Halvårsrapport januari-juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport januari-juni 2015"

Transkript

1 Halvårsrapport januari-juni 2015 Nettoomsättningen för januari-juni 2015 uppgick till KSEK (f å KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -597 KSEK (f å 509 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till KSEK (f å -139 KSEK) Nettoresultatet uppgick till KSEK (f å -169 KSEK) Nettoresultatet rensat för aktiverade kostnader och avskrivningar på PromikBook uppgick till KSEK (f å KSEK) Resultat per aktie -0,03 SEK (f å 0,00 SEK) Eget kapital per aktie 0,24 SEK (f å 0,28 SEK) Verksamheten utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen som efterföljaren till Promik Analys har presenterats. Väsentliga händelser januari - juni 2015 Lanserat PromikBook byrå Enklare CRM och lagerfunktionalitet Vi nådde registrerade användare Anställning av vice VD Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning Frans Blom invald till PromikBook AB:s styrelse Avtal med PA-Utveckling AB gällande lönemodul Avtal med Bokbörsen gällande fakturaservice och fakturaköp Samarbete med J2Media angående försäljning av reklam i gratisversionen

2 Perioden januari till och med juni 2015 PromikBook har under första halvåret haft en intensiv period av att vidareutveckla konceptet inför framtiden. Vi har lanserat en mängd användbar funktionalitet i systemen som t ex ROT och RUT, deklarationsblanketter, PromikBooks byråversion, automatiska påminnelser- och inkassofunktioner och mycket annat. Tillströmningen av användare fortsätter och PromikBook har idag användare. Vi har en naturlig minskning av takten av antalet nytillkomna användare under sommarmånaderna. Från mitten av augusti är tillströmningen nu uppe på normala nivåer igen. Vi räknar med att den marknadsföringskampanj som sätter igång under hösten ytterligare kommer att lyfta tillströmningen av antalet användare under hösten kraftigt så att vi kan nå vårt mål om användare i början av Resultatet för perioden uppgår till tkr. Jämfört mot föregående år har aktiveringen av eget arbete med systemutveckling utöver avskrivningarnas storlek upphört, vilket innebär att resultatet är i samma nivå med föregående år efter justering för dessa aktiveringar. Enligt nuvarande principer aktiveras maximalt ett lika stort belopp som avskrivningarnas storlek vilket gör att resultatet ger en bättre bild av affärsverksamheten. Under periodens första del ökade vi omsättningen kraftigt i förhållande till föregående år. Detta berodde på en förändring av innehållet i gratisversionen i systemet. Vi har inte sett samma effekt av förändringen under periodens andra hälft. Detta är naturligt eftersom förändringarna behövdes framförallt i samband med byte av räkenskapsår. Omsättningen för andra delen av halvåret har varit mindre i jämförelse med samma period föregående år. Anledningen är att vi föregående år vid samma period hade uppdragsintäkter som vi under denna period inte har i samma utsträckning. Omsättningen för plattformen PromikBook har dock ökat i jämförelse med föregående period vid samma tidpunkt. Samarbetet med Bokbörsen är ett för PromikBook mycket intressant avtal. Det kommer att ge en ny typ av intäkt till bolaget samtidigt som vi har utvecklat ett unikt integrerat system för att använda PromikBook till liknande avtal med andra företag i framtiden. Utvecklingen av den integrerade fakturaservicen i PromikBooks motor har färdigställts under augusti med funktioner gällande avtalet med Bokbörsen. Vi räknar med att de första intäkterna kommer att genereras under oktober. De nya funktionerna gör också att vi kan gå ut med funktionalitet för automatisk fakturaservice till våra befintliga användare. Detta är någonting som kommer att påbörjas under oktober månad. PromikBook tar då hand om användarnas hela flöde när det gäller utgående fakturor. Och allt blir naturligtvis helt automatisk bokfört. Vi utvärderar kontinuerligt hur mycket funktionalitet som ska finnas i gratisversionen i förhållande till andra paket. Gratisversionen är idag mycket bra samtidigt som övrig funktionalitet i tilläggstjänsterna nu har gjort att PromikBook är ett mycket kompetent administrativt system. Genom nyheten att sälja reklamplatser i gratisversionen kommer vi att skapa intäkter från systemet på andra sätt än tidigare. Försäljningen sker av företaget J2 Media AB i Göteborg vilka tidigare har stor erfarenhet från försäljning av reklam på internet. Resultatet av de nya intäkterna kommer att påverka hur gratisversionen ska se ut i framtiden. Vi har sett att det är av stor vikt att vi delar upp verksamheten på det administrativa systemet och analyskonceptet var för sig. Detta då marknadsföringen och försäljningen skiljer sig åt mellan PromikBook och PromikAnalys. Därför har ett dotterbolag bildats under augusti för att vidare utveckla och sälja analyskonceptet. Genom att bryta ut konceptet blir båda bolagen även mer renodlade i sin kommunikation mot marknaden.

3 Vi är unika idag genom funktionaliteten med PromikAnalys och dess nära koppling till redovisningssystemet. Genom att bryta ut funktionaliteten till ett separat bolag lyfter vi det unika konceptet. Funktionaliteten går att koppla till vilket affärssystem som helst. Planer finns på att under hösten dela ut PromikAnalys AB till aktieägarna och lista detta bolag separat. Plattformen för PromikAnalys kommer att fortsätta att baseras på plattformen i PromikBook, vilket kommer att komma PromikBook AB tillgodo i form av royaltyintäkter baserat på försäljningen av analyssystem och kringtjänster. Formen för detta kommer att informeras i ett separat pressmeddelande när denna process inleds. Vi beräknar att visa ett kassaflödesmässigt positivt resultat under fjärde kvartalet 2015 genom royaltyintäkter från PromikAnalys AB, de tidigare kommunicerade affärerna som t ex BokBörsen, byråversionen, försäljning av reklam i gratisversionen samt en allmänt ökad trend av köp av tilläggstjänster i PromikBook. Genom förändringen räknar vi med att vi kommer att skapa ett större värde för dig som aktieägare då du automatiskt kommer att vara ägare i båda bolagen samtidigt som de båda bolagen blir mer renodlade i sin kommunikation mot marknaden. Bästa hälsningar och på återhörande Hans Orre, VD

4 Väsentliga händelser januari - juni 2015 Lanserat PromikBook byrå Enklare CRM och lagerfunktionalitet Vi nådde registrerade användare Anställning av vice VD Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning Frans Blom invald till PromikBook AB:s styrelse Avtal med PA-Utveckling AB gällande lönemodul Avtal med Bokbörsen gällande fakturaservice och fakturaköp Samarbete med J2Media angående försäljning av reklam i gratisversionen Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en stor omfattning. Under 2013 och 2014 utvecklades systemet med en mängd funktionalitet. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre företag ställer på sitt affärssystem för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag göra enkla simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden.

5 Analys: Komplett analysfunktion med simulatorer, kassaflödesmodeller, nyckeltalsberäkningar och avancerade budget- och prognosfunktioner. Koncern: Förutom analyspaketets funktionalitet innehåller koncernpaketet funktioner som koncernsammanräkning för resultat och budgetposter samt omräkningsfunktioner för valutahantering. Investeringen per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 79 kronor Silver: 239 kronor Guld: 349 kronor Analys: 599 kronor Koncern: kronor Utöver paketen finns möjlighet att använda PromikBook för rapporter och budgetering på koncernnivå. Dessa typer av funktionalitet används av större företag för intern och extern resultatrapportering och uppföljning. Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag med andra valutor som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Kuvertering och frankering av fakturor, 10 kronor per faktura Scanning av leverantörsfakturor, 10 kronor per faktura Inkassotjänst, 180 kronor per faktura som belastar fakturamottagaren

6 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till KSEK (få KSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till -597 KSEK och nettoresultatet till KSEK. I detta resultat ingår inte några nya aktiveringar utöver vad som skrivits av Omsättningens fördelning PromikBook Övrigt Totalt Likviditet och finansiering Den 30 juni 2015 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden inklusive ej utnyttjad checkkredit till 278 KSEK (f å KSEK). PromikBook hade per den 30 juni långfristiga skulder om 692 KSEK (f å 927 KSEK) varav checkräkningskredit KSEK 692 (f å 900 KSEK) och övriga skulder 0 KSEK (f å 27 KSEK). Investeringar PromikBooks totala investeringar 30 juni 2015 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK) och materiella anläggningstillgångar 0 KSEK (f å 28 KSEK) såsom inventarier och maskiner.

7 Avskrivningar Periodens resultat har belastats med 644 KSEK i avskrivningar varav 0 KSEK i avskrivningar på maskiner och inventarier samt 644 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 juni uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å KSEK) varav KSEK (f å 988 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 30 juni 2015 till 82 procent. Per den 30 juni 2015 hade PromikBook 3 anställda. Insynsperson Position Innehav Förändring Hans Orre Verkställande direktör Eva Orre Styrelseledamot Hans Sandström Styrelseledamot Mikael Carlson Styrelseordförande 0 0 Frans Blom Styrelseledamot 0 0 Alexander Carlson Vice verkställande direktör 0 0 Hans Orre äger aktierna via bolag. Innehavet för Hans Orre inkluderar ett aktielån om aktier. Ägarstruktur Per den 30 juni 2015 hade PromikBook 6 ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 450 aktieägare per den 30 juni 2015.

8 Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,0% 27,0% John Erik Eriksson ,4% 10,4% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7% 9,7% Eva Orre ,9% 6,9% Avanza Pension ,5% 5,5% Aggregate Media Fund VII KB ,2% 5,2% Hans Orre och John Erik Eriksson äger sin aktier via bolag. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Nyttjandeperioden för har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning.

9 Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Kvartalsrapport tre 10 november 2015 Bokslutskommuniké 10 februari 2016 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 20 augusti 2015 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre Kämpegatan Göteborg Mobil +46 (0) Hemsida

10 Resultaträkning halvår KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 3 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

11 Resultaträkning kvartal KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 3 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor -1-9 Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

12 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 28 Summa materiella anläggningstillgångar 0 28 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder 0 27 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

14 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfr. fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr. skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån Amortering Övriga långfristiga skulder 0 0 Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inklusive checkräkningskredit

15 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt exkl. aktiverat arbete (%) 17 3 Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) neg neg Vinstmarginal neg neg Räntabilitet på eget kapital(%) neg neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,14 0,19 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Likvida medel inkl checkräkningskredit (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 4 5 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 3 6 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) -0,03 0,00 Eget kapital per aktie (SEK) 0,24 0,28

16 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt exkl. aktiverat arbete (%) Förändring av intäkterna exklusive aktiverat arbete i procent av föregående periods intäkter exklusive aktiverat arbete Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen Vinstmarginal (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Räntabilitet på eget kapital(%) Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Likvida medel inkl. checkräkningskredit (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Banktillgodohavanden och kassa inkl. outnyttjad checkräkningskredit MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook Årsredovisning 2014 I N N E HÅ L L PromikBook under 2014, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2014 4 Väsentliga händelser under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 PromikBook Årsredovisning 2013 I N N E HÅ L L PromikBook under 2013, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2013 och jan-mars 2014 4 Ett mycket

Läs mer

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké för Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 8 018 KSEK (11 359 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 079 KSEK (424 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer