Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2004"

Transkript

1 Nynäshamns kommun nämnder och bolag driftredovisning 2004

2

3 Driftredovisning 2004 Nynäshamns kommun nämnder och bolag

4 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (45 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kommunstyrelse Valnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning * Socialförvaltning Överförmyndare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (11) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning VAförvaltning Kommunala bolag AB Nynäshamnsbostäder (100%) Nynäshamns Exploatering AB (100%) Nynäshamns Mark AB (50%) Turist Nynäs AB (100%) * I oktober beslutade kommunfullmäktige att uppdraget för sociala omsorgsförvaltningen återkallades fr om 5 november Verksamheten lades under kommunstyrelsen som samtidigt utökades från 11 till 13 ledamöter

5 Innehåll SAMMANDRAG AV NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS EKONOMISKA RESULTAT 6 SAMMANDRAG AV NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS INVESTERINGSVERKSAMHET 7 KOMMUNKONCERNEN I SAMMANDRAG 7 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR KOMMUNSTYRELSEN/KF/KS KOMMUNSTYRELSEN/Kommunstyrelseförvaltningen KOMMUNSTYRELSEN/Mark och exploatering KOMMUNSTYRELSEN/Vatten och avlopp KOMMUNSTYRELSEN/Räddningstjänst KOMMUNSTYRELSEN/Socialförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Samhällsbyggnad MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Hamn REVISIONEN NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

6 Sammandrag av nämndernas och bolagens ekonomiska resultat samt investeringar Kommunen/nämnderna, mkr Internredovisningens redovisade resultat 2004 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterat resultat samt motsvarande avvikelse Redovisning Budget 2003 Intäkter Kostnader Resultat Resultat Avvikelse Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 8,4-7,9 0,5 0,0 0,5 3,5 Kommunstyrelseförvaltningen 66,6-63,2 3,4 0,0 3,4 1,8 Vatten och avlopp 43,7-39,2 4,5 0,0 4,5 0,2 Mark och exploatering 6,5-6,3 0,2 0,0 0,2-0,2 Räddningstjänst 16,5-16,5 0,0 0,0 0,0 0,1 Socialförvaltningen 403,3-410,1-6,8 0,0-6,8-17,0 Barn- och utbildningsnämnden 519,1-515,0 4,1 0,0 4,1 13,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 71,6-73,4-1,8 0,0 1,8 1,2 Hamn 4,4-4,5-0,1 0,0-0,1 0,0 Revisionen 1,1-1,1 0,0 0,0 0,0 0.0 SUMMA NÄMNDERNA 1141,2-1137,2 4,0 0,0 4,0 2,8 Finansförvaltning 974,2-965,2 9,0-9,3 18,,3 10,2 KOMMUNEN TOTALT 2115,4-2102,4 13,0-9,3 22,3 13,0 Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt. Investeringar 2004 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterade investeringar inklusive pågående från tidigare år. Utfall 2003avser pågående investeringar. Utfall Utfall Budgeterade tom 2003 inkomster/utgifter Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen 1,7 12,9 9,4 Vatten och avlopp 16,0 7,6 37,2 Mark och exploatering 3,7 0,1 0,5 Räddningstjänsten 0,0 0,0 0,0 Socialförvaltningen 0,6 0,6 1,9 Barn- och utbildningsnämnden 19,2 30,4 29,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 2,3 3,8 8,2 Hamn 0,4 1,1 3,0 KOMMUNEN TOTALT 43,9 56,5 89,9 Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt. 6 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

7 Bolagen, mkr Redovisning 2003 Invest Intäkter Kostnader Resultat Resultat 2004 AB Nynäshamnsbostäder 162, ,8 4,8 Nynäshamns Exploatering AB ,3 Turist Nynäs AB ,1 0.0 Nynäshamns Mark AB Bolagen totalt Kommunkoncernen i sammandrag Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och skattekostnader Årets resultat , Tillgångar Skulder Avsättningar Eget kapital Ansvarsförbindelse, pensioner Soliditet Nynäshamn den 15 mars Jörn Karlsson Ekonomichef... Sirpa Slotte Redovisningschef NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

8 8 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

9 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR 9

10 KOMMUNSTYRELSEN KF/KS RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,1 Intäkter 0,0 0,0 0,1 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7,9-8,4-7,6 Personal -4,3-4,5-3,8 Övrig drift -3,2-3,7-3,3 Interna kostnader -0,4-0,2-0,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Förändring av pensionskuld 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnad individuell del 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -7,9-8,4-7,4 Kommunbidrag 8,4 8,4 10,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,5 0,0 3,5 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,5 0,0 3,5 10 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

11 KF/KS Kommunfullmäktige i Nynäshamn består av 45 ledamöter. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter varav tre är heltidsarvoderade och en är arvoderad till 40 %. Enheten förser kommunfullmäktige, valnämnd och överförmyndare med de resurser dessa behöver för sin verksamhet. Enheten förser vidare kommunstyrelsen med de resurser den behöver för verksamhet som inte ingår i förvaltningarnas verksamhet. Kommunfullmäktige är kommunens folkvalda församling och dess högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har det slutliga ansvaret för all kommunal verksamhet, utom för sådan myndighetsutövning som åvilar en kommunal myndighet direkt på grund av lag. Valnämnden är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som anordnar allmänna val och folkomröstningar. Överförmyndaren är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som bl a kontrollerar förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning av huvudmännens egendom. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt håller uppsikt över all kommunal verksamhet. Anslagen till enheten avser kostnader för förtroendevalda, representation, partistöd, avgifter till kommunförbundet samt valnämnd och överförmyndare. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen har berett samtliga kommunfullmäktigeärenden och har såsom ansvarig nämnd behandlat ärenden i de verksamheter som behandlats under balansräkningsenheterna kommunstyrelseförvaltningen, va-förvaltningen, mark- och exploatering och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen har haft fyra utskott, arbetsutskott, va-utskott, socialtjänstutskott och biståndsutskott. Kommunstyrelsen har dessutom det ekonomiska ansvaret för kommunfullmäktige, överförmyndare och valnämnd. Ekonomisk utvärdering Överskottet för enheten är 0,4 mkr, vilket beror på att det inom kommunstyrelsen finns budgeterade medel, 0,2 mkr, för oförutsedda behov som inte anspråktagits och ett överskott av medel för övriga kostnader med 0,2 mkr för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, överförmyndaren och valnämnden. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

12 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit PERSONAL Antal årsanställningar exkl vikarier Andel kvinnor i % Personalkostnader/totala kostnaderna 43% 40% 41% 12 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

13 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar ÅRLIGA REINVESTERINGAR Datorer och program Pågår OBJEKTVISA INVESTERINGAR IT-plan Pågår Dokumenthanteringssystem Klar Elektronisk handel Pågår Administrativa stödsystem Klart Arkiv bergrum Pågår Fjärrvärme Pågår Ombyggnad nämndhus Pågår Ventilation nämndhus Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR Verksamhetsidé Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att arbeta för kommunstyrelsen som ledningsorgan. Kommunstyrelseförvaltningen ska på kommunstyrelsens uppdrag planera, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Förvaltningen har ett särskilt ansvar för övergripande frågor rörande verksamhetsplanering, fysisk planering, ekonomi, personal, information, IT samt näringslivs- och EU-frågor. Förvaltningen har därutöver egna arbetsuppgifter som inte är delegerade till andra förvaltningar. Förvaltningen har därutöver att till kommunfullmäktige och nämnder/förvaltningar tillhandahålla specialist- och utvecklingskompetens samt intern administrativ service. Förvaltningen svarar också för utveckling av gemensamma system, policies och rutiner med syfte att effektivisera den kommunala verksamheten. Prioriterade verksamhetsområden Fysisk planering Ny översiktsplan för kommunen utarbetas. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort Planprogram för bostadsbyggande Bostäder Samhällsbyggnadsprogram Näringsliv Näringslivsutveckling tillsammans med det lokala näringslivet Utveckling av besöksnäringen Utveckling av Nynäshamns centrum Marknadsföring och information Marknadsföring av Nynäshamn som boende-, etablerings- och besöksort NynäshamnsAnkaret, nyhetsannonsering Kommuntaren personaltidning Webbplats på Internet Internationella frågor EU-bevakning Övergripande vänortsfrågor Ekonomi och finansiering Ekonomistyrning och kompetensutveckling Uppföljning av verksamhet och ekonomi Externredovisning och ekonomisystem Finansiering och låneförvaltning Kapitalförvaltning Förvaltningsorganisation och förvaltningschefer Chefsförsörjning Kompetensutveckling Arbetsgivarfrågor Personalförsörjning Chefsutveckling Personalbefrämjande och personalsociala åtgärder Kompetensutveckling Långtidssjukskrivna NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

14 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Kommungemensamma arbetsgivarfrågor Löneadministration och PA-system IT IT-vision och IT-strategi inkl IT-infrastruktur Intranät/Extranät. Kompetensutveckling Juridik Juridisk rådgivning till samtliga kommunala myndigheter. Sekretariat Sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd. Registratur, kommunarkiv och övergripande arkivfrågor. Extern och intern service Kontorsservice såsom telefonväxel/reception, postbefordran och tryckeritjänster. Förvaltning av nämndhusen. Konsumentvägledning Information till kommuninvånare gällande konsumentfrågor med särskild inriktning på ungdomar och sambandet mellan konsumtion och miljö, samt hushållsekonomisk rådgivning som inte omfattas av skuldsaneringslagen. Statistik Kommungemensam statistik. Befolkningsprognoser Upphandling Nämndövergripande upphandling av varor och tjänster (avrops-/ramavtal) samt råd och anvisningar till förvaltningarna gällande offentlig upphandling. Upphandling och administration av kommunens försäkringar Kommunala bolagsfrågor Ägardirektiv Samordning av resurser Beredskaps- och säkerhetsfrågor Beredskapsplaner för det civila försvaret i Nynäshamns kommun. Internt skadeförebyggande arbete. Resultatmål Fysisk planering Arbetet med ny översiktsplan för kommunen fortskrider för att avslutas senast under 2005 med fokusering på redan exploaterad mark. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort klar Initiera planprogram och föreslå fastställande av detaljplaner för att uppfylla Framtidsvisionen. Starten för arbetet med en ny översiktsplan har skett i samband med en temadag i kommunstyrelsen den 27 oktober. Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett samrådsförslag gällande den fördjupade översiktsplanen för Ösmo. Förslaget beräknas skickas ut på samråd under våren 2005, vilket medför att planen kan antas i början av I skrivande stund är detaljplaner aktuella och befinner sig i olika faser av planeringsprocessen Bostäder Under perioden påbörjas ca 1000 lägenheter enligt samhällsbyggnadsprogrammet. I det i juni antagna Samhällsbyggnadsprogram planeras 780 lägenheter att påbörjas under perioden En Bomässa planeras att genomföras i Nynäshamn den augusti Näringsliv Arbetet med att öka antalet arbetstillfällen i kommunen pågår i enlighet med näringslivsstrategin. För utveckling av Nynäshamns centrum avsätts 0.4 mkr Under året har en ökad efterfrågan på industrimark kunnat konstateras både i Kalvöområdet i Nynäshamn och i Vanstaområdet i Ösmo. En stadskärneförening har bildats där kommunen ingår som medlem tillsammans med affärsidkare, fastighetsägare m.fl. Under hösten har föreningen anställt en centrumutvecklare. Besöksnäring Kommunstyrelsen skall snarast lämna ett förslag om hur turistbyråverksamheten kan effektiviseras genom sammanslagning med hamnverksamheten. Kommunfullmäktige har i april beslutat om form 14 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

15 KOMMUNSTYRTELSEFÖRVALTNINGEN och ändamål för kommunens engagemang i turistfrågor inkl en sammanslagning av turistbyråverksamheten och gästhamnsverksamheten. Marknadsföring och information Marknadsföringen av Nynäshamn pågår i enlighet med utarbetad marknadsföringsplan. Tre av fyra kommuninvånare känner till NynäshamnsAnkaret och anser att informationen är av god kvalitet. Kommunens webbplats har information om eller länkar till samhällets samlade service inklusive kommunala beslut, verksamheter och arbetsplatser. Enklare ärenden, ansökningar mm kan skötas direkt på hemsidan. Funktioner för kontakter med förtroendevalda, tjänstemän, förslagsverksamhet, klagomålshantering, nyhetsbrev etc. ska finnas. Marknadsföring och information för bostadssökande, företagsetableringar samt besökare. Arbetet med att, tillsammans med näringslivet, ta fram en marknadsplan pågår. Ekonomi/statistik/upphandling För att öka användarvänligheten kommer det webbaserade informationssystemet att fortsätt utvecklas under Arbetet med att effektivisera inköpsverksamheten, genom s.k. e-handel och scanning av fakturer, kommer att fortsätta under perioden. Datorbaserat upphandlingssystem är genomfört i samverkan med Södertörnskommunerna. Upphandlingssamarbetet med Södertälje kommun fortsätter och utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen har redovisat en översyn av administrativa funktioner. Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit åtgärder för att effektivisera inköpsverksamheten samt förbättra informationssystemen för ekonomi. Förslagen har varit på remiss under hösten. Slutligt förslag kommer under våren Ett projekt, kommunsamverkan på Södertörn kring inköps- och upphandlingsverksamhet projekt Södertörns Upphandlings Nätverk har startat under hösten. Upphandling av organisationskonsult pågår. Arbetsgivarfrågor Kommunens chefsförsörjning och chefsutveckling sker efter en beslutad metod och plan. Kommunen har klarat att rekrytera personal i rätt omfattning och med en kompetens som motsvarar 90 % av en ideal situation. Långtidssjukskrivningarna har minskat med 50 %. Kommunens personalbefrämjande åtgärder utvecklas i samverkan med personalföreningen Solön. Finansieringen sker gemensamt genom ett påslag på utgående löner med 0.08 %. Kommande upphandling av företagshälsovård skall ge förvaltningarna ett större utbud av bastjänster. Finansiering sker gemensamt genom ett påslag på utgående löner. Nya personaladministrativa IT-hjälpmedel har införts. För ökade insatser inom personalförsörjning och arbetsvärdering avsätts 0.6 mkr Utbildningsinsatser inom kommunikativt ledarskap har avslutats under året. Deltagarna i utbildningen träffas nu i nätverksgrupper. Utbildningsinsatser om medarbetarsamtal pågår. Rekryteringssituationen för kommunen har förbättrats. Inom vissa delar av organisationen kan kortsiktigt viss övertalighet uppstå. Sjukfrånvaron per den 31 dec 2004 var 10,9 % av sammanlagd tillgänglig arbetstid under perioden januari-dec, vilket är en något högre siffra än motsvarande period föregående år. Organisationen har fått tillgång till nya personaladministrativa stödsystem, exempelvis Business Vision och PS-självservice. En ny friskvårdspolicy har antagits under första kvartalet Kommunen har påbörjat ett program inom området arbetsmiljö och hälsa tillsammans med försäkringsbolaget AFA. Programmet har arbetsnamnet Friska vindar och skall pågå under 5 år Nytt avtal om företagshälsovård har slutits med Länshälsan Curera från och med Genom kommungemensam finansiering inryms fler bastjänster i avtalet Under året har genomförts en personalenkät bland kommunens samtliga anställa. Ett arbete har påbörjats att utifrån resultatet för att åstadkomma positiva förändringar. IT Ett lokalt program för kommunens IT-infrastruktur tas fram i samverkan med regionen. Eventuella beslut om kommunala åtaganden tas i anslutning till att ITinfrastrukturprogrammet antages. Markerat med 1 mkr Alla kommunens arbetsplatser har 2004 en acceptabel datakommunikation. Nätverksoperativ, mailsystem och klientmiljö skall uppgraderas. Webblösningar införs successivt för administrativa system. Kommunens intranät utvecklas till ett effektivt verktyg för administration och information. Intranätet skall vid periodens slut kunna nås av alla anställda och NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

16 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN förtroendevalda. All personal i kommunen har grundläggande ITkunskap. Breddutbildning i IT har genomförts för 500 anställda. Ett lokalt program för kommunens IT-infrastruktur har tagits fram, fastställts av kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen Upphandling av IT-infrastruktur har genomförts tillsammans med Södertälje och Nykvarns kommuner. Utvärdering av anbud pågår. För att fullt ut motsvara kommunens åtaganden i programmet har 1 mkr anslagits i budget Regeringen har i slutet av 2004 dock beslutat att frysa det statliga stödet under 2005, vilket innebär en osäkerhet om programmet kan genomföras under Södertörnskommunerna har upphandlat ny leverantör av datakommunikation inom de kommunala verksamheterna för få en acceptabel datakommunikation. P.g.a tekniska frågor och plattformsbyte så har leveransfördröjning skett. Extern och intern service Reception/vaktmästeri/telefonväxel har utvecklat sina servicefunktioner tillsammans med förvaltningarna. Kommunens entré och reception utvecklas till bättre funktionalitet och öppenhet. En samrådsgrupp, med en representant från varje förvaltning, har startats under hösten Syftet är att förbättra receptionens/entréns gestaltning och funktionalitet. Serviceenheten har påbörjat arbetet att utveckla och förbättra konferensservicen i nämndhuset. Sekretariat Det finns en kommungemensam applikation för diariesystem Samtliga nämnder utom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar idag i det nya uppgraderade Winess-systemet. Beredskaps- och säkerhetsfrågor Med ökade krav på skadehantering från försäkringsbolagen samt förhöjd självrisk till 1 mkr gällande kommunförsäkringen har en säkerhetspolicy med riktlinjer för säkerhetsarbetet i Nynäshamns kommun tagits fram. En upphandling av kommunens försäkringar kommer att ske under I enlighet med framtagna riktlinjer för säkerhetsarbetet i Nynäshamns kommun har en riskhanteringsgrupp sammansatts med representanter från alla kommunala förvaltningar och Södertörns brandförsvarsförbund. Under 2005 skall ett webbaserat riskhanteringsprogram (Marshplus) introduceras hos alla förvaltningar i enlighet med försäkringsbolagens krav. Framtagande av handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinära händelser pågår. Bidrag Kommunstyrelseförvaltningen administrerar bidrag för samlingslokaler och studieförbund. Utbetalningen av bidragen till samlingslokaler har skett enligt avtal. Bidragen till studieförbunden har fördelats enligt regler antagna av kommunfullmäktige. Kommunala bolagsfrågor Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för alla kommunala bolag. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över ägardirektiven till Nynäshamns Bostäder och NEAB i syfte att kommunen skall erhålla en avkastning fr.o.m Under hösten beslutade kommunfullmäktige om en återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Nynäshamnsbostäder med 26 mkr under 2004 och resterande 13 mkr under Personalredovisning Definition:Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl vikarier, inte timanställda) Anställda personer därav kvinnor därav deltid 8 7 Årsarbetare (exkl vikarier) Andel kvinnor % 68% 65% Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd 8,4% 5,9% ord arbtid kvinnor t o m 29 år 7,3% 5,5% kvinnor mellan 30 och 49 år 17,7% 7,8% kvinnor över 50 år 7,3% 7,5% män tom 29 år - - män mellan 30 och 49 år 0,0% 1,5% män över 50 år 4,3% 3,4% 16 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

17 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Antal personer som varit friska i procent av totalt antal personer anställda 50% 38% 31 december resp år kvinnor 39% 49% män 72% 78% Kommentar: Ökningen av antalet anställda beror dels på att tjänster som varit vakanta vid förra årsskiftet har återbesatts under 2004, dels på att förvaltningen har anställt vikarier för långtidssjukskrivna. Två tidsbegränsat anställda (varav en med särskilt anställningsstöd) finns vid cafeteriaverksamheten som skall utvärderas vid halvårsskiftet Ytterligare en tidsbegränsad anställning med särskilt anställningsstöd har också funnits vid personal- och ekonomiavdelningen. Andelen personer som varit friska under 2004 är 50%, vilket är en stor ökning jämfört med Trots den höga andelen friska har sjukfrånvaron ökat något under året jämfört med Det är 3 anställda som varit långtidssjukskrivna. Det slår starkt igenom i statistiken Miljöredovisning Kommunstyrelseförvaltningen beaktar förbrukningen och användningen av resurser i ett långsiktigt perspektiv och med kretslopptänkandet som ledstjärna. Som exempel kan nämnas användningen av elektronisk post som på sikt minskar användningen av papper och transporter. Källsortering bedrivs systematiskt vid enheterna. I den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn anges under Miljökrav att utgångspunkten skall vara att kommmunen skall verka för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Detta ska ske genom att så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både med avseende på den ytte miljön och arbetsmiljön. Internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen har en dokumenterad ekonomimodell med ansvars- och befogenhetsfördelning mellan budgetansvariga på olika nivåer i organisationen. Delegationsförteckningen är uppdaterad. Förvaltningen har en detaljerad internbudget för resp budgetansvarig samt en aktuell attestförteckning. Förvaltningen har en aktuell verksamhetsplan som följs upp regelbundet. Under 2004 har redovisningskontroll, som syftar till att säkerställa att räkenskaperna är rättvisande samt att god redovisningssed tillämpats. Granskningen dokumenteras. De moment som har granskas är inventarieredovisning, avstämning av kundfordringar samt hantering av moms, intäkter, personalkostnader, leverantörsfakturor, investeringar samt användning av betal-/kreditkort. Jämställdhetsredovisning Kommunens jämställdhetsplan har varit vägledande. Jämställdhet har också fått en stående punkt på F-samverkansgruppens dagordning. Jämställdhets- och mångfaldsaspekten har beaktats i samband med att ny personal anställts i kommunenstyrelseförvaltningen. Åtgärder med anledning av kvartalsrapporten 2004 Kommunstyrelseförvaltningen har sedan rekryteringsprövningen infördes haft två vakanta tjänster som prövats. Det har varit 5 inköpsprövningar på sammanlagt ca 700 tkr som har godkänts. I övrigt har förvaltningen varit återhållsam med alla kostnader. Ekonomisk utvärdering Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett ekonomiskt resultat för 2004 på +3,4 mkr jämfört mot budget. Den positiva avvikelsen beror främst på att avskrivningarna är lägre än budgeterat (+3,0 mkr). Anledningen är att bytet av IT-plattformen blivit försenat och inte avslutats under året. Vidare har kommunstyrelseförvaltningen under våren haft några tjänster vakanta samt haft viss sjukfrånvaro och detta bidrar till avvikelsen. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

18 KOMMUNSTYRELSEN MARK OCH EXPLOATERING RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

19 MARK OCH EXPLOATERING EXPLOATERING OCH INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar OBJEKTVISA INVESTERINGAR Markförvärv mm Vansta gård Klar Nynäshamn 2:1 McDonalds Klar SUMMA NETTOINVESTERINGAR EXPLOATERING Arbetsplatser nettoutgift Vansta Pågår Sunnerby Pågår Kalvö Pågår Kalvö trafikplats Klar Plåtslagaren Klar SUMMA Bostadsmark nettoutgift Apotekaren Pågår Skonaren Pågår Håven/Metkroken Pågår SUMMA Verksamhetsidé Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarsområde medverka till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som på ett ekonomiskt och effektivt sätt främjar skönhet, god hälsa, god miljö samt kulturell och biologisk mångfald. Verksamheten ska med rimlig framförhållning tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur enligt översiktsplanen och kommunens sektorsplanering. Marken ska så långt som möjligt exploateras på ett ekologiskt sätt och utan långsiktig kostnad för kommunen Prioriterade verksamhetsområden Markförsörjning för visionens planhorisont. Exploateringsavtal för att förverkliga beslutade utbyggnadsområden. Resultatmål Mål 1 Kommunstyrelsen ska äga rätt mark vid rätt tillfälle. Direktiv 1 Strukturera kommunens exploateringsplaner med ledning av samhällsbyggnadsprogrammet och hålla erforderlig beredskap för förvärv, avyttring resp. byten av fastigheter. Arbetet ska i aktuella fall bedrivas i nära samarbete med Nynäshamns Exploatering AB. Direktiv 2 Teckna exploaterings-/genomförandeavtal och göra erforderliga upphandlingar i syfte att förverkliga beslutade utbyggnadsområden enligt samhälls-byggnadsprogrammet. Direktiv 3 Medverka i utvecklingen av Norviksområdet. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

20 MARK OCH EXPLOATERING Verksamhetsuppföljning Försäljning av kommunala småhustomter i kv Håven/ Metkroken i Ösmo pågår, varav 22 av 30 tomter försålts. Realisationsvinster för området har inte redovisats under 2004, utan kommer att redovisas när området är klart. Ytterligare tomter väntas försäljas under Utbyggnad av gator och ledningar för hela området slutförs under våren Utbyggnad i Segersäng med totalt ca 220 lgh pågår. Etapp 2 har påbörjats under 4 kv Utbyggnad i norra Lidatorp om totalt ca 120 lgh i småhus pågår. Utbyggnad av kv Apotekaren i centrala Nynäshamn med ca 130 lgh i flerbostadshus och småhus samt kommersiella lokaler pågår. En första etapp om ca 50 lgh har påbörjats första kvartalet 2004 och slutförs under En andra utbyggnadsetapp förestår. Utbyggnad av 6 lgh i radhus i kv Bävern i centrala Nynäshamn pågår och väntas avslutas Detaljplaneläggning för en utbyggnad av ca 30 lgh i mindre flerbostadshus under konceptet Bo Klok i Nickstadalen pågår. Ett markbytesavtal träffades med exploatören våren 2003 som underlag för projektet. Exploateringsavtal avses träffas parallellt med pågående planprocess. Förberedelser för en utbyggnad av 32 lgh i terrasshus på Trehörningen pågår. Detaljplan och exploateringsavtal antogs/godkändes under Utbyggnad av en livsmedelshall på Telegrafen 7 i korsningen Nynäsvägen/Raffinaderivägen pågår och väntas avslutas under Detaljplan och exploateringsavtal har antagits/godkänts Mex har under året i samarbete med Msf bedrivit förberedelsearbete för kommande bostadsutbyggnad i Nickstadalen under konceptet Bo Klok. Förberedelsearbete för kommande exploatering för Vansta Hästby i Vansta har pågått under Ersättningsplats för Ösmo Plantshop med anledning av ny vägdragning för väg 73 har startat och inneburit kommunala arbetsinsatser för Mex i samverkan med Msf. Mex har också under året bedrivit förhandlingar och slutfört förvärv av vattenområde i Nickstaviken. Försäljning av fastigheter utom exploateringsområden har under året skett med en reavinst om 352 tkr. Miljöredovisning Mark och exploatering ska verka för att i förekommande fall öka miljökraven vid upphandlingar och att öka miljökraven när försäljningsavtal, exploateringsresp. markupplåtelseavtal tecknas med intressenter. Ekonomisk utvärdering Årets resultat visar 0,2 mkr i förhållande till budgeterat nollresultat. 20 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

21 MARK OCH EXPLOATERING NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

22 KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 43,7 45,3 39,4 Intäkter 41,2 43,0 36,6 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 2,5 2,3 2,7 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34,1-35,8-33,6 Personal -9,8-9,7-9,7 Övrig drift -12,6-12,7-13,4 Interna kostnader -4,0-3,2-3,0 Avskrivningar -7,1-10,0-7,2 Förändring av pensionskuld -0,3 0,0-0,1 Pensionskostnad individuell del -0,2-0,2-0,2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 9,6 9,6 5,8 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -5,1-9,6-5,6 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 4,5 0,0 0,2 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 4,5 0,0 0,2 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 160,8 185,5 159,2 Omsättningstillgångar 2,7 3,3 3,9 SUMMA TILLGÅNGAR 163,5 188,8 163,1 Eget kapital 12,0 7,1 7,4 varav avsatt periodiskt underhåll 0,0 0,0 0,0 Pensionsskuld och andra avsättningar 0,8 0,0 0,5 Kommunkredit 146,7 176,2 149,5 Kortfristiga skulder 4,0 5,5 5,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 163,5 188,8 163,1 Kreditlimit 187,0 187,0 170,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 35% 33% 32% Personalkostnad/totala kostnader 25% 21% 25% 22 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

23 VATTEN OCH AVLOPP INVESTERINGAR (mkr i löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar ÅRLIGA RE-INVESTERINGAR Vattenverk 0,1 0,1 Klar Ledningar 2,7 1,3 Pågår Ledningar 1,6 1,9 1,9 Klar Avloppsverk 0,0 0,2 Klar Pumpstationer 0,2 0,1 Klar Övrigt 0,1 1,0 Pågår Övrigt 0,6 0,6 Klar NYINVESTERINGAR VA-strategi vatten 80,0 0,5 10,5 Pågår VA-strategi vatten 1,7 0,1 10,5 Klar Lidatorp 7,0 0,0 1,5 Klar Segersäng 14,5 12,5 0,8 4,0 Pågår Grödby - Torp 14,5 0,4 3,0 Pågår Kummelgärde 2,5 0,2 0,3 2,5 Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR 118,5 16,1 7,6 37,2 Verksamhetsidé Förvaltningen ansvarar för produktion och distribution av renvatten, avledning av avlopps- och dagvatten samt rening av avloppsvatten. Kommunens invånare skall så väl i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv kunna erbjudas ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Uppfylla de utsläppskrav myndigheterna ställer på kommunens avloppsreningsverk. Ambitionen är dessutom att optimera reningstegen mot en allt effektivare rening i syfte att komma ned till en allt lägre utsläppsnivå. Inom så väl vatten- som avloppsverksamheten skall säkerhet mot driftavbrott och störningar förebyggas till rimlig servicenivå och rimliga ekonomiska gränser.. Prioriterade verksamhetsmål Lösa kommunens framtida vattenförsörjning. Oavsett val av lösning kommer finansieringen av densamma att i hög grad påverka VA-taxans kostnadsnivå. Målet är att på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, långsiktigt säkerställa invånarnas behov av ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Utifrån ett ekonomiskt helhetstänkande maximalt utnyttja redan befintliga anläggningar/resurser. Återföra slam från kommunens avloppsreningsverk till kretsloppet som gödningsmedel inom jordbruket. Kännetecken för kvalitet inom verksamheten Lönsamhet att utifrån gällande kvalitetskrav leverera den mängd vatten som erfordras att uppnå av myndigheterna angivna utsläppskrav på renat avloppsvatten att uppfylla kraven på ett för verksamheten ekonomiskt gynsamt sätt. Ansvar Internt och externt höja medvetandenivån beträffande miljöfrågor. Samarbete och arbetsklimat Stimulera till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för arbetsglädje. Kundorientering Ökad service- och tillgänglighetsnivå. Öka andelen externa aktiviteter genom att marknadsföra vår verksamhet och informera abonnenterna om vikten att förhindra miljöfarliga ämnen att komma till avloppsreningsverket. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

24 VATTEN OCH AVLOPP Resultatmål Intäkts- och investeringsbudgeten VA- förvaltningens mål och budget för år 2004 och planen för är mycket osäker. Kostnaden är helt beroende av när beslut fattas om den slutliga lösningen av vattenförsörjningen till Nynäshamn och Ösmo och i vilken takt Framtidsvisionen kommer att förverkligas. De slutliga ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna den framtida lösningen av vattenförsörjningen infaller först efter år Om investeringarna förverkligas enligt investeringsplanen för perioden innebär det en ökning av va-intäkterna med 25-30% genom ökad försåld volym vatten och/eller höjda avgiftsnivåer. Intäkterna för 2004 är baserade på en höjning av 2003 års va-taxa med 7 %. De budgeterade investeringarna för dricksvattenförsörjning för tätorterna Nynäshamn och Ösmo har VA-utskottet och förvaltningen enats om att basera på det lokala alternativet som innebär sjön Muskan och i framtiden Gorran som vattentäkter. Från år 2008 när investeringen för vattenstrategin enligt budgetförslag är avslutade bedömmer förvaltningen att driftkostnaderna för vatten produktionen kommer att minskas. Investeringarna för utbyggnad av ledningsnätet i Lidatorp och överföringsledningarna till Segersäng beräknas avslutas under Med det intresse som finns för exploatering i Grödbyområdet har förvaltningen under perioden budgeterat för en överföringsledning mellan Torp och Grödby. Många faktorer talar för den lösningen. Kloridhalten i vattentäkten Grödby ökar successivt och rester från bekämpningsmedel har upptäckts under året. Vattenreningsverket från tidigt 60-tal är inte heller dimensionerat för den expansionen. Avloppsreningsverket, byggt tidigt 70-tal, är i behov av omfattande reinvesteringar de närmaste åren. Recipienten är ett åkerdike som mynnar i Lillån som i sin tur går till sjön Muskan. Den här åtgärden skulle minska närsaltsbelastningen på Muskan. Intäkter i form av anslutningsavgifter från exploateringar under perioden är Lidatorp, Segersäng, Apotekaren, Drabanten, Trehörningen och Järnvägsparken och grundar sig på förslag till samhällsbyggnadsprogram för Övrigt EU:s vattendirektiv innebär att vi står inför en ny situation med högre krav vad gäller miljö och rapportering till myndigheter. EU-direktivet anvisar också en ny typ av miljöavgifter, utsläppsskatter, som kan åläggas alla vattenbrukare, inte bara kommunens va-verk utan även skogs- och jordbruksföretag, industrier och enskilda anläggningar, inklusive enfamiljshus med egen va-försörjning. Avgiften bestäms enligt grad av miljöpåverkan. Mer utsläpp innebär högre avgift. Avgiften ska finansiera regionala vattenmiljöprogram men också vara ett ekonomisk incitament att investera i höggradig rening för att i slutändan minska miljöavgiften. För att möta EU-direktivens nya krav har förvaltningen i driftbudgeten budgeterat 1,5 miljoner kronor under perioden. I tillståndet enligt miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten i Östersjön - Mysingen och Norviksfjärden från Nynäshamns avloppsreningsverk har kommunen erhållit en prövotid mellan Ny ansökan för förnyat utsläppstillstånd ska inlämnas till Länsstyrelsen senast För att upprätta en ny miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan har förvaltningen i 2004 års driftbudget budgeterat 0,3 miljoner kronor. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att finna en möjlig lösning att återföra växtnäring från avloppsslam till jordbruksmark. När den redovisats och förhoppningsvis en möjlig lösning presenterats kommer förvaltningen att arbeta efter den. Måluppföljning Förhandlingarna med Stockholm Vatten om vattenförsörjning av tätorterna Nynäshamn och Ösmo har genomförts under året och resulterat i två avtal ett med Stockholm Vatten AB angående leverans av vatten samt ett genomförandeavtal med Haninge Kommun och Stockholm Vatten AB som reglerar byggandet av ledningen. Projektet startade under hösten 2004 med projektering byggstart sker under försommaren 2005 med beräknad drifttagning 2008/2009. Driften av det utbyggda avloppsverket, SBR-anläggningen samt brunnslammottagningen, har fungerat mycket bättre än förväntat med avseende på utsläppsvärden. Någon slutlig lösning av hanteringen av slammet från avloppsreningsverket har ej nåtts men förvaltningen har avtal med Fituna Farming Trade AB som innebär att de tar emot allt slam från Nynäshamns avloppsreningsverk, som uppfyller kraven i Statens Naturvårdsverks föreskrifter, SNFS, 1998:944. Avtalet har förlängts till och med våren år Vattenproduktion är oförändrad jämfört med 2003, försåld mängd vatten har minskat med cirka femtiofemtusen kubikmeter. 24 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

25 VATTEN OCH AVLOPP Ekonomisk utvärdering Vid budgetarbetet för år 2004 antogs att beslut om vattenstrategin skulle tas under år 2004 och att taxan för år 2004 behövde höjas med 10,5 %. Den beräknade intäktsnivån 45,3 mkr har inte uppnåtts. Årets intäkter slutar på 43,7 mkr. Således en differens på ca minus 1,6 mkr. Utfallet på brukningsavgifterna blev 1,7 mkr lägre än budget, beroende på lägre vattenförbrukning. Anslutningsavgifterna gav en högre intäkt på 0,5 mkr än budget. De finansiella kostnaderna blir 4,5 mkr lägre än budget och avskrivningar 2,9 mkr lägre än budget. Anledningen är att planerade investeringar inte utförts, bl.a. ett lokalt vattenverk. Det totala resultatet för förvaltningen är 4,5 mkr som ökar på det egna kapitalet till 12 mkr. Driftkostnaderna (övrig drift) är oförändrade jämfört med 2003 trots större konsultinsatser avseende bl.a. ny tillståndsansökan för Nynäshamns avloppsverk inklusive våtmarken, förstudier för vatten och avloppsledningar mellan Sunnerby och Grödby. Verksamhetsuppföljning Vattenreningsverk Livsmedelsverkets krav på dricksvattenkvalitet med avseende på mikrobiologiska parametrar har uppfyllts på samtliga prov som tagits på utgående renvatten inom alla verksamhetsområden. Kravet på dricksvattenkvalitet med avseende på kemiska parametrar har uppfyllts inom samtliga verksamhetsområden på utgående renvatten och på ledningsnätet. Under våren 2002 upptäcktes förekomsten av 2,6-diklorbenzamid (BAM) som är en nedbrytningsprodukt från bekämpningsmedel som bland annat fanns i Totex som är förbjudet i Sverige sedan början på 1990-talet. Utgående renvatten innehöll 0,12 mg/liter och gränsvärdet är 0,10 mg/liter. För att komma tillrätta med problemet har ett kolfilter installerats vilket togs i drift i slutet av december 2002 och utgående renvatten har för hela 2004 varit under gränsvärdet. Under året har leverans skett till Carlsberg bryggerier av vatten från Sunnerby vattenverk, leveranserna upphörde i september då tillverkningen lades ned i Brommabryggeriet. Periodiskt underhåll av vattenreningsverk. Nynäshamn Renovering av råvattenpump vid Älgvikens pumpstation. Rengöring av lågreservoar med robot Monterat ny motor på infiltrationspumpen Djupgrävning av samtliga (3st) långsamfilter Renovering av yttertak på ytvattenverket Ett flertal mindre pumpar har fått service/renoverats Ösmo Filtermassa (kol) har bytts ut Ny ph-mätning Gamla pumphuset har rivits Rengöring av lågreservoar med robot Nytt automatikskåp för resevkraftaggregat Sunnerby Färdigställt lastningsutrustning för Carlsbergs tankbilar Grödby Ny motor för kompressor Investeringar på vattenverken Ny elpanna på 99 kw har installerats som ersättare för äldre oljepannor med bl.a. låg verkningsgrad Avloppsreningsverk Ansökan om fastställande av utsläppsvärden för Våtmarken inklusive avloppsverket lämnades in till Länsstyrelsens i mars månad, inget svar har erhållits under 2004 Anläggningen för mottagning av brunnsslam har fungerat mycket bra. SBR-anläggningen, det biologiska reningssteget har garantibesiktats under året. Under hösten har man samarbetat med Haninge, Värmdö och Nacka angående deponering av gallerrenset på tipp, SRV ansöker om dispens att tippa under Periodiskt underhåll av avloppsreningsverken: Nynäshamn Rensat/grävt ur kanaler i våtmarken Investeringar på avloppsreningsverken Ny automatikutrustning till pumpstation P104. Ledningsnät Drift och underhåll 4st Serviser till kv.apotekaren Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten 6st serviser till kv.bävern Nhmn, avlopp, dagvatten NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

26 VATTEN OCH AVLOPP och vatten Servis till Storskraken 15 Björkstigen Nhmn, avlopp och vatten Servis till Vaktberget 29 Utsiktsvägen Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten Servis till Vaktberget 31 Utsiktsvägen Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten Servis till daghemmet Skogsnibble Ösmo, avlopp och vatten Servis till Marsta 3:4 Täppvägen St. Vika, avlopp och vatten Servis till Åkerby 1:7 Åkerby Gård Sorunda, vatten Servis till Telegrafen 7 Nhmn LIDL, avlopp, dagvatten och vatten Inmätning av VA-ledningar med GPS i Ösmo har fortsatt under året Vi har haft 14 stycken avloppstopp vilket är 10 st färre än föregående år, 10 stycken på huvudledningar och 4 på servisledningar. Vattenläckorna har varit 8 stycken vilket är 9 mindre än föregående år. Inga vattenläckor på servisledningar Investeringar på VA-ledningsnätet: Projektering av överföringsledningar mellan Grödby och Torp har påbörjats under året Projektering av vattenledning till Kummelgärde har påbörjats under året Omläggning avlopp del av Edsgatan Nhmn Omläggning vatten del av Järnvägsgatan Nhmn Omläggning tryckavlopp hamnområdet Nhmn Omläggning avlopp, dagvatten och vatten del av Skogagatan Nhmn Omläggning avlopp och vatten del av Sänkevägen Ösmo Omläggning avlopp, dagvatten och vatten Konvaljevägen Sorunda Laboratoriet Verksamheten Det har kommit in ca 500 prover, ej inräknat de prover som skickas vidare till annat laboratorium och ca 5000 analyser har utförts. Laboratoriet har gjort en stor funktionskontroll på våtmarken förutom de normala återkommande kontrollerna. Laboratoriet har analyserat prov åt två KTH studenter som gjort examensarbete på SBR-anläggningen och Nynäshamns reningsverk. Prov från vattenverken har analyserat enligt Livsmed- elsverkets nya föreskrift SLVFS 2001:30. Administration ekonomi Enheten är en stöd- och servicefunktion till VA-utskottet, förvaltningschef och de övriga enheterna inom förvaltningen. Enheten ansvarar också för taxefrågor, personal, budgetarbete, redovisning, bokslut och debitering. Åtgärder med anledning av kvartalsrapporten 2004 Någon inköpsprövning har inte varit aktuell då inga inköp utöver de nödvändiga för drift och underhåll har gjorts. Prövning av korttidsvikariat eller förordnande har inte varit aktuellt. Vad gäller investeringar har avrop av konsulter för byggandet av ny lågreservoar och tryckstegring vid Berga vattenverk genomförts. Personalredovisning Antalet anställda är oförändrat 19 personer, en pensionsavgång har ersatts med en ny medarbetare. Förvaltningen har haft två heldags- och två halvdagskonferenser med all personal för planering och information av verksamheten. En av konferenserna var inriktad på friskvård och vikten av denna. Förvaltningen har lägsta sjuktalen av samtliga förvaltningar och vi tror att friskvårdssatsningen är en del av detta. Kompetensutveckling/ utbildning I snitt har varje anställd fått fyra dagars utbildning. Definistion: Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl vikarier, inte timanställda) Anställda personer därav kvinnor 7 6 därav deltid 3 2 varav kvinnor 2 2 därav män 1 0 Årsarbetare (exkl vikarier) Andel kvinnor % 35 % 32 % Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd tillgänglig ord arbetstid Totalt 3,0 % 1,3 % Antal personer som varit friska i procent av totalt antal personer anställda 31 december resp år Totalt 75 % 63% 26 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

27 VATTEN OCH AVLOPP Miljöredovisning Avfall och avlopp Målet är att kontinuerligt förbättra slamkvaliteten och informera hushåll, industri och övrig verksamhet om nödvändigheten av att minska kemikalieanvändningen och att förhindra utsläpp av tungmetaller och andra gifter i avloppsvattnet och också förhindra liknande utsläpp till dagvattennätet. Miljöutbildning Förvaltningens verksamhet har stark anknytning till miljön varför personalen har ett stort miljömedvetande. Fortsatt utbildning kommer att ske i mån av utbud och möjlighet. Energi Jakten på kwh inom förvaltningen pågår kontinuerligt. Organisation Förvaltningen har ett bra samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Agenda 21 samordnare och Naturskolan. Bland annat samarbetar vi med information till abonnenterna om vikten att förhindra miljöfarliga ämnen kommer till avloppsreningsverket så att vi skonar våra sjöar, åar och skärgård samt att slammet kan återföras till kretsloppet som gödningsmedel inom jordbruket. Internkontroll VA-förvaltningen har ett Internkontrollprogram för ekonomin från De flesta punkter i kontrollprogrammet har inarbetats i det löpande ekonomiarbetat samt i månadsavstämningarna. Förvaltningen avser att utarbeta ett nytt internkontrollprogram. Jämställdhet Förvaltningen följer den jämställdhetsplan som anger mål och inriktning för jämställdsarbetet. Planen revideras varje år. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

28 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNST RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16,1-15,8-15,3 Personal 0,0 0,0 0,0 Övrig drift -14,9-14,7-14,1 Interna kostnader -0,5-0,5-0,5 Avskrivningar -0,7-0,6-0,7 Förändring av pensionskuld 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnad individuell del 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -16,1-15,8-15,3 Kommunbidrag 16,5 16,5 15,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,4-0,7-0,5 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,0 0,0 0,1 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,0 0,0 0,1 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 15,6 15,7 16,3 Omsättningstillgångar 2,4 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 18,1 15,7 16,3 eget kapital 5,4 5,1 5,3 varav avsatt periodiskt underhåll 1,8 0,0 1,7 Pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 Kommunkredit 10,2 10,4 10,9 Kortfristiga skulder 2,5 0,2 0,1 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit 13,0 13,0 15,0 28 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

29 RÄDDNINGSTJÄNST Verksamhetsidé Verksamheten bedrivs tillsammans med Haninge, Huddinge, Nykvarn, Tyresö och Södertälje kommuner i Södertörns Brandförsvarsförbund. Ekokommun Nynäshamn svarar för 9.42 % av förbundets kostnader. Därutöver svarar Nynäshamn för lokalkostnaden för kommunens två brandstationer. Prioriterade verksamhetsområden Verksamheten är dimensionerad för att klara en räddningsinsats enligt de krav som är uppställda i räddningstjänstplanen. Ekonomisk utvärdering Verksamheten har haft en omfattning och inriktning enligt planering och har ett mindre överskott på 11 tkr. Fr.o.m 1/7 anslöt Botkyrka och Salems kommuner till Södertörns brandförsvarsförbund. Detta innebär att Nynäshamns andel av förbundets kostnader minskas till 7,77%. Effektiviseringen får genomslag i avgiften för NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

30 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 86,1 78,2 85,8 Intäkter 37,8 33,6 35,8 Bidrag 31,8 29,4 32,8 Interna intäkter 16,5 15,2 17,2 VERKSAMHETENS KOSTNADER -509,3-502,8-489,5 Personal -334,7-331,0-320,7 Övrig drift -123,0-124,8-117,5 Interna kostnader -25,5-16,8-25,0 Avskrivningar -15,2-19,3-16,5 Förändring av pensionskuld -1,8-2,2-1,4 Pensionskostnad individuell del -9,1-8,7-8,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -423,2-424,6-403,7 Kommunbidrag 433,0 433,0 423,1 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -5,4-8,1-6,0 Ränta på pensionsskuld -0,3-0,3-0,2 RES EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO 4,1 0,0 13,2 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 4,1 0,0 13,2 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 212,4 226,8 197,3 Omsättningstillgångar 15,1 6,8 8,6 SUMMA TILLGÅNGAR 227,5 233,6 205,9 Eget kapital 1,1-13,9 4,8 varav avsatt periodiskt underhåll 4,7 0,0 5,2 Pensionsskuld 7,1 6,6 5,0 Kommunkredit 164,0 200,0 147,7 Kortfristiga skulder 55,3 40,9 48,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 227,5 233,6 205,9 Kreditlimit 223,0 223,0 211,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 80% 80% 80% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 65% 68% 65% 42 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer