MA-Skåne Inköpare Jan-Åke Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MA-Skåne Inköpare Jan-Åke Persson"

Transkript

1 MA-Skåne Inköpare Jan-Åke Persson Datum (8) Diarienr MA/ AVTAL DENTALT ORTODONTIMATERIAL Avtalsnr: MA/ Leverantör: Beställare: West Consult AB Box LJUNGSKILE Organisationsnummer: Region Skåne MA-Skåne KRISTIANSTAD Organisationsnummer: Malmö Högskola Odontologiska fakulteten MALMÖ Organisationsnummer: Mellan Leverantören och Beställaren har följande avtal slutits. 1. Omfattning I avtalet ingår Region Skånes och Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskolas behov av dentalt ortodontimaterial till sjukvården. 2. Leverantörens åtagande Leverantören åtager sig att efter avrop leverera varor till Beställaren i enlighet med nedanstående avtal. Specifikation av i avtalet ingående detaljer framgår av Upphandlingscirkulär, bilaga Avtalsvillkor För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande rangordning: 1. Detta avtal inkl bilaga/or (Upphandlingscirkulär) 2. ALOS Avtalsperiod , med rätt till förlängning upp till 2 år, med högst ett år i taget, för delar av eller hela det upphandlade sortimentet. MA-Skåne Region Skånes organisation för upphandling och varuförsörjning Postadress: CSK, Hus 19, KRISTIANSTAD Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19 Telefon: Växel Fax: Organisationsnummer: Webbadress:

2 MA-Skåne MA/ (8) Härmed avses att under avtalsperioden inkommande beställningar regleras enligt detta avtal. Avtalet upphör att gälla utan vidare uppsägning. För avtalsförlängning fordras skriftlig överenskommelse härom mellan parterna. Senast meddelas om avtalet kommer att förlängas med maximalt 1 år. Nästföljande eventuella förlängningsperiod meddelas senast 3 månader innan respektive periods utgång osv. 5. Leveranstid Leveranstiden startar samma dag som leverantören mottagit beställarens beställningsskrivelse. Leveranstiden är högst 2 arbetsdagar efter avrop för lagervaror. 6. Leveransvillkor Leverans skall ske fraktfritt Folktandvården Skånes tandkliniker och Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola enligt DDP Incoterms 2000, vid ett ordervärde över 3000 kr. 7. Volym De i sortimentsförteckningen angivna volymerna är beräknad årsförbrukning och är således endast att betrakta som riktvärden, vilka kan såväl över- som underskridas. Skulle avropad kvantitet under avtalsperioden över- eller underskrida angiven kvantitet, skall detta inte betraktas som avtalsbrott från Beställarens sida. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov. Även metodförändringar under avtalsperioden kan påverka förbrukningen, varför även detta ej skall anses som avtalsbrott från Beställarens sida. Möjlighet skall finnas att under avtalsperioden prova nya och alternativa produkter. Rätt att använda andra produkter än de som upphandlas skall även finnas vid exempelvis forskning och kliniska prövningar. 8. Statistik Leverantören är skyldig att utan kostnad upprätta statistik på levererade produkter och översända denna till beställarens kontaktperson enligt följande: Leverantören skall efter anmodan till beställaren insända statistik på levererade produkter enligt: a) Totalt för Folktandvården Skåne b) Totalt för Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola c) Per ortodontiklinik inom Folktandvården Skåne Dessutom ska leverantören insända 12-månadersstatistik på levererade produkter enligt a) och b) till beställaren, räknat från avtalsstart eller i dess närhet. Statistiken kan skickas via elektronisk E-post med exempelvis en bifogad Xcel-fil (Windows 2000, Office 2000) eller i utskrivet skick via vanlig post till: alternativt:

3 MA-Skåne MA/ (8) MA-Skåne Jan-Åke Persson Centralsjukhuset, Hus KRISTIANSTAD 9. Avrop Avrop sker successivt under avtalsperioden genom beställningsskrivelser som tillställes leverantören. 10. Priser och prisändringar För leveranser enligt detta avtal gäller priser i SEK, exklusive mervärdesskatt, specificerade i bifogade upphandlingscirkulär. Priserna skall vara fasta 12 månader räknat från Begäran om prisändring skall framställas senast 30 dagar före den dag då det justerade priset önskas börja gälla och godkännas av Beställaren innan justeringen får ske. Vid begäran om prisändring skall upphandlingscirkuläret användas som underlag och innehålla motivering och beräkning av prisändringen. Överenskommen prisändring skall gälla minst 12 månader. Om överenskommelse om prisändring inte träffas, äger Beställaren rätt att säga upp avtalet till upphörande vid tidpunkten för den begärda prisändringen. Fram till denna tidpunkt gäller oförändrat pris. Alla fakturerings-, småorder- och/eller expeditionsavgifter ingår i angivna priser. 11. Valuta Valutajustering av avtalet skall inte äga rum under avtalets sex (6) första månader. Valutajustering får begäras vid valutaförändringar motsvarande ± 5% jämfört med anbudsdatum alternativt senaste ändringsdatum. Respektive produkts koppling till valutaslag, gällande valutakurs samt %-andel av varans pris som är valutaberoende är angiven i avtalets upphandlingscirkulär. Begäran om valutaförändring skall framställas senast 30 dagar före den leveransdag då det justerade priset skall börja gälla och godkännas av beställaren innan justering får ske. Åberopar leverantören valutajustering enligt valutaklausulen skall tydlig beräkning redovisas. Valutajustering enligt denna punkt skall vara fast i minst sex (6) månader, i övrigt gäller vad som ovan sägs om priser och prisändring i punkt Betalningsvillkor För betalning gäller 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum och godkänd leverans. Betalning sker i svenska kronor (SEK). 13. Fakturering

4 MA-Skåne MA/ (8) Beställaren faktureras för utförd leverans. På beställningen angiven fakturaadress skall därvid användas. Faktura skall vara logisk uppställd och innehålla alla de uppgifter som krävs i Mervärdesskattelagen. Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. Eventuell dröjsmålsränta får debiteras tidigast 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. I övrigt gäller Räntelagen. Folktandvården Skåne har infört ett system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Scanning och tolkning av fakturor utförs av Atos Origin AB. Oavsett vilken folktandvårdsklinik som gör inköp skall nedanstående postnummer (storkundsnummer) och ort anges som fakturaadress. Fakturaadress till samtliga kliniker inom Folktandvården Skåne är: MALMÖ Kontrollera också att ni har uppdaterat vår organisatoriska benämning enligt följande exempel: Folktandvården Linero Lund, Specialisttandvård Ortodonti Ystad. På fakturan skall finnas: Benämning och adress på mottagaren enligt bifogat adressregister Namn och adress på utställaren Fakturabelopp Er referens i form av 6 siffrigt RS-id nummer eller namn På fakturan bör finnas: Organisationsnummer, eller skrivet att F-skattsedel finns/ VAT-nummer Momsbelopp Fakturadatum Fakturanummer Kundens referens på fakturan skall anges med Er referens samt ett RS-id nummer. RS-id nummer är ett sätt att identifiera vem inom Folktandvården Skåne som skall attestera och betala fakturan. Som Er referens kan alternativt anges hela namnet i ordning Förnamn Efternamn. Förnamn kan vara kompletterat med eventuella initialer för att namnet skall vara unikt inom Region Skåne (ex Eva A Persson). Observera att RS-id nummer och namn får inte anges samtidigt. Om referens saknas eller är felaktig så måste fakturan hanteras manuellt i systemet. (Frågor ang scanning besvaras i första hand av Monica Persson, Folktandvården Skåne, tel ) 14. Leveransförsening Leveransförsening regleras enligt ALOS 81, punkterna 17 och 18, dock skall rätt till skadestånd enligt punkt 18, fjärde stycket, föreligga även om hävning inte sker enligt första stycket.

5 MA-Skåne MA/ (8) Om leverantören inte levererar inom överenskommen tid utgår vite med 5% av beställningssumman för den del av beställningen som ej levererats. Detta vite uttages i maximalt fem (5) veckor, varefter beställaren har rätt att häva beställningen. Vid långdragna leveransproblem bör leverantören erbjuda ersättningsprodukt, godkänd av Region Skåne, varvid eventuell merkostnad debiteras antagen leverantör. 15. Kvalitet och utförande Levererade varor skall vara i full överensstämmelse med gällande normer och föreskrifter, lämnade anbudsprover samt i förfrågningsunderlaget uppställda krav. Konstruktion, utförande, material eller förpackning får ej ändras under avtalstiden utan beställarens skriftliga godkännande. 16. Lagar / förordningar Gällande svenska lagar, förordningar och allmänna råd skall följas i tillämpliga delar. 17. Standarder Produkterna skall vara godkända enligt europeisk standard. I de fall sådana standars saknas skall gällande svensk standard eller godtagen internationell standard gälla. Produkterna skall i förekommande fall vara CE-märkta. 18. Förpacknings- / märkningskrav Produktnamn och artikelnummer samt i förekommande fall batchnummer, antal per förpackning, datum och hållbarhet skall finnas på produktförpackningen såväl som på transportförpackningen. Kemiska produkter skall vara märkta på svenska enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter o klassificering och märkning av kemiska produkter. (KIFS 1994:12 med omtryck 1999:3). De olika förpackningarna skall vara anpassade till respektive användningsområde, framförallt vad gäller sterila produkter. 19. Hållbarhet / Sterilitet För produkter med begränsad hållbarhet och som omfattas av krav på sista förbrukningsdag, skall vid leveranstillfället minst ett år återstå. För produkter med kortare hållbarhet än ett år gäller att återstående hållbarhetstid inte får understiga 80 %. För sterila produkter skall hänsyn tas till Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande, märkning, respektive renhetsgrad.av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso och sjukvårdsändamål. För sterila produkter gäller att minst 75 % av hållbarhetstiden skall återstå vid leveranstillfället. 20. Förvaringssätt Uppgifter om förvaringssätt t ex skydd för ljus, svalt, i kylskåp skall medfölja produkten vid leverans.

6 MA-Skåne MA/ (8) 21. Nickel I de fall nickel ingår skall det anges på förpackningen. 22. Säkerhetsdatablad (fd. Varuinformationsblad) Leverantören skall i förekommande fall tillhandahålla säkerhetsdatablad när Beställaren så önskar. Om antagen produkts 16 punkters säkerhetsdatablad ej finns registrerad på websajten: DentMR skall aktuell leverantör arbeta för att registrering sker snarast möjligt. 23. Miljö I de fall då kliniken ställer krav på uppgift om innehåll i en produkt bör leverantören/ tillverkaren tillhandahålla en fullständig innehållsdeklaration. 24. Information / utbildning Alla informations- och utbildningsinsatser för personal i Region Skåne skall planeras och genomföras i samråd mellan leverantören och beställare. För att på bästa sätt sprida information om upphandlingsresultatet skall leverantören bistå med produktblad i den omfattning som beställaren begär. Likaså bör leverantören tillhandahålla länk till elektroniskt produktblad innehållande bild/bilder samt relevanta uppgifter för avtalad produkt, i format lämpligt för publicering på Region Skånes intranät. Länkning till utvalda och anpassade delar av leverantörens hemsida kan också bli aktuellt. Information- och utbildningsinsatser, produktblad, bruksanvisningar m m skall tillhandahållas kostnadsfritt av leverantören. Bruksanvisningar skall i förekommande fall vara på svenska och bifogas produkten vid leverans. 25. Överlåtelse av avtal Ingen av parterna äger rätt att överlåta avtalet på tredje man utan skriftligt godkännande. 26. Beredskap Leverantören skall med alla till buds stående medel verka för att klara av sina leveranser vid beredskaps- och krigsförhållanden samt i katastrofsituationer. Force majeure-klausulen nedan träder ikraft först när leverantören fullgjort sina skyldigheter enligt ovan. 27. Befrielsegrunder (force-majeure) Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av force majeurekaraktär. Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

7 MA-Skåne MA/ (8) Arbetskonflikt som har sin grund i brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motpart skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 28. Omförhandling vid ändrade förutsättningar Avtalsparterna har var för sig rätt till omförhandlingar av avtalet om sådana förhållanden inträffar som väsentligt påverkar eller förändrar förutsättningarna för detta avtal, häri inbegripet men icke begränsat till politiska beslut eller volymförändringar. Meddelande om tid och plats för sådan omförhandling skall vara motparten tillhanda senast fyra (4) veckor innan förhandling. 29. Hävning Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva ingånget avtal om: antagen leverantör i väsentligt hänseende underlåter att utföra sina åtagande om rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran antagen leverantör begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackordsuppgörelse Hävande av avtal skall ske skriftligt. Om avtalet upphör för någon av Beställarna, se punkt 1, innebär inte detta att avtalet upphör för de övriga. 30. Intrång Leverantören skall hålla Beställaren skadeslös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och utgifter som följd av intrång i eventuella patent-, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra skydda rättigheter tillhörande tredje man. 31. Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och som ej kan lösas av parterna gemensamt skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 32. Korrespondens Vid korrespondens avseende detta avtal skall avtalsnumret alltid anges. 33. Ändring och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande. 34. Kontaktpersoner Region Skåne Jan-Åke Persson Inköpare West Consult AB Lars Romander Tel: Fax: E-post: Tel: Fax: E-post: (98)

8 MA-Skåne MA/ (8) Detta avtal med bilagor är upprättat i tre (3) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Lund Region Skåne, MA-Skåne Ljungskile West Consult AB Lars-Erik Lindström Inköpsdirektör Malmö Malmö Högskola. Lars Romander Malmö Malmö Högskola Lars Matsson Dekanus. Gabriella Manieri Upphandlingskoordinator Bilaga 1. Upphandlingscirkulär

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer