Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008"

Transkript

1 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2008

2 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och stärka företagandet i Dalarna. Länsstyrelsens insatser ligger inom ramen för genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och Sveriges Landsbygdsprogram som inriktar sig särskilt mot landsbygdens utveckling. Länsstyrelsen arbetar med ett riktat företagsprogram för utveckling och förnyelse av näringslivet i syfte att bidra till en hållbar tillväxt för länet. Dalarnas genomförandestrategi inom Landsbygdsprogrammets ram ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning på landsbygden. De stöd som finns i den här broschyren ska bidra till tillväxt och ett konkurrenskraftigt Dalarna. För att det ska bli möjligt måste alla människor i Dalarna ha samma möjligheter till anställning och tillgång till resurser. Därför väger Länsstyrelsen Dalarna samman ekonomi, jämställdhet, mångfald och miljö i varje enskilt ärende innan vi fattar beslut. Nytt från 2007 är att Leader-metoden är en integrerad del i Landsbygdsprogrammet. Leader är ett arbetssätt som går ut på att aktörer från den privata, offentliga och ideella sektorn på landsbygden samarbetar i planering och genomförandet av utvecklingsinsatser på landsbygden. Strukturfondsprogrammet, Mål 2 (Regionala fonden och Socialfonden) och Mål 3 (Interreg IV) utgör andra viktiga finansieringskällor för landsbygdsutvecklingsinsatser. Länsstyrelsen hanterar inte dessa stöd men medverkar aktivt i programarbete och i enskilda projekt med målsättningen att de olika programmen ska komplettera inte konkurrera med varandra. Broschyren ger en kortfattad information om de olika stöden, vad som kan stödjas och vilka som kan få stöd. Genom att ta kontakt med någon av våra handläggare kan du få ytterligare hjälp och infomation. Mikael Selander Chef näringslivsenheten Hans Lillpers Chef lantbruksenheten

3 Snabbguide Företagsstöd 3 Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Marknad Sida Du ska starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Startstöd till unga jordbrukare. Lokal 5 Du tänker plantera energiskog. Plantering av energiskog. Lokal 6 Du ska göra investeringar i ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för att ändra eller utveckla företagets verksamhet. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Lokal 7 Du ska göra investeringar för att förädla jordbruks- eller skogsprodukter. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter. Lokal 8 Du har ett företag (med färre än 10 anställda) och vill göra investeringar eller köpa tjänster. Stöd till småföretag på landsbygden. Lokal 9 För att stärka företaget vill du öka dina eller dina anställdas kunskaper. Kompetensutveckling enskild utbildning. Lokal 10 Du ska göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner eller göra en tillbyggnad. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Nationell/ Internationell 11 Du har ett nystartad företag och behöver göra investeringar i maskiner mm för högst kr. Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 12 Du behöver anlita en konsult för ditt företags utveckling. Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 13 Ditt och två andra företag vill tillsammans arbeta fram en idé för att nå en ny och större marknad. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 14 Du har ett företag i Vansbro, Älvdalen, Malung eller Orsa och ska göra en större investering. Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell/ Internationell 15! Jordbruks/trädgårdsföretag: Företag som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Småföretag: Företag på landsbygden med färre än 10 anställda. Inkluderar jordbruksträdgårds- och skogsföretag. : Det huvudsakliga marknadsområde ligger inom Dalarna med omnejd. Nationell/internationell marknad: Det huvudsakliga marknadsområde ligger utanför Dalarna med omnejd.

4 4 Snabbguide Projektstöd Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Sida Du vill stimulera diversifieringen inom lantbruket genom att främja företagandet och entreprenörskap. Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket. 16 Du vill utveckla besöksnäringen i länet eller skapa miljöer som stimulerar entreprenörskap och företagandet. Affärsutveckling i småföretag på landsbygden. 17 Du vill utveckla nya produkter, tjänster och tekniker i samarbete med primärproducenter inom jordbruksoch livsmedelssektorn. Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 17 Du vill planera och projektera lokal infrastruktur, exempelvis energianläggningar. Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket. 18 Du vill arbeta för ökad kommersiell och offentlig service på landsbygden, hjälper bygderna att formulera och planera sina utvecklingsinsatser och har affärsidéer kring natur- och kulturmiljövårdsinsatser. Grundläggande tjänster och service på landsbygden. Förnyelse och utveckling i byarna. Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet. 19 Du vill starta ett lokalt utvecklingsprojekt. Leader. 20 Du vill anordna kompetensutveckling, studieresor, utbildningsdagar eller liknande. Kompetensutveckling - gruppaktiviteter. 21 Du söker projektmedel för större, övergripande landsbygdsutvecklingsinsatser. Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg 22

5 Startstöd till unga jordbrukare FÖRETAGSSTÖD 5 Inte till! För etablering av ett bestående och lönsamt jordbruksföretag. Du får vara högst 40 år vid ansökningstillfället. Du ska ha lämplig teoretisk och praktisk yrkesutbildning för planerad verksamhet. Heltidslantbrukare med djurhållning. Hobbyjordbruk eller landsbygdsföretag utan aktivt jordbruk. En startpremie betalas efter företagsstarten. Det är möjligt att bevilja kr, men för närvarande beviljas högst kr p g a medelsbrist. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida kan insändas innan starten som lantbrukare, men även upp till 12 månader efter starten. kan ske under hela året. Jordbruksverket betalar ut stöden vid sex tillfällen under året. Beslut kan tas först efter företagsstarten varefter stödet utbetalas. Exempel Du har i många år haft får som hobby. Nu vill du bygga ett fårhus och bli lantbrukare på heltid. Du kan då söka startstöd om du uppfyller kraven i punkten ovan. För fårhuset kan du söka investeringsstöd.

6 6 Plantering av energiskog FÖRETAGSSTÖD Du kan få stöd för att plantera energiskog på åkermark. Inte till! Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer får inte påverkas negativt av energiskogsodlingen. Länsstyrelsen prövar därför att odlingen är förenlig med miljöbalken och kulturminneslagen. Stödet är högst 40 % av de kostnader som ger rätt till stöd och max kr/ha. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel När du planterar salix, hybridasp eller poppel på åkermark är utgifterna för plantor eller sticklingar, lejt planteringsarbete och ev. stängsel stödbart.

7 Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag FÖRETAGSSTÖD 7 Investeringar i fasta anläggningar och inomgårdsmekanisering för modernisering och utveckling av företagets livsmedelsproduktion av till exempel mjölk, kött, potatis och grönsaker. Stöd kan även utgå till specialmaskiner och konsulttjänster. Företag med djurhållning. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning eller eget arbete och material. Normalt högst 30 %. I Malungs och Älvdalens kommuner kan stödet uppgå till 50 % och i övriga Västerdalarna, Västerbergslagen och Siljansbygden 40 %. Fullt stöd kan beviljas investeringar upp till 1,5 milj kr. Därefter halveras stödet upp till 3,0 milj kr. För närvarande är den årliga budgeten ca 11 milj kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Du bygger ut ladugården för ytterligare 20 mjölkkor, sätter upp ett silotorn, installerar en rälsburen utfodringsvagn, köper 20 kor och mjölkvot samt en ny hackvagn. Av detta är stallet, tornet och utfodringsvagnen möjliga att stödja med fullt stöd upp till 1,5 milj kr och därefter ett halverat stöd.

8 8 Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter FÖRETAGSSTÖD Investeringar i fasta anläggningar och maskiner och annan utrustning som är nödvändig för förädlingen. Du kan också få stöd för utveckling av nya produkter, processer och tekniker eller andra konsulttjänster. Företag med småskalig vidareförädling av svenska råvaror. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning, förbrukningsmaterial eller eget arbete och material. Normalt högst 25 % upp till 1,5 milj kr i investering. Därefter 15 % på investeringar upp till 3,0 milj kr. För närvarande är den årliga budgeten kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Ett bageri ska bygga ut. De investerar i lokaler, ugn, begagnad degblandare och utbildning för personalen. Av detta är kostnaderna för de nya lokalerna, ugnen och utbildningen möjliga att stödja, men inte den begagnade degblandaren.

9 Stöd till småföretag på landsbygden FÖRETAGSSTÖD 9 Utveckling av produktions- och tjänsteföretag med en lokal marknad. Företag som vill kompletterar jordbruksverksamheten eller utveckla småskalig turismverksamhet kan stödjas. Även övriga mindre företag på landsbygden kan söka stöd men konkurrenssituationen kommer att beaktas. Stöd kan beviljas för investeringar i fasta anläggningar, maskiner och annan utrustning som är nödvändig för verksamheten. Du kan också få stöd för konsultarvoden, förstudier, produktutveckling och marknadsundersökningar. Företag som säljer aktiviteter eller upplevelser till boende och turister. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, begagnad utrustning, förbrukningsmaterial eller eget arbete och material. Företag på en konkurrensutsatt marknad. Företag med tio eller fler anställda. Högst 25 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en treårs period. För närvarande är den årliga budgeten ca 5 milj kr. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida skickas till länsstyrelsen. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Stora stöd kan delas upp i delutbetalningar. Exempel Du vill utöka verksamheten att sälja aktiviteter till ortsbefolkning och turister. Du vill investera i enkla övernattningsmöjligheter, fler hästar med sadlar och övrig utrustning för hästar och ryttare och ett stall till hästarna. För att marknadsföra verksamheten behöver du en hemsida. Av detta är kostnaderna för stall och lokaler samt hemsidan stödbara. Hästarna med utrustning är inte stödbara.

10 10 Kompetensutveckling enskild utbildning FÖRETAGSSTÖD Verksamma på landsbygden som vill delta i kurser, seminarier, mässor, studiebesök eller andra kompetenshöjande åtgärder för att utveckla landsbygden. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Egen eller anställdas nedlagda tid, förtäring. 80% av kostnader upp till kronor för enstaka, kortare utbildningstillfällen. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Söks som företagsstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Exempel Du vill lära dig mera om ystning och deltar i en kurs. Du kan få stöd för kursavgifter, kurslitteratur och även för resekostnader om aktiviteten varar längre än en dag.

11 Regionalt bidrag till företagsutveckling FÖRETAGSSTÖD 11 Nationell och internationell marknad Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 25 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en 3-årsperiod. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. Företag som ej är bidragsberättigade av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre utbetalningar. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

12 12 Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Avser endast nystartade företag som är högst två år gamla. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader upp till kronor och högst kronor i bidrag. Bidraget beviljas endast en gång till varje företag. Företag som ej är bidragsberättigade görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över tre anställda.

13 Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD 13 Investeringar i produktutveckling, design, generationsskifte och marknadsföring. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

14 14 Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Till vilka? Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Till minst tre fristående företag som genomför en investering för att tillsammans arbeta fram en modell eller koncept för att nå effektivare produktion eller en ny och större marknad för sina produkter eller tjänster Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en 3-årsperiod. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 17), företag med över 50 anställda.

15 Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad FÖRETAGSSTÖD 15 Till vilka? Företag i kommunerna Vansbro, Älvdalen, Malung-Sälen och Orsa söker bidrag hos Länsstyrelsen. Företag i kommunerna Avesta, Hedemora, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Mora söker bidrag hos NUTEK. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Större investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Företag i kommunerna Säter, Falun, Borlänge, Leksand och Gagnef. Högst 25 % av godkända kostnader. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i 2 eller 3 betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

16 16 Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket PROJEKTSTÖD Projekt som främjar företagande och entreprenörskap och som syftar till att stimulera kompletterande verksamhet inom lantbruket. Projekten kan exempelvis omfatta hästföretagande, förnybar energi, aktiviteter på fäbodar, utveckling av entreprenadverksamhet. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från Länsstyrelsen. skickas till Länsstyrelsen Dalarna. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år.

17 Affärsutveckling i småföretag på landsbygden PROJEKTSTÖD 17 Projekt som främjar och stödjer besöksnäringen i länet samt miljöer för entreprenörskap, företagande och kapitalförsörjning på landsbygden. Exempelvis projekt som främjar samarbete mellan företag med olika produktionsinriktningar, paketering av tjänster och upplevelser. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från Länsstyrelsen. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn Utveckling av nya produkter, tjänster och teknik genom samarbete mellan primärproducenter och andra producenter, högskolor eller andra utvecklingsinstitutioner Max 60 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. För närvarande finns cirka 0,5 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

18 18 Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket PROJEKTSTÖD Samverkanslösningar för lokal produktion av energi, samverkanslösningar för att underlätta lokala initiativ för markbyten. Max 50 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. För närvarande finns cirka 0,5 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

19 Grundläggande tjänster och service på landsbygden PROJEKTSTÖD 19 Nya lösningar för kommersiell och offentlig service på landsbygden, bredare utbud av kulturoch fritidsaktiviteter med fokus på ungdomar. Administreras som ett samlingsprojekt av länsstyrelsen. Kontaktperson är Jan-Erik Hassel. Förnyelse och utveckling i byarna Insatser som bistår lokala grupper med att ta fram utvecklingsplaner, projektcoachning och processarbete. Prioritering av länsövergripande insatser % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. För närvarande finns cirka 0,7 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan. Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet Utveckla affärsidéer kring natur- och kulturmiljöinsatser. Samordnas med insatser av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Prioritering av insatser som har förebildsfunktion för länet % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs. För närvarande finns cirka 1 mkr/år avsatt för åtgärden. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. För ansökningstillfällen se sista sidan.

20 20 Leader PROJEKTSTÖD Lokala utvecklingsprojekt, initierade av företag, föreningar eller organisationer. Projekten ska i möjligaste mån vara samarbetsprojekt där privat, ideell och offentlig sektor samverkar eller där projektets resultat stärker samarbetet mellan dessa. Prioriteringar görs utifrån lokala utvecklingsstrategier som tas fram för varje Leaderområde. Projektet administreras av ett lokalt partnerskap, en så kallad LAG-grupp, som även sätter regler för medfinansieringen. Medfinansiering genom ideella insatser är tillåtet. En medfinansiering på minst 50 % genom ideella insatser eller privat sponsring har i många fall varit ett krav i tidigare Leaderprogram. I Dalarna finns en årlig budget på 14,6 mkr för projektverksamhet inom Leaderprogrammet. ska ske på fastställd blankett som finns att rekvirera från ditt lokala Leaderkontor. I Dalarna finns det fem Leaderområden. De flesta Leaderområden kommer att ha en färdig organisation och kunna ta emot projektansökningar från lokala grupper under första halvåret För mer information kontakta de lokala Leaderkontoren eller kommunen. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Möjlighet till förskottsutbetalning finns. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år.

21 Kompetensutveckling Gruppaktiviteter PROJEKTSTÖD 21 Anordnande av kurser, utbildningar, studieresor och andra kompetenshöjande aktiviteter för verksamma på landsbygden. Insatser som syftar till ökad miljöhänsyn i jordbruket upphandlas av länsstyrelsen i särskild ordning. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Inte till! Ersättning för deltagarnas medverkan, verksamhet som ingår i ordinarie utbildning på gymnasienivå eller högre. Upp till kronor för endagars utbildningar eller studieresor. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Söks som projektstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket planerar att betala ut stöd vid sex tillfällen per år. Exempel Ett nätverk av småskaliga turismföretagare anordnar en två dagars studieresa till Halland för att titta på hur ridleder kan utnyttjas kommersiellt. Förberedelser, resekostnader och ersättning till besöksgårdar är stödberättigade. Mat och logi är i normalfall är inte stödgrundande.

22 22 Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Det övergripande målet för programmet är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmet omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län och ger stöd till projekt inom insatsområdena näringslivsutveckling och tillgänglighet. Målet är 6000 nya arbetstillfällen, 3000 nya företag och ökad förvärvsfrekvens för kvinnor och män. Åtgärden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 194,9 miljoner euro vilket motsvarar cirka 1,75 miljarder svenska kronor för perioden Programmet administreras av Nutek med kontor i Gävle. Mer information finns på På denna hemsida finns länkar som leder vidare till respektive programs egen hemsida där kontaktuppgifter finns tillgängliga. PROJEKTSTÖD Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Åtgärden finansieras av Europeiska socialfonden med cirka 6,2 miljarder kronor. Sverige bidrar med lika mycket i offentliga medel. Sammanlagt satsas över 12 miljarder kronor under perioden Socialfonden finansierar projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och projekt för dem som har allra svårast att få ett arbete. Alla projekt ska beakta jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden är Svenska ESF-rådet och Dalarna hör till regionen Norra Mellansverige som sköts från kontoret i Gävle. Mer information finns på eller tfn Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller angränsande till EU. Följande program inom Interreg IV kan Dalarna medverka i under åren Interreg IVA Sverige-Norge Sverige-Norge-programmet stödjer innovativa projekt mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen (Fyrbodalområdet)/Østfold fylke. Programmet har som mål att under sju års tid förverkliga projekt för 1,1 miljarder kronor varav 335 miljoner är EU-stöd. Budgeten är gemensam för hela programområdet, som omfattar fyra svenska län och fem norska fylken. För mer information se Interreg IVB Östersjön Ska stimulera samarbete mellan länderna runt Östersjön. Där ingår hela Sverige, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Lettland, Polen samt delar av Tyskland. Som partnerländer ingår hela Norge samt delar av Ryssland och Vitryssland. Läs mer på Interreg IVC Interregionalt samarbete Ett program där alla regioner från hela EU, Norge och Schweiz har möjlighet att samarbeta.

23 Kontaktguide 23 Typ av stöd Kontaktperson Kontaktuppgifter Startstöd till unga jordbrukare. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds-, skogs- och rennäringsprodukter. Göran Björkström Pelle Florell Plantering av energiskog. Rolf Lindström Stöd till småföretag på landsbygden. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Regionalt investeringsstöd. Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Konsultcheck för utveckling av produktionsoch tjänsteföretag. Kompetensutveckling enskild utbildning. Kompetensutveckling gruppaktiviteter. Projektstöd inom landsbygdsprogram. Göran Björkström Maria Oskarsson Kristina Guffars Erik Holm Maria Oskarsson Kristina Guffars Erik Holm Eva-Marie Jonsson Kristina Guffars Erik Holm Kristina Guffars Erik Holm Erik Holm Kristina Guffars Eva-Marie Jonsson Erik Köpmans Eva Lundin Jakob Ebner Michael Persson Maria Oskarsson Jan-Erik Hassel Projektstöd inom Leader. Jakob Ebner Liselotte Sandberg Kent Johansson

24 Detta är företagsstöd Definition: Nyttan av stödet stannar inom företaget Hur söks stödet: Företag som marknadsför sig i huvudsak inom Dalarna och omnejd kan få stöd från Sveriges landsbygdsprogram och ansöker på Jordbruksverkets blankett om företagsstöd, Företag med en nationell eller internationell marknad kan få stöd från länsstyrelsens regionalpolitiska medel och ansöker på särskild blankett från länsstyrelsen, Detta är projektstöd Definition: Nyttan av stödet når flera än den eller dem som söker Hur söks stödet: Projektstöd finansieras med medel från Sveriges landsbygdsprogram och ansökan sker på Jordbruksverkets blankett om projektstöd, För ansökan om projektstöd tillämpar Länsstyrelsen Dalarna fasta ansökningstillfällen. Följande ansökningsperioder gäller för Sista ansökningsdatum Beslutsdatum Läs mer om företags- och projektstöd på Länsstyrelsen Dalarna februari 2008 Grafisk form: OneHouse Foto: Länsstyrelsen Dalarna Tryck: Intellecta Strålins 2008

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2009 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län www.bd.lst.se Mål 1 Norra Norrland Mål 1 är ett av EU:s strukturfondsprogram och ska främja utvecklingen i glesbebyggda områden. Programmet ska stärka

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/ inventarier (ej fordon), produktutveckling och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och www.m.lst.se Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. Dessa stöd ingår i Sveriges miljö- och

Läs mer

Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen

Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Orsa, Vansbro och Älvdalen Vem kan söka stöden? Organisationer Föreningar Företag Myndigheter OBS! Privatpersoner kan INTE söka stöd! Vad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/inventarier (ej fordon), produktutveckling och extraordinär

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Samisk näringslivsutveckling Medel att söka för dig som driver företag eller vill utveckla annan verksamhet på landsbygden! I Sametingets Landsbygdsprogram finns flera olika

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling 2016-02-19 Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling Vilka stöd finns? Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling: genomförande samarbete driftstöd Alla beviljade projekt ska bidra till att

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen

Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen Verksamhet Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden som kan ge stöd till fotbollen - Investeringsstöd från länsstyrelsen till anläggningsutveckling - Stöd från Leader till verksamhetsutveckling Ca 1 500 föreningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Andreasgården i Mora den 22 oktober Andreasgården i Mora den 22 oktober 2009 Världens äldsta man har nyligen avlidit. Hans namn var

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer