1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm. 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1. 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm. 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1. 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20"

Transkript

1 Förköpsärende beträffande Köpmannen 3, Hässleholm 2 Försäljning av industrifastighet Bjärnum 210:1 3 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20 4 Förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum 5 Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv 5:1 6 Upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper, ref RAM 06/11 7 Komplettering till upphandling av livsmedel, RAM 05/06 8 Denna paragrafen är överhoppad 9 Upphandling av finansiering/leasing av fordon 10 Investeringsbudget Hovdala slott Jägersborgs IF anhållan om bidrag för ombyggnad av klubbhus 12 Ändring av grundbeloppet i Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda m fl, 3 13 Förslag till detaljplan för kv. Fotografen, Bjärnum samråd 14 Hyreskontrakt för byggnad 137, Finja Mölleröd 2:1 HAIS

2 Investeringsbudget för för Hässleholms Fjärrvärme AB 16 Avtal om förhyrning av utökat servicehus Sjögläntan i Vinslöv 17 Redovisning av kapitaltillskott till Hässleholms Vatten AB 18 Ändring av bolagsordningar för kommunens helägda aktiebolag avseende ersättare för lekmannarevisorer 19 Rättelse av 372/2006 Iordningställande av industrimark inom Bjärnum 206:1 20 Projekteringsuppdrag för Västerskolan

3 Ny kommunchef

4 Tyringe Hockey Anhållan om s.k. underhandsackord

5 Anställning av biblioteks-/kulturchef

6 24 Byte av en aktieförvaltare Behandlade ärenden

7 Förköpsärende beträffande Sösdala 73:7, Sösdala 26 Förköpsärende beträffande Vinslöv 129:97, Vinslöv 27 Rivning av byggnad på fastigheten Vannaröd 63:10, Sösdala 28 Samfällighetsföreningen Maglegården 29 Upphandling av kontorsmaterial och kopieringspapper, ref RAM 06/11 30 Internbudget 2007 för ekonomikontoret 31 Hässleholms nämndemannaförening bidrag 32 Regler för intern kontroll i Hässleholms kommun 33 Hyreskompensation för Norra stations utbildningslokaler, etapp II 34 Hyreskompensation för Norra stations glashus, etapp II 35 Ansökan om medel för lokalanpassning i gamla elverket för Norra stations administration och tekniska service 36 Kulturnämnden överföring av medel till Tekniska nämnden inköp av lastbil 38 Sösdalaortens Bygdegårdsföreningen ansökan om kommunalt bidrag för byte av värmepumpar

8 Personalkontoret uppföljning av intern kontroll 40 Personalkontoret Beslutsattestanter Budget för ett NIP-projekt år Lokalbehovsplanering 43 Återkallande av planuppdrag avseende småbåtshamn inom Hovdala naturområde och bostadsbebyggelse inom Åsenområdet i Tormestorp 44 Kommunledningskontoret Intern kontroll 45 Övergripande mål och särskilda anvisningar Antagande av IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 47 Motion Vaktmästarhjälp till äldre 48 Kommunal borgen kv Fölet 1, Tyringe 49 Motion ökad insamling av burkar och flaskor 50 Motion Kartläggning av funktionshindrades tillgänglighet till besöksmål

9 51 Bidrag till föreningar Behandlade ärenden Ansökan om teknisk utrustning i undervisningslokaler på Norra station, etapp II 53 Internbudget för 2007 Personalkontoret 54 Detaljplan för Läreda 43:6, Allaktivitetshus och bollhall mm 55 Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende syfte och strategier för HIBAB 56 Godkännande av ägardirektiv och reviderat aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 57 Anställande av ny utvecklingschef

10 Förköpsärende beträffande Snickaren 5, Hässleholm 59 Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3 60 Försäljning av tomter avseende Ekbackaområdet 61 Kulturnämnden Boken om Hovdala slott 62 Ekonomikontorets verksamhetsidé, verksamhetsplan och övergripande mål för Tidplan, budgetuppföljning Yttrande över översyn av riksintresseområden för vindkraft 65 Kommunledningskontorets verksamhetsuppföljning av övergripande mål Internbudget 2007 för kommunledningskontoret 67 Översyn av drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun 68 Överföring av räddningstjänsten till kommunstyrelsen 69 Utredning om underhållsbehovet i Qpoolens simhallsdel 70 Personalkontoret Återbesättande av tjänst 71 Feriearbete Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

11 Justering av försäljning av del av Hässleholm 87:22 73 Tekniska nämnden inköp av lastbil 74 Anställande av ny chef vid Arbetsmarknadsenheten (AME) 75 Anställande av ny rektor, T4, vux

12 Förköpsärende beträffande Mästaren 4, Tyringe 77 Förköpsärende beträffande Åldermannen 4, Tyringe 78 Riktlinjer för inköp av mark för va-skyddsområde 79 Antagande av Hässleholms kommuns översiktsplan Kompensation för 2006 års uppräkning av arvoden till förtroendevalda 81 Utemiljön på Röinge skola 82 Tekniska nämnden inköp av två reservelkraftverk 83 Kompletteringsbudget Förteckning över obehandlade motioner per Yttrande revisorernas uppföljande granskning av tekniska kontorets verksamhet 86 Häst i Hässleholm verksamhetsberättelse 2006, verksamhetsplan och budget Internbudget 2007 för förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling 88 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av de brister som redovisades i Skolverkets inspektionsrapport

13 Ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad 90 Kommunledningskontoret Beslutsattestanter 91 Sträckningen för stadsbussarna fr o m 8 juni Finansiering av VA-anslutningsavgifter för utbyggnad av Ängdalavägen i Hässleholm

14 Försäljning av tomter avseende kv Quercus 2, 3,7 och 8, Ekbackaområdet 94 Ny detaljplan inom kvarteret Åldermannen i Tyringe 95 Försäljning av tomten Ulmus 2 i Ekbackaområdet 96 Försäljning av fastigheterna Hässleholm Lansen 1 och del av Hässleholm 87:22 97 Upphandling av servrar, lagring och produktnära tjänster Förlängning av avtal om upphandling bensin, diesel och etanol på station 99 Förlängning av avtalen om upphandling av presentartiklar, ref: RAM 06/ Upphandling av kem-tekniska artiklar, papper och plast samt maskindiskmedel, ref RAM 06/ Förlängning av upphandling av hyra av textilier och tvättservice, ref RAM 03/ Upphandling av park- och lekmaterial Tekniska nämnden Dämme i Almaån för reglering av Finjasjön 104 Tekniska nämnden Utredning angående breddning av Almaån 105 Tekniska nämnden Begäran om ny vaktmästartjänst för klottersanering

15 Interkommunala ersättningar för utbildningar vid kommunala vuxenutbildningen i Hässleholms kommun läsåret 2007/ Inrättande av vaktmästartjänst på Norra station 108 Prislista för korttidshyra av lokaler och tjänster på Norra station 109 Plan för intern kontroll 2007 inom Arbetsmarknad & Kompetensförvaltningen 110 Detaljplan för Skyrup 1:20, med flera 111 Revidering av krisledningsplan för Hässleholms kommun 112 Kulturnämnden Kulturpriset/Kulturstipendium 113 Svar på motion Utredning av möjliga åtgärder för att minska olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk 114 Svar på motion Hässleholms kommuns hemsida 115 Svar på motion Utbildning av förtroendevalda 116 Investeringsmedel för inköp av möbler med mera till Stadshusets foajé 117 Skånetrafikens tågstrategi

16 Instruktion till ombudet vid bolagsstämman med Kristianstads Airport AB

17 Försäljning av fastigheterna Hässleholm Salvian 1 och del av Salvian 2, Björklunda 120 Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Arkelstorp 27:1 121 Hässleholm Nord, planerat industriområde 122 Försäljning av del av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3 123 Kulturnämnden Ökad elförbrukningskostnad på grund av nytt avtal, Hovdala slott 124 Behörighet att bedriva den finansiella verksamheten i Hässleholms kommun 125 Gratifikation 126 Ansökan om medel till administrativt stöd till Hässleholms kommuns fritidsförening HUMOR 127 Gastronovum Förslag till mål, organisation och verksamhet 128 Vakansprövning av tjänst som chef vid Gastronovum 129 Lokaler för SFI, Grundvux och Särvux inom A&K-förvaltningen 130 Detaljplan för Lursjöns camping och badplats, Hästveda 131 Detaljplan för Björklunda/Södra Stattena 132 Bredbandsutbyggnad i Matberga

18 Bredbandsutbyggnad Revisionsrapport Granskning av särskolan 135 Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende syfte och strategier för HIBAB 136 Tekniska nämnden Qpoolen, kalkyl för underhållsåtgärder 137 Yttrande över förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg 138 Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 AV Media Skåne 139 Infrastrukturplanering för Skåne Tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby

19 Överklagande av Jordbruksverkets beslut avseende utslaktning av hjortar inom hägn M , Dnr /07

20 Förköpsärende beträffande Stensättaren 5, Hässleholm 143 Förköpsärende beträffande Hästveda 5:31, Hästveda 144 Förköpsärende beträffande Lärlingen 8, Tyringe 145 Utemiljön på förskolan Stjärnan i Vittsjö 146 Detaljplan för Hassellunden Sydost, Hässleholm 147 Återställningsplan Ignaberga Kalkbrott för utveckling av upplevelseområdet Ignaberga/Tykarp 148 Anställande av ny chef vid Yrkeshögskolan Syd (YHS)

21 Principbeslut om etablering av fjärrvärmeverk inom Hässleholm Vannaröd 2:189 och 48:2 i Sösdala 150 Ändrad kompensation för anslagstyp 1 för kommunledningskontoret 151 Tätortsbidrag Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 153 Hästtävlingar i Vinslöv- marknadsföring

22 Förskoleverksamheter inom Hästveda förstudie för utökning 155 Byggnad B i Bjärnums skola - Antagande av anbud för ombyggnad 156 Söderparksskolan i Vinslöv - Antagande av anbud för om- och tillbyggnad samt nybyggnad av förskola, kök och matsal

23 Avtal om tjänst på tekniska kontoret godkännande

24 Om- och tillbyggnad av Björkhaga, Sösdala förstudie

25 Förköpsärende beträffande Hästveda 97:7 160 Tekniska nämnden Dämme i Almaån för reglering av Finjasjön 161 Skolorganisationen i Hörja och Röke (Tyringe rektorsområde) 162 Hässleholms kommuns miljöpris 163 Svar på motion Utredning av möjliga åtgärder för att minska olägenheterna kring Hästveda avloppsreningsverk

26 Förköp beträffande fastigheten Norden 2, 3, 4, 12 och 13, Hässleholm 165 Förköp beträffande fastigheten Merkurius 13 i Vinslöv 166 Förvärv av del av Hässleholm Arkelstorp 28:1 167 Servitutsavtal berörande Köpmannen 3, Färgaren 8, Köpmannen 2 och Hässleholm 87:6, Hässleholm 168 Skjutbanan i Röinge 169 Hästveda Gjuteri anläggande av ny gata 170 Permutation och avslut av stiftelser 171 Planeringsanvisningar för budget Intern kontroll övergripande kontrollmoment Hässleholms Modelljärnvägsförening (HMJF) ansökan om bidrag 174 Solgården om- och tillbyggnad 175 Internhyressystemet finansiering och ramförändring 176 Drift av förskolan Sjumilaskogen

27 Kompensation för ökade driftkostnader till följd av investeringar, anslagstyp Ekonomikontoret Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 179 Detaljplan för del av Vanneberga 9:58 i Vinslöv samråd 180 Inspirerande aktivitetsmiljöer för barn och ungdom Svar på motion 181 Norra Station kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket 182 Ungdomstjänst i Hässleholms kommun 183 SYNAPS ett verktyg för utvärdering av hållbar utveckling deltagande i EU-projekt 184 Energi- och klimatarbete i Hässleholms kommun 185 Godkännande av avtal om nyttjande av UR-program 186 Godkännande av avtal med SAMI/IFPI 187 Tjänst som räddningschef tillsättande 188 Förlängning av ramavtal om kommunikationstjänster

28 Avtal om telefonitjänster 190 IT-samverkan inom vård och omsorg 191 Försäljning av del av Vittsjö 3: Markavtal för fjärrvärme i Sösdala 193 Intern kontrollplan för ekonomikontoret Återbesättande av tjänst ekonomikontoret 195 Detaljplan Hässleholm Nord programsamråd 196 Vigselförättare förslag

29 Västerskolan, ny- och ombyggnad 198 Bodagar Enhetschef vid GastroNovum- anställande 200 Svenska för invandrare- utökning 201 Allaktivitetshus i Medborgarhuset i Vittsjö 202 Köp av moduler vid Stjärnans förskola, Vittsjö 203 Förvärv av fastigheten Hässleholm Slöjden 3 i Vinslöv

30 Bidrag till projektet Bo i By

31 Optionsavtal del av Hässleholm Stoby 24:1 206 Försäljning av del av Hässleholm Läreda 436:6 207 Kvarteret Vasskanten, Vinslöv Exploateringskostnad och igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris 208 Hassellunden sydost Exploateringskostnad och igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris 209 Upphandling av kopieringspapper, RAM 07/ Städning i Bjärnums sporthall 211 Omdisponering i ekonomikontorets budget 212 Kulturpris/Kulturstipendium höjning av belopp 213 Förlängning av försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan 214 Förskoleklass även i Montessoriverksamheten Svar på motion 215 Yttrande över ansökan från Pysslingen AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass 216 Fler barnomsorgsplatser i Stoby Svar på motion 217 Upprustning av P2:s motionsslinga Svar på motion

32 Utredning om skatepark redovisning 219 Driftsorganisation och driftsplanering för naturvårds- och friluftområden 220 Läredaskolan Om- och tillbyggnad av kök och matsal Avbrytande av upphandling samt nytt uppdrag

33 Lärarlyftet statlig kompentensutvecklingssatsning för lärare och dess innebörd för Hässleholms kommun 222 Köp av modulbyggnad vid Röinge gamla skola 223 Bidrag till Björstorps skola 224 Norra Station kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket 225 Almaåleden ny vandrings- och paddlingsled

34 Inomhusanläggning för friidrott

35 Förköpsärende beträffande Snickaren 1, Hässleholm 228 Utemiljön på Ballingslövs skola 229 Budget för skolgårdsmiljöer, samt delegation 230 Hässleholms Folkrörelse Arkiv Ansökan om bidrag 231 Inköp av kopieringsmaskin för färgkopiering 232 Förlängning av avtal om upphandling av glödlampor, lysrör med mera, RAM 06/ Vakansprövning av tjänst vid A&K-förvaltningen 234 Kostnadsberäkning av viss lokalanpassning i gamla elverket vid Norra station 235 Tjänst som rehabsamordnare/koordinator 236 Begäran om omdisponering av medel till Vittsjö IP 237 Samråd Detaljplan för Bjärnum 206:1 238 Detaljplan för T4-området, f d kasernområdet i Hässleholmsamråd 239 Samråd Översiktsplan för Örkelljunga kommun

36 Energiprojekt, kv Reläet medel 241 Energiprojekt, Röke skola medel 242 Yttrande Betänkandet SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 243 Europarådets konvention om trafficking undertecknande av deklaration

37 Förköp beträffande fastigheten Krögaren 3 i Vinslöv 245 Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m 246 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hässleholm 87:6 247 Försäljning av del av Hässleholm Röinge 7:3 248 Upphandling av Skyddskläder, skor, arbetshandskar, herr, Ref RAM 07/ Räddningstjänsten övertagande av militär utrustning 250 SYNAPS ett verktyg för utvärdering av hållbar utveckling deltagande i EU-projekt 251 Kommunledningskontoret förslag till plan för intern kontroll Stråkstudier i Skåne 253 Utredningsuppdrag angående Hässleholms Renhållare AB samt Hässleholm Fjärrvärme AB

38 Skanning av leverantörsfakturor 255 Ignaberga Medborgarhus ansökan om bidrag för byte av uppvärmningssystem 256 Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening ansökan om bidrag för byte av fönster 257 Andelsföreningen Tallparken Vinslöv ansökan om bidrag för installation av luft/luftvärmepumpar 258 Utemiljön på Röke skola bidrag 259 Räddningstjänsten utrustning vid översvämningar 260 Lokal handlingsplan och samverkan för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Hässleholms kommun 261 Medel för ungdomstjänst, kontaktpersoner och medling 262 Omsorgsnämnden äskanden om 8,7 miljoner kronor 263 Omsorgsnämnden äskanden om kronor 264 Tekniska nämnden, om- och tillbyggnad av Ekegården 265 Tekniska nämnden Utbyggnad av lastzon på Kulturhuset 266 Kommunledningskontoret Omdisponering från driftbudget till investeringsbudget

39 Energi- och klimatarbete i Hässleholms kommun 268 Avsiktsförklaring gällande fördjupat samarbete med Kristianstads kommun 269 Om- och tillbyggnad av Röinge nya skola antagande av anbud samt starttillstånd 270 Tekniska nämnden - Begäran om extra anslag

40 Upphävande av detaljplan för industriområde i Vinslöv 272 Ny lokal för Hässleholms Musikforum, Perrong Marksanering inom kvarteret Limkokaren, Hässleholm 274 Telefonvägens samfällighet, Vinslöv ändring av uppdrag angående drift 275 Köp av fastigheten Hässleholm Röinge 9: Exploateringskostnad för Finjasjö Park, igångsättande 277 Plan för intern kontroll 2008 Arbetsmarknad & kompetensutveckling 278 Tillsättning av räddningschef 279 Klimp-ansökan Detaljplan för Skogseken med flera samråd 281 Tekniska nämnden driftunderskott Norra station 282 Ändrade regler för användande av betalkort 283 Återställning av Sorkavallen i Stoby svar på motion 284 Landsbygdsprogrammet

41 Bolagsordning för AB Hässleholmsbyggen ändring 286 Anmälan om beställd bredbandsutbyggnad i Häglinge

42 Förköpsärende beträffande Vannaröd 72:2, Sösdala 288 IT-säkerhetsinstruktion användare antagande 289 Föreningen Hemvärnets Hus Ansökan om byte av uppvärmningssystem 290 Kostnader för rivning av byggnader anslag 291 Överenskommelse om flyktingmottagande 2007, 2008 och Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn 293 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken antagande Taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen antagande Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antagande 294 Renhållningstaxa för hushållen antagande 295 VA-taxa antagande 296 Tekniska nämnden Anslag till driftbudgeten samt minskning av investeringsbudgeten

43 Tekniska nämnden Köksorganisation i Bjärnum 298 Kommunledningskontoret Omdisponering från drift- till investeringsbudget 299 Nybyggnad av idrottshall på T4-skolan antagande av anbud 300 Björkhaga Förstudie och beslut om eventuell projektering 301 Försäljning av gruppbostäder 302 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda komplettering 303 Räddningstjänsten anslagstyp för räddningsutrustning

44 Fastigheterna Hässleholm 87:6 och Ryttaren 13 Överföring av andel i Ryttaren ga:1 och tre-dimensionell fastighetsbildning, samt hyresavtal 305 Ny lokal för Hässleholms Musikforum, Perrong Utemiljön på Brogårdens förskola i Verum 307 Ny modell för ekonomiskt stöd till studieförbund 308 Tekniska nämnden Säkerhetsprojekt för reservelkraft på Bokebergsgårdens kök 309 Tekniska nämnden Ombyggnad av reservkraftuttag till särskilt boende inom Hässleholms kommun 310 Medgivande om sotning på egen fastighet 311 Detaljplaneförslag för Skyrup 3:1 samråd 312 Betänkandena Hamnstrategi strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU2007:59) remissvar

45 Banverkets rapport: Ett strategiskt nät av kombiterminaler intermodala noder i det svenska godstransportsystemet i tryckt version samt betänkandet Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet ett framtidsperspektiv (SOU2007:59) Remissvar 314 Betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) remissvar 315 Sammanträdestider Förändringar i IFS PA-system samt förslag om produktavlösning

46 Förköpsärende beträffande fastigheterna Norden 2,3,4,12 och Förvärv av byggnader inom T4-området 319 Förvärv av Hässleholm Hästveda 4: Upphandling av Elektronisk identifiering (EID) Kommunal borgen för lån avseende gruppbostäder 322 Detaljplan för delar av Skyrup 1:20 m fl, sydöstra delen 323 Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Hästveda 55:1 med flera, Hästveda Sågverk samråd 324 Detaljplan för fastigheten Värnet 2, Tyringe samråd 325 Detaljplan för fastigheten Vannaröd 3:40, Sösdala samråd 326 Förslag till konstnärlig utsmyckning vid Kyrkskolan i Hässleholm 327 Vakansprövning av tjänst vid T4-vux, Hässleholm

47 Arbetsmarknad & Kompetensutveckling intern kontroll 329 KLIMP kommunens bidragsdel 330 Medlem i nätverket Biogas Syd 331 Förslag till beredskapsplanering inför en pandemi 332 Bro över Vinne-å utmed Boarpsvägen, Vinslöv 333 Svar på remisser, betänkandena Hamnstrategi (SOU 2007:58), Komiterminaler (SOU 2007:59) och Framtidens flygplatser (SOU 2007:70)

48 Förköpsärende beträffande fastigheten Idet 16, Hässleholm 335 Förköpsärende beträffande fastigheten Vannaröd 74:8, Sösdala 336 Försäljning av Hässleholm Småskolan 1 och 2, Tyringe 337 Vakansprövning av tjänst på exploateringsavdelningen 338 Upphandling av PC, Bildskärmar och tjänster Överlåtelse av avtal avseende möbler 340 Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola 341 Betänkandet Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79) yttrande 342 Förslag till ny policy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Hässleholms kommun 343 Vakansprövning av tjänst vid räddningstjänsten i Hässleholm 344 Landsbygdsprogrammet redovisning

49 Läredaskolan Ombyggnad av kök, matsal och idrottshall, antagande av anbud 346 Anmälan om könsdiskriminering vid lönesättning 1421/2007 yttrande 347 Anställning av teknisk chef 348 Upphandling av eldningsolja och diesel i bulk, ref RAM 07/11

4 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20. 5 Förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum. 6 Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv 5:1

4 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20. 5 Förvärv av del av Fotografen 3, Bjärnum. 6 Försäljning av del av Hässleholm Vinslöv 5:1 1 Ändring av föredragslistan Behandlade ärenden 2007-01-10 2 Investerings Budget 2007-2009 för Hässleholms Fjärrvärme AB 3 Sammanträdesdagar 2007 4 Exploateringsavtal, Skyrup 1:20 5 Förvärv av del av Fotografen

Läs mer

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 2004-01-07 Information Svar på motion om budgetuppföljning av de kommunala bolagen KS 2004-01-07, 1 Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 Taxa för byggnadsnämndens prövning

Läs mer

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 2012-01-30 1 Fråga angående Klockaregården i Vinslöv 2 Fråga angående fritidsgården i Hästveda 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 4 Svar på motion om vattenlivräddningsutrustning och vattenlivräddningsutbildning

Läs mer

2 Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14. 3 Kompensation för ökade hyres- och städkostnader. 4 Kompensation för plusjobbstjänster

2 Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14. 3 Kompensation för ökade hyres- och städkostnader. 4 Kompensation för plusjobbstjänster 2008-01-09 1 Anläggningsarrende för teknikbod inom fastigheten Hässleholm Röinge 7:3 2 Förvärv av del av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:14 3 Kompensation för ökade hyres- och städkostnader 4 Kompensation

Läs mer

1 Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun. 4 Försäljning av del av Vinslöv 129:2. 5 Ekonomikontoret Internbudget 2006

1 Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun. 4 Försäljning av del av Vinslöv 129:2. 5 Ekonomikontoret Internbudget 2006 2006-01-11 1 Mångfaldsprogram för Hässleholms kommun 2 Vägrättsavtal med Vägverket angående gång- och cykelväg till Lursjön 3 Förslag till utsträckt tidsbegränsad sänkning av tomtpris för hyresrätter/bostadsrätter

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-08-08 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-06-18 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 14.15-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-04-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Information om Vinslövstunneln. Fråga angående krisledningsplanen Kf , 1

Information om Vinslövstunneln. Fråga angående krisledningsplanen Kf , 1 2005-01-31 Information om Vinslövstunneln Fråga angående krisledningsplanen Kf 2005-01-31, 1 Fråga angående registrering av oönskade hyresgäster Kf 2005-01-31, 2 Detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-01-10 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm. 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm

1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm. 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm 2006-01-11 1 Förköpsärende beträffande Sösdala 72:5, Hässleholm 2 Förköpsärende beträffande Länsmannen 10, Hässleholm 3 Förköpsärende beträffande Kornet 2, Hässleholm 4 Förköpsärende beträffande Tingsbacken

Läs mer

2 Fråga gällande redovisning av kunskapsmålen inom skolan. 3 Svar på interpellation om Servicekontorens framtid

2 Fråga gällande redovisning av kunskapsmålen inom skolan. 3 Svar på interpellation om Servicekontorens framtid 2014-01-27 1 Mandatperiod från 2014-10-15 2 Fråga gällande redovisning av kunskapsmålen inom skolan 3 Svar på interpellation om Servicekontorens framtid 4 Svar på revisionsrapport "Granskning av IT och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

1 Miljömålsprogram antagande av. 2 Svar på motion angående idrottshall på T 4-skolan. 3 Svar på motion angående porrfria investeringar

1 Miljömålsprogram antagande av. 2 Svar på motion angående idrottshall på T 4-skolan. 3 Svar på motion angående porrfria investeringar 2006-01-30 1 Miljömålsprogram antagande av 2 Svar på motion angående idrottshall på T 4-skolan 3 Svar på motion angående porrfria investeringar 4 Svar på motion angående modell för avidentifiering av personuppgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-09-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

BEHANDLADE ÄRENDEN. Kommunstyrelsen 2015-01-07

BEHANDLADE ÄRENDEN. Kommunstyrelsen 2015-01-07 2015-01-07 1 Val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott 2 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Val av ledamöter i personalutskott 4 Val av ledamöter i handikapprådet 5 Val av ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2006-12-13 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2007-01-24. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007.

Behandlade ärenden Fritidsnämnden 2007-01-24. 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007. 1 1 Protokolljustering. Fritidsnämnden 2007-01-24 2 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott. 3 Representanter för fritidsgårdar m.m. 2007. 4 Utbildning för fritidsnämndens ledamöter 2007. 5 Sammanträdesdagar

Läs mer

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 1 (25) Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 2015-01-13 1 Inrättande av byggnadsnämndens beredningsutskott (mandatperioden 2015-2018) 2 Val av ledamöter och ersättare till berednings-utskottet (mandatperioden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Fråga angående Garnisonen Kf , 2. Reglementena för fritidsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden

Fråga angående Garnisonen Kf , 2. Reglementena för fritidsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden 2003-01-27 Förintelsens dag Fråga angående pilmarkeringar vid infarten mot Grönängsplan Kf 2003-01-27, 1 Fråga angående Garnisonen Kf 2003-01-27, 2 Motion angående förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-06-13 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-11.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana.

1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana. 1 Behandlade ärenden 2009-01-28 1 Kommitté för fritidsförvaltningens ledarstipendium och utmärkelse. 2 Tyringe Ridklubb: Ansökan om bidrag. 3 Tyringe Byalag: Anläggande av skateboardbana. 4 Budgetbokslut

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-03-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Lars Olsson (c) ordf Pär Palmgren (m) Tommy Nilsson (s) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-12-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-14 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-15 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Lars Olsson (c) Ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne.

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne. KALLELSE med föredragningslista 1(6) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: 044-132226 E-post: hanna.nicander@kristianstad.se Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00,

Läs mer

Riktlinjer för kontakter med massmedia Ks , 1. Yttrande angående arbetsmarknadsåtgärder Ks , 2

Riktlinjer för kontakter med massmedia Ks , 1. Yttrande angående arbetsmarknadsåtgärder Ks , 2 2003-01-08 Information Riktlinjer för kontakter med massmedia Ks 2003-01-08, 1 Yttrande angående arbetsmarknadsåtgärder Ks 2003-01-08, 2 Ändring av bolagsordningar för kommunens bolag Ks 2003-01-08, 3

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2004-04-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2004-01-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.35 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf, 176-184, 190-194 Lars Olsson (c) v ordf, 185-189 Bo-Anders Thornberg (m) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1 - 1-2004-05-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-20 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

Behandlade ärenden Fritidsnämnden BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.

Behandlade ärenden Fritidsnämnden BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning. 1 1 Plan för intern kontroll 2008. Fritidsnämnden 2008-01-30 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per 2007-12-31 slutredovisning. 4 Uppföljning av övergripande mål för

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. 1. Uppföljning av internkontroll 2004

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. 1. Uppföljning av internkontroll 2004 Tid: Tisdag, 4 januari, 2005, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D 1. Uppföljning av internkontroll 2004 2. Skrivelse om kommunens medlemskap i Övre Norrlands kreditgarantiförening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunledningskontoret/ 2006-11-15 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2004-06-23 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-11-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

3 Anhållan om kommunalt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. 4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

3 Anhållan om kommunalt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. 4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014-01-29 1 Ändring av föredragningslistan 2 Förslag till utredning proportionella val 3 Anhållan om kommunalt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd 4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-12-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1. Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2

Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1. Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2 2002-01-09 Omsorgsnämndens Fritid överförs till fritidsnämnden Ks au 2002-01-09, 1 Upphandling av bensin och diesel på station Ks au 2002-01-09, 2 BUN:s anhållan om kompensation för ökade hyror Ks au 2002-01-09,

Läs mer

Översyn av redovisningsreglementet avseende investeringsbegreppet Ks au , 1. Internbudget för personalkontoret Ks au , 2

Översyn av redovisningsreglementet avseende investeringsbegreppet Ks au , 1. Internbudget för personalkontoret Ks au , 2 2004-01-07 Översyn av redovisningsreglementet avseende investeringsbegreppet Ks au 2004-01-07, 1 Internbudget för personalkontoret Ks au 2004-01-07, 2 Förköpsärenden Ks au 2004-01-07, 3 Yttrande angående

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-12-10 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-12-10 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2003-12-10 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden!

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden! 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl 10.15 OBS Tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Cecilia Thell Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-11.25 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Tjänstemän Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-29 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-04-30 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.50 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf, jäv 126 Lars Olsson (c) v ordf, ordf 126 Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 Besök Tid Ärende Urban Blücher 13.40 18 Ola Rosander 14.00 5 Bert Runesson 14.45 17 1. Val av protokolljusterare samt tid och plats för

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03)

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03) Tid: Tisdag 9 november 2004, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D KF 1. Överföring av anslag från investering till drift, fastighetsnämnden KF 2. Motion om belysning av Stadshusets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2003-11-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente Reviderat senast: 2015-01-29, KF 17 Tjörn Möjligheternas ö Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Kommunal författningssamling B 1 Dnr 2011/32.003 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Gäller från: 2011-05-01 Antagen: kommunfullmäktige 1995-12-18, 187 och ändrade senast 2011-03-28

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen Tid: tisdagen den 24 januari 2017, kl 15:00 Plats: Gemaket Ordförande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-10-16 1. Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-10-16 1. Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-10-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) Ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef Thomas

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder tisdagen den 12 september 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen, plan 4

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder tisdagen den 12 september 2017 kl. 15:00 i Dalkarlen, plan 4 UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: tisdagen den 19 september 2017, kl. 15:00 Plats: OBS! Hagnässkolan, Hagnäsvägen 1, 196 37 Kungsängen Ordförande: Rolf Nersing (S) Sekreterare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-28 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tekniska nämnden arbetsutskottet Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-08-21 1 Plats och tid kl 08.30 11.10 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Tisdag den 30 augusti 2011, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Föredragningslista Ärende i AU Bilaga

Läs mer

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer.

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunstyrelsen Sammanträde den 7 januari Ärenden 1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. 2. Omläggning av VA-ledningar

Läs mer