Stjerneskolans matsal. Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; kl 13:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjerneskolans matsal. Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; 2014-02-27 kl 13:00"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 17 februari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering Sammanträdet inleds med " Kulturskolans elever underhåller " nformation om flyktingmottagande, integrationsstrateg Katja Berglund / nformation om Mål och Vision 2020 för kommunstyrelsen, kommunchef Thomas Stjerndorff för överförmyndarnämnden, överförmyndasekreterare Jennie Över Sammanträdet fortsätter med / Allmänhetens frågestund " Ordet är fritt Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; kl 13:00 Ärendelista Nr Offentliga ärenden Diarienr Sid Försäljning av mark, del av Vasserud 3:2, Valbergsstugan 2 Försäljning av mark, del av Bergeby 1 :33 och 1 :50 3 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen Komplettering detalj budget balansbudget 5 Arbetsmiljöpolicy för Torsby kommun 6 Merethe Olovsson (-) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige KST 2014/18 11 KST 2013/ KST 2014/22 22 KST 2013/ KST 2014/67 36 KST 2014/93 47 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/u nderrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Sid Nya motioner, medborgarförslag, frågor mm 7 Motion från Sture Persson (S) om belysning 62:an Sundhultsmon KST 2014/ Motion från Sture Persson (S) om vägskylt inom industriområde Sundhultsmon 9 Motion från Sture Persson (S) om övergångsställe vid Dalbygården KST 2014/89 49 KST 2014/95 50 För kännedom 10 Svar på medborgarförslag från Stig Nilsson angående tidningen Torsby Nu KST ntern kontroll avseende rutinen för verifikationer KST 2013/ Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås pä Torsby kommuns anslagstavla Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef Angela Birnstein ekonomichef angela Margot Enkvist sekreterare Thomas Stjerndorff kommunchef

3 Vision och mål 2020 Torsby kommun Kommunstyrelsen Kommunchef

4 1 Delmål: nfrastruktur/kommunikationer Bra T- infrastruktur 100 % höghastighetsnät 100 % höghastighetsnät Vi ska ha en samordnande roll mellan olika aktörer i utbyggnaden av höghastighetsnät. Vi ska arbeta aktivt med alt förmedla information om utbyggnaden via möten, material och hemsida. Vi ska ge stöd och hjälp till fiberföreningar i deras arbete med etablering av lokala föreningsnät och vara tillgängliga för alla hushåll och företag inom kommunen med information och support. 2014: 10 % av kommunens hushåll Tchef och företag är anslutna till höghastighetsnät 2015: 20 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2016: 30 % av kommunens' hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2020: 100 % av kommunens hushåll och företag är anslutna till höghastighetsnät 2

5 2 Delmål: Samhällsservice

6 Bästa folkhälsan i Värmland Etablerad familjecentral. arbeta utifrån Nya perspektivs mål Medverka i arbetsgruppen under socialchefen Nya perspektivs mål uppdateras en gång per mandatperi od Biträdande kommunchef 2014

7 4 Delmål: Näringslivsklimat Handelsfrågor och besöksnäringsfrågor inarbetas i Torsby kommuns näringslivsplan och kommunikationsplan. Fler arbetstillfällen inom den privata Resultat av aktiviteter inom delmålen Kommunikations- och marknadsplan upprättas och Kommunchef sektom näringsliv, samhällsservice, infrastruktur tillämpas. Samarbete i kommunens Marknadsråd. Expansion för befintliga företag Nya företag Outsourcing av kommunal verksamhet Fortsatt satsning på kompetensutveckling Medverka till att etablera utbildningar inom Komvux, Folkhögskolan, Universitetet. Upprätta samverkansavtal mellan Torsby kommun, Universitet samt Klarälvdalens Folkhögskola. Kommunchef

8

9 Vision och mål 2020 Torsby kommun Överförmyndarnämnden

10 Delmål: nfrastruktur/kommunikationer Hög plan beredskap för expansion och nyetableringar 2

11 Delmål: Boende och livskvalitet God livskvalitet för alla åldrar Öfn ska motverka rältsförlust för personer som har ställföreträdare. Kompletta årsräkningar inlämnade före 1/3 100 % ska vara granskade före 1 rr Moment: utdrag från system Handläggningen på handlingar eller skrivelser ska ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det ärendet eller skrivelsen inkommit med undantag från semesterperioder Momen!: Stickprov från system 90% Vem: Handläggare När: 1/7 varje år Vem: Ansv. Handläggare När: Alltid

12 Torsby är ett starkt och levande handelscentrum 4

13 Torsby kommun sid 21 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Markförsäljning, del av Torsby Vasserud 3:2, Valbergsstugan Dnr KST 2014/18 Sammanfattning av ärendet Tekniska avdelningen och konununchefen har förhandlat med SK Bore och OK Fryksdalen om försäljning av mark för att möjliggöra en ny fastighetsbildning där servicebyggnaden på Valbergsområdets fritidsområde, Valbergsstugan, delas i en del för föreningsverksamheten och en del med omklädningsrum, dusch och bastu för besökare till friluftsområdet. Föreningarna skall äga den del av byggnaden som ligger inom ny fastighet och ansvara för alla kostnader för drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnader. Konununen skall äga den del av byggnaden som ligger utanför ny fastighet och ansvara för alla kostnader för drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnad. Konununens del av byggnaden skall fortfarande be~äna allmänhetens behov av omklädning, dusch och bastu. Avtal som reglerar ansvarsområden mellan konununen och föreningarna, förutsättningar för fastighetsbildning och köpehandling har upprättats. Handlingar i ärendet Konununstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Torsby konunun säljer del av Torsby Vasserud 3:2, Valbergsstugan till SK Bore och OK Fryksdalen. 2. Upprättat köpekontrakt godkänns, där köpeskillingen för fastigheten uppgår kr. Beslutet skickas till Jan Esping Konununfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

14 r 4JJP, - all' a'- OMKL. 123,,,,, KLUBBRUM.! 119., ~. STORSTUGA 118 ' - ",.' ' ';, ENTREHALL 102 BASTU 126 UNDERCENTRAL 134 SOPRUM ~ _1-"k-_ _3_3..L6_~. 1 -_-_ - _ J

15 Köpekontrakt Bakgrund Tekniska avdelningen och kommunchefen har förhandlat med SK Bore och OK Fryksdalen om försäljning av mark för att möjliggöra en ny fastighetsbildning där servicebyggnaden på Valbergsområdets fhtidsområde, Valbergsstugan, delas i en del för föreningsverksamheten och en del med omklädningsrum, dusch och bastu för besökare till friluftsområdet. Föreningarna skall äga den del av byggnaden som ligger inom Vasserud 3:42 och ansvara för alla kostnader för drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnader. Kommunen skall äga den del av byggnaden som ligger utanför Vasserud 3:42 och ansvara för alla kostnader för drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnad. Kommunens del av byggnaden skall fortvarande beijäna allmänhetens behov av omklädning, dusch och bastu. Fastighet F astigheten ligger inom detaljplanelagt område avsett för idrottsanläggningar (detaljplan 1737-P07/75 lagakraft ). Markområdet omfattar 420m 2. Säljare Torsby kommun Org. nr: TORSBY Köpare SK Bore OK Fryksdalen Org. nr: Org.nr: Valberget, c/o Paavo Ylikiiskilä Vasserudsvägen 17 Berggårdsvägen Torsby Torsby

16 @ Överenskommelse 1 Försäljning av markområde Torsby kommun säljer till SK Bore och OK Fryksdalen fastigheten Torsby Vasserud 3:42, se bifogad kmia. 2 Köpeskilling Köpeskillingen för fastigheten uppgår till fyratusentvåhundra (4 200) kronor. Äganderätten till markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskillingen har erlagts till säljaren. Köparen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på tillträdesdagen, till säljarens bankgironummer med angivande av referens "SK Bore och OK Fryksdalen - Vasserud 3:42". 3 Områdens skick Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick och är av köparen noggrant besiktat. 4 Särskilda villkor tillträdesväg Kommunen har förköpsrätt om föreningar avser att sälja fastigheten. Kommunen säljer värme, el och VA enligt schablon och/eller undermätning till sj älvkostnad. 5 Tillträde Tillträdesdatum Belastningar m.m. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt O kr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald. Säljaren garanterm gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra belastningar än de som frmngår av fastighetsregistret. 7 Skadestånd och hävning Skulle part inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, äger motpmien rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande av åtagande vara av väsentlig betydelse, har motparten dessutom rätt att häva avtalet. Sida 2 av 3

17 8 Ansökan om fastighetsbildning och lagfart m.m. Ansökan om lagf8.1t för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt. Kostnaden för lagf8.1t betalas av köparen. 9 Köpebrev Köpebrev mellan köpare och säljare tecknas och utväxlas efter att 2 uppfyllts. 10 Giltighet Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut, som vinner laga kraft. Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav partema tagit var sitt. Torsby den Torsby den _ För Torsby kommun För SK Bore Ann-Katrin Järåsen För OK Fryksdalen Thomas Stjerndorff Ovanstående säljares egenhändiga n8.lllllteckningar bevittnas: Sida 3 av 3

18 Torsby kommun sid 22 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Markförsäljning - del av Bergeby 1 :33 och 1 :50 Dnr KST 2013/570 Sammanfattning av ärendet Roine Persson, Firma Perssons Däck och Biltillbehör, ansöker om köp av industrimark för anläggande av omlastningsstation och mellanlagring för annat avfall än farligt avfall, samt för metallskrot. Roine Persson bedriver för närvarande sin verksamhet på södra delen av gamla Vägverkets vägstation i Bergsäng. Miljökontoret i Torsby kommun har beslutat om ett förbud för Firma Perssons Däck och Biltillbehör samt Hockas Åkeri att bedriva fortsatt mellanlagring av avfall på fastigheten på grund av störningar för närboende. Positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av omlastningsstation för ovan beskriven verksamhet har erhållits. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område som anger småindustri. Fastigheten Torsby Bergeby 1:33 är bebyggd med ett f.d bostadshus samt uthus. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Köpekontral<t upprättas för del av Torsby Bergeby 1:50 och 1:33, villkorat med att bygglov och etablering av beskriven verksamhet sker inom ett år. 2. Fastigheten säljs till ett markpris på 10 kr/m 3. Lantmäterikostnader för fastighetsbildningen och lagfart bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Hila1'Y Högfeldt Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

19 @ Köpekontrakt Bakgrund Roine Persson, Firma Perssons Däck och Biltillbehör, bedriver för närvarande sin verksamhet på södra delen av gamla Vägverkets vägstation i Bergsäng. Miljökontoret i Torsby kommun har beslutat om att förbud för Finna Perssons Däck och Biltillbehör samt Hockas Åkeri att bedriva foltsatt mellanlagring av avfall på fastigheten på grund av störningar för närboende. Därför ansöker Roine Persson hos Torsby kommun om att få köpa industrimark för anläggande av omlastningsstation och mellanlagring för annat avfall än farligt avfall, samt metallskrot. Fastigheter Del av fastigheten Torsby Bergeby 1 :3 3 och del av fastigheten Torsby Bergeby 1:50. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område avsett för småindustri (detaljplan l737-p92/20 lagakraft ). Markområdet omfattar c:a 8 900m 2. Säljare Torsby kommun Org. nr: TORSBY Köpare Roine Persson ( ) Önneby TORSBY Överenskommelse 1 Försäljning av markområde Torsby kommun (säljaren) säljer till Roine Persson (köparen) ett markområde av fastigheterna Torsby Bergeby 1 :33 och Bergeby 1 :50, se bilaga 1. 2 Köpeskilling Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till (åttioniotusen) kronor. Äganderätten till markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskillingen har erlagts till säljaren. Köparen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på tillträdesdagen, till säljarens bankgironummer med angivande av referens "Roine Persson - Del av Bergeby 1:33 och Bergeby 1:50".

20 3 Områdenas skick Markområdet och byggnader som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick. Köparen har getts tillfålle att grundligt undersöka fastigheterna. Köparen friskriver säljaren från allt ansvar, och kan därmed inte göra några påföljder gällande, för eventuella fel och brister i fastigheterna av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighets fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen för fastigheterna har fastställts med beaktande härav. 4 Särskilda villkor exploatering Köparen förbinder sig enligt detta avtal att bygglov och etablering av beskriven verksamhet sker inom ett (l) år, från tillträdesdatum. Köparen förbinder sig att om detta villkor ej uppfylls, sälja tillbaka markområdet till Torsby kommun för i detta avtal överenskomna köpeskilling och fastighetsbildningskostnad. 5 Tillträde Tillträdesdatum Fördelning av utgifter och inkomster Säljaren ska betala fastighets avgift/fastighetsskatt för helt kalenderår På tillh'ädesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden från och med tillh'ädesdagen till och med utgången av år 2014, samt att övrig nämnd betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheterna. 7 Skadestånd och hävning Skulle part inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande av åtagande vara av väsentlig betydelse, har motparten dessutom rätt att häva avtalet. 8 Överlämnande av handlingar Sedan köpeskillingen erlagts enligt de i 2 angivet villkor, skall säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev, samt övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. Säljar'en skall vidare till köparen överlämna ritningar' och andra handlingar angående fastigheterna, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. 9 Kulvertering och ledningsrätt Köparen skall kulvertera det befintliga diket inom det område som överlåts och försäljs (se bilaga 2), och upplåter ledningsrätt till Torsby kommun för den nya dagvattenkulvelten. 10 Ansökan om fastighetsbildning och lagfart m.m. Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till Lantrnäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och köparen bih'äder ansökan genom underskrift av detta köpekonh akt. Sida 2 av 3

21 Ansökan om lagfart får att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt. Kostnaden får fastighetsbildningen, lagfart och ledningsrätt betalas av köparen. 11 Giltighet Detta köpekontrakt skall får sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut, som vinner laga kraft. Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. Torsby den Torsby den För Torsby kommun Ann-Katt'in Järåsen Roine Persson Thomas Stjerndorff Ovanstående säljares egenhändiga namnteclmil1gar bevittnas: Sida 3 av 3

22 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Bilaga 1 sweref Aktualitet: E '/ -j. 20 r - r- o 20 t t r / ::

23 \ \ \ \ + l g 5 \ 5 '\ c '\ +- \ '\ '\ \ '\ \ '\ \ \ \ \ \ Bilaga 2 w~, W\ \ \. \ 1 :33 \"\) \ \,:, E = \ sweref Aktualitet: O m ~1'~1~1l~1~,,~,~,1L- ~1 ~1 ~1 ~ ~

24 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 24 PROTOKOLL Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 Dnr KST 2014/22 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har den 21 januari 2013 fattat beslut om nyupplåning och omsättning av lån för kommunen under Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om sek samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell borgen om sek. Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om sek att finansiera hyresfinansierade investeringar i Valbergsgården och sek för ombyggnation av trygghetsboende i Stöllet, Klarastrand. Detta gör att den totala låneramen kommer att uppgå till sek. Tillsvidare är förutsättningar för Torsby Bostäder AB oförändrad, varför en ändring av den kommunala borgen inte har begärts. Därför kommer Torsby kommun även under 2014 eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för kommande investering/underhållsåtgärder. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

25 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 25 PROTOKOLL Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen hal' rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med sek. 2. Kommunstyrelsen hat under 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Angela Birnstein Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

26 Datum KS Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen under 2014 Kommunfullmäktige har den 21 januari 2013 fattat beslut om nyupplåning och omsättning av lån för kommunen under 20l3. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om sek samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell borgen om sek. Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om sek att finansiera hyresfinansierade investeringar i Valbergsgården och sek för ombyggnation av trygghetsboende i Stöllet, Klarastrand. Detta gör att den totala låneramen kommer att uppgå till sek. Tillsvidare är förutsättningar för Torsby Bostäder AB oförändrad, varför en ändting av den kommunala borgen inte har begäts. Däför kommer Torsby kommun även under 2014 ellet tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby BostädeT AB:s lånefötpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om kr jämte däpå löpande Tänta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ät beräknad på skuldebrevens respektive Usprungliga lånebelopp samt en marginal föt kommande investering/underhållsåtgätder. FÖTslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med sek. 2. Kommunstyrelsen har under 2014 Tätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby BostädeT ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte däpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ä beräknat på skuldebtevens respektive Usprungliga lånebelopp. Angela Birnstein Torsby kommun direkt Sida ekonomichef 2. Ekonomiavdelningen mobil 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

27 Torsbykommun sid 11 Kommunfullmäktige PROTOKOLL ! l 7 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen under 2013 ( Dnr KST 2012/692 Sammanfattning av ärendet Korrununfullmäktige har den 19 mars 2012 fattat beslut om nyupplåning och omsättning av lån för kommunen under Sammanlagt har kollununen haft rätt att teckna nya lån om sek samt att sätta om lån som under ru:et förfaller till betalning. Dessutom h~r fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell borgen om sel<. Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om sek att finansiera inköp av hangeu' av PS 110 %. Detta gör att den totala låneramen kolnmer att belöpa sig på sel<., t Dessutomhar Torsby Bostäder AB i en sru:skild skrivelse redogjort för sin finansiella ställning inför 2013 och bett att reducera den komm~ala borgen inför kommande år för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för kolmnande investering/underhålls åtgärder under Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Bimstein, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen 2013-Dl-07 6! l Kommunfullmäktiges beslut 1. Korrununstyrelsen hcu' under 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2013 med sel<. l 2. KOlmnunslp:elsen har under 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013.!, Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

28 " Torsby kommun sid 12! Kommut:lfullmäktige PROTOKOLL forts kf 7, ramar för nyupp,låning och omsättning av fån samt borgen under Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs låneförpliktelsel' upp till ett totalt högsta lånebelopp om, 158 milj la jämte därpå löpande ranta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på respektive skuldebrevs ursprungliga lånebelopp. Beslutet skickas till Ekononuavdelningen i ~ ( J"""",,,,;,,,,,, yr Utd"",b~~'k,"d, JA;M~F 2m") ltd

29 ., '. Torsby kommun sid 18 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av f projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inkl utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstammar i hus 2 och 3 samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre entreprenadkostnad och minskat stöd kommer nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå korruner de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en koshladsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kall<ylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. nvestering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och. underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och l l J! l l! r i Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

30 Torsby kommun sid 19 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Handlingar i ärendet Korruri.unstyrel"sen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och nvesteringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen f! ~.. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande l

31 Torsby kommun sid 15 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Förtydligande angående finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dm KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, 32, att utöka tekniska avdelningens driftbudget med 6,8 miljoner till ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende.. fullmäktiges protokoll framgår inte tydligt nog hur projektet skall finansieras så därför föreslår kommunstyrelsen ett förtydligande enligt nedan. Projektet kon:liner att starta i april 2013, beräknas pågå ett år och omfattar 14,2 mkr. Eftersom projektet beräknas pågå över årsskiftet föreslås att 6,8 miljoner kr avsätts på ett ba.anskonto att användas allteftersom kostnaderna uppstår. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 'Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott ! l Kommunstyrelsen ! Kominunfulmäktiges beslut 1. Finansiering av tidigare beslutade 6,8 mkr sker enligt följande: 2,5 miljoner kr är! redan avsatta och användandet är villkorat till att i första hand utbetalas för eventuella nya böter inom socialnämnden och i andra hand att finansiera Valbergsgårdens ombyggnad. Dessa 2,5 mkr destineras om att finansiera Valbergsgårdens utbyggnation. De återstående kr återförs till omsorgsnämndens administration.! Resterande 4,3 mkr finansieras genom uppbolming av intäkts ökningen enligt den senaste prognosen för 2013; konto skatteintäkter: 2,1 mkr, konto generella statsbidrag och u~ämning: 1,8 mkr och konto LSS-u~ämning budgeteras upp med O,4ml<r. l j i Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

32 i Torsby kommun sid 16 Kommunfullmäktige PROTOKOLL De avsatta 6,8 mkr används till att förstärka tekniska avdelningens budget för Upplupna kostnader i projektet bokas upp i samband med bokslutet Tidigare beslutade utökningen av investeringsramen för 2013 med 0,5 mkr finansieras från eget kapital. 3. För tidigare beslutade investering om 4,8 mkr som kommer att hyresfinansieras erhåller ekonomiavdelningen ett lånelöfte. 4. Resterande tidigare beslutade investeringar om 2,1 mkr finansieras inom tekniska avdelningens investeringsram. 5. Dänned upphävs kommunfullmäktiges beslut Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonorniavdelningen Justerarens signatur Utdragsbestyrkande! i

33 Torsby kommun sid 17 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Finansiering ombyggnad del av Klarastrand Stöllet till trygghetsboende Dnr KST 2012/538 Sammanfattning av ärendet För att utreda intresset för att tillskapa ett nytt trygghetsboende för äldre på Klarash'and Stöllet har en intresseförfrågan skickats ut och utvärderats. ntresseförfrågan och förutsättningarna för ett trygghetsboende behandlades av samhällsutskottet Samhällsutskottet beslutade att tekniska avdelningen får i uppdrag att projektera för ett byggprojekt. Tekniska avdelningen har tagit fram ett förslag på 7 lägenheter, enligt bilaga, och tagit fram en kostnadskalkyl för projektet på kr. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens samhällsutskott Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkäu1er kostnadskalkylen kr anvisas till projektet genom upplåning. 2. Tekniska avdelningen tar fram hyreskostnad och redovisar till samhällsutskottet och genomför en marknadsföringskampanj med avsikt att få minst fyra tecknade. hyreskonh'akt inför byggstartsbeslut. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Socialförvaltningen Justerarens signatur Utdrags best yrkande

34 Torsby kommun sid 13 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Äskande av medel för Centrummiljöer, Nya Torget.. Biografgatan samt norra Torggatan.. Torsby Torg Dnr KST 2011/418 Sammanfattning av ärendet Ombyggnaden av Torsby centrum fortsätter nu med "Nya Torget etapp 3, Biografgatan och Torsby Torg etapp 2, Norra Torggatan. Ombyggnadsarbetena beräknas starta efter semestern och samtidigt med ombyggnadsarbetena kommer upprustning av vatten- och avloppsledningar i Nya Torget också att genomföras. Ombyggnadsetapperna beräl<nas vara klara hösten Stilen på ombyggnaden kommer att bli samma som de tidigare ombyggda delarna av Järnvägsgatan, Norra Torggatan och Nya Torget. Nya Torget - Biografgatan Diskussioner har först med ägaren till Snickaren 7. Gator och torgyta ska rustas upp efter att nya huset byggts, för att få en attraktiv centrummiljö för boende, besökare och han.del. Sammanfattning Både Nya torget - Biografgatan samt Norra Torggatal- TOl'sby Torg är projekterade, så när som på åtgärdande av VA-ledningar i Nya Torget. Den beräknade kostnaden för utförande av Nya Torget - Biografgatan är kronor, ledningsarbetena i Nya Torget är uppskattade till kronor, varav kronor är budgeterade. Bidrag för förbättrande av trafikmiljön för gående och cyklister är möjliga att söka för arbetenas genomförande. Den beräknade kostnaden för utförande av Norra Torggatan - Torsby Torg etapp två, är kronor. Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

35 ,. ' Torsby kommun sid 14 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Både Nya Torget och Torsby Torg kan upphandlas som ett projekt med start 2013 och färdigställande Ledningsarbete i Nya Torget utförs i egenregi av kommunens GVA-avdelning. Äskande Tekniska avdelningen äskar kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för att genomföra dessa arbeten. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Tekniska avdelningens investeringsbudget utökas med kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomfqrande. 2. Finansiering sker via eget kapital. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

36 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 28 PROTOKOLL Komplettering detaljbudget 2014 balansbudget Dnr KST 2013/698 Sammanfattning av ärendet bilaga till paragrafen finns en balansräkning med prognos och budget för åren Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Torsby kommun antar balansbudget enligt bilaga. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Angela Birnstein ( Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

37 Datum Balansbudget ntäkte r enligt utfall/prognos/budget/plan Soliditet Nettokostnadsandel Resultat % Soliditet enligt de finansiella målen Nettokostnadsandel enligt de finansiella målen ,2% 99,6% -0,4% 35,0% 99,8% ,3% 99,1% -0,9% 35,0% 99,1% , 2% 98,9% -1,1% 36,0% 99,0% ,3% 31,9"/0 99,6% 99,0% -0,4% -1,0% 36,0% 38,0% 99,0% 97,0% ,4% 97,8% - 2,2% 38,0% 97,0% Angela Birnslein Torsby kommun direkt Sida ekonomichef 2. Ekonomiavdelningen mobil 1 (2) Besöksadress Torsby växel Nya Torgel 8, Torsby fax

38 Torsby kommun sid 10 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Arbetsmiljöpolicy Dnr KST 2014/67 Sammanfattning av ärendet Christina Bengtsson har tagit fram ett förslag på arbetsmiljöpolicy, förslaget innehåller en bakgrund, övergripande måt detaljerade mål, syfte/övergripande riktlinjer, ansvar och handlingsplan och rutiner. policyn sägs bl.a.: NTorsby kommuns vision och mål bygger på en gemensmu värdegrund. Respekt för alla människors lika värde. Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer. Ett respektfullt jämlikt empatiskt och engagerat bemötande av människor. Verksmnheter ska genomsyras aven humanistisk grundsyn och prioriteringar ska utgå från individens behov oavsett individens förmåga att uttrycka det. Torsby kommuns arbetsmiljöarbete ska organiseras så att Arbetsmiljöagens krav på god arbetsmiljö uppfylls. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare/medarbetare samt vara en nahulig del i det dagliga arbetet. En god arbetsmiljö utgör en viktig förutsättning för effektivitet och kvalitet. Personalen utgör den främsta resursen i vår organisation. De anställdas motivation och engagemang ska därför stimuleras och tillvaratas. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksmnhet, såväl uh ustning och lokaler som sättet att leda och organisera m betet. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

39 Torsby kommun sid 11 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Arbetsmiljöarbetet i Torsby kommuns verksamheter har som syfte: Att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Att öka medarbetarnas delaktighet, trivsel och utveckling i arbetet. Att främja samverkan, arbetsmotivation och en god hälsa. Att tillvarata de friskfaktorer som främjar och bevarar hälsa samt motverkar risker i vår arbetsmiljö." Handlingar i ärendet Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Arbetsmiljöpolicyn för Torsby kommun antas. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Christina Bengtsson Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

40 Datum Antal sidor Arbetsmiljöpolicy För Torsby kommun Christina Bengtsson HR-strateg HR-avdelningen direkt r j! Antagen av, datum och! _ _..._ Kommunfullmäktige xx-xx-xx r !.._-.-~._ "" :sc::=::..~~= ~t-or-s~b-y.-se-

41 nnehållsförteckning BAKGRUND... 3 ÖVERGRPANDE MÅL DETALJERADE MÅL SYFTE/ÖVERGRPANDE RKTLNJER ANSVAR HANDLNGSPLAN OCH RUTNER

42 BAKGRUND "Torsby kommuns vision och mål" bygger på en gemensam värdegrund. "Respekt för alla människors lika värde. Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer. Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor. Verksamheter som genomsyras aven humanistisk grundsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det." Torsby kommuns Arbetsmiljöpolicy har som intention att präglas av ovanstående värdegrund och människosyn. Arbetsmiljöpolicyn har rollen som vision och riktlinjer för arbetsmiljäarbetet. Den är övergripande och innehåller mål och handlingsplaner för hur vi vill arbeta. Vår organisation består av människor. Arbetsmiljön ska kännetecknas aven god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vår gemensamma värdegrund ska genomsyra verksamheterna. Omtanke, respekt, öppenhet och samverkan ska utgöra grunden i vårt personalarbete. En av grunderna i Arbetsrniljölagen är att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Torsby kommun ska så långt som möjligt inom arbetsgivaransvaret, arbeta för det. Torsby kommuns "Visioner och mål" tillsammans med organisationens övriga policydokument finns som ett stöd i detta arbete. Vid sidan av arbetsmiljöpolicyn finns närliggande policydokument som ger riktlinjer i arbetet, så som rehabiliteringspolicy, alkohol- och drogpolicy samt policy mot kränkande särbehandling. 3

43 ÖVERGRPANDE MAL Torsby kommuns arbetsmiljöarbete ska organiseras så att Arbetsmiljöiagens krav på god arbetsmiljö uppfylls. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare/medarbetare samt vara en naturlig del i det dagliga arbetet. En god arbetsmiljö utgör en viktig förutsättning för effektivitet och kvalitet. Personalen (i Torsby kommuns vision och mål; människorna) utgör den främsta resursen i vår organisation. De anställdas motivation och engagemang ska därför stimuleras och tillvaratas. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet, såväl utrustning och lokaler som sättet att leda och organisera arbetet. Torsby kommuns mål ffi: att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga olycksfall och ohälsa samt skapa förutsättningar för samverkan, trivsel och motivation. 4

44 DETALJERADE MAL Arbetsmiljöfrågor ska vara en återkommande punkt på verksamheternas arbetsplatsträffar. Organisationens ledare ska arbeta för att arbetsmiljöpolicyn, liksom övriga policydokument, ska bli kända i verksamheterna. Riktlinjer och visioner ska delas av alla medarbetare för att skapa delaktighet och möjlighet att nå uppsatta mål. Varje arbetsplats ansvarar för att undersöka de risker som finns inom just den arbetsplatsen. Målet med denna riskbedömning är att kunna prioritera mellan allvarliga och andra risker. Att avgöra hur allvarliga riskerna är i förhållande till två parametrar: sannolikhet för arbets olycka eller arbetssjukdom och konsekvens av det inträffade. Genom detta ska det systematiska arbetsmiljöarbetet stärkas i hela organisationen. Skyddskommittens roll ska bli ytterligare känd i organisationen och vara ett forum för samverkan mellan parterna, arbetsgivare-arbetstagare. Vart h edje år genomföra utbildningsinsatser, inom BAM/SAM för verksamhetsansvariga (arbetsgivare) och arbetsplatsombud (arbetstagare). Genom ökad kunskap inom arbetsmiljöområdet har Torsby kommun som mål att skapa ett förhållningssätt/arbetssätt som minimerar risken för olycksfall och/eller ohälsa kopplad till arbetssituationen. Genom medarbetarenkäter mäta arbetstilhredsställelse, arbetsklimat och ledarskap. Resultat samt uppföljning av vidtagna åtgärder följs upp i respektive förvaltnings skyddskommitte. Att i det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna varje år genomföra skyddsrond, medarbetarsamtal samt återkommande arbetsplatsträffar. SYFtE/ÖVERGRPANDE RKTLNJER Arbetsmiljöarbetet i Torsby kommuns verksamheter har som syfte: Att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Att öka medarbetarnas delaktighet, trivsel och utveckling i arbetet. Att främja samverkan, arbetsmotivation och en god hälsa. Att tillvarata de friskfaktorer som främjar och bevarar hälsa samt motverkar risker i vår arbetsmiljö. 5

45 ANSVAR Arbetsmiljöansvaret. Utdrag ur Arbetsmiljöiagen, kap 3: la Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 2a Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Utdrag ur Arbetsmiljöiagen, kap 6: l Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Arbetsmiljöiagen slår fast att chef och arbetstagare/medarbetare gemensamt ska verka för att en god arbetsmiljö skapas. Huvudansvaret för att uppgifterna fullgörs ligger på ansvarig chef. nom Torsby kommun finns följande ansvarsnivåer: Fullmäktige Nämnd Förvaltningschef A vdelningschef/ Arbetsledare/Områdeschef/Rektor Den chef som leder och fördelar det dagliga arbetet har arbetsmiljöansvaret. Då ansvarig chef inte kan lösa ett specifikt problem, pga. att resurser eller befogenheter inte är tillräckliga, flyttas ansvaret upp till nästa nivå i organisationen. Se bilaga"arbetsmiljödelegation" samt "Delegering av arbetsmiljöuppgifter". Ansvarig chef ska upprätta en arbetsmiljöplan. Planen ska följas upp och utvärderas, vilket med fördel kan ske vid den årliga skyddsronden. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. 6

46 HANDLNGSPLAN OCH RUTNER SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön handlar om att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder som förhindrar ohälsa och olycksfall. Det handlar också om att utföra tillsyn av arbetsmiljön, följa regler och föreskrifter samt skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet. Torsby kommuns systematiska arbetsmiljöarbete, ska såväl arbetsgivare och arbetstagare vara delaktiga. Genom samverkan och möjlighet till gemensamt ansvar och inflytande, skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö. Rutiner för riskbedömning 1) Undersök arbetsmiljön 2) Bedöm risker 3) Vidta åtgärder 4) Kontroll- följ upp vidtagna åtgärder Undersöka arbetsmiljölbedöma risker Varje arbetsplats ska kartlägga och bedöma eventuella risker i arbetsmiljön. kartläggningen beaktas hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar personalen fysiskt, psykiskt och socialt. Varje arbetsplats har att förhålla sig till de risker som finns i just den verksamheten. Det kan handla om psykosociala risker så som stress eller hot/våld. Fysiska risker så som buller, arbete på hög höjd eller lyft. 7

47 Riskbedömning kan ske i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar, genom medarbetarsamtal och/eller vid skyddsronder. Man bedömer riskerna för ohälsa/olycksfall. Målet är att kunna prioritera mellan risker. Vidta åtgärder Då man identifierat riskerna görs en handlingsplan för att vidta åtgärder. Man agerar utifrån handlingsplanen för att hantera de bedömda riskerna. Det kan handla om att vid en organisationsförändring göra en riskbedömning och en konsekvensanalys och utifrån det skapa en handlingsplan med nödvändiga åtgärder för att bibehålla en god arbetsmiljö. Exempel på andra åtgärder kan vara; Ändrade arbetsrutiner Utbildning Personlig skyddsutrustning/tekniska hjälpmedel Handledning nsatser av företagshälsovården och/eller HR-avdelningen. Följ upp/utvärdera Det är av stor vikt att utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Såväl enskilda händelser/risker som mer övergripande punkter ska följas upp. Genom att nogsamt följa upp och utvärdera åtgärder kan verksamheterna på ett effektivt sätt förebygga ytterligare incidenter och/eller ohälsa. Övergripande områden att utvärdera kontinuerligt; arbetsmiljöpolicy, rutiner för riskbedömning, utbildningsnivå, ansvarsfrågan samt samverkansfrågol'. Dokumentera För att kunna följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet krävs dokumentation. Handlingsplaner och riskbedömningar ska dokumenteras skriftligt. Utredning av olyckor och tillbud Om personal råkar ut för ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud som misstänks bero på arbetet ska orsakerna utredas. Målet med utredningen ska vara att få fram underlag för effektiva förebyggande åtgärder. Därför kan utredningen med fördel diskuteras bland annat i skyddskommitten eller i andra forum för samverkan i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet bör delta i utredningen. 8

48 Minneslista för utredningen: Beskriv vad som hänt När, var och hur inträffade händelsen? Vilka orsaker har eller kan ha bidragit? Vilka åtgärder kunde ha hindrat händelsen? Vilka åtgärder ska direkt genomföras? Kan liknande händelser inträffa i andra verksamheter i organisationen? Arbetsskador skall anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Kontakta HR-avdelningen för administration avanmälan till AFA. Vid ett dödsfall, ett svårare olycksfall eller vid ett allvarligare tillbud ska chefen omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket (www.av.se). 9

49 Sida 1 av 1 Hej! Jag avsäger mig härmed min plats i kommunfullmäktige. Mvh Merethe Olofsson Skickat från min Sony Xperiano'-smartphone Torsby kommun KommunstvreiSf:1 r) ~ 04 Dnr n.r..z..t!1.1/1.!.!.~... (!) https ://varmland. ondemand.formpipe. com! Asp/Download. asp?inline= 1 &FLEREF=

50 Torsby f,wmmun Kommunstyrelsen 2014 ~ 02 ~ Otf fi ) Dnr&f.[?4.17/1.1.!f)... \!/ Motion till Torsby kommunfullmäktige. Belysning. På vägen som går från industriområdet mot vägen från 62: an - Sundhultsmon saknas vägbelysrnng. Jag yrkar att kommunen sätter upp vägbelysning på denna korta sträcka. Det rör sig omkring ca: 3 stolpar. Sysslebäck ~~_...,..,..., """ ;7;.... Sture Persson Socialdemokraterna

51 2014 ~ 02 ~ r---:-:-~7:';-~~ ~ - "-,,.-".-"'-"J-UO r-... onrt.ll.7.9/'t.y..t:..f.9... (!) ~ ~ U8 S 8 J~S U n w wo)j unwwo}_j AqSJOl MOTON TLL TORSBY KOMMUNFULLMÄKTGE. ----~.2..::..:=:J VÄGSKYLT. Från 62:an i Sysslebäck går en väg västemt till Sundhultsmon. (Jag saknar vägnurnrnret). Följer man vägen mot Sundhultsmon kommer först en väg från hyresbostäderna, söderifrån, som har" lärnnaföreträdesskylt". Helt Ok. Men lite längre västemt kommer en väg från industriområdet, högerifrån, där saknas en "lärnnaföreträdesskylt. Där har en olycka inträffat, för ett tag sedan. Där bör också en "lärnnaföreträsedskyllt " finnas. På denna tillfmtsväg kommer också brandkåren ut när dorn har utryckning. Borde inte skyltar finnas så dorn har företräde vid utryckning? Yrkar på att berörd tjä.1steman tar tag denna motion. Sysslebäck Sture Persson Socialdemokraterna.

52 TOfsby KC)lnm un Kommunstyrelsen Dn r. (,!.rl.9.!o/.9..f.. //? ~tko; Motion till Torsby kommunfullmäktige. Övergångsställe. Sysslebäck fnns ett övergångsställe vid Dalbygården som går över 62:an mot f.d. Uno X macken. Denna mack är stängd sedan en tid tillbaka, tvivlar på om den kommer att öppnas igen. Jag yrkar på att flytta detta övergångsställe längre södemt, så att att elever och andra kan korsa vägen för att komma på trottoaren som fnns på andra sidan 62:an Sysslebäck Sture Persson Socialdemokratema

53 Torsby kommun sid 15 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Svar på medborgarförslag angående tidningen Torsby Nu Dnr KST 2013/295 Sammanfattning av ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2013 lämnade Stig Larsson ett medborgarförslag som lyder så här, inklusive senare inlämnade ändringar: " dagarna kom Torsby nu. ntressant tidning i och för sig. En del spännande saker om det samhälle vi lever i och bor i. Man hittar bilder bl.a. annat om nya medarbetare som kommer till oss och blir anställda i kommunal ~änst. Vad jag personligen funderar över är - vilka ~änster är det? Är det i kommunhuset (~änstemän-~änstekvinnor )? Varför jag funderar över detta är att jag aldrig ser någon bild på när någon avtackas eller slutar av andra skäl. Det borde stå i bladet också att det är en ny tjänst. Är det nya ~änster blir man minst sagt förvånad när folkmängden minskar med ungefär 100 personer varje år. Ge oss en bild av tjänstemannasidan i antal anställda den 1 jan 2008 och hur det såg ut ". Torsby Nu är Torsby kommuns informations tidning till invånare och företagare. Den kommer ut fyra gånger per år, vissa år sex gånger. Den gavs ut första gången Tidningen innehåller aktuella teman från kommunens olika verksamheter. Vi försöker ha en bredd på innehållet så att den ska spegla olika delar. Texterna skrivs av kommunens anställda, redigeras av informationsstrategen och layoutas aven externt anställd person. Vi har fått mycket positivt återkoppling på vår tidning genom åren från invånare och företagare och även från personer utanför kommunen. Vi har valt att presentera nyanställda personer som har ~änster som allmänheten skulle kunna tänkas komma i kontakt med, i deras chefsbefattning eller myndighetsutövning. T.ex. förvaltningschefer, rektorer, områdeschefer inom vård och omsorg och rniljö- och hälsoskyddsinspektörer. Vi har fått positiv respons även på detta. Det har hittills uteslutande varit ~änstemän som presenterats. Tjänstemän har sina Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

54 Torsby kommun sid 16 Kommunstyrelsen PROTOKOLL arbetsplatser på flera ställen i kommunen, men majoriteten finns på kommunkontoret. Däremot presenterar vi inte personer som slutar sina ~änster. Det har inte känts meningsfullt att göra det. Dels så finns det många olika skäl till att sluta sin anställning, dels så har vi försökt ha ett framåtsyftande perspektiv i tidningen. De allra flesta personerna som presenterats i Torsby Nu genom åren har ersatt någon annan som slutat. Det har alltså mycket sällan varit nnya n ~änster som iru ättats. de få fall det handlat om nya ~änster så bedömer jag att det har framkommit i texten. Däremot har vi hittills inte uth"ycldigen skrivit (mer än när det gäller vikarier) att den presenterade personen ersätter en annan namngiven person. Det är heller inte alltid så att det är exakt samma ~änst som en ny person anställts på. samband med att någon slutar och en annan börjar ser man oftast över organisationen för att kunna effektivisera och förbättra ~änstens innehåll. Vid dagens sammanträde diskuteras lagen och de krav som sätts på ~änstemännen. Nya krav genererar ofta ett mer omfattande ansvar. Det är svårt att skära ner på personal och samtidigt tillmötesgå både lagkraven och sarnhällskraven. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen S), Ordförande Rune Mattsson S) Stanley Nilsson S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-02-06 1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer