Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari Klockan Ajourne'ring ( 85). Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Micael Glennfalk (m), ordförande PerAke Svensson (c) Jan Henriksson (s) Tomas Peterson (m) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Helen Nilsson (s) Anna Svensson ( c) Emma Thoren (mp) Magnus Gustafsson (m) Eva Berglund (s) Börje Forss (fp) Bo Stigstedt (s) FastighetschefBo Lennstam 89 RäddningschefTommy Lindström 90 Risk- och sårbarhetssamordnare Bengt Jonsson 90 Bibliotekschef Margret Halvardson 91 Kultur- och fritidschef Anders Eriksson 92 Stf. kommun chef/ekonomichef Staffan Leijon Vik. kommunsekreterare Ewa Gunnarsson Kl Tomas Peterson Justeringens plats tid Vimmerby den 15 februari 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Tomas Peterson ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Ewa Gunna son

2 1(1) KS 72 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Tomas Peterson (m) att tillsammans med ordförande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll.

3 1(1) KS 73 Kommunstyrelseförvaltningen informerar - finansrapport Kommunstyrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Staffan Leijon för finansrapporten per

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidor 1(1) KS 74 Dnr 49/2011 Kod 016 Angående eventuella problem med höga vattenflöden i samband med kommande snösmältning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen överlämnar föreliggande brev till teknik- och servicenämnden, Räddningstjänsten och risk- och sårbarhetssamordnare Bengt Jonsson för kännedom. Sammanfattning Vid dagens sammanträde föreligger ett brev från Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen vill göra kommunerna uppmärksamma på vikten av planering inför snösmältningen. De statliga resurser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har är avsedda att användas när framförallt samhällsviktiga intressen hotas och de lokala eller regionala resurserna inte räcker till. Kommunerna ska inte rälma med dessa resurser vid återkommande översvämningar på kända platser. Kommunstyrelsen anser att informationen ska överlämnas till telmik- och servicenämnden, Räddningstjänsten och risk- och sårbarhetsanordnare Bengt Jonsson för kännedom. Beslutsunderlag Brev från Länsstyrelsen i Kalmar län (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Teknik- och servicenämnden Räddningstj änsten Risk-och sårbarhets samordnare Bengt Jonsson

5 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 75 Dnr Meddelanden 2011 Kommunstyrelsens beslut Följande meddelanden läggs till handlingarna: Dnr 434/2010 ID Energimyndigheten meddelar att Vimmerby kommun beviljas stöd motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader, dock högst kronor, för genomförande av projektet Energi- och klimatrådgivning - Vimmerby kommun under tiden till Dnr 6/2011 ID Vimmerby IF meddelar, för kännedom, att föreningen anhåller om att få disponera lokaler och spelplaner i samband med Bullerby Cup 2011 under tiden till Dnr ID Plan- och bygglovavdelningen återupptar arbetet med detaljplan för fastigheten Snokebo 1 :49 (vid Snesnaren) under sommaren 2011.

6 1(1) KS 76 Dnr 52/2011 Kod 019 Del av fastigheten Vimmerby 3:3 samt del av fastigheten Järpen 3 - förslag till utvecklingsplan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till teknik- och servicenämnden och planeringsavdelningen för behandling. Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (m) har mottagit ett förslag från Johan Hemmingsson angående utveckling av platsen mellan Konsumhuset och Thornbergs Foto i Vimmerby. Området består av del av fastigheten Vimmerby 3:3 och del av fastigheten Järpen 3. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen anser att ärendet ska överlämnas till teknik- och servicenämnden och planeringsavdelningen för behandling. Beslutsunderlag Skrivelse från Johan Hemmingsson (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Johan Hemmingsson Teknik- och servicenämnden Planeringsavdelningen Protokollju~terare

7 Sammanträdes datum 1(4) KS 77 Dnr 311/2008 Kod 109 Motion om att utarbeta en strategi över vad vi vill med kommunens vänorter Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering av befintliga vänortskontakter samt att utarbeta en strategi internationella kontakter i Vimmerby kommun 2. utvärderingen och förslag till strategi för internationella kontakter skall presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj Sammanfattning Jan Henriksson (s) och Eva Berglund (s) har genom motion väckt frågan om att utarbeta en strategi över vad vi vill med kommunens vänorter. Vimmerby kommun har vänorter i de nordiska länderna plus Litauen och USA. Strategi för arbetet saknas. Behöver Vimmerby kommun ha de vänorter vi har eller skall nya skaffas? Jan Henriksson (s) och Eva Berglund (s) yrkar att en utvärdering görs av de vänortskontakter vi har och vad de haft för betydelse för kommunen och vänorten och att en strategi arbetas fram som skall ligga till grund för kommunens vänortsarbete. Motionen har varit ute på remiss hos partigrupperna, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet. Flertalet av remissinstanserna är positiva till motionen och tycker det är bra att utvärdering görs och att en strategi kommer till. Beslutsunderlag Motion väckt av Jan Henriksson (s) och Eva Berglund (s), ID Kommunfullmäktiges beslut KF 168, Kommunstyrelsens beslut KS 249, Yttrande kultur- och fritidsnämnden, KFN 16,

8 2(4) Yttrande moderaterna, Yttrande barn-pch ungdomsnämnden BUN 34, Yttrande laistdemolaaterna Yttrande ungdomsrådet Yttrande miljöpartiet Yttrande socialdemolaaterna Tj änsteslaivelse upprättad av kanslichef Therese Jigsved (ID ). Ärendet Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, ungdomsrådet och partigrupperna för yttrande. Yttranden har kommit in från barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, ungdomsrådet, moderaterna, laistdemolaaterna, miljöpartiet och socialdemokraterna. Centern, vänsterpartiet och folkpartiet har ej svarat. Sammanfattningsvis har följande synpunkter lämnats: Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är positiv till motionen och föreslår att kansli enheten skall arbeta fram en strategi samt göra en utvärdering över vänortsutbytena. Nämnden poängterar att kommunen bör ha en långsiktig tanke bakom projekten som kommunen arbetar med. Antalet vänorter bör ej utökas. Till yttrandet har bifogats en skrivelse från föreningen Norden som kan utgöra underlag för utvärdering. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden redogör för i sitt yttrande för det internationella arbete som skolorna i kommunen har haft med olika vänorter och även andra orter under ett antal år. En plan för internationella kontakter håller på att tas fram för gymnasiet. F ör barn- och ungdomsnämnden är inte framtagande av en övergripande kommunal strategiplan ett prioriterat ärende. Barn- och ungdomsnämnden för fram att deras verksamheter kommer att arbeta med dessa frågor oavsett om det finns en kommunal strategiplan eller ej. Moderaterna Moderaterna är positiva till motionen och påtalar att en analys över kostnads- och nyttoeffekten behöver göras. Respektive vänort bör tillfrågas om deras syn på verksamheten. Kristdemokraterna Kristdemolaaterna är positiva till motionen och föreslår bifall.

9 Sammantritdesdatum 3(4) Ungdomsrådet Ungdomsrådetflkriver i sitt yttrande att kommunen ska satsa på de befintliga vänorterna och är positiva till en omstrukturering av vänortsarbetet. De anser att det skall ge något för kommunen och de inblandade. Man kan ha kvar de nordiska vänorterna men även utveckla kontakter med andra orter. Arbetet bör ingå i basverksamheten. Miljöpartiet Milj öpartiet har inga synpunkter på denna motion. Socialdemokraterna Socialdemokraterna skriver i sitt yttrande om kommunens vänorter i Norden samt de två som finns utanför N orden. Intresset verkar större för kontakter utanför Norden och kommunen har även etablerat kontakter t ex i Afrika och Asien, dock ej med vänortsstatus. Socialdemokraternas slutsatser blir att vänorten i USA bör avvecklas då det ej skett någon samverkan på flera år, vänorten i Litauen skall vara kvar och att vänorterna i de nordiska länderna skall vara kvar, men att Vimmerby håller låg profil i förhållande till de nordiska vänorterna. Kansliavdelningens bedömning Motionärerna yrkar att en utvärdering görs av de vänortskontakter vi har och vad de haft för betydelse för kommunen och vänorten och att en strategi arbetas fram som skall ligga till grund för kommunens vänortsarbete. En utvärdering av vänorts arbetet behöver göras och en strategi behöver också tas fram för det framtida vänorts arbetet. Idag bedrivs mycket arbete med internationella kontakter inom kommunen, främst inom skolorna. Det finns också mycket kontakter med Olier som ej är vänorter. En övergripande kommunal strategi bör därför inbegripa även kontakter med andra orter än vänorter. Kansliavdelningen förslag är att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering av befintliga vänortskontakter samt att utarbeta förslag till strategi för internationella kontakter i Vimmerby kommun. Uppdraget att ta fram utvärdering och förslag till strategi bör gå till kansliavdelningen. Ärendet diskuteras. Yrkanden Jan Henriksson (s) yrkar, med instämmande av PerAke Svensson (c) och Göran Gustafsson (kd), bifall till kansliavdelningens förslag.

10 Sammantrlldesdatum 4(4) " Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

11 1(3) KS 78 Dm Kod 214 Detaljplan för fastigheten Lansen 9 i Vimmerby stad - anta Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättad detaljplan för fastigheten Lansen 9 i Vimmerby stad. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat utlåtande daterat Ärendet Under 2009 startade planeringen av byggnation aven förskola med flera avdelningar i Vimmerby stad. Vid teknik- och servicenämndens sammanträde TSN 14, , bifölls byggnation av ny förskola med sex avdelningar i kvarteret Lansen. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrkte byggnationen vid sammanträde BUN 7, Arbetsutskottet behandlade teknik- och servicenämndens förslag vid sitt sammanträde KSAU 33, , och beslutade då att återremittera ärendet till teknik-och servicenämnden och barn- och ungdomsnämnden för att utreda och ge förslag på planering av trafiklösningar och parkeringar för betjäning av förskolan, alternativ lokalisering av förskolan om trafik- och parkeringsproblem ej får en trafiksäkerhetsmässig och logistiskt godtagbar lösning och alternativ till kommunal byggnation och drift av förskolan. Arbetsutskottet behandlade vid sitt sammanträde KSAU 68, , förslag från planeringsavdelningen avseende erforderlig revidering av gällande detaljplan för fastigheten Lansen 9 och del av fastigheten Vimmerby 3:3. Det är främst behovet aven förändrad trafikföring för betjäning av den planerade förskolan som föranleder förslaget. Vid sammanträdet beslutade arbetsutskottet ge planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till reviderad detaljplan för fastigheten Lansen 9 samt del av Vimmerby 3:3 i Vimmerby stad i syfte att möjliggöra erforderliga trafiklösningar. Arbetsutskottet behandlade vid sammanträdet KSAU 138, , förslag till detaljplan för fastigheten Lansen 9 samt del av Vimmerby 3:3 i ProtokolJjusterare

12 2(3) Vimmerby stad. Utskottet beslutade därvid att utskicka detaljplaneförslaget på samråd., Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 211, , redogjorde planeringsavdelningen för synpunkter som inkommit gällande förslaget till reviderad detaljplan för fastigheten Lansen 9 samt del av Vimmerby 3:3 i Vimmerby stad. Planeringsavdelningen gjorde bedömningen att de inkomna synpunkterna är av sådan art att det inte är möjligt att fortsätta planarbetet i syfte att skapa förutsättningar för byggnation av förskola på fastigheterna. Frågan om omlokalisering av den framtida förskolan hade behandlats i berörda förvaltningar, och uppfattningen att det är möjligt att lokalisera förskolan till fastigheten Eleven (i anslutning till "Cirkusplatsen") i Vimmerby stad hade framförts. Arbetsutskottet beslutade därför att planarbetet, gällande revidering av detaljplanen för att skapa förutsättningar för byggnation av förskola, avslutas. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 258, , fick planeringsavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Lansen 9 och del av Vimmerby 3:3 till inriktning uppförande av gruppbostäder. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde KSAU 323, , att miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 PBL och 6 kap 11 MB för fastigheten Lansen 9 samt del av Vimmerby 3:3 i Vimmerby stad inte behöver upprättas då genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan ur natur- och kulturmiljösynpunkt eller på människors hälsa. Ändringen från inriktning förskola till inriktning gruppbostäder har resulterat i att den del av detaljplanen som ursprungligen innefattade del av fastigheten Vimmerby 3:3 har tagits bort. Den reviderade detaljplanen omfattar endast fastigheten Lansen 9. Detaljplanen var utsänd på samrådsremiss enligt PBL 5 kap till myndigheter, nämnder och sakägare under tiden till Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde KSAU 403, , att godkänna samrådsredogörelsen och att ställa ut detaljplanen för granskning enligt PBL 5 kap 23. Detaljplanen var därefter utställd under perioden ti1l Under utställningsperioden inkom inte några erinringar mot förslaget. Vid dagens sammanträde föreligger antagandebrev, utlåtande, genomförandebeskrivning, planbeskrivning och plankarta. Samtliga handlingar är upprättade av planeringsavdelningen. Ärendet diskuteras.

13 Sammanträdes datum 3(3).; Yrkanden Jan Henriksson (s) yrkar, med instämmande av PerAke Svensson (c) och Göran Gustafsson (kd), bifall till detaljplanen. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens förslag TSN 54, Arbetsutskottets beslut KSAU 134, Arbetsutskottets beslut KSAU 259, Teknik- och servicenämndens beslut TSN 14, Barn- och ungdomsnämndens beslut BUN 7, Arbetsutskottets beslut KSAU 33, Arbetsutskottets beslut KSAU 68, Arbetsutskottets beslut KSAU 138, Planbeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Genomförandebeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Arbetsutskottets beslut KSAU 187, Arbetsutskottets beslut KSAU 211, Samrådsredogörelse upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Antagandebrev upprättat av planingsavdelningen (ID ). Utlåtande upprättat av planeringsavdelningen (ID ). Genomförandebeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Planbeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Plankarta upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Planeringsavdelningen

14 1(3) KS 79 Dnr 254/2008 Kod 214 Detaljplan för fastigheten Sämskmakaren 10 i Vimmerby stad - anta Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättad detaljplan för fastigheten Sämskmakaren 10 i Vimmerby stad. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat utlåtande daterat Sammanfattning Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet KSAU 335, , att anta reviderad detaljplan för fastigheten Sämskmakaren 10. Detaljplanen hanterades genom enkelt planförfarande och möjliggör en utökad byggrätt för bostäder på fastigheten Sämskmakaren 10. Vid miljö- och byggnämndens sammanträde MBN 240, , förelåg begäran om bygglov avseende byggnation av flerfamiljshus på fastigheterna Sämskmakaren 10 och 12. Den föreslagna byggnationen vad avser ett av dessa hus strider mot gällande detaljplan. Miljö- och byggnämnden beviljade trots detta bygglov under förutsättning av att detaljplanen revideras. Planuppdrag gavs av arbetsutskottet vid sammanträdet KSAU 330, De båda fastigheterna har senare undergått fastighetsreglering då Sämskmakaren 12 inlemmats i Sämskmakaren 10. Arbetsutskottet behandlade förslag till behovsbedömning gällande fastigheten Sämskmakaren 10 vid sitt sammanträde KSAU 267, Arbetsutskottet beslutade då att kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 PBL och 6 kap 11 MB ej behöver upprättas för detaljplanen för Sämskmakaren 10 eftersom detaljplanen ej kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan ur naturoch kultursynpunkt eller på människors hälsa.

15 2(3) Vid sammanträdet KSAU 341, , beslutade arbetsutskottet att planarbetet förjastigheten skulle övergå från enkelt till normalt planförfarande. Arbetsutskottet godkände detaljplaneförslaget för utställning vid sammanträde KSAU 405, Detaljplanen var därefter utställd under perioden till Under utställningstiden inkom en synpunkt. Fastighetsägaren till Sämskmakaren 10 meddelade att han vidhåller tidigare synpunkt att befintliga in- och utfarter mot Storgatan ska finnas kvar. Planeringsavdelningen har med anledning av den inkomna synpunkten varit i kontakt med polisen som meddelar att antalet in- och utfarter över gång- och cykelvägen mot Storgatan bör begränsas ror att höja trafiksäkerheten i området. Den befintliga in- och utfarten närmast gatukorsningen kan lösas mot Fältskärsgränd istället. Med anledning av polisens yttrande har ingen revidering av detaljplanen vidtagits. Vid dagens sammanträde föreligger antagandebrev, utlåtande, genomförandebeskrivning, planbeskrivning och plankarta. Samtliga handlingar är upprättade av planeringsavdelningen. Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar, med instämmande av Jan Henriksson (s) och Göran Gustafsson (kd), bifall till detaljplaneförslaget. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut KSAU 335, Miljö- och byggnämndens beslut MBN 240, Arbetsutskottets beslut KSAU 330, Arbetsutskottets beslut KSAU 267, Särskilt utlåtande, daterat , upprättat av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ). Arbetsutskottets beslut KSAU 341, Antagandebrev upprättat av planeringsavdelningen (ID ). Utlåtande upprättat av planeringsavdelningen (ID ). Genomförandebeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Planbeskrivning upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Plankarta upprättad av planeringsavdelningen (ID ).

16 3(3) Kommunstyrelsens förslag expedieras till: -, Kommunfullmäktige Planeringsavdelningen

17 1(1) KS 80 Dm Kod 041 Ändrade personalomkostnader år 2011 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. minska nämndernas budget för år 2011 med kronor 2. minska nämndernas budgetram för år 2012 med kronor. Ärendet Från och med år 2011 sker en minskning av personalomkostnader för avtalsförsäkringar med -0,10 procentenheter. Nämnderna har för mycket medel avsatta som personalomkostnader i budget år 2011 samt i budgetram för år Ekonomiavdelningen föreslår att nämndernas budget för år 2011 ska minskas med och att nämndernas budgetram för år 2012 ska minskas med samma summa. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Förslag till beslut upprättat av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige Protokolljustenre

18 .. ~~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 1(3) KS 81 Dnr 432/2010 Kod 007 Granskning av skanning av fakturor - svar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna upprättat svar och överlämna det till revisorerna som svar på revisionsrapporten avseende granskning av skanning av fakturor 2. ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram förslag till nytt attest- och utanordningsreglemente som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde ekonomiavdelningen får i uppdrag att under våren 2011 arbeta fram ett dokument för hantering av leverantörsfakturor 4. ekonomiavdelningen får i uppdrag att under våren 2011 genomföra en analys av konsekvenser av att fastighetsavdelningens redovisning flyttas över till ekonomisystemet Raindance samt kostnaderna för att kunna använda skanning i fastighets avdelningens ekonomisystem 5. ekonomiavdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten att hos skattemyndigheten ansöka om dispens att förkorta arkiveringstiden av pappersfakturor till tre år. Sammanfattning Komrev har på uppdrag av kommunernas revisorer genomfört en granskning av skanning av fakturor i Vimmerby kommun. Resultatet av deras granskning redovisas i deras rapport "Granskning av kommunstyrelsens rutiner för skanning av leverantörsfakturor". Vid revisorernas sammanträde beslutades att överlämna rappor-. ten till kommunstyrelsen för beaktande. Senast önskas svar där kommunstyrelsen redogör för vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av rapporten.

19 2(3) Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 30, , förelåg revisionsrapporten:, Kommunstyrelsen ansåg att dagens hantering av fakturor kan effektiviseras ytterligare och att en översyn bör göras över vilka som har inköpsrätt i kommunen. Det är viktigt med ett långsiktigt arbete att förbättra faktureringsrutinerna. Ekonomichef Staffan Leijon fick i uppdrag att dels ta fram svar på revisorernas granskningsrapport, dels att hos skattemyndigheten ansöka om dispens att förkorta arkiveringstiden av pappersfakturor till tre år. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomichef Staffan Leijons förslag till svar på revisionsrapporten: "Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att skanningen i huvudsak fungerar bra, men att det finns brister i kommunstyrelsens interna kontroll när det gäller säkerheten. Följande punkter bör åtgärdas. Kommunstyrelsen måste besluta om ett nytt attest- och utanordningsreglemente som är anpassat till dagens elektroniska hantering av betalningar. Ekonomikontorets förslag är att beslut om nytt attest- och utanordningsreglemente tas på kommunstyrelsen den 10 maj Kommunstyrelsen måste också upprätta ett dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med hanteringen av leverantörsfakturorna. Idag finns endast material som system leverantören har presenterat. Ekonomikontorets förslag är att ett dokument för hantering av leverantörsfakturor arbetas fram under våren Kommunstyrelsen bör överväga att inte undanta fastighetsavdelningen i skanningen av fakturorna. Ekonomikontorets förslag är att en analys genomförs under våren Analysen bör omfatta konsekvenserna av att fastighetsavdelningens redovisning flyttas över till ekonomisystemet Raindance, samt ta fram kostnader för att kunna använda skanning i fastighetsavdelningens ekonomisystem. Kommunstyrelsen bör införa hav på att regelbundet byta lösenord i både ekonomisystemet och skannings systemet. Krav på byte av lösenord kommer att införas under februari månad 2011.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidor 3(3) Kommunstyrelsen bör kräva att personalen som arbetar med skanningen hos konsulten skriver under en tystnadsplikt i och med att den kan förekomma fakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter. För personalen på avdelningen som arbetar med kommunens skanning finns sekretessavtal. Dessutom skall ansökas hos skattemyndigheten om dispens att förkorta arkiveringstiden av pappersfakturor till tre år. Efter diverse kontakter har framkommit bland annat frågeställningar runt arkiveringstidför fakturor som rör E U-projekt. Innan ställning tas till att ansöka om dispens bör frågan utredas ytterligare. " Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen godkänner svaret och skickar det till revisorerna som svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen anser att ekonomiavdelningen ska få i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. Beslutsunderlag Granskning av skanning av fakturor, upprättad av revisorerna (ID ). Kommunstyrelsens beslut KS 30, Förslag till svar på revisionsrapport, upprättat av ekonomichef Staffan Leijon (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Revisorerna Ekonomiavdelningen

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 82 Dm 32/2011 Kod 041 Medel för centralt utbildningsanslag inom personalavdelningen år 2011 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram finansieringsförslag för centralt utbildningsanslag för personalavdelningen år finansieringsförslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh angående medel för centralt utbildningsanslag inom personalavdelningen. Vid budgetberedningen inför år 2011 har inte uppmärksammats att detta centrala anslag funnits. Vid förändringen i den kommunalpolitiska organisationen vid årsskiftet 2010/2011 togs personalutskottet bort. I samband med detta försvann även personalutskottets anslag i budget. Anslaget för 2010 var kronor. Anslaget används bland annat till central introduktion för nyanställda och introduktion för nya chefer. Anslaget har också använts för gemensamma prenumerationer inom till exempel arbetsmiljöområdet (AFS), för gemensam utbildning föl' chefer - så kallat chefskörkort - och pengar för länsgemensam ledarutvecklingsutbildning. Monica Bergh påpekar att en bra introduktion är nödvändig för att vi ska kunna leva upp till våra samverkans avtal och att ha en bra arbetsmiljö. Det finns också ett stort behov från cheferna ute i verksamheterna att få regelbundna genomgångar/informationer om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, avtalsfrågor med mera. Hon föreslår att kommunstyrelsen ska avsätta kronor ur anslaget för oförutsedda behov. Ärendet diskuteras.

22 2(2) Kommunstyrelsen vill att ekonomiavdelningen ska se över frågan om centralt utbildnings,anslag för personalavdelningen för år 2011 och ta fram ett finansieringsförslag. Beslutsunderlag Skrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Ekonomiavdelningen

23 1(2),f KS 83 Dnr Kod 041 Räddningstjänstens investeringsbudget år inköp av fordon och rakeiterminaler Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. räddnings chef Tommy Lindström får i uppdrag att genomföra de av Räddningstjänsten planerade inköpen av fordon och rakelterminaler under år räddningschefen avrapporterar genomförda inköp till kommunstyrelsen i efterhand. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse från räddningscheftommy Lindström. Räddningstjänsten har i sin investeringsbudget planerat ett antal inköp av fordon och rakelterminaler. Den uppskattade totala kostnaden av detta uppgår till cirka 2,4 miljoner. Flera av fordonen ska köpas in begagnade. Detta innebär svårigheter att genomföra formella beslut i kommunstyrelsen innan köpen avslutas. Tommy Lindström föreslår att han får i uppgift att genomföra nödvändiga inköp och i efterhand rapportera till kommunstyrelsen. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen ser positivt på att Räddningstjänsten för att hålla inköpskostnaderna nere vid köp av fordon har avsikten att köpa in bättre begagnade fordon. Kommunstyrelsen anser också att Tommy Lindström ska få möjlighet att genomföra dessa inköp utan föregående kommunstyrelsebeslut under förutsättningen att samtliga inköp avrapporteras till kommunstyrelsen efter avslutat köp.

24 Sammanträdes datum 2(2) Beslutsunder~ag Skrivelse upprättad av räddningschef Tommy Lindström (ID ). Kommunstyrelsen förslag expedieras till: Räddningschef Tommy Lindström Ekonomiavdelningen

25 Sammanträdes datum 1(1) KS 84 Dnr 44/2011 Kod 179 Kontaktperson mot Räddningstjänsten - utse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Jan Henriksson (s) till kontaktperson mellan kommunstyrelsen och Räddningstjänsten. Ärendet Räddningstjänsten är i den nya förvaltningsorganisationen en förvaltning direkt under kommunstyrelsen. För att skapa bra kontakter mellan verksamhet och den politiska ledningen bör en kontaktperson utses inom kommunstyrelsen som upprätthåller en tätare kontakt med Räddningstjänsten. Kommunstyrelsens presidium föreslår att Jan Henriksson (s) ska utses till kontaktperson. Beslutsunderlag Skrivelse upprättad av räddningschef Tommy Lindström (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Kommunstyrelsens andre vice ordförande Jan Henriksson (s) Räddningstj änsten

26 1(1) KS 85 Dnr 192/2010 Kod 111 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet för perioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamot och ersättare från kommunstyrelsen i kommunala pensionärsrådet för perioden till : Ledamot Micael Glennfalk (m) Lantmannagatan Vimmerby Ersättare J an Henriksson (s) Norra Storgatan Södra Vi Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod ska ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet utses för perioden till Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden ska vara representerade i rådet med en ledamot och en ersättare vardera. Val av ledamot och ersättare ur omsorgsnämnden skedde vid nämndens sammanträde ON 4, Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 09:55 och 09:57. Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Kommunala pensionärsrådet Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (m) Kommunstyrelsens andra vice ordförande Jan Henriksson (s)

27 1(2) KS 86 Dnr Kod 304 Revidering av energiplan för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef Carolina Leijonram i uppdrag att samordna arbetet med revideringen av energiplanen för Vimmerby kommun. Ärendet Kommunstyrelsen fick i uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde KF 202, , att revidera Vimmerby kommuns energiplan under Uppdraget var en följd aven motion om minskad energiförbrukning i Vimmerby kommun väckt av Gudrun Brunegård (kd). I samband med årsskiftet uppmärksammades att detta uppdrag ännu inte var genomfört. Vimmerby kommuns nuvarande energiplan antogs i kommunfullmäktige , 93. Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges uppdrag. Enligt uppdraget ska energiplanen visa en utredning om och plan med konkreta mål för energieffektivisering inom kommunens egna verksamheter på lång och på kort sikt. I utredningen av motionen står att läsa bland annat följande: "I förslaget till energi- och klimatstrategi finns redan en del åtgärder uppräknade som kan vidtas för att energieffektivisera inom kommunens egna verksamheter. Energiplanen som skall tas fram behöver bli ännu mer detaljerad med mätbara mål och åtgärder." Den omnämnda energi- och klimatstrategin antogs av fullmäktige vid sammanträde KF 196, Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen anser att arbetet med energiplanen ska påbörjas så snart som möjligt. Kommunchef Carolina Leijonram föreslås samordna arbetet som ska ske i samverkan mellan berörda nämnder.

28 Sammanträdes datum 2(2) BeslutsunderJag Motion om minskad energiförbrukning i kommunen - uppdrag (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Kommunchef Carolina Leijonram ProtokoJljusterare

29 Sammanträdes datum 1(2) KS 87 Dm 43/2011 Kod 431 Förändrad vattendom för sjön Yxern - förfrågan om Vimmerby kommuns deltagande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att l.ge plan- och bygglovavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till yttrande avseende förfrågan om Vimmerby kommuns deltagande i omprövningen av minimitappning i sjön Yxern 2. förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde Anmälan om jäv Tomas Peterson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslutsfattande i ärendet. Sammanfattning Vimmerby kommun har mottagit en förfrågan från Yxerns Regleringsföretag huruvida kommunen vill delta som medsökande i en ansökan om ändrad minimitappning i sjön Yxern. I brevet från Yxerns Regleringsföretag skriver man bland annat följande: "Yxerns regleringsföretag har för avsikt att inom kort ta ett beslut om att ompröva Yxerns minimitappning. Detta beslut föranleds av de önskemål från berörda kommuner och Länsstyrelse som framförts under mycket lång tid (ca tio år) om att ändra tappningen så att de låga nivåer som kan uppträda i sjön sommartid kan dämpas. Olika minimitappningar har testats för att tillfredställa önskemål från boende vid sjön och även nedströms. Det ligger i reglerföreningens intresse att tillvarata miljön och minimera den påverkan som reglering av sjön medför, givet att påverkan på kraftproduktionen håller sig inom rimliga gränser. En sänkning av minimitappningen skulle innebära att regleringsamplituden kan minskas och

30 2(2) även att fallet i sjöns vattenstånd sommartid kan mildras utan att utbytet för r,egleringsföretaget försämras nämnvärt." Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värna om de stora naturvärden som finns i och kring sjön Yxern. Kommunstyrelsen vill att kommunekolog Björn Holm tar fram förslag till yttrande i frågan. Beslutsunderlag "Förfrågan om er kommuns deltagande i omprövningen av minimitappning i sjön Yxern", brev från Yxerns Regleringsföretag (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Plan- och bygglovavdelningen

31 Sammanträdes datum 1 (1) KS 88 Dnr Kod 008 Vänortssamverkan och internationella utbyten - förfrågan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan från Föreningen Norden om att Vimmerby kommun ska bjuda på lunch vid distriktsstämman i Vimmerby Sammanfattning Det har inkommit en förfrågan till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (m) om Vimmerby kommun kan bjuda på lunch i samband med att Kalmar läns distrikt av Föreningen N orden håller distriktsstämma i Vimmerby Antalet deltagare beräknas till cirka 25. Kanslichef Therese Jigsved har informerat Micael Glennfalk dels om att det inte finns pengar avsatta för denna typ av ändamål, dels att kommunen måste arbeta efter likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2 kap 2, vilket innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Ska kommunen särbehandla någon krävs saklig grund. Ärendet diskuteras. Yrkanden Jan Henriksson (s) yrkar, med instämmande av Göran Gustafsson (kd), att förfrågan avslås. Beslutsunderlag Mejikorrespondens (ID ). Kommunstyrelsens beslut expedieras till: F öreningen N orden - Kalmar läns distrikt/laila Karlsson Kanslichef Therese Jigsved

32 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidor 1(1),; KS 89 Dm 42/2011 Kod 289 Hyressättning internt från och med år 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att internhyrorna i Vimmerby kommun höjs med 2,8 % från och med år Sammanfattning Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens beslut att föreslå kommunstyrelsen att höja internhyrorna i Vimmerby kommun med 2,8 % från och med år FastighetschefBo Lennstam deltar och redogör för ärendet. När fastighets avdelningen har tagit fram förslag om en höjning av internhyrorna har de tittat på Vimarhem AB:s höjning. Vimarhem AB har fastställt en hyreshöjning för 2011 på 2,8 %. Förslaget innebär att internhyrorna höjs lika mycket, men att höjningen gäller från och med år Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen bifaller teknik- och servicenämndens förslag om en höjning av internhyrorna med 2,8 % från och med Beslutsunderlag Telmik- och servicenämndens beslut TSN 13, Kommunstyrelsens beslut expedieras till: Telmik- och servicenämnden Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen

33 1(2) KS 90 Dnr 330/2010 Kod 016 Krisberedskapsövningarna KNUT och SAMÖ-KKÖ - uppföljning Kommunstyrelsens beslut Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde. Sammanfattning Som ett led i förberedelserna för den nationella krisberedskapsövningen SAMÖ-KKÖ (samverkansövning - kärnkraftsövning) arrangerades en mindre förberedande övning i Vimmerby med övningsnamnet KNUT. Vid övningen närvarade kommunstyrelsen och ett antal tjänstemän. Övningen anordnades och övervakades av säkerhet s samordnarna Pär Kronström och Malin Gustafsson från Kinda kommun. Övningen handlade om att öva kommunens beredskap i händelse av el bortfall. Efter övningen fick Vimmerby kommun några tips från Kinda att tänka särskilt på inför en ny övning eller en riktig händelse, bland annat: "Börja inte med att se det som en extraordinär händelse direkt." "Telefonväxel bör förstärkas vid en liknande situation som övningen." "Uppdaterade listor med funktioner, ej namn." "Uthållighet (utse ersättare för nyckelfunktioner)." "Selaeterare och loggskrivare är en viktig del i arbetet." Några av reflektionerna som sammanställdes av förvaltningscheferna efter övningen var: "Det behöver finnas en tydlig hierarki." "Man bör börja med att skaffa sig en nulägesbild över helheten." "Ledningsgruppen borde suttit separat." "Planerna borde ha varit uppdaterade innan övningen." "Organisation måste finnas hur vi säkrar tillgång till bränsle under en kris." "Ledningsorganisationen måste sättas, klara riktlinjer laing kommunalrådets resp. kommunchefens roller och mandat." Under till genomfördes skede ett i krisberedskapsövningen SAMÖ-KKÖ. Många aktörer var inblandade i övningen, däribland alla kommuner i Kalmar län, Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget med flera.

34 ~. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 2(2) Under de två dagarna skedde en fiktiv olycka vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Olyckan,. fick flera följder och de inblandade övande organisationerna övade sin krisberedskap under ett och ett halvt dygn. Vid dagens sammanträde deltar räddningscheftommy Lindström och riskoch sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson. De redogör kort för övningen och vad som fungerat bra och mindre bra. Positivt var engagemanget hos de som övade, viljan att göra bra insatser, det återkommande ifrågasättandet om kommunstyrelsen skulle bilda krisledningsnämnd, bra struktur med stabsgenomgångar och återkommande summeringar samt tidig skiftgång som underlättar uthålligheten i organisationen. På den negativa sidan angavs den tekniska utrustningen i Tunasalen, vissa svårigheter att nå ut med intern information, svårigheter att få en helhetsbild över hela länet och brist på kontakt med grannkommunerna. Övningen har nu gått in i skede två, som innebär att samhällets förmåga att hantera konsekvenserna som uppstår vid en kärnlaaftsolycka övas. Skede två pågår till Det avslutande tredje skedet genomförs till med ett seminarium med fokus på utvärdering av hela övningen. Under 2011 kommer ett antal planer att genomarbetas och fastställas: kommunalledningsplan, informationsplan, förvaltningsvisa planer och planer för kommunaltekniks försörjning. Dessa planer är av stor vikt i händelse aven kris. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 66, Reflektioner om övningen KNUT, sammanställda av Pär Kronström och Malin Gustafsson (ID ). Reflektioner om övningen KNUT, sammanställda av f6rvaltningscheferna (ID ). Reflektioner om övningen KNUT, upprättad av räddningscheftommy Lindström (ID ). Protokolljllsterare

35 Sammanträdes datum 1(1) KS 91 Dnr 53/2011 Kod 880 Biblioteksplan för Vimmerby kommun information Kommunstyrelsens beslut Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde. Sammanfattning Vid dagens sammanträde deltar biblioteks chef Margret Halvardsson. Hon redogör för det påbörjade arbetet med revidering av Vimmerby kommuns biblioteksplan. Planen ska revideras en gång varje mandatperiod. Biblioteksplanen ska ge en sammanhållen bild av all biblioteksverksamhet i kommunen, en analys av nuläget och mål för verksamheten. Planen kommer att gå på remiss till bland annat nämnder och råd under våren 2011 för att därefter antas i kommunfullmäktige. Ärendet diskuteras.

36 1(5) KS 92 Dnr 279/2010 Kod 109 Motion om att återinföra "Det stora Tabberaset i Vimmerby" Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. med anledning av motionen ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stadsfest i Vimmerby med anledning av motionen anslå kronor ur ansvar 10 1, verksamhet 1211, verksamhetsersättning Vimmerby Turism och Näringsliv AB till telmik- och servicenämnden, ansvar 317, verksamhet 3272, stadsfest, för kommunal medverkan vid en eventuell stadsfest 3. motionen härmed har bifallits. Sammanfattning Jan Henriksson (s) har genom motion väckt frågan om att återinföra "Det stora Tabberaset i Vimmerby". Förslaget är att det ska vara en familjefest som pågår i tre dagar, möjligen i kombination med festivaler med olika lokala producenter. Tabberaset är ett led i att stärka varumärket Vimmerby och bör passa in i destinationsarbetet som pågår. Jan Henriksson (s) yrkar att en utredning görs om förutsättningarna för att återinföra arrangemanget "Det stora Tabberaset i Vimmerby". Frågan har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är positiva. En utredning behöver göras för att ta reda på förutsättningarna. Det finns två alternativa handlingsvägar som kan föras fram. Utredningsuppdraget kan ges till Vimmerby Turism och Näringsliv AB, VTN, som har uppdraget att utveckla destinationsarbetet i Vimmerby eller till kultur- och fritidsnämnden som tidigare haft ansvaret för Tabberaset och är den nämnd inom kommunen som ansvarar för kultur och fritidsfrågor.

37 2(5) Beslutsunderlag Motion väckt ay Jan Henriksson (s), ID Kommunfullmäktiges beslut KF 147, Kommunstyrelsens beslut KS 196, Yttrande VTN, Skrivelse från omsorgsnämndens ordförande, ID Yttrande ungdomsrådet , ID Yttrande teknik- och servicenämnden, TSN 186, Yttrande kultur- och fritidsnämnden KFN 82, ID Yttrande kommunala pensionärsrådet, ID Yttrande socialnämnden SN 257, , ID Kommunstyrelsens beslut KS 43, Ärendet Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till Vimmerby Turism och Näringsliv AB, teknik- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och ungdomsrådet för yttrande senast Yttranden har inkommit från samtliga remissinstanser och sammanfattningsvis har följande synpunkter lämnats: Vimmerby Turism och Näringsliv AB Vimmerby Turism och Näringsliv AB är positiva till att återinföra "Det stora Tabberaset i Vimmerby" förutsatt att arrangemanget är självfinansierat och att en ansvarig projektledning finns för genomförandet. Ungdomsrådet Ungdomsrådet ställer sig bakom motionen då det länge funnits efterfrågan av detta. Det är ett bra sätt för företag att marknadsföra sig och ett bra sätt att marknadsföra Vimmerby. Sommartorget bör hänga ihop med Tabberaset. Livsgnistan behöver komma tillbaka i Vimmerby och Tabberaset är en bra början. Ungdomsrådet hjälper gärna till i arbetet. Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden förordar att frågan ställs till Svensk Handel och idrottsföreningarna i Vimmerby om intresse finns att anordna ett tabberas i Vimmerby. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att återinföra "Det stora Tabberaset i Vimmerby". Det skall dock inte vara en rent kommunal verksamhet utan det är viktigt att det är flera parter som samarbetar kring arrangemanget.

38 3(5) Kommunala p~j1sionärsrådet Kommunal pensionärsrådet anser att det är bra om det åter anordnas Tabberas, men att det är viktigt att det även finns andra aktiviteter på torget under sommaren. Det behövs trevliga mötesplatser så att torget kan bli en oas för turister och kommuninvånare. Socialnämnden Socialnämnden är positiv till att återinföra "Det stora Tabberaset i Vimmerby". Det som kan vara viktigt att tänka på är ett det skall bli en trevlig familjefest och att inte ölserveringen blir ett alltför dominerande inslag. Kansliavdelningens utredning Frågan om sommartorget och Tabberaset hör ihop. Föl' 2011 finns inget bestämt vad gäller sommartorget i Vimmerby. VTN hade uppdraget att utforma sommartorget 2010 och bolaget fick kr för att sköta utformning och viss drift av sommartorget. VD Birgitta Bergqvist redogjorde för offerten från VTN rörande utformning och viss operativ drift av torget under sommaren år 2010 på kommunstyrelsens sammanträde , 67. Av redovisningen framgick att bolaget åtog sig att ansvara för konceptarbete, samordning, handling och utförande. Även konceptutveckling av Källängsparken och Gästgivarehagen ingick. Offerten förutsatte dock kommunal medverkan för den operativa driften av torget vad avser planteringar, sophantering, marknadsbord, tillståndshantering etc. Kommunfullmäktige beslutade att finansiera sommartorget år 2010 med kr från fullmäktiges anslag för oförutsedda behov, KF 34, Det finns två alternativ handlingsvägar som kan föras fram: Alt 1. VTN får i uppdrag att utreda frågan om "Det stora Tabberaset" i samverkan med berörda parter. Direktivet bör vara att det skall göras inom ramen för de medel som är avsatta för destinationsarbetet. VTN kan då också få i uppdrag att sköta sommartorget 2011 på liknande sätt som Uppdragsgivare är kommunstyrelsen och väljs detta alternativ står kommunstyrelsen kvar som ansvarig. Alt 2 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda parter utreda frågan om återinförande av "Det stora Tabberaset". Kulturoch fritidsnämnden kan då också få i uppdrag att sköta sommartorget. Beslutar fullmäktige att kultur- och fritidsnämnden skall sköta driften av

39 4(5) sommartorget och Tabberaset borde det bli kultur- och fritidsnämnden som ansvarl,lr för frågan. Kultur- och fritidsnämnden har nyligen fått ansvar för den fortsatta verksamheten i Källängsparken och utvecklings- och skötselplan skall presenteras för kommunstyrelsen under våren 2011, KF 224, Får kultur- och fritidsnämnden ansvar även för utvecklingen av torget kan ett helhetsgrepp tas om utvecklingen av stor del av stadskärnan i Vimmerby. Medel för sommartorget finns ej med i budget 2011 utan medel får i så fall tas från oförutsedda behov oavsett vem som får uppdraget att sköta torget och evenemangen knutna dit. För att få en långsiktighet bör frågan om medel för detta tas in i budgetarbetet för Två alternativ har lagts fram i utredningen som överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt diskussion och ställningstagande. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 43, , behandlades ärendet. Ledamöterna ansåg att Tabberaset och sommartorget ska ses som två skilda företeelser och att beslut i detta ärende endast ska gälla Tabberaset. Finansiering diskuterades. Ett Tabberas sommaren 2011 skulle kunna finansieras genom att kronor anslås av den summa som tidigare avsatts till Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Inför nästa år ska finansieringen budgeteras i samband med budgetarbetet för år Ledamöterna diskuterade även om en årligt återkommande festlighet ska kallas Tabberaset eller om man ska göra en namnändring och exempelvis kalla det en stadsfest. Det diskuterades även om denna fest ska läggas som en avslutning av sommartorget i augusti. Motionär Jan Hemiksson (s) meddelade att även om hans motion avser återinförandet av "Det stora Tabberaset i Vimmerby" ställer han sig positiv till en utredning om en stadsfest i augusti månad. Kommunstyrelsen beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden och näringslivsenheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande aven stadsfest i augusti månad och redovisa detta vid kommunstyrelsens sammanträde Vid dagens sammanträde deltar kultur- och fritidschef Anders Eriksson som redogör för vad som beslutades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde Nämnden ställde sig positiv till att Tabberaset eller en stadsfest anordnas i Vimmerby men påpekade att detta inte ska vara en rent kommunal verksamhet; det är viktigt att flera parter samarbetar kring arrangemanget. Kultur- och fritidsnämnden kan inte vara ansvarig för arrange-

40 Sammanträdes datum 5(5) manget men är beredda att delta i planeringen inför ett Tabberas eller stadsfest. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att det arrangeras ett Tabberas eller en stadsfest i Vimmerby sommaren Alliansen påpekar att man hellre ser att arbetsnamnet för arrangemanget ska vara stadsfest istället för Tabberas, då de menar att stadsfest är ett större arrangemang. Ledamöterna anser också att det vore positivt med ett arrangemang där många aktörer är involverade och där Vimmerby kommun bidrar med det man har inom sin verksamhet, exempelvis stängsling och renhållning. Kommunen ska alltså inte vara huvudman för arrangemanget. I enlighet med tidigare diskussioner anser kommunstyrelsen att kronor kan avsättas för ändamålet ur ansvar 101, verksamhet 1211, verksamhetsersättning Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Ledamöterna påpekar att pengarna ska, om det anordnas en stadsfest, gå till kommuninterna kostnader. Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 28 februari 2011 k1.18.30-21.00 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lisbeth Konrad (m)

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.00-12.05 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen kl. 09.00-09.30, 09.40-10.15 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer