LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 juni 2007 kl Beslutande Pettersson Maria s Israelsson Kjell m, ej 150 Eriksson Ivan s Mikaelsson Ulla-Britt s Josefsson Kurt bop, ej 150 Finnström Sören s, ej 150 Marinder Britt s Bropetters Mauritz c Henriksson Ingvar s Holmström Ingrid s Dahlman Carl-David kd Grandelius Sören s Johansson Sten G v Annika Nilsson m tjg ers Willey Warren mp Övriga se sidan 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justeringsman Marianne Gidlund Maria Pettersson Ingvar Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 5 juni 2007, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (34) Övriga Birgitta Granström s, ers Anna-Lena Andersson s, ers Lena Thuren fp, ers Jim Gavelin s, ers Bengt Norling bop, ers Per-Erik Granström s, ers Kalle Gustafson, kommunchef Jan-Erik Eriksson, planeringschef Lars Hellsing, ekonomichef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (34) 139 KS 2006/ Fördjupad översiktsplan för vindkraftsområdet Fjällberget- Saxberget, godkännande av samrådsredogörelse och beslut om utställning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2007 beslutades att kommunledningskontoret skulle genomföra samråd för den fördjupade översiktsplanen över vindkraftsområdet Fjällberget-Saxberget. Samrådsmöte ägde rum den 19 april i Saxdalens Folkets Hus. Det har även inkommit 14 skriftliga yttranden, varav 6 är utan invändningar. Samrådsredovisningen finns i redovisad som bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 22 maj Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 framgår att de yttranden som inkommit inte föranleder några större ändringar i förslaget till fördjupad översiktsplan men vissa ändringar och förtydliganden av mer redaktionell art kommer att ske. Nästa steg i processen för den fördjupade översiktsplanen är att förslaget ställs ut. Utställningen sker under minst två månader då alla har möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på förslaget. Planutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 6. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ombesörja utställning om den fördjupade översiktsplanen för vindkraftsområdet Fjällberget- Saxberget. Miljö- och byggkontoret Mark- och planeringsenheten E-akt

4 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (34) 140 KS 2007/ Yttrande angående nätkoncession för 20 kv jordkabel mellan planerade vindkraftverk, samt 130 kv luftledning från transformationstation i Fredriksberg Röbergsfjället Nät AB (u.b.) ansöker om nätkoncession för en 20 kv jordkabel mellan de 13 planerade vindkraftverken som ingår i vindkraftsparken Röbergsfjället och Silkomhöjden, som ligger inom Vansbro och Ludvika kommuner. Uppsamlingsnätet ska bestå av ett markförlagt kabelnät med maxspänning om 24 kv. Kablarna går till en gemensam transformatorstation strax söder om Röbergsfjället. Från transformatorstationen uppgraderas befintlig luftledning till Fredriksberg för fortsatt drift med en spänning av högst 138 kv. I Fredriksberg ansluts ledningen till Fortum distributionsnät för 130 kv. Ansökan gäller en koncession om 30 år. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 framgår att vindkraftsparken har fått tillstånd enligt miljöbalken. Samråd har redan hållits med Länsstyrelsen, Vansbro och Ludvika kommuner, Vägverket och Skogsstyrelsen. Ingen erinran har framförts mot att den befintliga ledningen används och Länsstyrelsen har beslutat att kraftledningen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Berörda markägare har inte haft några invändningar mot det planerade ledningsnätet. Ludvika kommun har redan yttrat sig under samrådet i ärendet och då det inte framkommit något nytt, finns ingen orsak till att motsätta sig koncessionen. Planutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 7. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 som sitt yttrande till Energimyndigheten Mark- och plan för exp ( inkl tjänsteskr) E-akt

5 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (34) 141 KS 2007/ Yttrande över ansökningar ur Lisjöns vattenregleringsfond Länsstyrelsen begär i remiss daterad den 21 mars 2007 kommunens yttrande över ansökningar om medel ur Lisjöns vattenregleringsfond. Fonderade medel är ca kr. Sex stycken ansökningar har kommit in. - Gravendals Byalag ansöker om kr för att installera en ny hjulaxel till räckhammaren. - Tyfors byförening ansöker om bidrag för att förstärka den uppförda dammvallen i Fabriksdammen. - Säfsnäs Fiskevårdsförening ansöker om kr för att lägga ut spänger, buskröjning och iordningsställande av fiskeplatser. - Gräsbergs Byalag ansöker om kr för att iordningsställa en lek- och aktivitetsplats. - Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) ansöker om kr för att bygga en brygga vid Finnstugan i Grangärde Kyrkby. - Skifsens Vänner ansöker om kr till torrtak till rökbastu, plåttak till ria/lada, flisning av skogsavfall och grus till gångvägen. Naturvårdsberedningen behandlade ärendet den 2 april Naturvårdsberedningen anser att de föreningar i det området som direkt berörs av Lisjöns vattenreglering i första hand ska få bidrag i andra hand ska övriga föreningar komma. Av de sex ansökningarna är två föreningar direkt berörda av Lisjön; Tyfors byförening och Säfsnäs Fiskevårdsförening. Beredningen anser att i första hand ska Tyfors byförening få bidrag, om det inte går att få annat bidrag från Länsstyrelsen för dammförstärkning i andra hand ska Säfsnäs Fiskevårdsförening få bidrag. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att kommunen ser positivt på att ideella organisationer tar initiativ till utveckling av sin lokala miljö genom ideellt arbete Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att inte erinra mot ansökningarna. Vidare föreslås att medel till Tyfors byförening bör prioriteras Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ansökningarna, men anser att medel till Tyfors byförening bör prioriteras. Länsstyrelsen Mark- och plan E-akt

6 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34) 142 KS 2007/16 25 Anslag för exploatering av Lyviksberget, etapp II IBI:s påbörjade utbyggnad av Lyviksbergets handelområde har medfört ett stort intresse från olika Ludvikaföretag att få etablera sig på området. För att möta denna efterfrågan krävs att en andra utbyggnadsetapp påbörjas. I första hand är det tomter i de två områden som är planlagda mellan järnvägen och Gonäsvägen som efterfrågas. De företag som förhandlingar förs med har alla kopplingar till bilservice, försäljning och trafikantservice. Förhandlingar pågår även med ett företag om utbyggnad norr om Gonäsvägen. Avsikten är att kunna lägga fram två eller tre tomtförsäljningar för kommunstyrelsen parallellt med detta ärende. Utbyggnaden kommer sedan att ske på ett sådant sätt att den samordnas med försäljningen av tomter. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att vissa investeringar är dock avsedda att betjäna området som helhet. De investeringar som planeras är - Förstärkning av vattenmatningen - Gång och cykelväg utefter Gonäsvägen - Gator och ledningar inom Lyviksberget sydväst - Gator, ledningar och kablifiering av kraftledning inom Lyviksberget sydost - Gator och ledningar inom Lyviksberget nordväst (del av området) Som tekniska kontoret framfört i sin skrivelse är projekteringen ännu ej klar och ett riktigt underlag för kalkylering saknas. En grov uppskattning indikerar att cirka 6.0 Mkr erfordras för att klara erforderlig utbyggnad under detta år. Kontoret anser att den del av investering som avser va-verksamheten bör enligt tidigare principer lånefinansieras till halva beloppet, 3.0 Mkr Kommunledningskontoret föreslår, under förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt förslag, att fullmäktige beviljar 6.0 Mkr för fortsatt utbyggnad av Lyviksberget. Vidare föreslås att finansiering sker ur eget kapital med 3.0 Mkr och 3.0 Mkr med lånefinansiering för va-verksamhet Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 80. Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 maj och beslutade föreslå fullmäktige att anslå 6.0 Mkr i extra anslag för utbyggnad av Lyviksbergets handelsområde. Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni 2007.

7 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (34) Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beviljar 6.0 Mkr för fortsatt utbyggnad av Lyviksberget 2. Finansiering sker ur eget kapital med 3.0 Mkr och 3.0 Mkr med lånefinansiering för va-verksamhet Kommunfullmäktige

8 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34) 143 KS 2007/ Planeringstal för åren Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till befolkningsramar för planeringen med hänsyn till förväntad befolkningsutveckling femton år framåt. Ramarna utgår från ett lägsta och högsta alternativ som visar det intervall som bör beaktas i budgetarbete och annan planering. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att resultatet år 2006 blev en befolkningsminskning på 60 personer jämfört med 245 personer år I tjänsteskrivelsen redovisas tre alternativ för planeringstal 2007 Gemensamma förutsättningar i alternativen är: åldersfördelningar för fruktsamhet, dödlighet, in- och utflyttade baseras på Ludvikas genomsnitt för de tre senaste åren utvecklingen av fruktsamhet liksom dödlighet följer rikes prognos, med utgångspunkt från Ludvikas nivå i startläget nivån på utflyttning baseras på åldersfördelade utflyttningsrisker de tre senaste åren. nivån för inflyttning bestäms genom antaganden utifrån ett historiskt perspektiv, och varierar i alternativen. Alternativ 1: Folkmängden ökar med 1245 personer till och med år Alternativ 2: Folkmängden minskar med cirka 1000 personer t o m år Alternativ 3: Folkmängden minskar med 2900 personer t o m år Kommunledningskontoret föreslår att planeringstalen 2007 och kommande 15 år ska utgå från alternativ 2, med alternativ 1 och 3 som högsta respektive lägsta ram. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 81. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att planeringstalen ska utgå från alternativ 2, med alternativ 1 och 3 som högsta respektive lägsta ram. 2. En avstämning av ramarna görs efter tredje kvartalet inför beslut om budget. Ekonomienheten Mark- och planeringsenheten E-akt

9 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (34) 144 KS 2007/ Yttrande över arbetsprogram för Västerhavets vattendistrikt Vattenmyndigheten i Västra Götalands län önskar kommunens synpunkter på ett arbetsprogram för Västerhavets vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Enningdalsälven vid norska gränsen Arbetsprogrammet syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bl a att kommunerna ska delta i vattenarbetet, både i planering, tillsynsarbete och utförande, men inte i vilken utsträckning och inte vilka resurser som kan komma att krävas. Kommunledningskontoret anser att det måste preciseras i planen vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Ludvika kommun representeras indirekt genom två av de organisationer som deltar i referensgrupperna; Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och Region Dalarna, vilket gör att kommunen har mycket litet inflytande över de beslut som kan komma att gälla kommunen och dess verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västra Götalands län. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 82. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2007 som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västra Götalands län. Mark- och plan för exp (inkl tjänsteskrivelse) E-akt

10 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34) 145 KS 2007/ Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten i Västmanlands län önskar kommunens synpunkter på ett arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster. Arbetsprogrammet syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter, medborgare och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bland annat att kommunerna ska delta i vattenarbetet, både i planering, tillsynsarbete och utförande, men inte i vilken utsträckning och inte vilka resurser som kan komma att krävas. Kommunledningskontoret anser att det måste preciseras i planen vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Kommunledningskontoret konstaterar att det i de olika referensgrupperna, tycks finnas en snedfördelning mot Mälardalen. Ludvika är endast representerat indirekt genom Kolbäcksåns vattenförbund, vilket gör att kommunen har mycket litet inflytande över de beslut som kan komma att gälla kommunen och dess verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnas tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västmanlands län. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 83. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2007 som sitt yttrande till Vattenmyndigheten i Västmanlands län. Mark- och plan för exp (inkl tjänsteskrivelse) E-akt

11 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34) 146 KS 2007/ Försäljning av del av fastigheten Ludvika By 2:10 till AEB Fastighet AB. Förhandlingar har förts med AEB Fastighet AB om försäljning av en industritomt på Lyviksberget. Tomten har en areal om kvm och priset uppgår till kr inklusive exploateringsersättning. Köparen har också under en tvåårsperiod rätt att köpa angränsande markområde för att successivt kunna bygga ut lokaler åt företagsgruppen som omfattar entreprenadverksamhet, maskinuthyrning och försäljningsverksamhet samt gemensam administration för de olika företag som ingår i gruppen. Köparen planerar att påbörja uppförandet av en första byggnad under augusti månad. Kontraktsvillkor i övrigt framgår av bifogade förslag till avtal. Ett förslag till köpekontraktet finns bilagt tjänsteskrivelsen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2007 från kommunledningskontoret framgår att de åtgärder som kommunen måste vidtaga är att bygga ut en gata in i kvarteret, bygga ut vatten och avloppsledningar samt ansvara för att befintlig teleledning flyttas. I anslutning till tomten finns ett mindre gruvhål (fornlämning) som det behövs tillstånd av länsstyrelsen för att få fyllas igen. Tidsplanen som tagits fram utgår från att arbetena kommer att påbörjas under augusti månad, med undantag av vissa anläggningsarbeten som kommer att utföras vid tidigare tidpunkt. Kommunledningskontoret föreslår att köpekontraktet godkänns. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i tjänsteskrivelsen bifogat köpekontrakt, varigenom AEB Fastighet AB förvärvar del av fastigheten Ludvika By 2:10. Mark- och planeringsenheten E-akt

12 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (34) 147 KS 2007/ Försäljning av del av fastigheten Ludvika By 2:10 till LA Invest, Lars Andersson. Förhandlingar har förts med Lars Andersson om försäljning av en industritomt vid Lyviksberget. Tomten har en areal om kvm och priset uppgår till kr inklusive exploateringsersättning. Lars Andersson driver idag ett företag som importerar bilar, främst dragbilar i storlek mellan vanliga personbilar och lastbilar. Dessa bilar säljs sedan vidare till kunder inom en stor del av landet. Köparen planerar att uppföra en byggnad om ca 1000 kvm på tomten och kommer i första hand att fortsätta med sin försäljningsverksamhet. Kontraktsvillkor i övrigt framgår av bifogade förslag till avtal. Ett förslag till köpekontrakt finns bilagt tjänsteskrivelse. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2007 från kommunledningskontoret framgår att de åtgärder som kommunen måste vidtaga är att bygga ut en väg in i kvarteret, bygga ut vatten och avloppsledningar samt ansvara för att befintlig kraftledning flyttas. Arbetena kommer huvudsakligen att påbörjas under augusti månad med undantag av vissa anläggningsarbeten som kommer att utföras vid tidigare tidpunkt. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i tjänsteskrivelsen bifogat köpekontrakt, varigenom LA Invest/Lars Andersson förvärvar del av fastigheten Ludvika By 2:10. Mark- och planeringsenheten E-akt

13 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (34) 148 KS 2007/ Årsredovisning år 2006 Stiftelsen E Cassels Arbetarefond Stiftelsen E Cassels Arbetarefond har den 5 april 2007 överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för år 2006 till kommunen för godkännande. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2007 från kommunledningskontoret framgår att under åren 2003 och 2004 gick verksamheten ekonomiskt ihop. År 2005 bröts denna trend och resultatet blev ett underskott på 35 tkr och även år 2006 resulterar i underskott, nu med 49 tkr. Vidare framgår att i verksamhetsberättelsen beskrivs att underhållsbehovet är stort beträffande fasaden samt att värmesystemet inte fungerar tillfredsställande. Kommunledningskontoret anser att man, mot denna bakgrund, bör fundera över de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen. Årets verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen och de ekonomiska transaktionerna av årsredovisningen. Ur revisionsgranskningssynpunkt finns inget att anföra mot räkenskaperna och förvaltningen av stiftelsen. Utsedda revisorer verifierar att den ekonomiska redovisningen skett enligt god redovisningssed och att styrelsen följt tillämpliga lagar och förordningar. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige beviljar Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun ansvarsfrihet för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 85. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen E Cassels Arbetarefond i Ludvika kommun ansvarsfrihet för år Kommunfullmäktige

14 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (34) 149 KS 2007/ Skanning av leverantörsfakturor egen eller extern regi Ludvika kommuns volym av leverantörsfakturor omfattar idag cirka fakturor. I dagsläget skannar kommunen cirka 45 procent av dessa i egen regi. Återstoden hanteras fortfarande manuellt. För att fullt ut dra nytta av en elektronisk fakturahantering ska även återstoden av fakturavolymerna hanteras via skanningsrutin. Det är dock inte möjligt att idag hantera hela fakturavolymen med nuvarande personalresurser varför frågan uppkommit om samtliga leverantörsfakturor ska skannas i egen eller extern regi. I slutet av 2005 infördes i ett första steg fakturaskanning av leverantörsfakturor i Ludvika kommun. I dagsläget våren 2007 återstår två större förvaltningar, vård- och omsorgsförvaltningen samt tekniska kontoret, där skanning ännu inte har genomförts. Fakturavolymerna för dessa förvaltningar motsvarar cirka 55 procent av de totala fakturavolymerna i kommunen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår bland annat att fakturamottagning och skanningsmomentet idag sysselsätter en person inom kommunledningskontorets ekonomienhet till cirka 75 procent. Övrig tid ägnar handläggaren åt uppgifter inom kravsektionen. Den person som idag hanterar skanning har ingen möjlighet att hantera de tillkommande tunga förvaltningar som ännu inte infört skanning. Inom den närmaste tiden blir det också aktuellt att fundera kring lösning av kravhanteringsfunktionen då en person kommer att gå i pension under första kvartalet år Vidare framgår att nuvarande blandade arbetsroll med skanning och kravhantering samt med de resursutmaningar som måste hanteras för dessa arbetsuppgifter har tanken med extern hantering av skanning vuxit fram. Kommunledningskontoret anser att skanning i sig inte är en kärnuppgift i det kommunala uppdraget och arbetsmiljömässigt rör det sig om monotona arbetsuppgifter. En grov bedömning av personalresurser för att skanna i egen regi innebär ett personalbehov på minst 1,75 årsarbetare. Omräknat i belopp medför detta cirka 585 tkr i årlig personalkostnad. Förutom detta krävs även viss komplettering av tekniska utrustning. Kontakter har tagits med en skanningsleverantör. Nuvarande kostnad ligger på 4,10 kronor per faktura, det vill säga för kommunens del totalt 193 tkr. Även med skanning i extern regi måste kommunen ha en kontakt mot skanningsföretaget vilket uppskattas till en 50 procentig tjänst eller 167 tkr.

15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (34) Anpassning hos leverantören uppskattas till 20 tkr. Totalt innebär detta kostnader på 380 tkr år 1 för att sedan hamna på 360 tkr per år. Enligt dessa förutsättningar innebär skanning i extern regi en kostnadsbesparing på cirka 200 tkr årligen. En översiktig kostnadskalkyl visar att skanning i extern regi är ekonomiskt fördelaktigt samt att man arbetsmiljömässigt minimerar monotona arbetsuppgifter med risk för framtida yrkesskador. Kommunledningskontoret föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling av skanning i extern regi. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 86. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av skanning i extern regi. Ekonomienheten E-akt

16 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (34) 150 KS 2007/ Försäljning av LudvikaHems fastigheter i Grängesberg m m I ägardirektiven för LudvikaHem står det att bolaget skall bereda ägaren tillfälle att ta ställning till försäljningar överstigande 10 Mkr. I brev till kommunstyrelsen daterat den 7 maj 2007 beskrivs försäljning av fastighetsbeståndet i Grängesberg samt Oden 2 och Tor 2 och 3 i Ludvika. LudvikaHems styrelse önskar ägarens ställningstagande. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att förvaltningen av fastigheterna i Grängesberg är mycket oekonomisk för bolaget. Vidare framgår att det nu finns möjlighet att avyttra fastighetsbeståndet till en seriös köpare för en rimlig köpeskilling. För framtiden innebär försäljningen ett bättre ekonomiskt läge för bolaget. Kommunledningskontoret föreslår att LudvikaHem AB får sälja sitt fastighetsbestånd i Grängesberg samt Oden 2, Tor 2 och 3 i Ludvika. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 87. Behandling Sten G Johansson yrkar att halva fastighetsbeståndet i Grängesberg säljs nu och resten vid en senare tidpunkt. I övrigt yrkar han bifall till arbetsutskottets förslag. Mauritz Bropetters, Ivan Eriksson, Carl-David Dahlman och Annika Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag dels på Sten G Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att LudvikaHem AB får sälja sitt fastighetsbestånd i Grängesberg samt Oden 2 och Tor 2 och 3 i Ludvika. P g a jäv deltar inte Kjell Israelsson, Sören Finnström och Kurt Josefsson i handläggningen av ärendet. Kommunfullmäktige

17 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (34) 151 KS 2005/ Antagande av nytt näringslivsprogram Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till nytt näringslivsprogram. Detta program har sänt på remiss till bland annat Företagarna Ludvika, Ludvika Köpmän och kommunala nämnder. Remissinstanserna är positiva till förslaget och har synpunkter på vissa förtydliganden och förbättringar. Med anledning av svaren har justeringar gjorts i förslaget till program. Det nya förslaget är daterat 2 maj Beredning Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2007 att fullmäktige antar förslaget till näringslivsprogram Förslaget är daterat 2 maj Näringslivsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 14 och föreslog att programmet ska gälla under tiden Behandling Ivan Eriksson yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag på näringslivsprogram med följande ändringar i programmet: På sidan 3 under rubriken Förbättringsområden läggs en punkt till med lydelsen: Företagens möjligheter till tunga transporter förbättras. På sidan 5 under rubriken Kompetensområden ändras sista meningen till I de fall huvudansvaret ligger hos annan nämnd, exempelvis utbildningsfrågor och planering av centrum, ska kommunstyrelsens näringslivsenhet aktivt samverka med berörda nämnder. Maria Pettersson och Kjell Israelsson yrkar bifall till Ivan Erikssons yrkanden. Ordföranden ställer proposition på näringslivsutskottets förslag med Ivan Erikssons m fl ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt dessa. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar förslag till näringslivsprogram , daterad 2 maj 2007 med följande ändringar i programmet. - På sidan 3 under rubriken Förbättringsområden läggs en punkt till med lydelsen: Företagens möjligheter till tunga transporter förbättras.

18 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34) - På sidan 5 under rubriken Kompetensområden ändras sista meningen till I de fall huvudansvaret ligger hos annan nämnd, exempelvis utbildningsfrågor och planering av centrum, ska kommunstyrelsens näringslivsenhet aktivt samverka med berörda nämnder. Kommunfullmäktige

19 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (34) 152 Avgifter/taxor 2007 för matdistribution/servering och portabla trygghetslarm Budgetuppföljning 1 år 2007 visade ett resultat som avvek mot budget med 30,9 Mkr och var negativt med 18,9 Mkr. Driftverksamheten visade ett överdrag med 23,5 Mkr. Med anledning av denna resultatavvikelse beslutade fullmäktige den 26 april 2007, 86 om besparingskrav för nämnderna och uppdrog till vårdoch omsorgsnämnden att minska nuvarande budgetöverdrag med 15,0 Mkr, varav 11 Mkr avser EU-arbetstidsregler. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har den 25 maj beslutat föreslå fullmäktige följande besparingsåtgärder vad avser avgifter för matdistribution och portabla trygghetslarm. Matdistribution/servering Avgiften för distribuerad mat efter biståndsbeslut enligt SoL och måltidspriset för pensionärer vid vård- och omsorgsnämndens restauranger föreslås vara 45 kr per portion fr o m den 1juli Avgiften höjdes senast den 1 januari 2003 med 5 kr, från 30 kr till 35 kr per portion. Avgiften för matdistribution är momsbefriad och jämkas upp till 60 % i enlighet med lagen om maxtaxa. Måltidspriset vid vård- och omsorgsnämndens restauranger för pensionärer är inte momsbefriade och jämkas inte enligt lagen om maxtaxa. Lagen om maxtaxa syftar till att skydda enskild vårdtagares ekonomi mot oskäliga kommunala vårdavgifter. Lagen anger exakt summa som sammantaget kommunala vårdavgifter högst får vara och anger att överstigande vårdavgiftssumma måste jämkas. Maxtaxan reglerar också kommunens skyldighet att se till att enskild vårdtagare har tillräckliga medel kvar för att betala sin hyra och sitt vardagliga leverne. Lagen ser till att vårdavgifterna jämkas så att enskild inte betalar för mycket i avgift och samtidigt ser till att den enskilde har tillräckliga medel kvar för sitt uppehälle i övrigt. Portabla trygghetslarm Avgiften för portabla larm föreslås vara 200 kr per månad fr o m 1juli Avgiften höjdes senast den 1 januari 2004 med 50 kr, från 50 kr till 100 kr per månad.

20 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (34) Avgiften kan jämkas i sin helhet utifrån ekonomiska behov i enlighet med lagen om maxtaxa. Avgiften är momsbefriad. Vård- och omsorgsnämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för distribuerad mat efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och måltidspriset för pensionärer vid vård- och omsorgsnämndens restauranger ska vara 45 kr per portion. 2. Avgiften för portabla larm ska vara 200 kr per månad. 3. Ändringarna träder i kraft den 1juli Kommunfullmäktige

21 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34) 153 KS 2007/697 Ändring av arbetstidsmåttet inom hemtjänsten Budgetuppföljning 1 år 2007 visade ett resultat som avvek mot budget med 30,9 Mkr och var negativt med 18,9 Mkr. Driftverksamheten visade ett överdrag med 23,5 Mkr. Med anledning av denna resultatavvikelse beslutade fullmäktige den 26 april 2007, 86 om besparingskrav för nämnderna och uppdrog till vårdoch omsorgsnämnden att minska nuvarande budgetöverdrag med 15,0 Mkr, varav 11 Mkr avser EU-arbetstidsregler. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har den 25 maj beslutat föreslå fullmäktige följande besparingsåtgärder: - Heltidsarbetstiden för personal i hemtjänsten återgår till 37 tim/vecka från den 1juli 2007 och den hemtjänstpersonal som arbetat heltid under projektet får om så önskas bibehålla heltidstjänsten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar att under 2002 togs ett beslut om att under en försöksperiod på ett år ändra arbetstidsmåttet för vårdpersonal inom hemtjänsten i ordinärt boende. Försöksperioden förlängdes sedan. Försöket med arbetstidsförkortning var ett led i att få ner sjukfrånvaron, få personalen att må bättre och använda mer av sin fritid till hälsobefrämjande åtgärder. Åtgärderna har varit en förmån för personalen att få sänkt arbetstid med heltidslön. 157 tillsvidareanställda omfattades av försöket. Samtidigt som införandet av arbetstidsförkortningen, infördes arbetstidssystemet Time Care för hemtjänstgrupperna i Grängesberg och Högberget. 1 april 2002 startade den första gruppen och i januari 2003 var arbetstidsförkortningen helt genomförd i alla sex hemtjänstgrupperna. Under försöksperioden 2002 arbetade personalen som valde heltid 32,50 tim/vecka mot normalarbetstiden 37,00 tim/vecka. De arbetstagare som valde att fortsätta på sin grundsysselsättningsgrad fick beräkna den utifrån heltidsarbetstidsmåttet, 32,5 tim/vecka. Under hösten 2003 återtogs en del av arbetstidsförkortningen och ändrades då till 34,5 tim/vecka. Den anställde fick välja att under pågående försöksperiod utöka sina arbetstimmar eller att arbeta kvar på sin grundsysselsättningsgrad. Förändringen gjordes av ekonomiska skäl. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en jämförelse mellan första kvartalet 2002 och första kvartalet 2005 i ett antal hemtjänstgrupper. Vid jämförelsen har inte sjuk- frånvaron minskat i grupperna. Mellan åren har personalgrupperna förändrats, ordinarie personal har slutat och nya tillkommit.

22 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (34) Ett flertal andra kommuner som gick in i arbetstidsförkortningsprojekt har lagt ner dessa, då effekterna man förväntat sig inte effektuerats, samt att de ekonomiska konsekvenserna blivit betungande. I vård- och omsorgsnämndens förslag till åtgärdsplan beräknas återtagande av arbetstidsförkortningen till tkr på helårseffekt. Genomförs förändringen från den 1juli 2007 beräknas effekten ge tkr. Vård- och omsorgsnämnden kommer att behandla ärendet den 13 juni Arbetstidsförändringen är MBL informerad/förhandlad inom vård- och omsorgsförvaltningens samverkansorganisation. Behandling Maria Pettersson och Ivan Eriksson yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens beslut samt att ändringarna träder i kraft när erforderliga beslut fattats, dock senast den 1 september Till detta yrkar Mauritz Bropetters och Annika Nilsson yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige - under förutsättning av vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att heltidsarbetstiden för personal i hemtjänsten återgår till 37 tim/vecka och att den hemtjänstpersonal som arbetat heltid under projektet får om så önskas bibehålla heltidstjänsten. 2. Ändringen träder i kraft när erforderliga beslut fattats, dock senast den 1 september Kommunfullmäktige

23 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34) 154 KS 2005/ Svar på revisionsrapport om uppföljning av styrdokument och direktiv för LudvikaHem AB Lekmannarevisorn i LudvikaHem AB har den 16 december 2005 avgivit en revisionsrapport. Av rapporterna framgår bland annat att revisorn anser att bolaget saknar tydlig ägarstyrning. Revisorn anser också att fullmäktige ska anta en företagspolicy. Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2006, 46, att kommunstyrelsen ämnar svara på rapporten under första halvåret 2007, efter det att den tillträdande kommunstyrelsen diskuterat bolagen och dess styrning. Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 att anta nya ägardirektiv för LudvikaHem. Dessa ägardirektiv innehåller bland annat följande rubriker - Bolaget som organ för kommunal verksamhet - Kommunens direktivrätt - Kommunens insyn och ledningsfunktion, information - Bolagets verksamhet - Inriktning och krav på bolaget - Koncernsamverkan - Förvaltningsberättelsens innehåll - Revision Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att de ägardirektiv som fullmäktige antog den 26 april 2007 är betydligt mer omfattande än de direktiv som funnits tidigare. De nya ägardirektiven är ett led i att få tydligare ägarstyrning av bolaget. I direktiven finns inte upptaget sådant som är stadgat i lag till exempel allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. LudvikaHem förutsätts följa gällande lagstiftning. Kommunledningskontoret anser att de nya ägardirektiven bör utvärderas efter något år. Utvärderingen kan leda både till en revidering och till en fortsatt utveckling av direktiven. Ägardirektiv bör ses över minst en gång per mandatperiod. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen meddelar lekmannarevisorn att nya ägardirektiv är fastställda för LudvikaHem AB Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 88.

24 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (34) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen meddelar lekmannarevisorn att nya ägardirektiv är fastställda för LudvikaHem AB. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse Anm fullmäktige E-akt

25 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (34) 155 KS 2007/ Yttrande över förslag till renhållningsordning för Ludvika kommun Förslag till renhållningsordning har upprättats. Renhållningsordningen består dels av föreskrifter för avfallshantering samt dels av en avfallsplan. Föreskrifterna om avfallshantering innehåller kommunens bestämmelser för avfallshanteringen och ska efter utställning fastställas av kommunfullmäktige. Av föreskrifterna framgår bland annat vilka rättigheter och skyldigheter olika aktörer har. Det framgår också under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall och annat avfall som uppkommit hos dem. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen samt kommunens mål för att minska avfallets mängd och farlighet. Det har även upprättats ett åtgärdsprogram som redovisar de åtgärder som krävs för att uppnå målen i avfallsplanen. Tekniska nämnden beslutade den 17 januari 2007, 1, att godkänna renhållningsordningen för utställning och remiss. Beredning Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 11 maj framgår bland annat följande: Nuvarande renhållningsordning är gammal och otidsenlig. Nytt för förslaget till ny renhållningsordning är att den arbetats fram genom ett samarbete mellan länets kommuner och länsstyrelsen. Detta anser kommunledningskontoret är en fördel eftersom skillnaderna mellan kommunerna minskar. Det underlättar för de som är berörda av fler än en kommuns renhållning. Kommunledningskontoret anser att namnen på de nämnder som avses i renhållningsordningen konsekvent ska skrivas ut i klartext. Renhållningsordningen berör bland annat kommunmedlemmar och dessa bör kunna läsa i bestämmelserna vilken nämnd de ska vända sig till i visst ärende. I förslaget till föreskrifter finns bestämmelser om att kommunstyrelsen har rätt att göra mindre tillägg och ändringar i föreskrifterna och att tekniska nämnden har rätt att generellt förändra hämtningsintervall för kärl- och säckavfall. Kommunledningskontoret anser att om det ska göras förändringar i föreskrifterna så ska det göras av antingen kommunfullmäktige eller tekniska nämnden. Tekniska nämnden som har verksamhetsansvaret för renhållningen borde få rätten att besluta om mindre tillägg och ändringar.

26 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (34) Beslut om tillägg eller ändringar ska däremot anmälas till kommunfullmäktige eftersom fullmäktige fastställt föreskrifterna. Åtgärdsprogrammet redovisar åtgärder som krävs för att uppnå målen i avfallsplanen bör fastställas av tekniska nämnden eftersom den har det budget- och verksamhetsmässiga ansvaret för renhållningen. Resultatet av uppföljningen ska enligt avfallsplanen rapporteras till bland annat kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret anser att det i stället ska vara kommunfullmäktige som ska ha rapport om hur målen för verksamheten uppfylls. Rapporten till kommunfullmäktige kan med fördel göras i årsredovisningen där nämndens övriga verksamhet redovisas. Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen antar denna tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande över renhållningsordningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 89. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2007 som sitt eget yttrande över renhållningsordningen. Tekniska nämnden, inkl tjänsteskrivelse E-akt

27 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (34) 156 KS 2007/ Förtätning Park/Stallbackens ro Inom social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden genomförs kontinuerligt en översyn av förvaltningens lokalanvändning. I samband med sjunkande elevantal är det nödvändigt att lokalanvändningen minskar för att inte hyreskostnaden per elev ska påverka personaltätheten negativt. Beredning Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 21 maj 2007 framgår att elevantalet på Parkskolan har sjunkit så att man inte längre behöver använda Lilla Park för skolverksamhet. Detta ger möjlighet att använda dessa lokaler för andra ändamål. Inom rektorsområdet ligger två förskolor, Furuvägen och Kyrkbacken, som är inhyrda lokaler ägda av Riksbyggen. Dessa förskolor kommer att flytta in i Lilla Park till höstterminen För att Lilla Park ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamhet har tekniska kontoret beräknat ombyggnadskostnaden till 750 tkr. Vid sitt sammanträde den 9 maj 2007 behandlade social- och utbildningsnämndens arbetsutskott en begäran hos kommunstyrelsen att få disponera 750 tkr för att bygga om Lilla Park. Social- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2006, 6, beslutades om förslag till budget Under tekniska nämndens fastighetsförvaltning beslutade kommunfullmäktige att anslå 1 Mkr till förtätningsmedel för skollokaler. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 maj 2007, 127, att bifalla en begäran från social- och utbildningsnämndens om att få disponera 250 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation av Nyhammars skola. Kommunledningskontoret finner att den föreslagna lösningen väl överensstämmer med intentionerna i skolutredningen och föreslår att kommunstyrelsen bifaller social- och utbildningsnämndens begäran om att få disponera 750 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation enligt redovisat förslag Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 90.

28 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (34) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen bifaller social- och utbildningsnämndens begäran om att få disponera 750 tkr ur anslaget för förtätning till ombyggnation enligt redovisat förslag. Social- och utbildningsnämnden Ekonomienheten E-akt

29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (34) 157 KS 2007/ Personalberättelse 2006 Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till personalberättelse för Ludvika kommun Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2007 från kommunledningskontoret framgår att ambitionen med personalberättelsen är att ge en mer kvalitativ beskrivning av medarbetarna än vad som traditionellt låter sig fångas i årsredovisningar. Förhoppning är att personalberättelsen ska bidra till ökad kännedom om kommunens medarbetare och öka möjligheterna att se samband mellan personalsatsningar och effekterna av dessa. Personalberättelsen ska även kunna utgöra underlag för förvaltningarnas personalstrategiska arbete. En personalekonomisk sammanställning finns även i kommunens årsredovisning. Personalutskottet behandlade ärendet den 22 maj 2007, 6. Behandling Maria Pettersson yrkar att vissa redaktionella ändringar görs i berättelsen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner Ludvika kommuns personalberättelse Kommunfullmäktige

30 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (34) 158 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. a) KS 2007/ Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 37, , b) KS 2007/ Kommunstyrelsens planutskott 6-7, c) KS 2007/ Kommunstyrelsens näringslivsutskott 13-19, d) KS 2007/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 64-73, , Kommunstyrelsens ordförande delegation e) KS 2007/ Fullmakt för Sören Grandelius att vid årsstämma med Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB företräda Ludvika kommun samt utöva vår rösträtt och föra vår talan vid årsstämman f) Datum Fastighet Löpnummer i diariet Grängesberg 1: Laxbro 1: Saxhyttan 117: Persbo 1: Övre Marnäs 4: Gravendal 2: Skallberget 3:1 679 Delegation planeringschefen g) KS 2007/ Beslut att tillsvidareanställa Britta Ivarsson som mätningstekniker med tillträdesdag efter överenskommelse.

31 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (34) h) KS 2007/ Beslut daterat att kommunen upplåter servitut på fastigheten Sörvik 28:1 i) KS 2007/ Beslut daterat förfrågan om namn på ny mötesstation Klenshyttan från Banverket projektdistrikt Nord. Ludvika instämmer i föreslaget namn. Delegation handläggare j) KS 2007/ Beslut daterat till Länsstyrelsen Dalarnas län ( ). Ludvika kommun har inget att erinra mot användandet av övervakningskamera Västerbergslagens Värme AB. k) KS 2007/ Beslut till Länsstyrelsen Dalarnas län ( ). Ludvika har inget att erinra mot kameraövervakning Ludvika Sport KB. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Akten

32 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (34) 159 Redovisning av meddelanden Protokoll a) Västerbergslagens utbildningscentrum VBU b) Region Dalarna , c) MittDalarna beredningsanteckningar d) Utvecklingsbolaget MittDalarna AB e) KS 2007/ Regiondjursjukhuset Strömsholm årsmöte f) Västerbergslagens visionsgrupp g) KS 2007/ Utvecklingsbolaget Mittdalarna AB bolagsstämma Övrigt h) KS 2007/ från Länsstyrelsen dalarnas län tillstånd att bruka övervakningskamera Västerbergslagens Värme AB. i) KS 2007/ från Länsstyrelsen dalarnas län tillstånd att bruka övervakningskamera Grand hotel Elektra. j) KS 2007/ Integrationsverket prognosbrev, maj 2007 regeringen utlovar extrapengar för mottagande av flyktingar. k) KS 2007/ Region Dalarna beslut i nämnden för primärkommunala frågor den 27 april Kallelse l) KS 2007/ Gullspångälvens vattenvårdsförbund årsmöte den 8 juni 2007.

33 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (34) m) KS 2007/ AB Samarkand2015 ordinarie bolagsstämma den 28 maj n) KS 2007/ DAKA (Dalarnas specialavfall AB) ordinarie bolagsstämma den 4 juni o) KS 2007/ AB Dalatrafik årsstämma den 1 juni 2007 p) KS 2007/ Föreningen Samarkand2015 ordinarie föreningsstämma den 28 maj q) KS 2007/ Sveriges kommuner och landsting kallelse ordinarie kongress den november. Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen av meddelandena godkänns. Akten

34 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (34) 160 Avslutning Ordföranden önskar ledamöter och ersättare en trevlig sommar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 januari 2009, kl. 14.00-15.45 Beslutande Pettersson Maria, s ej 8 Eriksson Ivan, s ej 8 Israelsson Kjell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 april, kl 14:00-15.35 Beslutande Maria Pettersson, S Ivan Eriksson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-02-06

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-02-06 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 februari 2007 kl 14.00-17.35 Beslutande se sidan 2 Övriga se sidan 3 Underskrifter 46-77

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl 14.00-14.45 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:00-15.15 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M)ej 117 Sören Finnström (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl. 13.15-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sten G Johansson

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 april 2010, kl 14.00-15.00 ande Sören Grandelius, S Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl 14.00-15.45 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell, M Granström

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl 14.00-14.45 ande Pettersson Maria, s Josefsson Kurt, bop,ej 204 Finnström Sören, s, ej

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 augusti 2009, kl. 14.00 15.40 Beslutande Pettersson Maria, s, ej 112, 122 Israelsson Kjell, m, ej 122 Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 17.00-20.55 ande se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, representant

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl 14.30 17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) 9-13 Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-09

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-09 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 9 januari 2007 kl 14.00-16.45 Beslutande Pettersson Maria s Eriksson Ivan s Israelsson Kjell

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl 14.00 15.55 Beslutande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Eriksson Ivan, s Israelsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Lars-Göran Fahlborg (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl 14.00-15.55 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer