LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 juni 2007 kl Beslutande Pettersson Maria s Israelsson Kjell m, ej 150 Eriksson Ivan s Mikaelsson Ulla-Britt s Josefsson Kurt bop, ej 150 Finnström Sören s, ej 150 Marinder Britt s Bropetters Mauritz c Henriksson Ingvar s Holmström Ingrid s Dahlman Carl-David kd Grandelius Sören s Johansson Sten G v Annika Nilsson m tjg ers Willey Warren mp Övriga se sidan 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justeringsman Marianne Gidlund Maria Pettersson Ingvar Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 5 juni 2007, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (34) Övriga Birgitta Granström s, ers Anna-Lena Andersson s, ers Lena Thuren fp, ers Jim Gavelin s, ers Bengt Norling bop, ers Per-Erik Granström s, ers Kalle Gustafson, kommunchef Jan-Erik Eriksson, planeringschef Lars Hellsing, ekonomichef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (34) 139 KS 2006/ Fördjupad översiktsplan för vindkraftsområdet Fjällberget- Saxberget, godkännande av samrådsredogörelse och beslut om utställning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2007 beslutades att kommunledningskontoret skulle genomföra samråd för den fördjupade översiktsplanen över vindkraftsområdet Fjällberget-Saxberget. Samrådsmöte ägde rum den 19 april i Saxdalens Folkets Hus. Det har även inkommit 14 skriftliga yttranden, varav 6 är utan invändningar. Samrådsredovisningen finns i redovisad som bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 22 maj Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 framgår att de yttranden som inkommit inte föranleder några större ändringar i förslaget till fördjupad översiktsplan men vissa ändringar och förtydliganden av mer redaktionell art kommer att ske. Nästa steg i processen för den fördjupade översiktsplanen är att förslaget ställs ut. Utställningen sker under minst två månader då alla har möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på förslaget. Planutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 6. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ombesörja utställning om den fördjupade översiktsplanen för vindkraftsområdet Fjällberget- Saxberget. Miljö- och byggkontoret Mark- och planeringsenheten E-akt

4 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (34) 140 KS 2007/ Yttrande angående nätkoncession för 20 kv jordkabel mellan planerade vindkraftverk, samt 130 kv luftledning från transformationstation i Fredriksberg Röbergsfjället Nät AB (u.b.) ansöker om nätkoncession för en 20 kv jordkabel mellan de 13 planerade vindkraftverken som ingår i vindkraftsparken Röbergsfjället och Silkomhöjden, som ligger inom Vansbro och Ludvika kommuner. Uppsamlingsnätet ska bestå av ett markförlagt kabelnät med maxspänning om 24 kv. Kablarna går till en gemensam transformatorstation strax söder om Röbergsfjället. Från transformatorstationen uppgraderas befintlig luftledning till Fredriksberg för fortsatt drift med en spänning av högst 138 kv. I Fredriksberg ansluts ledningen till Fortum distributionsnät för 130 kv. Ansökan gäller en koncession om 30 år. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 framgår att vindkraftsparken har fått tillstånd enligt miljöbalken. Samråd har redan hållits med Länsstyrelsen, Vansbro och Ludvika kommuner, Vägverket och Skogsstyrelsen. Ingen erinran har framförts mot att den befintliga ledningen används och Länsstyrelsen har beslutat att kraftledningen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Berörda markägare har inte haft några invändningar mot det planerade ledningsnätet. Ludvika kommun har redan yttrat sig under samrådet i ärendet och då det inte framkommit något nytt, finns ingen orsak till att motsätta sig koncessionen. Planutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 7. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 som sitt yttrande till Energimyndigheten Mark- och plan för exp ( inkl tjänsteskr) E-akt

5 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (34) 141 KS 2007/ Yttrande över ansökningar ur Lisjöns vattenregleringsfond Länsstyrelsen begär i remiss daterad den 21 mars 2007 kommunens yttrande över ansökningar om medel ur Lisjöns vattenregleringsfond. Fonderade medel är ca kr. Sex stycken ansökningar har kommit in. - Gravendals Byalag ansöker om kr för att installera en ny hjulaxel till räckhammaren. - Tyfors byförening ansöker om bidrag för att förstärka den uppförda dammvallen i Fabriksdammen. - Säfsnäs Fiskevårdsförening ansöker om kr för att lägga ut spänger, buskröjning och iordningsställande av fiskeplatser. - Gräsbergs Byalag ansöker om kr för att iordningsställa en lek- och aktivitetsplats. - Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) ansöker om kr för att bygga en brygga vid Finnstugan i Grangärde Kyrkby. - Skifsens Vänner ansöker om kr till torrtak till rökbastu, plåttak till ria/lada, flisning av skogsavfall och grus till gångvägen. Naturvårdsberedningen behandlade ärendet den 2 april Naturvårdsberedningen anser att de föreningar i det området som direkt berörs av Lisjöns vattenreglering i första hand ska få bidrag i andra hand ska övriga föreningar komma. Av de sex ansökningarna är två föreningar direkt berörda av Lisjön; Tyfors byförening och Säfsnäs Fiskevårdsförening. Beredningen anser att i första hand ska Tyfors byförening få bidrag, om det inte går att få annat bidrag från Länsstyrelsen för dammförstärkning i andra hand ska Säfsnäs Fiskevårdsförening få bidrag. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att kommunen ser positivt på att ideella organisationer tar initiativ till utveckling av sin lokala miljö genom ideellt arbete Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att inte erinra mot ansökningarna. Vidare föreslås att medel till Tyfors byförening bör prioriteras Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ansökningarna, men anser att medel till Tyfors byförening bör prioriteras. Länsstyrelsen Mark- och plan E-akt

6 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34) 142 KS 2007/16 25 Anslag för exploatering av Lyviksberget, etapp II IBI:s påbörjade utbyggnad av Lyviksbergets handelområde har medfört ett stort intresse från olika Ludvikaföretag att få etablera sig på området. För att möta denna efterfrågan krävs att en andra utbyggnadsetapp påbörjas. I första hand är det tomter i de två områden som är planlagda mellan järnvägen och Gonäsvägen som efterfrågas. De företag som förhandlingar förs med har alla kopplingar till bilservice, försäljning och trafikantservice. Förhandlingar pågår även med ett företag om utbyggnad norr om Gonäsvägen. Avsikten är att kunna lägga fram två eller tre tomtförsäljningar för kommunstyrelsen parallellt med detta ärende. Utbyggnaden kommer sedan att ske på ett sådant sätt att den samordnas med försäljningen av tomter. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att vissa investeringar är dock avsedda att betjäna området som helhet. De investeringar som planeras är - Förstärkning av vattenmatningen - Gång och cykelväg utefter Gonäsvägen - Gator och ledningar inom Lyviksberget sydväst - Gator, ledningar och kablifiering av kraftledning inom Lyviksberget sydost - Gator och ledningar inom Lyviksberget nordväst (del av området) Som tekniska kontoret framfört i sin skrivelse är projekteringen ännu ej klar och ett riktigt underlag för kalkylering saknas. En grov uppskattning indikerar att cirka 6.0 Mkr erfordras för att klara erforderlig utbyggnad under detta år. Kontoret anser att den del av investering som avser va-verksamheten bör enligt tidigare principer lånefinansieras till halva beloppet, 3.0 Mkr Kommunledningskontoret föreslår, under förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt förslag, att fullmäktige beviljar 6.0 Mkr för fortsatt utbyggnad av Lyviksberget. Vidare föreslås att finansiering sker ur eget kapital med 3.0 Mkr och 3.0 Mkr med lånefinansiering för va-verksamhet Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 80. Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 maj och beslutade föreslå fullmäktige att anslå 6.0 Mkr i extra anslag för utbyggnad av Lyviksbergets handelsområde. Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni 2007.

7 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (34) Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beviljar 6.0 Mkr för fortsatt utbyggnad av Lyviksberget 2. Finansiering sker ur eget kapital med 3.0 Mkr och 3.0 Mkr med lånefinansiering för va-verksamhet Kommunfullmäktige

8 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34) 143 KS 2007/ Planeringstal för åren Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till befolkningsramar för planeringen med hänsyn till förväntad befolkningsutveckling femton år framåt. Ramarna utgår från ett lägsta och högsta alternativ som visar det intervall som bör beaktas i budgetarbete och annan planering. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att resultatet år 2006 blev en befolkningsminskning på 60 personer jämfört med 245 personer år I tjänsteskrivelsen redovisas tre alternativ för planeringstal 2007 Gemensamma förutsättningar i alternativen är: åldersfördelningar för fruktsamhet, dödlighet, in- och utflyttade baseras på Ludvikas genomsnitt för de tre senaste åren utvecklingen av fruktsamhet liksom dödlighet följer rikes prognos, med utgångspunkt från Ludvikas nivå i startläget nivån på utflyttning baseras på åldersfördelade utflyttningsrisker de tre senaste åren. nivån för inflyttning bestäms genom antaganden utifrån ett historiskt perspektiv, och varierar i alternativen. Alternativ 1: Folkmängden ökar med 1245 personer till och med år Alternativ 2: Folkmängden minskar med cirka 1000 personer t o m år Alternativ 3: Folkmängden minskar med 2900 personer t o m år Kommunledningskontoret föreslår att planeringstalen 2007 och kommande 15 år ska utgå från alternativ 2, med alternativ 1 och 3 som högsta respektive lägsta ram. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 81. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att planeringstalen ska utgå från alternativ 2, med alternativ 1 och 3 som högsta respektive lägsta ram. 2. En avstämning av ramarna görs efter tredje kvartalet inför beslut om budget. Ekonomienheten Mark- och planeringsenheten E-akt

9 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (34) 144 KS 2007/ Yttrande över arbetsprogram för Västerhavets vattendistrikt Vattenmyndigheten i Västra Götalands län önskar kommunens synpunkter på ett arbetsprogram för Västerhavets vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Enningdalsälven vid norska gränsen Arbetsprogrammet syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bl a att kommunerna ska delta i vattenarbetet, både i planering, tillsynsarbete och utförande, men inte i vilken utsträckning och inte vilka resurser som kan komma att krävas. Kommunledningskontoret anser att det måste preciseras i planen vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ludvika kommun representeras indirekt genom två av de organisationer som deltar i referensgrupperna; Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och Region Dalarna, vilket gör att kommunen har mycket litet inflytande över de beslut som kan komma att gälla kommunen och dess verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västra Götalands län. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 82. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2007 som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västra Götalands län. Mark- och plan för exp (inkl tjänsteskrivelse) E-akt

10 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34) 145 KS 2007/ Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten i Västmanlands län önskar kommunens synpunkter på ett arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Arbetsprogrammet syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bland annat att kommunerna ska delta i vattenarbetet, både i planering, tillsynsarbete och utförande, men inte i vilken utsträckning och inte vilka resurser som kan komma att krävas. Kommunledningskontoret anser att det måste preciseras i planen vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Kommunledningskontoret konstaterar att det i de olika referensgrupperna, tycks finnas en snedfördelning mot Mälardalen. Ludvika är endast representerat indirekt genom Kolbäcksåns vattenförbund, vilket gör att kommunen har mycket litet inflytande över de beslut som kan komma att gälla kommunen och dess verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnas tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västmanlands län. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 83. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2007 som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västmanlands län. Mark- och plan för exp (inkl tjänsteskrivelse) E-akt

11 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34) 146 KS 2007/ Försäljning av del av fastigheten Ludvika By 2:10 till AEB Fastighet AB. Förhandlingar har förts med AEB Fastighet AB om försäljning av en industritomt på Lyviksberget. Tomten har en areal om kvm och priset uppgår till kr inklusive exploateringsersättning. Köparen har också under en tvåårsperiod rätt att köpa angränsande markområde för att successivt kunna bygga ut lokaler åt företagsgruppen som omfattar entreprenadverksamhet, maskinuthyrning och försäljningsverksamhet samt gemensam administration för de olika företag som ingår i gruppen. Köparen planerar att påbörja uppförandet av en första byggnad under augusti månad. Kontraktsvillkor i övrigt framgår av bifogade förslag till avtal. Ett förslag till köpekontraktet finns bilagt tjänsteskrivelsen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2007 från kommunledningskontoret framgår att de åtgärder som kommunen måste vidtaga är att bygga ut en gata in i kvarteret, bygga ut vatten och avloppsledningar samt ansvara för att befintlig teleledning flyttas. I anslutning till tomten finns ett mindre gruvhål (fornlämning) som det behövs tillstånd av länsstyrelsen för att få fyllas igen. Tidsplanen som tagits fram utgår från att arbetena kommer att påbörjas under augusti månad, med undantag av vissa anläggningsarbeten som kommer att utföras vid tidigare tidpunkt. Kommunledningskontoret föreslår att köpekontraktet godkänns. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i tjänsteskrivelsen bifogat köpekontrakt, varigenom AEB Fastighet AB förvärvar del av fastigheten Ludvika By 2:10. Mark- och planeringsenheten E-akt

12 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (34) 147 KS 2007/ Försäljning av del av fastigheten Ludvika By 2:10 till LA Invest, Lars Andersson. Förhandlingar har förts med Lars Andersson om försäljning av en industritomt vid Lyviksberget. Tomten har en areal om kvm och priset uppgår till kr inklusive exploateringsersättning. Lars Andersson driver idag ett företag som importerar bilar, främst dragbilar i storlek mellan vanliga personbilar och lastbilar. Dessa bilar säljs sedan vidare till kunder inom en stor del av landet. Köparen planerar att uppföra en byggnad om ca 1000 kvm på tomten och kommer i första hand att fortsätta med sin försäljningsverksamhet. Kontraktsvillkor i övrigt framgår av bifogade förslag till avtal. Ett förslag till köpekontrakt finns bilagt tjänsteskrivelse. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2007 från kommunledningskontoret framgår att de åtgärder som kommunen måste vidtaga är att bygga ut en väg in i kvarteret, bygga ut vatten och avloppsledningar samt ansvara för att befintlig kraftledning flyttas. Arbetena kommer huvudsakligen att påbörjas under augusti månad med undantag av vissa anläggningsarbeten som kommer att utföras vid tidigare tidpunkt. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i tjänsteskrivelsen bifogat köpekontrakt, varigenom LA Invest/Lars Andersson förvärvar del av fastigheten Ludvika By 2:10. Mark- och planeringsenheten E-akt

13 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (34) 148 KS 2007/ Årsredovisning år 2006 Stiftelsen E Cassels Arbetarefond Stiftelsen E Cassels Arbetarefond har den 5 april 2007 överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för år 2006 till kommunen för godkännande. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2007 från kommunledningskontoret framgår att under åren 2003 och 2004 gick verksamheten ekonomiskt ihop. År 2005 bröts denna trend och resultatet blev ett underskott på 35 tkr och även år 2006 resulterar i underskott, nu med 49 tkr. Vidare framgår att i verksamhetsberättelsen beskrivs att underhållsbehovet är stort beträffande fasaden samt att värmesystemet inte fungerar tillfredsställande. Kommunledningskontoret anser att man, mot denna bakgrund, bör fundera över de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen. Årets verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen och de ekonomiska transaktionerna av årsredovisningen. Ur revisionsgranskningssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att den ekonomiska redovisningen skett enligt god redovisningssed och att styrelsen följt tillämpliga lagar och förordningar. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige beviljar Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun ansvarsfrihet för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 85. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun ansvarsfrihet för år Kommunfullmäktige

14 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (34) 149 KS 2007/ Skanning av leverantörsfakturor egen eller extern regi Ludvika kommuns volym av leverantörsfakturor omfattar idag cirka fakturor. I dagsläget skannar kommunen cirka 45 procent av dessa i egen regi. Återstoden hanteras fortfarande manuellt. För att fullt ut dra nytta av en elektronisk fakturahantering ska även återstoden av fakturavolymerna hanteras via skanningsrutin. Det är dock inte möjligt att idag hantera hela fakturavolymen med nuvarande personalresurser varför frågan uppkommit om samtliga leverantörsfakturor ska skannas i egen eller extern regi. I slutet av 2005 infördes i ett första steg fakturaskanning av leverantörsfakturor i Ludvika kommun. I dagsläget våren 2007 återstår två större förvaltningar, vård- och omsorgsförvaltningen samt tekniska kontoret, där skanning ännu inte har genomförts. Fakturavolymerna för dessa förvaltningar motsvarar cirka 55 procent av de totala fakturavolymerna i kommunen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bland annat att fakturamottagning och skanningsmomentet idag sysselsätter en person inom kommunledningskontorets ekonomienhet till cirka 75 procent. Övrig tid ägnar handläggaren åt uppgifter inom kravsektionen. Den person som idag hanterar skanning har ingen möjlighet att hantera de tillkommande tunga förvaltningar som ännu inte infört skanning. Inom den närmaste tiden blir det också aktuellt att fundera kring lösning av kravhanteringsfunktionen då en person kommer att gå i pension under första kvartalet år Vidare framgår att nuvarande blandade arbetsroll med skanning och kravhantering samt med de resursutmaningar som måste hanteras för dessa arbetsuppgifter har tanken med extern hantering av skanning vuxit fram. Kommunledningskontoret anser att skanning i sig inte är en kärnuppgift i det kommunala uppdraget och arbetsmiljömässigt rör det sig om monotona arbetsuppgifter. En grov bedömning av personalresurser för att skanna i egen regi innebär ett personalbehov på minst 1,75 årsarbetare. Omräknat i belopp medför detta cirka 585 tkr i årlig personalkostnad. Förutom detta krävs även viss komplettering av tekniska utrustning. Kontakter har tagits med en skanningsleverantör. Nuvarande kostnad ligger på 4,10 kronor per faktura, det vill säga för kommunens del totalt 193 tkr. Även med skanning i extern regi måste kommunen ha en kontakt mot skanningsföretaget vilket uppskattas till en 50 procentig tjänst eller 167 tkr.

15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (34) Anpassning hos leverantören uppskattas till 20 tkr. Totalt innebär detta kostnader på 380 tkr år 1 för att sedan hamna på 360 tkr per år. Enligt dessa förutsättningar innebär skanning i extern regi en kostnadsbesparing på cirka 200 tkr årligen. En översiktig kostnadskalkyl visar att skanning i extern regi är ekonomiskt fördelaktigt samt att man arbetsmiljömässigt minimerar monotona arbetsuppgifter med risk för framtida yrkesskador. Kommunledningskontoret föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling av skanning i extern regi. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 86. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av skanning i extern regi. Ekonomienheten E-akt

16 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (34) 150 KS 2007/ Försäljning av LudvikaHems fastigheter i Grängesberg m m I ägardirektiven för LudvikaHem står det att bolaget skall bereda ägaren tillfälle att ta ställning till försäljningar överstigande 10 Mkr. I brev till kommunstyrelsen daterat den 7 maj 2007 beskrivs försäljning av fastighetsbeståndet i Grängesberg samt Oden 2 och Tor 2 och 3 i Ludvika. LudvikaHems styrelse önskar ägarens ställningstagande. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att förvaltningen av fastigheterna i Grängesberg är mycket oekonomisk för bolaget. Vidare framgår att det nu finns möjlighet att avyttra fastighetsbeståndet till en seriös köpare för en rimlig köpeskilling. För framtiden innebär försäljningen ett bättre ekonomiskt läge för bolaget. Kommunledningskontoret föreslår att LudvikaHem AB får sälja sitt fastighetsbestånd i Grängesberg samt Oden 2, Tor 2 och 3 i Ludvika. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 87. Behandling Sten G Johansson yrkar att halva fastighetsbeståndet i Grängesberg säljs nu och resten vid en senare tidpunkt. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Mauritz Bropetters, Ivan Eriksson, Carl-David Dahlman och Annika Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag dels på Sten G Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att LudvikaHem AB får sälja sitt fastighetsbestånd i Grängesberg samt Oden 2 och Tor 2 och 3 i Ludvika. P g a jäv deltar inte Kjell Israelsson, Sören Finnström och Kurt Josefsson i handläggningen av ärendet. Kommunfullmäktige

17 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (34) 151 KS 2005/ Antagande av nytt näringslivsprogram Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till nytt näringslivsprogram. Detta program har sänt på remiss till bland annat Företagarna Ludvika, Ludvika Köpmän och kommunala nämnder. Remissinstanserna är positiva till förslaget och har synpunkter på vissa förtydliganden och förbättringar. Med anledning av svaren har justeringar gjorts i förslaget till program. Det nya förslaget är daterat 2 maj Beredning Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2007 att fullmäktige antar förslaget till näringslivsprogram Förslaget är daterat 2 maj Näringslivsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 14 och föreslog att programmet ska gälla under tiden Behandling Ivan Eriksson yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag på näringslivsprogram med följande ändringar i programmet: På sidan 3 under rubriken Förbättringsområden läggs en punkt till med lydelsen: Företagens möjligheter till tunga transporter förbättras. På sidan 5 under rubriken Kompetensområden ändras sista meningen till I de fall huvudansvaret ligger hos annan nämnd, exempelvis utbildningsfrågor och planering av centrum, ska kommunstyrelsens näringslivsenhet aktivt samverka med berörda nämnder. Maria Pettersson och Kjell Israelsson yrkar bifall till Ivan Erikssons yrkanden. Ordföranden ställer proposition på näringslivsutskottets förslag med Ivan Erikssons m fl ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt dessa. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar förslag till näringslivsprogram , daterad 2 maj 2007 med följande ändringar i programmet. - På sidan 3 under rubriken Förbättringsområden läggs en punkt till med lydelsen: Företagens möjligheter till tunga transporter förbättras.

18 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34) - På sidan 5 under rubriken Kompetensområden ändras sista meningen till I de fall huvudansvaret ligger hos annan nämnd, exempelvis utbildningsfrågor och planering av centrum, ska kommunstyrelsens näringslivsenhet aktivt samverka med berörda nämnder. Kommunfullmäktige

19 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (34) 152 Avgifter/taxor 2007 för matdistribution/servering och portabla trygghetslarm Budgetuppföljning 1 år 2007 visade ett resultat som avvek mot budget med 30,9 Mkr och var negativt med 18,9 Mkr. Driftverksamheten visade ett överdrag med 23,5 Mkr. Med anledning av denna resultatavvikelse beslutade fullmäktige den 26 april 2007, 86 om besparingskrav för nämnderna och uppdrog till vårdoch omsorgsnämnden att minska nuvarande budgetöverdrag med 15,0 Mkr, varav 11 Mkr avser EU-arbetstidsregler. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har den 25 maj beslutat föreslå fullmäktige följande besparingsåtgärder vad avser avgifter för matdistribution och portabla trygghetslarm. Matdistribution/servering Avgiften för distribuerad mat efter biståndsbeslut enligt SoL och måltidspriset för pensionärer vid vård- och omsorgsnämndens restauranger föreslås vara 45 kr per portion fr o m den 1juli Avgiften höjdes senast den 1 januari 2003 med 5 kr, från 30 kr till 35 kr per portion. Avgiften för matdistribution är momsbefriad och jämkas upp till 60 % i enlighet med lagen om maxtaxa. Måltidspriset vid vård- och omsorgsnämndens restauranger för pensionärer är inte momsbefriade och jämkas inte enligt lagen om maxtaxa. Lagen om maxtaxa syftar till att skydda enskild vårdtagares ekonomi mot oskäliga kommunala vårdavgifter. Lagen anger exakt summa som sammantaget kommunala vårdavgifter högst får vara och anger att överstigande vårdavgiftssumma måste jämkas. Maxtaxan reglerar också kommunens skyldighet att se till att enskild vårdtagare har tillräckliga medel kvar för att betala sin hyra och sitt vardagliga leverne. Lagen ser till att vårdavgifterna jämkas så att enskild inte betalar för mycket i avgift och samtidigt ser till att den enskilde har tillräckliga medel kvar för sitt uppehälle i övrigt. Portabla trygghetslarm Avgiften för portabla larm föreslås vara 200 kr per månad fr o m 1juli Avgiften höjdes senast den 1 januari 2004 med 50 kr, från 50 kr till 100 kr per månad.

20 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (34) Avgiften kan jämkas i sin helhet utifrån ekonomiska behov i enlighet med lagen om maxtaxa. Avgiften är momsbefriad. Vård- och omsorgsnämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för distribuerad mat efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och måltidspriset för pensionärer vid vård- och omsorgsnämndens restauranger ska vara 45 kr per portion. 2. Avgiften för portabla larm ska vara 200 kr per månad. 3. Ändringarna träder i kraft den 1juli Kommunfullmäktige

21 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34) 153 KS 2007/697 Ändring av arbetstidsmåttet inom hemtjänsten Budgetuppföljning 1 år 2007 visade ett resultat som avvek mot budget med 30,9 Mkr och var negativt med 18,9 Mkr. Driftverksamheten visade ett överdrag med 23,5 Mkr. Med anledning av denna resultatavvikelse beslutade fullmäktige den 26 april 2007, 86 om besparingskrav för nämnderna och uppdrog till vårdoch omsorgsnämnden att minska nuvarande budgetöverdrag med 15,0 Mkr, varav 11 Mkr avser EU-arbetstidsregler. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har den 25 maj beslutat föreslå fullmäktige följande besparingsåtgärder: - Heltidsarbetstiden för personal i hemtjänsten återgår till 37 tim/vecka från den 1juli 2007 och den hemtjänstpersonal som arbetat heltid under projektet får om så önskas bibehålla heltidstjänsten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar att under 2002 togs ett beslut om att under en försöksperiod på ett år ändra arbetstidsmåttet för vårdpersonal inom hemtjänsten i ordinärt boende. Försöksperioden förlängdes sedan. Försöket med arbetstidsförkortning var ett led i att få ner sjukfrånvaron, få personalen att må bättre och använda mer av sin fritid till hälsobefrämjande åtgärder. Åtgärderna har varit en förmån för personalen att få sänkt arbetstid med heltidslön. 157 tillsvidareanställda omfattades av försöket. Samtidigt som införandet av arbetstidsförkortningen, infördes arbetstidssystemet Time Care för hemtjänstgrupperna i Grängesberg och Högberget. 1 april 2002 startade den första gruppen och i januari 2003 var arbetstidsförkortningen helt genomförd i alla sex hemtjänstgrupperna. Under försöksperioden 2002 arbetade personalen som valde heltid 32,50 tim/vecka mot normalarbetstiden 37,00 tim/vecka. De arbetstagare som valde att fortsätta på sin grundsysselsättningsgrad fick beräkna den utifrån heltidsarbetstidsmåttet, 32,5 tim/vecka. Under hösten 2003 återtogs en del av arbetstidsförkortningen och ändrades då till 34,5 tim/vecka. Den anställde fick välja att under pågående försöksperiod utöka sina arbetstimmar eller att arbeta kvar på sin grundsysselsättningsgrad. Förändringen gjordes av ekonomiska skäl. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en jämförelse mellan första kvartalet 2002 och första kvartalet 2005 i ett antal hemtjänstgrupper. Vid jämförelsen har inte sjuk- frånvaron minskat i grupperna. Mellan åren har personalgrupperna förändrats, ordinarie personal har slutat och nya tillkommit.

22 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (34) Ett flertal andra kommuner som gick in i arbetstidsförkortningsprojekt har lagt ner dessa, då effekterna man förväntat sig inte effektuerats, samt att de ekonomiska konsekvenserna blivit betungande. I vård- och omsorgsnämndens förslag till åtgärdsplan beräknas återtagande av arbetstidsförkortningen till tkr på helårseffekt. Genomförs förändringen från den 1juli 2007 beräknas effekten ge tkr. Vård- och omsorgsnämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni Arbetstidsförändringen är MBL informerad/förhandlad inom vård- och omsorgsförvaltningens samverkansorganisation. Behandling Maria Pettersson och Ivan Eriksson yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens beslut samt att ändringarna träder i kraft när erforderliga beslut fattats, dock senast den 1 september Till detta yrkar Mauritz Bropetters och Annika Nilsson yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning av vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att heltidsarbetstiden för personal i hemtjänsten återgår till 37 tim/vecka och att den hemtjänstpersonal som arbetat heltid under projektet får om så önskas bibehålla heltidstjänsten. 2. Ändringen träder i kraft när erforderliga beslut fattats, dock senast den 1 september Kommunfullmäktige

23 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34) 154 KS 2005/ Svar på revisionsrapport om uppföljning av styrdokument och direktiv för LudvikaHem AB Lekmannarevisorn i LudvikaHem AB har den 16 december 2005 avgivit en revisionsrapport. Av rapporterna framgår bland annat att revisorn anser att bolaget saknar tydlig ägarstyrning. Revisorn anser också att fullmäktige ska anta en företagspolicy. Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2006, 46, att kommunstyrelsen ämnar svara på rapporten under första halvåret 2007, efter det att den tillträdande kommunstyrelsen diskuterat bolagen och dess styrning. Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 att anta nya ägardirektiv för LudvikaHem. Dessa ägardirektiv innehåller bland annat följande rubriker - Bolaget som organ för kommunal verksamhet - Kommunens direktivrätt - Kommunens insyn och ledningsfunktion, information - Bolagets verksamhet - Inriktning och krav på bolaget - Koncernsamverkan - Förvaltningsberättelsens innehåll - Revision Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att de ägardirektiv som fullmäktige antog den 26 april 2007 är betydligt mer omfattande än de direktiv som funnits tidigare. De nya ägardirektiven är ett led i att få tydligare ägarstyrning av bolaget. I direktiven finns inte upptaget sådant som är stadgat i lag till exempel allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. LudvikaHem förutsätts följa gällande lagstiftning. Kommunledningskontoret anser att de nya ägardirektiven bör utvärderas efter något år. Utvärderingen kan leda både till en revidering och till en fortsatt utveckling av direktiven. Ägardirektiv bör ses över minst en gång per mandatperiod. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen meddelar lekmannarevisorn att nya ägardirektiv är fastställda för LudvikaHem AB Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 88.

24 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (34) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen meddelar lekmannarevisorn att nya ägardirektiv är fastställda för LudvikaHem AB. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse Anm fullmäktige E-akt

25 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (34) 155 KS 2007/ Yttrande över förslag till renhållningsordning för Ludvika kommun Förslag till renhållningsordning har upprättats. Renhållningsordningen består dels av föreskrifter för avfallshantering samt dels av en avfallsplan. Föreskrifterna om avfallshantering innehåller kommunens bestämmelser för avfallshanteringen och ska efter utställning fastställas av kommunfullmäktige. Av föreskrifterna framgår bland annat vilka rättigheter och skyldigheter olika aktörer har. Det framgår också under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall och annat avfall som uppkommit hos dem. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen samt kommunens mål för att minska avfallets mängd och farlighet. Det har även upprättats ett åtgärdsprogram som redovisar de åtgärder som krävs för att uppnå målen i avfallsplanen. Tekniska nämnden beslutade den 17 januari 2007, 1, att godkänna renhållningsordningen för utställning och remiss. Beredning Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 maj framgår bland annat följande: Nuvarande renhållningsordning är gammal och otidsenlig. Nytt för förslaget till ny renhållningsordning är att den arbetats fram genom ett samarbete mellan länets kommuner och länsstyrelsen. Detta anser kommunledningskontoret är en fördel eftersom skillnaderna mellan kommunerna minskar. Det underlättar för de som är berörda av fler än en kommuns renhållning. Kommunledningskontoret anser att namnen på de nämnder som avses i renhållningsordningen konsekvent ska skrivas ut i klartext. Renhållningsordningen berör bland annat kommunmedlemmar och dessa bör kunna läsa i bestämmelserna vilken nämnd de ska vända sig till i visst ärende. I förslaget till föreskrifter finns bestämmelser om att kommunstyrelsen har rätt att göra mindre tillägg och ändringar i föreskrifterna och att tekniska nämnden har rätt att generellt förändra hämtningsintervall för kärl- och säckavfall. Kommunledningskontoret anser att om det ska göras förändringar i föreskrifterna så ska det göras av antingen kommunfullmäktige eller tekniska nämnden. Tekniska nämnden som har verksamhetsansvaret för renhållningen borde få rätten att besluta om mindre tillägg och ändringar.

26 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (34) Beslut om tillägg eller ändringar ska däremot anmälas till kommunfullmäktige eftersom fullmäktige fastställt föreskrifterna. Åtgärdsprogrammet redovisar åtgärder som krävs för att uppnå målen i avfallsplanen bör fastställas av tekniska nämnden eftersom den har det budget- och verksamhetsmässiga ansvaret för renhållningen. Resultatet av uppföljningen ska enligt avfallsplanen rapporteras till bland annat kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret anser att det i stället ska vara kommunfullmäktige som ska ha rapport om hur målen för verksamheten uppfylls. Rapporten till kommunfullmäktige kan med fördel göras i årsredovisningen där nämndens övriga verksamhet redovisas. Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen antar denna tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande över renhållningsordningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 89. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2007 som sitt eget yttrande över renhållningsordningen. Tekniska nämnden, inkl tjänsteskrivelse E-akt

27 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (34) 156 KS 2007/ Förtätning Park/Stallbackens ro Inom social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden genomförs kontinuerligt en översyn av förvaltningens lokalanvändning. I samband med sjunkande elevantal är det nödvändigt att lokalanvändningen minskar för att inte hyreskostnaden per elev ska påverka personaltätheten negativt. Beredning Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 maj 2007 framgår att elevantalet på Parkskolan har sjunkit så att man inte längre behöver använda Lilla Park för skolverksamhet. Detta ger möjlighet att använda dessa lokaler för andra ändamål. Inom rektorsområdet ligger två förskolor, Furuvägen och Kyrkbacken, som är inhyrda lokaler ägda av Riksbyggen. Dessa förskolor kommer att flytta in i Lilla Park till höstterminen För att Lilla Park ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamhet har tekniska kontoret beräknat ombyggnadskostnaden till 750 tkr. Vid sitt sammanträde den 9 maj 2007 behandlade social- och utbildningsnämndens arbetsutskott en begäran hos kommunstyrelsen att få disponera 750 tkr för att bygga om Lilla Park. Social- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2006, 6, beslutades om förslag till budget Under tekniska nämndens fastighetsförvaltning beslutade kommunfullmäktige att anslå 1 Mkr till förtätningsmedel för skollokaler. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 maj 2007, 127, att bifalla en begäran från social- och utbildningsnämndens om att få disponera 250 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation av Nyhammars skola. Kommunledningskontoret finner att den föreslagna lösningen väl överensstämmer med intentionerna i skolutredningen och föreslår att kommunstyrelsen bifaller social- och utbildningsnämndens begäran om att få disponera 750 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation enligt redovisat förslag Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 90.

28 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (34) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen bifaller social- och utbildningsnämndens begäran om att få disponera 750 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation enligt redovisat förslag. Social- och utbildningsnämnden Ekonomienheten E-akt

29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (34) 157 KS 2007/ Personalberättelse 2006 Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till personalberättelse för Ludvika kommun Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att ambitionen med personalberättelsen är att ge en mer kvalitativ beskrivning av medarbetarna än vad som traditionellt låter sig fångas i årsredovisningar. Förhoppning är att personalberättelsen ska bidra till ökad kännedom om kommunens medarbetare och öka möjligheterna att se samband mellan personalsatsningar och effekterna av dessa. Personalberättelsen ska även kunna utgöra underlag för förvaltningarnas personalstrategiska arbete. En personalekonomisk sammanställning finns även i kommunens årsredovisning. Personalutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 6. Behandling Maria Pettersson yrkar att vissa redaktionella ändringar görs i berättelsen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner Ludvika kommuns personalberättelse Kommunfullmäktige

30 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (34) 158 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. a) KS 2007/ Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 37, , b) KS 2007/ Kommunstyrelsens planutskott 6-7, c) KS 2007/ Kommunstyrelsens näringslivsutskott 13-19, d) KS 2007/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 64-73, , Kommunstyrelsens ordförande delegation e) KS 2007/ Fullmakt för Sören Grandelius att vid årsstämma med Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB företräda Ludvika kommun samt utöva vår rösträtt och föra vår talan vid årsstämman f) Datum Fastighet Löpnummer i diariet Grängesberg 1: Laxbro 1: Saxhyttan 117: Persbo 1: Övre Marnäs 4: Gravendal 2: Skallberget 3:1 679 Delegation planeringschefen g) KS 2007/ Beslut att tillsvidareanställa Britta Ivarsson som mätningstekniker med tillträdesdag efter överenskommelse.

31 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (34) h) KS 2007/ Beslut daterat att kommunen upplåter servitut på fastigheten Sörvik 28:1 i) KS 2007/ Beslut daterat förfrågan om namn på ny mötesstation Klenshyttan från Banverket projektdistrikt Nord. Ludvika instämmer i föreslaget namn. Delegation handläggare j) KS 2007/ Beslut daterat till Länsstyrelsen Dalarnas län ( ). Ludvika kommun har inget att erinra mot användandet av övervakningskamera Västerbergslagens Värme AB. k) KS 2007/ Beslut till Länsstyrelsen Dalarnas län ( ). Ludvika har inget att erinra mot kameraövervakning Ludvika Sport KB. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Akten

32 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (34) 159 Redovisning av meddelanden Protokoll a) Västerbergslagens utbildningscentrum VBU b) Region Dalarna , c) MittDalarna beredningsanteckningar d) Utvecklingsbolaget MittDalarna AB e) KS 2007/ Regiondjursjukhuset Strömsholm årsmöte f) Västerbergslagens visionsgrupp g) KS 2007/ Utvecklingsbolaget Mittdalarna AB bolagsstämma Övrigt h) KS 2007/ från Länsstyrelsen dalarnas län tillstånd att bruka övervakningskamera Västerbergslagens Värme AB. i) KS 2007/ från Länsstyrelsen dalarnas län tillstånd att bruka övervakningskamera Grand hotel Elektra. j) KS 2007/ Integrationsverket prognosbrev, maj 2007 regeringen utlovar extrapengar för mottagande av flyktingar. k) KS 2007/ Region Dalarna beslut i nämnden för primärkommunala frågor den 27 april Kallelse l) KS 2007/ Gullspångälvens vattenvårdsförbund årsmöte den 8 juni 2007.

33 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (34) m) KS 2007/ AB Samarkand2015 ordinarie bolagsstämma den 28 maj n) KS 2007/ DAKA (Dalarnas specialavfall AB) ordinarie bolagsstämma den 4 juni o) KS 2007/ AB Dalatrafik årsstämma den 1 juni 2007 p) KS 2007/ Föreningen Samarkand2015 ordinarie föreningsstämma den 28 maj q) KS 2007/ Sveriges kommuner och landsting kallelse ordinarie kongress den november. Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen av meddelandena godkänns. Akten

34 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (34) 160 Avslutning Ordföranden önskar ledamöter och ersättare en trevlig sommar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-05-15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-05-15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 15 maj 2007, kl 14.00-15.55 Beslutande Pettersson Maria s, ej 121 Israelsson Kjell m, ej 121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Marianne Gidlund. Hans Göran Persson. Protokollet förvaras på

Marianne Gidlund. Hans Göran Persson. Protokollet förvaras på SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 juni, kl 14.00-15.30 Beslutande Övriga Se sidan 2 Eriksson Ivan, s Israelsson Kjell, m, ej 106, 110 Birgitta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer