1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm. 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1. 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm. 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1. 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20"

Transkript

1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20 4 Förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum 5 Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv 5:1 6 Upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper, ref RAM 06/11 7 Komplettering till upphandling av livsmedel, RAM 05/06 8 Denna paragrafen är överhoppad 9 Upphandling av finansiering/leasing av fordon 10 Investeringsbudget Hovdala slott Jägersborgs IF anhållan om bidrag för ombyggnad av klubbhus 12 Ändring av grundbeloppet i Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda m fl, 3 13 Förslag till detaljplan för kv. Fotografen, Bjärnum samråd 14 Hyreskontrakt för byggnad 137, Finja Mölleröd 2:1 HAIS

2 Investeringsbudget för för Hässleholms Fjärrvärme AB 16 Avtal om förhyrning av utökat servicehus Sjögläntan i Vinslöv 17 Redovisning av kapitaltillskott till Hässleholms Vatten AB 18 Ändring av bolagsordningar för kommunens helägda aktiebolag avseende ersättare för lekmannarevisorer 19 Rättelse av 372/2006 Iordningställande av industrimark inom Bjärnum 206:1 20 Projekteringsuppdrag för Västerskolan

3 Ny kommunchef

4 Tyringe Hockey Anhållan om s.k. underhandsackord

5 Anställning av biblioteks-/kulturchef

6 24 Byte av en aktieförvaltare Behandlade ärenden

7 Förköpsärende beträffande Sösdala 73:7, Sösdala 26 Förköpsärende beträffande Vinslöv 129:97, Vinslöv 27 Rivning av byggnad på fastigheten Vannaröd 63:10, Sösdala 28 Samfällighetsföreningen Maglegården 29 Upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper, ref RAM 06/11 30 Internbudget 2007 för ekonomikontoret 31 Hässleholms nämndemannaförening bidrag 32 Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun 33 Hyreskompensation för Norra stations utbildningslokaler, etapp II 34 Hyreskompensation för Norra stations glashus, etapp II 35 Ansökan om medel för lokalanpassning i gamla elverket för Norra stations administration och tekniska service 36 Kulturnämnden överföring av medel till Tekniska nämnden inköp av lastbil 38 Sösdalaortens Bygdegårdsföreningen ansökan om kommunalt bidrag för byte av värmepumpar

8 Personalkontoret uppföljning av intern kontroll 40 Personalkontoret Beslutsattestanter Budget för ett NIP-projekt år Lokalbehovsplanering 43 Återkallande av planuppdrag avseende småbåtshamn inom Hovdala naturområde och bostadsbebyggelse inom Åsenområdet i Tormestorp 44 Kommunledningskontoret Intern kontroll 45 Övergripande mål och särskilda anvisningar Antagande av IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 47 Motion Vaktmästarhjälp till äldre 48 Kommunal borgen kv Fölet 1, Tyringe 49 Motion ökad insamling av burkar och flaskor 50 Motion Kartläggning av funktionshindrades tillgänglighet till besöksmål

9 51 Bidrag till föreningar Behandlade ärenden Ansökan om teknisk utrustning i undervisningslokaler på Norra station, etapp II 53 Internbudget för 2007 Personalkontoret 54 Detaljplan för Läreda 43:6, Allaktivitetshus och bollhall mm 55 Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende syfte och strategier för HIBAB 56 Godkännande av ägardirektiv och reviderat aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 57 Anställande av ny utvecklingschef

10 Förköpsärende beträffande Snickaren 5, Hässleholm 59 Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3 60 Försäljning av tomter avseende Ekbackaområdet 61 Kulturnämnden Boken om Hovdala slott 62 Ekonomikontorets verksamhetsidé, verksamhetsplan och övergripande mål för Tidplan, budgetuppföljning Yttrande över översyn av riksintresseområden för vindkraft 65 Kommunledningskontorets verksamhetsuppföljning av övergripande mål Internbudget 2007 för kommunledningskontoret 67 Översyn av drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun 68 Överföring av räddningstjänsten till kommunstyrelsen 69 Utredning om underhållsbehovet i Qpoolens simhallsdel 70 Personalkontoret Återbesättande av tjänst 71 Feriearbete Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

11 Justering av försäljning av del av Hässleholm 87:22 73 Tekniska nämnden inköp av lastbil 74 Anställande av ny chef vid Arbetsmarknadsenheten (AME) 75 Anställande av ny rektor, T4, vux

12 Förköpsärende beträffande Mästaren 4, Tyringe 77 Förköpsärende beträffande Åldermannen 4, Tyringe 78 Riktlinjer för inköp av mark för va-skyddsområde 79 Antagande av Hässleholms kommuns översiktsplan Kompensation för 2006 års uppräkning av arvoden till förtroendevalda 81 Utemiljön på Röinge skola 82 Tekniska nämnden inköp av två reservelkraftverk 83 Kompletteringsbudget Förteckning över obehandlade motioner per Yttrande revisorernas uppföljande granskning av tekniska kontorets verksamhet 86 Häst i Hässleholm verksamhetsberättelse 2006, verksamhetsplan och budget Internbudget 2007 för förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling 88 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av de brister som redovisades i Skolverkets inspektionsrapport

13 Ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad 90 Kommunledningskontoret Beslutsattestanter 91 Sträckningen för stadsbussarna fr o m 8 juni Finansiering av VA-anslutningsavgifter för utbyggnad av Ängdalavägen i Hässleholm

14 Försäljning av tomter avseende kv Quercus 2, 3,7 och 8, Ekbackaområdet 94 Ny detaljplan inom kvarteret Åldermannen i Tyringe 95 Försäljning av tomten Ulmus 2 i Ekbackaområdet 96 Försäljning av fastigheterna Hässleholm Lansen 1 och del av Hässleholm 87:22 97 Upphandling av servrar, lagring och produktnära tjänster Förlängning av avtal om upphandling bensin, diesel och etanol på station 99 Förlängning av avtalen om upphandling av presentartiklar, ref: RAM 06/ Upphandling av kem-tekniska artiklar, papper och plast samt maskindiskmedel, ref RAM 06/ Förlängning av upphandling av hyra av textilier och tvättservice, ref RAM 03/ Upphandling av park- och lekmaterial Tekniska nämnden Dämme i Almaån för reglering av Finjasjön 104 Tekniska nämnden Utredning angående breddning av Almaån 105 Tekniska nämnden Begäran om ny vaktmästartjänst för klottersanering

15 Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningen i Hässleholms kommun läsåret 2007/ Inrättande av vaktmästartjänst på Norra station 108 Prislista för korttidshyra av lokaler och tjänster på Norra station 109 Plan för intern kontroll 2007 inom Arbetsmarknad & Kompetensförvaltningen 110 Detaljplan för Skyrup 1:20, med flera 111 Revidering av krisledningsplan för Hässleholms kommun 112 Kulturnämnden Kulturpriset/Kulturstipendium 113 Svar på motion Utredning av möjliga åtgärder för att minska olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk 114 Svar på motion Hässleholms kommuns hemsida 115 Svar på motion Utbildning av förtroendevalda 116 Investeringsmedel för inköp av möbler med mera till Stadshusets foajé 117 Skånetrafikens tågstrategi

16 Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med Kristianstads Airport AB

17 Försäljning av fastigheterna Hässleholm Salvian 1 och del av Salvian 2, Björklunda 120 Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Arkelstorp 27:1 121 Hässleholm Nord, planerat industriområde 122 Försäljning av del av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3 123 Kulturnämnden Ökad elförbrukningskostnad på grund av nytt avtal, Hovdala slott 124 Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i Hässleholms kommun 125 Gratifikation 126 Ansökan om medel till administrativt stöd till Hässleholms kommuns fritidsförening HUMOR 127 Gastronovum Förslag till mål, organisation och verksamhet 128 Vakansprövning av tjänst som chef vid Gastronovum 129 Lokaler för SFI, Grundvux och Särvux inom A&K-förvaltningen 130 Detaljplan för Lursjöns camping och badplats, Hästveda 131 Detaljplan för Björklunda/Södra Stattena 132 Bredbandsutbyggnad i Matberga

18 Bredbandsutbyggnad Revisionsrapport Granskning av särskolan 135 Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende syfte och strategier för HIBAB 136 Tekniska nämnden Qpoolen, kalkyl för underhållsåtgärder 137 Yttrande över förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg 138 Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 AV Media Skåne 139 Infrastrukturplanering för Skåne Tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby

19 Överklagande av Jordbruksverkets beslut avseende utslaktning av hjortar inom hägn M , Dnr /07

20 Förköpsärende beträffande Stensättaren 5, Hässleholm 143 Förköpsärende beträffande Hästveda 5:31, Hästveda 144 Förköpsärende beträffande Lärlingen 8, Tyringe 145 Utemiljön på förskolan Stjärnan i Vittsjö 146 Detaljplan för Hassellunden Sydost, Hässleholm 147 Återställningsplan Ignaberga Kalkbrott för utveckling av upplevelseområdet Ignaberga/Tykarp 148 Anställande av ny chef vid Yrkeshögskolan Syd (YHS)

21 Principbeslut om etablering av fjärrvärmeverk inom Hässleholm Vannaröd 2:189 och 48:2 i Sösdala 150 Ändrad kompensation för anslagstyp 1 för kommunledningskontoret 151 Tätortsbidrag Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 153 Hästtävlingar i Vinslöv- marknadsföring

22 Förskoleverksamheter inom Hästveda förstudie för utökning 155 Byggnad B i Bjärnums skola - Antagande av anbud för ombyggnad 156 Söderparksskolan i Vinslöv - Antagande av anbud för om- och tillbyggnad samt nybyggnad av förskola, kök och matsal

23 Avtal om tjänst på tekniska kontoret godkännande

24 Om- och tillbyggnad av Björkhaga, Sösdala förstudie

25 Förköpsärende beträffande Hästveda 97:7 160 Tekniska nämnden Dämme i Almaån för reglering av Finjasjön 161 Skolorganisationen i Hörja och Röke (Tyringe rektorsområde) 162 Hässleholms kommuns miljöpris 163 Svar på motion Utredning av möjliga åtgärder för att minska olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk

26 Förköp beträffande fastigheten Norden 2, 3, 4, 12 och 13, Hässleholm 165 Förköp beträffande fastigheten Merkurius 13 i Vinslöv 166 Förvärv av del av Hässleholm Arkelstorp 28:1 167 Servitutsavtal berörande Köpmannen 3, Färgaren 8, Köpmannen 2 och Hässleholm 87:6, Hässleholm 168 Skjutbanan i Röinge 169 Hästveda Gjuteri anläggande av ny gata 170 Permutation och avslut av stiftelser 171 Planeringsanvisningar för budget Intern kontroll övergripande kontrollmoment Hässleholms Modelljärnvägsförening (HMJF) ansökan om bidrag 174 Solgården om- och tillbyggnad 175 Internhyressystemet finansiering och ramförändring 176 Drift av förskolan Sjumilaskogen

27 Kompensation för ökade driftkostnader till följd av investeringar, anslagstyp Ekonomikontoret Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 179 Detaljplan för del av Vanneberga 9:58 i Vinslöv samråd 180 Inspirerande aktivitetsmiljöer för barn och ungdom Svar på motion 181 Norra Station kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket 182 Ungdomstjänst i Hässleholms kommun 183 SYNAPS ett verktyg för utvärdering av hållbar utveckling deltagande i EU-projekt 184 Energi- och klimatarbete i Hässleholms kommun 185 Godkännande av avtal om nyttjande av UR-program 186 Godkännande av avtal med SAMI/IFPI 187 Tjänst som räddningschef tillsättande 188 Förlängning av ramavtal om kommunikationstjänster

28 Avtal om telefonitjänster 190 IT-samverkan inom vård och omsorg 191 Försäljning av del av Vittsjö 3: Markavtal för fjärrvärme i Sösdala 193 Intern kontrollplan för ekonomikontoret Återbesättande av tjänst ekonomikontoret 195 Detaljplan Hässleholm Nord programsamråd 196 Vigselförättare förslag

29 Västerskolan, ny- och ombyggnad 198 Bodagar Enhetschef vid GastroNovum- anställande 200 Svenska för invandrare- utökning 201 Allaktivitetshus i Medborgarhuset i Vittsjö 202 Köp av moduler vid Stjärnans förskola, Vittsjö 203 Förvärv av fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i Vinslöv

30 Bidrag till projektet Bo i By

31 Optionsavtal del av Hässleholm Stoby 24:1 206 Försäljning av del av Hässleholm Läreda 436:6 207 Kvarteret Vasskanten, Vinslöv Exploateringskostnad och igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris 208 Hassellunden sydost Exploateringskostnad och igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris 209 Upphandling av kopieringspapper, RAM 07/ Städning i Bjärnums sporthall 211 Omdisponering i ekonomikontorets budget 212 Kulturpris/Kulturstipendium höjning av belopp 213 Förlängning av försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan 214 Förskoleklass även i Montessoriverksamheten Svar på motion 215 Yttrande över ansökan från Pysslingen AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass 216 Fler barnomsorgsplatser i Stoby Svar på motion 217 Upprustning av P2:s motionsslinga Svar på motion

32 Utredning om skatepark redovisning 219 Driftsorganisation och driftsplanering för naturvårds- och friluftområden 220 Läredaskolan Om- och tillbyggnad av kök och matsal Avbrytande av upphandling samt nytt uppdrag

33 Lärarlyftet statlig kompentensutvecklingssatsning för lärare och dess innebörd för Hässleholms kommun 222 Köp av modulbyggnad vid Röinge gamla skola 223 Bidrag till Björstorps skola 224 Norra Station kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket 225 Almaåleden ny vandrings- och paddlingsled

34 Inomhusanläggning för friidrott

35 Förköpsärende beträffande Snickaren 1, Hässleholm 228 Utemiljön på Ballingslövs skola 229 Budget för skolgårdsmiljöer, samt delegation 230 Hässleholms Folkrörelse Arkiv Ansökan om bidrag 231 Inköp av kopieringsmaskin för färgkopiering 232 Förlängning av avtal om upphandling av glödlampor, lysrör med mera, RAM 06/ Vakansprövning av tjänst vid A&K-förvaltningen 234 Kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket vid Norra station 235 Tjänst som rehabsamordnare/koordinator 236 Begäran om omdisponering av medel till Vittsjö IP 237 Samråd Detaljplan för Bjärnum 206:1 238 Detaljplan för T4-området, f d kasernområdet i Hässleholmsamråd 239 Samråd Översiktsplan för Örkelljunga kommun

36 Energiprojekt, kv Reläet medel 241 Energiprojekt, Röke skola medel 242 Yttrande Betänkandet SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 243 Europarådets konvention om trafficking undertecknande av deklaration

37 Förköp beträffande fastigheten Krögaren 3 i Vinslöv 245 Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m 246 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hässleholm 87:6 247 Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3 248 Upphandling av Skyddskläder, skor, arbetshandskar, herr, Ref RAM 07/ Räddningstjänsten övertagande av militär utrustning 250 SYNAPS ett verktyg för utvärdering av hållbar utveckling deltagande i EU-projekt 251 Kommunledningskontoret förslag till plan för intern kontroll Stråkstudier i Skåne 253 Utredningsuppdrag angående Hässleholms Renhållare AB samt Hässleholm Fjärrvärme AB

38 Skanning av leverantörsfakturor 255 Ignaberga Medborgarhus ansökan om bidrag för byte av uppvärmningssystem 256 Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening ansökan om bidrag för byte av fönster 257 Andelsföreningen Tallparken Vinslöv ansökan om bidrag för installation av luft/luftvärmepumpar 258 Utemiljön på Röke skola bidrag 259 Räddningstjänsten utrustning vid översvämningar 260 Lokal handlingsplan och samverkan för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Hässleholms kommun 261 Medel för ungdomstjänst, kontaktpersoner och medling 262 Omsorgsnämnden äskanden om 8,7 miljoner kronor 263 Omsorgsnämnden äskanden om kronor 264 Tekniska nämnden, om- och tillbyggnad av Ekegården 265 Tekniska nämnden Utbyggnad av lastzon på Kulturhuset 266 Kommunledningskontoret Omdisponering från driftbudget till investeringsbudget

39 Energi- och klimatarbete i Hässleholms kommun 268 Avsiktsförklaring gällande fördjupat samarbete med Kristianstads kommun 269 Om- och tillbyggnad av Röinge nya skola antagande av anbud samt starttillstånd 270 Tekniska nämnden - Begäran om extra anslag

40 Upphävande av detaljplan för industriområde i Vinslöv 272 Ny lokal för Hässleholms Musikforum, Perrong Marksanering inom kvarteret Limkokaren, Hässleholm 274 Telefonvägens samfällighet, Vinslöv ändring av uppdrag angående drift 275 Köp av fastigheten Hässleholm Röinge 9: Exploateringskostnad för Finjasjö Park, igångsättande 277 Plan för intern kontroll 2008 Arbetsmarknad & kompetensutveckling 278 Tillsättning av räddningschef 279 Klimp-ansökan Detaljplan för Skogseken med flera samråd 281 Tekniska nämnden driftunderskott Norra station 282 Ändrade regler för användande av betalkort 283 Återställning av Sorkavallen i Stoby svar på motion 284 Landsbygdsprogrammet

41 Bolagsordning för AB Hässleholmsbyggen ändring 286 Anmälan om beställd bredbandsutbyggnad i Häglinge

42 Förköpsärende beträffande Vannaröd 72:2, Sösdala 288 IT-säkerhetsinstruktion användare antagande 289 Föreningen Hemvärnets Hus Ansökan om byte av uppvärmningssystem 290 Kostnader för rivning av byggnader anslag 291 Överenskommelse om flyktingmottagande 2007, 2008 och Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn 293 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken antagande Taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen antagande Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antagande 294 Renhållningstaxa för hushållen antagande 295 VA-taxa antagande 296 Tekniska nämnden Anslag till driftbudgeten samt minskning av investeringsbudgeten

43 Tekniska nämnden Köksorganisation i Bjärnum 298 Kommunledningskontoret Omdisponering från drift- till investeringsbudget 299 Nybyggnad av idrottshall på T4-skolan antagande av anbud 300 Björkhaga Förstudie och beslut om eventuell projektering 301 Försäljning av gruppbostäder 302 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda komplettering 303 Räddningstjänsten anslagstyp för räddningsutrustning

44 Fastigheterna Hässleholm 87:6 och Ryttaren 13 Överföring av andel i Ryttaren ga:1 och tre-dimensionell fastighetsbildning, samt hyresavtal 305 Ny lokal för Hässleholms Musikforum, Perrong Utemiljön på Brogårdens förskola i Verum 307 Ny modell för ekonomiskt stöd till studieförbund 308 Tekniska nämnden Säkerhetsprojekt för reservelkraft på Bokebergsgårdens kök 309 Tekniska nämnden Ombyggnad av reservkraftuttag till särskilt boende inom Hässleholms kommun 310 Medgivande om sotning på egen fastighet 311 Detaljplaneförslag för Skyrup 3:1 samråd 312 Betänkandena Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU2007:59) remissvar

45 Banverkets rapport: Ett strategiskt nät av kombiterminaler intermodala noder i det svenska godstransportsystemet i tryckt version samt betänkandet Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU2007:59) Remissvar 314 Betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) remissvar 315 Sammanträdestider Förändringar i IFS PA-system samt förslag om produktavlösning

46 Förköpsärende beträffande fastigheterna Norden 2,3,4,12 och Förvärv av byggnader inom T4-området 319 Förvärv av Hässleholm Hästveda 4: Upphandling av Elektronisk identifiering (EID) Kommunal borgen för lån avseende gruppbostäder 322 Detaljplan för delar av Skyrup 1:20 m fl, sydöstra delen 323 Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Hästveda 55:1 med flera, Hästveda Sågverk samråd 324 Detaljplan för fastigheten Värnet 2, Tyringe samråd 325 Detaljplan för fastigheten Vannaröd 3:40, Sösdala samråd 326 Förslag till konstnärlig utsmyckning vid Kyrkskolan i Hässleholm 327 Vakansprövning av tjänst vid T4-vux, Hässleholm

47 Arbetsmarknad & Kompetensutveckling intern kontroll 329 KLIMP kommunens bidragsdel 330 Medlem i nätverket Biogas Syd 331 Förslag till beredskapsplanering inför en pandemi 332 Bro över Vinne-å utmed Boarpsvägen, Vinslöv 333 Svar på remisser, betänkandena Hamnstrategi (SOU 2007:58), Komiterminaler (SOU 2007:59) och Framtidens flygplatser (SOU 2007:70)

48 Förköpsärende beträffande fastigheten Idet 16, Hässleholm 335 Förköpsärende beträffande fastigheten Vannaröd 74:8, Sösdala 336 Försäljning av Hässleholm Småskolan 1 och 2, Tyringe 337 Vakansprövning av tjänst på exploateringsavdelningen 338 Upphandling av PC, Bildskärmar och tjänster Överlåtelse av avtal avseende möbler 340 Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola 341 Betänkandet Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79) yttrande 342 Förslag till ny policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Hässleholms kommun 343 Vakansprövning av tjänst vid räddningstjänsten i Hässleholm 344 Landsbygdsprogrammet redovisning

49 Läredaskolan Ombyggnad av kök, matsal och idrottshall, antagande av anbud 346 Anmälan om könsdiskriminering vid lönesättning 1421/2007 yttrande 347 Anställning av teknisk chef 348 Upphandling av eldningsolja och diesel i bulk, ref RAM 07/11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-08-08 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm. 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm

1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm. 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm 2006-01-11 1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm 3 Förköpsärende beträffande Kornet 2, Hässleholm 4 Förköpsärende beträffande Tingsbacken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-01-10 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-15 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Lars Olsson (c) Ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2004-01-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1. Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1. Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2 2002-01-09 Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1 Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2 BUN:s anhållan om kompensation för ökade hyror Ks au 2002-01-09,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-11-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1 - 1-2004-05-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-12-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. 1. Uppföljning av internkontroll 2004

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. 1. Uppföljning av internkontroll 2004 Tid: Tisdag, 4 januari, 2005, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D 1. Uppföljning av internkontroll 2004 2. Skrivelse om kommunens medlemskap i Övre Norrlands kreditgarantiförening

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-28 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-10-16 1. Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-10-16 1. Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-10-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef Thomas

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2002-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2002-01-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-30 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Mona Hilbertsson (s) Bo-Anders Thornberg

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03)

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03) Tid: Tisdag 9 november 2004, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D KF 1. Överföring av anslag från investering till drift, fastighetsnämnden KF 2. Motion om belysning av Stadshusets

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-03-29 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-03-29 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-03-29 1 Plats och tid kl 08.30 12.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-06-15 1 Beslutande Övriga deltagande Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-05-25 klockan 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Inga föredragningar finns planerade vid kallelsens

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse KS Kallelse Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Jonas Henriksson, ärende 3, 09:10 Lars Nyander Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 35 Förslag till policy angående kostnader i samband med klassresor, utfärder och dylikt Utbildningsutskottet har 2005-04-18 uppdragit åt verksamhetsområde Utbildning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer