Inger Linge Conny Andersson John Glas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson John Glas"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat tisdagen den 23 september 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 132 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades enligt uppropslistan, bilaga 1. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. 133 Kungörelse och annonsering Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde skickades den 28 augusti 2008 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla. Föredragningslistan infördes den 1 och 2 september 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 september 2008 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 134 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 23 september Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets III efter Caroline Raxell (m) utse Kristina Fegler (m) LS Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

2 136 Anmälan av revisorernas augustirapport LS Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budget LS Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna. 138 Delårsbokslut 2008 (förslag 48) LS Anf Det antecknades att utdrag ur Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseprotokoll från den 19 augusti 2008 avseende beslut om att fastställa delårsbokslut delades ut till fullmäktiges ledamöter. I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz och Birgitta Rydberg, Thomas Magnusson, landstingsråden Gustav Andersson, Lars Dahlberg och Raymond Wigg, Viviann Gunnarsson, Pia Lidwall, Johan Sjölander, landstingsrådet Maria Wallhager, Åke Askensten, landstingsråden Stig Nyman och Dag Larsson, Olov Lindquist samt Urban Ryadal. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall med instämmande av mp-ledamöterna till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag. att godkänna den strukturella koncerninterna ägarförändringen av SL Lidingö Trafik att medge Nya Karolinska Solna förvaltning en driftbudget på kronor för förvaltningens löpande kostnader under Finansieringen ska ske inom ramen för Koncernfinansiering att föra över investeringsmedel motsvarande kronor ifrån landstingsstyrelsens förvaltning till Nya Karolinska Solna som en följd av landstingsstyrelsens beslut LS att fastställa delårsbokslut RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för s- och v-reservationen i landstingsstyrelsen.

3 Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 49) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja styrelsen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förvärv av fastigheten Broby 1:2 samt avtal om fastighetsreglering med Sigtuna kommun (förslag 50) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna föreslagen fastighetsförvärv och fastighetsreglering att godkänna föreslagen omdisponering av investeringsbudgeten. 141 Försäljning av aktier i Elverket Vallentuna AB (förslag 51) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks hemställan om att försälja sitt innehav av aktier i Elverket Vallentuna AB (publ) att godkänna att Koncernfinansiering avyttrar sitt innehav av aktier i Elverket Vallentuna AB (publ). 142 Ansvar för inventering av konstbeståndet inom landstinget (förslag 52) LS Anf. 103 I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att den nämnd, styrelse och bolag som disponerar konsten skall ansvara för den årliga inventeringen att respektive nämnd, styrelse och bolag skall säkerställa att givna rutiner följs enligt de anvisningar som kulturnämnden utfärdar och årligen återrapportera till nämnden.

4 Valärenden LS , 1777, , , , , 0442, , 0540, , 0600, 0615, 0656, 0657, , 0706, , 0752, , 0802 Fullmäktige beslutade att medge befrielse från uppdrag för Göran Sjönell (fp) ersättare i fullmäktige, valkrets O, Tony Öberg (s) ersättare i fullmäktige, valkrets SV och ledamot i landstingets konstnämnd, Peter Lundén-Welden (m) ledamot i fullmäktige, valkrets 3, ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamot i styrelsen för Ericastiftelsen, Ingemar Ziegler (-) ledamot i styrelsen för stiftelsen Clara, Andreas Strömberg (c) ersättare i färdtjänstnämnden samt för Torbjörn Rosdahl (m) ledamot i kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg. Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att välja Landstingets konstnämnd intill utgången av 2008 Ledamot s Berit Larsson (efter Tony Öberg) Hälso- och sjukvårdsnämnden intill utgången av 2008 Ersättare m Torbjörn Rosdahl (efter Peter Lundén-Welden) Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Reichenberg och Helmerson inträder ersättarna Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist, Svanström, Lannerö och Hansson; För ledamoten Rydberg inträder ersättarna Lindquist, Svanström, Lannerö, Hansson, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman och Rosdahl; För ledamoten Lidwall inträder ersättarna Lannerö, Hansson, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist och Svanström; För ledamoten Andersson inträder ersättarna Hansson, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist, Svanström och Lannerö. Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg intill utgången av 2010 Ledamot m Jan Olov Sundström (efter Torbjörn Rosdahl) Stiftelsen Clara intill utgången av 2010 Ledamot - Gunilla Högbom (efter Ingemar Ziegler) Ericastiftelsen intill utgången av 2010 Ledamot m Marianne Kronberg (efter Peter Lundén-Welden)

5 Länsrätten intill utgången av 2010 Nämndemän m Karin Lundbeck (efter Siw Nordin Rydén) m Inger Lidberg (efter Camilo Goine) m Leif Bokström (efter Caroline Raxell) m Eric Jelbring (efter Birgitta Kaasik) m Göran Ringblom (efter Gunilla Leijonhielm) s Annett Öhman (efter Ellinor Reiman) mp Kerstin Sjöwall (efter Camilla Sellergren Rydberg) mp Marianne Humble Nilsson (efter Birgitta Wosse) Svea Hovrätt intill utgången av 2010 Nämndeman s Lars Nopp (efter Lars Nopp) Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2010 Ledamot s Chidane Ghebremikael (efter Ulla-Britta Winroth) Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010 Ledamöter m Magnus Bock (efter Caroline Wallensten) kd Marie Idsund (efter Ulla Wienberg) v Per Hamnström mp Marouan Ben Hashous mp Henrik Sundström Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010 Ledamöter mp mp Bengt Olof Nystrand Niclas Evén Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2010 Ledamöter m Marie Hård (efter Johan Taube) Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av en ersättare i färdtjänstnämnden, efter Andreas Strömberg (c) sju nämndemän i länsrätten, (efter Mikael Treijner (m), Lillemor Mattsson (kd), Johan Sjöberg (c), Lars Billström (s), Kristofer Franzén (v), Hediye Güzel (v) och Farnaz Arbabi (mp) en nämndeman i svea hovrätt, efter Marie-Louise Plogfeldt (fp)

6 en juryman i 1:a gruppen för tryckfrihetsmål, efter David Wästberg (fp) tio ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2, efter Hans Brauner (m), Kari Malmström (fp) samt fyra platser för (v) och fyra platser för (mp) fem ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3, efter Anders Berglund (fp), Gustaf Lann (fp), Christina Söderberg (c) samt två platser för (mp) två ledamöter för (mp) i skattenämnden för storföretagsskattekontoret tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Uppsala, efter Solbritt Ericson Blomberg (m), Bengt Björk (s) samt 1 plats för (mp) 144 Anmälan av motioner LS , 0815, 0817 Nr 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (s) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av SL:s förlustgaranti Nr 2008:31 av Raymond Wigg och Lena-Maj Anding (mp) om genomförande av ett 10- punktsprogram i Stockholms läns landsting för att förbättra situationen för HBT-personer Nr 2008:32 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning. 145 Frågestund LS Anf ) Ingela Nylund Watz till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Anser landstingsrådet att personer med konkurser, skatteskulder och betalningsanmärkningar är lämpade att inneha auktorisation inom Vårdval Stockholm? 2) Birgitta Sevefjord till landstingsrådet Gustav Andersson: Kommer Folktandvårdsklinikerna Mörby Centrum, Karlaplan, Enebyberg, Vallentuna, Täby, Täby kyrkby förvärvas/säljas till de utmanande företagen Smile co Group AB, Praktikertjänst Tandvård eller Mörby Dental Group AB? 3) Vivianne Gunnarsson till landstingsrådet Stig Nyman: Kommer Nya Karolinska Solna att ha verksamhet med reguljär förlossningsvård? 4) Lars Dahlberg till färdtjänstnämndens ordförande Anna Starbrink: Är du beredd att ompröva avtalet med Samres om telefonväxeltjänster om de stora kvalitetsbriser som uppdagats inte snabbt åtgärdas? 5) Birgitta Sevefjord till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Kommer du bedriva ett aktivt opinionsarbete mot det nya privata barnsjukhuset Martina tillsammans med de övriga i landstingsalliansen? 6) Åke Askensten till landstingsrådet Gustav Andersson: Kommer vårdinrättningar och sjukhus att nå målet om 25 % ekologisk mat senast 2011?

7 ) Johan Sjölander till landstingsrådet Maria Wallhager: Anser landstingsrådet att det är rimligt att med nuvarande patienttillströmning införa anställningsstopp på Karolinska universitetssjukhuset? 8) Kerstin Petersson till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Har du en lösning för den psykiatriska tvångsvården inför bolagiseringen av Södertälje sjukhus och hela SNS? 9) Vivianne Gunnarsson till landstingsrådet Gustav Andersson: Kommer kontraktet med entreprenören avseende lunchservering i landstingshuset att brytas, eftersom en ekologisk måltid om dagen ej serveras? 10) Tove Sander till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Är du beredd att vidta åtgärder så att abortpatienter slipper hänvisas till vårdgarantikansliet nästa sommar? Frågorna antecknades som besvarade. 146 Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län (förslag 53) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Joakim Lundquist och Dag Larsson, Åke Askensten, Pia Lidwall, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Åsa Öckerman, Lena Appelgren samt Jan Liliemark. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa planen för den fortsatta utvecklingen av cancersjukvården i Stockholms län att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra planen inom ramen för hälsooch sjukvårdsnämndens budget att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att belysa behovet av förändringar i vårdutflödet av cancerpatienter mellan sjukhuskliniker och öppen (ASiH) och sluten palliativ vård samt ge förslag till hur dessa behov kan mötas. 147 Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten (förslag 54) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Catharina Elmsäter-Svärd, Åke Askensten, Sverre Launy, Carl-Anders Ifvarsson, Kerstin Pettersson samt Johan Sjölander. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen 3) bifall till mp-ledamöternas tilläggsyrkande likalydande med motivtexten i reservationen i landstingsstyrelsen.

8 Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla motionen. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 86 jaröster, 60 nej-röster, och att 3 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v och mp-ledamöterna till förmån för motionen. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 3) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet. BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå mp-ledamöternas tilläggsyrkande. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna. 148 Motion 2007:22 av Inger Ros och Niklas Nordström (s) om fler familjecentraler (förslag 55) LS Anf I ärendet yttrade sig Inger Ros, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Håkan Jörnehed, Olov Lindquist, Pia Lidwall, Gunilla Helmerson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Thore Nyman. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

9 BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna till förmån för motionen. 149 Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet (förslag 56) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Viviann Gunnarsson, Olle Reichenberg, Håkan Jörnehed, Pia Lidwall samt Lena Huss. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna till förmån för motionen. 150 Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård (förslag 57) LS Anf I ärendet yttrade sig Anita Johansson, landstingsråden Filippa Reinfeldt och Ingela Nylund Watz samt Anna Kettner. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen.

10 Motion 2007:31 av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/Märsta (förslag 58) LS Anf I ärendet yttrade sig Thore Nyman, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Carin Håkansson, landstingsrådet Dag Larsson, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Raymond Wigg, Olle Reichenberg samt Tove Sander. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 152 Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmodershalscancer inom Stockholms län (förslag 59) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Birgitta Rydberg och Raymond Wigg, Jan Liliemark, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Boris von Uexküll. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen 3) bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s- och v- ledamöterna och dels av mpledamöterna till förmån för respektive reservationer i landstingsstyrelsen.

11 Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet (förslag 60) LS Anf I ärendet yttrade sig Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed samt Lena-Maj Anding. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 154 Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel (förslag 61) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed samt Lena-Maj Anding. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen.

12 Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld (förslag 62) LS Anf I ärendet yttrade sig Peter Andersson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Kaija Olausson, Gunilla Roxby Cromvall, Håkan Jörnehed samt Lena-Maj Anding. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 156 Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) (förslag 63) LS Anf I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Kerstin Pettersson, Viviann Gunnarsson samt Regiana Hortin. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen.

13 Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade (förslag 64) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Tove Sander, Gunilla Roxby Cromvall samt Kaija Olausson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 158 Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom (förslag 65) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Lars Joakim Lundquist och Dag Larsson, Inga-Britt Backlund, Sverre Launy, Lena-Maj Anding, Lena Appelgren samt landstingsrådet Gustav Andersson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla motionen. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 78 jaröster, 53 nej-röster, och att 18 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.

14 BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 159 Motioner av Lena-Maj Anding m fl (mp) om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning (2007:42), om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll (2007:46) samt om förändring av regelverket för hjälpmedel (2007:47) (förslag 66) LS , LS , LS Anf I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till v- och mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionerna besvarade. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av v- och mp-ledamöterna till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen. 160 Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och män (förslag 67) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Lars Joakim Lundquist, Kaija Olausson samt landstingsrådet Dag Larsson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till motionen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

15 BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för motionen. 161 Bordlagd interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landsting LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 13 maj 2008 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni Svar på interpellationen, se bilaga 4. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Filippa Reinfeldt och Dag Larsson samt Lena-Maj Anding. 162 Bordlagd interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldre LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 13 maj 2008 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson och Pia Lidwall. 163 Bordlagd interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehav LS Interpellationen utgick på begäran av interpellanten.

16 Interpellation 2008:33 av Birgitta Sevefjord (v) om vård för papperslösa LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 10 juni 2008 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 6. Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Catharina Elmsäter-Svärd, Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Raymond Wigg, Anna Attergren Granath samt landstingsrådet Gustav Andersson. 165 Interpellation 2008:34 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om de höjda avgifterna på sjukresor LS Anf Interpellationen är ställd till ordföranden i färdtjänstnämnden. Fullmäktige medgav den 10 juni 2008 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 7. Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall och Anna Starbrink, Carl Grufman, Niklas Gladh, Monica Björkman samt Kerstin Pettersson. 166 Interpellation 2008:35 av Anna Kettner (s) om reformerat fraktbidrag och annat stöd i skärgården LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för skärgårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10 juni 2008 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 8. Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Anna Kettner, landstingsrådet Gustav Andersson, Yvonne Blombäck samt Mona Rudenfeldt. 167 Interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörer LS Anf. 365 Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

17 Interpellation 2008:37 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om riktlinjerna för reklam hos Waxholms Ångfartygs AB LS Anf Interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Waxholms Ångfartygs AB. Fullmäktige medgav den 10 juni 2008 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 9. Mikael Freimuth hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall och Mikael Freimuth, Viviann Gunnarsson, Urban Ryadal samt Mats Skoglund. 169 Anmälan av interpellationer LS Nr 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande intresse för vårdens innehåll. Nr 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården och dess konsekvenser. Nr 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till Solna. Nr 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), trafikutövare, personal och resenärer. Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde. Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Peter Freme

18 Anföranden 2008:06 18 Anföranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 9 september Delårsbokslut 2008 Anförande nr 1 Landstingsrådet E l m s ä t e r - S v ä r d (m): Fru ordförande! Välkomna tillbaka efter sommaren eller efter halvtid som man också skulle kunna säga. Delårsbokslutet är ett sätt för oss att kunna stanna upp, fundera och reflektera över om det blir som vi har tänkt oss. Är vi på rätt väg? Framför allt: Föranleder bokslutet att vi behöver ändra någonting för att framtiden ska bli som vi har tänkt oss? Inför 2008, om vi bara repeterar, sade vi från alliansen att vi hade tre viktiga övergripande mål. Det ena var att öka tillgängligheten i vården, det andra handlade om att öka tillförlitligheten i kollektivtrafiken och det tredje var att vi ska ha en god ekonomi. När vi nu stannar upp och funderar, hur ser det då ut? När det gäller målet att öka tillgängligheten i vården kan vi se att vi har fått fler husläkarmottagningar, fler mödravårdscentraler och fler barnavårdscentraler, och hundratusentals fler läkarbesök görs redan efter halva året. Prognosen ser likadan ut för helåret. Tillgängligheten har ökat. Skulle man från oppositionens sida lite grann fundera på att när tillgängligheten ökar kostar det också mer pengar kan jag säga att det för oss inte är ett problem i sig. Vi tycker att det är bra att människor äntligen får komma till i vården. Förutom den budget som gällde för 2008 tillförde vi 175 miljoner extra i våras för att ytterligare öka tillgängligheten. Vi har inte sett den fulla effekten ännu, men vi tror att vi kommer att göra det innan årets slut. Prognosen ser bra ut. Men vad säger medborgarna? Det är ändå dem som vi möter i vardagen. Vi har ungefär två miljoner människor i det här länet. Medborgarna ger oss betyget att förtroendet har ökat. Tillgängligheten har ökat, upplever de också. De upplever att det är lättare att få information, och fler och fler anser att den väntetid som finns ändå är rimlig. Det finns några utmaningar som vi behöver ha med oss och som är bra för oss för framtiden också. Det är att regeringen har utlovat att de landsting som klarar av tillgängligheten i vården också kommer att få en bonus. Det verkar lovande för oss inför kommande budgetarbete för När det gäller tillförlitligheten i kollektivtrafiken, som var vår andra målsättning inför 2008, ser vi även där att det är tusentals fler resenärer dagligen. Biljettförsäljningen har ökat. Den satsning som vi har gjort från alliansens sida på att framför allt öka kvaliteten, tryggheten och punktligheten har lett till att människor i större utsträckning väljer SL, och intäkterna ökar. Vi ser också i våra mätningar att medborgarna är mer och mer nöjda med det de får. När det gäller ekonomin, fru ordförande, som är den tredje delen i sammanhanget kan vi också läsa här att ekonomin är i balans. Vi når de finansiella målen. Intäkterna i koncernen överstiger kostnaderna. Det innebär plus. Vi sänkte inför 2008 landets högsta landstingsskatt samtidigt som vi tillförde flera miljarder extra jämfört med 2007 till såväl sjukvård som kollektivtrafik. Vi har fantastiskt många bra verksamheter inom landstinget. Det är väldigt många som utför ett bra jobb. För alla våra medarbetare, som är många och duktiga, visar prognosen dessutom att sjukskrivningarna minskar. Det är också bra, för även där har regeringen utlovat en bonus för dem som minskar sin sjukfrånvaro.

19 Anföranden 2008:06 19 Inför framtiden finns det ändå några saker som man bör reflektera över. Det är vad som händer med de verksamheter som nu signalerar att de inte lever upp till budget. Vad händer med till exempel Karolinska, som är en stor del av vår verksamhet? Jag kommer att återkomma till det i mitt andra inlägg. Men jag tror att med den nya styrstrategi som vi har satt i gång från 2008 får vi ha lite is i magen. Ger vi våra bolag ett ansvar måste de få förtroendet fullt ut att leverera. Vi har en god dialog med till exempel Karolinska. Fru ordförande! Jag tycker att vi ska vara nöjda så här långt med vad som har hänt och vad som sker. Vi har fortfarande lite kvar att göra. Anförande nr 2 Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, landstingsfullmäktige! Köfri sjukvård var det stora slagord som Moderaterna gick till val på 2006, men märkligt nog har inte köerna och väntetiderna minskat sedan dess. Enligt delårsbokslutet väntar nu över patienter på att få besöka specialistläkare. Av dem har väntat längre än vårdgarantins 30 dagar. Fler än patienter väntar på behandling eller operation. Av dem har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Samtidigt planerar den borgerliga majoriteten ytterligare skattesänkningar som undandrar vården resurser. Allt pekar nu på ett totalt misslyckande från majoritetens sida. Vården i Stockholms läns landsting har inte bara blivit mer orättvis, den har också med längre köer blivit mer svårtillgänglig. Ordförande! Svek är ordet man brukar använda i sådana här sammanhang, och jag förväntar mig att en förklaring kommer från finanslandstingsrådet om varför köerna nu växer. Det är ytterst oroande att den skattesänkning som genomfördes har gjorts utan att det finns uthålligt ekonomiskt utrymme. Det visar sig nu och kommer att visa sig än tydligare när skatteintäkterna minskar. Karolinska universitetssjukhusets prognos för helåret visar ett underskott på 250 miljoner kronor. Trots att sjukhuset redan vid årets första månadsbokslut signalerade en stor osäkerhet inför om man verkligen skulle klara av det besparingskrav på 200 miljoner som man fick har landstingsstyrelsens borgerliga majoritet inte ansvarsfullt agerat i tid. Enda sättet att klara det här, när endast några månader i praktiken återstår på året, är genom drastiska personal- och vårdplatsreduceringar. Redan har anställningsstopp införts på Karolinska. Det är helt fel väg att gå. För att ge klara och tydliga styrsignaler och för att upprätthålla budgeten som ett realistiskt styrinstrument bör fullmäktige nu klargöra att besparingskravet på Karolinska universitetssjukhuset upphävs i budgeten för Också på Södertälje sjukhus råder i praktiken anställningsstopp. Sjukhusledningen tvingas på grund av de för låga budgetramarna såväl i år som nästa år att genomföra sparbeting, för Södertäljes del 36 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt som det finns pengar här i vårt landsting. I år finns medel och även kommande år finns medel, förutsatt att vi bryter med den borgerliga majoritetens skattesänkningspolitik. För att klara verksamheten intakt innevarande år bör fullmäktige tillföra 20 miljoner kronor till sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje och 200 miljoner till Karolinska, enligt vårt förslag. Vi ska naturligtvis bedriva ett långsiktigt och uthålligt effektiviseringsarbete på våra sjukhus, men panikåtgärder när bara några månader återstår av verksamhetsåret är inte rätt väg. Om den borgerliga majoriteten hade tagit sitt fulla ansvar i mars april med krav på kostnadssänkningar innevarande år hade saken varit i ett annorlunda läge än nu när kravet på kostnadssänkningar ska verkställas årets sista månader. Då hade kanske budgeten för SNS och Karolinska kunnat hållas. Då hade det funnits en chans. Nu är det för sent. När vi nu står med delårsbokslutet i vår hand riskerar följden att bli enbart tillfälliga, ogenomtänkta lösningar som till sist drabbar patienterna negativt. Det blir längre och längre tid i väntrummen när vårdgarantin inte finansieras och inte är värd sitt namn längre. Bifall till Socialdemokraternas och Vänsterns reservation i landstingsstyrelsen!

20 Anföranden 2008:06 20 Anförande nr 3 Landstingsrådet E l m s ä t e r - S v ä r d (m): Jag tycker att det blir lite svårt att resonera om panikåtgärder. Jag tycker att det är en panikåtgärd att säga: Oj, nu ska Karolinska få 200 miljoner eller Södertälje 20 miljoner. Vi har infört en ny styrstrategi. Vi har talat om att de måste få förtroendet att bli ansvarsmedvetna. Om vi ska fortsätta som det här landstinget har gjort i stort sett år efter år oavsett majoritet, att ständigt skjuta till ägartillskott, kommer vi aldrig långsiktigt att lösa den ekonomiska situationen. Därför har vi en dialog med såväl Karolinska som Södertälje sjukhus, och de har åtgärdsprogram på gång. När det gäller de köer som Ingela Nylund Watz pratar om är det dessutom en fråga om vad som är köer. Det är så många människor som bor här, så många fler som har fått ökad tillgänglighet i vården. Vi ser att människor är nöjda och inte upplever att det är en kösituation. Där talar medborgarna sitt tydliga språk. Anförande nr 4 Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, landstingsfullmäktige! Om det är oansvarigt eller inte att skjuta till de 200 miljoner respektive 20 miljoner som behövs till de här sjukhusen för att de ska få realistiska budgetförutsättningar får verkligheten utvisa. Jag kan bara konstatera att med de framtidsutsikter som den borgerliga majoriteten nu tänker ge sjukhusen, med ett tillskott på 3,9 procent som vi får se i budgetsammanhang, lär problemen accelerera. Därför menar vi i den socialdemokratiska gruppen att landstingsstyrelsens uppsiktsansvar kräver att fullmäktige föreläggs ett förslag som innebär att man ger sjukhusen realistiska ramar. Så till köerna Catharina Elmsäter-Svärd. Med tanke på det tonläge som Moderaterna hade före valet, hur kan det komma sig att det nu är tillräckligt att några fler är nöjda när gigantiskt många fler står i köerna? Det är väl ändå en förklaring som vore på sin plats. Anförande nr 5 Landstingsrådet E l m s ä t e r - S v ä r d (m): Fru ordförande! Ingen skulle vara gladare än jag och alliansen i sin helhet om vi dag ett hade kunnat hantera den kösituation som detta landsting hade, där alltför många i alltför lång tid hade fått vänta. Vårt första steg var att öka mångfalden, få flera aktörer över huvud taget som kunde ta emot de väntande patienterna. Vi har ställt högre krav på vår vårdgaranti. Vi tillförde mer medel i budgeten inför 2008 och vi tillförde extra medel under Vi ser i prognosen vad vi förväntas kunna ge de här människorna. Det görs ungefär en och en halv miljon olika besök i vården. Det är fortfarande inte bra att människor väntar, men kötiderna minskar trots allt. Tillgängligheten har ökat, och vi har klarat det när en ökad andel av befolkningen har kommit till Stockholm. Vi löste inte allt den första dagen, men vi har kommit mycket längre än den förra majoriteten ens vågade drömma om. Anförande nr 6 Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, landstingsfullmäktige! Verkligheten talar ju sitt tydliga språk. I december 2007 stod personer i våra vårdköer. I maj 2008 står personer i de växande vårdköerna. Det är ett förhållande i verkligheten som den nuvarande borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting bär ansvar för samtidigt som man koncentrerar all sin kraft och energi på att införa vårdval som slår orättvist mot länets invånare och ser till att orättvisorna i vården ökar. Det är inte ett facit som jag tycker att man som ansvarigt finanslandstingsråd kan vara stolt över, framför allt inte när man företräder ett parti som ägnade månad ut och månad in före valet åt att skrika och protestera mot de vårdköer som då fanns. Det är ett sällsynt svek mot väljarna att prioritera skattesänkningar i stället för att minska köerna.

21 Anföranden 2008:06 21 Anförande nr 7 Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Som finanslandstingsrådet just har sagt kan det här delårsbokslutet visa fakta, till skillnad från det som Ingela Nylund Watz nyligen har framfört. Det är fler som får komma i kontakt med vården, som får komma till doktorn. Det är fråga om betydligt fler läkarbesök. Det är fler vårdtillfällen. Det är alltså en bättre tillgänglighet i vården, men det är också en större tillfredsställelse med hur trafiken fungerar. Fler väljer att åka kollektivt. Vi har en ekonomi i balans. Den utvecklas i rätt riktning. Resultatet är bättre än budget. Men delårsrapporten pekar, precis som finanslandstingsrådet säger, på att det finns behov av att analysera för att kunna styra upp under den fortsatta delen av året. Vi behöver ha kontroll över den fortsatta kostnadsutvecklingen, inte minst därför att vi inte vet hur många arbetade timmar och därmed skatteinkomster vi kommer att ha när året är slut. Skattekraftsutvecklingen är osäker. Den spelar roll för oss, men det gör också det som händer i resten av landet eftersom det påverkar skatteutjämningsavgiften. Det finns en del farhågor i den här delårsrapporten som vi har djupdykt i och kommer att jobba med. Det har föranlett oss att särskilt granska Karolinska sjukhuset och Södertälje, SNS-verksamheten. Anställningsstoppet vid Karolinska sjukhuset ska man se i ljuset av att antalet anställda har ökat med 613 årsarbetare. Det var inte planerat när räkningen för det här året började. Det finns all anledning att fundera på varför det har skett och om alla dessa nyanställda verkligen har varit nödvändiga. Det finns en stor osäkerhet i siffrorna som lämnades för en månad sedan. När det gäller SNS hade styrelsen ett möte i förrgår. Där kom det fram att deras inriktning är att kunna nå ett nollresultat, om inte på dagen på nyårsafton så möjligen kort därefter. Vi behöver se till att ytterligare analysera deras förslag. Vi ska inte överge den styrmodell vi har. Att börja kasta in ägarpengar förrycker modellen med tydlig uppdelning mellan beställare och utförare. Den modellen avvisar vi från alliansens sida. I budget finns det en planerad ökning, men ökningen av vårdinsatserna har varit ännu större. Främst är det den akuta slutenvården som har ökat. Flera vårdplatser tillkom successivt under förra hösten. Det var för att möta ett ökat vårdbehov och klara den vårdskuld som vi tog över. Nu har fler, främst äldre, kunnat beredas vård. Prognosen handlar i år om inläggningar. Sammanlagt innebär det patienter som får vård mot förra året. Även i öppenvården ser vi denna kraftiga ökning tillgängligheten ökar. Drygt besök kommer att göras i år. Detta är inte ett problem utan en möjlighet för invånarna att få vård i tid. Särskilt glad är jag över att primärvården har ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det är facit på att vårdvalet är den framgång som vi hade hoppats på. Det innebär att tillgängligheten är förbättrad, och det är inte samma patienter som gör fler besök per individ. Psykiatrin har varit under luppen, främst under fjolåret. Här har vi drivit på utvecklingen när det gäller vårdresultat. Vi har ökat kraven på all egenregiverksamhet som har fått tydligare uppdrag i de vårdöverenskommelser vi har. Vården ska vara evidensbaserad och drivas enligt de här vårdprogrammen så att patienten får en modern vård. Vi har satt ett ersättningssystem i sjön som har bidragit till att tillgängligheten har blivit mycket bättre i psykiatrin. Men den kan säkert bli ännu bättre. Vi har också tagit beslut om att utveckla ersättningsmodellen nästa år för att öka både kvaliteten och tillgängligheten. Från den 1 september, alltså bara sedan förra veckan, ligger också i avtalen att psykiatrin ska leverera neuropsykiatriska utredningar. Problemet har varit att vi har saknat tillräckligt många med rätt utbildning. Det är många stora frågor som har hanterats inom psykiatrin, framför allt upphandlingar av delar av vuxen- och barnpsykiatrin och missbruksvården. Syftet är att vi vill ha entreprenörer som kommer med goda idéer och kan medverka i utvecklingen av vårdens innehåll och resultat.

22 Anföranden 2008:06 22 En hel del nya verksamheter har också startat, främst inom barnpsykiatrin men också inom vuxenpsykiatrin. Vi har ansträngt oss väldigt mycket för att få fram i ljuset var det finns väntetider och se till att vårdgarantikansliet får möjlighet att bistå dem. Vi ska inte mörka vårdköer utan i stället dra fram dem i ljuset och hjälpa patienterna att hitta en vårdgivare. Detta är alliansens politik. Den tänker vi fortsätta med. Anförande nr 8 Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, landstingsfullmäktige! Faktum är ju att Birgitta Rydberg och Folkpartiet är precis lika ansvariga för de växande vårdköerna som finanslandstingsrådet och Moderaterna. Möjligen skulle Birgitta Rydberg kunna lämna besked till de som står i vårdköerna just nu och väntar på vård och behandling, varav har väntat längre än vårdgarantins stipulerade 90 dagar, om när den nuvarande borgerliga majoriteten tänker leva upp till vårdgarantin. Det vore klädsamt att åtminstone ge någon typ av färdriktningsbesked till väljarna som så tydligt blev intalade att köerna skulle vara borta bara det blev en borgerlig majoritet i landstinget. Anförande nr 9 Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Faktum, Ingela Nylund Watz, är att vi till skillnad från er har sett till att man registrerar väntetider mycket mer. Vi har infört viten för kliniker som inte lämnar in uppgifter om hur väntetidssituationen är. Vi vill nämligen ha fram uppgifter om var det finns patienter som väntar för att vi ska kunna hjälpa dem att komma till en annan vårdgivare. Det är inte så att alla mottagningar kommer att kunna klara vårdgarantin alltid, men medborgaren ska ha möjlighet att komma till en annan vårdgivare om han eller hon vill ha kort väntetid och inte vill komma till en speciell läkare eller mottagning. 160 av de 175 miljonerna i tilläggsanslag i juni är redan klara. Vårdöverenskommelser har träffats med olika vårdgivare för att vi ska kunna flyta patienter under hösten. Sedan måste vi också se till att inte vårdgivarna försöker behålla patienterna och låtsas som om vårdgarantikansliet inte finns. Men det är en annan utmaning. Anförande nr 10 Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, landstingsfullmäktige! Birgitta Rydberg kan inte heller lämna besked om när vårdköerna ska vara avvecklade. Tänk att jag förstår varför! Det faktum att till exempel stora delar av vår universitetssjukvård går med kraftiga underskott och vården därmed visar sig redan vara underfinansierad talar sitt tydliga språk. Har verksamheterna inte tillräckligt med pengar för att leva upp till kraven inom vårdgarantin utan går med underskott och på knäna är det klart att majoriteten inte kan leverera löftet till väljarna om att avskaffa köerna. Därför undrar jag, Birgitta Rydberg: Kan du garantera att vårdköerna kommer att vara borta när den här majoriteten levererar sitt budgetförslag 2009 eller kommer du likt Moderaterna i stället att på vårdköernas bekostnad prioritera fortsatta skattesänkningar? Anförande nr 11 Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Ingela Nylund Watz hör ju till den delen av salongen här som inte gillar att man lägger ut beställningar på de privata vårdgivarna. Hon vill i stället lägga in pengarna på våra sjukhus, där det redan finns köer. Vi har valt en annan modell. Det finns många vårdgivare som vi kan utnyttja, och vi har slutit avtal med dem som inte har väntetider.

23 Anföranden 2008:06 23 Vi har lagt ut motsvarande drygt behandlingar med de pengar som det redan finns avtal om i ytterligare vårdgarantisatsningar. Det ska ses i relation till antalet väntande. Jag tror inte att någon kan säga att vi aldrig någonsin på något område kommer att vara helt fria från vårdköer, men vi ska se till att patienten alltid har möjlighet att få byta vårdgivare och få hjälp att lotsas dit. Det är vårt uppdrag som ansvariga för att befolkningen får tillgång till vård. Anförande nr 12 T h o m a s M a g n u s s o n (v): Fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare! Först skulle jag vilja yrka bifall till det gemensamma yrkandet från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i landstingsstyrelsen. Kösituationen har redan varit uppe till diskussion, och man kan konstatera att det finns en hel del intressanta siffror i vårt yrkande, som finns i handlingarna. Vi kan ändå visa på att kösituationen är väldigt annorlunda jämfört med hur det beskrevs i valrörelsen att den skulle bli om en ny majoritet kom till makten. Man kan också fundera över kösituationen i det politiska läget då vi går med plus, som finanslandstingsrådet konstaterar, i tider då intäkterna är högre än kostnaderna. Om man i det läget inte kan ordna till kösituationen, tror man då att man ska kunna ordna till den i tider då vi har ett sämre ekonomiskt läge? Jag tror helt enkelt att om man misslyckas i det här läget finns det stor risk för att man misslyckas i andra tider. Situationen är allvarlig när det gäller kostnadsutvecklingen. Vi kan möjligtvis också säga att det inte bara är under den här majoriteten som det har varit så. Kostnadsutvecklingen inom sjukvården har varit hög under många år, någonting som vi borde ha anledning att resonera kring, inte minst i det här läget då det finns stora risker för att den ekonomiska utvecklingen i landstinget inte blir lika god som den har varit den senaste tiden. Det är därför intressant att studera landstingsrevisorernas augustirapport där de pekar på vissa riskfaktorer som man säger kan påverka den kommande utvecklingen. De pekar till exempel på den fortsatta ökningen av vårdkonsumtionen, pensionskostnaderna och skatteprognosen för landstinget. Om jag har förstått rätt pekar skatteprognosen för landstinget för 2008 i de nya siffrorna på ett minus på 93 miljoner kronor mot vad vi tidigare har räknat med. Alltså måste man sätta upp ett varningstecken. Det mest intressanta kanske ändå inte är själva det konstaterandet utan det som revisorerna påpekar i stycket innan i sin rapport, nämligen vad det är som har gjort att vi har ett plus i landstingskoncernen. Det är ökade skatteintäkter, reavinster samt högre biljettintäkter inom trafiken. Det är de som balanserar den förhöjda kostnadsnivån i sjukvården. Om prognosen visar lägre skatteintäkter än vi trodde visserligen fortfarande höga, men ändå lägre skatteintäkter och det är på det sättet att vårdkonsumtionen fortsätter att öka måste vi alltså utifrån den konsekvensen fundera på att fortsätta få in reavinster och ytterligare höja biljettaxan så att vi får in mer pengar, annars går vi back. Det som är intressant i delårsbokslutet handlar ju om att vi måste skapa verkliga ekonomiska förutsättningar. Det är klart att man kan vara driven av ett ideologiskt perspektiv, att vi måste ha en lägre skatt i landstinget. Jag kan ha stor respekt för det, men det har inte så mycket med verkligheten att göra. Verkligheten visar att vi faktiskt inte får ekonomin att gå runt. Det är i det perspektivet som jag tycker att man ska se det yrkande som vi lägger fram i landstingsstyrelsen innebärande ytterligare 200 miljoner till Karolinska och ytterligare 20 miljoner till Salem, Nykvarn och Södertälje. Det ska inte tolkas som ekonomiskt lättsinne eller att man tror att man på något sätt kan trolla och bara få fram nya pengar. Det handlar om en politik där landstingsfullmäktige ansvarar för den ekonomiska utvecklingen, visar på att vi måste ta till den typen av åtgärder för att man inte ska hamna i panik och i bristsituationer.

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-10-07 Justerat tisdagen den 7 oktober beträffande 281 och 303 punkten val till patientnämnden, i övrigt tisdagen den 21 oktober 2003 Conny Andersson Inger Linge Tore

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-02-10

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-02-10 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-02-10 Justerat tisdagen den 10 februari beträffande 10 och vissa val under 15, i övrigt tisdagen den 24 februari 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 1 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-12-09 Justerat onsdagen den 17 december 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordförandena och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-09-09. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-09-09. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2003-09-09 Justerat tisdagen den 23 september 2003 Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 222 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades varvid

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 107-141 Landstingsfullmäktige 2013-09-17 Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 107 Inledning och

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas. Ordföranden förklarade sedan sammanträdet för öppnat.

Inger Linge Conny Andersson John Glas. Ordföranden förklarade sedan sammanträdet för öppnat. PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-11-24--25 Justerat tisdagen den 8 december 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 222 Inledning Ordföranden inledde dagens sammanträde med en parentation över fullmäktigeledamoten

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 27-54 Landstingsfullmäktige 2012-03-20 Justerat tisdagen den 3 april 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 27 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden.

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Valberedningen PROTOKOLL 1 (6) 2011-12-06 Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Val sgrupp III för tiden 6 december 2011 31

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Via fyllnadal amt bordlagda al (förlag 32) LS I ärendet yttrade ig Urban Ryadal. Fullmäktige belutade att medge befriele för Per Thullberg (-) från uppdraget om erättare i tyrelen för tiftelen Centrum

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 125 ledamöter var närvarande och 24 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (14) Landstingsfullmäktige 2015-01-20 1-20 Justerat tisdagen den 3 februari 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:95 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om landstingets förmånsbilar Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 38-56

Landstingsfullmäktige 38-56 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 39 38 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist

Justeras: Per-Olof Jacobsson Lars Joakim Lundquist Samverkansnämnden Stockholm - Gotland 1 (5) PROTOKOLL 2/2008 Sammanträdesdag 2008-05-23 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Per-Olof Jacobsson (c) Gotland Lars Joakim Lundquist (m) Stockholm Margareta Persson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS 0812-1177 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande.

Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom. Ordföranden konstaterade att 91 ledamöter var närvarande och 58 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1 (155) Landstingsfullmäktige 2015-09-15 117-151 Justerat tisdag den 29 september 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 117 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Personlig vård och punktliga tåg

Personlig vård och punktliga tåg Personlig vård och punktliga tåg Vår landstingspolitik från A till Ö för Stockholms län Se vad vi vill (http://stockholm.kristdemokraterna.se/val-2014-a-o/) Nu sätter Alliansen ljuset på endometrios 25

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer