Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 TrelleborgsHem bildades den 14 september Målet var klart från början att bygga och erbjuda bra bostäder åt stadens invånare. Det första egna bygget var kvarteret Katten, i hörnet av Västergatan och Västra Vallgatan, ett hus som än idag är i bolagets ägo. Sedan dess har TrelleborgsHem fortsatt att bygga och även köpa hus i Trelleborg. Under våra snart 60 år har vi hört industrins rop efter fler lägenheter åt företagens anställda, men också varit med om tuffa år då många lägenheter stått outhyrda. Idag har TrelleborgsHem lägenheter i beståndet och en lång kö av människor som önskar hyra av oss. Målet inför framtiden är att fortsätta vara ett bostadsbolag för alla trelleborgare ungdomar som flyttar hemifrån, barnfamiljer, seniorer och människor med särskilda behov. 2

3 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 9 Väsentliga händelser under Vår vision 15 Ekonomi och finans 16 Flerårsjämförelse 18 Vinstdisposition 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Noter 23 Revisionsberättelse 31 Granskningsrapport 32 Fastighetsförteckning 33 Lägenhetsbestånd 34 Adressförteckning 35 3

4 VD har ordet: Ett år av engagemang 2007 var ett händelserikt år för TrelleborgsHem. Vi fortsatte att utveckla dialogen med våra kunder, helt enligt tanken att bostadsområden, fastigheter och lägenheter blir trivsammare när de boende kan påverka sina egna villkor. Under 2008 ska kundernas engagemang och möjligheter bli ännu större. Vi vill ge de boende möjlighet att engagera sig Innan jag berättar mer om framtiden och om året som gått, vill jag gärna ägna några rader åt kundbegreppet. Traditionellt har både vi och andra bostadsbolag talat om hyresgäster. Numera är hyresgäst ett ord som inte alls speglar hur TrelleborgsHem ser på de människor som bor i våra lägenheter. Vi vill ge de boende möjlighet att engagera sig, ta initiativ till förändring och hela tiden känna att de kan kommunicera med oss. I det perspektivet känns ordet hyresgäst både gammalt och förlegat. En gäst är någon som är på tillfälligt besök, medan en kund är en jämbördig part i en öppen relation. Våra kunder är experter Kundengagemanget är en hjärtefråga för TrelleborgsHem. Eftersom vi finns till för våra kunders skull, är det alltid viktigt att vi vet vad kunderna önskar av sina bostadsområden, fastigheter och lägenheter. Våra kunder är de riktiga experterna på TrelleborgsHem. Vi som arbetar inom bolaget har självfallet planer för hur bostäder och områden ska utvecklas, men för att skapa den optimala trivseln, tryggheten och funktionen behöver vi föra en dialog med våra kunder. Det är också min övertygelse att de kunder som upplever att deras kunskaper och åsikter betyder något, känner mer ansvar och en större stolthet för sitt boende. Under året som gått har vi genomfört en kundenkät. Resultatet visar att det finns detaljer att arbeta med för att bli en ännu bättre hyresvärd. Samtidigt fick vi överlag ett bra helhetsbetyg och ett kvitto 4

5 ...det har varit mycket givande möten... på att väldigt många vill rekommendera oss som hyresvärd. Internt arbetar vi nu med ett målformuleringsprogram där alla medarbetare får sätta upp några tydliga mål som ska uppnås under året. Målen ska vara mätbara och genom att nå dessa individuella mål, kommer vi som företag att förbättra oss på en lång rad punkter. Många av dem fullt märkbara för våra kunder. Under det kommande året gör vi en ny enkät för att ta till oss fler synpunkter och önskemål. Vi fortsätter också att ge regelbunden information genom nyhetsbrevet Personligt och vår hemsida. Som en del i satsningen på ökat kundengagemang har jag under året besökt våra olika lokala hyresgästföreningar i respektive bostadsområde. Där har jag berättat om TrelleborgsHems mål och visioner samt lyssnat på kundernas tankar och idéer. Det har varit mycket givande möten som gett både kunskap och inspiration i arbetet. Under 2008 fortsätter vi att möta våra kunder i deras egna områden, framför allt genom våra bovärdar. Den viktiga tryggheten Med den nya bovärdsorganisationen kan vi lära känna kunderna på ett enkelt och naturligt sätt, samtidigt som vi ökar tryggheten och servicen i våra områden. 5

6 För de flesta är tryggheten den viktigaste delen Rent organisatoriskt har vi delat upp fastigheterna i sju olika förvaltningsområden, där en eller två bovärdar per område ansvarar för service, trivsel och skötsel. Praktiskt ger organisationen en rad fördelar, både för TrelleborgsHem och för kunderna. Bovärdarna ser till att det är rent, snyggt och tryggt i områdena och tar även tag i alla akuta ärenden på området. Genom mina samtal med kunderna vet jag att många redan nu upplever bovärdarna som en stor hjälp och trygghet. De boende har fått ett namn och ett ansikte på TrelleborgsHem och vet vem de ska vända sig till när något behöver åtgärdas eller när de har andra synpunkter att framföra. Bovärdskontoren har fasta besökstider och bovärdarna nås också på telefon och med post. För de flesta kunder är tryggheten den allra viktigaste delen av boendet. Som ett led i arbetet med att skapa ännu tryggare bostadsområden planerar vi nu en anpassning av gårdarnas belysning, växtlighet och utrustning. Självfallet ska gårdarna vara utformade och utrustade med tanke på de människor som bor vid dem. Därför kommer vi på ett tidigt stadium i samband med ombyggnader bjuda in de boende så att de kan lämna sina synpunkter och önskemål. Vi har även ambitionen att förbättra miljön utanför gårdarna, och tillsammans med polis och kommun göra en rejäl trygghetsinventering av de gång- och cykelvägar som våra kunder använder för att ta sig till och från sina bostäder. Nya fastigheter TrelleborgsHem har en vilja att kontinuerligt utöka fastighetsbeståndet, bland annat genom att bygga nytt. Under 2008 påbörjas en spännande nybyggnation i kvarteret Betan. Här kommer fyra punkthus på 5 8 våningar att byggas. Husen ska inrymma ca 100 lägenheter, många av dem med storslagen utsikt över havet och med tillgång till moderna och genomtänkta gemensamhetsutrymmen. Vissa av de nya bostäderna utformas speciellt för äldre blir också året då planerna för polishuset i Trelleborg kommer att ta form. Huset förvärvades av TrelleborgsHem vid årsskiftet, består av kvm och ska inrymma både bostäder och lokaler. Häktet hyr ett plan i huset sedan tidigare och vi kommer sannolikt att flytta TrelleborgsHems kontor till fastigheten. Efter att tidvis ha varit omdiskuterat är det min tro och förhoppning att polishuset ska få upprättelse och bli en fin symbol för hela Trelleborg. 6

7 ...det öppnar för kontakter personer i kö TrelleborgsHem är idag en eftertraktad hyresvärd med lägenheter. Hela personer står i kö för en bostad hos oss. Många köar för en större eller mindre lägenhet än den de redan har, för en speciell fastighet eller ett särskilt område. I kön finns också personer som har löst sin boendefråga sedan de ställde sig i kön, men som har glömt att meddela oss. Detta skapar merarbete och gör att lediga lägenheter ibland inte kan omsättas tillräckligt snabbt. För att skapa en effektivare kö, som bara består av verkligt intresserade, kommer vi i fortsättningen att ta ut en mindre årlig avgift av de köande. I samband med att en lägenhet blir ledig vill vi gärna engagera dem som bor i fastigheten. Tillsammans med bovärden kan de få möjlighet att träffa dem som är nyinflyttade i lägenheten, svara på frågor och berätta om området och fastigheten. Det här tror vi fungerar som ett sätt att både välkomna nya kunder och få de boende att känna att de bidrar till trivseln i området. Dessutom öppnar det för kontakter mellan de människor som bor i samma fastighet. När det gäller våra hyror ligger de fortsatt på en låg nivå jämfört med andra kommunala bostadsbolag i regionen. Ökat fokus på miljön Under det kommande året ska alla medarbetare inom TrelleborgsHem bli mer medvetna om hur verksamheten, och de beslut var och en av oss fattar i arbetet, påverkar klimat och miljö. TrelleborgsHem har under många år arbetat aktivt med miljöfrågorna och är nu redo för ett ännu större engagemang. Framför allt ska vi lära oss mer om innehållet i de produkter och material vi använder, för att genom våra inköp kunna göra mer medvetna miljöval. Även arbetsmiljön är viktig för oss. TrelleborgsHem har en utomordentligt hög kvalitet på medarbetarna och dessutom en riktigt god anda i företaget. Att bevara och helst utveckla den här andan är en av mina viktigaste uppgifter. Alla anställda på TrelleborgsHem har rätt att trivas på sitt arbete, känna sig välkomna och må bra. Avslutningsvis vill jag rikta mig speciellt till alla kreativa, skickliga och lojala medarbetare. Tack för ett mycket fint genomfört 2007! 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget TrelleborgsHem (org.nr ) avger härmed årsredovisning för bolaget verksamhetsåret till AB TrelleborgsHem, nedan betecknat bolaget, är ett allmännyttigt bostadsföretag grundat 1950 och som har Trelleborgs kommun som verksamhetsområde. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. Förvaltningen omfattar bostäder, 169 lokaler och 296 garage. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på fastigheterna till tkr. Verksamheten under året har omfattat förvaltning av bolagets fastighetsbestånd samt nybyggnation, köp och försäljning av fastigheter och tomter för att trygga bolagets fortsatt goda utveckling. Bostads- och fastighetsbolag konkurrerar på i huvudsak lika villkor. Allmännyttans hyror bildar norm för hyressättningen för övriga fastighetsägare. Kvarteret Fagerängen 8

9 Styrelse och revisorer hade vid årets utgång följande sammansättning. Valda av kommunfullmäktige. Styrelseledamöter Göran Gunnesson, ordförande (m) Gerd Klein, vice ordförande (s) Birger Lindgren (spi) Elisabeth Svensson-Lagerholm (fp) Sven Lindkvist (s) Marianne Pettersson (s) Åke Persson (sd) Styrelsesuppleanter Orvar Espert (m) Bertil Andersson (kd) Leif Sjögren (c) Sven Sandgren (s) Cathrine Persson (s) Kenneth Johansson (s) Per Klarberg (sd) Arbetstagarrepresentanter Roy Andersson Åke Lindquist/Lidija Durakoska Sammanträden Styrelsen har under året hållit 7 sammanträden. Verkställande direktör Kent Jönsson Av Trelleborgs kommun utsedda lekmannarevisorer är Aina Andersson (mp) Gert-Åke Nilsson (s) med suppleanter Bo Sandblom (kd) Ruth Nyström Lundberg (s) Av årsstämman utsedda revisorer är Ordinarie Anders Thulin, auktoriserad revisor Suppleant Anders Nilsson, auktoriserad revisor Båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ledningsgrupp Kent Jönsson, vd Lars Hellstrand, fastighetschef Pia Jönsson, administrativ chef Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation FASTIGO, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Andelsföreningen Skånehem HBV, Husbyggnadsvaror Styrelse under årets början Under tiden till hade styrelse och lekmannarevisorer följande sammansättning. Valda av kommunfullmäktige. Styrelseledamöter Gerd Klein, ordförande (s) Göran Gunnesson, vice ordförande (m) Egil Ahl (s) Birger Lindgren (spi) Bertil Andersson (kd) Terezija Macas (s) Sven Lindkvist (s) Styrelsesuppleanter Lars Arne Christensson (m) Leif Sjögren (c) Sven Sandgren (s) Elisabeth Svensson-Lagerholm (fp) Lars Eric Brandt (v) Rolf Olsson (mp) Johan Wåhlander (kd) Av Trelleborgs kommun utsedda lekmannarevisorer var Gert-Åke Nilsson (s) Leif Malmstein (m) med suppleanter Ruth Nyström Lundberg (s) Göran Gärtner (m) 9

10 Styrelsen och Ledningsgruppen Styrelsen, stående från vänster: Elisabeth Svensson-Lagerholm, Sven Lindkvist, Lidija Durakoska, Roy Andersson, Bertil Andersson, Leif Sjögren, Birger Lindgren, Sven Sandgren, Åke Persson, Orvar Espert, Kenneth Johansson. Sittande från vänster: Per Klarberg, Gerd Klein, Göran Gunnesson, Marianne Pettersson. Ledningsgruppen från vänster: Pia Jönsson, Lars Hellstrand och Kent Jönsson 10

11 Väsentliga händelser under verksamhetsåret Kvarteret Tvåbladen / Serresjö Investeringar I augusti deltog TrelleborgsHem på bomässan Leva & Bo 07, som hölls i Trelleborg. Bomässan var enormt välbesökt och våra två visningslägenheter i Gislövs läge uppmärksammades stort under mässdagarna. Totalt bygger vi 42 marklägenheter i området. Den 1 oktober och 1 december skedde inflyttning i de två första etapperna av tre. Sammantaget var Leva & Bo 07 ett mycket lyckat evenemang som har bidragit till att stärka Trelleborgs attraktionskraft och skapa efterfrågan på såväl lägenheter som villor i kommunen. Efter ombyggnad och totalrenovering har köket i vårt servicecentrum Akka-plattan dubbelt så stor kapacitet som tidigare. 300 portioner mat kan lagas i köket varje dag och det finns även möjlighet för anhöriga att gå dit och äta. Ytterligare ett miljöhus/källsorteringshus har under året byggts på 11

12 Akka. Därmed erbjuder vi numera källsortering i nära anslutning till samtliga fastigheter i vårt bestånd. Vi har under året installerat datoriserad styrning och övervakning av ett antal fastighetsanläggningar. Det gör att vi direkt när något inträffar kan få larm om vad som har hänt och var det har skett. Med den nya utrustningen kan vi även centralt kontrollera och justera funktioner som exempelvis temperatur och ventilation. Fastigheterna Klagstorp 7:131, Klagstorp 7:80, Dalköpinge 6:17 samt en tomt inom området Västervång har under året avyttrats. I december köpte vi det före detta polishuset i Trelleborg. Totalytan är knappt m2 och ambitionen är att utveckla huset genom att anpassa det för en rad verksamheter. TrelleborgsHems eget kontor kommer sannolikt att flyttas till huset. Det privata näringslivet kommer att beredas plats, bl.a. genom ett kontorshotell för konsulter och etablering av mindre företag. Sedan tidigare hyr kriminalvården ett av de fyra våningsplanen i huset. Det f.d. vårdboendet Täppan inom området Malörten byggs om för socialtjänsten. Efter färdigställandet kommer Täppan att rymma 39 platser för särskilt boende. Vi har under året fått den privata förskolan Månkatten som kund. 12

13 Förvaltning En ny organisation infördes under året. Vi har vänt på pyramiden, placerat VD underst och gjort bovärdarna till ansiktena utåt. Sju bovärdskontor har öppnats och med synliga bovärdar i bostadsområdena får våra kunder enkelt att kontakta oss och göra sina röster hörda. Syftet med den nya organisationen är just att öka kundengagemanget och att få kunderna att känna en ökad trygghet i sitt boende. På Hedvägen 45 har vi genomfört en renovering av tak och balkonger. Även på Ryttaregatan har taken renoverats. Med en kundenkät riktad till samtliga våra boende har vi genomfört en NKI-mätning (Nöjd Kund Index) i syfte att förbättra oss på de områden som våra kunder önskar. Utifrån enkätens resultat har vi tagit fram ett målformuleringsprogram som omfattar samtliga anställda. Ett nytt ventilationssystem har installerats på Örtagårdens förskola. Nya serviceavtal har tecknats med serviceentreprenörer för bygg, målning, golv, yttre skötsel, lås, el och VVS-spolningsarbeten. Avtalen är i första hand på ett år, med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år. I linje med våra miljömål har avvecklingen av oljeeldning fortsatt under året. Nu är i princip alla anläggningar i beståndet konverterade till gas eller fjärrvärme. 13

14 Marknad Under året har en satsning på marknadsföring gjorts, främst för att förtydliga bolagets ambitioner. En ny logotype tillsammans med payoffen Rent, snyggt, tryggt visar vår vilja att erbjuda rena, snygga och trygga miljöer för våra kunder. Vi har samtidigt förnyat profilkläderna för våra kollektivanställda samt försett alla våra bilar med ny dekor. Hela året har präglats av en satsning på att stärka kundengagemanget, från kundenkäten till införandet av bovärdar och bovärdskontor. I VD-ordet kan du läsa mer om hur vi ser på det viktiga kundengagemanget. Glädjande nog finns det tydliga tecken på att TrelleborgsHems kunder känner en ökad trivsel i sitt boende. Exempelvis minskar antalet anmälda störningsärenden och vi känner också ett ökat engagemang från våra kunder kring vad som händer inom TrelleborgsHem. Vi för en dialog med kunder och lokala hyresgästföreningar om att börja med självförvaltning i ett mindre antal av våra bostadsområden. Vi för även en dialog med socialtjänsten angående ett gemensamt utvecklingsprojekt som bygger på integration och mångfald. TrelleborgsHems nya hemsida är etablerad och uppdateras kontinuerligt med information och nyheter som är intressanta för kunder och allmänhet. 14

15 Vår vision TRELLEBORGSHEM SKALL vara ett allmännyttigt bostadsföretag och en ledande aktör på bostadsmarknaden i Trelleborg. Vi har ett ansvar för att stärka hyresrätten som boendeform. TRELLEBORGSHEM SKALL skapa möjligheter för uppförande av nya projekt med god avkastning och utvecklingspotential. Genom ökad lönsamhet och omstrukturering av fastighetsbeståndet skall vi skapa vinster som möjliggör framtida stabilitet, uthållighet och soliditet. TRELLEBORGSHEM SKALL genom att differentiera hyrorna i lägenhetsbeståndet skapa hyror som bättre speglar bostädernas standard och läge. Hyresdifferentieringen skall göras enligt den s.k. Malmömodellen och syftar inte till att öka de totala hyresintäkterna. TRELLEBORGSHEM SKALL erbjuda kunderna individualiserad lägenhetsstandard, där vissa möjligheter till standardförbättring är valfria och medför tillägg på hyran. Att avstå från standardförbättringar eller tillval kan på motsvarande sätt ge en underhållsrabatt. Händelser efter årets utgång TrelleborgsHem har eliminerat mycket av pappershanteringen i bolaget genom att gå över till att scanna och digitalisera alla bolagets leverantörsfakturor. En uppgradering av fastighetssystemet Strifast till en ny version ger utökade möjligheter att bl.a. planera och prognostisera framtida underhåll. Den nya versionen innehåller också ett nytt och förbättrat säljstödssystem. 15

16 Ekonomi och finans Kommentarer till resultatet Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (9 258 tkr). Under året färdigställd nyproduktion, se investeringar, samt en hyreshöjning giltig från den 1 februari 2007 om 2,5 resp. 3,5 % bidrog till att hyresintäkterna ökade med tkr (3 573) till totalt tkr ( ). Dessutom ökade de övriga rörelseintäkterna till följd av den vinst som uppkom vid avyttring av fastigheter. Satsning på utökat underhåll medförde en kostnadsökning om 27 % och det planerade underhållet uppgick till tkr (16 696). Personalkostnaderna uppgick till tkr (17 707) vilket är en ökning med 4,9 % jämfört med Den genomsnittliga löneökningen under året var 3,0 %. De under året stigande räntekostnaderna bidrog till att finansnettot, exklusive räntebidrag, uppgick till tkr (21 072). Räntebidraget från staten var tkr (1 850), och motsvarar 0,7 % (1,3) av bruttointäkterna för bostäder. Räntebidraget kommer successivt att fasas ut fram till år I den uppskjutna skattekostnaden för 2007 ingår justering av tidigare års skattemässiga restvärde. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 16

17 Finansiering Styrelsen antog en ny finanspolicy i september Den nya policyn ger bl.a. möjligheter till en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj. Bland annat får finansiella derivatinstrument användas. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i policyn. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen finns inga tecknade derivatinstrument. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Under hösten genomfördes en betydande refinansiering av bolagets skuldportfölj. Drygt 50 % av bolagets totala lånevolym upphandlades till förbättrade villkor. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 1,1 år och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 4,18 %. Under noten 17 framgår bolagets förfalloprofil avseende räntebindningen. Om räntorna stiger med en procentenhet utöver marknadens förväntningar påverkar detta bolagets resultat med ca 3,4 mkr under Soliditet Bolagets soliditet uppgick till 12,4 %. Målet är att bolagets soliditet skall uppgå till minst 20 %, med ett första delmål på 15 % fram till år

18 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Lönsamhet och finansiering Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Avkastning totalt kapital, % Avkastning eget kapitel, % Direktavkastning, % Räntetäckningsgrad, % Soliditet, % Belåningsgrad fastigheter, % ,4 10,2 6,7 195,4 12,4 84, ,3 10,5 6,7 219,0 12,1 87, ,1 7,3 6,5 193,1 11,5 85, ,4 5,3 6,9 178,4 11,5 87, ,1 17,4 8,6 204,7 11,2 87,7 Förvaltning Hyra bostäder, kr/kvm Uthyrningsgrad bostäder, % Flyttningsfrekvens, % Driftskostnad, kr/kvm Underhållskostnad, kr/kvm Driftnetto, kr/kvm ,9 15, ,9 15, ,4 20, ,6 15, ,1 19, Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Vinstdisposition (kr) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

19 Resultaträkning (tkr) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader 3, Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

20 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 Balansräkning (tkr) Fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 17 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 20 Inga Ansvarsförbindelser

22 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 0 40 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Noter Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vägledning har hämtats ur Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden som framgår av redovisningsprinciper nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler samt övriga objekt redovisas i den period hyran avser. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Anslutningsavgifter Maskiner och inventarier Datorer 50 år 20 år 5 år 5 år 3 år Nedskrivningar Årlig värdering och bedömning görs av värdet på fastighetsinnehavet. Årets bedömning ger ej skäl till nedskrivning. Fordringar och skulder Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Skulder upptas till nominellt belopp. 23

24 Noter Fortsättning Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NYCKELTALSDEFINITIONER Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Belåningsgrad fastigheter. De räntebärande skulderna i förhållande till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Direktavkastning. Den löpande avkastningen från fastigheterna, förvaltningsnettot, ställt i relation till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Driftnetto. Resultat före avskrivningar, nedskrivning anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster. Räntetäckningsgrad. Förklarar hur många gånger räntekostnaderna kan betalas via det löpande kassaflödet. Soliditet. Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. Not 2. Nettoomsättning Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt och rabatter Bostäder Lokaler Övrigt Avgår rabatter Övriga intäkter Summa Förfallostruktur lokalhyror enligt RR 6: och senare Kontor/butiker Kommunen

25 Noter Fortsättning Not 3. Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Försäkring Hyresgästföreningen Kabel-TV Övriga driftskostnader *) Summa Not 4. *) Varav ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 5. Underhållskostnader Utgifter för planerat underhåll Bostäder Lokaler Gemensamt underhåll/ej fördelat Summa

26 Noter Fortsättning Not 6. Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda vid årets slut, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 11,2 11,2 Män 26,8 27,3 Totalt 38,0 38,5 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 388 tkr (206 tkr ) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har inga avtal träffats om avgångsvederlag Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 9,52% 8,59% varav långtidssjukfrånvaro * 72,49% 77,81% sjukfrånvaro för män 9,27% 6,67% sjukfrånvaro för kvinnor 10,18% 12,55% anställda - 29 år ** - - anställda år 7,70% 6,08% anställda 50 år - 10,59% 11,10% * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. ** Färre än 10 anställda. Not 7. Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa

27 Noter Fortsättning Not 8. Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Justering av skatt för tidigare räkenskapsår Uppskjuten skattekostnad till följd av temporära skillnader SummaI I årets uppskjuten skattekostnad ingår justering av tidigare år Not 9. Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Försäljning Omfört från pågående nyanläggning Investeringsbidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Aktiverade räntor ingår med tkr (1 500 tkr) i anskaffningsvärdet. Mark Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående bokfört värde på byggnader och mark Taxeringsvärden byggnader och mark Not 10. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

28 Noter Fortsättning Not 11. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar till byggnad Under året genomförda omfördelningar till underhåll Utgående nedlagda kostnader Not 13. Aktier och andelar Andelar i HBV Not 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupet räntebidrag Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29 Noter Fortsättning Not 15. Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st A-aktier med kvotvärde 100 kr. Trelleborgs kommun äger samtliga aktier. Not 16. Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfond vid 2003 års taxering Periodiseringsfond vid 2004 års taxering Periodiseringsfond vid 2005 års taxering Periodiseringsfond vid 2006 års taxering Periodiseringsfond vid 2007 års taxering Periodiseringsfond vid 2008 års taxering Summa Uppskjuten skatteskuld för medel i periodiseringsfond uppgår till kkr ( x 28%). Not 17. Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga fastighetslån Kortfristig del av fastighetslån Summa räntebärande skulder Förfalloprofil lån Lånebelopp Genomsnittsränta Räntebindning < 1 år ,27% Räntebindning < 2 år ,89% Räntebindning < 3 år ,76% Räntebindning < 4 år ,70% Räntebindning < 5 år ,57% ,18% För samtliga lån har lämnats kommunal borgen. Not 18. Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 mkr. 29

30 Noter Fortsättning Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Upplupna semester- och löneskulder Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 20. Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar avseende skulder till kreditinstitut Not 21. Ansvarsförbindelser Medlemskap i Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Trelleborg Göran Gunnesson Ordförande Gerd Klein Vice ordförande Birger Lindgren Elisabeth Lagerholm Sven Lindkvist Marianne Pettersson Åke Persson Kent Jönsson vd Min revisionsberättelse har lämnats Anders Thulin Auktoriserad revisor 30

31 Revisionsberättelse 31

32 Granskningsrapport 32

33 Fastighetsförteckning Färdig- Anskaffnings- Värde- Bokfört Skattem. Taxerings- Fastighetsbestånd ställnings år värde minskning restvärde restvärde värde Katten Linden Stigbygeln Triangeln Delfinen 51 & / Akka 1 & Loftgången Gravströmmen Husaren Nyhejdan Bilds 1 & Boktr Åldermannen / Stuckatören Malörten Fagerängen Sadeln Spjutet Husaren Triangeln Dragonen 1, Lavendeln Kastanjen Gruset Skegrie 35: V Alstad 4: Orren Nordstjärnan Gamen Orren Hermelinen 1-4, Illern / Herkules Hedplanen Lodjuret Mörten Klörup 8: Prästhagen Innerstaden 1: Valldammen Fretten 1 & Hamstern Östra Torp 40: Gåskarlen Spoven Väduren Romulus Vallgraven Innerstaden 1: Tvåbladen Summa Varav tomtmark

34 Lägenhetsbestånd Fastighetsområde 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or Antal Yta m 2 Med.yta Årshyra m 2 Lokaler Garage P-platser Katten ,9 747, Linden ,7 715, Stigbygeln ,4 720, Triangeln ,0 709, Delfinen 51 & ,7 786, Akka 1 & ,4 752, Loftgången ,0 742, Gravströmmen ,1 764, Husaren ,1 711, Nyhejdan ,5 732, Bildsn 1 & Boktr ,8 722, Åldermannen ,4 738, Stuckatören ,0 730, Malörten ,3 735, Fagerängen ,0 751, Sadeln ,6 691, Spjutet ,0 587, Husaren ,0 756, Triangeln ,3 728, Dragonen ,5 708, Dragonen ,6 721, Lavendeln ,3 746, Kastanjen ,5 695, Gruset ,0 0, Orren ,6 662, V Alstad 4: ,5 737, Skegrie 35: ,4 767, Herkules ,3 862, Hedplanen ,0 0, Valldammen ,8 800, Nordstjärnan ,6 599, Gamen ,0 686, Hermelinen 1-4, Illern ,8 687, Lodjuret ,7 708, Orren ,9 740, Mörten ,5 927, Innerstaden 1: ,7 967, Prästhagen ,0 0, Klörup 8: ,0 0, Spoven ,0 0, Gåskarlen ,0 0, Väduren ,0 0, Östra Torp 40: ,2 1257, Fretten 1 & Hamstern ,7 888, Innerstaden 1: ,0 0, Romulus ,8 1017, Vallgraven ,0 0, Tvåbladen , Summa ,2 773, Yta för lokaler Bostäder Totalt kvm kvm kvm 34

35 Adressförteckning Område Kvarter Adress 11 Katten 40 Västergatan Linden 12 Hesekillegatan Stigbygeln 6 Hedvägen 45, Rusthållaregatan 6, Engelbrektsgatan 3 14 Triangeln 45 Algatan Delfinen 51, 52 Bryggaregatan 3,Västergatan Akka 1, 2 Nils Holgerssons väg Loftgången 2 Engelbrektsgatan Gravströmmen 2 Per Hans väg 2-4,V Vallgatan Husaren 16 Skyttsplan 1 20 Nyhejdan 1 Hallasvängen Bildsnidaren 1 o Boktryckaren 1 Hovslagaregatan Åldermannen 2 Sockenvägen Stuckatören 1 Hovslagaregatan Malörten 1 Malörtsvägen Fagerängen 1-6 Syster Jennys väg Sadeln 2 Rusthållaregatan 7-9, Hedvägen Spjutet 19 Tuvegatan 2 28 Husaren 17 Ryttaregatan Triangeln 40 Ehrenbuschgatan 5 31 Dragonen 9-11 Skyttsgatan Dragonen 1 Skyttsgatan Lavendeln 1 Engelbrektsgatan 6 34 Kastanjen 6 Syrengatan 9 35 Gruset 4 Rullstensvägen 9,Smygehamn 37 Orren 21 Pålsvägen 7, Anderslöv 38 Västra Alstad 4:82 Stenkullevägen 6, Alstad 41 Skegrie 35:33 Solängen 1-16, Skegrie 42 Herkules 8 Algatan 3-9, Kontinentgatan 9 43 Hedplanen 24 Per Hans väg 7 44 Valldammen 4 Olivia Nordgrens gata 6 45 Nordstjärnan 66 Lejonhjälmsgränden 2-10,Valldammsgatan Gamen 15 Smedjegatan 3, Anderslöv 47 Hermelinen 1 Södergatan 9, Anderslöv 47 Hermelinen 2 Nygatan 2-8, Anderslöv 47 Hermelinen 4 Vinkelgatan 3, Anderslöv 47 Illern 1 Kyrkogatan 10, Anderslöv 48 Hermelinen 3 Smedjegatan 15, Anderslöv 49 Lodjuret 1 Nygatan 12-14, Smedjegatan 21-23, Anderslöv 50 Orren 22 Backavägen 3-32, Anderslöv 51 Mörten 5 Fiskaregatan 1-3, Anderslöv 52 Innerstaden 1:64 Portgränd 3, 10, 14-20, 24, Gråbrödersgatan Spoven 3 Ripagatan Klörup 8:14 Klörup Prästhagen 19 Sjukhemsvägen 11, Anderslöv 57 Väduren 8 Östergatan Fretten 1 & Hamstern 1 Östergatan 37,48-58 Anderslöv 59 Östra Torp 40:2 Villavägen 13, Smygehamn 60 Gåskarlen 1 Nils Holgerssons väg Romulus 28 Algatan Vallgraven 2 Västergatan 4 63 Innerstaden 1:64 Flygelgränd 3-5, Gråbrödersgatan Tvåbladen 2 Orkidévägen

36 AB TrelleborgsHem S:t Nicolai Plan Trelleborg Telefon Fax Organisationsnummer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen Årsredovisning 2008 ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen (ABK) ägs av Kristianstads Kommunföretag AB. Vi är kommunens största fastighetsägare med en stor andel av kommunens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Årsredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2014 Årsredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Uddevallahem på en minut 4 Fem stora händelser 2014 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna.

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 VERKSAMHETSUTVECKLING OCH MÅL... 6 VI BYGGER OM...10 VI BYGGER NYTT...12 ENERGI OCH MILJÖÅTGÄRDER... 14 EKONOMI...16

Läs mer