Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- o Byggnadsnämndens exp."

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström (s) Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) ej Övriga deltagare Berit Sjödin sekreterare Lars Norman bygglovschef Hans Ekborg tf stadsarkitekt, Tore Andersson besökare, 049 Utses att justera Justeringens plats och tid Ulla Hjort Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Sjödin Ordförande Justerande Torsten Jusslin Ulla Hjort Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Sjödin

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 049 Dnr: 05/419 Detaljplan Sjötäppan - besök av Tore Andersson Tore Andersson besöker nämnden med anledning av det pågående planarbetet gällande villabebyggelse för området kallat Sjötäppan. Tore Andersson, tidigare ägare till Säters Ångsåg, informerar nämnden om sågens bakgrund och historik. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 050 Stadsarkitekt, presentation och information Ärendet Lars Norman presenterar vår nya stadsarkitekt Hans Ekborg som kommer från arkitektfirman A-sidan i Falun. Ärendets handläggning Upphandling har skett och avtal kommer tecknas med A-sidan t o m Hans Ekborg finns på plats hos Byggnadsnämndskontoret onsdagar fr o m

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 051 Dnr: 05/419 Detaljplan Sjötäppan planprogram, information Ärende Lars Norman informerar om läget.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 052 Nya tomter i Gustafs Ärendet Lotta Bergstrand tar upp frågan om behov av nya tomter i Gustafs. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge Lars Norman i uppdrag att ta fram förslag på nya tomter i Gustafs.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 053 Delegationsbeslut byggärenden, tiden /099 Idealet 2 Dala Elnät Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig. 05/360 Övre Stubbersbo 4:10 x Tillbyggnad av enbostadshus med pannrum samt installation av eldstad/panna. 06/080 Övre Heden 5:19 Samhall AB Om- och tillbyggnad av industrihus med fraktsluss och kontorsmoduler. 06/046 Övre Tosarby 7:2 (del av) x Tilltänkt avstyckning för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage förhandsbesked. 06/102 Apeln 5 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad/inglasad altan. 06/108 Ulvshyttan 7:15 (idrottsplatsen) Ulfshyttans IF Nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad. 06/113 Säter 5:24 x Nybyggnad av garage/förråd. 06/107 Göken 5 o 6 Brf Göken Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av entrédörrar. 06/109 Nedernora 1:19 x Tillbyggnad av enbostadshus med takad altan/veranda. 06/123 Ytan 3 x Ändring av garagetak, byte av panel och fasadfärg samt tillbyggnad av förstukvist. Forts

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /096 Kolarbo 1:27 x Påbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/braskamin. 06/116 Grängshammar 1:12 (del av) 06/095 Bispbergshyttan 28:10 06/097 Solvarbo 2:8 Solvarbo Fritidsmöbler AB x x Nybyggnad av fritidshus. Tillbyggnad av enbostadshus med carport och takad altan. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Giltighetstid t o m /429 Apeln 2 x Nybyggnad av förråd/friggebod, carport och uppsättning av staket. 06/072 Mora 13:14 x Utvändig ändring av enbostadshus (takkupa och sadeltak på garage). 06/098 Säter 4:5 (Villagatan) Dala Elnät Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig. 06/130 Aspen 1 x Nybyggnad av garage. 06/133 Solvarbo 36:10 x Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan. 06/134 Nyckeln 2 x Tillbyggnad av enbostadshus. Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 053.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 054 Information, Bygg A. Inkommen skrivelse Hemställande angående utförande av beslut gällande vägbom över gång/cykelväg Ulfshyttan (Ulvshyttan 7:17).

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 055 Information, miljö A. Fågelinfluensan.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 056 Skyltning och information om fågelinfluensan Ärendet Nämnden diskuterar behovet av att Miljökontoret går ut med information till kommunens barn och ungdomar om fågelinfluensan. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt Miljökontoret att informera skolor och förskolor (dagis) om fågelinfluensan sätta upp skyltar med information vid Ljusterån och varje kommunal badplats.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 057 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden /104 Dalkarlsbo 2:6 x Ansökan om förlängt tömningsintervall/sophämtning. 06/66 Gruvplan, Rådhustorget m fl. Nostalgic Club Yttrande till polismyndigheten i Dalarna över nostalgidagarna i Säter. 06/63 Bikupan 2 Nostalgic Club Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om tillstånd till offentlig dans i Folkets Hus. 06/12 Tingsvallen 4:1 x Tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo Uggelbo. 06/73 Mårtensgård 3:4 x Tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo Uggelbo 03/231 Mora 8:14, 8:16 Och 8:21. x Beslut om avgift. Anmälan om hantering av hudar. 06/128 Nyhyttan 4:11 x Tillstånd enl 13 (1998:-899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild Avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. Forts.

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /110 Skenshyttan 12:16 x Yttrande till BN ur VA- synpunkt. 03/500 Sjöhaga 1:11 Länsstyrelsen Yttrande om förlängning. Godkännande angående omlastningsplats. 05/575 Våbäck 30:3 x Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälan om enskild avloppsan-ordning med infiltration av BDTvatten samt installation av förmultningstoalett. 05/03 Nyberget 1:40 AB Erlingus Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. 05/03 Nyberget 1:47 AB Erlingus Tillstånd enl 13 (1998:- 899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enskild avloppsanordning med installation av wc, dusch, tvättställ och diskbänk till rening genom infiltration. Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 057.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 058 Budget- och verksamhetsuppföljning Ärendet Lars Norman redovisar budgetutfallet för mars månad. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

14 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 059 Internkontrollplaner 2006 för Miljökontoret och Byggnadsnämndskontoret , 043 Ärendet Förslag till internkontrollplan för 2006 för Miljökontoret respektive Byggnadsnämndskontoret föreligger. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera upprättade förslag till internkontrollplaner till Miljö- och Byggnadsnämndskontoren för revidering , 059 Ärendet Reviderat förslag till internkontrollplan för 2006 för Miljökontoret respektive Byggnadsnämndskontoret föreligger. Ärendets handläggning Tidigare internkontrollplaner har förändrats enligt nämndens förslag. Förvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa internkontrollplaner för Byggnadsnämndskontoret respektive Miljökontoret. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa internkontrollplaner för Byggnadsnämndskontoret respektive Miljökontoret med två tillägg för Byggnadsnämndskontoret.: Leverantörsfakturor och Kundfakturor. Bilagor nr 1 och nr 2.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 060 Arbetsmiljö- och personalfrågor A. En plusjobbare kommer att börja på Byggnadsnämndskontoret. Arbetsuppgifterna består av skanning/registrering av arkiverade bygglovshandlingar. B. Löneförhandlingarna är klara.

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 061 Dnr: 06/155 Namnändring Byggnadsnämndskontoret Ärendet Namnbyte från Byggnadsnämndskontoret till Plan- och byggförvaltningen. I dagligt tal Plan och Bygg. Ärendets handläggning Personalen har diskuterat namnet Byggnadsnämndskontoret under en tid. Man tycker att namnet är klumpigt att använda i telefonkontakt med allmänheten, det låter byråkratiskt och omodernt. Dessutom säger namnet ingenting om att avdelningen faktiskt arbetar en hel del med kartor och samhällsplanering. Motivering till beslut För att förtydliga avdelningens arbetsuppgifter bör namnbyte genomföras. Förändringen bör genomföras innan kommunens nya hemsida publiceras. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar byta namn på avdelningen från Byggnadsnämndskontoret till Plan- och Byggförvaltningen begära att kommunfullmäktige fastställer namnbytet

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 062 Dnr: 06/156 Ändrad starttid för nämndsammanträden Ärendet Ändra starttiden för Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden från kl till kl Ärendets handläggning Vid presidiets senaste beredningsmöte framförde ordföranden önskemål om att flytta tiden för nämndens sammanträden från eftermiddag till förmiddag. Motivering till beslut Målet är att nämndsammanträdena ska pågå längst till och med kl 12.00, men vid behov är det lättare att förlänga tiden om mötet är förlagt till förmiddagen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra starttiden för Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden från kl till kl Information om eventuell förlängning eller heldag ska ske direkt efter beredningsmötet.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 063 Information, gemensamt/övrigt A. Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap 12 lagen om kulturminnen återväxtåtgärder i samband med föryngringsavverkning på fastigheten Mora 40:10 som berör fornlämning nr 157 i Gustafs socken, Säters kommun. B. David Andersson, avsägelse av förtroendeuppdrag.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 064 Inbjudan/kurser mm A. SmåKom (De små kommunernas samverkan) inbjudan till seminariet Hur kan mindre kommuner öka sin attraktivitet och konkurrenskraft? Åmål den 1-2 juni B. Sveriges Kommuner och Landsting inbjudan till Studieresa till Tyskland maj Den maj.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 065 Dnr: 06/151 1:a majdemonstrationståg Ärendet Polismyndigheten ber Miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig angående 1:a majtåg i Säter. Motivering till beslut 1:a majtåget har under många år gått denna väg utan problem. Vi ser därför ingen anledning att avstyrka begäran. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Säters arbetarekommuns ansökan om att få anordna 1:a majtåg i Säter den 1 maj 2006 mellan kl

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 066 Dnr: 06/154 Kaffebordsmöte Rådhustorget Ärendet Polismyndigheten i Borlänge begär yttrande från Säters kommun gällande ansökan från Hyresgästföreningen Borlängeavdelningen om ett kaffebordsmöte, utdelning av flygblad på Rådhustorgen torsdagen den 27 april Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka ett kaffebordsmöte på Rådhustorget torsdagen den 27 april 2006, kl

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 067 Dnr: 06/153 Cirkus Brazil Jack vid Gruvplan Ärendet Polismyndigheten i Borlänge begär yttrande från Säters kommun gällande ansökan från Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB om att få anordna cirkusföreställningar vid gruvplan fredagen den 28 april kl samt kl Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka att cirkusföreställningar anordnas vid gruvplan fredagen den 28 april kl samt kl

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 068 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 06/120, 06/121, 06/122, 06/127, 06/131 Miljö- och byggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 068.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 069 Information, trafik A. Flytt av hållplats för skolskjutsar Kungsgårdsskolan.

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c)

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Anders Jonsén (s) Lotta Bergstrand (fp) Ingemar Nygren (mp) (t o m kl 11.30) Gunnar Hansson (kd)

Anders Jonsén (s) Lotta Bergstrand (fp) Ingemar Nygren (mp) (t o m kl 11.30) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-05-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 15.50 (uppehåll 09.30 10.00 och 11.55-13.05) Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) ers för Karl-Fredrik

Läs mer

Ingemar Nygren (mp) Gunnar Hansson (kd)

Ingemar Nygren (mp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-08-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 11.45 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Anders Jonsén (s) v. ordförande ers. för K-F Borgström (s) Sven Frejd (c)

Läs mer

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-09-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.25 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven-Erik Emanuelsson (fp) ers. Sven Frejd

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-06-11 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c)

Läs mer

Miljö- och Byggnämndens exp.

Miljö- och Byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-02-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 14.00 (lunch 12.00-13.00) ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 026--043 Sven Frejd (c) Ulla

Läs mer

Bygglovsexp. 2007-08-24 kl 08.00

Bygglovsexp. 2007-08-24 kl 08.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-08-22 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.55 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Gunnar Hansson (kd) ers. för Sven Frejd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 1 Plats och tid Kajutan, Henån torsdag 2014-06-05 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 Beslutande Bo Andersson 161-169, 171-180 Els-Marie Ragnar Birthe Hellman Michael Relfsson 153-160 Anne-Marie Petersson Hans

Läs mer

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-04-16 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-09-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.35 (ajournerat för lunch kl 12.00-13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 144

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2011-06-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.50, ajournerat för lunch 11.20 13.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Miljö- o Byggnämnden 2010-04-21 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-05-14 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.20 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) sekreterare

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg (v) Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg (v) Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-11-14 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.15 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 Sbn 210 Remiss av förvaltningsplan för stora rovdjur... 2 Sbn 211 Remiss om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun... 3 Sbn 212 Remiss om strandskydd... 5 Sbn 213 Delegationsbeslut

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-11-14 173 Medborgarförslag avseende vägbulor på Nygårdsvägen, Gustafs...2 174 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-10-01 2012-10-31...3 175 Gammelgården 6:1 - Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 062 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising...2 063 Yttrande avseende Säter Marathon...3 064 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer...4 065 Yttrande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-10-15 kl. 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-10-15 kl. 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärende nr 2 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30. Lars Edström, ej

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30. Lars Edström, ej 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-16 Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30 Beslutande Kerstin Gadde Lars Edström, ej 169-170 Els-Marie Ragnar Bo Andersson Birthe

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-02-06 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2030-2053 Sekreterare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-07 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-15 Harriette Fahlén-Nordström, 0550-885 51 harriette.nordstrom@kristinehamn.se Sida KALLELSE 1(5) Datum Miljö- och Byggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-09-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.55 ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Sven Frejd (c) Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-18 TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet 4:e vån. onsdagen den 18

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.15 Ajournering kl. 14.25-14.45 Beslutande Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S), tjg ers för Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-12-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande 212--219, 221--231 Ingemar Nygren (mp) v. ordförande / ordförande 220 Sven Frejd (c)

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer