Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008"

Transkript

1 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2008

2 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och stärka företagandet i Dalarna. Länsstyrelsens insatser ligger inom ramen för genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och Sveriges Landsbygdsprogram som inriktar sig särskilt mot landsbygdens utveckling. Länsstyrelsen arbetar med ett riktat företagsprogram för utveckling och förnyelse av näringslivet i syfte att bidra till en hållbar tillväxt för länet. Dalarnas genomförandestrategi inom Landsbygdsprogrammets ram ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning på landsbygden. De stöd som finns i den här broschyren ska bidra till tillväxt och ett konkurrenskraftigt Dalarna. För att det ska bli möjligt måste alla människor i Dalarna ha samma möjligheter till anställning och tillgång till resurser. Därför väger Länsstyrelsen Dalarna samman ekonomi, jämställdhet, mångfald och miljö i varje enskilt ärende innan vi fattar beslut. Nytt från 2007 är att Leader-metoden är en integrerad del i Landsbygdsprogrammet. Leader är ett arbetssätt som går ut på att aktörer från den privata, offentliga och ideella sektorn på landsbygden samarbetar i planering och genomförandet av utvecklingsinsatser på landsbygden. Strukturfondsprogrammet, Mål 2 (Regionala fonden och Socialfonden) och Mål 3 (Interreg IV) utgör andra viktiga finansieringskällor för landsbygdsutvecklingsinsatser. Länsstyrelsen hanterar inte dessa stöd men medverkar aktivt i programarbete och i enskilda projekt med målsättningen att de olika programmen ska komplettera inte konkurrera med varandra. Broschyren ger en kortfattad information om de olika stöden, vad som kan stödjas och vilka som kan få stöd. Genom att ta kontakt med någon av våra handläggare kan du få ytterligare hjälp och infomation. Mikael Selander Chef näringslivsenheten Hans Lillpers Chef lantbruksenheten

3 Snabbguide Företagsstöd 3 Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Marknad Sida Du ska starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Startstöd till unga jordbrukare. Lokal 5 Du tänker plantera energiskog. Plantering av energiskog. Lokal 6 Du ska göra investeringar i ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för att ändra eller utveckla företagets verksamhet. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Lokal 7 Du ska göra investeringar för att förädla jordbruks- eller skogsprodukter. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter. Lokal 8 Du har ett företag (med färre än 10 anställda) och vill göra investeringar eller köpa tjänster. Stöd till småföretag på landsbygden. Lokal 9 För att stärka företaget vill du öka dina eller dina anställdas kunskaper. Kompetensutveckling enskild utbildning. Lokal 10 Du ska göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner eller göra en tillbyggnad. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Nationell/ Internationell 11 Du har ett nystartad företag och behöver göra investeringar i maskiner mm för högst kr. Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 12 Du behöver anlita en konsult för ditt företags utveckling. Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 13 Ditt och två andra företag vill tillsammans arbeta fram en idé för att nå en ny och större marknad. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 14 Du har ett företag i Vansbro, Älvdalen, Malung eller Orsa och ska göra en större investering. Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell/ Internationell 15! Jordbruks/trädgårdsföretag: Företag som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Småföretag: Företag på landsbygden med färre än 10 anställda. Inkluderar jordbruksträdgårds- och skogsföretag. : Det huvudsakliga marknadsområde ligger inom Dalarna med omnejd. Nationell/internationell marknad: Det huvudsakliga marknadsområde ligger utanför Dalarna med omnejd.

4 4 Snabbguide Projektstöd Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Sida Du vill stimulera diversifieringen inom lantbruket genom att främja företagandet och entreprenörskap. Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket. 16 Du vill utveckla besöksnäringen i länet eller skapa miljöer som stimulerar entreprenörskap och företagandet. Affärsutveckling i småföretag på landsbygden. 17 Du vill utveckla nya produkter, tjänster och tekniker i samarbete med primärproducenter inom jordbruksoch livsmedelssektorn. Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 17 Du vill planera och projektera lokal infrastruktur, exempelvis energianläggningar. Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket. 18 Du vill arbeta för ökad kommersiell och offentlig service på landsbygden, hjälper bygderna att formulera och planera sina utvecklingsinsatser och har affärsidéer kring natur- och kulturmiljövårdsinsatser. Grundläggande tjänster och service på landsbygden. Förnyelse och utveckling i byarna. Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet. 19 Du vill starta ett lokalt utvecklingsprojekt. Leader. 20 Du vill anordna kompetensutveckling, studieresor, utbildningsdagar eller liknande. Kompetensutveckling - gruppaktiviteter. 21 Du söker projektmedel för större, övergripande landsbygdsutvecklingsinsatser. Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg 22

5 Startstöd till unga jordbrukare FÖRETAGSSTÖD 5 Inte till! För etablering av ett bestående och lönsamt jordbruksföretag. Du får vara högst 40 år vid ansökningstillfället. Du ska ha lämplig teoretisk och praktisk yrkesutbildning för planerad verksamhet. Heltidslantbrukare med djurhållning. Hobbyjordbruk eller landsbygdsföretag utan aktivt jordbruk. En startpremie betalas efter företagsstarten. Det är möjligt att bevilja kr, men för närvarande beviljas högst kr p g a medelsbrist. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida kan insändas innan starten som lantbrukare, men även upp till 12 månader efter starten. kan ske under hela året. Jordbruksverket betalar ut stöden vid sex tillfällen under året. Beslut kan tas först efter företagsstarten varefter stödet utbetalas. Exempel Du har i många år haft får som hobby. Nu vill du bygga ett fårhus och bli lantbrukare på heltid. Du kan då söka startstöd om du uppfyller kraven i punkten ovan. För fårhuset kan du söka investeringsstöd.

6 6 Plantering av energiskog FÖRETAGSSTÖD Du kan få stöd för att plantera energiskog på åkermark. Inte till! Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer får inte påverkas negativt av energiskogsodlingen. Länsstyrelsen prövar därför att odlingen är förenlig med miljöbalken och kulturminneslagen. Stödet är högst 40 % av de kostnader som ger rätt till stöd och max kr/ha. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel När du planterar salix, hybridasp eller poppel på åkermark är utgifterna för plantor eller sticklingar, lejt planteringsarbete och ev. stängsel stödbart.

7 Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag FÖRETAGSSTÖD 7 Investeringar i fasta anläggningar och inomgårdsmekanisering för modernisering och utveckling av företagets livsmedelsproduktion av till exempel mjölk, kött, potatis och grönsaker. Stöd kan även utgå till specialmaskiner och konsulttjänster. Företag med djurhållning. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning eller eget arbete och material. Normalt högst 30 %. I Malungs och Älvdalens kommuner kan stödet uppgå till 50 % och i övriga Västerdalarna, Västerbergslagen och Siljansbygden 40 %. Fullt stöd kan beviljas investeringar upp till 1,5 milj kr. Därefter halveras stödet upp till 3,0 milj kr. För närvarande är den årliga budgeten ca 11 milj kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Du bygger ut ladugården för ytterligare 20 mjölkkor, sätter upp ett silotorn, installerar en rälsburen utfodringsvagn, köper 20 kor och mjölkvot samt en ny hackvagn. Av detta är stallet, tornet och utfodringsvagnen möjliga att stödja med fullt stöd upp till 1,5 milj kr och därefter ett halverat stöd.

8 8 Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter FÖRETAGSSTÖD Investeringar i fasta anläggningar och maskiner och annan utrustning som är nödvändig för förädlingen. Du kan också få stöd för utveckling av nya produkter, processer och tekniker eller andra konsulttjänster. Företag med småskalig vidareförädling av svenska råvaror. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning, förbrukningsmaterial eller eget arbete och material. Normalt högst 25 % upp till 1,5 milj kr i investering. Därefter 15 % på investeringar upp till 3,0 milj kr. För närvarande är den årliga budgeten kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Ett bageri ska bygga ut. De investerar i lokaler, ugn, begagnad degblandare och utbildning för personalen. Av detta är kostnaderna för de nya lokalerna, ugnen och utbildningen möjliga att stödja, men inte den begagnade degblandaren.

9 Stöd till småföretag på landsbygden FÖRETAGSSTÖD 9 Utveckling av produktions- och tjänsteföretag med en lokal marknad. Företag som vill kompletterar jordbruksverksamheten eller utveckla småskalig turismverksamhet kan stödjas. Även övriga mindre företag på landsbygden kan söka stöd men konkurrenssituationen kommer att beaktas. Stöd kan beviljas för investeringar i fasta anläggningar, maskiner och annan utrustning som är nödvändig för verksamheten. Du kan också få stöd för konsultarvoden, förstudier, produktutveckling och marknadsundersökningar. Företag som säljer aktiviteter eller upplevelser till boende och turister. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning, förbrukningsmaterial eller eget arbete och material. Företag på en konkurrensutsatt marknad. Företag med tio eller fler anställda. Högst 25 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en treårs period. För närvarande är den årliga budgeten ca 5 milj kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida skickas till länsstyrelsen. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Du vill utöka verksamheten att sälja aktiviteter till ortsbefolkning och turister. Du vill investera i enkla övernattningsmöjligheter, fler hästar med sadlar och övrig utrustning för hästar och ryttare och ett stall till hästarna. För att marknadsföra verksamheten behöver du en hemsida. Av detta är kostnaderna för stall och lokaler samt hemsidan stödbara. Hästarna med utrustning är inte stödbara.

10 10 Kompetensutveckling enskild utbildning FÖRETAGSSTÖD Verksamma på landsbygden som vill delta i kurser, seminarier, mässor, studiebesök eller andra kompetenshöjande åtgärder för att utveckla landsbygden. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Egen eller anställdas nedlagda tid, förtäring. 80% av kostnader upp till kronor för enstaka, kortare utbildningstillfällen. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Söks som företagsstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Exempel Du vill lära dig mera om ystning och deltar i en kurs. Du kan få stöd för kursavgifter, kurslitteratur och även för resekostnader om aktiviteten varar längre än en dag.

11 Regionalt bidrag till företagsutveckling FÖRETAGSSTÖD 11 Nationell och internationell marknad Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 25 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en 3-årsperiod. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. Företag som ej är bidragsberättigade av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre utbetalningar. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

12 12 Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Avser endast nystartade företag som är högst två år gamla. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader upp till kronor och högst kronor i bidrag. Bidraget beviljas endast en gång till varje företag. Företag som ej är bidragsberättigade görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över tre anställda.

13 Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD 13 Investeringar i produktutveckling, design, generationsskifte och marknadsföring. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

14 14 Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Till vilka? Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Till minst tre fristående företag som genomför en investering för att tillsammans arbeta fram en modell eller koncept för att nå effektivare produktion eller en ny och större marknad för sina produkter eller tjänster Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en 3-årsperiod. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 17), företag med över 50 anställda.

15 Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD 15 Till vilka? Företag i kommunerna Vansbro, Älvdalen, Malung-Sälen och Orsa söker bidrag hos Länsstyrelsen. Företag i kommunerna Avesta, Hedemora, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Mora söker bidrag hos NUTEK. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Större investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Företag i kommunerna Säter, Falun, Borlänge, Leksand och Gagnef. Högst 25 % av godkända kostnader. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i 2 eller 3 betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

16 16 Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket PROJEKTSTÖD Projekt som främjar företagande och entreprenörskap och som syftar till att stimulera kompletterande verksamhet inom lantbruket. Projekten kan exempelvis omfatta hästföretagande, förnybar energi, aktiviteter på fäbodar, utveckling av entreprenadverksamhet. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från Länsstyrelsen. skickas till Länsstyrelsen Dalarna. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år.

17 Affärsutveckling i småföretag på landsbygden PROJEKTSTÖD 17 Projekt som främjar och stödjer besöksnäringen i länet samt miljöer för entreprenörskap, företagande och kapitalförsörjning på landsbygden. Exempelvis projekt som främjar samarbete mellan företag med olika produktionsinriktningar, paketering av tjänster och upplevelser. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från Länsstyrelsen. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn Utveckling av nya produkter, tjänster och teknik genom samarbete mellan primärproducenter och andra producenter, högskolor eller andra utvecklingsinstitutioner Max 60 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. För närvarande finns cirka 0,5 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

18 18 Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket PROJEKTSTÖD Samverkanslösningar för lokal produktion av energi, samverkanslösningar för att underlätta lokala initiativ för markbyten. Max 50 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. För närvarande finns cirka 0,5 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

19 Grundläggande tjänster och service på landsbygden PROJEKTSTÖD 19 Nya lösningar för kommersiell och offentlig service på landsbygden, bredare utbud av kulturoch fritidsaktiviteter med fokus på ungdomar. Administreras som ett samlingsprojekt av länsstyrelsen. Kontaktperson är Jan-Erik Hassel. Förnyelse och utveckling i byarna Insatser som bistår lokala grupper med att ta fram utvecklingsplaner, projektcoachning och processarbete. Prioritering av länsövergripande insatser % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. För närvarande finns cirka 0,7 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan. Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet Utveckla affärsidéer kring natur- och kulturmiljöinsatser. Samordnas med insatser av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Prioritering av insatser som har förebildsfunktion för länet % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs. För närvarande finns cirka 1 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

20 20 Leader PROJEKTSTÖD Lokala utvecklingsprojekt, initierade av företag, föreningar eller organisationer. Projekten ska i möjligaste mån vara samarbetsprojekt där privat, ideell och offentlig sektor samverkar eller där projektets resultat stärker samarbetet mellan dessa. Prioriteringar görs utifrån lokala utvecklingsstrategier som tas fram för varje Leaderområde. Projektet administreras av ett lokalt partnerskap, en så kallad LAG-grupp, som även sätter regler för medfinansieringen. Medfinansiering genom ideella insatser är tillåtet. En medfinansiering på minst 50 % genom ideella insatser eller privat sponsring har i många fall varit ett krav i tidigare Leaderprogram. I Dalarna finns en årlig budget på 14,6 mkr för projektverksamhet inom Leaderprogrammet. ska ske på fastställd blankett som finns att rekvirera från ditt lokala Leaderkontor. I Dalarna finns det fem Leaderområden. De flesta Leaderområden kommer att ha en färdig organisation och kunna ta emot projektansökningar från lokala grupper under första halvåret För mer information kontakta de lokala Leaderkontoren eller kommunen. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Möjlighet till förskottsutbetalning finns. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år.

21 Kompetensutveckling Gruppaktiviteter PROJEKTSTÖD 21 Anordnande av kurser, utbildningar, studieresor och andra kompetenshöjande aktiviteter för verksamma på landsbygden. Insatser som syftar till ökad miljöhänsyn i jordbruket upphandlas av länsstyrelsen i särskild ordning. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Inte till! Ersättning för deltagarnas medverkan, verksamhet som ingår i ordinarie utbildning på gymnasienivå eller högre. Upp till kronor för endagars utbildningar eller studieresor. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Söks som projektstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Exempel Ett nätverk av småskaliga turismföretagare anordnar en två dagars studieresa till Halland för att titta på hur ridleder kan utnyttjas kommersiellt. Förberedelser, resekostnader och ersättning till besöksgårdar är stödberättigade. Mat och logi är i normalfall är inte stödgrundande.

22 22 Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Det övergripande målet för programmet är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmet omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län och ger stöd till projekt inom insatsområdena näringslivsutveckling och tillgänglighet. Målet är 6000 nya arbetstillfällen, 3000 nya företag och ökad förvärvsfrekvens för kvinnor och män. Åtgärden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 194,9 miljoner euro vilket motsvarar cirka 1,75 miljarder svenska kronor för perioden Programmet administreras av Nutek med kontor i Gävle. Mer information finns på På denna hemsida finns länkar som leder vidare till respektive programs egen hemsida där kontaktuppgifter finns tillgängliga. PROJEKTSTÖD Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Åtgärden finansieras av Europeiska socialfonden med cirka 6,2 miljarder kronor. Sverige bidrar med lika mycket i offentliga medel. Sammanlagt satsas över 12 miljarder kronor under perioden Socialfonden finansierar projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och projekt för dem som har allra svårast att få ett arbete. Alla projekt ska beakta jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden är Svenska ESF-rådet och Dalarna hör till regionen Norra Mellansverige som sköts från kontoret i Gävle. Mer information finns på eller tfn Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller angränsande till EU. Följande program inom Interreg IV kan Dalarna medverka i under åren Interreg IVA Sverige-Norge Sverige-Norge-programmet stödjer innovativa projekt mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen (Fyrbodalområdet)/Østfold fylke. Programmet har som mål att under sju års tid förverkliga projekt för 1,1 miljarder kronor varav 335 miljoner är EU-stöd. Budgeten är gemensam för hela programområdet, som omfattar fyra svenska län och fem norska fylken. För mer information se Interreg IVB Östersjön Ska stimulera samarbete mellan länderna runt Östersjön. Där ingår hela Sverige, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Lettland, Polen samt delar av Tyskland. Som partnerländer ingår hela Norge samt delar av Ryssland och Vitryssland. Läs mer på Interreg IVC Interregionalt samarbete Ett program där alla regioner från hela EU, Norge och Schweiz har möjlighet att samarbeta.

23 Kontaktguide 23 Typ av stöd Kontaktperson Kontaktuppgifter Startstöd till unga jordbrukare. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds-, skogs- och rennäringsprodukter. Göran Björkström Pelle Florell Plantering av energiskog. Rolf Lindström Stöd till småföretag på landsbygden. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Regionalt investeringsstöd. Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Konsultcheck för utveckling av produktionsoch tjänsteföretag. Kompetensutveckling enskild utbildning. Kompetensutveckling gruppaktiviteter. Projektstöd inom landsbygdsprogram. Göran Björkström Maria Oskarsson Kristina Guffars Erik Holm Maria Oskarsson Kristina Guffars Erik Holm Eva-Marie Jonsson Kristina Guffars Erik Holm Kristina Guffars Erik Holm Erik Holm Kristina Guffars Eva-Marie Jonsson Erik Köpmans Eva Lundin Jakob Ebner Michael Persson Maria Oskarsson Jan-Erik Hassel Projektstöd inom Leader. Jakob Ebner Liselotte Sandberg Kent Johansson

24 Detta är företagsstöd Definition: Nyttan av stödet stannar inom företaget Hur söks stödet: Företag som marknadsför sig i huvudsak inom Dalarna och omnejd kan få stöd från Sveriges landsbygdsprogram och ansöker på Jordbruksverkets blankett om företagsstöd, Företag med en nationell eller internationell marknad kan få stöd från länsstyrelsens regionalpolitiska medel och ansöker på särskild blankett från länsstyrelsen, Detta är projektstöd Definition: Nyttan av stödet når flera än den eller dem som söker Hur söks stödet: Projektstöd finansieras med medel från Sveriges landsbygdsprogram och ansökan sker på Jordbruksverkets blankett om projektstöd, För ansökan om projektstöd tillämpar Länsstyrelsen Dalarna fasta ansökningstillfällen. Följande ansökningsperioder gäller för Sista ansökningsdatum Beslutsdatum Läs mer om företags- och projektstöd på Länsstyrelsen Dalarna februari 2008 Grafisk form: OneHouse Foto: Länsstyrelsen Dalarna Tryck: Intellecta Strålins 2008

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2009 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket 1 Gemensamma mål för alla EUprogram 2 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 3 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Produktutveckling i små företag av varor och tjänster

Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Små företag som vill stärka sin konkurrenskraft kan nu söka finansiellt stöd från Nutek för att utveckla en vara eller tjänst. Programsatsningen omfattar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: De nya stöden öppnar Många intresserade av nya stöd och möjligheter sid 3 Europeiska landsbygds program sid 5 Nr 8 2015 Bredband på landsbygden en överlevnads

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling... 1 Beskrivning av delåtgärd 6.1, Startstöd... 8 Beskrivning av delåtgärd 6.4. Investeringar

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Paraply Företag startgas stimulans

Paraply Företag startgas stimulans Paraply Företag startgas stimulans Projektnamn: Paraply Företag startgas stimulans Journalnummer: 2009-4450 Projektägare: Leader Skånes Ess Projektperiod: 2009-04-08 2014-12-30 Kort sammanfattning Projektidén

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Knäck & Bräck AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Vinprojekt Öland Journalnummer: 2010-4689 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA

PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA PROTOKOLL 1 (6) PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA Tisdag den 29 september 2007, kl. 13:00 16.00. Dalarummet Länsstyrelsen Dalarna, Falun Närvarande: Maria Norrfalk (Ordförande), Anders

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors FORMALIA 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Alice Lindgren hälsade välkommen till

Läs mer