Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2004"

Transkript

1 Nynäshamns kommun nämnder och bolag driftredovisning 2004

2

3 Driftredovisning 2004 Nynäshamns kommun nämnder och bolag

4 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (45 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kommunstyrelse Valnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning * Socialförvaltning Överförmyndare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (11) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning VAförvaltning Kommunala bolag AB Nynäshamnsbostäder (100%) Nynäshamns Exploatering AB (100%) Nynäshamns Mark AB (50%) Turist Nynäs AB (100%) * I oktober beslutade kommunfullmäktige att uppdraget för sociala omsorgsförvaltningen återkallades fr om 5 november Verksamheten lades under kommunstyrelsen som samtidigt utökades från 11 till 13 ledamöter

5 Innehåll SAMMANDRAG AV NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS EKONOMISKA RESULTAT 6 SAMMANDRAG AV NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS INVESTERINGSVERKSAMHET 7 KOMMUNKONCERNEN I SAMMANDRAG 7 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR KOMMUNSTYRELSEN/KF/KS KOMMUNSTYRELSEN/Kommunstyrelseförvaltningen KOMMUNSTYRELSEN/Mark och exploatering KOMMUNSTYRELSEN/Vatten och avlopp KOMMUNSTYRELSEN/Räddningstjänst KOMMUNSTYRELSEN/Socialförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Samhällsbyggnad MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN/Hamn REVISIONEN NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

6 Sammandrag av nämndernas och bolagens ekonomiska resultat samt investeringar Kommunen/nämnderna, mkr Internredovisningens redovisade resultat 2004 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterat resultat samt motsvarande avvikelse Redovisning Budget 2003 Intäkter Kostnader Resultat Resultat Avvikelse Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 8,4-7,9 0,5 0,0 0,5 3,5 Kommunstyrelseförvaltningen 66,6-63,2 3,4 0,0 3,4 1,8 Vatten och avlopp 43,7-39,2 4,5 0,0 4,5 0,2 Mark och exploatering 6,5-6,3 0,2 0,0 0,2-0,2 Räddningstjänst 16,5-16,5 0,0 0,0 0,0 0,1 Socialförvaltningen 403,3-410,1-6,8 0,0-6,8-17,0 Barn- och utbildningsnämnden 519,1-515,0 4,1 0,0 4,1 13,2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 71,6-73,4-1,8 0,0 1,8 1,2 Hamn 4,4-4,5-0,1 0,0-0,1 0,0 Revisionen 1,1-1,1 0,0 0,0 0,0 0.0 SUMMA NÄMNDERNA 1141,2-1137,2 4,0 0,0 4,0 2,8 Finansförvaltning 974,2-965,2 9,0-9,3 18,,3 10,2 KOMMUNEN TOTALT 2115,4-2102,4 13,0-9,3 22,3 13,0 Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt. Investeringar 2004 för respektive nämnd/balansräkningsenhet i förhållande till budgeterade investeringar inklusive pågående från tidigare år. Utfall 2003avser pågående investeringar. Utfall Utfall Budgeterade tom 2003 inkomster/utgifter Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen 1,7 12,9 9,4 Vatten och avlopp 16,0 7,6 37,2 Mark och exploatering 3,7 0,1 0,5 Räddningstjänsten 0,0 0,0 0,0 Socialförvaltningen 0,6 0,6 1,9 Barn- och utbildningsnämnden 19,2 30,4 29,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad 2,3 3,8 8,2 Hamn 0,4 1,1 3,0 KOMMUNEN TOTALT 43,9 56,5 89,9 Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt. 6 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

7 Bolagen, mkr Redovisning 2003 Invest Intäkter Kostnader Resultat Resultat 2004 AB Nynäshamnsbostäder 162, ,8 4,8 Nynäshamns Exploatering AB ,3 Turist Nynäs AB ,1 0.0 Nynäshamns Mark AB Bolagen totalt Kommunkoncernen i sammandrag Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och skattekostnader Årets resultat , Tillgångar Skulder Avsättningar Eget kapital Ansvarsförbindelse, pensioner Soliditet Nynäshamn den 15 mars Jörn Karlsson Ekonomichef... Sirpa Slotte Redovisningschef NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

8 8 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

9 NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNINGAR 9

10 KOMMUNSTYRELSEN KF/KS RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,1 Intäkter 0,0 0,0 0,1 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7,9-8,4-7,6 Personal -4,3-4,5-3,8 Övrig drift -3,2-3,7-3,3 Interna kostnader -0,4-0,2-0,5 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Förändring av pensionskuld 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnad individuell del 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -7,9-8,4-7,4 Kommunbidrag 8,4 8,4 10,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,5 0,0 3,5 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,5 0,0 3,5 10 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

11 KF/KS Kommunfullmäktige i Nynäshamn består av 45 ledamöter. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter varav tre är heltidsarvoderade och en är arvoderad till 40 %. Enheten förser kommunfullmäktige, valnämnd och överförmyndare med de resurser dessa behöver för sin verksamhet. Enheten förser vidare kommunstyrelsen med de resurser den behöver för verksamhet som inte ingår i förvaltningarnas verksamhet. Kommunfullmäktige är kommunens folkvalda församling och dess högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har det slutliga ansvaret för all kommunal verksamhet, utom för sådan myndighetsutövning som åvilar en kommunal myndighet direkt på grund av lag. Valnämnden är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som anordnar allmänna val och folkomröstningar. Överförmyndaren är en lagreglerad obligatorisk myndighet, som bl a kontrollerar förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning av huvudmännens egendom. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt håller uppsikt över all kommunal verksamhet. Anslagen till enheten avser kostnader för förtroendevalda, representation, partistöd, avgifter till kommunförbundet samt valnämnd och överförmyndare. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelsen har berett samtliga kommunfullmäktigeärenden och har såsom ansvarig nämnd behandlat ärenden i de verksamheter som behandlats under balansräkningsenheterna kommunstyrelseförvaltningen, va-förvaltningen, mark- och exploatering och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen har haft fyra utskott, arbetsutskott, va-utskott, socialtjänstutskott och biståndsutskott. Kommunstyrelsen har dessutom det ekonomiska ansvaret för kommunfullmäktige, överförmyndare och valnämnd. Ekonomisk utvärdering Överskottet för enheten är 0,4 mkr, vilket beror på att det inom kommunstyrelsen finns budgeterade medel, 0,2 mkr, för oförutsedda behov som inte anspråktagits och ett överskott av medel för övriga kostnader med 0,2 mkr för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, överförmyndaren och valnämnden. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

12 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit PERSONAL Antal årsanställningar exkl vikarier Andel kvinnor i % Personalkostnader/totala kostnaderna 43% 40% 41% 12 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

13 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar ÅRLIGA REINVESTERINGAR Datorer och program Pågår OBJEKTVISA INVESTERINGAR IT-plan Pågår Dokumenthanteringssystem Klar Elektronisk handel Pågår Administrativa stödsystem Klart Arkiv bergrum Pågår Fjärrvärme Pågår Ombyggnad nämndhus Pågår Ventilation nämndhus Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR Verksamhetsidé Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att arbeta för kommunstyrelsen som ledningsorgan. Kommunstyrelseförvaltningen ska på kommunstyrelsens uppdrag planera, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Förvaltningen har ett särskilt ansvar för övergripande frågor rörande verksamhetsplanering, fysisk planering, ekonomi, personal, information, IT samt näringslivs- och EU-frågor. Förvaltningen har därutöver egna arbetsuppgifter som inte är delegerade till andra förvaltningar. Förvaltningen har därutöver att till kommunfullmäktige och nämnder/förvaltningar tillhandahålla specialist- och utvecklingskompetens samt intern administrativ service. Förvaltningen svarar också för utveckling av gemensamma system, policies och rutiner med syfte att effektivisera den kommunala verksamheten. Prioriterade verksamhetsområden Fysisk planering Ny översiktsplan för kommunen utarbetas. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort Planprogram för bostadsbyggande Bostäder Samhällsbyggnadsprogram Näringsliv Näringslivsutveckling tillsammans med det lokala näringslivet Utveckling av besöksnäringen Utveckling av Nynäshamns centrum Marknadsföring och information Marknadsföring av Nynäshamn som boende-, etablerings- och besöksort NynäshamnsAnkaret, nyhetsannonsering Kommuntaren personaltidning Webbplats på Internet Internationella frågor EU-bevakning Övergripande vänortsfrågor Ekonomi och finansiering Ekonomistyrning och kompetensutveckling Uppföljning av verksamhet och ekonomi Externredovisning och ekonomisystem Finansiering och låneförvaltning Kapitalförvaltning Förvaltningsorganisation och förvaltningschefer Chefsförsörjning Kompetensutveckling Arbetsgivarfrågor Personalförsörjning Chefsutveckling Personalbefrämjande och personalsociala åtgärder Kompetensutveckling Långtidssjukskrivna NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

14 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Kommungemensamma arbetsgivarfrågor Löneadministration och PA-system IT IT-vision och IT-strategi inkl IT-infrastruktur Intranät/Extranät. Kompetensutveckling Juridik Juridisk rådgivning till samtliga kommunala myndigheter. Sekretariat Sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd. Registratur, kommunarkiv och övergripande arkivfrågor. Extern och intern service Kontorsservice såsom telefonväxel/reception, postbefordran och tryckeritjänster. Förvaltning av nämndhusen. Konsumentvägledning Information till kommuninvånare gällande konsumentfrågor med särskild inriktning på ungdomar och sambandet mellan konsumtion och miljö, samt hushållsekonomisk rådgivning som inte omfattas av skuldsaneringslagen. Statistik Kommungemensam statistik. Befolkningsprognoser Upphandling Nämndövergripande upphandling av varor och tjänster (avrops-/ramavtal) samt råd och anvisningar till förvaltningarna gällande offentlig upphandling. Upphandling och administration av kommunens försäkringar Kommunala bolagsfrågor Ägardirektiv Samordning av resurser Beredskaps- och säkerhetsfrågor Beredskapsplaner för det civila försvaret i Nynäshamns kommun. Internt skadeförebyggande arbete. Resultatmål Fysisk planering Arbetet med ny översiktsplan för kommunen fortskrider för att avslutas senast under 2005 med fokusering på redan exploaterad mark. Fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort klar Initiera planprogram och föreslå fastställande av detaljplaner för att uppfylla Framtidsvisionen. Starten för arbetet med en ny översiktsplan har skett i samband med en temadag i kommunstyrelsen den 27 oktober. Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett samrådsförslag gällande den fördjupade översiktsplanen för Ösmo. Förslaget beräknas skickas ut på samråd under våren 2005, vilket medför att planen kan antas i början av I skrivande stund är detaljplaner aktuella och befinner sig i olika faser av planeringsprocessen Bostäder Under perioden påbörjas ca 1000 lägenheter enligt samhällsbyggnadsprogrammet. I det i juni antagna Samhällsbyggnadsprogram planeras 780 lägenheter att påbörjas under perioden En Bomässa planeras att genomföras i Nynäshamn den augusti Näringsliv Arbetet med att öka antalet arbetstillfällen i kommunen pågår i enlighet med näringslivsstrategin. För utveckling av Nynäshamns centrum avsätts 0.4 mkr Under året har en ökad efterfrågan på industrimark kunnat konstateras både i Kalvöområdet i Nynäshamn och i Vanstaområdet i Ösmo. En stadskärneförening har bildats där kommunen ingår som medlem tillsammans med affärsidkare, fastighetsägare m.fl. Under hösten har föreningen anställt en centrumutvecklare. Besöksnäring Kommunstyrelsen skall snarast lämna ett förslag om hur turistbyråverksamheten kan effektiviseras genom sammanslagning med hamnverksamheten. Kommunfullmäktige har i april beslutat om form 14 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

15 KOMMUNSTYRTELSEFÖRVALTNINGEN och ändamål för kommunens engagemang i turistfrågor inkl en sammanslagning av turistbyråverksamheten och gästhamnsverksamheten. Marknadsföring och information Marknadsföringen av Nynäshamn pågår i enlighet med utarbetad marknadsföringsplan. Tre av fyra kommuninvånare känner till NynäshamnsAnkaret och anser att informationen är av god kvalitet. Kommunens webbplats har information om eller länkar till samhällets samlade service inklusive kommunala beslut, verksamheter och arbetsplatser. Enklare ärenden, ansökningar mm kan skötas direkt på hemsidan. Funktioner för kontakter med förtroendevalda, tjänstemän, förslagsverksamhet, klagomålshantering, nyhetsbrev etc. ska finnas. Marknadsföring och information för bostadssökande, företagsetableringar samt besökare. Arbetet med att, tillsammans med näringslivet, ta fram en marknadsplan pågår. Ekonomi/statistik/upphandling För att öka användarvänligheten kommer det webbaserade informationssystemet att fortsätt utvecklas under Arbetet med att effektivisera inköpsverksamheten, genom s.k. e-handel och scanning av fakturer, kommer att fortsätta under perioden. Datorbaserat upphandlingssystem är genomfört i samverkan med Södertörnskommunerna. Upphandlingssamarbetet med Södertälje kommun fortsätter och utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen har redovisat en översyn av administrativa funktioner. Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit åtgärder för att effektivisera inköpsverksamheten samt förbättra informationssystemen för ekonomi. Förslagen har varit på remiss under hösten. Slutligt förslag kommer under våren Ett projekt, kommunsamverkan på Södertörn kring inköps- och upphandlingsverksamhet projekt Södertörns Upphandlings Nätverk har startat under hösten. Upphandling av organisationskonsult pågår. Arbetsgivarfrågor Kommunens chefsförsörjning och chefsutveckling sker efter en beslutad metod och plan. Kommunen har klarat att rekrytera personal i rätt omfattning och med en kompetens som motsvarar 90 % av en ideal situation. Långtidssjukskrivningarna har minskat med 50 %. Kommunens personalbefrämjande åtgärder utvecklas i samverkan med personalföreningen Solön. Finansieringen sker gemensamt genom ett påslag på utgående löner med 0.08 %. Kommande upphandling av företagshälsovård skall ge förvaltningarna ett större utbud av bastjänster. Finansiering sker gemensamt genom ett påslag på utgående löner. Nya personaladministrativa IT-hjälpmedel har införts. För ökade insatser inom personalförsörjning och arbetsvärdering avsätts 0.6 mkr Utbildningsinsatser inom kommunikativt ledarskap har avslutats under året. Deltagarna i utbildningen träffas nu i nätverksgrupper. Utbildningsinsatser om medarbetarsamtal pågår. Rekryteringssituationen för kommunen har förbättrats. Inom vissa delar av organisationen kan kortsiktigt viss övertalighet uppstå. Sjukfrånvaron per den 31 dec 2004 var 10,9 % av sammanlagd tillgänglig arbetstid under perioden januari-dec, vilket är en något högre siffra än motsvarande period föregående år. Organisationen har fått tillgång till nya personaladministrativa stödsystem, exempelvis Business Vision och PS-självservice. En ny friskvårdspolicy har antagits under första kvartalet Kommunen har påbörjat ett program inom området arbetsmiljö och hälsa tillsammans med försäkringsbolaget AFA. Programmet har arbetsnamnet Friska vindar och skall pågå under 5 år Nytt avtal om företagshälsovård har slutits med Länshälsan Curera från och med Genom kommungemensam finansiering inryms fler bastjänster i avtalet Under året har genomförts en personalenkät bland kommunens samtliga anställa. Ett arbete har påbörjats att utifrån resultatet för att åstadkomma positiva förändringar. IT Ett lokalt program för kommunens IT-infrastruktur tas fram i samverkan med regionen. Eventuella beslut om kommunala åtaganden tas i anslutning till att ITinfrastrukturprogrammet antages. Markerat med 1 mkr Alla kommunens arbetsplatser har 2004 en acceptabel datakommunikation. Nätverksoperativ, mailsystem och klientmiljö skall uppgraderas. Webblösningar införs successivt för administrativa system. Kommunens intranät utvecklas till ett effektivt verktyg för administration och information. Intranätet skall vid periodens slut kunna nås av alla anställda och NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

16 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN förtroendevalda. All personal i kommunen har grundläggande ITkunskap. Breddutbildning i IT har genomförts för 500 anställda. Ett lokalt program för kommunens IT-infrastruktur har tagits fram, fastställts av kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen Upphandling av IT-infrastruktur har genomförts tillsammans med Södertälje och Nykvarns kommuner. Utvärdering av anbud pågår. För att fullt ut motsvara kommunens åtaganden i programmet har 1 mkr anslagits i budget Regeringen har i slutet av 2004 dock beslutat att frysa det statliga stödet under 2005, vilket innebär en osäkerhet om programmet kan genomföras under Södertörnskommunerna har upphandlat ny leverantör av datakommunikation inom de kommunala verksamheterna för få en acceptabel datakommunikation. P.g.a tekniska frågor och plattformsbyte så har leveransfördröjning skett. Extern och intern service Reception/vaktmästeri/telefonväxel har utvecklat sina servicefunktioner tillsammans med förvaltningarna. Kommunens entré och reception utvecklas till bättre funktionalitet och öppenhet. En samrådsgrupp, med en representant från varje förvaltning, har startats under hösten Syftet är att förbättra receptionens/entréns gestaltning och funktionalitet. Serviceenheten har påbörjat arbetet att utveckla och förbättra konferensservicen i nämndhuset. Sekretariat Det finns en kommungemensam applikation för diariesystem Samtliga nämnder utom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar idag i det nya uppgraderade Winess-systemet. Beredskaps- och säkerhetsfrågor Med ökade krav på skadehantering från försäkringsbolagen samt förhöjd självrisk till 1 mkr gällande kommunförsäkringen har en säkerhetspolicy med riktlinjer för säkerhetsarbetet i Nynäshamns kommun tagits fram. En upphandling av kommunens försäkringar kommer att ske under I enlighet med framtagna riktlinjer för säkerhetsarbetet i Nynäshamns kommun har en riskhanteringsgrupp sammansatts med representanter från alla kommunala förvaltningar och Södertörns brandförsvarsförbund. Under 2005 skall ett webbaserat riskhanteringsprogram (Marshplus) introduceras hos alla förvaltningar i enlighet med försäkringsbolagens krav. Framtagande av handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinära händelser pågår. Bidrag Kommunstyrelseförvaltningen administrerar bidrag för samlingslokaler och studieförbund. Utbetalningen av bidragen till samlingslokaler har skett enligt avtal. Bidragen till studieförbunden har fördelats enligt regler antagna av kommunfullmäktige. Kommunala bolagsfrågor Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för alla kommunala bolag. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över ägardirektiven till Nynäshamns Bostäder och NEAB i syfte att kommunen skall erhålla en avkastning fr.o.m Under hösten beslutade kommunfullmäktige om en återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Nynäshamnsbostäder med 26 mkr under 2004 och resterande 13 mkr under Personalredovisning Definition:Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl vikarier, inte timanställda) Anställda personer därav kvinnor därav deltid 8 7 Årsarbetare (exkl vikarier) Andel kvinnor % 68% 65% Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd 8,4% 5,9% ord arbtid kvinnor t o m 29 år 7,3% 5,5% kvinnor mellan 30 och 49 år 17,7% 7,8% kvinnor över 50 år 7,3% 7,5% män tom 29 år - - män mellan 30 och 49 år 0,0% 1,5% män över 50 år 4,3% 3,4% 16 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

17 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Antal personer som varit friska i procent av totalt antal personer anställda 50% 38% 31 december resp år kvinnor 39% 49% män 72% 78% Kommentar: Ökningen av antalet anställda beror dels på att tjänster som varit vakanta vid förra årsskiftet har återbesatts under 2004, dels på att förvaltningen har anställt vikarier för långtidssjukskrivna. Två tidsbegränsat anställda (varav en med särskilt anställningsstöd) finns vid cafeteriaverksamheten som skall utvärderas vid halvårsskiftet Ytterligare en tidsbegränsad anställning med särskilt anställningsstöd har också funnits vid personal- och ekonomiavdelningen. Andelen personer som varit friska under 2004 är 50%, vilket är en stor ökning jämfört med Trots den höga andelen friska har sjukfrånvaron ökat något under året jämfört med Det är 3 anställda som varit långtidssjukskrivna. Det slår starkt igenom i statistiken Miljöredovisning Kommunstyrelseförvaltningen beaktar förbrukningen och användningen av resurser i ett långsiktigt perspektiv och med kretslopptänkandet som ledstjärna. Som exempel kan nämnas användningen av elektronisk post som på sikt minskar användningen av papper och transporter. Källsortering bedrivs systematiskt vid enheterna. I den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn anges under Miljökrav att utgångspunkten skall vara att kommmunen skall verka för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Detta ska ske genom att så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både med avseende på den ytte miljön och arbetsmiljön. Internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen har en dokumenterad ekonomimodell med ansvars- och befogenhetsfördelning mellan budgetansvariga på olika nivåer i organisationen. Delegationsförteckningen är uppdaterad. Förvaltningen har en detaljerad internbudget för resp budgetansvarig samt en aktuell attestförteckning. Förvaltningen har en aktuell verksamhetsplan som följs upp regelbundet. Under 2004 har redovisningskontroll, som syftar till att säkerställa att räkenskaperna är rättvisande samt att god redovisningssed tillämpats. Granskningen dokumenteras. De moment som har granskas är inventarieredovisning, avstämning av kundfordringar samt hantering av moms, intäkter, personalkostnader, leverantörsfakturor, investeringar samt användning av betal-/kreditkort. Jämställdhetsredovisning Kommunens jämställdhetsplan har varit vägledande. Jämställdhet har också fått en stående punkt på F-samverkansgruppens dagordning. Jämställdhets- och mångfaldsaspekten har beaktats i samband med att ny personal anställts i kommunenstyrelseförvaltningen. Åtgärder med anledning av kvartalsrapporten 2004 Kommunstyrelseförvaltningen har sedan rekryteringsprövningen infördes haft två vakanta tjänster som prövats. Det har varit 5 inköpsprövningar på sammanlagt ca 700 tkr som har godkänts. I övrigt har förvaltningen varit återhållsam med alla kostnader. Ekonomisk utvärdering Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett ekonomiskt resultat för 2004 på +3,4 mkr jämfört mot budget. Den positiva avvikelsen beror främst på att avskrivningarna är lägre än budgeterat (+3,0 mkr). Anledningen är att bytet av IT-plattformen blivit försenat och inte avslutats under året. Vidare har kommunstyrelseförvaltningen under våren haft några tjänster vakanta samt haft viss sjukfrånvaro och detta bidrar till avvikelsen. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

18 KOMMUNSTYRELSEN MARK OCH EXPLOATERING RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personal Övrig drift Interna kostnader Avskrivningar Förändring av pensionskuld Pensionskostnad individuell del VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav avsatt periodiskt underhåll Pensionsskuld Kommunkredit Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

19 MARK OCH EXPLOATERING EXPLOATERING OCH INVESTERINGAR mkri löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar OBJEKTVISA INVESTERINGAR Markförvärv mm Vansta gård Klar Nynäshamn 2:1 McDonalds Klar SUMMA NETTOINVESTERINGAR EXPLOATERING Arbetsplatser nettoutgift Vansta Pågår Sunnerby Pågår Kalvö Pågår Kalvö trafikplats Klar Plåtslagaren Klar SUMMA Bostadsmark nettoutgift Apotekaren Pågår Skonaren Pågår Håven/Metkroken Pågår SUMMA Verksamhetsidé Mark- och exploateringsverksamheten ska inom sitt ansvarsområde medverka till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som på ett ekonomiskt och effektivt sätt främjar skönhet, god hälsa, god miljö samt kulturell och biologisk mångfald. Verksamheten ska med rimlig framförhållning tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur enligt översiktsplanen och kommunens sektorsplanering. Marken ska så långt som möjligt exploateras på ett ekologiskt sätt och utan långsiktig kostnad för kommunen Prioriterade verksamhetsområden Markförsörjning för visionens planhorisont. Exploateringsavtal för att förverkliga beslutade utbyggnadsområden. Resultatmål Mål 1 Kommunstyrelsen ska äga rätt mark vid rätt tillfälle. Direktiv 1 Strukturera kommunens exploateringsplaner med ledning av samhällsbyggnadsprogrammet och hålla erforderlig beredskap för förvärv, avyttring resp. byten av fastigheter. Arbetet ska i aktuella fall bedrivas i nära samarbete med Nynäshamns Exploatering AB. Direktiv 2 Teckna exploaterings-/genomförandeavtal och göra erforderliga upphandlingar i syfte att förverkliga beslutade utbyggnadsområden enligt samhälls-byggnadsprogrammet. Direktiv 3 Medverka i utvecklingen av Norviksområdet. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

20 MARK OCH EXPLOATERING Verksamhetsuppföljning Försäljning av kommunala småhustomter i kv Håven/ Metkroken i Ösmo pågår, varav 22 av 30 tomter försålts. Realisationsvinster för området har inte redovisats under 2004, utan kommer att redovisas när området är klart. Ytterligare tomter väntas försäljas under Utbyggnad av gator och ledningar för hela området slutförs under våren Utbyggnad i Segersäng med totalt ca 220 lgh pågår. Etapp 2 har påbörjats under 4 kv Utbyggnad i norra Lidatorp om totalt ca 120 lgh i småhus pågår. Utbyggnad av kv Apotekaren i centrala Nynäshamn med ca 130 lgh i flerbostadshus och småhus samt kommersiella lokaler pågår. En första etapp om ca 50 lgh har påbörjats första kvartalet 2004 och slutförs under En andra utbyggnadsetapp förestår. Utbyggnad av 6 lgh i radhus i kv Bävern i centrala Nynäshamn pågår och väntas avslutas Detaljplaneläggning för en utbyggnad av ca 30 lgh i mindre flerbostadshus under konceptet Bo Klok i Nickstadalen pågår. Ett markbytesavtal träffades med exploatören våren 2003 som underlag för projektet. Exploateringsavtal avses träffas parallellt med pågående planprocess. Förberedelser för en utbyggnad av 32 lgh i terrasshus på Trehörningen pågår. Detaljplan och exploateringsavtal antogs/godkändes under Utbyggnad av en livsmedelshall på Telegrafen 7 i korsningen Nynäsvägen/Raffinaderivägen pågår och väntas avslutas under Detaljplan och exploateringsavtal har antagits/godkänts Mex har under året i samarbete med Msf bedrivit förberedelsearbete för kommande bostadsutbyggnad i Nickstadalen under konceptet Bo Klok. Förberedelsearbete för kommande exploatering för Vansta Hästby i Vansta har pågått under Ersättningsplats för Ösmo Plantshop med anledning av ny vägdragning för väg 73 har startat och inneburit kommunala arbetsinsatser för Mex i samverkan med Msf. Mex har också under året bedrivit förhandlingar och slutfört förvärv av vattenområde i Nickstaviken. Försäljning av fastigheter utom exploateringsområden har under året skett med en reavinst om 352 tkr. Miljöredovisning Mark och exploatering ska verka för att i förekommande fall öka miljökraven vid upphandlingar och att öka miljökraven när försäljningsavtal, exploateringsresp. markupplåtelseavtal tecknas med intressenter. Ekonomisk utvärdering Årets resultat visar 0,2 mkr i förhållande till budgeterat nollresultat. 20 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

21 MARK OCH EXPLOATERING NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

22 KOMMUNSTYRELSEN VATTEN OCH AVLOPP RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 43,7 45,3 39,4 Intäkter 41,2 43,0 36,6 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 2,5 2,3 2,7 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34,1-35,8-33,6 Personal -9,8-9,7-9,7 Övrig drift -12,6-12,7-13,4 Interna kostnader -4,0-3,2-3,0 Avskrivningar -7,1-10,0-7,2 Förändring av pensionskuld -0,3 0,0-0,1 Pensionskostnad individuell del -0,2-0,2-0,2 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 9,6 9,6 5,8 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -5,1-9,6-5,6 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 4,5 0,0 0,2 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 4,5 0,0 0,2 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 160,8 185,5 159,2 Omsättningstillgångar 2,7 3,3 3,9 SUMMA TILLGÅNGAR 163,5 188,8 163,1 Eget kapital 12,0 7,1 7,4 varav avsatt periodiskt underhåll 0,0 0,0 0,0 Pensionsskuld och andra avsättningar 0,8 0,0 0,5 Kommunkredit 146,7 176,2 149,5 Kortfristiga skulder 4,0 5,5 5,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 163,5 188,8 163,1 Kreditlimit 187,0 187,0 170,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 35% 33% 32% Personalkostnad/totala kostnader 25% 21% 25% 22 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

23 VATTEN OCH AVLOPP INVESTERINGAR (mkr i löpande priser) Budget Utfall Utfall Budg. ink/ Pågår/ totalt tom utg 2004 klar ÅRLIGA RE-INVESTERINGAR Vattenverk 0,1 0,1 Klar Ledningar 2,7 1,3 Pågår Ledningar 1,6 1,9 1,9 Klar Avloppsverk 0,0 0,2 Klar Pumpstationer 0,2 0,1 Klar Övrigt 0,1 1,0 Pågår Övrigt 0,6 0,6 Klar NYINVESTERINGAR VA-strategi vatten 80,0 0,5 10,5 Pågår VA-strategi vatten 1,7 0,1 10,5 Klar Lidatorp 7,0 0,0 1,5 Klar Segersäng 14,5 12,5 0,8 4,0 Pågår Grödby - Torp 14,5 0,4 3,0 Pågår Kummelgärde 2,5 0,2 0,3 2,5 Pågår SUMMA NETTOINVESTERINGAR 118,5 16,1 7,6 37,2 Verksamhetsidé Förvaltningen ansvarar för produktion och distribution av renvatten, avledning av avlopps- och dagvatten samt rening av avloppsvatten. Kommunens invånare skall så väl i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv kunna erbjudas ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Uppfylla de utsläppskrav myndigheterna ställer på kommunens avloppsreningsverk. Ambitionen är dessutom att optimera reningstegen mot en allt effektivare rening i syfte att komma ned till en allt lägre utsläppsnivå. Inom så väl vatten- som avloppsverksamheten skall säkerhet mot driftavbrott och störningar förebyggas till rimlig servicenivå och rimliga ekonomiska gränser.. Prioriterade verksamhetsmål Lösa kommunens framtida vattenförsörjning. Oavsett val av lösning kommer finansieringen av densamma att i hög grad påverka VA-taxans kostnadsnivå. Målet är att på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, långsiktigt säkerställa invånarnas behov av ett kvantitativt och kvalitativt bra dricksvatten. Utifrån ett ekonomiskt helhetstänkande maximalt utnyttja redan befintliga anläggningar/resurser. Återföra slam från kommunens avloppsreningsverk till kretsloppet som gödningsmedel inom jordbruket. Kännetecken för kvalitet inom verksamheten Lönsamhet att utifrån gällande kvalitetskrav leverera den mängd vatten som erfordras att uppnå av myndigheterna angivna utsläppskrav på renat avloppsvatten att uppfylla kraven på ett för verksamheten ekonomiskt gynsamt sätt. Ansvar Internt och externt höja medvetandenivån beträffande miljöfrågor. Samarbete och arbetsklimat Stimulera till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för arbetsglädje. Kundorientering Ökad service- och tillgänglighetsnivå. Öka andelen externa aktiviteter genom att marknadsföra vår verksamhet och informera abonnenterna om vikten att förhindra miljöfarliga ämnen att komma till avloppsreningsverket. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

24 VATTEN OCH AVLOPP Resultatmål Intäkts- och investeringsbudgeten VA- förvaltningens mål och budget för år 2004 och planen för är mycket osäker. Kostnaden är helt beroende av när beslut fattas om den slutliga lösningen av vattenförsörjningen till Nynäshamn och Ösmo och i vilken takt Framtidsvisionen kommer att förverkligas. De slutliga ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna den framtida lösningen av vattenförsörjningen infaller först efter år Om investeringarna förverkligas enligt investeringsplanen för perioden innebär det en ökning av va-intäkterna med 25-30% genom ökad försåld volym vatten och/eller höjda avgiftsnivåer. Intäkterna för 2004 är baserade på en höjning av 2003 års va-taxa med 7 %. De budgeterade investeringarna för dricksvattenförsörjning för tätorterna Nynäshamn och Ösmo har VA-utskottet och förvaltningen enats om att basera på det lokala alternativet som innebär sjön Muskan och i framtiden Gorran som vattentäkter. Från år 2008 när investeringen för vattenstrategin enligt budgetförslag är avslutade bedömmer förvaltningen att driftkostnaderna för vatten produktionen kommer att minskas. Investeringarna för utbyggnad av ledningsnätet i Lidatorp och överföringsledningarna till Segersäng beräknas avslutas under Med det intresse som finns för exploatering i Grödbyområdet har förvaltningen under perioden budgeterat för en överföringsledning mellan Torp och Grödby. Många faktorer talar för den lösningen. Kloridhalten i vattentäkten Grödby ökar successivt och rester från bekämpningsmedel har upptäckts under året. Vattenreningsverket från tidigt 60-tal är inte heller dimensionerat för den expansionen. Avloppsreningsverket, byggt tidigt 70-tal, är i behov av omfattande reinvesteringar de närmaste åren. Recipienten är ett åkerdike som mynnar i Lillån som i sin tur går till sjön Muskan. Den här åtgärden skulle minska närsaltsbelastningen på Muskan. Intäkter i form av anslutningsavgifter från exploateringar under perioden är Lidatorp, Segersäng, Apotekaren, Drabanten, Trehörningen och Järnvägsparken och grundar sig på förslag till samhällsbyggnadsprogram för Övrigt EU:s vattendirektiv innebär att vi står inför en ny situation med högre krav vad gäller miljö och rapportering till myndigheter. EU-direktivet anvisar också en ny typ av miljöavgifter, utsläppsskatter, som kan åläggas alla vattenbrukare, inte bara kommunens va-verk utan även skogs- och jordbruksföretag, industrier och enskilda anläggningar, inklusive enfamiljshus med egen va-försörjning. Avgiften bestäms enligt grad av miljöpåverkan. Mer utsläpp innebär högre avgift. Avgiften ska finansiera regionala vattenmiljöprogram men också vara ett ekonomisk incitament att investera i höggradig rening för att i slutändan minska miljöavgiften. För att möta EU-direktivens nya krav har förvaltningen i driftbudgeten budgeterat 1,5 miljoner kronor under perioden. I tillståndet enligt miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten i Östersjön - Mysingen och Norviksfjärden från Nynäshamns avloppsreningsverk har kommunen erhållit en prövotid mellan Ny ansökan för förnyat utsläppstillstånd ska inlämnas till Länsstyrelsen senast För att upprätta en ny miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan har förvaltningen i 2004 års driftbudget budgeterat 0,3 miljoner kronor. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att finna en möjlig lösning att återföra växtnäring från avloppsslam till jordbruksmark. När den redovisats och förhoppningsvis en möjlig lösning presenterats kommer förvaltningen att arbeta efter den. Måluppföljning Förhandlingarna med Stockholm Vatten om vattenförsörjning av tätorterna Nynäshamn och Ösmo har genomförts under året och resulterat i två avtal ett med Stockholm Vatten AB angående leverans av vatten samt ett genomförandeavtal med Haninge Kommun och Stockholm Vatten AB som reglerar byggandet av ledningen. Projektet startade under hösten 2004 med projektering byggstart sker under försommaren 2005 med beräknad drifttagning 2008/2009. Driften av det utbyggda avloppsverket, SBR-anläggningen samt brunnslammottagningen, har fungerat mycket bättre än förväntat med avseende på utsläppsvärden. Någon slutlig lösning av hanteringen av slammet från avloppsreningsverket har ej nåtts men förvaltningen har avtal med Fituna Farming Trade AB som innebär att de tar emot allt slam från Nynäshamns avloppsreningsverk, som uppfyller kraven i Statens Naturvårdsverks föreskrifter, SNFS, 1998:944. Avtalet har förlängts till och med våren år Vattenproduktion är oförändrad jämfört med 2003, försåld mängd vatten har minskat med cirka femtiofemtusen kubikmeter. 24 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

25 VATTEN OCH AVLOPP Ekonomisk utvärdering Vid budgetarbetet för år 2004 antogs att beslut om vattenstrategin skulle tas under år 2004 och att taxan för år 2004 behövde höjas med 10,5 %. Den beräknade intäktsnivån 45,3 mkr har inte uppnåtts. Årets intäkter slutar på 43,7 mkr. Således en differens på ca minus 1,6 mkr. Utfallet på brukningsavgifterna blev 1,7 mkr lägre än budget, beroende på lägre vattenförbrukning. Anslutningsavgifterna gav en högre intäkt på 0,5 mkr än budget. De finansiella kostnaderna blir 4,5 mkr lägre än budget och avskrivningar 2,9 mkr lägre än budget. Anledningen är att planerade investeringar inte utförts, bl.a. ett lokalt vattenverk. Det totala resultatet för förvaltningen är 4,5 mkr som ökar på det egna kapitalet till 12 mkr. Driftkostnaderna (övrig drift) är oförändrade jämfört med 2003 trots större konsultinsatser avseende bl.a. ny tillståndsansökan för Nynäshamns avloppsverk inklusive våtmarken, förstudier för vatten och avloppsledningar mellan Sunnerby och Grödby. Verksamhetsuppföljning Vattenreningsverk Livsmedelsverkets krav på dricksvattenkvalitet med avseende på mikrobiologiska parametrar har uppfyllts på samtliga prov som tagits på utgående renvatten inom alla verksamhetsområden. Kravet på dricksvattenkvalitet med avseende på kemiska parametrar har uppfyllts inom samtliga verksamhetsområden på utgående renvatten och på ledningsnätet. Under våren 2002 upptäcktes förekomsten av 2,6-diklorbenzamid (BAM) som är en nedbrytningsprodukt från bekämpningsmedel som bland annat fanns i Totex som är förbjudet i Sverige sedan början på 1990-talet. Utgående renvatten innehöll 0,12 mg/liter och gränsvärdet är 0,10 mg/liter. För att komma tillrätta med problemet har ett kolfilter installerats vilket togs i drift i slutet av december 2002 och utgående renvatten har för hela 2004 varit under gränsvärdet. Under året har leverans skett till Carlsberg bryggerier av vatten från Sunnerby vattenverk, leveranserna upphörde i september då tillverkningen lades ned i Brommabryggeriet. Periodiskt underhåll av vattenreningsverk. Nynäshamn Renovering av råvattenpump vid Älgvikens pumpstation. Rengöring av lågreservoar med robot Monterat ny motor på infiltrationspumpen Djupgrävning av samtliga (3st) långsamfilter Renovering av yttertak på ytvattenverket Ett flertal mindre pumpar har fått service/renoverats Ösmo Filtermassa (kol) har bytts ut Ny ph-mätning Gamla pumphuset har rivits Rengöring av lågreservoar med robot Nytt automatikskåp för resevkraftaggregat Sunnerby Färdigställt lastningsutrustning för Carlsbergs tankbilar Grödby Ny motor för kompressor Investeringar på vattenverken Ny elpanna på 99 kw har installerats som ersättare för äldre oljepannor med bl.a. låg verkningsgrad Avloppsreningsverk Ansökan om fastställande av utsläppsvärden för Våtmarken inklusive avloppsverket lämnades in till Länsstyrelsens i mars månad, inget svar har erhållits under 2004 Anläggningen för mottagning av brunnsslam har fungerat mycket bra. SBR-anläggningen, det biologiska reningssteget har garantibesiktats under året. Under hösten har man samarbetat med Haninge, Värmdö och Nacka angående deponering av gallerrenset på tipp, SRV ansöker om dispens att tippa under Periodiskt underhåll av avloppsreningsverken: Nynäshamn Rensat/grävt ur kanaler i våtmarken Investeringar på avloppsreningsverken Ny automatikutrustning till pumpstation P104. Ledningsnät Drift och underhåll 4st Serviser till kv.apotekaren Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten 6st serviser till kv.bävern Nhmn, avlopp, dagvatten NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

26 VATTEN OCH AVLOPP och vatten Servis till Storskraken 15 Björkstigen Nhmn, avlopp och vatten Servis till Vaktberget 29 Utsiktsvägen Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten Servis till Vaktberget 31 Utsiktsvägen Nhmn, avlopp, dagvatten och vatten Servis till daghemmet Skogsnibble Ösmo, avlopp och vatten Servis till Marsta 3:4 Täppvägen St. Vika, avlopp och vatten Servis till Åkerby 1:7 Åkerby Gård Sorunda, vatten Servis till Telegrafen 7 Nhmn LIDL, avlopp, dagvatten och vatten Inmätning av VA-ledningar med GPS i Ösmo har fortsatt under året Vi har haft 14 stycken avloppstopp vilket är 10 st färre än föregående år, 10 stycken på huvudledningar och 4 på servisledningar. Vattenläckorna har varit 8 stycken vilket är 9 mindre än föregående år. Inga vattenläckor på servisledningar Investeringar på VA-ledningsnätet: Projektering av överföringsledningar mellan Grödby och Torp har påbörjats under året Projektering av vattenledning till Kummelgärde har påbörjats under året Omläggning avlopp del av Edsgatan Nhmn Omläggning vatten del av Järnvägsgatan Nhmn Omläggning tryckavlopp hamnområdet Nhmn Omläggning avlopp, dagvatten och vatten del av Skogagatan Nhmn Omläggning avlopp och vatten del av Sänkevägen Ösmo Omläggning avlopp, dagvatten och vatten Konvaljevägen Sorunda Laboratoriet Verksamheten Det har kommit in ca 500 prover, ej inräknat de prover som skickas vidare till annat laboratorium och ca 5000 analyser har utförts. Laboratoriet har gjort en stor funktionskontroll på våtmarken förutom de normala återkommande kontrollerna. Laboratoriet har analyserat prov åt två KTH studenter som gjort examensarbete på SBR-anläggningen och Nynäshamns reningsverk. Prov från vattenverken har analyserat enligt Livsmed- elsverkets nya föreskrift SLVFS 2001:30. Administration ekonomi Enheten är en stöd- och servicefunktion till VA-utskottet, förvaltningschef och de övriga enheterna inom förvaltningen. Enheten ansvarar också för taxefrågor, personal, budgetarbete, redovisning, bokslut och debitering. Åtgärder med anledning av kvartalsrapporten 2004 Någon inköpsprövning har inte varit aktuell då inga inköp utöver de nödvändiga för drift och underhåll har gjorts. Prövning av korttidsvikariat eller förordnande har inte varit aktuellt. Vad gäller investeringar har avrop av konsulter för byggandet av ny lågreservoar och tryckstegring vid Berga vattenverk genomförts. Personalredovisning Antalet anställda är oförändrat 19 personer, en pensionsavgång har ersatts med en ny medarbetare. Förvaltningen har haft två heldags- och två halvdagskonferenser med all personal för planering och information av verksamheten. En av konferenserna var inriktad på friskvård och vikten av denna. Förvaltningen har lägsta sjuktalen av samtliga förvaltningar och vi tror att friskvårdssatsningen är en del av detta. Kompetensutveckling/ utbildning I snitt har varje anställd fått fyra dagars utbildning. Definistion: Antal anställda med anställning mer än 40% tjänstgöringsgrad (inkl vikarier, inte timanställda) Anställda personer därav kvinnor 7 6 därav deltid 3 2 varav kvinnor 2 2 därav män 1 0 Årsarbetare (exkl vikarier) Andel kvinnor % 35 % 32 % Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd tillgänglig ord arbetstid Totalt 3,0 % 1,3 % Antal personer som varit friska i procent av totalt antal personer anställda 31 december resp år Totalt 75 % 63% 26 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

27 VATTEN OCH AVLOPP Miljöredovisning Avfall och avlopp Målet är att kontinuerligt förbättra slamkvaliteten och informera hushåll, industri och övrig verksamhet om nödvändigheten av att minska kemikalieanvändningen och att förhindra utsläpp av tungmetaller och andra gifter i avloppsvattnet och också förhindra liknande utsläpp till dagvattennätet. Miljöutbildning Förvaltningens verksamhet har stark anknytning till miljön varför personalen har ett stort miljömedvetande. Fortsatt utbildning kommer att ske i mån av utbud och möjlighet. Energi Jakten på kwh inom förvaltningen pågår kontinuerligt. Organisation Förvaltningen har ett bra samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Agenda 21 samordnare och Naturskolan. Bland annat samarbetar vi med information till abonnenterna om vikten att förhindra miljöfarliga ämnen kommer till avloppsreningsverket så att vi skonar våra sjöar, åar och skärgård samt att slammet kan återföras till kretsloppet som gödningsmedel inom jordbruket. Internkontroll VA-förvaltningen har ett Internkontrollprogram för ekonomin från De flesta punkter i kontrollprogrammet har inarbetats i det löpande ekonomiarbetat samt i månadsavstämningarna. Förvaltningen avser att utarbeta ett nytt internkontrollprogram. Jämställdhet Förvaltningen följer den jämställdhetsplan som anger mål och inriktning för jämställdsarbetet. Planen revideras varje år. NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

28 KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNST RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,0 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16,1-15,8-15,3 Personal 0,0 0,0 0,0 Övrig drift -14,9-14,7-14,1 Interna kostnader -0,5-0,5-0,5 Avskrivningar -0,7-0,6-0,7 Förändring av pensionskuld 0,0 0,0 0,0 Pensionskostnad individuell del 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -16,1-15,8-15,3 Kommunbidrag 16,5 16,5 15,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,4-0,7-0,5 Ränta på pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 RESULTAT EFTER KOMMUNBIDRAG O 0,0 0,0 0,1 FINANSNETTO FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,0 0,0 0,1 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 15,6 15,7 16,3 Omsättningstillgångar 2,4 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 18,1 15,7 16,3 eget kapital 5,4 5,1 5,3 varav avsatt periodiskt underhåll 1,8 0,0 1,7 Pensionsskuld 0,0 0,0 0,0 Kommunkredit 10,2 10,4 10,9 Kortfristiga skulder 2,5 0,2 0,1 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Kreditlimit 13,0 13,0 15,0 28 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

29 RÄDDNINGSTJÄNST Verksamhetsidé Verksamheten bedrivs tillsammans med Haninge, Huddinge, Nykvarn, Tyresö och Södertälje kommuner i Södertörns Brandförsvarsförbund. Ekokommun Nynäshamn svarar för 9.42 % av förbundets kostnader. Därutöver svarar Nynäshamn för lokalkostnaden för kommunens två brandstationer. Prioriterade verksamhetsområden Verksamheten är dimensionerad för att klara en räddningsinsats enligt de krav som är uppställda i räddningstjänstplanen. Ekonomisk utvärdering Verksamheten har haft en omfattning och inriktning enligt planering och har ett mindre överskott på 11 tkr. Fr.o.m 1/7 anslöt Botkyrka och Salems kommuner till Södertörns brandförsvarsförbund. Detta innebär att Nynäshamns andel av förbundets kostnader minskas till 7,77%. Effektiviseringen får genomslag i avgiften för NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING

30 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN RESULTATRÄKNING (mkr i löpande priser) Budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 86,1 78,2 85,8 Intäkter 37,8 33,6 35,8 Bidrag 31,8 29,4 32,8 Interna intäkter 16,5 15,2 17,2 VERKSAMHETENS KOSTNADER -509,3-502,8-489,5 Personal -334,7-331,0-320,7 Övrig drift -123,0-124,8-117,5 Interna kostnader -25,5-16,8-25,0 Avskrivningar -15,2-19,3-16,5 Förändring av pensionskuld -1,8-2,2-1,4 Pensionskostnad individuell del -9,1-8,7-8,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -423,2-424,6-403,7 Kommunbidrag 433,0 433,0 423,1 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -5,4-8,1-6,0 Ränta på pensionsskuld -0,3-0,3-0,2 RES EFTER KOMMUNBIDRAG O FINANSNETTO 4,1 0,0 13,2 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 4,1 0,0 13,2 BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar 212,4 226,8 197,3 Omsättningstillgångar 15,1 6,8 8,6 SUMMA TILLGÅNGAR 227,5 233,6 205,9 Eget kapital 1,1-13,9 4,8 varav avsatt periodiskt underhåll 4,7 0,0 5,2 Pensionsskuld 7,1 6,6 5,0 Kommunkredit 164,0 200,0 147,7 Kortfristiga skulder 55,3 40,9 48,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 227,5 233,6 205,9 Kreditlimit 223,0 223,0 211,0 PERSONAL Antal årsanställningar exkl vik Andel kvinnor i % 80% 80% 80% Genomsnittlig kostnad/årsarbetare tkr Personalkostnad/totala kostnader 65% 68% 65% 42 NYNÄSHAMNS KOMMUN DRIFTREDOVISNING 2004

Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2001

Nynäshamns kommun nämnder och bolag. driftredovisning 2001 Nynäshamns kommun nämnder och bolag driftredovisning 2001 Driftredovisning 2001 Nynäshamns kommun nämnder och bolag Omslag: Bokallén vid Herrhamra på Torö Foto: Mikael Egdahl KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Koncernstabens kansli Beslutad av kommunstyrelsen 2010-12-06 36 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Beredningsrutiner...3 2 Finans- och näringslivsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer