Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- o Byggnadsnämndens exp."

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström (s) Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) ej Övriga deltagare Berit Sjödin sekreterare Lars Norman bygglovschef Hans Ekborg tf stadsarkitekt, Tore Andersson besökare, 049 Utses att justera Justeringens plats och tid Ulla Hjort Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Sjödin Ordförande Justerande Torsten Jusslin Ulla Hjort Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Sjödin

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 049 Dnr: 05/419 Detaljplan Sjötäppan - besök av Tore Andersson Tore Andersson besöker nämnden med anledning av det pågående planarbetet gällande villabebyggelse för området kallat Sjötäppan. Tore Andersson, tidigare ägare till Säters Ångsåg, informerar nämnden om sågens bakgrund och historik. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 050 Stadsarkitekt, presentation och information Ärendet Lars Norman presenterar vår nya stadsarkitekt Hans Ekborg som kommer från arkitektfirman A-sidan i Falun. Ärendets handläggning Upphandling har skett och avtal kommer tecknas med A-sidan t o m Hans Ekborg finns på plats hos Byggnadsnämndskontoret onsdagar fr o m

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 051 Dnr: 05/419 Detaljplan Sjötäppan planprogram, information Ärende Lars Norman informerar om läget.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 052 Nya tomter i Gustafs Ärendet Lotta Bergstrand tar upp frågan om behov av nya tomter i Gustafs. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Lars Norman i uppdrag att ta fram förslag på nya tomter i Gustafs.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 053 Delegationsbeslut byggärenden, tiden /099 Idealet 2 Dala Elnät Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig. 05/360 Övre Stubbersbo 4:10 x Tillbyggnad av enbostadshus med pannrum samt installation av eldstad/panna. 06/080 Övre Heden 5:19 Samhall AB Om- och tillbyggnad av industrihus med fraktsluss och kontorsmoduler. 06/046 Övre Tosarby 7:2 (del av) x Tilltänkt avstyckning för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage förhandsbesked. 06/102 Apeln 5 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad/inglasad altan. 06/108 Ulvshyttan 7:15 (idrottsplatsen) Ulfshyttans IF Nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad. 06/113 Säter 5:24 x Nybyggnad av garage/förråd. 06/107 Göken 5 o 6 Brf Göken Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av entrédörrar. 06/109 Nedernora 1:19 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad altan/veranda. 06/123 Ytan 3 x Ändring av garagetak, byte av panel och fasadfärg samt tillbyggnad av förstukvist. Forts

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /096 Kolarbo 1:27 x Påbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/braskamin. 06/116 Grängshammar 1:12 (del av) 06/095 Bispbergshyttan 28:10 06/097 Solvarbo 2:8 Solvarbo Fritidsmöbler AB x x Nybyggnad av fritidshus. Tillbyggnad av enbostadshus med carport och takad altan. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Giltighetstid t o m /429 Apeln 2 x Nybyggnad av förråd/friggebod, carport och uppsättning av staket. 06/072 Mora 13:14 x Utvändig ändring av enbostadshus (takkupa och sadeltak på garage). 06/098 Säter 4:5 (Villagatan) Dala Elnät Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig. 06/130 Aspen 1 x Nybyggnad av garage. 06/133 Solvarbo 36:10 x Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan. 06/134 Nyckeln 2 x Tillbyggnad av enbostadshus. Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 053.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 054 Information, Bygg A. Inkommen skrivelse Hemställande angående utförande av beslut gällande vägbom över gång/cykelväg Ulfshyttan (Ulvshyttan 7:17).

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 055 Information, miljö A. Fågelinfluensan.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 056 Skyltning och information om fågelinfluensan Ärendet Nämnden diskuterar behovet av att Miljökontoret går ut med information till kommunens barn och ungdomar om fågelinfluensan. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt Miljökontoret att informera skolor och förskolor (dagis) om fågelinfluensan sätta upp skyltar med information vid Ljusterån och varje kommunal badplats.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 057 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden /104 Dalkarlsbo 2:6 x Ansökan om förlängt tömningsintervall/sophämtning. 06/66 Gruvplan, Rådhustorget m fl. Nostalgic Club Yttrande till polismyndigheten i Dalarna över nostalgidagarna i Säter. 06/63 Bikupan 2 Nostalgic Club Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om tillstånd till offentlig dans i Folkets Hus. 06/12 Tingsvallen 4:1 x Tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo Uggelbo. 06/73 Mårtensgård 3:4 x Tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo Uggelbo 03/231 Mora 8:14, 8:16 Och 8:21. x Beslut om avgift. Anmälan om hantering av hudar. 06/128 Nyhyttan 4:11 x Tillstånd enl 13 (1998:-899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild Avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. Forts.

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /110 Skenshyttan 12:16 x Yttrande till BN ur VA- synpunkt. 03/500 Sjöhaga 1:11 Länsstyrelsen Yttrande om förlängning. Godkännande angående omlastningsplats. 05/575 Våbäck 30:3 x Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälan om enskild avloppsan-ordning med infiltration av BDTvatten samt installation av förmultningstoalett. 05/03 Nyberget 1:40 AB Erlingus Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. 05/03 Nyberget 1:47 AB Erlingus Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 057.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 058 Budget- och verksamhetsuppföljning Ärendet Lars Norman redovisar budgetutfallet för mars månad. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

14 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 059 Internkontrollplaner 2006 för Miljökontoret och Byggnadsnämndskontoret , 043 Ärendet Förslag till internkontrollplan för 2006 för Miljökontoret respektive Byggnadsnämndskontoret föreligger. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera upprättade förslag till internkontrollplaner till Miljö- och Byggnadsnämndskontoren för revidering , 059 Ärendet Reviderat förslag till internkontrollplan för 2006 för Miljökontoret respektive Byggnadsnämndskontoret föreligger. Ärendets handläggning Tidigare internkontrollplaner har förändrats enligt nämndens förslag. Förvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa internkontrollplaner för Byggnadsnämndskontoret respektive Miljökontoret. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa internkontrollplaner för Byggnadsnämndskontoret respektive Miljökontoret med två tillägg för Byggnadsnämndskontoret.: Leverantörsfakturor och Kundfakturor. Bilagor nr 1 och nr 2.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 060 Arbetsmiljö- och personalfrågor A. En plusjobbare kommer att börja på Byggnadsnämndskontoret. Arbetsuppgifterna består av skanning/registrering av arkiverade bygglovshandlingar. B. Löneförhandlingarna är klara.

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 061 Dnr: 06/155 Namnändring Byggnadsnämndskontoret Ärendet Namnbyte från Byggnadsnämndskontoret till Plan- och byggförvaltningen. I dagligt tal Plan och Bygg. Ärendets handläggning Personalen har diskuterat namnet Byggnadsnämndskontoret under en tid. Man tycker att namnet är klumpigt att använda i telefonkontakt med allmänheten, det låter byråkratiskt och omodernt. Dessutom säger namnet ingenting om att avdelningen faktiskt arbetar en hel del med kartor och samhällsplanering. Motivering till beslut För att förtydliga avdelningens arbetsuppgifter bör namnbyte genomföras. Förändringen bör genomföras innan kommunens nya hemsida publiceras. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar byta namn på avdelningen från Byggnadsnämndskontoret till Plan- och Byggförvaltningen begära att kommunfullmäktige fastställer namnbytet

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 062 Dnr: 06/156 Ändrad starttid för nämndsammanträden Ärendet Ändra starttiden för Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden från kl till kl Ärendets handläggning Vid presidiets senaste beredningsmöte framförde ordföranden önskemål om att flytta tiden för nämndens sammanträden från eftermiddag till förmiddag. Motivering till beslut Målet är att nämndsammanträdena ska pågå längst till och med kl 12.00, men vid behov är det lättare att förlänga tiden om mötet är förlagt till förmiddagen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra starttiden för Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden från kl till kl Information om eventuell förlängning eller heldag ska ske direkt efter beredningsmötet.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 063 Information, gemensamt/övrigt A. Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap 12 lagen om kulturminnen återväxtåtgärder i samband med föryngringsavverkning på fastigheten Mora 40:10 som berör fornlämning nr 157 i Gustafs socken, Säters kommun. B. David Andersson, avsägelse av förtroendeuppdrag.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 064 Inbjudan/kurser mm A. SmåKom (De små kommunernas samverkan) inbjudan till seminariet Hur kan mindre kommuner öka sin attraktivitet och konkurrenskraft? Åmål den 1-2 juni B. Sveriges Kommuner och Landsting inbjudan till Studieresa till Tyskland maj Den maj.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 065 Dnr: 06/151 1:a majdemonstrationståg Ärendet Polismyndigheten ber Miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig angående 1:a majtåg i Säter. Motivering till beslut 1:a majtåget har under många år gått denna väg utan problem. Vi ser därför ingen anledning att avstyrka begäran. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Säters arbetarekommuns ansökan om att få anordna 1:a majtåg i Säter den 1 maj 2006 mellan kl

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 066 Dnr: 06/154 Kaffebordsmöte Rådhustorget Ärendet Polismyndigheten i Borlänge begär yttrande från Säters kommun gällande ansökan från Hyresgästföreningen Borlängeavdelningen om ett kaffebordsmöte, utdelning av flygblad på Rådhustorgen torsdagen den 27 april Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka ett kaffebordsmöte på Rådhustorget torsdagen den 27 april 2006, kl

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 067 Dnr: 06/153 Cirkus Brazil Jack vid Gruvplan Ärendet Polismyndigheten i Borlänge begär yttrande från Säters kommun gällande ansökan från Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB om att få anordna cirkusföreställningar vid gruvplan fredagen den 28 april kl samt kl Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka att cirkusföreställningar anordnas vid gruvplan fredagen den 28 april kl samt kl

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 068 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 06/120, 06/121, 06/122, 06/127, 06/131 Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 068.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 069 Information, trafik A. Flytt av hållplats för skolskjutsar Kungsgårdsskolan.

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer