandes sign Utdragsbestyrkande 50

51 z w o z,.,«3 5 () ~ ~ In SOCIALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse 2013 Viktiga händelser åke s ij;v~ ~ tjrj/1y:6 (lr,:l ej'/) elv ~tj/j' SIV J /6 /~/~ VI NGÅ E(~S KOMMUN Kommunstyrelsen O 4 Dn41/aQI1,Drr llt DlIa Projektet med hälsocoach för äldre avslutades i augusti med en stor fest på Hj älmargården. Treserva är infört som gemensamt verksamhetssystem i hela förvaltningen Katrineholm har under hösten lämnat Ekgården och de tre avdelningarna från Nordangård har flyttat in på Ekgården. Psykiatrins gruppbostad på Orrgränd har flyttat till Hjortgränd (gamla Nordangård) Barnkorttids har flyttat till Hjortgränd (gamla Nordangård) En del av Daglig verksamhet har flyttat från Lundgrens väg till Ekgården. Motivet har under hösten varit stängt pga personalomsättning och föräldraledighet. Kärleksvecka på Vidåker Samverkan med Katrineholm påbörjad med utbildning för familjehem Kollegial revision genomförd inom handikappomsorgen Ett stort värdegrundsarbete påbörjades under hösten. Inköp av arbetskläder till hemtjänsten En satsning på sociala aktiviteter inom säbo:s somatiska avdelningar Anhörigcentrum har flyttat Mötesplatsen med verksamhet för nyanlända har fått egen lokal och verksamheten utökats med hjälp av statsbidrag En stor jul- och inflyttnings fest med anhörigträff samtidigt med ca personer den 11:e december på avdelningarna Lunden/Liljan. Fredagscafe startat för handikappomsorgen på Sävstagården. Inventering psykisk ohälsa genomförd och godkänd av socialstyrelsen. Daglig verksamhet startar frukostcafe i kommunhuset Under året har ytterligare 8 personer deltagit i utbildning till undersköterska inom omvårdnadslyftet., Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Vingåker har attraktiva arbetsgivare och en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Under året har inga nya chefer tillsvidare anställts. Några av cheferna saknar fortfarande utlovade utbildningar under introduktionsåret. Under året har endast enhetschefen för Fenix av cheferna som haft extern handledning. Delegationsordningen för personalärenden är ej reviderad. Deltidsarbetande har erbjudits utökad ~änst då vakanser uppstått när detta kunnat göras inom befintlig ekonomisk ram och utan allt för stora men föt verksamheten. fl Under året har det i socialförvaltningen hållits 502 st. medarbetarsamtalllönesamtal fl Under året har det i socialförvaltningen hållits 263 st. arbetsplatsträffar 51 1 (10)

52 Vingåkers kornmun En jämnare könsfördelning ska uppnås. Vid årsskiftet var andel män bland de anställda: I ,42 % 7,61 % I 8,65 % ,18% 88,92 % 89,48 % Sjukfrånvaron ska minska 2012 I ,67 % 6.52% Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service och kvalitet En del av uppmärksammade brister i informationen på hemsidan har rättats till. I enlighet med Tillgänglighetsplanen utsågs en stipendiat. En ramp har byggts till anhörigcentrum. Vingåker har lämnat samarbetet med personligt ombud vilket försämrat tillgängligheten för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt 59 medarbetare har deltagit i utbildning i sparsam körning. Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa Ett antal äldresäkerhetsdagar har hållits på tre orter i kommunen där det bland annat getts information om hjälpmedel. Genom arbetet med en handlingsplan för strategin för barn och ungas hälsa har nämnden arbetat för en förbättrad folkhälsa. Den genomförda nattfastemätningen på säbo visade på kraftigt förbättrat resultat mot tidigare år. En kartläggning av måltidsverksamheten inom handikapp omsorgen är genomförd. Riktlinjer och rutiner för måltids situationen i Handikappomsorgen är ej upprättade. Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner Aktivt deltagande i samverkan med Viadidakt, arbetsförmedling, försäkringskassa, RAR m fl för att minska arbetslösheten bland ungdomar Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer Enligt socialstyrelsens brukarenkät är de boende på kommunens äldreboenden mindre nöjda med boendemiljön än genomsnittet i landet. Andelen bostäder med hiss har ej ökat i kommunen. Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet och brukarval styr vardagen Valfriheten för brukare ska på olika sätt utvecklas. För att öka valfriheten för brukare har det under året arbetats mycket med genomförandeplaner och delaktighet i dessa (10)

53 Vingåkers kommun Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet Antalet hem~änstbrukare med privat utföra re har på ett år minskat med 33 % från 9 st. till 6 st. Nämndens mål och måluppfyllelse Socialförvaltningens övergripande mål För att se de exakta målformuleringarna hänvisas till verksamhetsplanen. Myndighetsbesluten ska ha en rättssäkerhet så att minst 95 % klarar en prövning i högre ll1slans. I d h 90 o~ d p. enomsrutt un er aren - ar o gjort etta I I % 87% I 100 % 87% 88% I 100% Samarbete ska utvecklas med olika frivillig- och intresseorganisationer. Samverkan har framför allt utvecklats inom projektet "Äldres Hälsa". Äldresäkerhetsdagarna genomfördes i samverkan med pensionärsorganisationerna. Dessa har även deltagit i arbetet med HOTrådets uppdrag om kost för äldre. Antal avtal med föreningar är oförändrat. I I Vård och omsorgscollege är certifierat både på regional och lokal nivå. All information som ges ut till allmänheten ska vara tillgänglig för alla och lätt att förstå. Under året har ytterligare brister på hemsidan rättats till, en del kvarstår dock Den som vårdar anhörig ska ges goda stödinsatser. En utvärderings enkät är genomförd även Svaren visar på fortsatt gott betyg av dem som utnyt~at anhörigstödet. Fler stödinsatser ska kunna fås som kommunal service utan myndighetsbeslut. öljande insatser kan fås som kommunal service: Primärbehandling på Vårnäs, primärbehandling på Mercur, stödsamtal på familjecentralen. För invånare över 65 år: hjälp av Fixarmalte, egna timmar för serviceinsatser som städning, inköp, trädgårdsskötsel, m.m. 8 personer har under året utnyttjat egna timmar. På grund av det nya verksamhetssystemet fattas numera formellt biståndsbeslut för mat~änst och trygghetslarm men skillnaden för bmkaren är minimal. 29 familjer har erhållit stödsamtal via familjecentralen. Verksamhetsmål inom Individ- och Familjeomsorg Målet om oförändrat försörjningsstöd har ej nåtts Genomgång av rutiner har ej hunnits med i önskad omfattning. Fortsatt utveckling av ALV A, familjecentralen och den egna insatsgmppen har skett. De olika sysselsättningsprojekten har fortsatt och det är fortsatt relativt korta bidrags tider för försörjningsstöd, även om de ökat. Alla placerade barn har fått samtal med handläggare minst var tredje månad. Fem av tolv placerade barn har fått samtal varannan månad i enlighet med kvalitetsgarantin. 3 (10) 53

54 Vingåkers kommun Verksamhetsmål inom Handikappomsorgen 4 personer har extern daglig verksamhet I slutet av året hade 96 av totalt 106 brukare, dvs 91 %, en genomförandeplan som var högst 6 månader gammal var motsvarande siffra 63 %. Ingen brukare har under året begärt individuell plan. Verksamhetsmål inom Äldreomsorgen I slutet av året hade 218 av 238 brukare, dvs 92 % en aktuell genomförandeplan. Efterfrågan på särskilt boende har under hela året motsvarat tillgången på platser. A l b k lk k Andel registrerade i palliativa registret som fått 34 % 41,7 % 62,5 % brytpunktssamtal 6 fördjupade läkemedelsgenomgångar är genomförda 26 enkla läkemedelsgenomgångar är genomförda Flera insatser har gjorts kring kosten och måltidssituationen Arbetet med att förhindra allvarligt vårdrelaterade infektioner bedrivs länsgemensamt tillsammans med landstinget Anhörigstödet har erbjudit många olika former av stöd till anhöriga Värdighetsgarantin inom hemtjänsten att alltid kontakta brukaren vid större försening än 15 minuter har ej klarats av. Verksamheten ser ej heller någon möjlighet att inom överskådlig tid klara garantin. Förslag till handlings plan för förbättrad kost i ordinärt boende är framtagen. Ekonomisk utvärdering Sammandrag i tkr Intäkt fk'os tn Netto Budget Utfall Diff lbudget Utfall Diff Budget Utfall ldiff Nämnd, gem adm iifo ~O vw / Totalt Socialnämnden lämnar 2013 åter ifrån sig ett överskott. Denna gång på drygt 700 tkr.. Detta sker trots ett mycket hårt resursutnyttjande i äldreomsorgens särskilda boende och en kraftig ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar under hösten. Även försörjningsstödet ökar kraftigt och överstiger budget med nästan 2,5 miljoner kr. De stora avvikelserna på intäktssidan beror för IFO:s del på mottagandet av ensamkommande barn och flyktingmottagandet och för äldreomsorgen är det en bokföringsmässig effekt av intäktsftnansiering av hemtjänsten. 4 (10) 54

55 Vingåkers kommun Nämnd och gemensam förvaltning redovisar överskott främst p.g.a. Katrineholms kommun hyrde Ekgården ett kvartal längre än budgeterat och ett antal tillfålliga statsbidrag. De största underskotten finns för försörjningsstöd och vård av barn i familjehem. Det är oroande att försörjningsstödet fortsatt att öka snabbt. Utbetalningarna har på ett år ökat med nästan 1,8 miljoner kr. Antalet personer som fått försörjningsstöd har ökat från 456 st till 631 st Ar 2013 var första året då effekterna av etableringsreformen verkligen märktes och socialförvaltningen varnade för utvecklingen redan i bokslutet för Balanskontot för ensamkommande barn har förbättrats med 644 tkr på ett år och låg vid årsskiftet på tia. Balanskontot för flyktingmottagande har under året försämrats med tkr och behållningen vid årsskiftet var tkr. Handikappomsorgen lämnar ett underskott på knappt 800 tkr främst beroende på lägre intäkter för personlig assistans än budgeterat. Barnkortis har under året sålt platser till två kommuner och Migrationsverket. Socialpsykiatrin har haft mycket extra bemanning på grund av hot och våld mot personal och brukare. Även inför 2014 råder obalans för personlig assistans men övriga underskott, de som verksamheten kan påverka, är åtgärdade. Äldreomsorgen visar ett stort överskott på knappa tkr. Resultatet är starkt med tanke på att säbo under året varit i princip fullbelagt, Nordangård har flyttat in på Ekgården och omfattande personalutbildning i det nya dokumentationsprogrammet har ägt rum. Förklaringen till att det ändock blev ett stort överskott är att säboplatser inte behövde återöppnas, vilket det fanns en reserv för, och att två sjuksköterske- och en chefs tjänst har hållits vakanta. Det tredje året med intäkts finansierad hemtjänst gör den egna regin stora överskott men nämnden gör ett underskott på hemtjänsten totalt på grund av betydligt fler utförda timmar än budgeterat. Effektiviteten i verksamheten har ökat betydligt och andelen registrerad brukartid låg i december på % vilket är mycket bra mot tidigare år och mot omvärlden. Investeringar Införandet av nytt verksamhetsprogram har genomförts llli:som upphandling av planeringsprogram och trygghetslarm. En del möbler har inhandlats vid omflyttning av verksamhet och hemtjänsten har fått en förstärkning av arbetsidäder. Nyckeltal och verksamhetsmått Avvikelse från standardkostnad enligt SCB/SKL "Vad kostar verksamheten i din kommun" Negativ siffra innebär att verksamheten har lägre kostnader än fönräntat. Individ- och familjeomsorgen mer än halverade sin "överkostnad" Kostnadsläget var dock högt. För äldreomsorgen beror den något höga standardkostnaden på att lokalkostnaden 2011 var 39 % högre än rikssruttet och att intäkterna från avgifter/invånare över 65 år endast var 41 % av rikssruttet. LSS ligger stabilt på mycket låga kostnader jämfört med förväntad standardkostnad Äldreomsorg -12,6-10,3-1,3 5,9 0,7 1,7 1,2 % Ind.-o. Fam. 13,5 26,9 27,1 17,9 32,3 38,0 16,2 Omsorg % LSS% -10,7-13,4-12, (10)

56 Vingåkers kommun IFO Utfall 2007 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2013 Kostnlkommuninvånare försörj ningsstöd Mottagna PUT Mottagna enl avtal ensamkommande Barn i familjehem under året Barn i HVB under året Barnsskyddsanmälningar Utnyttjade nätter härbärget 561 kr O kr 686 kr O O kr 812 kr kr *4 28*4 O kr 175* Handikap~omsorg LASS-ärenden Pers ass LSS Gruppbostad vuxna Daglig verksamhet Kommunal psykiatri Utfall Utfall Utfall Utfall I Utfall l Utfall Utfall Äldreomsorg Beslut om plats i Säbo Medelålder Säbo * 1 Genomsnittlig boendetid för personer som avled j an-j un på Säbo Genomsnittlig ålder vid inflyttning Säbo j an-j un Betalningsdygn*2 Läkemedelsavvikelser * 5 Fall *3 Hemtj änstärenden Andel utbildade usk Uppdrag för FixarMalte Brukare med privat utförare Utfall % Utfall Utfall ,2 84,5 4 år 2år 1 mån 7 mån 75,8 84, % 68 % Utfall Utfall Utfall ,0 87,3 3 år 2 år 2 år 11 5 mån 4 mån mån 88,2 84,1 86,8 10 O O % 79% 83 % Utfall år 4 mån 84,5 O % 77 6 *** ingen mätning *1 mätpunkt juli *2 exklusive asylsökande *3 beräknat efter första halvåret *4 inom etableringsreformen *5 From inklusive utebliven signering 56 6 (10)

57 Vingåkers kommun Utförda timmar hemtjänst egen regi ' Serv ice, ka lkv l - Omvårdn. k alkvl Service, ulförda t im totalt - Omvårdn,u tfördatim totalt - Serv ice hem t j, utförda tim - Omvårdn hemtj, utförda tim - Se rv ice demens, utförda tim 500 o r. T Omvårdn demens, utförda tim.._".... ~.!f9!9.~ n"~!"e?9.~~. ~.~gj..~~1.~ "" " " " Service, kalkyl Ornvardn, kalkyl Service, utförda tin, tota lt - Omvårdn, utförda tim totalt --Service hemtj, utfö,da tiol Omvårdn hemtj, utförda tiol - Service demens, ut förda tim I! I o - Omvardn demens. ut förda tim Kommentar Antalet utförda hemtjänsttinllnar har på grund av ökat behov kraftigt överstigit det budgeterade under 2:a halvåret. 7 (10) 57

58 Vingåkers kommun Utbetalt försörjningsstöd/månad 201~ ,,-,-.-.., , - _ , _ "'." 1" Framtiden -,., - - Hf-I-1I-I- H-I-1 Seriel o I T I I I r r j T ';:: \Il L- L-.;:: \Il 'ro = 'ro :; L- L- ';:: \Il L- L- L- Q} Q} ro 'ro ~ ~ ro... Q} Q} L- ;j Q} Q} ro.o.o ro ro 2: -..o.o ro ;j ;j ;j 2:.o.o c: 2: E E c: 2: E E c: 2 E E ro Q} Q} ro Q} Q} ro Q} Q} >... > -. o- o a > Q. o o Q} Q} Vl z Vl z el z Framtidsscenariot för socialnämnden är väl känt. En befolkning som blir äldre och där behovet av hem~änst ökar årligen och behovet av särskilt boende ökar från år 2020 och framåt. En ökad alkohol och droganvändning bland befolkningen som leder till missbruk, familjeproblem, kriminalitet, bristande föräldraförmåga och ett ökat antal äldre med demens sjukdomar, Samtidigt kommer konkurrensen om personal att hårdna, Statens krav gör att en allt större del av arbetstiden för samtliga personalkategorier måste användas för olika former av dokumentation, Vingåker ligger dock bra till och är väl tillgodosett med lokaler för särskilt boende, strategiska satsningar på hemrehabilitering och demensgrupp i hemtjänsten, Inruvid- och familjeomsorgens omställning till mer förebyggande insatser, satsning på egna familjehem, familjecentral och det utvecklade samarbetet med barn- och utbildnings förvaltningen gös oss bättre rustade för framtidens utmaningar, Den omfattande samverkan med landstinget och andra kommuner i länet är också en faktor som kommer att bidra till möjligheten att bibehålla en god verksamhet för kommunens invånare, Inte rn kontroll Följande internkontroll har redovisats för KS Sn 5 Sn 10 Sn 22 Sn 24 Sn 25 Sn 28 Sn 33 Sn 46 Brukarenkät handilmppomsorgen Budgetuppföljning januari-november 2012 Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2012 Avvilcelse- och fallrapport 2012 Nattfastemätning 2012 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Budgetuppföljning januari 2013 Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 58 8 (1 0)

59 Vingåkers kommun Sn 47 Budgetuppföljning januari-februari 2013 Sn 58 Budgetuppföljning januari-mars 2013 Sn 69 Revisionsrapport - Implementering av styrmodellen Sn 70 Revisionsrapport - Granskning av illternkontroll Sn 76 Budgetuppföljning - januari-april 2013 Sn 84 Budgetuppföljning - jan-maj 2013 Sn 86 Delårsbokslut Sn 104 Rapport internkontroll ersättningar från Migrationsverket Sn 117 Avvikelser januari - juni 2013 HSL Sn 118 Avvikelserapport Handikappomsorgen jan-juni 2013 Sn 119 Budgetuppföljning tom september 2013 Sn 129 Budgetuppföljning januari - oktober 2013 Övrig internkontroll Sammanställning av klagomål har gjorts, men den skickades inte vidare till KS. Stickprovskontroll på avgifter ej genomförd då införandet av Treserva inneburit mycket kvalitetsarbete med avgifterna ändå Vårdrelaterade infektioner är ej mätta Nattfasta är mätt gemensamt i hela länet, redovisas på Socialnämnden i januari 2014 Brukarenkät i hem*nsten är genomförd och redovisas på Socialnämnden i februari Läkemedelshantering granskad av apoteket Samtliga barnskyddsutredningar har klarats inom 4 månaders gränsen Översyn av delegationsordning ej genomförd Redovisning av ej verkställda beslut har varit bristfållig men det har ej funnits några sådana Information till personal om Lex maria och Lex Sarah har delvis genomförts Kontroll av könsperspektiv i äldreomsorgens biståndsutredillngar är inledd " Riskanalys på kontrakturprofylax ej genomförd Uppföljning av barnperspektivet i hantering av försörjningsstöd en genomförd Kontroll av livsmedelsrutiner delvis genomförd Utvecklad uppföljningsrutin för familjehemsvård är påbörjad Riskbedömning på brukare i handikappomsorgen är genomförd Enkätuppföljning av klagomål är genomförd Slumpvisa kontroller av försörjningsstöd är ej genomförda. Loggkontroll av journaler ej genomförd Uppföljning av fattade beslut i socialnämnden är genomförd Delegationsbeslut är redovisade till nämnden Kvalitetsarbete Socialnämnden har även 2013 lyckats hålla en acceptabel kvalite i sina verksamheter. Avståndet till vad staten och dess tillsynsmyndigheter kräver i form av oolika dokument ökar dock i takt med att kraven höjs och att nämndens resurser urholl{as. Exempel på kvalitetsarbete som pågår: 59 9 (10)

60 Vingåkers kommun Alla verksamheter arbetar med värdegrundsfrågor. Inom äldreomsorgen pågår också ett projekt med stöd av stimulansmedel från Socialstyrelsen om detta. Miniprojekt i ESL (Ett självständigt liv) har genomförts inom socialpsykiatrin Arbete med riksomfattande kvalitetsregistren Palliativ registret och Senior Alert pågår i verksamheterna. Teamträffar med olika personalkategorier pågår inom de olika verksamheterna Kollegial revision inom handikappomsorgen Avvikelserapporter med åtgärdsprogram görs regelbundet inom äldre- och handikappomsorgen Klagomål, anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria redovisas till nämnden och återförs till verksamheterna för åtgärder vid behov I stort sett all personal har under året fått utbildning i dokumentation i samband med bytet/införandet av verksamhetssystem. VINGAKERS KOMMUN Socialförvaltningen ge~ Socialchef (10)

61 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum Sa01hällsbyggnadsnä01nden Sbn 20 Dm 26/ Verksamhetsberättelse 2013 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sida "om rn unstyreisen O 5 o;,rq'~y/~t,107/lf-'i=[dnr:'::"pl-:' {}L(~a---i, Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvalttlingen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och intemkonttoll kopplade till samhällsbyggnadsnärnndens verksamhet under året. Lennart Andersson (KD) tillstyrker förslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsutskottet , 13 Verksamhetsberättelse 2013 för samhällsbyggnadsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 61

62 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden (32) Sida Plats och tid Kommwthuset Vingåker, torsdagen den 25 februari 2014, kl Beslutande Håkan Persson (S) ordf Rau! Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg (S) Anita Blidh (S) ~änstg ers Lennart Andersson (KD) Per-Erik Lif (V1L) Maria Jakobsson (FP) Övriga deltagande Morgan Fredriksson (S) ej ~änstg ers Kameran Elgailani (V) ej ~änstg ers Gnnnar Karlsson, enhetschef 13, Catarina Djupström, sekreterare Kristin Larsson, miljöinspektör 13 Asa Lwtd, miljöinspektör WaJohansson, miljöinspektör Tony Ljwtgberg, byggnadsinspektör Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014.G.G.0..~v:~... flj/:~{.!k.f.;~~. ca;tåtinald' pstrbm \' f~ I '" ~ ~ ~,j-:/ Paragrafer l... ;... ~_~.... flåkan Persson... "U.{j);j.?L....1.:J?:r!L/.!}Jl?.... Maria Jakobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Sarnhällsbyggnadsnänrrnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker /,n '() '~.. Ljif.?':Y~ ~~ ~ /~~i:!!.t:~::~~.. Catarina Djupström J usterandes sign Utdragsbestyrkande 62

63 Vingåkers kommun Samhällsbyggnads nämnden Verksamhetsberättelse U~/S~VI,,(VI( ;;I.bl,ib/~:I :Vlf /LoP1 Sbil\ j' tto. 1).0 V-l Vijtksamhetsberä.t.te_...,:lJ"'-Sle"- V/NGÅI<ERS KOMMUN Kommunstyrelsen Viktiga händelser ~-"~~-~,~~~~ Utvecklingsnämnden bytte den 1 mars namn till Samhällsbyggnadsnämnden. Under en övergångstid fram till 31 juli har tidigare kommunchefen gått in som tf samhällsbyggnadschef. Under våren har en ny samhällsbyggnadschef rekryteras med tillträde den 1 augusti. Verksamheten knuten till samhällsbyggnadsnämnden är inriktad på myndighetsutövning och samhällsplanering. Nämnden har under året hanterat ett antal detaljplaner. Bland annat har en plan tillrättalagts där större byggrätter generellt har beviljats i förhållande till vad planen säger. Planverksamheten är en viktig funktion för kommunens utveckling. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion under våren där de tittade på kommunens rutiner för hot och våld för de som arbetar med myndighetsutövning. Inom utvecklingsenhetens verksamhet intresserade de sig för miljö- och byggnadsinspektörernas arbetssituation och vilka rutiner som finns för att hantera hot och våld på vår enhet. Resultatet av inspektionen blev att rutiner för detta inte finns i dagsläget och att rutiner för hantering av hot och våld måste upprättas senast till augusti Tidsfristen har förlängts på grund av de omfattande arbeten som måste göras för att upprätta en bra arbetssituation för våra inspektörer. Under året har mycket tid lagts ner för att skapa bättre rutiner för att förenkla, öka rättssäkerheten och effektivisera ärendehanteringen. De viktigaste rutinema är klara men det innebär inte att arbete med rutiner och mallar är fardigt, det är ett ständigt återkommande arbete. Tillsynsmyndigheten har genomfört två revisioner,'livsmedel- och miljötillsyn. Vid livsmedelstillsynen konstaterades sex anmärkningar, två av dessa var av övergripande karaktär och kommer att förmedlas vidare till kommunstyrelsen för åtgärder, övriga anmärkningar har analyserats och åtgärderna har tidsbestämts. För miljö- och livsmedelstillsynen har vi fyra inspektörer anställda. För närvarande har vi tre ordinarie och en projektanställd till sista oktober. En av de ordinarie inspektörerna är föräldraledig och återkom i december. Förutom de löpande inspektionerna är inspektörerna involverade i flera projekt. De största projekten är Öljaren (ett projekt för att förbättra statusen), VA-planen och avfallsplanen. Avfallsplanen är klar och nu pågår arbete med åtgärder. Projekten leder till att det blir en ökad arbetsbelastning av både handläggning och telefonrådgivning särskilt VA-planläggningen då det är en stort antal som fått sina avloppsanläggningar underkända. Detta tar mycket tid från övrig löpande och planerad verksamhet. En inventeting av 140 lantbruk har genomförts, En följd av detta är att 60 enskilda avlopp identifierades som inte uppfyller dagens normer. Behov av förstärkning på miljösidan är önskvärt om vi på ett rimligt sätt ska fullfölja vårt uppdrag och de behov som finns relaterat till vår behovsutredning. Vi har i budget utrymme för tre miljöinspektörer. Vi har fyra tillsvidareanställda. För närvarande har vi en som är föräldraledig och återkommer första januari. Detta fasas in med en ny föräldraledighet som kommer runt årsskiftet Till detta har vi en projektanställd fram till och med oktober. Den behovsutredning som gjorts för 2014 konstaterar att vi bör ha fem årsarbeten för att täcka behoven. Detta finansieras till 90 % av tillsynsavgifter. Dessa är beräknade efter att varje inspektör har 600 timmars fakturerbar tid. Timdebiteringen är 807 kr vilket ger en intäkt på 63 1 (3)

64 Vingåkers kommun kr. Arsarbetskostnaden är kr, till den kommer omkostnader i lokaler, utbildning mm. på i storleksordningen c:a kr. Detta ger ett budgettillskott på c:a kr per inspektör. Detta är en rimlig kostnad för de sidoordnade arbetsuppgifter som inspektörerna gör, som exempel deltagande i Öljarenprojektet och VA-plan som pågår. Stora delar av finansieringen finns redan i befintliga budgetramar. Nämndens äskande av mer medel för att få täckning för de fyra tillsvidareanställda har beviljats av Kommunstyrelsen och ingår i 2014 års budgetram. Det råder hårt tryck på byggnadssidan där en ensam inspektör svarar för mycket. Det är en mycket sårbar organisation då mycket är beroende aven enda ~änsteman, t ex vid sjukdom och semester. Detta syntes klart när vår byggnadsinspektör sade upp sig. En ny inspektör är på plats från 1 augusti. Han har snabbt kommit in i verksamheten och vi kan med tillförsikt se framtiden an. Vi hade en dipp i semcenivån när vi var utan byggnadsinspektör men nu är vi ifatt och han har fått tid att se över och ändra blanketter kring bygglov och ptisinformation så det blir tydligare och mer lättarbetat. Vi håller en god service utifrån satta mål om handläggningstid, även om upplevelsen från företagare och medborgare kan vara att det är svårt att få en personlig kontakt med inspektören. Aven nya PBL skapar en utökad arbetsbelastning då fler samråd på byggarbetsplats krävs än tidigare. Kommunövergripande mål av relevans för nämnden Öka antalet godkända enskilda avlopp till sjöar och vattendrag Säkerställa att avfallshantering beaktas i samhällsplaneringen Kommunens lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås i vår verksamhet under perioden Erbjuder En-väg-in för att underlätta för kommunmedborgare och företagare vid samtliga kontakter med enheten. Öka andelen mark tillgänglig för exploatering inom centralorten Att genom tillgänglighet och enkel kommunikation öka upplevelsen av Vingåkers kommun som företagsvänlig. Att genom rådgivning och tillsyn inom myndighetsutövning bidra till att kommunmedborgare och företag gör rätt genom att följa befintlig lagstiftning Prioriteringar under perioden Implementering av ett projektinriktat arbetssätt för att öka effektiviteten inom miljöverksatnhetens tillsyn och kontroll, med start för följande tre områden: Miljön på skolor för att ge våra kommunmedborgare en hälsosam skolmiljö Redlighet inom resturanger för att säkerställa att kunden erhåller den vara han eller hon betalar för Inventering och tillsyn av lantbruksverksatnheter 64 2 (3)

65 Vingåkers kommun Övriga prioriterade områden: Genomföra tillsyn och kontroll enligt tillsynsplan och kontrollplan Färdigställandet aven kommunal VA-plan Aktiviteter enligt energi- och miljöplanen Påbörja omarbetning av vindkraftstillägget inför nästa mandatperiod, 2014 Påbörja implementeringen av VA -planen Nämnden har prioriterat inspektion av enskilda avlopp i anslutning till våra rödlistade sjöar. En större insats har gjorts, där huvuddelen är i Österåker. Sammanlagt har 175 enskilda avlopp inspekterats, av dessa har 21 åtgärdat bristerna, för 61 pågår ombyggnad och 9 har vitesförelagts. Resterande är under utredning. VA-planearbetet pågår. Policyn är klar för beslut och översikten är fardigställd. Kvar att göra är områdesbeskrivningar och prioriteringar. För att förbättra tillgängligheten har telefontid införts måndag till fredag Detaljplaner prioriteras i följande ordning: Fördjupad översiktsplan för centralorten Planjusteringar för att möjliggöra fastighetsorganisationen Avslut av diverse pågående planer Detaljplan för området vid SäfStahohns slott Planläggning för Alsäter Under året har Lindebol1:20, Loke 1-4 m.fl., Henala, Marmorvägen - Ekebergsvägen i Marmorbyn och Prästgårdsbacken vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har beslutat att avslå Vingåkers kommuns begäran om att upphäva strandskyddet för del av Stavhälla 1:7. En kommunikation har påbörjats för att finna lämpligt sätt att få in avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Kvalitetsdeklarationer Vi lovar att: Du inom fem arbetsdagar får ett skriftligt besked om att ditt ärende inkommit till oss Vi inom femton arbetsdagar från att kompletta handlingar lämnats in handlägger och lämnar beslut i ärenden som rör installation av eldstäder Detta uppfyller vi. Gunnar Karlsson Samhällsbyggnadschef 65 3 (3)

66 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll VINGÄKERS KOMMUN Dnr Kommunstyrelsen / O 5 JDlWpI Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum "no 13 Kfn 10 Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämndens beslut Dnr9/ Kultw:- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till kultw:- och fritidsnämndens verksamhet under året. I januari invigdes en skateramp för inomhusåkning på Fritidsgården. De yngre ungdomarna kan där under trygga former och med vuxen tillsyn träna sina fårdigheter i skateåkning. ÖVer 500 personer (fyra föreställningar och slutsålt) såg "Svensktoppen 50 år" som arrangerades på Vingåkers hotell. I juni invigdes bildprojektet "Bilder berättar" som visades i Säfstaholmsparken under hela sommaren. Bilderna visade människor och miljöer i Vingåker för drygt 100 år sedan. Bokutlåningen vid biblioteket har för första gången på flera år ökat. Detta gäller glädjande nog även barnutlåningen och trots att Högsjö bibliotek varit stängt en stor del av året på grund av ombyggnad. I samband med delårsrapporten och den därmed gjorda ekonomiska prognosen uppmärksammade förvaltningen nämnden på att Badhusets intäkter på årsbasis skulle bli cirka 200 tkr lägre än budgeterat. Med anledning av detta beslutade nämnden om en rad sparåtgärder för att komma i balans. Verksamheterna anbefalldes även allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övrigt bidrog sammantaget till att det förväntade underskottet vändes till ett överskott Totalt har kultw:- och fritidsnämndet en positiv avvikelse mot budget på 202 tkr. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 66

67 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida 14 Forts. Kfn 10 Beslutsunderlag Kfn:s beredningsutskott , 7 Verksamhetsberättelse 2013 för kultur- och fritidsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 67

68 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (16) Sida Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 27 februari 2014, kl Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) ~änstg ers Marie Louise Thyberg (S) Arnold Widen (M) Christina Hallin (MP) Övriga deltagande Anita Blidh (S) ej tjänstg ers Therese Palm (S) ej tjänstg ers Erica Larsson (VIL) ej tjänstg ers Lars Furborg, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Tommy Björkdal, enhetschef 7 9 Ann Gerdtrnan, enhetschef 7 9 Annica Helgadotter Påle, enhetschef 7 8 Utses att justera Gerd Johansson Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande KommWlhuset Vingåker, tisdagen den 4 mars 2014 fy) ~.~.L!Il!!:1.~... f.~.... Catarina Djupström Paragrafer 7 14,~L:;:' d-r;-" /'./ ;ft!;- "'G'-/27~ rhl<./! f/... "' Robert Skoglund (/ Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Underskrift. Namnförtydligande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 68

69 Vingåkers kommun Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Dnr \II,IS,'<OMrvJUN Kommunstyrelsen O 5 Viktiga händelser I januari invigdes en skateramp för inomhusåkning på Fritidsgården. De yngre ungdomarna kan där under trygga former och med vuxen tillsyn träna sina fardigheter i skateåkning. Över 500 personer (fyra föreställningar och slutsålt) såg "Svensktoppen 50 år" som arrangerades på Vingåkers hotell. I juni invigdes bildprojektet "Bilder berättar" som visades i Säfstaholmsparken under hela sommaren. Bilderna visade människor och miljöer i Vingåker för drygt 100 år sedan. Bokutlåningen vid biblioteket har för första gången på flera år ökat. Detta gäller glädjande nog även barnutlåningen och trots att Högsjö bibliotek varit stängt en stor del av året på grund av ombyggnad. Under året bildades SAM-kultur Sörmland som är ett kulturpolitiskt sammansatt organ med representanter från Landstinget och länets alla kommuner. Tillsammans med kulturcheferna kommer gruppen att arbeta med förverkligande av de kulturpolitiska målen i Sörmlands kulturplan. Fullmäktiges verksamhetsmål - måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål gjort följande prioriteringar: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa. Vingåker erbjuder alla goda möjligheter till ett rikt kulturliv med mångfald och bredd. I Vingåker finns en hög grad av integration mellan kulturer. Förvaltningen har tagit fram indikatorer som svarar mot dessa mål: Uppnå 98 % simkunnighet i simskolan. Resultat: Simkunnigheten i årskurs 5 blev 98%. Antalet barn och ungdomar skall öka iforeningslivet. Förvaltningen skall samarbeta med föreningslivet för att öka medlemstillströmningen. Särskilda "prova på" tillfållen kommer bl a att anordnas. Resultat: Ersättning för antalet medlemmar i bidragberättigade ungdomsorganisationer i åldern 5-20 år har ökat med 4%.! Förvaltningen skallgenomfora minst 50 kulturarrangemangfordelade på olika åldersgrupper (4)

70 Vingåkers kommun Förvaltningen skall bredda utbudet för att så många som möjligt får del av programverksamheten. Resultat: Förvaltningen har i egen regi eller i samarbete med annan arrangör genomfört 63 offentliga kulturarrangemang. Utöver detta tillkommer musik- och teater i skolorna, program inom avdelningarna i äldreomsorgen och skolbio. Programmens målgrupp har varit alla åldrar. (Se särskild bilaga) FÖf1Jaltningen skall arrangera minst Jim aktiviteter med syfte att b'ka integrationen mellan olika kulturer. Resultat: Fritidsgården har genomfört två aktiviteter och biblioteket två. Under 2014 planerar Fritidsgården att arbeta med ett större integrationsprojekt. Fritidsgården skall genom aktiviteter och information minska användningen av ach intresset for droger. Resultat: Målet är svårt att mäta men Förebyggande Ungdomsgruppen konstaterar i en rapport att det mesta tyder på att bruket av droger bland ungdomar i Vingåker under året legat på en förhållandevis låg nivå. FÖf1Jaltningen har dessutom som eget mål att 97% av användarna/ kunderna skall vara nöjda med verksamheternas service. Resultat: Tre av fyra enkäter är utvärderade och de pekar på en genomsnittlig nöjdhetsgrad på över 98%. Visst missnöje finns med omklädningsrum och duschar i badhuset men dessa kommer att rustas upp under sommaren Intern kontroll I nämndplanen för 2013 har nämnden fastställt internkontroll beträffande verkställda beslut, diarieföring, kassahantering samt vattenprovtagning i badhuset. Uppföljning och redovisning ägde rum på kultur- och fritidsnämndens sammanträde Ekonomisk utvärdering I samband med delårsrapporten och den därmed gjorda ekonomiska prognosen uppmärksammade förvaltningen nämnden på att Badhusets intäkter på årsbasis skulle bli cirka 200 tkr lägre än budgeterat. Med anledning av detta beslutade nämnden om en rad sparåtgärder för att komma i balans. Verksamheterna anbefalldes även allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övrigt bidrog sammantaget till att det förväntade underskottet vändes till ett överskott. Större avvikelser mot budget noteras på följande kostnadsställen: Badhusets underskott på intäktssidan blev hela 250 tkr. Men eftersom man även lyckades hålla kostnaderna nere, bl a genom mindre inköp till cafeet stannade den negativa avvikelsen mot budget på 119 tkr (4)

71 ,. Vingåkers kommun Fritidsgården visar en positiv avvikelse på 77 tia. Detta beror bl. a på att gården i år inte genomförde någon Sälenresa. Det bör påpekas att denna inte ställdes in på grund av besparingar utan det var ungdomarna själva som valde bort den. Vidare belastades inte Fritidsgården retroaktivt för en större post felaktiga löner, vilket förvaltningen först räknat med. Denna summa bokfördes i stället inom finansen. Nämnden beslutade att inte dela ut några stipendier 2013 varför anslaget på 40 tia är oförbrukat. En viss återhållsamhet när det gäller investeringsbidrag till föreningarna har resulterat i att anslaget visar ett positivt resultat på 49 tia. Av anslaget för oförutsedda kostnader hos samlingslokalerna har 40 tia tagits i anspråk. 100 tia är budgeterat, vilket gör att anslaget har ett positivt resultat på 60 tia. Samtliga övriga verksamhetsområden utom Turistbyrån visar också positiva resultat. Totalt har kultur- och fritidsnämndet en positiv avvikelse mot budget på 202 tkr. Investeringar Under sommaren har Kommunfastigheter AB bytt ut hela ventilationssystemet på badhuset. På biblioteket byts successivt de gamla bokhyllorna ut till ett modernt och mer flexibelt system. Framtiden Flera stora investeringar planeras i badhuset kommande år. Med dessa kommer förhoppningsvis badhusets livslängd att förlängas och badet bli mer attraktivt. För att behålla konkurrenskraften kommer under våren 2014 ett Leklandskap att installeras. Duschar och omklädningsrum kommer dessutom att rustas upp under I den kommunövergtipande fastighetsutredning som f n pågår föreslås att Fritidsgårdens verksamhet inom de närmaste åren flyttas till Vidåkersskolan. Inga större förändringar i verksamheten är i övrigt planerad för de kommande tre åren. Nyckeltal och verksamhetsmått tv erksarnhetsmått: :t lbokutlåning per år och invånare 6,8 6,6 6,6 6,5 \Antal besök vid huvndbiblioteket lkostnad per boklån 56,8; 56,7 54,45 51,57 )Antal kulturarrangemang ~5!Besök Säfstaholm varav utställning lantal bad i badhuset/ år & invånare 4,5 5,3 5,8 5,6 lantal sålda gårdskort Fritidsgården , , , (4)

72 Vingåkers kommun Länsjämförelser: Stöd till studieorganisationer: Genomsnitt för länet: 56 kr per invånare. Högst: Eskilstuna 109 kr. Lägst: Nyköping och Strängnäs O kr. Vingåker 23 kr. Allmän kulturverksamhet: Genomsnitt för länet: 274 kr per invånare. Högst: Eskilstuna 429 kr. Lägst: Trosa 24 kr. Vingåker 268 kr. Biblioteksverksamhet: Genomsnitt för länet: 419 kr per invånare. Högst: Katlineholm 520 kr. Lägst: Gnesta: 371 kr. Vingåker 395 kr. Kulturverksamhet totalt (inklusive musik- och kulturskola): Genomsnitt för länet: 958 kr per invånare. Högst: Katrineholm 1197 kr. Lägst: Gnesta 715 kr. Vingåker 917 kr. Antal årsverken inom biblioteksverksamheten: Genomsnitt för länet per 1000 invånare: 0,50. Högst: Katlineholm 0,71. Lägst: Gnesta 0,41. Villgåker 0,55. Udåning biblioteken (2012): Genomsnitt för länet per invånare: 6,6. Högst: Nyköping 8,8. Lägst: Trosa 5,4. Vingåker 6,6. Stöd till bidragsberättigade ungdomsorganisationer: Denna uppgift finns inte i offendig statistik. Följande kommuner har svarat på vår förfrågan; Trosa: 158 kr per invånare, Oxelösund 98 kr, Katlineholm 143 kr, Nyköping 193 kr, Eskilstuna 104 kr, Gnesta 78 kr, Vingåker 145 kr. (Genomsnitt: 131 kr). :\~,~JiM(/..~ Lars Furborg förvaltningschef 72 4 (4)

73 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll '---'--,,~~~'------, Vil~GÅI~ERS KOMMUN Kommunstyrelsen Dill Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kfn 11 Dm 10/ Redovisning av projekt- och balanskonton 2013 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av projekt- och balanskonton Redovisningen delges kommunstyrelsen och revisorerna. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat , 129, att uppdra till styrelser och nämnder att årligen granska sina balanskonton. Följande saldon fanns på kulturoch fritidsnämndens balanskonton per den 31 december 2013: Statsbidrag asylsökande Skolbio Kulturrådet litteraturstöd O Beslutsunderlag Kfn:s beredningsutskott , 8 Redovisning av aktuella saldon på balanskonton från kultur- och fritidsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Revisorerna PWC Justerandes sign Utdragsbestyrkande 73

74 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanlrädesdatum Sida VINGÄKERS KOMMUN BoV 17 Dnr 22/ Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämndens beslut Onr IDnrpl Bam- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till kommande års verksamhetsberättelser ska verksamhetens resultat, analys och förslag till förbättringar tydliggöras. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att till alla medarbetare i verksamheten framföra nämndens uppskattning för de goda resultaten som har presterats under föregående år Beskrivning av ärendet Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till bam- och utbildningsnämndens verksamhet under året. Utskottet diskuterar ärendet och enas om att nämnden föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att till kommande års verksamhetsberättelser ska verksamhetens resultat, analys och förslag till förbättringar tydliggöras. Robert Skoglund (S) föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att till alla medarbetare i verksamheten framföra nämndens uppskattning för de goda resultat som har presterats under föregående år, vilket nämnden godkänner. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 14 Verksamhetsberättelse 2013 för bam- och utbildningsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen 74 Justerandes sign SljlU ~./ ". /. (7 Utdragsbestyrkande

75 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (31) Plats och tid (i Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Mannorbyns skola, onsdagen den 26 februari 2014 kl Stefan Granetin Westln (S) ordf Timo Granetin (IvI) tjänstg ers Henrik Brunnmyra (S) Robert Skoglund (S) Jörgen Andersson (C) Andrea Taylor (VIL) Marianne Isaksson (V) Mensud V rana (S) ej ~änstg ers Therese Palm (S) ej tjänstg ers Marie-Louise Pedersen (KD) ej tjänstg ers Pemilla Hagberg (MP) ej tjänstg ers Lars-Gunnar Karlsson (FP) ej tjänstg ers Lena Furen, förvaltnings chef Catarina Djupström, sekreterare Lennart Dellerbring, Vingåkers Kommunfastlgheter AB 14 Malin Alsing, ekonom 15 Timo Granetin Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014 I~/l '. r &.~.P.4~v.J~... Paragrafer CataMa Djupström dk;11.1.tl1/1:1.~.. LV~.... Stefan Granetin Westin Justerande ~~~~n... Timo Granetin n nn... n.. n... nnn.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande FÖlVaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Underskrift Namnförtydligande Justerandes sign S tj0 Utdragsbestyrkande 75

76 Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden organiserar i egen regi verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola och ett av gymnasieskolans IP-program. Förutom dessa köps gymnasieutbildning m m 1 från andra kommuner och utbildningsanordnare. Inom kommunen finns dessutom enskild pedagogisk verksamhet, enskild förskola/fritidshem och friskola för förskoleklass och grundskola årskurs 1-6. Våra verksamheter ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. De ska säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen. De styrdokument som främst styr vår verksamhet är: Skollagen, Läroplan för förskolan Lpfö98. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem Lgr11, Läroplan för grundsärskolan Lgrsä11, Läroplan för gymnasieskolan Lgy11, Läroplan för gymnasiesärskolan Lgysä13 och Behörighetsförordningen. Skolans uppdrag.. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och värden.. att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Enligt förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar för att genomföra uppdraget. VK400S v N:\Ekonomi-Nämndservice\Årsredovisning\2013\Verksamhetsberättelse B0U 2013 konc.docx Årets viktigaste händelser - Fler nyanlända, inte minst ökad anhöriginvandring. - Projektet Tidsenligt lärande, ipads som lärverktyg till alla elever i årskurs Matematiklyftet, satsning på lärarnas undervisning i matematik. - Förskollärarna lär av varandra genom satsning på professionsutveckling. - Beslut om att Hansjö/Vidåker blir en F-9 skola från och med läsåret 2014/ Förstelärare med speciella uppdrag har börjat införas på skolorna. - Utökad timplan i matematik. - Lokal för fritidsbarnen i Baggetorp. - Integrering förskola och fritidshem i Högsjö i nyrenoverade lokaler. Fullmäktiges verksamhetsmål Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser. Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun. Vi är stolta över att vi är företagsamma. Arbetet med målet att vi alla ska känna stolthet för vår verksamhet och vår kommun fortsätter via delmålen i vår nämndplan. Ett värdegrundsarbete har inletts. 1 Främst placeringar i specialutformad verksamhet avses. Därtill kommer elevers val av friskolor etc. 1 (18) 76

77 Nämndens mål för perioden Alla elever, oavsett var de är födda, ska ha uppnått kunskapsmålen när de slutar grundskolans åk 9. Barn och ungdomar från andra länder ska vara integrerade i vårt samhälle. Barn och ungdomar i Vingåker ska ha goda kunskaper om vår mångkulturella värld. En arbetsplan för introduktion av nyanlända elever från andra länder ska färdigställas för grundskolan under år Samtliga lärare och förskollärare ska kunna visa lärarlegitimation. Betygsättande lärare ska ha rätt stadie- och ämnesbehörighet. (Undantag ges för modersmålslärare.) Vi fortsätter vårt arbete med nämndens mål som bör vara uppfyllda år Dessutom finns riktade mål för de olika verksamheterna för 2013: Förskoleverksamheten En lokal språkplan ska ha utformats på alla förskolor. Planen ska innehålla mål, framgångsfaktorer och hur uppföljning ska ske. Uppfyllt. Reflektions- och dokumentationsarbete i någon form ska ske dagligen, tillsammans med barnen. Detta ska presenteras på ett enkelt sätt för föräldrar. Uppfyllt. Inom- och utomhusmiljöerna ska vara utformade så att de stimulerar språklig nyfikenhet. I miljön ska målet för verksamheten kunna identifieras. Vid behov ska barnet ges tillgång till modern teknik. Inventering pågår, delvis uppfyllt. Minst en språkpilot ska finnas på varje förskola vid årets slut, i enlighet med Vingåkers kommuns språkprogram för förskoleverksamheten. Uppfyllt. Skolbarnsomsorgen Under 2013 ska samarbetsgrupper skapas mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Där detta skett år 2012 ska samarbetet fortsätta. Uppfyllt. Förskoleklass, skola och särskola Ökad måluppfyllelse avseende kunskaper och minskade skillnader i resultat på grund av kön. Arbetet fortsätter med förhoppning om måluppfyllelse senast år Genom tidiga förebyggande insatser och förändrat arbetssätt/förändrade lärmiljöer ska högst 10 % av eleverna i år 9 vara i behov av särskilt stöd vårterminen Trenden ska vara märkbar under hela perioden. Arbetet fortsätter med förhoppning om måluppfyllelse senast år Kulturskolan åren Organisera och genomföra projekt inom Skapande Skola. Uppfyllt. Plan för kulturpedagogisk garanti ska presenteras till nämnden vid årsskiftet Avvaktar. Samarbetsprojekt på elevnivå ska genomföras med andra kommuner i Sörmland. Kulturombud finns i varje skola och förskola och samordning ska ske. Elever vid Kulturskolan i Vingåker ska känna tillhörighet i en verksamhet som är förankrad till en geografisk punkt. Nysvenska barn ska möta riktade insatser inom Kulturskolans verksamheter. Pågår. För att öka skolans måluppfyllelse bör lärare inom grundskolan erbjudas kompetensutveckling inom Kulturskolans ämnesområden och av dess pedagoger. Alla Vingåkers barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet att delta i någon av Kulturskolans verksamheter. Uppfyllt. Webbaserad undervisning ska utvecklas som komplement till annan undervisning. Uppföljning i form av enkät för avgående elever. Avseende de uppdrag som ännu inte är utförda förväntas måluppfyllelse senast (18) 77

78 Barn- och utbildningsnämndens chefer Skolledarna ska prioritera aktiviteter och insatser som genererar god undervisning/verksamhet med ökad måluppfyllelse. Den administrativa organisationen bör kännetecknas av yttre och inre effektivitet i ett helhetsperspektiv, dvs att både göra saker rätt och göra rätt saker. Arbete pågår med förväntad måluppfyllelse senast Förutsättningar för verksamhetens genomförande God miljö för lärande Den fysiska miljön är generellt sett god, men vissa lokaler är slitna och i behov av underhåll. Den fysiska miljön vid två av våra förskolor, Myrstacken och Sjöstugan är inte tillfredsställande, vilket Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket konstaterat. Åtgärder med anledning av detta planeras. För Myrstackens del är flyttning av verksamheten till Hansjöskolan aktuell. Avseende Sjöstugan i Marmorbyn diskuteras lämpliga åtgärder. Vidåkersskolan är i behov av upprustning och eftersom den och Hansjöskolan kommer att samutnyttjas föreslås en förstudie göras avseende eventuella lokalmässiga förändringar i hela lokalkomplexet. Förskolans professionsutvecklare har särskilt tittat på och diskuterat förbättringar av förskolornas lärmiljöer med övrig personal under året. Förskolecheferna Lasse Mård och Catharina Meyer Berg har i uppdrag att inventera alla förskolemiljöer. Beslut har tagits tillsammans med VKF AB att resultat från skyddsronder skickas för sammanställning i december, varefter fastighetsbolaget och barn- och utbildningschefen diskuterar åtgärder. Förslag lämnas i februari månad för att åtgärderna ska finnas med i kommande budgetprocess. Personal Vi eftersträvar att all personal ska få nyttja sin kompetens, utbildning och erfarenhet. En liten kommun som vår kan behöva köpa speciallistkompetens externt. För vår förvaltnings del t ex skolläkare, skolpsykolog och hjälp med upphandling. Förmodligen kommer samutnyttjande av specialistkompetens och andra typer av samverkan inom vårt närområde att öka. Det är samtidigt viktigt att vi tar tillvara en liten kommuns fördelar. Vi eftersträvar en organisation där personal har möjlighet att nyttja en bred kompetens och ges möjlighet att skapa mervärde genom helhetssyn på vad som är bra för verksamheten och bra för kommunmedborgarna. Rätt kompetens är viktig. På förskolorna finns tillsvidareanställda förskollärare och barnskötare. Det finns inte längre någon utbildning till barnskötare och vi eftersträvar vid rekrytering att anställa utbildade förskollärare. Enligt lokalt kollektivavtal ska 40% av barngruppsarbetande personal inom förskolorna ha barnskötarutbildning och 60% förskollärarutbildning. I nuläget har 50% av årsarbetarna pedagogisk högskoleutbildning. På fritidshemmen anställer vi helst fritidspedagoger eller grundlärare med inriktning mot fritidshem. Där har 53% av årsarbetarna pedagogisk högskoleutbildning. Sedan den 1 december 2013 finns kravet att de som tillsvidareanställas som förskollärare eller lärare, med vissa undantag, ska ha legitimation och rätt behörighet. För att de nyanställda ska få 3 (18) 78

79 sätta betyg krävs stadie- och ämnesbehörighet. Betyg sätts från och med årskurs 6. För redan anställda finns övergångsbestämmelser. Fritidshemmen saknar de krav på behörighet för tillsvidareanställning som finns för förskollärare och lärare. 34 förskollärarlegitimationer är hittills inlämnade. 9 medarbetare har lämnat in lärarlegitimation med behörighet även mot fritidshem. 53 legitimationer är inlämnade med behörighet att undervisa i förskoleklass. 55 legitimationer är inlämnade för undervisning i någon årskurs och några ämnen i grundskolan. 1 legitimation är inlämnad med speciallärarbehörighet i grundskolans årskurs legitimationer är inlämnade med speciallärarbehörighet i grundskolans årskurs legitimation är inlämnad med särskolebehörighet årskurs legitimationer är inlämnade med särskolebehörighet årskurs 4-9. Några pedagoger har även viss behörighet mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I några ämnen är vi sårbara i årskurs 7-9. De ämnen som avses är moderna språk (tyska, franska och spanska), bild, idrott/hälsa, slöjd, musik, religion och geografi. På ledningsnivå har vi skolledare, vars huvuduppgift är att ansvara för ett tydligt pedagogiskt ledarskap och att skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra ett bra arbete. Även många andra arbetsuppgifter ingår. Skolledarna på de flesta enheterna har de senaste åren haft arbetslagsledare till sin hjälp. Ett krav för att få anställas som rektor eller förskolechef är att man genom utbildning och erfarenhet skaffat sig pedagogisk insikt. Alla rektorer och förskolechefer i Vingåker har genomgått den statliga rektorsutbildningen. En ny viktig grupp, som håller på att finna sin roll är förstelärarna. Vi har från och med höstterminen tre förstelärare, som bland annat ska coacha sina kollegor i olika avseenden. Ett uppdrag avser värdegrund och individualisering av pedagogiska metoder i klassrummet, ett annat utveckling av matematikämnets didaktik och metoder samt utveckling av undervisningsmetoder med hjälp av IKT, ett tredje utveckling av formativ och likvärdig bedömning samt språket och läsförståelse i engelska. Kommande läsår har vi möjlighet att utöka med ytterligare sju tjänster. Under läsåret 2013/2014 handleder tre matematikutvecklare övriga lärare inom ramen för Matematiklyftet. Det är en via Skolverket initierad satsning som vänder sig till alla lärare som undervisar i matematik. Förskolans motsvarighet är fem professionsutvecklare som arbetat under 2013 och beräknas fortsätta sitt arbete under Till satsningen används kvalitetsbidrag från Skolverket. Inom elevvården har vi en speciallärare/talpedagog, tre skolsköterskor och två kuratorer. Dessutom köper vi tjänster som skolläkare och skolpsykolog. Det finns även speciallärare/specialpedagoger m fl knutna till de olika skolorna. Som extra stöd till barn och elever finns elevassistenter. Hur stödet på bästa sätt ska utformas kommer att bli föremål för en översyn. I sammanhanget kan även nämnas syven, vår studie- och yrkesvägledare som även arbetar med ungdomsuppföljning. Hon har en viktig uppgift att vägleda våra elever inför deras framtida studier och yrkesval. För att få tillsvidareanställas som studie- och yrkesvägledare krävs utbildning avsedd för den verksamheten, på samma sätt som för lärare och förskollärare. 4 (18) 79

80 På den administrativa sidan finns fyra administratörer på skolorna/förskolorna, tre på Barn- och utbildningskansliet, en på ekonomienheten och en på personalenheten. Arbetsuppgifterna och förutsättningarna skiljer sig i hög grad och formella kvalifikationskrav skiljer sig åt eller saknas. En organisationsöversyn och behovsinventering inom förvaltningen utifrån ledningens behov kan bli aktuell. Av en sammanfattning av statistiska uppgifter för vår kommun framgår att vi har en anmärkningsvärt låg personaltäthet i våra förskolor vid en nationell jämförelse, se Kommunbladet bilaga 2. De indikationer vi får på hög arbetsbelastning inom förskoleverksamheten ger samma signaler. Personaltätheten på förskolorna bör ses över och anpassas till en mer lagom nivå. De nyckeltal som budgeten fördela utifrån är 200 barnschematimmar per vecka och heltidstjänst i förskolorna. Genomsnittsbarnet beräknas behöva tillsyn 30 timmar/vecka. Personalbudgeten till fritidshemmen utgår från 20 barn per heltidstjänst. Män anställda på förskolor och fritidshem Det finns ingen fast anställd man inom förskoleverksamheten, frånsett en förskolechef. Inom fritidshemsverksamheten är tre män fast anställda, en i Marmorbyn, en på Sävsta och en i Högsjö. Dessutom har vi några manliga vikarier som kan rycka in vid sjukdom och ledighet. Naturligtvis vore det önskvärt med en jämnare könsfördelning bland personalen, både manliga och kvinnliga förebilder behövs. Även inom skolan överväger de kvinnliga medarbetarna, speciellt i de lägre årskurserna. Inskrivna barn 87% av kommunens barn i åldern 1-5 år är inskrivna på förskola (jfr 84% samtliga kommuner). 71,2% av kommunens barn i åldern 6-9 år är inskrivna på fritidshem (jfr 82,8% samtliga kommuner). 16,4% av kommunens barn i åldern år är inskrivna på fritidshem (jfr 18% samtliga kommuner). 203 pojkar och 176 flickor är placerade på förskolor. 179 pojkar och 143 flickor är placerade på fritidshem. Skolelever med utländsk bakgrund Vi har elever med många olika modersmål på våra skolor. Enligt uppgift är följande språk representerade: somaliska, tigrinja, arabiska, ryska, persiska, turkiska, romani, thai, finska, azerbadjanska, pastho, uzebikiska, kurdiska, dari, serbiska, amhariska, bengaliska, engelska, portugisiska, franska och spanska. På Sävstaskolan, den skola som har flest nyanlända, finns 80 elever med permanent uppehållstillstånd och 39 asylsökande (= 119 elever med utländsk bakgrund). Barn i omsorg på obekväma tider Det har under 2013 inte funnits några barn inskrivna på obekväma arbetstider inom förskolan. Familjer har dock rätt att söka denna typ av omsorg och individuell prövning görs. Några placeringar på obekväm arbetstid är aktuella under vårterminen (18) 80

81 Organisation år 2013 Sammanfattning av resurstilldelning år 2013 i tkr (se även bilaga 1) Budgeten fördelas utifrån nedanstående nyckeltal för personaltäthet, den faktiska personaltätheten kan bli en annan: 200 barnschematimmar per vecka och heltidsanställd 20 barn per heltidstjänst på fritidshem 15 barn per heltidstjänst i förskoleklass 0,073 lärare/elev inklusive speciallärare/specialpedagog i årskurs 1-6 0,080 lärare/elev inklusive speciallärare/specialpedagog i årskurs 7-9. Inga riktade resurser lämnas till någon enhet. Vi har inte kunnat påvisa att det kompensatoriska uppdraget är tyngre på något speciellt område, utan att bidrag från annan myndighet lämnas. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Budget 2013 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Externa kostnader Interna kostnader Summa kostnader Netto Måluppfyllelse och kvalitet Normer och värden - Ett mål för våra förskolor, skolor och fritidshem är att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar? (1 och 2.1 Lpfö98 m m) - Våra förskolor, skolor och fritidshem ska arbeta enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med normer och värden? (2.1 Lpfö98, Lgr11 och Lgrsä11) 6 (18) 81

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-10 12 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-09.15 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-11-04 240 (257) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 4 november 2013, kl. 13.00 16.00. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S), 226-229 Övriga deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-16 113 (123) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 16 september 2014, kl. 17.00-18.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden 114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden Dag: 2016-08-23 Tid: Kl. 14.00 Plats: Boken. Ärenden: Ärenden: 1. Val av protokollsjusterare. 2. Öppen fråga 3. Budget 2017, budgetramar 2017 och kommunplan

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 54 (57) 103 SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-014 Thomas Falk (LP) har lämnat en

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Anna Sech

Underskrifter Sekreterare... Anna Sech Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-08-18 Sammanträdestid 14:00-17:00 Servicenämnden Närvarande ledamöter Charlotta Jonson (M), ordförande Yen Gunnarsson (S), vice ordförande Bengt Wernersson (C) Majvor

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-03-10 53 (89) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 mars 2014, kl. 10.00 14.30. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S), 45-75 Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer