Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

2 INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse Förbundsstyrelsen...8 Resultaträkning koncernen...9 Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretag Balansräkning moderföretag Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB SRF Ekonomiutbildning AB Bolagsstyrelsen Detta är också SRF

3 FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET Året som har gått Det gångna året har verkligen varit händelserikt, och det är först när man sätter sig ned för att summera vad som faktiskt hänt som man för en kort stund inser hur fort utvecklingen går. SRF har blivit ett nav i branschutvecklingen, och efter att ha infört auktorisationen har vi nu snart auktoriserade medlemmar. Fantastiskt! Men det är inte bara antalet som är imponerande, utan mer än detta är jag stolt över att säga att alla medlemmar som jag har mött på seminarier över hela landet är enormt motiverade att gå ut på marknaden och visa vad yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult verkligen kan göra för det svenska näringslivet. Det finns en kraft i detta som är oerhörd, och att känna att det är SRF som har mobiliserat den är verkligen en fantastisk känsla. Samtidigt innebär förslaget om slopad revisionsplikt att den marknad som väntar på den nya yrkesrollen verkligen är mogen. Så SRF:s framtid efter 72 år ser verkligen bättre ut än någonsin. Ett led i omställningen till en värld utan revisionsplikt för 95 procent av de svenska bolagen är att även FAR SRS har infört auktorisation av redovisningskonsulter. Skillnaden är att de har redovisningskonsulterna som en av fyra medlemsgrupper, samtidigt som SRF bara har ett fokus. Våra resurser, aktiviteter och marknadsföring kan därför inriktas på en kategori, och detta är en oerhörd fördel som kommer att märkas hos medlemmarna. Men som branschorganisation har vi också ett ansvar för yrkesrollen som sådan. Intressenter, myndigheter och finansiärer måste ges en enhetlig och tydlig bild av den auktoriserade redovisningskonsulten för att nå ut på marknaden och vinna den respekt som auktorisationen förtjänar. Mot denna bakgrund har SRF inlett samråd med FAR SRS i syfte att skapa en enhetlig yrkesroll. De frågor som skall diskuteras och de områden som kommer att samordnas är intagningskrav, normer för yrkesutövningen, ansvarsfrågor och kvalitetskontrollen. Målet är att den som arbetar som auktoriserad redovisningskonsult skall få en hög och tydlig status på marknaden. Banker och myndigheter har uttryckt sin uppskattning över samarbetet och yrkesrollen kommer att vinna stora fördelar på det. I spåren av samverkan med FAR SRS kommer även en gemensam ny svensk redovisningsstandard att utvecklas, för att gälla på marknaden från Arbete pågår redan via gemensamma arbetsgrupper från de båda organisationerna. Samarbetet inrymmer även en ny produkt för redovisningskonsulten, i form av en bokslutsberättelse som bekräftar att den som upprättat den ekonomiska rapporteringen har följt den standard och de krav som följer av auktorisationen. Rätt utformat kommer detta att bidra ytterligare till ökad status och respekt för yrkesrollen som auktoriserad redovisningskonsult, och även påskynda omställningen till den värld utan pliktrevision som förväntas börja år Så SRF arbetar i två dimensioner, en där vi tar branschansvar tillsammans med FAR SRS för att skapa en enhetlig och respekterad yrkesidentitet, och en där vi som medlemsplattform med ett enda fokus och 72 års erfarenhet vill ge dig som medlem den absolut största nyttan. Det kommer att märkas redan under nästa år, då vi planerar en rad åtgärder för att höja nyttan och servicen i ditt medlemskap! Vår VD sedan många år, Mats Dahlberg, har samtidigt inlett sin succession och överlämnat sin roll till Benny Wedberg. Mats har gjort ett fantastiskt arbete, och har stor del i den plattform som vi nu går vidare utifrån, och den nya organisation som byggs upp runt Benny kommer att garantera fortsatt kontinuitet för SRF:s framgångar, det kan jag lova redan nu! Verksamheten har som vanligt varit mycket framgångsrik, och SRF har nu en oerhört stark position att gå vidare ifrån. Tack vare skickliga styrelser, ledning och personal har vi en mycket effektiv organisation och en urstark ekonomi. Vi har därmed mycket få begränsningar när vi går vidare mot framtiden, så vi vet att vi kommer att lyckas. Det är en härlig känsla! Mikael Carlson Förbundsordförande 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Den 22 maj 1936 samlades en handfull bokförare i Göteborg för att bilda en organisation till gemensamt gagn som det heter i en handling från denna tid. Samma år inregistrerades förbundets namn, Yrkesbokförares och Revisorers Förening u p a. Namnet ändrades sedan till Yrkesrevisorers och Redovisningsmäns Förbund. Först vid kongressen 1971 fick förbundet sitt nuvarande namn Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Från och med 2006 har SRF infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom titeln Auktoriserad Redovisningskonsult. Ändamål Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF är branschorganisationen för auktoriserade redovisningskonsulter. Förbundets ändamål är att Auktorisera redovisningskonsulter Verka för att upprätthålla medlemmarnas skicklighet Verka för att näringsliv och myndigheter har kännedom om förbundet och dess medlemmar Verka för en sund utveckling av regelverk och normer inom redovisningens område Främja relationer mellan medlemmarna I övrigt tillvarata medlemmarnas yrkesintressen Verksamhetsmål Förbundets verksamhetsidé ska förverkligas operativt via dotterföretagens verksamheter bland annat genom att Öka omvärldens kunskaper om yrkesrollen och förbundet genom upplysningsinsatser Bevaka nationella och internationella regelverk, normer och trender Erbjuda möjligheter till underhåll och uppdatering av redovisningskonsultens yrkeskompetens genom informations- och utbildningsinsatser Erbjuda tillgång till interna och/eller externa sakkunniga på redovisningskonsultens olika verksamhetsområden Tillhandahålla hjälpmedel som stödjer att etiska, miljö- och kvalitetsmässigt sunda principer och rationella metoder tilllämpas i redovisningskonsulternas yrkesutövning, samt Stimulera centrala, regionala och lokala ERFA-grupper Kongressen Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls varje år. Motioner till kongressen kan framställas av medlem, kretsstyrelse eller av kongressen särskilda utsedda organ. På så sätt har medlemmarna möjlighet att påverka förbundets och dotterföretagens verksamheter. Kretsarna Inom SRF finns i dag tio geografiskt avgränsade kretsar med egna styrelser. Medlem tillhör den krets inom vars område han/hon har sin huvudsakliga verksamhet. Kretsarbetet är en viktig del i arbetet för att skapa kontaktnät och en god kollegial anda. Dotterbolagen Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB och SRF Ekonomiutbildning AB är helägda dotterbolag till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Förbundsstyrelsen uppställer mål för bolagens verksamheter och röstar vid dotterbolagens årsstämmor enligt det mandat som ges av kongressen. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser under verksamhetsåret Auktorisationen En fråga som diskuterats intensivt under de drygt 70 år som SRF funnits är behovet av en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter. Syftet har varit att få en högre kvalitet på redovisningsuppdragen, en sanering i branschen, bättre utbildningar och en karriärväg med högre status och identitet för yrkeskåren. Vid kongressen 2005 antogs ett förslag till auktorisationsordning och beslutet stadfästes sedan av en extra kongress samma år. Kongressens beslut om hur auktorisationen ska genomföras har fullföljts. Auktorisationens införande innebar en höjning av inträdeskraven till SRF, krav på utökad aktualitetsutbildning och att SRF inför en stödjande kvalitetskontroll. Auktorisationen omfattar alla SRF-medlemmar med en övergångsperiod fram till den 31 december 2009, då alla SRF:s medlemmar ska vara auktoriserade. Den 30 april 2008 fanns cirka auktoriserade redovisningskonsulter. SRF Ekonomiutbildning har under året gjort stora satsningar på nya utbildningar och kompetensprogram för att ge alla redovisningskonsulter möjlighet att komplettera de områden som saknas för auktorisationen. Många utbildningsanordnare anpassar sina utbildningar för att dess deltagare ska kunna erhålla den teoretiska plattform som krävs för att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult. Auktorisationskommittén har fortsatt sitt arbete med ett system för en stödjande kvalitetskontroll. Under våren 2008 har fysiska kvalitetskontroller gjorts. Under hösten 2008 ska dessa besök utvärderas. Medlemsutveckling Beslutet om auktorisationen har väckt ett stort gensvar i branschen. Tillströmningen av nya medlemmar har varit mycket hög de senaste åren. Medlemsantalet har i det närmaste fördubblats under den senaste femårsperioden. SRF har i dag närmare medlemmar. Kvalitetssäkring SRF Servicebyrå är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000. Totalt har 57 anslutna byråer certifierats och ytterligare ett tiotal byråer/ arbetsställen genomgår för närvarande processen. Standard för redovisningskonsulter Efter verksamhetsårets slut har ett samarbete med FAR SRS inletts som syftar till att tydliggöra redovisningskonsultens roll, uppgift och ansvar. Samarbetet ska ses mot bakgrund av ökade förväntningar på redovisningskonsulternas arbete i den snabba omställning som sker inom redovisnings- och revisionsbranschen. Bland annat så kommer med största sannolikhet revisionsplikten för drygt 95 procent av Sveriges aktiebolag att försvinna från och med Målsättningen med samarbetet mellan SRF och FAR SRS är att kunna arbeta efter gemensamma regelverk för redovisningskonsulter. Marknaden måste uppfatta auktorisationen av redovisningskonsulter som en tydlig kvalitetsstämpel. Följande områden är särskilt viktiga för samarbetet: Krav för auktorisation som redovisningskonsult Regler för vidareutbildning Normgivning för redovisningstjänster Regler för kvalitetskontroll Redovisningskonsultens ansvar Totala antalet medlemmar År

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Extern verksamhet En viktig uppgift i förbundsarbetet är att påverka utvecklingen inom redovisningskonsultens yrkesområde. Det sker bland annat genom representantskap i olika organ och genom att skapa och upprätthålla goda kontakter med myndigheter och organisationer. SRF arbetar för förenklings- och förbättringsåtgärder för små företag i en rad olika sammanhang. Kontakter med regeringskansliet Regeringen har som mål att minska de administrativa bördorna för företagen med 25 procent fram till hösten En av utredningarna där SRF finns med är Enklare redovisning. I sin första etapp har utredningen som mål att diskutera och komma med förslag på sänkta krav i årsredovisningslagen beträffande tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse. Särskild vikt ska läggas vid de små- och medelstora företagens behov av förenklade redovisningsregler. En annan utredning som pågår har som syfte att ta ställning till om kravet på lägsta aktiekapital kan sänkas. Bakgrunden till detta är bland annat att i Europa finns en trend mot sänkta eller slopade krav på aktiekapital för bolagsformer som motsvarar svenska privata aktiebolag. Utredningen har lämnat förslag på en sänkning av lägsta aktiekapital till kronor. SRF har beretts plats i utredningen SamRob, sambandet mellan redovisning och beskattning. Uppdraget är att förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut och föreslå de skatteregler som är motiverade utifrån analysen. Huvuduppdraget ska redovisas i mitten av SRF har även tillsatt en expert i utredningen Revisorer och revision. Utredningen har lämnat sitt första delbetänkande. Förslaget innebär att revisionsplikten kommer att försvinna för drygt 95 procent av de svenska aktiebolagen. Enligt förslaget kommer revisionsplikten att försvinna år SRF har i sitt arbete och remissvar förordat att revisionsplikten ska tas bort redan Remissarbetet Som Sveriges ledande branschorganisation för redovisningskonsulter arbetar SRF aktivt för att öka kvaliteten på rådgivningen i branschen och näringslivet, bland annat genom att delta som aktiv remissinstans för olika myndighetsorgan inom redovisnings- och beskattningsfrågor samt frågor som företagande och näringsliv. SRF:s medlemmar företräder mer än kundföretag, främst enmansföretagare och företagare med upp till tio anställda. SRF tillvaratar deras intressen genom att stödja förslag som ger enklare och enhetliga regler inom redovisning och beskattning samt inom andra områden som rör medlemmarnas yrkesverksamhet. Kontakter med Skatteverket Arbetet med förenklingar för små och medelstora företag pågår på flera områden. SRF har deltagit i ett flertal möten med Skatteverket både i Intressentrådet, som är ett forum för Skatteverkets kontakter med näringslivet, och i den arbetsgrupp som arbetar med förenklingar av företagens administrativa börda, Skatteförfarandeutredningen. SRF sitter med i Skatteförfarandeutredningens referensgrupp. Gruppen ger synpunkter och råd under utredningens gång. Vad som har diskuterats inom gruppen är bland annat rullande taxering för aktiebolag och lekmannainflytandet i skattenämnderna. BAS-Intressenternas Förening och BAS-Bolaget SRF är medlem i BAS-Intressenternas förening och ingår i styrelsen. Intressentföreningen äger i sin tur BAS-Bolaget som har uppgiften att driva arbetet med utveckling av BAS-kontoplanen och näraliggande produkter. Bokföringsnämnden Regelverken inom bland annat redovisning har under senare år blivit allt mer komplicerade eftersom de större företagens förutsättningar i alltför stor omfattning har påverkat utvecklingen. Under några år har ett omfattande arbete pågått i Bokföringsnämnden med syfte att utforma en enhetlig normgivning och ett samlat regelverk för företag, det så kallade K-projektet. SRF medverkar i och stödjer detta förenklingsarbete och vill verka för 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål och visioner att reglerna utformas så att de kan utgöra grunden för ett rättvisande beslutsunderlag för de mindre företagens intressenter. Hittills har K1, avseende enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, trätt i kraft. Nästa steg är K2, regler för upprättande av årsredovisning i mindre aktiebolag. Dessa regler blir möjliga att använda för årsredovisningar som upprättas per XBRL XBRL Sweden är en ideell förening som bildats av FAR SRS och SRF. Föreningens syfte är att utveckla en svenskanpassad XBRLstandard för finansiell rapportering och verka för dess införande i Sverige. Föreningen är medlem i XBRL International. Under året har en enhetlig standard för upprättande av årsredovisning arbetats fram. SRF:s representant är Executive Vice Chairman i XBRL Sweden. Föreningen SIE-gruppen SIE-föreningen är en branschförening för att skapa tekniska standarder för informationsutbyte mellan medlemmarnas olika produkter. SIE är en väl etablerad standard som stöds av de flesta svenska leverantörer av ekonomiadministrativa program. SIE- Gruppen genomför på begäran tester och godkänner medlemsföretagens olika programprodukter, med avseende på SIE-funktion. SRF har en representant i föreningens styrelse. Bolagsverket Bolagsverkets handläggning av näringslivsuppgifter utvidgas ständigt. Numera är det möjligt att tillämpa elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket. SRF har en representant i Bolagsverkets Kontaktkommitté. Ekobrottsmyndigheten Ett samarbete har inletts mellan SRF och Ekobrottsmyndigheten. Samarbetet innebär bland annat en utökad dialog mellan parterna som syftar till att tydliggöra redovisningskonsultens agerande och ansvar vid ekobrott eller misstanke om ekobrott. Året som gått har inneburit att drygt 90 procent av SRF:s medlemmar nu är auktoriserade. Därmed kommer målsättningen att samtliga skall vara auktoriserade fr o m 2010 att vara uppfylld, och SRF kommer att vara ett förbund för enbart auktoriserade redovisningskonsulter. System och metodik för kvalitetskontrollen är utvecklade och detta arbete kommer att inledas i full skala under nästkommande räkenskapsår. Därmed har de primära målen med auktorisationen nu uppnåtts. Målsättningen att marknaden och myndigheter skall uttala ett krav på auktorisation för yrkesutövningen har påbörjats genom ett samarbete med FAR SRS i syfte att skapa enhetliga och tydliga krav på yrkesrollen. Myndigheter, intressenter och finansiärer har bekräftat att man ställer sig bakom en sådan samverkan, vilket kommer att medföra att den uttalade målsättningen lättare kan realiseras. Genom enhetliga krav och en nyutvecklad svensk standard för redovisning kommer även statusen för yrkesrollen att kunna lyftas fram på ett bättre sätt. En följd av ovanstående målsättningar är att de framtida inträdeskraven måste höjas, för att skapa ytterligare respekt hos näringslivet i samband med avskaffandet av revisionsplikten. En sådan förändring blir även en naturlig del i att söka avspegla yrkesrollen i de studievägar som högskolorna erbjuder unga människor inför sitt yrkesval. Detta blir viktigt för att stimulera den föryngring av yrkeskåren som är nödvändig på längre sikt. SRF skall agera i två dimensioner. Den ena består i att som ledande branschorganisation verka för att yrkesrollen ges ökad tydlighet, respekt och status inför den strukturförändring som följer av avskaffad revisionsplikt. Detta arbete har inletts genom samverkan kring yrkesrollens profil och ansvar tillsammans med FAR SRS. Den andra består i att SRF skall utgöra den mest attraktiva medlemsorganisationen för auktoriserade redovisningskonsulter. Volymmålet som uttalats tidigare att vara medlemmar vid utgången av 2010 kvarstår. Detta kräver en aktiv fokusering på yrkesrollens behov av service, stöd och utbildning, samt en aktiv marknadsföring av auktorisationen. Dessa målsättningar är en central del av förbundets strategi och skall avspegla sig i den verksamhet och marknadsföring som SRF bedriver löpande. Målen är som vanligt högt ställda, men förbundsstyrelsen upplever att SRF är väl positionerat för att uppnå sina mål. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst kr balanseras i ny räkning. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Slutord SRF har förändrat marknaden genom att införa en auktorisation för redovisningskonsulter. Detta har förändrat yrkesrollen i en viktig tid där intressenter och marknad går in i en ny värld utan revisionsplikt för 95 procent av näringslivets företag. Detta hade inte varit möjligt utan en klar och tydlig inriktning i styrelsens och ledningens arbete, skicklig personal, samt våra oerhört kvalificerade medlemmar som med stor entusiasm tagit till sig de utmaningar som följer av auktorisationen och utvecklingen i samhället. Nästa steg är en homogen yrkesroll som är tydlig och vinner respekt i den nya strukturen. Detta ansvar för branschen och yrkesrollen tar SRF tillsammans med FAR SRS, vilket kommer att utmynna i en ny svensk standard för redovisning under 2009 samt en bokslutsberättelse som bekräftar kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen. SRF har nu verkat i 72 år, men förbundsstyrelsen vågar påstå att det har hänt mera de senaste fem åren än under de 67 första. Förändringstakten är hög och ökar, och det känns skönt att SRF står starkt i centrum av den kommande utvecklingen. Förbundsstyrelsen vill därför rikta ett varmt tack till styrelser, ledning, personal och till våra medlemmar som gör det möjligt att fortsätta mot nya framgångar! Förbundsstyrelsen Mikael Carlson, Ordförande Fredrik Dahlberg Anders Bernåker Vivi-Anne Segertoft Thomas Svefelt Lars Mörk Jonas Bergqvist Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets förvaltning och verksamhet och ska under löpande år verkställa av kongressen fattade beslut, arbeta med strategiska frågor, lobbying, nationellt och internationellt samarbete, utöva tillsyn över ägda dotterföretag och kretsar, kalla till kongress och, förutom val, förbereda de ärenden som ska behandlas på kongressen. 8

9 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar av inventarier enligt plan Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

10 BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 8 Färdiga varor Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Pågående kurser Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Stiftelsen för Legitimation av Redovisningskonsulter: Ansvar för täckande av eventuella avvecklingskostnader 11

12 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Fusionsresultat SBRF:s Service AB 91 - Koncernförändring SBRF:s Service AB Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAG Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING MODERFÖRETAG Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 11 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Stiftelsen för Legitimation av Redovisningskonsulter: Ansvar för täckande av eventuella avvecklingskostnader 14

15 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget helägda dotterföretagen Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå och SRF Ekonomiutbildning AB Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 15

16 NOTER NOT 1: Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Revisionsarvode Övriga uppdrag 0 0 Summa Moderföretag Revisionsarvode Övriga uppdrag 0 0 Summa NOT 2: Leasingavgifter avseende operationell leasing Koncern Leasingavgifter kostnadsförs löpande Räkenskapsårets leasingkostnader

17 NOTER NOT 3: Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda I moderföretaget saknas anställda Dotterföretag Män 7 7 Kvinnor Totalt i dotterföretag Koncernen totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföretag Styrelse Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) - - Koncern Styrelse och VD (varav tantiem) Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av koncernens pensionskostnader avser 175 (fg år 191) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). Avgångsvederlag: För verkställande direktör gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Inga avtal om avgångsvederlag föreligger. 17

18 NOTER NOT 4: Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Koncern Kontorsinventarier, möbler Kontorsinventarier, data Kontorsinventarier, övrigt NOT 5: Inventarier, verktyg och installationer Moderföretaget saknar inventarier Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut NOT 6: Andelar i koncernföretag Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % Redovisat värde Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB, , Falun SRF Ekonomiutbildning AB, , Falun

19 NOTER NOT 7: Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Tillkommande placeringar Redovisat värde vid årets slut Koncern Moderföretag Specifikation av värdepapper: Koncern Fond Lux Protect Spax Europa Access Hedge Redovisat värde /3 av innehavet har ett garanterat återköpsvärde motsvarande anskaffningsvärdet. NOT 8: Varulager m m Varulagret har värderats till anskaffningsvärdet, enligt först-in-först-ut-principen. Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 har tillämpats. Varulagret fördelar sig på följande poster: Färdiga varor och handelsvaror Totalt NOT 9: Eget Kapital Koncern Utgående balans enligt balansräkning föregående år Årets resultat Koncernförändring Vid årets slut Moderföretag Utgående balans enligt balansräkning föregående år Årets resultat Totalt eget kapital NOT 10: Avsättning för uppskjuten skatt Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till tkr. 19

20 NOTER NOT 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Medlemsavgifter tertial 2 och Fakturerade avtalsintäkter tertial 2 och Personalrelaterade kostnader Övriga poster Moderföretag Medlemsavgifter tertial 2 och Övriga poster UNDERSKRIFTER Falun 12/ Mikael Carlson Ordförande Fredrik Dahlberg Thomas Svefelt Anders Bernåker Vivi-Anne Segertoft Lars Mörk Jonas Bergqvist Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits 18/ Morgan Söderberg Auktoriserad revisor Helén S Lundin Auktoriserad revisor 20

21 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Org.nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat redovisningen. väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen, disponerar vinsten i moderföreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falun den 18 augusti 2008 Helén S Lundin Auktoriserad revisor Morgan Söderberg Auktoriserad revisor 21

22 REDOVISNINGSKONSULTERNA SRF SERVICEBYRÅ I mitten av 60-talet blev det allt vanligare bland organisationer att förlägga den affärsmässiga delen av verksamheten i ett aktiebolag. SRF utgjorde inget undantag och den 11 augusti 1965 registrerades YRF:s Servicebyrå AB. I samband med att förbundet bytte namn 1971 ändrades namnet till Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB. Verksamhetsmål SRF Servicebyrås huvudsakliga verksamhet består i att lämna information till förbundets medlemmar, informera om förbundet i syfte att rekrytera medlemmar och göra SRF allmänt känt. SRF Servicebyrå ska hålla en hög servicenivå och erbjuda medlemmarna anpassad information, hjälpmedel och kompetens inom redovisningskonsultens yrkesområde. SRF:s medlemmar ska därigenom få stöd i sin yrkesverksamhet som småföretagarens rådgivare och samtalspartner på ett sådant sätt att Redovisningskonsult SRF kännetecknas av kompetens, kvalitet och utveckling. Information och service Bolagets olika produkter är huvudsakligen inriktade på information och service till förbundets medlemmar och personer som arbetar professionellt med ekonomi. Några särskilt framträdande produkter är Förlagsverksamhet med tidningarna Konsulten, Företagsaktuellt samt böckerna SRF-boken, SRF-skatt, SRF-deklaration och det elektroniska nyhetsbrevet SRF Newswire Hjälpmedel som SRF:s mallar och blanketter Försäkringsservice med möjlighet att teckna förmånliga sak-, ansvars- och personförsäkringar Rabatter och förmåner; erbjudanden från branschens ledande leverantörer Rådgivning inom redovisning, beskattning, juridik m m. Under verksamhetsåret har denna service utökats. byråer växer. ISO certifieringen innebär ett större ansvarstagande mot kunderna. Det ska resultera i ökad kundtillfredsställelse och ett positivt tryck att utveckla nya och befintliga produkter. Bolaget har under ett antal år drivit ett projekt för scanning av leverantörsfakturor. Tjänsten togs i drift under hösten 2006 och har successivt ökat sina marknadsandelar. Tjänsten säljs och marknadsförs av SRF Servicebyrå under namnet smart Invoice. Arbetet med auktorisationen har varit ett prioriterat område under verksamhetsåret. En omfattande kompetensinventering har gjorts för att kartlägga samtliga medlemmars möjligheter att bli auktoriserade. Ett kvalitetsgranskningssystem har initierats. De första fysiska kvalitetskontrollerna har gjorts under våren Besöken kommer att utvärderas under hösten Ekonomi Resultatet för Servicebyråns verksamhet tiden och ställningen per framgår av den avlämnade årsredovisningen. Under verksamhetsåret har en marknadsföringskampanj genomförts. Kampanjen har haft som sitt mål att befästa SRF:s ställning som den ledande organisationen för redovisningskonsulter och mer synliggöra yrkesrollen redovisningskonsult. Detta är särskilt viktigt i den snabba förändring som sker på marknaden där bland annat revisionsplikten föreslås slopad för det största flertalet av Sveriges aktiebolag. SRF Servicebyrå är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000. Ett antal SRF-anslutna redovisnings- och revisionsbyråer har certifierat sina processer tillsammans med Servicebyrån. Skaran av certifierade Ekonomisk Översikt Nettomsättning i tkr Rörelsemarginal % Kassalikviditet % Soliditet % (Likvida placeringar ingår i beräkningen av kassalikviditeten) Definition av nyckeltal Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28%) i förhållande till balansomslutningen 22

23 REDOVISNINGSKONSULTERNA SRF SERVICEBYRÅ Hans Jonsson Tommy Wiklund Torbjörn Danielsson Karolina Gunnarsson Ulrika Andersson Benny Wedberg, VD* Olle Larsson Janne Wallin Nadia Granqvist Mats Dahlberg, VD Birgitta Klahr Lena Iredahl Eva Jansson Personal Under verksamhetsåret har flera nya produkter utvecklats och serviceverksamheten har förstärkts. Servicen till förbundets medlemmar är viktig för ett förbund på stark frammarsch, och den produktutveckling som skett under verksamhetsåret är ett resultat av att alla bidragit med sina erfarenheter. Medelantalet anställda under verksamhetsåret har varit 12,2 personer varav 5,9 kvinnor och 6,3 män. (Föregående år 6,5 kvinnor och 6,2 män, totalt 12,7 personer). Från och med har en ny VD tillträtt. Benny Wedberg efterträder Mats Dahlberg. 23

24 SRF EKONOMIUTBILDNING AB SRF Ekonomiutbildning AB är en ledande aktör inom utbildning av redovisningskonsulter och ekonomer. Bolagets ställning på denna marknad är mycket god som också årets resultat och ställning visar. Året är bolagets hitintills bästa med stor ekonomisk styrka och ett starkt resultat. Verksamhetsmål SRF Ekonomiutbildning AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Syftet med att starta SRF Ekonomiutbildning AB 1991 var att kunna erbjuda SRF:s medlemmar bra utbildningar som anpassats till redovisningskonsulternas behov av praktisk och teoretisk kunskap. Med åren har antalet kurser och utbildningar ökat och dagens kursutbud tillgodoser en mängd behov inom ekonomins hela område. Antalet kursdeltagare har också haft en stark ökning. Antalet kursdeltagare som inte är medlemmar i SRF har stadigt blivit fler. Verksamheten är helt öppen och drivs på strikt kommersiell basis. Kursverksamheten Kursutbudet är huvudsakligen inriktat på kvalificerade utbildningar inom redovisning, beskattning och juridik, med inriktning på spetskompetens utan att för den skull förlora den rent praktiska tillämpningsaspekten. Hos SRF Ekonomiutbildning AB finns därför möjlighet att hitta utbildningar som går både på bredden och på djupet. Genom att tillhandahålla yrkesutbildningar, kallade diplomutbildningar, sätter SRF standarden för vad en auktoriserad redovisningskonsult bör behärska för att utföra sitt yrke väl. Hos SRF kan man således skaffa sig en mycket avancerad utbildning inom ekonomins olika områden, något som blivit allt populärare. Under konceptet Redovisningshögskolan driver SRF Ekonomiutbildning AB några av landets mest framgångsrika yrkesutbildningar som via ett tentamensförfarande ger deltagarna ett diplom som tecken på uppnådd färdighet. Förebilden finns i universitetens ekonomprogram, men SRF Ekonomiutbildning AB har därtill fogat väsentliga avsnitt som tränar deltagarna i det praktiska arbetet på en konsultbyrå. Ekonomi Verksamhetsåret är det bästa sedan bolagets start Bolagets ställning är mycket stark och förutsättningarna för kommande framgångsrika år är stor. I flerårsöversikten nedan framgår att samtliga väsentliga nyckeltal visar en mycket positiv utveckling. Ytterligare information kan utläsas av den avlämnade årsredovisningen. Ekonomisk Översikt Nettomsättning i tkr Rörelsemarginal % Kassalikviditet % Soliditet % (Likvida placeringar ingår i beräkningen av kassalikviditeten) Definition av nyckeltal Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (28%) i förhållande till balansomslutningen 24

25 SRF EKONOMIUTBILDNING AB Marie Kapla Yvonne Sjöblom Pia Ljunggren Bernulf Maria Jacobsson Mats Dahlberg, VD Pontus Vogel Petra Lagnehag-Zars Personal Kvalificerade projektledare har under året arbetat intensivt för att alla kursdeltagare ska få ut maximal nytta av sin kurs hos SRF Ekonomiutbildning. Det är många praktiska detaljer som ska fungera för att helhetsupplevelsen ska bli bra. Antalet anställda har varit 6,3 personer, varav 5,3 kvinnor och 1,0 man. (Föregående år 5,3 kvinnor och 1,0 man totalt 6,3 personer). 25

26 BOLAGSSTYRELSERNA Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB Mikael Carlson, Ordförande Fredrik Dahlberg Anders Bernåker Vivi-Anne Segertoft Thomas Svefelt Lars Mörk Jonas Bergqvist Benny Wedberg, VD SRF Ekonomiutbildning Christer Andersson, Ordförande Kari Langenoja Lars Helgesson Mats Dahlberg, VD Fredrik Andersson Lena Dahlgren Redovisningskonsulterna SRF Servicebyrå AB och SRF Ekonomiutbildning AB är båda helägda dotterbolag till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Bolagen har separata styrelser, och styrelsen i servicebyrån består av samma personer som i förbundet för att skapa snabbare kommunikation mellan långsiktiga mål och affärsstrategi för serviceverksamheten. Verksamheten i SRF:s båda bolag har utvecklats starkt under senare år, och den ekonomiska ställningen samt positionen på marknaden är mycket stark. Återköpsfrekvensen från befintliga kunder är fortsatt mycket hög, och nya har tillkommit. Verksamheten har också påverkats positivt av det starkt stigande medlemsantalet. Styrelsearbetet är inriktat på att stödja auktorisationen av redovisningskonsulter samt att utveckla stöd och service samt utbildningar och karriärvägar som förstärker den enskilde medlemmens verksamhet och utveckling. Under det senaste året har även en bred och långsiktig marknadsföringskampanj av SRF:s verksamhet och medlemmar inletts. Denna satsning kommer att fortsätta under nästkommande år. Den långsiktiga satsningen på kvalitet har fortsatt, och bolagen fortsätter att investera i utvecklade kvalitetsrutiner, intern kompetens samt rekrytering av medarbetare som ger ytterligare kapacitet att stödja kundernas krav och förväntningar inför framtiden. Bolagen har en viktig roll som verktyg i förbundets verksamhet och målsättning att vara ledande branschorgan för auktoriserade redovisningskonsulter bekräftas av den starka volymökningen av nya medlemmar och utbildningskunder under de senaste åren. 26

27 DETTA ÄR OCKSÅ SRF Disciplinnämnden SRF:s Disciplinnämnd har till uppgift att utreda frågor om disciplinära åtgärder mot medlemmar. Medlemmar, som bryter mot förbundets regler om god sed, eller i övrigt brister i sin yrkesutövning, skadar förbundet eller enskilda medlemmar, kan av Disciplinnämnden tilldelas erinran eller varning. I vissa fall kan Disciplinnämnden fatta beslut om uteslutning ur förbundet. Disciplinnämnden har haft fem telefonmöten och behandlat åtta ärenden under verksamhetsåret. Disciplinnämndens sammansättning Ordförande Övriga Jan Rudberg Sven-Ylve Effert Anita Sjöholm Lars Svensson SRF Stipendiefond SRF Stipendiefond, som bildades 1986, är öppen för bidrag från alla som vill rikta särskild uppmärksamhet på någon/något som gjort sig särskilt förtjänt av en hedersbetygelse. Fondens avkastning ska delas ut till studerande som gjort sig särskilt förtjänta av uppmuntran. Inga stipendier har delats ut under verksamhetsåret. Styrelse för SRF Stipendiefond Ordförande Övriga Mikael Carlson Anders Bernåker Fredrik Dahlberg Nordic Accountant Federation, NAF Samarbetet i Nordic Accountant Federation, NAF (tidigare Nordiska Redovisningsbyråernas Samarbetsförbund, NRS) har pågått sedan Medlemmar i samarbetsförbundet är SRF, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland och Norges Autoriserte Regnskapsföreres Forening (NARF). Under året har två möten avhållits med de nordiska samarbetsorganisationer inom ramen för NAF. Dessa möten är en plattform för diskussioner kring branschutveckling och förnyelse, även på det internationella planet. Ett utbyte av idéer och erfarenheter sker kontinuerligt mellan de branschorganisationer som organiserar redovisningskonsulter i Norden. Under året har diskussionerna särskilt kretsat kring branschens arbete med att säkerställa kvaliteten i konsulternas tjänsteproduktion. Då förhållanden och förutsättningar för att bedriva redovisningsverksamhet i de nordiska länderna uppvisar både likheter men också på vissa punkter olikheter är NAF ett intressant och viktigt forum. SRF:s representanter i NAF Styrelsen Arbetsutskottet Mikael Carlson Benny Wedberg Auktorisationskommittén Auktorisationskommittén är direkt underställd Förbundsstyrelsen och har som uppgift att utveckla och förnya systemet, vara huvudman för kvalitetsrådgivarna, besluta i frågor kring kvalitetskontroll och granskning, svara för arkivering och statistik av kontrollresultat samt ta emot anmälningar och samarbeta med disciplinnämnden. Kommitténs sammansättning Frans Blom Mikael Carlson Ingemar Claesson Mats Dahlberg Pia Hast Lena Sjöblom 27

28 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Box 143, Ölandsgatan 7, FALUN Telefon: Fax: Hemsida: Org nr: Tryck: Henningsons Tryckeri AB Layout: Karolina Gunnarsson och Nadia Granqvist

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Gefle IF Fotbollsförening

Gefle IF Fotbollsförening Årsredovisning för Gefle IF Fotbollsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer