Björkhagsskolan Våra rutiner Utskriftsdatum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björkhagsskolan Våra rutiner Utskriftsdatum: 2014-08-08"

Transkript

1 Sida 1 av 8

2 Ledning: BUN, Barn- och utbildningsnämnd är kommunens politiska organ som ansvarar för barnomsorg, förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola, gymnasieskola, särgymnasium, vuxenutbildningen och fritids- och kulturverksamhet. Ungdomsgymnasiet består av följande program: BF;Barn- och Fritidsprogrammet EE; El och Energiprogrammet IM; Introduktionsprogrammet med: - Preparandutbildning IMPRE - Yrkesintroduktion IMYRK - Individuellt alternativ IMIND - Språkinriktning IMSPR- för invandrare mellan år IN: Industritekniska programmet Vuxenutbildningens delar består av: Grundläggande vux Gymnasial vuxenutbildning på distans Högskoleutbildning på distans Svenska för invandrare Uppdragsutbildningar. Konferenser/grupper mm Administrativagruppen Arbetslagsträff SFI Arbetslagsträff VUX Elevvårdskonferenser (EVK) Elevhälsoteam (EHT) Klasskonferenser Klassråd Krisgrupp Ledningsgrupp BHS Likabehandlingsgrupp Arbetsplatsträff (APT) Programlagsplanering Samverkansgrupp Skolkonferens Skyddsrond Reglerad arbetstid: Lärarpersonal ska lämna schema för reglerad arbetstid till rektor snarast. Kalendarium I Kalendariumet finns skolenhetens läsårsplanering för konferenser och andra gemensamma aktiviteter. Kvalitetsredovisning Beskrivning och bedömning av väsentliga inslag i verksamheten samt inriktningen på de utvecklingsambitioner som man har. Marknadsföring Ett arbete som programansvariga, SYV och rektor gör i samförstånd. APL - Arbetsplatsförlagd lärande Planläggs av programansvariga lärare. Elevvård Elevvården vid Björkhagsskolan är indelad i fem delar över klassnivån. De olika delarna kan beskrivas enligt följande: 1. Programlagsträffar planering av verksamhet och uppföljning av elever inom respektive arbetslag i syfte att upprätthålla en jämn arbetsbelastning. Mötena leds av programansvarig lärare och genomföres 1 gång/vecka. 2. Klasskonferenser är den informativa delen, syftet är att samtliga personal inom ett program inventerar och levererar en samlad bild av vad som motsvarar alternativt inte motsvarar, kvalitetskraven på grupp- och individnivå. 3. Elevhälsoteam, är en sammansatt grupp som träffas löpande varje vecka i syfte att tillsammans med berörd lärare diskutera utifrån fördjupad orsaksanalys, eventuella åtgärder på grupp- och individnivå utifrån den information som framkommit vid klasskonferenserna. Elevhälsoteamet är ett beredande organ till elevvårdskonferensen. 4. Den fjärde delen är elevvårdskonferensen som syftar till behandling av elevvårdsfrågor på gruppoch individnivå. 1. Den femte och sista elevvårdsgruppen är det likabehaningsgruppen. Sida 2 av 8

3 Vägledning Skolans Studie- och Yrkesvägledare (SYV) är Anna Lindfors och kan nås på telefonnummer Individuella studieplaner IUP Vux: Upprättas av SYV. Alla elever erbjuds samtal med SYV för att vi bättre skall förstå elevers bakgrund och ambitioner. Gymn: Upprättas av varje elevs mentor i samråd med eleven. Sjukfrånvaro, vård av sjukt barn: Vid sjukdom och vård av sjukt barn anmäl alltid detta till administrationen, Agneta Wall,tfn eller Du ska också fylla i en blankett som heter Försäkran för sjuklön där du själv fyller i och lämnar till administration. Är du sjuk i mer än 7 dagar behövs det ett läkarintyg. Glöm inte att göra en friskanmälan till Personec Från och med april 2011 använder kommunen Personalsystemet Personec (P) självservice. Samtliga anställda får egna inloggningsuppgifter och via Intranätet kan du logga in, välj Självservice Medarbetare. I Personec (P) har du: Möjlighet att rapportera in egen frånvaro, extra tid och tillägg/avdrag Möjlighet att rapportera in resor Möjlighet att se schema Möjlighet att skicka meddelande till arbetsledare Möjlighet att se innestående semester och komptid Möjlighet att se preliminärt lönebesked Möjlighet att ändra hemadress Det är viktigt att du loggar ut efter du rapporterat något i P, för att dina uppgifter ska sparas. Resebeställningar: För resor inom Gävleborgs län, samt till Sundsvall, Falun och Uppsala bör du använda kommunens länskort. Korten bokas i kommunhusets reception. Korten gäller på: X-Trafiks bussar inom Gävleborgs län och buss 41 till/från Falun. Tåg i Bergslagen, sträckan Gävle-Falun (tåg som anländer till Falun före och som avgår från Falun efter 12.00) och sträckan Torsåker-Gävle. X-Tåget (går på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall) Upptåget, sträckan Gävle-Uppsala (tåg som anländer till Uppsala före och som avgår från Uppsala efter 12.00). För resa med SJ:s X-2000tåg, inom länet samt till Sundsvall, krävs länskort med X- 2000tillägg. För resor utanför Gävleborgs län (eller om alla länskort är bokade). gör du dina bokningar i första hand hos: Resebyrån Carlson Wagonlit Travel Sweden telefonnummer Uppge att du ringer från Hofors kommun och det kostnadsställe som ska betala biljetten. Kommunens kundnummer: Uppge namn på resenären, vart du vill åka och när. Om du önskar får du bekräftelse på bokningen. Hämta biljett: Biljetten hämtas i automat på stationen. Automat finns närmast på järnvägsstationerna i Gävle eller i Falun. SMS-biljett. Uppge personnummer och mobilnummer. När du får SMS till mobilen ska du svara på meddelandet. Mail-biljett. Uppge mailadress. När mailet kommer checka in på SJ:s hemsida, därefter kan du skriva ut biljetten. Hos resebyrån kan du boka tåg, flyg, båt, buss, flygtaxi, tågtaxi, hotell, hyrbil. Sida 3 av 8

4 Elevregistrering: Vi registrerar våra elever i ett dataprogram som heter Procapita. För att frånvarorapportering, elevrapportering och betyg och annan elevinformation skall fungera behöver vi ha underlag såsom schema, kurstider, läraruppgifter och elevuppgifter. Frånvarorapportering: Komvux: Rapporteras till CSN vid förändring via fil. Förändringar ska snarast meddelas till l SYV, vux. Punkt frånvaro finns med på dagordningen vid arbetslagsträff för vux och sfi. Gymnasiet: Rapporterar endast elever med så hög frånvaro att de inte längre betraktas som heltidsstuderande. CSN vill ha utförligare information om elevens närvaro innan studiebidraget ev dras in. Det är också viktigt att alla möten vi har med eleven/vårdnadshavare gällande frånvaron dokumenteras. CSN vill ha kopior på detta och det ska skickas fortlöpande. CSN kommer att själva handlägga ärendet med elev/vårdnadshavare. Skolan är även skyldig att meddela ogiltig frånvaro senast samma dag till vårdnadshavare. Elevrapportering: Komvux För att eleverna skall få studiemedel från CSN är det viktigt att vi rapporterar in vilka kurser eleverna läser och under vilken tid kurserna pågår. När elever avbryter kurser eller kanske slutar helt på skolan är det viktigt att expeditionen rapporterar in det till CSN så snart som möjligt Betyg: Efter avslutad kurs skall betyg sättas snarast. Komvux; lärarna får betygskatalog på papper, SYV vux registrerar in betyget i systemet. Läraren ska meddela SYV när kursen är avslutad. Gymnasiet: betygen registreras via betygswebben. Katalogen ska sedan skrivas under av läraren. Elever i åk 1 och 2 får vid terminsslut ett utdrag ur betygskatalogen. Åk 3 får vid avlutade studier ett examensbevis. Elever som läser på IM får ett gymnasieintyg. Varje terminsavslut får eleven ett utdrag ur betygskatalog där terminens ev. ogiltiga frånvaro framgår. Betygskatalogerna förvaras på respektive expedition. Sida 4 av 8 Bokbeställningar Om ni vill beställa böcker till Era gymnasieelever, lämna in en lista med förlag, titel och ev. isbn nr till programansvarig. Det tar i regel mellan 5-10 dagar för att få leverans. Huvudbeställning ska göras i början av juni för höstterminen och i början av december för vårterminen. Komvuxelever får själva beställa och betala sina böcker. Kopiering: Kopieringsapparaten på expeditionen är till för kopiering där kopiering måste ske snabbt, max tio kopior. Vaktmästeriet på kommunhuset har en kopieringsapparat som tar större kvantiteter och den bör utnyttjas i första hand. Expeditionen har blanketter för kopieringsbeställning. Du skickar dina original med internposten och har den i regel färdigkopierad till nästa dag. Affischering Affischer, annonser, reklam eller övriga papper får inte ett anslås på entrédörrarna. Det finns anslagstavlor längs korridoren samt hos programmen. Innanför huvudentrén finns en trekantig anslagstavla, vill du anslå något där, kontakta expeditionen. Lokaler För allas trevnad, hjälps vi alla åt att hålla ordning i skolans lokaler. Lokalbokning sker genom Agneta. Måltid: Ungdomsgymnasiet elever äter gratis. Personal kan köpa lunch i skolmatsalen för 44 kr, OBS! gäller ej vuxelever.. För personalen sker betalning via löneavdrag, skriv din namnteckning på listan som finns i matsalen.. Gymnasieskolans elever har förtur så vid hög belastning måste personalen vänta tills eleverna har fått sin lunch. Om en gymnasieklass kommer att utebli från lunchen, skall köket meddelas två veckor i förväg (ett krav från centralköket, de beställer varor två veckor i förväg, om vi ej vill betala). Vux-elever får inte äta skolmaten. Nycklar/Kort: Björkhagsskolan delas ut av Vaktmästaren: Personal får ett passerkort, kod, motringskod och nyckel. Eleverna får egen nyckel till sitt studierum. EE och IN - delas ut av programansvarig.

5 Övrigt Tänk på människor med allergiska besvär. Rökning inom skolans område är inte tillåtet. Djur får inte finnas i skolans byggnad. Undvik parfymer mm med starka dofter Undvik allergiframkallande växter. Inköp Vid inköp av materiel skall alltid rekvisition lämnas. Inköpen ska ske från de leverantörer som vi har avtal med. På Inköp Gävleborgs hemsida kan du se vilka vi har avtal med; formation/ länk finns på Intranätet. Programansvariga ansvarar att inköp av material ryms inom materialbudgeten. Vid större beställningar skall verksamhetschef eller rektor för vuxenutbildningen kontaktas för upphandling. Vid beställning för Björkhagsskolan ska följande fakturaadress anges: Hofors Kommun Ekonomienheten Vår referens/rekvisitionsnr HOFORS Attesträtt Beslutsattest har rektor. Leverantörsfakturor Samtliga fakturor ska först till ekonomienheten för scanning. Administration konterar fakturorna, beställaren får godkänna fakturan och rektorerna slutattesterar, därefter skickas fakturan för utbetalning. Kundfakturering Underlag för kundfakturering skall lämnas till administrationen snarast. Klasskonferens Sammanträder enligt kalendariumet. Vid sammanträden förs minnesanteckningar. OBS! Nytt inköpssystem under ht14 Sida 5 av 8

6 Elevhälsoteam, EHT Rektor Specialpedagog, Ordf. och sekr. Skolsköterska Programansvarig på IM Mentor Berörda lärare Elevvårdsteamet sammanträder enl. kalendarium. Vid sammanträden förs minnesanteckningar Arbetsplatsträff (APT) All personal Sammanträder onsdagar enligt kalendarium. Minnesanteckningar förs Samverkansgrupp En facklig representant från varje fack Arbetsgivare Möte vid behov i samband med ledningsgruppens möte för gymnasiet. Protokoll förs Programlagsträffar De som ingår i arbetslaget träffas Möten enligt kalendarium. Administrativa gruppen All personal på administrationen Minnesanteckningar förs. Ledningsgrupp BHS Rektor Programansvariga Fackliga representanter Minnesanteckningar förs Elevvårdskonferens, EVK Rektor, Ordf Specialpedagog, sekr. Mentor Vid behov; Programansvarig IM Vid behov; Syv. Vid behov; Skolsköterska Rektor beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid elevvårdskonferenser förs protokoll. Skyddsrond Skyddsombud Elevskyddsombud Vaktmästare Rektor Hoforshus Möte en gång per läsår vid varje byggnad. Protokoll förs Arbetslagsträff GRUV Rektor på vux SYV, vux Lärare som undervisar på GRUV Arbetslagsträff SFI Rektor på vux SYV, vux Lärare som undervisar på SFI. Minnesanteckningar förs Likabehandlingsgrupp Av rektorn utsedd ledamot Elevrekryterad sammansatt grupp Minnesanteckningar förs Ämneskonferenser Ämne Ansvarig lärare Träffas Svenska Louise Wellrath-Olinder enligt kallelse från ämnesansvarig Engelska Satu Stenström enligt kallelse från ämnesansvarig Matematik Lennart Engström enligt kallelse från ämnesansvarig Sida 6 av 8

7 Programlag/Arbetslag Administration Agneta Wall, tfn Lena Norrvik, tfn Stefan Andersson, , Anna Lindfors, tfn BF, tfn Linda Karlsson, tfn Anna-Carin Rask, Guido Ripke, tfn Lennart Engström, EE, tfn ( ) Thomas Svensson, tfn Lars-Åke Mattsson, tfn Peter Wesström, tfn IN, tfn Pär Grönberg, tfn Magnus Almgren, tfn Patrik Robertsson, tfn IM, tfn Daniel Johansson, tfn Inger Bergström, tfn Svante Hedblom, tfn Anders Lindfors, tfn IMSPR, tfn Heidi Fröjd, tfn Louise Wellrath-Olinder, tfn Ingrid Ohlsson, tfn Birgitta Grundström, tfn Kristine Abrahamsson, tfn Catrin Johansson, tfn SFI, tfn Sofia Demasure, tfn Thomas Hjerth, tfn Lolita Rajajärvi, tfn Ulla-Carin Lindström-Ahlen, Vux, tfn Satu Stenström, tfn Jörgen Lindgren, tfn Sida 7 av 8

8 Namn, tjänstemobilnummer... tfn arb... arb lag... -adress Agneta Wall Adm... Anders Lindfors IM... Anna Lindfors Adm... Birgitta Grundström SFI... Christina Siilama Kök... Catrin Johansson IMSPR... Daniel Johansson IM... Guido Ripke BF. Heidi Fröjd IMSPR... Inger Bergström IM... Ingrid Ohlsson IMSPR... Jörgen Lindgren VUX... Kent Eriksson, Vaktm... Kjell Lundman, Elevhälsa... Kristine Abrahamsson IMSPR... Lars-Åke Mattson, EE... Lena Norrvik Adm... Lennart Engström BF... Linda Karlsson BF... Lolita Rajajärvi SFI... Louise Wellrath-Olinder IMSPR... Magnus Almgren IN... Marie Juhlin Kök... Patrik Robertsson IN... Peter Wesström, EE... Satu Stenström VUX... Sofia Demasure SFI... Stefan Andersson, Adm... Svante Hedblom IM... Thomas Hjerth SFI... Thomas Svensson, EE... Ulla-Carin Lindström-Ahlen, SFI... Anställd på annan enhet Elevhälsan Kjell Lundman, skolsköterska,tfn Vaktmästare Kent Eriksson, tfn Kök Christina Siilama, Böle, tfn Marie Juhlin, Björkhagsskolan, tfn Städ Birgitta Forsberg, Björkhagsskolan Christina Siilama, Böle Sida 8 av 8

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11 A-Ö FÖR PERSONAL VUXENUTBILDNINGEN HÖSTEN 2008 G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Administrativ personal... 3 Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb...

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

Bra att veta Ht 2015. Vuxenutbildningen Gävle kommun

Bra att veta Ht 2015. Vuxenutbildningen Gävle kommun NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD GÄVLE Bra att veta Ht 2015 Vuxenutbildningen Gävle kommun Genom att Gilla Vuxenutbildningen Gävle kommun på Facebook får du snabbt aktuell information även den vägen. Uhd 2015-08-11

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer