FÖRSTUDIE DET FÖRETAGSFRÄM- JANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE DET FÖRETAGSFRÄM- JANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG"

Transkript

1 Avsedd för Länsstyrelsen i Norrbottens län Dokumenttyp Rapport Datum Juni, 2012 FÖRSTUDIE DET FÖRETAGSFRÄM- JANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG

2 FÖRSTUDIE DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG Utfört av Matilda Ardenfors, Marcus Holmström, Anna Hörlén, Nicklas Lindström, Hanna Lindström Ramböll Bobergsplan 3 SE Gävle T +46 (0) F +46 (0)

3 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Om uppdraget Om satsningen i Norrbottens län Om satsningen Främja kvinnors företagande Rapportens disposition 3 2. Metod och datakällor Datakällor Metod 5 3. Det företagsfrämjande systemet i norrbotten Funktionsanalys Aktörernas arbete med information och behovsanalyser Aktörerna om Främja kvinnors företagande Kvantitativ målgruppsanalys Fakta om kvinnor och mäns företagande i Norrbottens län Företagandet speglar arbetsmarknaden men också branschegenskaper Kvinnors och mäns företagande: en fördjupad bild SNI och de prioriterade näringarna inom Främja kvinnors företagande Diskussion och slutsatser Fyra slutsatser och åtta rekommendationer för det fortsatta arbetet Slutsatser och rekommendationer: en sammanfattning Referenser 35 TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING Tabell 1. Antal telefonintervjuer... 4 Tabell 2. Det företagsfrämjande systemet efter utvecklingsskeden... 8 Tabell 3. Det företagsfrämjande systemets specialisering... 9 Tabell 4. Aktörernas finansieringskällor Tabell 5. Kvinnors och mäns branschvidd Tabell 6. Kvinnors och mäns företagande: en grov jämförelse Tabell 7. De 20 största branscherna för företagande kvinnor i Norrbottens län Tabell 8. Kvinnors och mäns företagande: en jämförelse Tabell 9. Företagandet inom Vård och omsorg Tabell 10. Slutsatser och rekommendationer: en sammanfattning Figur 1. Övergripande förändringsteori... 5 Figur 2. Utvecklad förändringsteori... 6 Figur 3. Samverkansöversikt Figur 4. Fakta om kvinnors och mäns företagande i Norrbotten Figur 5. Förvärvsarbetande och företagande kvinnor i Norrbottens län... 24

4 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG Figur 6. Förvärvsarbetande och företagande män i Norrbottens län BILAGOR Bilaga 1 Sysselsatta som företagare i norrbottens län år 2010, kvinnor och män Bilaga 2 Aktiviteter/tjänster bland företagsfrämjande aktörer

5 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 1 1. INLEDNING 1.1 Om uppdraget Tillväxtverket har gett i uppdrag till länsstyrelser och regionförbund i alla län att ta fram en förstudie som ska innehålla en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av systemet. Förstudierna ska innehålla en analys och förslag på hur regionen skulle kunna arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Länens förstudier skall sedan ligga till grund för en nationell strategi som ska bidra till att kvinnor och män får ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Uppdraget att ta fram förstudierna ska ses i ljuset av att regeringen mellan år 2011 och 2014 satsar 65 miljoner kronor årligen för att främja kvinnors företagande. Programmet Främja kvinnors företagande har tidigare pågått mellan åren 2007 och 2009 med förlängning till och med år I mars 2011 beslutade sedan regeringen om ett nytt program, som omfattar Föreliggande rapport är länsstyrelsen i Norrbottens förstudie, som genomförts av Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) med syfte att stötta länsstyrelsen i Norrbotten i arbetet med att integrera satsningen på kvinnors företagande i ordinarie system genom programmet Främja kvinnors företagande. Rapporten innehåller: En kartläggning av det företagsfrämjande systemet i Norrbottens län utifrån dess aktörer, tjänster/aktiviteter och specialisering En beskrivning av kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av det företagsfrämjande systemet En beskrivning och analys av hur de företagsfrämjande aktörerna betraktar arbete med att främja kvinnors företagande En analys av resultaten och förslag på hur länsstyrelsen i Norrbottens län med de företagsfrämjande aktörerna kan arbeta för att kvinnors företagande bättre integreras i det regionala tillväxtarbetet och i aktörernas ordinarie arbete En kvantitativ, jämförande analys av kvinnors och mäns företagande i olika branscher i Norrbottens län år 2010 Förstudien består både av en kartläggning och analys av det företagsfrämjande systemet i Norrbottens län i allmänhet, samt av en beskrivning och analys av förutsättningarna för systemets aktörer att arbeta för att främja kvinnors företagande i synnerhet. Med bakgrund i att länets aktörer ska arbeta för att bättre integrera kvinnors företagande i det ordinarie arbetet utgör en god förståelse för det ordinarie företagsfrämjande systemet en viktig utgångspunkt för det kommande arbetet. Förstudien baseras på dokumentstudier, intervjuer och statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån (SCB). 1.2 Om satsningen i Norrbottens län Programmet Främja kvinnors företagande startade i september Nuvarande programperiod sträcker sig fram till Satsningen är en riktad insats för att främja kvinnors företagande, men den syftar till att bidra till tillväxt genom att fler nya företag startas och växer. Den bakomliggande idén med programmet är att det finns en potential i att fler kvinnor driver företag, då detta kan påverka tillväxten positivt. I Norrbottens län har länsstyrelsen, som regionalt tillväxtansvarig, ansvar för att genomföra och administrera satsningen. 1.3 Om satsningen Främja kvinnors företagande Denna rapport innehåller en beskrivning och analys av Länsstyrelsens möjligheter att bidra till en integrering av satsningen på kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system. I detta kapitel vill Ramböll ta tillfället i akt att kortfattat resonera kring begreppet kvinnors företagande och vad som krävs för att arbeta strategiskt och operativt med satsningen. 1 Tillväxtverket (2012) Främja kvinnors företagande, Mer om programmet,

6 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG Om kvinnors och mäns företagande Våren 2011 publicerade Tillväxtverket rapporten Varför ska man främja kvinnors företagande? 2. I rapporten går att läsa att, medan en allmän och generell ökning av främjandeåtgärder torde behöva för att öka företagandet: Men för att åtgärda det systematiska missgynnandet av kvinnors företagande, som underrepresentationen är ett tecken på, behövs korrigerande åtgärder. Dessa åtgärder måste påverka dels systemen för företagande och start samt också de kulturella normerna kring företagande 3 Idag driver ca 5 procent av alla kvinnor i Sverige företag, under talet var siffran cirka tio procent 4. En historisk tillbakablick visar att kvinnor har drivit företag i alla tider, men dagens bild av en företagare är tydligt kopplad till en man. Till viss del kan detta faktiskt bero på den enkla anledningen att kvinnor i dagsläget driver företag i mindre utsträckning än män. I Sverige utgörs andelen företag som drivs av kvinnor av procent. Bland nystartade företag är siffran något högre; 32 procent av alla nystartade företag drivs av kvinnor och sju procent drivs av kvinnor och män gemensamt. Det finns emellertid studier och rapporter som visar att det även har att göra med attityder och traditionella föreställningar om kvinnligt och manligt som utgör hinder för kvinnor att starta, driva och utveckla företag. Inte minst har detta varit tydligt i Rambölls tidigare uppdrag inom ramen för kvinnors företagande. Förutom att kvinnor som är företagare är färre än män som är företagare visar undersökningar att kvinnor och män till viss del driver företag inom olika branscher. Företagande kan sägas spegla situationen på arbetsmarknaden som är starkt könssegregerad. 5 Då människor tenderar att starta företag i branscher de tidigare varit sysselsatta i påverkar det kvinnors och mäns agerande i näringslivet. Gruppen kvinnor som driver företag är emellertid präglad av stor variation; kvinnor som driver företag är i allra högsta grad en heterogen grupp. Det går förvisso att urskönja skillnader mellan kvinnors och mäns företagande, men dessa skillnader är tydligt kopplade till att kvinnor och män agerar inom olika branscher. Jämförs olika branscher eller företag som med liknande utveckling så framträder en bild av större likheter än skillnader mellan kvinnor och män som företagare Främja kvinnors företagande: ett led i näringslivsarbetet Ramböll Management har tidigare slututvärderat den nationella satsningen som omfattade åren och under 2011 och 2012 genomfört ett flertal förstudier på uppdrag av andra länsstyrelser och regionförbund runtom i Sverige. I detta arbete har Ramböll konstaterat att satsningen Främja kvinnors företagande formuleras som en näringslivspolitisk satsning med tydligt fokus på tillväxt, men att det finns risk för att fokus under implementeringen hamnar mer på kvinnors företagande än på företag som drivs av kvinnor. Satsningen riskerar därmed snarare att bli en del av regionernas jämställdhetsarbete, framför en naturlig del av deras tillväxtarbete och redan pågående näringslivsarbete. Detta får konsekvenser för hur satsningen organiseras, administreras och implementeras på regional nivå. Dels riskerar satsningen att tränga undan övrigt jämställdhetsarbete, dels kan den bli ett stuprör i förhållande till det ordinarie tillväxtarbetet. Ramböll Managements övergripande bedömning i de förstudier som genomförts är att satsningens fokus bör vara på företag och företagande och att aktörer med kompetens på området bör användas för att stärka företag som drivs av kvinnor. Detta är aktörer vars funktioner utgör det ordinarie stödsystemet, i vilket satsningen ska integreras och bli en naturlig del. Det finns en uppsjö av aktörer på regional nivå som förstår logiken bakom uppstarten av ett företag, marknadsföring, försäljning och expansion, för att nämna några viktiga komponenter för företag. Det finns också stor kunskap om behov som olika företagstyper har eller företag i olika branscher upplever. Undersökningar och intervjuer visar dock att bilden av företagande och företagaren styrs av djupt liggande normer, attityder och beteenden, något som också framgår av förstudierna. Givet att satsningen ska implementeras i befintliga system är länsstyrelsens roll i detta arbete av stor vikt. Syftet med det avslutande kapitlet i föreliggande rapport är därför att genom ett antal förslag och rekommendationer stötta länsstyrelsen i dess kommande arbete. 2 Författare var Carin Holmquist vid Handelshögskolan, Agneta Barle och Karin Wennermark vid Ordförrådet i Falun. 3 Holmquist m.fl. (2011) Varför ska man främja kvinnors företagande?, Tillväxtverket, s Ibid, sid 22 5 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv 6 Holmquist m.fl., s. 31

7 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG Det företagsfrämjande systemet Förstudien kan bidra till att utveckla det regionala näringslivsarbetet genom att tydliggöra den regionala bilden av det företagsfrämjande systemet. Utöver att kartlägga aktörer, deras funktioner och utbud av aktiviteter/tjänster syftar förstudien till att skapa en förståelse för kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av systemets funktioner och identifiera svagheter och brister kopplat till detta. Det handlar bland annat om att synliggöra i vilken utsträckning aktörer i företagsfrämjande systemet har specialistkompetens om företagande i olika branscher, i vilken grad aktörerna samverkar med varandra, hur de arbetar med att informera om sin verksamhet för att nå ut till företagare och hur de arbetar med att samla upp företagares behov av stöd. Med bakgrund i att satsningen Främja kvinnors företagande är av tidsbegränsad natur, samtidigt som ambitionen är att integrera perspektivet i aktörernas ordinarie arbete, innehåller analysen av det företagsfrämjande systemet även frågeställningar som rör aktörernas inställning till att satsa specifikt på kvinnor, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer av detta. 1.4 Rapportens disposition Förstudien består av 6 kapitel samt två bilagor. I kapitel 2 redogörs kortfattat för den metod och de datakällor som ligger till grund för analyserna. Kapitel 3 består av en beskrivning och analys av det ordinarie företagsfrämjande systemet i Norrbottens län. Kapitlet består dels av en funktionsanalys av det företagsfrämjande systemet (se vidare kapitel 3) och dels av en beskrivning av hur dess aktörer samverkar och arbetar med informationsinsatser, behovsanalyser och med strategier för att nå både kvinnor och män. Därefter, i kapitel 4, följer en kvantitativ analys av kvinnors och mäns företagande i olika branscher i Norrbottens län år Den kvantitativa analysen är ett underlag dels för att uppskatta en befintlig målgrupp för satsningen inom olika branscher och dels för att jämföra kvinnors och mäns företagande i syfte att skapa en bred förståelse för företagandet i länet som helhet. Kapitel 5 består av en diskuterande analys av förstudiens resultat, som avslutas med slutsatser och rekommendationer till länsstyrelsen i dess fortsatta arbete. Kapitel 6 redogör för de källor som använts i rapporten och i bilagorna återfinns data kring kvinnors och mäns företagande i olika branscher i Norrbotten, respektive en tabell över de företagsfrämjande aktörernas utbud av olika typer av aktiviteter/tjänster.

8 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 4 2. METOD OCH DATAKÄLLOR 2.1 Datakällor Utöver löpande avstämningar med länsstyrelsen i Norrbotten består rapporten av fyra olika typer av datainsamlingsmetoder; intervjuer, dokumentstudier, statistiska data från SCB samt en presentation av förstudien för och seminarium tillsammans med länsstyrelsen och företagsfrämjande aktörer i Norrbottens län. Dessa presenteras kortfattat nedan Intervjuer Beskrivningen och analysen av det företagsfrämjande systemet baseras i huvudsak på telefonintervjuer med företrädare för dess olika organisationer. Aktörerna kan delas in i fyra grupper; näringslivsaktörer (t.ex. Almi, Coompanion och Exportrådet), kommunala näringslivskontor/näringslivsbolag, nyföretagarkontor och riskkapitalbolag. Antalet telefonintervjuer per kategori och totalt framgår av tabellen nedan. Tabell 1. Antal telefonintervjuer Typ av aktör Antal intervjuer Näringslivsaktörer 22 Kommunala näringslivskotor/näringslivsbolag 16 Nyföretagarkontor 6 Riskkapitalbolag 2 Totalt 46 Rapporten baseras på totalt 46 telefonintervjuer, vilket är att betrakta som ett stort antal. Detta är en klar styrka för förstudiens innehåll, samtidigt som läsaren bör beakta att det finns ytterligare företagsfrämjande aktörer i Norrbottens län som inte ingår i denna studie. Telefonintervjuer är vidare en datainsamlingsmetod som ger både intervjuaren och respondenten möjligheter att ställa följdfrågor och fördjupa sig i olika resonemang, samtidigt som läsaren bör beakta att en respondent under en telefonintervju kan glömma att föra fram viktiga aspekter eller av misstag uppge fakta som inte stämmer. I början av uppdraget genomfördes också ett uppstartsmöte mellan länsstyrelsen och Ramböll Management, under vilket Ramböll fick tillfälle att genomföra en gruppintervju med tre företrädare för länsstyrelsen. Detta samtal har också utgjort ett viktigt underlag i analysen Dokumentstudier För att kunna uttala sig om förutsättningarna för att långsiktigt integrera satsningen Främja kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system behöver utvärderaren ha god kunskap om nuläget i länet och vilka branscher som prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. Det senare för att undersöka i vilken grad dessa stämmer överens med de branscher kvinnor driver företag inom (enligt den kvantitativa analysen), i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan dessa branscher och de näringar som enligt regeringens beslut om Främja kvinnors företagande ska prioriteras i satsningen samt i vilken utsträckning det finns företagsfrämjande aktörer som har specifika kunskaper om dessa branscher. Ramböll har därför studerat Norrbottens läns Regionala utvecklingsstrategi (RUS) samt Regionala tillväxtprogram (RTP). Utöver dokumentstudier av RUS och RTP har Ramböll även undersökt andra dokument, såsom företagsfrämjande aktörers hemsidor och de olika regler och föreskrifter som gäller vid utbetalning av länsstyrelsens företagsstöd och landstingets projektstöd. Den del av förstudien som handlar om de aktörer som erbjuder finansiering till företag (t.ex. genom lån och ägarkapital) baseras delvis på en rapport från Luleå Tekniska Universitet Statistiska data Utöver kartläggningen av det företagsfrämjande systemet och analysen kring förutsättningarna att integrera satsningen på kvinnors företagande i ordinarie verksamhet har Ramböll på uppdrag 7 Johansson, Jeaneth & Malin Malmström (2011) Företagande i Norrbotten & Tillgång till offentlig finansiering är genus en faktor?, Luleå Tekniska Universitet

9 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 5 av länsstyrelsen även genomfört en kvantitativ analys av målgruppen, det vill säga kvinnor som är företagare i Norrbottens län. De data som används i den kvantitativa analysen avser sysselsatta som företagare i Norrbottens län. Dessa data avser samtliga sysselsatta kvinnor och män i Norrbottens län år 2010, som deklarerar för aktiv näringsverksamhet och alltså har företagande som huvudsysselsättning. Den branschindelning som används i data är SNI 2007 (Svensk näringsgrensindelning) på så kallad utökad nivå och innehåller totalt 50 branscher Seminarium tillsammans med länsstyrelsen och företagsfrämjande aktörer Den 29 maj 2012 genomförde Ramböll och länsstyrelsen ett seminarium tillsammans med företagsfrämjande aktörer i Norrbottens län, där rapporten presenterades och var föremål för löpande diskussion och frågeställningar. Utöver ett lärandetillfälle var seminariet även ett tillfälle att stämma av och förankra förstudiens resultat och slutsatser bland aktörer i länet. 2.2 Metod För att beskriva kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av det företagsfrämjande systemet och göra en analys av resultaten som ska leda till förslag på hur länsstyrelsen med de företagsfrämjande aktörerna kan arbeta för att kvinnors företagande bättre ska kunna integreras i aktörernas ordinarie arbete har Ramböll utgått från en så kallad förändringsteori. Syftet med denna är att särskilja olika moment för att på så sätt kunna identifiera logiken bakom satsningen och eventuella utmaningar kopplat till detta. I vår förståelse för satsningen länkas behovet/problemet bakom satsningen till de mål som ställts upp. I bilden nedan presenteras en övergripande förändringsteori för det kommande arbetet med att främja kvinnors företagande. Figur 1. Övergripande förändringsteori Behov/problem Syfte/mål Aktörer/Design Aktiviteter Resultat Effekter Figuren ovan visar att förändringsteorin syftar till att vara den logiska kedjan mellan behovet av satsningen och de resultat och effekter insatserna väntas leda till. I detta fall handlar det om att länsstyrelsen i Norrbotten, i egenskap av regionalt tillväxtansvarig, ansvarar för att genomföra och administrera satsningen Främja kvinnors företagande. Behovet av satsningen, såsom det uttrycks på Tillväxtverkets hemsida, är att andelen företag som drivs av kvinnor i Sverige är betydligt lägre än andelen som drivs av män, varför fler företag som drivs och utvecklas av kvinnor ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet och därmed Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Satsningen ska bland annat bidra till att fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och växer, att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler kvinnor kan tänka sig att starta eller köpa ett företag. 8 Satsningen är alltså av tillväxtpolitisk karaktär, varför de aktörer som är inblandade i genomförandet av satsningen behöver erbjuda aktiviteter som ligger i linje med detta för att resultat såsom "fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och växer" ska vara möjliga att uppnå. Nedan presenteras en utvecklad förändringsteori som illustrerar länsstyrelsens och de företagsfrämjande aktörernas roll i det kommande arbetet. 8 Tillväxtverket (2012) Främja kvinnors företagande,

10 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 6 Figur 2. Utvecklad förändringsteori Effekter Tillväxt i länet Aktörer Aktiviteter Utfall Resultat Länsstyrelsen i Norrbottens län Aktiviteter som riktas mot företagsstödjande aktörer präglas av regional strategi och långsiktighet Företagsstödjande aktörer integrerar insatser för att stötta kvinnor som vill starta eller driver företag i sin ordinarie verksamhet Fler kvinnor startar och driver växande företag i Norrbotten Företagsstödjande aktörer Bedriver långsiktigt arbete som når kvinnor i samma utsträckning som män Kvinnor som vill starta eller driver växande företag deltar För att både kvinnor och män ska ha goda förutsättningar att ta del av det företagsfrämjande systemet och för att kvinnors företagande bättre integreras i aktörernas ordinarie behöver länsstyrelsen, i egenskap av regionalt tillväxtansvarig och den aktör som fördelar medlen inom satsningen Främja kvinnors företagande, anta en strategi som präglas av regionala förutsättningar och långsiktighet i sina aktiviteter. Exempel på aktiviteter i det här sammanhanget är när länsstyrelsen kommunicerar satsningen Främja kvinnors företagande gentemot de företagsfrämjande aktörerna, exempelvis under möten med dessa eller i utlysningstexter. Om dessa aktiviteter präglas av en regional strategi för tillväxt och företagande som är långsiktigt hållbar kommer de företagsfrämjande aktörerna, rent teoretiskt, att bedriva ett långsiktigt arbete som når såväl kvinnor som män. Exempel på aktiviteter i detta fall är rådgivning, kurser, utbildningar och mentorskapsprogram. Givet att detta uppfylls kommer det att leda till följande i termer av utfall: de företagsfrämjande aktörerna integrerar de temporära insatserna som görs för att främja kvinnors företagande i sin ordinarie verksamhet och kvinnor som vill starta, eller driver växande, företag attraheras av och deltar i de aktiviteter som främjandesystemet erbjuder. Det leder till resultatet att fler kvinnor startar och driver växande företag i Norrbottens län, vilket på längre sikt har effekten att ekonomisk tillväxt uppstår i länet. Förändringsteorin ovan är både ett teoretiskt ramverk för att förstå satsningens roll i en näringslivspolitisk kontext och Rambölls metod för att strukturera det material som ligger till grund för analysen och rekommendationerna i förstudien. De intervjufrågor Ramböll ställt till de företagsfrämjande aktörerna återkopplar till förändringsteorin ovan, då detta angreppsätt ger möjligheter att hitta såväl de starka som de svaga länkarna i den logiska kedja som förändringsteorin syftar till att vara. Utöver att förändringsteorin är ett teoretiskt ramverk samt Rambölls konkreta metod för att strukturera arbetet kan den även tjäna länsstyrelsen i arbetet med att kommunicera satsningen gentemot företagsfrämjande aktörer eller andra potentiella projektägare.

11 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 7 3. DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET I NORRBOTTEN I detta kapitel studeras det företagsfrämjande systemet i Norrbottens län. Först redovisas en funktionsanalys av systemet (se vidare i kapitel 3.1), därefter beskrivs hur aktörerna i systemet arbetar med informationsverksamhet, behovsanalyser och strategier för att nå både kvinnor och män (se vidare kapitel 3.2) och slutligen redogörs för hur de företagsfrämjande aktörerna betraktar satsningen på kvinnors företagande och förutsättningarna för att integrera den i ordinarie verksamhet (se vidare kapitel 3.3). Kapitlet baseras i huvudsak på intervjuer med företrädare för de företagsfrämjande organisationerna, men även på information från deras hemsidor. SAMMANFATTNING I Norrbottens län finns ett heltäckande företagsfrämjande system, men de flesta aktörer riktar sina tjänster mot alla typer av företagare, vilket indikerar att det kan finnas överlappningar i systemet. Det företagsfrämjande systemet består av ett flertal aktörer med särskild inriktning mot branscher som knyter an till Norrbottens läns tillväxtområden och de prioriterade näringarna inom satsningen Främja kvinnors företagande. Aktörerna i systemet samverkar med varandra och länsstyrelsen framstår som en central aktör i systemet. Aktörernas arbete med att informera om sin verksamhet och fånga upp företagares behov är av generell karaktär, vilket kan bero på att de i hög grad riktar sig till alla typer av företagare. De flesta aktörer i systemet har mer än en finansieringskälla för verksamheten, vilket indikerar att systemet står på en stabil ekonomisk grund. Det finns stor samsyn bland aktörerna om att satsningen Främja kvinnors företagande behövs, både av tillväxtpolitiska skäl och av jämställdhetsskäl. Det finns samsyn kring att kvinnor ofta saknar den infrastruktur som behövs som företagare då de ofta byter bransch, till skillnad från män som ofta startar företag inom samma bransch de varit anställda inom tidigare. Bland de metoder som de intervjuade nämner för att nå fler kvinnor framhålls vikten av att skapa och driva nätverk, förebilder och fokusera insatser mot särskilda branscher. 3.1 Funktionsanalys För att olika typer av företagare ska kunna ta del av det företagsfrämjande systemets erbjudanden krävs att systemet består av aktörer som erbjuder olika typer av tjänster samt att dessa kommer företag i samtliga utvecklingsskeden och branscher till del. Då olika aktörer i systemet besitter olika kompetens om företagande i vissa utvecklingsskeden och branscher samt är olika specialiserade är det också viktigt att aktörerna känner till och samverkar med varandra för att kunna lotsa företagare till den aktör som bäst kan möta dess behov av stöd. I detta avsnitt studeras därför det företagsfrämjande systemet i Norrbottens län utifrån: aktörernas inriktning gentemot företag i olika utvecklingsskeden aktörernas specialisering: inriktning mot företag i olika branscher samverkan mellan aktörerna aktörernas finansieringskällor I avsnittet finns dessutom en redogörelse för hur den finansiering (riskkapital, lån med mera) som ett antal aktörer erbjuder företagare fördelas geografiskt i Norrbotten samt till kvinnor och män. Redogörelsen baseras på intervjuer med företagsfrämjande aktörer samt andra tillgängliga källor Aktörernas inriktning utifrån företags utvecklingsskeden Aktörerna har i intervjuer ombetts uppge om deras tjänster riktar sig mot företagare i något av följande utvecklingsskeden: idé, uppstart, expansion eller om tjänsterna är öppna för alla utveck-

12 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 8 lingsskeden. Med idé och uppstart avses tidiga utvecklingsskeden. I idéfasen kan företagaren exempelvis vara en gymnasieelev, som har en idé kring en potentiell produkt eller tjänst men ännu inte något företag, eller så handlar det om en företagare som är i färd med att utvärdera eller prova ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt med kommersiell potentiell 9. Uppstartsfasen inträder något senare än idéfasen, här handlar det i huvudsak om företag som faktiskt har startat, men som funnits under en kort tidsperiod (ofta mindre än ett år) och som inte har någon omsättning. I expansionsfasen återfinns relativt etablerade företag som vill växa, till exempel med avseende på antalet anställda eller omsättning eller båda. Expansionsfasen kan dock inbegripa såväl relativt unga som mer mogna företag. När det gäller kategorin alla utvecklingsskeden handlar det om samtliga typer av företag, oavsett utvecklingsskede. I nedanstående tabell har de företagsfrämjande aktörerna placerats ut efter deras inriktning mot företag i olika utvecklingsskeden. Tabell 2. Det företagsfrämjande systemet efter utvecklingsskeden Näringslivsaktörer Kommunala näringslivskontor/ bolag Nyföretagarkontor Idé Uppstart Expansion Alla Ung Norrlandsfonden Företagsamhet, Exportrådet Innovationsbron, InternetBay** Norrbottens läns IUC Norrbotten landsting Norrlandsfonden Innovationsbron InternetBay**, IUC Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Norrbottens läns landsting Entreprenörcentrum Entreprenörcentra J-Ä Go business Luleå Näringsliv AB LRF, Connect Norr, Länsstyrelsen företagsstöd*, Almi Företagspartner, Företagarna Norrbotten, Centek AB, Coompanion, Norrbottens Handelskammare, Regionalt Resurscentra i Norrbotten, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, Arctic Business Incubator*** Strukturum Jokkmokk, Kiruna kommun, Expandum Gällivare, Älvsbyns kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Bodens kommun, Kalix kommmun, Pajala utveckling AB, Argentis AB (Arjeplog), Piteå kommun Haparanda kommun Arvidsjaurs kommun Piteå företagarcentrum**** Nyföretagarcentrum Kiruna Riskkapitalbolag Partnerinvest***** Inlandsinnovation****** *Olika typer av stöd lämnas till företagare i olika faser ** Främst etablerade, men i samma byggnad finns inkubatorn Arctic Business Incubator (ABI), som är medlem i Internet Bay, vilket ger nya bolag medlemskap också i InternetBay. De nya bolagen får också tillgång till nätverket, så på så sätt riktar sig InternetBay till nystart. InternetBay har också en tjänst som handlar om att kommersialisera innovationer, där potentiella bolag som kan vara intressant för entreprenören bjuds in. ***Främst idé och uppstart ****Företagen får ej vara äldre än fem år, seminarier och workshops är öppna för alla. *****Fokus ligger i tidig expansionsfas ******Främst expansion/tillväxtfas, men i bolag i tidiga skeden Tabellen ovan, som utgör en första bild av det företagsfrämjande systemet i Norrbottens län visar på ett heltäckande företagsstödjande system med ett stort utbud av aktörer i samtliga utvecklingsskeden för företag. Det finns även ytterligare företagsfrämjande aktörer i Norrbottens län som inte ingår i denna förstudie. De allra flesta aktörerna anger att de riktar sin verksamhet mot företag i alla utvecklingsskeden. Detta är en ambitiös utgångspunkt, men den ställer stora krav på rådgivare, finansiärer med fle- 9 Den senare definitionen används på DokuMera för att beskriva "såddfasen". Se DokuMera (2012) Såddfas,

13 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 9 ra när det gäller att kunna sätta sig in i och förstå behoven hos företagare som befinner sig i olika utvecklingsskeden. Det finns också en risk för att flera aktörers tjänster/aktiviteter överlappar varandra. De kommunala näringslivskontoren är i hög grad en första kontakt för företagare, ett bollplank som ska kunna lotsa företagaren vidare till andra aktörer i systemet. Nyföretagarkontoren finansieras av offentliga aktörer och EU-medel i syfte att ta hand om nystart. Idéfasen är den utvecklingsfas som innehåller det lägsta antalet aktörer. 10 I en bilaga till denna rapport presenteras vilka företagsfrämjande aktörer som erbjuder olika typer av tjänster/aktiviteter 11 för företag i de olika utvecklingsskedena Aktörernas inriktning utifrån företagens branschtillhörighet För att bättre förstå i vilken utsträckning det företagsfrämjande systemet är heltäckande och ger möjligheter för alla typer av företagare att ta del av dess erbjudanden krävs kunskap också om huruvida aktörerna kompletterar varandra när det gäller målgrupper och specifika kunskaper. Såsom tabellen ovan visade anger en majoritet av aktörerna att de riktar sina tjänster mot företagare i samtliga utvecklingsfaser, något som ställer stora krav på aktörernas förmåga att sätta sig in i olika företagares situation. Då förutsättningarna för företagande är olika i olika branscher och givet att skillnader mellan kvinnors och mäns företagande speglar en könssegregerad branschstruktur på arbetsmarknaden i Sverige, bör en analys av kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av det företagsfrämjande systemet också beakta huruvida aktörerna i systemet riktar sina tjänster specifikt mot vissa branscher eller målgrupper, oavsett utvecklingsskede. Under intervjuerna med de företagsfrämjande aktörerna har Ramböll därför även ställt frågan om de riktar sina tjänster mot företag i specifika branscher eller mot selektiva målgrupper. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Där presenteras aktörerna efter huruvida de, utöver utvecklingsskede, har ett generellt fokus (riktar insatser mot alla branscher) eller ett specifikt fokus (riktar insatser mot särskilda branscher eller målgrupper). De kommunala näringslivskontoren/näringslivsbolagen har exkluderats ur analysen då de i hög utsträckning erbjuder sina tjänster till företag i alla branscher. Tabell 3. Det företagsfrämjande systemets specialisering Målgrupp Idé Uppstart Expansion Alla Generellt: alla Innovationsbron Norrlandsfonden, Innovationsbron, Arbetsförmedlingen, EntreprenörCentrum Norrbotten, Entreprenörcentra Jokkmokk-Älvsbyn Norrlandsfonden, Exportrådet, Partnerinvest Selektivt: branscher eller målgrupper Kulturella och kreativa näringar Ung Företagsamhet Verkstad, trä, elektronik och nya tillväxtområden IUC Go Business, Norrbottens läns landsting Gröna näringar, turism Kulturella och kreativa näringar IT InternetBay Hushållningssällskapet, IUC Mineral, energi och miljö Tjänsteföretag med internationell marknad Connect Norr, Almi Företagspartner, Företagarna Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Inlandsinnovation, Piteå Företagarce trum, Nyföretagarcentrum Kiruna Gröna näringar, turism LRF Länsstyrelsen företagsstöd Centek Coompanion Regionalt Resurscentrum (Priorum) ABI 10 De flesta aktörer anger som framgår att de riktar sin verksamhet mot företagare i "alla" utvecklingsskeden, men idéfasen är den utvecklingsfas som innehåller det lägsta antalet aktörer som uppger att de är specialiserade på denna. 11 Dessa är rådgivning, kurser/utbildningar, ekonomiskt stöd, mentorskap/coachning, drivande av företagsutvecklingsprojekt och nätverksbyggande. Branscher med anknytning till RTP

14 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 10 Branscher i svart = stark koppling till näringar som utgör prioriterade tillväxtområden i Norrbottens läns tillväxtprogram Branscher i blått = stark koppling både till näringar som utgör prioriterade tillväxtområden i Norrbottens läns tillväxtprogram och till de prioriterade näringarna enligt regeringens beslut om Främja kvinnors företagande Exklusive de kommunala näringslivskontoren/näringslivsbolagen anger tolv aktörer att de riktar sina tjänster mot företagare i specifika branscher alternativt mot särskilda målgrupper 12, medan 14 aktörer anger att tjänsterna riktar sig till företagare oavsett bransch. Då aktörerna enligt denna analys kan återkomma i flera utvecklingsfaser samtidigt innebär detta att det finns 16 aktörer i de olika utvecklingsfaserna som har ett generellt fokus och 13 aktörer som har ett specifikt fokus. Detta indikerar att det finns en relativt god balans mellan aktörer som riktar sina tjänster mot samtliga respektive specifika branscher/målgrupper. Det bör också poängteras att aktörer med ett generellt fokus självfallet kan genomföra riktade insatser mot specifika branscher i exempelvis projekt, samt att de kan ha rådgivare eller andra medarbetare som besitter specialistkompetens kring vissa branscher. Analysen här speglar dock organisationernas ordinarie verksamhet baserat på vad som framkommit under telefonintervjuer, inte enskilda personers specialisering eller enskilda riktade insatser. Tabellen visar att det finns en god spridning av branscher bland de specialiserade aktörerna i tabellen. Dessutom riktar flera aktörer sina tjänster specifikt mot näringar som utgör prioriterade tillväxtområden i Norrbottens tillväxtprogram och prioriterade näringar i regeringens beslut om Främja kvinnors företagande. Tre aktörer vänder sig specifikt till företagare inom kulturella och kreativa näringar (Priorum, Go Business och Norrbottens läns landsting division Kultur och utbildning). Upplevelsenäringar, däribland kulturella tjänster och kreativa näringar, utgör ett av fem tillväxtområden i Norrbottens tillväxtprogram. 13 Det finns två aktörer som riktar sig mot gröna näringar samt turism (LRF och Hushållningssällskapet), vilka också kan kopplas till upplevelsenäringarna i länets tillväxtprogram. Länsstyrelsens företagsstöd är behäftade med bland annat EU-regelverk samt enskilda stödförordningar beträffande vissa branscher, samtidigt som de inte utesluter någon bransch vad gäller möjligheter att få del av de regionalpolitiska företagsstöden. Alla företag är således målgrupp, men alla företag är inte berättigade att ta del av stöden. En av de vanligaste orsakerna till att företag inte beviljas stöd är att de verkar på en lokal konkurrensutsatt marknad. Länsstyrelsen ingår som en specialiserad aktör i denna analys med anledning av att Norrbottens läns tillväxtområden, såsom de definieras enligt RTP, utgör det första urvalskriteriet för insatser inom regional tillväxt, inklusive utbetalningen av företagsstöd. Centek anger att de fokuserar på branscher som definierats som viktiga för länets tillväxt och på hemsidan anges att Centek har spetskompetens inom mineral, energi och miljö, branscher för vilka aktören genomför både uppdragsutbildningar och projekt. Dessa branscher är starka forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet (LTU), vilket avspeglar sig i Centeks verksamhet. 14 IUC Norrbotten riktar sig till små och medelstora företag inom verkstads-, trä- och elektronik/it-branschen samt "nya tillväxtområden". På frågan vad "nya tillväxtområden" betyder svarar den intervjuade på IUC så här: "Till exempel energi och miljö, där ställer det krav på att andra typer av företag finns inblandade. Om man tar lågenergihus, det handlar inte bara om hustillverkare, kan också handla om ventilation. Det går inte att isolera sig går inte att komma ned i passivhus bara genom material. Så vi ser brett på ett sådant tillväxtområde, så vi hamnar ibland utanför stuprör som branscher kan innebära. Det är nödvändigt att korsbefrukta. Vi kan hamna i tjänsteproducerande, till exempel teknikkonsulter växer mycket. De har mycket kompetens, men den stannar ofta i deras uppdrag, det blir inte alltid produkter. Vi vill fånga upp även dem." 12 Ung Företagsamhet och Coompanion har inget särskilt branschfokus men däremot ett målgruppsfokus; ungdomar respektive kooperativa företag. 13 Länsstyrelsen i Norrbotten (2007) Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten, Rapportserie, nr 14/2007, s Centek, Mineral, Energi & Miljö,

15 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 11 IUC:s huvuduppgift är att skapa tillväxt främst i basindustrinära företag, men som citatet ovan illustrerar är basindustrinära företag idag ett brett begrepp, som kan innefatta även tjänsteproducerande verksamhet och ge utrymme för företagare inom exempelvis tekniska företagstjänster. InternetBay bildades 1999 med det uttalade syftet att stödja IT-sektorns tillväxt. En intervjuad berättar att IT idag är ett brett begrepp, som spänner över flera olika typer av företag och branscher. InternetBay har därför genom åren haft en rad olika typer av medlemsföretag, såsom reklambyråer och företag inom tung industri. 15 Arctic Business Incubator (ABI) har medlemsföretag från flera branscher, allt från IT till basindustri, med huvuduppdraget att stödja tjänsteföretag med och skalbara internationellt gångbara affärsidéer. 16 IT lyfts också fram inom tillväxtområdet "Kunskapsintensiva tjänstenäringar" i Norrbottens tillväxtprogram, där bland annat en god infrastruktur för IT samt satsningar på forskning och utveckling kopplat till IT bedöms kunna förstärka och förnya Norrbottens näringsliv. 17 Sammanfattningsvis finns det i Norrbotten ett flertal företagsfrämjande aktörer som innehar specifik kompetens i branscher som överensstämmer med tillväxtområdena i länets tillväxtprogram, samt i branscher som enligt regeringsbeslutet ska prioriteras inom programmet Främja kvinnors företagande I regeringsbeslutet framgår att särskild ansträngning ska göras för att nå kvinnor inom gröna näringar, tjänste- och servicesektorn, kreativa och kulturella näringar, vård och omsorg samt utbildning. 18 Ovanstående analys har visat att det finns aktörer i systemet i Norrbotten som riktar sin verksamhet specifikt mot företagare inom gröna näringar, tjänstebranscher och kreativa och kulturella näringar. Dock anger inga aktörer att de innehar särskild kompetens inom vård och omsorg samt utbildning Samverkan mellan aktörerna Det finns alltså en relativt god balans mellan främjandeaktörer som riktar sina tjänster mot alla företagare respektive företagare i specifika branscher. Men, som tidigare påpekats, att rikta sina tjänster mot alla företagare (oavsett utvecklingsfas, bransch m.m.) ställer stora krav på aktörernas branschkännedom och förmåga att sätta sig in i olika företagares situation. Därför är det viktigt att de företagsfrämjande aktörerna samverkar med varandra och har kunskap om varandras tjänster/aktiviteter, så att de kan lotsa företagare vidare till den aktör som bäst kan möta företagarens behov. Ramböll har undersökt graden av samverkan mellan de företagsfrämjande aktörerna, genom att fråga dessa om vilka andra aktörer de samverkar med samt på vilket sätt samverkan sker. Resultatet av samverkansanalysen återges i figuren nedan. Siffran som återfinns till höger om aktörens namn visar hur många andra organisationer den tillfrågade aktören nämnt som samverkanspartner, medan den vänstra siffran visar hur många andra organisationer som nämnt aktören i fråga som en samverkanspartner. Figuren representerar en ögonblicksbild, då de tillfrågade inte varit förberedda på frågan är det troligt att detta inte är en fullständig bild av de samarbeten som fortgår i länet. Dock ger analysen en fingervisning om graden av samverkan och särskilt intressant är det att notera vilka organisationer som kommer aktörerna först till minnet och därför lyfts av många. 15 InternetBay, About, 16 Intervju med Arctic Business Incubator; Arctic Business Incubator, Våra företag, 17 Länsstyrelsen i Norrbotten (2007) Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten, Rapportserie, nr 14/2007, s Bilaga 1 till regeringsbeslut , I 7, N2011/1250/ENT

16 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 12 Figur 3. Samverkansöversikt De sex aktörer som återfinns centralt i bilden är de som det största antalet aktörer pekar ut som samverkanspartners och således kan antas ha en mycket viktig roll i systemet. Av dessa är Kommuner inklusive näringslivsbolag av naturliga skäl inte en aktör men Ramböll vill ändå åskådliggöra denna grupps stora betydelse för länets samverkanssystem. Många intervjuade specificerar inte vilken/vilka kommuner samverkan sker med utan klumpar ihop gruppen kommuner, vilket även resulterar i att de enskilda kommunerna omnämns förhållandevis sällan. Även LTU framhålls av flera aktörer, men det råder viss osäkerhet kring huruvida samverkan sker med själva universitetet eller om det rör sig om sidoverksamheter som exempelvis Arctic Business Incubator som är knutet till universitetet. Intressant att notera är även länsstyrelsens centrala roll. Att länsstyrelsen nämns av så många andra aktörer kan ge länsstyrelsen legitimitet och möjlighet att aktivt och med kraft styra mot önskade mål inom satsningen Främja kvinnors företagande. Almi Företagspartner är den enskilda aktör som flest organisationer nämner som en samarbetspartner, vilket kan göra det viktigt att få dess medarbetares fulla stöd inför satsningen Främja kvinnors företagande. Genom sin starka ställning som samarbetspartner och som en av de främsta kreditgivarna kan Almi fungera som en viktig ambassadör för föreliggande satsning. En viktig fråga som uppstår i detta sammanhang är vilka arenor som finns för samverkan mellan de olika aktörerna. Särskilt intressant är detta beträffande de sex centrala organisationerna eftersom dessa med gemensamma krafter når ut i hela systemet och tillsammans således kan föra ut information och kunskap på ett effektivt sätt till övriga aktörer. Exempel på lämpliga fora kan vara Näringslivets Aktörer och Regionala Partnerskapet men även andra redan existerande arenor. Ramböll vill framhålla vikten av att samtliga aktörer har god kunskap om vilka aktörer som finns i systemet och var företagare ska vända sig för att få bästa möjliga hjälp med olika typer av frågor. Som synes i översiktsbilden är det inte helt oproblematiskt att hitta rätt och som enskild företagare kan det vara en utmaning att skapa sig en överblick. Allra viktigast är detta för kommunernas näringslivskontor och näringslivsbolag eftersom dessa i stor utsträckning fungerar som en första viktig kontakt som sedan lotsar företagare vidare till en annan aktör.

17 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 13 Kartläggningen visar att riskkapitalbolagen nämns som samverkanspartner av förhållandevis få av de tillfrågade aktörerna. Här bör det således finnas potential att skapa en medvetenhet om riskkapitalbolagens verksamhet bland övriga aktörer för att på så sätt ge fler möjlighet att upptäcka de möjligheter som finns kopplat till ägarkapital och höja effektiviteten i det företagsfrämjande systemet som helhet. Ramböll bedömer även att det finns goda möjligheter att stimulera insatser för företagande genom att utveckla kopplingen mellan Ung Företagsamhet och övriga aktörer. I dagsläget nämns Ung Företagsamhet endast av tre andra aktörer, trots att organisationen genom sitt alumninätverk 19 har potential att agera lots. Ung Företagsamhet är genom sina aktiviteter i idéfasen en viktig aktör för att säkra tillväxten av nya företagare. Slutligen vill Ramböll trycka på Internet Bays och andra specialiserade aktörers möjlighet att genom samverkan med andra aktörer höja kunskapsnivån kring specifika branscher eller tillväxtområden i hela det företagsfrämjande systemet Aktörernas finansieringskällor Ett långsiktigt hållbart företagsfrämjande system bör bestå av aktörer med flera olika typer av finansieringskällor, det vill säga sätt att finansiera verksamheten. Ju fler finansieringskällor en aktör har, desto mindre sårbar för eventuella förändringar i en enskild finansieringskälla kan aktören antas vara. Ett företagsfrämjande system som i hög grad präglas av projektverksamhet kan till exempel ha sämre förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete, vilket kan försvaga kopplingen mellan aktörernas verksamhet och länets regionala tillväxtprogram. Exempel på finansieringskällor är offentliga och privata medel samt projektmedel, där de senare ofta växlas upp av offentlig och privat medfinansiering. Efter att ha frågat de företagsfrämjande aktörerna om hur de finansieras samt studerat deras hemsidor har Ramböll kategoriserat finansieringskällorna i ett antal kategorier: Medlemsfinansiering: aktören tar ut medlems- och/eller serviceavgifter av medlemsföretagen Anslag: aktören finansieras med offentliga medel (skattemedel) som är att betrakta som permanenta Sponsring/privat: aktören finansieras genom bidrag från andra organisationer, såväl offentliga som privata, och/eller genom att sälja tjänster på uppdrag till företag. Projektmedel: aktören finansieras genom att driva projekt, såsom ERUF-projekt (som ofta växlas upp med offentlig och privat medfinansiering). Aktören kan också i sig själv vara ett samverkansprojekt, som finansieras av offentliga och privata aktörer. De kommunala näringslivskontoren har exkluderats i denna analys då samtliga av dessa finansieras med anslag (skattemedel). Kommunala näringslivsbolag finansieras såväl med anslag som med privat finansiering från till exempel näringslivet. 19 UF Alumni är ett nätverk för de personer som drivit UF-företag världen över. Nätverket finns bland annat för att öka medlemmarnas personliga nätverk, hjälpa dem att hitta utbildningar och stipendier samt för att möjliggöra erfarenhetsutbyte vid eget företagande. Källa: Ung Företagsamhet (2012) "UF-ALUMNI EFTER UF",

18 DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET OCH KVINNORS FÖRETAG 14 Tabell 4. Aktörernas finansieringskällor Näringslivsaktörer LRF Connect Norr Norrlandsfonden Länsstyrelsen Ung Företagsamhet Almi Företagspartner Exportrådet Företagarna Centek Coompanion Norrbottens Handelskammare Innovationsbron Regionalt Resurscentra (Priorum) InternetBay Hushållningssällskapet Arctic Business Incubator IUC Norrbotten Arbetsförmedlingen Norrbottens läns landsting Nyföretagarkontor EntreprenörCentrum Norrbotten Entreprenörcentra Jokkmokk Älvsbyn Piteå Företagarcentrum Nyföretagarcentrum Kiruna Go Business Riskkapitalbolag Partnerinvest Inlandsinnovation Finansiering Medlemsfinansiering + projektmedel Medlemsfinansering + projektmedel Skattemedel (ursprungligen från LKAB, nu eget kapital) Anslag Anslag + sponsring/privat Anslag + projektmedel Anslag + sponsring/privat Medlemsfinansiering + projektmedel Medlemsfinansiering + projektmedel Anslag + projektmedel Medlemsfinansiering + projektmedel Anslag + projektmedel Privat + projektmedel Medlemsfinansiering + projektmedel Privat + projektmedel Sponsring/privat (bidrag från bl.a. offentliga aktörer) Sponsring/privat + projektmedel Anslag Anslag + projektmedel Projektmedel Projektmedel Projektmedel Projektmedel Sponsring/privat (bidrag från bl.a. offentliga aktörer) Projektmedel Anslag, eget kapital En klar majoritet av de företagsfrämjande organisationerna har flera olika finansieringskällor. Det är vanligt att aktörerna utöver en grundfinansiering också finansierar sin verksamhet genom att driva projekt. Tabellen indikerar att aktörerna står på en stark finansiell grund och inte bör vara särskilt sårbara för förändringar i en enskild finansieringskälla. Det kan dock noteras att nyföretagarkontoren och ett av riskkapitalbolagen är samverkansprojekt, vars framtid därmed är beroende av fortsatt stöd från deras nuvarande eller andra finansiärer. När det gäller riskkapitalbolagen finansieras Partnerinvest till och med 2014 av EU-medel samt ett flertal regionala medfinansiärer. Dess fortsatta verksamhet är därmed beroende av stöd också i nästa programperiod för EU:s strukturfonder. Inlandsinnovation är däremot ett statligt riskkapitalbolag med en finansieringsram på två miljarder kronor. Denna finansieringsram kan dock utökas över tid: fonden är en så kallad revolverande ("evergreen") fond, vilket innebär att eventuell positiv avkastning från investeringarna används till att finansiera ytterligare investeringar. 20 Det bör dock också noteras att riskkapitalbolagens verksamhetsområden även sträcker sig utanför Norrbottens län, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att deras ägarkapital tillfaller norrbottniska företag Fördelning av finansiering utifrån geografi, bransch och kön Åtta aktörer i denna studie tillhandahåller någon form av finansiering till företag: Almi Företagspartner, Arbetsförmedlingen, Innovationsbron, Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Norrlandsfonden, Partnerinvest och Inlandsinnovation. Länsstyrelsen i Norrbottens län har efterfrågat en överblick av hur dessa aktörers finansiering fördelas geografiskt i länet. I det följande redogör Ramböll för den information som finns kring detta, baserat på intervjuer med aktörerna, information från deras hemsidor samt andra tillgängliga källor. I den mån information finns kring fördelningen av finansiering efter kön återges även detta. 20 Intervju med Inlandsinnovation; Inlandsinnovation, Om Inlandsinnovation,

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2001:01 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Foto omslag: Christina Fagergren Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-7281-510-0

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Rapport Datum April, 2013 MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län

Rapport 2012:19. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län Rapport 2012:19 Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företagsfrämjande

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer